Monitor Acer AL1721. Uživatelská pøíruèka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitor Acer AL1721. Uživatelská pøíruèka"

Transkript

1 Monitor Acer AL1721 Uživatelská pøíruèka

2 OBSAH PRO VAŠI BEZPEÈNOST... 3 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ... 4 POZNÁMKY K LCD MONITORÙM... 5 PØED UVEDENÍM MONITORU DO PROVOZU... 5 PØEDNOSTI... 5 SEZNAM POLOŽEK BALENÍ... 5 POKYNY PRO INSTALACI... 6 OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY... 7 NASTAVENÍ ÚHLU NÁKLONU... 8 POKYNY PRO OBSLUHU... 9 VŠEOBECNÉ POKYNY... 9 NASTAVENÍ MONITORU NASTAVENÍ OBRAZU REŽIM PLUG & PLAY TECHNICKÁ PODPORA ( AQ) CHYBOVÉ ZPRÁVY A MOŽNÁ ØEŠENÍ PØÍLOHA TECHNICKÉ ÚDAJE TABULKA ZOBRAZOVACÍCH REŽIMÙ POPIS KONEKTORÙ

3 Pøedtím, než uvedete tento monitor do provozu, pøeètìte si prosím dùkladnì celý tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze byste si mìli ponechat pro použití v budoucnu. Prohlášení CC o rádiovém rušení frekvencí Tøídy B VAROVÁNÍ: (PRO MODELY CERTI IKOVANÉ CC) POZNÁMKA: Toto zaøízení bylo testováno a odpovídá omezením pro digitální zaøízení Tøídy B v souladu s Èástí 15 Pravidel CC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby byla poskytnuta pøimìøená ochrana pøed škodlivým rušením pøi provozu. Toto zaøízení generuje, používá a mùže vyzaøovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, mùže zpùsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Není zde však žádná záruka, že se toto vyzaøování nevyskytne pøi urèité konkrétní instalaci. Pokud je toto zaøízení zdrojem rušení, což lze prokázat vypnutím a opìtovným zapnutím zaøízení, je uživatel oprávnìn v rámci omezení rušení provést nìkolik následujících úprav: 1. Zmìnit nasmìrování nebo orientaci pøijímací antény. 2. Zvìtšit vzdálenost mezi tímto pøístrojem a pøijímaèem. 3. Zapojit toto zaøízení do zásuvky ve zdi, zapojené do jiného obvodu, než ve kterém je zapojen rušený pøijímaè. 4. Obra te se na svého prodejce nebo na zkušeného servisního technika - opraváøe radiopøijímaèù a televizorù, který vám poskytne radu a pomoc. UPOZORNÌNÍ: 1. Zmìny nebo úpravy, které nejsou výslovnì schváleny stranou zodpovìdnou za soulad, mohou zneplatnit právo uživatele na obsluhu tohoto zaøízení. 2. Aby byly dodrženy limity vyzaøování, musejí být používány stínìné kabely rozhraní a sí ová napájecí šòùra (pokud jsou souèástí zapojení). 3. Výrobce není zodpovìdný za jakékoli rušení radiopøijímaèe nebo televizoru, které je zpùsobeno neautorizovanou úpravou tohoto zaøízení. Tato odpovìdnost je výhradnì na uživateli, který musí toto rušení odstranit. Jako partner programu ENERGY STAR prohlašuje naše spoleènost, že tento výrobek splòuje požadavky pøedpisù ENERGY STAR pro úsporu elektrické energie. VAROVÁNÍ: Abyste pøedešli vzniku ohnì nebo nebezpeèí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pøístroj dešti nebo vlhkosti. Uvnitø monitoru je nebezpeèné vysoké napìtí. Neotevírejte skøíòku pøístroje. Veškerý servis svìøte výhradnì autorizovanému servisnímu støedisku. 3

4 PØEDBÌŽNÁ UPOZORNÌNÍ * Nepoužívejte tento projektor v blízkosti vody - napøíklad poblíž vany, výlevky nebo podobnì a rovnìž ve vlhkých prostorách (sklepy, prádelny a podobnì) nebo v blízkosti bazénu a podobnì. * Neumis ujte monitor na nestabilní vozík, stojan nebo stolek. Pokud dojde k pádu monitoru, mùže dojít ke zranìní osob a závažnému poškození pøístroje. Pøi provozu pøístroje používejte pouze vozík nebo stojan doporuèený výrobcem pøístroje nebo prodávaný s monitorem. Pokud budete monitor upevòovat na zeï nebo polici, použijte upevòovací soupravu schválenou výrobcem a pøi montáži dodržujte uvedené pokyny. * Výøezy a otvory na zadní a spodní stranì skøíòky pøístroje slouží k odvìtrávání. Pro zajištìní spolehlivého provozu monitoru a jeho ochranu pøed pøehøátím je nezbytné, aby tyto otvory nebyly nièím zablokovány nebo zakryty. Neumis ujte monitor na postel, sofa, pøikrývku nebo na podobný povrch. Neumis ujte monitor do blízkosti nebo nad radiátor nebo akumulaèní kamna. Neumis ujte monitor do knihovnièky nebo skøíòky, pokud není zajištìno jeho správné odvìtrávání. * Tento monitor mùže být napájen pouze napájecím zdrojem, který je uveden na výrobním štítku pøístroje. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napìtí máte ve své domácnosti, obra te se na svého prodejce nebo místní elektrorozvodné závody. * Tento monitor je vybaven tøíkolíkovou uzemnìnou sí ovou zástrèkou (vidlicí) s tøetím kolíkem. Tuto vidlici možno zasunout z bezpeènostních dùvodù pouze do uzemnìné zásuvky ve zdi. Pokud vaše sí ová zásuvka neumožòuje pøipojení tøíkolíkové vidlice, obra te se na elektrikáøe, aby vám nainstaloval správnou zásuvku nebo použijte adaptér, umožòující bezpeèné uzemnìní zaøízení. Nepodceòujte význam uzemnìné zástrèky sí ové šòùry z hlediska bezpeènosti. * Pøi bouøkách s blesky, nebo pokud nebudete monitor dlouho používat, odpojte sí ovou napájecí šòùru ze zásuvky ve zdi. Tak se pøedejde poškození monitoru v dùsledku pøepì ových špièek (rázù). * Nepøetìžujte prodlužovací šòùry s nìkolika zásuvkami. Pøetìžování mùže mít za následek vznik ohnì nebo úraz elektrickým proudem. * Do výøezu na skøíòce monitoru nikdy nezasunujte žádné pøedmìty. Mohlo by dojít ke zkratování souèástek a obvodù, což by mohlo mít za následek vznik ohnì nebo úrazu elektrickým proudem. Vyvarujte se polití monitoru jakoukoli kapalinou. * Nepokoušejte se o servis tohoto monitoru svépomocí, protože otevøení skøíòky nebo demontáž krytù vede k obnažení míst o vysokém napìtí nebo ke vzniku jiných nebezpeèí. Veškerý servis svìøte kvalifikovanému servisnímu technikovi. * Pro zajištìní uspokojivého provozu používejte tento monitor pouze s poèítaèi s oznaèením UL, které jsou vybaveny pøíslušnì zkonfigurovanými zástrèkami na V støídavých, minimálnì 3,5 A. * Zásuvka ve zdi by mìla být nainstalována v blízkosti zaøízení a mìla by být snadno pøístupná. * Zaøízení používejte výhradnì s pøiloženým sí ovým adaptérem (výstup 12 V stejnosmìrných) s licencí uvedenou v seznamu UL,CSA. 4

5 POZNÁMKY K LCD MONITORÙM Následující jevy se mohou objevit pøi prácí s LCD monitorem, nelze je však považovat za závady. POZNÁMKY * V dùsledku pøirozené podstaty fluorescenèního osvìtlení mùže pøi zahájení provozu obrazovka mírnì poblikávat. Vypnìte sí ový vypínaè a pak jej opìt zapnìte, abyste se ujistili, zda se poblikávání ztratilo. * V závislosti na vzorování plochy, kterou používáte, mùžete zaznamenat urèitou nerovnomìrnost jasu. * Obrazovka LCD monitoru má 99,99% nebo více efektivních obrazových bodù (pixelù). Zbývající poèet mùže zahrnovat 0,01% nebo ménì vadných obrazových bodù (to znamená napøíklad chybìjící bod nebo bod, který neustále svítí). * V dùsledku pøirozené podstaty LCD obrazovky mùže po pøepnutí obrazu na jiný obraz zùstat na obrazovce zbytkové zobrazení pøedchozího obrazu (pokud je stejný obraz zobrazován øadu hodin). V takovém pøípadì se obrazovka pozvolna obnoví do pùvodního stavu po zmìnì obrazu nebo po vypnutí sí ovým vypínaèem na nìkolik hodin. PØED UVEDENÍM DO PROVOZU PØEDNOSTI MONITORU * Barevný LCD T T monitor s úhlopøíèkou 38,1 cm (15 palcù) * Èisté a jasné zobrazení pro Windows * Doporuèené rozlišení: 1024 x 768 bodù pøi 60 Hz * Soulad s EPA ENERGY STAR * Ergonomický design (schváleno podle TCO 99) * Dvojí vstup (DVI + analogový) * Kompaktní a prostorovì nenároèný design KONTROLA OBSAHU BALENÍ Balení by mìlo obsahovat následující položky: 1. Vlastní LCD monitor 2. Návod k obsluze 3. Sí ová napájecí šòùra 4. Signálový kabel s konektorem D-sub 5. Kabel DVI 6. Externí sí ový adaptér 7. Kabel audio 5

6 SÍ OVÁ NAPÁJECÍ ŠÒÙRA Zdroj napájení: 1. Zkontrolujte, zda sí ová napájecí šòùra odpovídá schválenému typu. 2. Tento LCD monitor je vybaven externím napájecím zdrojem, který umožòuje provoz pøi støídavém napìtí 100/120V nebo 220/240 V (není vyžadováno žádné nastavování ze strany uživatele). 3. Zapojte sí ovou napájecí šòùru do zdíøky externího adaptéru vašeho LCD monitoru, zapojte druhý konec externího adaptéru do zdíøky pro vstup stejnosmìrného napìtí (DC) na LCD monitoru. Sí ovou napájecí šòùru mùžete zapojit buï do zásuvky ve zdi nebo do sí ové zásuvky na poèítaèi, v závislosti na typu sí ové šòùry, dodané s vaším LCD monitorem. POZNÁMKY S tímto pøístrojem musí být používána schválená sí ová napájecí šòùra. Je tøeba vzít do úvahy pøíslušné národní pøedpisy. Schválená sí ová napájecí šòùra není lehèí než bìžná PVC (polyvinylchloridová) ohebná šòùra v souladu s normou IEC (podle popisu H05VV- 3G 0,75 mm 2 nebo H05VVH2-2 3G 0,75 mm 2 ). Alternativnì je možno použít ohebnou šòùru nebo šòùru ze syntetické pryže v souladu s normou IEC (podle popisu H05RR- 3G 0,75 mm 2 ). 6

7 OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY ZAPOJENÍ KABELU Pøed provedením následujícího postupu je tøeba poèítaè nejprve vypnout. 1. Zapojte kabel adaptéru na stejnosmìrné napìtí (DC) do zdíøky DC-in na zadní stranì vašeho monitoru. 2. Zapojte jeden konec signálového kabelu 15-pinù D-Sub k zadní èásti monitoru a pak zapojte druhý konec tohoto kabelu k D-Sub portu poèítaèe. 3. (nebo) Zapojte jeden konec kabelu 24-pinù DVI k zadní èásti monitoru a pak zapojte druhý konec k DVI portu poèítaèe. 4. Zapojte audio kabel mezi audio vstup monitoru a audio výstup poèítaèe (zelený port). 5. Pøipojte sí ovou šòùru od monitoru do blízké sí ové zásuvky. Poté zapojte druhý konec sí ové šòùry do napájecího adaptéru. 6. Zapnìte napájení svého LCD monitoru a poèítaèe. Upozornìní: Pokud není sí ová šòùra uzemnìná (se tøemi kolíky), nainstalujte správný uzemòovací adaptér (není souèástí pøíslušenství). Obrázek 1 Zapojení kabelù 1. Signálový kabel s konektorem D-Sub 2. Kabel DVI 3. Kabel audio 4. Externí sí ový adaptér 5. Sí ová napájecí šòùra 7

8 NASTAVENÍ ÚHLU NÁKLONU PRO SLEDOVÁNÍ * Pro optimální sledování obrazu je doporuèeno dívat se na monitor zpøíma a pak nastavit úhel monitoru podle vašich vlastních preferencí. * Podržte podstavec monitoru, aby se monitor pøi zmìnì úhlu monitoru nepøevrátil. * Úhel monitoru je možno nastavit v rozmezí od -5 do 20. Obrázek 2 POZNÁMKY * Pøi zmìnì úhlu monitoru se nedotýkejte LCD obrazovky. Mohlo by dojít k poškození nebo znièení obrazovky LCD. 8

9 POKYNY PRO OBSLUHU VŠEOBECNÉ POKYNY Stisknìte sí ový vypínaè, aby se monitor zapnul nebo vypnul. Další ovládací prvky jsou umístìny na èelním panelu monitoru (viz obrázek 3). Zmìnou tìchto parametrù je možno obraz nastavit podle vašich osobních preferencí. * Sí ová šòùra by mìla být pøipojena. * Pøipojte video kabel z monitoru ke grafické kartì poèítaèe. * Stisknìte sí ový vypínaè, aby se monitor zapnul. Indikátor zapnutí napájení (dioda LED) se rozsvítí. Obrázek 3 Externí ovládací prvky EXTERNÍ OVLÁDACÍ PRVKY 1. >/ Hlasitost 2. </ Hlasitost 4. /MENU (nabídka)/enter (potvrzení) 5. /Auto Adjust (nastavení) /Exit (opuštìní) 3. /Sí ový vypínaè (Power) 9

10 OVLÁDACÍ PRVKY NA ÈELNÍM PANELU * /Tlaèítko zapnutí napájení - Power: Stisknìte toto tlaèítko pro zapnutí/vypnutí napájení monitoru. * /MENU (nabídka)/enter (potvrzení): Aktivuje nabídku na obrazovce (OSD), pokud je tato nabídka OSD vypnuta (O ) nebo aktivuje/deaktivuje funkce nastavení, pokud je nabídka OSD zapnuta (ON) nebo slouží k opuštìní nabídky OSD, pokud je v režimu nastavení hlasitosti (Volume Adjust). * </Hlasitost: Aktivuje funkci nastavení hlasitosti pokud je nabídka na obrazovce OSD vypnuta (O ) nebo slouží k navigaci jednotlivými ikonami, (pokud je nabídka OSD zapnuta (ON) nebo slouží pro nastavení funkce, pokud je tato funkce aktivována. * >/Hlasitost: Aktivuje funkci nastavení hlasitosti pokud je nabídka na obrazovce OSD vypnuta (O ) nebo slouží k navigaci jednotlivými ikonami, (pokud je nabídka OSD zapnuta (ON) nebo slouží pro nastavení funkce, pokud je tato funkce aktivována. * / unkce Auto Adjust (automatické nastavení) /Exit (opuštìní nabídky): 1. Pokud je nabídka OSD v aktivním stavu, funguje toto tlaèítko jako funkce opuštìní nabídky EXIT (EXIT OSD) 2. Pokud je nabídka OSD v neaktivním stavu, stisknìte toto tlaèítko na 2 sekundy, aby se aktivovala funkce automatické nastavení (Auto Adjustment). unkce automatické nastavení (Auto Adjustment) se používá pro nastavení horizontální polohy obrazu (HPos), vertikální polohy obrazu (VPos), synchronizace (Clock) a zaostøení ( ocus). * Indikátor zapnutí napájení: Modrý - Režim zapnutého napájení. Oranžová - Režim úspory energie Svìtle modrá - Režim vypnutého napájení. POZNÁMKY * Neinstalujte tento monitor do blízkosti zdrojù tepla, jako jsou radiátory nebo vzduchové kanály nebo na místo, které je vystaveno pøímému sluneènímu záøení, nadmìrnému množství prachu nebo mechanickým vibracím nebo nárazùm. * Uschovejte si originální krabici a obalový materiál, protože se vám mùže hodit v situaci, kdy budete chtít monitor nìkam pøepravovat. * Pro zajištìní maximální ochrany pøi pøepravì zabalte monitor zpìt do pùvodního obalového materiálu tak, jak byl zabalen v továrnì. * Aby monitor vypadal stále jako nový, èistìte ho pravidelnì mìkkým hadøíkem. Ulpìlé neèistoty oèistìte hadøíkem, slabì navlhèeném v roztoku jemného èisticího prostøedku. Nikdy pro èištìní nepoužívejte silná rozpouštìdla, jako je napøíklad øedidlo, benzín nebo abrazivní èisticí prostøedky, protože by mohlo dojít k poškození pøístroje. Pøed èištìním monitoru jej vždy z bezpeènostních dùvodù odpojte ze sí ové zásuvky. 10

11 JAK NASTAVIT PARAMETR 1. Stisknìte tlaèítko MENU, aby se zobrazilo okénko nabídky na obrazovce (OSD). 2. Stisknìte tlaèítko < nebo > pro volbu požadované funkce. 3. Stisknìte tlaèítko MENU pro volbu funkce, kterou chcete nastavit. 4. Stisknìte tlaèítko < nebo > pro zmìnu nastavené hodnoty aktuálnì vybrané funkce. 5. Pro opuštìní nabídky a uložení hodnoty zvolte funkci Exit. Budete-li chtít nastavovat jakékoli další funkce, zopakujte kroky 2-4. I. Analogový vstup 11

12 II. Digitální vstup NASTAVENÍ OBRAZU Popis ikon ovládacích funkcí Ikona hlavní nabídky (Main Menu Icon) Ikona vnoøené nabídky (Sub Menu) Položka vnoøené nabídky Popis Contrast (kontrast) Nastavení kontrastu mezi svìtlými a tmavými èástmi obrazu na obrazovce. Brightness (jas) Nastavení jasu pozadí obrazu na obrazovce. ocus (zaostøení) Nastavení ostrosti obrazu (dostupné pouze v analogovém režimu). Clock (hodiny synchronizace) Nastavení hodin synchronizace (dostupné pouze v analogovém režimu). H. Position (umístìní obrazu v horizont. smìru) V. Position (umístìní obrazu ve vertikál. smìru) Nastavení polohy obrazu v horizontálním smìru (dostupné pouze v analogovém režimu). Nastavení polohy obrazu ve vertikálním smìru (dostupné pouze v analogovém režimu). Warm (teplé) Cool (studený) Nastavení barevné teploty na teplou bílou. Nastavení barevné teploty na studenou bílou. User / Red (uživatelská èervená) User / Green (uživatelská zelená) User / Blue (uživatelská modrá) Nastavení intenzity èervené/zelené/modré barvy. 12

13 English Deutsch Français Español Italiano H. Position (umístìní nabídky OSD v horizont. smìru) V. Position (umístìní nabídky OSD ve vertikál. smìru) Vícejazyèná volba Nastavení umístìní/polohy nabídky na obrazovce (OSD) v horizontálním smìru. Nastavení umístìní/polohy nabídky na obrazovce (OSD) ve vertikálním smìru. OSD Timeout (doba zobrazení nabídky OSD na obrazovce) Nastavení doby zobrazení nabídky OSD na obrazovce. Analog Volba vstupního signálu - analogový (D-Sub). Digital Volba vstupního signálu - digitální (DVI). Information (informace) Zobrazuje se rozlišení, H/V frekvence a vstupní port aktuálního vstupního èasování. Reset Vymazání všech starých parametrù automatické konfigurace a provedení nové automatické konfigurace. Exit (ukonèení) Uložení uživatelských nastavení a opuštìní nabídky na obrazovce (OSD). 13

14 REŽIM PLUG & PLAY Režim Plug & Play DDC1/2B Tento monitor disponuje možnostmi VESA DDC1/2B v souladu s normou VESA DDC. To umožòuje monitoru, aby informoval svùj systém o své identitì v závislosti na úrovni použíté DDC a komunikoval i s dalšími informacemi, týkajícími se zobrazovacích možností. Komunikaèní kanál je rozdìlen do dvou úrovní, DDC1 a DDC2B. Úroveò DDC1 pøedstavuje jednosmìrný datový kanál z displeje do poèítaèe, který nepøetržitì pøenáší informace EDID. DDC2B pøedstavuje obousmìrný datový kanál, založený na protokolu I2C. Zaøízení si mùže vyžádat informace EDID pøes kanál DDC2B. TENTO MONITOR NEBUDE PRACOVAT, POKUD NA JEHO VSTUPU NENÍ NÌJAKÝ VIDEO SIGNÁL. ABY TENTO MONITOR SPRÁVNÌ PRACOVAL, MUSÍ BÝT NA JEHO VSTUPU VIDEO SIGNÁL. Tento monitor splòuje normy pro Green monitor, stanovené organizací Video Electronics Standards Association (VESA) a/nebo agenturou United States Environmental Protection Agency (EPA) a spoleèností The Swedish Confederation Employees (NUTEK). Tato funkce je navržena proto, aby se šetøila elektrická energie snížením spotøeby energie, pokud není na vstupu žádný video signál. Pokud není na vstupu monitoru pøítomen žádný video signál, monitor se automaticky vypne. Tímto zpùsobem se redukuje spotøeba vnitøního napájecího zdroje. Po obnovení vstupního video signálu se obnoví úplné napájení a obraz na displeji se automaticky zaktualizuje. Tato funkce je podobná funkci spoøiè obrazovky Screen Saver s tím rozdílem, že displej je v prvním pøípadì úplnì vypnutý. Displej se obnoví po stisknutí klávesy na klávesnici nebo klepnutím tlaèítkem myši. POUŽÍVÁNÍ SPRÁVNÉ SÍ OVÉ NAPÁJECÍ ŠÒÙRY: Pøiložená sí ová šòùra pro oblast Severní Ameriky je typu NEMA 5-15 podle seznamu UL a oznaèená znaèkou CSA. Hodnota napìtí pro tuto sí ovou šòùru je 125 V støídavých. Tato šòùra je urèena pro pøipojení k sí ové zásuvce osobního poèítaèe. Používejte prosím soupravu sí ové šòùry s minimálním èíslem 18 AWG, typ SJT nebo SVT (ohebná, se tøemi vodièi). Jeden její konec je zakonèen uzemnìnou zásuvkou s kolíky s hodnotou 10 A pro napìtí 250 V, CEE-22. Druhý konec je zakonèen nalisovanou zástrèkou s hodnotou 10 A pro napìtí 250 V, ze zástrèkou s otvory podle normy CEE-22. Mìjte prosím na pamìti, že v evropských zemích je pro napájecí zdroj tøeba používat schválenou sí ovou šòùru podle normy VDE 0602, 0625,

15 TECHNICKÁ PODPORA ( AQ) Problém a Otázka Indikaèní dioda LED zapnutí napájení nesvítí. Žádná funkce Plug & Play. Obraz je nejasný. Obraz je neklidný nebo je v obraze patrné vlnivé vzorování. Indikátor napájení (dioda LED) svítí (svìtle modrá), chybí však jakékoli video nebo obraz. Možné øešení *Provìøte, zda je sí ový vypínaè v poloze ON (zapnuto). *Sí ová šòùra by mìla být pøipojena. *Provìøte, zda je poèítaèový systém kompatibilní s funkcí Plug &Play. *Provìøte, zda je grafická karta poèítaèe kompatibilní s funkcí Plug &Play. *Zkontrolujte, zda piny v zástrèce D-Sub (15 pinù) nejsou ohnuté. *Nastavte ovládací prvky kontrastu (Contrast) a jasu (Brightness). *Pøesuòte monitor do vìtší vzdálenosti od elektr. spotø., které mohou zpùsobovat rušení. * Sí ový vypínaè poèítaèe musí být v poloze zapnuto (ON). * Grafická karta (video adaptér) poèítaèe musí být úplnì a správnì zasunuta do pøíslušného slotu na poèítaèi. *Provìøte, zda je signálový video kabel správnì pøipojen k poèítaèi. *Prohlédnìte video kabel monitoru a zkontrolujte, zda nejsou ohnuty žádné kolíky (piny). *Provìøte, zda poèítaè pracuje - stisknìte na klávesnici klávesu CAPS LOCK a sledujte diodu LED CAPS LOCK. Tato dioda LED by se mìla po stisknutí klávesy CAPS LOCK buï rozsvítit nebo zhasnout. Chybí nìkterá ze základních barev (ÈERVENÁ, ZELENÁ nebo MODRÁ). *Prohlédnìte video kabel monitoru a zkontrolujte, zda nejsou ohnuty žádné kolíky (piny). 15

16 Obraz na obrazovce nemá správnou velikost nebo není správnì vystøedìn. V obrazu jsou barevné poruchy (bílá barva nevypadá jako bílá). Horizontální nebo vertikální rušení na obrazovce. *Nastavte frekvenci obrazových bodù (CLOCK) a zaostøení ( OCUS) nebo stisknìte horkou klávesu (AUTO). *Nastavte barvu RGB nebo zvolte barevnou teplotu. *Použijte režim pro ukonèení OS Windows. Nastavte frekvenci obrazových bodù (CLOCK) a zaostøení ( OCUS) nebo stisknìte horkou klávesu (AUTO). Parametr CLOCK (frekvence obrazových bodù) øídí poèet obrazových bodù, nasnímaných jedním horizontálním pohybem. Pokud není frekvence správná, budou se na obrazovce zobrazovat svislé proužky a obraz nebude mít správnou šíøku. Parametr OCUS nastavuje signál fáze hodin obrazových bodù. Pøi špatném nastavení fáze se bude v obraze projevovat horizontální rušení (pøi svìtlém obrazu). Pro nastavení parametrù OCUS a CLOCK použijte bodový vzor nebo vzor režimu vypínání OS Windows. 16

17 CHYBOVÉ ZPRÁVY A MOŽNÁ ØEŠENÍ KABEL NENÍ ZAPOJEN: 1. Zkontrolujte, zda je signálový kabel správnì pøipojen, a pokud je konektor uvolnìný, utáhnìte šroubky na konektoru. 2. Provìøte, zda nejsou poškozeny piny konektoru signálového kabelu. VSTUP NENÍ PODPOROVÁN: Váš poèítaè je nastaven do nevhodného zobrazovacího režimu - nastavte poèítaè do zobrazovacího režimu, uvedeného v následující tabulce (viz stránka 20). 17

18 PØÍLOHA TECHNICKÉ ÚDAJE LCD Panel Zobrazovací systém Barevný monitor T T LCD Velikost 38,1 cm (15 palcù) Rozteè obraz. bodù (pixelù) 0,297 mm ( H ) 0,297 mm ( V ) Úhel sledování 120 (H) 110 (V) Jas 250 cd/m 2 (typicky) Pomìr kontrastu 400:1 (typicky) Doba odezvy (Tr+Tf) 25 (8+17) ms (typicky) Vstup Video RGB analogové rozhraní Digitální rozhraní H- rekvence 30 khz - 60 khz V- rekvence Hz Zobrazované barvy 16,2 miliónù barev Hodiny synchronizace 80 MHz Maximální rozlišení bodù pøi 75 Hz unkce Plug & Play VESA DDC1/2BTM Soulad s EPA ENERGY Režim ON (zapnuto) 30 W STAR Režim O (vypnuto) 3 W Výstup Audio Výstupní výkon 1,5 W rms (na kanál) Vstupní konektor Konektor D-sub s 15-piny Kabel DVI s 24-piny Vstup video signálu Analogový: 0,7 Vp-p (standardní), 75 Ohmù, kladný Digitální signál Maximální velikost obrazovky Horizontální: 12 palcù (304,1 mm) Vertikální: 9 palcù (228,1 mm) Napájecí napìtí V støídavých, 47~63 Hz Provozní podmínky Provozní teplota: 0 C až 50 C Skladovací teplota: -20 C až 60 C Provozní vlhkost: 10% až 90% Hmotnost Rozmìry 3,7 kg 338 (Š) 347 (V) 154 (H) mm 18

19 Externí ovládací prvky: Vypínaè Sí ový vypínaè /MENU (nabídka)/enter (potvrzení) </Hlasitost </Hlasitost Tlaèítko funkce automatické nastavení (Auto Adjust) unkce Contrast (kontrast) Brightness (jas) ocus (zaostøení) Clock (hodiny synchronizace) H Position (horizontální poloha obrazu) V Position (vertikální poloha obrazu) (Warm) Color (teplá barva) (Cool) Color (studená barva) RGB Color temperature (barevná teplota) Language (jazyk) OSD Position Timeout (poloha nabídky OSD na obrazovce - doba zobrazení nabídky OSD na obrazovce) Input signal Selection (volba vstupního signálu) Display Information (informace na displeji) Reset (vynulování) Exit (opuštìní nabídky) Soulad s pøedpisy UL, CUL, CC, TÜV/GS, VCCI, CE, CCC, ISO , TCO 99, MPR II 19

20 Pøednastavené zobrazovací režimy REŽIM VIDEO ROZLIŠENÍ HORIZONTÁLNÍ REKVENCE (KHZ) VERTIKÁLNÍ REKVENCE (HZ) VGA VESA SVGA XGA IBM DOS MAC XGA

21 POPIS KONEKTORÙ Analogový kabel pro barevný displej s 15 piny ÈÍSLO PINU POPIS ÈÍSLO PINU POPIS 1. Èervená 2. Zelená 3. Modrá 4. Uzemnìní monitoru 5. DDC-návrat 6. Èervená-uzemnìní 7. Zelená-uzemnìní 8. Modrá-uzemnìní V 10. Logika-uzemnìní 11. Uzemnìní monitoru 12. DDC-Sériová data 13. H-Sync (horizontální synchronizace) 14. V-Sync (vertikální synchronizace) 15. DDC-Sériové hodiny Digitální kabel pro barevný displej s 24 piny ÈÍSLO PINU POPIS ÈÍSLO PINU POPIS 1. TMDS Data 2-2. TMDS Data TMDS Data 2/4 zakrytování 4. TMDS Data 4-5. TMDS Data DDC Clock (hodiny) 7. DDC Data 13. TMDS Data Napìtí +5 V 15. Uzemnìní (pro +5 V) 16. Detekce Hot Plug 17. TMDS Data TMDS Data TMDS Data 0/5 zakrytování 8. Analogová vertikální synchronizace 9. TMDS Data TMDS Data TMDS Data 1/3 zakrytování 12. TMDS Data TMDS Data TMDS Data TMDS Hodiny zakrytování 23. TMDS Hodiny TMDS Hodiny - 21

22 ACER 22

23 ACER 22

24 ACER 22

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL1751As

Uživatelská příručka. Monitor AL1751As Uživatelská příručka Monitor AL1751As OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM... 3 PŘED OBSLUHOU MONITORU... 3 VLASTNOSTI... 3 OBSAH BALENÍ... 3 SÍŤOVÝ PŘÍVOD... 4 INSTALACE MONTÁŽNÍ

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Ustanovení FCC Ustanovení o rušení rádiových frekvencí INFORMACE PRO UŽIVATELE. Úvodem. Bezpečnostní informace

Ustanovení FCC Ustanovení o rušení rádiových frekvencí INFORMACE PRO UŽIVATELE. Úvodem. Bezpečnostní informace Ustanovení FCC Ustanovení o rušení rádiových frekvencí INFORMACE PRO UŽIVATELE CZ POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno odpovídající ustanovením pro třídu B digitálních zařízení, uvedených

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada X Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8

Více

Projektor Acer PD320. Uživatelská pøíruèka

Projektor Acer PD320. Uživatelská pøíruèka Projektor Acer PD320 1 Uživatelská pøíruèka 2 Obsah Bezpeènostní zásady pro používání projektoru Pøedbìžná upozornìní... 3 Úvod Pøednosti výrobku... 4 Pøehled balení... 5 Pøehled o výrobku... 6 Instalace

Více

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Nastavení pozorovacího úhlu...2 Montáž na zeď...3 1. Sklopte podstavec...3 2. Zajistěte ozdobný kryt...3 3. Připevněte monitor LCD na

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Tatung Company 22, Chungshan N. Rd., 3rd Sec. Taipei, Taiwan, 104, R.O.C. Tištěno na Taiwanu. Copyright Tatung Company, 2001. Veškerá práva vyhrazena.

Tatung Company 22, Chungshan N. Rd., 3rd Sec. Taipei, Taiwan, 104, R.O.C. Tištěno na Taiwanu. Copyright Tatung Company, 2001. Veškerá práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez oznámení. Tento dokument obsahuje důvěrné informace chráněné autorským právem. Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí

Více

Prohlášení o rušení rádiových frekvencí u zařízení třídy B podle FCC

Prohlášení o rušení rádiových frekvencí u zařízení třídy B podle FCC HK241 HSG 1221 OSD[V5.4] Před použitím monitoru si důkladně prostudujte tuto příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití. Prohlášení o rušení rádiových frekvencí u zařízení třídy B podle FCC Toto

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

LCD MONITOR. quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G

LCD MONITOR. quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G LCD MONITOR quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G ii Úvod Obsah balení Přesvědčte se, že součástí dodávky monitoru jsou následující položky. Pokud některé položky chybí, kontaktujte svého

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Návod k instalaci a obsluze monitoru ImageQuest L17t/19t

Návod k instalaci a obsluze monitoru ImageQuest L17t/19t Návod k instalaci a obsluze monitoru ImageQuest L17t/19t Gratulujeme Vám ke koupi LCD monitoru Hyundai ImageQuest L17T/19T! >>> Uschovejte si původní krabici a veškerý balicí materiál pro případnou přepravu

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace LV X2/LV S2 pøenosný multimediální mikroprojektor Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace Lehèí, výkonnìjší a mnohem chytøejší Díky spolehlivým mobilním mikroprojektorùm spoleènosti Canon mùžete

Více

FP71E/FP71E + Barevný monitor LCD Velikost LCD obrazovky 17.0" Návod k obsluze

FP71E/FP71E + Barevný monitor LCD Velikost LCD obrazovky 17.0 Návod k obsluze FP71E/FP71E + Barevný monitor LCD Velikost LCD obrazovky 17.0" Návod k obsluze i Copyright Copyright 2004 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena,

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com Autorská práva Tento návod je chránìn autorským právem a veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná èást tohoto návodu nemùže být kopírována nebo jakýmkoliv zpùsobem reprodukována bez pøedchozího souhlasu spoleènosti

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

FP931 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0" (48,26 cm) Návod k obsluze

FP931 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0 (48,26 cm) Návod k obsluze FP931 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0" (48,26 cm) Návod k obsluze i Copyright Copyright 2004 BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena,

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Skartovací stroj KOBRA 385

Skartovací stroj KOBRA 385 Skartovací stroj KOBRA 385 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 385 jsou urèeny do velkých kanceláøí

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Datasheet Fujitsu Monitor P24T-7 LED Monitor

Datasheet Fujitsu Monitor P24T-7 LED Monitor Datasheet Fujitsu Monitor P24T-7 LED Monitor Špičkový monitor: 24 (61 cm), širokoúhlé zobrazení Perfektní zobrazení a komunikace Monitor FUJITSU P24T-7 LED představuje ideální volbu pro náročné profesionály,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité OBSAH. Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky. Kapitola 2 Nastavení a seřízení

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité OBSAH. Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky. Kapitola 2 Nastavení a seřízení Návod k obsluze Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. OBSAH Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO LCD MONITORY Následující příznaky jsou normální u LCD monitoru a nesignalizují potíž.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO LCD MONITORY Následující příznaky jsou normální u LCD monitoru a nesignalizují potíž. OBSAH Zvláštní poznámky pro LCD monitory... 1 Informace pro bezpečnost a pohodlí... 2 Rozbalení... 5 Přidání / odstranění podstavce... 6 Úprava pozice obrazovky... 6 Připojení síťového kabelu... 7 Bezpečnostní

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s.

První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. str. 1 z 10 Věc: Poptávka nabídky na dodávku výpočetní techniky První obnovené reálné gymnázium, o. p. s. Vás jako zadavatel poptává k předložení nabídky na: dodávku materiálně technického vybavení multimediální

Více

Datasheet Fujitsu Monitor P27T-7 UHD Monitory

Datasheet Fujitsu Monitor P27T-7 UHD Monitory Datasheet Fujitsu Monitor P27T-7 UHD Monitory Špičkový monitor: 27 (68,5 cm), širokoúhlé zobrazení Špičková zobrazovací technologie a inovativní řešení šetrná k životnímu prostředí Pokud jste profesionálové,

Více

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka PW201 LCD Monitor Bezpečnostní informace Než začnete monitor používat přečtě si přiloženou dokumentaci. Nevystavujte monitor vlhkému prostředí - nebezpečí požáru a poražení proudem. Monitor musí být napájen

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

FP531 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 15,0" (38,1 cm) Návod k obsluze

FP531 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 15,0 (38,1 cm) Návod k obsluze FP531 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 15,0" (38,1 cm) Návod k obsluze i Copyright Copyright 2004 BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena,

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více