(i) prohlížet nabídky pracovních pozic zveřejněné na Webu Kariéra v MediaCom,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(i) prohlížet nabídky pracovních pozic zveřejněné na Webu Kariéra v MediaCom,"

Transkript

1 Kariéra v MediaCom PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBU (Externí) Úvod Web Kariéra v MediaCom ( Web Kariéra v MediaCom ) je provozován společností Last Exit London Limited jménem společnosti MEDIACOM HOLDINGS LIMITED a společností v její skupině ( My, Náš, Nás, MEDIACOM ). Web Kariéra v MediaCom je vám ( Uživatel ) k dispozici za splnění následujících podmínek ( Podmínky ). Tím, že používáte Web Kariéra v MediaCom a využíváte služby a funkce, které poskytuje, dáváte na vědomí, že přijímáte Podmínky a souhlasíte s tím, že budete jednat v souladu s těmito Podmínkami. Účel webu Kariéra v MediaCom Hlavním účelem Webu Kariéra v MediaCom je umožnit společnosti MEDIACOM nabízet pracovní pozice dostupné v rámci společností v její skupině po celém světě. Web Kariéra v MediaCom umožňuje Uživatelům: (i) prohlížet nabídky pracovních pozic zveřejněné na Webu Kariéra v MediaCom, (ii) odesílat formuláře žádostí v souvislosti se zveřejněnými nabídkami pracovních pozic, (iii) sdílet nabídky pracovních pozic prostřednictvím vybraných sociálních sítí s přáteli, příbuznými nebo profesními kontakty, které by odpovídající nabídky pracovních pozic mohla zajímat. Další informace o podmínkách, za jakých lze na webech sociálních sítí sdílet podrobnosti o kterékoli nabídce pracovní pozice, jsou uvedeny níže. Společnost MEDIACOM nezaručuje (a není to povinna zajistit), že všechny nabídky pracovních pozic dostupné v rámci společností ve skupině MEDIACOM budou zveřejněny prostřednictvím Webu Kariéra v MediaCom. Přístup k Webu Kariéra v MediaCom a jeho použití Tento web je určen pouze k osobní potřebě jednotlivců a nesmí být použit pro jakékoli obchodní ani komerční účely. Přístup na Web Kariéra v MediaCom je povolen dočasně. Společnost MEDIACOM si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění Web Kariéra v MediaCom (a jakýkoli jeho obsah nebo jeho část) zrušit, pozastavit nebo změnit (ať již dočasně, například v případě plánované údržby nebo nouzové situace, nebo trvale). Společnost MEDIACOM neponese odpovědnost, pokud bude Web Kariéra v MediaCom z jakéhokoli důvodu po jakýkoli čas nebo v jakémkoli období nedostupný. Společnost MEDIACOM může rovněž kdykoli a podle svého vlastního uvážení pozastavit, změnit nebo odstranit (ať již dočasně nebo trvale) jakékoli nabídky pracovní pozice nabízené na Webu Kariéra v MediaCom. Uživatelé mají povoleno stáhnout, vytisknout a použít různé části obsahu Webu Kariéra v MediaCom pouze pro účely hledání zaměstnání a nesmí tento obsah použít pro žádné jiné komerční či osobní účely. Z tohoto důvodu, s výjimkou případů uvedených v těchto Podmínkách, nesmí Uživatel reprodukovat, kopírovat, zobrazovat nebo distribuovat jakýkoli obsah z Webu Kariéra v MediaCom bez předchozího písemného souhlasu společnosti MEDIACOM

2 Web Kariéra v MediaCom můžete použít pouze pro zákonné účely, Web Kariéra v MediaCom nesmíte použít: jakýmkoli způsobem, který porušuje jakékoli platné místní, národní nebo mezinárodní zákony nebo nařízení; jakýmkoli způsobem, který je podvodný nebo má jakýkoli podvodný cíl nebo účinek; za účelem jakkoli poškodit nebo se pokusit poškodit jiné; vědomému přenášení jakýchkoli dat, odesílání nebo nahrávání jakéhokoli materiálu, který obsahuje viry, trojské koně, červy, časované bomby, programy pro záznam stisku kláves, spyware, adware nebo jakékoli škodlivé programy nebo obdobný počítačový kód určený k negativnímu ovlivnění provozu jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru. Také souhlasíte s následujícím: nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat ani prodávat jakékoli části Webu Kariéra v MediaCom jinak, než jak je výslovně povoleno těmito Podmínkami; nebudete bez oprávnění přistupovat k: jakékoli části Webu Kariéra v MediaCom; jakémukoli zařízení nebo síti, ve kterých je Web Kariéra v MediaCom uložen; jakémukoli softwaru použitému k poskytování služeb Webu Kariéra v MediaCom ani k jakémukoli zařízení nebo síti vlastněnému nebo používanému jakoukoli třetí stranou ani do nich zasahovat nebo je poškozovat či narušovat. Informace poskytnuté prostřednictvím Webu Kariéra v MediaCom Podáním žádosti o zaměstnání prostřednictvím Webu Kariéra v MediaCom potvrzujete, že veškeré informace předložené jako součást žádosti jsou pravdivé, přesné, úplné a aktuální. Souhlasíte s tím, že v opačném případě si společnost MEDIACOM vyhrazuje právo vaši žádost vyřadit/nebrat v úvahu. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, společnost MEDIACOM ani kterákoli ze společností v její skupině nemají žádnou povinnost zvážit všechny žádosti předkládané prostřednictvím Webu Kariéra v MediaCom ani na ně reagovat. Na Web Kariéra v MediaCom nebo jeho prostřednictvím nesmíte nahrát jakékoli informace, dokumentaci nebo materiály, které jsou (nebo které by mohly být v jakémkoli případě považovány za) obtěžující, výhružné, škodlivé, urážlivé, obscénní, sexuálně explicitní, pomlouvačné, nenávistné, rasově nebo etnicky urážlivý nebo jakkoli nelegální či obsah, který by mohl jinak poškodit pověst nebo dobré jméno společnosti MEDIACOM nebo toho využít. Sdílení nabídek pracovních pozic prostřednictvím platforem sociálních médií Web Kariéra v MediaCom umožňuje Uživatelům (včetně všech zaměstnanců společnosti MEDIACOM) používat vybrané weby sociálních nebo profesních sítí k odesílání odkazů na pracovní pozice nabízené na Webu Kariéra v MediaCom. Mezi tyto sociální sítě v současnosti patří Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter, Xing a ové platformy

3 Máte povoleno pouze sdílet nabídky pracovních pozic s přáteli, příbuznými nebo profesními kontakty a nesmíte sdílet ani vytvářet odkazy s jakoukoli jinou vnější třetí stranou včetně (a bez omezení) jakýchkoli personálních agentur. Při sdílení jakýchkoli podrobností o nabídkách pracovních pozic nesmíte za žádných okolností změnit podrobnosti o všech nabídkách pracovních pozic, která se mohou objevit na Webu Kariéra v MediaCom. Souhlasíte, že podle pokynů společnosti MEDIACOM kdykoli změníte, aktualizujete nebo odstraníte všechny sdílené odkazy nebo podrobnosti o nabídce pracovních pozic (i jakékoli komentáře s nimi související), které sdílíte nebo které jste zveřejnili. Jakmile Uživatel zveřejní nebo sdílí odkaz, společnost MEDIACOM nemá kontrolu nad tím, zda bude tento příspěvek upraven, odstraněn nebo převeden, a proto společnost MEDIACOM nemůže přijmout žádnou odpovědnost za případné nepřesnosti v příspěvku po jeho zveřejnění Uživatelem v sociální síti. Naše odpovědnost I když vyvíjíme veškeré přiměřené úsilí, abychom zajistili přesnost, aktuálnost a relevantnost obsahu na Webu Kariéra v MediaCom, materiály a informace zobrazené na Webu Kariéra v MediaCom jsou poskytovány bez jakýchkoli podmínek nebo záruk týkajících se jejich přesnosti. Uživatele především žádáme, aby se na nás obrátili, pokud na Webu Kariéra v MediaCom narazí na nějaké chyby nebo neúplné informace, abychom mohli situaci napravit a provést všechny požadované změny v obsahu našeho webu. Společnost MEDIACOM nebude zodpovědná vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli obchodní ztráty (včetně ztráty zisku, příjmů, smluv, předpokládaných úspor, dat, dobrého jména nebo zbytečných výdajů) nebo jakékoli nepřímé nebo následné ztráty vzniklé z vašeho používání Webu Kariéra v MediaCom nebo v souvislosti s ním. Společnost MEDIACOM nenese za žádných okolností odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo selhání při plnění vyplývající přímo nebo nepřímo z působení přírodních živlů a sil nebo příčin mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně (bez omezení) výpadků internetu, selhání výpočetní techniky, selhání telekomunikačních zařízení, selhání dalších zařízení, selhání elektrické energie, stávek, pracovních sporů, nepokojů, povstání, občanských nepokojů, nedostatku pracovních sil nebo materiálu, požárů, povodní, bouří, výbuchů, vyšší moci, války, vládních akcí, nařízení tuzemských nebo zahraničních soudů nebo tribunálů nebo neplnění třetích stran. Výjimky uvedené v této části nemají vliv na odpovědnost společnosti MEDIACOM za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí ani na odpovědnost společnosti MEDIACOM za záměrné zkreslení údajů ani na jakoukoli jinou odpovědnost, která nemůže být vyloučena nebo omezena na základě platných právních předpisů. Práva k duševnímu vlastnictví Společnost MEDIACOM je vlastníkem nebo držitelem licence na veškerá autorská práva, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a jiná práva k duševnímu vlastnictví (registrovaná i neregistrovaná) na Webu Kariéra v MediaCom (a jakékoli jeho části) nebo jakéhokoli materiálu, který na něm publikovala společnost MEDIACOM. Všechna díla jsou chráněna autorskými právy a úmluvami na celém světě a všechna tato práva jsou vyhrazena

4 Z Webu Kariéra v MediaCom si můžete tisknout kopie a stahovat výpisy pro svou osobní potřebu a společnost MEDIACOM vám doporučuje sdílet informace a upozorňovat ostatní na obsah zveřejněný na Webu Kariéra v MediaCom (zejména v souvislosti s nabídkou pracovních pozic ve společnosti MEDIACOM). Nesmíte však upravovat žádné fyzické ani digitální kopie jakýchkoli - 4 -

5 materiálů z Webu Kariéra v MediaCom před jejich sdílením s ostatními a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo audio sekvence ani žádnou grafiku odděleně od jakéhokoli doprovodného textu. Naše pozice (ani pozici případných uvedených přispěvatelů) jako autorů všech materiálů na Webu Kariéra v MediaCom musí být vždy uznána a žádnou část materiálů na Webu Kariéra v MediaCom nesmíte použít pro jakékoli obchodní účely bez předchozího získání licence od nás nebo našich poskytovatelů licence. Pokud si vytisknete, zkopírujete, stáhnete, budete distribuovat, přenášet nebo sdílet libovolnou část Webu Kariéra v MediaCom nebo na ni vytvoříte odkaz v rozporu s těmito podmínkami, bez předchozího upozornění okamžitě ztratíte právo k přístupu a použití Webu Kariéra v MediaCom a musíte podle našeho výhradního uvážení vrátit nebo zničit všechny kopie nebo upravené kopie, které jste provedli. Viry a neoprávněné zásahy Web Kariéra v MediaCom nesmíte zneužívat vědomým zaváděním virů, červů, logických bomb, trojských koní nebo jiného materiálu, který je škodlivý nebo technicky škodlivý. Nesmíte se pokoušet o získání neoprávněného přístupu do Webu Kariéra v MediaCom, serveru, na kterém je Web Kariéra v MediaCom uložen (ať již je tento server ve vlastnictví třetí strany či nikoli), nebo jakéhokoli serveru, počítače, uzavřené oblasti nebo databáze Webu Kariéra v MediaCom nebo prostředků s ním souvisejících. Web Kariéra v MediaCom nesmíte napadat útoky typu odepření služby nebo distribuovaného odepření služby. Porušení tohoto ustanovení může být trestným činem. Společnost MEDIACOM si vyhrazuje právo oznámit takové porušení příslušným orgánům činným v trestném řízení a bude s těmito orgány plně spolupracovat (včetně případů, kdy je to nutné, odhalení vaší identity pro účely jakýchkoli relevantních vyšetřování). V případě takového porušení, jsou váš přístup k Webu Kariéra v MediaCom i právo jej používat okamžitě bez předchozího upozornění ukončeny. Internet není bezpečné prostředí, vaší povinností je zajistit si vhodnou a aktuální bránu firewall a antivirovou ochranu. I když vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili bezpečnost vašich informací a napojení na naše stránky, společnost MEDIACOM nebude odpovědná za žádné ztráty nebo škody způsobené viry, útoky typu odepření služby nebo jakýmikoli jinými technicky škodlivými materiály, které mohou mít vliv na veškeré počítačové vybavení, programy, data nebo jiné vlastnictví Uživatele v důsledku použití Webu Kariéra v MediaCom, stažení jakéhokoli obsahu Webu Kariéra v MediaCom nebo jakéhokoli jiného Webu Kariéra v MediaCom, který je s ním propojen, s výjimkou takových okolností, kdy případnou ztrátu nebo škodu způsobila přímo společnost MEDIACOM. Odkazování na Web Kariéra v MediaCom a odkazování z něj Web Kariéra v MediaCom může obsahovat odkazy na další weby a další zdroje poskytované třetími stranami. V takových případech jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci. Tyto podmínky se nevztahují na žádný jiný web než na Web Kariéra v MediaCom. Nad obsahem těchto webů nebo zdrojů nemáme žádnou kontrolu a společnost MEDIACOM nenese žádnou odpovědnost za ně ani za jakékoli ztráty nebo škody, které by z jejich užívání mohly vzniknout. Je vaší povinností seznámit se s veškerými podmínkami použití a zásadami, které se vztahují na - 4 -

6 takové externí weby, a dodržovat je

7 Můžete vytvořit odkaz na naši domovskou stránku, pokud jste nám to nejprve písemně oznámili, a můžete tak učinit způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškozuje naši pověst ani jí nevyužívá. Nesmíte vytvořit odkaz takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu spojitosti, schválení nebo potvrzení z naší strany, pokud nic takového neexistuje. Nesmíte vytvořit odkaz z jakékoli webové stránky, která není ve vašem vlastnictví. S výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách je ukládání tohoto webu nebo odkazů na něj do mezipaměti nebo jejich zobrazování v rámech zakázáno. Web Kariéra v MediaCom nesmí být umístěn do rámu na žádném jiném webu ani nesmí být na jakoukoli část našeho webu vytvořen odkaz jinam než na domovskou stránku. Použití vytěžování dat je také zakázáno. Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění kdykoli zrušit povolení k vytváření odkazů. Pokud chcete použít materiál na našem webu jinak, než jak je uvedeno výše, svoji žádost zašlete na adresu Změny Podmínek Společnost MEDIACOM může tyto podmínky průběžně revidovat; všechny dodatky či aktualizace budou zveřejněny na této stránce. Od Uživatelů se očekává, že budou tuto stránku čas od času kontrolovat, aby zaznamenali případné změny, které v nich byly provedeny. Pokud přistupujete k Webu Kariéra v MediaCom, souhlasíte s tím, že budete právně vázáni verzí těchto Podmínek, která je v dané době v platnosti. Některé z položek v rámci těchto Podmínek můžou být také nahrazeny ustanoveními nebo vyhláškami zveřejněnými jinde na Webu Kariéra v MediaCom. Spoléhání se na obsah Žádný materiál zveřejněný na Webu Kariéra v MediaCom není určen k jakémukoli poradenství, na které by se bylo možno spoléhat. Společnost MEDIACOM se proto zříká veškeré odpovědnosti a záruk plynoucích z toho, že se vy, jakýkoli jiný návštěvník Webu Kariéra v MediaCom nebo jakákoli jiná osoba, která by mohla být informována o obsahu Webu Kariéra v MediaCom, budete na tyto materiály spoléhat. Rozhodné právo a jurisdikce Tyto Podmínky a jakékoliv spory nebo nároky z nich vzniklé nebo s nimi související, jejich předmět nebo tvorba (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) i cokoli souvisejícího s Webem Kariéra v MediaCom se řídí a budou vykládány v souladu se zákony Anglie a Walesu. Anglické soudy mají výlučnou jurisdikci nad jakýmkoliv nárokem vyplývajícím z návštěvy Webu Kariéra v MediaCom nebo v souvislosti s ní, vyhrazujeme si však právo podat žalobu proti vám v případě porušení těchto Podmínek v zemi vašeho bydliště nebo jakékoli jiné příslušné zemi. Kontakt Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínku týkající se těchto Podmínek nebo Webu Kariéra v MediaCom obecně, kontaktujte nás na adrese - 6 -

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes

APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes PŘED POUŽITÍM SOFTWARU APPLE SI, PROSÍM, POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO LICENČNÍ SMLOUVU NA SOFTWARE ( LICENCE ). POUŽITÍM SOFTWARU APPLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN:

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: A. LICENČNÍ SMLOUVA APPLE NA SOFTWARE iphone B. SDĚLENÍ OD SPOLEČNOSTI APPLE C.

Více

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. NESOUHLASÍTE-LI

Více

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva )

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem je uzavírána na software ActivInspire Promethean Professional

Více

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu 2014 V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B 1. ÚVOD VOLVO Vám chce nabídnout nejlepší dostupné Služby (jak jsou definovány

Více

XTRADE XFR Financial Limited CIF 108/10 1

XTRADE XFR Financial Limited CIF 108/10 1 1 Obchodní podmínky 1. Úvod 1.1. Tuto Smlouvu mezi sebou uzavírají společnost XFR Financial Limited (dále jen Společnost nebo my nebo nás ) na straně jedné a Klient ( Klient nebo vy nebo uživatel ) na

Více

Brandbank (Czech Republic) s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY. Verze účinná od 1. července 2015

Brandbank (Czech Republic) s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY. Verze účinná od 1. července 2015 Brandbank (Czech Republic) s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY Verze účinná od 1. července 2015 1. DEFINICE 1.1 Následující termíny mají pro účely těchto obchodních podmínek níže uvedený význam: Brandbank Brandbank

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM STAŽENÍM, INSTALACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM, SPUŠTĚNÍM NEBO POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI VYJADŘUJETE

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

Smlouva o Technologii UPS

Smlouva o Technologii UPS Smlouva o Technologii UPS Všeobecné obchodní podmínky Práva koncového uživatele Smlouva o technologii UPS Verze UTA05072014 PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY O TECHNOLOGII

Více

Podmínky pro produkt Norton Virus Protection Promise

Podmínky pro produkt Norton Virus Protection Promise Podmínky pro produkt Norton Virus Protection Promise NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY ( PODMÍNKY ) PŘEDSTAVUJÍ PRÁVOPLATNOU A VYMAHATELNOU SMLOUVU MEZI SPOLEČNOSTÍ SYMANTEC CORPORATION A/NEBO DCEŘINÝMI SPOLEČNOSTMI

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů. Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek www.poradna-lasky.cz

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů. Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek www.poradna-lasky.cz Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek www.poradna-lasky.cz I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné podmínky upravují přístup k obsahu a službám na internetových stránkách umístěných na adrese

Více

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ PŘED INSTALACÍ. Autorská práva a další práva vyplývající z duševního vlastnictví na tento software veškerý obsah v něm obsažený a veškerá související dokumentace a projektová dokumentace

Více

1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PODMÍNKY POUŽITÍ SPOLEČNOSTI SINDICATE ENTERTAINMENT, S.R.O. se sídlem Jičínská 608, 742 58 Příbor, Česká republika zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 36331 IČ: 28641612

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Zakoupení Předplatného, případně Předplatného se Zlatou podporou se řídí následujícími podmínkami a ujednáním ( Smlouva o předplatném ). 1.

Více

Výhody členství v Pilsner Klubu Po registraci a přihlášení do Pilsner Klubu získávají členové následující výhody a oprávnění.

Výhody členství v Pilsner Klubu Po registraci a přihlášení do Pilsner Klubu získávají členové následující výhody a oprávnění. PILSNER KLUB Pravidla, Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů 1. PRAVIDLA Pilsner Klub (dále jen "klub" či "stránky") je umístěný na webu Pilsner Urquell (www.pilsnerurquell.cz) a funguje jako

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY Společnosti ecba s.r.o. Na úvod bychom Vám chtěli poděkovat, že jste se rozhodli používat náš software nebo služby.

SMLUVNÍ PODMÍNKY Společnosti ecba s.r.o. Na úvod bychom Vám chtěli poděkovat, že jste se rozhodli používat náš software nebo služby. SMLUVNÍ PODMÍNKY Společnosti ecba s.r.o. Na úvod bychom Vám chtěli poděkovat, že jste se rozhodli používat náš software nebo služby. Služby poskytuje společnost ecba s.r.o. (dále jen Společnost ecba ),

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Autorská práva. Výrobky a ceny

Autorská práva. Výrobky a ceny Pravidla použití stránek Terms of service Přístup na webové stránky SCENOGRAPHY International sro (a jejich následné použití) je provozován na základě níže uvedených pravidel. Používání webových stránek

Více

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti.

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti. Děkujeme, že jste si vybrali počítač TOSHIBA. V následujících smlouvách jsou uvedena vaše práva na použití vybraného softwaru, který je na počítači nainstalován. Přijetím této smlouvy nebo použitím softwaru

Více

ČÍSLO SMLOUVY: 1. Definice. (d) Dodací adresa znamená dodací adresu Nabyvatele uvedenou v příslušném Objednávkovém formuláři jako dodací adresa.

ČÍSLO SMLOUVY: 1. Definice. (d) Dodací adresa znamená dodací adresu Nabyvatele uvedenou v příslušném Objednávkovém formuláři jako dodací adresa. LICENČNÍ SMLOUVA K SOFTWARU ČÍSLO SMLOUVY: TATO LICENČNÍ SMLOUVA K SOFTWARU ( Smlouva ) je uzavřena mezi ( Infor ) zastoupeným společností ITeuro, a.s., sídlo: Ostrava Moravská

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ. Uživatel se zavazuje používat Službu v souladu se zákonem a zde uvedenými Podmínkami.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ. Uživatel se zavazuje používat Službu v souladu se zákonem a zde uvedenými Podmínkami. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ 1. SOUHLAS Přístup na webovou stránku www.idcgames.com (dále jako Stránka) a / nebo stáhnutí aplikace/aplikací pro mobilní zařízení (dále jako Aplikace), se kterou je možné využívat

Více