Monitor Acer AL1721. Uživatelská pøíruèka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitor Acer AL1721. Uživatelská pøíruèka"

Transkript

1 Monitor Acer AL1721 Uživatelská pøíruèka

2 OBSAH PRO VAŠI BEZPEÈNOST... 3 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ... 4 POZNÁMKY K LCD MONITORÙM... 5 PØED UVEDENÍM MONITORU DO PROVOZU... 5 PØEDNOSTI... 5 SEZNAM POLOŽEK BALENÍ... 5 POKYNY PRO INSTALACI... 6 OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY... 7 NASTAVENÍ ÚHLU NÁKLONU... 8 POKYNY PRO OBSLUHU... 9 VŠEOBECNÉ POKYNY... 9 NASTAVENÍ MONITORU NASTAVENÍ OBRAZU REŽIM PLUG & PLAY TECHNICKÁ PODPORA ( AQ) CHYBOVÉ ZPRÁVY A MOŽNÁ ØEŠENÍ PØÍLOHA TECHNICKÉ ÚDAJE TABULKA ZOBRAZOVACÍCH REŽIMÙ POPIS KONEKTORÙ

3 Pøedtím, než uvedete tento monitor do provozu, pøeètìte si prosím dùkladnì celý tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze byste si mìli ponechat pro použití v budoucnu. Prohlášení CC o rádiovém rušení frekvencí Tøídy B VAROVÁNÍ: (PRO MODELY CERTI IKOVANÉ CC) POZNÁMKA: Toto zaøízení bylo testováno a odpovídá omezením pro digitální zaøízení Tøídy B v souladu s Èástí 15 Pravidel CC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby byla poskytnuta pøimìøená ochrana pøed škodlivým rušením pøi provozu. Toto zaøízení generuje, používá a mùže vyzaøovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, mùže zpùsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Není zde však žádná záruka, že se toto vyzaøování nevyskytne pøi urèité konkrétní instalaci. Pokud je toto zaøízení zdrojem rušení, což lze prokázat vypnutím a opìtovným zapnutím zaøízení, je uživatel oprávnìn v rámci omezení rušení provést nìkolik následujících úprav: 1. Zmìnit nasmìrování nebo orientaci pøijímací antény. 2. Zvìtšit vzdálenost mezi tímto pøístrojem a pøijímaèem. 3. Zapojit toto zaøízení do zásuvky ve zdi, zapojené do jiného obvodu, než ve kterém je zapojen rušený pøijímaè. 4. Obra te se na svého prodejce nebo na zkušeného servisního technika - opraváøe radiopøijímaèù a televizorù, který vám poskytne radu a pomoc. UPOZORNÌNÍ: 1. Zmìny nebo úpravy, které nejsou výslovnì schváleny stranou zodpovìdnou za soulad, mohou zneplatnit právo uživatele na obsluhu tohoto zaøízení. 2. Aby byly dodrženy limity vyzaøování, musejí být používány stínìné kabely rozhraní a sí ová napájecí šòùra (pokud jsou souèástí zapojení). 3. Výrobce není zodpovìdný za jakékoli rušení radiopøijímaèe nebo televizoru, které je zpùsobeno neautorizovanou úpravou tohoto zaøízení. Tato odpovìdnost je výhradnì na uživateli, který musí toto rušení odstranit. Jako partner programu ENERGY STAR prohlašuje naše spoleènost, že tento výrobek splòuje požadavky pøedpisù ENERGY STAR pro úsporu elektrické energie. VAROVÁNÍ: Abyste pøedešli vzniku ohnì nebo nebezpeèí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pøístroj dešti nebo vlhkosti. Uvnitø monitoru je nebezpeèné vysoké napìtí. Neotevírejte skøíòku pøístroje. Veškerý servis svìøte výhradnì autorizovanému servisnímu støedisku. 3

4 PØEDBÌŽNÁ UPOZORNÌNÍ * Nepoužívejte tento projektor v blízkosti vody - napøíklad poblíž vany, výlevky nebo podobnì a rovnìž ve vlhkých prostorách (sklepy, prádelny a podobnì) nebo v blízkosti bazénu a podobnì. * Neumis ujte monitor na nestabilní vozík, stojan nebo stolek. Pokud dojde k pádu monitoru, mùže dojít ke zranìní osob a závažnému poškození pøístroje. Pøi provozu pøístroje používejte pouze vozík nebo stojan doporuèený výrobcem pøístroje nebo prodávaný s monitorem. Pokud budete monitor upevòovat na zeï nebo polici, použijte upevòovací soupravu schválenou výrobcem a pøi montáži dodržujte uvedené pokyny. * Výøezy a otvory na zadní a spodní stranì skøíòky pøístroje slouží k odvìtrávání. Pro zajištìní spolehlivého provozu monitoru a jeho ochranu pøed pøehøátím je nezbytné, aby tyto otvory nebyly nièím zablokovány nebo zakryty. Neumis ujte monitor na postel, sofa, pøikrývku nebo na podobný povrch. Neumis ujte monitor do blízkosti nebo nad radiátor nebo akumulaèní kamna. Neumis ujte monitor do knihovnièky nebo skøíòky, pokud není zajištìno jeho správné odvìtrávání. * Tento monitor mùže být napájen pouze napájecím zdrojem, který je uveden na výrobním štítku pøístroje. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napìtí máte ve své domácnosti, obra te se na svého prodejce nebo místní elektrorozvodné závody. * Tento monitor je vybaven tøíkolíkovou uzemnìnou sí ovou zástrèkou (vidlicí) s tøetím kolíkem. Tuto vidlici možno zasunout z bezpeènostních dùvodù pouze do uzemnìné zásuvky ve zdi. Pokud vaše sí ová zásuvka neumožòuje pøipojení tøíkolíkové vidlice, obra te se na elektrikáøe, aby vám nainstaloval správnou zásuvku nebo použijte adaptér, umožòující bezpeèné uzemnìní zaøízení. Nepodceòujte význam uzemnìné zástrèky sí ové šòùry z hlediska bezpeènosti. * Pøi bouøkách s blesky, nebo pokud nebudete monitor dlouho používat, odpojte sí ovou napájecí šòùru ze zásuvky ve zdi. Tak se pøedejde poškození monitoru v dùsledku pøepì ových špièek (rázù). * Nepøetìžujte prodlužovací šòùry s nìkolika zásuvkami. Pøetìžování mùže mít za následek vznik ohnì nebo úraz elektrickým proudem. * Do výøezu na skøíòce monitoru nikdy nezasunujte žádné pøedmìty. Mohlo by dojít ke zkratování souèástek a obvodù, což by mohlo mít za následek vznik ohnì nebo úrazu elektrickým proudem. Vyvarujte se polití monitoru jakoukoli kapalinou. * Nepokoušejte se o servis tohoto monitoru svépomocí, protože otevøení skøíòky nebo demontáž krytù vede k obnažení míst o vysokém napìtí nebo ke vzniku jiných nebezpeèí. Veškerý servis svìøte kvalifikovanému servisnímu technikovi. * Pro zajištìní uspokojivého provozu používejte tento monitor pouze s poèítaèi s oznaèením UL, které jsou vybaveny pøíslušnì zkonfigurovanými zástrèkami na V støídavých, minimálnì 3,5 A. * Zásuvka ve zdi by mìla být nainstalována v blízkosti zaøízení a mìla by být snadno pøístupná. * Zaøízení používejte výhradnì s pøiloženým sí ovým adaptérem (výstup 12 V stejnosmìrných) s licencí uvedenou v seznamu UL,CSA. 4

5 POZNÁMKY K LCD MONITORÙM Následující jevy se mohou objevit pøi prácí s LCD monitorem, nelze je však považovat za závady. POZNÁMKY * V dùsledku pøirozené podstaty fluorescenèního osvìtlení mùže pøi zahájení provozu obrazovka mírnì poblikávat. Vypnìte sí ový vypínaè a pak jej opìt zapnìte, abyste se ujistili, zda se poblikávání ztratilo. * V závislosti na vzorování plochy, kterou používáte, mùžete zaznamenat urèitou nerovnomìrnost jasu. * Obrazovka LCD monitoru má 99,99% nebo více efektivních obrazových bodù (pixelù). Zbývající poèet mùže zahrnovat 0,01% nebo ménì vadných obrazových bodù (to znamená napøíklad chybìjící bod nebo bod, který neustále svítí). * V dùsledku pøirozené podstaty LCD obrazovky mùže po pøepnutí obrazu na jiný obraz zùstat na obrazovce zbytkové zobrazení pøedchozího obrazu (pokud je stejný obraz zobrazován øadu hodin). V takovém pøípadì se obrazovka pozvolna obnoví do pùvodního stavu po zmìnì obrazu nebo po vypnutí sí ovým vypínaèem na nìkolik hodin. PØED UVEDENÍM DO PROVOZU PØEDNOSTI MONITORU * Barevný LCD T T monitor s úhlopøíèkou 38,1 cm (15 palcù) * Èisté a jasné zobrazení pro Windows * Doporuèené rozlišení: 1024 x 768 bodù pøi 60 Hz * Soulad s EPA ENERGY STAR * Ergonomický design (schváleno podle TCO 99) * Dvojí vstup (DVI + analogový) * Kompaktní a prostorovì nenároèný design KONTROLA OBSAHU BALENÍ Balení by mìlo obsahovat následující položky: 1. Vlastní LCD monitor 2. Návod k obsluze 3. Sí ová napájecí šòùra 4. Signálový kabel s konektorem D-sub 5. Kabel DVI 6. Externí sí ový adaptér 7. Kabel audio 5

6 SÍ OVÁ NAPÁJECÍ ŠÒÙRA Zdroj napájení: 1. Zkontrolujte, zda sí ová napájecí šòùra odpovídá schválenému typu. 2. Tento LCD monitor je vybaven externím napájecím zdrojem, který umožòuje provoz pøi støídavém napìtí 100/120V nebo 220/240 V (není vyžadováno žádné nastavování ze strany uživatele). 3. Zapojte sí ovou napájecí šòùru do zdíøky externího adaptéru vašeho LCD monitoru, zapojte druhý konec externího adaptéru do zdíøky pro vstup stejnosmìrného napìtí (DC) na LCD monitoru. Sí ovou napájecí šòùru mùžete zapojit buï do zásuvky ve zdi nebo do sí ové zásuvky na poèítaèi, v závislosti na typu sí ové šòùry, dodané s vaším LCD monitorem. POZNÁMKY S tímto pøístrojem musí být používána schválená sí ová napájecí šòùra. Je tøeba vzít do úvahy pøíslušné národní pøedpisy. Schválená sí ová napájecí šòùra není lehèí než bìžná PVC (polyvinylchloridová) ohebná šòùra v souladu s normou IEC (podle popisu H05VV- 3G 0,75 mm 2 nebo H05VVH2-2 3G 0,75 mm 2 ). Alternativnì je možno použít ohebnou šòùru nebo šòùru ze syntetické pryže v souladu s normou IEC (podle popisu H05RR- 3G 0,75 mm 2 ). 6

7 OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY ZAPOJENÍ KABELU Pøed provedením následujícího postupu je tøeba poèítaè nejprve vypnout. 1. Zapojte kabel adaptéru na stejnosmìrné napìtí (DC) do zdíøky DC-in na zadní stranì vašeho monitoru. 2. Zapojte jeden konec signálového kabelu 15-pinù D-Sub k zadní èásti monitoru a pak zapojte druhý konec tohoto kabelu k D-Sub portu poèítaèe. 3. (nebo) Zapojte jeden konec kabelu 24-pinù DVI k zadní èásti monitoru a pak zapojte druhý konec k DVI portu poèítaèe. 4. Zapojte audio kabel mezi audio vstup monitoru a audio výstup poèítaèe (zelený port). 5. Pøipojte sí ovou šòùru od monitoru do blízké sí ové zásuvky. Poté zapojte druhý konec sí ové šòùry do napájecího adaptéru. 6. Zapnìte napájení svého LCD monitoru a poèítaèe. Upozornìní: Pokud není sí ová šòùra uzemnìná (se tøemi kolíky), nainstalujte správný uzemòovací adaptér (není souèástí pøíslušenství). Obrázek 1 Zapojení kabelù 1. Signálový kabel s konektorem D-Sub 2. Kabel DVI 3. Kabel audio 4. Externí sí ový adaptér 5. Sí ová napájecí šòùra 7

8 NASTAVENÍ ÚHLU NÁKLONU PRO SLEDOVÁNÍ * Pro optimální sledování obrazu je doporuèeno dívat se na monitor zpøíma a pak nastavit úhel monitoru podle vašich vlastních preferencí. * Podržte podstavec monitoru, aby se monitor pøi zmìnì úhlu monitoru nepøevrátil. * Úhel monitoru je možno nastavit v rozmezí od -5 do 20. Obrázek 2 POZNÁMKY * Pøi zmìnì úhlu monitoru se nedotýkejte LCD obrazovky. Mohlo by dojít k poškození nebo znièení obrazovky LCD. 8

9 POKYNY PRO OBSLUHU VŠEOBECNÉ POKYNY Stisknìte sí ový vypínaè, aby se monitor zapnul nebo vypnul. Další ovládací prvky jsou umístìny na èelním panelu monitoru (viz obrázek 3). Zmìnou tìchto parametrù je možno obraz nastavit podle vašich osobních preferencí. * Sí ová šòùra by mìla být pøipojena. * Pøipojte video kabel z monitoru ke grafické kartì poèítaèe. * Stisknìte sí ový vypínaè, aby se monitor zapnul. Indikátor zapnutí napájení (dioda LED) se rozsvítí. Obrázek 3 Externí ovládací prvky EXTERNÍ OVLÁDACÍ PRVKY 1. >/ Hlasitost 2. </ Hlasitost 4. /MENU (nabídka)/enter (potvrzení) 5. /Auto Adjust (nastavení) /Exit (opuštìní) 3. /Sí ový vypínaè (Power) 9

10 OVLÁDACÍ PRVKY NA ÈELNÍM PANELU * /Tlaèítko zapnutí napájení - Power: Stisknìte toto tlaèítko pro zapnutí/vypnutí napájení monitoru. * /MENU (nabídka)/enter (potvrzení): Aktivuje nabídku na obrazovce (OSD), pokud je tato nabídka OSD vypnuta (O ) nebo aktivuje/deaktivuje funkce nastavení, pokud je nabídka OSD zapnuta (ON) nebo slouží k opuštìní nabídky OSD, pokud je v režimu nastavení hlasitosti (Volume Adjust). * </Hlasitost: Aktivuje funkci nastavení hlasitosti pokud je nabídka na obrazovce OSD vypnuta (O ) nebo slouží k navigaci jednotlivými ikonami, (pokud je nabídka OSD zapnuta (ON) nebo slouží pro nastavení funkce, pokud je tato funkce aktivována. * >/Hlasitost: Aktivuje funkci nastavení hlasitosti pokud je nabídka na obrazovce OSD vypnuta (O ) nebo slouží k navigaci jednotlivými ikonami, (pokud je nabídka OSD zapnuta (ON) nebo slouží pro nastavení funkce, pokud je tato funkce aktivována. * / unkce Auto Adjust (automatické nastavení) /Exit (opuštìní nabídky): 1. Pokud je nabídka OSD v aktivním stavu, funguje toto tlaèítko jako funkce opuštìní nabídky EXIT (EXIT OSD) 2. Pokud je nabídka OSD v neaktivním stavu, stisknìte toto tlaèítko na 2 sekundy, aby se aktivovala funkce automatické nastavení (Auto Adjustment). unkce automatické nastavení (Auto Adjustment) se používá pro nastavení horizontální polohy obrazu (HPos), vertikální polohy obrazu (VPos), synchronizace (Clock) a zaostøení ( ocus). * Indikátor zapnutí napájení: Modrý - Režim zapnutého napájení. Oranžová - Režim úspory energie Svìtle modrá - Režim vypnutého napájení. POZNÁMKY * Neinstalujte tento monitor do blízkosti zdrojù tepla, jako jsou radiátory nebo vzduchové kanály nebo na místo, které je vystaveno pøímému sluneènímu záøení, nadmìrnému množství prachu nebo mechanickým vibracím nebo nárazùm. * Uschovejte si originální krabici a obalový materiál, protože se vám mùže hodit v situaci, kdy budete chtít monitor nìkam pøepravovat. * Pro zajištìní maximální ochrany pøi pøepravì zabalte monitor zpìt do pùvodního obalového materiálu tak, jak byl zabalen v továrnì. * Aby monitor vypadal stále jako nový, èistìte ho pravidelnì mìkkým hadøíkem. Ulpìlé neèistoty oèistìte hadøíkem, slabì navlhèeném v roztoku jemného èisticího prostøedku. Nikdy pro èištìní nepoužívejte silná rozpouštìdla, jako je napøíklad øedidlo, benzín nebo abrazivní èisticí prostøedky, protože by mohlo dojít k poškození pøístroje. Pøed èištìním monitoru jej vždy z bezpeènostních dùvodù odpojte ze sí ové zásuvky. 10

11 JAK NASTAVIT PARAMETR 1. Stisknìte tlaèítko MENU, aby se zobrazilo okénko nabídky na obrazovce (OSD). 2. Stisknìte tlaèítko < nebo > pro volbu požadované funkce. 3. Stisknìte tlaèítko MENU pro volbu funkce, kterou chcete nastavit. 4. Stisknìte tlaèítko < nebo > pro zmìnu nastavené hodnoty aktuálnì vybrané funkce. 5. Pro opuštìní nabídky a uložení hodnoty zvolte funkci Exit. Budete-li chtít nastavovat jakékoli další funkce, zopakujte kroky 2-4. I. Analogový vstup 11

12 II. Digitální vstup NASTAVENÍ OBRAZU Popis ikon ovládacích funkcí Ikona hlavní nabídky (Main Menu Icon) Ikona vnoøené nabídky (Sub Menu) Položka vnoøené nabídky Popis Contrast (kontrast) Nastavení kontrastu mezi svìtlými a tmavými èástmi obrazu na obrazovce. Brightness (jas) Nastavení jasu pozadí obrazu na obrazovce. ocus (zaostøení) Nastavení ostrosti obrazu (dostupné pouze v analogovém režimu). Clock (hodiny synchronizace) Nastavení hodin synchronizace (dostupné pouze v analogovém režimu). H. Position (umístìní obrazu v horizont. smìru) V. Position (umístìní obrazu ve vertikál. smìru) Nastavení polohy obrazu v horizontálním smìru (dostupné pouze v analogovém režimu). Nastavení polohy obrazu ve vertikálním smìru (dostupné pouze v analogovém režimu). Warm (teplé) Cool (studený) Nastavení barevné teploty na teplou bílou. Nastavení barevné teploty na studenou bílou. User / Red (uživatelská èervená) User / Green (uživatelská zelená) User / Blue (uživatelská modrá) Nastavení intenzity èervené/zelené/modré barvy. 12

13 English Deutsch Français Español Italiano H. Position (umístìní nabídky OSD v horizont. smìru) V. Position (umístìní nabídky OSD ve vertikál. smìru) Vícejazyèná volba Nastavení umístìní/polohy nabídky na obrazovce (OSD) v horizontálním smìru. Nastavení umístìní/polohy nabídky na obrazovce (OSD) ve vertikálním smìru. OSD Timeout (doba zobrazení nabídky OSD na obrazovce) Nastavení doby zobrazení nabídky OSD na obrazovce. Analog Volba vstupního signálu - analogový (D-Sub). Digital Volba vstupního signálu - digitální (DVI). Information (informace) Zobrazuje se rozlišení, H/V frekvence a vstupní port aktuálního vstupního èasování. Reset Vymazání všech starých parametrù automatické konfigurace a provedení nové automatické konfigurace. Exit (ukonèení) Uložení uživatelských nastavení a opuštìní nabídky na obrazovce (OSD). 13

14 REŽIM PLUG & PLAY Režim Plug & Play DDC1/2B Tento monitor disponuje možnostmi VESA DDC1/2B v souladu s normou VESA DDC. To umožòuje monitoru, aby informoval svùj systém o své identitì v závislosti na úrovni použíté DDC a komunikoval i s dalšími informacemi, týkajícími se zobrazovacích možností. Komunikaèní kanál je rozdìlen do dvou úrovní, DDC1 a DDC2B. Úroveò DDC1 pøedstavuje jednosmìrný datový kanál z displeje do poèítaèe, který nepøetržitì pøenáší informace EDID. DDC2B pøedstavuje obousmìrný datový kanál, založený na protokolu I2C. Zaøízení si mùže vyžádat informace EDID pøes kanál DDC2B. TENTO MONITOR NEBUDE PRACOVAT, POKUD NA JEHO VSTUPU NENÍ NÌJAKÝ VIDEO SIGNÁL. ABY TENTO MONITOR SPRÁVNÌ PRACOVAL, MUSÍ BÝT NA JEHO VSTUPU VIDEO SIGNÁL. Tento monitor splòuje normy pro Green monitor, stanovené organizací Video Electronics Standards Association (VESA) a/nebo agenturou United States Environmental Protection Agency (EPA) a spoleèností The Swedish Confederation Employees (NUTEK). Tato funkce je navržena proto, aby se šetøila elektrická energie snížením spotøeby energie, pokud není na vstupu žádný video signál. Pokud není na vstupu monitoru pøítomen žádný video signál, monitor se automaticky vypne. Tímto zpùsobem se redukuje spotøeba vnitøního napájecího zdroje. Po obnovení vstupního video signálu se obnoví úplné napájení a obraz na displeji se automaticky zaktualizuje. Tato funkce je podobná funkci spoøiè obrazovky Screen Saver s tím rozdílem, že displej je v prvním pøípadì úplnì vypnutý. Displej se obnoví po stisknutí klávesy na klávesnici nebo klepnutím tlaèítkem myši. POUŽÍVÁNÍ SPRÁVNÉ SÍ OVÉ NAPÁJECÍ ŠÒÙRY: Pøiložená sí ová šòùra pro oblast Severní Ameriky je typu NEMA 5-15 podle seznamu UL a oznaèená znaèkou CSA. Hodnota napìtí pro tuto sí ovou šòùru je 125 V støídavých. Tato šòùra je urèena pro pøipojení k sí ové zásuvce osobního poèítaèe. Používejte prosím soupravu sí ové šòùry s minimálním èíslem 18 AWG, typ SJT nebo SVT (ohebná, se tøemi vodièi). Jeden její konec je zakonèen uzemnìnou zásuvkou s kolíky s hodnotou 10 A pro napìtí 250 V, CEE-22. Druhý konec je zakonèen nalisovanou zástrèkou s hodnotou 10 A pro napìtí 250 V, ze zástrèkou s otvory podle normy CEE-22. Mìjte prosím na pamìti, že v evropských zemích je pro napájecí zdroj tøeba používat schválenou sí ovou šòùru podle normy VDE 0602, 0625,

15 TECHNICKÁ PODPORA ( AQ) Problém a Otázka Indikaèní dioda LED zapnutí napájení nesvítí. Žádná funkce Plug & Play. Obraz je nejasný. Obraz je neklidný nebo je v obraze patrné vlnivé vzorování. Indikátor napájení (dioda LED) svítí (svìtle modrá), chybí však jakékoli video nebo obraz. Možné øešení *Provìøte, zda je sí ový vypínaè v poloze ON (zapnuto). *Sí ová šòùra by mìla být pøipojena. *Provìøte, zda je poèítaèový systém kompatibilní s funkcí Plug &Play. *Provìøte, zda je grafická karta poèítaèe kompatibilní s funkcí Plug &Play. *Zkontrolujte, zda piny v zástrèce D-Sub (15 pinù) nejsou ohnuté. *Nastavte ovládací prvky kontrastu (Contrast) a jasu (Brightness). *Pøesuòte monitor do vìtší vzdálenosti od elektr. spotø., které mohou zpùsobovat rušení. * Sí ový vypínaè poèítaèe musí být v poloze zapnuto (ON). * Grafická karta (video adaptér) poèítaèe musí být úplnì a správnì zasunuta do pøíslušného slotu na poèítaèi. *Provìøte, zda je signálový video kabel správnì pøipojen k poèítaèi. *Prohlédnìte video kabel monitoru a zkontrolujte, zda nejsou ohnuty žádné kolíky (piny). *Provìøte, zda poèítaè pracuje - stisknìte na klávesnici klávesu CAPS LOCK a sledujte diodu LED CAPS LOCK. Tato dioda LED by se mìla po stisknutí klávesy CAPS LOCK buï rozsvítit nebo zhasnout. Chybí nìkterá ze základních barev (ÈERVENÁ, ZELENÁ nebo MODRÁ). *Prohlédnìte video kabel monitoru a zkontrolujte, zda nejsou ohnuty žádné kolíky (piny). 15

16 Obraz na obrazovce nemá správnou velikost nebo není správnì vystøedìn. V obrazu jsou barevné poruchy (bílá barva nevypadá jako bílá). Horizontální nebo vertikální rušení na obrazovce. *Nastavte frekvenci obrazových bodù (CLOCK) a zaostøení ( OCUS) nebo stisknìte horkou klávesu (AUTO). *Nastavte barvu RGB nebo zvolte barevnou teplotu. *Použijte režim pro ukonèení OS Windows. Nastavte frekvenci obrazových bodù (CLOCK) a zaostøení ( OCUS) nebo stisknìte horkou klávesu (AUTO). Parametr CLOCK (frekvence obrazových bodù) øídí poèet obrazových bodù, nasnímaných jedním horizontálním pohybem. Pokud není frekvence správná, budou se na obrazovce zobrazovat svislé proužky a obraz nebude mít správnou šíøku. Parametr OCUS nastavuje signál fáze hodin obrazových bodù. Pøi špatném nastavení fáze se bude v obraze projevovat horizontální rušení (pøi svìtlém obrazu). Pro nastavení parametrù OCUS a CLOCK použijte bodový vzor nebo vzor režimu vypínání OS Windows. 16

17 CHYBOVÉ ZPRÁVY A MOŽNÁ ØEŠENÍ KABEL NENÍ ZAPOJEN: 1. Zkontrolujte, zda je signálový kabel správnì pøipojen, a pokud je konektor uvolnìný, utáhnìte šroubky na konektoru. 2. Provìøte, zda nejsou poškozeny piny konektoru signálového kabelu. VSTUP NENÍ PODPOROVÁN: Váš poèítaè je nastaven do nevhodného zobrazovacího režimu - nastavte poèítaè do zobrazovacího režimu, uvedeného v následující tabulce (viz stránka 20). 17

18 PØÍLOHA TECHNICKÉ ÚDAJE LCD Panel Zobrazovací systém Barevný monitor T T LCD Velikost 38,1 cm (15 palcù) Rozteè obraz. bodù (pixelù) 0,297 mm ( H ) 0,297 mm ( V ) Úhel sledování 120 (H) 110 (V) Jas 250 cd/m 2 (typicky) Pomìr kontrastu 400:1 (typicky) Doba odezvy (Tr+Tf) 25 (8+17) ms (typicky) Vstup Video RGB analogové rozhraní Digitální rozhraní H- rekvence 30 khz - 60 khz V- rekvence Hz Zobrazované barvy 16,2 miliónù barev Hodiny synchronizace 80 MHz Maximální rozlišení bodù pøi 75 Hz unkce Plug & Play VESA DDC1/2BTM Soulad s EPA ENERGY Režim ON (zapnuto) 30 W STAR Režim O (vypnuto) 3 W Výstup Audio Výstupní výkon 1,5 W rms (na kanál) Vstupní konektor Konektor D-sub s 15-piny Kabel DVI s 24-piny Vstup video signálu Analogový: 0,7 Vp-p (standardní), 75 Ohmù, kladný Digitální signál Maximální velikost obrazovky Horizontální: 12 palcù (304,1 mm) Vertikální: 9 palcù (228,1 mm) Napájecí napìtí V støídavých, 47~63 Hz Provozní podmínky Provozní teplota: 0 C až 50 C Skladovací teplota: -20 C až 60 C Provozní vlhkost: 10% až 90% Hmotnost Rozmìry 3,7 kg 338 (Š) 347 (V) 154 (H) mm 18

19 Externí ovládací prvky: Vypínaè Sí ový vypínaè /MENU (nabídka)/enter (potvrzení) </Hlasitost </Hlasitost Tlaèítko funkce automatické nastavení (Auto Adjust) unkce Contrast (kontrast) Brightness (jas) ocus (zaostøení) Clock (hodiny synchronizace) H Position (horizontální poloha obrazu) V Position (vertikální poloha obrazu) (Warm) Color (teplá barva) (Cool) Color (studená barva) RGB Color temperature (barevná teplota) Language (jazyk) OSD Position Timeout (poloha nabídky OSD na obrazovce - doba zobrazení nabídky OSD na obrazovce) Input signal Selection (volba vstupního signálu) Display Information (informace na displeji) Reset (vynulování) Exit (opuštìní nabídky) Soulad s pøedpisy UL, CUL, CC, TÜV/GS, VCCI, CE, CCC, ISO , TCO 99, MPR II 19

20 Pøednastavené zobrazovací režimy REŽIM VIDEO ROZLIŠENÍ HORIZONTÁLNÍ REKVENCE (KHZ) VERTIKÁLNÍ REKVENCE (HZ) VGA VESA SVGA XGA IBM DOS MAC XGA

21 POPIS KONEKTORÙ Analogový kabel pro barevný displej s 15 piny ÈÍSLO PINU POPIS ÈÍSLO PINU POPIS 1. Èervená 2. Zelená 3. Modrá 4. Uzemnìní monitoru 5. DDC-návrat 6. Èervená-uzemnìní 7. Zelená-uzemnìní 8. Modrá-uzemnìní V 10. Logika-uzemnìní 11. Uzemnìní monitoru 12. DDC-Sériová data 13. H-Sync (horizontální synchronizace) 14. V-Sync (vertikální synchronizace) 15. DDC-Sériové hodiny Digitální kabel pro barevný displej s 24 piny ÈÍSLO PINU POPIS ÈÍSLO PINU POPIS 1. TMDS Data 2-2. TMDS Data TMDS Data 2/4 zakrytování 4. TMDS Data 4-5. TMDS Data DDC Clock (hodiny) 7. DDC Data 13. TMDS Data Napìtí +5 V 15. Uzemnìní (pro +5 V) 16. Detekce Hot Plug 17. TMDS Data TMDS Data TMDS Data 0/5 zakrytování 8. Analogová vertikální synchronizace 9. TMDS Data TMDS Data TMDS Data 1/3 zakrytování 12. TMDS Data TMDS Data TMDS Data TMDS Hodiny zakrytování 23. TMDS Hodiny TMDS Hodiny - 21

22 ACER 22

23 ACER 22

24 ACER 22

Monitor Acer AL1511. Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer AL1511. Uživatelská pøíruèka Monitor Acer AL1511 Uživatelská pøíruèka OBSAH PRO VAŠI BEZPEÈNOST... 3 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ... 4 SPECIÁLNÍ POZNÁMKY, TÝKAJÍCÍ SE LCD MONITORÙ... 5 PØED UVEDENÍM TOHOTO MONITORU DO PROVOZU... 5 PØEDNOSTI...

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 732

Uživatelská příručka. Monitor AL 732 Uživatelská příručka Monitor AL 732 Obsah Prohlášení F.C.C. Důležité bezpečnostní pokyny Kapitola 1 Úvod 1.1 Vlastnosti...4 1.2 Kontrolní seznam...4 Kapitola 2 Instalace 2.1 Připojení Vašeho monitoru

Více

Monitor Acer AL1911. Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer AL1911. Uživatelská pøíruèka Monitor Acer AL1911 Uživatelská pøíruèka Obsah Úvodem...2 Kapitola 1 Instalace...3 Rozbalení... 3 Nastavení úhlu pohledu... 3 Odejmutí LCD monitoru z podstavce... 3 Instalace podstavce monitoru... 4 Instalace

Více

Monitor Acer AL1731. Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer AL1731. Uživatelská pøíruèka Monitor Acer AL1731 Uživatelská pøíruèka Obsah Úvodem...2 Kapitola 1 Instalace...3 Rozbalení... 3 Sestavení LCD monitoru a podstavce... 3 Nastavení úhlu pohledu... 3 Odejmutí LCD monitoru z podstavce...

Více

Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí Třídy B VAROVÁNÍ: (PRO MODELY CERTIFIKOVANÉ FCC)

Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí Třídy B VAROVÁNÍ: (PRO MODELY CERTIFIKOVANÉ FCC) OBSAH VAŠE BEZPEČNOST ------------------------------------------------------ 1 BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY ---------------------------------------- 2 SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K MONITORŮM LCD -------------- 3 PŘED UVEDENÍM

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

For more information and help in recycling, please visit the following websites: Worldwide: http://global.acer.com/about/sustainability.

For more information and help in recycling, please visit the following websites: Worldwide: http://global.acer.com/about/sustainability. OBSAH VAŠE BEZPEČNOST ---------------------------------------------------- 1 BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY -------------------------------------- 2 SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K MONITORŮM LCD ------------ 3 PŘED UVEDENÍM

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 707

Uživatelská příručka. Monitor AL 707 Uživatelská příručka Monitor AL 707 OBSAH BEZPEâNOSTNÍ POKYNY ----------------------------------------------------------3 POZNÁMKY K PROVOZU LCD MONITORÒ------------------------------4 P EDTÍM, NEÎ MONITOR

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Nastavení funkcí 6 Zapojení 6 Nastavení

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL1751As

Uživatelská příručka. Monitor AL1751As Uživatelská příručka Monitor AL1751As OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM... 3 PŘED OBSLUHOU MONITORU... 3 VLASTNOSTI... 3 OBSAH BALENÍ... 3 SÍŤOVÝ PŘÍVOD... 4 INSTALACE MONTÁŽNÍ

Více

Uživatelská příručka. 15 CRT monitor TATUNG Vibrant

Uživatelská příručka. 15 CRT monitor TATUNG Vibrant Uživatelská příručka 15 CRT monitor TATUNG Vibrant Než začnete s monitorem pracovat, přečtěte si důkladně tuto příručku a ponechejte si ji pro budoucí referenci. Obsah Seznam součástí balíku 2 Bezpečnostní

Více

Monitor AL1913s Uživatelská příručka

Monitor AL1913s Uživatelská příručka Monitor AL1913s Obsah Bezpečnostní pravidla...1 Elektrická bezpečnost...1 Bezpečnost při instalaci...1 Bezpečnost při čištění...2 POZNÁMKY K LCD MONITORŮM...3 Součásti a příslušenství přístroje...4 Používání...5

Více

Vaše uživatelský manuál ACER AL1911 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2715047

Vaše uživatelský manuál ACER AL1911 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2715047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ACER AL1911. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ACER AL1911 v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka AL1914. Úvodem

Uživatelská příručka AL1914. Úvodem Monitor AL1914ms Obsah Úvodem...2 Varování Federální komunikační komise (FCC)...2 Kanadské nařízení DOC...2 Důležitá bezpečnostní upozornění...3 Zvláštní poznámky k LCD monitorům...3 Kapitola...1 Instalace...4

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Monitor AL1732m. Uživatelská příručka

Monitor AL1732m. Uživatelská příručka Monitor AL1732m Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení...3 Pokyny pro instalaci...3 Složení monitoru... 3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Uživatelská příručka 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 5 Tabulka výchozího nastavení 6 Specifikace 7 Detail konektoru kabelu

Více

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Obsah Obsah 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor 4

Více

Displej LCD řady C. Uživatelská příručka

Displej LCD řady C. Uživatelská příručka Displej LCD řady C Uživatelská příručka OBSAH BEZPEČNOST ------------------------------------------------------------------ 2 BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY ----------------------------------------- 2-3 SPECIÁLNÍ

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5B9DA

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5B9DA Uživatelská příručka 15 LCD monitor Vibrant VL5B9DA Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Instalace 4 Základna 4 Síťová sňůra 5 Konektory 5 Nastavení polohy stínítka 5 Popis 6 Základní

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

Monitor AL2032wm. Uživatelská příručka

Monitor AL2032wm. Uživatelská příručka Monitor AL2032wm Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení...3 Pokyny pro instalaci...3 Složení monitoru... 3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení

Více

Obsah. Bezpečnostní pravidla 1 Elektrická bezpečnost 1 Bezpečnost instalace 1 Bezpečnost při čištění 1

Obsah. Bezpečnostní pravidla 1 Elektrická bezpečnost 1 Bezpečnost instalace 1 Bezpečnost při čištění 1 Obsah Bezpečnostní pravidla 1 Elektrická bezpečnost 1 Bezpečnost instalace 1 Bezpečnost při čištění 1 SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K MONITORŮM 1 LCD Součásti a příslušenství přístroje 2 Použití 2 Průvodce instalací

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Než začnete s monitorem pracovat, přečtěte si důkladně tuto příručku. Tuto příručku si ponechejte pro budoucí referenci. Obsah

Než začnete s monitorem pracovat, přečtěte si důkladně tuto příručku. Tuto příručku si ponechejte pro budoucí referenci. Obsah Než začnete s monitorem pracovat, přečtěte si důkladně tuto příručku. Tuto příručku si ponechejte pro budoucí referenci. Obsah Seznam součástí balíku -------------------------------------- 1 Bezpečnostní

Více

Obsah. Bezpečnostní pravidla 1 Elektrická bezpečnost 1 Bezpečnost instalace 1 Bezpečnost při čištění 1

Obsah. Bezpečnostní pravidla 1 Elektrická bezpečnost 1 Bezpečnost instalace 1 Bezpečnost při čištění 1 Obsah Bezpečnostní pravidla 1 Elektrická bezpečnost 1 Bezpečnost instalace 1 Bezpečnost při čištění 1 SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K MONITORŮM 1 LCD Součásti a příslušenství přístroje 2 Použití 2 Průvodce instalací

Více

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT Uživatelská příručka Monitor AC701 CRT Obsah Důležité bezpečnostní pokyny..................... 2 Připevnění podstavce............................ 4 Odejmutí podstavce............................. 4 Úvod.........................................

Více

Před použitím tohoto monitoru si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Tento návod by měl být uschován pro případnou možnost do něj znovu nahlédnout.

Před použitím tohoto monitoru si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Tento návod by měl být uschován pro případnou možnost do něj znovu nahlédnout. Před použitím tohoto monitoru si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Tento návod by měl být uschován pro případnou možnost do něj znovu nahlédnout. POZNÁMKA: Zde uvedené údaje jsou předmětem změn bez jakéhokoliv

Více

Monitor Acer 1513m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1513m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1513m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní TCO 99... 3 Varování ederální komunikaèní komise ( CC)... 4 Kanadské naøízení DOC... 5 Upozornìní... 5 Obsah balení... 5 Pokyny pro

Více

Ochranné známky. VGA a 8514/A jsou registrované ochranné známky společnosti IBM. Super VGA je registrovaná ochranná známka VESA.

Ochranné známky. VGA a 8514/A jsou registrované ochranné známky společnosti IBM. Super VGA je registrovaná ochranná známka VESA. Ochranné známky VGA a 8514/A jsou registrované ochranné známky společnosti IBM. Super VGA je registrovaná ochranná známka VESA. Vydání A Česky OBSAH VAROVÁNÍ FCC... CZ-1 POZNÁMKA K DOKUMENTU... CZ-1 BEZPEČNOSTNÍ

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 532

Uživatelská příručka. Monitor AL 532 Uživatelská příručka Monitor AL 532 OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Kapitola 1 - ÚVOD...4 1.1 Vlastnosti monitoru...4 1.2 Kontrolní seznam...4 Kapitola 2 - INSTALACE...5 2.1 Připojení monitoru k počítači...5

Více

LCD Monitory 15 BL15CSC, 17 BL17CSC. Návod na obsluhu monitoru

LCD Monitory 15 BL15CSC, 17 BL17CSC. Návod na obsluhu monitoru LCD Monitory 15 BL15CSC, 17 BL17CSC Návod na obsluhu monitoru 1. Bezpečnostní opatření 1. Před čištěním monitor vždy vypněte, používejte jemnou tkaninu a nepoužívejte žádné roztoky a spreje. 2. Nezakrývejte

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění.

LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění. LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění. 1 O b s a h Seznam kapitol 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

Návod k obsluze LCD monitoru BenQ

Návod k obsluze LCD monitoru BenQ Návod k obsluze LCD monitoru BenQ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nepoužívejte monitor v místech, kde by mohl přijít do styku s vodou (například v blízkosti van, umyvadel, kuchyňských dřezů, v prádelnách, plaveckých

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada Security Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace... 2 Připojení do sítě... 2 Naklánění... 3 Údržba... 3 Přeprava... 3 Začínáme...4 Obsah balení... 4 Součásti a ovládání...

Více

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka VS228T-P LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Montáž základny monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

A715. www.adiczech.com

A715. www.adiczech.com A715 www.adiczech.com Standardy a doporuèení Bezpeènostní a Radio Interference prohlášení Tento produkt je konstruován v souladu s následujícími standardy nebo normami : Bezpeènost : EN 60950 : 1992 +

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 511

Uživatelská příručka. Monitor AL 511 Uživatelská příručka Monitor AL 511 Obsah Úvod...2 Kapitola 1 - Instalace...4 Vybalení...4 Montáž LCD monitoru k podstavci...4 Nastavení pozorovacího úhlu...4 Demontáž LCD monitoru z podstavce...5 Rozhraní

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obsah. Elektrická bezpečnost 1 Bezpečnost instalace 1. Instalace 3 Vnější ovládací prvky 4 Nastavení obrazu 5 Nastavení obrazovky 7

Obsah. Elektrická bezpečnost 1 Bezpečnost instalace 1. Instalace 3 Vnější ovládací prvky 4 Nastavení obrazu 5 Nastavení obrazovky 7 Obsah Informace o recyklaci 1 vybavení IT Bezpečnost 1 Elektrická bezpečnost 1 Bezpečnost instalace 1 Bezpečnost při čištění 1 Speciální poznámky k 2 monitorům LCD Obsah krabice 2 Pokyny k instalaci 3

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon Návod k montáži a obsluze 7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-039C Upozornění 1. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod, naše výrobky namontujte a používejte podle poskytnutých

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor TATUNG Vibrant L5EX

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor TATUNG Vibrant L5EX Uživatelská příručka 15 LCD monitor TATUNG Vibrant L5EX Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Zadní pohled 6 Nastavení 7 Nastavení

Více

Návod k použití PPD - 3000

Návod k použití PPD - 3000 Návod k použití PPD - 3000 Všeobecné informace Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o dotykovém displeji PPD-3000 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru...3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 5 Úprava

Více

TCO03... 1. Varování Federální komunikační komise (FCC)... 2. Kanadská směrnice DOC... 3. Bezpečnostní upozornění... 3. Obsah balení...

TCO03... 1. Varování Federální komunikační komise (FCC)... 2. Kanadská směrnice DOC... 3. Bezpečnostní upozornění... 3. Obsah balení... Obsah TCO03.................................................................................... 1 Varování Federální komunikační komise (FCC)....................................................... 2 Kanadská

Více

HP195 HP227 HSG 1277 HSG

HP195 HP227 HSG 1277 HSG HP195 HP227 HSG 1277 HSG 1278 OSD[V6.1] Před použitím monitoru si důkladně prostudujte tuto příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití. Prohlášení o rušení rádiových frekvencí u zařízení třídy

Více

Ustanovení FCC Ustanovení o rušení rádiových frekvencí INFORMACE PRO UŽIVATELE. Úvodem. Bezpečnostní informace

Ustanovení FCC Ustanovení o rušení rádiových frekvencí INFORMACE PRO UŽIVATELE. Úvodem. Bezpečnostní informace Ustanovení FCC Ustanovení o rušení rádiových frekvencí INFORMACE PRO UŽIVATELE CZ POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno odpovídající ustanovením pro třídu B digitálních zařízení, uvedených

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí Třídy B VAROVÁNÍ: (PRO MODELY CERTIFIKOVANÉ FCC)

Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí Třídy B VAROVÁNÍ: (PRO MODELY CERTIFIKOVANÉ FCC) OBSAH VAŠE BEZPEČNOST...2 ZÁSADY...4 SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K MONITORŮM LCD...5 PŘED UVEDENÍM MONITORU DO PROVOZU...6 VLASTNOSTI...6 KONTROLA OBSAHU KRABICE...6 POKYNY K INSTALACI...7 OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY...8

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 922

Uživatelská příručka. Monitor AL 922 Uživatelská příručka Monitor AL 922 Obsah Úvod...2 Kapitola 1 - Instalace...3 Vybalení...3 Nastavení pozorovacího úhlu...4 Demontáž LCD monitoru z podstavce...4 Rozhraní pro montáž na rameno...5 Instalace

Více

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka Projektor Acer PD310 1 Uživatelská pøíruèka 2 Obsah Bezpeènostní zásady pro používání projektoru Pøedbìžná upozornìní... 3 Úvod Pøednosti výrobku... 4 Pøehled balení... 5 Pøehled o výrobku... 6 Instalace

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

HL231 HSG 1111 OSD[V4.38]

HL231 HSG 1111 OSD[V4.38] HL231 HSG 1111 OSD[V4.38] OSD[V4.38] Před použitím monitoru si důkladně prostudujte tuto příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití. Prohlášení o rušení rádiových frekvencí u zařízení třídy B podle

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada X Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM

DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM HYUNDAI TELECOM DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM Instalační a uživatelský návod Než začnete s montáží zařízení, důkladně si přečtěte tento návod a uschovejte ho pro budoucí použití. HYU-0001-1 HYUNDAI TELECOM.DOC

Více

Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38

Návod k LCD monitoru Yakumo 15 TFT TV 38 Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38 Ovládání menu na předním panelu LCD monitoru Do hlavního menu se dostanete zmáčknutím tlačítka MENU na předním panelu monitoru. K pochybu v menu slouží šipky nahoru

Více

Pøepì ová ochrana videomonitorovacích systémù s analogovými kamerami Témìø celý povrch naší planety je pokrytý hustou sítí elektrických propojení. Kromì energetických sítí nyní zažívají bouølivý rozvoj

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ

MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. L1900J L1900R L1900E Obsah Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění...

Více

I2269VWM/I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM

I2269VWM/I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM LCD monitor - uživatelská příručka I2269VWM/I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM Podsvícení LED Bezpečnost... 3 Národní konvence... 3 napájení... 4 Instalace... 5 Čistění... 6 Jině... 7 Nastavení... 8

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Projektor Acer PD320. Uživatelská pøíruèka

Projektor Acer PD320. Uživatelská pøíruèka Projektor Acer PD320 1 Uživatelská pøíruèka 2 Obsah Bezpeènostní zásady pro používání projektoru Pøedbìžná upozornìní... 3 Úvod Pøednosti výrobku... 4 Pøehled balení... 5 Pøehled o výrobku... 6 Instalace

Více

Prohlášení o rušení rádiových frekvencí u zařízení třídy B podle FCC

Prohlášení o rušení rádiových frekvencí u zařízení třídy B podle FCC HH241 HSG 1078 Před použitím monitoru si důkladně prostudujte tuto příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití. Prohlášení o rušení rádiových frekvencí u zařízení třídy B podle FCC Toto zařízení

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka Vyloučení odpovědnosti Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto

Více

Návod k instalaci a obsluze Plena Smì ovací zesilovaè LBB 1903 LBB 1906 LBB 1912 LBB 1914 Philips Communication & Security Systems PLENA SMÌŠOVACÍ ZESILOVAÈ Dùležité bezpeènostní pokyny 1. Pøeètìte si

Více

AMW X1700DS. 17 LCD monitor. návod k použití

AMW X1700DS. 17 LCD monitor. návod k použití AMW X1700DS 17 LCD monitor návod k použití Obsah OBSAH...1 ÚVOD...2 VLASTNOSTI...2 OBSAH BALENÍ...2 POZNÁMKY K INSTALACI MONITORU...2 PŘIPOJENÍ KABELŮ K MONITORU A PC...3 OVLÁDÁNÍ MONITORU...3 POUŽÍVÁNÍ

Více

Mikroprocesorový Pøepínaè/Øídící systém

Mikroprocesorový Pøepínaè/Øídící systém Mikroprocesorový Pøepínaè/Øídící systém Návod k obsluze LTC 8100 Série LTC 8200 Série LTC 8300 Série Dùležitá bezpeènostní opatøení 1. Pøeètìte si instrukce - Všechny instrukce týkající se bezpeènosti

Více

Obsah. Předpisy a nařízení...21 Osvědčení FCC...21 WEEE...22

Obsah. Předpisy a nařízení...21 Osvědčení FCC...21 WEEE...22 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Konfigurace softwaru...9 Uživatelské

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

Prestigio P372 LCD Monitor Návod k obsluze

Prestigio P372 LCD Monitor Návod k obsluze Prestigio P372 LCD Monitor Návod k obsluze PRESTIGIO P372 1 ZAČÍNÁME VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento LCD monitor s nespecifikovaným napájecím napětím. Provozování s neodpovídajícím napětím může zařízení poškodit

Více

3D virtuální video brýle 80 pro hry a filmy PCM920 Manuál

3D virtuální video brýle 80 pro hry a filmy PCM920 Manuál 3D virtuální video brýle 80 pro hry a filmy PCM920 Manuál Propojení s počítačem Podpora 3D Podporuje rozlišení 1024X768800X600640X480 3 módy výstupního rozlišení Milí uživatelé: Děkujeme, že jste si koupili

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Nastavení pozorovacího úhlu...2 Montáž na zeď...3 1. Sklopte podstavec...3 2. Zajistěte ozdobný kryt...3 3. Připevněte monitor LCD na

Více