Přístup investičního poradce k potencionálnímu investorovi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístup investičního poradce k potencionálnímu investorovi"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Přístup investičního poradce k potencionálnímu investorovi Diplomová práce Autor: Blanka Bennourová Finance Vedoucí práce: RNDr. Václav Prais, Csc. Praha Červen

2 Prohlášení: Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Děčíně dne Blanka Bennourová 2

3 Poděkování Chtěla bych velmi poděkovat panu RNDr. Václavu Praisovi, který byl po celou dobu mé práce nejen mým konzultantem, ale i oporou. 3

4 Anotace Tato diplomová práce se zabývá investováním jako moţností zhodnocení peněz, důvody, proč by lidé měli své peníze spořit a zhodnocovat a postojem lidí ke kolektivnímu investování. Cílem této práce je zjistit, zda běţní lidé umí objektivně posoudit svoji finanční situaci a na základě té pak volí odpovídající finanční produkty. Dokáţí-li se vůbec orientovat v nepřeberné nabídce finančních produktů a zvolit takové produkty, které vyhovují jejich potřebám. Tato práce by měla být návodem pro začínající investory, jak rozeznat dobrého finančního poradce od prodejce a zároveň se umět alespoň částečně orientovat ve světě investic. Annotation This diploma work is based on investing as a possible way of valorizing money, the reasons why people should save their money and valorize it and what the attitude of people to collective investment is. The target of this work is to find out whether common people can objectively judge their financial situation according to which they choose sufficient products. Can they really find their way through the number of various products and pick those that suit their needs? This work should guide an investor beginner - how to distinguish a good financial advisor from a salesman and at the same time show the basics in the world of investing money. 4

5 Obsah Úvod Co jsou to investice a proč investovat MiFID Co jsou to investice Co je to finanční portfolio Finanční nezávislost Proč se stát finančně nezávislý Důchodový systém v ČR Finanční plán Jak správně sestavit finanční portfolio? Finanční analýza Investiční dotazník Určení investičního profilu Finanční cíle Zajištění rizik Rezervy Stanovení potřeb a cílů Dosaţení finanční nezávislosti Finanční nezávislost versus čas a výnos Jak investovat Riziko, výnos, likvidita Podílové fondy Definice postavení investičního poradce Typy poradců Jaké vlastně jsou rozdíly mezi bankovním a finančním poradcem? Jak nabídnout klientovi finanční poradenství Schůzka s klientem Hloubka investičních znalostí investora Magický trojúhelník Běţné účty Alternativní produkty Podílové fondy Rozbor finančních moţností investora Úspory na budoucnost Do jaké míry musí investiční poradce seznámit investora s celou problematikou Dotazníkové šetření Úloha finančního poradce Investování do podílových fondů Míra rizika a postoj investora k rizikovým investicím Riziko Typy investorů Investování do akcií Investiční strategie Dluhopisy Měnové riziko

6 6.6. Podílové fondy Kategorie fondů Správce fondu Sledování stavu investic Situace v ekonomice USA a její dopad na ekonomiku a finanční trhy v Evropě Příčiny finanční krize v USA v roce Dopady hypoteční krize Kapitálový trh v USA Propojenost finančních trhů Vývoj v Japonsku Eurozóna Vliv krize na vývoj ekonomiky ČR Současný vývoj na finančních trzích Jak se zachovat v době finanční krize Vliv odlivu peněz z investičních fondů na situaci v bankovnictví Výsledky Závěr Seznam pouţité literatury Seznam internetových odkazů... 74

7 Úvod Cílem této práce je poskytnout návod, jak se zorientovat v oblasti investování a investic, nejen začínajícímu investičnímu poradci, ale i potencionálnímu investorovi. Ve své práci bych se chtěla zabývat tím, jak jednotliví lidé přistupují ke svým financím a jakým způsobem je zhodnocují. Současný trh nabízí mnoho moţností zhodnocování peněz, jaké jsou tyto moţnosti, jak dostupné občanům, jaká je informovanost občanů o jednotlivých produktech a co je ovlivňuje při výběru způsobu zhodnocení jejich peněz jsou základní otázky, na které bych chtěla ve své práci odpovědět, ale především bych se chtěla zaměřit na investice jako nástroj zhodnocení peněz a postoj lidí k investicím a investování obecně. Ve své praxi se často setkávám s lidmi, kteří se snaţí výhodně uloţit peníze, ale vyuţívají velmi konzervativní produkty jako jsou spořící účty. K investování jako alternativě spoření zaujímají klienti velmi negativní postoj z čeho pramení tento postoj, je to neznalost nebo špatná zkušenost? Nebo je snad chyba na straně poradce, který nabídl klientovi produkt pro něj nevhodný? Jak vůbec vnímají klienti investiční poradce? Je poradce opravdu ten správný člověk, kterému můţe klient potencionální investor důvěřovat a spolehnout se na něho? Tato problematika je v současné době velmi aktuální, neboť poradenství je jedno z odvětví, které na trhu nebylo v dostatečné míře rozvinuto a právě zaţívá velký rozvoj. Jelikoţ nemá v ČR dlouhou historii, neexistují bariéry pro vstup do odvětví a na trh se dostávají firmy bez jakékoliv záruky kvality či odborných znalostí. Co je zárukou kvality finančního poradce a jak má klient neznalý problematiky najít toho správného poradce mezi všemi těmi lidmi, kteří se za poradce prohlašují a neustále ho pronásledují? Takový klient se stává snadnou obětí a poradci podlehne. Klient, který je informovaný a má určité finanční znalosti se mnohem lépe ubrání útoku poradců-prodejců, 7

8 jejichţ jediná vidina je provize za prodej. Širší přehled celé problematiky mu usnadní orientaci v mnoţství produktů a umoţní mu lépe spravovat vlastní finance. Do jaké míry musí však investor znát celou problematiku a o čem by jej měl poradce informovat? Podle čeho vybrat klientovi vhodný produkt - skrývá tento produkt pro klienta nějaká rizika? Je klient informován o těchto rizicích? To vše jsou náměty, které bych chtěla ve své práci zpracovat. Ekonomická recese, která v průběhu posledních dvou let zachvátila celý svět, ukázala, ţe globalizace má i své stinné stránky. Důsledky globalizace a její dopad pocítily nejen jednotlivé státy, ale také individuální investoři, kteří vloţili peníze do investic po celém světě. Jak je důleţitá psychika investorů můţe ovlivnit dění na finančních trzích? Jak se má investor zachovat v době krize, kdy se bojí, ţe o svoje peníze přijde? Mnoho investorů se obává ztráty a jednají pak iracionálně peníze z fondů jednoduše stáhnou - je to opravdu správné řešení? Investování je velmi široká oblast, která se netýká pouze jednotlivců u těch to začíná ale ve svém důsledku ovlivňuje dění ve světě. Závislost ekonomiky na finančních trzích je jednoznačná, jakékoliv dění na trzích se odráţí na vývoji hospodářství země, který pak zpětně ovlivňuje ţivoty jednotlivců v zemi. Tématem jaký význam má pro ekonomiku bankovnictví a mohou bankovní systém ovlivnit změny na finančních trzích nebo-li jaký je vztah mezi investováním a bankovnictvím a jak důleţitou roli hraje tento vztah v ekonomice bych svou diplomovou práci chtěla ukončit. 8

9 1 Co jsou to investice a proč investovat 1.1 MiFID Na ochranu spotřebitele před nekalým jednáním některých investičních zprostředkovatelů a s cílem zvýšit transparentnost investičních produktů byla v České republice s účinností od zavedena rámcová směrnice MiFID (Markets in Financial Instrument Directive), v českém znění: směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/39/ES ze dne o trzích finančních nástrojů. V rámci této směrnice jsou státy EU povinny provést legislativní změny, které povedou k dosaţení cílů stanovených ve směrnici. V ČR proběhla novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Se změnou novely se zvýšily nároky na odbornost poskytovatelů investičního poradenství. 1 Z tohoto důvodu nebude v této práci pouţíván termín investiční poradce, jelikoţ práci investičního poradce můţe vykonávat pouze osoba odborně způsobilá, která se můţe prokázat makléřskými zkouškami. Investiční poradce bude v této práci nahrazeno pojmem finanční poradce. 1.2 Co jsou to investice Obecně jsou investice a investování forma zhodnocení vloţených (investovaných) prostředků. Investovat lze různými způsoby. Formy investování vychází z toho, jaké má investor hodnoty. Pro někoho je investicí koupě nemovitosti, pro jiného je investicí vzdělání. Tématem této práce je finanční investování, tedy kupování aktiv s očekáváním, ţe se v čase zhodnotí nebo ponesou pravidelný příjem. Investice je tedy vyuţití nástrojů finančního trhu. Důvodů, proč lidé vyuţívají tyto nástroje, je celá řada, ale nejčastěji jsou to: ochrana peněz před inflací zhodnocení peněz, respektive výnos z uloţené/investované částky. zabezpečení se na stáří 1 FOND SHOP Nezávislý časopis o investování a finančním plánování. Vydává MONECO, spol. s r.o. Brno, 2008, roč. 12, č. 15/2008, MiFID dorazil do ČR, detaily nedořešeny, strana 22 9

10 1.3 Co je to finanční portfolio Pokud to finanční situace umoţňuje, mělo by být investování součástí kaţdého finančního portfolia. Většina lidí si vytváří finanční portfolio, aniţ by si to uvědomovali. Zabezpečení se na stáří prostřednictvím penzijního připojištění či obrana proti nečekaným ţivotním událostem formou ţivotního nebo rizikového pojištění je vytváření si portfolia. Co to vlastně portfolio je? Je to sloţení takových finančních instrumentů, které slouţí jednak k zajištění rizika a zabezpečení v určitých ţivotních situacích, jednak by mělo portfolio zahrnovat takové nástroje, které umoţní investorovi zhodnocení jeho finančních prostředků. Sestavením portfolia se zabývají finanční poradci. Úkolem finančního poradce je zhodnotit komplexně finanční situaci investora, zjistit, jaké jsou jeho finanční moţnosti a znalosti jednotlivých instrumentů, a nabídnout optimální řešení. K tomu vyuţívají finanční plán. Sestavení finančního plánu předchází finanční analýza, coţ je nejen jiţ zmíněné zjištění finančních moţností investora, ale i zjištění jeho finančních potřeb a cílů. Finanční plán je tedy nástroj, který umoţňuje dosaţení stanoveného finančního cíle. Vrcholným cílem, ke kterému lze dospět prostřednictvím finančního plánu, je dosaţení finanční nezávislosti. 1.4 Finanční nezávislost Finanční nezávislost je stav, kdy má investor k dispozici takové mnoţství majetku, které mu nese výnos dostačující na to, aby jím pokryl své běţné měsíční výdaje. Takový výnos se označuje jako pasivní příjem investor jej nedosáhl svojí aktivní činností, není to příjem ze zaměstnání, ale je to výnos z majetku ať jiţ v podobě renty z pronájmu domu, nebo úrok z termínovaného vkladu či dividenda. Je mnoho moţností, jak zhodnotit majetek a několik důvodů, proč vynaloţit úsilí k jeho zhodnocení. Hlavním důvodem, proč většina lidí chodí do práce, je zajistit si nějaký finanční příjem. Je to v podstatě ekonomická nutnost. V okamţiku dosaţení finanční nezávislosti přestává být práce ekonomickou nutností. V případě, ţe je finanční nezávislosti dosaţeno ještě v produktivním věku, je na investorovi, zda bude i nadále chodit do zaměstnání, má na výběr. Cílem finanční nezávislosti je dosaţení takového příjmu, aby se výrazně nezměnila, tedy neklesla ţivotní úroveň oproti současnosti. 10

11 1.4.1 Proč se stát finančně nezávislý Nicméně hlavním důvodem pro dosaţení finanční nezávislosti, je udrţet si určitou ţivotní úroveň i v okamţiku, kdy člověk přestává být ekonomicky aktivní z důvodu věku, kdy odchází do důchodu a stává se závislý na tom, co dostane od státu formou penze Důchodový systém v ČR Je potřeba si uvědomit, ţe stát nedokáţe zajistit odpovídající výši důchodů. Důvodem je a to nejen v České republice, ale celé EU jev, který se označuje jako stárnutí populace. Vzhledem ke stále se zlepšující zdravotní péči a zvyšující se ţivotní úrovni se prodluţuje průměrný věk obyvatel. Současně se rodí méně dětí. Ve státě, kde je důchodový systém zaloţený na mezigeneračním rozdělování, tedy to, co se vybere na sociálním pojištění se pouţije na vyplácení důchodů (takzvaný průběţný systém financování) 2 můţe dojít brzy k tomu, ţe na budoucí seniory nebude mít kdo vydělávat. Zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu je jen odsouváním problému, nikoliv jeho řešením. K řešení by jistě alespoň částečně přispěla dlouho připravovaná reforma důchodové politiky. Průběţný systém financování vede lidi často k mylné myšlence. Tím, ţe platí odvody na sociální pojištění, domnívají se, ţe se o ně stát postará. Jelikoţ tento systém není zaloţen na zásluhovosti, neodráţí to, kolik kdo do systému přispěl a tudíţ nemotivuje jedince, aby si na stáří spořili aktivně v průběhu svého produktivního ţivota. Stát se snaţí jedince motivovat formou příspěvku na penzijní připojištění a současně daňovým odpočtem. I kdyţ si lidé tuto problematiku uvědomují čím dál více, není mnoho těch, kteří by svoji finanční situaci řešili odpovídajícím způsobem. Je pozitivní, ţe přibývá počet lidí, kteří si platí penzijní připojištění či jiný produkt, kde mohou například vyuţít státní příspěvek, ale aby to opravdu k něčemu vedlo a mělo to nějaký smysl, musí se nastolit určitý řád, určitá strategie. Investoři se často domnívají, ţe pokud si platí penzijní připojištění nebo mají stavební spoření, ţe udělali pro své zajištění maximum a později budou dostatečně zabezpečeni. Rozčarování pak můţe být veliké. Kaţdý produkt by měl být vyuţíván s rozmyslem a tak, aby jeho vyuţití bylo opravdu efektivní. 2 PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance, úvod do problematiky. 4. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2008, Průběţné financování soc. zabezpečení, str

12 Z výše uvedeného vyplývá, ţe člověk, který chce dojít k finanční nezávislosti a udrţet si určitou ţivotní úroveň i v postproduktivním věku se nemůţe spoléhat jen na stát a musí sám projevit nějakou iniciativu ještě v produktivním věku. Nelze se jen spoléhat na produkty jako jsou penzijní připojištění a stavební spoření, protoţe ty sice mohou o něco navýšit příjem v důchodovém věku, ale určitě nezajistí finanční nezávislost Finanční plán A právě jednou z moţností, jak dosáhnout svých cílů a zejména finanční nezávislosti, je zpracování finanční analýzy a sestavení finančního plánu, na jehoţ základě si investor utvoří své finanční portfolio. Sestavení finančního portfolia je záleţitost náročná na znalosti v oblasti a principech financování a pro nezkušeného investora je to věc poměrně sloţitá. Pro takového investora je nejjednodušší navštívit finančního poradce, který s ním společně zpravuje finanční analýzu a sestaví portfolio ušité na míru. 1.5 Jak správně sestavit finanční portfolio? Stejně jako firmy vyuţívají účetnictví pro přehled svého hospodaření, sestavují si bilanci, která jim dává přehled o jejich aktivech a pasivech, analyzují své náklady a výnosy, i soukromé osoby by měly mít přehled o své hospodaření Finanční analýza Finanční portfolio se sestavuje na základě finanční analýzy. Finanční analýza je rozborem současných investorových finančních moţností. To znamená, ţe se porovnávají veškeré příjmy a výdaje. Dělá se rozbor jednotlivých příjmů a výdajů. Zjišťuje se, jaké nástroje investor pouţívá v současnosti ke zhodnocení svých peněz, jaká částka z těchto peněz je vázaná tedy investovaná do nástrojů, které mají určitou lhůtu splatnosti a nelze tudíţ s těmito penězi kalkulovat, jaká částka je volně k dispozici nad rámec běţných provozních výdajů cashflow, jakým způsobem je toto cashflow zhodnocováno. Určuje se míra zadluţení investora a hodnotí se, zda je to dluh, který se vyplatí či je to příliš drahý dluh, kterého by se měl investor co nejrychleji zbavit. V rámci finanční analýzy se posuzuje ošetření rizik. Ta bývají často neefektivně či nedostatečně řešena. 12

13 1.5.2 Investiční dotazník Součástí finančního plánu je takzvaný investiční dotazník. V tento okamţik se klienti často zarazí a reagují větami typu: Na co investiční dotazník? Já nechci investovat! Nemám tolik peněz, abych investoval! Mně investování nezajímá, nerozumím tomu! Nechci přijít o své peníze, akcie jsou prodělečné! Zde je velmi důleţitá úloha finančního poradce. Klientovi potencionálnímu investorovi, je nutné vysvětlit, ţe cílem investičního dotazníku není prodat klientovi akcie ani jiným způsobem na něm vydělat. Cílem investičního dotazníku je zjistit, jaké má klient zkušenosti s investováním a jaký je jeho postoj k riziku. Investování pro mnoho klientů představuje koupi akcií a často vyslovují domněnku, ţe k tomu je potřeba velké mnoţství peněz, které oni nemají k dispozici. Je na finančním poradci, aby klientovi vysvětlil, ţe investování je způsob zhodnocení peněz. I peníze uloţené na termínovaném vkladu, který klienti povaţují za bezpečný, jsou vlastně jistým způsobem investované. V této fázi se většina klientů dozví, ţe jiţ vlastně investují nebo investovali, i kdyţ jen konzervativně, protoţe vyuţívají či vyuţívali produkty jako jiţ dříve zmiňované penzijní připojištění, stavební spoření nebo ţivotní pojištění. Investiční dotazník obsahuje přibliţně 6 8 otázek týkajících se zkušeností investora s investováním, jeho vztahu k výnosu a moţným ztrátám plynoucím z investování. Z odpovědí investora vyplyne určitý investiční profil. Jedná se v podstatě o čtyři typy investorů: konzervativní investor chce jistý výnos bez rizika vyváţený investor očekává výnos nad inflaci, připouští mírné riziko růstový investor snese vyšší riziko za cenu vyššího výnosu dynamický 3 - investor očekává nadprůměrný výnos, je odolný proti riziku. Svůj investiční profil si můţe investor sám sestavit a zjistit i na webových stránkách některých bank, např. na adrese: 3 V terminologii Raiffeisenbanky, u které autorka pracuje 13

14 1.5.3 Určení investičního profilu Určení investičního profilu je důleţité jak pro klienta investora, tak i pro finančního poradce a to z toho důvodu, aby se nezkušeným klientům usnadnil výběr investičních nástrojů určení profilu slouţí jako vodítko, které investiční nástroje jsou pro něho vhodné. Stejně tak, jako se rozlišují typy investorů, rozlišují se i typy investičních nástrojů, do kterých můţe investor ukládat peníze, a tomu odpovídají investiční strategie. Finanční poradce nesmí podle směrnice MiFID doporučovat investorovi konkrétní fondy, ale můţe mu ukázat, jaké fondy odpovídají jeho investiční profilu. V zájmu finančního poradce by nemělo být nadhodnocení investičního profilu investora s vidinou provize za investice do nástrojů finančního trhu. Investiční profil by měl co nejvíce vystihovat postoj investora k riziku. Díky investičnímu dotazníku se klient dozví, jaké jsou pro něho vhodné varianty zhodnocení volného cashflow, jak toto cashflow alokovat. Z investičního dotazníku a zpracované finanční analýzy vychází finanční plán, coţ je vlastně strategie, která má klientovi umoţnit dosaţení finanční analýzy Finanční cíle Finanční nezávislost není ale jediným cílem, který finanční plány sledují. Finanční plán má dovést klienta i ke splnění jiných finančních cílů, kterých klient touţí dosáhnout. Těmito cíly často bývá dosaţení vlastního bydlení či koupě movité věci, nebo zajištění vzdělání dětem apod. Na základě finanční analýzy klient zjistí, zda jsou tyto cíle reálné či nereálné, zda je pro něj výhodnější pouţití vlastních prostředků či cizích zdrojů. V případě, ţe klient jiţ vyuţívá cizí zdroje, měl by zkonzultovat s finančním poradcem, zda tyto zdroje nejsou příliš drahé a případně najít levnější řešení a drahého dluhu se co nejrychleji zbavit. I na dluhu se dá vydělat. 4 Finanční plán je individuální (rodinná) záleţitost stejně tak jako jeho naplnění a to díky tomu, 4 KOŘENÝ, Karel: 14

15 ţe kaţdý pochází z jiného prostředí, lidé se liší svými postoji, svými ţivotními standardy, svým příjmem, který jim daný standard umoţňuje. Při sestavování finančního plánu by měl investor vycházet ze svých potřeb. Své cíle by měl stanovit podle toho, jak jsou pro něj důleţité a jak odpovídají jeho potřebám. S tím souvisí i čtyři základní ţivotní fáze, kterými kaţdý člověk po vstupu do pracovního procesu během ţivota prochází. První fáze nastává se zahájením pracovní kariéry. V této fázi se řeší primárně bydlení. Příjmy a výdaje se téměř pokrývají. Postupně, jak se profesně vyvíjí, rostou příjmy, které umoţňují pomalu a postupně nějaký majetek nashromáţdit neţ se dostane do postproduktivního věku, kdy naspořený majetek spotřebovává. V konečné fázi jej rozdává svým dědicům Zajištění rizik Aby vůbec mohlo dojít k naplnění cílů, je nutné nejprve zajistit proti nepříznivým ţivotním situacím, které mohou v ţivotě člověka nastat. Je potřeba pojistit jak majetek, který si investor během ţivota buduje, tak zdraví, které mu umoţňuje majetek budovat. Současně je potřeba zajistit členy rodiny, kteří jsou závislí na nositeli příjmu. Ztráta zaměstnání, smrt ţivitele rodiny či úraz, který způsobí trvalé následky jsou často velmi podceňovány nebo jsou řešeny, ale neefektivně. I přesto, ţe na trhu je poměrně rozmanitá nabídka produktů a pojišťovny se předhánějí v tom, kdo nabízí lepší produkt, nebo právě proto, bývá zajištění slabinou klientů. Klienti platí velké částky za pojištění, které je nekryje odpovídajícím způsobem nebo platí za něco, co vůbec nepotřebují Rezervy Dalším krokem ve finančním plánování je vytvořit si rezervu. Je třeba mít po ruce likvidní rezervu pro případ nečekaných událostí jako je výpadek příjmu z různých důvodů (nemoc, ztráta zaměstnání, náhlé výdaje porouchané spotřebiče). Tato rezerva by měla pokrýt trojnásobek výdajů a trojnásobek vyššího z příjmů. 6 5 GLADIŠ, Daniel: 6 Školení KFP Kořený Fichtner Pavlásek s.r.o. - společnost školící budoucí poradce , Olomouc 15

16 1.5.7 Stanovení potřeb a cílů Teprve poté, co je ošetřeno zajištění(= pojištění) majetku a příjmů a vytvořeny rezervy a zbývají finanční prostředky, mohou se začít plánovat cíle. Cíle mohou být jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Dlouhodobé cíle dávají větší prostor pro jejich naplnění, záleţí ovšem na tom, jak reálné je jejich naplnění z pohledu moţností investora. Jsou lidé, kteří se domnívají, ţe dosaţení jejich finančních cílů je nemoţné, protoţe oni nedisponují tak velkou částkou, aby si mohli finančně nákladnou věc pořídit. Je to otázka správného rozloţení peněz a disciplíny. I malé částky, pokud jsou odkládány pravidelně, se dokáţí v čase velmi výrazně zhodnotit. Důleţité je uvědomit si, jakou částku bude investor v budoucnu pro dosaţení svého cíle potřebovat a za jakou dobu investiční horizont hraje důleţitou úlohu. Můţe se stát, ţe investor disponuje dostatečným finančním majetkem a uvaţuje o koupi nemovitosti, pak je vhodné posoudit, zda je výhodnější ke koupi pouţít vlastní peníze nebo raději pouţít peníze banky a své peníze nechat vydělávat. Záleţí na tom, kolik by jej stálo půjčení peněz a kolik by získal uloţením svých peněz Dosažení finanční nezávislosti Vrcholným cílem finančního plánu je dosaţení finanční nezávislosti v určitém věku. Sám investor si stanoví, kdy by chtěl dosáhnout finanční nezávislosti a volí si jak vysoká renta by měla být, aby odpovídala jeho ţivotnímu standardu. Zpracováním finanční analýzy klient zjistí, zda jsou jeho představy o dosaţení finanční nezávislosti reálné či jen pouhou touhou. Finanční analýza pomůţe klientovi ukázat, jak si vlastně stojí. Na co má a nemá, zda jsou jeho cíle uskutečnitelné nebo ne. Na základě rozborů svých moţností můţe klient své cíle přehodnotit, upustit od nereálných cílů a věnovat se tomu, co zrealizovat půjde. Můţe posouvat horizont finanční nezávislosti a to nejen oddalovat, ale i přibliţovat. Finanční plán investora vede na cestě za dosaţením cílů. V případě zásadních změn by se měl 16

17 plán aktualizovat. K aktualizaci by mělo docházet optimálně jednou nebo dvakrát do roka. Z pohledu investora i finančního poradce se jedná o navázání dlouhodobé spolupráce Finanční nezávislost versus čas a výnos Velmi důleţitým faktorem k dosaţení nezávislosti je čas. Nahrává lidem, kteří si začnou budovat finanční nezávislost v mladém věku, protoţe čím dříve se začne, tím méně úsilí to bude stát. Stejně tak je důleţité, jakého výnosu dosahuje spořený majetek. Pro dosaţení finanční nezávislosti na úrovni dnešních výdajů je potřeba pravidelně odkládat částky v percentuelní výši. Finanční poradci doporučují měsíčně spořit nejméně 10% z příjmu. 7 Čím kratší dobu se spoří a čím niţší je výnos, tím vyšší částku bude nutné spořit a naopak, čím déle se spoří a s čím vyšším výnosem, tím niţší obnos je nutné spořit. Následující tabulka zobrazuje, kolik % z příjmu by bylo potřeba měsíčně odkládat k dosaţení finanční nezávislosti za daný počet let při daném výnosu: Tabulka č. 1 Náročnost dosažení finanční nezávislosti Za kolik let chcete dosáhnout finanční nezávislosti? Výnos Možné způsoby investování Kolik % z příjmu investovat? % p.a. Kolik procent z příjmu investovat? Kolik procent z příjmu investovat? Akciové fondy % p.a. Dluhopisové fondy, stavební spoření, zajištěné fondy % p.a. Termínované vklady, spořící účty, fondy peněţního trhu V tabulce se počítá s inflací 3%. Zdroj: Z tabulky je vidět nejen, jak důleţitou roli hrají čas a očekávaný výnos, ale i další důleţitý fakt - výnos se liší podle toho, jaké způsoby investování investor zvolí. 7 FOND SHOP Nezávislý časopis o investování a finančním plánování. Vydává MONECO, spol. s r.o. Brno, 2009, roč. 13, č. 3/2009, Kup a drţ. Má to smysl?, str. 22; GLADIŠ, Daniel: 17

18 1.7 Jak investovat V tuto chvíli má investor všechny potřebné informace k tomu, proč investovat. Má sestavený finanční plán. Stanoví si cíle, kterých chce dosáhnout, finanční hodnotu svého cíle a dobu, kdy chce daného cíle dosáhnout neboli investiční horizont. Z investičního dotazníku zná svůj profil, ví, jaký je jeho postoj k riziku a rovněţ si uvědomuje (na základě tabulky, propočtu, finančního plánu), kolik peněz by musel dávat stranou, aby svého cíle dosáhl. Záleţí však na finanční situaci na tom, kolik finančních prostředků můţe dávat stranou (volné cashflow) coţ je rovněţ výchozí bod pro volbu investiční strategie. Jakým způsobem ale investovat? Riziko, výnos, likvidita Kaţdá investice má tři základní charakteristiky, které se posuzují výnos, riziko a likvidita. Jsou označovány jako tzv. magický trojúhelník. Mezi těmito vlastnostmi platí následující vztahy: čím vyšší je výnos, tím vyšší je riziko a naopak, čím niţší je riziko, tím je výnos niţší. Likvidita je schopnost daného aktiva proměnit se v hotové peníze. Čím vyšší je likvidita, tím rychleji získává investor své peníze zpět. Riziko vyjadřuje pravděpodobnost, o kolik se bude skutečný výnos lišit od očekávaného. Právě proto, ţe se liší svými charakteristikami, měly by mít všechny tři skupiny různou měrou své zastoupení ve finančním portfoliu, protoţe přispívají k diverzifikaci portfolia a sniţují tím míru rizika ztráty. Neexistuje však investice, která by byla likvidní, měla vysoký výnos a nulové riziko. Investor, který se o své peníze bojí a nechce připustit ţádné riziko, se bude muset smířit s nízkým výnosem. Nízké výnosy se ve skutečnosti nedají povaţovat za výnos, jelikoţ sotva pokryjí inflaci, spíše udrţují hodnotu peněz, aby neklesla. Hodnota peněz se totiţ v čase mění a to v důsledku vlivu inflace peníze ztrácejí svoji kupní sílu. Investor, který se nespokojí s nízkým výnosem, ale očekává výnosy nad inflaci, jiţ musí počítat s určitou mírou rizika. Ten, kdo očekává nadprůměrný výnos, bude podstupovat vyšší 18

19 riziko ztráty vloţených prostředků. Při dodrţování jistých investičních pravidel se toto riziko sniţuje. Riziko souvisí i s objemem investovaných prostředků. Čím vyšší je hodnota investice, tím se riziko ztráty zvyšuje. 8 Investování na kapitálových trzích sice nabízí moţnosti nejvyššího zhodnocení, ale je vhodné spíše pro zkušené investory a investory, kteří disponují velkým majetkem. Jsou to často velké společnosti, které investují na kapitálových trzích. 1.8 Podílové fondy Vhodnou alternativou zhodnocení peněz pro začínající investory jsou dnes velmi rozšířené podílové fondy. Podílové fondy jsou nástrojem kolektivního investování. Shromaţďují majetek investorů = podílníků, který je pak investován do cenných papírů. Kaţdý podílník má svůj podíl na majetku. Podílové fondy jsou vhodné pro drobné investory, kteří nemají k dispozici velký majetek a mohou odkládat pouze menší částky. Volí si svého správce fondu, který fond spravuje a za správu fondu si strhává poplatek. 9 Kromě poplatku za správu fondu se účtuje ještě vstupní poplatek, který tvoří určité procento z kaţdého vkladu. Některé fondy mají i výstupní poplatek. Podílové fondy se liší podle svého zaměření. Dělí se na: fondy peněţního trhu vhodné pro konzervativního investora fondy dluhopisové vhodné pro vyváţeného investora fondy smíšené/balancované pro růstového investora fondy akciové pro dynamického investora fondy zajištěné/garantované tvoří zvláštní skupinu fondů 10 Moţností, jak zhodnocovat peníze, aby investorovi nesly zisk, je celá řada. Nezkušený a začínající investor se můţe v nepřeberném mnoţství finančních nástrojů snadno a rychle ztratit. Nejde jen o to, vybrat ten správný nástroj, ale i o principy rozloţení financí, jejich správu a ochranu. Investování je součástí finančního plánování a poradenství. Kromě toho, ţe investování a finanční poradenství jsou náročné na odborné znalosti i čas, vyţadují komplexní přístup, proto by se nezkušený investor měl obrátit na finančního poradce. 8 SYROVÝ, Petr. Investování pro začátečníky. První dotisk 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s. 2007, Stručný návod k invest., str GLADIŠ, Daniel. Naučte se investovat. 2. rozšířené vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2008, Mám si koupit pod. Fondy?, str SYROVÝ, Petr. Investování pro začátečníky. První dotisk 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s. 2007, Stručný návod k invest., str

20 2 Definice postavení investičního poradce Jak jiţ bylo uvedeno v 1. kapitole, s ohledem na směrnici MiFID, která specifikuje investiční poradenství jako úzce vymezené sluţby nabízené profesionály, bude i v této kapitole (a ve všech následujících) nahrazen termín investiční poradce termínem finanční poradce. Finanční poradenství bývá často zaměňováno za prodej finančních/bankovních produktů. Finanční poradenství je komplexní zhodnocení finanční situace jedince, které vychází z rozboru finančních moţností klienta, z analýzy jeho majetku, příjmů a výdajů, ze způsobu zajištění veškerých rizik, se kterými se klient můţe setkat. V případě, ţe je klient zadluţen, se vychází z míry jeho zadluţení. Odrazovým můstkem jsou potřeby a cíle klienta. Cílem finančního poradenství je tedy zanalyzovat současný finanční stav, zhodnotit jej, najít silné a slabé stránky a navrhovat taková řešení situace, která odpovídají maximálně potřebám klienta. Prodej finančních produktů neboli jejich zprostředkování je pouze součástí finančního poradenství. Bohuţel je to právě zprostředkování nějakého finančního produktu, kdy se klienti setkávají poprvé s finančním poradcem. Finančních poradců a poradenských firem je na trhu celá řada. Jelikoţ termín finanční poradce není upraven ţádnou právní normou, můţe se stát finančním poradcem téměř kaţdý. Jak si pak ale vybrat v tom nepřeberném mnoţství? 2.1 Typy poradců V zásadě se rozlišují dvě skupiny poradců: finanční poradci finančních institucí nebo také bankovní poradci finanční poradci finančních poradenských firem. 11 I kdyţ existují rozdíly mezi oběma skupinami, měly by se shodovat ve svém cíli, čímţ je doporučení sestavení portfolia klientovi takovým způsobem, aby z toho měl uţitek klient, nikoliv poradce, a jeho následný servis. 11 JANDA, Josef: 20

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Finanční a Investiční plán pro :

Finanční a Investiční plán pro : Finanční a Investiční plán pro : Karel Opatrný, Ing. Maruška Běžná Informace a zadání: Karel je ředitel menší soukromé firmy,39let, Maruška je účetní,37 let,syn Jiří 13 let Bydlí v bytě a platí nájem.

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

Poradce Portfolia. Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce. www.vhi.cz

Poradce Portfolia. Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce. www.vhi.cz Poradce Portfolia Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce www.vhi.cz Čím se ve Viktor Hostinský Investments odlišujeme: Upřednostňuj zájmy ostatních nad zájmy své vlastní, a to i v případě, že to pro tebe

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Pravidelné investice jsou stále nejspolehlivější cestou, jak se dostat k většímu objemu peněz. A přitom relativně bezpečnou. Jak vybudovat majetek? Ve finančních

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře?

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Udělali jsme kalkulačku, která vám napoví, jaký je rozdíl v důchodových pilířích. Pomůže vám odpovědět na otázku: Co získám (ztratím) účastí v II. pilíři důchodového

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_06 Název materiálu: SPOŘENÍ DĚTI, ZÁJMY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Obsah. Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň. Investiční produkty v nabídce Volksbank

Obsah. Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň. Investiční produkty v nabídce Volksbank SETKÁNÍ S MÉDII Marketing 16. října 2008, Botel Matylda, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň prezentuje: Petr Žibřid, Marketing & Communication Investiční

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Co je to referenční byznys?

Co je to referenční byznys? Co je to referenční byznys? Referenční byznys je způsob získávání nových klientů/zákazníků prostřednictvím referencí neboli doporučení. Tato forma zajišťování nových kontaktů je velmi přínosná především

Více

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové Dobrý den, v rukou držíte financní plán, který Vám má ukázat cestu ke splnení Vašich životních cílu. Vycházeli jsme z dukladné analýzy Vašich príjmu, výdaju a plánu, které chcete v budoucnu uskutecnit.

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Osobní údaje Jméno klienta Nemusí se nutně jednat o celé jméno klienta (z důvodů diskrétnosti) Doporučujeme používat pouze křestní jméno nebo zkratku jméno klienta

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Průvodce investováním

Průvodce investováním 19 října 2012 Průvodce investováním Co je to ESMA? Zkratka ESMA označuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Je to nezávislý regulační orgán Evropské unie se sídlem v Paříži. Jedním z cílů orgánu ESMA

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry PENÍZE NAVÍC pravidla hry PENÍZE NAVÍC - HRA O ŽIVOT(Ě) aneb 30 LET VIRTUÁLNÍ REALITY ČESKÉ DOMÁCNOSTI Vítejte ve hře o životě PENÍZE NAVÍC, která vás provede finančním životem běžné české domácnosti.

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Osobní finanční plán. Tak jedinečný jako Vy. www.vhi.cz

Osobní finanční plán. Tak jedinečný jako Vy. www.vhi.cz Osobní finanční plán Tak jedinečný jako Vy www.vhi.cz Čím se ve Viktor Hostinský Investments odlišujeme: Upřednostňuj zájmy ostatních nad zájmy své vlastní, a to i v případě, že to pro tebe bude krátkodobě

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

ING Bank Svět spoření

ING Bank Svět spoření ING Bank Svět spoření Libor Vaníček Ředitel retailového bankovnictví Praha 16. ledna 2013 www.ingbanksvetsporeni.cz Co je ING Bank Svět spoření Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí ČR Hlavní závěry výzkumu veřejn ejného mínění na téma t finanční gramotnost provedeného společnost ností STEM/MARK, a. s. v roce 2007 pro Ministerstvo financí ČR Cíl l výzkumu Zmapovat základní úroveň finanční

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ zpracováno pro: NO FOOT NO STRESS, o.s. zpracoval: Ing. Lucie Menšíková datum: 28.1.2013 1 Představení společnosti Jsme specialistou na řešení sporů v oblasti

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

Které životní pojištění je nejlepší?

Které životní pojištění je nejlepší? Které životní pojištění je nejlepší? Martin Podávka, 2005 psáno pro AFIZ V minulých měsících server www.finq.cz přinesl podrobný popis kapitálového a investičního životního pojištění (včetně univerzálního

Více

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost!

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost! Poradenství pro snižování nákladů Vaše úspory jsou naše starost! KDO JSME EZ Trade Center pomáhá firmám SNÍŽIT provozní NÁKLADY, čímž jim umožňuje dosáhnout VÝZNAMNÝCH ÚSPOR, které se odráží v NÁRŮSTU

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více