... .; J: ..:. MILi ČTENA~, Obr. 1: Vjtvarnlce. Autor: Fero SpUll, Trenčfn. fotoódaje nebyly uvedeny.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "... .; J: ..:. MILi ČTENA~, Obr. 1: Vjtvarnlce. Autor: Fero SpUll, Trenčfn. fotoódaje nebyly uvedeny."

Transkript

1

2 .; J:... 3 Z..:. MILi ČTENA~, Pr'O... lkf 61pkh a loa k ho rolcw pok'11luj m I leto uvepejftodnl n H pllch 1nlmkO nalich lten Ni-totoemat4r6. Tentokrit maji nlil( velkou pfllelltost ti, ktefl dl1t:u~i n&lctenho djudu do 1pN.telenfch aeml, por.danfch c: toyftlm odborem ÍJV t.sm, l'r11t autory ftejzdapllejllch dblro u uhranllnlch djud6, kter vyhodnotl komlh odbornlko, p1ipirn111 jsme tyto odmlny: t. CINA - 14DINN(2ÁJIZDMOSKVA-KAVKA1:1 2. CE ;tn~ ;~~=~~f- ~~~'i:~f ~'ife~~i\.ft~ : NY-8EftÚN1 4, CENA- 4DENNI ZAJEZ.O 00 SUDAPŮTI. Upoaor'ftuJeme ttenue, le riechny u1lan 1nlmky (t41d)' I tt. kter nejtou unpejnlny), budov na úvlr 1outUa ohodnoceny nlutnl koml11odbornlk0. Z najlapllch pr9<1 bude u1poffd4na YfttaYka. Autort vy1tavenfch 1nlmkO budou odmlnlnl vlcnfml cenami. bdima vit, aby1te do 1outUe potll ll obl"idiy namanll nd f)( 1'4 cm, Sv prica po1llejte na dn1u1 Redakce VTH, Praha Nutl,N kyltnlcl 7, kald# 1nlmek o:r.nalte k,..tktm popf1em ubrnen ho objektu dlj ; pplplf ta I technlc k foto6daj (aparit, b1,clona a dtllvottnlmu, p11padft& tl.l laboratornl Informace). Mnoho Gspkh6 phil REDAKCI! Obr. 1: Vjtvarnlce. Autor: Fero SpUll, Trenčfn. fotoódaje nebyly uvedeny. Obr. 2: Na kombajnu. Autor: Miroslav Macha, Brno. FotoódaJe: Flexaret IV, cl. 8, bs 1/100. Obr. 3: U kolotoe:e. Autor: Rudolf Duda, Vsetfn. FotoúdaJe: Flexaret li, cl /50, li. llftr.

3 ~-- :z: o I I I :z: I I cn Kdyf dvo dllojf totóf.. mohlo by být vfce, kdyby obo dlloli n e jen 101éf V poslední době poutá planeta Mars pozornost vědců SSSR I v USA. Na obou stranách se tislce odbornfko sndí odhallt tajemstvl t6to pro nú dosud úhadné planety. Podívejme se, Jakých výsledků bylo utfm dosafeno. SSSR: N ÁPOR HLAVNI Uf to nebude dlouho tryat. V druhé 'PolovmE června (ppesnl ) vyvrcholl let stanice Mut 1. Ml. se pfiblllit k ~ervené planetě natolik. aby mohla splnft svoj dvérečný úkol : Získat úkladnl Informace o Marsu. Proto Je vybavena speclilnlm, takzvaným planetárnlm nřfzenlm, které učne svou člnnc»t jlf ve v:tdilenostl km. Na obr. 1 jsou schematicky znázorněny hlavni vědecké problémy, které má 1tanlce osvětlit. Bude to lednak ofotografov,nl po"rchu planety (1). mu:enf maignetlck,ho pole Marsu (2) pomoci magnetometru. Je-11 na Marsu na:etace, bude tjllťont dalll pl'ístroj, spektrilni renektoměr (S). Spektrograf (6) zjisti a vyhodnotl pflpadnou atmos"ru Manu a dile bude stanice promuovat v okoll planety radiačnf pisy ( 4). Souhrn všech t~chto zjištěni di vědcúm úkladnl informace o p l anetě a pomůte pl'l dalšlch výzkumech. Do ud bylo 1unlcl navbino pr 60 Poleni vyd6.no ke dylma tt.tccim ridlovfch pov.10 (ridloy lny dn p konlv.lf vcdilenott ůmfr 70 mil. km u 110 ve.). Zironfl H urlui J ll poloh Y aurono mlckjch 1our-adnlclch - d kllnace rekta c n ta nice. Podlv im na Jak6m prlnclpt.t I polohananlc urloy6na. Abychom do tall tronomlckf 1our-adnlcovf 1yttfm, kcart by b m n mlnll, promltn m lf u.mtphntch ouhd lc naij ho a m1k6ho poyrchu na adinllyou neb kou koul I (obr. 2A).Obdrlfme v rnl a Jllnl nebetk'# p61, yinucli ro..-nlce I rot11lnl o, kolam nit H nabetki koule adinll I odtl. z.i. roval\ I nab kf ro nlk, Jahof rovina je prvnl úkladnl rovinou. Pred1tavfrne ll 1I poioroyatel n Zemi, pak kolmo n d Jaho hlnou je Z nlt (n-a.dhlavnlk). 9o4 protllahlt poaorovatell i Nadir. Krulnlc, kt r:i r:o~~::~ ;~t;j~,r. :m,:d1:::1i!::pr.~:r~:._';!: m l1tnl pol dnlk, col J druhj dkladnl rovina. H3 ROMBPA '' Hc:cne.ao mtc nn uen.1 Ma,pc Bo.QO.ua3W UlXOJVl'tCll ROA m.aom H'IUUI Ull<eft o BOiie.lilonDJl:biol Ocuona.1 KOCMKll«KOI MCdlilDOI Hoawl ~oct<ttl\ plcoc*s PC'QCJOllJI KKRn1 - Qft(pttmfc Tpo" AUS DBM INHALT OBR N.r. 11 Oc:m:r!Uaul"dlru.na von Man Dic Wdt am &runcn TiJCh (Tilchteruůtwehmd1tenchaf1 lo Pna) e T uchu unterm Bit Jka.lnnc:n und auklatltm Orundprlml~ der kotlraltchtn Mt'Cbanlk Kun dt.r Fubl1ueophotoariq,hle Sportk6Na (neuc: wlue:nsch&f'lllch-pbant.slltchc: Bntbtuna) Hntdcdruns der Trol (Rnemlon) Fllmlitd PROM nm CONTBNTS OP No. 81 Gcneral r~nntiiamnee or Man e Tbc...-orld at the arttn table: (rabi tc:ftnl world cbam,pionahfp ln Pnauc) e Di cn uoder tbetce &ain od.ttand Ba.ic:ptinciploohnromccbarúa Coww or colou.rc:d 1te:rec:ipbot0Jnphy Kina or 1por1 (new tcicnce--ficdon) e Dbcovuy o( Troia (tt'vfew) e Capůon1 V č(sui 7. NAJDBT81 Pna.to.6 t'u.rbloa e '81e:kt:NnMl.., Tlll!mlckh za.hjµ e T J m.n4 fef. de.ulo6 Na cnalfcb motoc)'klecb do -i.u pouitl e Sputnik o ~b koleda Retroapc.kCl'f"tÚ ut0nj6n e Dilo a koleot e Mlkroodd«b VTH 18)

4 kadlolokitor m 11.llstlm polohu 1tanlc. aod, kh. m tt.nic nachbl (obr. ta), spojlm k ruin Id s tt a..1kfmi p61y. Tlm dottan m d klinalftt krulnlcl. O.kllnacl thnlc ~lttlme, kdyl tmlpi" llh I po d kllnalnt krulnlcl od roviny n b k ho rovnlku k dan mu tllhu ( '-nlcl). M 1 od o do I kladnl k H ru, ripornl k Jihu, ft kcuc n:u ttanlce se mllf od bodu Jarnl rovnod nno1ti Slunce k mlttu, kd dakllnalnl krulnic protlnl rovinu nabetk,ho rovnucv. Je to tedy Gh I mthny ""oblouku n besk ho rovntku, Hlfi Hod 00 do uo 0 proti d nnlmu pohybu >- =b~!~!i11!~n~ot~~ :;.;,i-...1 k~ ~:,:~~s~l~~u:k~::,t~~! ~ ::lhl:b~i::::o~:~~:~k:':,~f.~' akllptlka I tdinll.-f Q Na tomto principu Je tedy urlovina poloha 1tanlce...: : r~kl.=t~: ;!~'::::,~kt~~: ':~::~:':1~u u.a 8 Co dosud? Š Pfestofe zjskan fnformace t. pil.luby sunlce ;.: nejsou dosud zcela zpracodny, bylo napflklad ] zjlltino, f.e v prostoru kolem Země ve vzdále... nostl 8-1 O mll. km dochbl k velmi &stým.srif Um s mlkrometeory, n.tfmco ve vitšfch vzdálenostech palet :znalni klest. Podrobnl bylo zjlltf:no ro:zlofenf nabitých Ustic v pfumlcum obalu Zemi. a upfesněn rouah radlačnfeh pásů. Til.ktéf. kosmický ridiový dllekohled, který mi za1namenávat kosmické ridlové úrenl o vlnové délce 1 50 af 1 SOO metrll, zjistil další ohniska lntentivnlho radloz:ífenf v kosmickém prostoru. USA 1 N.4.POft DOPL!1ilKOV'i' V m t.1 Palanina ve 1dtl T xas pracuji ul d IJ( dobu ameritd videi na kon1trukd ppbtraje, tv""'ho Stn1to.cope 11'', Oatud bylo na tyto pr6c vynaloleno vice n l S mi 116"0 dolaro. Stntoscope J velucf hvltd6hkf lelhltop, ne Hnf dvl"' bal6ny nad Hbou, kcer 0 1ou tpo]eny kanlly, Hvl.z.dirna ve stratosféfe Pri sta"u se mi naplnit hornr, ~enší balón, a celé Xilfl:zenf začne stoupat. V určité výšce (asi 1200 metrů) 1. mi plyn, napuftf:ný do menšlho balónu ( ~ 22, 5 m), osobenfm pretlaku pfetékat do velkého balónu o průmfru 69 metro. Aparatura vystoupl al do výše 2'4 000 metril, kde Jif d:měf nepllsobf opticky rullvé vlivy zemské atmosíéry. V této výll má teleskop (o prům~ru 90 cm) trojnbobnou ostrost vid!nl" oproti ostrosti, kterou by mil na povrchu Zemf:. I kdyt cei. t.aff:zenl vuf 2.8 tun, je na speclilnfch "uťových lollsclch velmi pohyblivé. Elektronický mozek mi Pídit pomocf servomotorů pohyb SU'Ofce na pokyny ze Zemi. Na pozemnf pozorovad stanici j.sou Instalovány 3 obrazovky. Na prvnl.se mi objevit takový obraz, jaký uchytl televi:znf kamera, umfst!ni na fpicl teleskopu. Je tak citlivá na světlo, fe registruje hvizdy 9. velikosti. Je určena pro hledáni clle: Marsu. Druhá mi ůhel pouhý 1 stupeň 1 jejl objektiv fe u.mi.fen pfímo Ril obraz teleskopu, což umof.fluje pfosné zaostpenf. Pak JI! úlell hlavnl na tom, aby elektronický mozek správně reagoval. Teleskop musl být neusrile umhen na.svoj cil - planetu Man. Spektrilnl pflstroj na palubě balónu mofe podat lnformaee o tom, zda v atmosíéře Marsu ex:lstu)e pira, kyslilnlk uhličitý, uhelnatý nebo metan 1 dalff cenné údaje. Jak dovldim ir. Te1t u, podafilo P' C 1 nuneric.kjm vldcgm vyn t zaet.t.k m b,etna tele.kop do vjhty 14 kllometro. t' ppedchheifdch poku O s.troskotalo. Z lfzenl, kcer S nnhlo pomoci obrov1k ho bah!tnu, skoum Harsovo 1 fn1len- n' 1pektrum. Podle dotavadn.lch i ledlců byly v ov:r.duu Harau alihlny mi:r.i ' topy vodni piry a cak kyslilnllcu uhlllltllho. Dalll pr4dt:um pokratuje. Rádlové spofent s Marsem Americkým vldcom se naproti tomu podarilo dosáhnout prvenstvl v radiolokaci Marsu. Odborníci ze stanice Goldston v Kaliíornské pou~tl navit.all radarový styk s planetou Mars. Na vzdálenost asi 200 miliónó kllometrli byla ozvěna signálu uchycena po uplynuti 11 minut a Jedné vtep'lny. PfedbUm rozbory údajll nasvědčují tomu, fe planeta Mars mi jak zvri.snělé, tak rovné povrchové oblasti, Jako Je tomu na Zemi. 11. Napadi ni naronov6 myilan.ka. Sovldd vide.i Jtou ppi "fakumu. mfru vy:r.brojenl spolef)livfml ko1mlckfmi rak taml. Am riun. :r.u vynlk"jf v radlolokalnf technlc. Co 'tfe by dalo dok'-nt, kdyby 11 obl urany spojily, 14pe P feno, kdyby Amerltan ul konelnl pplttoupili na podnlcn nhrhy Sovtukliho 1va:r.u o odtbrol nf a o ůllnnljji spolu~ pňci p I vjaltumu ve1mtrn 10 protcoru. 184 YTH

5 ml...-r l'tlta ve atolnlm tenisu v PraH uv.r.fllujem K...-.or sportovnlho redaktora Vliclava Svobody Ostl'ed nim t_..m Ladislavem Štlpkem, zuloulllfm mlsuem sportu. Co J.,, 1ou&. n' doba ~plc:k pro 1tolnl tanll - a protole na dtulnl 1tranl je nejmladlf mhtrynl portu Mart Lulo'114 - z.ejmfn pro 1tolnl r.ni len? Podle mého názoru rychlost a útočni hra. O tom nakonec svědčí také to, te v reprez.entačnfm drufstvu fen pro Corb\llon Cup (soutěf druf.stev fen) jsou čtyfi mladé, vyslo- veně útočné hričky - Marta Lufod, Irena Bosá a sétsry Karllkovy. Ani jedné nenf vice nei 19 let, Pro útočnou hru mají ne]lepšf předpoklad privě ti mladf. A nenf se co divit. protole tvrdl! smele jsou někdy nepostfehnutelné a Jejich prudkost se dá tuko odhadnout. Bylo by zajlmav6 změmt rychlo«forhendového drlvu (sme&): domnjvrchem a sendvič s vrqubkovaným povrchem. S těmi hraje dnes většina nejlepškh hr!čů světa. Rychlost hry se nezmenšila, ba naopak - navlc se zdokonalila technika úderů. Hričl vymýšlej! nové údery - róz.nými druhy servisů poč fnaje a topspinem konče. (Topspin je úder, při kterém mlč dopadá na pálku pod úrovni stolu, pálka jde okamflk s mlčkem nahoru a následuje prudké trhnud; vznlki tak úder se spodnf rotaci a nevyzpytatelným odskokem po dopadu.) A co hn. 0 necltrplla tjm? Nuoz.hodule d- Pile potah rakety a te<hnick' vymohnoatj 1 Ml Ám hriil!? ~~/~U,.~':o d':~v; f~:k~ 1 ~r~t Wolct'J'.... S 'IĚ T 11 zetehélto stolu vám se, ie by to bylo několik desftek kilometro v hodině. Smete muió jsou ovšem daleko razantnější. Nenl to Jeltl tak dbno, kdy hl'il, kt rt dokonale ovlidal obrannou hru, 1nadno po'raz.11 útolrllky. Mi tedy na rychlost a api11ob hry vlly uc:hnlkal To ne. Jen stolnr tenisté se přlz.pllsobili. Nová technika zvyšuje pofadavky na hráče - zejména na jejich fyzickou připravenost. Ovšem někdy musf všechno uměnf pl'ece fen ustoupit před technikou. Nedávn.! mistrovství Německ4 spolko- vé republiky toho bylo dokladem. Hrálo se na měkkých a pomalou hru Jistě; zejména technika a pak po- chopitelně fyzická pfipravenost. Nejprve k té technické stránce. umohujfcích stolech. Mlček stui Vraťme vyskočil se do minulosti. Stolní tenis vznikl a modernl útočný stolnl z normilnlho tenisu koncem 19. tenis byl nucen kapitulovat. Nasazeni hráči - favorité - prohrávali stoletf. Hrálo se dřevěným míčkem a pálkami ze stelného materiálu. s houfevnatýml obranáfl, kteřl na Tlm byl din i styl - hrálo se pomalu, pomalých stolech snadno schytali mlček sotva pre"tl srtku a všechny smeče. Mistr Evropy Berczik prohrál napflklad s domádm rozhodně se nedalo hovořit o sportu, ale o jakési společenské zábavě. A odtud SchOlerem. A o nic lépe nedopadli asi vznikl název ping-pong. Prvé dalšl útočnl hráči - Madar Fahb:J, zrychleni p1'inesl celuloidový náš Miko a jlnf. mfček. A pak se uf prosazovala technika a jedno zlepšeni nisledovalo z.a druhým. Dřevo na pálce nahradil korek, pak pryf: a posléze se objevila A jak.i I dallf c:e t Vltodho ttolnlho tenitul zej~:~~"'! ~~::é 1 f1d~~~s r~p~~ 1! 1 1c~ houba. Dávala mlčku nepfi a Japonsku. Zdá se vlak, ie stolnf jemnou rotaci, ještě více se zrychlila tenis v těchto zemích stagnuje hra. Ozývaly se hlasy, f:e to a Evropané se zlepšuj!; tím se vý ublrá hře na dramatičnosti a tak konnostnf roz.dli snifuje. Je to byla houba zakázána. Objevily se nové pryžové potahy s vrstvou houby vespodu, soft s hladkým pozejména dsluhou toho, ie se jim podafilo sladit technickou stránku s fyzickou. Naši hráči z.vládli celou řadu úderů, které dflve ovlidali pouze asljštl hráči. Nejen fe umějf topspin, ale dovedou sl s nim I poradit. Naučili se i vysokou asijskou obranu; vracej! mfč tak, aby vysoko odskočil do strany, rotoval a měl patfl~nou faleš. Pochopitelnf, ie jim k tomu pomohla i technika. Protofe topspin :zahraji nejlépe s raketou, která má softový potah. A tak bych mohl pokračovat - technická novinka navazuje na. nové údery, ty zase na rychlost hráčó - z.ejména na bez.vadnou práci jejich nohou, protofe stolnl tenista se na kafdý úder musf dobfe a pfesně postavit. A to je cesta budoucnosti stoln/ho tenisu - umět dokonale sladlt fyzickou pi'ipravenost se stále se roz.vljejicfmi novinkami technického ráz.u. Ovšem tato cesta musf být zajiitěna materiálně - to znamená dokonalými mlčky a výbornými stoly. Nejlepšl jsou zatfm anglické mll!ky I stoly znal!ky Barna. I náš průmysl se dal na dobrou cestu. Na mistrovstvl světa chceme p'edloiit komisi, povhené schvalováním oficlálnlho z.ai'ízenl, nový stlll naši výroby, který je. stejně kvalltni jako stoly anglické. Va dyaapaded.t4im roce 1e v Pra.11 U hybernq" velkou tlivou oteylrala vj- 1tava Vznik a vývoj v mrru, Zemi a llo vlka". PoutaYI tam byly llunroyll.ny a dokai:oviny Ylec:hny neldoldltljll potnatky, kw, J1me o 1ob6 a o v m n ibllulm okoll do t' doby zflkall. Takori mali encyklopedia pro ma!a a velk6. O IHt let pozdlji ve 1tejnfm 1ile ppe trihovala pf. k vý1tavy 1pec:lilnljlf, e.x ponity, pljny a pro1n6a.aml, na kter' eutorl p'-dell' ani nenpomnlll: Sovluk' umlla drullc:e". Bylo patntc:t ml1fc:q po vypultlnl prvnlho 1putnlku tak hm tam mohll vldlt Jeho maketu, I makety nlktarjch dallfc:h drullc, nej 6anljlf lltla, 6daje, nfmky a Hmoz.reJml hl1toril raket tradilnlml 1ta rjml Aeky a ČU\any pollnaje. Jenle mnoho toho nebylo: do 24. pro inc:e 1951, do dne Yarnhile, od1tart0yalo ze dyou ko1modro mo... Ita wleho vludy 01m drulic:, ppi tom najtilji z nich - tpetl 1ovlt1ki - dllla t 317 k1. Al 2. ledna nitledujlclho roku ppekonal aem kou pl'italliy01t prvnl lunik,. Nu, ted' plle zalátek dubna a do zahijenl Vf tavy Človlk a lety do v mlru" Ya YfttaYnlm doml u hyberng'' abfvi nlkolik tjdno. A na obloze? Na obloze ukroutilo na. ~::i1 '::~:, z,~;":~n~~ 1 :!:'~ ~d~i::z~a~:':.,:~1:::~ ::::~~z.: dle, pplleml po1lednl dya létali pi dni na pk kllometro od teb, n I 1ondy dopadly na Hltlc: a zamlplly k Mutu V null... Takte vllc:hnl lld,, kterl maji t:ouhle vf tavou c:o 1poleln6ho, i ltmou hlavu, kam to vhc:hno, c:o by cam mllo bjt:, Jenom tloll. PPlaemf vinuli hhtorll attronomle, ko1monautlky r& ketov techniky a lehl Hm budou mu1et: ve)lt k61 c:harak terlzujfc:i podll JednotliYfd vid na tomto ohromn m útoku lloylka na Va mlr. Jenom namitkou nlkter' exponi~: makety pnnlc:h tpi 10Yil!t:1kjc:h umllých drullc:, maketa druh' kotmic.ké rakety, tl6bu1y Mitlc:e a Martu, modal 1lavn rudotvardlj k kaťul ", ttlmetrovt maketa vfikové rakety M. K. TichonravoYa 1taré 30 let, maketa nivrhu ko1midcé lodi VTM 185

6 metoua.ml Je mot:no pracovat, kterých e ul ve výl"obf pouijd - na úkladickonorn.lckf.bo 'ťbodnocenl YýbrtU ty pokrokovf muody, které pflnesou nej- DlO pod lupou vltlf i.\apory, určh prac:ovljtl, kde by ť)'to me1ody mhy být upletnfnyr uspoh.dat lkolu noviltord o nové metodl. s mladými lldml, kteh by nemá nikdo pilstup. Práv~ na opak - získávat pro novou techniku dalšf mladé lidi, ukazovat jim pokrok v jejích oboru, učit je studovat technickou literaturu, zlcplovat v ýrobu, zavád~t vše nové, co se kde zrodilo. Proto je správný postup rady mladých odbornlkú v ~KD BJansko, kteri organizuje spolu s VTS každých čtrnáct dni technick~ odpoledne pro mjadež. V programu jsou odborné. přednášky, besedy se zahraničním.i montéry. pcedvádč:jf se novátorskč metody. Možnosti, jak ziskat mládež pro novou dech Vitězn~ho února d Králové vznikla rada ch odbornikó pfed dvema - jako jedna z prvních v napublicc. Pro mladé dl:lnjky a echniky vydala několik konkrétních tematických úkol!l. :R.ada z nich je dnes ui vytcaena. Napřiklad zalfaeni, které zkouší thnost ml:dených trubiček malého průml:ru zaválcovaných do trubkovnic aparitll, pracujfcích při teplotách až 190 "C. Úkol úspl: nl: vyřešili mladj inženýři Janalat Chrz, T julenlv a technik tlehiček. Zlepšovatelé se nespokojili jen s podánjm zlepšovac.fho návrhu, ale pomáhali p.fi zkoutkkh zatlzcnl v provozu a zavedeni do výroby. Našli i cestu, jak nahradit dovuené malé oběhové čerpadlo. Nevetlttm ubahem do konstrukce se jim podatilo scatrojit čerpadlo, které vyutlvá sériov~ vyráběných součástek v Sigml: Hranice. To je Jeden z ůko16 iru.d rn.jad~ch odbornlk6 - ukaz.ov.c mladým lidem v dvodf, kam -zamfflt pozornott ve aleplovate1sk~m hnuti, co konkl'i1rl deplovsc Pom6bat ph zav,dlni pfllarfc.h 'Zlesiiovacfeh n4,..irh6 do výroby, aby co neldflve ptlnutily 1l1p<>iry a 1.d.hek. Je.dn.lm z dtn)och problfm6 le ro~ IJfh pot.rakovi metody pr,ce na co nejvhlf poěet pracovilt. I tfm10 \\kolem e mjadt odbornjd mu.sl umh vypof,da1, Jnk na to? 11anovh i PO dohodl 1 ho pod1u k:9m vede.nim, kterými nov4tonkými mfll 1outo metodu su acovuc. Zname- 1)1. tn nelen vfc. teoreticky vyloth, ale phdc-viim vlec ho o pr.attkky phdv&.t; ledovat, Jak mlo.dl lid' - dh11tnfoi nov1honki lkoly - dok1h.ali nct\'ou pracovní metodu uplatnit, Jak Ji dále roújfujij m h 1t'1e pfebled o novýi;h pok.rokovýc.b m etod,ch. 1una.mova1 s nhnj rnladi lldl, vyav~lloval význam JeJlch :.tavedenl pro ho1pod6rnoat výroby, produktivitu pnke, v&1 mlad6 techniky. aby pokrokové metody uplhfw>.. veli ut v technolofkkých PQStupeeh. Mladí odbornfc:i - dtlnici, technici a inženýři 1 se však nemohou uzavlrat jen do sebe, tvořit vybranou skupinu 1 do které techniku, je však daleko vice - 0 dny nové. techniky, burzy zlcpšo vacfch návrhi!, výstavky technické literatury, promjtánl odborn:ych filmů, setkání s předními novátory a zlepšovateli apod. Jedním z všeobecných nedo~ statktl je, že mladí dl.lnici, ktcři chtějí podat zlepšovací návrh, ztroskor:ivajf na tom 1 že sami nedovedou nápad zpracovat, nakrcs~ lit 1 vybavit dokumentaci. Nad tjm se zamysleli svazáci v Pniqiyslových stavbách v Gottwaldově a do rady mladých odborrúkll vybrali členy - odborníky K. E. Clolkov1keho, lun lnl bat rl (pro "hal"nou poh4nl Jicl dlukj vlil k), naddlnf antlraket:y na c:il :r.nbornln nill 1vlteln6m pan lw. Kresby 1nlmky :r.abn:r.ullc:i " li 1lune<nl so\huvu, le.bfflek vf ch nosrtfch raket, 1nlmky :r. nacl1tlc:k,ho raketov6ho stpedhka f'een mllnde, projekty 11llc:jc:h drullc: Htranomlckjmi a m t90rolo1lcktml pollnaje a ko1mlc:kfmi bombard4iry onle,,, Koutek bude vi!no'lin i modelom raketovjch posádek plonfr k ho lhopl1u,,abc" a krnb m lt.nifo Pionjr1kýc:h novin" ko1mlc:kou "' kosmonautickou t6matlkau. Mohutnf o mimetrovf model rakety stojlcl upro1tred tchodilt.& bude :r.v t nivltlvnlky do prvnfho patra, kter6 d"et ul bei;. nimahy uplnl lety llovlka v Vesmíru. Tady bude dost tllko rozhodovat-, kterj expontt oanal!lm za nejpfitaflivlfll: meketu kabi"y Vost.ok'' ve skutelné velikorti, mode.i ko1modr6mu, aub!ntlc:kě - u nit dosud "epromlte,..t-filmy o letech Gaprlna a Titowa, pulty p1ycholoclcktmi testy na ryc:hlott f'eakce,., Samozfejml, vadl toho tam :r.hltdna~ ne:r.b7tné fotoarafm prvnf<h sedmi kosmonautů, pplstroje pro mlr.nr kosmlc:k ho úrenl, rna1n tlck6ho pol, potltal met orito a aparity na mlfe"i tlaku, teploty a lolenl atmotf6r7, A dalfl koje i v ru:ervl pro pl'lprad, te by do dne otevfenf - do 1,. dubna - anebo blhem vfsuvy - v pr6blhu trl mlsků - od.-tartov I dalll Vottok" li Mercur1, daltl Lwnik ti Ran1er" Celkem 1.1vldlt U hybernů" na tt:yrlcet valkfch modelo a maket. Osm 1 nich dollo nediv"o do Prahy "" dvou va1ó "ec:h. OdHilatel: AkAdemia nauk SSSR, Mosk'l'a. Dalll H nawf podle p,hnfch plin6 v dllni.c:h prabk6ho Výst:awnict-vl a v technickf<h krouldch nfkterfc:h vojen kfc:h útvar6 a vo Jentkfc:h ut:illil:t. Vfttava,,Č lovlk a lety l!lovlka", ktero1,1 pplprawuj Ce. 1pol.t:no1t pro llrenl polltlckfc:h vlde<kfc h znalo1tr u. pomoci dalllch lnstltuc.1,nim pl'lpom " druh' Yjroll Gaprinowa ttartu a lett6 YýroU vyputtlnl prvnlho tput,..ika. Dovedetti ti ale pped1tavlt, Jak bude YJP dat takori vfstava prllti, feknlm :r.a 4-5 led Vu.d'ce, le hlm bwdou l'lej lttl atrakci - atrakci, která bude dokumentovat nejyldl útplch lldttva - Ga1arinovy filmy pofh.en6 n povrchu Hl1lc:el Ale to ul asi bude -jak pro pol.et exponit6, tak pro aijem lidí - dom U hyb.,.n6" vochu malf. -K 186 VTM

7 0 z r6zných profesi - stavafc, strojaře, instalatéry apod. Jedním z jejich hlavních úko l ů je pomáhat mladý m dunikamzlepl ovatelam na Havbách a v dilnách dov~st jejich návrhy do konce. Po d obně to dhaji i v Pozcmnich stavbách v Žilině, uda tam povhu jc mladé techniky ptči nad někte r ou z mládežnických čet. Patroni jsou s mládežnickou partou ve styku, seznamuji jcji členy s novou technikou, pomáhají zpracovhat dokum entaci zlcplovadch návrhů. Rady m ladých odbornjků majl velké pole pósobnoati i pokud jde o kvalitu práce, Mladí odbor- IÚci se snaži najít p říči ny zmetkovitosti, dóvody, p roč vzniki nekvalitní pdcc. D ě l ajf to napflklad ve válcovn! 14 v Nové huti K. Gottwalda v Kun čick h. Na základě rozbo rů se mladí anažf zjilténé příčiny - pocho p itcln~ za přisp~nl ostat.nlch - odstranit. Dalšlm úsekem price rady je soh:ovánl počtu mladých ne. plnič d výkonových norem tfm, že se svazáci postarajl o zvýšení jejich odborných znalosti a do \' ednosd. RMO v Závodech přesného strojirenstvi v Gottwaldov! se zamhuje na modernizaci starších suojo př i generálních opravách, pom6há v SoutU:l technické tvofivostl mládeže u čňům a Ukllm škol druhého cyklu, vybirá pro n~ vhodné nám~ty, 1tará se o odborné vcdcnj a zabezpečuje jim i materiál, pof ádá výstavy technických zlepl cni a pokrokových metod pdce apod. 1 T o "Yie Jtou n m l t y pro RMO. Jejich p d ce m1111{ bft O"Ylem plin ovlt, soustava - podle ÚHd y1 nal:ato " vlc dov&t d o ko n ce, n epfe.ú.vat v po Jovlnl, Jen tůt se RMO llanou opr ay.. d ovou Uhni mla d ýt'h dep lovatel6 nov t or6, stan ou se proltfedkem k tomu, a by rok IV, sjetdu Cesli.01lov en1k ého ava1u m lidde byl 1 r oke m n b t u p '-l ml,d cle sa novou t et'hn lku. ALES VAN~ K 1 V CKD Blansko H mla d l o d bornh:i pod UeJl I n a vf robl m obutnfch ener1je ' k kfch ufh:eni (IBO t unovie ob U n ie kolo Kapla noyy t urbin y o pr6ml l1' lutl met r6), z ="a 1pollt 6 dr t ové t rati v NHKG v Kllftl:h:Jch fflc:uje ml6dd n k kf kolektiv d r t n o véh o p roftju, Z FOTOsoutěie VTM ZaU1krm t oh oto l"oku J1me rodlhu nall fo coaoutll o nelzdlllfllelil dbt ry u H h nmltnkh djnd6, Ir.tuf pohdi cnt ovnf od ba r ()y CSM. Ja k J1me lit uvedli, pro výherce Ism e pfipravlu jako odmt n y dj ouhod o b é I kri kod o b l d Ind y do sppitelenýt'h umj. M etl p rvnim l s nlm.ky, které Jsme obdrull, b yly I d bby Pet r K r a b l~ k y Brna. Zaslal nam sv' il',. o o ~ "' ~ o ;) -b barevnie íoto1rafte u 1va<J:ickébo djndu d o P o lska. Llbll se n6m blr, nazvaný V polských Tatrich a p roto JcJ d n n uve ~J i\ulemc. Ceká m e i va l e snímky. BHH i podrobnos ti jsou uvedeny na druhi stran ě ob álky lasopisu VTM., v v POTAPECI pod ledem O 1portowfdm pod.pln( J1me ne4b no " nak"' luoplh psali. Zallmavo ukhkou vyulld pocipff1kmto umlnl i 1priYl11I Zd l\ka Machilka, k l'f 1e Jako po~pit 16lutftll ddeck6 pedlce pod ladem Dunaje. po~~l~1/:.:'j1:am~~cho1r.'ri~l~h~~::. "' Jarnl wodl I va ttudenfc:h honkfch b11tfln d1, kde voda n-stpauhna 1 oc, 1da vlak byly nf.roky daleko vyui. &ylo nutno vy,...lt osv tlanl, vhodn' pro filmorinf, :&ajlttlt naprostou Ha pel"o.i pr c, po,ldlt 11 obleky, kt.r6 by chri"lly tito phd prochl H"lm v ledod vod, t ploca pohybul m.il O al 4 oc. Po d llfeh pplpravich pr.4bll"fch ;1d1outk eh "a br"'"'"' pf h,..dl J m pod"lkll t" upedlce k l pfm du"ahk#m ram u~m,kd1 Jimi Ill w 16tl " tollll bar-"f Rtm 1hoto wlll hdu fotoararj ryb. l p dlc H s.úb1t"ll kroml p"'cow"lků 1 CSAY a Yeteri" rnt faljuhy v 8rnl c-.jc pert bulhank6ho mlnl1t1r1twa umldll1c'tl'i, MVDr, Dimhr l'awlow. l'oullll hm dvou typo obl1k4, Richard nw. mokl"(, n1opr1novt (wl1. VTM l. 3, ur. U). Ji J11m mil oblek wlutnl wfrobj' 1 tenk ho, po obou 1tra"'c:h porumowan ho plic:na, pod kt r'f I nuc" oblki teplf. prlidlo, 1vetr a t plilcy. J co cak 1vanf oblek 1uc:h#, pod kterf voda HmOle (ie ll dobp udit,..,). 01vldlll 11 u.k, oblikinl a vy1vl6kánl i vlak namihavllll nel vlutnl pod.pf"i, OOkladN an1lo1t te r6nu nim anal.nl u1"adnlla prh:i, l'racownlci ČSAV hotovill pf11"f ni lrtek a ve 4S cm 1lln4m Idu vy1ekall hu1cou ft m.al'/ch otvoro, jlmll proml Hli ky1llkaco1t, teplotu a hloubku wody. Pak YJ'Hkall pit vldlc:h otvora pro wla tnl s t P Krajin pod ledem byla '"'"' u le#eli, a v mlstec:h, kde dplwa ltujela dlur11i vodftfch nutlln, tlwopll J n nl1kf perou. Hl1ty tr&l ae 111- osamalf lln leknlftu na kritlc6 1topce. Asi ) m ped hhulhtou J1m1 rtarulll na ryby. SUmci VI v u do 20 ks ldell w ne pra'f'ldelnfdt YU1 l1no1tac:h, unůnl do porodu a liscelm I do bahna, po kryti vr11tvou jemn4ho kalu. Pouse rifc:o ltf tvar ti.la pro1radll J Jkh..,,. t:om-d.č.11toj1m1 s mu1 ll 4ot:yk m =. =~,' ~~lo 0 J ~~""...;: ~: 1 Yall velmi slebl, -ev poh"ull ocamm. J!:: -:::~!:tc,h :;:4 1 ~r.mf':!"!n:. 11 ::: 1 dob,.., i- w mllkfc:h prohlult kh il krycl kousk9"1 Ilitu ti vikve, Idei! nn t:;:;o~u e.~:to po,:~:,;:w::;.,~ E namalkanfch dkrtlli Hl 111M. Nalfm 6kol1m bylo na.collt fllm, B 1.hoco lt fotos-fl, """' " vzorkj dna, : VTH 187

8 po orovat a po&dlji nakrhlit Yl.ajlmav.6, co 1pUHme. Nebyla to p,..ce 1nadni. Mali dobrocfrulltvl J1me ullu pfl "atibnl hejna drob ~!c~o'j1~~~ 11~~~~j "1~~~~8J!~~~!:~~k!~:~cr.~~dn b;~;..~v::~ PodePll H nim plknf úblr hejna. Nihlehem 1~tPll za cho mu m odumhl ho "khi nidh.ernou ltlku. Oival hem RI chardov1 :r.namenl, ppi nimi I Hm 1nad trochu potrhl kabelem reflektoru. Vodili nahope na l11dl byli na ro:r.padch, dival-11 IH.mjlm xnamenf fl bo ne, ale projl1totu mne potal I vytahovat v.n - privl v okamtlku, kdy se mi podapllo,ybu plknl na IVkllt a Richard H chy1u.i 1tl1knout 1poulť. Vxdaloval JHm H bumocnl od kri.ln6 ltlky a Richard mne 011.hoN: nl núledoval. NahoP J m n etplll 1lovy uzninl" a rychle hm 1e vracell 11.plt, Pfl hledint ryby J1me H do1tall al do velmi tl1niho p 01to.-u me:zl ledem a dnem, pokrytfm trty riko1u a 1pletl vltvl, Kabely upi.taly, bahno se ffilo ve nlkfch obladch a ppl troje uonlly o ledoyf 1trop, Jeden druh ho hm t6mlf nevldlll, po ltlc nebylo ani pamitky. Mihle uanll ohh1lujlcl 1ykot pf11troje a do niu1tku u mi hnala 1po1.u1ta... duchu. Trhl hem kabelem, aby mne vytihli ven: ale nic te nedllo. Kabely uvii:ly pevnl med ltve"'i a rottllnaml. Zkoul! l em I vyproltlt prudkým trhinlm. al marni. Ohlulullcl Ykoc pfl troie n u1tával a ji J m 11 uvldo moval, lemutlm rychle ven. nel dojde v1:duch. BJ'I hem vmal knut do tl1n6ho pronoru med ledem a bahnitým dnem, mol nott pohybu byla velmi mail a pp11tup do voln6 vody ml s.a hra.oni Rlchar"d, kt rf tt:il nic nepo1:oronl. V oblaclc:h xvlhn4ho bahna J1me 1e totll ůmlp nevldlll. Nlkollkrát )Hm ho 1ndl1 po1unky upo11.ornlt, aby :z.ad.hl xa 1vou IAOru, fe chci ven; TY ltlll 11 to vlak jinak, pokfval hlavou a pokraloval v pitrl.nl po ltlce. Stt.1 aytenl vxduchu mne ponlkud w.nerv6dovalo. Prbi H mihla kolem m4 muky Jeho pafe; Crolku jhm JI 11.milkl, aby poznal, la H nko dlje. Uku.oni ihwi na1vgj dbkonl. Jedlnjm pohledem 11.kuJen,ho pod.pile pochopll 1ituacl a 1nalil 1e nehmitnout ntou 11\0ru. PPI tomto man6vru ml 11.ml&el x ou. Palolll Jsem tedy reflek tory na dno a rulkoval 1pletl vltvl a rottlin al k otvoru. Sotva hem e vylplhel 1 pomod ptltel na led, vyln:i a vody Richard, OpPel se lokty o okraje ledu a ch ilku ani nepro mlu 11. V jeho obllhji H aralllo napiti, kter6 neodpo fdalo t6to celkem buyýtnamn' phhodl (apú1oben4, jak i me sjl1tlli, kusem vltve, lrte... Tnlkla otvorem ve vlku do divkoyale, zlomila H a (Uomek ttiltm tlakem na memb,..nu tpg1obll neppetrlltou dodivku v.z:duc:hu). Pochoplll Jsme vle, kdrf. nim poptal, co aatll on. ICdyl aflttil, fe mim poruchu na pphtroji. domnlyal le vllbec nedo1táyim vzduch, a snalll se rrchle nahmicnout "odlcl IAGru. Ta 1e mu v tom tmatku a etbnln6m prostoru zpoutku nepoda;llo. Kdyl JI kontllnl nahmitl, obrúll ke mni - a tu ke u 6 hr6:r.e 1patfll len opultln6 rellaktorr. Byl pfetvldten, h )Hm omdlel a lellm nikde " kaln6 Yodl. Okamlitl puttil kameru, obritll reflektory 1mlrem k hladinl, abj b1fo vidlt ml to nehody pr led, a Tn1cel k otvoru. Kdy! 1patPil moje nohy, 1puftln' do Yody, 111. ilo te mu tak,!e 111 musel chvilku Y11.pamatovivat. Pak 11 lak vz.pomnll na opujtinou kameru, kterli e vtntlela nikde Dl>d ledem, a amlael opit ve Todt, Po chvllc hledinl li nalel. Vypro1tlll J1me reftektor1. Ale natálet te ul nedalo: vy lovi11j mete4y nlkollk ryblch 1pil6, abj byl obru o zlmo inl ryb v tomto ml tl ucelenf. Nil pot led ni 1Htup tryal 1 vf minami pp11nofq celkem dyi hodiny. Vraceli j1me 1e do vozu poh.dnl unaveni a promrs.11, ale pfljemnfm pocftem, h f1me ulinlll odi-t krotek k obiunlr!ol fl ota pod ledem. ZDENtK MACHÁČEK Co je pro HOVOitlLI JSME mladé typičtější: Dosáhnout něčeho dobrého, zdánlivě ne. patrného, ale pro společnost ulltečného? Nebo Dosáhnout něčeho, co pi'lnáší ufitek jen jedinci, i za kafdou cenu? A kde jsou pi'ičlnyl O tom jsme tentokrdt hovořllj nejen se storšimi odbornfky, ole dali jsme slovo I Jednomu z vds. MlfDr. Jarmila Chyleová, dorostová lékai' ka OÚNZ Hradec Králové, pi'edsedkyně komise pro výchovu mládefe. členka vzorné jednotky PS VB ČSM: Začnu pl'lkfadem: ~trnáctlletý kluk kouti 40 cigaret denně. Napsala jsem otci, aby zjednal nápravu. Odpověď jsem nedonala. Když otec pordějl, sice v Jiné zále!i tostl, pl'ece jen objevit, dal se slyšet: No a co je vám do toho, nekou11 p~ece u vaše penlie..." Podle m' zkušenohl má znalné procento mlidc!e slabou vclll. Vinfk Je jednoznačný. Jsme to my, dospěli, pťedevšlm rodiče a pak vychovatelé. Rodiče dr!i děti za ručičku a radí Jim: tohle bys měl dělat, tohle ne, tohle je nevýhodné, na tom se milo vydělává. A tak potlačují pl'lrozene zájmy mladých lldl. TémH kafd~mu klukovi se ve 14 letech libí rózná pokusy s elektl'inou. Jde však jen často o pi'echodný zájem. Většinou to brzy přejde. Rodiče však v tom vid[ ekonomlckj pl'ínos: hodné lidí si zařizuje televizi, a proto elektrlkál' - to je lehči a lepšl" povolán!. Rodiče nepodporuji skutečnou vůli svých děd, ale konjunkturálnf zájem, podporuji v d~tech vypočftavost a kariérismus (musil bjt v ČSM, nevzali by tě na školu!) Ovšem tfm nechci tvrdit, le neexistují mladf lidé s vyspělou, pevnou vůll, jcnfe většina mládeie dostatek 188 VTM

~1 ~ ~! J::. Eu::I~ ~ pfedchiuilclch lblkh, rodlflll

~1 ~ ~! J::. Eu::I~ ~ pfedchiuilclch lblkh, rodlflll 2 ~1 ~ ~! J::. Eu::I~ ~ pfedchiuilclch lblkh, rodlflll d J m nall (oto1rafickou 1outll o úblry z chtovnlho ~ O m ruchu mlidda. Velkou pflldlto1t majl lhnipl.foto O amat I, ktafl H a:úlattnl nlkt.riho :d.ju:du

Více

FOTOSOUTĚŽ VTM. a 4. CENA - OENN( ZÁJEZD DO BUDAPEŠTI. a: UPOZORN~NÍ VŠEM ČTENÁilůM -

FOTOSOUTĚŽ VTM. a 4. CENA - OENN( ZÁJEZD DO BUDAPEŠTI. a: UPOZORN~NÍ VŠEM ČTENÁilůM - FOTOSOUTĚŽ VTM VY FOTOGRAFUJETE - MY UVEAEJi\IUJEME HILi ČTENÁ.li, es jak Jll J m uvedli v ppedch;lhjfc;lch ll1lech, roůlpili hm ndl foto - ~,. O crafickow 1011tU o úblry ][ c:htovnlho ruchu mlidet., V

Více

Města na pobřeží. VY FOTOGRAFUJETE - MY UVEl\EJNUJEME

Města na pobřeží. VY FOTOGRAFUJETE - MY UVEl\EJNUJEME VY FOTOGRAFUJETE - MY UVEl\EJNUJEME Pro autory n.jzdapilejifch ůblro, kt r' konc m roku vyhodnott komise odbornlko, pplpravillj m tyto od miny: 1. CENA - 140ENNf ZÁJEZD MOSK VA- KAVKAZ; 1. CENA - todenní

Více

Práce pro lidi mě baví a zároveň cítím velkou zodpovědnost,

Práce pro lidi mě baví a zároveň cítím velkou zodpovědnost, 5. 5. 2014 5 2014 Ročník: 14 Začala sezóna v Dinoparku strana 10 Léčitel Philip Malicdan strana 13 Geriatrie strana 27 strana 29 Práce pro lidi mě baví a zároveň cítím velkou zodpovědnost, říká hejtman

Více

VYŠEHRAD PRAHA 1995. MUDr. František Koukolík, DrSc., 1995 Lenochod a vesmír. Illustrations Adolf Born, 1995 ISBN 80-7021-155-5 VĚNOVÁNÍ

VYŠEHRAD PRAHA 1995. MUDr. František Koukolík, DrSc., 1995 Lenochod a vesmír. Illustrations Adolf Born, 1995 ISBN 80-7021-155-5 VĚNOVÁNÍ Název: Lenochod a vesmír Autor: František Koukolík Nakladatelství: Vyšehrad, 1995 Stav: od nakladatele Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených.

Více

První elektronická aukce energií

První elektronická aukce energií 2. 9. 2013 9 2013 Ročník: 13 www.hubnetesmilanem.cz více na straně 3 Člověk v popředí zájmu Podle údajů Obchodní a průmyslové komory pro Horní Falcko a Kelheim chybí v jejím okrese již v letošním roce

Více

Českobudějovické stomatologické dny

Českobudějovické stomatologické dny Ročník 6, č. 2/2009 www.dental-tribune.cz Cena 70 Kč / 2,50 Minišrouby v praxi Principy a historie kotvení: výběr šroubů strana 6 Českobudějovické stomatologické dny Příběh dvou specializací Dr. Kenneth

Více

Považuji za svou povinnost pomáhat krajům

Považuji za svou povinnost pomáhat krajům 3. 8. 2015 8 2015 Ročník: 15 Rozhovor s Mgr. Zdeňkem HONZEM strana 4 5 Fejeton Vrabčáci z předměstí strana 9 Pracovní nabídky strana 20 21 Ze zápisníku kriminalisty strana 23 BRAUN okna + rolety + technika

Více

Chvojkovy lomy ožijí dětmi

Chvojkovy lomy ožijí dětmi Chvojkovy lomy ožijí dětmi Ve Chvojkových lomech v druhém plzeňském obvodu začíná v těchto dnech výstavba nové mateřské škol ky. Nákladem téměř 17 milionů ko run ji tam nechává stavět obvodní radnice a

Více

živé záhlaví - název kapitoly 1 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou

živé záhlaví - název kapitoly 1 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly 1 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou 2 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly 3 Dana Puchnarová Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou Cesta malířky

Více

Vítej na začátku tvé roverské cesty

Vítej na začátku tvé roverské cesty Roverský začátek Vítej na začátku tvé roverské cesty Asi zatím máš jen mlhavou představu o tom, co tě za dveřmi roveringu čeká. Na začátek stačí vědět, že tě tam čeká mnoho nového nové zážitky, přátelé,

Více

Stali jsme se centrem kultury v Evropě

Stali jsme se centrem kultury v Evropě 2. 2. 2015 1 2 POZOR! strana Příloha DJKT 2015 Ročník: 15 19-22 opět uvnitř našich novin. Stali jsme se centrem kultury v Evropě Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň tel.: 377 221 996; tel./fax: 377

Více

Techmanii navštívilo přes 200 tisíc lidí

Techmanii navštívilo přes 200 tisíc lidí Blbec k večeři v Plzni Při srážce s blbcem se může rozsvítit i tzv. inteligentovi. Přesto si raději dvakrát rozmyslete, než někoho prohlá síte za blbce. Může se vám stát, tak ja ko v této bláznivé komedii,

Více

Uspěli na olympiádě. Bílí tygři. Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean. strana 6. strana 5

Uspěli na olympiádě. Bílí tygři. Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean. strana 6. strana 5 3. 2. 2014 1 2 2014 Ročník: 5 Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean strana 5 Bílí tygři strana 6 Uspěli na olympiádě E mail: redakce@plzenskyrozhled.cz E mail: mnespor@centrum.cz Redakce PLZEŇ,

Více

Ze srdce zvony už jsou na věži

Ze srdce zvony už jsou na věži 1. 12. 2014 12 2014 Ročník: 14 Pracovní nabídky strana 10 Auto-moto-rady strana 12-13 Olympijská hlídka strana 22 Premiéry ve Velkém a Novém divadle strana 23-26 Stanislav Brázda, český psychotronik strana

Více

NOVINY 21. května 2014 www.echomutov.cz

NOVINY 21. května 2014 www.echomutov.cz 10 čtrnáctideník statutárního města Chomutova CHOMUTOVSKÉ Chomutov je přátelský k rodinám str. 6 Zakázky pod kontrolou občanů str. 7 NOVINY 21. května 2014 www.echomutov.cz Krysař přivedl na pódium mladistvé

Více

Hvězdy na Střelnici. zaručeně pobaví. Psychotronik Stanislav Brázda radí. Lázně v Kostelci u Zlína. Fejeton - Ptactvo strana 11. strana 11.

Hvězdy na Střelnici. zaručeně pobaví. Psychotronik Stanislav Brázda radí. Lázně v Kostelci u Zlína. Fejeton - Ptactvo strana 11. strana 11. 7. 7. 2014 7 2014 Ročník: 5 Hvězdy na Střelnici Lázně v Kostelci u Zlína strana 9 Psychotronik Stanislav Brázda radí strana 11 Fejeton - Ptactvo strana 11 E mail: redakce@plzenskyrozhled.cz E mail: mnespor@centrum.cz

Více

Voda pro Brno?! Václav Štěpánek

Voda pro Brno?! Václav Štěpánek Voda pro Brno?! Václav Štěpánek V březnu letošního roku zaplavily ulice města Brna letáky nadepsané Provolání k občanům města Brna a širokého okolí. Vzbudily mezi obyvatelstvem značný rozruch. Jak by také

Více

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU čestná listin~ ~976 O lidu kufrujícím Hurá do Němec!!!! O B S A H ----------------- Zájezd na ~~ v CB do Skotska Mistrovství ~SSR na celkem dost dlouhé trati

Více

CAU SE RIE VZPOMÍNKY CAUSERIE JA RO SLAV RY ŠA VÝ

CAU SE RIE VZPOMÍNKY CAUSERIE JA RO SLAV RY ŠA VÝ VZPOMÍNKY CAUSERIE JAROSLAV RYŠAVÝ Tato knížečka vznikla z článků, které vycházely v Jihočeských listech. Datum u jednotlivého článku značí, v který den byl zveřejněn. Slo vo úvo dem Rád listuji v albech

Více

Prezident dostal repliku

Prezident dostal repliku 3. 2. 2014 1 2 2014 Ročník: 5 Kosmonauté se léčí ve Varech strana 6 Vizionář Stanislav Brázda věští strana 8 Zahradníček pokřtil další knihu strana 8 E mail: redakce@plzenskyrozhled.cz E mail: redakce.vary@plzenskyrozhled.cz

Více

Máš li radost ze života, nejsi stár

Máš li radost ze života, nejsi stár 2. 6. 2014 6 2014 Ročník: 14 strana 13 Nazdobené výlohy strana 25 strana 19 Na Železnorudsku začala letní sezóna strana 28 Máš li radost ze života, nejsi stár Seniorkapela, Plzeňští heligon káři, taneční

Více

VISIONS. Stroje, jež se samy učí Avataři kolem nás. Tvar získal svobodu 3D tisk ovládá svět. Obří rypadlo Technický unikát. lidé technologie inovace

VISIONS. Stroje, jež se samy učí Avataři kolem nás. Tvar získal svobodu 3D tisk ovládá svět. Obří rypadlo Technický unikát. lidé technologie inovace VISIONS www.siemens.cz/visions jaro 2012 lidé technologie inovace Tvar získal svobodu 3D tisk ovládá svět Obří rypadlo Technický unikát Stroje, jež se samy učí Avataři kolem nás Tati, kdy už bude naše

Více

Den dobrovolnictví Doosan

Den dobrovolnictví Doosan Den dobrovolnictví Doosan Transfuzní oddělení Fakultní ne mocnice Plzeň (darování krve) Doosan Aréna (čištění a údržba stadionu, tréninkového hřiště) Potoční park, Košutecké jezírko (čištění a údržba)

Více

K UDÁLOSTEM V ČESKOSLOVENSKU

K UDÁLOSTEM V ČESKOSLOVENSKU , K UDÁLOSTEM V ČESKOSLOVENSKU Fakta, dokumenty, svčd ecl, ' í l.islhl ~l oč i týc h s čdl ill K UDÁLOSTEM V CESKOSLOVENSKU 1 I Fakta, dokument.y, svědectví t.isku a oč i t.ých s včdků PliVNI VYOAHf..

Více

Marcel Hájek: Mám boty z toulavého telete

Marcel Hájek: Mám boty z toulavého telete 4. 8. 2014 8 2014 Ročník: 14 Auto-moto-rady strana 8-9 SPORTUJTE S NÁMI www.cesky outlet.cz strana 5 Pracovní nabídky strana 16-17 Ze zápisníku kriminalisty strana 30 Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37

Více

Zpívalo se, tančilo a křtilo!

Zpívalo se, tančilo a křtilo! 1. 6. 2015 6 2015 Ročník: 15 Nabídka OBI strana 6 Historický víkend strana 15 Pracovní nabídky strana 23 26 Farma jako místo pro vzdělávání a zážitek strana 35 Stanislav Brázda, český psychotronik strana

Více

Studentslcý lasopls Gymnázia Vltězslava Nováka SAMOSPRÁVA. INQVACIE v IS KORWIN NOVt DANE A POPLATKY

Studentslcý lasopls Gymnázia Vltězslava Nováka SAMOSPRÁVA. INQVACIE v IS KORWIN NOVt DANE A POPLATKY Studentslcý lasopls Gymnázia Vltězslava Nováka SAMOSPRÁVA INQVACIE v IS KORWIN NOVt DANE A POPLATKY I f:='.

Více

Večerníček rozzářil. oči dětí v nemocnici. Nový sportovní přístav strana 8. Český psychotronik Stanislav Brázda strana 12

Večerníček rozzářil. oči dětí v nemocnici. Nový sportovní přístav strana 8. Český psychotronik Stanislav Brázda strana 12 1. 6. 2015 6 2015 Ročník: 6 Večerníček rozzářil Petra Janů musí nabírat hodně sil! strana 7 Nový sportovní přístav strana 8 Český psychotronik Stanislav Brázda strana 12 Fejeton Pomníčky u cest strana

Více

5/2011. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. května 2011

5/2011. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. května 2011 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. května 2011 noviny 5/2011 Velikonoční tradice v lidové jizbě. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, v uplynulém měsíci Vaše dotazy směřovaly

Více