Monitor Acer AL1721. Uživatelská pøíruèka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitor Acer AL1721. Uživatelská pøíruèka"

Transkript

1 Monitor Acer AL1721 Uživatelská pøíruèka

2 OBSAH PRO VAŠI BEZPEÈNOST... 3 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ... 4 POZNÁMKY K LCD MONITORÙM... 5 PØED UVEDENÍM MONITORU DO PROVOZU... 5 PØEDNOSTI... 5 SEZNAM POLOŽEK BALENÍ... 5 POKYNY PRO INSTALACI... 6 OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY... 7 NASTAVENÍ ÚHLU NÁKLONU... 8 POKYNY PRO OBSLUHU... 9 VŠEOBECNÉ POKYNY... 9 NASTAVENÍ MONITORU NASTAVENÍ OBRAZU REŽIM PLUG & PLAY TECHNICKÁ PODPORA ( AQ) CHYBOVÉ ZPRÁVY A MOŽNÁ ØEŠENÍ PØÍLOHA TECHNICKÉ ÚDAJE TABULKA ZOBRAZOVACÍCH REŽIMÙ POPIS KONEKTORÙ

3 Pøedtím, než uvedete tento monitor do provozu, pøeètìte si prosím dùkladnì celý tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze byste si mìli ponechat pro použití v budoucnu. Prohlášení CC o rádiovém rušení frekvencí Tøídy B VAROVÁNÍ: (PRO MODELY CERTI IKOVANÉ CC) POZNÁMKA: Toto zaøízení bylo testováno a odpovídá omezením pro digitální zaøízení Tøídy B v souladu s Èástí 15 Pravidel CC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby byla poskytnuta pøimìøená ochrana pøed škodlivým rušením pøi provozu. Toto zaøízení generuje, používá a mùže vyzaøovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, mùže zpùsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Není zde však žádná záruka, že se toto vyzaøování nevyskytne pøi urèité konkrétní instalaci. Pokud je toto zaøízení zdrojem rušení, což lze prokázat vypnutím a opìtovným zapnutím zaøízení, je uživatel oprávnìn v rámci omezení rušení provést nìkolik následujících úprav: 1. Zmìnit nasmìrování nebo orientaci pøijímací antény. 2. Zvìtšit vzdálenost mezi tímto pøístrojem a pøijímaèem. 3. Zapojit toto zaøízení do zásuvky ve zdi, zapojené do jiného obvodu, než ve kterém je zapojen rušený pøijímaè. 4. Obra te se na svého prodejce nebo na zkušeného servisního technika - opraváøe radiopøijímaèù a televizorù, který vám poskytne radu a pomoc. UPOZORNÌNÍ: 1. Zmìny nebo úpravy, které nejsou výslovnì schváleny stranou zodpovìdnou za soulad, mohou zneplatnit právo uživatele na obsluhu tohoto zaøízení. 2. Aby byly dodrženy limity vyzaøování, musejí být používány stínìné kabely rozhraní a sí ová napájecí šòùra (pokud jsou souèástí zapojení). 3. Výrobce není zodpovìdný za jakékoli rušení radiopøijímaèe nebo televizoru, které je zpùsobeno neautorizovanou úpravou tohoto zaøízení. Tato odpovìdnost je výhradnì na uživateli, který musí toto rušení odstranit. Jako partner programu ENERGY STAR prohlašuje naše spoleènost, že tento výrobek splòuje požadavky pøedpisù ENERGY STAR pro úsporu elektrické energie. VAROVÁNÍ: Abyste pøedešli vzniku ohnì nebo nebezpeèí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pøístroj dešti nebo vlhkosti. Uvnitø monitoru je nebezpeèné vysoké napìtí. Neotevírejte skøíòku pøístroje. Veškerý servis svìøte výhradnì autorizovanému servisnímu støedisku. 3

4 PØEDBÌŽNÁ UPOZORNÌNÍ * Nepoužívejte tento projektor v blízkosti vody - napøíklad poblíž vany, výlevky nebo podobnì a rovnìž ve vlhkých prostorách (sklepy, prádelny a podobnì) nebo v blízkosti bazénu a podobnì. * Neumis ujte monitor na nestabilní vozík, stojan nebo stolek. Pokud dojde k pádu monitoru, mùže dojít ke zranìní osob a závažnému poškození pøístroje. Pøi provozu pøístroje používejte pouze vozík nebo stojan doporuèený výrobcem pøístroje nebo prodávaný s monitorem. Pokud budete monitor upevòovat na zeï nebo polici, použijte upevòovací soupravu schválenou výrobcem a pøi montáži dodržujte uvedené pokyny. * Výøezy a otvory na zadní a spodní stranì skøíòky pøístroje slouží k odvìtrávání. Pro zajištìní spolehlivého provozu monitoru a jeho ochranu pøed pøehøátím je nezbytné, aby tyto otvory nebyly nièím zablokovány nebo zakryty. Neumis ujte monitor na postel, sofa, pøikrývku nebo na podobný povrch. Neumis ujte monitor do blízkosti nebo nad radiátor nebo akumulaèní kamna. Neumis ujte monitor do knihovnièky nebo skøíòky, pokud není zajištìno jeho správné odvìtrávání. * Tento monitor mùže být napájen pouze napájecím zdrojem, který je uveden na výrobním štítku pøístroje. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napìtí máte ve své domácnosti, obra te se na svého prodejce nebo místní elektrorozvodné závody. * Tento monitor je vybaven tøíkolíkovou uzemnìnou sí ovou zástrèkou (vidlicí) s tøetím kolíkem. Tuto vidlici možno zasunout z bezpeènostních dùvodù pouze do uzemnìné zásuvky ve zdi. Pokud vaše sí ová zásuvka neumožòuje pøipojení tøíkolíkové vidlice, obra te se na elektrikáøe, aby vám nainstaloval správnou zásuvku nebo použijte adaptér, umožòující bezpeèné uzemnìní zaøízení. Nepodceòujte význam uzemnìné zástrèky sí ové šòùry z hlediska bezpeènosti. * Pøi bouøkách s blesky, nebo pokud nebudete monitor dlouho používat, odpojte sí ovou napájecí šòùru ze zásuvky ve zdi. Tak se pøedejde poškození monitoru v dùsledku pøepì ových špièek (rázù). * Nepøetìžujte prodlužovací šòùry s nìkolika zásuvkami. Pøetìžování mùže mít za následek vznik ohnì nebo úraz elektrickým proudem. * Do výøezu na skøíòce monitoru nikdy nezasunujte žádné pøedmìty. Mohlo by dojít ke zkratování souèástek a obvodù, což by mohlo mít za následek vznik ohnì nebo úrazu elektrickým proudem. Vyvarujte se polití monitoru jakoukoli kapalinou. * Nepokoušejte se o servis tohoto monitoru svépomocí, protože otevøení skøíòky nebo demontáž krytù vede k obnažení míst o vysokém napìtí nebo ke vzniku jiných nebezpeèí. Veškerý servis svìøte kvalifikovanému servisnímu technikovi. * Pro zajištìní uspokojivého provozu používejte tento monitor pouze s poèítaèi s oznaèením UL, které jsou vybaveny pøíslušnì zkonfigurovanými zástrèkami na V støídavých, minimálnì 3,5 A. * Zásuvka ve zdi by mìla být nainstalována v blízkosti zaøízení a mìla by být snadno pøístupná. * Zaøízení používejte výhradnì s pøiloženým sí ovým adaptérem (výstup 12 V stejnosmìrných) s licencí uvedenou v seznamu UL,CSA. 4

5 POZNÁMKY K LCD MONITORÙM Následující jevy se mohou objevit pøi prácí s LCD monitorem, nelze je však považovat za závady. POZNÁMKY * V dùsledku pøirozené podstaty fluorescenèního osvìtlení mùže pøi zahájení provozu obrazovka mírnì poblikávat. Vypnìte sí ový vypínaè a pak jej opìt zapnìte, abyste se ujistili, zda se poblikávání ztratilo. * V závislosti na vzorování plochy, kterou používáte, mùžete zaznamenat urèitou nerovnomìrnost jasu. * Obrazovka LCD monitoru má 99,99% nebo více efektivních obrazových bodù (pixelù). Zbývající poèet mùže zahrnovat 0,01% nebo ménì vadných obrazových bodù (to znamená napøíklad chybìjící bod nebo bod, který neustále svítí). * V dùsledku pøirozené podstaty LCD obrazovky mùže po pøepnutí obrazu na jiný obraz zùstat na obrazovce zbytkové zobrazení pøedchozího obrazu (pokud je stejný obraz zobrazován øadu hodin). V takovém pøípadì se obrazovka pozvolna obnoví do pùvodního stavu po zmìnì obrazu nebo po vypnutí sí ovým vypínaèem na nìkolik hodin. PØED UVEDENÍM DO PROVOZU PØEDNOSTI MONITORU * Barevný LCD T T monitor s úhlopøíèkou 38,1 cm (15 palcù) * Èisté a jasné zobrazení pro Windows * Doporuèené rozlišení: 1024 x 768 bodù pøi 60 Hz * Soulad s EPA ENERGY STAR * Ergonomický design (schváleno podle TCO 99) * Dvojí vstup (DVI + analogový) * Kompaktní a prostorovì nenároèný design KONTROLA OBSAHU BALENÍ Balení by mìlo obsahovat následující položky: 1. Vlastní LCD monitor 2. Návod k obsluze 3. Sí ová napájecí šòùra 4. Signálový kabel s konektorem D-sub 5. Kabel DVI 6. Externí sí ový adaptér 7. Kabel audio 5

6 SÍ OVÁ NAPÁJECÍ ŠÒÙRA Zdroj napájení: 1. Zkontrolujte, zda sí ová napájecí šòùra odpovídá schválenému typu. 2. Tento LCD monitor je vybaven externím napájecím zdrojem, který umožòuje provoz pøi støídavém napìtí 100/120V nebo 220/240 V (není vyžadováno žádné nastavování ze strany uživatele). 3. Zapojte sí ovou napájecí šòùru do zdíøky externího adaptéru vašeho LCD monitoru, zapojte druhý konec externího adaptéru do zdíøky pro vstup stejnosmìrného napìtí (DC) na LCD monitoru. Sí ovou napájecí šòùru mùžete zapojit buï do zásuvky ve zdi nebo do sí ové zásuvky na poèítaèi, v závislosti na typu sí ové šòùry, dodané s vaším LCD monitorem. POZNÁMKY S tímto pøístrojem musí být používána schválená sí ová napájecí šòùra. Je tøeba vzít do úvahy pøíslušné národní pøedpisy. Schválená sí ová napájecí šòùra není lehèí než bìžná PVC (polyvinylchloridová) ohebná šòùra v souladu s normou IEC (podle popisu H05VV- 3G 0,75 mm 2 nebo H05VVH2-2 3G 0,75 mm 2 ). Alternativnì je možno použít ohebnou šòùru nebo šòùru ze syntetické pryže v souladu s normou IEC (podle popisu H05RR- 3G 0,75 mm 2 ). 6

7 OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY ZAPOJENÍ KABELU Pøed provedením následujícího postupu je tøeba poèítaè nejprve vypnout. 1. Zapojte kabel adaptéru na stejnosmìrné napìtí (DC) do zdíøky DC-in na zadní stranì vašeho monitoru. 2. Zapojte jeden konec signálového kabelu 15-pinù D-Sub k zadní èásti monitoru a pak zapojte druhý konec tohoto kabelu k D-Sub portu poèítaèe. 3. (nebo) Zapojte jeden konec kabelu 24-pinù DVI k zadní èásti monitoru a pak zapojte druhý konec k DVI portu poèítaèe. 4. Zapojte audio kabel mezi audio vstup monitoru a audio výstup poèítaèe (zelený port). 5. Pøipojte sí ovou šòùru od monitoru do blízké sí ové zásuvky. Poté zapojte druhý konec sí ové šòùry do napájecího adaptéru. 6. Zapnìte napájení svého LCD monitoru a poèítaèe. Upozornìní: Pokud není sí ová šòùra uzemnìná (se tøemi kolíky), nainstalujte správný uzemòovací adaptér (není souèástí pøíslušenství). Obrázek 1 Zapojení kabelù 1. Signálový kabel s konektorem D-Sub 2. Kabel DVI 3. Kabel audio 4. Externí sí ový adaptér 5. Sí ová napájecí šòùra 7

8 NASTAVENÍ ÚHLU NÁKLONU PRO SLEDOVÁNÍ * Pro optimální sledování obrazu je doporuèeno dívat se na monitor zpøíma a pak nastavit úhel monitoru podle vašich vlastních preferencí. * Podržte podstavec monitoru, aby se monitor pøi zmìnì úhlu monitoru nepøevrátil. * Úhel monitoru je možno nastavit v rozmezí od -5 do 20. Obrázek 2 POZNÁMKY * Pøi zmìnì úhlu monitoru se nedotýkejte LCD obrazovky. Mohlo by dojít k poškození nebo znièení obrazovky LCD. 8

9 POKYNY PRO OBSLUHU VŠEOBECNÉ POKYNY Stisknìte sí ový vypínaè, aby se monitor zapnul nebo vypnul. Další ovládací prvky jsou umístìny na èelním panelu monitoru (viz obrázek 3). Zmìnou tìchto parametrù je možno obraz nastavit podle vašich osobních preferencí. * Sí ová šòùra by mìla být pøipojena. * Pøipojte video kabel z monitoru ke grafické kartì poèítaèe. * Stisknìte sí ový vypínaè, aby se monitor zapnul. Indikátor zapnutí napájení (dioda LED) se rozsvítí. Obrázek 3 Externí ovládací prvky EXTERNÍ OVLÁDACÍ PRVKY 1. >/ Hlasitost 2. </ Hlasitost 4. /MENU (nabídka)/enter (potvrzení) 5. /Auto Adjust (nastavení) /Exit (opuštìní) 3. /Sí ový vypínaè (Power) 9

10 OVLÁDACÍ PRVKY NA ÈELNÍM PANELU * /Tlaèítko zapnutí napájení - Power: Stisknìte toto tlaèítko pro zapnutí/vypnutí napájení monitoru. * /MENU (nabídka)/enter (potvrzení): Aktivuje nabídku na obrazovce (OSD), pokud je tato nabídka OSD vypnuta (O ) nebo aktivuje/deaktivuje funkce nastavení, pokud je nabídka OSD zapnuta (ON) nebo slouží k opuštìní nabídky OSD, pokud je v režimu nastavení hlasitosti (Volume Adjust). * </Hlasitost: Aktivuje funkci nastavení hlasitosti pokud je nabídka na obrazovce OSD vypnuta (O ) nebo slouží k navigaci jednotlivými ikonami, (pokud je nabídka OSD zapnuta (ON) nebo slouží pro nastavení funkce, pokud je tato funkce aktivována. * >/Hlasitost: Aktivuje funkci nastavení hlasitosti pokud je nabídka na obrazovce OSD vypnuta (O ) nebo slouží k navigaci jednotlivými ikonami, (pokud je nabídka OSD zapnuta (ON) nebo slouží pro nastavení funkce, pokud je tato funkce aktivována. * / unkce Auto Adjust (automatické nastavení) /Exit (opuštìní nabídky): 1. Pokud je nabídka OSD v aktivním stavu, funguje toto tlaèítko jako funkce opuštìní nabídky EXIT (EXIT OSD) 2. Pokud je nabídka OSD v neaktivním stavu, stisknìte toto tlaèítko na 2 sekundy, aby se aktivovala funkce automatické nastavení (Auto Adjustment). unkce automatické nastavení (Auto Adjustment) se používá pro nastavení horizontální polohy obrazu (HPos), vertikální polohy obrazu (VPos), synchronizace (Clock) a zaostøení ( ocus). * Indikátor zapnutí napájení: Modrý - Režim zapnutého napájení. Oranžová - Režim úspory energie Svìtle modrá - Režim vypnutého napájení. POZNÁMKY * Neinstalujte tento monitor do blízkosti zdrojù tepla, jako jsou radiátory nebo vzduchové kanály nebo na místo, které je vystaveno pøímému sluneènímu záøení, nadmìrnému množství prachu nebo mechanickým vibracím nebo nárazùm. * Uschovejte si originální krabici a obalový materiál, protože se vám mùže hodit v situaci, kdy budete chtít monitor nìkam pøepravovat. * Pro zajištìní maximální ochrany pøi pøepravì zabalte monitor zpìt do pùvodního obalového materiálu tak, jak byl zabalen v továrnì. * Aby monitor vypadal stále jako nový, èistìte ho pravidelnì mìkkým hadøíkem. Ulpìlé neèistoty oèistìte hadøíkem, slabì navlhèeném v roztoku jemného èisticího prostøedku. Nikdy pro èištìní nepoužívejte silná rozpouštìdla, jako je napøíklad øedidlo, benzín nebo abrazivní èisticí prostøedky, protože by mohlo dojít k poškození pøístroje. Pøed èištìním monitoru jej vždy z bezpeènostních dùvodù odpojte ze sí ové zásuvky. 10

11 JAK NASTAVIT PARAMETR 1. Stisknìte tlaèítko MENU, aby se zobrazilo okénko nabídky na obrazovce (OSD). 2. Stisknìte tlaèítko < nebo > pro volbu požadované funkce. 3. Stisknìte tlaèítko MENU pro volbu funkce, kterou chcete nastavit. 4. Stisknìte tlaèítko < nebo > pro zmìnu nastavené hodnoty aktuálnì vybrané funkce. 5. Pro opuštìní nabídky a uložení hodnoty zvolte funkci Exit. Budete-li chtít nastavovat jakékoli další funkce, zopakujte kroky 2-4. I. Analogový vstup 11

12 II. Digitální vstup NASTAVENÍ OBRAZU Popis ikon ovládacích funkcí Ikona hlavní nabídky (Main Menu Icon) Ikona vnoøené nabídky (Sub Menu) Položka vnoøené nabídky Popis Contrast (kontrast) Nastavení kontrastu mezi svìtlými a tmavými èástmi obrazu na obrazovce. Brightness (jas) Nastavení jasu pozadí obrazu na obrazovce. ocus (zaostøení) Nastavení ostrosti obrazu (dostupné pouze v analogovém režimu). Clock (hodiny synchronizace) Nastavení hodin synchronizace (dostupné pouze v analogovém režimu). H. Position (umístìní obrazu v horizont. smìru) V. Position (umístìní obrazu ve vertikál. smìru) Nastavení polohy obrazu v horizontálním smìru (dostupné pouze v analogovém režimu). Nastavení polohy obrazu ve vertikálním smìru (dostupné pouze v analogovém režimu). Warm (teplé) Cool (studený) Nastavení barevné teploty na teplou bílou. Nastavení barevné teploty na studenou bílou. User / Red (uživatelská èervená) User / Green (uživatelská zelená) User / Blue (uživatelská modrá) Nastavení intenzity èervené/zelené/modré barvy. 12

13 English Deutsch Français Español Italiano H. Position (umístìní nabídky OSD v horizont. smìru) V. Position (umístìní nabídky OSD ve vertikál. smìru) Vícejazyèná volba Nastavení umístìní/polohy nabídky na obrazovce (OSD) v horizontálním smìru. Nastavení umístìní/polohy nabídky na obrazovce (OSD) ve vertikálním smìru. OSD Timeout (doba zobrazení nabídky OSD na obrazovce) Nastavení doby zobrazení nabídky OSD na obrazovce. Analog Volba vstupního signálu - analogový (D-Sub). Digital Volba vstupního signálu - digitální (DVI). Information (informace) Zobrazuje se rozlišení, H/V frekvence a vstupní port aktuálního vstupního èasování. Reset Vymazání všech starých parametrù automatické konfigurace a provedení nové automatické konfigurace. Exit (ukonèení) Uložení uživatelských nastavení a opuštìní nabídky na obrazovce (OSD). 13

14 REŽIM PLUG & PLAY Režim Plug & Play DDC1/2B Tento monitor disponuje možnostmi VESA DDC1/2B v souladu s normou VESA DDC. To umožòuje monitoru, aby informoval svùj systém o své identitì v závislosti na úrovni použíté DDC a komunikoval i s dalšími informacemi, týkajícími se zobrazovacích možností. Komunikaèní kanál je rozdìlen do dvou úrovní, DDC1 a DDC2B. Úroveò DDC1 pøedstavuje jednosmìrný datový kanál z displeje do poèítaèe, který nepøetržitì pøenáší informace EDID. DDC2B pøedstavuje obousmìrný datový kanál, založený na protokolu I2C. Zaøízení si mùže vyžádat informace EDID pøes kanál DDC2B. TENTO MONITOR NEBUDE PRACOVAT, POKUD NA JEHO VSTUPU NENÍ NÌJAKÝ VIDEO SIGNÁL. ABY TENTO MONITOR SPRÁVNÌ PRACOVAL, MUSÍ BÝT NA JEHO VSTUPU VIDEO SIGNÁL. Tento monitor splòuje normy pro Green monitor, stanovené organizací Video Electronics Standards Association (VESA) a/nebo agenturou United States Environmental Protection Agency (EPA) a spoleèností The Swedish Confederation Employees (NUTEK). Tato funkce je navržena proto, aby se šetøila elektrická energie snížením spotøeby energie, pokud není na vstupu žádný video signál. Pokud není na vstupu monitoru pøítomen žádný video signál, monitor se automaticky vypne. Tímto zpùsobem se redukuje spotøeba vnitøního napájecího zdroje. Po obnovení vstupního video signálu se obnoví úplné napájení a obraz na displeji se automaticky zaktualizuje. Tato funkce je podobná funkci spoøiè obrazovky Screen Saver s tím rozdílem, že displej je v prvním pøípadì úplnì vypnutý. Displej se obnoví po stisknutí klávesy na klávesnici nebo klepnutím tlaèítkem myši. POUŽÍVÁNÍ SPRÁVNÉ SÍ OVÉ NAPÁJECÍ ŠÒÙRY: Pøiložená sí ová šòùra pro oblast Severní Ameriky je typu NEMA 5-15 podle seznamu UL a oznaèená znaèkou CSA. Hodnota napìtí pro tuto sí ovou šòùru je 125 V støídavých. Tato šòùra je urèena pro pøipojení k sí ové zásuvce osobního poèítaèe. Používejte prosím soupravu sí ové šòùry s minimálním èíslem 18 AWG, typ SJT nebo SVT (ohebná, se tøemi vodièi). Jeden její konec je zakonèen uzemnìnou zásuvkou s kolíky s hodnotou 10 A pro napìtí 250 V, CEE-22. Druhý konec je zakonèen nalisovanou zástrèkou s hodnotou 10 A pro napìtí 250 V, ze zástrèkou s otvory podle normy CEE-22. Mìjte prosím na pamìti, že v evropských zemích je pro napájecí zdroj tøeba používat schválenou sí ovou šòùru podle normy VDE 0602, 0625,

15 TECHNICKÁ PODPORA ( AQ) Problém a Otázka Indikaèní dioda LED zapnutí napájení nesvítí. Žádná funkce Plug & Play. Obraz je nejasný. Obraz je neklidný nebo je v obraze patrné vlnivé vzorování. Indikátor napájení (dioda LED) svítí (svìtle modrá), chybí však jakékoli video nebo obraz. Možné øešení *Provìøte, zda je sí ový vypínaè v poloze ON (zapnuto). *Sí ová šòùra by mìla být pøipojena. *Provìøte, zda je poèítaèový systém kompatibilní s funkcí Plug &Play. *Provìøte, zda je grafická karta poèítaèe kompatibilní s funkcí Plug &Play. *Zkontrolujte, zda piny v zástrèce D-Sub (15 pinù) nejsou ohnuté. *Nastavte ovládací prvky kontrastu (Contrast) a jasu (Brightness). *Pøesuòte monitor do vìtší vzdálenosti od elektr. spotø., které mohou zpùsobovat rušení. * Sí ový vypínaè poèítaèe musí být v poloze zapnuto (ON). * Grafická karta (video adaptér) poèítaèe musí být úplnì a správnì zasunuta do pøíslušného slotu na poèítaèi. *Provìøte, zda je signálový video kabel správnì pøipojen k poèítaèi. *Prohlédnìte video kabel monitoru a zkontrolujte, zda nejsou ohnuty žádné kolíky (piny). *Provìøte, zda poèítaè pracuje - stisknìte na klávesnici klávesu CAPS LOCK a sledujte diodu LED CAPS LOCK. Tato dioda LED by se mìla po stisknutí klávesy CAPS LOCK buï rozsvítit nebo zhasnout. Chybí nìkterá ze základních barev (ÈERVENÁ, ZELENÁ nebo MODRÁ). *Prohlédnìte video kabel monitoru a zkontrolujte, zda nejsou ohnuty žádné kolíky (piny). 15

16 Obraz na obrazovce nemá správnou velikost nebo není správnì vystøedìn. V obrazu jsou barevné poruchy (bílá barva nevypadá jako bílá). Horizontální nebo vertikální rušení na obrazovce. *Nastavte frekvenci obrazových bodù (CLOCK) a zaostøení ( OCUS) nebo stisknìte horkou klávesu (AUTO). *Nastavte barvu RGB nebo zvolte barevnou teplotu. *Použijte režim pro ukonèení OS Windows. Nastavte frekvenci obrazových bodù (CLOCK) a zaostøení ( OCUS) nebo stisknìte horkou klávesu (AUTO). Parametr CLOCK (frekvence obrazových bodù) øídí poèet obrazových bodù, nasnímaných jedním horizontálním pohybem. Pokud není frekvence správná, budou se na obrazovce zobrazovat svislé proužky a obraz nebude mít správnou šíøku. Parametr OCUS nastavuje signál fáze hodin obrazových bodù. Pøi špatném nastavení fáze se bude v obraze projevovat horizontální rušení (pøi svìtlém obrazu). Pro nastavení parametrù OCUS a CLOCK použijte bodový vzor nebo vzor režimu vypínání OS Windows. 16

17 CHYBOVÉ ZPRÁVY A MOŽNÁ ØEŠENÍ KABEL NENÍ ZAPOJEN: 1. Zkontrolujte, zda je signálový kabel správnì pøipojen, a pokud je konektor uvolnìný, utáhnìte šroubky na konektoru. 2. Provìøte, zda nejsou poškozeny piny konektoru signálového kabelu. VSTUP NENÍ PODPOROVÁN: Váš poèítaè je nastaven do nevhodného zobrazovacího režimu - nastavte poèítaè do zobrazovacího režimu, uvedeného v následující tabulce (viz stránka 20). 17

18 PØÍLOHA TECHNICKÉ ÚDAJE LCD Panel Zobrazovací systém Barevný monitor T T LCD Velikost 38,1 cm (15 palcù) Rozteè obraz. bodù (pixelù) 0,297 mm ( H ) 0,297 mm ( V ) Úhel sledování 120 (H) 110 (V) Jas 250 cd/m 2 (typicky) Pomìr kontrastu 400:1 (typicky) Doba odezvy (Tr+Tf) 25 (8+17) ms (typicky) Vstup Video RGB analogové rozhraní Digitální rozhraní H- rekvence 30 khz - 60 khz V- rekvence Hz Zobrazované barvy 16,2 miliónù barev Hodiny synchronizace 80 MHz Maximální rozlišení bodù pøi 75 Hz unkce Plug & Play VESA DDC1/2BTM Soulad s EPA ENERGY Režim ON (zapnuto) 30 W STAR Režim O (vypnuto) 3 W Výstup Audio Výstupní výkon 1,5 W rms (na kanál) Vstupní konektor Konektor D-sub s 15-piny Kabel DVI s 24-piny Vstup video signálu Analogový: 0,7 Vp-p (standardní), 75 Ohmù, kladný Digitální signál Maximální velikost obrazovky Horizontální: 12 palcù (304,1 mm) Vertikální: 9 palcù (228,1 mm) Napájecí napìtí V støídavých, 47~63 Hz Provozní podmínky Provozní teplota: 0 C až 50 C Skladovací teplota: -20 C až 60 C Provozní vlhkost: 10% až 90% Hmotnost Rozmìry 3,7 kg 338 (Š) 347 (V) 154 (H) mm 18

19 Externí ovládací prvky: Vypínaè Sí ový vypínaè /MENU (nabídka)/enter (potvrzení) </Hlasitost </Hlasitost Tlaèítko funkce automatické nastavení (Auto Adjust) unkce Contrast (kontrast) Brightness (jas) ocus (zaostøení) Clock (hodiny synchronizace) H Position (horizontální poloha obrazu) V Position (vertikální poloha obrazu) (Warm) Color (teplá barva) (Cool) Color (studená barva) RGB Color temperature (barevná teplota) Language (jazyk) OSD Position Timeout (poloha nabídky OSD na obrazovce - doba zobrazení nabídky OSD na obrazovce) Input signal Selection (volba vstupního signálu) Display Information (informace na displeji) Reset (vynulování) Exit (opuštìní nabídky) Soulad s pøedpisy UL, CUL, CC, TÜV/GS, VCCI, CE, CCC, ISO , TCO 99, MPR II 19

20 Pøednastavené zobrazovací režimy REŽIM VIDEO ROZLIŠENÍ HORIZONTÁLNÍ REKVENCE (KHZ) VERTIKÁLNÍ REKVENCE (HZ) VGA VESA SVGA XGA IBM DOS MAC XGA

21 POPIS KONEKTORÙ Analogový kabel pro barevný displej s 15 piny ÈÍSLO PINU POPIS ÈÍSLO PINU POPIS 1. Èervená 2. Zelená 3. Modrá 4. Uzemnìní monitoru 5. DDC-návrat 6. Èervená-uzemnìní 7. Zelená-uzemnìní 8. Modrá-uzemnìní V 10. Logika-uzemnìní 11. Uzemnìní monitoru 12. DDC-Sériová data 13. H-Sync (horizontální synchronizace) 14. V-Sync (vertikální synchronizace) 15. DDC-Sériové hodiny Digitální kabel pro barevný displej s 24 piny ÈÍSLO PINU POPIS ÈÍSLO PINU POPIS 1. TMDS Data 2-2. TMDS Data TMDS Data 2/4 zakrytování 4. TMDS Data 4-5. TMDS Data DDC Clock (hodiny) 7. DDC Data 13. TMDS Data Napìtí +5 V 15. Uzemnìní (pro +5 V) 16. Detekce Hot Plug 17. TMDS Data TMDS Data TMDS Data 0/5 zakrytování 8. Analogová vertikální synchronizace 9. TMDS Data TMDS Data TMDS Data 1/3 zakrytování 12. TMDS Data TMDS Data TMDS Data TMDS Hodiny zakrytování 23. TMDS Hodiny TMDS Hodiny - 21

22 ACER 22

23 ACER 22

24 ACER 22

Projektor Acer PD320. Uživatelská pøíruèka

Projektor Acer PD320. Uživatelská pøíruèka Projektor Acer PD320 1 Uživatelská pøíruèka 2 Obsah Bezpeènostní zásady pro používání projektoru Pøedbìžná upozornìní... 3 Úvod Pøednosti výrobku... 4 Pøehled balení... 5 Pøehled o výrobku... 6 Instalace

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

LCD monitor uživatelská příručka

LCD monitor uživatelská příručka LCD monitor uživatelská příručka U2868PQU s LED podsvícením 1 www.aoc.com 2014 AOC. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnost... 4 Národní konvence... 4 Výkon... 5 Montáž... 6 Čištění... 7 Jiné... 8 Konfigurace...

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální VAROVÁNÍ: Jakékoli úpravy tohoto pøístroje nebo modifikace režimù, které nejsou výslovnì schváleny firmou Toshiba TEC nebo jejími autorizovanými zástupci, by mohly zpùsobit ztrátu oprávnìní uživatele používat

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H BenQ Autorské právo Copyright BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění, nebo překládána

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze ColorEdge CG241W Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k použití a seznamte se tak s výrobkem, umožníte tím jeho bezpečné a efektivní použití.

Více

LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka

LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka Zpět na stránku obsahu LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka Úvod Bezpečnostn pokyny a údržba Nastaven Použ ván monitoru Instalace ovladačů a použit funkce Automatické nastaven Technická podpora,

Více

Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka

Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com Autorská práva Tento návod je chránìn autorským právem a veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná èást tohoto návodu nemùže být kopírována nebo jakýmkoliv zpùsobem reprodukována bez pøedchozího souhlasu spoleènosti

Více

Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902

Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Uživatelská p íručka Monitory LCD vf15/vf17, FP15/FP17, L1502/L1702, L1502m/L1702m, f1523/f1723, FP5315/FP7317, L1902 Číslo dokumentace: 322638-224 Únor 2004 Tato příručka obsahuje informace o nastavení

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Řada HP vp6200 Digitální projektor Uživatelská příručka

Řada HP vp6200 Digitální projektor Uživatelská příručka Řada HP vp6200 Digitální projektor Uživatelská příručka Upozornění Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Zde obsažené informace mohou být předmětem změn bez předchozího upozornění. Jediné

Více

Projektor Acer PD520. Uživatelská pøíruèka

Projektor Acer PD520. Uživatelská pøíruèka Projektor Acer PD520 1 Uživatelská pøíruèka Acer PD520 âesky Obsah Bezpeãnostní zásady pfii pouïívání projektoru Upozornění...2 Úvod Přednosti výrobku...4 Přehled balení...5 Přehled o výrobku...6 Projektor

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Jediné záruky poskytované společnost HP na produkty a služby jsou výslovná prohlášen o záruce, která doprovázej dané produkty a služby. Žádné zde uvedené údaje

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada X Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8

Více

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění.

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Uživatelská příručka Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Opatření...2 Bezpečnostní štítky na tomto

Více

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka MultiSync PA241W Uživatelská příručka Rejstřík Varování, Upozornění...Česky-1 Prohlášení...Česky-1 Prohlášení kanadského oddělení pro dodržování komunikačních předpisů...česky-2 Prohlášení o shodě...česky-2

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

DIGITÁLNÍ PROJEKTOR. X95i Návod k obsluze. O této příručce. Uznání obchodních známek. Děkujeme vám za zakoupení tohoto projektoru.

DIGITÁLNÍ PROJEKTOR. X95i Návod k obsluze. O této příručce. Uznání obchodních známek. Děkujeme vám za zakoupení tohoto projektoru. DIGITÁLNÍ PROJEKTOR X95i Návod k obsluze Děkujeme vám za zakoupení tohoto projektoru. VAROVÁNÍ 3 Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtete Průvodce pro bezpečné používání výrobku (Product Safety

Více

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS CZ 0931-1 POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Obsah Pro vlastníky domu Všeobecné informace 3 Údaje o instalaci 3 Informace

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22 CZ Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Uživatelský Manuál V2.22 RYCHLÝ NÁVOD 4 6 5 3 7 1 Mikrofon 2 USB konektor 3 Zámek klávesnice 4 Reproduktor 5 Klávesnice 6 Indikátory 7 Tlaèítko Reset ZAPNUTÍ ZAØÍZENÍ

Více