JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA KATEDRA HUDEBNÍCH A HUMANITNÍCH VĚD A HUDEBNÍHO MANAŢERSTVÍ OBOR HUDEBNÍ MANAŢERSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA KATEDRA HUDEBNÍCH A HUMANITNÍCH VĚD A HUDEBNÍHO MANAŢERSTVÍ OBOR HUDEBNÍ MANAŢERSTVÍ"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA KATEDRA HUDEBNÍCH A HUMANITNÍCH VĚD A HUDEBNÍHO MANAŢERSTVÍ OBOR HUDEBNÍ MANAŢERSTVÍ v rámci Projektu specifického výzkumu VÝZKUMNÉ CENTRUM HUDEBNÍHO/OPERNÍHO DIVADLA Opera Hubička ABSOLVENTSKÝ PROJEKT GRADUATION PROJECT AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR OPONENT PRÁCE EXTERNAL EXAMINER PAVLA HRUBŠOVÁ Ing. ZDEŇKA VLACHOVSKÁ MgA. Hana Krejčí, Ph.D. BRNO 2014

2 Obrázek 1-1 Lukáš a Vendulka v objetí - Lucie Kašpárková v roli Vendulky a Lukáš Hacek v roli Lukáše [autor fotografie: Zuzana Machová] PREMIÉRA 3. června 2013 I. REPRÍZA 4. června 2013 II. REPRÍZA 6. června 2013 v Divadle na Orlí / Hudebně-dramatické laboratoři JAMU Orlí 19, Brno

3 Obsah 1. ÚVOD 1 2. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU OBSAH CÍL PROJEKTU CÍLOVÁ SKUPINA LIDSKÉ ZDROJE VÝSTUPY PROJEKTU MĚŘITELNÉ UKAZATELE 6 3. RIZIKA PROJEKTU INTERNÍ RIZIKA EXTERNÍ RIZIKA LEGISLATIVNÍ RIZIKA VYHODNOCENÍ RIZIK 9 4. FÁZE PROJEKTU PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE PROJEKTOVÁ FÁZE SPOLUPRÁCE S DNO KOSTÝMY, SCÉNA A REKVIZITY PROPAGACE PROVOZ GENERÁLKOVÉHO A REALIZAČNÍHO TÝDNE POPROJEKTOVÁ FÁZE NÁKLADY HODNOCENÍ 17 POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 20 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 21 SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ 22 SEZNAM PŘÍLOH 23

4 1. Úvod Operní představení Hubička od Bedřicha Smetany bylo uvedeno v rámci doktorského projektu specifického výzkumu reţiséra Tomáše Studeného. Tři roky trvající projekt byl pojmenován VCHOD (Výzkumné centrum hudebního/operního divadla) a měl za cíl prosadit v operních představeních důrazněji hereckou techniku. Daný projekt trval od října 2011 do ledna Pro nejvyšší efektivitu byl zapotřebí stálý kolektiv lidí, který se skládal z tehdejších i bývalých studentů JAMU a několika hostů. Tito lidé byli především vybírání přímo řešitelem projektu Tomášem Studeným, který si vytipoval osobnosti, které mají týmového ducha a zároveň jsou schopny se dále vyvíjet. Pěvecké jádro tvořila sopranistka Lucie Kašpárková, mezzosopranistky Radka Hudečková s Anetou Petrasovou, tenorista Lukáš Hacek, barytonista Roman Hoza a basista Aleš Procházka. Pro závěrečný třetí rok se tým rozrostl o sopranistku Martu Reichelovou, barytonistu Aleše Janigu a klavíristu Richarda Pohla, který nahradil Kostiantina Tyshka. Pro úplnost je zapotřebí říct, ţe po celou dobu projektu byl přítomen nositel myšlenky reţisér Tomáš Studený, pomocný reţisér Marek Mokoš a dirigentka, která zároveň prováděla hudební nastudování, Ema Mikešková. Na postu produkce byla na úplném počátku Alţběta Lupíšková, která poté z důvodu pracovního vytíţení za sebe hledala vhodnou náhradu. Potřebovala člověka, který by nejlépe vydrţel se VCHODem aţ do konce jeho trvání. Proto se zaměřila na studenty tehdejšího prvního ročníku. Nakonec vyšla spolupráce s řešitelkou tohoto projektu Pavlou Hrubšovou, která se do práce se VCHODem zapojila v dubnu V prvním roce se VCHOD zabýval především různými tréninky a nácviky, které měly operní pěvce zdokonalit ve výrazových i hereckých schopnostech. Zpočátku se soustředil na ovládnutí hereckého těla, prostoru a vnitřních technik. Začalo se od úplných základů a trénink byl fyzicky i psychicky náročný. Po této úvodní pracovní etapě se postupně začaly zkoušet jednotlivé části z Rossiniho jednoaktové opery Příleţitost dělá zloděje. Ta byla náplní druhého roku působení VCHODu. Jednoaktovka byla VCHODem uvedena celkem osmkrát, z toho šest 1

5 představení proběhlo na konci akademického roku 2011/2012 a dvě představení v akademickém roce 2012/2013: 21. června 2012 v rámci oslav Evropského svátku hudby na nádvoří Staré radnice, 26., 27., 28. a 29. června 2012 v atriu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, 7. září 2012 na Třebíčském operním festivalu, 25. ledna 2013 v Divadle na Orlí, 26. ledna 2013 na festivalu Opera 2013 v praţském Divadle Kolowrat. Titul Hubička byl vybrán Tomášem Studeným coby praktický výstup pro završení tříleté práce. Ten byl po hudební a pěvecké stránce oproti Rossiniho jednoaktovce náročnější. Směřoval spíše k fyzickému divadlu, kdy herec/zpěvák jednal na téměř prázdném jevišti a přestoţe neměl zrovna pěvecký výstup, byl neustále na scéně přítomen. Tato práce vyţadovala kromě pěveckého nasazení i mimořádnou koncentraci a ještě vyšší stupeň zvládnutí herecké techniky a svého těla, ke které celý projekt VCHOD směřoval. Opera Hubička byla v podání operní dílny VCHOD uvedena celkem šestkrát: 3., 4. a 6. června v Divadle na Orlí, 30. ledna, 1. a 2. února 2014 v Divadle na Orlí. Přitom jsou pouze tři červnová představení náplní tohoto absolventského projektu. 2

6 2. Podrobný popis projektu 2.1 Obsah Uskutečnění opery Hubička (hudba Bedřich Smetana, libreto Eliška Krásnohorská, na motivy povídky Karoliny Světlé) předcházela osmiměsíční práce celého týmu. Zkoušky a soustředění probíhaly během akademického roku ve zkušebnách v Divadle na Orlí, tudíţ velká míra manaţerské práce spočívala v komunikaci a spolupráci s DnO 1. Opera byla nazkoušena v komorním uskupení hudební doprovod nespočíval v plně obsazeném orchestru, nýbrţ v klavírním doprovodu za vedení dirigentky. Doba trvání operního představení byla 120 minut včetně jedné přestávky. Pro operu netradiční prostorové uspořádání aréna, znamenalo pro účinkující neustálou přítomnost na scéně a pro technický tým naprostou přestavbu Divadelního sálu v DnO (uspořádání ţidlí do obdélníku kolem celého sálu, uprostřed obdélníku bylo jeviště). Samotné představení nebylo výrazně výpravné, scéně dominoval po celou dobu významný prvek: ţidle. Kaţdá postava měla svoji vlastní ţidli, která ji určitým způsobem reprezentovala. Kostýmy byly všem postavám ušity na míru, jedna postava měla kostýmy dva. Atmosféru dokreslovaly světelné efekty. 2.2 Cíl projektu Hlavní cíl vychází jiţ ze samotného zaloţení operního spolku VCHOD. Největší důraz je kladen na týmovou spolupráci a postupný rozvoj dovedností kaţdého účastníka projektu. Pod rozvojem dovedností operních zpěváků si lze představit např. vylepšení jejich hereckých schopností a výrazových prostředků oproti původnímu stavu či osamostatňování se v osvojování své herecké role. Týmová spolupráce spočívala ve společném řešení dané problematiky - kaţdý můţe během realizace inscenace vyjádřit svůj názor na věc a ovlivnit tak konečný výsledek. Projektový cíl subprojektu Hubička bylo inovativním způsobem nastudovat a uvést operní představení Bedřicha Smetany Hubička. 1 Divadlo na Orlí 3

7 2.3 Cílová skupina Z charakteru projektu lze určit dvě strany cílových skupin. Primární cílovou skupinou jsou členové VCHODu, kterým je tříletý projekt (včetně posledního třetího hubičkového roku) určen. VCHOD jim umoţňuje dlouhodobě působit v souboru, učit se a zdokonalovat své schopnosti. Do projektu se mohli připojit na základě domluvy s řešitelem projektu, např. pro post pěvce/herce byl předpokladem operní zpěv a pohybové a výrazové schopnosti. Sekundární cílovou skupinou jsou návštěvníci představení. VCHOD se zaměřoval jak na odbornější část publika (hudební kritici, novináři, členové jiných výkonných hudebních seskupení, studenti JAMU), tak i na širokou veřejnost, především z řad diváků Divadla na Orlí a vysokoškolských studentů. Speciální propagace proběhla i na Hudební fakultě JAMU, aby si studenti dokázali sami porovnat krátkodobé projekty, kterými si prošli, s projekty dlouhodobějšího charakteru. Z cílové skupiny bylo nutno oslovit 303 zájemců, aby byla zcela naplněna kapacita všech tří představení. 2.4 Lidské zdroje Na realizaci inscenace se podílela celá řada lidí, přibliţně osob. Základním prvkem byli nezbytně členové VCHODu, zaměstnanci DnO, asistenti a v neposlední řadě vedení a projektová kancelář HF JAMU. Zaměstnanci DnO: o technici, o garderoba, o vedení. VCHOD: o Lucie Kašpárková (postava Vendulky), o Lukáš Hacek (postava Lukáše), o Aleš Procházka (postava Palouckého), 4

8 o Radka Hudečková (postava Martinky), o Aneta Petrasová (postava Martinky), o Roman Hoza (postava Tomeše), o Aleš Janiga (postava Matouše), o Marta Reichelová (postava Barče), o Tomáš Studený (reţie), o Marek Mokoš (reţie), o Tomáš Pilař (scénografie), o Ema Mikešková (dirigentka), o Richard Pohl (klavírní spolupráce), o Pavla Hrubšová (produkce). Obrázek 2-1 Členové VCHODu - v zeleném tričku Roman Hoza, dále zleva Aneta Petrasová, Tomáš Studený, Ema Mikešková, Marek Mokoš, Aleš Procházka a Lukáš Hacek [autor fotografie: Lucie Kašpárková] 5

9 Zaměstnanci HF JAMU: o MgA. Kateřina Polášková (projektová manaţerka HF JAMU), o pedagogové. Ostatní (někteří z řad studentů HF a DiFa JAMU): o David Ostruţár (asistent produkce), o Marcela Ulrichová (maskérka), o Miroslava Matulová (realizátorka kostýmů), o kameramani. 2.5 Výstupy projektu V rámci projektu vznikly následující výstupy, které: 1. Zprostředkovaly jeho propagaci: internetové stránky (vchod.operanekouse.cz), profil na FB, programy, plakáty. 2. Slouţí k jeho dokumentaci: fotografie, videozáznam, DVD se záznamem. 3. Jsou konečným výstupem všech výstupů předešlých: tři představení v Divadle na Orlí, ohlasy médií. 2.6 Měřitelné ukazatele návštěvnost, Maximální kapacita Divadelního sálu při rozestavení hlediště do arény činila 101 míst. Na všechny tři představení přišlo průměrně 93 návštěvníků. Z toho počet návštěvníků měl od premiéry k derniéře klesající trend. Premiéra byla vyprodaná a na derniéře bylo přibližně 20 volných míst. 6

10 mediální ohlasy, Dohledatelných mediálních ohlasů bylo celkem 15. Jednalo se jak o informační texty, či rozhovory, které zvaly na samotná představení, tak i o kritické recenze. Za zmínku stojí např. recenze uveřejněná 6. června 2013 na webovém portálu BRNO Město hudby, jejímž autorem je Boris Klepal či recenze uveřejněná v časopise Harmonie (2013/08). Tisková zpráva byla zároveň uveřejněna na webu ČTK, odkud si ji přebíraly další reportéři. počet like na Facebooku. K 7. červnu 2013 čítal stav To se mí líbí 202 fanoušků. počet posluchačů, Skupina posluchačů byla rozšířena i o realizační tým či rodiny realizačního týmu, které nepatřily do skupiny diváků. sluţby pro návštěvníky. Rezervace míst přes zabezpečila volné místo. 7

11 3. Rizika projektu 3.1 Interní rizika Jsou ovlivnitelná a kontrolovatelná projektovým týmem. Do interních rizik byly zahrnuty následující: nezájem veřejnosti, Řešení: včasné vytvoření plakátu, rozeslání tiskové zprávy do médií ve vhodnou dobu (tzn. přibliţně 15 dní před proběhnutím akce, a to kvůli omezenému rozsahu projektu), roznos plakátů do lokalit vytipovaných cílových skupin, rozeslání ů studentům, zaměstnancům HF JAMU, DiFa JAMU, rozeslání ů minulým návštěvníkům operního představení. onemocnění účinkujících, Řešení: náhradní umělec, kontakt s umělci pro mapování situace. onemocnění osob z produkce, Řešení: předání úkonů jiné osobě, vedení seznamu činností a k nim patřících osob, které za dané činnosti odpovídají. zarezervovaný Divadelní sál pro jinou akci, Řešení: včasná rezervace Divadelního sálu, popřípadě jiná alternativa prostoru. konflikty mezi produkcí a reţií. Řešení: pravidelné pořádání jednání, obnovování činností a kontrola pomocí checklistu. 3.2 Externí rizika Tato rizika nelze projektovým týmem ovlivnit a kontrolovat. Na daný projekt mohlo působit několik externích rizik: jiná akce podobného charakteru v rozmezí 14 dnů, Řešení: přehled o kulturním dění v Brně, vhodně zvolené datum. velká akce (kulturní, sportovní) ve stejný den, Řešení: přehled o kulturním i sportovním dění v Brně, vhodně zvolené datum. malá cílová skupina, 8

12 Řešení: důsledná propagace v rámci cílových skupin, popřípadě oslovení jiných segmentů. ţivelná pohroma (povodně, hurikán, atd.) či teroristický útok. Řešení: zváţit přesunutí představení na jiný den. 3.3 Legislativní rizika Podcenění legislativních rizik můţe vést k porušení zákona. Existují následující rizika: legislativní změna mající za následek nedodrţení zákonů, Řešení: pravidelná kontrola legislativních změn, studium sbírky a legislativního zpravodajství. neznalost či nesprávná aplikace zákonů, Řešení: studium sbírek zákonů, zájem o legislativní zpravodajství, důsledná průběţná kontrola. nedokonalé smluvní vztahy. Řešení: důsledné nastudování smluvních vztahů v rámci občanského a obchodního zákoníku. 3.4 Vyhodnocení rizik Pro vyhodnocení závaţnosti jednotlivých rizik byla pouţita kvalitativní analýza rizik, s jejíţ pomocí lze za vyuţití určitých pomocných hodnot seřadit rizika podle jejich významu. Jmenovaná analýza slouţí jako úvodní přehled vedoucí k identifikaci rizik, která vyţadují podrobnější zkoumání. Seznam vyhodnocených rizik 2 o malé riziko onemocnění osob z produkce (2D) konflikty mezi produkcí a reţií (1C) velká akce (kulturní, sportovní) ve stejný den (2D) legislativní změna mající za následek nedodrţení zákonů (1D) 2 Údaje v závorkách vypovídají o míře rizika. Jsou vyhodnoceny na základě Tabulky A, Tabulky B a Tabulky C v příloze. 9

13 neznalost či nesprávná aplikace zákonů (1E) nedokonalé smluvní vztahy (1E) o střední riziko jiná akce podobného zaměření v rozmezí 14 dnů (2C) o velké riziko nezájem veřejnosti (3C) onemocnění účinkujících (4D) zarezervovaný Divadelní sál pro jinou akci (4D) malá cílová skupina (2C) pohroma (4E) o extrémní riziko žádné Ačkoliv bylo riziko pohroma vyhodnoceno jako téměř vyloučené, bohuţel se naplnilo. V období od 29. května do 5. června 2013 zasáhly Českou republiku intenzivní lokální deště, které měly za následek překonání stoleté vody. Nejvíce se tato událost podepsala na nezájmu médií o jakékoliv akce jiného charakteru. 10

14 4. Fáze projektu Projekt Hubička byl chronologicky plánován v rámci projektových fází. 4.1 Předprojektová fáze Hlavním úkolem bylo doplnit stávající tým o tři členy. Hledal se baryton pro postavu Matouše, soprán pro postavu Barče a další klavírista. Tento úkol závisel především na spolupráci reţiséra s dirigentkou, kteří oslovovali jim známé profesionály. Během kompletizace týmu byl zároveň sestaven rozpočet pro následující provoz VCHODu a realizaci opery Hubička. Nad financemi dohlíţela Projektová kancelář HF JAMU, jmenovitě MgA. Kateřina Polášková. Byly téţ nadefinovány cíle projektu a seznam všech plánovaných aktivit, jenţ byl společně s podrobným rozvrhem projektu několikrát aktualizován. Rovněţ se stanovilo, jaký komunikační kanál bude mezi realizátory pouţit. Vzhledem ke zkušenostem a moţnostem realizátorů byla zvolena ová pošta a telefonický kontakt. 4.2 Projektová fáze Před zahájením projektu bylo důleţité sehnat notový materiál k nastudování, s čímţ souviselo uhrazení nutných nákladů k zapůjčení notového materiálu Spolupráce s DnO Za počátek projektové fáze lze označit první zkoušku VCHODu, která byla uskutečněna za účelem prvotního nácviku opery Hubička. Tato zkouška připadla na pátek 26. října V průběhu celé této fáze bylo nutné vytvářet jak dlouhodobé, tak týdenní fermany. Plánování zkoušek vycházelo především z domluvy s reţisérem a pak ze spolupráce s asistentem ředitele DnO. Dle úvahy reţiséra se uskutečnilo také pět víkendových soustředění, jeţ trvala vţdy od pátka do neděle. Soustředění byla součástí dlouhodobého fermanu jiţ od počátku a měla zabezpečit intenzivnější práci na projektu a téţ usnadnit organizaci lidských zdrojů. Po několika zkouškách byla v DnO VCHODu přidělena zkušebna na 5. patře. Součástí spolupráce s DnO bylo i pravidelné vytváření prezenční listiny (příloha D), která měla především slouţit zaměstnancům divadla, aby měli 11

15 přehled, kdo se v budově divadla pohybuje. Na listinu bylo vţdy nutno uvést seznam jmen, které se na projektu podílí, a tito lidé si pak zapisovali příchody a odchody pod svým podpisem. V rámci spolupráce s DnO vznikl ještě další důleţitý dokument Podklady pro provozní předávací poradu (příloha E) obsahující všechny podstatné informace o technických poţadavcích inscenace. Tento dokument byl vytvořen za účelem představení projektu z technického a praktického hlediska, aby se vyjasnilo, co vše bude VCHOD poţadovat od zaměstnanců DnO pro uskutečnění inscenace Kostýmy, scéna a rekvizity Návrhy kostýmů a scény byly plně pod taktovkou scénografa Tomáše Pilaře. Výběr a nákup látek, scénických prvků či různých doplňků zajišťoval zcela samostatně po konzultaci s reţisérem. Kostýmů bylo celkem osm. Kaţdá postava měla jeden kostým, akorát hlavní postava Vendulky měla kostýmy dva. Všechny kostýmy měly působit dobově, obyčejně a mělo na nich být znát, ţe jej postavy nosí kaţdodenně. Proto nákup látek nebyl tak nákladný, pro výrobu kostýmů bylo totiţ pouţito i jiné obnošené oblečení, které se pouze nechalo přešít. Samotná výroba kostýmů byla zadána Miroslavě Matulové, se kterou dlouhodobě spolupracuje Komorní opera HF JAMU. Z hlediska výpravnosti lze zhodnotit, ţe inscenace nebyla nákladná. Reţisér pracoval spíš s prostorem a s výrazovými prostředky zpěváků/herců, neţli s mnoha předměty a dekoracemi. Klíčovým (a téměř jediným) prvkem na scéně byly ţidle. Kaţdá ţidle patřila k jedné postavě a určitým způsobem ji charakterizovala. Původ ţidlí byl různý. Některé byly zakoupeny a přetvořeny tak, aby působily starším dojmem, jiné byly pořízeny z vetešnictví či z domácích zdrojů. Aby scéna působila lidově a vesnicky, mělo být na scéně přibliţně 50 polínek dřeva, 50 kamenů a suché listí. Z hlediska praktičnosti a bezpečnosti zbyly nakonec pouze kameny, ty představovaly mýty, kouzla a vnitřní sílu postav. V druhém dějství bylo několik kamenů zavěšeno na lanech na tazích. Atmosféru po celou dobu inscenace dokreslovalo osvětlení a projekce na show folii. Pro operu netradiční rozestavění hlediště aréna zabezpečovalo, ţe z kaţdého místa v hledišti měl divák přehled o tom, co se děje na jevišti. Co mohlo být nevýhodou arény, 12

16 tak skutečnost, ţe pokud diváci přicházeli či odcházeli, museli jít vţdy přes jeviště, a tak se muselo dbát na vyšší opatrnost. Obrázek 4-1 Intimita mezi herci a diváky vyvolaná rozestavěním hlediště do arény - na snímku zleva Lukáš Hacek v roli Lukáše a Marta Reichelová v roli Barče [autor fotografie: Zuzana Machová] Co znamenala aréna pro zpěváky/herce? Snad nejvýraznější skutečnost byla, ţe všichni zpěváci/herci museli být po celou dobu inscenace přítomni. Pokud zrovna nevystupovali, určitým způsobem zamrzli v nějaké pozici a zároveň se od nich odklonila světla. I hudební doprovod včetně dirigentky byl přítomný přímo na pódiu. Aby zpěváci/herci viděli v kaţdém úhlu na dirigentku, byla dirigentka snímána kamerou a ta přenášela obraz na dvě obrazovky umístěné na zemi ve dvou rozích arény Propagace Z charakteru projektu, kdy si VCHOD během svého působení jiţ stačil vytvořit malou fanouškovskou základnu, byla zvolena následující taktika oslovování diváků: Stěţejní informativní základnou byla facebooková stránka VCHODu. Ta byla vyuţívána během celého průběhu projektu k prezentaci náplně práce VCHODu, k přiblíţení 13

17 se k publiku a samozřejmě k propagaci svých představení. Na Facebook se zavěšovaly fotografie ze soustředění a zkoušek, články týkající se VCHODu či některého z jeho členů, příspěvky komentující současný stav nálad a rozpoloţení skupiny VCHOD. Pozvánku (příloha F) na představení Hubičky vyvěšenou 17. května 2013 na zeď VCHODu vidělo lidí. Pozvánka poté byla tištěna z vlastních zdrojů v mnoţství cca 300 ks. K 7. červnu 2013 čítal stav To se mí líbí 202 fanoušků. Tato skutečnost je zachycena v příloze G. Aby do procesu tvoření byli zapojeni i fanoušci, bylo na zeď zavěšeno několik fotografií, z nichţ měli samotní fanoušci jednu vybrat. Tato fotografie byla poté pouţita na výrobu plakátu (příloha H). Plakát byl vyuţit především pro virální šíření. Tisknuto bylo 50 ks formátu A3 a 5 ks formátu A2. Vytištěné plakáty pak byly společně s pozvánkami roznášeny VCHODem na předem vytipovaná místa vysoké školy, divadla, základní umělecké školy, konzervatoře, kavárny, vinárny, apod. Strategickým místem pro vylepování plakátů bylo neodmyslitelně Divadlo na Orlí, kam byly plakáty umístěny do foyeru, vstupní haly a do průjezdu na vylepovací plochu. Pro Hudební fakultu JAMU vznikl ojedinělý typ pozvánky (příloha I), která byla uschována v obálce s věnováním: Věnuj svému děvčeti (či chlapci) Hubičku. Po těchto pozvánkách byla velká sháňka a bylo zapotřebí je kaţdodenně doplňovat. Pro pokrytí těch webových uţivatelů, kteří nedisponují facebookovým účtem, byly jiţ dříve vytvořeny internetové stránky skupiny VCHOD, kde bylo zapotřebí neustále aktualizovat příspěvky, profily členů a fotografie. Tato práce byla zadávána externistovi z důvodu negramotnosti členů v oblasti tvoření a správy internetových stránek. Podstatné informace o VCHODu a jeho působení v Divadle na Orlí bylo moţné najít i přímo na webu Divadla na Orlí. Ke komunikaci s novináři a médii byla zvolena ová pošta. Přibliţně měsíc před premiérou byla postupně oslovována jednotlivá média. Některá byla poţádána o vyvěšení informací na své webové stránky, jiná aby se přímo zúčastnila zkoušek či představení. Pro tyto potřeby vznikla tisková zpráva (příloha J) a dokonce dva druhy PR článků (příloha K a L) jeden zaměřený na konzervativní publikum a druhý pro mladší a nezasvěcené do opery. Pokud propagační materiály diváka zaujaly, mohl si 14

18 divák své místo v hledišti zarezervovat dvěma způsoby, buď přes ovou adresu či přes telefonní číslo Provoz generálkového a realizačního týdne V průběhu generálkového týdne došlo k zhuštění všech aktivit kaţdého člena VCHODu. Probíhaly téměř kaţdodenní zkoušky, vytrvalá a intenzivní propagace, dolaďování posledních restů. Jak generální týden, tak i týden realizační měl své zákonité postupy. Pro tyto potřeby vznikl i speciální generálkový ferman (příloha M) a ferman provozu představení (příloha N). Prvotním krokem v této fázi byl přesun inscenace ze zkušebny do Divadelního sálu. Aby se tak mohlo stát, musela se uskutečnit technická zkouška. Její náplní bylo přestavění hlediště a jeviště do tvaru arény, nazvučení prostor a rozestavění scény. Poté mohla přijít na řadu svícena zkouška a přes zkoušku hudební a prostorovou bylo moţné provést zkoušku generální. Z představení byly pořízeny fotografie i videozáznam. Je nutno říci, ţe v projektové fázi byl upotřeben plán aktivit (příloha O). Byl veden jako interní dokument manaţerky především pro dodrţování termínů a udrţení kontroly nad všemi povinnostmi. Byl zaveden ke konci dubna, kdy činnost VCHODu přešla z pouhého zkoušení k přípravám na realizaci inscenace. 4.3 Poprojektová fáze Poprojektová fáze souvisí se samotnou likvidací inscenace, která započala derniérou opery ve čtvrtek 6. června Bylo zapotřebí dokumentově vypořádat inscenaci - doloţit poţadované zprávy či fotografie Projektové kanceláři HF JAMU, která je dále posílala Evropskému sociálnímu fondu jako důkaz, ţe se daný projekt uskutečnil. Dále byly v poprojektové fázi zpracovány fotografie a bylo sestříháno video z videozáznamu inscenace. Veškeré scénické prvky, kostýmy a rekvizity zůstaly ponechány kvůli moţné repríze inscenace. Musely být tedy uloţeny a zakonzervovány. 15

19 5. Náklady SKUPINA NÁKLADŮ BLIŢŠÍ CHARAKTERISTIKA PROCENTA Z CELKOVÝCH NÁKLADŮ Kostýmy Látky, nitě, biţuterie, realizace kostýmů. 60% Líčení a vlásenky Půjčení líčení a paruk ze zdrojů Hudební fakulty. 0% Scéna scénické prvky ţidle, vědra, kolébka, lana. 20% Rekvizity Látkové miminko, kameny, skleničky, láhev. 5% Pronájem notového materiálu Poplatek společnosti Dilia. 5% Propagace Grafický návrh plakátu a programu, tisk plakátu a programu. 10% 16 Pronájem prostor v DnO Pronájem zkušebny, pronájem Divadelního sálu. 0% Veškeré náklady byly pokryty z účelových dotací Hudební fakulty JAMU. Rozpočet byl spravován projektovou kanceláří HF JAMU. Po konzultaci s projektovou kanceláří HF JAMU nebylo autorce poskytnuto dostatečné množství informací k vytvoření rozpočtu celého projektu. Proto zvolila formu rozepsání skupin nákladů s jejich bližší charakteristikou. Pro vyjádření poměru vynaložených nákladů bylo zvoleno procentuální poměření. 16

20 6. Hodnocení Z celkového hlediska lze těţko vymezit, co byla vyloţeně práce manaţerky. V projektu se totiţ velmi promítla týmová spolupráce. Obzvlášť spolupráce manaţera a reţiséra byla zásadní. Ačkoliv byl celý projekt myšlenkou reţiséra Tomáše Studeného, nebyl nejmenší problém zasahovat do samotného průběhu tvoření a formování projektu. Z hlediska kompetencí byl reţisér přesto nejvýše. Delegoval svoji práci na manaţerku, přicházel s inovacemi a dá se říct, ţe i určitým způsobem práci manaţerky kontroloval a ovlivňoval. Manaţerka se snaţila vnést do projektu řád a přehled. Časté záleţitosti, které řešila, bylo předcházení problémům, komunikace s členy VCHODu, včasná informovanost všech zainteresovaných stran, zkráceně řečeno koordinace týmu. Je nutno říct, ţe VCHOD byl specifický nejenom svým přístupem k tvorbě, ale také svým sloţením. Členové VCHODu byli zodpovědní mladí lidé, se kterými se šlo vţdy rozumně domluvit. Uvědomovali si svou zodpovědnost, pokud se někdo nemohl z jakýchkoliv důvodů dostavit, vţdy se včas omluvil. Bylo to moţná zapříčiněné i tím, ţe členy nebyli pouze studenti, ale téţ jiţ vystudování interpreti, kteří svým zodpovědnějším přístupem ovlivnili ostatní. Zásluhy se nesmí v této oblasti jistě upřít reţisérovi a dirigentce, kteří členy VCHODu naverbovali. Tudíţ vládla v kolektivu velmi dobrá atmosféra. Nebyl problém pomoc jeden druhému, nebo se na druhého spolehnout. Pouze jeden člen zklamal, byl to jeden z klavíristů. Situace s ním se vyhrocovala, aţ nakonec dospěla k tomu, ţe jsme museli sehnat jiného klavíristu. Je otázka, zda se situace nedala vyřešit jinak. Neproběhla ţádná oficiální schůzka mezi ním, dirigentkou, reţisérem a manaţerkou, kde by se dalo zjistit, co by jej mohlo motivovat. Občas se stalo, ţe jednotlivé zkoušky byly zdlouhavé, protoţe nebyl dán přesný harmonogram. Reţisér si přál, aby interpreti byli přítomni v celém průběhu zkoušky, ačkoliv v ní zrovna nevystupovali. A to proto, aby mohli svými myšlenkami zasahovat do tvorby. Coţ někdy způsobovalo jisté nepokoje, nedočkavost a bylo tlačeno na manaţerku, aby se vynasnaţila dostat z reţiséra přesný plán zkoušek, coţ se nepodařilo. 17

21 8,3% Z hlediska projektového trojimperativu byl projekt splněn na 92 %. Konal se v zamýšlený a naplánovaný čas, stanovený rozpočet téţ zcela stačil na pokrytí všech výdajů, představení byla dle stanovených cílů i ohlasů na dostatečné pěvecké i herecké úrovni, akorát bylo nutno z náhlých důvodů zrušit jedno ze čtyř představení. Graf 6-1 Úspěch projektu Úspěch projektu 0% 33,3% FINANCE ČAS 1. PŘEDSTAVENÍ 2. PŘEDSTAVENÍ 3. PŘEDSTAVENÍ 4. PŘEDSTAVENÍ Měsíc před premiérou bylo nutno zrušit jedno ze čtyř představení kvůli obtíţnosti daného kusu, který byl pro tenora přespříliš. Nebyla to vůbec jednoduchá situace. Reţisér si stál pevně na tom, aby se kus nerušil, ţe klidně vyhlásí jeho indispozici, ale po společné delší debatě s manaţerkou nakonec uznal, ţe by to tenorovi psychicky nepřidalo. Proto se rozhodli jedno představení zrušit. Poté se uţ ţádná větší katastrofa nestala. Věc, kterou nemohli členové VCHODu nijak ovlivnit, se přihodila při generální zkoušce, kdy hlavní osvětlovač dorazil o 80 minut později. Naštěstí to nebylo představení. Ne zrovna výborně jde hodnotit návštěvnost. Dvě ze tří uspořádaných představení nebyla plně vyprodaná. Představení vidělo celkem 280 diváků. Pravděpodobně nebyla zcela dobře podchycena propagační kampaň. Moţná je i důvodem fakt, ţe cílová skupina vysokoškolských studentů v období konání 18

22 představení nebyla jiţ v Brně přítomna. Přesto je nutno uvést, ţe ohlasy a reakce byly pozitivní. Návrhy na zlepšení: komplexnější propagace a komunikace s cílovými skupinami skrze důslednější spolupráci mezi produkcí VCHODu a manaţery DnO. 19

23 Použité informační zdroje [1] HNILICA, Jiří. Kvalitativní a semikvalitativní analýza rizika projektu. Acta oeconomica Pragensia vědecký časopis Vysoke Školy Ekonomické v Praze. 2008, roč. 16, č. 3, s ISSN Dostupné z: /url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0chaqfjab&url=http%3a% 2F%2Fwww.vse.cz%2Fpolek%2Fdownload.php%3Fjnl%3Daop%26pdf%3D107.pdf& ei=a_kot9mrhcxptqbo2zwbbq&usg=afqjcne3nxgvcc17jj0c9isowezkgqixb g&sig2=lksl 20

24 Seznam použitých zkratek ZKRATKA VÝZNAM VCHOD DnO HF JAMU DiFa FB DVD Výzkumné centrum hudebního/operního divadla Divadlo na Orlí Hudební fakulta Janáčkova akademie múzických umění Divadelní fakulta Facebook, sociální síť Digital Video Disc, digitální optický datový nosič 21

25 Seznam obrázků a grafů Obrázek 1-1 Lukáš a Vendulka v objetí 2 Obrázek 2-1 Členové VCHODu 5 Obrázek 4-1 Intimita mezi herci a diváky 13 Graf 6-1 Úspěch projektu 18 22

26 Seznam příloh Příloha A Kvalitativní popis pravděpodobností [1] Příloha B Kvalitativní popis důsledků [1] Příloha C Tvar matice kvalitativní analýzy rizika [1] Příloha D Prezenční listina Příloha E Podklady pro provozní předávací poradu Příloha F Pozvánka k inscenaci Hubička Příloha G Přehled dat facebookové stránky VCHOD Příloha H Plakát k inscenaci Hubička Příloha I Pozvánka k inscenaci Hubička v obálce Příloha J Tisková zpráva Příloha K PR článek (konzervativní) Příloha L PR článek (inovativní) Příloha M Ferman generálkového týdne Příloha N Ferman provozu představení Příloha O Plán aktivit Příloha P Recenze operního představení Hubička 23

27 Pravděpodobnost Přílohy Příloha A Kvalitativní popis pravděpodobností [1] Označení Deskriptor Popis pravděpodobnosti výskytu rizikového faktoru A téměř jisté očekává se, ţe se objeví prakticky ve všech situacích B velmi pravděpodobné očekává se, ţe se objeví prakticky ve většině situacích C pravděpodobné očekává se, ţe se občas objeví D spíše nepravděpodobné očekává se, ţe by se někdy mohl objevit E téměř vyloučené očekává se, ţe by se mohl objevit spíše výjimečně Příloha B Kvalitativní popis důsledků [1] Označení Deskriptor Popis důsledků rizikového faktoru 1 nevýznamné prakticky ţádné výrazné finanční ztráty 2 malé citelné, ale nikoliv významné finanční ztráty 3 střední poměrně velké finanční ztráty 4 značné značné finanční ztráty 5 kritické obrovské finanční ztráty Příloha C Tvar matice kvalitativní analýzy rizika [1] A TÉMĚŘ JISTÉ velké riziko velké riziko B VELMI PRAVDĚPODOBNÉ Důsledky NEVÝZNAMNÉ MALÉ STŘEDNÍ ZNAČNÉ obrovské střední riziko C PRAVDĚPODOBNÉ malé riziko D SPÍŠE NEPRAVDĚPODOBNÉ malé riziko extrémní riziko velké riziko velké riziko střední riziko malé riziko E TÉMĚŘ VYLOUČENÉ malé riziko malé riziko velké riziko střední riziko střední riziko extrémní riziko extrémní riziko extrémní riziko velké riziko velké riziko extrémní riziko extrémní riziko extrémní riziko extrémní riziko velké riziko

28 Příloha D Prezenční listina Divadlo na Orlí, Hudebně - dramatická laboratoř JAMU - zkušebna 5.patro Hudební fakulta JAMU v Brně, Komenského nám. 6, Brno Projekt specifického výzkumu VÝZKUMNÉ CENTRUM HUDEBNÍHO/OPERNÍHO DIVADLA VCHOD kontakt-produkce: Pavla Hrubšová tel produkce Hudební fakulta: Ing. Zdeňka Vlachovská tel , DNO kl Hacek Lukáš 2. Hoza Roman 3. Hudečková Radka 4. Janiga Aleš 5. Kašpárková Lucie 6. Petrasová Aneta 7. Procházka Aleš 8. Reichelová Marta 9. Tajovská Jana 10. Mokoš Marek 11. Studený Tomáš 12. Mikešková Ema 13. Pohl Richard 14. Tyshko Kostiantin 15. Hrubšová Pavla PREZENČNÍ LISTINA pá příchod odchod podpis 20. aktualizace ph

29 Příloha E Podklady pro provozní předávací poradu Hudební fakulta JAMU v Brně, Komenského nám. 6, Brno Projekt specifického výzkumu VÝZKUMNÉ CENTRUM HUDEBNÍHO/OPERNÍHO DIVADLA VCHOD: Hubička Podklady pro provozní předávací poradu Obecné informace o průběhu večera 1 hodinu před představením nasvíceno a vše na scéně 15 minut před začátkem představení vstup publika do hlediště odhadovaná délka představení min zařazení přestávky bude upřesněno podle definitivní délky a technických parametrů Scéna a jevištní technologie scéna bez spuštěného orchestřiště holá divadelní podlaha scéna bez portálů dekorace na tazích (3x papírový strom pauzák) na scéně koncertní křídlo před horizontem horizont černá show folie dvě lávky nad prostorem s moţností zavěšení provazového ţebříku během představení jsou na scéně drobné dekorace (kameny, polena), kaţdý odhadem po 50 kusech během představení jsou na scéně vědra s vodou Hlediště aréna Bezpečnost a protipoţární ochrana během představení manipulace s otevřeným ohněm pyrotechnický gel dýmostroj Masky a vlásenky běţné líčení i česání dle domluvy s výtvarníkem, bez paruk kufřík s líčením ze zdrojů Komorní opery HF soukromá maskérka Kostýmy celkem 7 oblékaných postav přítomnost garderoby od generálkového týdne Zvuk, Světla, Video přizvučení hal snímání dirigentky na monitory videozáznam představení projekce na show folii přední svícení z místních zdrojů (ţádné speciální poţadavky) Kontakt na reţiséra: Tomáš Studený Kontakt na produkci: Pavla Hrubšová

30 Příloha F Pozvánka k inscenaci Hubička Příloha G Přehled dat facebookové stránky VCHOD Zdroj: Facebooková stránka VCHODu https://www.facebook.com/vchodivadla?sk=insights

31 Příloha H Plakát k inscenaci Hubička

32 Příloha I Pozvánka k inscenaci Hubička v obálce

33 Příloha J Tisková zpráva

34 Příloha K PR článek (konzervativní)

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva )

INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva ) INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva ) k veřejné zakázce Cvičný sbor a cvičný orchestr pro projekt Inovace studijního programu HF JAMUʺ I. Smluvní

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Provozní řád divadla SemTamFór, o.s. (dále jen STF)

Provozní řád divadla SemTamFór, o.s. (dále jen STF) Provozní řád divadla SemTamFór, o.s. (dále jen STF) Provozní řád divadla STF vymezuje práva a povinnosti všech členů, zaměstnanců, hostujících umělců a pracovníků a ostatních osob podílejících se na činnosti

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství, 3. ročník Funkce vedoucí sekce Propagace v rámci realizace 24.

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

Provozní řád Pidivadla stálé scény Vyšší odborné školy herecké, s.r.o.

Provozní řád Pidivadla stálé scény Vyšší odborné školy herecké, s.r.o. Strana 1 (celkem 12) stálé scény Vyšší odborné školy herecké, s.r.o. je závaznou vnitřní směrnicí Vyšší odborné školy herecké s.r.o. Vstupuje v platnost dnem podpisu jednatelkou a ředitelkou školy. Vymezuje

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vedení sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 LOUČENÍ PARTING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE příloha č.10 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Herec ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

Studentský projekt NapNak výtah z projektových zpráv (fáze I. až IV.)

Studentský projekt NapNak výtah z projektových zpráv (fáze I. až IV.) Studentský projekt NapNak výtah z projektových zpráv (fáze I. až IV.) Martina Kovářová, studentka ÚI, FPF, SU 1. května 2014 Název projektu (zkratka) Návody pro Národní knihovnu (NapNak) Logo projektu

Více

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU OBOROVÉ - ANIMACE 1.r. ANIMACE KRESEB Vytvoření vlastní figury, která je dobře animovatelná. K tomu, aby student pochopil, jaké vlastnosti musí mít, může být použito daného výtvarného typu. Druhou částí

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Robinem Povšíkem,

Více

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006 Vážení přátelé, Dne 5. dubna 2006 pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně již desátý ročník soutěže MISS ACADEMIA, ve které bude zvolena nej vysokoškolačka

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 A U T O R : J I N D Ř I Š K A Č A L O V Á Š K O L A : Z Á K L A D N Í Š K O L A S L U Š O V I C E, O K R E S Z L Í N, P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E N Á Z E V P R

Více

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Vyhlašovatel soutěže: Sdružení rodičů ZUŠ Žerotín Olomouc a Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Podpora a doporučení: Ministerstvo

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota.

Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010. Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zápis ze zasedání KR ze dne 31. 5. 2010 Zasedání se konalo 31. 5. 2010 od 14.30 v televizní místnosti koleje Jednota. Zasedání řídila Lucie Králová, předsedkyně KR. Přítomní členové: Lucie Králová, Martin

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT Ateliér divadelního manažerství, bakalářské studium se zaměřením Produkční management Ročník: 1. Projektový management I 1 1 2 klz 2 Krejčí Vznik divadelní inscenace

Více

Postdoc I. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci

Postdoc I. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci Postdoc I. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci 1 Obecné informace Zahájení 1.7.2012 Doba trvání 36 měsíců do 30.6.2015 Nástup postdoc nejdříve

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Věc: Zpráva o přijímacím řízení na Divadelní fakultě JAMU pro akademický rok 2003/2004

Věc: Zpráva o přijímacím řízení na Divadelní fakultě JAMU pro akademický rok 2003/2004 Věc: Zpráva o přijímacím řízení na Divadelní fakultě JAMU pro akademický rok 2003/2004 Přijímací řízení na Divadelní fakultě JAMU (dále jen fakulta) pro akademický rok 2003/2004 bylo vyhlášeno v souladu

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Interaktivní divadelní představení

Interaktivní divadelní představení Interaktivní divadelní představení Motivace Rozhodly jsme se na základě našich různých zkušeností s divadlem a názorů na něj, které se v určitých místech protínají, posunout od verbální kritiky k vytvoření

Více

Schůzka projektového týmu Postdoc I. 24. (29. 7. 2014)

Schůzka projektového týmu Postdoc I. 24. (29. 7. 2014) Schůzka projektového týmu Postdoc I. 24. () Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Dodatek č. 11 Schválen dodatek č. 11 úprava klíčových

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

PŘÍLOHA č. 1 KE KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ V NÁRODNÍM DIVADLE

PŘÍLOHA č. 1 KE KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ V NÁRODNÍM DIVADLE PŘÍLOHA č. 1 KE KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ V NÁRODNÍM DIVADLE NÁRODNÍ DIVADLO se sídlem v Praze 1, Ostrovní 1, 112 30 IČ : 00023337 zastoupené PhDr. Ondřejem Černým, ředitelem jako zaměstnavatel - organizace,

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Klientský brief pro úkol č. 1 Předmět REKLAMA 2 Pracovní označení CVIČNÁ KOMUNIKAČNÍ AGENTURA NÁZEV ÚKOLU INFORMATIVNÍ A NÁBOROVÁ PROPAGAČNÍ AKCE TERMÍNY prezentace 7.

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB

BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB Hledáte prestižní a efektivní způsob, jak v průběhu fóra Sítě & služby realitních kanceláří 2011 zviditelnit svou značku, jak posílit její image a prestiž, jak

Více

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a) Zadání

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3 Adresa školy: Praha 1, Panská

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

+ PŘEDSTAVENÍ. Michal Dovrtěl. Ředitel, Fit Monster 2015

+ PŘEDSTAVENÍ. Michal Dovrtěl. Ředitel, Fit Monster 2015 + PŘEDSTAVENÍ Fit Monster 2015 je v pořadí již druhý ročník těchto závodů. V dubnu roku 2014 jsme spustili naši první registraci do závodů a přihlásilo se na 100 závodníků během několika týdnů. Závod byl

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily. 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL

SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily. 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL O ČEM BUDE ŘEČ? Současné vlastnosti a možnosti? Jak zajisti

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

K ATALOG. www.all4bands.cz

K ATALOG. www.all4bands.cz K ATALOG verze 1.4, od 6. 4. 2015 PROMOTÉRSTR VÍ Prodej a propagace písní na platformě StarRizer Umístění písně na mezinárodní platformu StarRizer Propagace prodeje písně ZDARMA Máme licenci k nejrychlejší

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Svatební video ve vysokém rozlišení (HDV) na Blue-ray

Svatební video ve vysokém rozlišení (HDV) na Blue-ray W - v i d e o s t u d i o, J a r o m í r W o j t y l a, K o m e n s k é h o 3 4, L h o t a u O p a v y 7 4 7 9 2 T e l : 6 0 3 4 3 7 1 8 8, 7 2 4 0 9 2 7 5 5, e m a i l : w - v i d e o @ w - v i d e o.

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

uzavírají tuto SMLOUVU O POHOSTINSKÉM VYSTOUPENÍ ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku

uzavírají tuto SMLOUVU O POHOSTINSKÉM VYSTOUPENÍ ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku OLDstars, z.s. umělecká skupina Sídlo: fakturační a korespondenční adresa: Charkovská 15, Praha 10 IČO: 266 755 79, DIČ: CZ 266 755 79 Bankovní spojení: Raiffeisenbank - 181 754 2001/5500 Zapsáno v rejstříku

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

ŘEDITEL ND. Příloha č. 1 - Organizační schéma ND GARANČNÍ RADA ND. OPERA ND a SO ČINOHRA BALET SPRÁVNÍ SEKCE VÝROBA KANCELÁŘ ŘEDITELE

ŘEDITEL ND. Příloha č. 1 - Organizační schéma ND GARANČNÍ RADA ND. OPERA ND a SO ČINOHRA BALET SPRÁVNÍ SEKCE VÝROBA KANCELÁŘ ŘEDITELE Příloha č. 1 - Organizační schéma ND ŘEDITEL ND GARANČNÍ RADA ND OPERA ND a SO ČINOHRA BALET SPRÁVNÍ SEKCE TECHNICKO PROVOZNÍ SPRÁVA VÝROBA KANCELÁŘ ŘEDITELE Organizační schéma Sekce ředitele ND ŘEDITEL

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Absolventský projekt Světlo k inscenaci PLÁŇKA Autor

Více

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006

Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Krátkodobá koncepce rozvoje kultury v Dačicích 2005 2006 Kulturní komise doporučuje radě města následující opatření ke zvýšení úrovně kultury v Dačicích, přičemž respektuje finanční možnosti města a dbá

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Marketingová komunikace v kultuře Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Osnova Co je to marketingová komunikace Reklama Reklamní kampaň kulturní akce PR Public Relations pro kulturní akce Direct Marketing

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vítejte u prezentace akce Ne moc médií Hana Hančová 2007 Projekt ASP UNESCO Člov lověk a média dia GVN v rámci projektu škol ASP UNESCO Člověk a média navázalo

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Účinnost od: 1. 1. 2016 KOMPLETNÍ CENÍK PRONÁJMU A SLUŽEB

Účinnost od: 1. 1. 2016 KOMPLETNÍ CENÍK PRONÁJMU A SLUŽEB Účinnost od: 1. 1. 2016 KOMPLETNÍ CENÍK PRONÁJMU A SLUŽEB 1. Tento cenový výměr stanovuje ceny účtované Městským kulturním střediskem (dále jen MKS) za krátkodobé pronájmy nebytových prostor, vybavení,

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Zápis z členské schůze spolku Česká asociace shogi, z. s.

Zápis z členské schůze spolku Česká asociace shogi, z. s. Zápis z členské schůze spolku Česká asociace shogi, z. s. Dne 12. 10. 2015 proběhla členská schůze spolku Česká asociace shogi, z. s. (dále jen CAS ). Ustavující schůze byla svolána dne 12. 9. 2015 svolavatelem,

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Příloha k průběžné zprávě za rok 2014 Číslo projektu: TD020138 Název projektu: Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

pořádaný Spolkem českých právníků Všehrd Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868

pořádaný Spolkem českých právníků Všehrd Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868 Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868 nejstarší právnický spolek v Čechách tradiční formát akce, obnovený roku 1990 návštěvnost minulých ročníků přes 1000 osob pozornost celé právnické obce, spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Organizace: Stálá divadelní scéna Klatovy IČO: 00075094 Právní forma: příspěvková organizace Adresa: Denisova 148/1, 339 01 Klatovy Telefon: 376310663 - ředitelka 376311261-

Více

1. Vstup do ČALD. 2. Překlad pravidel. 3. Finance. 4. Komunikace / web

1. Vstup do ČALD. 2. Překlad pravidel. 3. Finance. 4. Komunikace / web Zápis ze schůze Výkonné rady (VR) ČADG konané 22/5/2014 v Praze Přítomni: Jakub Novotný, Lukáš Filandr, Martin Slížek Nepřítomni: Pavel Bruckler, Ivo Vojtík VR není usnášeníschopná. 1. Vstup do ČALD -

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Akce MYTHOLOGY Fight Night

Akce MYTHOLOGY Fight Night 1 Akce MYTHOLOGY Fight Night Připravili jsme choreografii a program, který jste na území České republiky zatím neměli možnost vidět. Spojení kulturního zážitku v podobě historické show a zápasů bojových

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Cvikov, okres Česká Lípa. Sad 5. května 130/I, 471 54 Cvikov. Identifikátor školy: 600 074 722

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Cvikov, okres Česká Lípa. Sad 5. května 130/I, 471 54 Cvikov. Identifikátor školy: 600 074 722 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Cvikov, okres Česká Lípa Sad 5. května 130/I, 471 54 Cvikov Identifikátor školy: 600 074 722 Termín konání inspekce:

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Projekt SIPVZ 1982P2006. Využití digitálního videa ve výuce osobnostní, sociální a mediální výchovy. Výukový materiál

Projekt SIPVZ 1982P2006. Využití digitálního videa ve výuce osobnostní, sociální a mediální výchovy. Výukový materiál Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace, 763 01 Mysločovice 150, tel. 577121062/3, fax 577121062, email zsmysl@zlinedu.cz Projekt SIPVZ 1982P2006 Využití digitálního videa ve

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

TV BIO. Zdravá televize. Matěj Stehlík. Katedra produkce. 2.ročník magisterského studia. Matej.stehlik@centrum.cz 602 / 34 40 46

TV BIO. Zdravá televize. Matěj Stehlík. Katedra produkce. 2.ročník magisterského studia. Matej.stehlik@centrum.cz 602 / 34 40 46 TV BIO Zdravá televize Matěj Stehlík Katedra produkce 2.ročník magisterského studia Matej.stehlik@centrum.cz 602 / 34 40 46 Definice TV BIO Tato tématická celoplošná televizní stanice je určena všem, kteří

Více

Virtuální národní fonotéka. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička

Virtuální národní fonotéka. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička Virtuální národní fonotéka Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013 Filip Šír a Petr Žabička Úvod v ČR neexistuje Národní fonotéka pro zvukové dokumenty jako ekvivalent NFA pro filmy v zahraničí

Více

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé,

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé, MISS ACADEMIA ČR 2008 Vážení přátelé, studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádají další ročník soutěže MISS ACADEMIA ČR, ve kterém bude zvolena v pořadí už dvanáctá

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více