Přístup investičního poradce k potencionálnímu investorovi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístup investičního poradce k potencionálnímu investorovi"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Přístup investičního poradce k potencionálnímu investorovi Diplomová práce Autor: Blanka Bennourová Finance Vedoucí práce: RNDr. Václav Prais, Csc. Praha Červen

2 Prohlášení: Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Děčíně dne Blanka Bennourová 2

3 Poděkování Chtěla bych velmi poděkovat panu RNDr. Václavu Praisovi, který byl po celou dobu mé práce nejen mým konzultantem, ale i oporou. 3

4 Anotace Tato diplomová práce se zabývá investováním jako moţností zhodnocení peněz, důvody, proč by lidé měli své peníze spořit a zhodnocovat a postojem lidí ke kolektivnímu investování. Cílem této práce je zjistit, zda běţní lidé umí objektivně posoudit svoji finanční situaci a na základě té pak volí odpovídající finanční produkty. Dokáţí-li se vůbec orientovat v nepřeberné nabídce finančních produktů a zvolit takové produkty, které vyhovují jejich potřebám. Tato práce by měla být návodem pro začínající investory, jak rozeznat dobrého finančního poradce od prodejce a zároveň se umět alespoň částečně orientovat ve světě investic. Annotation This diploma work is based on investing as a possible way of valorizing money, the reasons why people should save their money and valorize it and what the attitude of people to collective investment is. The target of this work is to find out whether common people can objectively judge their financial situation according to which they choose sufficient products. Can they really find their way through the number of various products and pick those that suit their needs? This work should guide an investor beginner - how to distinguish a good financial advisor from a salesman and at the same time show the basics in the world of investing money. 4

5 Obsah Úvod Co jsou to investice a proč investovat MiFID Co jsou to investice Co je to finanční portfolio Finanční nezávislost Proč se stát finančně nezávislý Důchodový systém v ČR Finanční plán Jak správně sestavit finanční portfolio? Finanční analýza Investiční dotazník Určení investičního profilu Finanční cíle Zajištění rizik Rezervy Stanovení potřeb a cílů Dosaţení finanční nezávislosti Finanční nezávislost versus čas a výnos Jak investovat Riziko, výnos, likvidita Podílové fondy Definice postavení investičního poradce Typy poradců Jaké vlastně jsou rozdíly mezi bankovním a finančním poradcem? Jak nabídnout klientovi finanční poradenství Schůzka s klientem Hloubka investičních znalostí investora Magický trojúhelník Běţné účty Alternativní produkty Podílové fondy Rozbor finančních moţností investora Úspory na budoucnost Do jaké míry musí investiční poradce seznámit investora s celou problematikou Dotazníkové šetření Úloha finančního poradce Investování do podílových fondů Míra rizika a postoj investora k rizikovým investicím Riziko Typy investorů Investování do akcií Investiční strategie Dluhopisy Měnové riziko

6 6.6. Podílové fondy Kategorie fondů Správce fondu Sledování stavu investic Situace v ekonomice USA a její dopad na ekonomiku a finanční trhy v Evropě Příčiny finanční krize v USA v roce Dopady hypoteční krize Kapitálový trh v USA Propojenost finančních trhů Vývoj v Japonsku Eurozóna Vliv krize na vývoj ekonomiky ČR Současný vývoj na finančních trzích Jak se zachovat v době finanční krize Vliv odlivu peněz z investičních fondů na situaci v bankovnictví Výsledky Závěr Seznam pouţité literatury Seznam internetových odkazů... 74

7 Úvod Cílem této práce je poskytnout návod, jak se zorientovat v oblasti investování a investic, nejen začínajícímu investičnímu poradci, ale i potencionálnímu investorovi. Ve své práci bych se chtěla zabývat tím, jak jednotliví lidé přistupují ke svým financím a jakým způsobem je zhodnocují. Současný trh nabízí mnoho moţností zhodnocování peněz, jaké jsou tyto moţnosti, jak dostupné občanům, jaká je informovanost občanů o jednotlivých produktech a co je ovlivňuje při výběru způsobu zhodnocení jejich peněz jsou základní otázky, na které bych chtěla ve své práci odpovědět, ale především bych se chtěla zaměřit na investice jako nástroj zhodnocení peněz a postoj lidí k investicím a investování obecně. Ve své praxi se často setkávám s lidmi, kteří se snaţí výhodně uloţit peníze, ale vyuţívají velmi konzervativní produkty jako jsou spořící účty. K investování jako alternativě spoření zaujímají klienti velmi negativní postoj z čeho pramení tento postoj, je to neznalost nebo špatná zkušenost? Nebo je snad chyba na straně poradce, který nabídl klientovi produkt pro něj nevhodný? Jak vůbec vnímají klienti investiční poradce? Je poradce opravdu ten správný člověk, kterému můţe klient potencionální investor důvěřovat a spolehnout se na něho? Tato problematika je v současné době velmi aktuální, neboť poradenství je jedno z odvětví, které na trhu nebylo v dostatečné míře rozvinuto a právě zaţívá velký rozvoj. Jelikoţ nemá v ČR dlouhou historii, neexistují bariéry pro vstup do odvětví a na trh se dostávají firmy bez jakékoliv záruky kvality či odborných znalostí. Co je zárukou kvality finančního poradce a jak má klient neznalý problematiky najít toho správného poradce mezi všemi těmi lidmi, kteří se za poradce prohlašují a neustále ho pronásledují? Takový klient se stává snadnou obětí a poradci podlehne. Klient, který je informovaný a má určité finanční znalosti se mnohem lépe ubrání útoku poradců-prodejců, 7

8 jejichţ jediná vidina je provize za prodej. Širší přehled celé problematiky mu usnadní orientaci v mnoţství produktů a umoţní mu lépe spravovat vlastní finance. Do jaké míry musí však investor znát celou problematiku a o čem by jej měl poradce informovat? Podle čeho vybrat klientovi vhodný produkt - skrývá tento produkt pro klienta nějaká rizika? Je klient informován o těchto rizicích? To vše jsou náměty, které bych chtěla ve své práci zpracovat. Ekonomická recese, která v průběhu posledních dvou let zachvátila celý svět, ukázala, ţe globalizace má i své stinné stránky. Důsledky globalizace a její dopad pocítily nejen jednotlivé státy, ale také individuální investoři, kteří vloţili peníze do investic po celém světě. Jak je důleţitá psychika investorů můţe ovlivnit dění na finančních trzích? Jak se má investor zachovat v době krize, kdy se bojí, ţe o svoje peníze přijde? Mnoho investorů se obává ztráty a jednají pak iracionálně peníze z fondů jednoduše stáhnou - je to opravdu správné řešení? Investování je velmi široká oblast, která se netýká pouze jednotlivců u těch to začíná ale ve svém důsledku ovlivňuje dění ve světě. Závislost ekonomiky na finančních trzích je jednoznačná, jakékoliv dění na trzích se odráţí na vývoji hospodářství země, který pak zpětně ovlivňuje ţivoty jednotlivců v zemi. Tématem jaký význam má pro ekonomiku bankovnictví a mohou bankovní systém ovlivnit změny na finančních trzích nebo-li jaký je vztah mezi investováním a bankovnictvím a jak důleţitou roli hraje tento vztah v ekonomice bych svou diplomovou práci chtěla ukončit. 8

9 1 Co jsou to investice a proč investovat 1.1 MiFID Na ochranu spotřebitele před nekalým jednáním některých investičních zprostředkovatelů a s cílem zvýšit transparentnost investičních produktů byla v České republice s účinností od zavedena rámcová směrnice MiFID (Markets in Financial Instrument Directive), v českém znění: směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/39/ES ze dne o trzích finančních nástrojů. V rámci této směrnice jsou státy EU povinny provést legislativní změny, které povedou k dosaţení cílů stanovených ve směrnici. V ČR proběhla novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Se změnou novely se zvýšily nároky na odbornost poskytovatelů investičního poradenství. 1 Z tohoto důvodu nebude v této práci pouţíván termín investiční poradce, jelikoţ práci investičního poradce můţe vykonávat pouze osoba odborně způsobilá, která se můţe prokázat makléřskými zkouškami. Investiční poradce bude v této práci nahrazeno pojmem finanční poradce. 1.2 Co jsou to investice Obecně jsou investice a investování forma zhodnocení vloţených (investovaných) prostředků. Investovat lze různými způsoby. Formy investování vychází z toho, jaké má investor hodnoty. Pro někoho je investicí koupě nemovitosti, pro jiného je investicí vzdělání. Tématem této práce je finanční investování, tedy kupování aktiv s očekáváním, ţe se v čase zhodnotí nebo ponesou pravidelný příjem. Investice je tedy vyuţití nástrojů finančního trhu. Důvodů, proč lidé vyuţívají tyto nástroje, je celá řada, ale nejčastěji jsou to: ochrana peněz před inflací zhodnocení peněz, respektive výnos z uloţené/investované částky. zabezpečení se na stáří 1 FOND SHOP Nezávislý časopis o investování a finančním plánování. Vydává MONECO, spol. s r.o. Brno, 2008, roč. 12, č. 15/2008, MiFID dorazil do ČR, detaily nedořešeny, strana 22 9

10 1.3 Co je to finanční portfolio Pokud to finanční situace umoţňuje, mělo by být investování součástí kaţdého finančního portfolia. Většina lidí si vytváří finanční portfolio, aniţ by si to uvědomovali. Zabezpečení se na stáří prostřednictvím penzijního připojištění či obrana proti nečekaným ţivotním událostem formou ţivotního nebo rizikového pojištění je vytváření si portfolia. Co to vlastně portfolio je? Je to sloţení takových finančních instrumentů, které slouţí jednak k zajištění rizika a zabezpečení v určitých ţivotních situacích, jednak by mělo portfolio zahrnovat takové nástroje, které umoţní investorovi zhodnocení jeho finančních prostředků. Sestavením portfolia se zabývají finanční poradci. Úkolem finančního poradce je zhodnotit komplexně finanční situaci investora, zjistit, jaké jsou jeho finanční moţnosti a znalosti jednotlivých instrumentů, a nabídnout optimální řešení. K tomu vyuţívají finanční plán. Sestavení finančního plánu předchází finanční analýza, coţ je nejen jiţ zmíněné zjištění finančních moţností investora, ale i zjištění jeho finančních potřeb a cílů. Finanční plán je tedy nástroj, který umoţňuje dosaţení stanoveného finančního cíle. Vrcholným cílem, ke kterému lze dospět prostřednictvím finančního plánu, je dosaţení finanční nezávislosti. 1.4 Finanční nezávislost Finanční nezávislost je stav, kdy má investor k dispozici takové mnoţství majetku, které mu nese výnos dostačující na to, aby jím pokryl své běţné měsíční výdaje. Takový výnos se označuje jako pasivní příjem investor jej nedosáhl svojí aktivní činností, není to příjem ze zaměstnání, ale je to výnos z majetku ať jiţ v podobě renty z pronájmu domu, nebo úrok z termínovaného vkladu či dividenda. Je mnoho moţností, jak zhodnotit majetek a několik důvodů, proč vynaloţit úsilí k jeho zhodnocení. Hlavním důvodem, proč většina lidí chodí do práce, je zajistit si nějaký finanční příjem. Je to v podstatě ekonomická nutnost. V okamţiku dosaţení finanční nezávislosti přestává být práce ekonomickou nutností. V případě, ţe je finanční nezávislosti dosaţeno ještě v produktivním věku, je na investorovi, zda bude i nadále chodit do zaměstnání, má na výběr. Cílem finanční nezávislosti je dosaţení takového příjmu, aby se výrazně nezměnila, tedy neklesla ţivotní úroveň oproti současnosti. 10

11 1.4.1 Proč se stát finančně nezávislý Nicméně hlavním důvodem pro dosaţení finanční nezávislosti, je udrţet si určitou ţivotní úroveň i v okamţiku, kdy člověk přestává být ekonomicky aktivní z důvodu věku, kdy odchází do důchodu a stává se závislý na tom, co dostane od státu formou penze Důchodový systém v ČR Je potřeba si uvědomit, ţe stát nedokáţe zajistit odpovídající výši důchodů. Důvodem je a to nejen v České republice, ale celé EU jev, který se označuje jako stárnutí populace. Vzhledem ke stále se zlepšující zdravotní péči a zvyšující se ţivotní úrovni se prodluţuje průměrný věk obyvatel. Současně se rodí méně dětí. Ve státě, kde je důchodový systém zaloţený na mezigeneračním rozdělování, tedy to, co se vybere na sociálním pojištění se pouţije na vyplácení důchodů (takzvaný průběţný systém financování) 2 můţe dojít brzy k tomu, ţe na budoucí seniory nebude mít kdo vydělávat. Zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu je jen odsouváním problému, nikoliv jeho řešením. K řešení by jistě alespoň částečně přispěla dlouho připravovaná reforma důchodové politiky. Průběţný systém financování vede lidi často k mylné myšlence. Tím, ţe platí odvody na sociální pojištění, domnívají se, ţe se o ně stát postará. Jelikoţ tento systém není zaloţen na zásluhovosti, neodráţí to, kolik kdo do systému přispěl a tudíţ nemotivuje jedince, aby si na stáří spořili aktivně v průběhu svého produktivního ţivota. Stát se snaţí jedince motivovat formou příspěvku na penzijní připojištění a současně daňovým odpočtem. I kdyţ si lidé tuto problematiku uvědomují čím dál více, není mnoho těch, kteří by svoji finanční situaci řešili odpovídajícím způsobem. Je pozitivní, ţe přibývá počet lidí, kteří si platí penzijní připojištění či jiný produkt, kde mohou například vyuţít státní příspěvek, ale aby to opravdu k něčemu vedlo a mělo to nějaký smysl, musí se nastolit určitý řád, určitá strategie. Investoři se často domnívají, ţe pokud si platí penzijní připojištění nebo mají stavební spoření, ţe udělali pro své zajištění maximum a později budou dostatečně zabezpečeni. Rozčarování pak můţe být veliké. Kaţdý produkt by měl být vyuţíván s rozmyslem a tak, aby jeho vyuţití bylo opravdu efektivní. 2 PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance, úvod do problematiky. 4. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008, Průběţné financování soc. zabezpečení, str

12 Z výše uvedeného vyplývá, ţe člověk, který chce dojít k finanční nezávislosti a udrţet si určitou ţivotní úroveň i v postproduktivním věku se nemůţe spoléhat jen na stát a musí sám projevit nějakou iniciativu ještě v produktivním věku. Nelze se jen spoléhat na produkty jako jsou penzijní připojištění a stavební spoření, protoţe ty sice mohou o něco navýšit příjem v důchodovém věku, ale určitě nezajistí finanční nezávislost Finanční plán A právě jednou z moţností, jak dosáhnout svých cílů a zejména finanční nezávislosti, je zpracování finanční analýzy a sestavení finančního plánu, na jehoţ základě si investor utvoří své finanční portfolio. Sestavení finančního portfolia je záleţitost náročná na znalosti v oblasti a principech financování a pro nezkušeného investora je to věc poměrně sloţitá. Pro takového investora je nejjednodušší navštívit finančního poradce, který s ním společně zpravuje finanční analýzu a sestaví portfolio ušité na míru. 1.5 Jak správně sestavit finanční portfolio? Stejně jako firmy vyuţívají účetnictví pro přehled svého hospodaření, sestavují si bilanci, která jim dává přehled o jejich aktivech a pasivech, analyzují své náklady a výnosy, i soukromé osoby by měly mít přehled o své hospodaření Finanční analýza Finanční portfolio se sestavuje na základě finanční analýzy. Finanční analýza je rozborem současných investorových finančních moţností. To znamená, ţe se porovnávají veškeré příjmy a výdaje. Dělá se rozbor jednotlivých příjmů a výdajů. Zjišťuje se, jaké nástroje investor pouţívá v současnosti ke zhodnocení svých peněz, jaká částka z těchto peněz je vázaná tedy investovaná do nástrojů, které mají určitou lhůtu splatnosti a nelze tudíţ s těmito penězi kalkulovat, jaká částka je volně k dispozici nad rámec běţných provozních výdajů cashflow, jakým způsobem je toto cashflow zhodnocováno. Určuje se míra zadluţení investora a hodnotí se, zda je to dluh, který se vyplatí či je to příliš drahý dluh, kterého by se měl investor co nejrychleji zbavit. V rámci finanční analýzy se posuzuje ošetření rizik. Ta bývají často neefektivně či nedostatečně řešena. 12

13 1.5.2 Investiční dotazník Součástí finančního plánu je takzvaný investiční dotazník. V tento okamţik se klienti často zarazí a reagují větami typu: Na co investiční dotazník? Já nechci investovat! Nemám tolik peněz, abych investoval! Mně investování nezajímá, nerozumím tomu! Nechci přijít o své peníze, akcie jsou prodělečné! Zde je velmi důleţitá úloha finančního poradce. Klientovi potencionálnímu investorovi, je nutné vysvětlit, ţe cílem investičního dotazníku není prodat klientovi akcie ani jiným způsobem na něm vydělat. Cílem investičního dotazníku je zjistit, jaké má klient zkušenosti s investováním a jaký je jeho postoj k riziku. Investování pro mnoho klientů představuje koupi akcií a často vyslovují domněnku, ţe k tomu je potřeba velké mnoţství peněz, které oni nemají k dispozici. Je na finančním poradci, aby klientovi vysvětlil, ţe investování je způsob zhodnocení peněz. I peníze uloţené na termínovaném vkladu, který klienti povaţují za bezpečný, jsou vlastně jistým způsobem investované. V této fázi se většina klientů dozví, ţe jiţ vlastně investují nebo investovali, i kdyţ jen konzervativně, protoţe vyuţívají či vyuţívali produkty jako jiţ dříve zmiňované penzijní připojištění, stavební spoření nebo ţivotní pojištění. Investiční dotazník obsahuje přibliţně 6 8 otázek týkajících se zkušeností investora s investováním, jeho vztahu k výnosu a moţným ztrátám plynoucím z investování. Z odpovědí investora vyplyne určitý investiční profil. Jedná se v podstatě o čtyři typy investorů: konzervativní investor chce jistý výnos bez rizika vyváţený investor očekává výnos nad inflaci, připouští mírné riziko růstový investor snese vyšší riziko za cenu vyššího výnosu dynamický 3 - investor očekává nadprůměrný výnos, je odolný proti riziku. Svůj investiční profil si můţe investor sám sestavit a zjistit i na webových stránkách některých bank, např. na adrese: 3 V terminologii Raiffeisenbanky, u které autorka pracuje 13

14 1.5.3 Určení investičního profilu Určení investičního profilu je důleţité jak pro klienta investora, tak i pro finančního poradce a to z toho důvodu, aby se nezkušeným klientům usnadnil výběr investičních nástrojů určení profilu slouţí jako vodítko, které investiční nástroje jsou pro něho vhodné. Stejně tak, jako se rozlišují typy investorů, rozlišují se i typy investičních nástrojů, do kterých můţe investor ukládat peníze, a tomu odpovídají investiční strategie. Finanční poradce nesmí podle směrnice MiFID doporučovat investorovi konkrétní fondy, ale můţe mu ukázat, jaké fondy odpovídají jeho investiční profilu. V zájmu finančního poradce by nemělo být nadhodnocení investičního profilu investora s vidinou provize za investice do nástrojů finančního trhu. Investiční profil by měl co nejvíce vystihovat postoj investora k riziku. Díky investičnímu dotazníku se klient dozví, jaké jsou pro něho vhodné varianty zhodnocení volného cashflow, jak toto cashflow alokovat. Z investičního dotazníku a zpracované finanční analýzy vychází finanční plán, coţ je vlastně strategie, která má klientovi umoţnit dosaţení finanční analýzy Finanční cíle Finanční nezávislost není ale jediným cílem, který finanční plány sledují. Finanční plán má dovést klienta i ke splnění jiných finančních cílů, kterých klient touţí dosáhnout. Těmito cíly často bývá dosaţení vlastního bydlení či koupě movité věci, nebo zajištění vzdělání dětem apod. Na základě finanční analýzy klient zjistí, zda jsou tyto cíle reálné či nereálné, zda je pro něj výhodnější pouţití vlastních prostředků či cizích zdrojů. V případě, ţe klient jiţ vyuţívá cizí zdroje, měl by zkonzultovat s finančním poradcem, zda tyto zdroje nejsou příliš drahé a případně najít levnější řešení a drahého dluhu se co nejrychleji zbavit. I na dluhu se dá vydělat. 4 Finanční plán je individuální (rodinná) záleţitost stejně tak jako jeho naplnění a to díky tomu, 4 KOŘENÝ, Karel: 14

15 ţe kaţdý pochází z jiného prostředí, lidé se liší svými postoji, svými ţivotními standardy, svým příjmem, který jim daný standard umoţňuje. Při sestavování finančního plánu by měl investor vycházet ze svých potřeb. Své cíle by měl stanovit podle toho, jak jsou pro něj důleţité a jak odpovídají jeho potřebám. S tím souvisí i čtyři základní ţivotní fáze, kterými kaţdý člověk po vstupu do pracovního procesu během ţivota prochází. První fáze nastává se zahájením pracovní kariéry. V této fázi se řeší primárně bydlení. Příjmy a výdaje se téměř pokrývají. Postupně, jak se profesně vyvíjí, rostou příjmy, které umoţňují pomalu a postupně nějaký majetek nashromáţdit neţ se dostane do postproduktivního věku, kdy naspořený majetek spotřebovává. V konečné fázi jej rozdává svým dědicům Zajištění rizik Aby vůbec mohlo dojít k naplnění cílů, je nutné nejprve zajistit proti nepříznivým ţivotním situacím, které mohou v ţivotě člověka nastat. Je potřeba pojistit jak majetek, který si investor během ţivota buduje, tak zdraví, které mu umoţňuje majetek budovat. Současně je potřeba zajistit členy rodiny, kteří jsou závislí na nositeli příjmu. Ztráta zaměstnání, smrt ţivitele rodiny či úraz, který způsobí trvalé následky jsou často velmi podceňovány nebo jsou řešeny, ale neefektivně. I přesto, ţe na trhu je poměrně rozmanitá nabídka produktů a pojišťovny se předhánějí v tom, kdo nabízí lepší produkt, nebo právě proto, bývá zajištění slabinou klientů. Klienti platí velké částky za pojištění, které je nekryje odpovídajícím způsobem nebo platí za něco, co vůbec nepotřebují Rezervy Dalším krokem ve finančním plánování je vytvořit si rezervu. Je třeba mít po ruce likvidní rezervu pro případ nečekaných událostí jako je výpadek příjmu z různých důvodů (nemoc, ztráta zaměstnání, náhlé výdaje porouchané spotřebiče). Tato rezerva by měla pokrýt trojnásobek výdajů a trojnásobek vyššího z příjmů. 6 5 GLADIŠ, Daniel: 6 Školení KFP Kořený Fichtner Pavlásek s.r.o. - společnost školící budoucí poradce , Olomouc 15

16 1.5.7 Stanovení potřeb a cílů Teprve poté, co je ošetřeno zajištění(= pojištění) majetku a příjmů a vytvořeny rezervy a zbývají finanční prostředky, mohou se začít plánovat cíle. Cíle mohou být jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Dlouhodobé cíle dávají větší prostor pro jejich naplnění, záleţí ovšem na tom, jak reálné je jejich naplnění z pohledu moţností investora. Jsou lidé, kteří se domnívají, ţe dosaţení jejich finančních cílů je nemoţné, protoţe oni nedisponují tak velkou částkou, aby si mohli finančně nákladnou věc pořídit. Je to otázka správného rozloţení peněz a disciplíny. I malé částky, pokud jsou odkládány pravidelně, se dokáţí v čase velmi výrazně zhodnotit. Důleţité je uvědomit si, jakou částku bude investor v budoucnu pro dosaţení svého cíle potřebovat a za jakou dobu investiční horizont hraje důleţitou úlohu. Můţe se stát, ţe investor disponuje dostatečným finančním majetkem a uvaţuje o koupi nemovitosti, pak je vhodné posoudit, zda je výhodnější ke koupi pouţít vlastní peníze nebo raději pouţít peníze banky a své peníze nechat vydělávat. Záleţí na tom, kolik by jej stálo půjčení peněz a kolik by získal uloţením svých peněz Dosažení finanční nezávislosti Vrcholným cílem finančního plánu je dosaţení finanční nezávislosti v určitém věku. Sám investor si stanoví, kdy by chtěl dosáhnout finanční nezávislosti a volí si jak vysoká renta by měla být, aby odpovídala jeho ţivotnímu standardu. Zpracováním finanční analýzy klient zjistí, zda jsou jeho představy o dosaţení finanční nezávislosti reálné či jen pouhou touhou. Finanční analýza pomůţe klientovi ukázat, jak si vlastně stojí. Na co má a nemá, zda jsou jeho cíle uskutečnitelné nebo ne. Na základě rozborů svých moţností můţe klient své cíle přehodnotit, upustit od nereálných cílů a věnovat se tomu, co zrealizovat půjde. Můţe posouvat horizont finanční nezávislosti a to nejen oddalovat, ale i přibliţovat. Finanční plán investora vede na cestě za dosaţením cílů. V případě zásadních změn by se měl 16

17 plán aktualizovat. K aktualizaci by mělo docházet optimálně jednou nebo dvakrát do roka. Z pohledu investora i finančního poradce se jedná o navázání dlouhodobé spolupráce Finanční nezávislost versus čas a výnos Velmi důleţitým faktorem k dosaţení nezávislosti je čas. Nahrává lidem, kteří si začnou budovat finanční nezávislost v mladém věku, protoţe čím dříve se začne, tím méně úsilí to bude stát. Stejně tak je důleţité, jakého výnosu dosahuje spořený majetek. Pro dosaţení finanční nezávislosti na úrovni dnešních výdajů je potřeba pravidelně odkládat částky v percentuelní výši. Finanční poradci doporučují měsíčně spořit nejméně 10% z příjmu. 7 Čím kratší dobu se spoří a čím niţší je výnos, tím vyšší částku bude nutné spořit a naopak, čím déle se spoří a s čím vyšším výnosem, tím niţší obnos je nutné spořit. Následující tabulka zobrazuje, kolik % z příjmu by bylo potřeba měsíčně odkládat k dosaţení finanční nezávislosti za daný počet let při daném výnosu: Tabulka č. 1 Náročnost dosažení finanční nezávislosti Za kolik let chcete dosáhnout finanční nezávislosti? Výnos Možné způsoby investování Kolik % z příjmu investovat? % p.a. Kolik procent z příjmu investovat? Kolik procent z příjmu investovat? Akciové fondy % p.a. Dluhopisové fondy, stavební spoření, zajištěné fondy % p.a. Termínované vklady, spořící účty, fondy peněţního trhu V tabulce se počítá s inflací 3%. Zdroj: Z tabulky je vidět nejen, jak důleţitou roli hrají čas a očekávaný výnos, ale i další důleţitý fakt - výnos se liší podle toho, jaké způsoby investování investor zvolí. 7 FOND SHOP Nezávislý časopis o investování a finančním plánování. Vydává MONECO, spol. s r.o. Brno, 2009, roč. 13, č. 3/2009, Kup a drţ. Má to smysl?, str. 22; GLADIŠ, Daniel: 17

18 1.7 Jak investovat V tuto chvíli má investor všechny potřebné informace k tomu, proč investovat. Má sestavený finanční plán. Stanoví si cíle, kterých chce dosáhnout, finanční hodnotu svého cíle a dobu, kdy chce daného cíle dosáhnout neboli investiční horizont. Z investičního dotazníku zná svůj profil, ví, jaký je jeho postoj k riziku a rovněţ si uvědomuje (na základě tabulky, propočtu, finančního plánu), kolik peněz by musel dávat stranou, aby svého cíle dosáhl. Záleţí však na finanční situaci na tom, kolik finančních prostředků můţe dávat stranou (volné cashflow) coţ je rovněţ výchozí bod pro volbu investiční strategie. Jakým způsobem ale investovat? Riziko, výnos, likvidita Kaţdá investice má tři základní charakteristiky, které se posuzují výnos, riziko a likvidita. Jsou označovány jako tzv. magický trojúhelník. Mezi těmito vlastnostmi platí následující vztahy: čím vyšší je výnos, tím vyšší je riziko a naopak, čím niţší je riziko, tím je výnos niţší. Likvidita je schopnost daného aktiva proměnit se v hotové peníze. Čím vyšší je likvidita, tím rychleji získává investor své peníze zpět. Riziko vyjadřuje pravděpodobnost, o kolik se bude skutečný výnos lišit od očekávaného. Právě proto, ţe se liší svými charakteristikami, měly by mít všechny tři skupiny různou měrou své zastoupení ve finančním portfoliu, protoţe přispívají k diverzifikaci portfolia a sniţují tím míru rizika ztráty. Neexistuje však investice, která by byla likvidní, měla vysoký výnos a nulové riziko. Investor, který se o své peníze bojí a nechce připustit ţádné riziko, se bude muset smířit s nízkým výnosem. Nízké výnosy se ve skutečnosti nedají povaţovat za výnos, jelikoţ sotva pokryjí inflaci, spíše udrţují hodnotu peněz, aby neklesla. Hodnota peněz se totiţ v čase mění a to v důsledku vlivu inflace peníze ztrácejí svoji kupní sílu. Investor, který se nespokojí s nízkým výnosem, ale očekává výnosy nad inflaci, jiţ musí počítat s určitou mírou rizika. Ten, kdo očekává nadprůměrný výnos, bude podstupovat vyšší 18

19 riziko ztráty vloţených prostředků. Při dodrţování jistých investičních pravidel se toto riziko sniţuje. Riziko souvisí i s objemem investovaných prostředků. Čím vyšší je hodnota investice, tím se riziko ztráty zvyšuje. 8 Investování na kapitálových trzích sice nabízí moţnosti nejvyššího zhodnocení, ale je vhodné spíše pro zkušené investory a investory, kteří disponují velkým majetkem. Jsou to často velké společnosti, které investují na kapitálových trzích. 1.8 Podílové fondy Vhodnou alternativou zhodnocení peněz pro začínající investory jsou dnes velmi rozšířené podílové fondy. Podílové fondy jsou nástrojem kolektivního investování. Shromaţďují majetek investorů = podílníků, který je pak investován do cenných papírů. Kaţdý podílník má svůj podíl na majetku. Podílové fondy jsou vhodné pro drobné investory, kteří nemají k dispozici velký majetek a mohou odkládat pouze menší částky. Volí si svého správce fondu, který fond spravuje a za správu fondu si strhává poplatek. 9 Kromě poplatku za správu fondu se účtuje ještě vstupní poplatek, který tvoří určité procento z kaţdého vkladu. Některé fondy mají i výstupní poplatek. Podílové fondy se liší podle svého zaměření. Dělí se na: fondy peněţního trhu vhodné pro konzervativního investora fondy dluhopisové vhodné pro vyváţeného investora fondy smíšené/balancované pro růstového investora fondy akciové pro dynamického investora fondy zajištěné/garantované tvoří zvláštní skupinu fondů 10 Moţností, jak zhodnocovat peníze, aby investorovi nesly zisk, je celá řada. Nezkušený a začínající investor se můţe v nepřeberném mnoţství finančních nástrojů snadno a rychle ztratit. Nejde jen o to, vybrat ten správný nástroj, ale i o principy rozloţení financí, jejich správu a ochranu. Investování je součástí finančního plánování a poradenství. Kromě toho, ţe investování a finanční poradenství jsou náročné na odborné znalosti i čas, vyţadují komplexní přístup, proto by se nezkušený investor měl obrátit na finančního poradce. 8 SYROVÝ, Petr. Investování pro začátečníky. První dotisk 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s. 2007, Stručný návod k invest., str GLADIŠ, Daniel. Naučte se investovat. 2. rozšířené vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2008, Mám si koupit pod. Fondy?, str SYROVÝ, Petr. Investování pro začátečníky. První dotisk 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s. 2007, Stručný návod k invest., str

20 2 Definice postavení investičního poradce Jak jiţ bylo uvedeno v 1. kapitole, s ohledem na směrnici MiFID, která specifikuje investiční poradenství jako úzce vymezené sluţby nabízené profesionály, bude i v této kapitole (a ve všech následujících) nahrazen termín investiční poradce termínem finanční poradce. Finanční poradenství bývá často zaměňováno za prodej finančních/bankovních produktů. Finanční poradenství je komplexní zhodnocení finanční situace jedince, které vychází z rozboru finančních moţností klienta, z analýzy jeho majetku, příjmů a výdajů, ze způsobu zajištění veškerých rizik, se kterými se klient můţe setkat. V případě, ţe je klient zadluţen, se vychází z míry jeho zadluţení. Odrazovým můstkem jsou potřeby a cíle klienta. Cílem finančního poradenství je tedy zanalyzovat současný finanční stav, zhodnotit jej, najít silné a slabé stránky a navrhovat taková řešení situace, která odpovídají maximálně potřebám klienta. Prodej finančních produktů neboli jejich zprostředkování je pouze součástí finančního poradenství. Bohuţel je to právě zprostředkování nějakého finančního produktu, kdy se klienti setkávají poprvé s finančním poradcem. Finančních poradců a poradenských firem je na trhu celá řada. Jelikoţ termín finanční poradce není upraven ţádnou právní normou, můţe se stát finančním poradcem téměř kaţdý. Jak si pak ale vybrat v tom nepřeberném mnoţství? 2.1 Typy poradců V zásadě se rozlišují dvě skupiny poradců: finanční poradci finančních institucí nebo také bankovní poradci finanční poradci finančních poradenských firem. 11 I kdyţ existují rozdíly mezi oběma skupinami, měly by se shodovat ve svém cíli, čímţ je doporučení sestavení portfolia klientovi takovým způsobem, aby z toho měl uţitek klient, nikoliv poradce, a jeho následný servis. 11 JANDA, Josef: 20

Finanční poradenství v ČR

Finanční poradenství v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Finanční poradenství v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Petra Zvolská Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Musil, Ph.D. Praha duben,

Více

Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění

Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění Diplomová práce Eva Fialová Duben 2012 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně

Více

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Stocks and stock investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

Srovnání vybraných penzijních fondů a podílových fondů v ČR Bakalářská práce

Srovnání vybraných penzijních fondů a podílových fondů v ČR Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví Srovnání vybraných penzijních fondů a podílových fondů v ČR Bakalářská práce Autor Veronika Haštabová Bankovní management Vedoucí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT POSOUZENÍ FINANČNÍ

Více

Finanční poradenství v ČR a ve světě

Finanční poradenství v ČR a ve světě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Finanční poradenství v ČR a ve světě diplomová práce Autor: Bc. Petra Zvolská Finance Vedoucí práce: Ing. Musil Petr, Ph.D. Praha červen,

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Bankovní poradce v praxi

Bankovní poradce v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních oborů Bankovní poradce v praxi Bakalářská práce Autor: Alena Procházková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben, 2010

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více

Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu

Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu Bankovní institut vysoká škola Katedra finančních obchodů Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu Bakalářská práce Autor: Veronika Švábová, DiS. Bankovní management Vedoucí

Více

Návrh finančního portfolia pro vybraný středně velký podnik

Návrh finančního portfolia pro vybraný středně velký podnik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Návrh finančního portfolia pro vybraný středně velký podnik Diplomová práce Autor: Bc. Nikola Novotná Finance Vedoucí práce: Ing. Daniela

Více

Porovnání hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření

Porovnání hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Porovnání hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření Bakalářská práce Autor: Hanzlíková Monika Vedoucí práce: Ing. Iva Málková Praha 04/2011

Více

Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob

Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob Diplomová práce Autor: Bc. Jitka Zháňalová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků. Autor BP: Josef Palata

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků. Autor BP: Josef Palata UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků Autor BP: Josef Palata Vedoucí BP: Ing. Heřman Kopkáně 2012 Praha ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Klíčové faktory investičního rozhodování

Klíčové faktory investičního rozhodování Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Klíčové faktory investičního rozhodování Diplomová práce Autor: Bc. Martina Holcová Finance Vedoucí práce: Ing. Přemysl Rohlíček

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. 2014 Vendula Martincová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. 2014 Vendula Martincová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2014 Vendula Martincová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Bakalářská práce Vendula

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank Michal Vlašín Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na poskytování hypotečních úvěrů, pomocí kterých

Více

Finanční portfolio klienta

Finanční portfolio klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Finanční portfolio klienta Diplomová práce Autor: Bc. Tereza Šedivá Finance, finanční trhy Vedoucí práce: Ing. Helena Cetlová

Více

ANALÝZA DOBROVOLNÉHO PILÍŘE DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR A SR

ANALÝZA DOBROVOLNÉHO PILÍŘE DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR A SR Bankovní institut vysoká škola Bankovnictví a pojišťovnictví ANALÝZA DOBROVOLNÉHO PILÍŘE DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR A SR Bakalářská práce Autor: Filip Koch Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Alena MAAYTOVÁ,

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin Tereza Altmannová Vedoucí práce: Mgr. Miloslava Šotolová Olomouc

Více

Komparace bankopojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Komparace bankopojištění u vybraných pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Komparace bankopojištění u vybraných pojišťoven v ČR Bakalářská práce Autor: Miroslav Kluc Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Alois Rous,

Více

Srovnání kapitálového životního pojištění a penzijního připojištění

Srovnání kapitálového životního pojištění a penzijního připojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Srovnání kapitálového životního pojištění a penzijního připojištění (Comparison of the capital life insurance and the

Více

Marketing ve vědě a výzkumu. Renáta Pavlíčková

Marketing ve vědě a výzkumu. Renáta Pavlíčková Marketing ve vědě a výzkumu Renáta Pavlíčková Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA

Více