Cena pouze: ŠKOLNÍ ÈASOPIS ISŠ OSaP ÈESKÉ BUDÌJOVICE (SOU SUCHÉ VRBNÉ) l KVÌTEN 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cena pouze: ŠKOLNÍ ÈASOPIS ISŠ OSaP ÈESKÉ BUDÌJOVICE (SOU SUCHÉ VRBNÉ) l KVÌTEN 2004"

Transkript

1 Cena pouze: ŠKOLNÍ ÈASOPIS ISŠ OSaP ÈESKÉ BUDÌJOVICE (SOU SUCHÉ VRBNÉ) l KVÌTEN 2004

2 Volná hodina kvìten 2004 Vítejte u dalšího vydání našeho školního èasopisu! Minulý mìsíc bylo pøipraveno zvláštní èíslo èasopisu ke 40. výroèí školy - vìnovali jsme se pøedevším osobnostem, které naší školou prošly, èi procházejí. Z oslavy tìchto narozenin pøinášíme také nìkolik obrázkù - v rubrice Fotoreportáž. Další známé rubriky najdete i v tomto vydání. Novinkou je rubrika Zpovìdnice, ve které na naše zvídavé otázky odpovídáte právì vy, studenti a žáci. Po roce se objevuje i Rozhovor s uèitelem. Snad se podaøilo v redakci najít vhodnou osobu, která si vezme tuto rubriku na starost i do budoucna. V letošním školním roce vyšla Volná hodina celkem 3 x. Je to sice více než loni, ale mìsíèník, jak si nìkteøí pøáli, to zatím opravdu není :o(. Obèas se podaøí nìco pøidat i na webové stránky èasopisu. Nezapomeòte si je pøidat do oblíbených a také se tam nìkdy mrknìte. Poslední pøípravy pøed otevøením nové provozovny (SPV v Suchém Vrbném - ul. Ès. legií). Instalaci navigaèního systému provádìli aranžéøi už za chodu kadeønictví. F o t o r e p o r t á ž e Nové kadeønictví První den - to jsou VIP zákazníci. Na snímku p. uè. Boháèová. Jinak stále platí, že, máte-li nìco na srdci, dejte to na papír a pak k nám do redakce - tedy do schránky ve 2. patøe na budovì ul. Tøebízského nebo nám také mùžete mailovat: Redakce Volné hodiny A to je místo, kde se bìžný zákazník nedostane. A i když to tak tøeba nevypadá, žákynì jsou nedoèkavé, kdy pøijdou první zákazníci. 2

3 kvìten 2004 Volná hodina Oslava 40 let školy Ukázky líèení: eloktronické pøedvedla Katka Malechová a Stázka Lavdovská (obì KOS1), klasické pak Míša Žïárská (KOS3). Spoleèenský úèes pøedvedla na Lucii Vaòáskové Barbora Fošumová (obì K3A). Na módní pøehlídce pøedvedly práci krejèových mimojiné modelky Pavla Krejsová (K1B), Ája Suchánková (OB1) a Katka Kumherová (K1B). 3

4 Volná hodina kvìten 2004 od roku 2001 poèítaèe a matematiku. Jaká je vaše oblíbená barva? Modrá je dobrá, už je to tak. Jaké je vaše nejoblíbenìjší jídlo? O první místo soutìží svíèková a bramborový salát (nejlépe vlastní výroby) s øízkem. Na tøetím místì s jistým odstupem figuruje žemlovka, ale ne jakákoliv - jenom taková jakou dìlám já, pøípadnì manželka. Jaké si myslíte, že máte kladné a záporné vlastnosti? Kladné vlastnosti? Tak nejspíš preciznost a trpìlivost. A moje špatná vlastnost? Napøíklad neodpovídat na všechny otázky ;o) Jaký máte názor na školu? Øíká se, že škola na život nepøipraví, že nejlepší je až škola života. Každopádnì, každý si ze školy odnáší, co pobere, ale urèitì nikdo nejde s prázdnou. Je mnoho vìcí, které fakt v životì nepoužijete (tøeba z matematiky, že?), ale pøesto vás formují, aniž si to uvìdomujete. Zmínìná matika uèí logickým vazbám. V praxi sice nepoužijete konkrétní vìc, jako rovnici, ale právì tu logiku a tøeba ve velmi nematematické situaci. Napøíklad, když si budete chtít uspoøádat kuchyòskou linku (nádobí, potraviny apod). Mìnil byste nìco na škole? Jistì. Zmìna je základní princip vývoje. Jak vycházíte se svými kolegy a žáky? S kým nevyjdu, s tím vybìhnu Ale to se týká spíš žákù. Dušièky ve stínu stromù 4 Rozhovor s O pár krokù blíže s Hnìvsou Pozvání k rozhovoru tentokrát pøijal p. uè. Bøetislav Hnìvsa, tøídní KOS3, na naší škole uèí Proè jste si vybral obory, které uèíte. Tak matematiku proto, že jsem s ní na gymnáziu nemìl vìtší problémy. Zemìpis proto, že se jevil jako docela ideálním protipólem právì k matematice a také mì bavil. K poèítaèùm jsem se dostal na fakultì, kdy jsem programoval a úèastnil se školních soutìží. Dnes pøedstavují poèítaèe velmi širokou oblast, proto se lidé z této branže specializují. Urèitì vím, že poèítaè bych sám nepostavil a také už neprogramuji. Vìnuji se grafice a snažím se držet krok se špièkou jen v jedné oblasti. Vždy se musím pousmát, když nìkdo o nìkom tvrdí že rozumí poèítaèùm. Je to jako kdyby tvrdil, že potkal Boha. Tepny, žíly a vláseènice Co rád dìláte ve svém volném èase? Je toho víc. V posledních letech potøebuji rùzná øemesla, tak jsem se nauèil, èi spíš okoukal zednièinu, tesaøinu, obkladaèské práce apod. Je dobré si zkusit i nìco jiného. Nevím sice, jestli bych se tøeba jako zedník uživil, ale co potøebuji, si teï už udìlám sám. Jinak si obèas jdu zaplavat, zalyžovat. Poslechnu si muziku, tu a tam nìco napíšu, vyfotím. Co nejradìji fotíte? Pøírodu (viz fotografie na této stranì) a také lidi, ale radìji, když neví, že jsou foceni. Mají totiž ve tváøi emoce a netváøí se pro objektiv. Také fotím na spoleèenských akcích - plesech, èi pøi jiných pøíležitostech. Jakou posloucháte muziku? Zaènu tím, co urèitì nemusím: tzv. vážnou a dechovku. Pro mì vždy byly a jsou dùležité texty. Proto dávám pøednost èeské a slovenské muzice. Spíš bych jmenoval své oblíbené textaøe - Michal Horáèek, Boris Filan,

5 kvìten 2004 Volná hodina Kamil Peteraj, Zdenìk Rytíø, Zdenìk Borovec a další. Ale tato jména vám asi moc neøíkají. Ze starších èasù poslouchám Elán, Luboše Pospíšila, album Pension svìt od Hapky a Horáèka (rùzní interpreti). Ze svìta pak samozøejmì Abbu a Electric Light Orchestra (ELO) - u obou skupin obdivuji dokonalost aranží a tu spoustu nápadù, které mi v mnoha dnešních skladbách chybí (dnes jsou dokoce celé hudební styly založené na absenci nápadù, tedy programovì založené na nudì). Ze souèasné muziky jsou pro mì jednièkou Chinaski. Kam nejradìji jezdíte o dovolené? Hodnì èasu vìnuji údržbì domu, pøestavbì - tedy o dovolené obyèejnì pracuji. Ale je to pro mì do jisté míry horoskop Býk (od do ) Ve stopách jara,,býk miluje domov, plnou spíž jídla a nìjakou tu korunku na vkladní knížce." Charakteristika Býk je pøevážnì domácí tvor. Je znám svou pasivitou. Nerad chodí na návštìvu, své pøátele radìji hostí doma. Je družný, dobrosrdeèný, když ho pøítel požádá o pomoc, ale ze všeho nejradìji si mlèí a pøemýšlí. Když se jednou za uherský rok rozèílí, tak poøádnì - to se mu radìji kliïte z cesty. Pohybuje se pomalu a jistì. Charakter má silný, ale vrásky si moc nedìlá. Miluje pøírodu, k životu nutnì potøebuje èerstvý vzduch, jinak zleniví a mùže i onemocnìt. Býk je velmi trpìlivý, nikoli tvrdohlavý. Rovnìž je velmi pracovitý. Nesnáší porouèení, popostrkování a chaos. Svoji práci si musí promyslet, rozložit a podotýkám - svým tempem - také dìlat. Na to se nesmí zapomínat. Býk je dobrým otcem, starostlivým manželem, i když oèka mu pokukují po hezkých dívkách. Imponuje mu všechno velké a praktické. Rád pozoruje oblaka, nebe, hvìzdy a nemusí pøi tom mluvit. Nìkteré ženy si stìžují právì na Býka, že není dostateènì romantický. Omyl! On je, ale pocity skrývá v nitru. Dostat z jeho dušièky na povrch láskyplná slova je nesmírnì obtížné. To prostì musí partner(ka) cítit. Býk miluje zvíøata, zejména psy a konì. Býk - žena Bývá rozumná a slušná. Máloco ji rozhází, zvládne témìø každou situaci. Vybuchne, jen provokujete-li ji delší odpoèinek. K moøi mi staèí jet tak asi jednou za pìt let. Rád trávím èas na chatì rodièù. Pomáhal jsem ji stavìt jako kluk - mám osobní vztah ke každému kamenu, palubce, stromu Co vy a domácí práce? O kutilství už byla øeè. Ostatní èinnosti jsou otázkou dìlby práce. Ve vysavaèi mìním jenom pytlík, ale tøeba k mytí nádobí mám velké sklony. Zvládnu vyžehlit i košili, ale to nebylo už léta potøeba; žehlí manželka. Na zahrádce zase nikoho nepustím k rajèatùm, která hýèkám, za to celer je mi ukradený, ten mùže klidnì uschnout. Také zvládnu i uvaøit pár jídel. Že by ideál? Váš nejlepší zážitek ve škole? Tento rozhovor :o))) Rozhovor pøipravila Lucie Miková, OB1 dobu - potom se ale tøese dùm. Hází vším, co jí pøijde pod ruku, nebojí se ani políèku. To vše ale pouze v krajním pøípadì. Je nesmírnì pracovitá, obìtavá a silná. Vydrží pracovat jako muž a vùbec jí nevadí, pokud má vykonávat chlapskou práci. Ráda sleduje televizní poøady, hlavnì seriály. Èetba vìtšinu Býèic zajímá málo. Myslí výhradnì na svùj domov, dìti, manžela a co dát do hrnce. To je pro nì dùležitìjší. Milují parfémy a kvìtiny. Býèice není koketa, ale ráda tancuje. Je to vìrná a schopná žena. Býk - muž Jednoznaènì je dobrým pøítelem, vìrným manželem a výteèným milencem. Miluje klid, pohodu a plnou spíž. Je starostlivým, ohleduplným pracovníkem a snaží se nestrkat nos tam, kam nemá. Výhradnì si hledí svého - je zastánce rodiny, dobrých mravù, èestnosti a slušného zacházení. Nepotøebuje k životu - oproti Beranovi - horu pøátel, staèí mu jen jeden, ale opravdový kamarád. Jeho nálady se však leckdy støídají. Vìtšinou se snaží být vážný, ale když popustí uzdu veselí, tak to stojí za to. Býci bývají šetrní, dobøí hospodáøi. Èistotní, pilní, ale dost urážliví. Vydrží mnoho, neprojevuje se, snaží se nenechat vytoèit, ale i oni jsou jen lidé, a když se skuteènì rozèílí, tak strachy nadskakují i hrnce na plotnì. Do lásky dají vše, i když to na nich není zrovna patrné, nebo pocity dovedou skrývat. Když se pro svou vyvolenou rozhodnou, tak opravdovì a na celý život. Nesnáší zmìny - rozvody i rozchody. Stojí pevnì na zemi. Býkovým vládcem je planeta Venuše. Zpracovala Lucie Miková, OB1 5

6 Volná hodina kvìten 2004 Anketa I v tomto èísle jsme si pøichystali nìkolik otázek pro naše uèitele: 1. Kdybyste vyhrál(a) Kè, opustil(a) byste své zamìstnání a užíval(a) si života? 2. Kdybyste si mìl(a) vybrat mezi obory naší školy, jaký by to byl a proè? 3. Chováte se doma stejnì, jako v zamìstnání (jako uèitel/uèitelka)? 4. Tìšíte se vždycky po prázdninách na nový školní rok? 5. Jak byste se zachoval(a), kdyby proti vám žáci udìlali stávku? A zde jsou odpovìdi tìch, kteøí se naší ankety zúèastnili: Marie Pouzarová: 1. Ne, chodila bych do práce jen pro ten pocit, že mohu pracovat. 2. Pekaøina byla pro mì vždy jasnou volbou! 3. To musí posoudit rodina. 4. Již se nemohu doèkat. 5. Problém bych øešila až v pøípadì, že by nastal. Olga Bayerlová: 1. Neopustila, ale urèitì bych si užívala života - tak, jako to dìlám teï - i bez milionù. Tím užíváním myslím hlavnì hraní tenisu, lyžování, návštìvy divadelních pøedstavení a filmù - peèlivì vybírám! 2. Jednoznaènì cukráøka - ráda peèu a mlsám, tak bych se v tom chtìla zdokonalit. 3. Bohužel nìkdy ano - tj. obèas mi vyjedou vìty typu : Už si pozdravil? - a ptám se manžela. 4. Ano. Prázdniny totiž trávím s celou rodinou - sice aktivnì, ale po tìch týdnech si už zákonitì lezeme na nervy a tìšíme se na øád školníh roku. 5. Nemohu dopøedu hodnotit situaci, do které jsem se ještì nedostala. Bøetislav Hnìvsa: 1. Kombinoval bych oboje - zamìstnání ze zvyku :o) a užívání života ze zvìdavosti ;o) 2. Èistì teoreticky - obor aranžér, je tam kreativita, což mi vyhovuje. 3. Ano, pokud to není myšleno pejorativnì. Ale ne v tom smyslu, že bych doma zavádìl kantorské móresy. 4. Urèitì se tìším, je to zmìna a to je život a o tom to je 5. Znamenalo by to, že zkolabovala komunikace. Snažím se proto udržovat komunikaèní kanály èisté. Èistì preventivnì. Ale kdyby k tomu došlo, nejdùležitìjší by bylo najít vùli k øešení - z obou stran! Koneckoncù èasto takový konflikt mùže paradoxnì obì strany sblížit. Marie Kolbanová: 1. Neopustila 2. Prodavaè - dlouholetá zkušenost. 3. Nìkdy ano. 4. Jak kdy. 5. Pátrala bych po pøíèinì. Zdeòka Zaimlová: 1. Tìžko øíci, až vyhraju, odpovím 2. Nemohu øíci jednoznaènì, proto jsem ráda, že mám svou volbu za sebou. 3. Obávám se, že ano. 4. Tìším, i když mì mrzí konec prázdnin. 5. Zeptám se, mohu-li stávkovat s nimi. Robert Zeman: 1. Ne. 2. Pekaø. Vùni peèiva mám rád. 3. Ne. 4. Ano. 5. Nevìøím, že tato situace nikdy nestane a pokud ano, tak bych ji øešil s ohledem na místo a okolnosti. Hana Boháèová: 1. Ano!!! 2. Cukráø - krásná tvùrèí èinnost! 3. Bohužel asi nìkdy ano, urèitì každé zamìstnání èlovìka poznamená. 4. Urèitì se tìším na pøátele a kamarády. 5. Asi bych se zamyslela nad svou prací a svým chováním, pak bych se snažila promluvit s žáky o tomto problému a bylo by to urèitì nepøíjemné. Božena Doktorová: 1. Ne. 2. Cukráø pìkná, èistá práce, perspektiva - lze si pøivydìlat i pøi jiném zamìstnání. 3. Ne, doma jsem maminka a manželka. 4. Ano 5. Hledala bych dùvod, proè. 6

7 kvìten 2004 Volná hodina Jaroslava Dvoøáková: 1. Ne 2. Cukráø 3. Asi ano 4. V posledních letech už ne. 5. Zamyslela bych se - proè? Barbora Jášová: 1. Než bych podìlila svou rozvìtvenou rodinu, tak by mi toho moc nezbylo, ale urèitì bych jela do nìjaké exotické zemì a pak zase zpìt na zem a do práce. 2. Rukama se moc živit neumím, mám je obì levé. Chemie mi moc nešla, takže vùbec nevím. 3. Rodina tvrdí, že ano. Já si to nemyslím. 4. Tìším se na prázdniny, ale v novém školním roce už se od 2. záøí tìším zase na Vánoce. 5. Pokud by mne netloukli, tak bych se je snažila utlouct argumenty. Jarmila Bártù: 1. Pokud by mì zpráva o výhøe nepøivodila újmu na zdraví, zamìstnání bych neopustila. 2. Zùstala bych vìrná prodavaèským oborùm. Usmìvavá prodavaèka, která ví, co prodává, dokáže pomoci, poradit - to je pøece pìkné povolání. 3. Záleží na situaci. Mám ráda klid, pohodu, poøádek. Takže i doma musím obèas leccos opakovat, opakovat, opakovat 4. Dá se øíci, že ano. Zaèátek bych ale posunula tak na polovinu záøí. To by snad ke spokojenosti obou stran staèilo. 5. Moc by mne to mrzelo a nemìla bych klid, dokud bych nezjistila pøíèinu. Vždy nìkdy musí mít pravdu i ten druhý. Gabriela Kovaøíková: 1. Ano. 2. Kosmetièka, zajímá mì. 3. Ne. 4. Ano, ale víc na prázdniny. 5. Také bych stávkovala. Josef Voráèek: 1. Ano. 2. AP - nároèní a zajímavý. 3. Ne, snažím se. 4. Vìtšinou ne, ale byly i výjimky. 5. Zeptal bych se, v èem mají problém. Libuše Kubovská: 1. Ne, užívala bych si života a zárovìò dál chodila do práce. 2. Kadeønice. 3. Doufám, že ne. 4. Ano. 5. Zatím žádní nestávkovali. Zjistila bych dùvod a pak to øešila. Jiøí Tùma: 1. Myslím, že bych zamìstnání neopustil. 2. Mezi tìmito obory bych si vybral tìžko. 3. Urèitì ne. 4. Tìším se vždy, ale po prvních dvou týdnech mì to vìtšinou pøejde. 5. Tak to tady ještì nebylo, už se tìším. Anketu pøipravila Vlasta Štìbetáková a Lucka Hrdlièková, A3 SKVÌLÉ TYPY NA VÝLET Hluboká nad Vltavou Mìsto vzdálené od Èeských Budìjovic 12 km. Doprava: Vlakem 0,5 km od Zoo Ohrady možnost dopravy linkovým autobusem. Mìsto nabízí prohlídku Loveckého zámeèku (expozice loveckých zbraní a trofejí), zoologické zahrady (letos oslaví 65. výroèí od založení), zámek(nabízí sbírku starých nástìnných kobercù). Prachatice Prachatice a jejich okolí Vám nabízí možnost prohlídnout Libínskou rozlehnu na vrcholu hory Libín vysokou 27 m v nadmoøské výšce 1096 m, která je nedaleko mìsta. Z rozhledny uvidíte mimo jiné krásu Šumavy. Rudolfov u Èeských Budìjovic Muzeum hornictví za dob, kdy se u nás tìžilo støíbro a za vlády Rudolfa ll. Radostice u Trocnova Romantická procházka k památníku Jana Žižky z Trocnova. Mùžete nahlédnout i do Husitského muzea. Tøeboò Lázeòské mìsto nabízí nádhernou procházku okolo hráze rybníka Svìt, cestou mùžete navštívit Schwarzenberskou hrobku. Dívèí kámen Nachází se 3 km od železnièní zastávky Tøísov, kde mùžete cestou navštívit keltské opidum.jedná se o zøíceninu Rožmberského hradu. Borovany Blízko nádraží se nachází vojenský skanzen.zámek pozdìji pøestaven ve školní budovu. Hana Schaffelhoferová, KOS3 7

8 Volná hodina kvìten 2004 ZPOVÌDNICE Následující otázky jsme položili náhodnì vybraným žákùm naší školy: 1. Kdo je pøedsedou(pøedsedkyní) vaší tøídy a jak se do své funkce dostal(a)? 2. Jste spokojeni se svým rozvrhem, nebo byste nìco zmìnili? 3. Jste jedna ze tøíd, které mají týden školu, týden praxi. Jaký je váš názor na odbornou praxi? 4. Vyvedli jste vaší tøídní (tøídního) nebo jinou (jiného) vyuèující(ho) aprílem? Pokud ano, jak? 5. Líbí se vám na této škole, nebo byste radši byli na Knìžských Dvorech? 6. Byli jste, nebo pojedete na nìjaký výlet? Kdo rozhoduje kam, jak, kdy apod.? Anonym, OB1: 1. Lucka Mikù - a jak se dostala do své funkce? Jednoduše se pøihlásila. To je tak, že se zvedne na nìjakou otázku ruka. 2. Ne. Takže bych zmìnila praxi, ekonomiku, obchodní provoz, matematiku, èeský jazyk a dala bych místo toho poèítaèe, nebo volno. 3. Ne, nejsme, bohužel i bohudík. Žádný, musím tam prostì chodit. 4. Jo, byl to nápad naší spolužaèky. Schovali jsme se za dveøe a pak jsme øekli APRÍL. 5. Já nevím, ale na domovì mládeže se mi to nelíbí, jsme tam jak na Marsu - bez civilizace. 6. Jo. O tom se ještì nemluvilo. Smùla, no :-) Václav Sluka, OB1: 1. Lucie Miková. Dostala se do své funkce dobrovolným výbìrem, sama se pøihlásila. 2. Jsem spokojen. Nic bych nemìnil. 3. Ne, praxe je nuda a není tam co dìlat. 4. Ano, jednou. Schovali jsme se na chodbu a naše tøídní se zeptala: No, kde jste? a pak jsme se tomu všichni zasmáli. 5. Takhle je to lepší. Jídelnu máme hned pod sebou :-) 6. Pojedeme. Rozhoduje tøídní, naše tøída a jiní vyuèující. ilustraèní foto Lucie Hrdlièková, A3: 1. Pøedsedkyní je Bára Veselá, dostala se tam vniknutím :-) 2. Nedìláme s tím nic, musíme držet hubu a krok, ale chybí nám sexuální výchova. 3. Praxe je dobrá, mít tejden co tejden školu, tak z toho bysme zešíleli. 4. Mìli jsme praxi, nic se nám nepovedlo, paní mistrová zasáhla døív. 5. Víc se mi líbí tady. Na Knìžský èichají pivní výpary :-) 6. Na výletì jsme byli nìkolikrát. Rozhodujeme se všichni, musí se nám tam chtít a líbit všem. Ale s naší tøídní (p. Zaimlová) je sranda všude. Šárinka Peèinkù - Vampy, KOS1: 1. Martina Hrdlièková, zvolila ji tøída. 2. Celkem to ujde, ale mohlo by bejt kratší vyuèování. 3. Ne, to mì baví nejvíc. 4. Ano, já ne, ale holky. A jak? Trapnì. 5. Na Knìžských Dvorech jsem ještì nebyla, takže nevím. Ale tady se mi líbí. 6. Ne, nevím. Tøídní. Hana Bodvanská, K1A: 1. Hanka Boudová, svou starostlivostí a ochotou. 2. Zmìnila bych úterý, kdy máme 4 hodiny jednoho uèitele, a zkrátila bych ho (rozvrh). 3. Praxe mì baví, díky milé MOV Taurichové. 4. Nebyli jsme ve škole. Ale na praxi se to povedlo. 5. Líbí se mi tady! Až na malé detaily, ale jinak dobrý. 6. Doufám, že pojedeme. Je mi jedno kam, ale urèitì bych chtìla nìkam vyrazit, alespoò na 3 dny a hlavnì s Lucinkou P. Èau, K1A. Lucie Pipková, K1A: 1. Hana Boudová, svou nelítostnou kritikou a zájmem o poøádek ve tøídì. 2. Souhlasím s Hankou, ty úterky jsou pøíšerný. 4 hodiny jeden uèitel - to je dìs. 3. Mì taky praxe baví, teda když je dost práce a nenudíme se. MOV je výborná (p. Šedá) 4. Zrovna jsme nebyli ve škole. 5. Líbí se mi tu, obèas je to strašný, ale jinak je to tu fajn. 6. Ještì jsme nikde nebyli, ale urèitì pojedem. A kam? Tak to ještì fakt nevíme. Až to budem vìdìt, tak vám to stejnì nepovím J. Papa. Anketu pøipravila Ája Suchánková, OB1 ilustraèní foto 8

9 kvìten 2004 Volná hodina Kvíz pro všechny Kde najdeš tyto nástìnky?! 1 2 a) Dobrovodská è. 15 (tøída S1 a C3A) b) Tøebízského chodba ve 2. patøe c) Tøebízského è. 11 a) Tøebízského è. 6 (tøída aranžérù A2 a A1) b) Klubovna domova mládeže (tøída OB1) c) Dobrovodská è. 16 (tøída prodavaèek P1 a P3) 3 4 a) Tøebízského è. 6 (tøída aranžérù A2 a A1) b) Dobrovodská chodba v pøízemí c) Tøebízského chodba ve 2. patøe a) Dobrovodská è. 12 (tøídy C1 a Kr3) b) Dobrovodská è. 16 (tøída prodavaèek P1 a P3) c) Tøebízského è. 10 (tøída K3A a KOS3) 5 6 a) Tøebízského è. 2 (tøída K2A a C2) b) Tøebízského è. 8 (tøída A3 a K2B) c) Tøebízského è. 1 (tøída kadeønic K1A a K1B) a) Tøebízského è. 1 (tøída kadeønic K1A a K1B) b) Tøebízského è. 4 (tøída kosmetièek KOS1) c) Dobrovodská è. 17 (tøída kosmetièek KOS2) Pøipravila Hana Bodvanská a Tereza Kampeová, K1A Své odpovìdi porovnej se správnými na stranì

10 Volná hodina kvìten 2004 Rozhovor s Pro mužské oko Veronika Maxová se zúèastnila soutìže Aranžér - junior 2004 a podìlila se s námi o své zážitky. Kdo tì pøihlásil do soutìže? Pøihlásila nás paní mistrová Blanka Sklenáøová. Byl to již 6. roèník, ale naše škola se soutìže úèastnila poprvé, takže jsme to tam moc neznaly. V èem jste soutìžily a jak to vše probíhalo? Pøijely jsme do Prahy a myslely jsme si, že budeme moci soutìžit ve dvojici. Nikde nebylo napsáno, že je to soutìž jednotlivcù. Takže Markéta Martinovská, která byla se mnou, soutìžit nemohla, tak mi aspoò trošku pomáhala, samozøejmì v rámci v pravidel, a držela mi palce. Mým úkolem bylo naaranžovat výkladní skøíò. Bìhem 6 hodin rozdìlených do dvou dnù, 4 hodiny na pøípravu výlohy a 2 hodiny na samotné aranžování. Jako jediná jsem ji celou tapetovala. Jaké bylo téma výkladní skøínì? Mohly jsme si vybrat ze tøí témat. Plesová sezóna, Dìtský svìt a Pøíchod jara. Já jsem si vybrala Pøíchod jara a pomùcky a dekorace jsem si do Prahy vezla už z Èeských Budìjovic. Jak o vás bylo v prùbìhu soutìžního klání postaráno? Moc dobøe. Bydlely jsme na internátì SOŠ obchodu a služeb Pramen a bylo to super. Krásný dvoulùžkový pokoj s koupelnou a záchodem. Snídanì nám pøipravovali kuchaøi, kteøí se ve škole uèili, stejnì tak nás obsluhovali èíšníci a zákusky pekli pekaøi a cukráøi z té školy, která nás hostila. Všechno to byli uèni. Jinak bylo ale málo èasu, odehrávalo se to hroznì narychlo, byly jsme v èasové tísni. Nejvíc nás trápily zbyteènì dlouhé pøesuny z místa bydlištì do místa konání soutìže. Hostitelé nám ale pøipravili i projížïku po krásách Prahy historickou tramvají, trvalo to asi hodinu a pùl, a ta se nám líbila. Veèer pak byla diskotéka, ale tam pøišlo jen pár lidí. Vydovádìly se spíš paní mistrové a ostatní dozor. Výsledky pak dopadly podle vašich pøedstav? Jelikož jsme tam byly poprvé, tak jsme si to ani moc pøedstavit neumìly. Jen jsme èekaly, že nebudeme poslední. Od zaèátku jsme vìdìly, že je tam protekce, a když jsme tam jako nové, tak nemùžeme poèítat se zázraky. Když byla výloha hotová, tak jsme možná èekaly i víc, ale 4. místo beru jako velký úspìch, protože od 1. místa mì dìlily jenom tøi body. Navíc jsem jako jediná byla ze 2. roèníku, ostatní byli starší. Vezli jste si s sebou i nìjaké makety? To byla samostatná soutìž. Bodovala je porota složená z mistrových a rozdíly byly minimální. Já jsem vezla Bonbónek pro mužské oko výkladní skøíò s dámským spodním prádlem a Markéta udìlala Jedna cigareta, høebíèek do rakve výloha proti kouøení. Umístily jsme se na 18. a 23. místì. Jaké dojmy jste si odvezly? Nasbíraly jsme spoustu zkušeností a nápadù. Pøíští rok se soutìž koná ve Žïáru nad Sázavou, tak a se našim nástupcùm daøí ještì víc. Rozhovor pøipravila Barbora Jášová Výsledky fotosoutìže I v letošním školním roce byla vyhlášena soutìž ve fotografování. Tématem byla živá voda. Mohli jste tedy pøihlásit fotografie zachycující tuto zázraènou kapalinu v jejích nejrùznìjších formách a místech výskytu. A tady jsou výsledky: 1. místo: Andrea Rotschedlová, C3A 2. místo: Jana Kalianková, C3A 3. místo: Andrea Rotschedlová, C3A Vítìznou fotografii pøetiskujeme a blahopøejeme. 10 Copak je to za zvíøe?

11 kvìten 2004 Volná hodina Rozhovor s Modelkou bez diety V pøedešlých vydáních jste si mohli v této rubrice pøeèíst rozhovor s pekaøkou roku Janou Bejdákovou, házenkáøkou Lucií Koklarovou a atletkou Petrou Rackovou (všechny rozhovory najdete na Pro toto vydání èasopisu se nám podaøilo získat rozhovor s žákyní Kateøinou Žáèikovou ze tøídy A3 (obor aranžér). Objevili jsme jí na plakátovém kalendáøi firmy Pekast. Jak jsi se dostala na plakát? Byla to úplná náhoda. Máš ráda koláèe? Jaká jsou vlastnì tvá oblíbená jídla? Koláèe miluji, ale musí být jen s tvarohem a nejlépe ještì èerstvý. Jídla, která mám ráda, jsou: pizza, knedlo - zelo - vepøo, špagety, smažený sýr, poøádný kuøecí øízek s bramborovou kaší a samozøejmì hranolky. Jídel mám ráda víc, ale tyhle jsou na prvním místì. Držíš nìjakou dietu? Ne! A nikdy jsem žádnou nedržela. Jídlo mám natolik ráda, že si ho nedokážu odepøít! Jaký je to pocit být na plakátu? Je to strašnì pøíjemný pocit. Když ho vidím, mám pocit, že jsem nìco dokázala, ale docela mì mrzí ta závist, která èíhá úplnì všude! Já osobnì lidem pøeji, aby dosáhli svých snù. Poznávají tì lidé, nebo známí? Co Ti øíkají? Docela mì to pøekvapilo, ale ohlas byl veliký! Každý chtìl mùj kalendáø. Také se mi stalo, že mì ve mìstì zastavil kluk, který vidìl kalendáø a byl docela rád, že mì potkal. Kdo tì fotil? Pracuješ pro nìjakou agenturu? Tak fotil mì Jiøí Drábek z agentury Awecom. A dá se øíct, že pro ni pracuji, protože máme v plánu další focení, ale neprozradím co. Nechte se pøekvapit. Jak dlouho trvá focení na takový plakát? Jaký je honoráø? Honoráø vám neprozradím. Ale samotné focení je velká døina, zabírá spoustu èasu. Na každé focení jsem se musela uèit tváøit. Získat ten správný výraz není nic jednoduchého. Sdìlila bys nám své míry? 90/62/86 Dìkujeme za rozhovor a pøejeme úspìšné složení závìreèných zkoušek. Pøipravili: Vlasta Štìbetáková a Lucka Hrdlièková (A3). Výsledky Kvíz pro všechny Kde najdeš tyto nástìnky? 1 - b) Tøebízského chodba ve 2. patøe 2 - c) Dobrovodská è. 16 (tøída prodavaèek P1 a P3) 3 - a) Tøebízského è. 6 (tøída aranžérù A2 a A1) 4 - a) Dobrovodská è. 12 (tøídy C1 a Kr3) 5 - c) Tøebízského è. 1 (tøída kadeønic K1A a K1B) 6 - b) Tøebízského è. 4 (tøída kosmetièek KOS1) 11

12 Volná hodina kvìten 2004 Internetové okénko Zaslechli jsme ëwww.teenage.cz Tyto stránky obsahují (témìø) vše, co potøebuje takový teenager. Taháky, ètenáøské deníky, recenze o filmech, písních, hudební skupiny, odkazy, chat, pro každého nìco. ë Èasto aktualizované texty písní všech populárních zahranièních skupin, zpìvaèek a zpìvákù (Linkin park, Eminem ), abecednì øazeno. ë Elektronické kadeønictví a vizáž (jsou k vidìní práce našich žákyò a žákù) Náš školník - p. Martínek má šikovné ruce. Pøesvìdèila se o tom i p. Smažíková, když jednu pneumatiku jejího twinga opustil vzduch. Poznáte je? Toto jsou údajnì volejbalistky z KOS1. Zleva: Markéta Ernekerová, Romana Matoušková, Lucie Rudolfová a Sandra Seidlová. ëwww.vestirna.com Zjistìte si, co vás èeká a nemine - kolik vám zbývá života, èím jste byli v minulém životì, odpovìdi na tajné otázky ëwww.pt.mysteria.cz Stránky bývalého žáka Petra Hnilièky (OB5 - v roce 2002). ëwww.raketa.cz Server s chatem, možnost vytvoøení u, seznamka, poradna, ankety ëwww.srandy.sk Znetvoøte si svoji hvìzdu!! Krátkými tahy myší zmìòte oblièej vaší STAR k nepoznání :o) ëwww.sexus.cz Úplnì vše, co vás zajímá o sexu + diskuze a zkušenosti. Vkusné a užiteèné. ëwww.pokec.atlas.cz Klasický chat pro všechny, POZOR: zlobí pøihlašování s heslem, radìji volte bez pøihlášení muž/žena. Pøipravila Ája Suchánková, OB1 Pøed èasem probìhl turnaj volejbalových družstev z jednotlivých tøíd. Mimo tento turnaj se konalo i výbìrové kolo pro novou soutìž Škola hledá Sleeping Star (tentokrát se hledá spící hvìzda ). Na unikátní fotografii je šest postupujících Irena Píbrová (KOS3) uspìla na celostátní soutìži líèení v Praze. K prvnímu místu blahopøejeme! Z rukou øeditele školy obdržela hodinky s logem ISŠ OSaP. Vìøme, že pùjdou dobøe a že už Irenka nebude tolik zaspávat... 12

13 kvìten 2004 Volná hodina Strach Poetický kroužek (Píšeš? Pøíštì zde mùže být i tvoje dílko) Drž mì pevnì v objetí, a cítím tvoje tìlo, než štìstí naše odletí. Kéž odletìt by nemuselo. Nemusíš nic øíkat, staèí, když budeš u mì nemusíš nic dìlat, jen mít lásku pro mì. Strach, že svou lásku nebudu mít komu dát. Strach, že nebudeš mì poslouchat, že neøekneš mi,,mam tì rád". Noc Když méïa tiše sklání svou hlavu na polštáø, zas cítím ve své dlani tvou krásnou nìžnou tváø. Je noc a všude ticho, za okny krutý mráz. Ale jsme dva, jsme spolu a láska høeje nás. Sen Chci zapomenout, nejde to, je moc vzpomínek, co se stále vrací a mé srdce proto krvácí. Snažím se nemyslet na tebe, na tvé krásnì modré oèi, co se na mì dívaly, na tvé rty, co pøekrásnì mì líbaly. Zdá se mi o tobì každý den a bývá to vždy krásný sen. Bohužel je to jen sen, kterým konèí další bezvýznamný den! Vybrala Kamila Holzeplová, K1B Fotogalerie Báseò z lyžáku Jakmile jsme pøijeli, tak jsme na svah vyjeli. Jeli jsme i na vleku v eskymáckým obleku. Na svahu se válíme, držky poøád házíme. Naïa,.., Iva, Eva, to jsou pìkný støeva. Na pokoji bordel maj a nikoho nevnímaj. Holky to jsou skvìlý, pøežily jsme celý. Kluci to jsou hovada a je jich tu hromada. Skvìlý bar tu máme a taky tam chodíváme. Jsme brutální žrouti, rodièe se zhroutí. Uèitelé byli fajn a tak jim teï dìkujem, na pøíštì jim slibujem, že už hluchý nebudem!!! lyžaøi z P1 13

14 Osmismìrka LUCERNA LÍZÁTKO LOVEC ZAVINÁÈ JELEN TOVÁRNA AHA HOØÍ OÈNÍ POHLEDNICE JEDNÁNÍ LENOCH CHLÓR ZELÍ VODA DIKTÁTOR CHOROBA LÍC CIBULE MACHR NOC JORKŠÍR HROCH VÙNÌ TCHOØ DROBEK VOSA HØÍBEK POHOVKA ŠACH NÁØEK JEN CHLAP SAKO ŠEK OVCE RÁDIO ROKER PÁTEØ KEØE RAK KOÈKA DOBA ØEÈ LENA KOREK KADEØE POHOV CHÙDY PEPA LÍLE LES LÙDRA ÁLEJ PIKL HIT PETR NOT LITERA- TURA J L I T E R A T U R A H A A L I C C I B U L E N R O M CH E L L O L U C E R N A Ø A O S E E E Í O J Á O È N Í CH R V Ù N Ì Z A V I N Á È E R O L O A O Á O J E L E L O C B CH Ù D Y T V E T C J E N J A A L D A K C D I K T Á T O R P J O R O E N P A L CH O R H E I E R A D Á Á V O S A K Ø P Ø K L E R N T Ø A S D Š Í E O E L Á O Í E E E A E Í B T I H D O B A Ø R O K E R E R O I O A E E E A K O R E K P O H O V K A È K O È K A Y Co patøí místo otazníku? Co patøí místo otazníkù? O Q S? W HTEK TEHK EHTK UHKL HKUL KUHL IJAC JAIC???? Køížovka N T 1. PLANETA 2. NOSÍ KLUKY 3. DOPRAVNÍ PROSTØEDEK, NEPOTØEBUJE CESTU 4. ZNAÈKA MOBILNÍHO TELEFONU 5. TELEFONNÍ 6. MLADÝ 7. ZALOŽIL MOST A UNI- VERZITU V PRAZE 8. DÁVÁ TO KRÁVA 9. VELKÁ OHNIVÁ KOULE 10. POZDRAV 11. SPORT 12. NÁŠ NEJOBLÍBENÌJŠÍ PØEDMÌT 13. KOZA (jméno) L Stránku pøipravila Vendula Dvoøáková, A1

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Lunární kalendáø. Legenda:

Lunární kalendáø. Legenda: Legenda: Beran Býk Blýženci Rak Lev Pana Váhy Štír Støelec Kozoroh Vodnáø Ryby Lunární kalendáø Lunární kalendáø, který nyní máte v rukou, je vypoèítaný dle Keplerových zákonù. Pro vyhodnocení lunárního

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999 Obsah Pozvánka na Koulovaèku 1999 Jaké

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás Život nejen na kolech V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem

Více

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 !! $ % &!"!#!!!! ' "( '$ ' $ ' "!"" "#" ") % " ÚVODNÍK Vítáme Vás v novém školním roce. Věříme, že jste si o prázdninách dostatečně odpočinuli

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

1.strana - ÚVOD. 5.strana - Hoøice. 2.strana - MEŽ. 6.strana - Vlachovice. 3.strana - MEŽ. 7.strana - Sporton. 4.strana - MEŽ. 8.

1.strana - ÚVOD. 5.strana - Hoøice. 2.strana - MEŽ. 6.strana - Vlachovice. 3.strana - MEŽ. 7.strana - Sporton. 4.strana - MEŽ. 8. 2 Obsah 1.strana - ÚVOD 2.strana - MEŽ 3.strana - MEŽ 4.strana - MEŽ 5.strana - Hoøice 6.strana - Vlachovice 7.strana - Sporton 8.strana - MS 2004 žækovskø mistrovství Evropy MoldÆvie 2004 Letos v èervnu

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Redakce se představuje Krčíňoviny poprvé vyšly v roce 2005. Od té doby se začala pravidelně scházet redakce Krčíňovin a prvním úkolem bylo najít

Více

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Full English Breakfast... 1 Korálkování, Postoje a hodnoty žáků naší školy... 2 Pexeso,

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

ŠKOLNÍ ÈASOPIS ISŠ OSaP ÈESKÉ BUDÌJOVICE (SOU SUCHÉ VRBNÉ) l PROSINEC 2003

ŠKOLNÍ ÈASOPIS ISŠ OSaP ÈESKÉ BUDÌJOVICE (SOU SUCHÉ VRBNÉ) l PROSINEC 2003 ŠKOLNÍ ÈASOPIS ISŠ OSaP ÈESKÉ BUDÌJOVICE (SOU SUCHÉ VRBNÉ) l PROSINEC 00 Kresba: Vendula Dvoøáková, A Volná hodina prosinec 00 Vítejte na stránkách našeho školního èasopisu! Zvláštì vítáme naše prvòáèky,

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou.

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou. 40.V Ý S T U P Eva, Bára (EVA s BÁROU stojí na lávce, hraje Bářin magnetofon) Mami, byla jsi taky někdy takhle zamilovaná? Nemyslím do táty, myslím úplně poprvé? První láska! Když jsi cítila, že je to

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

,,KDO JSME? NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. JEDNODUŠE:,,NÍZKOPRAHÁČ

,,KDO JSME? NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. JEDNODUŠE:,,NÍZKOPRAHÁČ ,,KDO JSME? NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. JEDNODUŠE:,,NÍZKOPRAHÁČ ,,A CO ZDE POSKYTUJETE?,,SOCIÁLNÍ SLUŽBU ,,Hm A CO JE VLASTNĚ TA SOCIÁLNÍ SLUŽBA? Sociální služba je vlastně pomoc lidem. Na

Více

Bajtík. Číslo 1/ šk.r. 2009/10

Bajtík. Číslo 1/ šk.r. 2009/10 Bajtík Číslo 1/ šk.r. 2009/10 Ani jsme se nenadáli a už máme čtvrtinu školního roku skoro za sebou. Blíží se nám zima, Mikuláš a dokonce i Vánoce, ale jsou před námi ne všemi oblíbené čtvrtletní písemné

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011.

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy Program Comenius - návštìva v Lukavici Den 1. Cesta ze Dvora Králové n.. L. do

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 aneb veselé bloudìní pevností Akce DD Krátké

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Petr Husar, www.e-matematika.cz nesnesitelně snadná matematika! Test z matematiky základní školy úroveň 2 řešení

Petr Husar, www.e-matematika.cz nesnesitelně snadná matematika! Test z matematiky základní školy úroveň 2 řešení Test z matematiky základní školy úroveň 2 řešení Každá otázka je za 1 bod, celkový počet bodů je 20. 1. Tři podnikatelé srovnávali své výdaje za měsíc listopad. Novákovy výdaje byly dvakrát větší než Šindelářovy

Více

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor.

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. 1. Máte rád svoje povolání? Proč? - pro svoji pestrost a i určitou volnost volby pořadí této práce - možnosti tvůrčí práce - a pod. 2. Jak dlouho děláte

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Cena: 0 kč 2/2010. Školní časopis Biskupského Gymnázia Bohuslava Balbína

Cena: 0 kč 2/2010. Školní časopis Biskupského Gymnázia Bohuslava Balbína Cena: 0 kč 2/2010 Školní časopis Biskupského Gymnázia Bohuslava Balbína Obsah: Stalo se...3 Téma měsíce...4 Kultura...5 Sport...6 Rozhovory...7 Drbárna...8 Seznamka,inzerce...9 Fiktivní zpravodajství..10

Více

MÁM HLAD, MÁM CHUŤ. CUKROVKA A JÍDLO

MÁM HLAD, MÁM CHUŤ. CUKROVKA A JÍDLO MÁM HLAD, MÁM CHUŤ. CUKROVKA A JÍDLO K Výtvarné soutěži s Novo Nordiskem Postřehy dětí z různých věkových kategorií na téma jídlo v rámci letního tábora Štědronín 2015 Dívka, 10 let Mám hlad, mám chuť

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-03-8 mobi: ISBN 978-80-88061-04-5 pdf: ISBN 978-80-88061-05-2

Více

PĚTKA. čtvrtletník žáků 5. základní školy č. 1/2016. Novinky ze školy Velikonoční nápady Soutěž o ceny: Kdo je to?

PĚTKA. čtvrtletník žáků 5. základní školy č. 1/2016. Novinky ze školy Velikonoční nápady Soutěž o ceny: Kdo je to? PĚTKA čtvrtletník žáků 5. základní školy č. 1/2016 Novinky ze školy Velikonoční nápady Soutěž o ceny: Kdo je to? Redakční rada: Anděla, Lucka, Jitka, Tereza, Adéla, Vojta, Nikola, Nella, p. uč Žilková

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 5 0 U k á z k a k n i h

Více

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz Katalog forem a metod PDF publikace Upozornění pro uživatele této publikace: Elektronická verze publikace podléhá stejným pravidlům užívání jako tištěná. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Ilegální èinnost a poèátky odboje v Karlových Varech. znièená nìmecká technika na Dolním nádraží, foto od Rudolfa Špaèka

Ilegální èinnost a poèátky odboje v Karlových Varech. znièená nìmecká technika na Dolním nádraží, foto od Rudolfa Špaèka Ilegální èinnost a poèátky odboje v Karlových Varech znièená nìmecká technika na Dolním nádraží, foto od Rudolfa Špaèka tušení, že celá moc ve mìstì je v rukou jen nìkolika Èechù. Tato,,hra" trvala až

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Gram dobrého příkladu váží více než cent dobrých slov.

Gram dobrého příkladu váží více než cent dobrých slov. ročník 4 2012/prosinec 14 Gram dobrého příkladu váží více než cent dobrých slov. Hana Pinknerová citát vybral Víťa Graubner Sociální služba je realizována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

Televizní expert. Michael Sodomka

Televizní expert. Michael Sodomka Televizní expert Michael Sodomka AKT I Scéna 1 Prázdná hospoda, pouze hospodský stojí za barem, vchází druhý muž, Karlík, míří za hospodským. Nazdar! Čau, Karliku. Moc plno tu teda nemáš. No nemám. Co

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Daniela Kováøová MINUTOVÉ POVÍDKY

Daniela Kováøová MINUTOVÉ POVÍDKY Daniela Kováøová MINUTOVÉ POVÍDKY Nová vlna 2013 Copyright Daniela Kováøová, 2007, 2013 Photo Pavel Janouškovec, 2003-2013 Copyright Nová vlna, Praha, 2007, 2013 ISBN 978-80-85845-14-3 Tyto povídky jsou

Více

CESTA NA KONEC SVĚTA aneb pouť do Santiaga de Compostela. Václav Klein

CESTA NA KONEC SVĚTA aneb pouť do Santiaga de Compostela. Václav Klein CESTA NA KONEC SVĚTA aneb pouť do Santiaga de Compostela Václav Klein Text a fotografie 2015 Václav Klein Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-7536-012-0

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem... MASKOT OBSAH NOVINKY prázdniny a léto...2 Tento rok ná ústav recept na mojito bez alkoholu...3 opou tìjí pan uèitel recept na kiwi mòamku...4 Stanislav afránek, matematický koutek...5 který uèil èeský

Více

MASKOT. Listopad 2013

MASKOT. Listopad 2013 MASKOT Listopad 2013 ÚVOD Jak a kde hlasovat pro ná stromek? Hlasovat mùete na webové stránce: www.rozsvitimevasevanoce.cz, a to v naem pøípadì výbìrem ikony Hlasuj pro strom mìsta, vyberte Èeské Velenice

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce.

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce. Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 Nikdo neví, kam se jede Cyklistický jídelníèek

Více

SLOVO ÚVODEM OBSAH PRÁVĚ SE TI DO RUKOU DOSTALO PRVNÍ VYDÁNÍ ČASOPISU S NÁZVEM ASTŘÁCKÝ OBČASNÍK, KTERÝ VYTVOŘILY DĚTI Z KROUŽKU NOVINÁŘSKÝ TÝM.

SLOVO ÚVODEM OBSAH PRÁVĚ SE TI DO RUKOU DOSTALO PRVNÍ VYDÁNÍ ČASOPISU S NÁZVEM ASTŘÁCKÝ OBČASNÍK, KTERÝ VYTVOŘILY DĚTI Z KROUŽKU NOVINÁŘSKÝ TÝM. 1 SLOVO ÚVODEM Moderní doba je rychlá, plná počítačů, mobilů a nejnovější elektroniky, kde mohou mladí lidé získávat informace o dění kolem nich. Virtuální prostor se pomalu, ale jistě stává jejich součástí

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

E.F. Burian: IDIOTEON

E.F. Burian: IDIOTEON E.F. Burian: IDIOTEON Den Jedním z potìšení laskavého laskavého dne jsou jeho nohy Snad ještì Vidíš je zahlédneš pøibìhnout jeho nos a než se pøilepený otoèíš na zdi zmizí èíhající za rohem na tvùj jako

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Vydává MASKOT. Øíjen 2012. Company Name Address Line 1 Address Line 2 Address Line 3 Address Line 4

Vydává MASKOT. Øíjen 2012. Company Name Address Line 1 Address Line 2 Address Line 3 Address Line 4 Vydává Company Name Address Line 1 Address Line 2 Address Line 3 Address Line 4 Jablka Phone: (123) 456 padají ze stromu ÚVOD První mìsíc kolního roku, který jsme 3. záøí pøivítali, máme za sebou a nyní

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda.

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. 157/3 Víte, že... 20 až 50 litrů je minimální množství vody, kterou člověk denně potřebuje pro své základní životní potřeby?... 575

Více

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY RODINNÉ PORTRÉTY MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY photography OD FOCENÍ PO TISK / TIPY CO S SEBOU VZÍT KDE SE NEJLÉPE FOTÍ? / RODINNÉ FOTO / CENY A INFORMACE MILOŠ VATRT / fotograf VÍTEJTE Ahoj, jmenuji se Miloš.

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více