ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ JAZYK A LITERATURA"

Transkript

1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk 1. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství, pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 1. a 4. ročník 8 hodin týdně 2. a 3. ročník 9 hodin týdně 5. ročník 7 hodin týdně Výuka probíhá v kmenových učebnách, v některých vyučovacích hodinách využíváme odbornou učebnu výpočetní techniky.

2 Předmětem prolínají průřezová témata: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy průřezového tématu. OSV - Sebepoznání a sebepojetí, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Hodnoty, postoje, praktická etika - v literárních dílech a ve slohu VDO EV MKV MDV - Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát - Lidské aktivity, Problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí v literatuře a slohu - Lidské vztahy - všechny tematické okruhy receptivních a produktivních činností Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení: - Věnujeme maximální pozornost čtení s porozuměním - Podporujeme samostatnost a tvořivost. - Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. - Ve výuce rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). - Podporujeme používání výpočetní techniky. - Uplatňujeme individuální přístup k žákovi. - Sledujeme úspěšnost jednotlivých žáků, oceňujeme jejich pokrok, učíme trpělivosti a povzbuzujeme je. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech. Kompetence k řešení problémů: - S chybou žáka pracujeme jako s příležitostí, jak mu ukázat cestu ke správnému řešení. - Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. - Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. Kompetence komunikativní: - Vytváříme příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu a umožňujeme jim spolupráci. - Rozvíjíme komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce a v sociálních vztazích. - Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace. - Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování. - Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor a vhodně argumentovali. - Učíme žáky naslouchat druhým, vést dialog. Kompetence sociální a personální - Vytváříme přátelskou atmosféru. - Podporujeme skupinovou práci ve výuce, upřednostňujeme začlenění všech žáků a střídání rolí žáků ve skupině. - Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. - Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. - Respektujeme individualitu žáka. - Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na nichž se žáci sami podíleli.

3 Kompetence občanské - Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. - Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. - Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. - Vedeme žáky k aktivnímu zapojení do kulturního dění a k tvořivosti účastí na kulturních akcích, popř. účastí na jejich organizaci a účasti v různých soutěžích. Kompetence pracovní - Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. - Při výuce vytváříme tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, vedeme žáky k přizpůsobení se novým pracovním podmínkám. - Umožňujeme žákům prezentovat výsledek své práce.

4 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 1. Očekávané výstupy Žák: - rozlišuje jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká - jednotlivá písmena a hlásky správně čte, píše, vyslovuje, opravuje nedbalou výslovnost Písmena a hlásky Jazyková, sluchová a zraková příprava Analyticko-syntetická cvičení MDV - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Vv Čtení a psaní - skládá slabiky, slova - čte slabiky, slova - tvoří jednoduché věty - hlasitě čte jednoduché věty - poslouchá literární texty - sedí správně při psaní - rozlišuje psací a tiskací písmena - napíše psací písmena velké a malé abecedy - napíše slabiky, jednoduchá slova a věty - přepisuje tiskací písmo do psané podoby - píše diktát jednotlivých písmen, slabik a slov Analýza a syntéza slabiky, čtení otevřených slabik, slabiky zavřené Slova se souhláskou na konci, Slova s dvojhláskou. ou-, -au- Slova se dvěma souhláskami na začátku Slova se dvěma souhláskami uprostřed Slova se zavřenou slabikou a se dvěma souhl. na začátku (mrak, drak, dnes) Složitější víceslabičná slova Slova se skupinami di, ti, ni, dy, ty, ny, dě, tě, ně Slova se skupinami bě, pě, vě, mě Slova se slabikotvorným r, l Zvyšování plynulosti čtení delších slov a slov se shluky souhlásek Péče o čtení s porozuměním

5 Očekávané výstupy Písemný a mluvený projev - zdramatizuje jednoduchý text - vyjádří své prožitky vhodnou formou - naučí se zpaměti říkanku - pokouší se o zdvořilou prosbu a omluvu, oslovení, pozdrav, zdvořilé naslouchání

6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 2. Očekávané výstupy Žák: - čte jednoduché texty nahlas i potichu - snaží se o správnou intonaci - naslouchá přednesu - rozlišuje poezii a prózu, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - vyjádří vlastními slovy přečtený jednoduchý text Čtení a literární výchova Plynulé čtení jednoduchých textů Slovní přízvuk Hlasité a tiché čtení Soustředěný poslech čtených textů Dramatizace Individuální četba MDV - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MKV - Lidské vztahy Vv - člení slova na hlásky - rozliší a vyjmenuje dlouhé a krátké samohlásky, měkké, tvrdé a obojetné souhlásky - používá a odůvodňuje gramatiku měkkých a tvrdých souhlásek - seznámí se s abecedou - rozdělí slova na slabiky - rozdělí slovo na konci řádku - rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Hlásky Dělení hlásek Abeceda Slabiky Tvrdé, měkké slabiky Význam slabiky pro dělení slov Písmeno -ě- ve slovech

7 Očekávané výstupy - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova - ze slov tvoří věty - určí nadřazenost a podřazenost slov - rozlišuje vlastní jména osob a zvířat - dodržuje pravidla psaní vlastních jmen - pozná párové souhlásky - spodobu na konci slov Slova Slova nadřazená, podřazená, protikladná, synonyma Vlastní jména osob a zvířat Znělé a neznělé souhlásky na konci a uvnitř slov - pozná konec věty a začátek věty následující - věty začíná velkým písmenem - rozlišuje druhy vět oznamovací, tázací, rozkazovací, přací - používá interpunkční znaménka (.?! ) - seřadí věty v textu podle děje - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy Věty Velké písmeno na začátku věty Druhy vět Věta jednoduchá Pořadí vět v textu - rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk - spisovně se vyjadřuje ve větách - je schopen vyjádřit svůj názor, pocity - podle obrázkové osnovy vypráví děj - snaží se naslouchat druhému Písemný a mluvený projev Základy vypravování a jednoduchého popisu Vyjadřovací schopnosti Základní formy společenského styku - zvládne správné tvary písmen abecedy, opis a správně spojuje písmena a slabiky - přepis jednoduchých textů Psaní Technika psaní Umísťování diakritických znamének Opis a přepis

8 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 3. Očekávané výstupy Žák: - zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení - čte potichu i předčítá nahlas - orientuje se v textu a tvořivě s ním pracuje podle pokynů učitele a podle svých schopností - využívá četbu jako zdroj poznatků - čte s porozuměním - reprodukuje text Čtení Plynulé čtení, tiché a hlasité Četba jako zdroj poznatků o přírodě, současnosti a minulosti Čtení s porozuměním MKV- Kulturní diference MKV - Lidské vztahy VDO - Občan, občanská společnost a stát - odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech - rozpozná znělé a neznělé souhlásky uvnitř slova - osvojuje si pravopis znělých a neznělých souhlásek Pravopis Vyjmenovaná slova Znělé a neznělé souhlásky MDV - Fungování a vliv médií ve společnosti Vv - pozná podstatné jméno - určuje rod, číslo, pád podst. jm. - odůvodňuje a píše správně velká písmena místních pojmenování - pozná sloveso - určuje osobu, číslo a čas sloves - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - pozná předložky a umí je napsat s podst. jmény Tvarosloví Podstatná jména - rod, číslo, pád Slovesa - osoba, číslo, čas Slovní druhy

9 Očekávané výstupy - porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, - vyhledává v textu slova příbuzná Slovní zásoba a tvoření slov Slova souznačná a protikladná Slova mnohovýznamová Slova spisovná, nespisovná stavba slova - používá abecedu Abeceda - orientuje se textu slyšeném i čteném - vypravuje podle osnovy - popisuje předmět - telefonuje - napíše adresu, přání, pozdrav na pohlednici - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních a mimoškolních situacích - správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves Písemný a mluvený projev Vypravování Popis Adresa, přání, pozdrav

10 Očekávané výstupy - dbá na úpravu v sešitě - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky - kontroluje vlastní písemný projev, pracuje s chybou Psaní Tvary písmen a číslic

11 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 4. Očekávané výstupy Žák: - seznámí se jazykem jako s prostředkem komunikace Zvuková stránka jazyka Mateřský jazyk Modulace souvislé řeči MKV - Lidské vztahy Skladba - rozliší větu jednoduchou a souvětí - určí základní skladebné dvojice ve větě jednoduché - seznámí se s pravidlem shody přísudku s podmětem - z vět jednoduchých vytvoří souvětí Věta jednoduchá a souvětí Základní skladebné dvojice Slovní zásoba a tvoření slov - rozlišuje slova jednoznačná - mnohoznačná, synonyma, opozita, slova citově zabarvená - užívá slova spisovná, výstižná, slova citově zabarvená - rozlišuje slova ohebná a neohebná - rozlišuje předpony a předložky a správně je píše - určí části slova (předpona, kořen, přípona) - vyjmenuje a aplikuje vzory podstatných jmen Stavba slova Podstatná jména Slovesa

12 Očekávané výstupy - určuje rod, číslo, pád a vzor - skloňuje podst. jm. podle vzorů - pozná zvratná slovesa, infinitiv - určuje osobu, číslo, čas - časuje slovesa v čase přítomném, minulém, budoucím Abeceda - vyhledává v abecedním seznamu (rejstřík, slovník, telef. seznam) Pravopis - seznámí se se psaním skupin bě bje, pě, vě vje, mě - mně uvádí příklady užití ve větách - odůvodní psaní koncovek podstatných jmen - seznámí se se základy syntaktického pravopisu Koncovky podstatných jmen Shoda přísudku s holým podmětem Pravopis skupin bě bje, pě, vě vje, mě - mně Písemný a mluvený projev - vypravuje podle osnovy - popisuje jednoduchou věc - při vypravování a popisu užívá slova výstižná, spisovná, citově zabarvená - kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu - vyjadřuje se v běžných situacích Osnova Popis Vypravování Pozvánka

13 Očekávané výstupy - čte nahlas i potichu s porozuměním - reprodukuje přiměřeně náročný text - dokáže si vybrat četbu podle svého zájmu - vyjadřuje své pocity a dojmy z četby a zaznamená je Čtení Tiché čtení s porozuměním Tvořivá práce s textem Poslech literárních textů Volná reprodukce Literární výchova - seznámí se s autory dětských knih Pohádka, povídka, bajka, pověst Spisovatel, básník Diskuse nad knihou Beseda o knihách

14 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 5. Očekávané výstupy Žák: - čte přiměřeně rychle a plynule - rozpozná umělecké vybrané žánry pohádka, pověst, bajka, dobrodružná četba, comics - rozlišuje pojmy rým, verš, sloka - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, - zaznamenává podstatné informace Čtení a literární výchova Hlasité a výrazné čtení Volná reprodukce textu Tiché čtení s porozuměním Orientace v textu Vv VDO - Občanská společnost a škola MDV- Tvorba mediálního sdělení Beseda o knihách - volně reprodukuje text a zapamatuje si z něj podstatná fakta - vytvoří zkrácený zápis textu - recituje básně (přiměřené věku) - sestaví osnovu k popisu a vyprávění - vyjadřuje se podle osnovy - zachovává posloupnost děje a hlavní linii příběhu - napíše dopis, SMS, příspěvek do časopisu, pozvánku, oznámení a posoudí úplnost daného sdělení - volí vhodné vyjadřovací prostředky dle komunikačního záměru - v mluveném projevu využívá slovní druhy v gramaticky správných tvarech Mluvený a písemný projev Osnova Popis děje Vypravování Pozvánka MDV - Stavba mediálních sdělení MDV- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Vlastivěda EV - Vztah člověka k prostředí

15 Očekávané výstupy - určuje všechny slovní druhy - určuje rod, číslo, pád, vzor podst. jmen - podst. jm. skloňuje podle vzorů - určuje druhy příd. jmen - časuje slovesa ve všech časech v ozn. způsobu - pozná všechny slovesné způsoby - pozná zvratné sloveso Tvarosloví Slovní druhy Podstatná jména Přídavná jména Slovesa Slova ohebná a neohebná - rozpozná přímou řeč a větu uvozovací - užívá přímou řeč ve vypravování Zvuková stránka jazyka Přímá řeč - pozná podmět a přísudek - rozlišuje podmět holý - vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty - užívá shodu přísudku s holým podmětem - vyhledává spojky (spojovací výrazy) v souvětí a správně je užívá - zvládá základní příklady syntaktického pravopisu Skladba Souvětí, věta jednoduchá Základní skladební dvojice - správně píše názvy národností, vybrané zeměpisné názvy, názvy vybraných uměleckých děl, novin, časopisů - porozumí užívání koncovek měkkých a tvrdých přídavných jmen Pravopis Vlastní jména Koncovky podstatných a přídavných jmen (tvrdých a měkkých)

16 Očekávané výstupy - aplikuje pravidla pravopisu Shoda přísudku s holým podmětem

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více