Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech. Rozvojové možnos obcí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech. Rozvojové možnos obcí"

Transkript

1 Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech >>> >>> Rozvojové možnos obcí

2

3 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Rozvojové možnos obcí Praha 2010

4 Zpracoval: GaREP, spol. s r. o., společnost pro regionální ekonomické poradenství Autorský kolek v: Ing. Jan Binek, Ph.D. RNDr. Hana Svobodová RNDr. Kateřina Chabičovská Mgr. Jan Holeček PhDr. Iva Galvasová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, GaREP, spol. s r.o., Brno, ISBN

5 Obsah Úvod /5 1. Obec jako základní rozvojový celek /6 1.1 Základní úkoly obecní samosprávy /7 1.2 Rozvojové nástroje obcí / Rozvojové podmínky obcí /17 2. Aktéři rozvoje na obecní úrovni / Role orgánů obce při plánování a realizaci rozvoje / Hlavní aktéři rozvoje v obci a jejich role / Podpora zapojení občanů do rozvoje obce /31 3. Spolupráce obcí / Východiska spolupráce / Možnos regionální spolupráce / Fungování svazků obcí /40 Závěr /45 Přílohy /46

6

7 Úvodní slovo Vážení starostové a zastupitelé, vaším zvolením do samosprávy obce jste byli postavení před náročný úkol spravovat a rozvíjet vaši obec. Obce jsou základními územními jednotkami, od kterých je odvozen rozvoj regionů i celého státu. Ministerstvo pro místní rozvoj se jako jedné ze svých klíčových působnos věnuje místnímu a regionálnímu rozvoji a v metodické, informační i další podpoře obcí spatřuje důležitou prioritu vzájemné spolupráce. Chtěli bychom vám proto nabídnout tuto publikaci, která přibližuje zásadní témata v oblas plánování a řízení rozvoje obcí. Cílem publikace je jasně a přehledně zformulovat základní postupy a doporučení ke koncepčnímu a systema ckému rozvoji obce a ke spolupráci s aktéry místního rozvoje. Publikace usiluje o pomoc zejména začínajících starostům v uchopení hlavních rozvojových ak vit obce a starostům pokračujícím v dalším volebním období chce přinést nové inspirace a podněty ke zlepšení správy a řízení obce. Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro místní rozvoj /5

8 Obec jako základní rozvojový celek

9 1.1 Základní úkoly obecní samosprávy Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Je veřejnoprávní korporací, má právo vlastnit majetek a hospodařit s ním. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. To jsou základní fakta vyplývající ze zákona o obcích. V ČR funguje tzv. smíšený systém veřejné správy, tj. každá úroveň územní samosprávy vykonává činnos v samostatné působnos a v přenesené působnos (výkon státní správy). Pla zákonná preference samostatné působnos, tj. co zákon výslovně neoznačí jako působnost přenesenou, to spadá do působnos samostatné. Činnos v přenesené působnos je možno delegovat na jinou obec na základě veřejnoprávní smlouvy. Počet obcí a jejich průměrná populační velikost v krajích ČR (bez Prahy) 0 Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královehradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský 4172 Moravskoslezký Počet obcí v roce 2009 Průměrný počet obyvatel Pramen: Český sta s cký úřad, 2010 /7

10 Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech Klíčovým, i když ne výlučným, rysem samosprávné činnos je fakt, že jde o oprávnění, možnost. V oblas rozvoje obce se ak vitě a invenci meze nekladou. Základní kompetence obcí Oprávnění v samostatné působnos Místní poplatky a účast na správě poplatků a daní Zřizování zařízení či orgánů Vyjádření obcí Oprávnění vydávat právní akty Povinnos v samostatné působnos Povinnost vést kroniku Péče o vodovody a kanalizace Zajištění požární ochrany Péče o vodovody a kanalizace Zajištění požární ochrany Povinnos v přenesené působnos Přestupkové řízení Krizové řízení Koncepční činnost Sociální oblast Doprava Životní prostředí a ochrana přírody Volby, referenda Poskytování informací Vydávání stanovisek Vydávání povolení Poskytování součinnos Rozvojové směřování obce a její rozvojové možnos jsou významnou měrou ovlivněny velikos obce a z ní vyplývajícími funkcemi. Základními funkcemi obce, jako sídelního útvaru, jsou obytná, pracovní a obslužná. Význam těchto funkcí se liší zejména v závislos na postavení obce v sídelním systému. V malých obcích dominuje funkce obytná, s růstem velikos dochází ke zvětšování pestros sídelních funkcí. Specifikem sídlení struktury ČR je vysoký podíl malých obcí. Téměř čtvr na obcí má méně než 200 obyvatel, počet obyvatel do vykazuje celkem 78 % obcí. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování situace sídla a jeho okolí. Je podmíněn koncepčním a promyšleným přístupem. 8/

11 Z věcného pohledu jsou hlavními oblastmi činnos obce: >>> Výkon státní správy v přenesené působnos. >>> Základní správa obce (fungování orgánů obce, péče o majetek, plnění zákonem stanovených povinnos ). >>> Zajištění veřejných služeb (ve vlastní režii či delegováním). >>> Realizace rozvojových ak vit. Veřejné služby obvykle chápeme jako služby poskytované veřejnou správou, v kontextu této publikace tedy poskytované obcí. >>> Z veřejných služeb je jednoznačně dána povinnost obce zajis t základní školní docházku, a to buď zřízením vlastní základní školy, nebo zajištěním školní docházky v jiné obci v rámci daného školského obvodu. >>> Obvyklými veřejnými službami jsou vedle provozu veřejného osvětlení i péče o místní veřejná prostranství, veřejnou zeleň a místní komunikace, obecní knihovna či služby v oblas odpadového hospodářství. >>> Škála dalších veřejně poskytovaných služeb se odvíjí od velikos obce. Větší obce často provozují sociální zařízení, kulturní zařízení (muzea, divadla), koupaliště, sportovní zařízení apod. Část veřejných služeb je zajišťována neziskovým sektorem na základě finanční podpory z veřejných prostředků. Při určitém zjednodušení můžeme rozlišit tři základní oblas rozvojových ak vit obce: >>> zajištění podmínek pro život obyvatel a podnikání (přímý vliv inves ční ak vity převážně infrastruktura), >>> vytváření prostředí pro rozvoj občanských ak vit (nepřímý vliv), >>> vytváření prostředí pro rozvoj ekonomických ak vit (nepřímý vliv). V oblas zajištění podmínek pro život obyvatel a podnikání obec: >>> plánuje rozložení jednotlivých ak vit v katastru obce a vymezuje jim příslušný prostor v územním plánu; >>> buduje inženýrské sítě v obci (kanalizace včetně napojení na čis rny odpadních vod, plynofikace, vodovod, teplovod apod.); >>> buduje místní komunikace, parkovací stání, chodníky; >>> buduje zařízení pro volnočasové ak vity (počínaje dětskými hřiš, přes ostatní sportoviště, po zařízení k pořádání kulturních a společenských ak vit). /9

12 Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech V oblas vytváření prostředí pro rozvoj občanských ak vit obec: >>> průběžně informuje občany o dění v obci a podporuje jejich maximální zapojení do dění v obci; >>> finanční podporuje neziskové občanské ak vity v obci; >>> vytváří hmotné zázemí pro činnost neziskových organizací. V oblas vytváření prostředí pro rozvoj ekonomických ak vit obec: >>> komunikuje s podnikateli a reflektuje jejich potřeby ve vztahu k obci; >>> dle místních možnos připravuje či propaguje prostory pro podnikání; >>> zapojuje místní podnikatele do dění v obci. 10/

13 1.2 Rozvojové nástroje obcí Nástroje rozvoje můžeme v obecné rovině označit jako pomůcky k výkonu, podpoře nějaké činnos. Nástroje územního (regionálního) rozvoje lze rozlišit na: >>> administra vní nástroje (legisla va, závazné procedury, postupy, organizační normy), >>> koncepční nástroje (strategie, programy, plány, poli cké deklarace, územně plánovací dokumenty, pozemkové úpravy), >>> ins tucionální nástroje (ins tuce, spolupráce, regionální management), >>> věcné nástroje (infrastruktura, poskytnu prostor, služeb, hmotného plnění, poradenství), >>> sociálně-psychologické nástroje (vzdělávání, komunikace, mo vace), >>> finanční nástroje (systémy finančních podpor, dotace, granty). Základní regulačním nástrojem na obecní úrovni jsou obecní vyhlášky. Stěžejními rozvojovými nástroji jsou nástroje koncepční. Vytváří rámec pro uplatnění ostatních nástrojů. Z uvedeného důvodu jim bude věnována v dalším textu zvýšená pozornost. Při plánování rozvoje území se uplatňují dva základní nástroje: strategické a územní plánování. Každý ze zmíněných přístupů má své silné stránky i omezení. Mezi nimi je vztah symbiózy představa o rozvoji a hledání území pro realizaci či opačně disponibilní území a op malizace jeho využi. Srovnání strategického a územního plánování Strategické plánování Má ak vizační charakter stanovuje směřování (filozofii) rozvoje (myšlenka o rozvoji). Formuluje a provazuje hlavní kategorie rozvojových ak vit. Náležitos a procesy nejsou zákonně upraveny a vychází z praxe (proto často různá terminologie, metodika a obsah). Územní plánování Jde o prostorový průmět rozvojových ak vit s územním dopadem. Má převážně regulační charakter stanovuje limity využi území Náležitos a procesy závazně upraveny stavebním zákonem. /11

14 Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech Mezi strategickým a územní plánováním je vztah jisté symbiózy představa o rozvoji a hledání území pro realizaci či opačně disponibilní území a op malizace jeho využi. Vztah strategického a územního plánování Strategické plánování >>> Vize a cíle Čeho se chce dosáhnout Jak toho dosáhnout >>> Opatření Ak vity >>> Územní plánování Kde to zrealizovat >>> >>> Územní plán V oblas podpory využívání prostorových dispozic obce lze doporučit: >>> Pravidelné revize územního plánu a vyhodnocení využi dispozic a využi dřívějších změn územního plánu. >>> Ak vní podporu rozvoje obce v souladu s územním plánem (častým problémem je nesoulad mezi děním v obci a rozvojovými možnostmi zakotvenými v územním plánu mnohé pro určité ak vity vyčleněné prostory jsou vlastnicky či jinak zablokovány). >>> Větší využi regulačních plánů k udržení harmonické a funkční zástavby (např. stanovení parametrů staveb). Souvisejícím koncepčním (a často podceňovaným) nástrojem je realizace komplexním pozemkových úprav. Vedle vyřešení vlastnických vztahů v katastru obce je z hlediska rozvojového zásadní zajištění podmínek pro zlepšení životního prostředí (pro erozní opatření), ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství (pro povodňová opatření) a zvýšení ekologické stability krajiny. Zpevněné cesty vybudované v jejich rámci mohou mít využi jak pro volnočasové ak vity a sport, tak pro cestovní ruch. Strategické plánování je z hlediska regionálního rozvoje východiskem pro uplatnění a koordinaci dalších rozvojových kroků (nástrojů). 12/

15 Proces strategického plánování je formalizován ve strategických (koncepčních dokumentech). V obecné rovině rozlišujeme následující hierarchii koncepčních dokumentů: >>> Strategie je dlouhodobý koncepční dokument, který určuje základní linie rozvoje daného subjektu, resp. území daného subjektu, ve všech základních oblastech na dlouhé období ( kam jdeme ). >>> Program je střednědobý dokument. Vychází a navazuje na Strategii (samostatně ztrácí smysluplnost) a ve střednědobém horizontu vytyčuje opatření, která bude subjekt realizovat, aby dosáhl strategických cílů. >>> Plán je krátkodobý dokument prováděcího charakteru. Konkre zuje vybraná opatření ve formě projektů či ak vit. Obsahuje již harmonogram a stanovuje způsob financování. Plán již není koncepční dokument. ( Akční plán ) Důležitá je provázanost a sladění jednotlivých dokumentů, a to na ver kální i horizontální úrovni. V praxi mají bohužel zpracované koncepční dokumenty spíše větší obce. Pro menší obce je typické plánování na úrovni svazků obcí, kdy do společného dokumentu včleňují své obecní priority (více viz podkapitola 3.3). Strategie rozvoje obce je základním nástrojem řízení obce na základě poznání situace v obci a představ občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších formuluje rozvojové cíle obce a ak vity vedoucí k jejich naplnění. Hlavními přínosy strategie rozvoje obce jsou: >>> Sladění představ o rozvoji obce. >>> Iden fikace problémů a možných řešení. >>> Formulace rozvojových záměrů a projektů. >>> Rozvržení realizace ak vit a subjektů se na nich podílejících. >>> Alokace vlastních finančních prostředků a určení potřeby prostředků vnějších. >>> Východisko pro územní průmět ak vit v územním plánu. Op mální struktura komplexního koncepčního dokumentu Jeden strategický dokument tvořený hierarchicky odstupňovanými a vzájemně provázanými částmi. Analy cká část průběžná aktualizace Návrhová část Strategická část ( kam jdeme ) Programová část ( jak jdeme ) Projektová část akční plán ( co děláme ) Roste frekvence aktualizace Implementační část způsob realizace, monitoringu, aktualizace a financování (projektová část může být rovněž zařazena až v této čás ) /13

16 Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech Realizace strategického plánování může mít různé podoby (expertní přístupy, komunitní plánování, dílčí alterna vní přístupy apod.), které kladou důraz na různé rozvojové aspekty. Po metodické stránce rozlišujeme následující přístupy k tvorbě koncepčních dokumentů: >>> Zpracování vlastními silami obce či svazků obcí. >>> Zapojení vnějších expertů v poradenské roli, kteří zajišťují metodické vedení. >>> Zadání odbornému subjektu ke kompletnímu zpracování (i v tomto případě je však nutná součinnost zadavatele). Důležitý je transparentní způsob tvorby se zapojením všech aktérů. Můžeme rozlišit následující fáze procesu strategického plánování: >>> Počátek: Budování partnerství >>> Poznání území: Analýzy >>> Pohled kupředu: Společná vize >>> Organizování: Strategický rámec >>> Uskutečnění akce: Implementace a monitoring >>> Zhodnocení: Evaluace a zpětná vazba Pro posouzení úspěšnos rozvojových ak vit je nutné vytvořit systém sběru a sledování vývoje hodnot rozvojových ukazatelů (= monitoring). Na základě těchto dat zachycujeme změny situace a provádíme vyhodnocení účinnos a efek vnos realizovaných opatření (= evaluace). Základní otázky při hodnocení rozvoje: Jak jsou rozvojové ak vity účinné? Jak se nám daří plnit cíle? Účinnost = dosažené cíle / plánované cíle Jak jsou rozvojové ak vity efek vní? Kolik nás stojí dosažení daného výsledku? Efek vnost = vstupy / výstupy, výsledky, dopady Hospodárnos rozumíme dosažení minimálních nákladů na daný výstup. 14/

17 Oporou při volbě či vyhodnocování rozvojových ak vit jsou jednotlivé typy indikátorů: >>> Indikátory vstupů nejčastěji objem vynaložených finančního prostředků, případně časových kapacit (Kč). >>> Indikátory výstupů objem vytvořeného výstupu (m 2, km, ks). >>> Indikátory výsledků výsledky využi vytvořených výstupů. >>> Indikátory dopadů přínosy, důsledky odvíjející se od dosažených výsledků Je důležité si uvědomit, že cílem projektů nejsou jejich výstupy, ale změny situace, řešení problémů. Vytvořený výstup je pouze prostředkem k dosažení cíle. Ideální měření efek vnos vynaložených prostředků nejen k výstupům, ale i k dopadům. Ukázka uplatnění rozvojových indikátorů Indikátor Tvorba turis ckého produktu regionu Výstavba obchvatu města Vstupů Náklady na tvorbu Náklady na výstavbu Výstupů Vytvořený produkt, ks propagačních materiálů 10 km silnice, 4 křižovatky Výsledků Zvýšení návštěvnos o 20 % zkrácení průjezdu městem o 5 minut, snížení provozu ve městě o 60 %, snížení hlučnos a prašnos o 30 % Dopadů Zvýšení příjmů podnikatelů Zlepšení zdraví a kvality života obyvatel, z cestovního ruchu o 15 %, zvýšení zvýšení atrak vity města, nárůst bytové zaměstnanos v cestovním ruchu o 10 % výstavby, přírůstek obyvatel S uplatnění koncepčních nástrojů úzce souvisí i nastavení nástrojů ins tucionálních, tj. nastavení vnitřních systémů a procesů obce (fungování orgánů obce, finanční mechanismy, komunikace apod.) a systému zapojení klíčových subjektů rozvoje obce, tj. aktérů (viz kapitola 2). Důležitým aspektem všech ekonomických činnos je ekonomická (rozpočtová a majetková) stránka. Při sestavování rozpočtových plánů je třeba pracovat s několikaletým časovým horizontem a sestavovat víceleté rozpočty. V praxi to znamená, že obec pracuje nejen s rozpočtem na nejbližší rok a na další roky sestaví formální a stručný rozpočtový výhled, ale sestaví vždy rozpočet na několik let (3 5) a v každém dalším roce provede aktualizaci /15

18 Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech a přidá rozpočet na další rok. Tento postup se označuje jako víceleté rozpočtování. Přínosy víceletého rozpočtování jsou zejména: >>> Zlepšení dlouhodobého plánování, >>> Zkvalitnění rozpočtového hospodaření a efek vnější využívání finančních prostředků. >>> Podklad pro lepší řízení svých závazků. >>> Úspora času věnovaného pracím na rozpočtu. >>> Zaměření se na hodnocení výkonů. >>> Omezení vlivu jednorázových příjmů a krátkodobých dotací. Zásadním finančním nástrojem jsou dotace (nenávratně poskytnuté prostředky z veřejného rozpočtu, za které neexistuje pro plnění ). V realitě finančního systému veřejné správy je realizace větších rozvojových akcí na dotacích silně závislá. Je však třeba zvažovat vztah nákladů na získání dotací a míra úspěšnos. Často nepla, že administra vní náročnost je přímo úměrná objemu získaných finančních prostředků. Podíl spolufinancování bývá ve skutečnos vždy vyšší než je původní plán (je třeba počítat s neuznatelnými náklady). Může tak být výhodnější realizovat menší projekt z vlastních prostředků než získat dotaci s vyšší finanční spoluúčas a značnými náklady na administra vu. Úspěšnost působení starosty je bohužel často posuzována pouze počtu a objemu získaných dotací, nikoliv podle toho, co se v obci skutečně podařilo vytvořit a zlepšit. V souvislos s realizací projektů je důležitá otázka udržitelnos. Obec musí počítat s náklady na provoz a údržbu vybudovaných objektů, tj. se zátěží běžného rozpočtu. 16/

19 1.3 Rozvjové podmínky obcí Rozvojovými podmínkami chápeme možnos a charakteris ky daného území. Můžeme se na ně podívat z různých úhlů: >>> Z hlediska obyvatel obce je to přítomnost faktorů ovlivňujících pozi vně jejich život, např. dobrá dopravní dostupnost, kvalitní bydlení, dostupnost služeb, možnos volnočasových ak vit, pracovní příležitos, kvalita životního prostředí, příjemné prostředí, klid atd. >>> Z hlediska ekonomického rozvoje jsou to hodnoty, které mohou přilákat do obce nové obyvatele, podnikatele, investory, např. objekty a pozemky vhodné pro podnikání, kvalitní dopravní komunikace, dostupnost inženýrských a dopravních sí, kvalifikovaná pracovní síla, odbytové trhy, přírodní, kulturní, rekreační atrak- vity atd. >>> Z hlediska návštěvníků jde o faktory, které ovlivňují výběr lokality k pobytu či návštěvě, např. atrak vita daného prostoru, výskyt přírodních, kulturních a historických zajímavos, sportovní možnos, ubytovací a stravovací kapacity apod. Každé místo má své neopakovatelné kombinace určitých vlastnos, které vytvářejí potenciály pro směřování rozvoje. Využitelnost těchto potenciálů je závislá na smysluplné ak vitě obyvatel, poloze místa a na velikos kapitálu, který je k dispozici. Kombinace těchto vstupů do jisté míry předurčuje i op mální strategii chování obcí i celých regionů ve využívání svých dispozic. Rozvojové podmínky mají prostorové a velikostní souvislos, najdeme však řadu obcí, které se i přes ob žné podmínky dokážou úspěšně rozvíjet. Úspěšný rozvoj nejčastěji důsledkem vnitřní ak vizace (lidské zdroje) a komplexního přístupu k rozvoji. Nedostatek finančních prostředků bývá často spíše zástupným problémem pro zdůvodnění neak vity. Pro řízení rozvoje obce je zásadní proniknout do základních rozvojových souvislos obce, tj. poznat situaci v jednotlivých oblastech, pojmenovat rozvojové šance nebo naopak rozvojové problémy a v neposlední řadě nalézt jejich příčiny. /17

20 Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech Základní prostorové vazby obce <<< Dálnice, rychlostní komunikace >>> <<< Výchozí obec Bydlení Pracovní příležitos Služby Atrak vity Dostupnost (kvalitní dopravní spojení) Obslužnost (autobusové spojení) <<< Město X Komplexní služby Kultura Pracovní příležitos Obec Y Pracovní příležitos Dopravní dostupnost a obslužnost dané obce vůči střediskům zaměstnanos a služeb jsou klíčové faktory rozvoje. Dopravní dostupnos chápeme využitelné napojení na dopravní síť (tj. např. v případě dálnic existenci dálničního sjezdu v blízkos obce). Zodpovědnost za rozvoj a údržbu dopravní infrastruktury mají následující subjekty: >>> Ředitelství silnic a dálnic ČR odpovědnost za dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy, >>> Správa železniční dopravní cesty, státní organizace odpovědnost za všechny železniční tratě, >>> příslušné kraje ČR odpovědnost za komunikace II. a III. třídy, >>> jednotlivé obce ČR odpovědnost za místní komunikace a chodníky. Dopravní obslužnost je souhrnem počtu spojů veřejné dopravy do ostatních sídel v průběhu týdne (často vykazuje značné rozdíly mezi pracovními dny a víkendy). K výraznému posunu v organizaci veřejné dopravy, i ke zlepšení dopravní obslužnos obcí v řadě regionů, došlo v posledních letech, kdy začaly jednotlivé kraje budovat systémy integrované veřejné dopravy, ve kterých se velmi často kombinuje autobusová a železniční doprava. 18/

21 Základní dopravní obslužnost zajišťují ze zákona kraje. Obce se zapojují do vyjednávání počtu spojů, v případě spolufinancování mohou požadovat dosáhnout navýšení spojů. V posledních letech se však stále více rozvíjí budování komunikací pro rozvoj cyklodopravy. Tato oblast dopravní infrastruktury je to ž velmi podporována z národních a hlavně evropských dotačních zdrojů. Připojení obce na stávající cyklotrasy či cyklostezky může významně oživit sezónní cestovní ruch a přispět tak k dalšímu rozvoji obce. V oblas rozvoje dopravy a dopravní obslužnos spočívá úloha obce zejména v: >>> ak vní účas při ladění zapojení obce do IDS (s předs hem a ve spolupráci s okolními obcemi vyjednávat o jízdních řádech, zohlednit potřeby pracujících i dostupnost služeb v okolních obcích); >>> podněcovat budování a rekonstrukce místních komunikací; >>> spolupracovat se správcem dané silnice a vyvíjet určitý nátlakem na priorizaci oprav dotyčných komunikací (případ silnic II. a III. řádu, které spravuje daný kraj); >>> budovat a udržovat chodníky, obecní parkoviště nebo zastávky veřejné dopravy (např. přebudováním nástupních ostrůvků a vybudováním přístřešků na ochranu před nepříznivým počasím); >>> podporovat projekty zvyšující bezpečnost silničního provozu; >>> podporovat výstavbu cyklostezek mezi jednotlivými obcemi a v turis cky atrak- vních oblastech. Situace v oblas bydlení je do značné míry ovlivněna rostoucí mobilitou obyvatelstva, souvisí i s demografickými ukazateli (stárnu populace, změny počtu dě, velikos rodin, typů domácnos atd.). Intenzita bytové výstavby má obvykle úzkou vazbu na dostupnost větších měst (suburbanizace) a na rozmístění pracovních příležitos. Konkrétní možnos, jak podpořit či usnadnit bytovou výstavbu, jsou: >>> vymezit vhodné prostory pro výstavbu v územním plánu v přiměřeném rozsahu a lokalitách (s preferencí míst v zastavěném území); >>> dle finančních a majetkových poměrů obce zasíťovat pozemky vymezené pro výstavbu; >>> koordinovat a podporovat výstavbu v intravilánu obce (v prolukách) v případě volných pozemků a zpustlých domů může starosta sehrát nemalou roli v oblas vyjednávání prodeje a nového využi prostor. /19

22 Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech Obecnější socioekonomickou situaci obce vyjadřují kromě výše uvedených faktorů také možnos trhu práce vyjádřené ukazateli zaměstnanos a nezaměstnanos. Struktura zaměstnanos ekonomicky ak vních obyvatel odráží celkové zaměření místního hospodářství, dojížďkové vazby a postavení sídla v celkové hierarchii sídel. Nezaměstnanost úzce souvisí se stabilitou ekonomických subjektů, resp. jejich odbytovými možnostmi, a strukturou regionální ekonomiky. Míra nezaměstnanos je jedním z hlavních ukazatelů hospodářské problémovos území. Jde o podíl uchazečů o zaměstnání ke všem osobám schopným pracovat čili ekonomicky ak vním (zaměstnaným i nezaměstnaným). Míra nezaměstnanos prochází typickými sezónními výkyvy: je vyšší v zimních měsících, postupně se snižuje s m, jak přibývají příležitos sezónního zaměstnání ve stavebnictví, zemědělství aj. Zvýší se potom v létě, kdy se na úřadech práce registrují čerství absolven škol, mírně klesá s jejich postupným umísťováním na trhu práce a opět roste s ukončováním sezónních prací. Mimo tyto pravidelné oscilace, které jsou pozorovatelné ve většině regionů, prochází nezaměstnanost také dlouhodobějšími oscilacemi. V jejich průběhu se mění také rela vní pozice jednotlivých regionů a obcí. Konkrétní situaci na obecní úrovni lépe ilustrují absolutní počty uchazečů, které umožňují posoudit vhodnos nástrojů ak vní poli ky zaměstnanos. Významným rysem trhu práce je vyjížďka za prací. Ta vyrovnává nesoulad v rozmístění pracovních míst a míst bydliště (umožňuje prostorovou separaci pracovní a obytné funkce). Informace o dojížďce a vyjížďce jsou současně významné pro zjištění územního rozmístění a odvětvové struktury pracovních míst, z hlediska odhadu dopravních potřeb atd. Informace o dojížďce a vyjížďce za prací se v ČR zjišťují při sčítání lidu, domů a bytů. Vysoká intenzita vyjížďky za prací je charakteris cká pro celou ČR a jak ukázaly výsledky sčítání lidu v roce 2001 v průběhu 90. let nedošlo k jejímu podstatnému snížení. Je to podmíněno především narůstající specializací ekonomických činnos v jednotlivých místech, a také koncentrací především terciárních ak vit do městských center, kterou dojížďka za prací umožňuje. Tuto skutečnost je možné hodno t jednak pozi vně, neboť umožňuje nalézt ekonomicky ak vním osobám zaměstnání odpovídající jejich vzdělání, kvalifikaci či zájmům, jednak nega vně, protože dlouhá doba strávená v zaměstnání v jiné obci snižuje vazbu obyvatel k obci jejich bydliště. 20/

23 Ke zlepšení situace na trhu práce může obce přispět několika způsoby: >>> nepřímo podporou rozvoje dopravní a technické infrastruktury i vybavenos obcí; >>> přímo pak nabídkou pozemků či objektů vhodných k podnikání; >>> zpřístupněním relevantních informačních a metodických materiálů pro podnikatele; >>> spoluprácí se subjekty reprezentujícími podnikatele (hospodářskou komorou, agrární komorou) a případnými dalšími subjekty v oblas informační a metodické pomoci pro malé a drobné podnikatele; >>> podporou rozvoje cestovního ruchu či jiných ak vit, které pomohou rozvoji regionu, atd. Pro život obyvatel v obci je důležitá dostupnost nejen pracovních příležitos, ale také nejrůznějších typů služeb (veřejných i komerčních) pro uspokojování potřeb občanů. Značný význam mají také podmínky pro rekreaci a trávení volného času včetně kvalitního životního prostředí. Do oblas veřejných služeb se tradičně řadí školství, zdravotnictví a sociální služby. Rozvoj veřejných služeb je limitován finančními možnostmi obcí. Na rozsah veřejných služeb a na způsob jejich zajištění má vliv vývoj situace v dané obci, množství potenciálních uživatelů či preference obyvatel. V prostorovém pohledu lze rozlišit dvě úrovně poskytování veřejných služeb: >>> základní služby, jež by měly být zabezpečeny přímo v dané obci nebo v nejbližší spádové obci (např. základní škola, ordinace prak ckého lékaře); >>> specializované služby, za nimiž je možné dojíždět (jsou obyvateli využívány méně často, nebo vyžadují vyšší specializaci poskytovatelů, např. střední škola, specializovaná ambulance). Vybavenost obce komerčními službami je obvykle přímo úměrná velikos dané obce. Možnos podpory zajištění komerčních služeb jsou však na obecní úrovni omezené. /21

24 Ministerstvo pro místní rozvoj Rozvoj ve všech oblastech Obec může např.: >>> zpracovat adresář služeb pro občany v obci a blízkém okolí včetně provozních dob a informací o nabídce, >>> provést šetření poptávky po chybějících službách a zhodnocení smysluplnos jejich zřízení, >>> nabídnout prostory či jinou věcnou výpomoc současným či potenciálním poskytovatelům služeb v obci; podpořit občany, kteří by byli ochotni určité služby pro ostatní zajis t. Pro spokojený život v obci je nutné poskytnout občanům prostor pro trávení volného času, v jehož rámci lze vymezit tři hlavní okruhy činnos : kulturu, sport a zájmové ak vity. Mezi obecné faktory kulturního a společenského života vesnic, které podporují stabilitu venkovských společenstev a startují jejich rozvoj, patří následující: >>> činnost spolků, >>> ak vizace obyvatel, >>> zapojení všech věkových skupin obyvatel, >>> zapojení žen, >>> pravidelné setkávání obyvatel a společné řešení problémů, >>> existence historické pamě (kroniky, památky, zvyky), >>> rozvoj místního cestovního ruchu. Vnímání rozvojových ak vit obce i celkové atrak vity obce jak jejími obyvateli, tak návštěvníky pozi vně ovlivňuje vzhled obce. Násobí efekty různých inves c a dělá z obce krásné místo pro život. Z hlediska možnos obce a způsobu realizace vzhledu obce můžeme v zásadě rozlišit tři věcné oblas : >>> rekonstrukce a údržba veřejných prostranství, obecních budov a místních komunikací; >>> výsadba a údržba veřejné zeleně; >>> péče o vzhled budov a pozemků soukromých subjektů. 22/

25 Možnos obce posílit své rozpočtové příjmy závisí na mnoha specifických okolnostech. Můžeme uvést následující způsoby ovlivnění rozpočtových příjmů: >>> Omezená daňová pravomoc např. stanovení koeficientu u daně z nemovitos (malý přínos). >>> Schválení vybírání nového místního poplatku (v rámci zákonem stanovených poplatků a zákonem daných limitů jejich výše). >>> Nedaňové příjmy stanovení výše uživatelských poplatků za poskytování veřejných statků a služeb na území města, výhodný pronájem majetku. >>> Rozhodnu o využi návratného způsobu financování emise obligací, úvěr, finanční leasing. >>> Op malizace nakládání s majetkem města. >>> Ak vní snaha o získání dotací. >>> Podpora podnikání a inves ční ak vity dosáhnout zlepšení situace v oblas zaměstnanos na své území a zvýšit tak především příjem z daně z příjmů (ten se na rozpočtovém určení daní podílí pouze malým procentem viz příloha 1). Struktura příjmů obcí 0 20% 40% 60% 80% 100% Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Neinves ční dotace Inves ční dotace Pramen: Státní závěrečný účet za rok 2009 /23

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Rozvoj venkova z hlediska kompetencí

Rozvoj venkova z hlediska kompetencí Rozvoj venkova z hlediska kompetencí Ing. Jan Binek, Ph.D. Konference Udržitelný rozvoj na venkově Třanovice, 23. února 2012 Východiska prezentace Dlouholeté praktické zkušenosti se zpracováním strategií

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa."

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa. Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa." Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Nikola Krejčová, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová,

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Strategické řízení ve světle evropských fondů Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Současné problémy Absence kvalitních dlouhodobých i střednědobých plánovacích

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 ÚZEMNÍ ROZPOČTY Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 Finanční systém na úrovni územní samosprávy Součást veřejné rozpočtové soustavy Obdobné principy jako u SR Dobrovolnost u řady oblastí (mimorozpočtové

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Společnost pro regionální ekonomické poradenství

Společnost pro regionální ekonomické poradenství NĚKOLIK OTAZNÍKŮ NA ROZEHŘÁTÍ MOZKOVÝCH ZÁVITŮ 1. Co se vám vybaví, když se řekne venkov? Tetčice, 9. 9. 2010 2 NĚKOLIK OTAZNÍKŮ NA ROZEHŘÁTÍ MOZKOVÝCH ZÁVITŮ 2. Co považujete za rozvoj venkova? Tetčice,

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Akční plán 2010. Akční plán města Říčany na rok 2010

Akční plán 2010. Akční plán města Říčany na rok 2010 Akční plán města Říčany na rok 2010 leden 2010 1 Úvod Zpracování Akčního plánu je krokem k realizaci Strategického plánu rozvoje města Říčany. Jedná se o dokument, který posouvá strategie a opatření identifikovaná

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

BLOK I - Správa obce - základní údaje. Bezděkov nad Metují Bukovice Česká Metuje Hronov Machov Náchod

BLOK I - Správa obce - základní údaje. Bezděkov nad Metují Bukovice Česká Metuje Hronov Machov Náchod Dotazník pro starosty/tky MAS Stolové hory Vážené starostky, vážení starostové, zástupci obcí území MAS Stolové hory, obracím se na Vás se žádostí o spolupráci při formulaci budoucího rozvoje MAS a dovoluji

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více