VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIE LOGISTICKÉ KONCEPCE PRO OBCHODNÍ SÍŤ DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Bc. Robert Jankůj BRNO 2008

2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIE LOGISTICKÉ KONCEPCE PRO OBCHODNÍ SÍŤ THE STUDY OF LOGISTIC CONCEPTION FOR TRADING NETWORK DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. Robert Jankůj prof. Ing. Marie Jurová, CSc. BRNO

3 Abstrakt Tato diplomová práce je návrhem logistické koncepce a realizace vývozu propagačních a reklamních předmětů na trhy východní Evropy a střední Asie. Hodnotí všechny významné faktory ovlivňující realizaci tohoto návrhu a navržená koncepce vychází z jejich analýzy. Klíčová slova Mezinárodní obchod, logistika, INCOTERMS 2000, clo. Abstract The master s thesis devises a logistical concept as well as the execution of promotional and advertising commodities exportation to the markets of Eastern Europe and Central Asia. The master s thesis evaluates all significant factors, which affect the project s implementation. The concept presented is based on the factors analysis. Keywords International trade, logistics, INCOTERMS 2000, customs duty. Citace JANKŮJ, R. Studie logistické koncepce pro obchodní síť. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, s. Vedoucí diplomová práce prof. Ing. Marie Jurová, CSc.

4 Studie logistické koncepce pro obchodní síť Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením paní prof. Ing. Marie Jurové, CSc. Uvedl jsem všechny literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal. Robert Jankůj Poděkování Děkuji vedoucí mé diplomové práce paní prof. Ing. Marii Jurové, CSc., za skvělé vedení v mé práci, dále také panu Ing. Lukáši Ohankovi a Ing. Karlu Kučerovi za umožnění realizace mé práce a trpělivý přístup. Robert Jankůj, Tato práce vznikla jako školní dílo na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě podnikatelské. Práce je chráněna autorským zákonem a její užití bez udělení oprávnění autorem je nezákonné, s výjimkou zákonem definovaných případů.

5 Obsah Obsah Úvod Charakteristika společnosti Závody koncernu Continental AG v ČR Společnost Barum Continental spol. s r. o Historie společnosti Strategické cíle společnosti Hlavní trhy společnosti Barum Continental s.r.o Produkty, postavení společnosti na trhu Dosažené certifikáty Prodejní a servisní síť Barum Významní stakeholders společnosti Vymezení problému, cíle práce a metody získávání dat Vymezení problému Cíle práce Použité metody a postupy získávání dat Teoretické přístupy pro tvorbu logistické koncepce při mezinárodních obchodních operacích Příprava vstupu na mezinárodní trhy Teritoriální výzkum Komoditní výzkum Formy podnikání na mezinárodních trzích Vývoz a dovoz zboží a služeb Formy přítomnosti podniků na mezinárodních trzích Realizování mezinárodních obchodních operací Průběh obchodních operací Dokumenty v mezinárodním obchodě Dodací podmínka INCOTERMS Popis jednotlivých doložek dle INCOTERMS Cla a celní řízení Funkce a význam cla Celní řízení...34

6 4.5.3 Celní sazebník Původ zboží Celní hodnota Celní režimy Celní dluh Logistika v mezinárodním obchodě Význam logistiky a smluvní zajištění přepravních operací Silniční přeprava Letecká přeprava Železniční přeprava Námořní a říční přeprava Kombinovaná přeprava Skladovací a kontrolní služby Technické překážky obchodu Rizika v mezinárodním obchodě Pojištění rizik v mezinárodním obchodě Analýza současné situace Návrh nového řešení Specifikace propagačních materiálů Propagační předměty z e-shopu Tiskoviny Speciální POS materiály Přiřazení číselného označení propagačních materiálů dle harmonizovaného systému popisu zboží Přehled zákazníků a přepokládané vyvážené množství propagačních materiálů k jednotlivým zákazníkům Teritoriální informace z jednotlivých zemí, výše DPH a cel Slovinsko Bulharsko Chorvatsko Srbsko Bosna a Hercegovina Makedonie Černá Hora Albánie

7 6.4.9 Moldávie Ukrajina Kazachstán Arménie Ázerbájdžán Gruzie Uzbekistán Kyrgyzstán Vyhodnocení nabídek spedičních firem Čechofracht a. s DACHSER E. S. T. a. s DHL Express s. r. o EFT Eurofreight Brno, spol. s r. o Gold Service s.r.o Welz Internationale Spedition s.r.o Výběr a popis nejvhodnějšího řešení Závěr...72 Literatura...74 Seznam příloh

8 1 Úvod Nutnost aktivního zapojení českých podniků do mezinárodních hospodářských vztahů je dána charakterem české ekonomiky, zejména jejím malým vnitřním trhem, poměrně vysokou specializací průmyslu a nedostatečným vybavením jak kapitálovými, tak i přírodními zdroji. V devadesátých letech minulého století využila řada českých podniků dynamického rozvoje podnikání, využila nové možnosti a aktivně se zapojila do procesu internacionalizace. Pro toto období je typická změna orientace z východních trhů bývalého socialistického bloku a některých států blízkého východu na vyspělé trhy západní Evropy. Další etapou je vstup České republiky do Evropského společenství a úplné otevření jejího vnitřního trhu. Podniky mají různou motivaci pro rozvoj svých mezinárodních podnikatelských aktivit. Nejčastějšími důvody vstupů firem na zahraniční trhy je zejména hledání nových tržních příležitostí, snaha o zvýšení ekonomických efektů díky vyšším objemům výroby, spolupráce s kapitálově silnou zahraniční firmou, zapojení do mezinárodních podnikatelských sítí atp. Celosvětový proces internacionalizace a globalizace se stal určujícím faktorem rozvoje mezinárodních podnikatelských aktivit. Vhodná strategie mezinárodního marketingu zlepšuje ekonomické výsledky podniků, vede k vyšší konkurenceschopnosti a připravuje podnikům nové příležitosti. Mezinárodní obchod umožňuje nárůst tržeb a zisku na straně jedné a vede ke snižování nákladů, rozšíření možnosti nabídek na světových trzích nebo možnosti akvizic a fůzí, které posilují firemní postavení na světových trzích. Současná koncepce mezinárodního podnikání vychází z nutnosti poznání a respektování vnějšího prostředí i specifik firmy. Problémem některých podniků se stal fakt, že byly vyčerpány možnosti snižování nákladů zefektivňováním výroby a navíc došlo i ke změně chování zákazníků, kteří si jsou vědomi převahy nabídky nad poptávkou a možností vyhledávání dodavatele na celosvětovém trhu. Mezi některé z mnoha možností posílení podniku na mezinárodních trzích patří zvyšování zákaznických služeb, lepší povědomí o značce a podpora prodeje. 8

9 V této práci je mým úkolem nalezení optimálního způsobu zajištění distribuce reklamních a propagačních předmětů k firemním zákazníkům, kterými jsou společnosti ze států východní a jihovýchodní Evropy, ale také ze států střední Asie. V jedné z prvních částí práce je popis a charakteristika společnosti Barum Continental spol. s r. o., společnosti, ve které bude tato práce realizována. V následujících kapitolách jsou zpracovány formulace cílů práce, použité metody při zpracování práce a teoretické východiska řešeného problému. Vlastnímu návrhu řešení předchází analýza problému a současné situace; v závěru práce je shrnutí výsledků řešení a jejich konfrontace s cíly práce. 9

10 2 Charakteristika společnosti Historie společnosti Continental se začala psát v roce 1871, kdy Continental Caoutchouc & Gutta-Percha-Compagnie začala vyrábět pogumované díly pro vzducholodě, gumové oděvy, další zboží z měkčené pryže a také pneumatiky. Ke stěžejní strategii koncernu dříve i nyní neustále patří spoluúčast při zavádění nejnovějších poznatků vědy a techniky do výroby, k čemuž v posledních letech přibyl cíl vyrábět pro automobilový průmysl nejen pneumatiky, ale postupně i celé automobilové systémy. V dnešní době tvoří koncern čtyři divize členěné podle charakteru produktů. Na výrobu pneumatik jsou zaměřeny divize výroby osobních pneumatik a divize komerčních pneumatik. Divize automobilových systémů zajišťuje komponenty pro výrobce automobilů. Poslední divizí je ContiTech, která vyrábí výrobky z pryže a plastů, které jsou určeny pro další využití v průmyslu. 2.1 Závody koncernu Continental AG v ČR V České republice je koncern zastoupen několika závody. Výrobou pneumatik se zabývá Barum Continental v Otrokovicích, společnost Continental Teves v Jičíně vyrábí a montuje posilovače brzd a tandemové hlavní válce. Divize Conti Tech je zastoupena společnosti Vest Izol v Zákupech, která se specializuje na výrobu bavlněných vlákenných roun, teplotně tvarovaných a lisovaných součástí pro automobilový průmysl. Z pohledu obchodu je pro koncern Continental v České republice charakteristická multibrandová strategie, což znamená prodej čtyř značek pneumatik: Continental, Uniroyal, Semperit a Barum. Pro Prémium segment - především ve výrobě vysokorychlostních letních pneumatik a zimních pneumatik - je určena značka Continental. Uniroyal je značkou, která má již více než 30 let vynikající image pneumatik do deště. Značka Semperit je specialistou na zimní pneumatiky. U nás nejznámější značka Barum je velmi úspěšná především díky vyvážené kombinaci kvalita - cena. 10

11 2.2 Společnost Barum Continental spol. s r. o. Barum Continental spol. s r. o. je nejen největším českým výrobcem pneumatik, ale od roku 1999 také největším evropským závodem na výrobu pneumatik. Těžiště úspěchu společnosti spočívá ve využívání moderních vývojových trendů, technologií, obchodních strategií a zkušeností vycházejících z dlouhé tradice výroby pneumatik ve zlínském kraji Historie společnosti Za více než 70-ti letou tradici výroby pneumatik na Zlínsku se původně malá dílna na výrobu pneu proměnila v největší výrobní jednotku osobních pneumatik v Evropě 1. Souvislost se začátkem firmy má založení firmy Baťa ve Zlíně roku Roku 1931 se Baťa rozhodl založit vlastní výrobu pneumatik ve své továrně. Pneumatiky Baťa postupně vytláčely konkurenční produkty z Československa. Po druhé světové válce 3 největší výrobci pneumatik vytvořili pro zjednodušení exportní politiky společnou značku pro své produkty. Pro novou značku byla použita počáteční písmena názvů firem Baťa Zlín, Rubena a Matador. Novou značkou BARUM byly následně označovány výrobky všech tří výrobců. V roce 1953 je založen samostatný národní podnik na výrobu pneumatik, roku 1966 je kapacita výroby v areálu bývalých Baťových závodů omezena a je rozhodnuto o výstavbě nového výrobního závodu v nedalekých Otrokovicích. Slavnostní otevření nové pneumatikárny v Otrokovicích proběhlo v roce 1972, a hlavní část výroby pneumatik Barum byla převedena ze Zlína do Otrokovic. Po Sametové revoluci byl název podniku změněn na Barum a.s. Otrokovice. Roku 1992 Barum podepisuje s německým koncernem Continental AG smlouvu o Joint- Venture a konečně 1. března 1993 byl založen společný podnik Barum Continental spol. s r.o. Barum se stává součástí koncernu Continental. V posledních 14 letech proces velkých investic do výrobního závodu v Otrokovicích umožnil nárůst produktivity práce. V souladu s koncernovou strategií rostla kapacita i kvalita výroby. Barum 1 /online/ BARUM CONTINENTAL, Naše historie - od výrobce obuvi k největší výrobě osobních pneumatik v Evropě. Dostupné z (citováno ). 11

12 Continental spol. s r.o. získal nejvyšší stupeň hodnocení kvality a současně se stal největší výrobní jednotkou na výrobu osobních pneumatik v Evropě. 2 Koncern Continental, který patří mezi nejvýznamnější podniky svého oboru ve světě, zpřístupnil nejmodernější technologie a strojní zařízení, ale umožnil také vytvoření nové funkční podnikové kultury a podstatnou změnu přístupu k práci Strategické cíle společnosti Dlouhodobá strategie společnosti Barum Continental vychází ze strategie koncernu Continental, pro kterou je zásadní optimální využívání finančních, lidských a výrobních zdrojů. Primárním cílem je stát se největší a nejefektivnější výrobně-prodejní jednotkou ve svém oboru na světě. Všechny oblasti života a řízení společnosti stojí plně na zákaznickém principu, kdy každý zaměstnanec je nejen schopen identifikovat svého" zákazníka a sloužit jeho potřebám, ale je i v souladu se spokojeností zákazníka hodnocen Hlavní trhy společnosti Barum Continental s.r.o. Barum Continental spol. s r. o. má důležité postavení na všech hlavních trzích regionu východní Evropy. Na základě regionálního principu vyvíjí společnost v rámci koncernu svoje prodejní aktivity v následujících zemích: Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Albánie a všechny země bývalé Jugoslávie, nově i Ukrajina a středoasijské země, jako například Kazachstán, Uzbekistán či Arménie. Vzhledem k charakteru těchto trhů a vozového parku zaujímá největší tržní podíl východní Evropy značka Barum. Na většině trhů se dobře osvědčila multibrandová strategie, která velkou měrou zpřístupňuje nabízený sortiment všem zákazníkům. Postavení koncernu se na těchto trzích neustále upevňuje, posiluje, a ve většině zemí tohoto regionu se již podařilo vybudovat organizovanou distribuční sít. 2 /online/ BARUM CONTINENTAL, Naše historie - od výrobce obuvi k největší výrobě osobních pneumatik v Evropě. Dostupné z (citováno ). 12

13 Na nové trendy v prodeji osobních pneumatik společnost reaguje nabídkou privátních značek pneumatik doplňujících multibrandovou strategii, díky tomu se daří pokrýt všechny cenové úrovně. Co se týká objemu prodejů pneumatik pro osobní automobily, v posledních několika letech mimořádně roste trh se zimními pneumatikami. Díky propracované obchodně-marketingové strategii je společnost schopna pokrýt požadavky zákazníků na kvalitní produkt v odpovídající ceně i v oblasti komplexního řešení pneuhospodářství a asistenční služby Produkty, postavení společnosti na trhu Vytvořením společného podniku s koncernem Continental AG došlo k propojení s významným a silným partnerem jak v kapitálové oblasti, tak i v oblasti používání progresivních technologií. Výsledkem je více než pětinásobné zvýšení výroby oproti počátku devadesátých let, výrazně vyšší kvalita všech výrobků a zejména lepší konkurenceschopnost podniku na náročných zahraničních trzích. Mimořádné výsledky podniku Barum Continental spol. s r. o. vycházejí z konsekventní souhry investiční i personální politiky. Výrobní program tvoří především pneumatiky pro osobní vozy, dále pak pneumatiky pro nákladní automobily a autobusy. V divizi Výroba forem Barum se vyrábí formy na pneumatiky. Mezníkem ve vývoji podniku bylo vybudování nových provozů nazývaných Hi-Tech 1 a Hi-Tech 2. Jde o provozy určené pro výrobu vysokorychlostních plášťů, konkrétně v rozměrech od 17 až po 24 palců. Přístavbou k původním halám se získala roční kapacita až 1,5 milionu pneumatik v provozu Hi- Tech 1, kde se vyrábí rozměry 17 až 22 palců, v provozu Hi-Tech 2 s kapacitou až 3,2 milionu kusů se vyrábí pláště 18 až 24 palců. Čtyřiadvacetipalcové pneumatiky pro osobní vozy jsou velmi speciální záležitostí a jde zejména o tuningový sortiment, vyráběný v řádu jen několika desítek kusů ročně. Barum Continental spol. s r. o. se nejen významně podílí na obutí automobilů Škoda, ale jsou v první výbavě používány také u vozů VW, BMW, Porsche atd. Barum Continental dnes využívá nejmodernější technologická zařízení, která jsou vyvíjena a vyráběna v rámci koncernu Continental AG. Mimořádně vysoké nároky jsou 13

14 kladeny i na všechny pracovníky podniku, což v praxi představuje průběžné zvyšování jejich odborné kvalifikace prostřednictvím speciálních programů. Společnost Barum Continental spol. s r. o. dosáhla v roce 2006 obrat Kč a zisku Kč. Ve společnosti pracuje 3850 zaměstnanců 3. Jak již bylo uvedeno v textu dříve, společnost se zabývá výrobou a prodejem 4 značek. Zde jsou jejich loga: Obr. 1 Značky společnosti Barum Continental s. r. o Dosažené certifikáty Společnost Barum Continental s.r.o. je si vědoma toho, že kvalita, stabilita a rozvoj výrobních procesů hraje stále větší roli při realizaci výrobku nebo služby. V roce 1998 společnost získala certifikáty systému kvality QS 9000 a VDA 6.1 pro vývoj a výrobu osobních radiálních plášťů od certifikační společnosti RWTUV. Jako dodavatelé komponentů pro automobilový průmysl společnost musela prokázat, že splňujeme kritéria bezpečnosti a spolehlivosti výrobků, jakosti, produktivity, flexibility, včasnosti dodávek, spokojenosti pracovníků, bezpečnosti práce, ergonomie či ekologie podle velmi náročných požadavků asociací automobilového průmyslu. V roce 2003 společnost certifikovala výrobu osobních a high-tech plášťů podle ISO/TS 16949: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r. o., Štiky českého byznysu. Dostupný z (citováno ). 14

15 a v roce 2004 rozšířili platnost tohoto certifikátu i na komerční pneumatiky. V současné době je celý výrobní program společnosti Barum Continental certifikován podle ISOATS V roce 2005 prověřila certifikační společnost TUVNord (dříve RWTUV) úroveň služeb vlastní sítě maloobchodních prodejen a nabízených servisních činností pro automobily a udělila na prodejní a servisní činnosti certifikát ISO Důkazem udržování vysoké kvality výrobních i nevýrobních procesů a tím i kvality a spolehlivosti vyráběných plášťů jsou úspěšné procesní audity kvality světových automobilek Nedílnou součástí výrobního systému Barum je mimo udržování kvality také environmentální systém řízení (ESŘ), který obsahuje oblasti životního prostředí, požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce. Systém byl ve společnosti Barum Continental zaveden a certifikován podle mezinárodní normy ISO a EMAS v roce Barum Continental se zařadil mezi první držitele certifikátu dle ISO v ČR a současně se stal první společností, která získala certifikát dle EMASu v zemích mimo EU. V roce 2003 společnost opět úspěšně recertifikovala zavedený environmentální systém podle ISO a EMAS II. O vstřícném přístupu k ochraně životního prostředí svědčí také zavedený funkční systém bezplatného sběru opotřebených pneumatik na celém území ČR Prodejní a servisní síť Barum Součástí společnosti je i vlastní prodejní sít po celé České republice. Stabilizovaná je i sít smluvních franšízových partnerů, která převzala firemní standardy a společně s provozovnami Barum tvoří největší sít pneuservisů v ČR. S měnící se strukturou trhu se prodejní sít Barum zaměřila kromě standardní nabídky služeb pneuservisu i na další, doplňkové služby související s podvozkovými částmi automobilů. Cílem prodejní a servisní sítě Barum je spokojený zákazník, protože jedině ten je dlouhodobou zárukou prosperity a neustálého rozšiřování nabídky pneumatik a služeb. Klientská orientace a nové formy komunikace dávají předpoklad úspěšného zvládnutí úkolů, které jsou na prodejní sít kladeny a zároveň umožňují zákazníkům čerpat z celé 15

16 řady výhod, které jsou pro ně připraveny. Mezi nejvíce ceněné patří rozšířená záruka na pneumatiky Eurogarance Významní stakeholders společnosti Stakeholders společnosti je označení pro činitele mající něco společného s firmou. Patří sem především vlastníci, zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, konkurenti, orgány místní a státní správy, odbory, nátlakové skupiny apod. Stakeholders mají v podmínkách konkrétní firmy různou sílu a význam. Povinností managementu je zaměřit strategický rozvoj firmy na nejvýznamnější z nich. Nejvýznamnějšími stakeholders jsou samozřejmě vlastníci, zaměstnanci, zákazníci firmy a konkurenti. Zákazníci společnosti jsou zejména světové automobilky, pneuservisy a různí prodejci pneumatik apod. Jako příklad lze uvést např. automobilky BMW, Škoda, VW, Audi, Renault, Peugeot, Mercedes, Ford, GM a další. V případě zaměstnanců lze uvést, že firma Barum Continental s.r.o. je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů ve Zlínském kraji a pravidelně se v regionu umisťuje na nejvyšších příčkách v soutěži Zaměstnavatel roku. Hlavním konkurenty společnosti jsou další přední výrobci pneumatik na osobní vozy, konkrétně například: Goodyear, Michelin, Dunlop, Bridgestone atp. 16

17 3 Vymezení problému, cíle práce a metody získávání dat 3.1 Vymezení problému Tato práce je zpracovávána pro marketingové oddělení Barumu Continental s. r. o. Divize marketing Barumu Continental s.r.o. zajišťuje servis prodejních organizací firmy a firemních zákazníků v rámci regionu Central a Eastern Europe, což čítá 22 zemí. Každá firma se snaží pracovat s komunikačním a marketingovým mixem tak, aby byla atraktivní pro své zákazníky. Nejinak je tomu u společnosti Barum Continental s.r.o. Společnost se nesnaží pouze o podporu prodeje, ale také o budování a povědomí image značky. Z dlouhodobého pohledu je silná značka skvělou devizou pro celou firmu. Zatímco po vstupu ČR a dalších zemí do Evropské unie se situace v zahraničních marketingových a prodejních aktivitách ve střední Evropě značně zjednodušila, ve velké části zemí regionu východní Evropy (vyjma zemí, které spadají do regionu Eastern Europe, ale současně jsou členy EU) přetrvávají překážky v mezinárodním obchodu. Jsou to překážky zejména legislativní, právní a celní. U každé z těchto zemí je situace mírně odlišná (celní sazby apod.), proto je nutné se ke každé stavět individuálně, přesto konečné řešení musí být zpracováno jako celek. Vyřešení tohoto problému by mělo vést k návrhu optimálního systému distribuce propagačních materiálů ke klientům regionu Eastern Europe, které by měly podpořit a navýšit prodej pneumatik ve zmiňovaném regionu východní Evropy. 3.2 Cíle práce Optimalizace logistické koncepce obchodu ve vybraných regionech. Zajištění obchodní obslužnosti zákazníků dle jejich potřeb. 3.3 Použité metody a postupy získávání dat Při získávání a shromažďování dat potřebných pro vytvoření práce jsem využíval těchto informačních zdrojů: 17

18 Informace o firmě konzultace s vedoucími pracovníky marketingového oddělení studium materiálů od nich získaných studium internetových stránek firmy Informace o zákaznících, právních a celních náležitostech v jednotlivých zemích a praktických možnostech řešení vývozních operací konzultace s vedoucími pracovníky marketingového oddělení studium internetových stránek celního úřadu, hospodářských komor, různých agentur zaměřených na podporu zahraničního obchodu atp. konzultace s pracovníky celního úřadu, hospodářských komor a agentury CzechTrade Teoretické poznatky o řešeném problému studium odborné literatury a internetových zdrojů 18

19 4 Teoretické přístupy pro tvorbu logistické koncepce při mezinárodních obchodních operacích 4.1 Příprava vstupu na mezinárodní trhy Před vstupem každé firmy na mezinárodní trhy by měl probíhat detailní průzkum vybraných trhů. Při průzkumu nových trhů se obvykle používá kombinace dvou způsobů. Tzv. výzkum od stolu spočívá ve studiu různých literárních a internetových relevantních zdrojů týkajících se zvoleného trhu a komodity. Terénním výzkumem rozumíme práci přímo ve zvoleném teritoriu Teritoriální výzkum Náplní teritoriálního výzkumu trhu je zejména sběr všeobecných informací o trzích jednotlivých zemí, sběr informací o politické struktuře a hospodářské politice státu. Další důležité informace se týkají makroekonomických ukazatelů, ukazatelů životní úrovně, HDP apod. V úvahu musíme vzít také solventnost trhu jako celku, daňový systém, cla a celní systém, požadované doklady a dokumenty při dovozu zboží, technické předpisy apod. Předmětem zkoumání jsou také různé smluvní nástroje obchodní politiky obou států, zejména jednostranné a mnohostranné obchodní smlouvy, platební dohody, smlouvy o zamezení dvojího zdanění a smlouvy o ochraně investic Komoditní výzkum U komoditního výzkumu se soustředíme na vybrané druhy zboží obchodované na daném trhu a vše, co s tímto konkrétním zbožím bezprostředně souvisí. Údaje o zboží jsou zpravidla členěny jako obecné údaje o zboží, jeho vlastnostech, vývoji ceny, jakosti, technologie výroby, technických požadavcích atd. Důležitým rozhodnutím je stanovení ceny pro jednotlivé trhy a jejich předpokládaný vývoj. Pro trh každé země se musí zjistit cla a daně pro zkoumané komodity a případné bariéry pro uplatnění výrobků na jednotlivých trzích. 19

20 Činnosti spojené s komoditním výzkumem můžeme rozdělit takto: průzkum potřeb trhu, průzkum spotřebitelský, průzkum konkurence, průzkum cen a s tím souvisejících faktorů, průzkum obchodních metod, technický průzkum, výzkum zvyklostí 4.2 Formy podnikání na mezinárodních trzích Na zahraničních trzích mohou podniky využívat různé strategie mezinárodního podnikání. Při volbě strategie pro cílový trh je vždy nezbytné zohlednit zvláštnosti a vyspělost trhu a celou řadu dalších faktorů. Mezinárodní podnikání může mít celou řadu forem, jež obvykle členíme do tří základních skupin. Jedná se o vývoz a dovoz zboží a služeb (obchodní operace), formy nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising) a kapitálově náročné formy vstupu na mezinárodní trhy (např. přímé zahraniční investice) Vývoz a dovoz zboží a služeb Nejjednodušší formou vstupu na zahraniční trhy, jsou tradiční vývozní a dovozní operace. Při vývozu mohou podniky využít celé řady obchodních metod a spolupracovat na základě smluvních vztahů s prostředníky, výhradními prodejci, obchodními zástupci, mandatáři atp. Používané právo při uzavírání smluv záleží vždy na dohodě obou stran. V mezinárodním obchodě se můžeme setkat s celou řadou prostředníků, kteří obchodují vlastním jménem, nu vlastní účel a riziko. Použití služeb 4 MACHKOVÁ H., ČERNOHLÁVKOVÁ E., SATO A. Mezinárodní obchodní operace. 4. vydání. Praha: Grada Publishing,

21 prostředníka může být výhodné pro malé a střední podniky, případně i pro velké firmy, u nichž nejde o vývoz velkých objemů zboží. Výhodami použití nepřímého exportu v uvedených případech jsou nižší náklady a eliminace rizik spojených s mezinárodním obchodem. Nevýhodami může být zejména ztráta bezprostředního kontaktu se zákazníkem, ztráta kontroly nad další distribucí i nad cenami, za které jsou výrobky prodávány Smlouvy o výhradním prodeji Jde o vstup podniku na zahraniční trhy formou uzavření smlouvy o výhradním prodeji, nebo jinak smlouvou o výhradní distribuci. Smlouvou o výhradním prodeji se dodavatel zavazuje, že zboží určené ve smlouvě nebude v určité oblasti dodávat jiné osobě než odběrateli. 5 Ve smlouvě musí být vyhrazena oblast a druh zboží, tato smlouva musí mít písemnou formu. Jde o rámcovou smlouvu, jednotlivé dodávky se pak realizují na základě samostatných kupních smluv. Dodavatel může odstoupit od smlouvy, pokud výhradní prodejce odebírá zboží od jiného dodavatele, aniž by mu toto právo bylo ve smlouvě přiznáno, nebo pokud nedodrží časové rozvržení odběru zboží. Nemá však nárok na náhradu škody. Pokud dodavatel v rozporu se smlouvou dodá zboží jiným odběratelům, pak má právo odstoupit od smlouvy i výhradní prodejce. V tom případě není podle obchodního zákoníku nárok na náhradu škody vyloučen. Výhodou použití služeb výhradního je obvykle dobrá distribuce výrobků zaběhnutými distribučními cestami včetně zabezpečení potřebných služeb. Nevýhodou je riziko, že výhradní prodejce přecení své síly a není schopen zajistit širokou distribuci zboží na zahraniční trh. 5 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 21

22 Obchodní zastoupení Podstatou zastupitelské činnosti je vyvíjeni aktivit, které vedou k uzavírání různých typů smluv. Jedná se jednak o zajištění příležitosti k uzavření smlouvy a dále o sjednávání a uzavírání obchodu jménem zastoupeného a na jeho účet. Předmětem smlouvy o zprostředkování je jednorázové zprostředkování. Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli úplatu 6. Smlouvou o obchodním zastoupení se obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel zavazuje dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv nebo sjednávat a uzavírat obchody jménem zastoupeného a na jeho učet 7. Dalším typem smlouvy o obchodním zastoupení je výhradní obchodní zastoupení. Pokud bylo sjednáno výhradní zastoupení, pak je zastoupený povinen ve stanovené oblasti pro určený okruh obchodů nepoužívat jiného obchodního zástupce a obchodní zástupce není oprávněn v tomto rozsahu zastupovat jiné osoby nebo uzavírat obchody na vlastní účet, či účet jiné osoby Mandátní smlouva Mandátní smlouvou se mandatář zavazuje, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu. 8 Mandátní smlouva se uzavírá pouze mezi podnikateli. 6 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 7 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 8 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 22

23 Komisionářská smlouva Komisionářskou smlouvou se komisionář zavazuje, že zařídí vlastním jménem pro komitenta na jeho účet určitou obchodní záležitost a komitent se zavazuje zaplatit mu úplatu. 9 Komisionářská smlouva se od smlouvy mandátní odlišuje tím, že mandatář jedná jménem mandanta a komisionář jedná jménem svým. Zákon nepředepisuje pro komisionářskou smlouvu písemnou formu Piggybacking Piggybacking znamená spolupráci více firem ze stejného oboru podnikání, při které obvykle velká a známá firma dává za úplatu menším firmám k dispozici své zahraniční distribuční cesty. Výhodou pro malé firmy je možnost využít jména a zkušeností velké firmy, která poskytuje svému partnerovi řadu služeb, např. vyřizování objednávek, zajištění přepravních služeb, pojištění, zajištění celního odbavení, inkasních služeb. Výhodou pro velkou firmu je možnost nabízet zákazníkům širší spektrum zboží a úplata, kterou získává od svých obchodních partnerů Přímý vývoz Přímý vývoz vyžaduje dokonalou znalost technické i obchodní problematiky. Přímý vývozce má možnost přímé kontroly nad výrobkem a cenami, má možnost realizace vlastní marketingové strategie na zahraničních trzích. Přímé obchodní vztahy mají také pozitivní vliv na loajalitu zákazníků a jsou realizovány na základě kupních smluv Formy přítomnosti podniků na mezinárodních trzích Licence Jedná se o vstup podniku na zahraniční trh prodejem práv k využití vynálezu, užitného či průmyslového vzoru nebo ochranných označení, tj. práva k využívání ochranné známky nebo obchodního jména firmy. Termín licence označuje povolení k činnosti, 9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 23

24 která není jinak dovolena. Účastníky právního vztahu vzniklého z udělení licence označujeme jako poskytovatele a nabyvatele Franchising Franchising je smluvní vztah mezi zúčastněnými partnery, ve kterém franšizér poskytuje svou značku a právo užívat předmět podnikání své společnosti, tj. poskytuje know-how včetně systému řízení a zabezpečování služeb a nabyvatel franšízy se zavazuje zaplatit smluvně stanovenou odměnu a dodržovat obchodní politiku poskytovatele Smlouva o řízení Je to zvláštní smluvní typ užívaný některými firmami ve vyspělých zemích. Předmětem smlouvy je poskytnutí řídících znalostí a manažerů obvykle na určitou dobu a na smluvních základech. Odměnou může být např. podíl na zisku nebo získání akcií společnosti za předem stanovených podmínek Zušlechťovací operace Podstatou zušlechťovacích operací je zpracování nebo přepracování surovin, materiálů či polotovarů do vyššího stupně finality, nebo do konečné podoby hotového výrobku. Z právního hlediska e zušlechťovací operace obvykle posuzována jako smlouva o dílo. Tou se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla a objednatel se k zaplacení ceny za jeho provedení, přičemž dílem se rozumí zhotovení určité věci, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Zušlechťovací operace jsou motivovány nižšími náklady na přepracování v zahraničí. 24

25 Mezinárodní výrobní kooperace Podstatou mezinárodní výrobní kooperace je rozdělení výrobního programu mezi výrobce z různých zemí. Finální výrobek je pak kompletován buď jedním, nebo oběma výrobci. Spolupráce může probíhat na různých úrovních, kromě výrobní kooperace může být spolupráce zaměřena i do oblasti výzkumu a vývoje, distribuce a poskytování různých služeb. Smlouva o mezinárodní výrobní kooperaci je tzv. nepojmenovanou smlouvou, a její znění závisí na dohodě mezi smluvními partnery. 4.3 Realizování mezinárodních obchodních operací Zahraniční obchod se realizuje prostřednictvím řady jednotlivých obchodních operací se spoustou individuálních zvláštností. Počínaje způsobem navazování obchodních spojení mezi prodávajícím a kupujícím, přes různé podmínky obchodu a jejich právní zajišťování, až po efektivní uskutečňování těchto transakcí Průběh obchodních operací Motivace, které vedou podniky k obchodování s partnery na zahraničních trzích, jsou velmi různorodé. Na relativně malých národních trzích, ke kterým Česká republika patří, bývá orientace na zahraniční trhy nezbytná nejen pro podniky velké, ale i pro část malých a středních podniků. Zahraniční obchod může poskytovat podnikům širší prodejní a nákupní možnosti a nové příležitosti. Účast podniků ve vývozu i dovozu snižuje jejich závislost na domácím trhu a vede obvykle k větší stabilitě firmy. Celkové obchodněpolitické klima, se kterým se setkávají české podniky na zahraničních trzích, je výrazně ovlivňováno také zahraniční politikou ČR. Pro uskutečňování obchodních operací musí firma vytvářet příznivé předpoklady soustavným zpracováváním zahraničních trhů propagací, akvizicí, zajišťováním servisu, pružným reagováním na potřeby obchodních partnerů apod. Každá obchodní operace v mezinárodním styku má určitý specifický průběh, který bývá ovlivněn druhem zboží, charakterem trhu, obchodněpolitickou situací apod. 25

26 Na průběh obchodních operací mohou působit i některé nahodilé události, které je jen stěží možno předvídat a které mohou nastat v různých fázích vývoje obchodní operace Mezinárodní kupní smlouva Kupní smlouva je nejčastěji užívaným smluvním ujednáním, které podniky uzavírají v obchodu se svými zahraničními partnery. Představuje právní základ pro uskutečnění jednotlivé vývozní nebo dovozní operace. Uzavírá se mezi prodávajícím a kupujícím a její obsah určuje základní práva a povinnosti obou stran. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu, aby k němu nabyl vlastnického práva. Kupující se zavazuje předmět koupě odebrat a uhradit kupní cenu. Rozdíly v právních přístupech jednotlivých zemí k závazkovým vztahům mezinárodního obchodu se mohou stát zdrojem obtíží ve smluvních vztazích. Pro rozvoj mezinárodní hospodářské spolupráce má značný význam postupná harmonizace a unifikace právní úpravy týkající se mezinárodních závazkových vztahů. Významným úspěchem v tomto směru bylo přijetí Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods -CISG), tzv. vídeňské konvence. Úmluvu dosud podepsalo a více než šedesát států. Úmluva se stala závaznou i pro ČSFR, a sice od Ve vztahu k zemím, které dosud nepřijaly Úmluvu, mají smluvní strany možnost zvolit si rozhodné právo. Volba práva je důležitá i pro ty obchodní vztahy, které se řídí Úmluvou o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Jde o řešení těch otázek, které Úmluvou nejsou upraveny a které nelze odvodit ani z obecných zásad, na nichž úmluva spočívá. Při dlouhodobém obchodním spojení a četnějším sjednávání kontraktů mezi dvěma obchodními partnery bývá obvyklé dohodnout podmínky vzájemných obchodů rámcově. Pro vlastní sjednání smluv potom postačí dohoda o druhu a množství zboží, ceně a dodací lhůtě, eventuálně dalších podmínkách. Pro uzavírání smluv v mezinárodním obchodě mají zvláštní význam obchodní zvyklosti -uzance. Jde o pravidla, která jsou v obchodních kruzích známá a dodržovaná. 26

27 Odchýlení se od nich bývá považováno za výjimku. Za určitých okolností se mohou stát pramenem výkladu práv a povinností stran z uzavřené smlouvy. K podstatným částem kupní smlouvy podle Úmluvy o mezinárodní koupi zboží i obchodního zákoníku ČR patří: Určení stran kupní smlouvy, prodávajícího a kupujícího. Strany kupní smlouvy musí být určeny individuálně, uvedena jejich jména, adresy, právní forma firmy, eventuálně další identifikační údaje. Určení obchodovaného zboží, a sice buď jednotlivě, nebo podle druhu a množství zboží. Určení kupní ceny nebo způsobu, jak bude cena v budoucnu určena. Pouze v případech, jestliže strany kupní smlouvy projeví vůli uzavřít kupní smlouvu bez dohody o ceně, není cena považována za podstatnou část smlouvy. 10 Součástí mezinárodní kupní smlouvy bývají často i další podmínky řešící práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího. Jsou to např.: dodací lhůta, dodací podmínka, platební podmínka, způsob přepravy, sjednání záruk za dodané zboží včetně záručních lhůt, ujednání o důsledcích nedodržení smlouvy, volba práva a další Plnění kupních smluv Při naplňování kupní smlouvy spolupracují prodávající a kupující s řadou partnerů, kteří napomáhají svou činností uskutečnění obchodní operace. Výsledný efekt závisí na kvalitě práce a spolehlivosti všech článků, které se tohoto procesu účastní. Prodávající i kupující se při uzavírání kontraktu dohodnou, jakou přebírají odpovědnost za průběh 10 MACHKOVÁ H., ČERNOHLÁVKOVÁ E., SATO A. Mezinárodní obchodní operace. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007, s

28 obchodní transakce. Při plnění kupní smlouvy prodávající nejprve zajišťuje dodávku zboží. Při zajišťování přepravy zboží mohou vývozci spolupracovat se zasílateli (speditéry), kteří za odměnu svým jménem, ale na účet vývozce obstarávají přepravu služby s ní spojené. Vývozci mohou řešit otázky přepravy i sami přímo u dopravců uzavřením příslušné smlouvy o přepravě zboží. Vývozci spolupracují s bankami a finančními institucemi v souvislosti s placením, financováním obchodů a zajišťováním závazků z kupní smlouvy. Pojišťovny nabízejí pojistné služby, poskytují možnost pojistit především přepravní rizika, podle povahy obchodu i další skupiny rizik, např. rizika spojená s poskytováním úvěrů, s odpovědností za výrobek atd. Splnění kupní smlouvy oběma partnery představuje závěrečnou fázi obchodní operace Dokumenty v mezinárodním obchodě Mezi obchodní dokumenty lze zařadit ty, které kupující a prodávající vystavují v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy a s jejím plněním. Poptávka bývá prvním impulzem pro obchodní operaci. Vypracovává ji kupující a adresuje ji dodavateli. Určuje v ní, o jaké zboží má zájem. Nabídka představuje návrh kupní smlouvy předkládaný prodávajícím. Obsahuje údaje, které jsou pro uzavření smlouvy potřebné. Pokud je nabídka bezvýhradně přijata, stává se jedním z dokumentů kupní smlouvy. Po stránce formální může mít nabídka podobu proforma faktury. Má podobu faktury a předvídá, jak bude vypadat budoucí faktura. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy. Bývá odpovědí na nabídku prodávajícího. Nejčastěji se používá mezi obchodními partnery, kteří dlouhodobě vzájemně spolupracují. Potvrzení objednávky je vystavováno prodávajícím a vyjadřuje jeho závazek splnit objednávku kupujícího a přijmout podmínky, které jsou v ní obsaženy. Jde o jeden z dokumentů kupní smlouvy. Kontrakt obsahuje všechny formální i obsahové náležitosti kupní smlouvy obou smluvních stran. Specifikace dodávky je dokument, ve kterém kupující uvádí detailní požadavky na zboží, jež má být dodáno v rámci uzavřené kupní smlouvy. Jde většinou o upřesnění 28

29 dílčích dodávek, např. počet jednotlivých typů, vybavení výrobků příslušenstvím, jejich provedení apod. Specifikace tak může reagovat na upřesněný odhad poptávky či na individuální přání konečných spotřebitelů. Obchodní faktura v mezinárodním obchodě nebývá spojena se zvláštními požadavky na formu a obsah. Exportér fakturuje v době dodávky a ve faktuře specifikuje dodané zboží co do druhu a množství, uvádí zpravidla jednotkovou cenu a celkovou částku za dodávku vyjádřenou ve sjednané platební měně. Balicí list často provází fakturu a uvádí detailní obsah jednotlivých obalových jednotek (kartonů, beden, palet apod.). Prodávající nebo kupující opatřují také dokumenty požadované pro vývoz či dovoz daného druhu zboží a pro úhradu kupní ceny do zahraničí. Jde např. o vývozní licence, dovozní licence, v zemích s nesměnitelnou měnou o platební povolení apod. Celní dokumenty představují početnou skupinu podkladů požadovaných pro celní řízení a daňové účely v zemích vývozu, dovozu a tranzitu. Obsahem těchto dokumentů bývá prokázání původu zboží, deklarace zboží podle celního sazebníku a uvedení či ověření množství a hodnoty dodávaného zboží. Opatřování některých dokumentů může být poměrně nákladné (např. legalizace faktur). Dokumenty přepravní a skladovací jsou skupinou velmi různorodou. Některé z nich se používají vůči speditérům či jsou speditéry vystavovány. Do této skupiny patří zejména potvrzení zasílatele o převzetí, kterým zasílatel potvrzuje, že převzal zásilku uvedenou v dokumentu k přepravě. Dalším dokladem je speditérské potvrzení o odeslání zásilky, které potvrzuje její neodvolatelné odeslání, uvádí údaje o stavu zásilky, o způsobu a datu odeslání, místu odeslání a místu určení atd. Legitimační dokumenty jsou používány v dopravních oborech. Obvyklým představitelem legitimačních dokumentů je nákladní list. Slouží k potvrzení uzavřené přepravní smlouvy, k potvrzení dopravce o převzetí zboží a k jeho závazku dopravit zboží do sjednaného místa. Dispoziční dopravní dokumenty plní také tyto funkce, ale jsou navíc cennými papíry. Je s nimi spojeno právo disponovat se zbožím. Dokumenty platební a úvěrové mají úzkou souvislost s placením a používají se ve vztahu mezi bankami a jejich klienty. 29

30 Pojišťovací dokumentem je především pojistka, kterou pojištěný prokazuje svůj nárok v případě pojistné události. Zcela nový způsob spolupráce mezi podniky přinesl přímý elektronický přenos dat - Electronic Data Interchange (EDI). Elektronický přenos dat přináší účastníkům řadu výhod. Snižuje možnost chyb, přináší úspory administrativních nákladů a urychluje vzájemnou komunikaci. Jeho výhody se uplatňují především mezi obchodními partnery s dlouhodobými vztahy Dodací podmínka Dodací podmínka (parita) je důležitou náležitostí kupní smlouvy v mezinárodním obchodě. Určuje míru povinností prodávajícího a kupujícího související s dodávkou a převzetím zboží. Dodací podmínka určuje zejména způsob, místo a okamžik předání zboží kupujícímu; způsob, místo a okamžik přechodu rizik z prodávajícího na kupujícího; povinnosti stran při zajišťování dopravy, nakládky a vykládky zboží, průvodních dokladů, kontroly, pojištění, celního odbavení atd INCOTERMS 2000 Jde o dokument, který je k dispozici smluvním stranám kupní smlouvy, který jim poskytuje výklad jednotlivých mezinárodně uznávaných dodacích doložek, který se stává právně závazným, když se obě smluvní strany na výkladu některé z doložek shodnou a tuto dohodu potvrdí řádně a náležitě v kupní smlouvě. 11 MACHKOVÁ H., ČERNOHLÁVKOVÁ E., SATO A. Mezinárodní obchodní operace. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007, s

31 4.4.2 Popis jednotlivých doložek dle INCOTERMS Skupina E doložka odebrání EXW ze závodu Ze závodu znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný kupujícím, ani za proclení zboží ve vývozu. Tato doložka tudíž představuje minimální povinnosti pro prodávajícího a kupující nese všechny náklady a rizika vzniklá převzetím zboží ze závodu prodávajícího Skupina F hlavní přepravné neplaceno FCA vyplaceně dopravci Vyplaceně dopravci znamená, že prodávající dodá zboží celně odbavené pro vývoz dopravci jmenovanému kupujícím na sjednaném místě. Je třeba zdůraznit, že zvolené místo dodání je rozhodující pro určení odpovědnosti za nakládku a vykládku zboží v tomto místě. FAS vyplaceně k boku lodi Vyplaceně k boku lodi znamená, že prodávající splní povinnost dodání, když dodá zboží k boku lodi v ujednaném přístavu nalodění. To znamená, že kupující musí nést všechny náklady a nebezpečí ztráty nebo poškození zboží od tohoto okamžiku. FOB vyplaceně loď Vyplaceně loď znamená, že prodávající splní svou povinnost dodání, když zboží přešlo zábradlím lodi v ujednaném přístavu nalodění. To znamená, že kupující nese všechny náklady a nebezpečí ztráty nebo poškození zboží od tohoto okamžiku. 31

32 Skupina C hlavní přepravné placeno CFR náklady a přepravné Náklady a přepravné znamená, že prodávající splní svou povinnost dodáním zboží přes zábradlí lodi v přístavu nalodění. Prodávající musí zaplatit náklady přepravné potřebné k přepravě zboží do ujednaného přístavu určení, ale nebezpečí ztráty poškození zboží, jakož i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží přechází z prodávajícího na kupujícího. CIF náklady, pojištění a přepravné Náklady, pojištění a přepravné znamená, že prodávající splní svou povinnost dodáním zboží přes zábradlí lodi v přístavu nalodění. Prodávající je povinen zaplatit náklady a přepravné potřebné k dodání zboží, všechny dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží přecházejí z prodávajícího na kupujícího. V doložce CIF je prodávající dále povinen obstarat námořní pojištění kryjící kupujícího proti nebezpečí ztráty a poškození zboží během přepravy. CPT přeprava placena do Přeprava placena do znamená, že prodávající dodá zboží dopravci jím jmenovanému, ale navíc zaplatí přepravné za dopravu zboží až do ujednaného místa určení. To znamená, že kupující nese nebezpečí ztráty a poškození zboží, jakož i jakékoliv dodatečné náklady, vzniklé po dodání zboží do péče dopravce. CIP přeprava a pojištění placeny do Přeprava a pojištění placeny do znamená, že prodávající splní svou povinnost dodáním zboží dopravci jím jmenovaným, ale musí navíc zaplatit přepravné za dopravu zboží do ujednaného místa určení. To znamená, že nebezpečí ztráty a poškození zboží, jakož i jakékoliv dodatečné náklady, vzniklé po dodání zboží dopravci, přechází z prodávajícího na kupujícího předáním zboží do péče dopravce. Ale, prodávající je povinen obstarat pojištění kryjící kupujícího proti ztrátě a poškození zboží během přepravy, uzavřít pojistnou smlouvu a zaplatit pojišťovací prémii. 32

33 Skupina D doložky dodání DAF s dodáním na hranici S dodáním na hranici znamená, že prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile bylo dodáno zboží k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku nevyložené, odbavené pro vývoz, ale nikoli pro dovoz v ujednaném bodě a místě na hranici, ale před celní hranicí sousední země. DES s dodáním z lodi S dodáním z lodi znamená, že prodávající splní svou povinnost dodání, když dá zboží k dispozici na palubě lodi neodbavené pro dovoz v ujednaném přístavu určení. Prodávající nese veškeré náklady a nebezpečí spojená s dodáním zboží do přístavu určení před jeho vykládkou DEQ s dodáním z nábřeží S dodáním z nábřeží znamená, že prodávající splní svou povinnost dodání jakmile dá zboží neodbavené pro dovoz k dispozici kupujícímu na nábřeží v ujednaném přístavu určení. Prodávající nese všechna nebezpečí a náklady spojené s dodáním zboží do ujednaného přístavu určení a s vykládkou zboží na nábřeží. Doložka DEQ vyžaduje, aby kupující odbavil zboží pro import a zaplatil veškeré formality, clo, dně a jiné poplatky účtované v dovozu. DDU s dodáním clo neplaceno S dodáním clo neplaceno znamená, že prodávající splní svou povinnost dodáním zboží kupujícímu celně neodbavené v dovozu a nevyložené z příchozího dopravního prostředku v ujednaném místě určení. Prodávající je povinen nést náklady a nebezpečí spojené s takto dodaným zbožím, kromě vyřízení veškerých celních formalit a zaplacení za ně, za clo, daně a ostatní poplatky spojené s dovozem zboží do země určení. Tyto povinnosti musí nést kupující, jakož i veškeré náklady a nebezpečí zaviněná jeho opomenutím odbavit včas zboží pro dovoz. DDP s dodáním clo placeno 33

34 S dodáním clo placeno znamená, že prodávající splní svou povinnost dodáním zboží kupujícímu, odbavené pro dovoz a nevyložené z příchozího dopravního prostředku do ujednaného místa určení. Prodávající je povinen nést všechny náklady a nebezpečí do dodání do tohoto místa včetně, pokud přicházejí v úvahu povinnosti (pod tímto termínem se rozumí odpovědnosti a rizika za vyřízení celních formalit a zaplacení za tyto formality, za clo a daně nebo další poplatky) související s dovozem do země určení. Doložka DDP představuje maximum závazků Cla a celní řízení Funkce a význam cla Clo je jedním z nejstarších finančních nástrojů. Později se významnou stala také jeho funkce ochranná, kdy s vyměřením a inkasem dovozního cla dochází k navýšení ceny dováženého výrobku, a tím i k jeho cenovému znevýhodnění oproti domácí produkci. Clo vcelku jednoduchý a srozumitelný nástroj obchodní politiky. Pro jeho vyčíslení se používají obvykle tři základní metody. Nejpoužívanější je výpočet, při kterém se ze základu, tedy z celní hodnoty, vypočítá výše cla s použitím procentuálně stanovené sazby. Cla vyčíslená touto metodou jsou označována jako cla valorická. Další méně často používanou metodou, je vyměření cla fixní peněžní částkou za množstevní jednotku zboží - cla specifického. Výjimečně jsou cla vyměřována kombinací obou výše uvedených metod. Takto vypočtená cla bývají označována jako cla kombinovaná či diferencovaná" Celní řízení Celní řízení se zahajuje na základě celního prohlášení deklaranta přijatého celním úřadem. Pro účely podání celního prohlášení v obchodním styku bývá v zemích Evropské unie obvykle používáno celní prohlášení v listinné formě Jednotného správního dokladu (JSD). Průběh celního řízení je založen na porovnání shody údajů v dokumentech se 12 /online/ INCOTERMS Dostupné z (citováno ). 34

BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDIE LOGISTICKÉ KONCEPCE PRO OBCHODNÍ SÍŤ THE STUDY OF LOGISTIC CONCEPTION FOR TRADING NETWORK

BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDIE LOGISTICKÉ KONCEPCE PRO OBCHODNÍ SÍŤ THE STUDY OF LOGISTIC CONCEPTION FOR TRADING NETWORK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIE LOGISTICKÉ KONCEPCE PRO OBCHODNÍ SÍŤ

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F Incoterms 2000 Incoterms neboli Incoterms 2000 (z anglického International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.

Více

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy:

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy: INCOTERMS 2000 INCOTEMS je soubor mezinárodních pravidel pro výklad běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. První soubor byl vydán v r. 1936 pod názvem INCOTERMS 1936.Později byly prováděny

Více

1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS

1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS 1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS INCOTERMS (International Commercial Terms - Mezinárodní obchodní podmínky) představují soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce používaných obchodních doložek

Více

Doložky INCOTERMS upravují především

Doložky INCOTERMS upravují především Incoterms 2010 Účelem INCOTERMS je poskytnout soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. Jsou mezinárodně uznávané oficiální pravidla pro

Více

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku,

Více

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Renata Čuhlová Přednáška 2

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Renata Čuhlová Přednáška 2 Vybrané operace v mezinárodním obchodě Renata Čuhlová Přednáška 2 Volba obchodní metody Formy vstupu na trh Závazkové vztahy v MO se zbožím a službami. Kupní smlouva; pojem, právní úprava, formy, vznik,

Více

Právní základy obchodování přednáška č. 3

Právní základy obchodování přednáška č. 3 OBCHOD S DŘÍVÍM A DŘEVAŘSKÝMI VÝROBKY Projekt FRVŠ 3187/2011/F5/b Právní základy obchodování přednáška č. 3 Ing. Dalibor Šafařík Ing. Jiří Holický Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana

Více

Formulace dodací podmínky s využitím INCOTERMS

Formulace dodací podmínky s využitím INCOTERMS Formulace dodací podmínky s využitím INCOTERMS 1. Povinnost dodat zboží, dodací podmínka Povinnost dodat zboží je jednou ze tří základních povinností prodávajícího tak, jak je stanoví článek 30 Vídeňské

Více

Základním předpokladem hladkého a nekonfliktního průběhu každé obchodní operace je s rozmyslem sestavená a řádně uzavřená kupní smlouva.

Základním předpokladem hladkého a nekonfliktního průběhu každé obchodní operace je s rozmyslem sestavená a řádně uzavřená kupní smlouva. Základním předpokladem hladkého a nekonfliktního průběhu každé obchodní operace je s rozmyslem sestavená a řádně uzavřená kupní smlouva. Aby mohla vzniknout, je třeba, aby se smluvní strany shodly na jejím

Více

Obchodní metody. doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD (c) doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD.

Obchodní metody. doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD (c) doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD. Obchodní metody doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD. prikrylova@is.savs.cz Jana.Prikrylova@savs.cz Control and Foreign Market Presence Formy přítomnosti na trzích high Licensing Franchising Acquisition/ Wholly-Owned

Více

Studijní a informační materiály

Studijní a informační materiály INCOTERMS 2000 1. Úvod Na počátku každého obchodu, zahraničního i tuzemského, existuje zpravidla smlouva (kontrakt), tedy písemný dokument vymezující práva a povinnosti obou do obchodu vstupujících stran,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 5 VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY., KODEX ZASÍLATELE. INCOTERMS 2010 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

1 EXW rizika náklady EXW (ex works) ZE ZÁVODU (ujednané místo) Náklady i rizika přecházejí okamţikem, kdy prodávající dá zboţí k dispozici kupujícímu ve svém závodě, skladu, továrně, atd. Parita vhodná

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Pavla Břečková, Ph.D. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 19063@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, Z/Zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Semestrální práce. Management obchodu s oděvy. Téma: Zahraniční obchod. Vypracoval: Miriama Remetová. Natálie Zipserová. Školní rok: 2014/2015

Semestrální práce. Management obchodu s oděvy. Téma: Zahraniční obchod. Vypracoval: Miriama Remetová. Natálie Zipserová. Školní rok: 2014/2015 Semestrální práce Management obchodu s oděvy Téma: Zahraniční obchod Vypracoval: Miriama Remetová Natálie Zipserová Školní rok: 2014/2015 Ročník: 3 Obsah 1 Úvod... 3 2 Vývoz a dovoz zboží a služeb... 4

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] 19063@mail.vsfs.cz

ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] 19063@mail.vsfs.cz Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 19063@mail.vsfs.cz Obsah přednášky Základní druhy obchodní dokumentace Smlouvy

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Česká exportní banka, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3042, se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, IČ 63078333 Všeobecné obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S Sídlo společnosti: M. A. B. Group, s.r.o. Tovární 861 686 02 Staré Město tel.: +420 572

Více

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku http:// SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku Smluvní strany Společnost:, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Mírová

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013 Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Zahraniční obchod Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz www.hkok.cz Úvod

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK Obnovení přepravy zásilek podléhajících celnímu řízení do Moskvy. Služba dostupná pouze pro zásilky určené pro právnické osoby firmy v Rusku. Není určena pro zásilky určené

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Námořní doprava z Vietnamu Důležité aspekty při realizaci importních přeprav. Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 25.11.

Námořní doprava z Vietnamu Důležité aspekty při realizaci importních přeprav. Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 25.11. Námořní doprava z Vietnamu Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 25.11. 2014 Kühne + Nagel Globální Logistická síť Celosvětová síť přes

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo Metodické listy pro kombinované studium předmětu Mezinárodní obchodní právo Metodický list číslo 1 Tematický celek je věnován úvodu do studia předmětu Mezinárodního obchodního práva. Zejména v něm bude

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI Úvodní výklady... 1 Kapitola 1. Pojem a předmět tzv. obchodů (obchodních závazků)... 1 1 I.

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Ing. Vladimír Vojík ČVUT, Fakulta strojní. Projekt ESF CZ /0031. Národní vzdělávací fond

Ing. Vladimír Vojík ČVUT, Fakulta strojní. Projekt ESF CZ /0031. Národní vzdělávací fond Zahraničně obchodní operace I. Ing. Vladimír Vojík 30. 10. 2006 ČVUT, Fakulta strojní Projekt ESF CZ.04.3.074.23.01.1/0031 Význam zahraničně obchodníčinnosti pro národní hospodářství Význam ZO je nepřímo

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

Předmět Obchodní závazkové právo Metodický list

Předmět Obchodní závazkové právo Metodický list Předmět Obchodní závazkové právo Metodický list Přednášející: prof. JUDr. Karel Marek, CSc. Komunikace s přednášejícím: a) osobní konzultační hodiny dle aktuálního rozvrhu (Estonská, Praha 10) b) elektronická

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí...

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... 19 1 Vybrané problémy, jejichï fie ení je pfiedpokladem úspûchu malého a

Více

Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav

Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Námořní a železniční doprava z Číny Důležité aspekty při realizaci importních přeprav Jaroslav Vychytil, Head of Seafreight Import Department 13.11. 2014 Kühne + Nagel Globální Logistická síť Celosvětová

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 409 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními

Více

Logistická příručka. Obsah

Logistická příručka. Obsah Vydání 3 Strana 1/5 Logistická příručka Obsah 2. Plánovací údaje a výrobní kapacity... 2 3. Závaznost odvolávek (objednávek)... 3 4. Konsignační sklady... 3 5. Informace o změnách ve výrobě a krizové stavy...

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Ceníky a ceny Ceny uvedené v oficiálních nabídkách firmy Grade service centre s.r.o., zasílané firmou individuálně konkrétnímu zákazníkovi jsou závazné a platné po dobu platnosti

Více

Zahraničně-obchodní kontrakty a další dokumenty

Zahraničně-obchodní kontrakty a další dokumenty Zahraničně-obchodní kontrakty a další dokumenty Přednáška kursu Základy mezinárodního obchodu Lubomír Civín Obsah Průběh obchodních operací Obchodní kontrakty a jejich podmínky Dodací podmínky Incoterms

Více

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu INCOTERMS 2010 DODACÍ DOLOŽKA OBECNĚ doložky INCOTERMS nejsou

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Minimalizace rizik v platebních stycích se zahraničními partnery a hodnocení nástrojů na

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

EKONOMIKA Formy mezinárodního obchodu, přístupy k mezinárodnímu obchodu výkladový materiál

EKONOMIKA Formy mezinárodního obchodu, přístupy k mezinárodnímu obchodu výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Formy

Více

-směna, kterou provádějí PO a FO přeš hranice daného státu (s jinými PO a FO)

-směna, kterou provádějí PO a FO přeš hranice daného státu (s jinými PO a FO) Otázka: Zahraniční obchod Předmět: Ekonomie Přidal(a): Adam Zahraniční obchod -obchod, který funguje mezi státy, mezistátní obchod -nedílná součást národního hospodářství ČR -směna, kterou provádějí PO

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

MEZINÁRODNÍ OBCHOD VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_16

MEZINÁRODNÍ OBCHOD VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_16 MEZINÁRODNÍ OBCHOD VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_16 Sada: Ekonomie Téma: Mezinárodní obchod Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Smlouva o dílo č. 040/2015. na zhotovení díla

Smlouva o dílo č. 040/2015. na zhotovení díla Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk Smlouva o dílo č. 040/2015 na zhotovení díla Oprava zdi Krajské knihovny v Pardubicích uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení Kupní smlouva Příloha č. 1 vzor kupní smlouvy č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. se sídlem IČ: DIČ: Bankovní

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více