Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním"

Transkript

1 Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne Pozvánka na podzimní akci Informace pro vedoucí Tenkrát na táboøe Obsah Školní perlièky Doplòovaèka Pøihláška na akci Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Vydává a tiskne Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Duha Studánka, Bartoòova 1489, Náchod Urèeno výhradnì èlenùm a pøátelùm sdružení Náklad 60 výtiskù

2 Pozvánka na akci Víkend netradièních sportù aneb chy te si draka A je tu další víkendovka. Už si možná z tábora nepamatuješ všechny zážitky, takže je tu pøíležitost popovídat si a zavzpomínat na prázdniny. Proè tedy nezažít nevšední zážitky, poklábosit si s kamarády a užít legraci. Jestli máš tedy zájem vyrazit do pøírody, pozornì proèti následující informace a co nejdøíve pošli pøihlášku. Místo: Termín: Program: Sraz: Odjezd: Pøíjezd: Co s sebou: Cena: Stará známá kouzelná základna Studánka, Vernéøovice u Mezimìstí, kam jezdíme již mnoho let Od pátku 16. do nedìle Jak název akce napovídá, budeme se vìnovat netradièním sportùm, napøíklad Lakrosu, Softballu, Anglickému ragby, Korfbalu, Holomajznì a ještì mnoha jiným. Odborný dozor bude mít Ondøej, který na to má, jako budoucí tìlocvikáø, školy (nìkdo jej zná z tábora, kde s námi byl jako zdravotník). Kromì toho také chytíme draka, budeme hrát hry v místnosti i venku, zpívat veselé a oblíbené písnièky Nebude chybìt ani malé pøekvapeníèko. V pátek na nádraží v Náchodì v hod. u stánku se zeleninou V pátek vlakem z Náchoda v hod. do Bohdašína u Teplic nad Metují Vlakem do Náchoda v hod. (z Bohdašína v hod.) Spacák, karimatku, pøezùvky, baterku, pláštìnku, obleèení do pøírody (radìji starší a teplejší), teplý odìv na spaní, jedny poøádné boty navíc, fotky z tábora èi prázdnin, táborníèek kdo jej má, dobrou náladu Kè, v cenì je zahrnuto vše, tedy: ubytování, vlak, jídlo,

3 pojištìní akce, výdaje na program. Peníze se budou vybírat na nádraží pøed odjezdem. Pøihlášení: Je nutné se závaznì pøihlásit nejpozdìji 3 dny pøedem, kvùli hromadné jízdence se slevou do vlaku. Celkem nás mùže jet maximálnì 25, proto s pøihlášením radìji spìchejte. Pøihlášky posílejte buï poštou na adresu Duha Studánka, Pavel Vymetálek, Bezruèova 345, Náchod nebo telefonicky na známá tel. èísla: 0441/ nebo 0603/ V pøípadì, že se budete pøihlašovat telefonicky (je to rychlejší), tak s sebou vezmìte vyplnìnou pøihlášku k vlaku. Na setkání s Tebou se tìší Rolf a Jitka Informace pro vedoucí Duhy Studánka V termínu od se v Brnì koná Celostátní Vrcholná Výmìna Zkušeností (CVVZ). Nìkteøí z nás tam jedeme nabrat nové zkušenosti a námìty pro další èinnost našeho sdružení. Máš-li chu a èas se také nìco nového dozvìdìt èi nauèit, ozvi se co nejdøíve Rolfovi. Poèet míst je dosti silnì omezen (max. 6 lidí). Z témat, která se mi jeví jako nejzajímavìjší uvádím napøíklad: Umìní komunikace a psy-chologie dítìte; Právní rizika pøi èinnosti dìt-ského kolektivu; Netradièní formy táboøení; Metodika her; Malování na textil; Základy fotografie v oddíle; To je jen malá èást z témat, která se budou probírat. Abychom stihli co nejvíce praktických semináøù, tak si rozdìlíme, kdo na které pùjde a pak si svoje poznámky a zážitky prodebatujeme vklidu. Z pøedchozích CVVZ jsme vždycky pøijeli nadšení, takže ji mùžeme vøele doporuèit. Bližší informace se dozvíš na Studánce a na Z oficiální pozvánky cituji o CVVZ: CVVZ je již tradièním a svého druhu nejvìtším fórem pro hledání spoleèného jmenovatele všech, kteøí se amatérsky i profesionálnì vìnují výchovì a smysluplnému naplòování volného èasu dìtí. CVVZ nemá žádný vrcholný orgán, právní subjektivitu, ani neaspiruje na to, aby "hovoøila jménem hnutí". Nicménì je místem, kde se potkávají a konfrontují názory a zkušenosti vedoucích desítek velkých i malých organizací a spolkù, tìch, kteøí s dìtmi pracují dennì v terénu i bafuòáøù bez ohledu na barvu šátkù. Je studnicí inspirace, korektivem pro "smìøování hnutí", místem potkávání. Rolf

4 Tenkrát na táboøe Moc se mi do psaní o táboøe nechce, protože se stejnì nedá dobøe popsat. Ten se musí zažít. Kdo byl s námi na táboøe ví, o èem mluvím. Naše tábory se od ostatních táborù trošku, trošièku liší. Tøeba ráno, když má být budíèek a všichni jsou unavení po noèní høe, karnevalu nebo táborové diskotéce, tak si ho jednoduše prodloužíme, tøeba i o nìkolik minut, ale nikdo nesmí dìlat randál. Èím déle spíme tím jemnìjší rozcvièku po probuzení dìláme. Nejdøíve rozhýbeme a rozkoukáme oèka, jazyk, uši, ruce a nohy a samozøejmì se nezapomeneme na sebe pøíjemnì usmát. Pravda, nìkomu se to ráno dìlá špatnì, ale po rozcvièce už jde všechno lépe. Po dobrouèké snídani si hlavièky plníme vìdomostmi, které nejsou cizí žádnému správnému táborníkovi. Vážeme uzly, píšeme šifrované zprávy, hledáme v mapì a podobnì. Odpoledne jsou netradièní. Každý náš tábor je jinak zamìøený a pøevedený do jiné doby. Letos jsme si hráli na kovboje, takže vìtšina her a soutìží byla zahalena smradem støelného prachu, zpocených koní a zaplivaného salónu, napøíklad hod lasem nebo prohazování kovbojských kloboukù Druhý oddíl zase machruje Ètvrtý oddíl pøihlíží kovbojským soutìžím.

5 na soupeøovì hlavì. Atmosféru divokého západu pøiblížil také zbìsilý divoký býk, který utekl ze sousedního statku, èímž nám zpùsobil horké chvilky. Naštìstí vše dobøe dopadlo a pro zvíøe si pøišel majitel, který z býka udìlal mávnutím proutku beránka. Kdo byl s námi na táboøe už ví, co znamená støihnout si houmra, nauèil se péci hady, zpívat spoustu veselých písnièek, zažil dobrodružství na noèní hlídce a podobnì. Kdo na táboøe nebyl mùže s námi jezdit na víkendové akce. Budou stejnì zajímavé a plné legrace, písnièek a her, jako tábor. První oddíl chystá nìjaké pøekvapení Tøetí oddíl testuje znalosti Všechny barevné fotky z tábora i minulých víkendových akcí si budeš moci prohlédnout na Víkendu netradièních sportù na Studánce.

6 Školní perlièky Tentokráte vybrané z internetové verze èasopisu Trnky Brnky SOKRATES byl øecký filozof. Chodil mezi lidi a dával jim dobré rady. Chtìli ho za to otrávit. PROTOŽE SOKRATA kvùli Xantipì poøád bolela hlava, vypil èíši bolehlavu. Vyhnul se smrti tím, že spáchal sebevraždu. FILOSOFEM se Sokrates nazývá proto, že ho mnoho netrápilo, když ho otrávili. Zemøel na státní útraty. ROMULUS A REMUS byli bratøi, ale o jednom se to urèitì neví. Oba vychovávala vlèice. Proto byl jeden z nich vzteklý. ØÍM založili Romulus a Rámus. RÉMULUSE a jeho bratra pøivedla na svìt samice. STAØÍ ØÍMANÉ museli svést mnoho válek, než se Itálie stala poloostrovem. POMÁHALI také v Egyptì stavìt pyramidy. K tomu Øímané používali jednak velké kvádry a jednak otroky. NEJOBLÍBENÌJŠÍ ROD ve starém Øímì byl rod ženský. ØÍMANÉ patøili mezi váleèné národy, a tak meè patøil k jejich dennímu chlebu. STAØÍ ØÍMANÉ u stolu leželi na jedné pùli tìla a druhou pùlí jedli. GLADIÁTOØI byli lidé, kteøí pìstovali gladioly. Nauèili se zápasit sami se sebou. Bojovali na smrt a na život. VE STARÉM ØÍMÌ mìli dva druhy vojsk: lehkoodìnce a tlustokožce. JAKO PRVNÍ provincii dobyli Øímané Cecílii. Náèelníku, co máme dìlat, když se kolem nás pøehnala voda nepøimìøenou rychlostí? Koneènì mùžu vyvenèit rybièky!

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

Milé mammahelpky, Milá dìvèata,

Milé mammahelpky, Milá dìvèata, 12 / 2006 PROSINEC Jak jsme prodávaly rùžovou výšivku l Diagnostické metody Herceptin v adjuvantní léèbì l Investujme do svých kostí Tøiadvacet dialogù o rakovinì l Obsah bulletinu 2006 SLOVO DO DUŠE Milé

Více

Vùnì perníku v muzeu. Rosa opìt na schodech Cesta do Burgund Hvìzda betlémská Nové jízdní øády vlakù

Vùnì perníku v muzeu. Rosa opìt na schodech Cesta do Burgund Hvìzda betlémská Nové jízdní øády vlakù 12 2006 Vùnì perníku v muzeu Rosa opìt na schodech Cesta do Burgund Hvìzda betlémská Nové jízdní øády vlakù ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Vážení obèané... (O. Vavøínová) ZPRÁVY Z RADNICE...4 Informace o dnu

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ØÍJEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Ohlédntí za prázdninami... str. 2, 4, 5 Daèické baroknìní... str. 2 Bosé karmelitky... str. 3 Víra

Více

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi. SDRUŽENÍ PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUPBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1/2009 Vážení pøátelé, milé kamarádky

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy tentokrát s pøílohou Knihomol ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002 Verèa Marèíková TÉMA pøíbìhy ÈÍSLA Slepice a mamut & kohout Jedna slepice si vyšla do svìta. Dala si do šátku buchty a víno,

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku

Slovo starosty. Mùj život s chemií aneb o Mezinárodní chemické olympiádì v Dánsku Slovo starosty Vážení ètenáøi, místo slova starosty v tomto èísle Chlumeckých listù pøedám prostor mladému nadìjnému chlumeckému studentovi novobydžovského gymnasia Jiøímu Kysilkovi, se kterým jsem diskutoval

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod

LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod STODSKÉ LISTY Volby do zastupitelstev Hasièi se doèkali Sprejeøi øádili Oprava ve školce Z historie Stoda Zájezd pro milovníky dechovky Nové cestovní pasy DDM - Den otevøených dveøí Vydává město Stod Èíslo

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více