P

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.1.6. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. P"

Transkript

1 Příručka kvality HTO, ON Příbram,a.s. OBSAH 1. Úvod 2. Rozsah platnosti 3. Terminologie, definice a zkratky 3.1. Terminologie a definice 3.2. Zkratky 4. Požadavky managmentu 4.1 Organizace a řízení Právní postavení Služby zdravotnické laboratoře a etika Rozsah managmentu kvality (prostory) Nestrannost, nezávislost, věrohodnost a etika Odpovědnost za systém managmentu kvality Komunikace v laboratoři 4.2. Systém managmentu kvality Úvod Rozsah systému managmentu kvality Politika a cíle kvality Příručka kvality Metrologie 4.3. Řízení dokumentů Obecná ustanovení Schvalování, vydávání dokumentů, změnové řízení Označování dokumentů 4.4. Přezkoumávání smluv Postup přezkoumávání smluv Změna požadavku, smlouvy Odchylky od smlouvy ze strany zdravotnické laboratoře 4.5. Vyšetřování ve smluvní laboratoři 4.6. Externí služby a dodávky Výběr a hodnocení dodavatelů Postup nakupování Skladování a evidence Hodnocení dodavatelů 4.7. Poradenské služby 4.8. Vyřizování stížností 4.9. Zjištění a řízení neshod Identifikace neshodné práce Postup při řízení neshodné práce Hlášení mimořádných událostí Opatření k nápravě Analýza příčin, dokumentování změn a kontrola efektivity práce Preventivní opatření

2 4.12. Neustálé zlepšování Přezkoumání pracovních postupů a plán zlepšování Přezkoumání plánu zlepšování Plnění plánu zlepšování Ukazatele kvality Výukové a školící příležitosti Záznamy o kvalitě a technické záznamy Všeobecné zásady vedení záznamů Odborné záznamy Řízení datových záznamů Audity Interní audity Externí audity Přezkoumávání vedením 5. Technické požadavky 5.1. Pracovníci Organizační struktura pracoviště Záznamy o vzdělání a kvalifikaci Požadavky na vedení laboratoře Kvalifikační požadavky, zvyšování kvalifikace Pověření pracovníků Používání počítačového systému pracovníky laboratoře Plán průběžného vzdělávání Školení pracovníků pro zvládání nepříznivých událostí Přijímání nového pracovníka, hodnocení efektivnosti adaptačního procesu Odpovědnost za interpretace Důvěrnost informací o pacientech 5.2. Umístění a podmínky prostředí 5.3. Laboratorní zařízení Laboratorní přístroje a zařízení Reagencie Referenční materiály (kalibrátory, kontrolní materiály) Spotřební materiál Elektrická energie určená k napájení přístrojové techniky 5.4. Postupy předcházející vyšetření Požadavek na laboratorní vyšetření Odběr primárních vzorků Laboratorní příručka Řízení Laboratorní příručky Identifikace primárního vzorku Transport vzorků Příjem vzorků do laboratoře Kritéria pro příjem a odmítnutí vzorku Požadavky na objem vzorku Zpracování vzorků Zpracování urgentních vzorků Identifikace vzorku při zpracování Vyřizování ústních požadavků na vyšetření

3 Skladování vzorků 5.5. Postupy vyšetření Metody laboratorního vyšetření Validace/verifikace metod Postupy laboratorního vyšetření (SOPV) Specifikace SOPV Biologická referenční rozmezí Seznam postupů laboratorních vyšetření 5.6. Zabezpečení kvality postupů vyšetření Systém interního řízení kvality Odhad nejistoty měření Návaznost měřidel a výsledků měření Externí kontrola kvality Porovnání s jinou laboratoří Vyšetření prováděná různými postupy a zařízením Vyhodnocení srovnání výsledků dle Postupy následující po vyšetření Kontrola a výdej výsledků vyšetření Skladování primárních vzorků Likvidace biologického materiálu 5.8. Uvádění výsledků Formy výsledkových listů Interval dodání výsledků vyšetření Obsah výsledkového listu Popis provedených vyšetření Označení výsledků vzorků s nevyhovující jakostí Uložení výsledků laboratorního vyšetření Informování lékařů Stanovení varovných nebo kritických rozmezí Vydávání předběžných výsledků Výsledky v kritických rozmezích Doba odezvy laboratoře Výsledky ze smluvních laboratoří Uvolňování výsledků vyšetření Telefonické a elektronické předávání výsledků Změny výsledků Revize výsledků 5.9. Bezpečnost práce Bezpečnost práce na pracovišti, školení BOZP, prevence rizik, pracovní úrazy Požární ochrana a školení požární ochrany na pracovišti Vztahy k životnímu prostředí

4 Příručka kvality hematologicko transfúzního oddělení Oblastní nemocnice Příbram, a.s. dle EN ČSN ISO Příručka kvality 1. Úvod Hematologicko transfúzní oddělení (dále jen HTO) je součástí zdravotnického zařízení Oblastní nemocnice Příbram, a.s. HTO řídí primář, na kterého ředitel nemocnice delegoval pravomoci a odpovědnosti k zajištění provozuschopnosti HTO v souladu s technickou normou ČSN ISO EN Zdravotnické laboratoře zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost. Nemocnice Příbram jako samostatný právní subjekt. Oblastní nemocnice Příbram, a.s., převzala ke dni zdravotní péči od dvou původních zdravotnických zařízení v Příbrami, a to Nemocnice s poliklinikami Příbram a Nemocnice s poliklinikou Příbram Zdaboř. Tímto převzetím péče došlo k jejímu sjednocení po stránce organizační, ekonomické, personální a medicínské. Obě původní zařízení okamžikem, kdy jejich náplň činnosti převzala Oblastní nemocnice Příbram, a.s., ukončily veškerou činnost související s poskytováním péče. Historie Oblastní nemocnice Příbram, a.s., se tak odvíjí od NsP Příbram a NsP Příbram Zdaboř, jejichž činnost kompletně převzala a nadále ji rozvíjí. Jediným vlastníkem Oblastní nemocnice Příbram, a.s., je Středočeský kraj. Hlavními cíly nemocnice jsou: poskytování komplexní zdravotní péče v plném rozsahu všech zdravotnických služeb provozování lékárenské péče dopravní zdravotní služba, zajištění pohotovosti Současnost nemocnice: lůžková oddělení nemocnice odborná ambulantní pracoviště komplement diagnostika: biochemie, hematologie a transfuziologie, mikrobiologie a parazitologie, zobrazovací metody (angiografie, skiaskopie, sonografie, CT pracoviště, magnetická rezonance, mamogafie), patologická anatomie, antibiotické centrum další provozy spádová oblast - užší spádová oblast: cca obyvatel - regionální spádová oblast: cca až obyvatel HTO je v naší nemocnici od jejího zřízení a je součástí komplementu. Zpracovává biologický materiál od pacientů z lůžek nemocnice, ambulancí nemocnice a praktických lékařů dle jejich požadavků. Seznam prováděných vyšetření je součástí Laboratorní příručky (dokument určený pro uživatele laboratorních služeb). Úroveň práce při provádění laboratorních vyšetření je sledována jednak systémem vnitřní kontroly kvality a jednak v cyklech Externí kontroly SEKK na všech pracovištích. Cíle kvality Hematologicko-transfúzního oddělení: - vycházejí z politiky kvality a zahrnují tyto oblasti. 1. Systém managmentu kvality: řízená dokumentace (dostupnost, srozumitelnost) vnitřní řízení kvality (vnitřní kontroly kvality v souvislosti s prováděním laboratorního vyšetření a řízením laboratoře)

5 externí řízení kvality ( účast v externích kontrolách kvality, externí posuzování, zajištění návaznosti měření kalibrace, ověření, validace) vnitřní audity plán auditů - zařazení všech prvků systému, a to jak řídících, tak technických audit musí především sledovat ty prvky a klást důraz na ty oblasti, které mají rozhodující význam pro péči o pacienta vyhlášení mimořádných auditů ( v případě neshody, atd) 2. Systém kvality VKK, EHK: Vyhodnocení VKK Vyhodnocení EHK Plán EHK zařazení nových metod Verifikační protokoly 3. Poskytované služby (vyšetření): eliminace chyb a neshod zavedení nových metod dle požadavků zakazníků spolupráce se klienty dotazníky spokojenosti, semináře, konzultace prověření doby odezvy (TAT) 4. Technické vybavení: průběžná kontrola technického vybavení sledování nových trendů v laboratorním zařízení semináře, výstavy, prezentace firem záznamy z preventivní údržby provozní deníky pravidelné proškolování uživatelů 5. Dodavatele: hodnocení dodavatelů 1x ročně rozšíření parametrů pro hodnocení spolupráce se zástupci dodavatelů zkrácení doby dodávaného zboží a využití možností nepřetržitých dodávek zboží v nepřetržitém provozu po dobu 24 hod 6. Personál : personální politika organizační plán zefektivnění práce zastupitelnost rotace popis práce 7. Vzdělávání: registrace všech zdravotnických pracovníků účast na odborných seminářích v rámci nemocnice účast na seminářích odborných společností školení se zaměřením na měřící systémy školení BOZP a PO školení v rámci informačních systémů ( LISS, Medea, Doctis, Feis) školení hygieny a desinfekce 8. Umístění a podmínky prostředí: dodržování hygienicko epidemiologického režimu ( kontrola dezinfekce, úklidu, stěr) dodržování BOZP a PO )pravidelná školení) monitoring teplot vytvoření příjemného prostředí pro pracovní činnost personálu Politika kvality:

6 Prvky systému managementu kvality mají za cíl pokrýt všechny činnosti, a to v oblasti: 1. managementu kvality prvky, které ovlivňují kvalitu práce v e smyslu plánovaných manažerských (řídících) opatření pro dosažení stanoveného výsledku 2. technické (odborné) způsobilosti prvky v oblasti technických operativních činností prokazující správnost naměřených výsledků laboratorních vyšetření 3. ochrana dat - Povinnost mlčenlivosti je zakotvena v 55 odst. 2 písm. d), odst. 3 zákona č. 20/1966 Sb., která je dodržována interními a externími pracovníky Prostředky k dosažení cílů politiky kvality: Respektovat platnou legislativu Řídit se platnými předpisy ON Příbram, a.s. Řídit se požadavky normy ČSN EN ISO Řídit se doporučeními České hematologické společnosti ČLS JEP Využívat moderní trendy vyšetřovacích postupů Dodržovat zásady správné laboratorní práce Soustavně zvyšovat odbornou způsobilost pracovníků laboratoře a jejich informovanost v oblasti politiky kvality Usilovat o získání a udržení statutu laboratoře, která se snaží o co nejvyšší kvalitu svých služeb (zapojení laboratoře do certifikačních a akreditačních procesů, řídit se doporučeními akreditačního orgánu) Pracovat podle správných operačních postupů (SOP) hematologické laboratoře, při respektování a dodržování hygienických, bezpečnostních předpisů a dalších vnitřních organizačních předpisů laboratoře, které vycházejí z dokumentace ON Příbram, a.s. V rámci kompetencí jednotlivých pracovníků usilovat o vytvoření co nejlepších pracovních podmínek pro zaměstnance laboratoře. Pracovníci laboratoře jsou si vědomi povinností plynoucích z vyhlášené politiky kvality. Jsou povinni platné postupy uplatňovat v praxi a v rámci svého zařazení a svých odpovědností navrhovat opatření s cílem trvalého zlepšování systému kvality. Systém managementu kvality je uplatněn ve všech činnostech, kterými se laboratoř zabývá. Samozřejmými povinnostmi ze strany pracovníků laboratoře je utajení a důvěrnost dat či informací zejména s ohledem na povahu zpracovaného materiálu od pacientů 2. Rozsah platnosti Příručka kvality zdravotnické laboratoře je vrcholným dokumentem systému kvality HTO a definuje práva, povinnosti a odpovědnosti v rozsahu potřebném pro zavedení, udržování a zlepšování systému managementu kvality. Je závazná pro pracovníky HTO. Příručka kvality zdravotnické laboratoře je určena: - pracovníkům HTO - akreditačním a kontrolním orgánům při posuzování způsobilosti - klientům laboratoře Předávání, kopírování či jiná neřízená distribuce této příručky není povolena, pokud není odsouhlasena primářem HTO Znalost Příručky kvality zdravotnické laboratoře je pro pracovníky HTO povinná. 2. Normativní odkazy a literatura Jako výchozí předpisy pro tvorbu systému managementu kvality HTO jsou používány externí dokumenty typu norem a dokumenty typu MPA a EAL.

7 ČSN EN ISO 15189:2004 ( ) Zdravotnické laboratoře Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost MPA K aplikaci ČSN EN ISO 15189: Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost v akreditačním systému České republiky ČSN EN ISO 9000:2001 ( ) Systémy managementu kvality Základy, zásady a slovník ČSN EN ISO 9001:2001 ( ) Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9004:2001 ( ) Systémy managementu kvality Směrnice pro zlepšování výkonnosti ČSN ISO Směrnice pro auditování systémů managementu kvality a/nebo systému environmentálního managementu ČSN ISO 10013:1996 ( ) Směrnice pro vypracování příruček kvality ČSN ISO/TR 10013: 2002 Směrnice pro dokumentaci systému managementu kvality MPA Návaznost měření EAL G25 Akreditace klinických laboratoří Zákon 505/1999 Sb. o metrologii (v platném znění) 3. Terminologie, definice a zkratky 3.1. Terminologie a definice vyšetření: soubor úkonů, jejichž cílem je stanovení hodnot vedoucí laboratoře: kompetentní osoba odpovídající za laboratoř a úředně ji zastupující vedení laboratoře: osoba (osoby), která (které) řídí činnosti laboratoře vedené vedoucím laboratoře zákazník: lékař, který předepisuje požadovaná vyšetření, pacient (samoplátce) nebo jiný smluvní partner postupy následující po vyšetření: postanalytická fáze; procesy, které následují po vyšetření včetně systematického přezkoumání, formátování a interpretace, schvalování ke zveřejnění, předkládání zpráv a předávání výsledků a uložení vyšetřených vzorků postupy předcházející vyšetření: preanalytická fáze; kroky začínající v chronologickém pořadí požadavkem lékaře a zahrnující žádanku, přípravu pacienta, odběr primárního vzorku, jeho skladování a dopravu do laboratoře nebo v rámci laboratoře a končící zahájením postupu analytického vyšetření primární vzorek: soubor sestávající z jedné nebo více částí, původně odebraných ze systému vzorek: jedna nebo více částí odebraných ze soustavy za účelem poskytnutí informací, které často slouží jako základ pro rozhodování o soustavě nebo o její tvorbě návaznost: vlastnost výsledku měření nebo hodnoty etalonu, kterým může být určen vztah k uvedeným referencím, zpravidla národním nebo mezinárodním etalonům, pomocí 3.2. Zkratky HTO ON NASKL NAS MPA SOP SK LIS VŠ LPP VKK EHK RM Příručka kvality ALE SW Hematologicko transfúzní oddělení Oblastní nemocnice Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Národní akreditační standardy Metodický pokyn pro akreditaci Standardní operační postup Systém kvality Laboratorní informační systém Vysokoškolský pracovník Léčebně preventivní péče Vnitřní kontrola kvality Externí kontrola kvality Referenční materiál Příručka kvality zdravotnické laboratoře Akreditace klinických laboratoří Software

8 4. Požadavky managmentu HTO tvoří samostatná nákladová střediska v rámci organizační struktury Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Primář oddělení je podřízen náměstkovi LPP. Manažera kvality pověřuje výkonem činností primář HTO. Organizační struktura HTO a postavení jednotlivých pracovníků je definováno v příloze č.2. Viz.: Organizační struktura HTO Pravomoci, odpovědnosti a povinnosti pracovníků vyplývají v obecné rovině z dokumentů platných v nemocnici, zejména z Organizačního řádu nemocnice. Na úrovni HTO vyplývají další odpovědnosti a pravomoci z: - Příručky kvality zdravotnické laboratoře - Organizačního řádu HTO - Provozního řádu HTO - Pracovní náplně pracovníka

9 4.1. Organizace a řízení Právní postavení Identifikace právního subjektu ( Oblastní nemocnice Příbram,a.s) Název: Typ: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Akciová společnost Adresa: Podbrdská 269, Příbram V, Zřizovatel: Zřízení: Vedoucí zařízení: Středočeský kraj Zápisem do obchodního rejstříku, vedeným krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1111 MUDr. Stanislav Holobrada IČ: DIČ: CZ Kontakt: tel.: fax: IČP (je-li vhodné uvádět zde): Identifikace pracoviště (Hematologicko transfusní oddělení) Název: Adresa: Vedoucí pracoviště: Hematologicko transfusní oddělení Oblastní nemocnice Příbram, a.s. U Nemocnice Příbram I MUDr. Magda Nohejlová Kontakt: IČP: , ,

10 Organizační struktura: Viz: Příloha č.1 (Organizační schéma: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.) Příloha č.2 (Organizační schéma: Hematologicko transfúzního oddělení) Příloha č.3 (Organizační schéma: HTO v rámci ON Příbram,a.s.) Příloha č.1

11 Příloha č.2 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Hematologicko transfúzní oddělení HTO hematologická lab imunohematol. lab. serologická lab. Primář HTO úvazek 1,0 zástupce primáře HTO manager kvality vedoucí laborant lékař úvazek 1,0 úvazek 1,0 úvazek 1,0 vnitřní auditor úsekový laborant metrolog úvazek 1,0 střední zdravotnický personál nižší zdravotnický personál

12 Příloha č.3 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. ředitel hlavní sestra náměstek LPP primář HTO vedoucí laborant zástupce primáře HTO lékař úsekový laborant střední zdravotnický personál nižší zdravotnický personál

13 4.1.2 Služby zdravotnické laboratoře a etika Služby zdravotnické laboratoře, včetně odpovídající interpretace a poradenských služeb, jsou navrženy tak, aby splňovaly potřeby klinických pracovníků odpovědných za péči o pacienty. HTO má systém kvality vypracovaný ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO Tato skutečnost přináší zákazníkům záruky za kvalitu výsledků vyšetření. Je zajištěna zejména plněním: - přezkoumáváním požadavků zákazníka ještě před vlastní realizací vyšetření (preanalytická fáze) - realizace laboratorního vyšetření je vždy podle dokumentovaného postupu - vydáváním výsledků v souladu s požadavky normy ISO EN plněním pravidel pro realizaci vyšetření, které jsou ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO Tyto postupy jsou detailně popsány v interní řízené dokumentaci pracoviště v Laboratorní příručce, Směrnicích, Standardních operačních postupech, Pracovních instrukcích, atd.) Pracovníci laboratoře se při své práci řídí etickými a společenskými principy a zásadami vycházejícími z listiny Charty práv pacientů a Základní listiny lidských práv a svobod. K pacientům zaujímají maximální citlivý přístup s ohledem na jejich aktuální stav. Při tomto jednání se řídí platným řádem ON Příbram, a.s. Ř-031 Jednací řád etické komise Rozsah managementu kvality ( prostory) Systém kvality HTO zahrnuje činnosti, které jsou realizovány (ve shodě s požadavky ČSN EN ISO 15189) ve stálých prostorách nemocnice, kde jejich členění zaručuje objektivitu prováděných laboratorních vyšetření. Za vhodnost, vybavení a zabezpečení těchto prostor pro provádění laboratorních vyšetření je odpovědné vedení laboratoře v úzké součinnosti s vedením nemocnice. Systémem odpovědností a pravomocí pro jednotlivé činnosti a vhodnými postupy (včetně interních auditů) zabezpečujeme splnění požadavků normy ISO a požadavků zákazníků na kvalitu prováděných vyšetření Nestrannost, nezávislost, věrohodnost a etika Laboratoř a její pracovníci se neúčastní aktivit, které by mohly oslabit důvěru v její odbornou způsobilost, nestrannost, provozní bezúhonnost a etický přístup k nemocnému (v souladu s NAS). Vedení laboratoře stanovilo odpovědnosti pracovníků laboratoře, kteří se účastní vyšetřování vzorků biologického materiálu, nebo kteří je mohou ovlivnit tak, aby byl vyloučen střet zájmů. Při výběru vhodných metod laboratorních vyšetření se postupuje v souladu s požadavky lékařů a doporučeními odborných společností a v souladu se stavem poznatků pro danou oblast. V úvahu se také berou finanční nároky a stav technických možností na pracovišti. Pracovníci jsou ve své pracovní náplni zavázáni k zodpovědnému plnění svých pracovních povinností dle svého nejlepšího svědomí a odborného úsudku. Opatření technického charakteru jsou podrobněji uvedena v jednotlivých částech Příručky kvality a v Provozním řádu v Laboratorní příručce a ve Vnitřních směrnicích oddělení Odpovědnost za systém managementu kvality Za návrh, zavedení, udržování a zlepšování systému managementu kvality odpovídá vedení pracoviště. Tato odpovědnost zahrnuje: a) podporu ze strany vedení všem pracovníkům laboratoře poskytnutím odpovídajících pravomocí a zdrojů nezbytných k plnění jejich povinností (viz pracovní náplně pracovníků) b) opatření zajišťující, že vedení a pracovníci nejsou vystaveni žádným nežádoucím vnitřním a vnějším komerčním, finančním nebo jiným vlivům a tlakům, které by mohly negativně ovlivňovat kvalitu jejich práce c) obecné předpisy a postupy pro zajištění ochrany utajovaných informací; tyto vycházejí z obecně platných právních předpisů a dále z následujících interních pravidel pro zajištění důvěrných informací: - každý pracovník je zavázán ve své pracovní náplni k zachovávání mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého povolání s výjimkou případů, kdy skutečnost sděluje na základě oznamovací povinnosti podle zvláštních předpisů. Povinnost dodržovat mlčenlivost a nepoškozovat jméno a zájmy svého zaměstnavatele pro každého pracovníka vyplývá ze Zákoníku práce - každý pracovník je povinen se při práci řídit ustanoveními pracovní smlouvy a pracovní náplně

14 Systémová a technická opatření k zabezpečení důvěrnosti informací se vztahují ke všem procesům od příjmu biologického materiálu až po interpretaci výsledku laboratorního vyšetření: d) obecné předpisy a postupy bránící zapojení laboratoře do činností, které by mohly oslabit důvěru v její odbornou způsobilost a nestrannost (viz kapitola 4.1.4). Zdravotní způsobilost a provozní bezúhonnost je zajištěna v laboratoři v souvislosti s plněním právních předpisů definujících požadavky na výkon lékařských a nelékařských zdravotnických povolání. Doklady o zdravotní a odborní způsobilosti pracovníků jsou vedeny v osobní složce pracovníka a jsou uloženy na personálním oddělení e) organizační a řídicí strukturu pracoviště (viz příloha č. 1,2 ) f) vymezené odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy pracovníků (viz kap. 5.1 Pracovníci) g) odpovídající kvalifikaci a znalosti všech pracovníků, obeznámení s účelem, postupy a hodnocením výsledků vyšetření (viz kap. 5.1 Pracovníci) h) technické vedení, které má celkovou odpovědnost za technické činnosti a za zajišťování zdrojů nezbytných k zabezpečení požadované kvality laboratorních postupů (viz kap. 5.1 Pracovníci) i) jmenování manažera kvality (jmenuje vedoucí pracoviště), je odpovědný za plnění požadavků v systému managementu kvality (viz pracovní náplň manažera kvality) j) jmenování zástupců pro všechny klíčové funkce (viz: Karty pracovníků) Komunikace a jiné způsoby spolupráce s pacienty, zdravotníky a dodavateli, spisový řád Vedení laboratoře zajišťuje pravidelné seznamování pracovníků se zavedeným systémem kvality na pracovišti a s jeho efektivitou. K tomuto účelu slouží pravidelná setkání pracovníků laboratoře s vedením laboratoře, pravidelné provozní porady a distribuce aktuální dokumentace Komunikace a jiné způsoby spolupráce s pacienty, zdravotníky a dodavateli Komunikace a jiné způsoby spolupráce s pacienty Pracovníci HTO komunikují s pacienty jen v omezené míře a to prakticky jen s tou skupinou nemocných, co přichází pro výsledky svých vyšetření. Při tomto jednání se řídí vnitřními předpisy laboratoře. Viz.: S-06 Směrnice pro vydávání výsledků PI-24 Hlášení a předávání nálezů Komunikace a jiné způsoby spolupráce se zdravotníky S ostatními zdravotnickými pracovníky se pracovníci laboratoře setkávají při většině činností v laboratoři, a to jak při příjmu materiálu, objednávání vyšetření, provádění vyšetření, hlášení výsledků, tak i při školicích akcích. Pracovníci laboratoře se snaží vždy vycházet vstříc jejich požadavkům, při dodržování platných předpisů a operačních postupů s maximálním profesním přístupem Komunikace a jiné způsoby spolupráce s dodavateli a servisními techniky S dodavateli probíhá komunikace buď osobně (komunikace má pouze informativní charakter) a/nebo přes program DoctIS (závazné objednávky): Nemocniční lékárna Nemocniční lékárna oddělení zdravotnického materiálu (OZM) Oddělení zdravotnické techniky (OZT) Oddělení materiálně technického zásobování (OMTZ) Odbor informatiky IT Při objednávání materiálu nebo přístrojové techniky se postupuje podle platné směrnice S-14. Viz.: S-14 Směrnice pro nákup a hodnocení dodavatů Se servisními techniky jednají vedoucí úseku a vedoucí laborant nebo jimi pověření pracovníci, kteří zodpovídají za jejich činnost v době jejich pobytu na pracovišti. Vedoucí úseku případně vedoucí laborant rozhodují o závažnosti případné závady a přejímají provedenou opravu nebo pověří jiného pracovníka, který opravu

15 převezme. Zodpovídají však za to, že vynaložené prostředky odpovídají provedené opravě a o výši vynaložených finančních prostředků na opravu informují vedoucího laboratoře Spisový řád hematologické laboratoře Písemný styk na pracovišti je realizován pomocí podatelny ON Příbram, a.s. a řídí se platným řádem ON Příbram, a.s. Ř-032 Spisový a skartační řád Prostředky výměny informací Potrubní pošta Potrubní pošta, tvořená sítí stanic a spojovacích potrubí, umožňuje dopravu malých zásilek mezi pracovišti ON Příbram, a.s. Práce s potrubní poštou se řídí pracovní instrukcí PI-31. Viz.: PI-31 Obsluha potrubní pošty Telefony Telefonní spojení pevnými linkami je v ON Příbram, a.s. zajištěno vlastními pobočkovými telefonními ústřednami a vlastními telefonními rozvody. Podmínky provozu jsou dány zákonem č. 127/2005 Sb., o telekomunikacích, v platném znění. Náklady na provoz telefonů jsou měsíčně rozúčtovány jednotlivým nákladovým střediskům ON Příbram, a.s. Provoz a údržbu provádí provozní odbor ON Příbram, a.s. prostřednictvím oddělení spojů. K telefonní síti mohou být připojena pouze telekomunikační zařízení schválená k provozu v ČR, která jsou nakupována výhradně na základě žádanky oddělení MTZ. Telefonní síť je bezplatně využívána pro služební účely. Soukromé nebo služebně nezdůvodnitelné hovory je nutné ON Příbram, a.s. uhradit. Internet Internet je elektronický komunikační prostředek, určený vybraným zaměstnancům ON Příbram, a.s. především k získávání informací a znalostí z celosvětové sítě. Využití ke komerčním nebo soukromým účelům není povoleno. Intranet Intranet je elektronický komunikační prostředek, určený všem zaměstnancům ON Příbram, a.s., kteří mají přístup k vnitřní počítačové síti, k výměně informací organizačně pracovního charakteru (nikoli klinických), určených k zpravidla veřejnému použití uvnitř ON Příbram, a.s. Elektronická pošta ( ) Elektronická pošta ( ) je elektronický komunikační prostředek, určený k (zpravidla) neveřejné interpersonální komunikaci. Přístup k této službě mohou mít všichni zaměstnanci ON Příbram,a.s., mající přístup k osobnímu počítači zapojenému do počítačové sítě. Využití k soukromým účelům není povoleno. Pošta Pošta - předávání klasických papírových zásilek (dopisy, balíčky) je zprostředkováno podatelnou ON Příbram, a.s. Informační technologie Informační potřeby ON Příbram, a.s. v oblasti klinické dokumentace jsou v převážné míře pokryty Nemocničním informačním systémem (NIS), který centrálně spravuje firma Stapro a Odbor informatiky IT. Další údaje o NIS a LIS jsou uvedeny v oddílu této Příručky kvality Používání osobních identifikačních karet K bezhotovostnímu placení (jídelna, parkování osobního vozidla Areálu II) a ke vstupu do HTO laboratoří a do skladu krve přes uzamykatelné, protipožární dveře opatřené bezpečnostním čipovým systémem a bezpečnostní klikou se v ON Příbram, a.s. používají bezkontaktní čipové karty. K těmto účelům je nutné kartu aktivovat. Ztrátu, odcizení nebo funkční znehodnocení karty je držitel povinen neprodleně hlásit odboru personálních vztahů. Při ukončení zaměstnání nebo odchodu na mateřskou dovolenou je zaměstnanec povinen vrátit nepoškozenou kartu. K vnitřnímu styku se používají jmenovky opatřené jménem, příjmením a tituly zaměstnance a názvem funkce a pracoviště (vnitřní předpis ON Příbram, a.s. VP-021 Nošení jmenovek a rozlišení pracovního oblečení) Systém managmentu kvality Úvod

16 Systém kvality tvoří souhrn činností, které jsou nezbytným předpokladem pro rozvoj managementu kvality, pro provádění laboratorních vyšetření, administrativních a technických činností, které jsou součástí provozu zdravotnické laboratoře. Za navržení struktury dokumentace, její pravidelnou aktualizaci, srozumitelnost a dostupnost všem pracovníkům, kteří dokumentaci k výkonu své práce potřebují, odpovídá manažer kvality. Struktura dokumentace systému management kvality je popsána v kapitole 4.3 Řízení dokumentace a ve Směrnici o řízení dokumentace Rozsah systému managementu kvality Systém managementu kvality je uplatněn v rozsahu: vnitřní řízení kvality (vnitřní kontroly kvality v souvislosti s prováděním laboratorního vyšetření a řízením laboratoře, viz: Směrnice pro VKK) externí řízení kvality (účast v externích kontrolách kvality, externí posuzování, zajištění návaznosti měření kalibrace, ověření, validace: viz Směrnice pro EHK) Politika a cíle kvality Politika kvality je vytvořena s cílem průběžně zlepšovat úroveň kvality služeb HTO. Politika kvality je uvedená v Úvodu. Cíle kvality jsou pro zdravotnickou laboratoř definovány minimálně jednou ročně (na 1 rok). Viz.: PI-52 Cíle kvality a systém zlepšování na HTO Plnění cílů kvality je sledováno manažerem kvality minimálně 1x ročně a vyhodnocováno v rámci přezkoumání systému kvality (viz kap ) Příručka kvality Příručka kvality HTO je základním a vrcholovým dokumentem v systému řízené dokumentace. Přímo popisuje, nebo odkazuje na dokumentaci popisující způsoby systémového i technického zabezpečení všech činností spojených s prováděním laboratorních vyšetření. Struktura dokumentace je uvedena v kapitole Zákazníkům je Příručka kvality HTO k dispozici k nahlédnutí na HTO. Příručka kvality tvoří první vrstvu řízené dokumentace. Aktualizace a změnové řízení Příručky kvality je uvedeno Viz.: S-01Směrnice o dokumentaci Příručka kvality splňuje všechny náležitosti řízené dokumentace, Viz: S-01Směrnice o dokumentaci včetně jednoznačné identifikace formou čísla strany a celkového počtu stran. Je vedená ve formě elektronické a tištěné. Počet řízených výtisků se řídí rozdělovníkem a manažer kvality odpovídá za jejich pravidelnou aktualizaci. V případě výtisků neřízené kopie je tato skutečnost řádně vyznačená na krycím listě (tyto výtisky nepodléhají pravidlům řízení dokumentace). Archivaci starého znění Příručky kvality provádí manažer kvality Metrologie Zdravotnická laboratoř má určena pravidla pro pravidelné monitorování funkce přístrojů a analytických systému jejich správné kalibrace a pravidelné údržby. Tyto postupy jsou popsány v kapitole 5.3 této příručky kvality. Viz.: S-10 Směrnice pro metrologii a Provozních denících k analytickým systémům (přístrojům) Řízení dokumentů Obecná ustanovení Účelem řízení dokumentace je zajištění aktuálnosti a platnosti distribuované dokumentace. Základní pravidla řízení dokumentace pro HTO jsou popsány ve směrnici S-01. Viz.: S-01Směrnice o dokumentaci Na HTO podléhají řízení dokumenty interní i dokumenty z externích zdrojů. Veškerá dokumentace vedená na pracovišti se rozlišuje podle techniky zápisu na: - papírová dokumentace (záznam psaný rukou nebo tištěná forma záznamu) - elektronická dokumentace s možností zálohování dat Podle charakteru dokumentu rozlišujeme dokumentaci do tří skupin: - neřízená dokumentace ( všechny dokumenty a záznamy, které nepodléhají speciálnímu režimu)

17 - řízená dokumentace (řízená dokumentace v laboratoři se řídí Směrnicí o řízení dokumentace) Viz.: S-01Směrnice o dokumentaci - primární data (materiály v textové podobě, které se získávají na pracoviště z primárních zdrojů) Podle ochrany dat rozlišujeme tyto druhy zápisu: - dokumentace s veřejnými daty zahrnuje všechny údaje, které nevyžadují zvláštní režim zacházení. Jedná se o různé záznamy veřejného charakteru. - dokumentace s neveřejnými daty (zdravotnická dokumentace) vyžaduje zvláštní typ ochrany a zvláštní režim při zacházení s těmito dokumenty. Jedná se o dokumenty, ve kterých jsou zaznamenány citlivé údaje o nemocném, jako je rodné číslo, diagnóza, výsledek vyšetření nemocného a podobně. Případně se jedná o osobní data pracovníků laboratoře.

18 Struktura řízené dokumentace: Dokumentace se dělí pro potřeby HTO ON Příbram, a.s. následujícím způsobem: typ dokumentu (vzor označení dokumentu) za aktualizaci odpovídá místo uložení Místo/doba archivace I. vrstva A Příručka kvality Vedoucí oddělení Vedoucí oddělení SLP 1 rok Archiv SLP řád B-Ř-HTO-xx Vedoucí oddělení Vedoucí oddělení SLP 1 rok Archiv SLP II. vrstva B Karty pracovníků, pracovní náplně B-OKP-HTO-xx Vedoucí oddělení SLP PAM Archiv SLP směrnice B-S-HTO-xx Vedoucí oddělení SLP Manažer kvality Archiv SLP 1 rok III.vrstva C laboratorní příručka C -LP-HTO-xx standardní operační postupy C-SOPV-HTO-xx C-SOPT-HTO-xx pracovní instrukce C- PI-HTO-xx Vedoucí oddělení Vedoucí oddělení SLP Intranet 1 rok Archiv SLP Vedoucí oddělení SLP Archiv SLP Vedoucí oddělení SLP Archiv SLP Formuláře C -F-HTO-xx Vedoucí oddělení SLP laboratoř 1 rok Archiv SLP V. vrstva D požadavkové listy, výpisy z analyzátorů laboratoř 5 let-archiv výsledkové listy laboratoř LIS/zákazník výsledkové listy VKK výstupy z LIS hlavní kniha výstupy z LIS - statistika lokální seznam metod laboratoř 6 měsíců - Archiv LIS 1 rok LIS LIS provozní deník přístroje laboratoř 1 rok-archiv servisní záznamy a protokoly Staniční lab. 1 rok - Archiv typ dokumentu (vzor označení dokumentu) za aktualizaci odpovídá místo uložení Místo/doba archivace karta přístroje SLP Archiv SLP

19 validační protokoly metrolog Staniční lab. 1 rok- Archiv kniha úrazů Staniční lab. 5 let - Archiv pracovní porady Vedoucí lab. 1 rok - Archiv záznamy o kontrole teploty v lednicích Vedoucí lab. 5 let - Archiv záznamy o kalibracích Manager kvality Laboratoř 6 měsíců - Archiv objednávky Manager kvality Vedoucí lab. Staniční lab. Doctis 1 rok Doctis dodací listy Manager kvality Vedoucí lab. Staniční lab. Pracovny 1 rok - Archiv Normy Vedoucí oddělení Vedoucí oddělení Podle platnosti smlouvy Vedení organizace Sekretariát Vedoucí organizace Sekretariát / 3 roky po ukončení platnosti smlouvy V. vrstva E Nepodkročitelná minima CD-VKK Certifikáty EHK Osvědčení EHK Výsledky EHK Bezpečnostní listy Aplikační listy Návaznosti a nejistoty Certifikáty ze seminářů Interaktivní atlas Vedoucí oddělení Vedoucí oddělení Archiv / 5 let po ukončení platnosti příbalové letáky Manager kvality Vedoucí lab. Staniční lab. Laboratoř Internet 6 měsíců- Archiv přístrojové firemní manuály Zástupce dovavatelské firmy laboratoř Archiv / podle potřeby

20 4.3.2 Schvalování, vydávání dokumentů, změnové řízení Pravidla pro řízení dokumentace jsou uveden ve směrnici S-01 Viz.: S-01Směrnice o dokumentaci Zásady pro řízení interní dokumentace: 1-5 vrstva před vydáním jsou veškeré dokumenty přezkoumány pověřenou osobou za distribuci a pravidelnou aktualizaci řízené dokumentace odpovídá manažer kvality včetně - evidence pravidelných revizí dokumentace - uložení pouze aktuálních verzí dokumentů na pracovišti - archivace zastaralých a neplatných dokumentů U ostatní řízené dokumentace je manažer kvality odpovědný za pravidelnou aktualizaci seznamů dokumentace. Zásady pro změny v řízené dokumentaci: Pravidla jsou podrobně uvedena ve směrnici o dokumentaci Viz: S-01Směrnice o dokumentaci návrhy na změny dokumentů může podat každý pracovník, shromažduje je zpracovatel dokumentace, který odpovídá za obsahovou správnost daného dokumentu a rozhoduje o tom, zda změnu provede zpracovatel zapracuje změny do dokumentu a s vedením laboratoře organizuje připomínkové řízení změny v dokumentech přezkoumávají a schvalují pracovníci vedení, kteří původně dokument přezkoumávali a schvalovali podle charakteru změny manažer kvality rozhodne o vhodnosti navýšení verze dokumentu Označování dokumentů Pravidla pro označování jsou uvedena Viz: S-01Směrnice o dokumentaci 4.4. Přezkoumávání smluv Požadavky lékaře, pacienta (samoplátce) nebo smluvního partnera se přezkoumávají z pohledu jejich reálné splnitelnosti před zahájením vyšetření tak, aby bylo možné splnit očekávání zákazníka. Požadavky na provedení laboratorního vyšetření zákazník specifikuje na žádance nebo poukazu na vyšetření. V Laboratorní příručce jsou pro zákazníky specifikovány požadavky na žádanky, včetně informace o pravidlech příjmu a zamítnutí požadavků na laboratorní vyšetření. Pro pracovníky zdravotnické laboratoře jsou pravidla pro přezkoumání požadavků na laboratorní vyšetření uvedena ve směrnici S-04. Viz.: S-04 Směrnice pro tran, příj, skl, likv. vzor Údaje, které jsou uvedeny na dokumentu typu žádanka, slouží k: jednoznačné identifikaci pacienta (příjmení, jméno, rodné číslo popř. číslo pojištěnce) jednoznačné identifikaci lékaře - IČP, razítko a podpis lékaře, který zadává požadavky na vyšetření (s výjimkou vyšetření, které si hradí pacient) stanovení rozsahu laboratorního vyšetření (požadovaná vyšetření) definování diagnózy (diagnóz) pacienta identifikaci zdravotní pojišťovny určení urgentnosti zpracování (Vitální indikace, Statim) sdělení ošetřujícího lékaře ohledně dalších údajů nezbytných z pohledu požadovaného vyšetření a/nebo interpretace výsledku datum a hodina odběru HTO provádí služby, které zahrnují: poradenskou činnost při výběru vyšetření a zajištění preanalytických podmínek vlastní laboratorní vyšetření dle validovaných/verifikovaných postupů, prověřených v relevantních případech interní kontrolou kvality a externím hodnocením kvality odborné stanovisko k výsledkům laboratornímu vyšetření v případech, kdy si to charakter vyšetření vyžaduje Vztah zdravotní pojišťovna - zdravotnické zařízení (ONPříbram,a.s.) zdravotnická laboratoř (HTO)

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok Strana 1 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení laboratorní hematologie Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1.Seznam vyšetření + seznam akreditovaných vyšetření 2. Seznam akreditovaných vyšetření

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Zpracoval Schválil Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Dokument č.: I Strana 1 (celkem 39) Platnost od 1.6.2009 Tento postup je v souladu se zákonnými požadavky a předpisy. Dokument č.: I Strana

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Strana: 1 z 39 Zpracoval: Andrea Mutlová, mandrea@centrum.cz, 776 609 201 Datum: 21.1.2011 Podpis: Přezkoumal: Ing. Milan Novotný - A+M Consulting, s.r.o. Datum: 28.1.2011 Podpis: Aktualizace:22.3.2012

Více

NEMOCNICE BŘECLAV příspěvková organizace PŘÍRUČKA IMS

NEMOCNICE BŘECLAV příspěvková organizace PŘÍRUČKA IMS NEMOCNICE BŘECLAV příspěvková organizace PŘÍRUČKA IMS Verze 7.0 Strana 1 (celkem 23) Platnost k 1. 7. 2014 Obsah: Účel dokumentu - krycí list. 3 I. Představení Nemocnice Břeclav... 4 1. Statut organizace..

Více

QS02 PŘÍRUČKA KVALITY řídící proces

QS02 PŘÍRUČKA KVALITY řídící proces Směrnice je řízeným dokumentem systému kvality společnosti Richter+Frenzel s.r.o. a je jejím duševním majetkem. Pořizování kopií je možné pouze se souhlasem správce dokumentu. Každá kopie musí být řádně

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

P O S T U P PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY CAA-TI-012-4/99

P O S T U P PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY CAA-TI-012-4/99 Strana 1 CAA -TI-012-4/99 Stran 19 ÚCL Česká republika Vydáno dne 23.9.1999 CAA Czech Republic vydána dne 6. 12. 2007 pod č.j. 016583/07-424 Zpracovatel: Ing. Vladimír Kříž Ref. DOA P O S T U P PRO VYDÁNÍ

Více

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY * Pojmem systémy managementu rozumíme v tomto dokumentu systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS) a/nebo systém environmentálního managementu

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014 Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580 Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí,

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jitka Kudějová Analýza přínosů certifikace ISO 9001 pro dokumentovou komunikaci ve společnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO A MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ k 1. červenci 2013 Schválen: usnesením č. 1219/2013/R na 35. schůzi Rady města Jílového dne 05.03.2013 (účinnost od 01.07. 2013). Aktualizován: usnesením

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. (část) Změna:

Více

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2.

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2. BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍHO ŘÁDU - INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Transfuzní oddělení I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 442 262, e-mail: to@fnol.cz LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL 2. vydání

Více