Cena pouze: ŠKOLNÍ ÈASOPIS ISŠ OSaP ÈESKÉ BUDÌJOVICE (SOU SUCHÉ VRBNÉ) l KVÌTEN 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cena pouze: ŠKOLNÍ ÈASOPIS ISŠ OSaP ÈESKÉ BUDÌJOVICE (SOU SUCHÉ VRBNÉ) l KVÌTEN 2004"

Transkript

1 Cena pouze: ŠKOLNÍ ÈASOPIS ISŠ OSaP ÈESKÉ BUDÌJOVICE (SOU SUCHÉ VRBNÉ) l KVÌTEN 2004

2 Volná hodina kvìten 2004 Vítejte u dalšího vydání našeho školního èasopisu! Minulý mìsíc bylo pøipraveno zvláštní èíslo èasopisu ke 40. výroèí školy - vìnovali jsme se pøedevším osobnostem, které naší školou prošly, èi procházejí. Z oslavy tìchto narozenin pøinášíme také nìkolik obrázkù - v rubrice Fotoreportáž. Další známé rubriky najdete i v tomto vydání. Novinkou je rubrika Zpovìdnice, ve které na naše zvídavé otázky odpovídáte právì vy, studenti a žáci. Po roce se objevuje i Rozhovor s uèitelem. Snad se podaøilo v redakci najít vhodnou osobu, která si vezme tuto rubriku na starost i do budoucna. V letošním školním roce vyšla Volná hodina celkem 3 x. Je to sice více než loni, ale mìsíèník, jak si nìkteøí pøáli, to zatím opravdu není :o(. Obèas se podaøí nìco pøidat i na webové stránky èasopisu. Nezapomeòte si je pøidat do oblíbených a také se tam nìkdy mrknìte. Poslední pøípravy pøed otevøením nové provozovny (SPV v Suchém Vrbném - ul. Ès. legií). Instalaci navigaèního systému provádìli aranžéøi už za chodu kadeønictví. F o t o r e p o r t á ž e Nové kadeønictví První den - to jsou VIP zákazníci. Na snímku p. uè. Boháèová. Jinak stále platí, že, máte-li nìco na srdci, dejte to na papír a pak k nám do redakce - tedy do schránky ve 2. patøe na budovì ul. Tøebízského nebo nám také mùžete mailovat: Redakce Volné hodiny A to je místo, kde se bìžný zákazník nedostane. A i když to tak tøeba nevypadá, žákynì jsou nedoèkavé, kdy pøijdou první zákazníci. 2

3 kvìten 2004 Volná hodina Oslava 40 let školy Ukázky líèení: eloktronické pøedvedla Katka Malechová a Stázka Lavdovská (obì KOS1), klasické pak Míša Žïárská (KOS3). Spoleèenský úèes pøedvedla na Lucii Vaòáskové Barbora Fošumová (obì K3A). Na módní pøehlídce pøedvedly práci krejèových mimojiné modelky Pavla Krejsová (K1B), Ája Suchánková (OB1) a Katka Kumherová (K1B). 3

4 Volná hodina kvìten 2004 od roku 2001 poèítaèe a matematiku. Jaká je vaše oblíbená barva? Modrá je dobrá, už je to tak. Jaké je vaše nejoblíbenìjší jídlo? O první místo soutìží svíèková a bramborový salát (nejlépe vlastní výroby) s øízkem. Na tøetím místì s jistým odstupem figuruje žemlovka, ale ne jakákoliv - jenom taková jakou dìlám já, pøípadnì manželka. Jaké si myslíte, že máte kladné a záporné vlastnosti? Kladné vlastnosti? Tak nejspíš preciznost a trpìlivost. A moje špatná vlastnost? Napøíklad neodpovídat na všechny otázky ;o) Jaký máte názor na školu? Øíká se, že škola na život nepøipraví, že nejlepší je až škola života. Každopádnì, každý si ze školy odnáší, co pobere, ale urèitì nikdo nejde s prázdnou. Je mnoho vìcí, které fakt v životì nepoužijete (tøeba z matematiky, že?), ale pøesto vás formují, aniž si to uvìdomujete. Zmínìná matika uèí logickým vazbám. V praxi sice nepoužijete konkrétní vìc, jako rovnici, ale právì tu logiku a tøeba ve velmi nematematické situaci. Napøíklad, když si budete chtít uspoøádat kuchyòskou linku (nádobí, potraviny apod). Mìnil byste nìco na škole? Jistì. Zmìna je základní princip vývoje. Jak vycházíte se svými kolegy a žáky? S kým nevyjdu, s tím vybìhnu Ale to se týká spíš žákù. Dušièky ve stínu stromù 4 Rozhovor s O pár krokù blíže s Hnìvsou Pozvání k rozhovoru tentokrát pøijal p. uè. Bøetislav Hnìvsa, tøídní KOS3, na naší škole uèí Proè jste si vybral obory, které uèíte. Tak matematiku proto, že jsem s ní na gymnáziu nemìl vìtší problémy. Zemìpis proto, že se jevil jako docela ideálním protipólem právì k matematice a také mì bavil. K poèítaèùm jsem se dostal na fakultì, kdy jsem programoval a úèastnil se školních soutìží. Dnes pøedstavují poèítaèe velmi širokou oblast, proto se lidé z této branže specializují. Urèitì vím, že poèítaè bych sám nepostavil a také už neprogramuji. Vìnuji se grafice a snažím se držet krok se špièkou jen v jedné oblasti. Vždy se musím pousmát, když nìkdo o nìkom tvrdí že rozumí poèítaèùm. Je to jako kdyby tvrdil, že potkal Boha. Tepny, žíly a vláseènice Co rád dìláte ve svém volném èase? Je toho víc. V posledních letech potøebuji rùzná øemesla, tak jsem se nauèil, èi spíš okoukal zednièinu, tesaøinu, obkladaèské práce apod. Je dobré si zkusit i nìco jiného. Nevím sice, jestli bych se tøeba jako zedník uživil, ale co potøebuji, si teï už udìlám sám. Jinak si obèas jdu zaplavat, zalyžovat. Poslechnu si muziku, tu a tam nìco napíšu, vyfotím. Co nejradìji fotíte? Pøírodu (viz fotografie na této stranì) a také lidi, ale radìji, když neví, že jsou foceni. Mají totiž ve tváøi emoce a netváøí se pro objektiv. Také fotím na spoleèenských akcích - plesech, èi pøi jiných pøíležitostech. Jakou posloucháte muziku? Zaènu tím, co urèitì nemusím: tzv. vážnou a dechovku. Pro mì vždy byly a jsou dùležité texty. Proto dávám pøednost èeské a slovenské muzice. Spíš bych jmenoval své oblíbené textaøe - Michal Horáèek, Boris Filan,

5 kvìten 2004 Volná hodina Kamil Peteraj, Zdenìk Rytíø, Zdenìk Borovec a další. Ale tato jména vám asi moc neøíkají. Ze starších èasù poslouchám Elán, Luboše Pospíšila, album Pension svìt od Hapky a Horáèka (rùzní interpreti). Ze svìta pak samozøejmì Abbu a Electric Light Orchestra (ELO) - u obou skupin obdivuji dokonalost aranží a tu spoustu nápadù, které mi v mnoha dnešních skladbách chybí (dnes jsou dokoce celé hudební styly založené na absenci nápadù, tedy programovì založené na nudì). Ze souèasné muziky jsou pro mì jednièkou Chinaski. Kam nejradìji jezdíte o dovolené? Hodnì èasu vìnuji údržbì domu, pøestavbì - tedy o dovolené obyèejnì pracuji. Ale je to pro mì do jisté míry horoskop Býk (od do ) Ve stopách jara,,býk miluje domov, plnou spíž jídla a nìjakou tu korunku na vkladní knížce." Charakteristika Býk je pøevážnì domácí tvor. Je znám svou pasivitou. Nerad chodí na návštìvu, své pøátele radìji hostí doma. Je družný, dobrosrdeèný, když ho pøítel požádá o pomoc, ale ze všeho nejradìji si mlèí a pøemýšlí. Když se jednou za uherský rok rozèílí, tak poøádnì - to se mu radìji kliïte z cesty. Pohybuje se pomalu a jistì. Charakter má silný, ale vrásky si moc nedìlá. Miluje pøírodu, k životu nutnì potøebuje èerstvý vzduch, jinak zleniví a mùže i onemocnìt. Býk je velmi trpìlivý, nikoli tvrdohlavý. Rovnìž je velmi pracovitý. Nesnáší porouèení, popostrkování a chaos. Svoji práci si musí promyslet, rozložit a podotýkám - svým tempem - také dìlat. Na to se nesmí zapomínat. Býk je dobrým otcem, starostlivým manželem, i když oèka mu pokukují po hezkých dívkách. Imponuje mu všechno velké a praktické. Rád pozoruje oblaka, nebe, hvìzdy a nemusí pøi tom mluvit. Nìkteré ženy si stìžují právì na Býka, že není dostateènì romantický. Omyl! On je, ale pocity skrývá v nitru. Dostat z jeho dušièky na povrch láskyplná slova je nesmírnì obtížné. To prostì musí partner(ka) cítit. Býk miluje zvíøata, zejména psy a konì. Býk - žena Bývá rozumná a slušná. Máloco ji rozhází, zvládne témìø každou situaci. Vybuchne, jen provokujete-li ji delší odpoèinek. K moøi mi staèí jet tak asi jednou za pìt let. Rád trávím èas na chatì rodièù. Pomáhal jsem ji stavìt jako kluk - mám osobní vztah ke každému kamenu, palubce, stromu Co vy a domácí práce? O kutilství už byla øeè. Ostatní èinnosti jsou otázkou dìlby práce. Ve vysavaèi mìním jenom pytlík, ale tøeba k mytí nádobí mám velké sklony. Zvládnu vyžehlit i košili, ale to nebylo už léta potøeba; žehlí manželka. Na zahrádce zase nikoho nepustím k rajèatùm, která hýèkám, za to celer je mi ukradený, ten mùže klidnì uschnout. Také zvládnu i uvaøit pár jídel. Že by ideál? Váš nejlepší zážitek ve škole? Tento rozhovor :o))) Rozhovor pøipravila Lucie Miková, OB1 dobu - potom se ale tøese dùm. Hází vším, co jí pøijde pod ruku, nebojí se ani políèku. To vše ale pouze v krajním pøípadì. Je nesmírnì pracovitá, obìtavá a silná. Vydrží pracovat jako muž a vùbec jí nevadí, pokud má vykonávat chlapskou práci. Ráda sleduje televizní poøady, hlavnì seriály. Èetba vìtšinu Býèic zajímá málo. Myslí výhradnì na svùj domov, dìti, manžela a co dát do hrnce. To je pro nì dùležitìjší. Milují parfémy a kvìtiny. Býèice není koketa, ale ráda tancuje. Je to vìrná a schopná žena. Býk - muž Jednoznaènì je dobrým pøítelem, vìrným manželem a výteèným milencem. Miluje klid, pohodu a plnou spíž. Je starostlivým, ohleduplným pracovníkem a snaží se nestrkat nos tam, kam nemá. Výhradnì si hledí svého - je zastánce rodiny, dobrých mravù, èestnosti a slušného zacházení. Nepotøebuje k životu - oproti Beranovi - horu pøátel, staèí mu jen jeden, ale opravdový kamarád. Jeho nálady se však leckdy støídají. Vìtšinou se snaží být vážný, ale když popustí uzdu veselí, tak to stojí za to. Býci bývají šetrní, dobøí hospodáøi. Èistotní, pilní, ale dost urážliví. Vydrží mnoho, neprojevuje se, snaží se nenechat vytoèit, ale i oni jsou jen lidé, a když se skuteènì rozèílí, tak strachy nadskakují i hrnce na plotnì. Do lásky dají vše, i když to na nich není zrovna patrné, nebo pocity dovedou skrývat. Když se pro svou vyvolenou rozhodnou, tak opravdovì a na celý život. Nesnáší zmìny - rozvody i rozchody. Stojí pevnì na zemi. Býkovým vládcem je planeta Venuše. Zpracovala Lucie Miková, OB1 5

6 Volná hodina kvìten 2004 Anketa I v tomto èísle jsme si pøichystali nìkolik otázek pro naše uèitele: 1. Kdybyste vyhrál(a) Kè, opustil(a) byste své zamìstnání a užíval(a) si života? 2. Kdybyste si mìl(a) vybrat mezi obory naší školy, jaký by to byl a proè? 3. Chováte se doma stejnì, jako v zamìstnání (jako uèitel/uèitelka)? 4. Tìšíte se vždycky po prázdninách na nový školní rok? 5. Jak byste se zachoval(a), kdyby proti vám žáci udìlali stávku? A zde jsou odpovìdi tìch, kteøí se naší ankety zúèastnili: Marie Pouzarová: 1. Ne, chodila bych do práce jen pro ten pocit, že mohu pracovat. 2. Pekaøina byla pro mì vždy jasnou volbou! 3. To musí posoudit rodina. 4. Již se nemohu doèkat. 5. Problém bych øešila až v pøípadì, že by nastal. Olga Bayerlová: 1. Neopustila, ale urèitì bych si užívala života - tak, jako to dìlám teï - i bez milionù. Tím užíváním myslím hlavnì hraní tenisu, lyžování, návštìvy divadelních pøedstavení a filmù - peèlivì vybírám! 2. Jednoznaènì cukráøka - ráda peèu a mlsám, tak bych se v tom chtìla zdokonalit. 3. Bohužel nìkdy ano - tj. obèas mi vyjedou vìty typu : Už si pozdravil? - a ptám se manžela. 4. Ano. Prázdniny totiž trávím s celou rodinou - sice aktivnì, ale po tìch týdnech si už zákonitì lezeme na nervy a tìšíme se na øád školníh roku. 5. Nemohu dopøedu hodnotit situaci, do které jsem se ještì nedostala. Bøetislav Hnìvsa: 1. Kombinoval bych oboje - zamìstnání ze zvyku :o) a užívání života ze zvìdavosti ;o) 2. Èistì teoreticky - obor aranžér, je tam kreativita, což mi vyhovuje. 3. Ano, pokud to není myšleno pejorativnì. Ale ne v tom smyslu, že bych doma zavádìl kantorské móresy. 4. Urèitì se tìším, je to zmìna a to je život a o tom to je 5. Znamenalo by to, že zkolabovala komunikace. Snažím se proto udržovat komunikaèní kanály èisté. Èistì preventivnì. Ale kdyby k tomu došlo, nejdùležitìjší by bylo najít vùli k øešení - z obou stran! Koneckoncù èasto takový konflikt mùže paradoxnì obì strany sblížit. Marie Kolbanová: 1. Neopustila 2. Prodavaè - dlouholetá zkušenost. 3. Nìkdy ano. 4. Jak kdy. 5. Pátrala bych po pøíèinì. Zdeòka Zaimlová: 1. Tìžko øíci, až vyhraju, odpovím 2. Nemohu øíci jednoznaènì, proto jsem ráda, že mám svou volbu za sebou. 3. Obávám se, že ano. 4. Tìším, i když mì mrzí konec prázdnin. 5. Zeptám se, mohu-li stávkovat s nimi. Robert Zeman: 1. Ne. 2. Pekaø. Vùni peèiva mám rád. 3. Ne. 4. Ano. 5. Nevìøím, že tato situace nikdy nestane a pokud ano, tak bych ji øešil s ohledem na místo a okolnosti. Hana Boháèová: 1. Ano!!! 2. Cukráø - krásná tvùrèí èinnost! 3. Bohužel asi nìkdy ano, urèitì každé zamìstnání èlovìka poznamená. 4. Urèitì se tìším na pøátele a kamarády. 5. Asi bych se zamyslela nad svou prací a svým chováním, pak bych se snažila promluvit s žáky o tomto problému a bylo by to urèitì nepøíjemné. Božena Doktorová: 1. Ne. 2. Cukráø pìkná, èistá práce, perspektiva - lze si pøivydìlat i pøi jiném zamìstnání. 3. Ne, doma jsem maminka a manželka. 4. Ano 5. Hledala bych dùvod, proè. 6

7 kvìten 2004 Volná hodina Jaroslava Dvoøáková: 1. Ne 2. Cukráø 3. Asi ano 4. V posledních letech už ne. 5. Zamyslela bych se - proè? Barbora Jášová: 1. Než bych podìlila svou rozvìtvenou rodinu, tak by mi toho moc nezbylo, ale urèitì bych jela do nìjaké exotické zemì a pak zase zpìt na zem a do práce. 2. Rukama se moc živit neumím, mám je obì levé. Chemie mi moc nešla, takže vùbec nevím. 3. Rodina tvrdí, že ano. Já si to nemyslím. 4. Tìším se na prázdniny, ale v novém školním roce už se od 2. záøí tìším zase na Vánoce. 5. Pokud by mne netloukli, tak bych se je snažila utlouct argumenty. Jarmila Bártù: 1. Pokud by mì zpráva o výhøe nepøivodila újmu na zdraví, zamìstnání bych neopustila. 2. Zùstala bych vìrná prodavaèským oborùm. Usmìvavá prodavaèka, která ví, co prodává, dokáže pomoci, poradit - to je pøece pìkné povolání. 3. Záleží na situaci. Mám ráda klid, pohodu, poøádek. Takže i doma musím obèas leccos opakovat, opakovat, opakovat 4. Dá se øíci, že ano. Zaèátek bych ale posunula tak na polovinu záøí. To by snad ke spokojenosti obou stran staèilo. 5. Moc by mne to mrzelo a nemìla bych klid, dokud bych nezjistila pøíèinu. Vždy nìkdy musí mít pravdu i ten druhý. Gabriela Kovaøíková: 1. Ano. 2. Kosmetièka, zajímá mì. 3. Ne. 4. Ano, ale víc na prázdniny. 5. Také bych stávkovala. Josef Voráèek: 1. Ano. 2. AP - nároèní a zajímavý. 3. Ne, snažím se. 4. Vìtšinou ne, ale byly i výjimky. 5. Zeptal bych se, v èem mají problém. Libuše Kubovská: 1. Ne, užívala bych si života a zárovìò dál chodila do práce. 2. Kadeønice. 3. Doufám, že ne. 4. Ano. 5. Zatím žádní nestávkovali. Zjistila bych dùvod a pak to øešila. Jiøí Tùma: 1. Myslím, že bych zamìstnání neopustil. 2. Mezi tìmito obory bych si vybral tìžko. 3. Urèitì ne. 4. Tìším se vždy, ale po prvních dvou týdnech mì to vìtšinou pøejde. 5. Tak to tady ještì nebylo, už se tìším. Anketu pøipravila Vlasta Štìbetáková a Lucka Hrdlièková, A3 SKVÌLÉ TYPY NA VÝLET Hluboká nad Vltavou Mìsto vzdálené od Èeských Budìjovic 12 km. Doprava: Vlakem 0,5 km od Zoo Ohrady možnost dopravy linkovým autobusem. Mìsto nabízí prohlídku Loveckého zámeèku (expozice loveckých zbraní a trofejí), zoologické zahrady (letos oslaví 65. výroèí od založení), zámek(nabízí sbírku starých nástìnných kobercù). Prachatice Prachatice a jejich okolí Vám nabízí možnost prohlídnout Libínskou rozlehnu na vrcholu hory Libín vysokou 27 m v nadmoøské výšce 1096 m, která je nedaleko mìsta. Z rozhledny uvidíte mimo jiné krásu Šumavy. Rudolfov u Èeských Budìjovic Muzeum hornictví za dob, kdy se u nás tìžilo støíbro a za vlády Rudolfa ll. Radostice u Trocnova Romantická procházka k památníku Jana Žižky z Trocnova. Mùžete nahlédnout i do Husitského muzea. Tøeboò Lázeòské mìsto nabízí nádhernou procházku okolo hráze rybníka Svìt, cestou mùžete navštívit Schwarzenberskou hrobku. Dívèí kámen Nachází se 3 km od železnièní zastávky Tøísov, kde mùžete cestou navštívit keltské opidum.jedná se o zøíceninu Rožmberského hradu. Borovany Blízko nádraží se nachází vojenský skanzen.zámek pozdìji pøestaven ve školní budovu. Hana Schaffelhoferová, KOS3 7

8 Volná hodina kvìten 2004 ZPOVÌDNICE Následující otázky jsme položili náhodnì vybraným žákùm naší školy: 1. Kdo je pøedsedou(pøedsedkyní) vaší tøídy a jak se do své funkce dostal(a)? 2. Jste spokojeni se svým rozvrhem, nebo byste nìco zmìnili? 3. Jste jedna ze tøíd, které mají týden školu, týden praxi. Jaký je váš názor na odbornou praxi? 4. Vyvedli jste vaší tøídní (tøídního) nebo jinou (jiného) vyuèující(ho) aprílem? Pokud ano, jak? 5. Líbí se vám na této škole, nebo byste radši byli na Knìžských Dvorech? 6. Byli jste, nebo pojedete na nìjaký výlet? Kdo rozhoduje kam, jak, kdy apod.? Anonym, OB1: 1. Lucka Mikù - a jak se dostala do své funkce? Jednoduše se pøihlásila. To je tak, že se zvedne na nìjakou otázku ruka. 2. Ne. Takže bych zmìnila praxi, ekonomiku, obchodní provoz, matematiku, èeský jazyk a dala bych místo toho poèítaèe, nebo volno. 3. Ne, nejsme, bohužel i bohudík. Žádný, musím tam prostì chodit. 4. Jo, byl to nápad naší spolužaèky. Schovali jsme se za dveøe a pak jsme øekli APRÍL. 5. Já nevím, ale na domovì mládeže se mi to nelíbí, jsme tam jak na Marsu - bez civilizace. 6. Jo. O tom se ještì nemluvilo. Smùla, no :-) Václav Sluka, OB1: 1. Lucie Miková. Dostala se do své funkce dobrovolným výbìrem, sama se pøihlásila. 2. Jsem spokojen. Nic bych nemìnil. 3. Ne, praxe je nuda a není tam co dìlat. 4. Ano, jednou. Schovali jsme se na chodbu a naše tøídní se zeptala: No, kde jste? a pak jsme se tomu všichni zasmáli. 5. Takhle je to lepší. Jídelnu máme hned pod sebou :-) 6. Pojedeme. Rozhoduje tøídní, naše tøída a jiní vyuèující. ilustraèní foto Lucie Hrdlièková, A3: 1. Pøedsedkyní je Bára Veselá, dostala se tam vniknutím :-) 2. Nedìláme s tím nic, musíme držet hubu a krok, ale chybí nám sexuální výchova. 3. Praxe je dobrá, mít tejden co tejden školu, tak z toho bysme zešíleli. 4. Mìli jsme praxi, nic se nám nepovedlo, paní mistrová zasáhla døív. 5. Víc se mi líbí tady. Na Knìžský èichají pivní výpary :-) 6. Na výletì jsme byli nìkolikrát. Rozhodujeme se všichni, musí se nám tam chtít a líbit všem. Ale s naší tøídní (p. Zaimlová) je sranda všude. Šárinka Peèinkù - Vampy, KOS1: 1. Martina Hrdlièková, zvolila ji tøída. 2. Celkem to ujde, ale mohlo by bejt kratší vyuèování. 3. Ne, to mì baví nejvíc. 4. Ano, já ne, ale holky. A jak? Trapnì. 5. Na Knìžských Dvorech jsem ještì nebyla, takže nevím. Ale tady se mi líbí. 6. Ne, nevím. Tøídní. Hana Bodvanská, K1A: 1. Hanka Boudová, svou starostlivostí a ochotou. 2. Zmìnila bych úterý, kdy máme 4 hodiny jednoho uèitele, a zkrátila bych ho (rozvrh). 3. Praxe mì baví, díky milé MOV Taurichové. 4. Nebyli jsme ve škole. Ale na praxi se to povedlo. 5. Líbí se mi tady! Až na malé detaily, ale jinak dobrý. 6. Doufám, že pojedeme. Je mi jedno kam, ale urèitì bych chtìla nìkam vyrazit, alespoò na 3 dny a hlavnì s Lucinkou P. Èau, K1A. Lucie Pipková, K1A: 1. Hana Boudová, svou nelítostnou kritikou a zájmem o poøádek ve tøídì. 2. Souhlasím s Hankou, ty úterky jsou pøíšerný. 4 hodiny jeden uèitel - to je dìs. 3. Mì taky praxe baví, teda když je dost práce a nenudíme se. MOV je výborná (p. Šedá) 4. Zrovna jsme nebyli ve škole. 5. Líbí se mi tu, obèas je to strašný, ale jinak je to tu fajn. 6. Ještì jsme nikde nebyli, ale urèitì pojedem. A kam? Tak to ještì fakt nevíme. Až to budem vìdìt, tak vám to stejnì nepovím J. Papa. Anketu pøipravila Ája Suchánková, OB1 ilustraèní foto 8

9 kvìten 2004 Volná hodina Kvíz pro všechny Kde najdeš tyto nástìnky?! 1 2 a) Dobrovodská è. 15 (tøída S1 a C3A) b) Tøebízského chodba ve 2. patøe c) Tøebízského è. 11 a) Tøebízského è. 6 (tøída aranžérù A2 a A1) b) Klubovna domova mládeže (tøída OB1) c) Dobrovodská è. 16 (tøída prodavaèek P1 a P3) 3 4 a) Tøebízského è. 6 (tøída aranžérù A2 a A1) b) Dobrovodská chodba v pøízemí c) Tøebízského chodba ve 2. patøe a) Dobrovodská è. 12 (tøídy C1 a Kr3) b) Dobrovodská è. 16 (tøída prodavaèek P1 a P3) c) Tøebízského è. 10 (tøída K3A a KOS3) 5 6 a) Tøebízského è. 2 (tøída K2A a C2) b) Tøebízského è. 8 (tøída A3 a K2B) c) Tøebízského è. 1 (tøída kadeønic K1A a K1B) a) Tøebízského è. 1 (tøída kadeønic K1A a K1B) b) Tøebízského è. 4 (tøída kosmetièek KOS1) c) Dobrovodská è. 17 (tøída kosmetièek KOS2) Pøipravila Hana Bodvanská a Tereza Kampeová, K1A Své odpovìdi porovnej se správnými na stranì

10 Volná hodina kvìten 2004 Rozhovor s Pro mužské oko Veronika Maxová se zúèastnila soutìže Aranžér - junior 2004 a podìlila se s námi o své zážitky. Kdo tì pøihlásil do soutìže? Pøihlásila nás paní mistrová Blanka Sklenáøová. Byl to již 6. roèník, ale naše škola se soutìže úèastnila poprvé, takže jsme to tam moc neznaly. V èem jste soutìžily a jak to vše probíhalo? Pøijely jsme do Prahy a myslely jsme si, že budeme moci soutìžit ve dvojici. Nikde nebylo napsáno, že je to soutìž jednotlivcù. Takže Markéta Martinovská, která byla se mnou, soutìžit nemohla, tak mi aspoò trošku pomáhala, samozøejmì v rámci v pravidel, a držela mi palce. Mým úkolem bylo naaranžovat výkladní skøíò. Bìhem 6 hodin rozdìlených do dvou dnù, 4 hodiny na pøípravu výlohy a 2 hodiny na samotné aranžování. Jako jediná jsem ji celou tapetovala. Jaké bylo téma výkladní skøínì? Mohly jsme si vybrat ze tøí témat. Plesová sezóna, Dìtský svìt a Pøíchod jara. Já jsem si vybrala Pøíchod jara a pomùcky a dekorace jsem si do Prahy vezla už z Èeských Budìjovic. Jak o vás bylo v prùbìhu soutìžního klání postaráno? Moc dobøe. Bydlely jsme na internátì SOŠ obchodu a služeb Pramen a bylo to super. Krásný dvoulùžkový pokoj s koupelnou a záchodem. Snídanì nám pøipravovali kuchaøi, kteøí se ve škole uèili, stejnì tak nás obsluhovali èíšníci a zákusky pekli pekaøi a cukráøi z té školy, která nás hostila. Všechno to byli uèni. Jinak bylo ale málo èasu, odehrávalo se to hroznì narychlo, byly jsme v èasové tísni. Nejvíc nás trápily zbyteènì dlouhé pøesuny z místa bydlištì do místa konání soutìže. Hostitelé nám ale pøipravili i projížïku po krásách Prahy historickou tramvají, trvalo to asi hodinu a pùl, a ta se nám líbila. Veèer pak byla diskotéka, ale tam pøišlo jen pár lidí. Vydovádìly se spíš paní mistrové a ostatní dozor. Výsledky pak dopadly podle vašich pøedstav? Jelikož jsme tam byly poprvé, tak jsme si to ani moc pøedstavit neumìly. Jen jsme èekaly, že nebudeme poslední. Od zaèátku jsme vìdìly, že je tam protekce, a když jsme tam jako nové, tak nemùžeme poèítat se zázraky. Když byla výloha hotová, tak jsme možná èekaly i víc, ale 4. místo beru jako velký úspìch, protože od 1. místa mì dìlily jenom tøi body. Navíc jsem jako jediná byla ze 2. roèníku, ostatní byli starší. Vezli jste si s sebou i nìjaké makety? To byla samostatná soutìž. Bodovala je porota složená z mistrových a rozdíly byly minimální. Já jsem vezla Bonbónek pro mužské oko výkladní skøíò s dámským spodním prádlem a Markéta udìlala Jedna cigareta, høebíèek do rakve výloha proti kouøení. Umístily jsme se na 18. a 23. místì. Jaké dojmy jste si odvezly? Nasbíraly jsme spoustu zkušeností a nápadù. Pøíští rok se soutìž koná ve Žïáru nad Sázavou, tak a se našim nástupcùm daøí ještì víc. Rozhovor pøipravila Barbora Jášová Výsledky fotosoutìže I v letošním školním roce byla vyhlášena soutìž ve fotografování. Tématem byla živá voda. Mohli jste tedy pøihlásit fotografie zachycující tuto zázraènou kapalinu v jejích nejrùznìjších formách a místech výskytu. A tady jsou výsledky: 1. místo: Andrea Rotschedlová, C3A 2. místo: Jana Kalianková, C3A 3. místo: Andrea Rotschedlová, C3A Vítìznou fotografii pøetiskujeme a blahopøejeme. 10 Copak je to za zvíøe?

11 kvìten 2004 Volná hodina Rozhovor s Modelkou bez diety V pøedešlých vydáních jste si mohli v této rubrice pøeèíst rozhovor s pekaøkou roku Janou Bejdákovou, házenkáøkou Lucií Koklarovou a atletkou Petrou Rackovou (všechny rozhovory najdete na Pro toto vydání èasopisu se nám podaøilo získat rozhovor s žákyní Kateøinou Žáèikovou ze tøídy A3 (obor aranžér). Objevili jsme jí na plakátovém kalendáøi firmy Pekast. Jak jsi se dostala na plakát? Byla to úplná náhoda. Máš ráda koláèe? Jaká jsou vlastnì tvá oblíbená jídla? Koláèe miluji, ale musí být jen s tvarohem a nejlépe ještì èerstvý. Jídla, která mám ráda, jsou: pizza, knedlo - zelo - vepøo, špagety, smažený sýr, poøádný kuøecí øízek s bramborovou kaší a samozøejmì hranolky. Jídel mám ráda víc, ale tyhle jsou na prvním místì. Držíš nìjakou dietu? Ne! A nikdy jsem žádnou nedržela. Jídlo mám natolik ráda, že si ho nedokážu odepøít! Jaký je to pocit být na plakátu? Je to strašnì pøíjemný pocit. Když ho vidím, mám pocit, že jsem nìco dokázala, ale docela mì mrzí ta závist, která èíhá úplnì všude! Já osobnì lidem pøeji, aby dosáhli svých snù. Poznávají tì lidé, nebo známí? Co Ti øíkají? Docela mì to pøekvapilo, ale ohlas byl veliký! Každý chtìl mùj kalendáø. Také se mi stalo, že mì ve mìstì zastavil kluk, který vidìl kalendáø a byl docela rád, že mì potkal. Kdo tì fotil? Pracuješ pro nìjakou agenturu? Tak fotil mì Jiøí Drábek z agentury Awecom. A dá se øíct, že pro ni pracuji, protože máme v plánu další focení, ale neprozradím co. Nechte se pøekvapit. Jak dlouho trvá focení na takový plakát? Jaký je honoráø? Honoráø vám neprozradím. Ale samotné focení je velká døina, zabírá spoustu èasu. Na každé focení jsem se musela uèit tváøit. Získat ten správný výraz není nic jednoduchého. Sdìlila bys nám své míry? 90/62/86 Dìkujeme za rozhovor a pøejeme úspìšné složení závìreèných zkoušek. Pøipravili: Vlasta Štìbetáková a Lucka Hrdlièková (A3). Výsledky Kvíz pro všechny Kde najdeš tyto nástìnky? 1 - b) Tøebízského chodba ve 2. patøe 2 - c) Dobrovodská è. 16 (tøída prodavaèek P1 a P3) 3 - a) Tøebízského è. 6 (tøída aranžérù A2 a A1) 4 - a) Dobrovodská è. 12 (tøídy C1 a Kr3) 5 - c) Tøebízského è. 1 (tøída kadeønic K1A a K1B) 6 - b) Tøebízského è. 4 (tøída kosmetièek KOS1) 11

12 Volná hodina kvìten 2004 Internetové okénko Zaslechli jsme ëwww.teenage.cz Tyto stránky obsahují (témìø) vše, co potøebuje takový teenager. Taháky, ètenáøské deníky, recenze o filmech, písních, hudební skupiny, odkazy, chat, pro každého nìco. ë Èasto aktualizované texty písní všech populárních zahranièních skupin, zpìvaèek a zpìvákù (Linkin park, Eminem ), abecednì øazeno. ë Elektronické kadeønictví a vizáž (jsou k vidìní práce našich žákyò a žákù) Náš školník - p. Martínek má šikovné ruce. Pøesvìdèila se o tom i p. Smažíková, když jednu pneumatiku jejího twinga opustil vzduch. Poznáte je? Toto jsou údajnì volejbalistky z KOS1. Zleva: Markéta Ernekerová, Romana Matoušková, Lucie Rudolfová a Sandra Seidlová. ëwww.vestirna.com Zjistìte si, co vás èeká a nemine - kolik vám zbývá života, èím jste byli v minulém životì, odpovìdi na tajné otázky ëwww.pt.mysteria.cz Stránky bývalého žáka Petra Hnilièky (OB5 - v roce 2002). ëwww.raketa.cz Server s chatem, možnost vytvoøení u, seznamka, poradna, ankety ëwww.srandy.sk Znetvoøte si svoji hvìzdu!! Krátkými tahy myší zmìòte oblièej vaší STAR k nepoznání :o) ëwww.sexus.cz Úplnì vše, co vás zajímá o sexu + diskuze a zkušenosti. Vkusné a užiteèné. ëwww.pokec.atlas.cz Klasický chat pro všechny, POZOR: zlobí pøihlašování s heslem, radìji volte bez pøihlášení muž/žena. Pøipravila Ája Suchánková, OB1 Pøed èasem probìhl turnaj volejbalových družstev z jednotlivých tøíd. Mimo tento turnaj se konalo i výbìrové kolo pro novou soutìž Škola hledá Sleeping Star (tentokrát se hledá spící hvìzda ). Na unikátní fotografii je šest postupujících Irena Píbrová (KOS3) uspìla na celostátní soutìži líèení v Praze. K prvnímu místu blahopøejeme! Z rukou øeditele školy obdržela hodinky s logem ISŠ OSaP. Vìøme, že pùjdou dobøe a že už Irenka nebude tolik zaspávat... 12

13 kvìten 2004 Volná hodina Strach Poetický kroužek (Píšeš? Pøíštì zde mùže být i tvoje dílko) Drž mì pevnì v objetí, a cítím tvoje tìlo, než štìstí naše odletí. Kéž odletìt by nemuselo. Nemusíš nic øíkat, staèí, když budeš u mì nemusíš nic dìlat, jen mít lásku pro mì. Strach, že svou lásku nebudu mít komu dát. Strach, že nebudeš mì poslouchat, že neøekneš mi,,mam tì rád". Noc Když méïa tiše sklání svou hlavu na polštáø, zas cítím ve své dlani tvou krásnou nìžnou tváø. Je noc a všude ticho, za okny krutý mráz. Ale jsme dva, jsme spolu a láska høeje nás. Sen Chci zapomenout, nejde to, je moc vzpomínek, co se stále vrací a mé srdce proto krvácí. Snažím se nemyslet na tebe, na tvé krásnì modré oèi, co se na mì dívaly, na tvé rty, co pøekrásnì mì líbaly. Zdá se mi o tobì každý den a bývá to vždy krásný sen. Bohužel je to jen sen, kterým konèí další bezvýznamný den! Vybrala Kamila Holzeplová, K1B Fotogalerie Báseò z lyžáku Jakmile jsme pøijeli, tak jsme na svah vyjeli. Jeli jsme i na vleku v eskymáckým obleku. Na svahu se válíme, držky poøád házíme. Naïa,.., Iva, Eva, to jsou pìkný støeva. Na pokoji bordel maj a nikoho nevnímaj. Holky to jsou skvìlý, pøežily jsme celý. Kluci to jsou hovada a je jich tu hromada. Skvìlý bar tu máme a taky tam chodíváme. Jsme brutální žrouti, rodièe se zhroutí. Uèitelé byli fajn a tak jim teï dìkujem, na pøíštì jim slibujem, že už hluchý nebudem!!! lyžaøi z P1 13

14 Osmismìrka LUCERNA LÍZÁTKO LOVEC ZAVINÁÈ JELEN TOVÁRNA AHA HOØÍ OÈNÍ POHLEDNICE JEDNÁNÍ LENOCH CHLÓR ZELÍ VODA DIKTÁTOR CHOROBA LÍC CIBULE MACHR NOC JORKŠÍR HROCH VÙNÌ TCHOØ DROBEK VOSA HØÍBEK POHOVKA ŠACH NÁØEK JEN CHLAP SAKO ŠEK OVCE RÁDIO ROKER PÁTEØ KEØE RAK KOÈKA DOBA ØEÈ LENA KOREK KADEØE POHOV CHÙDY PEPA LÍLE LES LÙDRA ÁLEJ PIKL HIT PETR NOT LITERA- TURA J L I T E R A T U R A H A A L I C C I B U L E N R O M CH E L L O L U C E R N A Ø A O S E E E Í O J Á O È N Í CH R V Ù N Ì Z A V I N Á È E R O L O A O Á O J E L E L O C B CH Ù D Y T V E T C J E N J A A L D A K C D I K T Á T O R P J O R O E N P A L CH O R H E I E R A D Á Á V O S A K Ø P Ø K L E R N T Ø A S D Š Í E O E L Á O Í E E E A E Í B T I H D O B A Ø R O K E R E R O I O A E E E A K O R E K P O H O V K A È K O È K A Y Co patøí místo otazníku? Co patøí místo otazníkù? O Q S? W HTEK TEHK EHTK UHKL HKUL KUHL IJAC JAIC???? Køížovka N T 1. PLANETA 2. NOSÍ KLUKY 3. DOPRAVNÍ PROSTØEDEK, NEPOTØEBUJE CESTU 4. ZNAÈKA MOBILNÍHO TELEFONU 5. TELEFONNÍ 6. MLADÝ 7. ZALOŽIL MOST A UNI- VERZITU V PRAZE 8. DÁVÁ TO KRÁVA 9. VELKÁ OHNIVÁ KOULE 10. POZDRAV 11. SPORT 12. NÁŠ NEJOBLÍBENÌJŠÍ PØEDMÌT 13. KOZA (jméno) L Stránku pøipravila Vendula Dvoøáková, A1

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali,

NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali, ÚVODNÍK Milí studenti, školní rok se nám rozbìhl a už více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali, loòští tøe áci jsou rázem tìmi, na které za dveømi èeká

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 7. èíslo (bøezen 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Zemìpisná olympiáda školní kolo V únoru probìhla na naší škole zemìpisná olympiáda

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo/bøezen 1999 cena: 2,- Kè Upozornìní Už se to blíží, už za mìsíc tu bude Apríl. Nenechte si ujít mimoøádné aprílové èíslo

Více

Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net 10 LET OD POVODNÍ WWW.HLUBOKA.CZ 1

Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net 10 LET OD POVODNÍ WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 7-8 - červenec-srpen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ 10 LET OD POVODNÍ Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net WWW.HLUBOKA.CZ 1 Mùj muž je Vodnáø,

Více

èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè

èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè Internet na tøineckém gymnáziu novì Tyto prázdniny se do uèebny, studovny a kabinetù

Více

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 7-8 - červenec-srpen 2010 - cena 10 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J L é t o p l n é B A S E B A L L U Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl,

Více

Vánoèní kresba, Tomáš Jára

Vánoèní kresba, Tomáš Jára Dìtské názory na lásku... Pøišly e-mailem a pohladily naši duši. Možná jste je ještì neèetli. Nechte se pohladit také a inspirovat do vánoèního mìsíce roku.... na otázku CO JE LÁSKA? odpovídaly dìti ve

Více

Pán ové H avl íček a N ovotn ý před pon ěši ckou kovárn ou. Foto J an Pi rgl, www. j an pi rgl. n et. Putování za zvony WWW.HLUBOKA.

Pán ové H avl íček a N ovotn ý před pon ěši ckou kovárn ou. Foto J an Pi rgl, www. j an pi rgl. n et. Putování za zvony WWW.HLUBOKA. H LU B O C KÝ Z P RA VO D A J Pán ové H avl íček a N ovotn ý před pon ěši ckou kovárn ou. Foto J an Pi rgl, www. j an pi rgl. n et. čísl o 1 1 - l i stopa d 2 0 1 0 - cen a 1 0 Kč Putování za zvony Po

Více

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma Silvestr u Zámeèku 23.30 - k poslechu hraje DH Javorinka 23.55 - novoroèní pøání - starosta obce 24.00 - Vítání Nového roku 2007 Státní

Více

Kouzl o betl émů. Paní Pulcová ve společnosti svých figurek z šustí. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ 3

Kouzl o betl émů. Paní Pulcová ve společnosti svých figurek z šustí. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ 3 číslo 12 - prosinec 2010 - cena 10 Kč H LUBOCKÝ ZPRAVODAJ Kouzl o betl émů Paní Pulcová ve společnosti svých figurek z šustí. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ 3 Pøiznám se rovnou, že vánoènì

Více

ÚVODNÍK Máte rádi høbitovy?

ÚVODNÍK Máte rádi høbitovy? Ptám se zámìrnì, protože všichni, kdo kdy bydleli blízko høbitova, mají høbitovy vìtšinou v oblibì. A žádné strachy z duchù. Já jako dítì trávila prázdniny u babièky øídící uèitelky vesnické školy, a ta

Více

PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ

PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ HLUBOCKÝ ČÍSLO 3 - BŘEZEN 2015 - CENA 15 Kč ZPRAVODAJ PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ Foto: www.janpirgl.net www.hluboka.cz strana 1 Z OBSAHU 3 zápis a pøijímání dìtí do mateøské školy 4 Vlkodavové psi králù

Více

Michal Macháček ve své restauraci Solidní šance. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. Ka vá rn íci a resta u ra téři. díl prvý WWW.HLUBOKA.

Michal Macháček ve své restauraci Solidní šance. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. Ka vá rn íci a resta u ra téři. díl prvý WWW.HLUBOKA. číslo 3 - březen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J Ka vá rn íci a resta u ra téři díl prvý Michal Macháček ve své restauraci Solidní šance. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ

Více

PROSTOROVÁ ROVINA. Pravda, Debilita. Inteligence. Stlaèujeme prostor vším a všemi do roviny. Varování: Neètìte tento èasopis, nehrejte si na hrdiny...

PROSTOROVÁ ROVINA. Pravda, Debilita. Inteligence. Stlaèujeme prostor vším a všemi do roviny. Varování: Neètìte tento èasopis, nehrejte si na hrdiny... ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport PROSTOROVÁ ROVINA èasopis tøineckého gymnázia Pravda, Debilita mimoøádné aprílové èíslo 2 duben (apríl 2000) / èíslo 2 cena: 1 000 000,- Kè Lež, Inteligence

Více

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit è.13vprosinec è.14vvroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Poslední letošní výstava v Kapli v netradièním duchu 29. listopadu se ve výstavní síni - Kapli

Více

www.portyr.cz redakce@portyr.cz

www.portyr.cz redakce@portyr.cz Motto na tento mìsíc: Léto v notách na jihu Hanka Hosnedlová strana 10 Souèasná podoba kapely ve složení Jaroslav Marian umìlecký vedoucí, zpìv, šestistrunná kytara; Pavla Marianová zpìv, zobcové flétny;

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Mikulášský vlak vyjede 1. prosince

Mikulášský vlak vyjede 1. prosince Obelisk è.12vlistopad 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Máme tady podzim, plný barev, inverzních mlh i plískanic ZŠ Žerotínova pøežila další

Více

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy tentokrát s pøílohou Knihomol ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002 Verèa Marèíková TÉMA pøíbìhy ÈÍSLA Slepice a mamut & kohout Jedna slepice si vyšla do svìta. Dala si do šátku buchty a víno,

Více

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života u í s e m c brezen I n t e r n e t 3 VIII. roèník Internet se stává souèástí našeho života Mladí vèetnì dìtí a lidé støedního vìku, kteøí jsou zapojeni do pracovního procesu, vìtšinou dobøe vìdí, co to

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / 2008 http://www.michalkovice.cz J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí

Více

Hlubocký pěvecký sbor Záviš po koncertu v AJG. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký pěvecký sbor Záviš po koncertu v AJG. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 1 - leden 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J V á n o č n í k o n c e r t y Hlubocký pěvecký sbor Záviš po koncertu v AJG. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 Doufám,

Více

4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA. Vondráèkové a jiných nechybìly. Jistì se. sponzory, kvìtinovou výzdobu a vyrábìla

4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1. Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA. Vondráèkové a jiných nechybìly. Jistì se. sponzory, kvìtinovou výzdobu a vyrábìla 4/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 4 duben 2012 ZDARMA ŠKOLNÍ SLAVNOST OSLAVA NAŠICH DÌTÍ Každoroèní spoleènou akcí základní školy a rodièù je Školní slavnost. Ta letošní probìhla 17. bøezna.

Více