Èíslo 35 ze dne Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah"

Transkript

1 Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2 Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy II. 4 Informace o táboøe 4 VVZ 99 - Vižòov 5 Informace o èlenství 5 Hádanky 6 Pøísloví jinak 6 Pøihláška na akci 7 Prùchod úzkou plazivkou. Èeský kras. Dnešní Šprdzpravodaj, který jsme jako témìø vždy pøipravovali ve spìchu, Vás seznámí s detaily plánovaných jeskyòáøských akcí, které pøipravujeme. Bude velmi vhodné, zúèastníte-li se všech nebo alespoò dvou tìchto akcí, nebo zkušenosti, které získáte, se Vám budou hodit na akce další. Na fotkách vidíte našeho kamaráda Kraba, který s námi také na tyto akce pojede, jakožto zkušený lezec a jeskyòáø. Nikdo jiný tam vidìt není, protože Karel fotil, Krab visel modelem a nikdo jiný se do stísnìného prostoru pøed fo ákem nevešel. Tyto fotky vznikly bìhem pøípravných prùzkumù v Èeském krasu a tyto zábìry jsou teprve týden staré. V nedìli jsme se vrátili z prùzkumu Broumovských stìn a nìkteøí hodnì špinaví z jeskynì. I to je jeden z dùvodù, proè je tento Šprdzpravodaj ponìkud opoždìn. Vydává a tiskne Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Duha Studánka, Bartoòova 1489, Náchod Urèeno výhradnì èlenùm a pøátelùm sdružení. Náklad 60 výtiskù Tento Šprdzpravodaj pøipravili Jitka, Rolf a Karel.

2 Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. Speleologická expedice - 1. èást - pseudokras Dovolujeme si Tì pozvat na první ze tøí víkendových akcí, které budou tematicky zamìøené na poznávání krasových a pseudokrasových oblastí, na poznávání a prùzkum podzemních i povrchových krasových a pseudokrasových jevù, prùzkum jeskyní a nácvik speleoalpinistických (jeskyòáøských) technik. První víkendová akce probìhne na Broumovsku, v oblasti pískovcových skal. I v tìchto místech se vyskytují takové jevy, jako jsou rozsáhlé podzemní jeskynì se zvláštní jeskynní výplní èi velké množství povrchových útvarù podobných napøíklad Èeskému krasu nebo Moravskému krasu. Právì pro tuto podobnost se tyto jevy na Broumovsku nazývají pseudokrasové, což znamená krasu podobné, nebo nìco jako stejné jako v krasu, ale nekrasové. Pseudokrasové a krasové jevy se od sebe liší zpùsobem vzniku, který souvisí s horninou, ve které dochází k jejich tvorbì. Krasové jevy jsou záležitostí Netopýr je v jeskyni jako doma. Èeský kras. pøevážnì vápencù. Vápenec je za urèitých podmínek ve vodì dobøe rozpustný a právì rozpouštìním vápence vznikají jak jeskynì èi jiné podpovrchové krasové jevy, tak krasové jevy povrchové. Pseudokrasová oblast Broumovska je tvoøena pøevážnì pískovcem, horninou témìø ve vodì nerozpustnou. Existují však pochody, kterými lze i v nerozpustném pískovci vytvoøit jevy velmi podobné krasu. A právì jejich poznání a prùzkum povrchových a podpovrchových pseudokrasových jevù jsou cíle této víkendové akce. Kromì toho se nauèíme používat kompletní vybavení speleologù (jeskyòáøù), nauèíme se speciální postupy pro pohyb v jeskyních, založené na jednolanové speleologické technice, kterou využijeme na tøetí víkendové akci napøíklad k sestupu do ètyøicet metrù hluboké jeskynní propasti nebo k sestupu do zajímavých jeskynních prostor. Co nás tedy èeká? - Hry na uvítanou a na bližší poznání problematiky, kterou se budeme zabývat - Prùzkum a dokumentace pseudokrasových jevù Broumovska - Prùzkum jeskyní - Zpracování výsledkù prùzkumu a jejich prezentace na minikonferenci 2

3 o pseudokrasu - Nácvik jednolanové speleologické techniky - Velká speleologická soutìž Organizaèní záležitosti: Místo: Termín: Sraz: Odjezd: Pøíjezd: Cena: S sebou: Slavný u Police nad Metují, srub Niagara od pátku 16. do nedìle u stánku se zeleninou na nádraží ÈD v Náchodì v 16:05 hodin v pátek vlakem do Žïáru nad Metují v 16:31 hod. v nedìli vlakem do Náchoda v 16:26 hod. 230 Kè pro èleny duhy, jinak 320 Kè, v cenì je zahrnuto vše. Viz vysvìtlení dále VTO (Velmi Teplé Obleèení), spací pytel a karimatka, ešus a lžíce, baterka, svíèka, náhradní baterie a žárovka, teplé obleèení na prùzkum, které se mùže znaènì umazat, zápisník s tužkou, dvoje boty do terénu (jedny starší), fotoaparát - jen kdo vlastní, navíc malý batoh na záda, tenké starší rukavice. Zavazadla dìtí budou odvezena na místo vozem ze Žïáru. Pøihlášení: a) zasláním vyplnìné pøihlášky na adresu: Duha Studánka, Bezruèova 345, Náchod, nejpozdìji do b) telefonicky na tel. èísle (0441) , (Rolf) nebo (Karel), nejpozdìji do Poznámka k bezpeènosti: Jednolanová speleoalpinistická technika je velice odlišná od horolezectví a díky pouze statickému zatìžování lana a speciálnímu vybavení je technikou bezpeènou. Pøi sestupu do podzemí budou používány všechny bezpeèností pomùcky nutné k zajištìní bezpeènosti úèastníkù. Všichni budou vybaveni ochrannou helmou se svìtlem a pøi nehorizontálních sestupech pomùckami pro slaòování a blokanty (šplhadly) pro zpìtný výstup. Pøi tìchto èinnostech budou úèastníci stále jištìny dvìma až tøemi na sobì nezávislými zpùsoby. Jednolanová technika v propasti. Èeský kras. 3

4 Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy II. Speleologická expedice - 2. èást - Kras Rychlebských hor Další speleologická víkendovka probìhne v oblasti Rychlebských hor. Cílem bude zejména prùzkum dvou rozsáhlých divokých jeskyní s pøekrásnou a bohatou krápníkovou výzdobou a prùzkum ostatních krasových jevù v oblasti. Program je pøipravován s Duhou Žlutá skvrna Ostrava a èleny speleologické spoleènosti z Ostravy. Toto sdìlení je pouze informativní, podrobnosti pøinese další Šprdzpravodaj. Termín akce je však již jistý. Karel Letní tábor Duhy Studánka Cesta na Olymp Dovolujeme si Vám nabídnout zpùsob, jak krásnì prožít celé dva týdny o prázdninách. Pøipravujeme další letní tábor, tentokrát s názvem Cesta na Olymp. Letos se bude konat v termínu od soboty 24. èervence do soboty 7. srpna V Dìdovì na krásném místì u lesa bude stát naše táboøištì, ze kterého je to do okolní pøírody jen kousíèek. Pobyt na táboøe si zpestøíme nìkterými netradièními èinnostmi, které již civilizace zapomíná, zahrajeme si také hry, které se hrály kdysi dávno v minulosti. Budeme se zabývat i netradièními sporty, napøíklad softbalem, který jsme si velmi oblíbili. Pøípravy tábora jsou již v plném proudu. Snad nejvíce starostí nám zatím dalo pùjèení táboøištì. Vše je již v poøádku a nezbývá než rozeslat pøihlášky všem našim kamarádùm, kteøí s námi byli na minulých táborech, aby se nás zúèastnilo hodnì, takže mùžete oèekávat, že v nejbližší dobì pøijde i Vám. Bude-li s chtít s námi jet na tábor také Váš kamarád nebo kamarádka, dejte mu (jí) adresu na Duhu Studánka a my mu (jí) pøihlášku pošleme. Cena tábora byla stanovena na 1800 Kè pro èleny Duhy Studánka a 1900 Kè pro neèleny. Èeká nás tedy cesta na Olymp pøátelství, dobrodružství a kamarádství a vìøíme, že budete i vy chtít s námi strávit další krásný tábor. Rolf 4

5 VVZ 99 - Vižòov První víkend v bøeznu jsme poøádali pro vedoucí z rùzných organizací okresu Velkou výmìnu zkušeností ve Vižòovì (VVZ). Sešlo se tam z okresu Náchod nìco kolem 40 lidí, kteøí se ve svém volném èase vìnují dìtem, což bylo docela dost. V pátek veèer jsme zaèali natáèením krátkých zpráv o rùzných dìtských organizacích. Sobotní den zaèal Rolf svou pøednáškou o hygienì. Možná, že se budete divit, proè zrovna Rolf mluvil o hygienì, ale mluvit o ní mu docela šlo. Bylo to proto, že paní hygienièka nemohla pøijet. Jinak se Rolf nìjakou hygienou samozøejmì vùbec nezabývá. Pak k nám pøijela policie, tedy jeden policajt z protidrogového oddìlení. Asi po hodinì pøednášky o drogové prevenci najednou vytáhl kuføík a na nìm bylo napsáno: POZOR DROGY. Oèi všech zajiskøili zvìdavostí. Mìl tam snad skoro všechny dostupné drogy. Byly to ale jen imitace. Po obìdì nám naše kamarádka, psycholožka Jarka z Prahy povídala o dìtské psychice a vyzkoušeli jsme si pár zajímavých her. Další pøednáškou byla motivace dìtí, o které všem povídal náš pøedseda a prezident DUHY Karel. Po Karlovi pøišel další náš kamarád, novináø z Lidových novin Jenda Potùèek a snažil se nám vysvìtlit, jak prezentovat svùj oddíl na veøejnosti. Sobotní veèer zakonèila slavná hudební skupina SWÝ, se kterou jsme si zazpívali a zatanèili (já, Karel a Rolf). V nedìli ráno vìtšina lidí odjela, ale našlo se taky pár odvážlivcù, kteøí se vydali s Karlem na prùzkum skal do Teplic a na Bišík. Z prùzkumu se vrátili všichni sice mokøí a promrzlí, ale velice spokojení. Myslím, že se nám VVZ povedla, nejen my, ale i všichni ostatní naèerpali nové zkušenosti a informace, seznámili se s novými lidmi a dobøe jsme se všichni bavili. My jen doufáme, že VVZetku pøíští rok bude poøádat nìkdo jiný, protože jako poøadatelé jsme si ji moc neužili. Jitka Informace o získání èlenství v Duze Studánka Èlenství v Duze má nìkolik výhod, pro které stojí za to o nìm uvažovat. Nám èlenství dìtí v Duze ulehèuje práci a zbavuje nás nìkterých starostí. Dìtem také pøináší mnohé výhody. Dìti, které jsou èleny Duhy, jsou automaticky pojištìny na všech námi poøádaných akcích. Dále lze na nì èerpat dotace MŠMT ÈR a Duhy z projektu Sdružení, což nám umožòuje vytváøet zajímavý program pøi minimálních cenách akcí. Z tohoto dùvodu jsou u akcí uvádìny ceny dvì - pro èleny a neèleny Duhy Studánka. Èlenství lze zajistit vyplnìním pøihlášky a zaplacením roèního èlenského pøíspìvku 50 Kè, napøíklad pøi odjezdu na víkendovou akci Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 5

6 Hádanky Jak se snadno chytí deset lvù? (Chytí se jich jedenáct a jeden se pustí.) Jak lze vtipnì chytil lva? (Na okraji pouštì se umístí klec, na kterou se napíše vstup zakázán. Lev k ní pøijde a øekne si: Cože? Mnì, králi zvíøat, bude nìkdo nìco zakazovat? A zrovna tam vlezu. A skuteènì do klece vleze.) Je to èervené a není to vidìt, co je to? (Rajské jablíèko za rohem) Je to modré a skáèe to po stromech, co je to? (Veverka v montérkách.) Je to èerné a leží to v pøíkopu, co je to? (Koza obalená izolaèkou.) Je to zelené a dìlá to tøi tisíce otáèek za minutu, co je to? (Žába v mixéru.) Sedí to pod stromem, je to hnìdé a kouøí se z toho, co to je? (Zpocená veverka.) Jak se chytne blecha? (Zažene se na pùdu a odstaví se žebøík.) Jaký je rozdíl mezi citrónem a botou? (Zkuste si dát botu do èaje.) Pøísloví jinak Bez práce nejsou koláèe. - Bez práce nejsou mozoly. Dvakrát mìø a jednou øež. - Dvakrát mìø a pak sežeò nìkoho, kdo bude øezat. Pes, který štìká, nekouše. - Pes, který štìká, nemusí vždy znát pøísloví. Kdo døív pøijde, ten døív mele. - Kdo døív pøijde, ten døív mele, pokud nìkterý z tìch, kteøí pøijdou pozdìji, nedá mlynáøi na pivo. Chytrému napovìz! - Chytrému napovìz! Èeká na to. Je chytrý, pøece nebude sám pøemýšlet. Sytý hladovému nevìøí. - Sytý hladovému obèas i uvìøí, ale stejnì mu nedá najíst. Není šprochu, na kterém není pravdy trochu. - Není šprochu, který by se nedal zneužít trochu. 6

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů číslo 5 - květen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Rob An th on y a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů Rob Anthony před prvním domácím zápasem hlubockého baseballového

Více

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce Jáchymovské peklo Jáchymovské peklo? To asi øíkali o svém zamìstnání horníci, kteøí mìli pøíliš tìžkou práci, odhaduje dvacetiletý technik z Ostrova. Nìkdy lidé uvádìjí, že se jednalo o trpící vìznì, ale

Více

TOTEMOVÁ ESKA TÁBOR LLM 2002 TÁBOR LLM 2002

TOTEMOVÁ ESKA TÁBOR LLM 2002 TÁBOR LLM 2002 TÁBOR LLM 2002 Mapka jak se dostat na táboøištì kde oslavíme 100 let woodcraftu, zapálíme snìmovní oheò a strávíme 14 krásných spoleèných dnù. TOTEMOVÁ D 72 ESKA VNITØNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI

Více

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje.

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje. SPOLEÈNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1 /2012 Vážení rodièe, mládeži,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

1 2 / 2006 LEDEN / ÚNOR

1 2 / 2006 LEDEN / ÚNOR zlom1-23.qxd 21.2.2027 08:58 StrÆnka 1 1 2 / 2006 LEDEN / ÚNOR Novinky v novém roce l Listárna l Rùžové zpravodajství Co se dìlo v MH centrech l Tøiadvacet dialogù o rakovinì Mamární screening v ÈR l Programy

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali,

NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali, ÚVODNÍK Milí studenti, školní rok se nám rozbìhl a už více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali, loòští tøe áci jsou rázem tìmi, na které za dveømi èeká

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

Milé mammahelpky, Milá dìvèata,

Milé mammahelpky, Milá dìvèata, 12 / 2006 PROSINEC Jak jsme prodávaly rùžovou výšivku l Diagnostické metody Herceptin v adjuvantní léèbì l Investujme do svých kostí Tøiadvacet dialogù o rakovinì l Obsah bulletinu 2006 SLOVO DO DUŠE Milé

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007 1 bøezen 2007 Náchodský zpravodaj bøezen 2007 Obsah Zprávy z radnice... 2, 3 Kronika, Komunitní plánování...4 Ze života náchodských škol... 5 Studentský filmový klub, Skautky... 6 Bøeznová výroèí... 6

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

"Ukliïme svìt" Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta

Ukliïme svìt Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta ROČNÍK 15 ČERVEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 5. 2006 TISK: 29. 5. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním ZRCADLO ZRCADLO12 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo Místo pro vaši reklamu Ètete-li tyto øádky, by za použití lupy, budiž Vám to dùkazem, že naši ètenáøi pøeètou cokoliv. volejte: 608

Více

Hejkal. kvìten 2004 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná

Hejkal. kvìten 2004 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná Hejkal Hejkal 2. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná kvìten 2004 cena Kè Vážení spoluobèané, rád bych opìt využil pøíležitosti, abych Vás informoval o souèasném stavu základní školy v naší obci, tak

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma Silvestr u Zámeèku 23.30 - k poslechu hraje DH Javorinka 23.55 - novoroèní pøání - starosta obce 24.00 - Vítání Nového roku 2007 Státní

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Vánoèní kresba, Tomáš Jára

Vánoèní kresba, Tomáš Jára Dìtské názory na lásku... Pøišly e-mailem a pohladily naši duši. Možná jste je ještì neèetli. Nechte se pohladit také a inspirovat do vánoèního mìsíce roku.... na otázku CO JE LÁSKA? odpovídaly dìti ve

Více

ZRCADLO23 ZRCADLO. MRÁZ BOURAL MÌSTSKÉ HRADBY /Moravský Krumlov/ XXDalší èást mìstských hradeb se zøítila v Moravském Krumlovì na poèátku prosince.

ZRCADLO23 ZRCADLO. MRÁZ BOURAL MÌSTSKÉ HRADBY /Moravský Krumlov/ XXDalší èást mìstských hradeb se zøítila v Moravském Krumlovì na poèátku prosince. ZRCADLO Nezávislý ZRCADLO23 regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo Redakce ZRCADLA pøeje všem svým ètenáøùm a inzerentùm krásné a veselé Vánoce a do nového roku pevné zdraví, štìstí a spoustu optimismu.

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více