JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA KATEDRA HUDEBNÍCH A HUMANITNÍCH VĚD A HUDEBNÍHO MANAŢERSTVÍ OBOR HUDEBNÍ MANAŢERSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA KATEDRA HUDEBNÍCH A HUMANITNÍCH VĚD A HUDEBNÍHO MANAŢERSTVÍ OBOR HUDEBNÍ MANAŢERSTVÍ"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA KATEDRA HUDEBNÍCH A HUMANITNÍCH VĚD A HUDEBNÍHO MANAŢERSTVÍ OBOR HUDEBNÍ MANAŢERSTVÍ v rámci Projektu specifického výzkumu VÝZKUMNÉ CENTRUM HUDEBNÍHO/OPERNÍHO DIVADLA Opera Hubička ABSOLVENTSKÝ PROJEKT GRADUATION PROJECT AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR OPONENT PRÁCE EXTERNAL EXAMINER PAVLA HRUBŠOVÁ Ing. ZDEŇKA VLACHOVSKÁ MgA. Hana Krejčí, Ph.D. BRNO 2014

2 Obrázek 1-1 Lukáš a Vendulka v objetí - Lucie Kašpárková v roli Vendulky a Lukáš Hacek v roli Lukáše [autor fotografie: Zuzana Machová] PREMIÉRA 3. června 2013 I. REPRÍZA 4. června 2013 II. REPRÍZA 6. června 2013 v Divadle na Orlí / Hudebně-dramatické laboratoři JAMU Orlí 19, Brno

3 Obsah 1. ÚVOD 1 2. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU OBSAH CÍL PROJEKTU CÍLOVÁ SKUPINA LIDSKÉ ZDROJE VÝSTUPY PROJEKTU MĚŘITELNÉ UKAZATELE 6 3. RIZIKA PROJEKTU INTERNÍ RIZIKA EXTERNÍ RIZIKA LEGISLATIVNÍ RIZIKA VYHODNOCENÍ RIZIK 9 4. FÁZE PROJEKTU PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE PROJEKTOVÁ FÁZE SPOLUPRÁCE S DNO KOSTÝMY, SCÉNA A REKVIZITY PROPAGACE PROVOZ GENERÁLKOVÉHO A REALIZAČNÍHO TÝDNE POPROJEKTOVÁ FÁZE NÁKLADY HODNOCENÍ 17 POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 20 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 21 SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ 22 SEZNAM PŘÍLOH 23

4 1. Úvod Operní představení Hubička od Bedřicha Smetany bylo uvedeno v rámci doktorského projektu specifického výzkumu reţiséra Tomáše Studeného. Tři roky trvající projekt byl pojmenován VCHOD (Výzkumné centrum hudebního/operního divadla) a měl za cíl prosadit v operních představeních důrazněji hereckou techniku. Daný projekt trval od října 2011 do ledna Pro nejvyšší efektivitu byl zapotřebí stálý kolektiv lidí, který se skládal z tehdejších i bývalých studentů JAMU a několika hostů. Tito lidé byli především vybírání přímo řešitelem projektu Tomášem Studeným, který si vytipoval osobnosti, které mají týmového ducha a zároveň jsou schopny se dále vyvíjet. Pěvecké jádro tvořila sopranistka Lucie Kašpárková, mezzosopranistky Radka Hudečková s Anetou Petrasovou, tenorista Lukáš Hacek, barytonista Roman Hoza a basista Aleš Procházka. Pro závěrečný třetí rok se tým rozrostl o sopranistku Martu Reichelovou, barytonistu Aleše Janigu a klavíristu Richarda Pohla, který nahradil Kostiantina Tyshka. Pro úplnost je zapotřebí říct, ţe po celou dobu projektu byl přítomen nositel myšlenky reţisér Tomáš Studený, pomocný reţisér Marek Mokoš a dirigentka, která zároveň prováděla hudební nastudování, Ema Mikešková. Na postu produkce byla na úplném počátku Alţběta Lupíšková, která poté z důvodu pracovního vytíţení za sebe hledala vhodnou náhradu. Potřebovala člověka, který by nejlépe vydrţel se VCHODem aţ do konce jeho trvání. Proto se zaměřila na studenty tehdejšího prvního ročníku. Nakonec vyšla spolupráce s řešitelkou tohoto projektu Pavlou Hrubšovou, která se do práce se VCHODem zapojila v dubnu V prvním roce se VCHOD zabýval především různými tréninky a nácviky, které měly operní pěvce zdokonalit ve výrazových i hereckých schopnostech. Zpočátku se soustředil na ovládnutí hereckého těla, prostoru a vnitřních technik. Začalo se od úplných základů a trénink byl fyzicky i psychicky náročný. Po této úvodní pracovní etapě se postupně začaly zkoušet jednotlivé části z Rossiniho jednoaktové opery Příleţitost dělá zloděje. Ta byla náplní druhého roku působení VCHODu. Jednoaktovka byla VCHODem uvedena celkem osmkrát, z toho šest 1

5 představení proběhlo na konci akademického roku 2011/2012 a dvě představení v akademickém roce 2012/2013: 21. června 2012 v rámci oslav Evropského svátku hudby na nádvoří Staré radnice, 26., 27., 28. a 29. června 2012 v atriu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, 7. září 2012 na Třebíčském operním festivalu, 25. ledna 2013 v Divadle na Orlí, 26. ledna 2013 na festivalu Opera 2013 v praţském Divadle Kolowrat. Titul Hubička byl vybrán Tomášem Studeným coby praktický výstup pro završení tříleté práce. Ten byl po hudební a pěvecké stránce oproti Rossiniho jednoaktovce náročnější. Směřoval spíše k fyzickému divadlu, kdy herec/zpěvák jednal na téměř prázdném jevišti a přestoţe neměl zrovna pěvecký výstup, byl neustále na scéně přítomen. Tato práce vyţadovala kromě pěveckého nasazení i mimořádnou koncentraci a ještě vyšší stupeň zvládnutí herecké techniky a svého těla, ke které celý projekt VCHOD směřoval. Opera Hubička byla v podání operní dílny VCHOD uvedena celkem šestkrát: 3., 4. a 6. června v Divadle na Orlí, 30. ledna, 1. a 2. února 2014 v Divadle na Orlí. Přitom jsou pouze tři červnová představení náplní tohoto absolventského projektu. 2

6 2. Podrobný popis projektu 2.1 Obsah Uskutečnění opery Hubička (hudba Bedřich Smetana, libreto Eliška Krásnohorská, na motivy povídky Karoliny Světlé) předcházela osmiměsíční práce celého týmu. Zkoušky a soustředění probíhaly během akademického roku ve zkušebnách v Divadle na Orlí, tudíţ velká míra manaţerské práce spočívala v komunikaci a spolupráci s DnO 1. Opera byla nazkoušena v komorním uskupení hudební doprovod nespočíval v plně obsazeném orchestru, nýbrţ v klavírním doprovodu za vedení dirigentky. Doba trvání operního představení byla 120 minut včetně jedné přestávky. Pro operu netradiční prostorové uspořádání aréna, znamenalo pro účinkující neustálou přítomnost na scéně a pro technický tým naprostou přestavbu Divadelního sálu v DnO (uspořádání ţidlí do obdélníku kolem celého sálu, uprostřed obdélníku bylo jeviště). Samotné představení nebylo výrazně výpravné, scéně dominoval po celou dobu významný prvek: ţidle. Kaţdá postava měla svoji vlastní ţidli, která ji určitým způsobem reprezentovala. Kostýmy byly všem postavám ušity na míru, jedna postava měla kostýmy dva. Atmosféru dokreslovaly světelné efekty. 2.2 Cíl projektu Hlavní cíl vychází jiţ ze samotného zaloţení operního spolku VCHOD. Největší důraz je kladen na týmovou spolupráci a postupný rozvoj dovedností kaţdého účastníka projektu. Pod rozvojem dovedností operních zpěváků si lze představit např. vylepšení jejich hereckých schopností a výrazových prostředků oproti původnímu stavu či osamostatňování se v osvojování své herecké role. Týmová spolupráce spočívala ve společném řešení dané problematiky - kaţdý můţe během realizace inscenace vyjádřit svůj názor na věc a ovlivnit tak konečný výsledek. Projektový cíl subprojektu Hubička bylo inovativním způsobem nastudovat a uvést operní představení Bedřicha Smetany Hubička. 1 Divadlo na Orlí 3

7 2.3 Cílová skupina Z charakteru projektu lze určit dvě strany cílových skupin. Primární cílovou skupinou jsou členové VCHODu, kterým je tříletý projekt (včetně posledního třetího hubičkového roku) určen. VCHOD jim umoţňuje dlouhodobě působit v souboru, učit se a zdokonalovat své schopnosti. Do projektu se mohli připojit na základě domluvy s řešitelem projektu, např. pro post pěvce/herce byl předpokladem operní zpěv a pohybové a výrazové schopnosti. Sekundární cílovou skupinou jsou návštěvníci představení. VCHOD se zaměřoval jak na odbornější část publika (hudební kritici, novináři, členové jiných výkonných hudebních seskupení, studenti JAMU), tak i na širokou veřejnost, především z řad diváků Divadla na Orlí a vysokoškolských studentů. Speciální propagace proběhla i na Hudební fakultě JAMU, aby si studenti dokázali sami porovnat krátkodobé projekty, kterými si prošli, s projekty dlouhodobějšího charakteru. Z cílové skupiny bylo nutno oslovit 303 zájemců, aby byla zcela naplněna kapacita všech tří představení. 2.4 Lidské zdroje Na realizaci inscenace se podílela celá řada lidí, přibliţně osob. Základním prvkem byli nezbytně členové VCHODu, zaměstnanci DnO, asistenti a v neposlední řadě vedení a projektová kancelář HF JAMU. Zaměstnanci DnO: o technici, o garderoba, o vedení. VCHOD: o Lucie Kašpárková (postava Vendulky), o Lukáš Hacek (postava Lukáše), o Aleš Procházka (postava Palouckého), 4

8 o Radka Hudečková (postava Martinky), o Aneta Petrasová (postava Martinky), o Roman Hoza (postava Tomeše), o Aleš Janiga (postava Matouše), o Marta Reichelová (postava Barče), o Tomáš Studený (reţie), o Marek Mokoš (reţie), o Tomáš Pilař (scénografie), o Ema Mikešková (dirigentka), o Richard Pohl (klavírní spolupráce), o Pavla Hrubšová (produkce). Obrázek 2-1 Členové VCHODu - v zeleném tričku Roman Hoza, dále zleva Aneta Petrasová, Tomáš Studený, Ema Mikešková, Marek Mokoš, Aleš Procházka a Lukáš Hacek [autor fotografie: Lucie Kašpárková] 5

9 Zaměstnanci HF JAMU: o MgA. Kateřina Polášková (projektová manaţerka HF JAMU), o pedagogové. Ostatní (někteří z řad studentů HF a DiFa JAMU): o David Ostruţár (asistent produkce), o Marcela Ulrichová (maskérka), o Miroslava Matulová (realizátorka kostýmů), o kameramani. 2.5 Výstupy projektu V rámci projektu vznikly následující výstupy, které: 1. Zprostředkovaly jeho propagaci: internetové stránky (vchod.operanekouse.cz), profil na FB, programy, plakáty. 2. Slouţí k jeho dokumentaci: fotografie, videozáznam, DVD se záznamem. 3. Jsou konečným výstupem všech výstupů předešlých: tři představení v Divadle na Orlí, ohlasy médií. 2.6 Měřitelné ukazatele návštěvnost, Maximální kapacita Divadelního sálu při rozestavení hlediště do arény činila 101 míst. Na všechny tři představení přišlo průměrně 93 návštěvníků. Z toho počet návštěvníků měl od premiéry k derniéře klesající trend. Premiéra byla vyprodaná a na derniéře bylo přibližně 20 volných míst. 6

10 mediální ohlasy, Dohledatelných mediálních ohlasů bylo celkem 15. Jednalo se jak o informační texty, či rozhovory, které zvaly na samotná představení, tak i o kritické recenze. Za zmínku stojí např. recenze uveřejněná 6. června 2013 na webovém portálu BRNO Město hudby, jejímž autorem je Boris Klepal či recenze uveřejněná v časopise Harmonie (2013/08). Tisková zpráva byla zároveň uveřejněna na webu ČTK, odkud si ji přebíraly další reportéři. počet like na Facebooku. K 7. červnu 2013 čítal stav To se mí líbí 202 fanoušků. počet posluchačů, Skupina posluchačů byla rozšířena i o realizační tým či rodiny realizačního týmu, které nepatřily do skupiny diváků. sluţby pro návštěvníky. Rezervace míst přes zabezpečila volné místo. 7

11 3. Rizika projektu 3.1 Interní rizika Jsou ovlivnitelná a kontrolovatelná projektovým týmem. Do interních rizik byly zahrnuty následující: nezájem veřejnosti, Řešení: včasné vytvoření plakátu, rozeslání tiskové zprávy do médií ve vhodnou dobu (tzn. přibliţně 15 dní před proběhnutím akce, a to kvůli omezenému rozsahu projektu), roznos plakátů do lokalit vytipovaných cílových skupin, rozeslání ů studentům, zaměstnancům HF JAMU, DiFa JAMU, rozeslání ů minulým návštěvníkům operního představení. onemocnění účinkujících, Řešení: náhradní umělec, kontakt s umělci pro mapování situace. onemocnění osob z produkce, Řešení: předání úkonů jiné osobě, vedení seznamu činností a k nim patřících osob, které za dané činnosti odpovídají. zarezervovaný Divadelní sál pro jinou akci, Řešení: včasná rezervace Divadelního sálu, popřípadě jiná alternativa prostoru. konflikty mezi produkcí a reţií. Řešení: pravidelné pořádání jednání, obnovování činností a kontrola pomocí checklistu. 3.2 Externí rizika Tato rizika nelze projektovým týmem ovlivnit a kontrolovat. Na daný projekt mohlo působit několik externích rizik: jiná akce podobného charakteru v rozmezí 14 dnů, Řešení: přehled o kulturním dění v Brně, vhodně zvolené datum. velká akce (kulturní, sportovní) ve stejný den, Řešení: přehled o kulturním i sportovním dění v Brně, vhodně zvolené datum. malá cílová skupina, 8

12 Řešení: důsledná propagace v rámci cílových skupin, popřípadě oslovení jiných segmentů. ţivelná pohroma (povodně, hurikán, atd.) či teroristický útok. Řešení: zváţit přesunutí představení na jiný den. 3.3 Legislativní rizika Podcenění legislativních rizik můţe vést k porušení zákona. Existují následující rizika: legislativní změna mající za následek nedodrţení zákonů, Řešení: pravidelná kontrola legislativních změn, studium sbírky a legislativního zpravodajství. neznalost či nesprávná aplikace zákonů, Řešení: studium sbírek zákonů, zájem o legislativní zpravodajství, důsledná průběţná kontrola. nedokonalé smluvní vztahy. Řešení: důsledné nastudování smluvních vztahů v rámci občanského a obchodního zákoníku. 3.4 Vyhodnocení rizik Pro vyhodnocení závaţnosti jednotlivých rizik byla pouţita kvalitativní analýza rizik, s jejíţ pomocí lze za vyuţití určitých pomocných hodnot seřadit rizika podle jejich významu. Jmenovaná analýza slouţí jako úvodní přehled vedoucí k identifikaci rizik, která vyţadují podrobnější zkoumání. Seznam vyhodnocených rizik 2 o malé riziko onemocnění osob z produkce (2D) konflikty mezi produkcí a reţií (1C) velká akce (kulturní, sportovní) ve stejný den (2D) legislativní změna mající za následek nedodrţení zákonů (1D) 2 Údaje v závorkách vypovídají o míře rizika. Jsou vyhodnoceny na základě Tabulky A, Tabulky B a Tabulky C v příloze. 9

13 neznalost či nesprávná aplikace zákonů (1E) nedokonalé smluvní vztahy (1E) o střední riziko jiná akce podobného zaměření v rozmezí 14 dnů (2C) o velké riziko nezájem veřejnosti (3C) onemocnění účinkujících (4D) zarezervovaný Divadelní sál pro jinou akci (4D) malá cílová skupina (2C) pohroma (4E) o extrémní riziko žádné Ačkoliv bylo riziko pohroma vyhodnoceno jako téměř vyloučené, bohuţel se naplnilo. V období od 29. května do 5. června 2013 zasáhly Českou republiku intenzivní lokální deště, které měly za následek překonání stoleté vody. Nejvíce se tato událost podepsala na nezájmu médií o jakékoliv akce jiného charakteru. 10

14 4. Fáze projektu Projekt Hubička byl chronologicky plánován v rámci projektových fází. 4.1 Předprojektová fáze Hlavním úkolem bylo doplnit stávající tým o tři členy. Hledal se baryton pro postavu Matouše, soprán pro postavu Barče a další klavírista. Tento úkol závisel především na spolupráci reţiséra s dirigentkou, kteří oslovovali jim známé profesionály. Během kompletizace týmu byl zároveň sestaven rozpočet pro následující provoz VCHODu a realizaci opery Hubička. Nad financemi dohlíţela Projektová kancelář HF JAMU, jmenovitě MgA. Kateřina Polášková. Byly téţ nadefinovány cíle projektu a seznam všech plánovaných aktivit, jenţ byl společně s podrobným rozvrhem projektu několikrát aktualizován. Rovněţ se stanovilo, jaký komunikační kanál bude mezi realizátory pouţit. Vzhledem ke zkušenostem a moţnostem realizátorů byla zvolena ová pošta a telefonický kontakt. 4.2 Projektová fáze Před zahájením projektu bylo důleţité sehnat notový materiál k nastudování, s čímţ souviselo uhrazení nutných nákladů k zapůjčení notového materiálu Spolupráce s DnO Za počátek projektové fáze lze označit první zkoušku VCHODu, která byla uskutečněna za účelem prvotního nácviku opery Hubička. Tato zkouška připadla na pátek 26. října V průběhu celé této fáze bylo nutné vytvářet jak dlouhodobé, tak týdenní fermany. Plánování zkoušek vycházelo především z domluvy s reţisérem a pak ze spolupráce s asistentem ředitele DnO. Dle úvahy reţiséra se uskutečnilo také pět víkendových soustředění, jeţ trvala vţdy od pátka do neděle. Soustředění byla součástí dlouhodobého fermanu jiţ od počátku a měla zabezpečit intenzivnější práci na projektu a téţ usnadnit organizaci lidských zdrojů. Po několika zkouškách byla v DnO VCHODu přidělena zkušebna na 5. patře. Součástí spolupráce s DnO bylo i pravidelné vytváření prezenční listiny (příloha D), která měla především slouţit zaměstnancům divadla, aby měli 11

15 přehled, kdo se v budově divadla pohybuje. Na listinu bylo vţdy nutno uvést seznam jmen, které se na projektu podílí, a tito lidé si pak zapisovali příchody a odchody pod svým podpisem. V rámci spolupráce s DnO vznikl ještě další důleţitý dokument Podklady pro provozní předávací poradu (příloha E) obsahující všechny podstatné informace o technických poţadavcích inscenace. Tento dokument byl vytvořen za účelem představení projektu z technického a praktického hlediska, aby se vyjasnilo, co vše bude VCHOD poţadovat od zaměstnanců DnO pro uskutečnění inscenace Kostýmy, scéna a rekvizity Návrhy kostýmů a scény byly plně pod taktovkou scénografa Tomáše Pilaře. Výběr a nákup látek, scénických prvků či různých doplňků zajišťoval zcela samostatně po konzultaci s reţisérem. Kostýmů bylo celkem osm. Kaţdá postava měla jeden kostým, akorát hlavní postava Vendulky měla kostýmy dva. Všechny kostýmy měly působit dobově, obyčejně a mělo na nich být znát, ţe jej postavy nosí kaţdodenně. Proto nákup látek nebyl tak nákladný, pro výrobu kostýmů bylo totiţ pouţito i jiné obnošené oblečení, které se pouze nechalo přešít. Samotná výroba kostýmů byla zadána Miroslavě Matulové, se kterou dlouhodobě spolupracuje Komorní opera HF JAMU. Z hlediska výpravnosti lze zhodnotit, ţe inscenace nebyla nákladná. Reţisér pracoval spíš s prostorem a s výrazovými prostředky zpěváků/herců, neţli s mnoha předměty a dekoracemi. Klíčovým (a téměř jediným) prvkem na scéně byly ţidle. Kaţdá ţidle patřila k jedné postavě a určitým způsobem ji charakterizovala. Původ ţidlí byl různý. Některé byly zakoupeny a přetvořeny tak, aby působily starším dojmem, jiné byly pořízeny z vetešnictví či z domácích zdrojů. Aby scéna působila lidově a vesnicky, mělo být na scéně přibliţně 50 polínek dřeva, 50 kamenů a suché listí. Z hlediska praktičnosti a bezpečnosti zbyly nakonec pouze kameny, ty představovaly mýty, kouzla a vnitřní sílu postav. V druhém dějství bylo několik kamenů zavěšeno na lanech na tazích. Atmosféru po celou dobu inscenace dokreslovalo osvětlení a projekce na show folii. Pro operu netradiční rozestavění hlediště aréna zabezpečovalo, ţe z kaţdého místa v hledišti měl divák přehled o tom, co se děje na jevišti. Co mohlo být nevýhodou arény, 12

16 tak skutečnost, ţe pokud diváci přicházeli či odcházeli, museli jít vţdy přes jeviště, a tak se muselo dbát na vyšší opatrnost. Obrázek 4-1 Intimita mezi herci a diváky vyvolaná rozestavěním hlediště do arény - na snímku zleva Lukáš Hacek v roli Lukáše a Marta Reichelová v roli Barče [autor fotografie: Zuzana Machová] Co znamenala aréna pro zpěváky/herce? Snad nejvýraznější skutečnost byla, ţe všichni zpěváci/herci museli být po celou dobu inscenace přítomni. Pokud zrovna nevystupovali, určitým způsobem zamrzli v nějaké pozici a zároveň se od nich odklonila světla. I hudební doprovod včetně dirigentky byl přítomný přímo na pódiu. Aby zpěváci/herci viděli v kaţdém úhlu na dirigentku, byla dirigentka snímána kamerou a ta přenášela obraz na dvě obrazovky umístěné na zemi ve dvou rozích arény Propagace Z charakteru projektu, kdy si VCHOD během svého působení jiţ stačil vytvořit malou fanouškovskou základnu, byla zvolena následující taktika oslovování diváků: Stěţejní informativní základnou byla facebooková stránka VCHODu. Ta byla vyuţívána během celého průběhu projektu k prezentaci náplně práce VCHODu, k přiblíţení 13

17 se k publiku a samozřejmě k propagaci svých představení. Na Facebook se zavěšovaly fotografie ze soustředění a zkoušek, články týkající se VCHODu či některého z jeho členů, příspěvky komentující současný stav nálad a rozpoloţení skupiny VCHOD. Pozvánku (příloha F) na představení Hubičky vyvěšenou 17. května 2013 na zeď VCHODu vidělo lidí. Pozvánka poté byla tištěna z vlastních zdrojů v mnoţství cca 300 ks. K 7. červnu 2013 čítal stav To se mí líbí 202 fanoušků. Tato skutečnost je zachycena v příloze G. Aby do procesu tvoření byli zapojeni i fanoušci, bylo na zeď zavěšeno několik fotografií, z nichţ měli samotní fanoušci jednu vybrat. Tato fotografie byla poté pouţita na výrobu plakátu (příloha H). Plakát byl vyuţit především pro virální šíření. Tisknuto bylo 50 ks formátu A3 a 5 ks formátu A2. Vytištěné plakáty pak byly společně s pozvánkami roznášeny VCHODem na předem vytipovaná místa vysoké školy, divadla, základní umělecké školy, konzervatoře, kavárny, vinárny, apod. Strategickým místem pro vylepování plakátů bylo neodmyslitelně Divadlo na Orlí, kam byly plakáty umístěny do foyeru, vstupní haly a do průjezdu na vylepovací plochu. Pro Hudební fakultu JAMU vznikl ojedinělý typ pozvánky (příloha I), která byla uschována v obálce s věnováním: Věnuj svému děvčeti (či chlapci) Hubičku. Po těchto pozvánkách byla velká sháňka a bylo zapotřebí je kaţdodenně doplňovat. Pro pokrytí těch webových uţivatelů, kteří nedisponují facebookovým účtem, byly jiţ dříve vytvořeny internetové stránky skupiny VCHOD, kde bylo zapotřebí neustále aktualizovat příspěvky, profily členů a fotografie. Tato práce byla zadávána externistovi z důvodu negramotnosti členů v oblasti tvoření a správy internetových stránek. Podstatné informace o VCHODu a jeho působení v Divadle na Orlí bylo moţné najít i přímo na webu Divadla na Orlí. Ke komunikaci s novináři a médii byla zvolena ová pošta. Přibliţně měsíc před premiérou byla postupně oslovována jednotlivá média. Některá byla poţádána o vyvěšení informací na své webové stránky, jiná aby se přímo zúčastnila zkoušek či představení. Pro tyto potřeby vznikla tisková zpráva (příloha J) a dokonce dva druhy PR článků (příloha K a L) jeden zaměřený na konzervativní publikum a druhý pro mladší a nezasvěcené do opery. Pokud propagační materiály diváka zaujaly, mohl si 14

18 divák své místo v hledišti zarezervovat dvěma způsoby, buď přes ovou adresu či přes telefonní číslo Provoz generálkového a realizačního týdne V průběhu generálkového týdne došlo k zhuštění všech aktivit kaţdého člena VCHODu. Probíhaly téměř kaţdodenní zkoušky, vytrvalá a intenzivní propagace, dolaďování posledních restů. Jak generální týden, tak i týden realizační měl své zákonité postupy. Pro tyto potřeby vznikl i speciální generálkový ferman (příloha M) a ferman provozu představení (příloha N). Prvotním krokem v této fázi byl přesun inscenace ze zkušebny do Divadelního sálu. Aby se tak mohlo stát, musela se uskutečnit technická zkouška. Její náplní bylo přestavění hlediště a jeviště do tvaru arény, nazvučení prostor a rozestavění scény. Poté mohla přijít na řadu svícena zkouška a přes zkoušku hudební a prostorovou bylo moţné provést zkoušku generální. Z představení byly pořízeny fotografie i videozáznam. Je nutno říci, ţe v projektové fázi byl upotřeben plán aktivit (příloha O). Byl veden jako interní dokument manaţerky především pro dodrţování termínů a udrţení kontroly nad všemi povinnostmi. Byl zaveden ke konci dubna, kdy činnost VCHODu přešla z pouhého zkoušení k přípravám na realizaci inscenace. 4.3 Poprojektová fáze Poprojektová fáze souvisí se samotnou likvidací inscenace, která započala derniérou opery ve čtvrtek 6. června Bylo zapotřebí dokumentově vypořádat inscenaci - doloţit poţadované zprávy či fotografie Projektové kanceláři HF JAMU, která je dále posílala Evropskému sociálnímu fondu jako důkaz, ţe se daný projekt uskutečnil. Dále byly v poprojektové fázi zpracovány fotografie a bylo sestříháno video z videozáznamu inscenace. Veškeré scénické prvky, kostýmy a rekvizity zůstaly ponechány kvůli moţné repríze inscenace. Musely být tedy uloţeny a zakonzervovány. 15

19 5. Náklady SKUPINA NÁKLADŮ BLIŢŠÍ CHARAKTERISTIKA PROCENTA Z CELKOVÝCH NÁKLADŮ Kostýmy Látky, nitě, biţuterie, realizace kostýmů. 60% Líčení a vlásenky Půjčení líčení a paruk ze zdrojů Hudební fakulty. 0% Scéna scénické prvky ţidle, vědra, kolébka, lana. 20% Rekvizity Látkové miminko, kameny, skleničky, láhev. 5% Pronájem notového materiálu Poplatek společnosti Dilia. 5% Propagace Grafický návrh plakátu a programu, tisk plakátu a programu. 10% 16 Pronájem prostor v DnO Pronájem zkušebny, pronájem Divadelního sálu. 0% Veškeré náklady byly pokryty z účelových dotací Hudební fakulty JAMU. Rozpočet byl spravován projektovou kanceláří HF JAMU. Po konzultaci s projektovou kanceláří HF JAMU nebylo autorce poskytnuto dostatečné množství informací k vytvoření rozpočtu celého projektu. Proto zvolila formu rozepsání skupin nákladů s jejich bližší charakteristikou. Pro vyjádření poměru vynaložených nákladů bylo zvoleno procentuální poměření. 16

20 6. Hodnocení Z celkového hlediska lze těţko vymezit, co byla vyloţeně práce manaţerky. V projektu se totiţ velmi promítla týmová spolupráce. Obzvlášť spolupráce manaţera a reţiséra byla zásadní. Ačkoliv byl celý projekt myšlenkou reţiséra Tomáše Studeného, nebyl nejmenší problém zasahovat do samotného průběhu tvoření a formování projektu. Z hlediska kompetencí byl reţisér přesto nejvýše. Delegoval svoji práci na manaţerku, přicházel s inovacemi a dá se říct, ţe i určitým způsobem práci manaţerky kontroloval a ovlivňoval. Manaţerka se snaţila vnést do projektu řád a přehled. Časté záleţitosti, které řešila, bylo předcházení problémům, komunikace s členy VCHODu, včasná informovanost všech zainteresovaných stran, zkráceně řečeno koordinace týmu. Je nutno říct, ţe VCHOD byl specifický nejenom svým přístupem k tvorbě, ale také svým sloţením. Členové VCHODu byli zodpovědní mladí lidé, se kterými se šlo vţdy rozumně domluvit. Uvědomovali si svou zodpovědnost, pokud se někdo nemohl z jakýchkoliv důvodů dostavit, vţdy se včas omluvil. Bylo to moţná zapříčiněné i tím, ţe členy nebyli pouze studenti, ale téţ jiţ vystudování interpreti, kteří svým zodpovědnějším přístupem ovlivnili ostatní. Zásluhy se nesmí v této oblasti jistě upřít reţisérovi a dirigentce, kteří členy VCHODu naverbovali. Tudíţ vládla v kolektivu velmi dobrá atmosféra. Nebyl problém pomoc jeden druhému, nebo se na druhého spolehnout. Pouze jeden člen zklamal, byl to jeden z klavíristů. Situace s ním se vyhrocovala, aţ nakonec dospěla k tomu, ţe jsme museli sehnat jiného klavíristu. Je otázka, zda se situace nedala vyřešit jinak. Neproběhla ţádná oficiální schůzka mezi ním, dirigentkou, reţisérem a manaţerkou, kde by se dalo zjistit, co by jej mohlo motivovat. Občas se stalo, ţe jednotlivé zkoušky byly zdlouhavé, protoţe nebyl dán přesný harmonogram. Reţisér si přál, aby interpreti byli přítomni v celém průběhu zkoušky, ačkoliv v ní zrovna nevystupovali. A to proto, aby mohli svými myšlenkami zasahovat do tvorby. Coţ někdy způsobovalo jisté nepokoje, nedočkavost a bylo tlačeno na manaţerku, aby se vynasnaţila dostat z reţiséra přesný plán zkoušek, coţ se nepodařilo. 17

21 8,3% Z hlediska projektového trojimperativu byl projekt splněn na 92 %. Konal se v zamýšlený a naplánovaný čas, stanovený rozpočet téţ zcela stačil na pokrytí všech výdajů, představení byla dle stanovených cílů i ohlasů na dostatečné pěvecké i herecké úrovni, akorát bylo nutno z náhlých důvodů zrušit jedno ze čtyř představení. Graf 6-1 Úspěch projektu Úspěch projektu 0% 33,3% FINANCE ČAS 1. PŘEDSTAVENÍ 2. PŘEDSTAVENÍ 3. PŘEDSTAVENÍ 4. PŘEDSTAVENÍ Měsíc před premiérou bylo nutno zrušit jedno ze čtyř představení kvůli obtíţnosti daného kusu, který byl pro tenora přespříliš. Nebyla to vůbec jednoduchá situace. Reţisér si stál pevně na tom, aby se kus nerušil, ţe klidně vyhlásí jeho indispozici, ale po společné delší debatě s manaţerkou nakonec uznal, ţe by to tenorovi psychicky nepřidalo. Proto se rozhodli jedno představení zrušit. Poté se uţ ţádná větší katastrofa nestala. Věc, kterou nemohli členové VCHODu nijak ovlivnit, se přihodila při generální zkoušce, kdy hlavní osvětlovač dorazil o 80 minut později. Naštěstí to nebylo představení. Ne zrovna výborně jde hodnotit návštěvnost. Dvě ze tří uspořádaných představení nebyla plně vyprodaná. Představení vidělo celkem 280 diváků. Pravděpodobně nebyla zcela dobře podchycena propagační kampaň. Moţná je i důvodem fakt, ţe cílová skupina vysokoškolských studentů v období konání 18

22 představení nebyla jiţ v Brně přítomna. Přesto je nutno uvést, ţe ohlasy a reakce byly pozitivní. Návrhy na zlepšení: komplexnější propagace a komunikace s cílovými skupinami skrze důslednější spolupráci mezi produkcí VCHODu a manaţery DnO. 19

23 Použité informační zdroje [1] HNILICA, Jiří. Kvalitativní a semikvalitativní analýza rizika projektu. Acta oeconomica Pragensia vědecký časopis Vysoke Školy Ekonomické v Praze. 2008, roč. 16, č. 3, s ISSN Dostupné z: /url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0chaqfjab&url=http%3a% 2F%2Fwww.vse.cz%2Fpolek%2Fdownload.php%3Fjnl%3Daop%26pdf%3D107.pdf& ei=a_kot9mrhcxptqbo2zwbbq&usg=afqjcne3nxgvcc17jj0c9isowezkgqixb g&sig2=lksl 20

24 Seznam použitých zkratek ZKRATKA VÝZNAM VCHOD DnO HF JAMU DiFa FB DVD Výzkumné centrum hudebního/operního divadla Divadlo na Orlí Hudební fakulta Janáčkova akademie múzických umění Divadelní fakulta Facebook, sociální síť Digital Video Disc, digitální optický datový nosič 21

25 Seznam obrázků a grafů Obrázek 1-1 Lukáš a Vendulka v objetí 2 Obrázek 2-1 Členové VCHODu 5 Obrázek 4-1 Intimita mezi herci a diváky 13 Graf 6-1 Úspěch projektu 18 22

26 Seznam příloh Příloha A Kvalitativní popis pravděpodobností [1] Příloha B Kvalitativní popis důsledků [1] Příloha C Tvar matice kvalitativní analýzy rizika [1] Příloha D Prezenční listina Příloha E Podklady pro provozní předávací poradu Příloha F Pozvánka k inscenaci Hubička Příloha G Přehled dat facebookové stránky VCHOD Příloha H Plakát k inscenaci Hubička Příloha I Pozvánka k inscenaci Hubička v obálce Příloha J Tisková zpráva Příloha K PR článek (konzervativní) Příloha L PR článek (inovativní) Příloha M Ferman generálkového týdne Příloha N Ferman provozu představení Příloha O Plán aktivit Příloha P Recenze operního představení Hubička 23

27 Pravděpodobnost Přílohy Příloha A Kvalitativní popis pravděpodobností [1] Označení Deskriptor Popis pravděpodobnosti výskytu rizikového faktoru A téměř jisté očekává se, ţe se objeví prakticky ve všech situacích B velmi pravděpodobné očekává se, ţe se objeví prakticky ve většině situacích C pravděpodobné očekává se, ţe se občas objeví D spíše nepravděpodobné očekává se, ţe by se někdy mohl objevit E téměř vyloučené očekává se, ţe by se mohl objevit spíše výjimečně Příloha B Kvalitativní popis důsledků [1] Označení Deskriptor Popis důsledků rizikového faktoru 1 nevýznamné prakticky ţádné výrazné finanční ztráty 2 malé citelné, ale nikoliv významné finanční ztráty 3 střední poměrně velké finanční ztráty 4 značné značné finanční ztráty 5 kritické obrovské finanční ztráty Příloha C Tvar matice kvalitativní analýzy rizika [1] A TÉMĚŘ JISTÉ velké riziko velké riziko B VELMI PRAVDĚPODOBNÉ Důsledky NEVÝZNAMNÉ MALÉ STŘEDNÍ ZNAČNÉ obrovské střední riziko C PRAVDĚPODOBNÉ malé riziko D SPÍŠE NEPRAVDĚPODOBNÉ malé riziko extrémní riziko velké riziko velké riziko střední riziko malé riziko E TÉMĚŘ VYLOUČENÉ malé riziko malé riziko velké riziko střední riziko střední riziko extrémní riziko extrémní riziko extrémní riziko velké riziko velké riziko extrémní riziko extrémní riziko extrémní riziko extrémní riziko velké riziko

28 Příloha D Prezenční listina Divadlo na Orlí, Hudebně - dramatická laboratoř JAMU - zkušebna 5.patro Hudební fakulta JAMU v Brně, Komenského nám. 6, Brno Projekt specifického výzkumu VÝZKUMNÉ CENTRUM HUDEBNÍHO/OPERNÍHO DIVADLA VCHOD kontakt-produkce: Pavla Hrubšová tel produkce Hudební fakulta: Ing. Zdeňka Vlachovská tel , DNO kl Hacek Lukáš 2. Hoza Roman 3. Hudečková Radka 4. Janiga Aleš 5. Kašpárková Lucie 6. Petrasová Aneta 7. Procházka Aleš 8. Reichelová Marta 9. Tajovská Jana 10. Mokoš Marek 11. Studený Tomáš 12. Mikešková Ema 13. Pohl Richard 14. Tyshko Kostiantin 15. Hrubšová Pavla PREZENČNÍ LISTINA pá příchod odchod podpis 20. aktualizace ph

29 Příloha E Podklady pro provozní předávací poradu Hudební fakulta JAMU v Brně, Komenského nám. 6, Brno Projekt specifického výzkumu VÝZKUMNÉ CENTRUM HUDEBNÍHO/OPERNÍHO DIVADLA VCHOD: Hubička Podklady pro provozní předávací poradu Obecné informace o průběhu večera 1 hodinu před představením nasvíceno a vše na scéně 15 minut před začátkem představení vstup publika do hlediště odhadovaná délka představení min zařazení přestávky bude upřesněno podle definitivní délky a technických parametrů Scéna a jevištní technologie scéna bez spuštěného orchestřiště holá divadelní podlaha scéna bez portálů dekorace na tazích (3x papírový strom pauzák) na scéně koncertní křídlo před horizontem horizont černá show folie dvě lávky nad prostorem s moţností zavěšení provazového ţebříku během představení jsou na scéně drobné dekorace (kameny, polena), kaţdý odhadem po 50 kusech během představení jsou na scéně vědra s vodou Hlediště aréna Bezpečnost a protipoţární ochrana během představení manipulace s otevřeným ohněm pyrotechnický gel dýmostroj Masky a vlásenky běţné líčení i česání dle domluvy s výtvarníkem, bez paruk kufřík s líčením ze zdrojů Komorní opery HF soukromá maskérka Kostýmy celkem 7 oblékaných postav přítomnost garderoby od generálkového týdne Zvuk, Světla, Video přizvučení hal snímání dirigentky na monitory videozáznam představení projekce na show folii přední svícení z místních zdrojů (ţádné speciální poţadavky) Kontakt na reţiséra: Tomáš Studený Kontakt na produkci: Pavla Hrubšová

30 Příloha F Pozvánka k inscenaci Hubička Příloha G Přehled dat facebookové stránky VCHOD Zdroj: Facebooková stránka VCHODu https://www.facebook.com/vchodivadla?sk=insights

31 Příloha H Plakát k inscenaci Hubička

32 Příloha I Pozvánka k inscenaci Hubička v obálce

33 Příloha J Tisková zpráva

34 Příloha K PR článek (konzervativní)

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ L AMOUR

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ L AMOUR JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Studijní obor Hudební manažerství L AMOUR Projektová dokumentace Autor práce: David

Více

František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta

František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta Absolventský projekt

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební produkce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební produkce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební produkce Konference Opera Europa Brno Ostrava 2014 Magisterský absolventský

Více

Taneční soutěž NARUBY. Absolventský projekt

Taneční soutěž NARUBY. Absolventský projekt JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Taneční soutěž NARUBY Absolventský projekt Autor práce: Zuzana

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Diplomová práce

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Diplomová práce Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Diplomová práce Brno 2012 Kristýna Světlíková JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního a jevištní technologie

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta Ateliér divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta Ateliér divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova Od básně k divadlu Dokumentace magisterského absolventského projektu Autor projektu:

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Janáčkova akademie múzických umění v Brně Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství RORY STUART CZECH TOUR TURNÉ JAZZOVÉ KAPELY BRNO 2013/2014 Autor

Více

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Studie Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. OSTRAVA STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT STUDIJNÍ OBOR PODNIKÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Webové stránky města Příbor

VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. OSTRAVA STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT STUDIJNÍ OBOR PODNIKÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Webové stránky města Příbor VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. OSTRAVA STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT STUDIJNÍ OBOR PODNIKÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Webové stránky města Příbor Autor: Jiří Jurečka Vedoucí bakalářské práce: Ing. Šárka

Více

NÁZEV VZDĚ LÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚ LÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: UDRŽ ITELNOST PROJEKTŮ ROZVOJE VENKOVA REGISTRAČ NÍ Č ÍSLO PROJEKTU: 08/005/3310A/231/001762 NÁZEV VZDĚ LÁVACÍ AKCE "PRÁCE S VEŘ EJNOSTÍ MARKETING ORGANIZACE" TERMÍN KONÁNÍ: 26.8. 2010,

Více

Vznik a zánik Divadla Krajiny

Vznik a zánik Divadla Krajiny JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vznik a zánik Divadla Krajiny Bakalářská diplomová práce Autor práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Projektování a realizace rekreačního volejbalového turnaje pro zaměstnance Marius Pedersen Group

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Projektování a realizace rekreačního volejbalového turnaje pro zaměstnance Marius Pedersen Group ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Projektování a realizace rekreačního volejbalového turnaje pro zaměstnance Marius Pedersen Group Bakalářská práce

Více

Marketing prodeje nemovitostí v M&M reality holding a.s.

Marketing prodeje nemovitostí v M&M reality holding a.s. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Marketing prodeje nemovitostí v M&M reality holding a.s. Nikola Jankovičová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Návrh nové reklamní kampaně hotelu Prestige ve Znojmě

Návrh nové reklamní kampaně hotelu Prestige ve Znojmě SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Návrh nové reklamní kampaně hotelu Prestige ve Znojmě BAKALÁŘSKÁ

Více

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka Marketing a propagace HaDivadla Luděk Žatečka Bakalářská práce 2012/2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu a propagace divadla. Nejprve se věnuje teoretickým poznatkům dané

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011. www stránky ředitele. Úvodní slovo ředitele. Škola a sport. Audio a video studio

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011. www stránky ředitele. Úvodní slovo ředitele. Škola a sport. Audio a video studio Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011 Úvodní slovo ředitele www stránky ředitele 3 56 21 Škola a sport Audio a video studio 5 2 Obsah: INFORMACE PODÁVANÉ ŘEDITELEM ŠKOLY - OBECNĚ... 3

Více

Prezentace obce Bohuslavice u Zlína na internetu. Roman Rábel

Prezentace obce Bohuslavice u Zlína na internetu. Roman Rábel Prezentace obce Bohuslavice u Zlína na internetu Roman Rábel Bakalářská práce 2012 * * ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat webové stránky obce Bohuslavice u Zlína a navrhnout nová opatření

Více

Zapoj se. Metodika vzdělávacího projektu. Autor/autoři: Mgr. Michal Jarolímek Datum vydání: 7. 10. 2013

Zapoj se. Metodika vzdělávacího projektu. Autor/autoři: Mgr. Michal Jarolímek Datum vydání: 7. 10. 2013 Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP Projekt Aktivně a udržitelně v Kraji pod Šumavou Registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0157 Metodika vzdělávacího projektu Zapoj se Autor/autoři: Mgr.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci ROČNÍ KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPTP PRO ROK 2013

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci ROČNÍ KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPTP PRO ROK 2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci ROČNÍ KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPTP PRO ROK 2013 LEDEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor publicity EU a Odbor Řídícího orgánu Operačního programu

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav hudební vědy Management v kultuře Jaroslava Šimáková Magisterská diplomová práce Proces profesionalizace divadelní scény Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček

Více

Významné koncertní sály České republiky

Významné koncertní sály České republiky JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Významné koncertní sály České republiky Cenová politika pronájmu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Pavel Krejčí PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ S VYUŽITÍM INTEGROVANÉHO PORTÁLU Olomouc 2013 vedoucí

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s.

Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s. Bakalářská práce Autor: Kateřina Lajnová Bankovní management Vedoucí práce:

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2009/2010 V souladu s

Více

Návrh na efektivní event marketing vybraného subjektu Event marketing galavečera Žena regionu 2011. Bc. Veronika Kovářová

Návrh na efektivní event marketing vybraného subjektu Event marketing galavečera Žena regionu 2011. Bc. Veronika Kovářová Návrh na efektivní event marketing vybraného subjektu Event marketing galavečera Žena regionu 2011 Bc. Veronika Kovářová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Teoretická část práce věnuje pozornost základním

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Barbora Pešková Implementace informačního systému K2 do konkrétní firmy Bakalářská práce

Více

Centrum pro divadlo a vzdělávání - Popis realizační fáze a model fungování

Centrum pro divadlo a vzdělávání - Popis realizační fáze a model fungování JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Divadlo a výchova Centrum pro divadlo a vzdělávání - Popis realizační fáze a model fungování Bakalářská práce Autor práce: Jakub Huťa Vedoucí

Více

Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot Kevin"

Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely We forgot Kevin SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a Management Studijní obor: Marketing a Management Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot

Více