Inovace v životním pojištění v prostředí EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovace v životním pojištění v prostředí EU"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišt ovnictví Inovace v životním pojištění v prostředí EU Bakalářská práce Autor: Sergiy Kovalov Bankovní management Bankovnímanaţer specialista (investičníbankovnictví) Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc., Praha Duben, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Sergiy Kovalov

3 Poděkování Za odbornou pomoc při zpracování předkládané práce chci na tomto místě poděkovat vedoucímu práce doc. Ing. Miroslavu Flaškovi, CSc.

4 Anotace Tato práce je věnována pojištění a pojišťovnictví jak v rámci České republiky, tak částečně v celosětovém měřítku. Práce je rozdělena do několika oblastí. V první části se autor věnuje hlavním přístupům k pojištění. V části druhé je uveden velice podrobný rozbor pojistného trhu a subjektů, které na něm působí. Poslední kapitola v této práci je věnována vývojovým tendencím na pojistných trzích. Práce vyuţívá celou řádu vědeckých metod, mezi nejdůleţitější patří analýza a syntéza a matematicko-statistický aparát. Hlavním cílem práce je provedení základní analýzy ţivotního a částečně i kapitálového pojištění se soustředěním na trhy zemí EU a na Českou republiku. Ústřední hypotézou této práce je následující tvrzení: pojistný trh se neustále rozvije a nabízí obrovský prostor pro další růst. Klíčová slova:pojištění, pojistný trh, hospodářská krize, zemětřesení v Japonsku. Annotation This work is dedicated to insurance in the Czech Republic and partly in the whole Word. The work is dividend into several areas. In the first part the author deals with the main approaches to insurance. The second part gives a very detailed analysis of the insurance market and the bodies which it operates. The last chapter in this work is dedicated to development trends in the insurance markets. The paper uses a variety of scientific methods, the most important are the analysis and synthesis of statistical and mathematical apparatus. The main objective is to implement basic life insurance analysis and partly capital insurance analysis with a focus on EU countries and the Czech Republic. The central hypothesis of this paper is the following statement: the insurance market is constantly developing and offering tremendous scope for further growth. Keywords: insurance, insurance market, the economic crisis, an earthquake in Japan

5 Obsah Úvod Hlavní přístupy k pojmům pojištění a pojišt ovnictví Pojistný trh, jeho subjekty Subjekty pojistného trhu Pojišt ovny a jejích klienty Pojistní brokeři Ostatní subjekty pojistného trhů Pojistné, pojistné plnění Stav českého pojistného trhů Hlavní tendence světového pojistného trhů Řešení ţivotních rizik pojistnými produkty Poslání ţivotního pojištění Ţivotní pojištění a finanční trhy Tradiční produkty Pojištěni pro případ smrti Pojištění pro případ doţití Pojištění pro případ smrti nebo doţití Důchodové pojištění Pojištění více ţivotů a skupinové pojištění Nové produkty Univerzální ţivotní pojištění Investiční ţivotní pojištění Moderní investiční ţivotní pojištění Indexově vázané ţivotní pojištění Vývojové tendence na pojistných trzích Pojištěnost a vývoj pojištěnosti

6 4.1.1 Vývoj pojištěnosti v podmínkách Evropské Unie Vývoj pojištěnosti v podmínkách České republiky Zvyšování významů ţivotního pojištění Vývoj v podoběproduktů ţivotního pojištění Vývoj ve vyuţití ţivotního pojištění ze stavů obyvatelstva Kapitálové ţivotní pojištění Česká pojišťovna Produkty Rozsah - ţivotní pojištění Multirisk Ţivotní pojištění v British Insurance Life and Terminal Illness Ţivotní pojištění v British Insurance Ţivotní pojištění Benefit Srovnání kapitálových ţivotních pojištění Změny v ţivotním pojištění po vstupu do EU a výhled do budoucnosti Závěr Seznam literatury a zdrojů Seznam obrazků

7 Úvod V této práci bych se chtěl zabývat velice zajímavým a aktuálním tématem, jedná se o pojištění jak v českém měřítku, tak i v celosvětovém. Pojištění je podnikání, které je velmi staré, jelikoţ ještě staří Římané se snaţili rozdělit riziko. Samozřejmě v současné době pojištění se dostalo na zcela novou úroveň, v současné době se ale jde pojistit téměř všechno od ztráty zaměstnání aţ do pojištění majetku. Podnikání v oblasti pojištění je velice výnosné. Kromě toho pojištění plní i velmi silnou sociální funkci, jelikoţ přebírá na sebe část toho, co by jinak musel odnést stát. Moje práce je rozdělena do několika oblastí. V první části se věnuji hlavním přístupům k pojištění. Na tuto část bych chtěl navázat popisem pojisteného trhu a subjektů, které se na něm vyskytují. V této oblasti velice podrobně rozeberu jak stav aktuálního českého trhu, tak i hlavní tendence na celosvětovém trhu pojištění. Na závěr k této kapitole bych se chtěl věnovat produktům pojistného trhu, bude se jednat jak o aktuální produkty, tak i o nové tendence a produkty, které se teprve zavádějí, ale mají velice pěknou budoucnost. V této oblasti je naprosto nutné popsat poslední události, které ovlivnily pojistný trh jedná se bezesporu o finanční krizi, která sice vypukla v USA, ale velice rychle se rozšiřila po celém světě. Další událost měla regionální vliv, jednalo se o zemětřesení v Japonsku, které velice negativním způsobem ovlivnilo japoskou ekonomiku a přírodu. Poslední kapitola v mé práci je věnována vývojovým tendencím na pojistných trzích. V této části práce jsem se věnoval třem oblastem: pojištění a pojištěnosti, zvýšování významu ţivotního pojištění a změnám v ţivotním pojištění po vstupu do EU stejně jako výheldu do budoucnosti. Ve své práci jsem vyuţíval celou řadu vědeckých metod, mezi nejdůleţitější patří analýza a syntéza. Kromě toho v mé práci našel uplatnění i matematicko-statistický aparát. Dále ve své práci jsem vyuţíval relevantní českou odbornou literaturu věnovanou dané problematice. Hlavním cílem mé práce je provedení základní analýzy ţivotního a částečně i kapitálového pojištění se soustředěním na trhy zemí EU a na Českou republiku. Ústřední hypotézou této práce je následující tvrzení: pojistný trh se neustále rozvije a nabízí obrovský prostor pro další růst. 7

8 1. Hlavní přístupy k pojmům pojištění a pojišt ovnictví Pojem pojištěnína trhu je hodně specifickým předmětem obchodu, tento předmět není moţné přirovnávat k jiným předmětům a je moţné nahlíţet na něj z různých pohledů. Proto Proto v odborné literatuře existují různé definice tohoto pojmu. Ještě před 200 lety ekonom Karl H. Borch věnoval pozornost různým definicím pojištění a hlávně se zabýval Laussanskou a Cambridgeskou školou. V Cambridgské škole Alfred Marshall se priblížil k rozvití ekonomické teorie pojištění. V jeho knize Principy (1890) mluví o pojistném jako o ceně, kterou člověk musí platit, aby se zbavil zla nejistoty. 1 V Laussanské škole Leon Walras (1874) videl pojištění jako nástroj k odstranění nejistoty spojené se všemi ostatními ekonomickými aktivitami. 2 Kromě těchto pojmů Karl H. Borch také ve své knízepíše o Adamovi Smithu, který chápal pojištění v jeho základním smyslu, to znamená jako vykoupení z nejistoty, co plně vyjadřuje podstatu významu pojištění. V průběhu let tyto nepřestné pojmy se rozvíjely spolu s pojistným trhem. Proto dnes definice pojištění jsou mnohem rozsáhlejší a jsou zaloţené hlávně na přerozdělování a tvorbě rezerv. Docela dobře vysvětluje tento pojem ve své knize Pojistný trh V. Cejková: pojištění lze definovat především jako vztahy tvorby a rozdělování rezerv v závislosti na riziku a používání těchto rezerv k úhraděpotřeb, které jsou v jednotlivých případech výskytu náhodné, vcelku však odhadnutelné. 3 Hodně definic jsou záloţené jenom na pojmu rizika. Tak T. Cipra ve svém díle pojistná matematika vysvětluje tento pojem takto: Pro svět, ve kterém žijeme, je příznačnánepřebernárada nejistot a nahodilostí. pojištění má v takovém světěmísto jako nástroj finanční eliminace negativních důsledku nahodilosti. 4 Společným pro tyto definice je to, ţe pojištění je druhem sluţby nebo zboţí, který má velmi specifické vlastnosti, a jejedinečným ve své podobě. Jestli se díváme na tento pojem ze strány 1 BORCH, Karl Henrik. Economics of insurance. Amsterdam, NY [US]: North-Holland, str BORCH, Karl Henrik. Economics of insurance. Amsterdam, NY [US]: North-Holland, str CEJKOVÁ, Viktória. Pojistný trh. Praha: Grada Publishing, str CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika: teorie a praxe. Praha: Ekopress, str

9 přerozdělování rezerv, tak jedinečnost spočívá v tom, ţe v případě pojištění se jedná o dlouhodobé obchody, oproti jiným trhům, kde kupující získá svoji protihodnotu aţ v důsledku realizacepojištěného rizika jako určitéčástinashromáţděných rezerv. Tento obchod má velice rizikový charakter, a dopředu není moţné zjistit, jestli kupujícímu navrátí jeho vklad. Pojišťovnictvím se chápezvláštní nevýrobní odvětví v ekonomice, které se zabývá zajišťovací, pojišťovací a zábrannou činností. Pojišťovny také mohou podle právních předpisů vykonávat i jinou investiční nebo podnikatelskou činnost. Úlohou pojišťovnictví je úhrada pojistných událostí a pojistná ochrana aj. 5 Nejčastěji se v pojišťovnictví věnuje pozornost tvorbě technických rezerv, jejích správnému uţití, správě těchto rezerv a pojistné ochraně. Pojišťovnictví se skládá skoro ze všech zajistitelů, pojistitelů, pojišťovací asociace a zprostředkovatele. Mezi jeho pojišťovací činností patří správa pojištění, uzavírání pojistných smluv a poskytování plnění z pojistných smluv. Jestli hovoříme o tvorbě technických rezerv, tak pojiš tovnictví se tady zabývá nakládáním s aktivy technických rezerv. Jestli se věnujeme zajišťovací činnosti, tak tady pojišťovnictví se zabývá jenom uzavíráním se zajišťovnami zajistných smluv a zábrannou činností. Pojišťovny vykonávají v rámci pojišťovnictví pojistné operace ve prospěch pojistníků a pojištěných. Pojišťovnictví v poslední době má dynamicky se rozvíjející charakter a je důleţitou pro trţní ekonomiku hlávně tím, ţe neutralizuje realizaci rizik domácností, občanů, podnikatelů a firem. Na činností pojišťovnictví jsou závislé určité odvětví ekonomiky. Oni vytváří důleţitou a vzácnou moţnost k realizaci další podnikatelské činnosti prostřednictvím pohybu peněţních prostředků a jejich následným přerozdělováním přes pojistné rezervy. Coţ bylo vyvolanodlouhou prodlevou mezi kumulací kapitálu, který byl získaný, a eventuelní povinností vydání části kumulovaného kapitálu na likvidaci pojistné události a škody, dle podmínek, které byly popsané v pojistné smlouvě. Pojišťovny berou účast prostřednictvím svého podílu na finančním trhu, v daném období, kdy pojišťovnamá dostatek volného kapitálu, a to pomoci investování do větší části rychle likvidovaných investic volného kapitálu. Pojiš tovny mají takovou moţnost hlávně kvůli reţimu volného trţního hospodářství a svobodě podnikání. 5 Čejková, V.: Pojišťovnictví. Brno: MU, 2005, 164 s. 9

10 Struktura pojišťovnictví: 6 Pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Komerční pojišťovny / Zajišťovny Druţstevní pojišťovny Zprostředkovatelé (agenti, makléři, makléřské firmy) Asociace (svazy) pojišťoven Asociace zprostředkovatelů pojištění Asociace pojišťovacích makléřů Jiné asociace Do základních prvků nezávislého pojišťovnictví patří: Moţnost pojištěného: Pojištěný má moţnost zvolit si konkrétní specifické pojištění, pojistitele a pojistné podmínky. Moţnost pojišťovny: Nezávislé pojišťovnictví má moţnost určovat všeobecné pojistné podmínky, pojistné sazby, volbu investic určité časti pojistných rezerv a výběr rizik. V dnešní době v ČR existují 2 pojišťovací systémy: systém sociálního pojištění, který je charakterizovaný přímou účastí státu v oblasti sociálního pojištění a zabezpečení, státního zájmu. systém komerčního pojištění, který je realizován pojišťovnami a komerčními principy. 6 Čejková, V.: Pojišťovnictví. Brno: MU, 2005, s

11 2 Pojistný trh, jeho subjekty Během procesu rozdělování a realizace hrubého domácího produktu se vytvářejí trvale volné a dočasně peněţní prostředky, které jsou soustřeďované v rezervách apeněţních fondech. Fungování pojistného trhu 7 má skoro stejný princip přerozdělování peněţních prostředků. V případě pojišťovnictví rezerv sevytvářejí, jestli vznikne nutnost hraditnáhodné potřeby, a není moţné dopředu stanovit, jestli budou tyto rezervy pouţity na akumulaci nebo spotřebu. Pro rezervyje charakterní, při splnění určitých podmínek, které jsou propsané v zákoně, pojistných podmínkách, vyhlášce, pojistné smlouvěapod., nárok na jejich čerpání. Pojistný trh zahrnuje specifické principy, jako je princip podmíněné návratnosti, solidárnosti nebo princip neekvivalentnosti. Typickou pro pojistný trh je skutečnost, ţe na něm se střetává poptávka a nabídka po pojistné ochraně. Na pojistném trhu mezi předměty obchodů patří zajištění a pojištění. Jedním z nejdůleţitějších odvětví ekonomiky je pojišťovnictví, které na pojistném trhu nabízí své zboţí nebo sluţby, to znamená pojištění nebo zajištění, které je zvláštním druhem sluţby a je fiktivním. Tento druh sluţby se na pojistném trhu nabízí, a následně prodává a v důsledku kupující mázaplatit za tuto sluţbu. Rizikem v této situaci je to, ţe je pravděpodobnost toho, ţe kupující získá svojiprotihodnotu aţ v důsledku realizaci pojištěného rizika. To znamená, ţe se mluví o rizikové a neurčité návratnosti peněţních prostředků kupujícího. Specifický také pojistný trh tím, ţe na něm hlavní roli hraje nabídka. Tady se o klienty, které mohou přijit v budoucnu, uchází zajistitelé, pojistitelé a zprostředkovatelé. Jestli na trhu převládá nabídka, znamená to, ţe se stává zárukou soutěţe, na kterou má vliv pojistné produkty a tvorba cen, stejně jako u jiných segment, které jsou součásti finančního trhu. Tuto soutěţivost v určité míře ovlivňuje dozor v pojišťovnictví a nástroje, které mu patří, co částečně omezuje konkurenci a trţní soutěţ. Z toho vyplývá, ţe zásahy státu ovlivňují pojistný trh. 7 DAŇHEL, J., a kol. Pojistná teorie. 1. vyd.praha: ProfessionalPublishing, s.,isbn

12 2.1 Subjekty pojistného trhu Na pojistném trhu, jako specifický druh peněţní sluţby, se uskutečňuje nabídka a poptávka, a to v oblasti přenášení rizika pojištěním. Jestli peněţní trh v určitém státě je důvěryhodný a solidní, znamená to, ţe na tomto území je úspěšná a zdravá ekonomika, a fungování sféry je na dobré úrovni. Základní rysy pojistného trhu jsou skoro stejné jako u jiných trhu. Aby střet nabídky a poptávky byl hladký, mezi pojistiteli a klienti vstupují zprostředkovatelé pojištění, mezi které patří poradci, makléři, agenti apod. Kvůli tomu, ţe pojištění je zaloţeno na principu rezerv, většinou jsou k dispozici dočasně volné peněţní prostředky v pojišťovnách. Nabídka a poptávka po takovýchprostředcích tvoří vedle prvoplánového věcného pojistného trhu také investiční pojistnýtrh, pomoci kterého pojistný trh ještě více prolíná do finančních trhů. Podstatou věcného pojistného trhu jepřevládání nabídky, co částečně vymezuje způsoby, díky kterým seprodávají pojistnéprodukty Pojišt ovny a jejích klienty Přebírat na sebe smluvně nebo jinak definovaná rizika svých klientů je hlavním předmětem činnosti pojišťovny 8. Plnění závazku klienta nastává v budoucím období, kdy dojdek události, která je definovaná ve smlouvě, a má na klienta nepříznivý dopad. Za takovou sluţbu pojišťovna inkasujepojistné. Pojišťovny jsou ve většíně případů konstruované v podobě komerčních subjektů akciovýchspolečností nebo jako státní a vzájemné pojišťovny. Cílem komerčních pojišťoven je dosaţení výnosuz pojišťovací činnosti nebo z operací, které probíhají na finančním trhu. Základem fiungování státních a vzájemných pojišťovenmohou byt i neziskové principy. Klienti (pojištění a pojistník) jsou následujícími účastníky pojistného vztahu. Pro vznik pojištění, je zapotřebí, aby byla uzavřena pojistná smlouva mezi pojišťovnou a klientem, jestli pojištění nevznikne prostřednictvím jiné skutečnosti, jako například zákonného ustanovení. 8 ZÁKON č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a další zákony z oblastipojišťovnictví 12

13 2.1.2 Pojistní brokeři Úkolem pojišťovacích zprostředkovatelů (brokeřů) je spojit prodejce pojišťovacích sluţeb a kupce, v průběhu působení na trhu, aby v důsledku byla uzavřena pojišťovací smlouva. 9 Kromě toho broker nachází pro určitého zákazníka optimálního pojistitele. Pojistní brokeři jsou mezičlánkem, který usnadňuje styk pojistitele s klientem, a funguje s cílem dosaţení ziku a jako samostatný podnikatelský subjekt. 10 Existuje několik důvodů, proč je zapotřebí vyuţívat sluţeb brokeřů: - pojišťovací zprostředkovatel je seznámen s trhem, a můţe pomoct sjednat pro zákazníka nejvíce vyhovujícího pojistitelé; - prozkoumat trh pro brokera je mnohem snadnější, jelikoţ se v něm vyzná a existuje tam velký počet pojistitelů; - zprostředkovatel můţe díky svým ználostem trhu najít nejoptimálnější sluţbu s nejníţšími náklady; - brokeři pomáhají, jestli se klient nemůţe rozhodnout co vybrat pojištění nebo samopojištění; Brokeři můţeme rozdělit podle několika kriterií: první je pro kolik pojišťoven zprostředkovatel sjednává pojistné smlouvy, pro jednu nebo více; druhou kriterií je, jaký je rozsah jeho činnosti. Nejčastěji je moţné potkat brokera, který má sjednanou smlouvu pouze s jedním pojistitelem. Existují samozřejmě i zprostředkovatelé v klasickém pojetí, úkolem kterých je uzavření smluv s více pojistitelí. Existuje také specifický typ zprostředkovatele makléř, který má za úkol, na základě sjednané s klientem smlouvy nebo plné moci, hledat nejvíce vyhovující pojistnou ochranu. Charakteristickým rysem klasického makléře je samostatné vytvaření pojistného kmenu, aktualizace pojistné smlouvy podle podmínek trhu, které se pořád mění, a nakonec podílení na likvidaci škody. 9 Zdroj: ( ). 10 Zdroj: ( ). 13

14 2.1.3 Ostatní subjekty pojistného trhů Orgány dozoru nad pojišťovnictvím, úkolem kterých je kontrola dodrţování pravidel legislativního rámce a státní regulace pro pojišťovnické podnikání, jsou významným subjektem pojistného. Asociace pojišťoven také obsahuje neposlední místo na pojistném trhu. Tento subjekt hájí zájmy pojišťoven, je orgánem, který sdruţuje pojišťovny, organizuje spolupráci mezi nimi a také je samoregulačním výrazným faktorem tohoto trhu.vznikla Česká asociace pojišťovenještě v roce a členem Evropské federace národních asociací pojistitelůstala vroce V dnešní době tato asociace se skládá z29 členů a podíl členskýchpojišťoven v ČR na celkovém předepsaném pojistném je 97,8%. 12 Je moţné také potkát orgán pojišťovací ombudsman ve státech, kde je ochrana spotřebitelů na výsoké úrovni a trţní ekonomika nosí výspělý charakter. Zabývá se tento orgán hlávně ochranou spotřebitele pojišťovací sluţby. 2.2 Pojistné, pojistné plnění Základním ukazatel jakéhokoliv pojistného trhu je předepsané pojistné. Pomoci tohoto ukazatele se hodnotí výkonnost všech komerčních pojišťoven za konkrétní období. 13 Předepsané pojistné pro pojišťovnu představuje souhrn veškerých plateb, které byly ve výhledu pojistného předepsaného klientům v pojistných smlouvách za konkrétní období. Výši předepsaného pojistného ovlivňuje řada faktorů, které je moţné najit v pojistné smlouvě, a mezi ně patří: počet smluv, které byly sjednané velikost pojistných částek, které byly sjednané v daných pojistných smlouvách druhy rizik, které je moţné pojišťovat přístupy, které je vhodnépouţívají v průběhu oceňování těchto rizik 11 CAP pusobila i v dobe CSFR od roku 1991, po rozpadu federativní republiky roku 1993 zanikla. 12 Zdroj: Ceskáasociacepojištoven (www.cap.cz), ( ). 13 Čejková, V. a Nečas, S. Pojistný trh. Brno : MU Brno, ISBN

15 Tento ukazatel je moţné sledovat za celý pojistný trh nebo můţeme ho rozdělit na neţivotní a ţivotní pojištění. Toto rozdělení je velice aktuální v současnosti, jelikoţ význam ţivotního pojištění se pořád mění.ještě před nějakou dobou ţivotní pojištění bylovyuţíváno jako nástroj ke krytí rizika úmrtí (zabezpečení pozůstalých), ale s časem se situace změnila, a ţivotní pojištění se pouţívá jako nástroj ke krytí potřeb lidí ve stáří. Obrázek 1. Předepsané pojistné v ČR (v mil. Kč) Zdroj: Výroční zpráva ČAP 2009, Výroční zpráva ČNB 2001, vlastní zpracování údajů Částka, kterou pojišťovna musí vyplatit klientovi v situaci, ţe dojde k pojistné události, nazýváme pojistné plnění. Pojistné plnění se vyplácí pojišťovnou v případě neţivotního aţivotního pojištění, ale je mezi nimi několikvýznamných rozdílů. Jestli v případě neţivotního pojištění částka, která se má vyplatit v případě uskutečnění pojistné události, odvíjí od toho, jak velká je škoda na pojištěném májetku, tak u ţivotního pojištění tato částka je předem sjednána. Existuje ještě jeden rozdíl, který spočívá v tom, ţe v neţivotním pojištění není moţné vědět, jestli nastane pojistná událost a bude vyplaceno pojistné plnění, můţe také nastat situace, ţe z jedné pojistné smlouvy několikrát bude vyplaceno pojistné plnění. V ţivotním pojištění je situace úplně jiná, jelikoţ pojistné plnění je vţdycky vyplaceno a jenom jednou. 15

16 Následující graf znázorňuje situaci kolik vyplatili pojistného plnění členové České asociace pojištění v letech 1995 aţ Obrázek 2. Vyplacené pojistné plnění v ČR (v mil. Kč) Zdroj: Výroční zpráva ČAP 2009, vlastní zpracování údajů 2.3 Stav českého pojistného trhů V roce 2011 český pojistný trh po mnoha letech poprvé klesl. České pojišťovny získaly z pojistného v roce ,3 miliardy korun, cooproti předchozímu roku je pokles o 0,3 procenta. Ţivotní pojištění mělo rostoucí tendenci a vzrostlo o 1,9 procenta, neţivotní naopak kleslo, ato o 1,6 procenta. Pro příklad, předloni pojistný trh vzrostl o osm procent. 14 Trh ţivotního pojištění pokračuje ve svém růstu. U obchodu, které jsou spojené s nynějšími smlouvami, byl zafixovan hlávně zájem o produkty s jednorázově placeným pojistným, a objem těchto obchodů stoupl o pětinu. Ale zajimavé je to, ţe v celku se pozoroval pokles jednorázově placené ţivotní pojištění, ato o 700 milionů Kč. Dobré byly výsledky u běţně placeného pojistného, které stouply skoro o miliardu korun. Naopak špatnou byla skutečnost, ţe kleslo celkové mnoţství smluv ţivotního pojištění, více neţ o , i kdyţ objem pojistného stoupl. 14 Zdroj: 0-3-pct/, ( ). 16

17 Pozitivní výsledky podnikatelského pojištění s růstem předepsaného pojistného o 2,1 procenta, nezmohly změnit pokles neživotního pojištění. Výsledky neživotního pojištění ukázaly pokles oproti předchozímu roku o 1,2 miliardy Kč, a hlavní příčinou takových výsledků byl velký pokles u pojištění vozidel, obzvlášť u povinného ručení, ato více než o osm procent. Taková situace nejpravděpodobněji přivede k tomu, že pojišťovny budou muset změnit svou strategii při bojování o klienta, jinak situace se bude nadále zhoršovat. Nejmocnějšími hráči na trhu i nadále zůstavají finanční skupiny VIG (Česká podnikatelská pojišťovna, Kooperativa, Pojišťovna České spořitelny) a skupina Generali PPF Holding (Generali, Česká pojišťovna, Česká pojišťovna Zdraví). Pojišťovna ČS vykázala největší meziroční nárůst předepsaného pojistného, ato více než o 800 milionů korun. Výsledky Allianz pojišťovny a ČSOB Pojišťovny stouply skoro o 400 milionů. Největšími pojišťovny na trhu s předepsaným pojistným (v mld. Kč) a podílem na trhu v procentech byly: 15 - Česká pojišťovna 31,3; 26,9 - Kooperativa 22,8; 19,5 - Allianz 9,4; 8,1 - Generali 8,4; 7,3 - ČSOB Pojišťovna7,4; 6,3 - Pojišťovna ČS 6,1; 5,2 - Česká podnikatelská pojišťovna 5,8; 5 - UNIQA 5,2; 4,5 - ING 5,1; 4,4 2.4 Hlavní tendence světového pojistného trhů V této kapitole bych chtěl vymezit určité trendy, které se daly pozorovat na světovém pojistném trhu. Zaprvé je nutné říct, ţe ceny neţivotního pojištění průběţně klesaly, tato tendence se zachovala od roku Zdroj:http://www.cap.cz/news.aspx?aktualita=71&list=vweb/Aktuality, ( ). 17

18 Pojišťovnictví velice rychle se dostalo z finanční krize nebylo zaznamenáno nějakých velkých krachů pojišťoven. Pojišťovny velice vhodným způsobem zareagovaly na obnovu kapitálových trhů. Výspělé ekonomické země světa poprve od období krize začaly vykázovat sice mírný, avšak růst. Rozvojový svět roste rychlejším tempem. Státní zásahy do daného sektoru byly minimální. Na druhou stranu roste regulace daného odvětví ze strány státu. Zajímavostí posledních let bylo to, ţe ve světě nedošlo k velkým katastrofám, samozřejmě s výjimkou Japonska, o kterém budu mluvit dále. Bohuţel negativní tendencé je to, ţe se zvýšuje počet osob ţijících v oblastech, kde se vyskytují zemětřesení. Přebytek pojišťovacího trhu v roce 2010 činil 545 mld. USD, coţ přitahovalo další kapitál do odvětví. Experti se shodují, ţe se jedná o rekordní úroveň přebytku 17. Zemětřesení v Japonsku mělo 9 stupňů podle Richterové stupnice. Ekonomická škoda byla naprosto obrovská jednalo se o mld. USD. Výše pojistené škody se odhaduje ve výši mld. USD. Jaderná elektrárna Fukushima, která byla v dané oblasti, nebyla vůbec pojištěna Řešení životních rizik pojistnými produkty Jakýkoliv ekonomický subjekt pořád podléhá nebezpečí, ţe můţe nastat nějaká škoda. Právě proto člověk ztrácí jistotu a v důsledku se mluví o nejistotě (osoby, věci nebo majetku). Kvůli těmto nejistotám, které se vyskytují v ekonomii a v jiných vědách, se pouţívá pojem riziko, který přímo souvisí s nejednoznačností výsledků jevů a procesů v ekonomice a který se rozumí jako moţnost objevení událostí, výsledek kterých můţe být jiným, neţ se chtělo. 19 Riziko je moţné měřit prostřednictvím jednotlivé hodnoty pravděpodobnosti. Na základě povahy určitého procesu nebo jevu můţeme rozdělit riziko na: - čisté riziko výhradně negativní odchylky od cíle (nebezpečí ztrát); - spekulativní riziko mohou být jak záporné, tak i kladné odchylky. 16 Zdroj: ( ). 17 Zdroj: ( ). 18 Zdroj: ( ). 19 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojišťovnictví a pojištění. Praha: Vysoká škola ekonomická, ISBN X. str. 5 18

19 Pojem riziko je těsně spojen s pojištěním. Přičemţ pojištění bere v úvahu jen čistá rizika. Čistá rizika mají subjektivní (závislou na lidské činnosti neopatrnost, povahové vlastnosti) a objektivní (nezávislou na lidské činnosti přírodní katastrofy) stránku. 20 Obrázek 3. Členění rizik podle příčiny vzniku rizika rizika přírodní rizika vyvolaná lidským faktorem rizika technická rizika vyvolaná lidmi Podle realizace rizika rozlišujeme následující rozměry rizika: - okamţik realizace rizika má jakékoliv riziko; - výskyt realizace rizika patří jenom rizikům s absolutní nahodilostí; - rozsah realizace rizika patří k takovým rizikům, které se mohou realizovat plně a částečně. Realizace rizika vede ke vzniku škody, která realizuje nebo konkretizuje rizika, kterými je někdo ohroţován. Škody mají různou povahu (materiální, nemateriální, věcné, majetkové a škody na osobách) a samozřejmě různé následky (neplánované výdaje, ztráta příjmů). V pojišťovnictví se pojem riziko pouţívá v několika smyslech: předmět, který je ohroţen nebezpečím nahodilého charakteru (budova, strojní zařízení, dopravní prostředek); událost, 20 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojišťovnictví a pojištění. Praha: Vysoká škola ekonomická, ISBN X. str. 5 19

20 která škodu způsobuje zdroj rizika (úraz, havárie, poţár); pravděpodobnost toho, ţe vznikne událost náhodné podoby a se zápornými dopady. Na velikost rizika mají vliv závažnost a četnost. V závislosti na tom, jak velké jsou tyto charakteristiky, můţeme zjistit, jaké jsou realizace jednotlivých rizik a škody, které způsobují. Cílem všech ekonomických subjektů je udělat všechno proto, aby mohli mít schopnost předejít rizikům. Proto důleţitým je co nejrychleji rizika objevit a rozpoznat. Vyloučit riziko není moţné, je moţné jenom jej odvrátit nebo omezit jeho realizaci. V případě, ţe tyto metody nepomáhají, je moţné pouţít finanční krytí pomocí státu, pojištění nebo individuálního krytí. Krytí rizik pomocí pojištění znamená přenesení rizik, tvorbu rezerv na toto krytí (příspěvky na pojištění) v důsledku se pak riziko rozděluje mezi několik zúčastněných a kryjí toto riziko pomocí prostředků několika účastníků. 3.1 Poslání životního pojištění Ţádný člověk nemůţe vědět, kdy zemře a co se s ním můţe stát v průběhu ţivota. Pojistná událost má náhodný charakter, protoţe není moţné vědět, kdy a co se můţe stát. Víme jen, ţe určitě všichni zemřeme, avšak kdy se to stane, neví nikdo, proto na trhu existuje ţivotní pojištění. 21 Význam ţivotního pojištění je velký, přičemţ jak pro rodinu, jednotlivce, příbuzné, tak i pro společnost a národní hospodářství. Většinou přináší takové efekty: - Tlumení inflace doba, na kterou se sjednává ţivotní pojištění, trvá většinou 10 let nebo více. V tom případě člověk, který se rozhodl platit pojistné, svojí spotřebu odkládá, co má protiinflační povahu. - Výhodné financování investic velká část pojistného, které platí lidé, se hromadí jako úspory v jejich technických rezervách. Pojišťovna efektivně a obezřetně hospodaří s aktivy, zdrojem kterých jsou technické rezervy. Potom pojišťovny investují do finančních instrumentů jako například akcie, statní dluhopisy, potom mohou umisťovat finanční prostředky do bank na termínované vklady apod. Protoţe ţivotní pojištění trvá dlouhou dobu, má to pozitivní vliv na ekonomiku, jelikoţ toto 21 MESRŠMÍD, Jaroslav, Bedřich KOVÁŘ a Petr BOHUMSKÝ. Ţivotní pojištění. 1 vydání. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., ISBN Str. 9 20

21 dovoluje poskytovat střednědobé a dlouhodobé úvěry finančním institucím. Kromě toho oni dávají moţnost uskutečnit rozvojové záměry podniku a podporují likviditu banky apod. - Doplněk státního důchodového pojištění státnídůchodový systém je základem pro to, aby člověk byl zabezpečen ve stáří. Určité produkty ţivotního pojištění dávají moţnost doplnit nějakou část zabezpečení pomocí státu a jeho soukromé pojistné ochrany. Také ţivotní pojištění můţe napomáhat státu i v sociální oblasti. - Přínosy do státního rozpočtu ţivotní pojištění má dobrý význam pro stát i z ohledu daní. Můţeme sem zařadit zdanění zisku pojišťoven a zdanění určitých druhů pojistného plnění, to znamená rozdíl mezi výši pojistného plnění a tím, co bylo zaplacené jako pojistné (sráţková daň). Veškeré tyto efekty, které státy s vyspělou ekonomikou kladou za úkol rozvíjení ţivotního pojištění, pak vytváří pro takové pojištění různé daňové výhody. 3.2 Životní pojištění a finanční trhy Jedním ze segmentů finančního trhu je pojistný trh. Finanční trh zahrnuje nabídku a poptávku po instrumentech finančního charakteru, do kterých patří pojistná ochrana. Principem pojistného trhu je rozdělování a shromaţdování peněţních prostředků, v této situaci se hovoří o rezervách, ale ne o fondech. Pojišťovny mohou tyto prostředky kvůli časovému rozdílu mezi tvorbou, která se vytváří postupně, a konečnou výplatou pojistné částky zpětně investovat do ekonomiky, a tím pádem mají pozitivní vliv na hospodářský růst. Charakteristickým pro pojistný trh je také to, ţe zahrnuje nabídku a poptávku po pojistné ochraně. Na pojistném trhu je předmětem obchodů zajištění a pojištění. 22 Jednou z důleţitých součástí pojistného trhu, který provozují komerční pojišťovny, je ţivotní pojištění.rezervy, které se vytváří pomocí ţivotních pojistek (prostředky, které podle zákona pojišťovny vyčleňují a v následku spravují proto, aby mohly dostát svým závazkům, které vyplývají z pojistných smluv, v budoucnu), mají také název rezervoáry ekonomiky, protoţe je to zdroj, který hraje hodně důleţitou roli pro investiční aktivitu. 22 ČEJKOVÁ, V., NEČAS, S.: Pojistný trh. 1. vyd. Brno, ESF MU, s. 21

22 Výše rezervy životního pojištění v poslední době pořad roste, což potvrzuje to, že životní pojištění je oblastí, která se v poslední době rozvíjí dynamicky. Investování rezerv probíhá podle přesných pravidel, což je obrovským potenciálem pro ekonomiku a konkrétně pro následující využití tohoto kapitálu. 3.3 Tradiční produkty Ţivotní pojištění s kaţdým rokem nabízí větší a větší nabídku svých produktů. Dlouhodobě k dispozici na pojistném trhu je samostatné pojištění pro případ doţití nebo pro případ smrti, nebo pojištění pro případ smrti nebo doţití, které dává moţnost pouţívat kombinaci spoření a pojištění. Výhodou tohoto pojištění je to, ţe člověk má záruku toho, ţe rodina bude zabezpečena v případě jeho smrti a ţe ve stáří můţe člověk získat zhodnocené úspory. 23 Ţivotní pojištění závisí na tom, jaký je pojistný zájem u lidí, kteří uzavírají pojistné smlouvy. Je moţné si zvolit důchodové pojištění, pojištění prostředků na výţivu dětí, pojištění věna, investiční pojištění nebo pojištění, které je spojeno s kapitalizačními smlouvami. Kromě toho ţivotní pojištění zahrnuje připojištění, jako například pro případ pobytu v nemocnici, úrazové, pro případ váţných chorob nebo pro případ nemoci. Pomocí ţivotních pojištění nebo dalších typů je moţné uskutečnit své přání nebo udělat svůj ţivot lepší a s dostatečným mnoţstvím peněz. Rozdíl v produktech ţivotního pojištění spočívá v tom, ţe u nich je různá velikost pojistné ochrany, výše pojistného a pojistné podmínky. Také často mívají v obchodě různé názvy. Zamezit nahodilé události pojištění samozřejmě nemůţe, ale můţe zamezit vyplacené pojistné plnění v případě úrazu, smrti, invalidity, coţ ulehčí člověku problémovou situaci. Díky příkladům jednotlivých pojištěných, je moţné znázornit, jaké ţivotní pojištění mělo vliv na realizaci plánů rodiny i v případě ztráty ţivitele (vyřešení problému bytu nebo studium dětí apod.) Pojištěni pro případ smrti 23 MESRŠMÍD, Jaroslav, Bedřich KOVÁŘ a Petr BOHUMSKÝ. Životní pojištění. 1 vydání. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., ISBN Str. 9 22

23 Pojištění pro případ smrti kryje jenom riziko smrti, to znamená, ţe v případě realizace rizika, pojistná částka, která byla sjednána, je vyplacená osobě uvedené pojistníkem. Účelem výplaty tohoto pojistného plnění můţe byt jak úhrada závazků, které měl pojistník, nebo zabezpečení členů rodiny, které po něm pozůstali nebo dokonce úhrada nákladů, které byly spojené s pohřbem nebo smrtí aj. Tento druh pojištění také má název rizikové ţivotní pojištění. 24 Pojištění pro případ smrti můţe mít různou podobu. Rozděluje se toto pojištění podle způsobu sjednání pojistné doby na dočasné pojištění pro případ smrti a trvalé pojištění pro případ smrti. Dočasné pojištění pro případ smrti kryje riziko smrti pouze v mezích sjednané pojistné doby. Tento druh ţivotního pojištění je hodně populární u čerpání půjček nebo úvěrů, kdy se rozměr pojistné částky odvíjí od rozměru dluţné částky, a kdy v případě smrti by pojištěného pojistné plnění mělo pokrýt jeho závazek například vůči úvěrové instituci. V základní podobě dočasného pojištění pro případ smrti je popsána pojistná částka, která je pevně sjednaná, ale můţe také existovat i dočasné pojištění s pojistnou částkou, která klesá. Díky tomu, ţe pravděpodobnost toho, ţe člověk zemře, není vysoká, obzvlášť v mladém věku, pojistné za toto pojištění je také nevysoké. Trvalé pojištění pro případ smrti je takový druh pojištění, kdy pojistné pojištění bude vyplaceno kaţdopádně, otázkou zůstává jen Kdy? V praxi toto pojištění vypadá tak, ţe se určuje, jako reálný termín výplaty pojistného, maximální horní věk a placení pojistného je také omezeno maximálně do určitého věku. Pravděpodobnost toho, ţe člověk můţe zemřít, s kaţdým rokem roste. Proto i pojistné by mělo byt v souladu s touto pravděpodobností. Z toho vyplývá, ţe pojistné má růst s kaţdým proţitým rokem. V praxi se často pouţívá konstantně sjednané pojištění na celou dobu pojištění. Podstatou konstantního pojištění je to, ţe uţ ze začátku pojistník platí více za pojistné a je to jakoby rezerva pro příští roky Pojištění pro případ dožití 24 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojišťovnictví a pojištění. Praha: Vysoká škola ekonomická, ISBN X. str

24 Jestli brát v úvahu nejjednodušší povahu tohoto pojištění, kdy pojistník platí běţné nebo jednorázové pojistné a obdrţí po dosaţení dne, který byl sjednán v pojistné smlouvě, pojistné plnění ve výši částky, která byla sjednaná, je to obdoba spoření, kde jde jen o tvorbu úspor. I kdyţ mezi spořením a pojištěním jsou nějaké rozdíly (pojišťovna ručí ne rozměrem reálného vkladu za vklady pojistníků, ale jestli placení pojistného bude přerušené, budou předloţené sankce, v závislosti na pojistné částce, která byla sjednaná), pouţití pojištění pro případ doţití v této podobě není běţné. Typické je pouţití takových druhů pojištění, které byly odvozené od pojištění pro případ doţití, jako například důchodové pojištění (podstatou kterého je opakované doţití se pojištěného), a také věnové (termínové) pojištění (podstatou kterého je doţití se finančně závislé osoby) Pojištění pro případ smrti nebo dožití Je to hodně důleţitý druh pojištění, který představuje pojistnou ochranu širšího charakteru, protoţe bere v úvahu nejen zabezpečení rodiny pro případ úmrtí pojištěného, ale také má za úkol vytvářet prostředky pro případ doţití pojištěného. Pojistná částka, která byla sjednaná, se vyplácí, buď jestli pojištěný člověk zemřel, oprávněné osobě nebo pojištěnému, v případě doţití konce pojistné smlouvy. Základní výhoda tohoto pojištění, oproti jiným pojištěním, spočívá v tom, ţe pojistná částka je vyplacená v jakékoliv situaci. 26 Smíšené ţivotní pojištění, stejně jako pojištění pro případ doţití, má ještě název kapitálové pojištění. Podíl na zisku je také velkou výhodou smíšeného pojištění, která zajišťuje, ţe částka, která byla naspořena, není ohroţená potenciální inflací, a který pojišťovny obvykle k tomuto produktu nabízí. Další výhodou je velká nabídka různých typů připojištění, které nabízejí pojišťovny k smíšenému pojištění. Jejich podstatou je snadnější připojištění, a také nabízí výhodnější podmínky v situacích spojených s váţnými chorobami, úrazy a také invaliditou. V případě 25 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojišťovnictví a pojištění. Praha: Vysoká škola ekonomická, ISBN X. str MESRŠMÍD, Jaroslav, Bedřich KOVÁŘ a Petr BOHUMSKÝ. Životní pojištění. 1 vydání. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., ISBN Str

25 invalidity se vytváří nárok, který poskytuje zproštění od placení pojistného, jestli invalidita u pojištěného je plná, coţ ho v důsledku zachraňuje od problémů finančního charakteru, které jsou spojené se zhoršením příjmových podmínek a s placením pojistného. Smíšené ţivotní pojištění zahrnuje několik variant: je moţné sjednat pro případ smrti několikanásobně větší částku, nebo pojistit se na stejnou částku, jako při pojištění pro doţití nebo pojištění s dvojí výplatou apod. Zajímavou variantou smíšeného pojištění je pojištění dvojce osob (druh-druţka, manţel-manţelka), podstatou kterého je výplata částky v případě úmrtí jednoho z dvojce nebo v případě doţití se vyplácí rovná částka oběma pojištěným. Výhodou je niţší pojistné Důchodové pojištění Důchodové pojištění se občas uvádí jako zvláštní typ pojištění, avšak je to ţivotní pojištění s určitými zvláštnostmi, jestli se týká plnění. U důchodového pojištění při doţití, oproti smíšenému pojištění, se důchodové splátky vyplácí pravidelně. Avšak důchodové pojištění nabízí i jednorázovou výplatu. To všechno znamená, ţe důchodové pojištění má větší nabídku ochrany, jestli nastane plná invalidita, a právě dává moţnost sjednat důchod dočasně. 27 Stát pomocí sociálního zabezpečení můţe poskytnout občanům jen základní zabezpečení, které se týká doby odchodu do důchodu, proto důchod, který zaručuje stát, hodně nivelizuje v důchodovém věku příjmy. Jestli lidé, kteří dostatečně vydělávají, nechtějí, aby se jejich ţivotní úroveň v tomto období o hodně zmenšila, musí si příjmy zabezpečit sami. V této situaci je důchodové pojištění skvělým řešením problému. Stejně jako u kapitálových pojištění, důchodové pojištění má výhody spojené s podílem na zisku a s placením pojistného v případě plné invalidity, kromě toho v tomto typu pojištění je moţné sjednat i výplatu důchodu dočasně, který je vyplacen po celou dobu od vzniku invalidity aţ do důchodového věku, kdy se začne vyplácet sjednaný základní důchod. Existuje několik variant a kombinací důchodového pojištění: 28 základní doţivotní důchod znamená v podstatě starobní důchod, který se vyplácí státem, liší se jenom tím, ţe můţe volit jednotlivé poloţky, jako 27 MESRŠMÍD, Jaroslav, Bedřich KOVÁŘ a Petr BOHUMSKÝ. Životní pojištění. 1 vydání. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., ISBN Str MESRŠMÍD, Jaroslav, Bedřich KOVÁŘ a Petr BOHUMSKÝ. Životní pojištění. 1 vydání. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., ISBN Str

26 počátek výplaty, volby variant základního důchodu, volba jednorázové výplaty, odklad výplaty základního důchodu, coţ má vliv na výši pojistného a následovně důchodové splátky; dočasný důchod v případě plné invalidity přiznává se v případě plné invalidity a představuje obdobu invalidního důchodu, prostřednictvím výplat ze sociálního zabezpečení státu, důleţitým je to, ţe krytí takové invalidity zaleţí na volbě pojištěného; důchod pro pozůstalé slouţí pro zajištění příjmů pozůstalým, v případě smrti pojištěného, je to volitelná součást důchodového pojištění a kryje se buď před důchodem, nebo uţ v jeho průběhu; připojištění, např. pojištění invalidity. Důchodové pojištění je v poslední době hodně populární, a to hlavně kvůli svým výhodám, do kterých patří: krytí případných rizik (smrt, invalidita), výplata důchodu nezaleţí na výši pojistného, které bylo zaplacené nebo nabídka pojištění s dvojí výplatou Pojištění více životů a skupinové pojištění Skupinové pojištění je velice populární ve státech s vyspělou ekonomikou, protoţe náklady které vznikají ve firmě kvůli pojištění zaměstnanců, se odečítají. Většinou pro zaměstnance pojištěné na rizikové pojištění není příjmem, jenom v případě pojistného na pojištění se spořící sloţkou, povaţuje se pojistné jako příjem. 29 Skupinové pojištění je moţné rozdělit podle okruhu pojistníků a pojištěných na několik variant. Samozřejmě nejpopulárnějším je pojištění zaměstnanců zaměstnavatelem, avšak existuje také pojištění klientů stavebních spořitelen a bank při úvěrech, členů odborných organizací, členů sportovních klubů, drţitelů platebních karet nebo klientů cestovních kanceláří. Skupinové pojištění, oproti jiným pojištěním, má řadu výhod: 29 MESRŠMÍD, Jaroslav, Bedřich KOVÁŘ a Petr BOHUMSKÝ. Životní pojištění. 1 vydání. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., ISBN Str

27 - niţší pojistné, kvůli niţším nákladům a jednodušší správy pojištění; - zkoumání zdravotního stavu je mnohem jednodušší. Kromě toho pojišťovny také nabízí zvláštní druhy pojištění jako rodinné pojištění a pojištění dětí a mládeţe, stavební pojištění a stipendijní pojištění. Kombinované pojištění dětí a mládeţe uskutečňuje pojistnou ochranu celé rodiny. Děti jsou uvedené také jako pojištěné osoby a podle smlouvy jsou také příjemci pojistných plnění. Vedle dětí jsou pojištěni také rodiče, nebo jiní členové rodiny. Samozřejmě plnění se zvyšuje s ohledem na to, kolik rodičů zemřelo. A samozřejmě v takových případech dochází ke zproštění od placení pojistného, a také pokračuje pojištění do konce pojišťovací doby a vyplácí se důchod (stipendijní pojištění) nebo sjednaná pojistná částka. 30 Mezi výhody takového pojištění patří moţnost pojištění úrazů jak u dětí, tak i rodičů, také vytvářejí kapitál, který bude v budoucnu pro dítě dobrou podporou, a také tady je poţadavek na podíl na zisku. 3.4 Nové produkty V důsledku měnících se potřeb pojišťovaných, pojišťovny začaly vytvářet nové podoby smíšeného ţivotního pojištění a ţivotního pojištění v celku, aby co nejlépe vyhověli finančním moţnostem a potřebám pojištěných. Kvůli tomu, s uplynutím doby, vzniklo univerzální ţivotní pojištění, podstatou kterého je uplatnění variantností, a také ţivotní pojištění, která jsou spojená s investicemi Univerzální životní pojištění Po úpravě smíšeného ţivotního pojištění, vzniklo univerzální ţivotní pojištění. Toto pojištění má pruţný charakter, coţ dovoluje pojištěným přizpůsobovat velikost pojistné ochrany podle svých finančních moţností a pomocí různých způsobů. Pojistník můţe zastavit placení 30 MESRŠMÍD, Jaroslav, Bedřich KOVÁŘ a Petr BOHUMSKÝ. Životní pojištění. 1 vydání. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., ISBN Str DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojišťovnictví a pojištění. Praha: Vysoká škola ekonomická, ISBN X. str.69 27

28 pojistného dočasně nebo dodatečně zaplatit pojistné, nebo si můţe vypůjčit ze spořivé sloţky (není odečítán manipulační poplatek). 32 Univerzální pojištění zahrnuje dvě sloţky: - spoření (výplaty při doţití se daného věku); - výplaty v případě úrazu, smrti, invalidity apod. Vedou se tyto sloţky odděleně a pojímají je odlišnými způsoby. Základní sloţkou je riziková sloţka, kdyţ spořivá sloţka můţe být zrušena dočasně pojištěným, kromě toho spořivá sloţka občas můţe být investovaná do cenných papírů Investiční životní pojištění Podstatou investičního pojištění je to, ţe se pouţívá v případě smrti a doţití a takové pojištění má rezervotvorný charakter. 33 Mezi jeho výhody patří moţnost volit, kam bude pojištěný investovat své prostředky. To umoţňuje zhodnotit klientské prostředky lepším způsobem, coţ v důsledku přináší určité riziko toho, ţe bude dosaţeno menších výnosů. Právě proto pojišťovny při takovémto pojištění nezaručují výnosy a je doporučeno dlouhodobé pojištění. Klienti mají moţnost volit poměr mezi výši investice a výši rizikového pojištění, také rozhodují, jaké části prostředků budou rozděleny do investičních fondů, přičemţ pojistné pojišťovny přeměňují na podílové jednotky podle aktuálního kurzu. Z účtu klienta se jednou za měsíc odečítají jednotky na úhradu poplatků a úhradu rizikového pojištění. Na konci doby pojištění obdrţí pojistník své podílové jednotky v aktuální hodnotě jednorázově nebo pravidelně. Mezi výhody investičního ţivotního pojištění patří: moţnost rozhodovat o rozměru pojistného, které je určeno na investování, a o poměru investice a pojištění; 32 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojišťovnictví a pojištění. Praha: Vysoká škola ekonomická, ISBN X. str MESRŠMÍD, Jaroslav, Bedřich KOVÁŘ a Petr BOHUMSKÝ. Životní pojištění. 1 vydání. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., ISBN Str

29 v průběhu pojištění lze měnit výši pojistného; zaplatit mimořádné jednorázové pojištění je moţné kdykoliv; je moţné odčerpávat naspořené prostředky; pojištěný si sám volí investiční strategii; moţnost ukončit pojištění kdykoliv; zvyšovaní pojistného a pojistné částky podle míry inflace; pomocí investičního pojištění je moţné vstoupit na trh s minimálními prostředky Moderní investiční životní pojištění Mezi novinky v investičním ţivotním pojištění patří realokace, funkce Stop-loss a zamykání výnosů. Podstatou těchto novinek je bezpečnost ochrany a návratnost investic. 34 Realokace je zaloţena na principu, ţe pojistník samostatně nastaví dobu trvání a zahájení, na konci kterých poměrnou část vlastních investic chce převést do investičního fondu, do kterého patří ochrana kapitálu. Výsledkem realokace je to, ţe investice, která patří klientovi, se stává konzervativnější a nepodléhá výkyvům, které se vyskytují na finančním trhu. Cílem zamykání výnosů je ochrana klientových investic, které uţ jsou dosaţené, před moţným sníţením její hodnoty, kvůli sníţení ceny podílů ve fondech, kde jsou vyšší investiční rizika. Kdyţ předem nastavený limit bude přesáhnut výnosem, dojde k jeho přesunu. Přesaţená částka se převede do investičního fondu s ochranou kapitálu. Funkce Stop-loss dává moţnost přesunout investice, jestli došlo k poklesu hodnoty pod ztrátu, která byla předem definovaná. Jestli tato ztráta je překročená nebo dosaţená automaticky se převede do investičního fondu s ochranou kapitálu. Větší význam této funkce je na konci účetního období, kde je pravděpodobnost zotavení trhu mizerná Indexově vázané životní pojištění 34 Zdroj: ( ). 29

30 Tento produkt je ještě nazýván v odborné praxi jako Index Linked. Je to druh investičního ţivotního pojištění, podstatou kterého je garantovaná minimální výnosnost. Následující zhodnocení pojistného záleţí na strategii investování (konzervativní, progresivní), která byla zvolena, kromě jiného, v průběhu pojištění tuto strategii měnit. 30

31 4 Vývojové tendence na pojistných trzích V poslední době se v České republice pozoroval růst pojistného trhu, avšak začátek roku 2012 ukázal poklesy pojistného trhu za rok o 0,3 %. Ani to, ţe v poslední době je velice populární investiční ţivotní pojištění nezlepšuje situaci s pojištěním neţivotním, pojistné, které se sníţilo o 1,6 %. Takţe v roce 2011 vývoj pojistného trhu vypadal takto: 35 - ceny pojištění motorových vozidel o hodně poklesly; - ubývá počet lidí, kteří chtějí zabezpečit ţivotní rizika; - pojistná ochrana podnikatelů je stále vyšší. Jestli budeme brát v úvahu rok 2011, trh ţivotního pojištění vzrostl o 1,9 %, coţ je lepším výsledkem oproti roku Zvětšil se zájem o produkty, podstatou kterých je jednorázové placení pojistného, a to skoro o 20,5 %. Avšak jestli brát v úvahu celkový kontext jednorázového pojištění, tak byl zaznamenán zřejmý pokles. Pozitivním je to, ţe je stále více lidí, kteří si předepsali běţně placené pojistné. Negativním se však stalo to, ţe s objevením nových produktů a rostoucí tendencí pojistného, pokleslo celkové mnoţství smluv ţivotního pojištění. U neţivotního pojištění se pozoruje nepříznivý vývoj, i kdyţ vývoj podnikatelského pojištění je na dobré úrovni. Trh neţivotního pojištění v celku, oproti minulému roku, poklesl o 1,2 mld. Kč, tak se stalo kvůli výraznému poklesu pojištění vozidel, hlavně kvůli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Specialisté této sféry předpokládají, ţe v příštích letech ceny pojištění vozidel uţ klesat nebudou, protoţe není uţ pro další pokles prostor, a pojišťovny budou muset změnit svoji strategii pro boj o klienta. Mezi nejsilnější hráče na pojistném trhu patří následující skupiny: Generali PPF Holding (Generali pojišťovna, a.s., Česká pojišťovna, a.s., Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a.s.) a skupina VIG (Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Pojišťovna České spořitelny, a.s.). Mezi favority v objemu předepsaného pojištění patří pojišťovna České spořitelny, objem předepsaného pojistného, který dosáhl hodnoty 800 milionů korun. Allianz pojišťovna, a.s a ČSOB Pojišťovna, a.s. dosáhli hodnoty 400 milionů korun. 35 Zdroj: ( ). 31

32 Obrázek 4. Vývoj předepsaného pojistného a HDP Zdroj: 4.1 Pojištěnost a vývoj pojištěnosti Podle evropského pohledu je pojištění nejdůleţitějším ukazatelem toho, jakou má úroveň pojistný trh. Pojištění se pouţívá pro formulaci kapacity pojistného trhu. To znamená, ţe formuluje jakou má schopnost obsáhnout pojistné pole pojistný trh, podstatou kterého je soubor předmětů, majetků, osob nebo kterýchkoliv jevů, které je moţné pojistit v daném území nebo státě. Pojištění se vyjadřuje poměrem předepsaného pojistného k hrubému domácímu produktu pomocí běţných cen a uvádí se v procentech. 36 Podle uvedeného grafu dole je vidět, jak se vyvíjelo pojišťovnictví v České republice během poslední doby. Jestli nastává skutečnost, ţe tento ukazatel začíná klesat, znamená to, ţe předepsané pojistné rostou pomaleji neţ HDP. Pojišťovnictví České republiky v dnešní době ještě nedosáhlo hodnot vyspělých evropských států, ale kaţdoroční mírné zvýšení tohoto ukazatele potvrzuje to, ţe Česká republika má potenciál v tomto směru. 36 Čejková, V.: Pojistný trh. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., s. ISBN:

33 Obrázek 5. Podíl pojistného na HDP Zdroj: výroční zpráva Vývoj pojištěnosti v podmínkách Evropské Unie V evropských státech se v poslední době pořád zlepšuje situace s pojistným trhem. Výsledky zemí, které jsou členy CEA, dosáhly v roce 2010 hodnoty 3,6 % oproti 3,0 %, které byly dosaţené v roce Na takový pozitivní vývoj mělo vliv rychlejší zotavení v oblasti neţivotního pojištění, jehoţ tempo se zvýšilo z 0,5 % na 2,6 %. Jestli hovoříme o ţivotním pojištění, tak tady naopak poklesl tento ukazatel, z hodnoty 4,6 % na hodnotu 4,2 %. Největší část neţivotního pojištění, kolem 30%, obsazuje pojištění vozidel, potom zdravotní pojištění, které tvoří 25 %, a pojištěním majetku, které tvoří 19,5 % Zdroj: %A1vy, ( ). 33

34 Obrázek 6. Průměrné pojistné na 1 obyvatele Zdroj: Eurostat. V roce 2009 hodnota pojistného na obyvatele dosahovala 1800 eur, coţ bylo poklesem, oproti předchozím letům. V roce 2010 hodnota pojistného na obyvatele zase začala růst. V EU průměrné pojistné na obyvatele činí eur, coţ odpovídá úrovni roku Kvůli tomu, ţe se v jednotlivých zemích tempo růstu lišilo a dosáhlo pozitivních hodnot ne ve všech oblastí, ukazuje tento ukazatel na to, ţe krize roku 2009 byla překonána. Obrázek 7. Vývoj pojistného na HDP v ČR a v EU Zdroj: CEA, Eurostat. EU (27) 34

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu

Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu Bankovní institut vysoká škola Katedra finančních obchodů Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu Bakalářská práce Autor: Veronika Švábová, DiS. Bankovní management Vedoucí

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_06 Název materiálu: SPOŘENÍ DĚTI, ZÁJMY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty. 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty. 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. Historie K největším neživotním rizikům patřila od starověku rizika spojená s námořní plavbou a požáry.

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kapitálové životní pojištění Bakalářská práce Autor: Michal Koutný Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Duben,

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Eva DUCHÁČKOVÁ Úvod Pojišťovny jsou finanční instituce, které provozují pojištění. Pojištění je finanční nástroj určený ke krytí důsledků nahodilých

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zhodnocení trhu povinného ručení v České republice z hlediska vhodného pojistného krytí vybraného subjektu Bc. Václav Lesák Diplomová práce 2012 Prohlašuji:

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2014 Řádná valná hromada 30. dubna 2015 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2014... 6 Pojišťovnictví

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje

Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje Milan Hradec Abstrakt Cílem stati je charakterizovat stav a současné vývojové tendence pojišťovnictví v ČR. Autor v části 2. stručně charakterizuje vývoj pojišťovnictví

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS MOŽNOSTI ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO PRACOVNÍKY

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví

Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví Studie Praha, 13. listopadu, 2014 Ve spolupráci s asociací Efma jsme diskutovali růstové příležitosti a strategie s klíčovými pojišťovnami

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní?

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní? Penzijní připojištění Co se změní a jak mě to ovlivní? 2 Současný penzijní systém 1. pilíř státní systém: povinný průběžný systém Binancovaný sazbou 28 % ze superhrubé mzdy 3. pilíř penzijní fondy: penzijní

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Finanční a Investiční plán pro :

Finanční a Investiční plán pro : Finanční a Investiční plán pro : Karel Opatrný, Ing. Maruška Běžná Informace a zadání: Karel je ředitel menší soukromé firmy,39let, Maruška je účetní,37 let,syn Jiří 13 let Bydlí v bytě a platí nájem.

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD...

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD... Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) OBSAH I. POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANCE 1. ÚVOD... 13 2. POJIŠTĚNÍ JAKO OCHRANA

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Analýza finanční gramotnosti rodin v České republice v oblasti pojištění. Tomáš Krč

Analýza finanční gramotnosti rodin v České republice v oblasti pojištění. Tomáš Krč Analýza finanční gramotnosti rodin v České republice v oblasti pojištění Tomáš Krč Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá závaţným problémem, a to finanční gramotností lidí v

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika.

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika. POJIŠŤOVNICTVÍ Pojištění se historicky považuje za formu přesunu rizika negativních dopadů nahodilostí, z ekonomického nebo jiného subjektu na speciální instituce- pojišťovnu. Jde o zvláštní odvětví ekonomiky

Více