SPECIALIZAČNÍ STUDIUM k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIALIZAČNÍ STUDIUM k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy"

Transkript

1 SPECIALIZAČNÍ STUDIUM k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE SPECIALIZAČNÍHO STUDIA PRO ŠKOLNÍ KOORDINÁTORY EVVO Mgr. Bronislav Mich Závěrečná práce byla vytvořena v rámci projektu Kolej Aleše Záveského programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 KONCEPCE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY MORKOVICE (ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO) Anotace Tato práce s názvem Ekologická výchova v edukačním procesu Základní školy Morkovice byla zpracována v rámci absolvování specializačního studia pro výkon specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy realizovaného Lipkou školským zařízením pro environmentální vzdělávání, dle 9 Vyhlášky 317 ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších úprav. Práce je zaměřena zejména na koncepční začlenění ekologické výchovy do dlouhodobého plánování a zpracování ročního plánu ekologické výchovy školy. Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně, s využitím poznatků získaných absolvováním Specializačního studia k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy, s využitím výstupů z kolektivní práce pedagogického sboru ZŠ Morkovice ve školním roce a studiem odborné literatury. V Morkovicích, 10. července 2008 Mgr. Bronislav Mich koordinátor EVVO ZŠ Morkovice Slížany, 17. listopadu 416 Podpis

3 ZPRACOVATEL ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Jméno a příjmení, titul: Bronislav Mich, Mgr. Vzdělání, aprobace: Pedagogická fakulta MU Brno, učitelství pro 1. stupeň základní školy Vyučované předměty: zeměpis, přírodověda, fyzika, dějepis, rodinná výchova Koordinátor EVVO: ano IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Struktura školy: úplná základní škola Adresa školy: Základní škola Morkovice příspěvková organizace 17. listopadu Morkovice Telefon : skola (zavináč) zsmorkovice.cz Internetové stránky: Ředitelka školy: Mgr. Eva Manďáková Svašková Zástupce ředitele: Mgr. Jitka Kyasová Ing. Radka Zdražilová Koordinátor EVVO: Mgr. Bronislav Mich Telefon koordinátora EVVO: koordinátora EVVO: bronislav.mich (zavináč) seznam.cz Pedagogů celkem: 30 Zřizovatel: město MorkoviceSlížany Adresa zřizovatele: Městský úřad MorkoviceSlížany Náměstí MorkoviceSlížany zřizovatele: mesto (zavináč) morkoviceslizany.cz

4 Obsah 1. A) Dlouhodobé záměry školy v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Obecná charakteristika školy a okolí Ekologická výchova v dosavadní činnosti školy Současné priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání Dosavadní výchovné a vzdělávací cíle Doposud používané metody a formy práce Vybavení školy a organizace provozu Současná způsobilost pedagogického sboru k EVVO, DVPP Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO Priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání Cíle v oblasti výchovně vzdělávací Uplatňované metody a formy práce Cíle v oblasti vybavení školy a organizace provozu Požadovaná způsobilost pedagogického sboru k EVVO a DVPP Pravidla spolupráce koordinátora EVVO s vedením a zaměstnanci školy Začlenění dlouhodobých záměrů EVVO do oficiálních dokumentů školy B) Roční realizační plán na školní rok 2008/ C) Přílohy Popis projektu SWOT analýza Použitá literatura, informační zdroje Vyjádření ředitele školy...30

5 A) Dlouhodobé záměry školy v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 1. Obecná charakteristika školy a okolí Současný stav: Základní škola v Morkovicích je úplnou základní školou, tzn. že ji navštěvují žáci od prvního do devátého ročníku. Jedná se o spádovou školu, kde se vzdělávají žáci města MorkoviceSlížany a okolních obcí Lhota, Pačlavice, Pornice, Prasklice, KováloviceOsíčany, Uhřice, PočeniceTetětice, Dřínov a osady Skavsko. Škola se nachází v klidné části na okraji Morkovic na ulici 17. listopadu vedle mateřské školy a sportovního areálu s víceúčelovou sportovní halou. Školní komplex zahrnuje tři vzájemně propojené budovy: starou budovu prvního stupně, kde sídlí ředitelství školy s ekonomickým úsekem a nachází se zde také počítačová učebna, tělocvična a učebny hudební a výtvarné výchovy, dále budovu školní družiny se školní kuchyní a jídelnou a novou budovu druhého stupně s kanceláří zástupců ředitele školy. Součástí komplexu jsou dílny a nepříliš využité části, kterými jsou školní dvůr a zahrada. Z ekosystémů se nabízí rybník, vzdálený jen několik stovek metrů od školy, a malý lesík, dostupný po zhruba deseti minutách chůze. Škola se na podzim roku 2007 zapojila do sítě škol M.R.K.E.V. a od ledna 2008 do mezinárodního projektu Ekoškola. Příležitosti: Využít v rámci terénních výukových programů rybník, nedaleký lesík a postupně z hlediska environmentální výchovy zajímavé vzdálenější lokality okolí Morkovic. Realizovat krátkodobé i dlouhodobé projekty v rámci EVVO. Přetvořit málo využité venkovní prostory školního dvora a školní zahrady na přírodní učebnu. Pracovat na ekologizaci provozu školy v rámci projektu Ekoškola: třídění odpadů, šetření vodou a elektrickou energií a zlepšení prostředí okolí školy. 5

6 Prohloubit spolupráci se zřizovatelem školy, mateřskou školou, rodiči, veřejností, zájmovými organizacemi, středisky environmentální výchovy a okolními (případně i zahraničními) školami. Výše uvedenými příležitostmi vedoucími k zatraktivnění a zkvalitnění výuky zamezit odlivu žáků do kroměřížských škol. 2. Ekologická výchova v dosavadní činnosti školy Výchozí situace: Škola zatím postrádá dlouhodobější koncepci environmentální výchovy v horizontu pěti až deseti let. Dosavadní činnost v této oblasti probíhala na základě jednoročního plánu, jenž byl občas operativně doplňován. 2.1 Současné priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání Současný stav: ZŠ Morkovice není prioritně zaměřena určitou specifickou oblast vzdělávání a výchovy. Napovídá to i název jejího školního vzdělávacího programu: Všestranná škola. Za jedinou prioritu se přesto dá považovat, hlavně díky aktivnímu přístupu učitelů tělesné výchovy, převaha sportovních akcí, kterých se účastní žáci školy na úrovni okrskové, krajské a v některých případech i celostátní. Environmentální výchova stojí většinou na okraji zájmů a je chápána spíše jako módní výstřelek dnešní doby. Svou roli zde hraje mimo jiné nedostatečná informovanost všech pracovníků školy a potažmo žáků. 6

7 Příležitosti Široké pole působnosti nabízí právě environmentální výchova. Jde zejména o její začlenění do výuky jako průřezového tématu s důrazem na terénní programy a realizaci krátkodobých i dlouhodobých projektů. 2.2 Dosavadní výchovné a vzdělávací cíle Současný stav: Škola má ve svém ŠVP ZV začleněno průřezové téma environmentální výchova do jednotlivých předmětů. Dále jsou stanoveny projekty, projektové dny a další aktivity k tématům globální problémy na Zemi a vztah člověka k životnímu prostředí. Doposud neexistuje dlouhodobější koncepce EVVO. Aktivity jsou realizovány na základě měsíčních plánů a podle zájmu jednotlivých vyučujících. Téměř nevyužívané zůstávají nabídky SEV. Příležitosti: Zpracování koncepce EVVO, která by řešila oblast výchovných a vzdělávacích cílů z dlouhodobého hlediska. Systémovější využívání služeb SEV. 2.3 Doposud používané metody a formy práce Současný stav: Hlavně na 2. stupni ZŠ převládá nad ostatními metodami a formami frontální výuka v budově školy, kterou charakterizuje málo praktických činností a téměř žádný kontakt žáků s přírodou. 7

8 Skupinová práce, prvky integrovaného tematického vyučování a projektová výuka se začíná výrazněji prosazovat především na prvním stupni ZŠ. Žáci se vinou nedostatečné motivace téměř neúčastní na organizaci provozu školy. Chybí výraznější spolupráce s vyškolenými odborníky a specialisty v oblasti EVVO, což zapříčiňuje mimo jiné špatná dostupnost SEV a nedostatek finančních prostředků k cestování. K dosud realizovaným metodám a formám práce patří jednodenní projekty Den Země, Tonda obal na cestách a projektový den Voda, spojený s exkurzí místní čističky odpadních vod. Dále probíhá každoročně sběr papíru a průběžně sběr víček db Pet lahví. Zájemci z řad žáků pracují v přírodovědném kroužku. Příležitosti Realizovat častěji výuku v terénu v rámci minimálně dvouhodinových výukových bloků, školních výletů a pobytových akcí a při této příležitosti preferovat návštěvu chráněných území v regionu. Využít nabídky jednodenních výukových programů SEV, které mohou probíhat přímo ve třídách školy. Rozšířit nabídku kroužků popř. zavést volitelný předmět s environmentální tematikou. Motivovat žáky v rámci projektu Ekoškola k práci na ekologizaci provozu školy a zajistit její propagaci formou nástěnky a článků do školního časopisu. 2.4 Vybavení školy a organizace provozu Současný stav: Nejsou jasně a písemnou formou stanoveny pravomoci koordinátora EVVO. Z hlediska šetrnosti provozu školy k životnímu prostření významně přispěla výměna oken a rekonstrukce (zateplení) fasády na budově prvního stupně. V tomto ohledu je nevyhovující stav u zbývajících dvou budov. Velmi malá je intenzita spolupráce s veřejností v oblasti EVVO. 8

9 Příležitosti: Koordinátor EVVO má mimo jiné činnosti pravomoc řídit, organizovat a kontrolovat práci zaměstnanců školy v oblasti EVVO. Dále je přizván k jednání vedení školy, kde se podílí na plánování a vyhodnocování plánu činností v oblasti EVVO a dále na organizaci chodu školy, zejména z hlediska ekologizace jejího provozu. Získat finanční zdroje z EU, krajských grantových řízení a od soukromých subjektů na podporu environmentální výchovy. Podpořit těmito zdroji energeticky šetrnější provoz budov školy, využití mediálních prostředků pro osvětu široké veřejnosti v oblasti environmentální výchovy, spolupráci s veřejností rodiči, s okolními školami a jinými subjekty v oblasti EVVO a pořízení učebních pomůcek a literatury na rozvoj environmentální výchovy v regionu. Realizací projektu Ekoškola přispět k šetření energií a vodou, k zavedení důsledného třídění odpadů na škole a k vylepšení vnějšího i vnitřního prostředí školy. 2.5 Současná způsobilost pedagogického sboru k EVVO, DVPP Současný stav: Vedení školy je nakloněno k EVVO. Pedagogický sbor má 30 členů, z nichž jen několik pedagogů je ochotno angažovat se v environmentální výchově jiným způsobem, než jejím začleňováním do vyučovacích předmětů. Na škole pracuje koordinátor EVVO (aprobace 1. stupeň ZŠ), který si průběžně doplňuje vzdělání studiem. Nízká informovanost pedagogických pracovníků souvisí s jejich neochotou k DVPP v environmentální výchově. 9

10 Příležitosti: V roce 2008 dokončení specializačního studia koordinátorů EVVO. Získání finančních prostředků na proškolení a další vzdělávání pedagogického sboru v oblasti EVVO. Začlenění více členů pedagogického sboru, rodičů, veřejnosti a zřizovatele do akcí EVVO. 3. Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO 3.1 Priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání Průřezové téma Environmentální výchova je začleněno do ŠVP a důsledně realizováno v praxi. Žáci se angažují v ochraně životního prostředí. Žáci jsou vedeni k citlivému přístupu k přírodě. Žáci si uvědomují postavení člověka v přírodě. Žáci chápou globální souvislosti. Žáci odpovědně jednají ve vztahu k životnímu prostředí. Žáci komunikují o problémech životního prostředí. Žáci prezentují své závěry v souvislosti s otázkami globálních problémů na Zemi. 3.2 Cíle v oblasti výchovně vzdělávací Žák chápe globální propojenost světa a jeho problémy, uvědomuje si možnosti řešení těchto problémů. Žák chápe principy udržitelného rozvoje a odpovědně jedná ve vtahu k životnímu prostředí. 10

11 Uplatňované metody a formy práce Dlouhodobý cíl I.: Škola se orientuje na netradiční metody a formy práce, které vedou k naplňování cílů EVVO, s důrazem na přímý kontakt žáků s přírodou. Dílčí cíl 1: Do vyučovacího procesu je zařazeno integrované tematické vyučování a projektová výuka, propojující učivo a výstupy více vyučovacích předmětů. Ukazatel naplnění cíle: Společný projektový den pro celou školu, nebo zvlášť pro 1. a 2. stupeň Termín: 1x ročně Mezipředmětové vztahy jsou součástí plánů práce jednotlivých předmětů a jejich naplňování je zaznamenáno v třídních knihách. Termín: průběžně Dílčí cíl 2: Učitelé inovují a rozšiřují metody a formy práce Ukazatel naplnění cíle: Pravidelně probíhají schůzky jednotlivých předmětových komisí Termín: alespoň 3x ročně Žáci mají přístup k internetu, pracují s interaktivní tabulí, existují knihovničky encyklopedií v kabinetech, sborovnách a třídách. Tato činnost je zaznamenána v dokumentech školy. Termín: průběžně Učitelé využívají nabídek výukových programů SEV. Termín: alespoň dvě třídy 1x ročně Žáci a pedagogové využívají k propagaci EVVO nástěnku, školní časopis a školní webové stránky a své výtvory 11

12 Dílčí cíl 3: Výuka probíhá v terénu Ukazatel naplnění cíle: Žáci se účastní v rámci vybraných předmětů exkurzí, výletů, škol v přírodě a brigád, o nichž existují záznamy v příslušných dokumentech školy. Termín: každá třída alespoň jedna výše jmenovaná akce ročně V rámci pracovních činností žáci pečují o okolí školy a zlepšení školních prostor. Termín: průběžně Část vybraných předmětů (prvouka, přírodověda, přírodopis, zeměpis, výchova ke zdraví, výchova k občanství aj.) probíhá v okolí školy (v lese, u rybníka aj.). Tato činnost je zaznamenána v dokumentech školy. Termín: průběžně Dlouhodobý cíl II.: Škola pečuje o žáky se zájmem o environmentální tematiku. Dílčí cíl 1: Žáci pracují ve škole v kroužcích a na projektech s přírodovědnou a environmentální tematikou Ukazatel naplnění cíle: Žáci aktivním zapojením do mezinárodního projektu usilují o získání titulu Ekoškola. Termín: do roku 2011 Žáci pracují v kroužku s přírodovědným zaměřením. Termín: průběžně Dílčí cíl 2: Škola připravuje talentované žáky na biologickou olympiádu. Ukazatel naplnění cíle: Žáci se účastní školních, okresních, případně krajských kol biologické olympiády. Termín: průběžně 12

13 3.4 Cíle v oblasti vybavení školy a organizace provozu Dlouhodobý cíl III.: Provoz školy je energeticky šetrný. Dílčí cíl 1: Škola dlouhodobě snižuje spotřebu energie a vody Ukazatel naplnění cíle: Je proveden energetický audit. Termín: do konce roku 2009 Na základě energetického auditu jsou realizována vybraná opatření: je dokončena výměna úsporných žárovek v celém objektu školy, je dokončena výměna oken a provedeno zateplení dvou zbývajících budov školy, pracuje se na úspornějším provozu přístrojů v počítačových učebnách, na základě posouzení se používá recyklovaný papír v tiskárnách, kopírkách, používají se sešity z recyklovaného papíru aj., je nainstalováno a kontrolováno úsporné splachování na WC, je provedena instalace pákových baterií v celé budově školy. Termín: do deseti let Dílčí cíl 2: Žáci, pedagogové a ostatní pracovníci školy jsou vzdělaní v oblasti hospodaření s odpady Ukazatel naplnění cíle: Probíhají projektové dny na téma třídění odpadů a soutěže zhotovení netradičních výrobků z odpadového materiálu. Termín: 1x ročně Žáci a všichni zaměstnanci školy třídí odpad na papír, plasty, hliník, směsný odpad, sklo, bioodpad a nebezpečný odpad. Dále se používají papíry popsané nebo potištěné z jedné strany. Žáci soutěží ve sběru starého papíru Termín: 2x ročně Celoročně probíhá sběr uzávěrů od PET lahví. Žáci provádí jednou ročně sběr šípků. 13

14 Na školní zahrádce je založen kompost. Termín: do dvou let Dlouhodobý cíl IV.: Škola má vhodné materiální podmínky pro environmentální výchovu, spolupracuje v oblasti EVVO s širokou veřejností a jinými subjekty. Dílčí cíl 1: Škola využívá finančních prostředků z dotací a grantů vyhlášených MŠMT ČR, EU či jinými subjekty Ukazatel naplnění cíle: Škola realizuje projekt na vybudování učebny v přírodě. Termín zprovoznění: do roku 2013 Část vybraných předmětů (prvouka, přírodověda, přírodopis, zeměpis, výchova ke zdraví, výchova k občanství aj.) probíhá v učebně v přírodě a na zahradě školy. Tato činnost je zaznamenána v dokumentech školy. Termín: průběžně Učebna přírodopisu je vybavena vhodnou audiovizuální technikou a dalšími vhodnými pomůckami. Termín: do pěti let Dílčí cíl 2: Žáci ve spolupráci se zřizovatelem a rodiči pečují o zeleň ve škole a jejím okolí Ukazatel naplnění cíle: Prostory školy jsou vybaveny vhodnými okrasnými rostlinami. Termín: do dvou let Škola realizuje projekt na vylepšení zeleně v jejím okolí. Termín: v horizontu osmi až deseti let 14

15 3.5 Požadovaná způsobilost pedagogického sboru k EVVO a DVPP Dlouhodobý cíl V.: Do akcí EVVO je zapojeno co nejvíce pedagogů Dílčí cíl 1: Členové pedagogického sboru se aktivně účastní DVPP v oblasti EVVO Ukazatel naplnění cíle: Na škole působí koordinátor s dokončeným specializačním vzděláním. Termín: podzim 2008 Pedagogům jsou nabízeny aktualizované nabídky vzdělávacích akcí EVVO Dílčí cíl 2: Pedagogové spolupracují při realizaci EVVO na škole Ukazatel naplnění cíle: Pedagogové naplňují mezipředmětové vztahy v oblasti EVVO. Pedagogové jsou zapojeni do přípravy a realizace projektových dnů v oblasti EVVO. Termín: 1x ročně Pedagogové se aktivně zapojují do realizace projektu Ekoškola. 4. Pravidla spolupráce koordinátora EVVO s vedením a zaměstnanci školy Na základě Metodického pokynu k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních vydaného MŠMT pod č.j / byl dne ředitelkou školy Mgr. Evou Manďákovou Svaškovou pověřen Mgr. Bronislav Mich koordinováním oblasti EVVO na ZŠ Morkovice. Koordinátor vykonává následující činnosti: 15

16 Ve spolupráci s ostatními členy pedagogického sboru a s vedením školy sestavuje rámcový dlouhodobý plán EVVO a na jeho základě roční realizační plány EVVO, které každoročně vyhodnocuje. Zvyšuje svou odbornou a metodickou připravenost účastí na různých formách dalšího vzdělávání a informuje ostatní členy pedagogického sboru o vzdělávacích akcích v oblasti EVVO. Organizuje nebo pomáhá organizovat s ostatními pedagogy akce zaměřené k EVVO. Podněcuje a podílí se na ekologizaci provozu školy. Navazuje a rozvíjí spolupráci se středisky ekologické výchovy, školami, rodiči a dalšími subjekty v oblasti životního prostředí a EVVO. Má pravomoc řídit, organizovat a kontrolovat práci zaměstnanců školy v oblasti EVVO. Organizuje informování o akcích EVVO především prostřednictvím nástěnky, školního webu a časopisu. Vedení školy dodržuje následující postup: Podílí se na vypracování rámcového plánu EVVO a jeho každoročních realizačních částí. Pověřuje pedagogického pracovníka koordinací EVVO a vytváří podmínky pro jeho práci. Umožňuje koordinátorovi účast na jednáních vedení školy, jejichž obsahem je mimo jiné plánování a vyhodnocování činností v oblasti EVVO a dále organizace chodu školy, zejména z hlediska ekologizace jejího provozu. Umožňuje koordinátorovi EVVO účast na vzdělávacích akcích a podporuje další vzdělávání učitelů v oblasti EVVO. Zajišťuje vybavování školy učebními pomůckami potřebnými pro EVVO. Zabezpečuje postupnou ekologizaci provozu školy. Odpovídajícím způsobem finančně ohodnocuje práci v oblasti EVVO koordinátora a ostatních pracovníků školy. 5. Začlenění dlouhodobých záměrů EVVO do oficiálních dokumentů školy 16

17 Školní vzdělávací program ZŠ Morkovice byl schválen již pro školní rok 2007/2008, a proto se tento dokument nemohl stát jeho součástí. V ŠVP je zahrnuta integrace průřezového tématu environmentální výchova do jednotlivých předmětů. V rámci úprav ŠVP by se měla tato koncepce EVVO stát jeho přílohou. Průřezové téma environmentální výchova realizované na 1. stupni ZŠ Ekosystémy Prvouka 3. ročník a Přírodověda 4. a 5. ročník téma Les, Pole, Vodní zdroje projekty v rámci učiva. Základní podmínky života Prvouka 3. ročník a Přírodověda 4. a 5. ročník téma Voda, Ovzduší, Půda. Energie, Ekosystémy projekty v rámci učiva. Lidské aktivity a problémy životního prostředí Projekt Den Země téma Doprava, Odpady. Vztah člověka k prostředí Projekt Den Země Naše město, Náš životní styl, Aktuální ekologický problém. Průřezové téma environmentální výchova realizované na 2. stupni ZŠ Ekosystémy tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Zeměpis (7. a 9. ročník), Přírodopis (6., 7. a 9. ročník), Český jazyk a literatura (8. ročník), Matematika a Fyzika (8. ročník), Chemie (9. ročník), Informatika (6. ročník). Základní podmínky života tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Přírodopis (6., 7. a 8. ročník), Zeměpis (6., 7. a 9. ročník), Výchova ke zdraví (6., 7. a 9. ročník) a Chemie (8. a 9. ročník). Lidské aktivity a problémy životního prostředí tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Přírodopis (6. a 7. ročník), Český jazyk a literatura (6., 7. a 9. ročník), Fyzika (7. 9. ročník), Dějepis (6. a 7. ročník), Zeměpis (6., 7. a 9. ročník) a Chemie (9. ročník). Vztah člověka k prostředí tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů Přírodopis (6. 9. ročník), Český jazyk a literatura (7. 9. ročník), Anglický jazyk (9. ročník), Hudební výchova (6. a 9. ročník), Matematika (6. a 7. ročník), Český jazyk a literatura (6., 7. a 9. ročník), Zeměpis(6., 7. a 9. ročník) a Chemie (8. ročník). 17

18 B) Roční realizační plán na školní rok 2008/2009 Termín/ perioda Název/akce/ téma/forma Cílová skupina Září Sběr šípků Všichni žáci Ukončení spec. studia pro koordinátory EVVO Realizace projektu Ekoškola Dle akt. nabídky Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Zapojení do grantového řízení Planetárium Odlisťování Sběr papíru Projektový den: Naše město můj domov Zahájení práce přírodovědného kroužku Projekt: Voda Podzimní úklid okolí školy Konference o ekologické výchově K.O.N.E.V. Vánoční jarmark Výukový program ve SEV Poznávej pokojové květiny Energetický audit Noc s Andersenem: sázení stromů (pohádkovníky) Biologická olympiáda školní a okresní kolo Projektový den: Den Země Všichni žáci, zaměstnanci školy a veřejnost Akci koordinuje Sílešová Michová Mich Návaznost na oddíl A závěrečné práce 3.4, I, 2 3.5, V., 1 Mich a členové 3.3, II., 1 ekotýmu 3.5, V., 2 Zdražilová 3.4, IV., 1 5. třídy 5. třídy Všichni žáci 1. stupeň Michová Michová 3.3, I., 3 3.3, I., 3 3.4, III., 2 3.3, I., 1 3.5, V., 2 3.3, II., 1 3.3, I., 2 2. stupeň Všichni žáci Obdržálková Učitelé Pč 3.3, I., 1 3.3, I., 3 Mich 3.5, V., 1 Všichni žáci, zaměstnanci školy a veřejnost Po jedné třídě z 1. a 2. stupně Podle zájmu Albrechtová 3.3, I., 2 Třídní učitelé 3.3, I., 2 Ekotým 3.3, I., 3 Ekotým, všichni žáci dle zájmu Všichni žáci podle zájmu Vedení školy, Mich Třídní učitelé 3.4, III., 1 2. stupeň Obdržálková 3.3, II., 2 3.3, I., 2 Celá škola, veřejnost Zdražilová Kyasová 3.3, I., 1 3.5, V., 2 Učitelé 1. stupně Podle zájmu žáků Zdražilová , IV., 2 3.5, V., 2

19 Sběr papíru Velikonoční jarmark Květen Červen Jarní úklid okolí školy Výlety a školy v přírodě Projektový den: Cvičení v přírodě Všichni žáci Všichni žáci, zaměstnanci školy a veřejnost Všichni žáci Albrechtová 3.4, III., 2 3.3, I., 2 Učitelé Pč 3.3, I., 3 podle zájmu Třídní učitelé 3.3, I., 3 Všichni žáci Zdražilová Kyasová 3.3, I., 1 3.5, V., 2 19

20 C) Přílohy Povinné přílohy: 1. Popis projektu Název projektu Autor Třídíš správně odpady? Smysl projektu Smysl: Žáci získají pozitivní vztah k životnímu prostředí, uvědomí si důležitost třídění odpadů. Cíl: Kognitivní: Žáci objevují, řeší a vyslovují závěry týkající se problematiky třídění odpadů. Žáci vyhledávají, třídí a zpracovávají informace. Afektivní: Žáci pochopí důležitost a nutnost třídění odpadů a sami podle toho v běžném životě jednají. Psychomotorické: Žáci vyrobí imitace kontejnerů na tříděný odpad. Sociální: Žáci ve skupinkách spolupracují a vzájemně si pomáhají, komunikují, obhajují svůj názor a přijímají názory ostatních, ústně prezentují výsledky své práce. Přírodověda, čtení, výtvarná výchova, pracovní činnosti Zařazení do předmětů Bronislav Mich, ZŠ Morkovice, 17. listopadu 416, Účastníci projektu Projekt probíhal na škole v přírodě v průběhu čtyř dnů a byl zařazen vždy v části odpoledního a částečně večerního programu. Lze realizovat ve škole jako jednodenní respektive dvoudenní projekt. Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Prostředí Třída nebo škola v přírodě. Pomůcky Dokumenty k vyhledávání informací, pracovní listy, kartičky s informačními značkami, psací potřeby, nůžky, lepidlo, pastelky, fixy, barvy, výkresy, papírové krabice, archy balicího papíru, počítač (při realizaci ve škole), fotoaparát. Zdroje Texty, ze kterých žáci Průběh * Motivace Motivační text: Denně se na nás valí zprávy o problémech životního prostředí. Smog, kyselé deště, skleníkový efekt, ozónová díra, ničení pralesů to vše představuje hrozbu pro vše živé. Hovoří se o problémech globálních, tedy týkajících se celé planety. Z toho jako by vyplývalo, že i jejich řešení se skrývá pouze v rozsáhlých projektech, mezinárodních dohodách a rozhodnutích nejrůznějších úřadů a komisí. Na znečišťování přírody se však nepodílejí jen nějací neznámí oni, svůj podíl zodpovědnosti nese každý z nás. Je pravda, že politici nebo vlivní Doba trvání 20 vyhledávali informace: upraveny dle

21 podnikatelé mohou ovlivnit mnohem více než obyčejný člověk nebo dokonce školák, ale ke zlepšení stavu životního prostředí může přispět opravdu každý. Představme si třeba obrovskou hromadu zbytečného a mnohdy jedovatého odpadu, která by nemusela vzniknout, kdyby každý z nás za rok vyprodukoval o pouhý kilogram odpadu méně. Přemýšlejme o důsledcích činů a rozhodnutí, která den co den děláme. Mějme na paměti, že nežijeme ve vzduchoprázdnu a že jakékoliv naše jednání ovlivňuje životy ostatních lidí a celé přírody. Největším nebezpečím pro naši planetu je totiž lhostejnost a pohodlná bezstarostnost nás všech. Když sejde sníh, objeví se nejen sněženky, ale hlavně spousta odpadků. Lidé asi nevědí co s nimi, a proto je pohazují okolo cest, do lesa a různě po okolí, jen aby se jich zbavili. Vy víte, jak se mají odpadky správně třídit? Pokud si nejste jistí, zkusíme to zjistit pomaloučku krok za krokem. * Realizace Činnosti: K řešení následujících úkolů a vyhledávání informací použij přiložené materiály. Pokud si nevíš rady, zeptej se ostatních spolužáků. Jestliže ti nedokáží pomoci, poraď se s vyučujícím. 1. Zkoumejte značky na obalech. Obaly mívají různé značky, které nás informují o tom, z jakého materiálu jsou vyrobeny. Podle toho je pak třídíme do příslušných kontejnerů. Víš, z jakého materiálu jsou vyrobeny obaly, na kterých jsou následující značky? 2. Co znamenají tyto značky? 3. Uvedené značky v prvním úkolu správně přiřaď k materiálům. Chybějící značky dokresli podle přiložených materiálů. Papír: Ocel: Hliník: Sklo: Plast: Dřevo: Nápojový karton: 4. Víš, do kterých popelnic který odpad patří a který ne? Na tuto otázku nám částečně odpoví pohádka o Odpadkové myši. ODPADKOVÁ MYŠ V temném koutě ulice stály čtyři popelnice a za nimi měla skrýš Odpadková myš. Jednou ta myš potkala moudrého popeláře v oranžovém obleku a hned se začala vyptávat: Pane popeláři, prozraďte mi, co se děje dál s tím, co je v těchhle popelnicích? Jestli to ovšem není tajemství! A pan popelář ztišil hlas a začal vyprávět: Pro někoho to není tajemství, pro někoho 21

22 ano. Do těchto modrých kontejnerů ukládají lidé starý papír. Noviny,lepenkové krabice a dokonce někdy i staré sešity ze školy! Ale pozor! Nesmějí se tam dávat papíry potažené plastickou fólií, ani voskované papíry, ani papírové kelímky, ve kterých se prodávají některé potraviny! Ale mě zajímá,co se s tím pak dělá? No to je tak. Sběrový papír se odveze do papírny, tam se rozpustí ve vodě a louhu na papírovou kaši, ze které se pak ve velikých válcích vyválí nový papír. Třeba na noviny, nebo na časopis Pastelka. Aha, řekla myš. A co je v tom zeleném kontejneru? V tom zeleném kontejneru jsou skleněné střepy. Až jich bude plný kontejner, odvezeme je do sklárny a tam je sypou do sklářské pece. V té peci je takové horko, že se tam všechno sklo rozpustí jako vosk! Skláři z něj pak vyrábějí nové skleněné věci sklenice, láhve nebo třeba i skla do oken. A do těch zelených kontejnerů dáváme úplně všechno, co je skleněné? zeptala se myš. Všechno ne. Nedáváme tam třeba žárovky, zářivky a vůbec už ne porcelán! A co ten žlutý kontejner, co tam se dává? Plasty. Třeba plastové tašky, sáčky a obaly, PET láhve, plastové kelímky od potravin ovšem čisté! A co linoleum? zeptala se myš. Linoleum ne! Ani molitan ne! Ani textil z umělých vláken ne! Aha, řekla myš. A co se pak dělá s těmi plastickými hmotami ze žlutých kontejnerů? Taky se horkem rozpustí jako sklo? Taky. Jenže k tomu potřebují mnohem méně tepla. A co by se stalo, kdyby se ty láhve nechaly ležet třeba někde v lese? Nic by se nestalo. Láhev by tam ležela třeba sto let a hyzdila by les. A možná, že by tam vydržela i tisíc let. Kdyby lidé vyhazovali všechny odpadky kam je to napadne, brzy bychom žili na jediném velikém smetišti. To by mi ani moc nevadilo, povídá myš, ale kdyby tam místo lahví byly spíš zbytky jídel. To by se ti také nelíbilo. Povídá popelář. Víš, jaký by tam byl smrad? Já vím, řekla myš, kuchyňské odpadky se vyhazují do popelnic s legračními odpady. Proč legrační? No je tam přece napsáno: SMĚŠNÝ ODPAD! Ale jdi! To je směsný odpad! Materiály, které se nedají od sebe oddělit. Třeba když je do skla zatavený kus kovu. Nebo sklenice od barev, které se nedají vymýt. A co láhve od oleje? Ty jdou taky špatně vymýt. Ano ty taky. A co se zbytky jídel? Ty taky patří do šedivého kontejneru. Aha, řekla Odpadková myš. A co se stane s tím směsným odpadem? Nejprve se roztřídí, vyberou se nebezpečné předměty, například chemikálie, které tam lidé omylem vyhodili. Pak se oddělí kovy a nakonec se ještě vyberou i ty recyklovatelné suroviny, které nepořádní lidé nedali do těch správných kontejnerů. Zbytek se pak spálí ve spalovně. Ještě se přitom využije tepla k výrobě elektřiny nebo k vytápění bytů. Takže se úplně všechno znovu nějak využije! To je výborné! Stačí jen odpadky správně roztřídit. A já teď už o tom vím úplně všechno! Řekla si Odpadková myš. Vylezla do své pozorovatelny a od té doby tam sedí a hlídá, jestli všichni vyhazují odpadky do těch správných popelnic. Podle pohádky doplň v pracovním listu texty básniček, vybarvi správnou barvou popelnice a napiš, co do nich patří a co do nich dávat nesmíme. (podle K. Benetky, 1990) Pracovní list Autorské řešení: 22

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Koncepce : Mgr. Jaromír Cihlář Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. 1 Obsah A. Koncepce školy v oblasti environmentální výchovy,

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Vsetín Dlouhodobý plán činnosti v oblasti EVVO (zpracován pro školní roky 2012/13 až 2015/16, je přílohou ŠVP)...... zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ

Více

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643 KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zpracovala: Mgr. Veronika

Více

Základní škola Údlice, okres Chomutov Koncepce environmentální výchovy a přehled akcí EVVO ve školním roce 2012 / 2013 na ZŠ Údlice, okres Chomutov

Základní škola Údlice, okres Chomutov Koncepce environmentální výchovy a přehled akcí EVVO ve školním roce 2012 / 2013 na ZŠ Údlice, okres Chomutov Základní škola Údlice, okres Chomutov Koncepce environmentální výchovy a přehled akcí EVVO ve školním roce 2012 / 2013 na ZŠ Údlice, okres Chomutov Údlice, 3. září 2012 Mgr. J. Chloupek koordinátor EVVO

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ. PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tento dokument byl schválen radou školy dne : 31.8. 2007... ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy, adresa: Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824, se sídlem Talichova 824, 26601 Beroun Zřizovatel: Středočeský kraj IČO, IZO : IČ:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vědět neznamená umět. č. j. 544 / 2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vědět neznamená umět. č. j. 544 / 2007 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 544 / 2007 Vědět neznamená umět 1 OBSAH str. 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV Jméno a příjmení, titul: Mgr. Tomáš Huťka Vzdělání, aprobace: OU v Ostravě, OV-TeV Vyučované předměty: OV, Dě Koordinátor EVVO: ano IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Hrej si, mysli, pracuj, poznávej, buď sám sebou, nemysli jen na sebe! 2 1. Identifikační údaje Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČENÍ S PROŽITKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MOST, OKRUŽNÍ 1235 1/30 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název: Název školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život Č.j.: ZŠMŠ-TR/202/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky ÚVOD Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA A PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Role a funkce koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Role a funkce

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Škola dobrých základů 1

Škola dobrých základů 1 kolektiv pedagogických pracovníků školy Grafické zpracování: M. Hanáková. Neprošlo jazykovou korekcí. 1 O B S A H 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 4

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠMŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST Tyršova 77, Buštěhrad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ OGRA O ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZŠŠB 684/2014 VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST 1 OBSAH Školní vzdělávací program VZDĚLÁNÍ O BUDOUCNOST str. 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Z Š K R Á L U V D V U R Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Učební plán Hodnocení žáků

Více

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Masarykova základní škola Libštát, okres Semily OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 1.1.

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 1. Popis současného stavu EVVO ve škole a) charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 je úplná l8-ti

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více