SPECIALIZAČNÍ STUDIUM k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIALIZAČNÍ STUDIUM k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy"

Transkript

1 SPECIALIZAČNÍ STUDIUM k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE SPECIALIZAČNÍHO STUDIA PRO ŠKOLNÍ KOORDINÁTORY EVVO Mgr. Bronislav Mich Závěrečná práce byla vytvořena v rámci projektu Kolej Aleše Záveského programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 KONCEPCE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY MORKOVICE (ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO) Anotace Tato práce s názvem Ekologická výchova v edukačním procesu Základní školy Morkovice byla zpracována v rámci absolvování specializačního studia pro výkon specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy realizovaného Lipkou školským zařízením pro environmentální vzdělávání, dle 9 Vyhlášky 317 ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších úprav. Práce je zaměřena zejména na koncepční začlenění ekologické výchovy do dlouhodobého plánování a zpracování ročního plánu ekologické výchovy školy. Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně, s využitím poznatků získaných absolvováním Specializačního studia k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy, s využitím výstupů z kolektivní práce pedagogického sboru ZŠ Morkovice ve školním roce a studiem odborné literatury. V Morkovicích, 10. července 2008 Mgr. Bronislav Mich koordinátor EVVO ZŠ Morkovice Slížany, 17. listopadu 416 Podpis

3 ZPRACOVATEL ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Jméno a příjmení, titul: Bronislav Mich, Mgr. Vzdělání, aprobace: Pedagogická fakulta MU Brno, učitelství pro 1. stupeň základní školy Vyučované předměty: zeměpis, přírodověda, fyzika, dějepis, rodinná výchova Koordinátor EVVO: ano IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Struktura školy: úplná základní škola Adresa školy: Základní škola Morkovice příspěvková organizace 17. listopadu Morkovice Telefon : skola (zavináč) zsmorkovice.cz Internetové stránky: Ředitelka školy: Mgr. Eva Manďáková Svašková Zástupce ředitele: Mgr. Jitka Kyasová Ing. Radka Zdražilová Koordinátor EVVO: Mgr. Bronislav Mich Telefon koordinátora EVVO: koordinátora EVVO: bronislav.mich (zavináč) seznam.cz Pedagogů celkem: 30 Zřizovatel: město MorkoviceSlížany Adresa zřizovatele: Městský úřad MorkoviceSlížany Náměstí MorkoviceSlížany zřizovatele: mesto (zavináč) morkoviceslizany.cz

4 Obsah 1. A) Dlouhodobé záměry školy v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Obecná charakteristika školy a okolí Ekologická výchova v dosavadní činnosti školy Současné priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání Dosavadní výchovné a vzdělávací cíle Doposud používané metody a formy práce Vybavení školy a organizace provozu Současná způsobilost pedagogického sboru k EVVO, DVPP Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO Priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání Cíle v oblasti výchovně vzdělávací Uplatňované metody a formy práce Cíle v oblasti vybavení školy a organizace provozu Požadovaná způsobilost pedagogického sboru k EVVO a DVPP Pravidla spolupráce koordinátora EVVO s vedením a zaměstnanci školy Začlenění dlouhodobých záměrů EVVO do oficiálních dokumentů školy B) Roční realizační plán na školní rok 2008/ C) Přílohy Popis projektu SWOT analýza Použitá literatura, informační zdroje Vyjádření ředitele školy...30

5 A) Dlouhodobé záměry školy v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 1. Obecná charakteristika školy a okolí Současný stav: Základní škola v Morkovicích je úplnou základní školou, tzn. že ji navštěvují žáci od prvního do devátého ročníku. Jedná se o spádovou školu, kde se vzdělávají žáci města MorkoviceSlížany a okolních obcí Lhota, Pačlavice, Pornice, Prasklice, KováloviceOsíčany, Uhřice, PočeniceTetětice, Dřínov a osady Skavsko. Škola se nachází v klidné části na okraji Morkovic na ulici 17. listopadu vedle mateřské školy a sportovního areálu s víceúčelovou sportovní halou. Školní komplex zahrnuje tři vzájemně propojené budovy: starou budovu prvního stupně, kde sídlí ředitelství školy s ekonomickým úsekem a nachází se zde také počítačová učebna, tělocvična a učebny hudební a výtvarné výchovy, dále budovu školní družiny se školní kuchyní a jídelnou a novou budovu druhého stupně s kanceláří zástupců ředitele školy. Součástí komplexu jsou dílny a nepříliš využité části, kterými jsou školní dvůr a zahrada. Z ekosystémů se nabízí rybník, vzdálený jen několik stovek metrů od školy, a malý lesík, dostupný po zhruba deseti minutách chůze. Škola se na podzim roku 2007 zapojila do sítě škol M.R.K.E.V. a od ledna 2008 do mezinárodního projektu Ekoškola. Příležitosti: Využít v rámci terénních výukových programů rybník, nedaleký lesík a postupně z hlediska environmentální výchovy zajímavé vzdálenější lokality okolí Morkovic. Realizovat krátkodobé i dlouhodobé projekty v rámci EVVO. Přetvořit málo využité venkovní prostory školního dvora a školní zahrady na přírodní učebnu. Pracovat na ekologizaci provozu školy v rámci projektu Ekoškola: třídění odpadů, šetření vodou a elektrickou energií a zlepšení prostředí okolí školy. 5

6 Prohloubit spolupráci se zřizovatelem školy, mateřskou školou, rodiči, veřejností, zájmovými organizacemi, středisky environmentální výchovy a okolními (případně i zahraničními) školami. Výše uvedenými příležitostmi vedoucími k zatraktivnění a zkvalitnění výuky zamezit odlivu žáků do kroměřížských škol. 2. Ekologická výchova v dosavadní činnosti školy Výchozí situace: Škola zatím postrádá dlouhodobější koncepci environmentální výchovy v horizontu pěti až deseti let. Dosavadní činnost v této oblasti probíhala na základě jednoročního plánu, jenž byl občas operativně doplňován. 2.1 Současné priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání Současný stav: ZŠ Morkovice není prioritně zaměřena určitou specifickou oblast vzdělávání a výchovy. Napovídá to i název jejího školního vzdělávacího programu: Všestranná škola. Za jedinou prioritu se přesto dá považovat, hlavně díky aktivnímu přístupu učitelů tělesné výchovy, převaha sportovních akcí, kterých se účastní žáci školy na úrovni okrskové, krajské a v některých případech i celostátní. Environmentální výchova stojí většinou na okraji zájmů a je chápána spíše jako módní výstřelek dnešní doby. Svou roli zde hraje mimo jiné nedostatečná informovanost všech pracovníků školy a potažmo žáků. 6

7 Příležitosti Široké pole působnosti nabízí právě environmentální výchova. Jde zejména o její začlenění do výuky jako průřezového tématu s důrazem na terénní programy a realizaci krátkodobých i dlouhodobých projektů. 2.2 Dosavadní výchovné a vzdělávací cíle Současný stav: Škola má ve svém ŠVP ZV začleněno průřezové téma environmentální výchova do jednotlivých předmětů. Dále jsou stanoveny projekty, projektové dny a další aktivity k tématům globální problémy na Zemi a vztah člověka k životnímu prostředí. Doposud neexistuje dlouhodobější koncepce EVVO. Aktivity jsou realizovány na základě měsíčních plánů a podle zájmu jednotlivých vyučujících. Téměř nevyužívané zůstávají nabídky SEV. Příležitosti: Zpracování koncepce EVVO, která by řešila oblast výchovných a vzdělávacích cílů z dlouhodobého hlediska. Systémovější využívání služeb SEV. 2.3 Doposud používané metody a formy práce Současný stav: Hlavně na 2. stupni ZŠ převládá nad ostatními metodami a formami frontální výuka v budově školy, kterou charakterizuje málo praktických činností a téměř žádný kontakt žáků s přírodou. 7

8 Skupinová práce, prvky integrovaného tematického vyučování a projektová výuka se začíná výrazněji prosazovat především na prvním stupni ZŠ. Žáci se vinou nedostatečné motivace téměř neúčastní na organizaci provozu školy. Chybí výraznější spolupráce s vyškolenými odborníky a specialisty v oblasti EVVO, což zapříčiňuje mimo jiné špatná dostupnost SEV a nedostatek finančních prostředků k cestování. K dosud realizovaným metodám a formám práce patří jednodenní projekty Den Země, Tonda obal na cestách a projektový den Voda, spojený s exkurzí místní čističky odpadních vod. Dále probíhá každoročně sběr papíru a průběžně sběr víček db Pet lahví. Zájemci z řad žáků pracují v přírodovědném kroužku. Příležitosti Realizovat častěji výuku v terénu v rámci minimálně dvouhodinových výukových bloků, školních výletů a pobytových akcí a při této příležitosti preferovat návštěvu chráněných území v regionu. Využít nabídky jednodenních výukových programů SEV, které mohou probíhat přímo ve třídách školy. Rozšířit nabídku kroužků popř. zavést volitelný předmět s environmentální tematikou. Motivovat žáky v rámci projektu Ekoškola k práci na ekologizaci provozu školy a zajistit její propagaci formou nástěnky a článků do školního časopisu. 2.4 Vybavení školy a organizace provozu Současný stav: Nejsou jasně a písemnou formou stanoveny pravomoci koordinátora EVVO. Z hlediska šetrnosti provozu školy k životnímu prostření významně přispěla výměna oken a rekonstrukce (zateplení) fasády na budově prvního stupně. V tomto ohledu je nevyhovující stav u zbývajících dvou budov. Velmi malá je intenzita spolupráce s veřejností v oblasti EVVO. 8

9 Příležitosti: Koordinátor EVVO má mimo jiné činnosti pravomoc řídit, organizovat a kontrolovat práci zaměstnanců školy v oblasti EVVO. Dále je přizván k jednání vedení školy, kde se podílí na plánování a vyhodnocování plánu činností v oblasti EVVO a dále na organizaci chodu školy, zejména z hlediska ekologizace jejího provozu. Získat finanční zdroje z EU, krajských grantových řízení a od soukromých subjektů na podporu environmentální výchovy. Podpořit těmito zdroji energeticky šetrnější provoz budov školy, využití mediálních prostředků pro osvětu široké veřejnosti v oblasti environmentální výchovy, spolupráci s veřejností rodiči, s okolními školami a jinými subjekty v oblasti EVVO a pořízení učebních pomůcek a literatury na rozvoj environmentální výchovy v regionu. Realizací projektu Ekoškola přispět k šetření energií a vodou, k zavedení důsledného třídění odpadů na škole a k vylepšení vnějšího i vnitřního prostředí školy. 2.5 Současná způsobilost pedagogického sboru k EVVO, DVPP Současný stav: Vedení školy je nakloněno k EVVO. Pedagogický sbor má 30 členů, z nichž jen několik pedagogů je ochotno angažovat se v environmentální výchově jiným způsobem, než jejím začleňováním do vyučovacích předmětů. Na škole pracuje koordinátor EVVO (aprobace 1. stupeň ZŠ), který si průběžně doplňuje vzdělání studiem. Nízká informovanost pedagogických pracovníků souvisí s jejich neochotou k DVPP v environmentální výchově. 9

10 Příležitosti: V roce 2008 dokončení specializačního studia koordinátorů EVVO. Získání finančních prostředků na proškolení a další vzdělávání pedagogického sboru v oblasti EVVO. Začlenění více členů pedagogického sboru, rodičů, veřejnosti a zřizovatele do akcí EVVO. 3. Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO 3.1 Priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání Průřezové téma Environmentální výchova je začleněno do ŠVP a důsledně realizováno v praxi. Žáci se angažují v ochraně životního prostředí. Žáci jsou vedeni k citlivému přístupu k přírodě. Žáci si uvědomují postavení člověka v přírodě. Žáci chápou globální souvislosti. Žáci odpovědně jednají ve vztahu k životnímu prostředí. Žáci komunikují o problémech životního prostředí. Žáci prezentují své závěry v souvislosti s otázkami globálních problémů na Zemi. 3.2 Cíle v oblasti výchovně vzdělávací Žák chápe globální propojenost světa a jeho problémy, uvědomuje si možnosti řešení těchto problémů. Žák chápe principy udržitelného rozvoje a odpovědně jedná ve vtahu k životnímu prostředí. 10

11 Uplatňované metody a formy práce Dlouhodobý cíl I.: Škola se orientuje na netradiční metody a formy práce, které vedou k naplňování cílů EVVO, s důrazem na přímý kontakt žáků s přírodou. Dílčí cíl 1: Do vyučovacího procesu je zařazeno integrované tematické vyučování a projektová výuka, propojující učivo a výstupy více vyučovacích předmětů. Ukazatel naplnění cíle: Společný projektový den pro celou školu, nebo zvlášť pro 1. a 2. stupeň Termín: 1x ročně Mezipředmětové vztahy jsou součástí plánů práce jednotlivých předmětů a jejich naplňování je zaznamenáno v třídních knihách. Termín: průběžně Dílčí cíl 2: Učitelé inovují a rozšiřují metody a formy práce Ukazatel naplnění cíle: Pravidelně probíhají schůzky jednotlivých předmětových komisí Termín: alespoň 3x ročně Žáci mají přístup k internetu, pracují s interaktivní tabulí, existují knihovničky encyklopedií v kabinetech, sborovnách a třídách. Tato činnost je zaznamenána v dokumentech školy. Termín: průběžně Učitelé využívají nabídek výukových programů SEV. Termín: alespoň dvě třídy 1x ročně Žáci a pedagogové využívají k propagaci EVVO nástěnku, školní časopis a školní webové stránky a své výtvory 11

12 Dílčí cíl 3: Výuka probíhá v terénu Ukazatel naplnění cíle: Žáci se účastní v rámci vybraných předmětů exkurzí, výletů, škol v přírodě a brigád, o nichž existují záznamy v příslušných dokumentech školy. Termín: každá třída alespoň jedna výše jmenovaná akce ročně V rámci pracovních činností žáci pečují o okolí školy a zlepšení školních prostor. Termín: průběžně Část vybraných předmětů (prvouka, přírodověda, přírodopis, zeměpis, výchova ke zdraví, výchova k občanství aj.) probíhá v okolí školy (v lese, u rybníka aj.). Tato činnost je zaznamenána v dokumentech školy. Termín: průběžně Dlouhodobý cíl II.: Škola pečuje o žáky se zájmem o environmentální tematiku. Dílčí cíl 1: Žáci pracují ve škole v kroužcích a na projektech s přírodovědnou a environmentální tematikou Ukazatel naplnění cíle: Žáci aktivním zapojením do mezinárodního projektu usilují o získání titulu Ekoškola. Termín: do roku 2011 Žáci pracují v kroužku s přírodovědným zaměřením. Termín: průběžně Dílčí cíl 2: Škola připravuje talentované žáky na biologickou olympiádu. Ukazatel naplnění cíle: Žáci se účastní školních, okresních, případně krajských kol biologické olympiády. Termín: průběžně 12

13 3.4 Cíle v oblasti vybavení školy a organizace provozu Dlouhodobý cíl III.: Provoz školy je energeticky šetrný. Dílčí cíl 1: Škola dlouhodobě snižuje spotřebu energie a vody Ukazatel naplnění cíle: Je proveden energetický audit. Termín: do konce roku 2009 Na základě energetického auditu jsou realizována vybraná opatření: je dokončena výměna úsporných žárovek v celém objektu školy, je dokončena výměna oken a provedeno zateplení dvou zbývajících budov školy, pracuje se na úspornějším provozu přístrojů v počítačových učebnách, na základě posouzení se používá recyklovaný papír v tiskárnách, kopírkách, používají se sešity z recyklovaného papíru aj., je nainstalováno a kontrolováno úsporné splachování na WC, je provedena instalace pákových baterií v celé budově školy. Termín: do deseti let Dílčí cíl 2: Žáci, pedagogové a ostatní pracovníci školy jsou vzdělaní v oblasti hospodaření s odpady Ukazatel naplnění cíle: Probíhají projektové dny na téma třídění odpadů a soutěže zhotovení netradičních výrobků z odpadového materiálu. Termín: 1x ročně Žáci a všichni zaměstnanci školy třídí odpad na papír, plasty, hliník, směsný odpad, sklo, bioodpad a nebezpečný odpad. Dále se používají papíry popsané nebo potištěné z jedné strany. Žáci soutěží ve sběru starého papíru Termín: 2x ročně Celoročně probíhá sběr uzávěrů od PET lahví. Žáci provádí jednou ročně sběr šípků. 13

14 Na školní zahrádce je založen kompost. Termín: do dvou let Dlouhodobý cíl IV.: Škola má vhodné materiální podmínky pro environmentální výchovu, spolupracuje v oblasti EVVO s širokou veřejností a jinými subjekty. Dílčí cíl 1: Škola využívá finančních prostředků z dotací a grantů vyhlášených MŠMT ČR, EU či jinými subjekty Ukazatel naplnění cíle: Škola realizuje projekt na vybudování učebny v přírodě. Termín zprovoznění: do roku 2013 Část vybraných předmětů (prvouka, přírodověda, přírodopis, zeměpis, výchova ke zdraví, výchova k občanství aj.) probíhá v učebně v přírodě a na zahradě školy. Tato činnost je zaznamenána v dokumentech školy. Termín: průběžně Učebna přírodopisu je vybavena vhodnou audiovizuální technikou a dalšími vhodnými pomůckami. Termín: do pěti let Dílčí cíl 2: Žáci ve spolupráci se zřizovatelem a rodiči pečují o zeleň ve škole a jejím okolí Ukazatel naplnění cíle: Prostory školy jsou vybaveny vhodnými okrasnými rostlinami. Termín: do dvou let Škola realizuje projekt na vylepšení zeleně v jejím okolí. Termín: v horizontu osmi až deseti let 14

15 3.5 Požadovaná způsobilost pedagogického sboru k EVVO a DVPP Dlouhodobý cíl V.: Do akcí EVVO je zapojeno co nejvíce pedagogů Dílčí cíl 1: Členové pedagogického sboru se aktivně účastní DVPP v oblasti EVVO Ukazatel naplnění cíle: Na škole působí koordinátor s dokončeným specializačním vzděláním. Termín: podzim 2008 Pedagogům jsou nabízeny aktualizované nabídky vzdělávacích akcí EVVO Dílčí cíl 2: Pedagogové spolupracují při realizaci EVVO na škole Ukazatel naplnění cíle: Pedagogové naplňují mezipředmětové vztahy v oblasti EVVO. Pedagogové jsou zapojeni do přípravy a realizace projektových dnů v oblasti EVVO. Termín: 1x ročně Pedagogové se aktivně zapojují do realizace projektu Ekoškola. 4. Pravidla spolupráce koordinátora EVVO s vedením a zaměstnanci školy Na základě Metodického pokynu k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních vydaného MŠMT pod č.j / byl dne ředitelkou školy Mgr. Evou Manďákovou Svaškovou pověřen Mgr. Bronislav Mich koordinováním oblasti EVVO na ZŠ Morkovice. Koordinátor vykonává následující činnosti: 15

16 Ve spolupráci s ostatními členy pedagogického sboru a s vedením školy sestavuje rámcový dlouhodobý plán EVVO a na jeho základě roční realizační plány EVVO, které každoročně vyhodnocuje. Zvyšuje svou odbornou a metodickou připravenost účastí na různých formách dalšího vzdělávání a informuje ostatní členy pedagogického sboru o vzdělávacích akcích v oblasti EVVO. Organizuje nebo pomáhá organizovat s ostatními pedagogy akce zaměřené k EVVO. Podněcuje a podílí se na ekologizaci provozu školy. Navazuje a rozvíjí spolupráci se středisky ekologické výchovy, školami, rodiči a dalšími subjekty v oblasti životního prostředí a EVVO. Má pravomoc řídit, organizovat a kontrolovat práci zaměstnanců školy v oblasti EVVO. Organizuje informování o akcích EVVO především prostřednictvím nástěnky, školního webu a časopisu. Vedení školy dodržuje následující postup: Podílí se na vypracování rámcového plánu EVVO a jeho každoročních realizačních částí. Pověřuje pedagogického pracovníka koordinací EVVO a vytváří podmínky pro jeho práci. Umožňuje koordinátorovi účast na jednáních vedení školy, jejichž obsahem je mimo jiné plánování a vyhodnocování činností v oblasti EVVO a dále organizace chodu školy, zejména z hlediska ekologizace jejího provozu. Umožňuje koordinátorovi EVVO účast na vzdělávacích akcích a podporuje další vzdělávání učitelů v oblasti EVVO. Zajišťuje vybavování školy učebními pomůckami potřebnými pro EVVO. Zabezpečuje postupnou ekologizaci provozu školy. Odpovídajícím způsobem finančně ohodnocuje práci v oblasti EVVO koordinátora a ostatních pracovníků školy. 5. Začlenění dlouhodobých záměrů EVVO do oficiálních dokumentů školy 16

17 Školní vzdělávací program ZŠ Morkovice byl schválen již pro školní rok 2007/2008, a proto se tento dokument nemohl stát jeho součástí. V ŠVP je zahrnuta integrace průřezového tématu environmentální výchova do jednotlivých předmětů. V rámci úprav ŠVP by se měla tato koncepce EVVO stát jeho přílohou. Průřezové téma environmentální výchova realizované na 1. stupni ZŠ Ekosystémy Prvouka 3. ročník a Přírodověda 4. a 5. ročník téma Les, Pole, Vodní zdroje projekty v rámci učiva. Základní podmínky života Prvouka 3. ročník a Přírodověda 4. a 5. ročník téma Voda, Ovzduší, Půda. Energie, Ekosystémy projekty v rámci učiva. Lidské aktivity a problémy životního prostředí Projekt Den Země téma Doprava, Odpady. Vztah člověka k prostředí Projekt Den Země Naše město, Náš životní styl, Aktuální ekologický problém. Průřezové téma environmentální výchova realizované na 2. stupni ZŠ Ekosystémy tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Zeměpis (7. a 9. ročník), Přírodopis (6., 7. a 9. ročník), Český jazyk a literatura (8. ročník), Matematika a Fyzika (8. ročník), Chemie (9. ročník), Informatika (6. ročník). Základní podmínky života tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Přírodopis (6., 7. a 8. ročník), Zeměpis (6., 7. a 9. ročník), Výchova ke zdraví (6., 7. a 9. ročník) a Chemie (8. a 9. ročník). Lidské aktivity a problémy životního prostředí tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Přírodopis (6. a 7. ročník), Český jazyk a literatura (6., 7. a 9. ročník), Fyzika (7. 9. ročník), Dějepis (6. a 7. ročník), Zeměpis (6., 7. a 9. ročník) a Chemie (9. ročník). Vztah člověka k prostředí tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Přírodopis (6. 9. ročník), Český jazyk a literatura (7. 9. ročník), Anglický jazyk (9. ročník), Hudební výchova (6. a 9. ročník), Matematika (6. a 7. ročník), Český jazyk a literatura (6., 7. a 9. ročník), Zeměpis(6., 7. a 9. ročník) a Chemie (8. ročník). 17

18 B) Roční realizační plán na školní rok 2008/2009 Termín/ perioda Název/akce/ téma/forma Cílová skupina Září Sběr šípků Všichni žáci Ukončení spec. studia pro koordinátory EVVO Realizace projektu Ekoškola Dle akt. nabídky Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Zapojení do grantového řízení Planetárium Odlisťování Sběr papíru Projektový den: Naše město můj domov Zahájení práce přírodovědného kroužku Projekt: Voda Podzimní úklid okolí školy Konference o ekologické výchově K.O.N.E.V. Vánoční jarmark Výukový program ve SEV Poznávej pokojové květiny Energetický audit Noc s Andersenem: sázení stromů (pohádkovníky) Biologická olympiáda školní a okresní kolo Projektový den: Den Země Všichni žáci, zaměstnanci školy a veřejnost Akci koordinuje Sílešová Michová Mich Návaznost na oddíl A závěrečné práce 3.4, I, 2 3.5, V., 1 Mich a členové 3.3, II., 1 ekotýmu 3.5, V., 2 Zdražilová 3.4, IV., 1 5. třídy 5. třídy Všichni žáci 1. stupeň Michová Michová 3.3, I., 3 3.3, I., 3 3.4, III., 2 3.3, I., 1 3.5, V., 2 3.3, II., 1 3.3, I., 2 2. stupeň Všichni žáci Obdržálková Učitelé Pč 3.3, I., 1 3.3, I., 3 Mich 3.5, V., 1 Všichni žáci, zaměstnanci školy a veřejnost Po jedné třídě z 1. a 2. stupně Podle zájmu Albrechtová 3.3, I., 2 Třídní učitelé 3.3, I., 2 Ekotým 3.3, I., 3 Ekotým, všichni žáci dle zájmu Všichni žáci podle zájmu Vedení školy, Mich Třídní učitelé 3.4, III., 1 2. stupeň Obdržálková 3.3, II., 2 3.3, I., 2 Celá škola, veřejnost Zdražilová Kyasová 3.3, I., 1 3.5, V., 2 Učitelé 1. stupně Podle zájmu žáků Zdražilová , IV., 2 3.5, V., 2

19 Sběr papíru Velikonoční jarmark Květen Červen Jarní úklid okolí školy Výlety a školy v přírodě Projektový den: Cvičení v přírodě Všichni žáci Všichni žáci, zaměstnanci školy a veřejnost Všichni žáci Albrechtová 3.4, III., 2 3.3, I., 2 Učitelé Pč 3.3, I., 3 podle zájmu Třídní učitelé 3.3, I., 3 Všichni žáci Zdražilová Kyasová 3.3, I., 1 3.5, V., 2 19

20 C) Přílohy Povinné přílohy: 1. Popis projektu Název projektu Autor Třídíš správně odpady? Smysl projektu Smysl: Žáci získají pozitivní vztah k životnímu prostředí, uvědomí si důležitost třídění odpadů. Cíl: Kognitivní: Žáci objevují, řeší a vyslovují závěry týkající se problematiky třídění odpadů. Žáci vyhledávají, třídí a zpracovávají informace. Afektivní: Žáci pochopí důležitost a nutnost třídění odpadů a sami podle toho v běžném životě jednají. Psychomotorické: Žáci vyrobí imitace kontejnerů na tříděný odpad. Sociální: Žáci ve skupinkách spolupracují a vzájemně si pomáhají, komunikují, obhajují svůj názor a přijímají názory ostatních, ústně prezentují výsledky své práce. Přírodověda, čtení, výtvarná výchova, pracovní činnosti Zařazení do předmětů Bronislav Mich, ZŠ Morkovice, 17. listopadu 416, Účastníci projektu Projekt probíhal na škole v přírodě v průběhu čtyř dnů a byl zařazen vždy v části odpoledního a částečně večerního programu. Lze realizovat ve škole jako jednodenní respektive dvoudenní projekt. Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Prostředí Třída nebo škola v přírodě. Pomůcky Dokumenty k vyhledávání informací, pracovní listy, kartičky s informačními značkami, psací potřeby, nůžky, lepidlo, pastelky, fixy, barvy, výkresy, papírové krabice, archy balicího papíru, počítač (při realizaci ve škole), fotoaparát. Zdroje Texty, ze kterých žáci Průběh * Motivace Motivační text: Denně se na nás valí zprávy o problémech životního prostředí. Smog, kyselé deště, skleníkový efekt, ozónová díra, ničení pralesů to vše představuje hrozbu pro vše živé. Hovoří se o problémech globálních, tedy týkajících se celé planety. Z toho jako by vyplývalo, že i jejich řešení se skrývá pouze v rozsáhlých projektech, mezinárodních dohodách a rozhodnutích nejrůznějších úřadů a komisí. Na znečišťování přírody se však nepodílejí jen nějací neznámí oni, svůj podíl zodpovědnosti nese každý z nás. Je pravda, že politici nebo vlivní Doba trvání 20 vyhledávali informace: upraveny dle

21 podnikatelé mohou ovlivnit mnohem více než obyčejný člověk nebo dokonce školák, ale ke zlepšení stavu životního prostředí může přispět opravdu každý. Představme si třeba obrovskou hromadu zbytečného a mnohdy jedovatého odpadu, která by nemusela vzniknout, kdyby každý z nás za rok vyprodukoval o pouhý kilogram odpadu méně. Přemýšlejme o důsledcích činů a rozhodnutí, která den co den děláme. Mějme na paměti, že nežijeme ve vzduchoprázdnu a že jakékoliv naše jednání ovlivňuje životy ostatních lidí a celé přírody. Největším nebezpečím pro naši planetu je totiž lhostejnost a pohodlná bezstarostnost nás všech. Když sejde sníh, objeví se nejen sněženky, ale hlavně spousta odpadků. Lidé asi nevědí co s nimi, a proto je pohazují okolo cest, do lesa a různě po okolí, jen aby se jich zbavili. Vy víte, jak se mají odpadky správně třídit? Pokud si nejste jistí, zkusíme to zjistit pomaloučku krok za krokem. * Realizace Činnosti: K řešení následujících úkolů a vyhledávání informací použij přiložené materiály. Pokud si nevíš rady, zeptej se ostatních spolužáků. Jestliže ti nedokáží pomoci, poraď se s vyučujícím. 1. Zkoumejte značky na obalech. Obaly mívají různé značky, které nás informují o tom, z jakého materiálu jsou vyrobeny. Podle toho je pak třídíme do příslušných kontejnerů. Víš, z jakého materiálu jsou vyrobeny obaly, na kterých jsou následující značky? 2. Co znamenají tyto značky? 3. Uvedené značky v prvním úkolu správně přiřaď k materiálům. Chybějící značky dokresli podle přiložených materiálů. Papír: Ocel: Hliník: Sklo: Plast: Dřevo: Nápojový karton: 4. Víš, do kterých popelnic který odpad patří a který ne? Na tuto otázku nám částečně odpoví pohádka o Odpadkové myši. ODPADKOVÁ MYŠ V temném koutě ulice stály čtyři popelnice a za nimi měla skrýš Odpadková myš. Jednou ta myš potkala moudrého popeláře v oranžovém obleku a hned se začala vyptávat: Pane popeláři, prozraďte mi, co se děje dál s tím, co je v těchhle popelnicích? Jestli to ovšem není tajemství! A pan popelář ztišil hlas a začal vyprávět: Pro někoho to není tajemství, pro někoho 21

22 ano. Do těchto modrých kontejnerů ukládají lidé starý papír. Noviny,lepenkové krabice a dokonce někdy i staré sešity ze školy! Ale pozor! Nesmějí se tam dávat papíry potažené plastickou fólií, ani voskované papíry, ani papírové kelímky, ve kterých se prodávají některé potraviny! Ale mě zajímá,co se s tím pak dělá? No to je tak. Sběrový papír se odveze do papírny, tam se rozpustí ve vodě a louhu na papírovou kaši, ze které se pak ve velikých válcích vyválí nový papír. Třeba na noviny, nebo na časopis Pastelka. Aha, řekla myš. A co je v tom zeleném kontejneru? V tom zeleném kontejneru jsou skleněné střepy. Až jich bude plný kontejner, odvezeme je do sklárny a tam je sypou do sklářské pece. V té peci je takové horko, že se tam všechno sklo rozpustí jako vosk! Skláři z něj pak vyrábějí nové skleněné věci sklenice, láhve nebo třeba i skla do oken. A do těch zelených kontejnerů dáváme úplně všechno, co je skleněné? zeptala se myš. Všechno ne. Nedáváme tam třeba žárovky, zářivky a vůbec už ne porcelán! A co ten žlutý kontejner, co tam se dává? Plasty. Třeba plastové tašky, sáčky a obaly, PET láhve, plastové kelímky od potravin ovšem čisté! A co linoleum? zeptala se myš. Linoleum ne! Ani molitan ne! Ani textil z umělých vláken ne! Aha, řekla myš. A co se pak dělá s těmi plastickými hmotami ze žlutých kontejnerů? Taky se horkem rozpustí jako sklo? Taky. Jenže k tomu potřebují mnohem méně tepla. A co by se stalo, kdyby se ty láhve nechaly ležet třeba někde v lese? Nic by se nestalo. Láhev by tam ležela třeba sto let a hyzdila by les. A možná, že by tam vydržela i tisíc let. Kdyby lidé vyhazovali všechny odpadky kam je to napadne, brzy bychom žili na jediném velikém smetišti. To by mi ani moc nevadilo, povídá myš, ale kdyby tam místo lahví byly spíš zbytky jídel. To by se ti také nelíbilo. Povídá popelář. Víš, jaký by tam byl smrad? Já vím, řekla myš, kuchyňské odpadky se vyhazují do popelnic s legračními odpady. Proč legrační? No je tam přece napsáno: SMĚŠNÝ ODPAD! Ale jdi! To je směsný odpad! Materiály, které se nedají od sebe oddělit. Třeba když je do skla zatavený kus kovu. Nebo sklenice od barev, které se nedají vymýt. A co láhve od oleje? Ty jdou taky špatně vymýt. Ano ty taky. A co se zbytky jídel? Ty taky patří do šedivého kontejneru. Aha, řekla Odpadková myš. A co se stane s tím směsným odpadem? Nejprve se roztřídí, vyberou se nebezpečné předměty, například chemikálie, které tam lidé omylem vyhodili. Pak se oddělí kovy a nakonec se ještě vyberou i ty recyklovatelné suroviny, které nepořádní lidé nedali do těch správných kontejnerů. Zbytek se pak spálí ve spalovně. Ještě se přitom využije tepla k výrobě elektřiny nebo k vytápění bytů. Takže se úplně všechno znovu nějak využije! To je výborné! Stačí jen odpadky správně roztřídit. A já teď už o tom vím úplně všechno! Řekla si Odpadková myš. Vylezla do své pozorovatelny a od té doby tam sedí a hlídá, jestli všichni vyhazují odpadky do těch správných popelnic. Podle pohádky doplň v pracovním listu texty básniček, vybarvi správnou barvou popelnice a napiš, co do nich patří a co do nich dávat nesmíme. (podle K. Benetky, 1990) Pracovní list Autorské řešení: 22

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Jak je to u nás ve škole?

Jak je to u nás ve škole? Jak je to u nás ve škole? Obecná charakteristika školy a okolí Město Karviná bývá velice často a oprávněně spojováno s těžbou uhlí, haldami a odkalovacími nádržemi. Nic z toho neprospívá životnímu prostředí.

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

Manuál pro výukový program Metodik EVVO

Manuál pro výukový program Metodik EVVO Manuál pro výukový program Metodik EVVO Cíle environmentální výchovy stanovené RVP Přínos průřezového tématu EVVO k rozvoji osobnosti žáka 1. přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 2. vede k odpovědnosti

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY Zpracoval: Ekotým Koordinátorky EVVO: Mgr. Dagmar Pivková Mgr. Hana Kopecká Školní rok: 2011/2012 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Školní program EVVO 2013/2014

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Školní program EVVO 2013/2014 Základní škola Proseč, okres Chrudim Školní program EVVO 2013/2014 OBSAH ÚVOD 1 VZDĚLÁVACÍ CÍLE A VÝSTUPY EVVO 1.1 Oblast vědomostí, dovedností a schopností 1.2 Oblast postojů a hodnot 2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ákladní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy na naší škole

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁNÍ A OSVĚTY

DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁNÍ A OSVĚTY DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁNÍ A OSVĚTY EVVO představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním z prostředků k naplnění udržitelného rozvoje.

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických pedagogové vedoucí MS a PK sdružení a předmětových

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015)

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Základní škola Bechyně, Školní 293 Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Environmentální /ekologické/ vzdělávání, výchova a osvěta v dokumentech Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

Více

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013 ODPADY rok 2010/2011 S odpadovým materiálem se pracuje dále ve výuce Papíry popsané z jedné strany jsou využívány opakovaně Na školním dvoře jsou kontejnery na tříděný odpad Ve škole není dostatek nádob

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů, v kanceláři školy Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů Oboustranné kopírování Využívání

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Koncepce : Mgr. Jaromír Cihlář Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. 1 Obsah A. Koncepce školy v oblasti environmentální výchovy,

Více

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Podklady pro činnost: Předmět environmentální výchova byl přesunut do devátého ročníku. V tomto školním roce se bude poprvé vyčovat

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Návrh projektu: Ekostopa GBN

Návrh projektu: Ekostopa GBN Návrh projektu: Ekostopa GBN Kdo projekt předkládá Třída sexta A osmiletého studia Gymnázia Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov. Učitel: PhDr. Roman Andres Kontaktní údaje e-mail gymnázia: gymnazium@gbn.cz

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více