ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ŠLUKNOVSKÁ 2904, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ŠLUKNOVSKÁ 2904, příspěvková organizace"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ŠLUKNOVSKÁ 2904, příspěvková organizace 1

2 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie(klíčové kompetence) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁNY POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU UČEBNÍ OSNOVY 1. stupeň Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK Vyučovací předmět: MATEMATIKA Vyučovací předmět: VÝPOČETNÍ TECHNIKA Vyučovací předmět: PRVOUKA Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI UČEBNÍ OSNOVY 2. stupeň Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA113 Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK Vyučovací předmět: MATEMATIKA, CVIČENÍ Z MATEMATIKY Vyučovací předmět: VÝPOČETNÍ TECHNIKA Vyučovací předmět: DĚJEPIS Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA Vyučovací předmět: FYZIKA, PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z FYZIKY Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS, PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z PŘÍRODOPISU Vyučovací předmět: ZEMĚPIS, SEMINÁŘ ZEMĚPISU Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA, VÝTVARNÉ ČINNOSTI Vyučovací předmět: RODINNÁ VÝCHOVA Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vyučovací předmět: SPORTOVNÍ HRY Vyučovací předmět: VOLEJBAL Vyučovací předmět: SEMINÁŘ PRVNÍ POMOCI Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ PŘEDMĚTY Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK Vyučovací předmět: RUSKÝ JAZYK Vyučovací předmět: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ AUTOEVALUACE ŠKOLY DODATEK Vyučovací předmět: FINANČNÍ GRAMOTNOST

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Název ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Vědět znamená něčím se stát 1.2. Předkladatel: Ředitel školy Mgr. Jaroslav Javůrek Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace Adresa školy: Česká Lípa, Šluknovská Jméno ředitele: Mgr. Jaroslav Javůrek Kontakty: tel.: , mobil: web.: zslada.cz 1.3. Zřizovatel: Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa tel.: , fax: Platnost dokumentu: od Podpis ředitele: Razítko školy: 1.5. Další údaje: Právní forma Příspěvková organizace Zřizovací listina č. 554/01 ze dne v platném znění vydaná Zastupitelstvem Města Česká Lípa IČO: REZIDO: IZO: ZŠ: kapacita: 750 ţáků ŠD: ţáků ŠJ: jídel Koordinátoři ŠVP: Mgr. Věra Syslová Mgr. Pavlína Pavlíčková Typ školy: Úplná základní škola s ročníkem 3

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Úplnost a velikost školy Základní škola,česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace je státní, středně velká, plně organizovaná základní škola sídlištního typu. Škola je umístěna na okraji města Česká Lípa na sídlišti Lada. Byla založena v roce Poskytuje vzdělání cca 530 dětem v postupném ročníku. Všechny ročníky mají 2 3 paralelní třídy. Na prvním stupni je v každém ročníku jedna třída zaměřena na rozšířenou výuku hudební výchovy. Počínaje rokem 2000 vzniká vždy v 6. ročníku jedna statutární sportovní třída se zaměřením na volejbal. (Projekt intenzifikace tříd se sportovním zaměřením) 2.2. Vybavení školy Výuka probíhá v 21 kmenových třídách a v 18 odborných učebnách ( učebna přírodopisu, učebna chemie s chemickou laboratoří, učebna fyziky, učebna výtvarné výchovy, tři učebny výpočetní techniky, tři jazykové učebny, dílny na pracovní činnosti, cvičná kuchyňka, promítací sál, učebna hudební výchovy, keramická dílna, žákovská knihovna) Škola má bezbariérový přístup, lze používat dva výtahy. K pohybovým aktivitám žáci využívají 2 tělocvičny, sportovní areál s fotbalovým hřištěm, hřištěm na basketbal, kurty na volejbal a plážový volejbal, běžeckou dráhou, prostorem na skok daleký a vrh koulí, stolem na stolní tenis. Čtyři oddělení školní družiny využívá pro svou činnost 4 učebny. Žákům jsou k dispozici tři občerstvovací automaty. Součástí školy je školní jídelna s možností výběru ze dvou jídel. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy v souladu s normami). Žáci se specifickými poruchami učení a chování dyslektickou nebo dyskalkulickou ambulanci. mohou navštěvovat Všechny kabinety jsou vybaveny PC s přístupem na server a na internet. Učitelé se scházejí ve dvou sborovnách, které jsou vybaveny PC s tiskárnou a kopírkou. Přestávky tráví žáci v příslušných halách, za dobrého počasí mohou pobývat na odpočinkových plochách venku. Mohou rovněž využívat učebny PC. Estetická stránka školy - interiér školy včetně výzdoby žákovskými pracemi a nástěnkami je velmi vlídný, příznivý a působí optimisticky, novými lavicemi byly vybaveny téměř všechny učebny. Postupně pracujeme na výzdobě vedlejších ploch interiéru, abychom prostředí školy více zútulnili. Vybavenost pomůckami je dobrá. Průběžně doplňujeme třídy kvalitní audiovizuální technikou, v odborných učebnách je možné využívat projekční techniku, jedna učebna je vybavena interaktivní tabulí. Ve školním roce 2007/2008 jsme vybudovali multimediální učebnu pro 30 žáků. Je potřeba vybavit učebny jazyků kvalitními lavicemi. 4

5 2.3. Charakteristika žáků a pedagogického sboru Školu navštěvují převážně děti ze sídliště Lada. Na škole se vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků s SPUCH a dětí tělesně postižených. Pedagogický sbor má 39 členů. 75% je plně kvalifikovaných. Ve sboru je 6 mužů, 10 pedagogických pracovníků z celkového počtu 39 nemá požadovanou kvalifikaci. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, specialista na environmentální výchovu, ekologickou výchovu. Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech, 3 učitelé mají základní kurz první pomoci Kroužky a zájmové útvary Sborový zpěv Volejbalový kroužek roč. Zdravotnický kroužek 9. roč. Peer aktivisté roč. Aerobic I. II. stupeň Anglický jazyk I. II. stupeň Keramický kroužek I. II. stupeň Mažoretky I. II. stupeň Technický kroužek 9. roč. Výpočetní technika roč. Zájmové kroužky v ŠD 2.5. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Žáci 1. stupně se každoročně účastní ozdravných pobytů převážně v regionu Libereckého kraje. Cílem je upevnit přátelské vztahy v kolektivech dětí a seznámit žáky s přírodními a kulturními památkami našeho kraje. Žáci sportovní třídy 6. ročníku absolvují adaptační sportovní soustředění a lyžařský kurz a letní soustředění v době hlavních školních prázdnin. 7. ročníky se pravidelně účastní lyžařského výcvikového kurzu. Pro žáky 8. a 9. ročníků pořádáme každoročně tématicky zaměřené exkurze. Škola je zapojena do projektu Adopce na dálku, v rámci kterého proběhl na naší škole v dubnu 2008 Den s Afrikou. Žáci sportovních tříd se každoročně zúčastňují mezinárodních volejbalových turnajů v Německu a Holandsku Školská rada Od pracuje na naší škole školská rada. Na svých prvních zasedáních zvolení členové získají osvědčení, volí si předsedu a místopředsedu, schvalují jednací řád. Do školské rady jsou voleni dva zástupci z řad rodičů, dva zástupci z řad pedagogických pracovníků a dva zástupci 5

6 zřizovatele. Školská rada schvaluje důležité dokumenty školy (klasifikační řád, vnitřní řád, výroční zprávou) a seznamuje se s dalšími dokumenty např. rozpočtem školy, Činnost Sdružení rodičů a přátel dětí školy (SRPD) Na první třídní schůzce je v každé třídě zvolen zástupce do hlavního výboru SRPD. Hlavní výbor schvaluje výši příspěvků SRPD, finanční příspěvky na akce školy. Finanční příspěvky jsou zaměřeny na tyto akce: Příspěvek na autobus pro ozdravné pobyty Upomínkové předměty pro vycházející žáky Knižní odměny pro úspěšné žáky na konci školního roku Bambiriáda doprava do Liberce Odznaky Ladský víceboj Cestovné pro účely reprezentace školy Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni na třídních schůzkách nebo konzultačních odpoledních. Veškeré důležité informace o škole najdou na webových stránkách školy Žákovský parlament Žáci se podílejí na chodu školy prostřednictvím žákovského parlamentu. Mohou dávat podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a sami organizují své projekty, pomáhají při organizaci sportovních a kulturních akcí školy Den otevřených dveří V lednu pořádá naše škola Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost.cílem je seznámit rodiče budoucích prvňáčků s chodem školy a rodiče všech žáků seznámit s možnostmi využívání odborných učeben a s nabídkou volnočasových aktivit, které škola nabízí Akademie, besídky a akce s rodiči a pro rodiče Škola pořádá na závěr školního roku Akademii pro žáky a pro rodiče. V závěru kalendářního roku pořádá zpravidla Vánoční besídku. Pro zlepšení vztahů s rodiči využívají někteří učitelé ozdravné pobyty, jiní zvou rodiče na besídky třídy při příležitostech Dne matek atd. 6

7 2.11. Školní časopis SATELIT sportovní měsíčník Tento časopis je sledovaný nejen žáky ze sportovních tříd, ale i dalšími. Zajímají se o něj i rodiče. Přináší mnoho zajímavostí ze sportovního života na škole, uvádí termíny soutěží, výsledky a tabulky. Objevují se zde články výchovného charakteru, např. zásady sportovců, chování sportovců atd. Žáci se dozvídají také informace z oblasti tréninku technika, taktika, metodika, atd. Časopis připravuje a zpracovává p. Radek Častulík ČASOPIS PEER AKTIVISTŮ Slouží jako informační materiál pro žáky a pedagogy o činnosti členů kroužku peer aktivistů a kroužku zdravotnického. Přináší nejnovější poznatky z oblasti prevence sociálně patologických jevů. Členové kroužku navštěvují spolužáky v nižších ročnících a informují je vhodnou formou o nebezpečí drog a návyku kouření. Časopis připravuje a vydává p. uč. Alena Hladoníková ve spolupráci s peer aktivisty LADSKÝ ŠUM Nový měsíčník, který vznikl v tomto školním roce. V prosinci vyšel Vánoční speciál a od ledna vychází pravidelně každý měsíc nákladem 150 kusů po 24 stranách. Časopis se věnuje školním událostem a obsahuje též úkoly a hádanky pro zábavu dětí. Odpovědným redaktorem časopisu je p. uč. Jitka Stowasserová. Do časopisu přispívají pravidelně děti, učitelé a vychovatelky ŠD. V plánu je vytvoření redakční rady a rozšíření časopisu Webové stránky školy Prostřednictvím webových stránek naší školy se mohou rodiče a veřejnost seznámit se základními údaji o škole, s jejími dokumenty, s výukou, se zájmovou činností na škole, s prací školní družiny, s informacemi školní jídelny a s aktuálním děním na škole. Většinu zpráv o školních akcích doprovázejí fotografie. 7

8 2.13. Spolupráce s veřejností Spolupráce s městskou knihovnou Žáci 1., 3. a 5. ročníků jsou v městské knihovně pravidelně seznamováni s její činností. Naši společnou snahou je vytvořit u dětí vztah k četbě, k literatuře, aby se čtení knih stalo součástí jejich života Spolupráce s tělovýchovnou jednotou (Lokomotiva Česká Lípa ) V rámci rozvoje a podpory sportu spolupracuje naše škola s TJ Lokomotiva Česká Lípa - zejména s oddílem volejbalu. Čtyři učitelé školy jsou zároveň trenéry volejbalového oddílu TJ Loko Česká Lípa. Na základě trojstranné smlouvy ( MŠMT, ČVS a ZŠ) zajišťují učitelé a trenéři TJ sportovní činnost žáků statutárních sportovních tříd a přípravky mladších žáků. V této oblasti dosahuje škola špičkových výsledků v ČR a je hodnocena ČVS jako jedna z nejúspěšnějších škol v ČR Spolupráce s PPP, odborem sociálních věcí, policií Vedení školy a výchovná poradkyně spolupracuje při řešení výchovných a výukových problémů s PPP v České Lípě, s odborem sociálních věcí MÚ Č. Lípa, s Městskou policií v Č. Lípě a s Policií ČR Spolupráce se zřizovatelem Škola dobře spolupracuje se zřizovatelem v oblasti materiálního vybavení školy, volnočasových aktivit žáků a reprezentace města. Nedostatkem spolupráce je dosud neochota zřizovatele podílet se na mzdových prostředcích pro zaměstnance školy. Tím jsou školy v České Lípě znevýhodněny v konkurenci dalších škol, což se projevuje zejména v kritickém nedostatku kvalitních pedagogických pracovníků na školách v Č. Lípě. 8

9 3.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Co je pro nás ve vzdělávání žáků důležité: Dát dětem takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě Podporovat všechny druhy nadání, umožnit každému dítěti zažít úspěch a pomoci mu najít oblast, ve které je úspěšné Věnovat se KAŽDÉMU dítěti a podle jeho potřeb individualizovat a diferencovat výuku Vytvářet u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat ho k celoživotnímu učení Na co se chceme zaměřit: Vést děti ke slušnému, zdvořilému vystupování Vytvářet pozitivní klima ve škole Vést děti k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení Učit děti diskutovat a otevřeně vyjadřovat své názory, aniž by tím poškozovaly práva a sebevědomí ostatních Poznávat kulturní a přírodní památky Českolipska a utvářet pozitivní vztah ke svému městu a jeho okolí Co budeme především podporovat a rozvíjet: Zdravý životní styl, prevence sociálně patologických jevů Zavádět informační a komunikační technologie, moderní a efektivní způsoby výuky Kvalitní práci třídního učitele zaměřenou především na vzájemné vztahy mezi dětmi, atmosféru důvěry ve třídě Bohatý výběr zájmových kroužků pro volnočasové aktivity dětí Upřednostnit využití tělocvičen a sportovního areálu našim dětem kroužky, ŠD, 1. stupeň před ostatními zájemci Budovat zdravou sebedůvěru Co se stane našimi prioritami: Užší spolupráce s rodičovskou veřejností, zapojení rodičů do života školy, třídy Pozitivní a aktivní přístup k životu a světu Sportovní aktivity Společné akce učitelé, žáci, rodiče otevřená škola pro veřejnost 9

10 .3.2. Výchovné a vzdělávací strategie - klíčové kompetence (společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků) Kompetence k učení pro lepší pochopení učiva využíváme názorných pomůcek využíváme co nejvíce smyslů necháme žáky individuálně s názornými pomůckami manipulovat, třídit a rozlišovat dbáme, aby každý nový činnostní postup měl určitý didaktický cíl, přivádíme žáky k úvahám o problému, k vyjádření svých závěrů klademe důraz na porozumění učivu a návaznost mezi jednotlivými poznatky snažíme se podporovat čtení s porozuměním necháváme žáky vyjadřovat se k přečtenému textu a stručně vyprávět jeho obsah dáváme příležitost k využívání žákovských zkušeností ve výuce podporujeme tvořivou činnost žáků pomáháme podporovat sebedůvěru ve vlastní schopnosti upozorňujeme na konkrétní využití vědomostí a dovedností v životě vytváříme návyky k celoživotnímu učení domácí úkoly směřujeme k procvičování učiva, které žíci ve škole zvládli individuálně vedeme žáky k získávání poznatků i z jiných zdrojů, než jsou školní materiály Kompetence k řešení problémů zadáváme problémové úkoly v návaznosti na praktický život žáci třídí, rozlišují, seskupují, přidávají i vyřazují určité pojmy, pomůcky nebo připravené kartičky s údaji vzhledem k tomu, co mají sledovat podle svého uvážení žáci na základě uvedených činností nacházejí shodné, podobné nebo naopak odlišné znaky postupujeme od jednoduchých problémů ke složitějším na základě pochopení sami žáci navrhují a provádějí obměny činností objevené poznatky aplikují v obdobných situacích, které sami vymýšlejí (využívají své dosavadní individuální poznatky, dovednosti a zkušenosti) předkládáme též neobvykle zadané úlohy, např. pomocí schémat, obrázků, grafů podporujeme účast žáků, podle jejich schopností, v různých soutěžích, zvláště tvořivých vedeme žáky k tomu, aby se nedali odradit případným nezdarem, docházeli ve své činnosti k závěrům, pokoušeli se najít vhodné řešení různé závěry, řešení a rozhodnutí necháváme žáky obhajovat učíme žáky zodpovědnosti za svá rozhodnutí umožňujeme žákům vyhledávání nových informací, jejich třídění i propojování s učivem 10

11 vedeme žáky k jednoduchému zaznamenávání svých pozorování Kompetence komunikativní vedeme žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými necháváme žáky při každé jejich činnosti hovořit o pozorovaném jevu nebo o vlastním způsobu řešení daného úkolu přijímáme často neodborně vyjádřené žákovské názory, upřesňujeme je umožňujeme žákům hovořit o poznaných souvislostech a zkušenostech z jejich života dáváme žákům prostor k vyjádření vlastního názoru učíme žáky naslouchat názorům ostatních, využívat možností o názorech diskutovat, respektovat se navzájem hovoříme o pozorování v přírodě, o zajímavých poznatcích z četby nebo ze sledování naučných pořadů do výuky jazyků zařazujeme jednoduchá mluvnická cvičení na zvolené téma vymýšlíme různé úlohy, otázky, vyvoláváme se mezi sebou navzájem hovoříme o postupu ve složitější úloze, zkusíme druhým poradit, ptáme se navzájem na problémy v učivu ve výtvarné a hudební výchově necháváme žáky pokusit se vyjadřovat dojmy z uměleckého díla Kompetence sociální a personální individuální činnost zařazovaná do výuky je střídána s činnostmi žáků ve skupině vedeme žáky ke spolupráci, vzájemné domluvě a respektování se navzájem dbáme na to, aby se žáci podíleli na stanovení pravidel pro práci v různě velkých skupinách a tato pravidla respektovali učíme žáky vzájemné toleranci a zodpovědnosti za plnění dílčích částí společného úkolu učíme žáky základům spolupráce, týmové práce, střídání rolí ve skupině vedeme je, aby v případě potřeby dokázali požádat o pomoc a sami byli ochotni pomoc podle svých možností poskytnout vedeme žáky k vzájemné komunikaci v příjemné atmosféře, k čemuž napomáhá i vhodné oslovování žáků mezi sebou pomáháme žákům vytvořit představu o sobě samém (sebeúcta, sebeuspokojení) učíme ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, lidem, kulturním a etickým hodnotám vedeme žáky ke kladnému vztahu k rodnému místu, regionu, kraji Kompetence občanské vedeme žáky k vzájemnému slušnému chování bez hrubostí a násilí vedeme je ke snaze si mezi sebou pomáhat, uznávat se a oceňovat nápady druhých 11

12 učíme žáky uvědomovat si svých práv, snažit se o co nejlepší plnění svých povinností vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů (menšiny, národy) vedeme žáky k péči o zdraví a k jeho ochraně rozvíjíme schopnosti empatie (vcítění se do někoho) Kompetence pracovní zaměřujeme se na dosažení zručnosti žáků při práci s různými materiály, provádění činností a pokusů učíme žáky udržování pořádku na pracovním místě, systém v ukládání pomůcek a nářadí podporujeme přípravu jednoduchých pomůcek pro výuku samotnými žáky vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci učíme poznávat různé obory lidské činnosti, jejich výsledky a význam pro ostatní lidi vedeme žáky k zodpovědnému a sebekritickému postoji k volbě budoucího povolání výuku doplňujeme o praktické exkurze 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je třeba vycházet z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. a) Zdravotní postižení a zdravotní znevýhodnění Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto podmínky: u dětí s tělesným postižením je zajištěno osvojení specifických dovedností v rozsahu individuálních možností dítěte je zabezpečena možnost pohybu dítěte v prostorách školy pomocí dostupných technických prostředků nebo lidských zdrojů jsou vytvářeny podmínky pro náhradní tělovýchovné aktivity dítěte možné v rámci jeho postižení jsou využívány kompenzační (technické a didaktické) pomůcky u dětí se zrakovým postižením je zajištěno osvojení specifických dítětem zvládnutelných dovedností zaměřených na samostatnost a sebeobsluhu prostředí je bezbariérové, s ohledem na zrakové postižení dítěte pro ně maximálně bezpečné 12

13 je dodržována předepsaná zraková hygiena je vytvářena nabídka alternativních (zvládnutelných) aktivit jsou využívány vhodné kompenzační (technické, zvláště optické a didaktické) pomůcky a hračky u dětí se sluchovým postižením je zajištěno osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte je dodržována sluchová hygiena jsou zajištěny a využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky u dětí s mentální retardací je zajištěno osvojení specifických dovedností zaměřených na zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických návyků v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení jsou využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky je zajištěna přítomnost asistenta (podle míry a stupně postižení) u dětí s poruchami pozornosti a vnímání (děti s poruchou učení a chování) prostředí je pro dítě zklidňující je zajištěn zvýšený bezpečnostní dohled je zajištěn důsledný individuální přístup pedagoga k dítěti škola těsně spolupracuje s SPC a s rodiči dítěte jsou využívány speciální didaktické pomůcky zaměřené na cvičení soustředění a pozornosti u dětí s poruchami řeči je zajištěna kvalitní průběžná logopedická péče je zajištěna těsná spolupráce s odborníky a s rodiči dítěte u dětí s více vadami a autismem je zajištěno osvojení specifických dovedností, zaměřených na sebeobsluhu vzdělávací prostředí je klidné a pro dítě podnětné jsou využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky jsou zajištěny další podmínky podle druhu a stupně postižení 13

14 Další podmínky týkající se vzdělávání žáků se zdravotním postižením, které škola umožňuje : využití vyšší časové dotace (ve všech ročnících) k posílení předmětů, které vzhledem k postižení žáků vyšší časovou dotaci vyžadují úpravu a formulaci očekávaných výstupů vzdělávacích oborů v jednotlivých obdobích tak, aby byly pro tyto žáky z hlediska jejich možností reálné a splnitelné, a těmto výstupům přizpůsobí i výběr učiva pokud zdravotní postižení žáka (žáků) objektivně neumožňuje realizaci vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru RVP ZV nebo jeho části nahradí příslušný vzdělávací obsah nebo jeho část příbuzným, případně jiným vzdělávacím obsahem, který lépe vyhovuje jeho (jejich) vzdělávacím možnostem umožnit v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině b) Sociální znevýhodnění Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním škola zabezpečí tyto podmínky: individuální nebo skupinovou péči odpovídající metody a formy práce pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky spolupráci s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby a je jim zajištěna specifická péče a pomoc ze strany školy, především při stimulaci a vytváření vhodných podmínek. Při identifikace mimořádného nadání uplatňujeme nejrůznější metody. Jde především o pozorování žáků ve školní práci, rozbor výsledků práce žáka, hodnocení testů a úloh, rozhovory se žákem a jeho rodiči. Především u žáků mladších je náročné jednoznačně stanovit, zda se jedná o mimořádné nadání, nebo zrychlený vývoj, který se postupně může vyrovnávat s věkovou normou. Při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného žáka mohou učitelům se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka pomoci psychologové v síti pedagogicko-psychologických poraden. Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků se vychází důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace. 14

15 individuální vzdělávací plány doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu zadávání specifických úkolů zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech možnost volby při výběru metod práce 3.5 Začlenění průřezových témat 15

16 Ročník OSV 1 Tv,Vv,M,Hv,Čj, CvČj, CvM Tv,Vv,M,Hv,Čj,CvM Tv,Vv,M,Hv,Čj, Nj Vl,Přd,Tv,Vv,M,Hv,Čj, NjVl,Přv,Tv,Vv,M,Hv,Čj, Nj OSV 2 Prv.,Tv,Vv,Čj Prv.,Tv,Vv,Čj,ICT Prv.,Tv,Vv,Čj Přd,Tv,Vv,Hv,Čj Přv,Tv,Vv,Hv,Čj,ICT OSV 3 Tv,Vv,M,Čj Tv,Vv,M,Čj Tv,Vv,M,Čj Vl,Přd,Tv,Vv,M,Čj Vl,Přv,Tv,Vv,M,Čj OSV 4 Tv,Vv,Čj Tv,Vv,Čj Tv,Vv,Čj, Nj Vl,Přd,Tv,Vv,Hv,Čj Vl,Přv,Tv,Vv,Hv,Čj, Nj OSV 5 Tv,Vv,Hv, CvČj, CvM Tv,Vv,Hv, CvM Tv,Vv,Hv,Čj, Nj Vl,Přd,Tv,Vv,Hv,Čj, Nj Vl,Přd,Tv,Vv,Hv,Čj, Nj OSV 6 Prv,Tv,Vv,Čj, CvM Prv,Tv,Vv,Čj, CvM Prv,Tv,Vv,Aj,Čj Vl,Tv,Vv,Aj,Čj Vl,Tv,Vv,Aj,Čj OSV 7 Prv.,Tv,Vv,M,Čj, CvČj, CvM Prv.,Tv,Vv,M,Čj Prv.,Tv,Vv,M,Čj, Nj Vl,Tv,Vv,M,Čj, Nj Vl,Tv,Vv,M,Čj, Nj OSV 8 Prv.,Tv,Vv,M,Čj, CvČj, CvM Prv.,Tv,Vv,M,Čj. CvM Prv.,Tv,Vv,Aj,M,Čj Vl,Přd,Tv,Vv,Aj,M,Čj Vl,Přd,Tv,Vv,Aj,M,Čj,ICT OSV 9 M, CvM M, CvM M M,Čj M,Čj,ICT OSV 10 M, CvM M, CvM M,Čj Vl,M,Čj Vl,M,Čj,ICT OSV 11 Vl,Čj Vl,Čj,ICT VDO 1 Prv.,Vv,Hv,Čj Prv.,Vv,Hv,Čj Prv.,Vv,Hv,Čj Vv,Hv,Čj Vv,Hv,Čj VDO 2 Prv.,Vv Prv.,Vv Prv.,Vv Vl,Vv,Čj Vl,Vv VDO 3 Vl Vl VDO 4 Vl,Hv Vl,Hv VMEGS 1 Vv,Hv,Čj, ICT Vv,Hv Vv,Aj,Hv,Čj, Nj Vl,Přd,Vv,Aj,Hv,Čj, Nj Vl,Přd,Vv,Hv,Čj,ICT,Nj VMEGS 2 Vv Vv Vv, Nj Vl,Přd,Vv,Hv,Čj, Nj Vl,Přd,Vv,Hv,Čj,ICT, Nj VMEGS 3 Hv Hv Hv Vl,Přd,Hv,Čj Vl,Přd,Hv,Čj,ICT, Nj MUV 1 Prv.,Vv,Hv Prv.,Vv,Hv Prv.,Vv,Hv,Čj, Nj Vv,Hv,Čj, Nj Vv,Hv,Čj,Nj MUV 2 Prv.,Tv,Vv,M,Hv,Čj, CvČj, CvM Prv.,Tv,Vv,M,Hv,Čj,ICT, CvM Prv.,Tv,Vv,M,Hv,Čj Vl,Tv,Vv,M,Hv,Čj Vl,Tv,Vv,Aj,M,Hv,Čj, Nj MUV 3 Vv Vv Vv Vl,Vv,Čj Vl,Vv,Čj MUV 4 Aj, Nj Aj, Nj Čj,Nj MUV 5 Tv,M, CvM Tv,M, CvM Tv,M Tv,M Tv,M,Čj EV 1 Prv.,Vv Prv.,Vv Prv.,Vv,Aj, Nj Přd,Vl,Vv,Aj, Nj Přd,Vl,Vv,Aj,ICT, Nj EV 2 Prv.,Vv,M, CvM Prv.,Vv,ICT, CvM Prv.,Vv,M Přd,Vl,Vv,M Přd,Vl,Vv,M,ICT EV 3 Prv.,Vv,M,Čj, CvM Prv.,Vv,M,Čj, CvM Prv.,Vv,M,Čj Přd,Vl,Vv,M,Hv,Čj Přd,Vl,Vv,M,Hv,Čj,ICT EV 4 Prv.,Vv,M,Hv, CvM Prv.,Vv,M,Hv, CvM Prv.,Vv,M,Hv Přd,Vl,Vv,M,Hv Přd,Vl,Vv,M,Hv,ICT MV 1 Prv. Prv,Čj Prv,Čj Vl,Hv,Čj Vl,Hv,Čj,ICT MV 2 Vv Vv Vv Vv,Čj Vv,Čj,ICT MV 3 Vv Vv Vv Vv Vv,ICT MV 4 Hv Hv Hv Hv,Čj Hv,Čj,ICT MV 5 Prv,Hv Prv,Hv Prv,Hv Hv Hv,Čj,ICT MV 6 Hv Hv Hv Hv Hv,ICT MV 7 Čj,ICT 16

17 Ročník OSV 1 Nj,F,Čj,Rv,ICT,Vv,Hv,Pč,Tv,D,Ov,Z,CvČj Nj,F,Čj,Rv,ICT,Vv,Hv,Pč,Tv,Ov,Rj,KAj,PcF Čj,Ch,Rv,ICT,Vv,Hv,Pč,Tv,Z,Rj,KAj,PcPř,Spp Čj,Ch,Rv,ICT,Hv,Pč,Tv,Z,Rj,KAj,Sze,Fg OSV 2 Nj,Rv,Vv,Hv,Tv,Př,D,Ov Nj,Čj,Rv,Vv,Hv,Pč,Tv,Rj Čj,Rv,Vv,Hv,Pč,Tv,Rj,KAj,PcPř,Spp Čj,Rv,Vv,Hv,Pč,Tv,Př,Rj,Jak,Fg OSV 3 Čj,Rv,Pč,Tv,Př,Ov Čj,Rv,Pč,Tv,PcF Čj,Rv,Pč,Tv,PcPř,Spp,Fg Nj,Čj,Rv,Pč,Tv,Př,Jak,Fg OSV 4 Nj, Rv,Tv,Př,Ov Nj,Čj,Rv,Pč,Tv,Rj Čj,Rv,Pč,Tv,Rj,PcPř,Spp,Fg Čj,Rv,Pč,Tv,Př,Rj,Fg OSV 5 Nj, Čj,Rv,ICT,M,Vv,Hv,Tv,Ov Nj,Čj,Rv,ICT,Vv,Hv,Tv,Rj,KAj,PcF Čj,Rv,ICT,Hv,Pč,Tv,Z,Rj,KAj,PcPř,Spp,Fg Čj,Rv,ICT,Hv,Pč,Tv,Z,Rj,KAj,Sze,Fg OSV 6 Nj, Čj,Rv,Hv,Tv,D,Ov Nj,Čj,Rv,Vv,Hv,Tv,Z,Rj,KAj Čj,Rv,Hv,Pč,Tv,Ov,Rj,KAj,PcPř,Spp,Fg Čj,Rv,Hv,Pč,Tv,Ov,Rj,Jak,Fg OSV 7 Aj,Čj,Rv,Pč,Tv,D,Ov Čj,Rv,Tv,Ov,KAj Čj,Rv,Vv,Pč,Tv,Př,Ov,Z,Rj,KAj,PcPř,Spp Čj,Rv,Pč,Tv,Př,D,Ov,Z,KAj,Sze,Fg OSV 8 Nj, Čj,Rv,Vv,Hv,Pč,Tv,D,Ov Nj,Čj,Rv,ICT,Hv,Pč,Tv,Ov,Rj,KAj,PcF Čj,Rv,ICT,Hv,Pč,Tv,Ov,Z,Rj,KAj,PcPř,Spp Čj,Rv,ICT,Vv,Hv,Pč,Tv,Ov,Z,Rj,KAj,Sze OSV 9 Nj, Čj,Rv,Pč,Tv,D,Ov Nj,Aj,Čj,Rv,ICT,Pč,Tv,Rj,PcF Aj,Čj,Rv,ICT,Vv,Pč,Tv,Ov,Rj,KAj,PcPř,Spp Aj,Čj,Rv,ICT,Pč,Tv,Př,Ov,Rj,Jak,Fg OSV 10 Čj,Rv,Pč,Tv,Ov Čj,Rv,ICT,M,Pč,Tv,PcF Čj,Rv,ICT,M,Vv,Pč,Tv,Z,PcPř,Spp Čj,Rv,ICT,Pč,Tv,Z,KAj,Sze,Fg OSV 11 Nj, Čj,Rv,Tv,Ov Nj,Čj,Rv,ICT,Tv Čj,Rv,ICT,Tv,Ov,Z,Rj,PcPř,Spp Čj,Rv,ICT,Vv,Tv,Ov,Z,Rj,KAj,Sze,Fg VDO 1 Čj,Rv,Ov Rv,Ov Rv,Pč,D,Ov,Z,Spp,Fg Nj,Rv,Pč,Z,Sze,Fg VDO 2 Aj,Čj,D Aj,Rv,ICT,D Rv,ICT,D,Ov,Z,Spp,Fg Rv,ICT,D,Z,Sze,Fg VDO 3 D D D,Ov,Z,Fg Rv,D,Ov,Z,Sze,Fg VDO 4 Čj,Vv,D D,Z,KAj Pč,Ov,Z,KAj,PcPř,Fg Aj,Rv,Pč,D,Ov,Z,KAj,Sze,Fg VMEGS 1 Nj,Aj,Čj,Rv,Př,D,Z Nj,Aj,Čj,Rv,ICT,Vv,Př,D,Z,Rj,KAj Čj,Rv,ICT,Vv,Pč,Z,Rj,KAj,PcPř,Fg Nj,Čj,Rv,ICT,Pč,Př,Ov,Z,Rj,KAj,Sze,Fg VMEGS 2 Nj, Čj,Hv,D Nj,Čj,Rv,ICT,Vv,Hv,Př,D,Ov,Z,Rj,KAj Aj,Čj,ICT,Hv,Pč,Z,Rj,KAj,PcPř,Fg Nj,Čj,Rv,ICT,Hv,Pč,Př,Ov,Z,Rj,KAj,Sze,Fg VMEGS 3 Čj,Vv,D,Ov Čj,Rv,Vv,Př,D,Z,KAj Čj,Vv,Př,D,Ov,Z,KAj,PcPř,Fg Nj,Aj,Čj,Rv,Vv,D,Ov,Z,KAj,Sze,Fg MUV 1 Nj,Aj,Čj,Rv,Tv Nj,Aj,Čj,Rv,Tv,Př,Z,Rj,KAj Čj,Rv,Pč,Tv,Z,Rj,KAj,PcPř Aj,Čj,Pč,Tv,Z,Rj,KAj,Sze MUV 2 Nj, Čj,Rv,Hv,Tv,Ov Nj,Aj,Čj,Rv,ICT,Hv,Tv,Rj,KAj Čj,Rv,ICT,Hv,Pč,Tv,Ov,Z,Rj,KAj,PcPř Nj,Čj,ICT,Hv,Pč,Tv,Ov,Z,Rj,KAj,Sze MUV 3 Čj,Rv,Hv,Z Čj,Rv,Hv,Z Aj,Čj,Rv,Hv,Př,D,Z,PcPř Čj,Hv,D,Z,KAj,Sze MUV 4 Nj,Čj,Rv,Hv,Z, CvČj Nj,Čj,Rv,Vv,Hv,Př,Ov,Z,Rj,KAj Aj,Čj,Rv,Hv,Př,Z,Rj,KAj,PcPř Nj,Čj,Rv,Hv,D,Ov,Z,Rj,KAj,Sze MUV 5 Čj,Rv Čj,Rv Čj,Rv,Ov,Z,KAj,PcPř Čj,Rv,D,Z,KAj,Sze EV 1 Vv,Př,Z Pč,Př,Z,KAj Ch,Pč,Př,Z,KAj,PcPř,Spp Ch,Vv,Př,Z,KAj,Sze EV 2 Rv,Vv,Pč,Př,Z Aj,Rv,Pč,Z,KAj F,Ch,Rv,Př,Z,KAj,PcPř,Spp F,Ch,Př,Z,KAj,Sze EV 3 Čj,Rv,Vv,Pč,Tv,Př,D,Z Čj,Rv,ICT,M,Vv,Tv,Př,Z Aj,F,Čj,Ch,Rv,ICT,M,Pč,Tv,Př,D,Z,PcPř,Spp F,Čj,Ch,ICT,M,Pč,Tv,Př,D,Ov,Z,KAj,Sze EV 4 Čj,Rv,Hv,Pč,Tv,Př,D,Ov,Z Čj,Rv,ICT,Vv,Hv,Pč,Tv,Př,D,Ov,Z Nj,F,Čj,Rv,ICT,Vv,Hv,Pč,Tv,Př,Z,PcPř,Spp Nj,Aj,F,Čj,Rv,ICT,Vv,Hv,Pč,Tv,Př,D,Z,KAj,Sze MV 1 Nj, Čj,Rv, CvČj Nj,Čj,Rv,ICT,Vv,D,Ov,Rj Nj,Čj,Rv,ICT,Pč,Př,D,Ov,Z,Rj,KAj,PcPř,Spp Čj,Rv,ICT,Hv,Pč,Př,D,Ov,Z,Rj,KAj,Sze,Fg MV 2 Čj,Rv,Z Čj,Rv,D Čj,Rv,Pč,Ov,Z,KAj,PcPř,Spp,Fg Čj,Pč,D,Ov,Z,KAj,Sze,Fg MV 3 Čj,Rv Čj,Rv,ICT Nj,Čj,Rv,ICT,KAj,Spp,Fg Nj,Čj,ICT,Jak,Fg MV 4 Čj,Rv Čj,Rv,D Čj,Rv,Fg Čj,Fg MV 5 Nj, Čj,Rv,Vv,Hv Nj,Čj,Rv,ICT,Hv,D,Rj Nj,Čj,Rv,ICT,Vv,Hv,Ov,Rj,PcPř,Spp,Fg Čj,Rv,ICT,Hv,Rj,Fg MV 6 Aj,Čj, CvČj Aj,Čj,Rv,ICT,KAj Čj,Rv,ICT,Jak,Fg Čj,ICT,Jak,Fg MV 7 Čj Čj,Rv,ICT,KAj Aj,Čj,Rv,ICT,Z,Jak,Fg Aj,Čj,ICT,Vv,Z,KAj,Sze,Fg 17

18 Zkratky - průřezová témata MUV - Mult ikult urní výchova OSV - Osobnostní a sociální výchova MUV 1 Kulturní diference Osobnostní rozvoj Or MUV 2 Lidské vztahy OSV 1 Rozvoj schopností poznávání MUV 3 Etnický původ OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí MUV 4 Multikulturalita OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace MUV 5 Princip sociálního smíru a solidarity OSV 4 Psychohygiena OSV 5 Kreativita EV - Enviromentální výchova Sociální rozvoj Sr EV 1 Ekosystémy OSV 6 Poznávání lidí EV 2 Základní podmínky života OSV 7 Mezilidské vztahy EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí OSV 8 Komunikace EV 4 Vztah člověka k prostředí OSV 9 Kooperace a kompetice MV - Mediální výchova Morální rozvoj Mr OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti T e matické okruhy re ce ptivních činností: OSV 11 Hodnoty, postoje, praktická etika MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MV 2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality MV 3 Stavba mediálních sdělení VDO - Výchova demokratického občana MV 4 Vnímání autora mediálních sdělení MV 5 Fungování a vliv médií ve společnosti VDO 1 Občanská společnost a škola VDO 2 Občan, občanská společnost a stát T emat ické okruhy produkt ivních činnost í: VDO 3 Formy participace občanů v politickém životě MV 6 Tvorba mediálního sdělení VDO 4 Principy demokracie jako formy vlády a z působu roz hodování MV 7 Práce v realizačním týmu VMEGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislost ech VMEGS 1 VMEGS 2 VMEGS 3 Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané 18

19 Zkratky vyučovací předměty 1. stupeň 2. stupeň Čj český jazyk Čj český jazyk Aj anglický jazyk Aj anglický jazyk Nj německý jazyk M matematika M matematika ICT výpočetní technika ICT výpočetní technika D dějepis Prv prvouka Ov občanská výchova Přd přírodověda F fyzika Vl vlastivěda Ch chemie Hv hudební výchova Př přírodopis Vv výtvarná výchova Z zeměpis Tv tělesná výchova Hv hudební výchova Pč pracovní činnosti Vv výtvarná výchova CvČj cvičení z českého jazyka Rv rodinná výchova CvM cvičení z matematiky Tv tělesná výchova Pč pracovní činnosti Nj německý jazyk Rj ruský jazyk KAj Konverzace v anglickém jazyce Vol volejbal Sh sportovní hry CvČj cvičení z českého jazyka Vč výtvarné činnosti PcF praktická cvičení z fyziky PcPř praktická cvičení z přírodopisu Spp seminář první pomoci Sze seminář zeměpisu Fg finanční gramotnost 19

20 4.UČEBNÍ PLÁNY 1.stupeň : ročník Vzdělávací oblast i Předmět časová dotace disponibilní hodiny Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Výpočetní technika 1 1 Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti volit elné předmět y Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Cvičení z českého jazyka Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Informační a komunikační technologie Výpočetní technika t ýdenní hodinová dot ace a disponibilní hodiny celkový t ýdenní počet hodin maximum t ýdně RVP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 2. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ŠLUKNOVSKÁ 2904, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ŠLUKNOVSKÁ 2904, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ŠLUKNOVSKÁ 2904, příspěvková organizace 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

I. Sekaniny 1804 Český jazyk

I. Sekaniny 1804 Český jazyk 1 stupeň I. Sekaniny 1804 Český jazyk Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje na 1.stupni jako samostatný předmět

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová: Český jazyk pro 2. ročník (Didaktis) H. Burianová: Český

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK Charakteristika vzdělávací

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více