Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech. Rozvojové možnos obcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech. Rozvojové možnos obcí"

Transkript

1 Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech >>> >>> Rozvojové možnos obcí

2

3 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Rozvojové možnos obcí Praha 2010

4 Zpracoval: GaREP, spol. s r. o., společnost pro regionální ekonomické poradenství Autorský kolek v: Ing. Jan Binek, Ph.D. RNDr. Hana Svobodová RNDr. Kateřina Chabičovská Mgr. Jan Holeček PhDr. Iva Galvasová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, GaREP, spol. s r.o., Brno, ISBN

5 Obsah Úvod /5 1. Obec jako základní rozvojový celek /6 1.1 Základní úkoly obecní samosprávy /7 1.2 Rozvojové nástroje obcí / Rozvojové podmínky obcí /17 2. Aktéři rozvoje na obecní úrovni / Role orgánů obce při plánování a realizaci rozvoje / Hlavní aktéři rozvoje v obci a jejich role / Podpora zapojení občanů do rozvoje obce /31 3. Spolupráce obcí / Východiska spolupráce / Možnos regionální spolupráce / Fungování svazků obcí /40 Závěr /45 Přílohy /46

6

7 Úvodní slovo Vážení starostové a zastupitelé, vaším zvolením do samosprávy obce jste byli postavení před náročný úkol spravovat a rozvíjet vaši obec. Obce jsou základními územními jednotkami, od kterých je odvozen rozvoj regionů i celého státu. Ministerstvo pro místní rozvoj se jako jedné ze svých klíčových působnos věnuje místnímu a regionálnímu rozvoji a v metodické, informační i další podpoře obcí spatřuje důležitou prioritu vzájemné spolupráce. Chtěli bychom vám proto nabídnout tuto publikaci, která přibližuje zásadní témata v oblas plánování a řízení rozvoje obcí. Cílem publikace je jasně a přehledně zformulovat základní postupy a doporučení ke koncepčnímu a systema ckému rozvoji obce a ke spolupráci s aktéry místního rozvoje. Publikace usiluje o pomoc zejména začínajících starostům v uchopení hlavních rozvojových ak vit obce a starostům pokračujícím v dalším volebním období chce přinést nové inspirace a podněty ke zlepšení správy a řízení obce. Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro místní rozvoj /5

8 Obec jako základní rozvojový celek

9 1.1 Základní úkoly obecní samosprávy Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Je veřejnoprávní korporací, má právo vlastnit majetek a hospodařit s ním. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. To jsou základní fakta vyplývající ze zákona o obcích. V ČR funguje tzv. smíšený systém veřejné správy, tj. každá úroveň územní samosprávy vykonává činnos v samostatné působnos a v přenesené působnos (výkon státní správy). Pla zákonná preference samostatné působnos, tj. co zákon výslovně neoznačí jako působnost přenesenou, to spadá do působnos samostatné. Činnos v přenesené působnos je možno delegovat na jinou obec na základě veřejnoprávní smlouvy. Počet obcí a jejich průměrná populační velikost v krajích ČR (bez Prahy) 0 Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královehradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský 4172 Moravskoslezký Počet obcí v roce 2009 Průměrný počet obyvatel Pramen: Český sta s cký úřad, 2010 /7

10 Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech Klíčovým, i když ne výlučným, rysem samosprávné činnos je fakt, že jde o oprávnění, možnost. V oblas rozvoje obce se ak vitě a invenci meze nekladou. Základní kompetence obcí Oprávnění v samostatné působnos Místní poplatky a účast na správě poplatků a daní Zřizování zařízení či orgánů Vyjádření obcí Oprávnění vydávat právní akty Povinnos v samostatné působnos Povinnost vést kroniku Péče o vodovody a kanalizace Zajištění požární ochrany Péče o vodovody a kanalizace Zajištění požární ochrany Povinnos v přenesené působnos Přestupkové řízení Krizové řízení Koncepční činnost Sociální oblast Doprava Životní prostředí a ochrana přírody Volby, referenda Poskytování informací Vydávání stanovisek Vydávání povolení Poskytování součinnos Rozvojové směřování obce a její rozvojové možnos jsou významnou měrou ovlivněny velikos obce a z ní vyplývajícími funkcemi. Základními funkcemi obce, jako sídelního útvaru, jsou obytná, pracovní a obslužná. Význam těchto funkcí se liší zejména v závislos na postavení obce v sídelním systému. V malých obcích dominuje funkce obytná, s růstem velikos dochází ke zvětšování pestros sídelních funkcí. Specifikem sídlení struktury ČR je vysoký podíl malých obcí. Téměř čtvr na obcí má méně než 200 obyvatel, počet obyvatel do vykazuje celkem 78 % obcí. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování situace sídla a jeho okolí. Je podmíněn koncepčním a promyšleným přístupem. 8/

11 Z věcného pohledu jsou hlavními oblastmi činnos obce: >>> Výkon státní správy v přenesené působnos. >>> Základní správa obce (fungování orgánů obce, péče o majetek, plnění zákonem stanovených povinnos ). >>> Zajištění veřejných služeb (ve vlastní režii či delegováním). >>> Realizace rozvojových ak vit. Veřejné služby obvykle chápeme jako služby poskytované veřejnou správou, v kontextu této publikace tedy poskytované obcí. >>> Z veřejných služeb je jednoznačně dána povinnost obce zajis t základní školní docházku, a to buď zřízením vlastní základní školy, nebo zajištěním školní docházky v jiné obci v rámci daného školského obvodu. >>> Obvyklými veřejnými službami jsou vedle provozu veřejného osvětlení i péče o místní veřejná prostranství, veřejnou zeleň a místní komunikace, obecní knihovna či služby v oblas odpadového hospodářství. >>> Škála dalších veřejně poskytovaných služeb se odvíjí od velikos obce. Větší obce často provozují sociální zařízení, kulturní zařízení (muzea, divadla), koupaliště, sportovní zařízení apod. Část veřejných služeb je zajišťována neziskovým sektorem na základě finanční podpory z veřejných prostředků. Při určitém zjednodušení můžeme rozlišit tři základní oblas rozvojových ak vit obce: >>> zajištění podmínek pro život obyvatel a podnikání (přímý vliv inves ční ak vity převážně infrastruktura), >>> vytváření prostředí pro rozvoj občanských ak vit (nepřímý vliv), >>> vytváření prostředí pro rozvoj ekonomických ak vit (nepřímý vliv). V oblas zajištění podmínek pro život obyvatel a podnikání obec: >>> plánuje rozložení jednotlivých ak vit v katastru obce a vymezuje jim příslušný prostor v územním plánu; >>> buduje inženýrské sítě v obci (kanalizace včetně napojení na čis rny odpadních vod, plynofikace, vodovod, teplovod apod.); >>> buduje místní komunikace, parkovací stání, chodníky; >>> buduje zařízení pro volnočasové ak vity (počínaje dětskými hřiš, přes ostatní sportoviště, po zařízení k pořádání kulturních a společenských ak vit). /9

12 Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech V oblas vytváření prostředí pro rozvoj občanských ak vit obec: >>> průběžně informuje občany o dění v obci a podporuje jejich maximální zapojení do dění v obci; >>> finanční podporuje neziskové občanské ak vity v obci; >>> vytváří hmotné zázemí pro činnost neziskových organizací. V oblas vytváření prostředí pro rozvoj ekonomických ak vit obec: >>> komunikuje s podnikateli a reflektuje jejich potřeby ve vztahu k obci; >>> dle místních možnos připravuje či propaguje prostory pro podnikání; >>> zapojuje místní podnikatele do dění v obci. 10/

13 1.2 Rozvojové nástroje obcí Nástroje rozvoje můžeme v obecné rovině označit jako pomůcky k výkonu, podpoře nějaké činnos. Nástroje územního (regionálního) rozvoje lze rozlišit na: >>> administra vní nástroje (legisla va, závazné procedury, postupy, organizační normy), >>> koncepční nástroje (strategie, programy, plány, poli cké deklarace, územně plánovací dokumenty, pozemkové úpravy), >>> ins tucionální nástroje (ins tuce, spolupráce, regionální management), >>> věcné nástroje (infrastruktura, poskytnu prostor, služeb, hmotného plnění, poradenství), >>> sociálně-psychologické nástroje (vzdělávání, komunikace, mo vace), >>> finanční nástroje (systémy finančních podpor, dotace, granty). Základní regulačním nástrojem na obecní úrovni jsou obecní vyhlášky. Stěžejními rozvojovými nástroji jsou nástroje koncepční. Vytváří rámec pro uplatnění ostatních nástrojů. Z uvedeného důvodu jim bude věnována v dalším textu zvýšená pozornost. Při plánování rozvoje území se uplatňují dva základní nástroje: strategické a územní plánování. Každý ze zmíněných přístupů má své silné stránky i omezení. Mezi nimi je vztah symbiózy představa o rozvoji a hledání území pro realizaci či opačně disponibilní území a op malizace jeho využi. Srovnání strategického a územního plánování Strategické plánování Má ak vizační charakter stanovuje směřování (filozofii) rozvoje (myšlenka o rozvoji). Formuluje a provazuje hlavní kategorie rozvojových ak vit. Náležitos a procesy nejsou zákonně upraveny a vychází z praxe (proto často různá terminologie, metodika a obsah). Územní plánování Jde o prostorový průmět rozvojových ak vit s územním dopadem. Má převážně regulační charakter stanovuje limity využi území Náležitos a procesy závazně upraveny stavebním zákonem. /11

14 Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech Mezi strategickým a územní plánováním je vztah jisté symbiózy představa o rozvoji a hledání území pro realizaci či opačně disponibilní území a op malizace jeho využi. Vztah strategického a územního plánování Strategické plánování >>> Vize a cíle Čeho se chce dosáhnout Jak toho dosáhnout >>> Opatření Ak vity >>> Územní plánování Kde to zrealizovat >>> >>> Územní plán V oblas podpory využívání prostorových dispozic obce lze doporučit: >>> Pravidelné revize územního plánu a vyhodnocení využi dispozic a využi dřívějších změn územního plánu. >>> Ak vní podporu rozvoje obce v souladu s územním plánem (častým problémem je nesoulad mezi děním v obci a rozvojovými možnostmi zakotvenými v územním plánu mnohé pro určité ak vity vyčleněné prostory jsou vlastnicky či jinak zablokovány). >>> Větší využi regulačních plánů k udržení harmonické a funkční zástavby (např. stanovení parametrů staveb). Souvisejícím koncepčním (a často podceňovaným) nástrojem je realizace komplexním pozemkových úprav. Vedle vyřešení vlastnických vztahů v katastru obce je z hlediska rozvojového zásadní zajištění podmínek pro zlepšení životního prostředí (pro erozní opatření), ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství (pro povodňová opatření) a zvýšení ekologické stability krajiny. Zpevněné cesty vybudované v jejich rámci mohou mít využi jak pro volnočasové ak vity a sport, tak pro cestovní ruch. Strategické plánování je z hlediska regionálního rozvoje východiskem pro uplatnění a koordinaci dalších rozvojových kroků (nástrojů). 12/

15 Proces strategického plánování je formalizován ve strategických (koncepčních dokumentech). V obecné rovině rozlišujeme následující hierarchii koncepčních dokumentů: >>> Strategie je dlouhodobý koncepční dokument, který určuje základní linie rozvoje daného subjektu, resp. území daného subjektu, ve všech základních oblastech na dlouhé období ( kam jdeme ). >>> Program je střednědobý dokument. Vychází a navazuje na Strategii (samostatně ztrácí smysluplnost) a ve střednědobém horizontu vytyčuje opatření, která bude subjekt realizovat, aby dosáhl strategických cílů. >>> Plán je krátkodobý dokument prováděcího charakteru. Konkre zuje vybraná opatření ve formě projektů či ak vit. Obsahuje již harmonogram a stanovuje způsob financování. Plán již není koncepční dokument. ( Akční plán ) Důležitá je provázanost a sladění jednotlivých dokumentů, a to na ver kální i horizontální úrovni. V praxi mají bohužel zpracované koncepční dokumenty spíše větší obce. Pro menší obce je typické plánování na úrovni svazků obcí, kdy do společného dokumentu včleňují své obecní priority (více viz podkapitola 3.3). Strategie rozvoje obce je základním nástrojem řízení obce na základě poznání situace v obci a představ občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších formuluje rozvojové cíle obce a ak vity vedoucí k jejich naplnění. Hlavními přínosy strategie rozvoje obce jsou: >>> Sladění představ o rozvoji obce. >>> Iden fikace problémů a možných řešení. >>> Formulace rozvojových záměrů a projektů. >>> Rozvržení realizace ak vit a subjektů se na nich podílejících. >>> Alokace vlastních finančních prostředků a určení potřeby prostředků vnějších. >>> Východisko pro územní průmět ak vit v územním plánu. Op mální struktura komplexního koncepčního dokumentu Jeden strategický dokument tvořený hierarchicky odstupňovanými a vzájemně provázanými částmi. Analy cká část průběžná aktualizace Návrhová část Strategická část ( kam jdeme ) Programová část ( jak jdeme ) Projektová část akční plán ( co děláme ) Roste frekvence aktualizace Implementační část způsob realizace, monitoringu, aktualizace a financování (projektová část může být rovněž zařazena až v této čás ) /13

16 Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech Realizace strategického plánování může mít různé podoby (expertní přístupy, komunitní plánování, dílčí alterna vní přístupy apod.), které kladou důraz na různé rozvojové aspekty. Po metodické stránce rozlišujeme následující přístupy k tvorbě koncepčních dokumentů: >>> Zpracování vlastními silami obce či svazků obcí. >>> Zapojení vnějších expertů v poradenské roli, kteří zajišťují metodické vedení. >>> Zadání odbornému subjektu ke kompletnímu zpracování (i v tomto případě je však nutná součinnost zadavatele). Důležitý je transparentní způsob tvorby se zapojením všech aktérů. Můžeme rozlišit následující fáze procesu strategického plánování: >>> Počátek: Budování partnerství >>> Poznání území: Analýzy >>> Pohled kupředu: Společná vize >>> Organizování: Strategický rámec >>> Uskutečnění akce: Implementace a monitoring >>> Zhodnocení: Evaluace a zpětná vazba Pro posouzení úspěšnos rozvojových ak vit je nutné vytvořit systém sběru a sledování vývoje hodnot rozvojových ukazatelů (= monitoring). Na základě těchto dat zachycujeme změny situace a provádíme vyhodnocení účinnos a efek vnos realizovaných opatření (= evaluace). Základní otázky při hodnocení rozvoje: Jak jsou rozvojové ak vity účinné? Jak se nám daří plnit cíle? Účinnost = dosažené cíle / plánované cíle Jak jsou rozvojové ak vity efek vní? Kolik nás stojí dosažení daného výsledku? Efek vnost = vstupy / výstupy, výsledky, dopady Hospodárnos rozumíme dosažení minimálních nákladů na daný výstup. 14/

17 Oporou při volbě či vyhodnocování rozvojových ak vit jsou jednotlivé typy indikátorů: >>> Indikátory vstupů nejčastěji objem vynaložených finančního prostředků, případně časových kapacit (Kč). >>> Indikátory výstupů objem vytvořeného výstupu (m 2, km, ks). >>> Indikátory výsledků výsledky využi vytvořených výstupů. >>> Indikátory dopadů přínosy, důsledky odvíjející se od dosažených výsledků Je důležité si uvědomit, že cílem projektů nejsou jejich výstupy, ale změny situace, řešení problémů. Vytvořený výstup je pouze prostředkem k dosažení cíle. Ideální měření efek vnos vynaložených prostředků nejen k výstupům, ale i k dopadům. Ukázka uplatnění rozvojových indikátorů Indikátor Tvorba turis ckého produktu regionu Výstavba obchvatu města Vstupů Náklady na tvorbu Náklady na výstavbu Výstupů Vytvořený produkt, ks propagačních materiálů 10 km silnice, 4 křižovatky Výsledků Zvýšení návštěvnos o 20 % zkrácení průjezdu městem o 5 minut, snížení provozu ve městě o 60 %, snížení hlučnos a prašnos o 30 % Dopadů Zvýšení příjmů podnikatelů Zlepšení zdraví a kvality života obyvatel, z cestovního ruchu o 15 %, zvýšení zvýšení atrak vity města, nárůst bytové zaměstnanos v cestovním ruchu o 10 % výstavby, přírůstek obyvatel S uplatnění koncepčních nástrojů úzce souvisí i nastavení nástrojů ins tucionálních, tj. nastavení vnitřních systémů a procesů obce (fungování orgánů obce, finanční mechanismy, komunikace apod.) a systému zapojení klíčových subjektů rozvoje obce, tj. aktérů (viz kapitola 2). Důležitým aspektem všech ekonomických činnos je ekonomická (rozpočtová a majetková) stránka. Při sestavování rozpočtových plánů je třeba pracovat s několikaletým časovým horizontem a sestavovat víceleté rozpočty. V praxi to znamená, že obec pracuje nejen s rozpočtem na nejbližší rok a na další roky sestaví formální a stručný rozpočtový výhled, ale sestaví vždy rozpočet na několik let (3 5) a v každém dalším roce provede aktualizaci /15

18 Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech a přidá rozpočet na další rok. Tento postup se označuje jako víceleté rozpočtování. Přínosy víceletého rozpočtování jsou zejména: >>> Zlepšení dlouhodobého plánování, >>> Zkvalitnění rozpočtového hospodaření a efek vnější využívání finančních prostředků. >>> Podklad pro lepší řízení svých závazků. >>> Úspora času věnovaného pracím na rozpočtu. >>> Zaměření se na hodnocení výkonů. >>> Omezení vlivu jednorázových příjmů a krátkodobých dotací. Zásadním finančním nástrojem jsou dotace (nenávratně poskytnuté prostředky z veřejného rozpočtu, za které neexistuje pro plnění ). V realitě finančního systému veřejné správy je realizace větších rozvojových akcí na dotacích silně závislá. Je však třeba zvažovat vztah nákladů na získání dotací a míra úspěšnos. Často nepla, že administra vní náročnost je přímo úměrná objemu získaných finančních prostředků. Podíl spolufinancování bývá ve skutečnos vždy vyšší než je původní plán (je třeba počítat s neuznatelnými náklady). Může tak být výhodnější realizovat menší projekt z vlastních prostředků než získat dotaci s vyšší finanční spoluúčas a značnými náklady na administra vu. Úspěšnost působení starosty je bohužel často posuzována pouze počtu a objemu získaných dotací, nikoliv podle toho, co se v obci skutečně podařilo vytvořit a zlepšit. V souvislos s realizací projektů je důležitá otázka udržitelnos. Obec musí počítat s náklady na provoz a údržbu vybudovaných objektů, tj. se zátěží běžného rozpočtu. 16/

19 1.3 Rozvjové podmínky obcí Rozvojovými podmínkami chápeme možnos a charakteris ky daného území. Můžeme se na ně podívat z různých úhlů: >>> Z hlediska obyvatel obce je to přítomnost faktorů ovlivňujících pozi vně jejich život, např. dobrá dopravní dostupnost, kvalitní bydlení, dostupnost služeb, možnos volnočasových ak vit, pracovní příležitos, kvalita životního prostředí, příjemné prostředí, klid atd. >>> Z hlediska ekonomického rozvoje jsou to hodnoty, které mohou přilákat do obce nové obyvatele, podnikatele, investory, např. objekty a pozemky vhodné pro podnikání, kvalitní dopravní komunikace, dostupnost inženýrských a dopravních sí, kvalifikovaná pracovní síla, odbytové trhy, přírodní, kulturní, rekreační atrak- vity atd. >>> Z hlediska návštěvníků jde o faktory, které ovlivňují výběr lokality k pobytu či návštěvě, např. atrak vita daného prostoru, výskyt přírodních, kulturních a historických zajímavos, sportovní možnos, ubytovací a stravovací kapacity apod. Každé místo má své neopakovatelné kombinace určitých vlastnos, které vytvářejí potenciály pro směřování rozvoje. Využitelnost těchto potenciálů je závislá na smysluplné ak vitě obyvatel, poloze místa a na velikos kapitálu, který je k dispozici. Kombinace těchto vstupů do jisté míry předurčuje i op mální strategii chování obcí i celých regionů ve využívání svých dispozic. Rozvojové podmínky mají prostorové a velikostní souvislos, najdeme však řadu obcí, které se i přes ob žné podmínky dokážou úspěšně rozvíjet. Úspěšný rozvoj nejčastěji důsledkem vnitřní ak vizace (lidské zdroje) a komplexního přístupu k rozvoji. Nedostatek finančních prostředků bývá často spíše zástupným problémem pro zdůvodnění neak vity. Pro řízení rozvoje obce je zásadní proniknout do základních rozvojových souvislos obce, tj. poznat situaci v jednotlivých oblastech, pojmenovat rozvojové šance nebo naopak rozvojové problémy a v neposlední řadě nalézt jejich příčiny. /17

20 Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech Základní prostorové vazby obce <<< Dálnice, rychlostní komunikace >>> <<< Výchozí obec Bydlení Pracovní příležitos Služby Atrak vity Dostupnost (kvalitní dopravní spojení) Obslužnost (autobusové spojení) <<< Město X Komplexní služby Kultura Pracovní příležitos Obec Y Pracovní příležitos Dopravní dostupnost a obslužnost dané obce vůči střediskům zaměstnanos a služeb jsou klíčové faktory rozvoje. Dopravní dostupnos chápeme využitelné napojení na dopravní síť (tj. např. v případě dálnic existenci dálničního sjezdu v blízkos obce). Zodpovědnost za rozvoj a údržbu dopravní infrastruktury mají následující subjekty: >>> Ředitelství silnic a dálnic ČR odpovědnost za dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy, >>> Správa železniční dopravní cesty, státní organizace odpovědnost za všechny železniční tratě, >>> příslušné kraje ČR odpovědnost za komunikace II. a III. třídy, >>> jednotlivé obce ČR odpovědnost za místní komunikace a chodníky. Dopravní obslužnost je souhrnem počtu spojů veřejné dopravy do ostatních sídel v průběhu týdne (často vykazuje značné rozdíly mezi pracovními dny a víkendy). K výraznému posunu v organizaci veřejné dopravy, i ke zlepšení dopravní obslužnos obcí v řadě regionů, došlo v posledních letech, kdy začaly jednotlivé kraje budovat systémy integrované veřejné dopravy, ve kterých se velmi často kombinuje autobusová a železniční doprava. 18/

21 Základní dopravní obslužnost zajišťují ze zákona kraje. Obce se zapojují do vyjednávání počtu spojů, v případě spolufinancování mohou požadovat dosáhnout navýšení spojů. V posledních letech se však stále více rozvíjí budování komunikací pro rozvoj cyklodopravy. Tato oblast dopravní infrastruktury je to ž velmi podporována z národních a hlavně evropských dotačních zdrojů. Připojení obce na stávající cyklotrasy či cyklostezky může významně oživit sezónní cestovní ruch a přispět tak k dalšímu rozvoji obce. V oblas rozvoje dopravy a dopravní obslužnos spočívá úloha obce zejména v: >>> ak vní účas při ladění zapojení obce do IDS (s předs hem a ve spolupráci s okolními obcemi vyjednávat o jízdních řádech, zohlednit potřeby pracujících i dostupnost služeb v okolních obcích); >>> podněcovat budování a rekonstrukce místních komunikací; >>> spolupracovat se správcem dané silnice a vyvíjet určitý nátlakem na priorizaci oprav dotyčných komunikací (případ silnic II. a III. řádu, které spravuje daný kraj); >>> budovat a udržovat chodníky, obecní parkoviště nebo zastávky veřejné dopravy (např. přebudováním nástupních ostrůvků a vybudováním přístřešků na ochranu před nepříznivým počasím); >>> podporovat projekty zvyšující bezpečnost silničního provozu; >>> podporovat výstavbu cyklostezek mezi jednotlivými obcemi a v turis cky atrak- vních oblastech. Situace v oblas bydlení je do značné míry ovlivněna rostoucí mobilitou obyvatelstva, souvisí i s demografickými ukazateli (stárnu populace, změny počtu dě, velikos rodin, typů domácnos atd.). Intenzita bytové výstavby má obvykle úzkou vazbu na dostupnost větších měst (suburbanizace) a na rozmístění pracovních příležitos. Konkrétní možnos, jak podpořit či usnadnit bytovou výstavbu, jsou: >>> vymezit vhodné prostory pro výstavbu v územním plánu v přiměřeném rozsahu a lokalitách (s preferencí míst v zastavěném území); >>> dle finančních a majetkových poměrů obce zasíťovat pozemky vymezené pro výstavbu; >>> koordinovat a podporovat výstavbu v intravilánu obce (v prolukách) v případě volných pozemků a zpustlých domů může starosta sehrát nemalou roli v oblas vyjednávání prodeje a nového využi prostor. /19

22 Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech Obecnější socioekonomickou situaci obce vyjadřují kromě výše uvedených faktorů také možnos trhu práce vyjádřené ukazateli zaměstnanos a nezaměstnanos. Struktura zaměstnanos ekonomicky ak vních obyvatel odráží celkové zaměření místního hospodářství, dojížďkové vazby a postavení sídla v celkové hierarchii sídel. Nezaměstnanost úzce souvisí se stabilitou ekonomických subjektů, resp. jejich odbytovými možnostmi, a strukturou regionální ekonomiky. Míra nezaměstnanos je jedním z hlavních ukazatelů hospodářské problémovos území. Jde o podíl uchazečů o zaměstnání ke všem osobám schopným pracovat čili ekonomicky ak vním (zaměstnaným i nezaměstnaným). Míra nezaměstnanos prochází typickými sezónními výkyvy: je vyšší v zimních měsících, postupně se snižuje s m, jak přibývají příležitos sezónního zaměstnání ve stavebnictví, zemědělství aj. Zvýší se potom v létě, kdy se na úřadech práce registrují čerství absolven škol, mírně klesá s jejich postupným umísťováním na trhu práce a opět roste s ukončováním sezónních prací. Mimo tyto pravidelné oscilace, které jsou pozorovatelné ve většině regionů, prochází nezaměstnanost také dlouhodobějšími oscilacemi. V jejich průběhu se mění také rela vní pozice jednotlivých regionů a obcí. Konkrétní situaci na obecní úrovni lépe ilustrují absolutní počty uchazečů, které umožňují posoudit vhodnos nástrojů ak vní poli ky zaměstnanos. Významným rysem trhu práce je vyjížďka za prací. Ta vyrovnává nesoulad v rozmístění pracovních míst a míst bydliště (umožňuje prostorovou separaci pracovní a obytné funkce). Informace o dojížďce a vyjížďce jsou současně významné pro zjištění územního rozmístění a odvětvové struktury pracovních míst, z hlediska odhadu dopravních potřeb atd. Informace o dojížďce a vyjížďce za prací se v ČR zjišťují při sčítání lidu, domů a bytů. Vysoká intenzita vyjížďky za prací je charakteris cká pro celou ČR a jak ukázaly výsledky sčítání lidu v roce 2001 v průběhu 90. let nedošlo k jejímu podstatnému snížení. Je to podmíněno především narůstající specializací ekonomických činnos v jednotlivých místech, a také koncentrací především terciárních ak vit do městských center, kterou dojížďka za prací umožňuje. Tuto skutečnost je možné hodno t jednak pozi vně, neboť umožňuje nalézt ekonomicky ak vním osobám zaměstnání odpovídající jejich vzdělání, kvalifikaci či zájmům, jednak nega vně, protože dlouhá doba strávená v zaměstnání v jiné obci snižuje vazbu obyvatel k obci jejich bydliště. 20/

23 Ke zlepšení situace na trhu práce může obce přispět několika způsoby: >>> nepřímo podporou rozvoje dopravní a technické infrastruktury i vybavenos obcí; >>> přímo pak nabídkou pozemků či objektů vhodných k podnikání; >>> zpřístupněním relevantních informačních a metodických materiálů pro podnikatele; >>> spoluprácí se subjekty reprezentujícími podnikatele (hospodářskou komorou, agrární komorou) a případnými dalšími subjekty v oblas informační a metodické pomoci pro malé a drobné podnikatele; >>> podporou rozvoje cestovního ruchu či jiných ak vit, které pomohou rozvoji regionu, atd. Pro život obyvatel v obci je důležitá dostupnost nejen pracovních příležitos, ale také nejrůznějších typů služeb (veřejných i komerčních) pro uspokojování potřeb občanů. Značný význam mají také podmínky pro rekreaci a trávení volného času včetně kvalitního životního prostředí. Do oblas veřejných služeb se tradičně řadí školství, zdravotnictví a sociální služby. Rozvoj veřejných služeb je limitován finančními možnostmi obcí. Na rozsah veřejných služeb a na způsob jejich zajištění má vliv vývoj situace v dané obci, množství potenciálních uživatelů či preference obyvatel. V prostorovém pohledu lze rozlišit dvě úrovně poskytování veřejných služeb: >>> základní služby, jež by měly být zabezpečeny přímo v dané obci nebo v nejbližší spádové obci (např. základní škola, ordinace prak ckého lékaře); >>> specializované služby, za nimiž je možné dojíždět (jsou obyvateli využívány méně často, nebo vyžadují vyšší specializaci poskytovatelů, např. střední škola, specializovaná ambulance). Vybavenost obce komerčními službami je obvykle přímo úměrná velikos dané obce. Možnos podpory zajištění komerčních služeb jsou však na obecní úrovni omezené. /21

24 Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech Obec může např.: >>> zpracovat adresář služeb pro občany v obci a blízkém okolí včetně provozních dob a informací o nabídce, >>> provést šetření poptávky po chybějících službách a zhodnocení smysluplnos jejich zřízení, >>> nabídnout prostory či jinou věcnou výpomoc současným či potenciálním poskytovatelům služeb v obci; podpořit občany, kteří by byli ochotni určité služby pro ostatní zajis t. Pro spokojený život v obci je nutné poskytnout občanům prostor pro trávení volného času, v jehož rámci lze vymezit tři hlavní okruhy činnos : kulturu, sport a zájmové ak vity. Mezi obecné faktory kulturního a společenského života vesnic, které podporují stabilitu venkovských společenstev a startují jejich rozvoj, patří následující: >>> činnost spolků, >>> ak vizace obyvatel, >>> zapojení všech věkových skupin obyvatel, >>> zapojení žen, >>> pravidelné setkávání obyvatel a společné řešení problémů, >>> existence historické pamě (kroniky, památky, zvyky), >>> rozvoj místního cestovního ruchu. Vnímání rozvojových ak vit obce i celkové atrak vity obce jak jejími obyvateli, tak návštěvníky pozi vně ovlivňuje vzhled obce. Násobí efekty různých inves c a dělá z obce krásné místo pro život. Z hlediska možnos obce a způsobu realizace vzhledu obce můžeme v zásadě rozlišit tři věcné oblas : >>> rekonstrukce a údržba veřejných prostranství, obecních budov a místních komunikací; >>> výsadba a údržba veřejné zeleně; >>> péče o vzhled budov a pozemků soukromých subjektů. 22/

25 Možnos obce posílit své rozpočtové příjmy závisí na mnoha specifických okolnostech. Můžeme uvést následující způsoby ovlivnění rozpočtových příjmů: >>> Omezená daňová pravomoc např. stanovení koeficientu u daně z nemovitos (malý přínos). >>> Schválení vybírání nového místního poplatku (v rámci zákonem stanovených poplatků a zákonem daných limitů jejich výše). >>> Nedaňové příjmy stanovení výše uživatelských poplatků za poskytování veřejných statků a služeb na území města, výhodný pronájem majetku. >>> Rozhodnu o využi návratného způsobu financování emise obligací, úvěr, finanční leasing. >>> Op malizace nakládání s majetkem města. >>> Ak vní snaha o získání dotací. >>> Podpora podnikání a inves ční ak vity dosáhnout zlepšení situace v oblas zaměstnanos na své území a zvýšit tak především příjem z daně z příjmů (ten se na rozpočtovém určení daní podílí pouze malým procentem viz příloha 1). Struktura příjmů obcí 0 20% 40% 60% 80% 100% Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Neinves ční dotace Inves ční dotace Pramen: Státní závěrečný účet za rok 2009 /23

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování 10. prosince 2009 HLAVNÍ TÉMATA Struktura, pojetí, aplikace částí PRJMK Způsoby tvorby koncepčních

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Horizontální spolupráce obcí

Horizontální spolupráce obcí Horizontální spolupráce obcí Právo na spolupráci obcí je zakotveno v ústavě i legislativě ČR Lze je nalézt i v mezinárodních dokumentech především čl. 10 Evropské charty místní samosprávy, který zakotvuje

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

P1: Informace o projektu MMR, rámec, význam a stav plánování obcí

P1: Informace o projektu MMR, rámec, význam a stav plánování obcí Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O projektu Realizace projektu: prosinec 2013 červen 2015 Zapojeno celkem 185 z celkem 205

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Představení SMS ČR Doba realizace projektu: 09/2014 11/2015 Realizátor projektu: SMS ČR Financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Cíl projektu

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje

Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje Datum účinnosti od: 1. ledna 2001 Změny a doplňky předpisu: zákonem 320/2002 Sb. 1. ledna 2003 Parlament se usnesl

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu A) Cíle opatření: rozvoj konkurenceschopné, environmentálně šetrné zemědělské výroby především v oblastech s

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj Foto: František Maršálek Ústav územního rozvoje Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj (metodika pro obce) Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Informace o metodice Metodika je výstupem výzkumného

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 (OP AT-CZ) Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice 21. 4. 2010 Mgr. Gabriela Grycová Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH 2014+ Strategická část Ing.Alexandra Fürbachová, členka správní rady MAS KH o.p.s. Strategická část Mise = proč strategii vytváříme: Strategie MAS

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

ANALYTICKÁ STUDIE ODVĚTVÍ MUNICIPALITY

ANALYTICKÁ STUDIE ODVĚTVÍ MUNICIPALITY Stránka 1 z 11 ANALYTICKÁ STUDIE ODVĚTVÍ MUNICIPALITY Hospodaření obcí je přímo závislé na zdraví ekonomiky státu, což se projevuje v hlavní složce municipálních rozpočtů daňových příjmech. Období recese

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Setkání se starosty. v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice,

Setkání se starosty. v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice, Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 Setkání se starosty v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice, 6. 9. 2016

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 22. 9. 2016 RSK Plzeňského kraje Struktura prezentace 1. Význam regionálního akčního plánu 2. Aktuální a plánované

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Strategické plánování v obcích. integrované přístupy a metodická podpora

Strategické plánování v obcích. integrované přístupy a metodická podpora Strategické plánování v obcích integrované přístupy a metodická podpora Proč by měla obec strategicky plánovat? Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 23. 9. 2016 RSK Jihomoravského kraje Struktura prezentace 1. Význam regionálního akčního plánu 2. Aktuální a plánované

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více