P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.1.6. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. P"

Transkript

1 Příručka kvality HTO, ON Příbram,a.s. OBSAH 1. Úvod 2. Rozsah platnosti 3. Terminologie, definice a zkratky 3.1. Terminologie a definice 3.2. Zkratky 4. Požadavky managmentu 4.1 Organizace a řízení Právní postavení Služby zdravotnické laboratoře a etika Rozsah managmentu kvality (prostory) Nestrannost, nezávislost, věrohodnost a etika Odpovědnost za systém managmentu kvality Komunikace v laboratoři 4.2. Systém managmentu kvality Úvod Rozsah systému managmentu kvality Politika a cíle kvality Příručka kvality Metrologie 4.3. Řízení dokumentů Obecná ustanovení Schvalování, vydávání dokumentů, změnové řízení Označování dokumentů 4.4. Přezkoumávání smluv Postup přezkoumávání smluv Změna požadavku, smlouvy Odchylky od smlouvy ze strany zdravotnické laboratoře 4.5. Vyšetřování ve smluvní laboratoři 4.6. Externí služby a dodávky Výběr a hodnocení dodavatelů Postup nakupování Skladování a evidence Hodnocení dodavatelů 4.7. Poradenské služby 4.8. Vyřizování stížností 4.9. Zjištění a řízení neshod Identifikace neshodné práce Postup při řízení neshodné práce Hlášení mimořádných událostí Opatření k nápravě Analýza příčin, dokumentování změn a kontrola efektivity práce Preventivní opatření

2 4.12. Neustálé zlepšování Přezkoumání pracovních postupů a plán zlepšování Přezkoumání plánu zlepšování Plnění plánu zlepšování Ukazatele kvality Výukové a školící příležitosti Záznamy o kvalitě a technické záznamy Všeobecné zásady vedení záznamů Odborné záznamy Řízení datových záznamů Audity Interní audity Externí audity Přezkoumávání vedením 5. Technické požadavky 5.1. Pracovníci Organizační struktura pracoviště Záznamy o vzdělání a kvalifikaci Požadavky na vedení laboratoře Kvalifikační požadavky, zvyšování kvalifikace Pověření pracovníků Používání počítačového systému pracovníky laboratoře Plán průběžného vzdělávání Školení pracovníků pro zvládání nepříznivých událostí Přijímání nového pracovníka, hodnocení efektivnosti adaptačního procesu Odpovědnost za interpretace Důvěrnost informací o pacientech 5.2. Umístění a podmínky prostředí 5.3. Laboratorní zařízení Laboratorní přístroje a zařízení Reagencie Referenční materiály (kalibrátory, kontrolní materiály) Spotřební materiál Elektrická energie určená k napájení přístrojové techniky 5.4. Postupy předcházející vyšetření Požadavek na laboratorní vyšetření Odběr primárních vzorků Laboratorní příručka Řízení Laboratorní příručky Identifikace primárního vzorku Transport vzorků Příjem vzorků do laboratoře Kritéria pro příjem a odmítnutí vzorku Požadavky na objem vzorku Zpracování vzorků Zpracování urgentních vzorků Identifikace vzorku při zpracování Vyřizování ústních požadavků na vyšetření

3 Skladování vzorků 5.5. Postupy vyšetření Metody laboratorního vyšetření Validace/verifikace metod Postupy laboratorního vyšetření (SOPV) Specifikace SOPV Biologická referenční rozmezí Seznam postupů laboratorních vyšetření 5.6. Zabezpečení kvality postupů vyšetření Systém interního řízení kvality Odhad nejistoty měření Návaznost měřidel a výsledků měření Externí kontrola kvality Porovnání s jinou laboratoří Vyšetření prováděná různými postupy a zařízením Vyhodnocení srovnání výsledků dle Postupy následující po vyšetření Kontrola a výdej výsledků vyšetření Skladování primárních vzorků Likvidace biologického materiálu 5.8. Uvádění výsledků Formy výsledkových listů Interval dodání výsledků vyšetření Obsah výsledkového listu Popis provedených vyšetření Označení výsledků vzorků s nevyhovující jakostí Uložení výsledků laboratorního vyšetření Informování lékařů Stanovení varovných nebo kritických rozmezí Vydávání předběžných výsledků Výsledky v kritických rozmezích Doba odezvy laboratoře Výsledky ze smluvních laboratoří Uvolňování výsledků vyšetření Telefonické a elektronické předávání výsledků Změny výsledků Revize výsledků 5.9. Bezpečnost práce Bezpečnost práce na pracovišti, školení BOZP, prevence rizik, pracovní úrazy Požární ochrana a školení požární ochrany na pracovišti Vztahy k životnímu prostředí

4 Příručka kvality hematologicko transfúzního oddělení Oblastní nemocnice Příbram, a.s. dle EN ČSN ISO Příručka kvality 1. Úvod Hematologicko transfúzní oddělení (dále jen HTO) je součástí zdravotnického zařízení Oblastní nemocnice Příbram, a.s. HTO řídí primář, na kterého ředitel nemocnice delegoval pravomoci a odpovědnosti k zajištění provozuschopnosti HTO v souladu s technickou normou ČSN ISO EN Zdravotnické laboratoře zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost. Nemocnice Příbram jako samostatný právní subjekt. Oblastní nemocnice Příbram, a.s., převzala ke dni zdravotní péči od dvou původních zdravotnických zařízení v Příbrami, a to Nemocnice s poliklinikami Příbram a Nemocnice s poliklinikou Příbram Zdaboř. Tímto převzetím péče došlo k jejímu sjednocení po stránce organizační, ekonomické, personální a medicínské. Obě původní zařízení okamžikem, kdy jejich náplň činnosti převzala Oblastní nemocnice Příbram, a.s., ukončily veškerou činnost související s poskytováním péče. Historie Oblastní nemocnice Příbram, a.s., se tak odvíjí od NsP Příbram a NsP Příbram Zdaboř, jejichž činnost kompletně převzala a nadále ji rozvíjí. Jediným vlastníkem Oblastní nemocnice Příbram, a.s., je Středočeský kraj. Hlavními cíly nemocnice jsou: poskytování komplexní zdravotní péče v plném rozsahu všech zdravotnických služeb provozování lékárenské péče dopravní zdravotní služba, zajištění pohotovosti Současnost nemocnice: lůžková oddělení nemocnice odborná ambulantní pracoviště komplement diagnostika: biochemie, hematologie a transfuziologie, mikrobiologie a parazitologie, zobrazovací metody (angiografie, skiaskopie, sonografie, CT pracoviště, magnetická rezonance, mamogafie), patologická anatomie, antibiotické centrum další provozy spádová oblast - užší spádová oblast: cca obyvatel - regionální spádová oblast: cca až obyvatel HTO je v naší nemocnici od jejího zřízení a je součástí komplementu. Zpracovává biologický materiál od pacientů z lůžek nemocnice, ambulancí nemocnice a praktických lékařů dle jejich požadavků. Seznam prováděných vyšetření je součástí Laboratorní příručky (dokument určený pro uživatele laboratorních služeb). Úroveň práce při provádění laboratorních vyšetření je sledována jednak systémem vnitřní kontroly kvality a jednak v cyklech Externí kontroly SEKK na všech pracovištích. Cíle kvality Hematologicko-transfúzního oddělení: - vycházejí z politiky kvality a zahrnují tyto oblasti. 1. Systém managmentu kvality: řízená dokumentace (dostupnost, srozumitelnost) vnitřní řízení kvality (vnitřní kontroly kvality v souvislosti s prováděním laboratorního vyšetření a řízením laboratoře)

5 externí řízení kvality ( účast v externích kontrolách kvality, externí posuzování, zajištění návaznosti měření kalibrace, ověření, validace) vnitřní audity plán auditů - zařazení všech prvků systému, a to jak řídících, tak technických audit musí především sledovat ty prvky a klást důraz na ty oblasti, které mají rozhodující význam pro péči o pacienta vyhlášení mimořádných auditů ( v případě neshody, atd) 2. Systém kvality VKK, EHK: Vyhodnocení VKK Vyhodnocení EHK Plán EHK zařazení nových metod Verifikační protokoly 3. Poskytované služby (vyšetření): eliminace chyb a neshod zavedení nových metod dle požadavků zakazníků spolupráce se klienty dotazníky spokojenosti, semináře, konzultace prověření doby odezvy (TAT) 4. Technické vybavení: průběžná kontrola technického vybavení sledování nových trendů v laboratorním zařízení semináře, výstavy, prezentace firem záznamy z preventivní údržby provozní deníky pravidelné proškolování uživatelů 5. Dodavatele: hodnocení dodavatelů 1x ročně rozšíření parametrů pro hodnocení spolupráce se zástupci dodavatelů zkrácení doby dodávaného zboží a využití možností nepřetržitých dodávek zboží v nepřetržitém provozu po dobu 24 hod 6. Personál : personální politika organizační plán zefektivnění práce zastupitelnost rotace popis práce 7. Vzdělávání: registrace všech zdravotnických pracovníků účast na odborných seminářích v rámci nemocnice účast na seminářích odborných společností školení se zaměřením na měřící systémy školení BOZP a PO školení v rámci informačních systémů ( LISS, Medea, Doctis, Feis) školení hygieny a desinfekce 8. Umístění a podmínky prostředí: dodržování hygienicko epidemiologického režimu ( kontrola dezinfekce, úklidu, stěr) dodržování BOZP a PO )pravidelná školení) monitoring teplot vytvoření příjemného prostředí pro pracovní činnost personálu Politika kvality:

6 Prvky systému managementu kvality mají za cíl pokrýt všechny činnosti, a to v oblasti: 1. managementu kvality prvky, které ovlivňují kvalitu práce v e smyslu plánovaných manažerských (řídících) opatření pro dosažení stanoveného výsledku 2. technické (odborné) způsobilosti prvky v oblasti technických operativních činností prokazující správnost naměřených výsledků laboratorních vyšetření 3. ochrana dat - Povinnost mlčenlivosti je zakotvena v 55 odst. 2 písm. d), odst. 3 zákona č. 20/1966 Sb., která je dodržována interními a externími pracovníky Prostředky k dosažení cílů politiky kvality: Respektovat platnou legislativu Řídit se platnými předpisy ON Příbram, a.s. Řídit se požadavky normy ČSN EN ISO Řídit se doporučeními České hematologické společnosti ČLS JEP Využívat moderní trendy vyšetřovacích postupů Dodržovat zásady správné laboratorní práce Soustavně zvyšovat odbornou způsobilost pracovníků laboratoře a jejich informovanost v oblasti politiky kvality Usilovat o získání a udržení statutu laboratoře, která se snaží o co nejvyšší kvalitu svých služeb (zapojení laboratoře do certifikačních a akreditačních procesů, řídit se doporučeními akreditačního orgánu) Pracovat podle správných operačních postupů (SOP) hematologické laboratoře, při respektování a dodržování hygienických, bezpečnostních předpisů a dalších vnitřních organizačních předpisů laboratoře, které vycházejí z dokumentace ON Příbram, a.s. V rámci kompetencí jednotlivých pracovníků usilovat o vytvoření co nejlepších pracovních podmínek pro zaměstnance laboratoře. Pracovníci laboratoře jsou si vědomi povinností plynoucích z vyhlášené politiky kvality. Jsou povinni platné postupy uplatňovat v praxi a v rámci svého zařazení a svých odpovědností navrhovat opatření s cílem trvalého zlepšování systému kvality. Systém managementu kvality je uplatněn ve všech činnostech, kterými se laboratoř zabývá. Samozřejmými povinnostmi ze strany pracovníků laboratoře je utajení a důvěrnost dat či informací zejména s ohledem na povahu zpracovaného materiálu od pacientů 2. Rozsah platnosti Příručka kvality zdravotnické laboratoře je vrcholným dokumentem systému kvality HTO a definuje práva, povinnosti a odpovědnosti v rozsahu potřebném pro zavedení, udržování a zlepšování systému managementu kvality. Je závazná pro pracovníky HTO. Příručka kvality zdravotnické laboratoře je určena: - pracovníkům HTO - akreditačním a kontrolním orgánům při posuzování způsobilosti - klientům laboratoře Předávání, kopírování či jiná neřízená distribuce této příručky není povolena, pokud není odsouhlasena primářem HTO Znalost Příručky kvality zdravotnické laboratoře je pro pracovníky HTO povinná. 2. Normativní odkazy a literatura Jako výchozí předpisy pro tvorbu systému managementu kvality HTO jsou používány externí dokumenty typu norem a dokumenty typu MPA a EAL.

7 ČSN EN ISO 15189:2004 ( ) Zdravotnické laboratoře Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost MPA K aplikaci ČSN EN ISO 15189: Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost v akreditačním systému České republiky ČSN EN ISO 9000:2001 ( ) Systémy managementu kvality Základy, zásady a slovník ČSN EN ISO 9001:2001 ( ) Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9004:2001 ( ) Systémy managementu kvality Směrnice pro zlepšování výkonnosti ČSN ISO Směrnice pro auditování systémů managementu kvality a/nebo systému environmentálního managementu ČSN ISO 10013:1996 ( ) Směrnice pro vypracování příruček kvality ČSN ISO/TR 10013: 2002 Směrnice pro dokumentaci systému managementu kvality MPA Návaznost měření EAL G25 Akreditace klinických laboratoří Zákon 505/1999 Sb. o metrologii (v platném znění) 3. Terminologie, definice a zkratky 3.1. Terminologie a definice vyšetření: soubor úkonů, jejichž cílem je stanovení hodnot vedoucí laboratoře: kompetentní osoba odpovídající za laboratoř a úředně ji zastupující vedení laboratoře: osoba (osoby), která (které) řídí činnosti laboratoře vedené vedoucím laboratoře zákazník: lékař, který předepisuje požadovaná vyšetření, pacient (samoplátce) nebo jiný smluvní partner postupy následující po vyšetření: postanalytická fáze; procesy, které následují po vyšetření včetně systematického přezkoumání, formátování a interpretace, schvalování ke zveřejnění, předkládání zpráv a předávání výsledků a uložení vyšetřených vzorků postupy předcházející vyšetření: preanalytická fáze; kroky začínající v chronologickém pořadí požadavkem lékaře a zahrnující žádanku, přípravu pacienta, odběr primárního vzorku, jeho skladování a dopravu do laboratoře nebo v rámci laboratoře a končící zahájením postupu analytického vyšetření primární vzorek: soubor sestávající z jedné nebo více částí, původně odebraných ze systému vzorek: jedna nebo více částí odebraných ze soustavy za účelem poskytnutí informací, které často slouží jako základ pro rozhodování o soustavě nebo o její tvorbě návaznost: vlastnost výsledku měření nebo hodnoty etalonu, kterým může být určen vztah k uvedeným referencím, zpravidla národním nebo mezinárodním etalonům, pomocí 3.2. Zkratky HTO ON NASKL NAS MPA SOP SK LIS VŠ LPP VKK EHK RM Příručka kvality ALE SW Hematologicko transfúzní oddělení Oblastní nemocnice Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Národní akreditační standardy Metodický pokyn pro akreditaci Standardní operační postup Systém kvality Laboratorní informační systém Vysokoškolský pracovník Léčebně preventivní péče Vnitřní kontrola kvality Externí kontrola kvality Referenční materiál Příručka kvality zdravotnické laboratoře Akreditace klinických laboratoří Software

8 4. Požadavky managmentu HTO tvoří samostatná nákladová střediska v rámci organizační struktury Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Primář oddělení je podřízen náměstkovi LPP. Manažera kvality pověřuje výkonem činností primář HTO. Organizační struktura HTO a postavení jednotlivých pracovníků je definováno v příloze č.2. Viz.: Organizační struktura HTO Pravomoci, odpovědnosti a povinnosti pracovníků vyplývají v obecné rovině z dokumentů platných v nemocnici, zejména z Organizačního řádu nemocnice. Na úrovni HTO vyplývají další odpovědnosti a pravomoci z: - Příručky kvality zdravotnické laboratoře - Organizačního řádu HTO - Provozního řádu HTO - Pracovní náplně pracovníka

9 4.1. Organizace a řízení Právní postavení Identifikace právního subjektu ( Oblastní nemocnice Příbram,a.s) Název: Typ: Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Akciová společnost Adresa: Podbrdská 269, Příbram V, Zřizovatel: Zřízení: Vedoucí zařízení: Středočeský kraj Zápisem do obchodního rejstříku, vedeným krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1111 MUDr. Stanislav Holobrada IČ: DIČ: CZ Kontakt: tel.: fax: IČP (je-li vhodné uvádět zde): Identifikace pracoviště (Hematologicko transfusní oddělení) Název: Adresa: Vedoucí pracoviště: Hematologicko transfusní oddělení Oblastní nemocnice Příbram, a.s. U Nemocnice Příbram I MUDr. Magda Nohejlová Kontakt: IČP: , ,

10 Organizační struktura: Viz: Příloha č.1 (Organizační schéma: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.) Příloha č.2 (Organizační schéma: Hematologicko transfúzního oddělení) Příloha č.3 (Organizační schéma: HTO v rámci ON Příbram,a.s.) Příloha č.1

11 Příloha č.2 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Hematologicko transfúzní oddělení HTO hematologická lab imunohematol. lab. serologická lab. Primář HTO úvazek 1,0 zástupce primáře HTO manager kvality vedoucí laborant lékař úvazek 1,0 úvazek 1,0 úvazek 1,0 vnitřní auditor úsekový laborant metrolog úvazek 1,0 střední zdravotnický personál nižší zdravotnický personál

12 Příloha č.3 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. ředitel hlavní sestra náměstek LPP primář HTO vedoucí laborant zástupce primáře HTO lékař úsekový laborant střední zdravotnický personál nižší zdravotnický personál

13 4.1.2 Služby zdravotnické laboratoře a etika Služby zdravotnické laboratoře, včetně odpovídající interpretace a poradenských služeb, jsou navrženy tak, aby splňovaly potřeby klinických pracovníků odpovědných za péči o pacienty. HTO má systém kvality vypracovaný ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO Tato skutečnost přináší zákazníkům záruky za kvalitu výsledků vyšetření. Je zajištěna zejména plněním: - přezkoumáváním požadavků zákazníka ještě před vlastní realizací vyšetření (preanalytická fáze) - realizace laboratorního vyšetření je vždy podle dokumentovaného postupu - vydáváním výsledků v souladu s požadavky normy ISO EN plněním pravidel pro realizaci vyšetření, které jsou ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO Tyto postupy jsou detailně popsány v interní řízené dokumentaci pracoviště v Laboratorní příručce, Směrnicích, Standardních operačních postupech, Pracovních instrukcích, atd.) Pracovníci laboratoře se při své práci řídí etickými a společenskými principy a zásadami vycházejícími z listiny Charty práv pacientů a Základní listiny lidských práv a svobod. K pacientům zaujímají maximální citlivý přístup s ohledem na jejich aktuální stav. Při tomto jednání se řídí platným řádem ON Příbram, a.s. Ř-031 Jednací řád etické komise Rozsah managementu kvality ( prostory) Systém kvality HTO zahrnuje činnosti, které jsou realizovány (ve shodě s požadavky ČSN EN ISO 15189) ve stálých prostorách nemocnice, kde jejich členění zaručuje objektivitu prováděných laboratorních vyšetření. Za vhodnost, vybavení a zabezpečení těchto prostor pro provádění laboratorních vyšetření je odpovědné vedení laboratoře v úzké součinnosti s vedením nemocnice. Systémem odpovědností a pravomocí pro jednotlivé činnosti a vhodnými postupy (včetně interních auditů) zabezpečujeme splnění požadavků normy ISO a požadavků zákazníků na kvalitu prováděných vyšetření Nestrannost, nezávislost, věrohodnost a etika Laboratoř a její pracovníci se neúčastní aktivit, které by mohly oslabit důvěru v její odbornou způsobilost, nestrannost, provozní bezúhonnost a etický přístup k nemocnému (v souladu s NAS). Vedení laboratoře stanovilo odpovědnosti pracovníků laboratoře, kteří se účastní vyšetřování vzorků biologického materiálu, nebo kteří je mohou ovlivnit tak, aby byl vyloučen střet zájmů. Při výběru vhodných metod laboratorních vyšetření se postupuje v souladu s požadavky lékařů a doporučeními odborných společností a v souladu se stavem poznatků pro danou oblast. V úvahu se také berou finanční nároky a stav technických možností na pracovišti. Pracovníci jsou ve své pracovní náplni zavázáni k zodpovědnému plnění svých pracovních povinností dle svého nejlepšího svědomí a odborného úsudku. Opatření technického charakteru jsou podrobněji uvedena v jednotlivých částech Příručky kvality a v Provozním řádu v Laboratorní příručce a ve Vnitřních směrnicích oddělení Odpovědnost za systém managementu kvality Za návrh, zavedení, udržování a zlepšování systému managementu kvality odpovídá vedení pracoviště. Tato odpovědnost zahrnuje: a) podporu ze strany vedení všem pracovníkům laboratoře poskytnutím odpovídajících pravomocí a zdrojů nezbytných k plnění jejich povinností (viz pracovní náplně pracovníků) b) opatření zajišťující, že vedení a pracovníci nejsou vystaveni žádným nežádoucím vnitřním a vnějším komerčním, finančním nebo jiným vlivům a tlakům, které by mohly negativně ovlivňovat kvalitu jejich práce c) obecné předpisy a postupy pro zajištění ochrany utajovaných informací; tyto vycházejí z obecně platných právních předpisů a dále z následujících interních pravidel pro zajištění důvěrných informací: - každý pracovník je zavázán ve své pracovní náplni k zachovávání mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého povolání s výjimkou případů, kdy skutečnost sděluje na základě oznamovací povinnosti podle zvláštních předpisů. Povinnost dodržovat mlčenlivost a nepoškozovat jméno a zájmy svého zaměstnavatele pro každého pracovníka vyplývá ze Zákoníku práce - každý pracovník je povinen se při práci řídit ustanoveními pracovní smlouvy a pracovní náplně

14 Systémová a technická opatření k zabezpečení důvěrnosti informací se vztahují ke všem procesům od příjmu biologického materiálu až po interpretaci výsledku laboratorního vyšetření: d) obecné předpisy a postupy bránící zapojení laboratoře do činností, které by mohly oslabit důvěru v její odbornou způsobilost a nestrannost (viz kapitola 4.1.4). Zdravotní způsobilost a provozní bezúhonnost je zajištěna v laboratoři v souvislosti s plněním právních předpisů definujících požadavky na výkon lékařských a nelékařských zdravotnických povolání. Doklady o zdravotní a odborní způsobilosti pracovníků jsou vedeny v osobní složce pracovníka a jsou uloženy na personálním oddělení e) organizační a řídicí strukturu pracoviště (viz příloha č. 1,2 ) f) vymezené odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy pracovníků (viz kap. 5.1 Pracovníci) g) odpovídající kvalifikaci a znalosti všech pracovníků, obeznámení s účelem, postupy a hodnocením výsledků vyšetření (viz kap. 5.1 Pracovníci) h) technické vedení, které má celkovou odpovědnost za technické činnosti a za zajišťování zdrojů nezbytných k zabezpečení požadované kvality laboratorních postupů (viz kap. 5.1 Pracovníci) i) jmenování manažera kvality (jmenuje vedoucí pracoviště), je odpovědný za plnění požadavků v systému managementu kvality (viz pracovní náplň manažera kvality) j) jmenování zástupců pro všechny klíčové funkce (viz: Karty pracovníků) Komunikace a jiné způsoby spolupráce s pacienty, zdravotníky a dodavateli, spisový řád Vedení laboratoře zajišťuje pravidelné seznamování pracovníků se zavedeným systémem kvality na pracovišti a s jeho efektivitou. K tomuto účelu slouží pravidelná setkání pracovníků laboratoře s vedením laboratoře, pravidelné provozní porady a distribuce aktuální dokumentace Komunikace a jiné způsoby spolupráce s pacienty, zdravotníky a dodavateli Komunikace a jiné způsoby spolupráce s pacienty Pracovníci HTO komunikují s pacienty jen v omezené míře a to prakticky jen s tou skupinou nemocných, co přichází pro výsledky svých vyšetření. Při tomto jednání se řídí vnitřními předpisy laboratoře. Viz.: S-06 Směrnice pro vydávání výsledků PI-24 Hlášení a předávání nálezů Komunikace a jiné způsoby spolupráce se zdravotníky S ostatními zdravotnickými pracovníky se pracovníci laboratoře setkávají při většině činností v laboratoři, a to jak při příjmu materiálu, objednávání vyšetření, provádění vyšetření, hlášení výsledků, tak i při školicích akcích. Pracovníci laboratoře se snaží vždy vycházet vstříc jejich požadavkům, při dodržování platných předpisů a operačních postupů s maximálním profesním přístupem Komunikace a jiné způsoby spolupráce s dodavateli a servisními techniky S dodavateli probíhá komunikace buď osobně (komunikace má pouze informativní charakter) a/nebo přes program DoctIS (závazné objednávky): Nemocniční lékárna Nemocniční lékárna oddělení zdravotnického materiálu (OZM) Oddělení zdravotnické techniky (OZT) Oddělení materiálně technického zásobování (OMTZ) Odbor informatiky IT Při objednávání materiálu nebo přístrojové techniky se postupuje podle platné směrnice S-14. Viz.: S-14 Směrnice pro nákup a hodnocení dodavatů Se servisními techniky jednají vedoucí úseku a vedoucí laborant nebo jimi pověření pracovníci, kteří zodpovídají za jejich činnost v době jejich pobytu na pracovišti. Vedoucí úseku případně vedoucí laborant rozhodují o závažnosti případné závady a přejímají provedenou opravu nebo pověří jiného pracovníka, který opravu

15 převezme. Zodpovídají však za to, že vynaložené prostředky odpovídají provedené opravě a o výši vynaložených finančních prostředků na opravu informují vedoucího laboratoře Spisový řád hematologické laboratoře Písemný styk na pracovišti je realizován pomocí podatelny ON Příbram, a.s. a řídí se platným řádem ON Příbram, a.s. Ř-032 Spisový a skartační řád Prostředky výměny informací Potrubní pošta Potrubní pošta, tvořená sítí stanic a spojovacích potrubí, umožňuje dopravu malých zásilek mezi pracovišti ON Příbram, a.s. Práce s potrubní poštou se řídí pracovní instrukcí PI-31. Viz.: PI-31 Obsluha potrubní pošty Telefony Telefonní spojení pevnými linkami je v ON Příbram, a.s. zajištěno vlastními pobočkovými telefonními ústřednami a vlastními telefonními rozvody. Podmínky provozu jsou dány zákonem č. 127/2005 Sb., o telekomunikacích, v platném znění. Náklady na provoz telefonů jsou měsíčně rozúčtovány jednotlivým nákladovým střediskům ON Příbram, a.s. Provoz a údržbu provádí provozní odbor ON Příbram, a.s. prostřednictvím oddělení spojů. K telefonní síti mohou být připojena pouze telekomunikační zařízení schválená k provozu v ČR, která jsou nakupována výhradně na základě žádanky oddělení MTZ. Telefonní síť je bezplatně využívána pro služební účely. Soukromé nebo služebně nezdůvodnitelné hovory je nutné ON Příbram, a.s. uhradit. Internet Internet je elektronický komunikační prostředek, určený vybraným zaměstnancům ON Příbram, a.s. především k získávání informací a znalostí z celosvětové sítě. Využití ke komerčním nebo soukromým účelům není povoleno. Intranet Intranet je elektronický komunikační prostředek, určený všem zaměstnancům ON Příbram, a.s., kteří mají přístup k vnitřní počítačové síti, k výměně informací organizačně pracovního charakteru (nikoli klinických), určených k zpravidla veřejnému použití uvnitř ON Příbram, a.s. Elektronická pošta ( ) Elektronická pošta ( ) je elektronický komunikační prostředek, určený k (zpravidla) neveřejné interpersonální komunikaci. Přístup k této službě mohou mít všichni zaměstnanci ON Příbram,a.s., mající přístup k osobnímu počítači zapojenému do počítačové sítě. Využití k soukromým účelům není povoleno. Pošta Pošta - předávání klasických papírových zásilek (dopisy, balíčky) je zprostředkováno podatelnou ON Příbram, a.s. Informační technologie Informační potřeby ON Příbram, a.s. v oblasti klinické dokumentace jsou v převážné míře pokryty Nemocničním informačním systémem (NIS), který centrálně spravuje firma Stapro a Odbor informatiky IT. Další údaje o NIS a LIS jsou uvedeny v oddílu této Příručky kvality Používání osobních identifikačních karet K bezhotovostnímu placení (jídelna, parkování osobního vozidla Areálu II) a ke vstupu do HTO laboratoří a do skladu krve přes uzamykatelné, protipožární dveře opatřené bezpečnostním čipovým systémem a bezpečnostní klikou se v ON Příbram, a.s. používají bezkontaktní čipové karty. K těmto účelům je nutné kartu aktivovat. Ztrátu, odcizení nebo funkční znehodnocení karty je držitel povinen neprodleně hlásit odboru personálních vztahů. Při ukončení zaměstnání nebo odchodu na mateřskou dovolenou je zaměstnanec povinen vrátit nepoškozenou kartu. K vnitřnímu styku se používají jmenovky opatřené jménem, příjmením a tituly zaměstnance a názvem funkce a pracoviště (vnitřní předpis ON Příbram, a.s. VP-021 Nošení jmenovek a rozlišení pracovního oblečení) Systém managmentu kvality Úvod

16 Systém kvality tvoří souhrn činností, které jsou nezbytným předpokladem pro rozvoj managementu kvality, pro provádění laboratorních vyšetření, administrativních a technických činností, které jsou součástí provozu zdravotnické laboratoře. Za navržení struktury dokumentace, její pravidelnou aktualizaci, srozumitelnost a dostupnost všem pracovníkům, kteří dokumentaci k výkonu své práce potřebují, odpovídá manažer kvality. Struktura dokumentace systému management kvality je popsána v kapitole 4.3 Řízení dokumentace a ve Směrnici o řízení dokumentace Rozsah systému managementu kvality Systém managementu kvality je uplatněn v rozsahu: vnitřní řízení kvality (vnitřní kontroly kvality v souvislosti s prováděním laboratorního vyšetření a řízením laboratoře, viz: Směrnice pro VKK) externí řízení kvality (účast v externích kontrolách kvality, externí posuzování, zajištění návaznosti měření kalibrace, ověření, validace: viz Směrnice pro EHK) Politika a cíle kvality Politika kvality je vytvořena s cílem průběžně zlepšovat úroveň kvality služeb HTO. Politika kvality je uvedená v Úvodu. Cíle kvality jsou pro zdravotnickou laboratoř definovány minimálně jednou ročně (na 1 rok). Viz.: PI-52 Cíle kvality a systém zlepšování na HTO Plnění cílů kvality je sledováno manažerem kvality minimálně 1x ročně a vyhodnocováno v rámci přezkoumání systému kvality (viz kap ) Příručka kvality Příručka kvality HTO je základním a vrcholovým dokumentem v systému řízené dokumentace. Přímo popisuje, nebo odkazuje na dokumentaci popisující způsoby systémového i technického zabezpečení všech činností spojených s prováděním laboratorních vyšetření. Struktura dokumentace je uvedena v kapitole Zákazníkům je Příručka kvality HTO k dispozici k nahlédnutí na HTO. Příručka kvality tvoří první vrstvu řízené dokumentace. Aktualizace a změnové řízení Příručky kvality je uvedeno Viz.: S-01Směrnice o dokumentaci Příručka kvality splňuje všechny náležitosti řízené dokumentace, Viz: S-01Směrnice o dokumentaci včetně jednoznačné identifikace formou čísla strany a celkového počtu stran. Je vedená ve formě elektronické a tištěné. Počet řízených výtisků se řídí rozdělovníkem a manažer kvality odpovídá za jejich pravidelnou aktualizaci. V případě výtisků neřízené kopie je tato skutečnost řádně vyznačená na krycím listě (tyto výtisky nepodléhají pravidlům řízení dokumentace). Archivaci starého znění Příručky kvality provádí manažer kvality Metrologie Zdravotnická laboratoř má určena pravidla pro pravidelné monitorování funkce přístrojů a analytických systému jejich správné kalibrace a pravidelné údržby. Tyto postupy jsou popsány v kapitole 5.3 této příručky kvality. Viz.: S-10 Směrnice pro metrologii a Provozních denících k analytickým systémům (přístrojům) Řízení dokumentů Obecná ustanovení Účelem řízení dokumentace je zajištění aktuálnosti a platnosti distribuované dokumentace. Základní pravidla řízení dokumentace pro HTO jsou popsány ve směrnici S-01. Viz.: S-01Směrnice o dokumentaci Na HTO podléhají řízení dokumenty interní i dokumenty z externích zdrojů. Veškerá dokumentace vedená na pracovišti se rozlišuje podle techniky zápisu na: - papírová dokumentace (záznam psaný rukou nebo tištěná forma záznamu) - elektronická dokumentace s možností zálohování dat Podle charakteru dokumentu rozlišujeme dokumentaci do tří skupin: - neřízená dokumentace ( všechny dokumenty a záznamy, které nepodléhají speciálnímu režimu)

17 - řízená dokumentace (řízená dokumentace v laboratoři se řídí Směrnicí o řízení dokumentace) Viz.: S-01Směrnice o dokumentaci - primární data (materiály v textové podobě, které se získávají na pracoviště z primárních zdrojů) Podle ochrany dat rozlišujeme tyto druhy zápisu: - dokumentace s veřejnými daty zahrnuje všechny údaje, které nevyžadují zvláštní režim zacházení. Jedná se o různé záznamy veřejného charakteru. - dokumentace s neveřejnými daty (zdravotnická dokumentace) vyžaduje zvláštní typ ochrany a zvláštní režim při zacházení s těmito dokumenty. Jedná se o dokumenty, ve kterých jsou zaznamenány citlivé údaje o nemocném, jako je rodné číslo, diagnóza, výsledek vyšetření nemocného a podobně. Případně se jedná o osobní data pracovníků laboratoře.

18 Struktura řízené dokumentace: Dokumentace se dělí pro potřeby HTO ON Příbram, a.s. následujícím způsobem: typ dokumentu (vzor označení dokumentu) za aktualizaci odpovídá místo uložení Místo/doba archivace I. vrstva A Příručka kvality Vedoucí oddělení Vedoucí oddělení SLP 1 rok Archiv SLP řád B-Ř-HTO-xx Vedoucí oddělení Vedoucí oddělení SLP 1 rok Archiv SLP II. vrstva B Karty pracovníků, pracovní náplně B-OKP-HTO-xx Vedoucí oddělení SLP PAM Archiv SLP směrnice B-S-HTO-xx Vedoucí oddělení SLP Manažer kvality Archiv SLP 1 rok III.vrstva C laboratorní příručka C -LP-HTO-xx standardní operační postupy C-SOPV-HTO-xx C-SOPT-HTO-xx pracovní instrukce C- PI-HTO-xx Vedoucí oddělení Vedoucí oddělení SLP Intranet 1 rok Archiv SLP Vedoucí oddělení SLP Archiv SLP Vedoucí oddělení SLP Archiv SLP Formuláře C -F-HTO-xx Vedoucí oddělení SLP laboratoř 1 rok Archiv SLP V. vrstva D požadavkové listy, výpisy z analyzátorů laboratoř 5 let-archiv výsledkové listy laboratoř LIS/zákazník výsledkové listy VKK výstupy z LIS hlavní kniha výstupy z LIS - statistika lokální seznam metod laboratoř 6 měsíců - Archiv LIS 1 rok LIS LIS provozní deník přístroje laboratoř 1 rok-archiv servisní záznamy a protokoly Staniční lab. 1 rok - Archiv typ dokumentu (vzor označení dokumentu) za aktualizaci odpovídá místo uložení Místo/doba archivace karta přístroje SLP Archiv SLP

19 validační protokoly metrolog Staniční lab. 1 rok- Archiv kniha úrazů Staniční lab. 5 let - Archiv pracovní porady Vedoucí lab. 1 rok - Archiv záznamy o kontrole teploty v lednicích Vedoucí lab. 5 let - Archiv záznamy o kalibracích Manager kvality Laboratoř 6 měsíců - Archiv objednávky Manager kvality Vedoucí lab. Staniční lab. Doctis 1 rok Doctis dodací listy Manager kvality Vedoucí lab. Staniční lab. Pracovny 1 rok - Archiv Normy Vedoucí oddělení Vedoucí oddělení Podle platnosti smlouvy Vedení organizace Sekretariát Vedoucí organizace Sekretariát / 3 roky po ukončení platnosti smlouvy V. vrstva E Nepodkročitelná minima CD-VKK Certifikáty EHK Osvědčení EHK Výsledky EHK Bezpečnostní listy Aplikační listy Návaznosti a nejistoty Certifikáty ze seminářů Interaktivní atlas Vedoucí oddělení Vedoucí oddělení Archiv / 5 let po ukončení platnosti příbalové letáky Manager kvality Vedoucí lab. Staniční lab. Laboratoř Internet 6 měsíců- Archiv přístrojové firemní manuály Zástupce dovavatelské firmy laboratoř Archiv / podle potřeby

20 4.3.2 Schvalování, vydávání dokumentů, změnové řízení Pravidla pro řízení dokumentace jsou uveden ve směrnici S-01 Viz.: S-01Směrnice o dokumentaci Zásady pro řízení interní dokumentace: 1-5 vrstva před vydáním jsou veškeré dokumenty přezkoumány pověřenou osobou za distribuci a pravidelnou aktualizaci řízené dokumentace odpovídá manažer kvality včetně - evidence pravidelných revizí dokumentace - uložení pouze aktuálních verzí dokumentů na pracovišti - archivace zastaralých a neplatných dokumentů U ostatní řízené dokumentace je manažer kvality odpovědný za pravidelnou aktualizaci seznamů dokumentace. Zásady pro změny v řízené dokumentaci: Pravidla jsou podrobně uvedena ve směrnici o dokumentaci Viz: S-01Směrnice o dokumentaci návrhy na změny dokumentů může podat každý pracovník, shromažduje je zpracovatel dokumentace, který odpovídá za obsahovou správnost daného dokumentu a rozhoduje o tom, zda změnu provede zpracovatel zapracuje změny do dokumentu a s vedením laboratoře organizuje připomínkové řízení změny v dokumentech přezkoumávají a schvalují pracovníci vedení, kteří původně dokument přezkoumávali a schvalovali podle charakteru změny manažer kvality rozhodne o vhodnosti navýšení verze dokumentu Označování dokumentů Pravidla pro označování jsou uvedena Viz: S-01Směrnice o dokumentaci 4.4. Přezkoumávání smluv Požadavky lékaře, pacienta (samoplátce) nebo smluvního partnera se přezkoumávají z pohledu jejich reálné splnitelnosti před zahájením vyšetření tak, aby bylo možné splnit očekávání zákazníka. Požadavky na provedení laboratorního vyšetření zákazník specifikuje na žádance nebo poukazu na vyšetření. V Laboratorní příručce jsou pro zákazníky specifikovány požadavky na žádanky, včetně informace o pravidlech příjmu a zamítnutí požadavků na laboratorní vyšetření. Pro pracovníky zdravotnické laboratoře jsou pravidla pro přezkoumání požadavků na laboratorní vyšetření uvedena ve směrnici S-04. Viz.: S-04 Směrnice pro tran, příj, skl, likv. vzor Údaje, které jsou uvedeny na dokumentu typu žádanka, slouží k: jednoznačné identifikaci pacienta (příjmení, jméno, rodné číslo popř. číslo pojištěnce) jednoznačné identifikaci lékaře - IČP, razítko a podpis lékaře, který zadává požadavky na vyšetření (s výjimkou vyšetření, které si hradí pacient) stanovení rozsahu laboratorního vyšetření (požadovaná vyšetření) definování diagnózy (diagnóz) pacienta identifikaci zdravotní pojišťovny určení urgentnosti zpracování (Vitální indikace, Statim) sdělení ošetřujícího lékaře ohledně dalších údajů nezbytných z pohledu požadovaného vyšetření a/nebo interpretace výsledku datum a hodina odběru HTO provádí služby, které zahrnují: poradenskou činnost při výběru vyšetření a zajištění preanalytických podmínek vlastní laboratorní vyšetření dle validovaných/verifikovaných postupů, prověřených v relevantních případech interní kontrolou kvality a externím hodnocením kvality odborné stanovisko k výsledkům laboratornímu vyšetření v případech, kdy si to charakter vyšetření vyžaduje Vztah zdravotní pojišťovna - zdravotnické zařízení (ONPříbram,a.s.) zdravotnická laboratoř (HTO)

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 66 VII PKZL - 01 PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Zpracoval funkce datum jméno / podpis Ing. Eduard Sohlich

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013 Soňa Vytisková 1 ČIA Principy akreditace zdravotnických laboratoří Vybudování funkčního systému akreditace

Více

PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení klinické biochemie PK 21-06-2013

PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení klinické biochemie PK 21-06-2013 PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení klinické biochemie PK 21-06-2013 Příručka kvality PK 21-06-2013 verze: 01 Datum tisku: 21-06-2013 Strana 1/54 0 Úvod... 6 1 Rozsah platnosti... 6 2 Normativní odkazy a literatura...

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003. SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři

Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003. SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003 SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři - Proces zajišťující kvalitu výstupních produktů - Týká se preanalytické, analytické a postanalytické

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010 Příloha č. 8 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Zápis z přezkoumání QMS za

Více

Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015

Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Indikátory kvality - úvod ČSN EN ISO 15189:2007, 4.12.4 ČSN EN ISO 15189:2013, 4.14.7 stanovit

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K DISTRIBUCI LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Název (Obchodní firma žadatele, u fyzické osoby jméno a příjmení)

ŽÁDOST O POVOLENÍ K DISTRIBUCI LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Název (Obchodní firma žadatele, u fyzické osoby jméno a příjmení) DIS-8 (verze 1) Státní ústav pro kontrolu léčiv tel.: +420 272 185 111 e-mail: posta@sukl.cz Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 fax: +420 271 732 377 web: www.sukl.cz ŽÁDOST O POVOLENÍ K DISTRIBUCI LÉČIVÝCH

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Nové trendy v 21. století

Nové trendy v 21. století Problémy a perspektivy akreditace - klinických laboratoří Tomáš Zima Praha 14. února 2006 1 Nové trendy v 21. století llaboratorní automatizace, robotika a informatika lkonsolidace laboratoří lakreditace

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o Co je proces soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Politika bezpečnosti informací

Politika bezpečnosti informací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Politika bezpečnosti informací Číslo dokumentu: OS4402 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 03.06.2013 Účinnost od : 18.06.2013 Platnost do: Zpracoval: Ing. Vladimír Fikejs

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Rizika na pracovišti. Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV

Rizika na pracovišti. Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV Rizika na pracovišti Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV RIZIKO = kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu a stupně negativního dopadu takového jevu na výstup procesu očekávaná hodnota škody odchýlení

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Zkušební laboratoř betonu Praha Hala D2, F.V.Veselého 2760/7 193 00 Praha 9 Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 Druh dokumentu : SD Počet

Více

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 27. 02. 2013 Působnost: OKBH Verze: 3.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválil/a: MUDr.

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587 Reklamační řád Platný od 1. 8. 2012 Obsah 1 Rozsah

Více

Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček 5.12.2007

Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček 5.12.2007 Atestace informačních systémů veřejné správy Vladimír Matějíček 5.12.2007 Co se atestuje a jak? Předmět atestace Dlouhodobé řízení ISVS informační koncepce provozní dokumentace (bezpečnostní politika)

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU Sekretariát: Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař IČO 45 24 60 33 DIČ CZ 45 24 60 33 Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV Pravidla

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od:

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od: SM-02 VÝVOJ A NÁVRH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Výtisk č. : Schválil: Platnost od: Podpis: 1 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH...2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ...2 3 ÚČEL...2 3.1 DEFINICE...2 3.2 ZKRATKY...2

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S MĚRNICE SM_906 rev.00 Vyřizování stížností ve FNKV Datum vydání: 11.06.2013 Datum účinnosti: 14.06.2013 Doba platnosti: Bez omezení, revize 1x ročně Vazba na akreditační

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

INTERNÍ AUDITY QS 82-02

INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Příloha č. 8 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 19 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 82-02 Výtisk číslo: INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. Platnost od 1.7.2011 Strana 1 (celkem 6) 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Doba zřízení služeb

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

1 Postupy pro certifikaci a dozor

1 Postupy pro certifikaci a dozor Poslední aktualizace 16.3.2015 1 Postupy pro certifikaci a dozor 1.1 Doručení a zaregistrování žádosti o certifikaci Žádost o certifikaci je přijímána pouze v písemné formě, doručena poštou nebo e-mailem.

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice I. Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených Vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetní závěrek

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup Strana 2 z 5 5. Postup 5.1 Kontrola Kontrole zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu, kterou provádí BA, pověření zaměstnanci PARAMO, a. s., nebo příslušný orgán státní správy, jsou povinni se podrobit

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více