ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ŠLUKNOVSKÁ 2904, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ŠLUKNOVSKÁ 2904, příspěvková organizace"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ŠLUKNOVSKÁ 2904, příspěvková organizace 1

2 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie(klíčové kompetence) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁNY POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU UČEBNÍ OSNOVY 1. stupeň Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK Vyučovací předmět: MATEMATIKA Vyučovací předmět: VÝPOČETNÍ TECHNIKA Vyučovací předmět: PRVOUKA Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI UČEBNÍ OSNOVY 2. stupeň Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA113 Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK Vyučovací předmět: MATEMATIKA, CVIČENÍ Z MATEMATIKY Vyučovací předmět: VÝPOČETNÍ TECHNIKA Vyučovací předmět: DĚJEPIS Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA Vyučovací předmět: FYZIKA, PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z FYZIKY Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS, PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z PŘÍRODOPISU Vyučovací předmět: ZEMĚPIS, SEMINÁŘ ZEMĚPISU Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA, VÝTVARNÉ ČINNOSTI Vyučovací předmět: RODINNÁ VÝCHOVA Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vyučovací předmět: SPORTOVNÍ HRY Vyučovací předmět: VOLEJBAL Vyučovací předmět: SEMINÁŘ PRVNÍ POMOCI Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ PŘEDMĚTY Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK Vyučovací předmět: RUSKÝ JAZYK Vyučovací předmět: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ AUTOEVALUACE ŠKOLY DODATEK Vyučovací předmět: FINANČNÍ GRAMOTNOST

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Název ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Vědět znamená něčím se stát 1.2. Předkladatel: Ředitel školy Mgr. Jaroslav Javůrek Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace Adresa školy: Česká Lípa, Šluknovská Jméno ředitele: Mgr. Jaroslav Javůrek Kontakty: tel.: , mobil: web.: zslada.cz 1.3. Zřizovatel: Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa tel.: , fax: Platnost dokumentu: od Podpis ředitele: Razítko školy: 1.5. Další údaje: Právní forma Příspěvková organizace Zřizovací listina č. 554/01 ze dne v platném znění vydaná Zastupitelstvem Města Česká Lípa IČO: REZIDO: IZO: ZŠ: kapacita: 750 ţáků ŠD: ţáků ŠJ: jídel Koordinátoři ŠVP: Mgr. Věra Syslová Mgr. Pavlína Pavlíčková Typ školy: Úplná základní škola s ročníkem 3

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Úplnost a velikost školy Základní škola,česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace je státní, středně velká, plně organizovaná základní škola sídlištního typu. Škola je umístěna na okraji města Česká Lípa na sídlišti Lada. Byla založena v roce Poskytuje vzdělání cca 530 dětem v postupném ročníku. Všechny ročníky mají 2 3 paralelní třídy. Na prvním stupni je v každém ročníku jedna třída zaměřena na rozšířenou výuku hudební výchovy. Počínaje rokem 2000 vzniká vždy v 6. ročníku jedna statutární sportovní třída se zaměřením na volejbal. (Projekt intenzifikace tříd se sportovním zaměřením) 2.2. Vybavení školy Výuka probíhá v 21 kmenových třídách a v 18 odborných učebnách ( učebna přírodopisu, učebna chemie s chemickou laboratoří, učebna fyziky, učebna výtvarné výchovy, tři učebny výpočetní techniky, tři jazykové učebny, dílny na pracovní činnosti, cvičná kuchyňka, promítací sál, učebna hudební výchovy, keramická dílna, žákovská knihovna) Škola má bezbariérový přístup, lze používat dva výtahy. K pohybovým aktivitám žáci využívají 2 tělocvičny, sportovní areál s fotbalovým hřištěm, hřištěm na basketbal, kurty na volejbal a plážový volejbal, běžeckou dráhou, prostorem na skok daleký a vrh koulí, stolem na stolní tenis. Čtyři oddělení školní družiny využívá pro svou činnost 4 učebny. Žákům jsou k dispozici tři občerstvovací automaty. Součástí školy je školní jídelna s možností výběru ze dvou jídel. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy v souladu s normami). Žáci se specifickými poruchami učení a chování dyslektickou nebo dyskalkulickou ambulanci. mohou navštěvovat Všechny kabinety jsou vybaveny PC s přístupem na server a na internet. Učitelé se scházejí ve dvou sborovnách, které jsou vybaveny PC s tiskárnou a kopírkou. Přestávky tráví žáci v příslušných halách, za dobrého počasí mohou pobývat na odpočinkových plochách venku. Mohou rovněž využívat učebny PC. Estetická stránka školy - interiér školy včetně výzdoby žákovskými pracemi a nástěnkami je velmi vlídný, příznivý a působí optimisticky, novými lavicemi byly vybaveny téměř všechny učebny. Postupně pracujeme na výzdobě vedlejších ploch interiéru, abychom prostředí školy více zútulnili. Vybavenost pomůckami je dobrá. Průběžně doplňujeme třídy kvalitní audiovizuální technikou, v odborných učebnách je možné využívat projekční techniku, jedna učebna je vybavena interaktivní tabulí. Ve školním roce 2007/2008 jsme vybudovali multimediální učebnu pro 30 žáků. Je potřeba vybavit učebny jazyků kvalitními lavicemi. 4

5 2.3. Charakteristika žáků a pedagogického sboru Školu navštěvují převážně děti ze sídliště Lada. Na škole se vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků s SPUCH a dětí tělesně postižených. Pedagogický sbor má 39 členů. 75% je plně kvalifikovaných. Ve sboru je 6 mužů, 10 pedagogických pracovníků z celkového počtu 39 nemá požadovanou kvalifikaci. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, specialista na environmentální výchovu, ekologickou výchovu. Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech, 3 učitelé mají základní kurz první pomoci Kroužky a zájmové útvary Sborový zpěv Volejbalový kroužek roč. Zdravotnický kroužek 9. roč. Peer aktivisté roč. Aerobic I. II. stupeň Anglický jazyk I. II. stupeň Keramický kroužek I. II. stupeň Mažoretky I. II. stupeň Technický kroužek 9. roč. Výpočetní technika roč. Zájmové kroužky v ŠD 2.5. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Žáci 1. stupně se každoročně účastní ozdravných pobytů převážně v regionu Libereckého kraje. Cílem je upevnit přátelské vztahy v kolektivech dětí a seznámit žáky s přírodními a kulturními památkami našeho kraje. Žáci sportovní třídy 6. ročníku absolvují adaptační sportovní soustředění a lyžařský kurz a letní soustředění v době hlavních školních prázdnin. 7. ročníky se pravidelně účastní lyžařského výcvikového kurzu. Pro žáky 8. a 9. ročníků pořádáme každoročně tématicky zaměřené exkurze. Škola je zapojena do projektu Adopce na dálku, v rámci kterého proběhl na naší škole v dubnu 2008 Den s Afrikou. Žáci sportovních tříd se každoročně zúčastňují mezinárodních volejbalových turnajů v Německu a Holandsku Školská rada Od pracuje na naší škole školská rada. Na svých prvních zasedáních zvolení členové získají osvědčení, volí si předsedu a místopředsedu, schvalují jednací řád. Do školské rady jsou voleni dva zástupci z řad rodičů, dva zástupci z řad pedagogických pracovníků a dva zástupci 5

6 zřizovatele. Školská rada schvaluje důležité dokumenty školy (klasifikační řád, vnitřní řád, výroční zprávou) a seznamuje se s dalšími dokumenty např. rozpočtem školy, Činnost Sdružení rodičů a přátel dětí školy (SRPD) Na první třídní schůzce je v každé třídě zvolen zástupce do hlavního výboru SRPD. Hlavní výbor schvaluje výši příspěvků SRPD, finanční příspěvky na akce školy. Finanční příspěvky jsou zaměřeny na tyto akce: Příspěvek na autobus pro ozdravné pobyty Upomínkové předměty pro vycházející žáky Knižní odměny pro úspěšné žáky na konci školního roku Bambiriáda doprava do Liberce Odznaky Ladský víceboj Cestovné pro účely reprezentace školy Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni na třídních schůzkách nebo konzultačních odpoledních. Veškeré důležité informace o škole najdou na webových stránkách školy Žákovský parlament Žáci se podílejí na chodu školy prostřednictvím žákovského parlamentu. Mohou dávat podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a sami organizují své projekty, pomáhají při organizaci sportovních a kulturních akcí školy Den otevřených dveří V lednu pořádá naše škola Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost.cílem je seznámit rodiče budoucích prvňáčků s chodem školy a rodiče všech žáků seznámit s možnostmi využívání odborných učeben a s nabídkou volnočasových aktivit, které škola nabízí Akademie, besídky a akce s rodiči a pro rodiče Škola pořádá na závěr školního roku Akademii pro žáky a pro rodiče. V závěru kalendářního roku pořádá zpravidla Vánoční besídku. Pro zlepšení vztahů s rodiči využívají někteří učitelé ozdravné pobyty, jiní zvou rodiče na besídky třídy při příležitostech Dne matek atd. 6

7 2.11. Školní časopis SATELIT sportovní měsíčník Tento časopis je sledovaný nejen žáky ze sportovních tříd, ale i dalšími. Zajímají se o něj i rodiče. Přináší mnoho zajímavostí ze sportovního života na škole, uvádí termíny soutěží, výsledky a tabulky. Objevují se zde články výchovného charakteru, např. zásady sportovců, chování sportovců atd. Žáci se dozvídají také informace z oblasti tréninku technika, taktika, metodika, atd. Časopis připravuje a zpracovává p. Radek Častulík ČASOPIS PEER AKTIVISTŮ Slouží jako informační materiál pro žáky a pedagogy o činnosti členů kroužku peer aktivistů a kroužku zdravotnického. Přináší nejnovější poznatky z oblasti prevence sociálně patologických jevů. Členové kroužku navštěvují spolužáky v nižších ročnících a informují je vhodnou formou o nebezpečí drog a návyku kouření. Časopis připravuje a vydává p. uč. Alena Hladoníková ve spolupráci s peer aktivisty LADSKÝ ŠUM Nový měsíčník, který vznikl v tomto školním roce. V prosinci vyšel Vánoční speciál a od ledna vychází pravidelně každý měsíc nákladem 150 kusů po 24 stranách. Časopis se věnuje školním událostem a obsahuje též úkoly a hádanky pro zábavu dětí. Odpovědným redaktorem časopisu je p. uč. Jitka Stowasserová. Do časopisu přispívají pravidelně děti, učitelé a vychovatelky ŠD. V plánu je vytvoření redakční rady a rozšíření časopisu Webové stránky školy Prostřednictvím webových stránek naší školy se mohou rodiče a veřejnost seznámit se základními údaji o škole, s jejími dokumenty, s výukou, se zájmovou činností na škole, s prací školní družiny, s informacemi školní jídelny a s aktuálním děním na škole. Většinu zpráv o školních akcích doprovázejí fotografie. 7

8 2.13. Spolupráce s veřejností Spolupráce s městskou knihovnou Žáci 1., 3. a 5. ročníků jsou v městské knihovně pravidelně seznamováni s její činností. Naši společnou snahou je vytvořit u dětí vztah k četbě, k literatuře, aby se čtení knih stalo součástí jejich života Spolupráce s tělovýchovnou jednotou (Lokomotiva Česká Lípa ) V rámci rozvoje a podpory sportu spolupracuje naše škola s TJ Lokomotiva Česká Lípa - zejména s oddílem volejbalu. Čtyři učitelé školy jsou zároveň trenéry volejbalového oddílu TJ Loko Česká Lípa. Na základě trojstranné smlouvy ( MŠMT, ČVS a ZŠ) zajišťují učitelé a trenéři TJ sportovní činnost žáků statutárních sportovních tříd a přípravky mladších žáků. V této oblasti dosahuje škola špičkových výsledků v ČR a je hodnocena ČVS jako jedna z nejúspěšnějších škol v ČR Spolupráce s PPP, odborem sociálních věcí, policií Vedení školy a výchovná poradkyně spolupracuje při řešení výchovných a výukových problémů s PPP v České Lípě, s odborem sociálních věcí MÚ Č. Lípa, s Městskou policií v Č. Lípě a s Policií ČR Spolupráce se zřizovatelem Škola dobře spolupracuje se zřizovatelem v oblasti materiálního vybavení školy, volnočasových aktivit žáků a reprezentace města. Nedostatkem spolupráce je dosud neochota zřizovatele podílet se na mzdových prostředcích pro zaměstnance školy. Tím jsou školy v České Lípě znevýhodněny v konkurenci dalších škol, což se projevuje zejména v kritickém nedostatku kvalitních pedagogických pracovníků na školách v Č. Lípě. 8

9 3.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Co je pro nás ve vzdělávání žáků důležité: Dát dětem takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě Podporovat všechny druhy nadání, umožnit každému dítěti zažít úspěch a pomoci mu najít oblast, ve které je úspěšné Věnovat se KAŽDÉMU dítěti a podle jeho potřeb individualizovat a diferencovat výuku Vytvářet u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat ho k celoživotnímu učení Na co se chceme zaměřit: Vést děti ke slušnému, zdvořilému vystupování Vytvářet pozitivní klima ve škole Vést děti k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení Učit děti diskutovat a otevřeně vyjadřovat své názory, aniž by tím poškozovaly práva a sebevědomí ostatních Poznávat kulturní a přírodní památky Českolipska a utvářet pozitivní vztah ke svému městu a jeho okolí Co budeme především podporovat a rozvíjet: Zdravý životní styl, prevence sociálně patologických jevů Zavádět informační a komunikační technologie, moderní a efektivní způsoby výuky Kvalitní práci třídního učitele zaměřenou především na vzájemné vztahy mezi dětmi, atmosféru důvěry ve třídě Bohatý výběr zájmových kroužků pro volnočasové aktivity dětí Upřednostnit využití tělocvičen a sportovního areálu našim dětem kroužky, ŠD, 1. stupeň před ostatními zájemci Budovat zdravou sebedůvěru Co se stane našimi prioritami: Užší spolupráce s rodičovskou veřejností, zapojení rodičů do života školy, třídy Pozitivní a aktivní přístup k životu a světu Sportovní aktivity Společné akce učitelé, žáci, rodiče otevřená škola pro veřejnost 9

10 .3.2. Výchovné a vzdělávací strategie - klíčové kompetence (společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků) Kompetence k učení pro lepší pochopení učiva využíváme názorných pomůcek využíváme co nejvíce smyslů necháme žáky individuálně s názornými pomůckami manipulovat, třídit a rozlišovat dbáme, aby každý nový činnostní postup měl určitý didaktický cíl, přivádíme žáky k úvahám o problému, k vyjádření svých závěrů klademe důraz na porozumění učivu a návaznost mezi jednotlivými poznatky snažíme se podporovat čtení s porozuměním necháváme žáky vyjadřovat se k přečtenému textu a stručně vyprávět jeho obsah dáváme příležitost k využívání žákovských zkušeností ve výuce podporujeme tvořivou činnost žáků pomáháme podporovat sebedůvěru ve vlastní schopnosti upozorňujeme na konkrétní využití vědomostí a dovedností v životě vytváříme návyky k celoživotnímu učení domácí úkoly směřujeme k procvičování učiva, které žíci ve škole zvládli individuálně vedeme žáky k získávání poznatků i z jiných zdrojů, než jsou školní materiály Kompetence k řešení problémů zadáváme problémové úkoly v návaznosti na praktický život žáci třídí, rozlišují, seskupují, přidávají i vyřazují určité pojmy, pomůcky nebo připravené kartičky s údaji vzhledem k tomu, co mají sledovat podle svého uvážení žáci na základě uvedených činností nacházejí shodné, podobné nebo naopak odlišné znaky postupujeme od jednoduchých problémů ke složitějším na základě pochopení sami žáci navrhují a provádějí obměny činností objevené poznatky aplikují v obdobných situacích, které sami vymýšlejí (využívají své dosavadní individuální poznatky, dovednosti a zkušenosti) předkládáme též neobvykle zadané úlohy, např. pomocí schémat, obrázků, grafů podporujeme účast žáků, podle jejich schopností, v různých soutěžích, zvláště tvořivých vedeme žáky k tomu, aby se nedali odradit případným nezdarem, docházeli ve své činnosti k závěrům, pokoušeli se najít vhodné řešení různé závěry, řešení a rozhodnutí necháváme žáky obhajovat učíme žáky zodpovědnosti za svá rozhodnutí umožňujeme žákům vyhledávání nových informací, jejich třídění i propojování s učivem 10

11 vedeme žáky k jednoduchému zaznamenávání svých pozorování Kompetence komunikativní vedeme žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými necháváme žáky při každé jejich činnosti hovořit o pozorovaném jevu nebo o vlastním způsobu řešení daného úkolu přijímáme často neodborně vyjádřené žákovské názory, upřesňujeme je umožňujeme žákům hovořit o poznaných souvislostech a zkušenostech z jejich života dáváme žákům prostor k vyjádření vlastního názoru učíme žáky naslouchat názorům ostatních, využívat možností o názorech diskutovat, respektovat se navzájem hovoříme o pozorování v přírodě, o zajímavých poznatcích z četby nebo ze sledování naučných pořadů do výuky jazyků zařazujeme jednoduchá mluvnická cvičení na zvolené téma vymýšlíme různé úlohy, otázky, vyvoláváme se mezi sebou navzájem hovoříme o postupu ve složitější úloze, zkusíme druhým poradit, ptáme se navzájem na problémy v učivu ve výtvarné a hudební výchově necháváme žáky pokusit se vyjadřovat dojmy z uměleckého díla Kompetence sociální a personální individuální činnost zařazovaná do výuky je střídána s činnostmi žáků ve skupině vedeme žáky ke spolupráci, vzájemné domluvě a respektování se navzájem dbáme na to, aby se žáci podíleli na stanovení pravidel pro práci v různě velkých skupinách a tato pravidla respektovali učíme žáky vzájemné toleranci a zodpovědnosti za plnění dílčích částí společného úkolu učíme žáky základům spolupráce, týmové práce, střídání rolí ve skupině vedeme je, aby v případě potřeby dokázali požádat o pomoc a sami byli ochotni pomoc podle svých možností poskytnout vedeme žáky k vzájemné komunikaci v příjemné atmosféře, k čemuž napomáhá i vhodné oslovování žáků mezi sebou pomáháme žákům vytvořit představu o sobě samém (sebeúcta, sebeuspokojení) učíme ohleduplnému a citlivému vztahu k přírodě, lidem, kulturním a etickým hodnotám vedeme žáky ke kladnému vztahu k rodnému místu, regionu, kraji Kompetence občanské vedeme žáky k vzájemnému slušnému chování bez hrubostí a násilí vedeme je ke snaze si mezi sebou pomáhat, uznávat se a oceňovat nápady druhých 11

12 učíme žáky uvědomovat si svých práv, snažit se o co nejlepší plnění svých povinností vedeme žáky k respektování individuálních rozdílů (menšiny, národy) vedeme žáky k péči o zdraví a k jeho ochraně rozvíjíme schopnosti empatie (vcítění se do někoho) Kompetence pracovní zaměřujeme se na dosažení zručnosti žáků při práci s různými materiály, provádění činností a pokusů učíme žáky udržování pořádku na pracovním místě, systém v ukládání pomůcek a nářadí podporujeme přípravu jednoduchých pomůcek pro výuku samotnými žáky vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci učíme poznávat různé obory lidské činnosti, jejich výsledky a význam pro ostatní lidi vedeme žáky k zodpovědnému a sebekritickému postoji k volbě budoucího povolání výuku doplňujeme o praktické exkurze 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je třeba vycházet z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. a) Zdravotní postižení a zdravotní znevýhodnění Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto podmínky: u dětí s tělesným postižením je zajištěno osvojení specifických dovedností v rozsahu individuálních možností dítěte je zabezpečena možnost pohybu dítěte v prostorách školy pomocí dostupných technických prostředků nebo lidských zdrojů jsou vytvářeny podmínky pro náhradní tělovýchovné aktivity dítěte možné v rámci jeho postižení jsou využívány kompenzační (technické a didaktické) pomůcky u dětí se zrakovým postižením je zajištěno osvojení specifických dítětem zvládnutelných dovedností zaměřených na samostatnost a sebeobsluhu prostředí je bezbariérové, s ohledem na zrakové postižení dítěte pro ně maximálně bezpečné 12

13 je dodržována předepsaná zraková hygiena je vytvářena nabídka alternativních (zvládnutelných) aktivit jsou využívány vhodné kompenzační (technické, zvláště optické a didaktické) pomůcky a hračky u dětí se sluchovým postižením je zajištěno osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte je dodržována sluchová hygiena jsou zajištěny a využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky u dětí s mentální retardací je zajištěno osvojení specifických dovedností zaměřených na zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických návyků v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení jsou využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky je zajištěna přítomnost asistenta (podle míry a stupně postižení) u dětí s poruchami pozornosti a vnímání (děti s poruchou učení a chování) prostředí je pro dítě zklidňující je zajištěn zvýšený bezpečnostní dohled je zajištěn důsledný individuální přístup pedagoga k dítěti škola těsně spolupracuje s SPC a s rodiči dítěte jsou využívány speciální didaktické pomůcky zaměřené na cvičení soustředění a pozornosti u dětí s poruchami řeči je zajištěna kvalitní průběžná logopedická péče je zajištěna těsná spolupráce s odborníky a s rodiči dítěte u dětí s více vadami a autismem je zajištěno osvojení specifických dovedností, zaměřených na sebeobsluhu vzdělávací prostředí je klidné a pro dítě podnětné jsou využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky jsou zajištěny další podmínky podle druhu a stupně postižení 13

14 Další podmínky týkající se vzdělávání žáků se zdravotním postižením, které škola umožňuje : využití vyšší časové dotace (ve všech ročnících) k posílení předmětů, které vzhledem k postižení žáků vyšší časovou dotaci vyžadují úpravu a formulaci očekávaných výstupů vzdělávacích oborů v jednotlivých obdobích tak, aby byly pro tyto žáky z hlediska jejich možností reálné a splnitelné, a těmto výstupům přizpůsobí i výběr učiva pokud zdravotní postižení žáka (žáků) objektivně neumožňuje realizaci vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru RVP ZV nebo jeho části nahradí příslušný vzdělávací obsah nebo jeho část příbuzným, případně jiným vzdělávacím obsahem, který lépe vyhovuje jeho (jejich) vzdělávacím možnostem umožnit v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině b) Sociální znevýhodnění Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním škola zabezpečí tyto podmínky: individuální nebo skupinovou péči odpovídající metody a formy práce pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky spolupráci s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby a je jim zajištěna specifická péče a pomoc ze strany školy, především při stimulaci a vytváření vhodných podmínek. Při identifikace mimořádného nadání uplatňujeme nejrůznější metody. Jde především o pozorování žáků ve školní práci, rozbor výsledků práce žáka, hodnocení testů a úloh, rozhovory se žákem a jeho rodiči. Především u žáků mladších je náročné jednoznačně stanovit, zda se jedná o mimořádné nadání, nebo zrychlený vývoj, který se postupně může vyrovnávat s věkovou normou. Při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného žáka mohou učitelům se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka pomoci psychologové v síti pedagogicko-psychologických poraden. Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků se vychází důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace. 14

15 individuální vzdělávací plány doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu zadávání specifických úkolů zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech možnost volby při výběru metod práce 3.5 Začlenění průřezových témat 15

16 Ročník OSV 1 Tv,Vv,M,Hv,Čj, CvČj, CvM Tv,Vv,M,Hv,Čj,CvM Tv,Vv,M,Hv,Čj, Nj Vl,Přd,Tv,Vv,M,Hv,Čj, NjVl,Přv,Tv,Vv,M,Hv,Čj, Nj OSV 2 Prv.,Tv,Vv,Čj Prv.,Tv,Vv,Čj,ICT Prv.,Tv,Vv,Čj Přd,Tv,Vv,Hv,Čj Přv,Tv,Vv,Hv,Čj,ICT OSV 3 Tv,Vv,M,Čj Tv,Vv,M,Čj Tv,Vv,M,Čj Vl,Přd,Tv,Vv,M,Čj Vl,Přv,Tv,Vv,M,Čj OSV 4 Tv,Vv,Čj Tv,Vv,Čj Tv,Vv,Čj, Nj Vl,Přd,Tv,Vv,Hv,Čj Vl,Přv,Tv,Vv,Hv,Čj, Nj OSV 5 Tv,Vv,Hv, CvČj, CvM Tv,Vv,Hv, CvM Tv,Vv,Hv,Čj, Nj Vl,Přd,Tv,Vv,Hv,Čj, Nj Vl,Přd,Tv,Vv,Hv,Čj, Nj OSV 6 Prv,Tv,Vv,Čj, CvM Prv,Tv,Vv,Čj, CvM Prv,Tv,Vv,Aj,Čj Vl,Tv,Vv,Aj,Čj Vl,Tv,Vv,Aj,Čj OSV 7 Prv.,Tv,Vv,M,Čj, CvČj, CvM Prv.,Tv,Vv,M,Čj Prv.,Tv,Vv,M,Čj, Nj Vl,Tv,Vv,M,Čj, Nj Vl,Tv,Vv,M,Čj, Nj OSV 8 Prv.,Tv,Vv,M,Čj, CvČj, CvM Prv.,Tv,Vv,M,Čj. CvM Prv.,Tv,Vv,Aj,M,Čj Vl,Přd,Tv,Vv,Aj,M,Čj Vl,Přd,Tv,Vv,Aj,M,Čj,ICT OSV 9 M, CvM M, CvM M M,Čj M,Čj,ICT OSV 10 M, CvM M, CvM M,Čj Vl,M,Čj Vl,M,Čj,ICT OSV 11 Vl,Čj Vl,Čj,ICT VDO 1 Prv.,Vv,Hv,Čj Prv.,Vv,Hv,Čj Prv.,Vv,Hv,Čj Vv,Hv,Čj Vv,Hv,Čj VDO 2 Prv.,Vv Prv.,Vv Prv.,Vv Vl,Vv,Čj Vl,Vv VDO 3 Vl Vl VDO 4 Vl,Hv Vl,Hv VMEGS 1 Vv,Hv,Čj, ICT Vv,Hv Vv,Aj,Hv,Čj, Nj Vl,Přd,Vv,Aj,Hv,Čj, Nj Vl,Přd,Vv,Hv,Čj,ICT,Nj VMEGS 2 Vv Vv Vv, Nj Vl,Přd,Vv,Hv,Čj, Nj Vl,Přd,Vv,Hv,Čj,ICT, Nj VMEGS 3 Hv Hv Hv Vl,Přd,Hv,Čj Vl,Přd,Hv,Čj,ICT, Nj MUV 1 Prv.,Vv,Hv Prv.,Vv,Hv Prv.,Vv,Hv,Čj, Nj Vv,Hv,Čj, Nj Vv,Hv,Čj,Nj MUV 2 Prv.,Tv,Vv,M,Hv,Čj, CvČj, CvM Prv.,Tv,Vv,M,Hv,Čj,ICT, CvM Prv.,Tv,Vv,M,Hv,Čj Vl,Tv,Vv,M,Hv,Čj Vl,Tv,Vv,Aj,M,Hv,Čj, Nj MUV 3 Vv Vv Vv Vl,Vv,Čj Vl,Vv,Čj MUV 4 Aj, Nj Aj, Nj Čj,Nj MUV 5 Tv,M, CvM Tv,M, CvM Tv,M Tv,M Tv,M,Čj EV 1 Prv.,Vv Prv.,Vv Prv.,Vv,Aj, Nj Přd,Vl,Vv,Aj, Nj Přd,Vl,Vv,Aj,ICT, Nj EV 2 Prv.,Vv,M, CvM Prv.,Vv,ICT, CvM Prv.,Vv,M Přd,Vl,Vv,M Přd,Vl,Vv,M,ICT EV 3 Prv.,Vv,M,Čj, CvM Prv.,Vv,M,Čj, CvM Prv.,Vv,M,Čj Přd,Vl,Vv,M,Hv,Čj Přd,Vl,Vv,M,Hv,Čj,ICT EV 4 Prv.,Vv,M,Hv, CvM Prv.,Vv,M,Hv, CvM Prv.,Vv,M,Hv Přd,Vl,Vv,M,Hv Přd,Vl,Vv,M,Hv,ICT MV 1 Prv. Prv,Čj Prv,Čj Vl,Hv,Čj Vl,Hv,Čj,ICT MV 2 Vv Vv Vv Vv,Čj Vv,Čj,ICT MV 3 Vv Vv Vv Vv Vv,ICT MV 4 Hv Hv Hv Hv,Čj Hv,Čj,ICT MV 5 Prv,Hv Prv,Hv Prv,Hv Hv Hv,Čj,ICT MV 6 Hv Hv Hv Hv Hv,ICT MV 7 Čj,ICT 16

17 Ročník OSV 1 Nj,F,Čj,Rv,ICT,Vv,Hv,Pč,Tv,D,Ov,Z,CvČj Nj,F,Čj,Rv,ICT,Vv,Hv,Pč,Tv,Ov,Rj,KAj,PcF Čj,Ch,Rv,ICT,Vv,Hv,Pč,Tv,Z,Rj,KAj,PcPř,Spp Čj,Ch,Rv,ICT,Hv,Pč,Tv,Z,Rj,KAj,Sze,Fg OSV 2 Nj,Rv,Vv,Hv,Tv,Př,D,Ov Nj,Čj,Rv,Vv,Hv,Pč,Tv,Rj Čj,Rv,Vv,Hv,Pč,Tv,Rj,KAj,PcPř,Spp Čj,Rv,Vv,Hv,Pč,Tv,Př,Rj,Jak,Fg OSV 3 Čj,Rv,Pč,Tv,Př,Ov Čj,Rv,Pč,Tv,PcF Čj,Rv,Pč,Tv,PcPř,Spp,Fg Nj,Čj,Rv,Pč,Tv,Př,Jak,Fg OSV 4 Nj, Rv,Tv,Př,Ov Nj,Čj,Rv,Pč,Tv,Rj Čj,Rv,Pč,Tv,Rj,PcPř,Spp,Fg Čj,Rv,Pč,Tv,Př,Rj,Fg OSV 5 Nj, Čj,Rv,ICT,M,Vv,Hv,Tv,Ov Nj,Čj,Rv,ICT,Vv,Hv,Tv,Rj,KAj,PcF Čj,Rv,ICT,Hv,Pč,Tv,Z,Rj,KAj,PcPř,Spp,Fg Čj,Rv,ICT,Hv,Pč,Tv,Z,Rj,KAj,Sze,Fg OSV 6 Nj, Čj,Rv,Hv,Tv,D,Ov Nj,Čj,Rv,Vv,Hv,Tv,Z,Rj,KAj Čj,Rv,Hv,Pč,Tv,Ov,Rj,KAj,PcPř,Spp,Fg Čj,Rv,Hv,Pč,Tv,Ov,Rj,Jak,Fg OSV 7 Aj,Čj,Rv,Pč,Tv,D,Ov Čj,Rv,Tv,Ov,KAj Čj,Rv,Vv,Pč,Tv,Př,Ov,Z,Rj,KAj,PcPř,Spp Čj,Rv,Pč,Tv,Př,D,Ov,Z,KAj,Sze,Fg OSV 8 Nj, Čj,Rv,Vv,Hv,Pč,Tv,D,Ov Nj,Čj,Rv,ICT,Hv,Pč,Tv,Ov,Rj,KAj,PcF Čj,Rv,ICT,Hv,Pč,Tv,Ov,Z,Rj,KAj,PcPř,Spp Čj,Rv,ICT,Vv,Hv,Pč,Tv,Ov,Z,Rj,KAj,Sze OSV 9 Nj, Čj,Rv,Pč,Tv,D,Ov Nj,Aj,Čj,Rv,ICT,Pč,Tv,Rj,PcF Aj,Čj,Rv,ICT,Vv,Pč,Tv,Ov,Rj,KAj,PcPř,Spp Aj,Čj,Rv,ICT,Pč,Tv,Př,Ov,Rj,Jak,Fg OSV 10 Čj,Rv,Pč,Tv,Ov Čj,Rv,ICT,M,Pč,Tv,PcF Čj,Rv,ICT,M,Vv,Pč,Tv,Z,PcPř,Spp Čj,Rv,ICT,Pč,Tv,Z,KAj,Sze,Fg OSV 11 Nj, Čj,Rv,Tv,Ov Nj,Čj,Rv,ICT,Tv Čj,Rv,ICT,Tv,Ov,Z,Rj,PcPř,Spp Čj,Rv,ICT,Vv,Tv,Ov,Z,Rj,KAj,Sze,Fg VDO 1 Čj,Rv,Ov Rv,Ov Rv,Pč,D,Ov,Z,Spp,Fg Nj,Rv,Pč,Z,Sze,Fg VDO 2 Aj,Čj,D Aj,Rv,ICT,D Rv,ICT,D,Ov,Z,Spp,Fg Rv,ICT,D,Z,Sze,Fg VDO 3 D D D,Ov,Z,Fg Rv,D,Ov,Z,Sze,Fg VDO 4 Čj,Vv,D D,Z,KAj Pč,Ov,Z,KAj,PcPř,Fg Aj,Rv,Pč,D,Ov,Z,KAj,Sze,Fg VMEGS 1 Nj,Aj,Čj,Rv,Př,D,Z Nj,Aj,Čj,Rv,ICT,Vv,Př,D,Z,Rj,KAj Čj,Rv,ICT,Vv,Pč,Z,Rj,KAj,PcPř,Fg Nj,Čj,Rv,ICT,Pč,Př,Ov,Z,Rj,KAj,Sze,Fg VMEGS 2 Nj, Čj,Hv,D Nj,Čj,Rv,ICT,Vv,Hv,Př,D,Ov,Z,Rj,KAj Aj,Čj,ICT,Hv,Pč,Z,Rj,KAj,PcPř,Fg Nj,Čj,Rv,ICT,Hv,Pč,Př,Ov,Z,Rj,KAj,Sze,Fg VMEGS 3 Čj,Vv,D,Ov Čj,Rv,Vv,Př,D,Z,KAj Čj,Vv,Př,D,Ov,Z,KAj,PcPř,Fg Nj,Aj,Čj,Rv,Vv,D,Ov,Z,KAj,Sze,Fg MUV 1 Nj,Aj,Čj,Rv,Tv Nj,Aj,Čj,Rv,Tv,Př,Z,Rj,KAj Čj,Rv,Pč,Tv,Z,Rj,KAj,PcPř Aj,Čj,Pč,Tv,Z,Rj,KAj,Sze MUV 2 Nj, Čj,Rv,Hv,Tv,Ov Nj,Aj,Čj,Rv,ICT,Hv,Tv,Rj,KAj Čj,Rv,ICT,Hv,Pč,Tv,Ov,Z,Rj,KAj,PcPř Nj,Čj,ICT,Hv,Pč,Tv,Ov,Z,Rj,KAj,Sze MUV 3 Čj,Rv,Hv,Z Čj,Rv,Hv,Z Aj,Čj,Rv,Hv,Př,D,Z,PcPř Čj,Hv,D,Z,KAj,Sze MUV 4 Nj,Čj,Rv,Hv,Z, CvČj Nj,Čj,Rv,Vv,Hv,Př,Ov,Z,Rj,KAj Aj,Čj,Rv,Hv,Př,Z,Rj,KAj,PcPř Nj,Čj,Rv,Hv,D,Ov,Z,Rj,KAj,Sze MUV 5 Čj,Rv Čj,Rv Čj,Rv,Ov,Z,KAj,PcPř Čj,Rv,D,Z,KAj,Sze EV 1 Vv,Př,Z Pč,Př,Z,KAj Ch,Pč,Př,Z,KAj,PcPř,Spp Ch,Vv,Př,Z,KAj,Sze EV 2 Rv,Vv,Pč,Př,Z Aj,Rv,Pč,Z,KAj F,Ch,Rv,Př,Z,KAj,PcPř,Spp F,Ch,Př,Z,KAj,Sze EV 3 Čj,Rv,Vv,Pč,Tv,Př,D,Z Čj,Rv,ICT,M,Vv,Tv,Př,Z Aj,F,Čj,Ch,Rv,ICT,M,Pč,Tv,Př,D,Z,PcPř,Spp F,Čj,Ch,ICT,M,Pč,Tv,Př,D,Ov,Z,KAj,Sze EV 4 Čj,Rv,Hv,Pč,Tv,Př,D,Ov,Z Čj,Rv,ICT,Vv,Hv,Pč,Tv,Př,D,Ov,Z Nj,F,Čj,Rv,ICT,Vv,Hv,Pč,Tv,Př,Z,PcPř,Spp Nj,Aj,F,Čj,Rv,ICT,Vv,Hv,Pč,Tv,Př,D,Z,KAj,Sze MV 1 Nj, Čj,Rv, CvČj Nj,Čj,Rv,ICT,Vv,D,Ov,Rj Nj,Čj,Rv,ICT,Pč,Př,D,Ov,Z,Rj,KAj,PcPř,Spp Čj,Rv,ICT,Hv,Pč,Př,D,Ov,Z,Rj,KAj,Sze,Fg MV 2 Čj,Rv,Z Čj,Rv,D Čj,Rv,Pč,Ov,Z,KAj,PcPř,Spp,Fg Čj,Pč,D,Ov,Z,KAj,Sze,Fg MV 3 Čj,Rv Čj,Rv,ICT Nj,Čj,Rv,ICT,KAj,Spp,Fg Nj,Čj,ICT,Jak,Fg MV 4 Čj,Rv Čj,Rv,D Čj,Rv,Fg Čj,Fg MV 5 Nj, Čj,Rv,Vv,Hv Nj,Čj,Rv,ICT,Hv,D,Rj Nj,Čj,Rv,ICT,Vv,Hv,Ov,Rj,PcPř,Spp,Fg Čj,Rv,ICT,Hv,Rj,Fg MV 6 Aj,Čj, CvČj Aj,Čj,Rv,ICT,KAj Čj,Rv,ICT,Jak,Fg Čj,ICT,Jak,Fg MV 7 Čj Čj,Rv,ICT,KAj Aj,Čj,Rv,ICT,Z,Jak,Fg Aj,Čj,ICT,Vv,Z,KAj,Sze,Fg 17

18 Zkratky - průřezová témata MUV - Mult ikult urní výchova OSV - Osobnostní a sociální výchova MUV 1 Kulturní diference Osobnostní rozvoj Or MUV 2 Lidské vztahy OSV 1 Rozvoj schopností poznávání MUV 3 Etnický původ OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí MUV 4 Multikulturalita OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace MUV 5 Princip sociálního smíru a solidarity OSV 4 Psychohygiena OSV 5 Kreativita EV - Enviromentální výchova Sociální rozvoj Sr EV 1 Ekosystémy OSV 6 Poznávání lidí EV 2 Základní podmínky života OSV 7 Mezilidské vztahy EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí OSV 8 Komunikace EV 4 Vztah člověka k prostředí OSV 9 Kooperace a kompetice MV - Mediální výchova Morální rozvoj Mr OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti T e matické okruhy re ce ptivních činností: OSV 11 Hodnoty, postoje, praktická etika MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MV 2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality MV 3 Stavba mediálních sdělení VDO - Výchova demokratického občana MV 4 Vnímání autora mediálních sdělení MV 5 Fungování a vliv médií ve společnosti VDO 1 Občanská společnost a škola VDO 2 Občan, občanská společnost a stát T emat ické okruhy produkt ivních činnost í: VDO 3 Formy participace občanů v politickém životě MV 6 Tvorba mediálního sdělení VDO 4 Principy demokracie jako formy vlády a z působu roz hodování MV 7 Práce v realizačním týmu VMEGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislost ech VMEGS 1 VMEGS 2 VMEGS 3 Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané 18

19 Zkratky vyučovací předměty 1. stupeň 2. stupeň Čj český jazyk Čj český jazyk Aj anglický jazyk Aj anglický jazyk Nj německý jazyk M matematika M matematika ICT výpočetní technika ICT výpočetní technika D dějepis Prv prvouka Ov občanská výchova Přd přírodověda F fyzika Vl vlastivěda Ch chemie Hv hudební výchova Př přírodopis Vv výtvarná výchova Z zeměpis Tv tělesná výchova Hv hudební výchova Pč pracovní činnosti Vv výtvarná výchova CvČj cvičení z českého jazyka Rv rodinná výchova CvM cvičení z matematiky Tv tělesná výchova Pč pracovní činnosti Nj německý jazyk Rj ruský jazyk KAj Konverzace v anglickém jazyce Vol volejbal Sh sportovní hry CvČj cvičení z českého jazyka Vč výtvarné činnosti PcF praktická cvičení z fyziky PcPř praktická cvičení z přírodopisu Spp seminář první pomoci Sze seminář zeměpisu Fg finanční gramotnost 19

20 4.UČEBNÍ PLÁNY 1.stupeň : ročník Vzdělávací oblast i Předmět časová dotace disponibilní hodiny Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Výpočetní technika 1 1 Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti volit elné předmět y Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Cvičení z českého jazyka Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Informační a komunikační technologie Výpočetní technika t ýdenní hodinová dot ace a disponibilní hodiny celkový t ýdenní počet hodin maximum t ýdně RVP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ŠLUKNOVSKÁ 2904, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ŠLUKNOVSKÁ 2904, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ŠLUKNOVSKÁ 2904, příspěvková organizace 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Číslo jednací: ZŠ-211/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace 1 OBSAH: 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HABRY V ZAHRADÁCH 18, 582 81 HABRY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HABRY V ZAHRADÁCH 18, 582 81 HABRY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HABRY V ZAHRADÁCH 18, 582 81 HABRY Obsah: Identifikační údaje název ŠVP předkladatel zřizovatel platnost dokumentu Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠVP ZŠ Chotíkov ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace 330 17 Chotíkov 173 1 Poznámka Pokud jsou v dokumentu používány

Více

Školní vzdělávací program. 1. zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program. 1. zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program 1. zpracovaný podle RVP ZV 1 Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola pro zrakově postižené Adresa školy: nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Kontakty: tel: 224

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Edisonova 40, Praha 10-Petrovice. Dopplerova 351, Dopplerova 351-nový pavilon,

Edisonova 40, Praha 10-Petrovice. Dopplerova 351, Dopplerova 351-nový pavilon, Z Á K L A D N Í Š K O L A P R A H A - P E T R O V I C E Edisonova 40, Praha 10-Petrovice Dopplerova 351, Praha 10-Petrovice Dopplerova 351-nový pavilon, Praha 10-Petrovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV KUPOLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV KUPOLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV KUPOLE č.j.300/2013 Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace 330 17 Chotíkov 173 01 Poznámka Pokud jsou v dokumentu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická ulice 227 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY 4 1.1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Tučapy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Základní škola a Mateřská škola Tučapy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY OOBBEECC TTUUČČAAPPYY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu ŠKOLA PRO VŠECHNY Název školy Základní škola a Mateřská škola Tučapy Adresa školy Tučapy 200, 392 26 Ředitel Mgr.

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ Základní škola praktická a speciální Krušnohorská 304 363 01 Ostrov 360 21 Karlovy Vary Kontakty: telefon: 353 502 111 fax: 353 331

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Bílovice, okres Uherské Hradiště ADRESA 687 12 Bílovice 440 KONTAKTY tel. 572 587 185 zsbilovice@uhedu.cz zs.bilovice.indos.cz ŘEDITEL

Více

pro základní vzdělávání

pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba. F. L. Čelakovský 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Identifikační

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PLATNOST DOKUMENTU OD 1. 9. 2013 Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel:

Více

ČEMUKOLI SE UČÍŠ, UČÍŠ SE PRO SEBE. Petronius

ČEMUKOLI SE UČÍŠ, UČÍŠ SE PRO SEBE. Petronius ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ČEMUKOLI SE UČÍŠ, UČÍŠ SE PRO SEBE. Petronius Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Tomáše Svobody 297 507 32 Kopidlno www.zskopidlno.cz 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Školní vzdělávací program - 1 - Školní vzdělávací program - 2 - OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Charakteristika školy a ŠVP 3-5 Výchovné a vzdělávací strategie 7-10 Učební plán pro 1. a 2. stupeň..

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 14. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁBĚLSKÁ 25, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: 14. ZÁKLADNÍ

Více