(i) prohlížet nabídky pracovních pozic zveřejněné na Webu Kariéra v MediaCom,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(i) prohlížet nabídky pracovních pozic zveřejněné na Webu Kariéra v MediaCom,"

Transkript

1 Kariéra v MediaCom PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBU (Externí) Úvod Web Kariéra v MediaCom ( Web Kariéra v MediaCom ) je provozován společností Last Exit London Limited jménem společnosti MEDIACOM HOLDINGS LIMITED a společností v její skupině ( My, Náš, Nás, MEDIACOM ). Web Kariéra v MediaCom je vám ( Uživatel ) k dispozici za splnění následujících podmínek ( Podmínky ). Tím, že používáte Web Kariéra v MediaCom a využíváte služby a funkce, které poskytuje, dáváte na vědomí, že přijímáte Podmínky a souhlasíte s tím, že budete jednat v souladu s těmito Podmínkami. Účel webu Kariéra v MediaCom Hlavním účelem Webu Kariéra v MediaCom je umožnit společnosti MEDIACOM nabízet pracovní pozice dostupné v rámci společností v její skupině po celém světě. Web Kariéra v MediaCom umožňuje Uživatelům: (i) prohlížet nabídky pracovních pozic zveřejněné na Webu Kariéra v MediaCom, (ii) odesílat formuláře žádostí v souvislosti se zveřejněnými nabídkami pracovních pozic, (iii) sdílet nabídky pracovních pozic prostřednictvím vybraných sociálních sítí s přáteli, příbuznými nebo profesními kontakty, které by odpovídající nabídky pracovních pozic mohla zajímat. Další informace o podmínkách, za jakých lze na webech sociálních sítí sdílet podrobnosti o kterékoli nabídce pracovní pozice, jsou uvedeny níže. Společnost MEDIACOM nezaručuje (a není to povinna zajistit), že všechny nabídky pracovních pozic dostupné v rámci společností ve skupině MEDIACOM budou zveřejněny prostřednictvím Webu Kariéra v MediaCom. Přístup k Webu Kariéra v MediaCom a jeho použití Tento web je určen pouze k osobní potřebě jednotlivců a nesmí být použit pro jakékoli obchodní ani komerční účely. Přístup na Web Kariéra v MediaCom je povolen dočasně. Společnost MEDIACOM si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění Web Kariéra v MediaCom (a jakýkoli jeho obsah nebo jeho část) zrušit, pozastavit nebo změnit (ať již dočasně, například v případě plánované údržby nebo nouzové situace, nebo trvale). Společnost MEDIACOM neponese odpovědnost, pokud bude Web Kariéra v MediaCom z jakéhokoli důvodu po jakýkoli čas nebo v jakémkoli období nedostupný. Společnost MEDIACOM může rovněž kdykoli a podle svého vlastního uvážení pozastavit, změnit nebo odstranit (ať již dočasně nebo trvale) jakékoli nabídky pracovní pozice nabízené na Webu Kariéra v MediaCom. Uživatelé mají povoleno stáhnout, vytisknout a použít různé části obsahu Webu Kariéra v MediaCom pouze pro účely hledání zaměstnání a nesmí tento obsah použít pro žádné jiné komerční či osobní účely. Z tohoto důvodu, s výjimkou případů uvedených v těchto Podmínkách, nesmí Uživatel reprodukovat, kopírovat, zobrazovat nebo distribuovat jakýkoli obsah z Webu Kariéra v MediaCom bez předchozího písemného souhlasu společnosti MEDIACOM

2 Web Kariéra v MediaCom můžete použít pouze pro zákonné účely, Web Kariéra v MediaCom nesmíte použít: jakýmkoli způsobem, který porušuje jakékoli platné místní, národní nebo mezinárodní zákony nebo nařízení; jakýmkoli způsobem, který je podvodný nebo má jakýkoli podvodný cíl nebo účinek; za účelem jakkoli poškodit nebo se pokusit poškodit jiné; vědomému přenášení jakýchkoli dat, odesílání nebo nahrávání jakéhokoli materiálu, který obsahuje viry, trojské koně, červy, časované bomby, programy pro záznam stisku kláves, spyware, adware nebo jakékoli škodlivé programy nebo obdobný počítačový kód určený k negativnímu ovlivnění provozu jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru. Také souhlasíte s následujícím: nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat ani prodávat jakékoli části Webu Kariéra v MediaCom jinak, než jak je výslovně povoleno těmito Podmínkami; nebudete bez oprávnění přistupovat k: jakékoli části Webu Kariéra v MediaCom; jakémukoli zařízení nebo síti, ve kterých je Web Kariéra v MediaCom uložen; jakémukoli softwaru použitému k poskytování služeb Webu Kariéra v MediaCom ani k jakémukoli zařízení nebo síti vlastněnému nebo používanému jakoukoli třetí stranou ani do nich zasahovat nebo je poškozovat či narušovat. Informace poskytnuté prostřednictvím Webu Kariéra v MediaCom Podáním žádosti o zaměstnání prostřednictvím Webu Kariéra v MediaCom potvrzujete, že veškeré informace předložené jako součást žádosti jsou pravdivé, přesné, úplné a aktuální. Souhlasíte s tím, že v opačném případě si společnost MEDIACOM vyhrazuje právo vaši žádost vyřadit/nebrat v úvahu. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, společnost MEDIACOM ani kterákoli ze společností v její skupině nemají žádnou povinnost zvážit všechny žádosti předkládané prostřednictvím Webu Kariéra v MediaCom ani na ně reagovat. Na Web Kariéra v MediaCom nebo jeho prostřednictvím nesmíte nahrát jakékoli informace, dokumentaci nebo materiály, které jsou (nebo které by mohly být v jakémkoli případě považovány za) obtěžující, výhružné, škodlivé, urážlivé, obscénní, sexuálně explicitní, pomlouvačné, nenávistné, rasově nebo etnicky urážlivý nebo jakkoli nelegální či obsah, který by mohl jinak poškodit pověst nebo dobré jméno společnosti MEDIACOM nebo toho využít. Sdílení nabídek pracovních pozic prostřednictvím platforem sociálních médií Web Kariéra v MediaCom umožňuje Uživatelům (včetně všech zaměstnanců společnosti MEDIACOM) používat vybrané weby sociálních nebo profesních sítí k odesílání odkazů na pracovní pozice nabízené na Webu Kariéra v MediaCom. Mezi tyto sociální sítě v současnosti patří Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter, Xing a ové platformy

3 Máte povoleno pouze sdílet nabídky pracovních pozic s přáteli, příbuznými nebo profesními kontakty a nesmíte sdílet ani vytvářet odkazy s jakoukoli jinou vnější třetí stranou včetně (a bez omezení) jakýchkoli personálních agentur. Při sdílení jakýchkoli podrobností o nabídkách pracovních pozic nesmíte za žádných okolností změnit podrobnosti o všech nabídkách pracovních pozic, která se mohou objevit na Webu Kariéra v MediaCom. Souhlasíte, že podle pokynů společnosti MEDIACOM kdykoli změníte, aktualizujete nebo odstraníte všechny sdílené odkazy nebo podrobnosti o nabídce pracovních pozic (i jakékoli komentáře s nimi související), které sdílíte nebo které jste zveřejnili. Jakmile Uživatel zveřejní nebo sdílí odkaz, společnost MEDIACOM nemá kontrolu nad tím, zda bude tento příspěvek upraven, odstraněn nebo převeden, a proto společnost MEDIACOM nemůže přijmout žádnou odpovědnost za případné nepřesnosti v příspěvku po jeho zveřejnění Uživatelem v sociální síti. Naše odpovědnost I když vyvíjíme veškeré přiměřené úsilí, abychom zajistili přesnost, aktuálnost a relevantnost obsahu na Webu Kariéra v MediaCom, materiály a informace zobrazené na Webu Kariéra v MediaCom jsou poskytovány bez jakýchkoli podmínek nebo záruk týkajících se jejich přesnosti. Uživatele především žádáme, aby se na nás obrátili, pokud na Webu Kariéra v MediaCom narazí na nějaké chyby nebo neúplné informace, abychom mohli situaci napravit a provést všechny požadované změny v obsahu našeho webu. Společnost MEDIACOM nebude zodpovědná vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli obchodní ztráty (včetně ztráty zisku, příjmů, smluv, předpokládaných úspor, dat, dobrého jména nebo zbytečných výdajů) nebo jakékoli nepřímé nebo následné ztráty vzniklé z vašeho používání Webu Kariéra v MediaCom nebo v souvislosti s ním. Společnost MEDIACOM nenese za žádných okolností odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo selhání při plnění vyplývající přímo nebo nepřímo z působení přírodních živlů a sil nebo příčin mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně (bez omezení) výpadků internetu, selhání výpočetní techniky, selhání telekomunikačních zařízení, selhání dalších zařízení, selhání elektrické energie, stávek, pracovních sporů, nepokojů, povstání, občanských nepokojů, nedostatku pracovních sil nebo materiálu, požárů, povodní, bouří, výbuchů, vyšší moci, války, vládních akcí, nařízení tuzemských nebo zahraničních soudů nebo tribunálů nebo neplnění třetích stran. Výjimky uvedené v této části nemají vliv na odpovědnost společnosti MEDIACOM za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí ani na odpovědnost společnosti MEDIACOM za záměrné zkreslení údajů ani na jakoukoli jinou odpovědnost, která nemůže být vyloučena nebo omezena na základě platných právních předpisů. Práva k duševnímu vlastnictví Společnost MEDIACOM je vlastníkem nebo držitelem licence na veškerá autorská práva, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a jiná práva k duševnímu vlastnictví (registrovaná i neregistrovaná) na Webu Kariéra v MediaCom (a jakékoli jeho části) nebo jakéhokoli materiálu, který na něm publikovala společnost MEDIACOM. Všechna díla jsou chráněna autorskými právy a úmluvami na celém světě a všechna tato práva jsou vyhrazena

4 Z Webu Kariéra v MediaCom si můžete tisknout kopie a stahovat výpisy pro svou osobní potřebu a společnost MEDIACOM vám doporučuje sdílet informace a upozorňovat ostatní na obsah zveřejněný na Webu Kariéra v MediaCom (zejména v souvislosti s nabídkou pracovních pozic ve společnosti MEDIACOM). Nesmíte však upravovat žádné fyzické ani digitální kopie jakýchkoli - 4 -

5 materiálů z Webu Kariéra v MediaCom před jejich sdílením s ostatními a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo audio sekvence ani žádnou grafiku odděleně od jakéhokoli doprovodného textu. Naše pozice (ani pozici případných uvedených přispěvatelů) jako autorů všech materiálů na Webu Kariéra v MediaCom musí být vždy uznána a žádnou část materiálů na Webu Kariéra v MediaCom nesmíte použít pro jakékoli obchodní účely bez předchozího získání licence od nás nebo našich poskytovatelů licence. Pokud si vytisknete, zkopírujete, stáhnete, budete distribuovat, přenášet nebo sdílet libovolnou část Webu Kariéra v MediaCom nebo na ni vytvoříte odkaz v rozporu s těmito podmínkami, bez předchozího upozornění okamžitě ztratíte právo k přístupu a použití Webu Kariéra v MediaCom a musíte podle našeho výhradního uvážení vrátit nebo zničit všechny kopie nebo upravené kopie, které jste provedli. Viry a neoprávněné zásahy Web Kariéra v MediaCom nesmíte zneužívat vědomým zaváděním virů, červů, logických bomb, trojských koní nebo jiného materiálu, který je škodlivý nebo technicky škodlivý. Nesmíte se pokoušet o získání neoprávněného přístupu do Webu Kariéra v MediaCom, serveru, na kterém je Web Kariéra v MediaCom uložen (ať již je tento server ve vlastnictví třetí strany či nikoli), nebo jakéhokoli serveru, počítače, uzavřené oblasti nebo databáze Webu Kariéra v MediaCom nebo prostředků s ním souvisejících. Web Kariéra v MediaCom nesmíte napadat útoky typu odepření služby nebo distribuovaného odepření služby. Porušení tohoto ustanovení může být trestným činem. Společnost MEDIACOM si vyhrazuje právo oznámit takové porušení příslušným orgánům činným v trestném řízení a bude s těmito orgány plně spolupracovat (včetně případů, kdy je to nutné, odhalení vaší identity pro účely jakýchkoli relevantních vyšetřování). V případě takového porušení, jsou váš přístup k Webu Kariéra v MediaCom i právo jej používat okamžitě bez předchozího upozornění ukončeny. Internet není bezpečné prostředí, vaší povinností je zajistit si vhodnou a aktuální bránu firewall a antivirovou ochranu. I když vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili bezpečnost vašich informací a napojení na naše stránky, společnost MEDIACOM nebude odpovědná za žádné ztráty nebo škody způsobené viry, útoky typu odepření služby nebo jakýmikoli jinými technicky škodlivými materiály, které mohou mít vliv na veškeré počítačové vybavení, programy, data nebo jiné vlastnictví Uživatele v důsledku použití Webu Kariéra v MediaCom, stažení jakéhokoli obsahu Webu Kariéra v MediaCom nebo jakéhokoli jiného Webu Kariéra v MediaCom, který je s ním propojen, s výjimkou takových okolností, kdy případnou ztrátu nebo škodu způsobila přímo společnost MEDIACOM. Odkazování na Web Kariéra v MediaCom a odkazování z něj Web Kariéra v MediaCom může obsahovat odkazy na další weby a další zdroje poskytované třetími stranami. V takových případech jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci. Tyto podmínky se nevztahují na žádný jiný web než na Web Kariéra v MediaCom. Nad obsahem těchto webů nebo zdrojů nemáme žádnou kontrolu a společnost MEDIACOM nenese žádnou odpovědnost za ně ani za jakékoli ztráty nebo škody, které by z jejich užívání mohly vzniknout. Je vaší povinností seznámit se s veškerými podmínkami použití a zásadami, které se vztahují na - 4 -

6 takové externí weby, a dodržovat je

7 Můžete vytvořit odkaz na naši domovskou stránku, pokud jste nám to nejprve písemně oznámili, a můžete tak učinit způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškozuje naši pověst ani jí nevyužívá. Nesmíte vytvořit odkaz takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu spojitosti, schválení nebo potvrzení z naší strany, pokud nic takového neexistuje. Nesmíte vytvořit odkaz z jakékoli webové stránky, která není ve vašem vlastnictví. S výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách je ukládání tohoto webu nebo odkazů na něj do mezipaměti nebo jejich zobrazování v rámech zakázáno. Web Kariéra v MediaCom nesmí být umístěn do rámu na žádném jiném webu ani nesmí být na jakoukoli část našeho webu vytvořen odkaz jinam než na domovskou stránku. Použití vytěžování dat je také zakázáno. Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění kdykoli zrušit povolení k vytváření odkazů. Pokud chcete použít materiál na našem webu jinak, než jak je uvedeno výše, svoji žádost zašlete na adresu Změny Podmínek Společnost MEDIACOM může tyto podmínky průběžně revidovat; všechny dodatky či aktualizace budou zveřejněny na této stránce. Od Uživatelů se očekává, že budou tuto stránku čas od času kontrolovat, aby zaznamenali případné změny, které v nich byly provedeny. Pokud přistupujete k Webu Kariéra v MediaCom, souhlasíte s tím, že budete právně vázáni verzí těchto Podmínek, která je v dané době v platnosti. Některé z položek v rámci těchto Podmínek můžou být také nahrazeny ustanoveními nebo vyhláškami zveřejněnými jinde na Webu Kariéra v MediaCom. Spoléhání se na obsah Žádný materiál zveřejněný na Webu Kariéra v MediaCom není určen k jakémukoli poradenství, na které by se bylo možno spoléhat. Společnost MEDIACOM se proto zříká veškeré odpovědnosti a záruk plynoucích z toho, že se vy, jakýkoli jiný návštěvník Webu Kariéra v MediaCom nebo jakákoli jiná osoba, která by mohla být informována o obsahu Webu Kariéra v MediaCom, budete na tyto materiály spoléhat. Rozhodné právo a jurisdikce Tyto Podmínky a jakékoliv spory nebo nároky z nich vzniklé nebo s nimi související, jejich předmět nebo tvorba (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) i cokoli souvisejícího s Webem Kariéra v MediaCom se řídí a budou vykládány v souladu se zákony Anglie a Walesu. Anglické soudy mají výlučnou jurisdikci nad jakýmkoliv nárokem vyplývajícím z návštěvy Webu Kariéra v MediaCom nebo v souvislosti s ní, vyhrazujeme si však právo podat žalobu proti vám v případě porušení těchto Podmínek v zemi vašeho bydliště nebo jakékoli jiné příslušné zemi. Kontakt Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínku týkající se těchto Podmínek nebo Webu Kariéra v MediaCom obecně, kontaktujte nás na adrese - 6 -

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Stáhnout! 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti:

Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti: Strana 7: Odmítnutí právní odpovednosti: Odmítnutí právní odpovednosti za webovou stránku Omezení rucení Toto je oficiální webová stránka Prem International s.r.o. Tím, že ji uživatel/návštevník použije

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI 1) Základní ustanovení Vlastníkem a provozovatelem internetového systému Zákaznické sekce (dále jen Sekce ) je společnost SMS, s. r. o. Teplice, která je v souladu

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

Google Talk for BlackBerry devices. Verze:: 10.2. Uživatelská příručka

Google Talk for BlackBerry devices. Verze:: 10.2. Uživatelská příručka Google Talk for BlackBerry devices Verze:: 10.2 Uživatelská příručka Vydáno: 2013-10-18 SWD-20131018090547977 Obsah Aplikace Google Talk pro zařízení BlackBerry...4 Chatování s přáteli pomocí nástrojegoogle

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Online fotoškola Martina Krejčího platné a účinné k 26. 11. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla

Více

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK DEKRA CZ

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK DEKRA CZ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK DEKRA CZ VÍTEJTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI DEKRA CZ, SE SÍDLEM TÜRKIOVA 1001, 149 00 PRAHA 4 ( DEKRA CZ ). PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY ( STRÁNKY")

Více

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka Parental Controls Verze: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2012-06-27 SWD-20120627161520671 Obsah... 4 Požadavky... 4 Informace o funkci... 4 Zapomněl jsem kód PIN pro funkci... 5 Právní upozornění... 5

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Autorská práva. Výrobky a ceny

Autorská práva. Výrobky a ceny Pravidla použití stránek Terms of service Přístup na webové stránky SCENOGRAPHY International sro (a jejich následné použití) je provozován na základě níže uvedených pravidel. Používání webových stránek

Více

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB POSKYTOVATEL FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB: Adresa: E-mail: Telefon: NÁZEV SPOLEČNOSTI: Adresa firmy: E-mail: Telefon: Datum schůzky: Čas schůzky: Poskytovatel služeb a firma mohou uzavřít vzájemnou dohodu o pořízení

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním 1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ 180 00, IČ: 24206857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad

Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad TOTO JE SMLOUVA MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (S JEJÍMI POBOČKAMI, DÁLE JEN JAKO SPOLEČNOST AMAZON NEBO MY ).

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEBU ENGAGEMENT PORTAL

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEBU ENGAGEMENT PORTAL SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEBU ENGAGEMENT PORTAL Duben 2015 Část 1 Popis služeb Společnost Microsoft poskytuje výukové kurzy lidem po celém světě v mnoha jazycích. Náš web Engagement Portal nabízí uživatelům

Více

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Pepsi výzva červen (dále též jen soutěž ).

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. Revize, srpen 2010

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. Revize, srpen 2010 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Revize, srpen 2010 A. Účel Účelem těchto zásad používání informačních technologií (dále jen zásady ) je poskytnutí směrnic týkajících

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných společností Nodus Technologies spol. s r.o. na serveru Ulož.to (dále jen Podmínky )

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných společností Nodus Technologies spol. s r.o. na serveru Ulož.to (dále jen Podmínky ) Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných společností Nodus Technologies spol. s r.o. na serveru Ulož.to (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ulož.to nebo zaregistrováním se a

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

Podmínky použití 1001hry.cz

Podmínky použití 1001hry.cz Podmínky použití 1001hry.cz Úvod Na webových stránkách www.1001hry.cz (dále jako webové stránky) si můžete zahrát hry, přihlásit se k odběru zpravodajského dopisu, vytvořit si vlastní profil, kde si můžete

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

Dohoda mezi uživatelem a portálem KADUCEUS.CZ

Dohoda mezi uživatelem a portálem KADUCEUS.CZ Dohoda mezi uživatelem a portálem KADUCEUS.CZ Webové stránky portálu KADUCEUS.CZ jsou složeny z různých stránek spravovanými portálem KADUCEUS.CZ. Webové stránky portálu KADUCEUS.CZ jsou Vám nabídnuty

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. verze č 1. platná od

OBCHODNÍ PODMÍNKY. verze č 1. platná od OBCHODNÍ PODMÍNKY verze č 1. platná od 8.4.2015 1. Úvod 1.1. Provozovatelem internetového serveru Gayfriendlyprague.com, dostupného na internetové adrese (URL) http://www.gayfriendlyprague.com (dále jen

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TUTO LICENČNÍ SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM ( EULA ). PODNIKNUTÍM JAKÉHOKOLI KROKU KE STAŽENÍ, NASTAVENÍ, INSTALACI NEBO

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE. Verze z 11/02/2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE. Verze z 11/02/2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE Verze z 11/02/2011 Výklad pojmů RIPE: Regionální registr odpovídající za správu IP adres na evropském kontinentu a v části Asie. OVH.CZ: Společnosti OVH.CZ, s.r.o., se

Více

Podmínky užívání Portálu

Podmínky užívání Portálu Podmínky užívání Portálu 1. ÚVOD Portál je služba, která nabízí Uživateli možnost stahování souborů ze Serverů třetích stran a to tak, že uživatel Portálu vyhledá odkaz (link) na konkrétní soubor umístěný

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné podmínky Všeobecné obchodní podmínky Vítejte ve službě Zápisy z jednání. Zápisy z jednání je webová služba/produkt, který je vlastněn a provozován společností GROUWE, s.r.o., se sídlem v Pobřežní 370/4, Karlín,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R)

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI

Více

Smlouva o BlackBerry ID

Smlouva o BlackBerry ID Smlouva o BlackBerry ID Smlouva o BlackBerry ID neboli " smlouva" tvoří právní dohodu mezi společností Research In Motion Limited nebo její dceřinou nebo sesterskou společností, jak je uvedeno v BBSLA

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ webových stránek společnosti TomTom

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ webových stránek společnosti TomTom PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ webových stránek společnosti TomTom 1 Rozsah Tyto podmínky používání se vztahují na používání webových stránek společnosti TomTom a vymezují práva, povinnosti a omezení při používání

Více

Právní informace & sdělení

Právní informace & sdělení Právní informace & sdělení Tím, že používáte tyto webové stránky, on-line služby, aplikaci a službu zasílání e-mailových zpráv a/nebo reklamních sdělení ( služby Parker ) společnosti Parker-Hannifin Corporation

Více

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace Článek 1 - Obecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání služeb Takeplace (dále též jen VOP ) upravují

Více

Print To Go. Verze:: 10.2.0.7. Uživatelská příručka

Print To Go. Verze:: 10.2.0.7. Uživatelská příručka Print To Go Verze:: 10.2.0.7 Uživatelská příručka Vydáno: 2014-01-20 SWD-20140120091739392 Obsah Print To Go...4 Začínáme s aplikací Print To Go...4 Přístup k pracovním výtiskům...5 Správa složek pomocí

Více

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ PŘED INSTALACÍ. Autorská práva a další práva vyplývající z duševního vlastnictví na tento software veškerý obsah v něm obsažený a veškerá související dokumentace a projektová dokumentace

Více

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS)

Více

Tyto obchodní podmínky upravují používání všech produktů a služeb Webonio, včetně webových stránek a jeho obsahu.

Tyto obchodní podmínky upravují používání všech produktů a služeb Webonio, včetně webových stránek  a jeho obsahu. Všeobecné podmínky Webonio je internetová služba, která je vlastněna a provozována společností Webonio investment, s.r.o. se sídlem Francouzská 284/94, Vršovice, 101 00 Praha. Tyto obchodní podmínky upravují

Více

Podmínky poskytování služeb

Podmínky poskytování služeb Podmínky poskytování služeb 1. Váš vztah s CarTube 1.1 Vaše užívání webových stránek (dále jen Webové stránky ) a jakýchkoliv produktů, kanálů, softwaru, datových vstupů a služeb se řídí podmínkami právní

Více

Podmínky užívání služby Bitport

Podmínky užívání služby Bitport Podmínky užívání služby Bitport 1. ÚVOD Bitport je datovým úložištěm, do kterého Uživatelé mohou pro svou potřebu ukládat soubory výlučně stažením z Internetu prostřednictvím Torrentů. Každý Uživatel,

Více

Omezená záruka. Česká republika

Omezená záruka. Česká republika Omezená záruka Česká republika Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální

Více

Podmínky užívání služeb webového portálu AirJobs.cz

Podmínky užívání služeb webového portálu AirJobs.cz Podmínky užívání služeb webového portálu AirJobs.cz A. Úvodní ustanovení 1. Společnost PERSONAL ONE s.r.o., IČ: 28905822, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejcárkem 975/2, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním

Více

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu 1 Podmínky použití portálu Statutární město Chomutov, IČ: 00261891, se sídlem Zborovská 4602, 43028 Chomutov vydává tyto podmínky pro používání webových stránek přístupných na adrese http://www.chomutovmesto.cz/ipoint

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY ( PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI F-SECURE.

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka platné a účinné k 14. 4. 2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla přístupu, poskytování

Více

Sada se dvěma 104 rolemi HP. Právní ujednání

Sada se dvěma 104 rolemi HP. Právní ujednání Sada se dvěma 104 rolemi HP Právní ujednání 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. První vydání Právní informace Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o designový nůž Sambonet (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazněupravuje pravidla uvedené soutěže. K účasti

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo DAŇOVÁ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Základní údaje o zemi: Polsko (PL) 1. Struktura DIČ Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo 2. Popis

Více

Reklamní akce Soutěž L ORÉAL Paris Casting Créme Gloss Česká republika

Reklamní akce Soutěž L ORÉAL Paris Casting Créme Gloss Česká republika Reklamní akce Soutěž L ORÉAL Paris Casting Créme Gloss Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla ) reklamní akce Soutěž L ORÉAL

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní http://www.napalubu.eu/ (dále jen webové rozhraní ), které provozuje naše společnost Napalubu s.r.o., se sídlem Famfulíkova 1138/4, Kobylisy,

Více

PRÁVNÍ DOLOŽKA I - OSOBNÍ ÚDAJE - COOKIES. 1) Osobní údaje

PRÁVNÍ DOLOŽKA I - OSOBNÍ ÚDAJE - COOKIES. 1) Osobní údaje PRÁVNÍ DOLOŽKA Webové stránky http://service.citroen.com jsou provozovány spolecností AUTOMOBILES CITROËN A.S. s kapitálem ve výši 16 000 000 eur. Sídlo spolecnosti se nachází na adrese: Immeuble Colisée

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 DEFINICE: Aktivace Služby: Aktivace Služby se provádí po potvrzení platby Zákazníka a vyznačuje se

Více

Poslední aktualizace: 15. října Kompletně nahrazují verzi z 16. června 2016.

Poslední aktualizace: 15. října Kompletně nahrazují verzi z 16. června 2016. Dodatečné podmínky Služeb Adobe Stock Poslední aktualizace: 15. října 2016. Kompletně nahrazují verzi z 16. června 2016. Využívání Služeb Adobe Stock a Díla (jak je definováno níže) podléhá těmto dodatečným

Více

Podmínky služby. Naposledy aktualizováno 1. prosince 2015

Podmínky služby. Naposledy aktualizováno 1. prosince 2015 Podmínky služby Naposledy aktualizováno 1. prosince 2015 I. PŘIJETÍ PODMÍNEK Děkujeme, že používáte službu Partytime (dále též jen Služba ) provozovanou společností Noble Software s.r.o. Tyto podmínky

Více

& 5.!Vyloučení&a&omezení&naší&odpovědnosti& V&rozsahu&přípustném&platným&právním&řádem&neneseme& odpovědnost&za&žádnou&škodu,&zejména&pak,&

& 5.!Vyloučení&a&omezení&naší&odpovědnosti& V&rozsahu&přípustném&platným&právním&řádem&neneseme& odpovědnost&za&žádnou&škodu,&zejména&pak,& PODMÍNKY) UŽITÍ) INTERNETOVÝCH) STRÁNEK,) ZÁSADY) OCHRANY) SOUKROMÍ) A) POUŽÍVÁNÍ) SOUBORŮ) COOKIES ) Vítejte na stránkách konceptových restaurací! Radegast." Internetové" stránky" na" doméně" www.radegastovna.cz"

Více

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce Úvodní ustanovení Následující podmínky upravují užívání internetových stránek, zejména pravidla zadávání inzerce, pravidla odpovědnosti provozovatele a uživatelů za obsah stránek a pravidla členství. Uživatel

Více

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu 2014 V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B 1. ÚVOD VOLVO Vám chce nabídnout nejlepší dostupné Služby (jak jsou definovány

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Poliklinika Prosek a.s.

Poliklinika Prosek a.s. Poliklinika Prosek a.s. Lovosická 440/40, 19000 PRAHA 9, tel. 266010111 Směrnice č. 45/2016 Zásady pro používání výpočetní techniky Platnost od: 15. 6. 2016 Vydal: ing. Jiří Dufek - ředitel Určeno pro:

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY Společnosti ecba s.r.o. Na úvod bychom Vám chtěli poděkovat, že jste se rozhodli používat náš software nebo služby.

SMLUVNÍ PODMÍNKY Společnosti ecba s.r.o. Na úvod bychom Vám chtěli poděkovat, že jste se rozhodli používat náš software nebo služby. SMLUVNÍ PODMÍNKY Společnosti ecba s.r.o. Na úvod bychom Vám chtěli poděkovat, že jste se rozhodli používat náš software nebo služby. Služby poskytuje společnost ecba s.r.o. (dále jen Společnost ecba ),

Více

Podmínky pro používání Extranetu společnosti B. Braun

Podmínky pro používání Extranetu společnosti B. Braun Podmínky pro používání Extranetu společnosti B. Braun 1. Rozsah platnosti Níže uvedené podmínky pro používání platí pro Vaše používání Extranetu společnosti B. Braun (dále jen Extranet ), který poskytuje

Více

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI

Více

Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika

Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Firma Tomáš Novosad se sídlem Konečná 1177, 755 01 Vsetín, IČ: 73294438 (dále jen Provozovatel ) je provozovatelem

Více

PODMÍNKY POUŽITÍ. (a) rakouský zákon o elektronickém obchodování z roku 2002

PODMÍNKY POUŽITÍ. (a) rakouský zákon o elektronickém obchodování z roku 2002 1. Smluvní základ PODMÍNKY POUŽITÍ Smluvní stranou je společnost EMPORIA TELECOM Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co.KG., spol. s ručením omezeným podle zákonů Rakouska, se sídlem na firemní adrese4020

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA Nadace Sirius (dále jen Nadace )

GRANTOVÁ PRAVIDLA Nadace Sirius (dále jen Nadace ) GRANTOVÁ PRAVIDLA Nadace Sirius (dále jen Nadace ) 1. Působnost 1.1 Účelem těchto grantových pravidel je stanovit základní podmínky pro poskytování nadačních příspěvků Nadace (dále jen Grantová pravidla

Více

Zásady ochrany údajů v evropském regionu

Zásady ochrany údajů v evropském regionu Zásady ochrany údajů v evropském regionu Tyto zásady ochrany údajů v evropském regionu (dále jen Evropské zásady ) tvoří součást Zásad ochrany údajů společnosti Gates Corporation (dále jen Firemní zásady

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD Verze z 15. 2..2011 Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. Věrnostní schéma: Část rozhraní správy pro zákazníka

Více

Pravidla soutěže Pepsi Výzva Fotbal

Pravidla soutěže Pepsi Výzva Fotbal Pravidla soutěže Pepsi Výzva Fotbal 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Pepsi výzva fotbal (dále též jen soutěž ). 1.2. Organizátorem

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Social Feeds. Uživatelská příručka. Verze: 2.0

Social Feeds. Uživatelská příručka. Verze: 2.0 Social Feeds Uživatelská příručka Verze: 2.0 SWD-1525056-0614113034-010 Obsah Aplikace Kanály sociálních sítí... 2 Kanály aplikací sociálních sítí... 3 Zobrazení položek kanálů podle aplikací sociálních

Více

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software.

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE

Více

Podmínky služby Norton ConnectSafe

Podmínky služby Norton ConnectSafe Podmínky služby Norton ConnectSafe Nacházíte-li se v Severní nebo Jižní Americe, je poskytovatelem služby Norton ConnectSafe (dále jen služba ) společnost Symantec Corporation; nacházíte-li se v Evropě,

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže VYHRAJTE BAZÉN TAMPA o nadzemní bazény Marimex Tampa 3,05m x 0,76 m s kartušovou filtrací (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

1.2. Dále je na webovém rozhraní prostor pro další služby, které aktuálně webové rozhraní nabízí.

1.2. Dále je na webovém rozhraní prostor pro další služby, které aktuálně webové rozhraní nabízí. Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.vyberautoservis.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje naše společnost Orange World s.r.o., se sídlem Olgy Havlové 2874/16,

Více

PRÁVNÍ DOLOŽKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRÁVNÍ DOLOŽKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVNÍ DOLOŽKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Majitelem této webové stránky je BEDS ON LINE, S.L.U. (dále jen společnost BEDSONLINE ), španělská společnost založená v souladu s právními předpisy, velkoobchodní

Více

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru

Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru Pravidla užívání aplikace Nadesignuj Jackovu kytaru (dále jen Podmínky ) 1. SEZNAM POJMŮ 1.1. Provozovatel Provozovatelem pro značku Jack Daniel s se míní společnost Brown-Forman, Czechia, s.r.o., Identifikační

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalace a aktivace Předchozí Instalace Předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Anti-Virus není třeba odinstalovat. Po instalaci nové zkontrolujte nastavení aplikace

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla níže uvedená ustanovují pravidla soutěže na internetových stránkách www.jcb-agro.cz (dále jen soutěž ). 2 Pořadatelem

Více