Harrachovský jarní čas (dobré i zlé zprávy) 2010 duben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Harrachovský jarní čas (dobré i zlé zprávy) 2010 duben"

Transkript

1 2010 duben Harrachovský jarní čas (dobré i zlé zprávy) Zimní čas nám i pro letošek skončil, a byť se nám to dle stavu sněhu na harrachovských sjezdovkách nemusí až tak zdát, máme tu jaro. Velikonoční svátky tentokráte připadly na první dubnový víkend a tak v neděli harrachovští dobrovolní hasiči připravili tradiční veřejnou akci Velikonoce u hasičů. Vedle dobrého občerstvení si příchozí mohli prohlédnout nejmladší přírůstek zásahové techniky čtyřkolku Arctic Cat, ke slovu se dostala též historická ruční stříkačka viz přiložený obrázek. Jinak s příchodem jara nás nezastihovaly jen dobré zprávy, jakou bylo například vytvoření nového českého rekordu v letu na lyžích, který stanovil v Planici Tonda Hájek výkonem 236 m. Nepříjemný mediální rozruch naopak vyvolala zpráva o rozhodnutí pražského Vrchního soudu, díky kterému by město Harrachov mělo zaplatit nepříliš známé soukromé společnosti za nejasný závazek z počátku porevolučního času ve výši dosahující magických sto milionů korun. Protože se kolem této věci šíří řada otazníků a i město zvažuje v tuhle chvíli strategii jak se ještě v tomto právní cestou bránit, nemůžeme vám nyní přinést obsáhlejší informace k této kauze. Jakmile bude jen cokoliv bližšího známo, rozhodně vás o tomto budeme objektivně ve spolupráci s vedením města informovat. Není třeba zdůrazňovat, že pokud skutečně budeme nuceni danou částku uhradit, bude to mít pro město velmi závažné důsledky. Nezbývá než popřát pěkné jaro všem.

2 Ze zasedání zastupitelů Veřejné zasedání zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne v hodin a ukončeno v hodin. Níže přinášíme výběr z přijatých usnesení. S celým textem zápisu se můžete seznámit na webových stránkách města či si jej vyžádat na sekretáriátu radnice. V prvním bodě, jenž byl věnován financím, zastupitelstvo města (ZM) většinou hlasů schválilo plnění rozpočtu města k poslednímu dni loňského kalendářního roku, dále schválilo rozpočtové změny k tomu samému datu, výsledek hospodaření MŠ a ZŠ a též inventarizaci majetku města. Zároveň ZM schválilo řádný rozpočet města pro rok 2010, a to v příjmech na straně MD v částce Kč a zapojení položky 8115 na straně MD v rozpočtované výši Kč. Výdaje na straně D v částce Kč. 2) Posunutí splátky půjčky TJ Jiskra Harrachov Usnesení ZM č. 2: ZM schvaluje prodloužení splátky půjčky pro TJ Jiskra Harrachov s platným úrokem do ) Strategický plán rozvoje města Usnesení ZM č. 3: ZM bere na vědomí zprávu o finální verzi SPR a žádá zveřejnění na stránkách města. Každému zastupiteli bude předáno jedno CD s tímto materiálem. 5) Schválení plánu údržby a rekonstrukce VO Návrh usnesení: ZM schvaluje plán oprav VO od na dobu 10 let podle předloženého plánu oprav: Podán protinávrh usnesení p. Jakubcem: Sáhnout z projednávání dnešního ZM a do RM předložit revize elektrických zařízení, aby odborná komise mohla připravit co a jak se bude opravovat. Usnesení ZM č. 5 - protinávrh: Tento bod se na základě protinávrhu stahuje z projednávání dnešního jednání. ZM požaduje, aby RM byly správcem VO předloženy revize elektrických zařízení VO, aby odborná komise mohla připravit co a jak se bude opravovat. 6) Přistoupení města k projektu Grenways Jizera Usnesení ZM č. 6: ZM schvaluje vstup města do projektu Grenways Jizera. 7) Územní plán města Usnesení ZM č. 7/a: Město Harrachov odstupuje ve smyslu čl. III., odst. 4 smlouvy o dílo ve znění pozdějších změn a dodatků se společností AKIA a.s. Hradec Králové, na zpracování územního plánu Města Harrachov pro částečnou nemožnost plnění ve smyslu 575, odst. 3 občanského zákoníku a ustanovení čl. IX, odst. 2 smlouvy o dílo. Usnesení ZM č. 7/b: ZM Harrachov pověřuje RM provedením výběrového řízení na zpracování nového (jiného) konceptu a návrhu ÚP Města Harrachov ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Zadání výběrového řízení bude provedeno do ) Vstup města do Sdružení cestovního ruchu Harrachov Usnesení ZM č. 8: ZM schvaluje vstup města Harrachov do Sdružení cestovního ruchu Harrachov za členský příspěvek max. do výše 5.000,-Kč. ZM schvaluje jako delegáta na valnou hromadu SCRH starostu města Harrachov. ZM navrhuje, aby byl členem revizní komise SCRH předseda kontrolního výboru. ZM navrhuje, aby byl členem odborné komise SCRH byl předseda (člen) komise cestovního ruchu. 9) Různé a) Výběrové řízení na údržbu zeleně Usnesení ZM č. 9/a: ZM Harrachov bere na vědomí, že dle mandátní smlouvy provedla podlimitní poptávkové řízení na údržbu městské zeleně společnosti Executive Projekt Group, a.s. se sídlem Revoluční 655/1, Praha 1 za cenu ,-Kč. ROZPOČET - PŘÍJMY 2010 Paragraf Rozpočet Daň z příjmů fyz.osob ze záv. čin.vč , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 304, Daň z příjmu právnických osob 2 755, Daň z příjmů - daň obec obci 5 034, Daň z přidané hodnoty 4 908, Poplatky za likvidaci kom.odpadu 550, Poplatky ze psů 99, Poplatky pobytové 3 900, Poplatky za užívání veř. prostranství 80, Poplatky ze vstupného 0, Poplatky z ubytovacích kapacit 720, Poplatky ostatní - automaty 400, Poplatky správní 220, Daň z nemovitostí 1 700, Splátky půjček 1 500,0 41xx Neinvestiční transfery přijaté od krajů, ze st.rozp. 932, Investiční transfery přijaté od krajů 0, % VHP, příjmy ost., vratka depozitum 140,0 Daňové příjmy celkem ,5 JINÉ PŘÍJMY Paragraf Rozpočet Pěstební činnost 627,1 2xxx Turismus, parkovací automat, komunikace 559, Předškolní zařízení - nájem nemovitosti 100, Základní škola - nájem nemovitosti,pojistné náhrady 200, Knihovna 35, Muzeum 4, Harrach.zpravodaj, SPOZ, KK prodané vstupenky 30, Jiná zdravotnická zařízení a služby (sanita) 310, Bytové hospodářství 3 874, Kom.služby - prodeje pozemků a nemov. mimo sídl. 262, Kom.služby - pron.poz.a ost.nemov.,hřbitov,celnice 2 323, Sběr a svoz komunálních odpadů 360, Péče o vzhled města a veřejnou zeleň 50, Domovy - penziony pro staré občany 476, Činnost místní správy 25, Příjmy z úroků a dividend, ostatní činnosti 350, Příjmy z prod.bytů sídliště 0,0 Příjmy včetně daňových celkem 9 623, FINANCOVÁNÍ 3 800,00 Příjmy včetně financování ,0 Harrachovský zpravodaj 2010/4 2

3 Paragraf VÝDAJE Rozpočet Pěstební činnost 629,4 214x TIC, komise CR, park.automat 1 100, Komunikace - ZÚ , Komunikace - opravy a údržba 1 200, Komunikace - mosty a lávky 0, Dopravní obslužnost - autobusové spoje,kiosek 356,0 2xxx Čištění odpadních vod 120, Předškolní zařízení + opravy 800, Základní škola 2 151, Základní škola + opravy 0, Kino 50, Knihovna 617, Muzeum 40, Ostatní záležitosti kultury, kulturní komise 87, Harrachovský zpravodaj 90, Dárky k výročí, SPOZ 97, Tělovýchovná činnost, Kaml, hřiště, koupaliště 243, Jiná zdrav.zařízení a služby - sanita 726, Bytové hospodářství 3 874, Veřejné osvětlení 945, Hřbitov 120, Ochrana památek 0, Územní plán obce 468, Komunální služby - nájmy pozemků,ostatní 179, Komunální služby - daně, položka , Komunální služby - nákup pozemků 120,0 xxxx Komunální služby - odborné služby, položka , Sběr a svoz komunálních odpadů 2 350, Péče o vzhled města a veřejnou zeleň 1 005,0 435x Domovy - penziony pro staré občany,dům s nízk.n. 747, Požární ochrana - dobrovolná část 823, Zastupitelstvo města 2 049,0 6xxx Volby 0, Činnost místní správy, SF 8 284, Činnost místní správy - leasing, opravy radnice 94,6 63xx Bankovní poplatky, pojištění budov 340, Ostatní finanční operace - daň obec obci 5 034,0 6xxx Ost.činnosti,mezin.spolupráce,neinv.transf.obcím 110, Celnice 50, Rek.klasického areálu pro MS v let.na lyž.,skatepark 450, Neinv.půjč.prostředky obč.sdružení - TJ Jiskra 0,0 Výdaje celkem ,0 Příjem - výdaje b) Rekonstrukce MK Sachrův kopec Na rekonstrukci této komunikace byl zpracován projekt pro žádost o dotaci. Do 2 měsíců bychom měli vědět, zda dotaci obdržíme či nikoliv. Usnesení ZM č. 9/b: ZM Harrachov bere informaci o rekonstrukci MK na Sachrově kopci na vědomí bez hlasování. Zastupitelka paní Zbrojová požádala, aby v případě neúspěšné dotace bylo svoláno zasedání ZM na první týden v květnu, kde by se ZM touto komunikací opětovně zabývalo bez hlasování. c) Kompostéry Místostarosta města, JUDr. Vodseďálek, informoval přítomné ZM o anketě, která má za úkol zjistit, kolik domácností ve městě by mělo zájem o kompostéry, čímž by se mělo napomoci likvidaci zeleného odpadu a tím i snížit náklady města na likvidaci odpadů. Usnesení ZM č. 9/c: ZM bere informaci o ekologické likvidaci biologických odpadů z domácností na vědomí. d) obsazení domu f. Hybler na Mýtinách Zastupitelům města byla podána informace o zamýšleném obsazení domu čp. 331 na Mýtinách, (jedná se o objekt bývalé Kolory Semily vedle vlakového nádraží), jehož majitelem dle katastru je Nadace Eva ze Semil. ZM vzalo podanou informaci na vědomí. Termín dalšího zasedání ZM byl předběžně stanoven na Místo bude upřesněno. Krátké zprávy Změna svozu komunálních odpadů Změna se týká nádob se čtrnácti denním svozem. S účinnosti od došlo ke změně svozu nádob s 14-ti denním cyklem (označeny žlutou známkou). Tyto se v roce 2010 vyvážejí každý SUDÝ TÝDEN. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu Uskuteční se v sobotu Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Sběrná místa: Harrachov Habův most 12, 20-12, 35 h., Harrachov Klondajk u nádob na separ 12, 45-13, 00 h., Harrachov U kina u nádob na separ 13, 10-13, 25 h., Harrachov Sběrný dvůr - Ados 13, 35-13, 50 h.. Více se o akci dozvíte z letáků umístěných na výlepových plochách a též na webových stránkách města. Pálení čarodějnic Sbor dobrovolných hasičů zve všechny občany a návštěvníky Harrachova na tradiční Pálení čarodějnic, které proběhne na louce v Sedmidomkách (pod bývalým minigolfem Kraus), a to v pátek 30. dubna 2010 od 18 hod. Hudba, tanec, občerstvení všeho druhu. Kdo přijde v převlečení za čarodějnici má šanci získat v soutěži krásy věcnou cenu! Do Jablonce opět přes semafory S příchodem jarního období se opět rozběhnou práce na silnici I/14 vedoucí Smržovkou. Špatnou zprávou pro projíždějící řidiče je to, že oproti loňsku míra prací se v tomto úseku ještě zintenzivní. Dobrou zprávou naopak bude to, že nejpozději v listopadu tohoto roku až bude položen finální asfalt tu povede krásná vozovka bez výmolů. Do té doby tu však při jízdě do Jablonce a zpět musíme počítat s existencí až šesti semaforů a z toho plynoucích kolon. Jednou z možných objízdných tras tohoto úseku může být cesta přes Hamrska nebo Zásadu. Autobusem do Jelení Hory Již zanedlouho bychom se měli dočkat pravidelného vlakového spojení k našim polským sousedům, mělo by se tak stát nejpozději v letošním červenci. Do té doby lze použít k veřejné dopravě do Polska provoz sobotních autobusových spojů z Jablonce n. N. do Jelení Hory, jež jsou činné od počátku dubna až do adventu (konkrétně do ). Jejich jízdní řád naleznete na zastávkách ČSAD této linky (například u sklárny). Harrachovský zpravodaj 2010/4 3

4 Krajský úřad Libereckého kraje Týden bezpečnosti v Libereckém kraji začne výstavou Stop smrtelným nehodám Již po šesté vyhlašuje Liberecký kraj Týden bezpečnosti na silnicích. Ve dnech od 19. do 24. dubna se bude Liberecký kraj společně s partnery věnovat problematice dopravní výchovy a dětským dopravním hřištím. Letošní Týden bezpečnosti je poprvé společným projektem Libereckého kraje a polským partnerem Wojwodski osrodek ruchu drogovego WORD Týden bezpečnosti bude zahájen vernisáží výstavy STOP smrtelným nehodám a následnou tiskovou konferencí, která se uskuteční 19. dubna od 9 hodin ve vestibulu budovy Libereckého kraje. Tématem tiskovky bude opět bezpečnost na silnicích Libereckého kraje a program Týdne bezpečnosti, uvedl náměstek hejtmana LK pro dopravu Martin Sepp. Hosty tiskové konference budou: Martin Sepp, náměstek hejtmana Libereckého kraje, resort dopravy, Stanislava Jakešová, vedoucí odboru dopravy Libereckého kraje, Jan Polák, BESIP Libereckého kraje, zástupce Českého červeného kříže Liberec a zástupci Městské policie Liberec a Jablonec n. N. a zástupce partnera projektu Wojwodski osrodek ruchu drogovego WORD. Dále se pak program přesouvá na dopravní hřiště v Liberci a Jablonci nad Nisou, kde se zaměříme na školní skupiny. Program zahrnuje výuku oblasti bezpečnosti jízdy na kole, bezpečnost při jízdě ve vozidle tzv. školu poutání nebo například výuku první pomoci. V rámci týdne bezpečnosti dále proběhne prezentace v obchodním centru Géčko a dále Den pro rodiče s dětmi na dopravním hřišti v Liberci, popsal Jan Polák. Dopravní výchova je téma, kterému je nutné podle Martina Seppa věnovat pozornost neustále. Klasická dopravní výchova tak jak ji známe, probíhá pod taktovkou Ministerstva dopravy ČR a vrcholí na prvním stupni základních škol průkazem cyklisty a na druhém stupni možnou účastí žáků na postupové Dopravní soutěži mladých cyklistů. Liberecký kraj podporuje tuto výchovu a dále připravuje programy, které jdou nad její rámec. Tento týden bezpečnosti je jedním z nich a jeho cílem je jednak navázání na dopravní výuku a dále rozšíření informací o možnostech volnočasových aktivit na dětských dopravních hřištích. Těch máme v Libereckém kraji deset. Ne všechny jsou kapacitně vybaveny tak, aby byly přístupné veřejnosti kdykoliv, nicméně kupříkladu dopravní hřiště v Jablonci nad Nisou nebo v České Lípě jsou ukázkou správného vedení a fungování těchto míst. uvedl náměstek hejtmana. Letošní první Týden bezpečnosti je společným projektem Libereckého kraje a polským partnerem Wojwodski osrodek ruchu drogovego WORD a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Nisa. Jmenovaný program pro školní skupiny je připraven i pro polské děti, které se seznámí s podobou dopravní výchovu u nás. Na závěr celého týdne je připraven seminář pro subjekty působící v oblasti prevence a zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, na kterém se vzájemně česká a polská strana seznámí s projekty dopravní výchovy a vzájemně si vymění zkušenosti v této oblasti Zkušenosti v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména pak zkušenosti při výchově dětí v této oblasti jsou pro nás vždy přínosné. Se zájmem sledujeme kampaně jejich dopady v různých zemích. Jsem rád, že můžeme při letošním týdnu bezpečnosti přivítat u nás Polské kolegy a vzájemně si předvést jak kdo řešíme specifické aspekty dopravní výchovy, dodal Martin Sepp. (lbk) Správa KRNAP vydala brožuru Péče o volně žijící živočichy Správa KRNAP v rámci přeshraničního projektu Zlepšení přeshraniční spolupráce v ekologické výchově v KRNAP a KPN vydala brožuru Péče o volně žijící živočichy Jak můžeme pomoci zvířatům v nouzi. Ta bude distribuována na akcích zaměřených na environmentální vzdělávání, obcím a městům v regionu a jako e-knihu si ji každý můžete stáhnout na Příručka obsahuje rady, zásady a informace o tom, jak pomoci jednotlivým skupinám živočichů, ať už jde o zvířata poraněná nebo zdravá. Vysvětluje jak poznat, kdy je dané zvíře v nouzi a kdy se jedná o normální stav a je naopak nutné dát ruce pryč. Čtenáři se dozví, jaká hnízdní budka vyhovuje sýkorám, jaká rehkům, poštolkám, rorýsům nebo také netopýrům či čmelákům. Součástí brožury jsou také nákresy ke zhotovení těchto budek. Pomoc může být často nad naše síly a možnosti. Pro tento případ jsou v příručce uvedeny kontakty, kam se lidé v našem regionu mohou obrátit na odbornou pomoc, když najdou živočicha v nouzi. Stejně tak jsou v ní uvedeny i právní předpisy upravující nakládání s volně žijícími organismy. KRNAP a KPN, podpořit tvorbu nových ekovýchovných programů pro použití nejen v projektu, poskytnout kvalitní environmentální výchovu šedesáti studentům účastnícím se projektu a vybudovat adekvátní zázemí a materiální vybavení pro práci oddělení environmentální výchovy v KRNAP i KPN. Projekt je podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Projekt je realizován v rámci Euroregionu Glacensis. (RD) Přeshraniční ekovýchovný projekt pro gymnaziální mládež, v rámci něhož brožura vznikla, má hned několik cílů: upevnit spolupráci mezi odděleními environmentální výchovy správ Harrachovský zpravodaj 2010/4 4

5 Z historie i ze současnosti Z harrachovské kroniky V únoru 1990 rozhodl kulatý stůl Občanského fóra o nutnosti urychlené obměny složení vedení tehdejšího městského národního výboru a doporučil, aby zde OF zastupovali Jiří Krejčí a Karel Dolejší. Oba jmenovaní museli nejen přerušit výkon dosavadních profesí, ale také se na nové úkoly připravit. Druhý jmenovaný využil svých kontaktů s rakouskými lyžařskými partnery a na čtyři dny navštívil Štýrsko. Seznámil se s funkcí rakouské vícestupňové samosprávy a mohl také srovnat, kam správa věcí veřejných vzešlá na počátku století ze stejných základů na jeho závěru v obou zemích bývalého mocnářství Rakousko-Uherska dospěla. Vedle propracovaného systému vícezdrojového systému financování (stát dá určité prostředky zemi, regionu a popř. obci, obdobně zem i region se podělí s nižším stupněm samosprávy a tak jsou financovány projekty, které jsou potřebné a nikoliv ty o kterých rozhodne centrum či dokonce korupce nebo známosti) z řady poznatků byly pro Harrachov významné především dva. Prvním z nich je nutnost úzké spolupráce obcí v regionu při řešení společných zájmů. Proto navštívil 5. až 6. dubna 1990 první shromáždění Sdružení měst a obcí v Brně a následně byl se starostou Jánských lázní Václavem Němcem hlavním iniciátorem setkání zástupců obcí 13. dubna 1990, které o založení Sdružení měst a obcí oblasti Krkonoš rozhodlo. Moderace prvního setkání zástupců krkonošských obcí se ujali pracovníci KRNAP- jmenovitě Eva Kalášová. KRNAP se také zavázal svolat zástupce všech obcí na valnou hromadu v druhé polovině května. Druhým poznatkem byla organizace a úloha státu v řízení cestovního ruchu. I v této oblasti byl Harrachov iniciátorem a zajistil překlad rakouské legislativy, která v různé podobě v jednotlivých rakouských zemích vede k vytváření sdružení na podporu cestovního ruchu. Rešerše zaslaná na Českou národní radu se však ztratila mezi úkoly, kterým poslanci přikládali větší důležitost. Přestože obdobné iniciativy byly uplatňovány opakovaně, naposledy z úrovně Libereckého kraje na počátku tohoto století, současný pokus harrachovských podnikatelů sdružit síly při naplňování společných zájmů není dosud podpořen specifickou legislativou, zejména pak povinným členství v obdobném sdružení. Sekce C 3 Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Harrachově informuje: Češi věří cestovkám a proto dvě třetiny z nich vyjíždí na svoji dovolenou prostřednictvím cestovních kanceláří a agentur. Je to nejvíce z celé EU, v některých zemích je poměr obrácený. A v letošním roce přes finanční krizi 71 % občanů o dovolené svoje trvalé bydliště opustí, z toho 27 %, tedy zhruba čtvrtina bude vybírat z nabídky tuzemského cestovního ruchu. Kolik z nich si vybere Harrachov? (údaje publikoval Eurobarometr na základě průzkumu v EU a přidružených zemích) Správa KRNAP oslovila Českou mountainbikovou asociaci (ČeMBA), aby pomohla najít vhodné trasy pro terénní cyklistiku v Krkonoších. Trasy lze navrhovat v ochranném pásmu a ve třetí zóně na adresy: nebo Už i na Slovensku připravují zákon o podpoře cestovního ruchu, který by měl nejen upravit kompetence v řízení a financování cestovního ruchu, ale také stanovit pravidla pro činnost krajských a místních organizací cestovního ruchu, tedy to co zatím bez zásadního úspěchu doporučujeme od počátku devadesátých let a o čem se zatím u nás pouze hovoří na úrovni věcného záměru inzerce Prodej Prodám družstevní byt v Tanvaldu, Na Výšině, Vnitřní, 1patro 3+1, po rekonstrukci, nová kuchyň na míru, koupelna, plovoucí podlahy, volný ihned. Tel.: Prodám byt v Harrachově, starší vila. Informace na tel.: Prodám obří číše, 30 ks, každá jiná, všechny růžové. Vhodné do restaurace. Tel.: Nabízím k prodeji palivové dříví, 50,- Kč/pytel. Tel.: Nabízím prodej automobilu Ford KA po TK, rok výroby 1996, za ,- Kč. V Harrachově. Tel.: Koupě Koupím garáž v Harrachově, tel: Koupím rodinný dům nebo chalupu v Harrachově. Kontakt tel.: , Pronájmy nemovitostí - nabídka Pronajmu byt 1+1 cca 40 m 2 a m 2 v Harrachově. K nastěhování od Tel.: (po 19. hodině) Pronajmu nebytové prostory 80 m 2 v Harrachově (v současné době provozováno jako ordinace dětského lékaře). K dispozici od Bezbariérový přístup. Tel.: po 19. hodině. Nabízím k dlouhodobému pronájmu zařízený pokoj vč. vlastní koupelny a kuchyňského koutu, se samostatným vchodem, v Harrachově, bližší informace na tel.: Nabízím pronájem plně vybaveného pokoje v Harrachově. Sprcha a sociální zařízení přímo na pokoji. Vhodné pro personální ubytování. Tel.: Dlouhodobě pronajmu byt v Harrachově (Nový Svět), 2+KK, 65 m², včetně garážového stání. Cena 10 tis Kč/měsíčně včetně inkasa. Tel.: Nabízím pronájem bytu 2+1 na sídlišti v Harrachově. Tel.: CHS IBIŠKOVÝ KVĚT zadá štěňata (4 fenky a 6 pejsků) Rhodezského ridgebacka ze spojení Cathy Ann z Valdštejnských lip a Dent du Géant Fontanesia s PP, vhodná na chov, výstavy a sport. ODBĚR MOŽNÝ KONCEM KVĚTNA 2010! Tel.: Pronajmu garáž od Informace tel.: Pronajmu zařízený byt 1+kk v Harrachově, dlouhodobě i krátkodobě, možno i s garáží, dohodou, tel.: Pronájmy nemovitostí poptávka Hledám pronájem menšího bytu, dlouhodobě, Tel.: Harrachovský zpravodaj 2010/4 5

6 Výcvik psů pro veřejnost Pro koho: Kurz je určený pro majitele psů všech plemen, v dobrém zdravotním stavu, po provedeném očkování a odčervení, kteří potřebují zvládnout základy poslušnosti. POZOR!! Počet míst omezen!! Kdy: Od 18.dubna 2010 každou neděli od 9:00 do 10:00 hodin 10 lekcí. Před kurzem je možná individuální návštěva kynologického cvičiště. Kde: Kynologické cvičiště Klubu psích sportů o.s. v Desné III Merklov, které je v těsné blízkosti silnice Praha Harrachov E65 Jak: Při individuálním výcviku naučit majitele i psa základním prvkům poslušnosti při užití nejnovějších výcvikových metod. Co: Mezi základní ovladatelnost psa patří chůze u nohy na vodítku i bez něj, přivolání psa, sedni, lehni, vstaň, odložení psa, zdolávání překážek, sociální chování. Stejně důležité je ovšem naučit majitele správnému přístupu ke psu. K výcviku je potřeba mít vodítko, řetízkový stahovací obojek, náhubek, odměny pro psa a vlastní dobré oblečení a obuv. POZOR! Bez patřičného vybavení nebude výcvik umožněn!! Kdo: Výcvik povedou kynologové, kteří mají dlouhodobé zkušenosti ve sportovní i služební kynologii. Proč: Každý pes by měl mít základní poslušnost, aby nepůsobil problémy svému majiteli a případně svému okolí. Výhodnější je problémům jednoduše předcházet, než je následně obtížně řešit. Za kolik: Kurzovné je 1 100,- Kč. Další info na cvičišti v neděli od 10 hodin. Klubu psích sportů, dále je možné sledovat dění na stránkách Harrachovský zpravodaj 2010/4 6

7 Krakonoš 2010 Hodnocení z Lukavic V rámci setkání s Krakonošem a vítání jara v r jsme na Mileráku uspořádali pro návštěvníky přebor hor v pěti netradičních sportech, vítěze pak vyhlásil p. Jančařík a dostali medaili s trikolorou, skleněný pařez ze sklárny Novosad nebo maxi rohlík z pekařství Vokřínek, a zde jsou vítězové: Návštěvníci byli bezva a tu jsou i postřehy- dobrý byl i p.mládek z Prahy či p.hubáček z Martinic - všem dík jak se snažili vyhrát a mnozí se i znova vraceli a znova se snažili v soutěžích, bezva byly nové schody dolů na Milerák,milosrdné počasí a třeba u vstupu na soutěže /asi 400 soutěžících a moc diváků/ dostal každý razítko na tvář - chodící reklama Krakonoše a Harrachova, no a někteří razítko chtěli i jinam, většinou na ruku, ale i o zadek byl zájem... A jako vždy při akci venku, něco se nepovedlo, ale nakonec byla fajn tombola a občerstvení pro každého, i ten vlak z Tanvaldu, i když se nějak zastavil před Polubným v kopci, ale dík umění mašinfíry ty lidi na Krakonoše nakonec dovezl až na Štryku - jen prej se to za posledních 20 let nestalo, že by hnedle nevyjeli, no a nakonec to vyšlo. Za KPP Lukavice - J.G.Hudeček (kontaktní pro ty, kteří se nepřevzali medaili foto-čert-jan Dvořák Hod kohátem - Děti - Scholz - Jablonec - /nepřevzal medaili/ - Ženy - Hanyšová - Žlábek - Muži - Havel - Harrachov Tahání klády - Ženy - Hanyšová - Žlábek - Muži - Rozler - Liberec Třešňová pecka - Muži - Jakoubek - Smržovka Střílení prakem - Muži - Filipi - Litomyšl - /nepřevzal medaili/ Bouchání papír. sáčků - Muži -Nejedlý - Lukavice Harrachovský zpravodaj 2010/4 7

8 18 holek a 14 kluků z naší školy (letos třída) a paní učitelky L. Remerová, D. Nechanická a V. Hučková se k této celostátní akci připojili už potřetí. Letos jsme společným setkáním oslavili 100. výročí narození Františka Hrubína a 200. výročí narození Karla Hynka Máchy. Během našeho setkání jsme z Hrubínovy tvorby recitovali jarní básně, kreslili ilustrace k písni o Palečkovi, kterou jsme se také naučili, ale nejvíce jsme se věnovali dramatizaci pohádky O Nosáčovi. Každý zde měl svou roli. Už si lépe dokážeme představit práci herců a filmařů, a to jsme se texty neučili zpaměti! Ještě jednou chci dětem i kolegyním vyseknout poklonu za výdrž, kterou měly jak při nácviku, tak při natáčení! Kdo tam byl, ví, o čem píšu Protože se nám předchozí pohádkování nečekaně protáhlo, nestihli jsme vyrobit jarní pozdravy domů, ale doufám, že z připravených věcí si je děti dodělaly a někoho z blízkých jimi potěšily. Průběžně fungovalo internetové propojení s ostatními spacími místy v jiných školách a knihovnách, kde Noc s Andersenem probíhala, ale nemile nás překvapily příspěvky (později spíš jen nesmyslné plkání ), proto jsme se chatu nezúčastnili. Děvčata ze 7. a 8. třídy se letmo seznámila s Máchovou Poutí krkonošskou, romanticky laděným textem s pocity poutníka, který putoval na Sněžku, a s tajemnými postavami, které potkal. Ve čtvrtek uspořádala Základní škola Harrachov pro své žáky školní závod v běhu na lyžích volnou technikou. Závod se konal v areálu u Ski centra. Počasí se nám vydařilo, slunečný den byl přímo na objednávku. Závodu se zúčastnilo celkem 77 žáků a všichni dojeli i přes některé malé kolize na startu zdárně bez úrazu do cíle. Těší nás, že své ratolesti chodí povzbudit stále více rodičů, příbuzných a známých. Vítězové jednotlivých kategorií: 1. třída Nella Benešová třída Karolína Medalová, Horáček Ladislav třída David Zemek, Natálie Moravcová třída Eliška Krčková, Lukáš Daněk třída Alena Benešová, Tomáš Bůžek Všem vítězům blahopřejeme! Noc s Andersenem 2010 Školní závody v běhu na lyžích To už trochu navodilo tajemnou atmosféru půlnoční pohádky Panna a netvor, kterou jsme si převyprávěli a doplnili skoro hororovými ukázkami ze známého filmu Juraje Herze. A kdy děti usnuly? To se zeptejte jich (a nám učitelkám to raději nepřipomínejte, víme své ). Rem foto: archiv ZŠ Vyhlášení výsledků závodu proběhlo v úterý v h. ve školní tělocvičně a bylo spojeno s besedou s olympioniky. O svých zážitcích z olympiády ve Vencouveru přišli pobesedovat a na všetečné otázky dětí a učitelů odpovědět sdruženáři: asistent trenéra sdruženářů p. Vladimír Šmíd a závodníci Tomáš Slavík, Aleš Vodseďálek, Miroslav Dvořák a Pavel Churavý. Akce byla spojena s autogramiádou. Celou besedu moderoval moc hezky p. Dalibor Motejlek, za což mu patří náš dík. Úplnou výsledkovou listinu a fotografie si zájemci mohou prohlédnout na v oddíle škola. Za pomoc s organizací závodu děkujeme především p. Vaškovi Čuříkovi, který připravil tratě pro závodníky, p. Standovi Slavíkovi za pomoc s časomírou a TJ Jiskra za odvoz materiálu. Dále děkujeme pracovníkům Sportovního areálu Harrachov za úpravu trati a OPS Harrachov za propůjčení prostor ke konání závodu. Harrachovský zpravodaj 2010/4 8 Další poděkování patří sponzorům tohoto závodu, díky jejich příspěvkům dostali žáci pěkné ceny a něco na zub. 1. Komise pro mládež a sport při MÚ Harrachov 2. ELDO servis - Dostalíkovi 3. SPORT Čermák - p. David Čermák 4. manželé Pánkovi 5. p. Petra Lisičanová 6. p. Ladislav Horáček 7. manželé Puskarčíkovi 8. p. Zdeněk Moravec ml. 9. ADOS - p. Fiřtík Všem ještě jednou děkujeme. Za ZŠ I. Port foto: archiv ZŠ

9 Na úterý devátého března 2010 jsme u pana Krakonoše objednali slunečné počasí, aby se našim malým závodníkům dobře závodilo. V areálu Kolečka na tratích, které nám připravil pan Hudeček (SKP Harrachov) a ozvučila firma ELDO servis (p. Dostalík) vytvořili diváci pěknou atmosféru. Těsně před startem prvního závodníka se objevil sám velký Krakonoš v doprovodu Trautenberka, Anče a Kuby. Popřáli dětem zdařilé závody a mohutně fandili, Anče všem rozdala perníčky, které sama doma napekla. Atmosféru závodního odpoledne dotvořil nafouklý sněhulák, kterého postavili zaměstnanci Sportovního areálu Harrachov. V cíli klání čekal na všechny pravý závodnický čaj. Všichni závodníčci dostali diplom, medaili a balíček (dík patří sportovní komisi Města a p. Lukáškovi). Na závěr podal Pan Krakonoš všem závodníkům ruku a vyfotil se s nimi. Děkujeme všem za krásnou atmosféru při závodech a všem sponzorům. Kolektiv MŠ, foto: archiv MŠ Běžecké závody v MŠ Kamínek Veteraniáda 2010 HARRACHOV Skokanské mùstky u Skicentra Patří již k tradici, že jedním z vrcholů lyžařské sezony je uspořádání závodů panů veteránů ve skocích na lyžích. Letošní 32. ročník připadl na sobotu 13. března 2010 a přes nepřízeň počasí, hlavně díky přívalům nového sněhu, závody proběhly ve svižném tempu a nasazení účinkujících bylo obdivuhodné. Oba můstky (K40 i K70) byli díky dobré práci pořadatelů z Ski klubu a o.p.s. Klasický areál kvalitně upraveny. Mezi startujícími nechyběli skokanští pamětníci z Česka, Slovenska, Německa, Polska, Maďarska či Ukrajiny. Obdivuhodný výkon předvedl v nejstarší kategorii pětasedmdesátiletý František Švehla ze šumavského Zadova. Závodila taková esa jako Savin, Bukvic, Kožíšek Všem startujícím náleží uznání. Díky sponzorům se sešly pěkné a hodnotné ceny, speciální poděkování si zaslouží též obsluha občerstvujícího stánku, nejen za výborné moravské klobásky a dobrý svařáček. Obdiv za neúnavné úsilí při organizaci akce náleží v neposlední řadě jejímu šéfovi Standovi Slavíkovi. Za rok na snad ještě větší akci na viděnou (ms) Olympiáda pohledem rozhodčího z Harrachova Téměř před třemi lety mi bylo sděleno, že na olympijské hry (OH) ve Vancouveru byla přidělena pro Českou republiku nominace rozhodčího pro skok na lyžích a skok do severské kombinace. Z hlediska pořadí nominací rozhodčích pro vrcholné soutěže (OH, MS) jsem byl jako první kandidát navržen já. Byl to velice příjemný pocit, protože dostat se jako rozhodčí na olympiádu se podaří maximálně jednou za kariéru a většina rozhodčích to štěstí nemá vůbec. Od té doby probíhalo několik seminářů, vyplňování spousty dotazníků a zařizování dokladů až nastal 10. únor 2010 a já jsem z Prahy přes Frankfurt a Calgary odletěl do Vancouveru. Na letišti nás přivítalo deštivé počasí, ale naše místo působení nebyl Vancouver, ale asi hodinu a půl vzdálený Whistler, kde všichni oficiálně delegovaní činovníci z FIS bydleli a hlavně další půl hodinu vzdálený Whistler Olympic Park, kde probíhaly soutěže ve skoku, severské kombinaci, běhu a biatlonu. Do Vancouveru jsme se kromě odletu dostali ještě jednou a to hned na slavnostní zahájení. Byl to pro mě krásný zážitek vidět vše na vlastní oči. Pak už nastal každodenní program cesty na sportoviště, tréninky, závody, porady a večer cesta zpět do Whistleru. Skupinka všech šesti rozhodčích Harrachovský zpravodaj 2010/4 9

10 Na OH nás bylo jmenováno 6 rozhodčích pro 6 závodů (3 skok a 3 kombinace) s tím, že 5 vždy stylovalo a jeden prováděl kontrolu závodníků lyže, kombinézy atd. na nájezdu. Já jsem byl na nájezdu hned první závod na středním můstku. Hned při kvalifikaci jsme řešili problém s roztrženým zipem německého skokana Bodmera. Po dohodě s Jury mu bylo umožněno skočit jako poslední, takže jsme mu pomohli zip páskou zafixovat, ale nakonec se jako první stejně nekvalifikoval. Tuto funkci na nájezdu si následně vyzkoušeli další kolegové rozhodčí Kim Tripl z Kanady, Ryzsard Guňka z Polska, Sepp Kleisl z Německa, Hidemitsu Mori z Japonska a Daniel Lind ze Švédska. Téměř po celou olympiádu jsme se mezi hotelem a můstky pohybovali společně, k dispozici jsme měli osmimístný prostorný automobil Buick. Těch se v barvách organizátorů pohybovalo na OH okolo Zpočátku to vypadalo, že se kromě skokanského areálu nedostaneme vůbec nikam a program tréninků a závodů byl téměř každý den ráno i odpoledne přičemž jsme museli být přítomni i na všech trénincích. Nakonec nám sekretářka Annemarie Friedrich sehnala akreditaci i na běhy, takže jsme mohli shlédnout pár zajímavých závodů. Viděl jsem čtyři závody v běhu včetně naší bronzové štafety, dva biatlony a slalom žen. Byl to nezapomenutelný zážitek, protože jsme se osobně setkali s mnoha významnými osobnostmi z politiky a sportu. Co se týče vlastní organizace, myslím, že byla olympiáda velmi dobře zabezpečena. Neskutečné množství dobrovolníků, kteří byli všude a velmi ochotně pomáhali a radili. Mezi dobrovolníky bylo mnoho cizinců včetně Čechů, s kterými jsem též hovořil. Areál skokanských můstků je velice jednoduchý, ale praktický. Kromě vlastních můstků a tribuny rozhodčích zde nebyla žádná pevná budova. Pouze tribuny z lešení, stany a velké kontejnery pro závodníky. Ve stanech probíhaly porady, občerstvení závodníků na velice slušné úrovni. Zde mohli rovněž sledovat ostatní sporty na mnoha televizích nebo pracovat s internetem. Dle mého názoru je daleko vyšší roveň organizace závodů ve skoku a kombinaci než v běhu a hlavně biatlonu, protože to, co se dělo tam, by se v našem sportu stát nemohlo. Párkrát jsem se snažil navázat kontakt s některými členy české olympijské delegace, kteří byli velice nápadní díky oblečení a bylo jich tam mnoho, ale oni většinou neměli se sportem nic společného a pouze sledovali a nakupovali. Možností pro nákup bylo ve Whistleru mnoho, ceny byly odpovídající významu akce. Jinak Whistler je krásné středisko s ohromnou kapacitou ubytování a velkým množstvím lanovek a sjezdovek Každý večer to zde žilo, sledování velkých obrazovek, ale zejména crazy sportů, které mě moc nezajímaly. Během her jsme společně s kolegy navštívili několik akcí, např. pozvání od pořadatele příštího MS Val di Fiemme, 2x pozvání od organizátora her a navštívili jsme též olympijský dům Německa a Kanady. Český olympijský dům ve Whistleru nebyl, byl pouze ve Vancouveru, což pro nás bylo daleko. S českými skokany a kombiňáky jsem byl v kontaktu prakticky každý den, protože jsme byli na můstcích společně. Mezi rozhodčími jsme se neustále hecovali, který tým je lepší a sledovali jsme samozřejmě na dálku i dění v ostatních sportech. Německý rozhodčí byl pyšný na to, že přímo z jeho klubu, ze Skiklubu Partenkirchen měl na startu 5 závodníků a získali i několik medailí. Náš harrachovský Skiklub sice neměl tak početné zastoupení přímo, ale to je zapříčiněno systémem, že všichni nejlepší mají pouze v Dukle podmínky pro absolutně vrcholovou přípravu. Když počítáme odchovance a občany Harrachova, těžko by se nějaké středisko mohlo pochlubit tak početnou účastí na OH. Tak pro zajímavost uvedu, kdo se z Harrachováků a odchovanců Skiklubu her zúčastnil. Největší účast byla v severské kombinaci. Tomáš Slavík obsadil i přes zdravotní problémy výborné 20. a 25. místo, Miroslav Dvořák 28. a 39. místo a Aleš Vodseďálek 34. a 44. místo. Nutno dodat, že měli kluci smůlu na vítr, protože na OH nebyl uplatněn nový model s vlivem větru. Jinak mohly být výsledky ještě mnohem lepší. Všichni tři pak společně s Pavlem Churavým vybojovali 8. místo v závodě družstev. Celou reprezentaci kombinace potom vede výborná trenérská dvojice Luděk Šablatura a Vladimír Šmíd, jak jinak, než z Harrachova. Ve skoku na lyžích nás reprezentoval Tonda Hájek, který na velkém můstku obsadil vynikající 7. místo a na středním byl 21., Lukáš Hlava byl na středním můstku 38. a Martin Cikl na velkém 41. Hájek s Hlavou byli jako členové družstva 7., trenérem reprezentace je opět harrachovský David Jiroutek. A to ještě není vše, asistentem trenéra italských skokanů je Giacomo Jerome, jinak česky Jakub Jiroutek. Nechyběl ani šéftrenér českých biatlonistek Milan Janoušek. Dalším odchovancem harrachovského Skiklubu byl na OH Dušan Kožíšek, který v běžeckém sprintu obsadil 35. místo a ve sprintu dvojic byl s Martinem Koukalem 6. Takže z tohoto výčtu vyplývá, že se za dosavadní práci ve Skiklubu opravdu nemusíme stydět a můžeme na ni být pyšni. Věřím, že na dalších olympiádách bude účast harrachovských závodníků i dalších činovníků, alespoň v takovém počtu. Zúčastnil jsem se též několika vyhlášení vítězů, které proběhlo večer ve Whistleru a mělo velmi dobrou úroveň. Závěrem bych chtěl uvést, že olympiáda byla z mého pohledu velmi dobře organizována a zabezpečena a přál bych mým kolegům rozhodčím, aby měli někdy stejný zážitek jako já. Josef Slavík Pohled na můstky ve Whistleru Autor článku před kamenným znakem her Družstvo českých sdruženářů Harrachovský zpravodaj 2010/4 10

11 Nové knihy v Městské knihovně Román životopisný: Archer J. Cesta slávy. Román společenský: Haslett A. Union Atlantic. Thriller: Rollins J. Klíč soudného dne. Román válečný: Norman M. Slzy v temnotě. Romány detektivní: Rankin I. Důvod k vraždě; Dovrtělová M. Smrt kazí obchod; Bass J. Oltář v jeskyni. Román milostný: Sparks N. Milý Johne. Román historický: Vanoyeke V. Hádanka z domu života. Fantasy: Hoffman P. Levá ruka boží. Romány pro ženy: Urbaníková E. Všechno nebo nic; Quick A. Dokonalý jed; Robertsová N. Ohnivý soumrak; Langová P. Blues opuštěné postele. Skutečné příběhy: Frühlingová I. Příběhy modelek; Fournier J. Kam jedeme tati? Historické romance: Coulter C. Vysněný dům; King C. Skryté touhy. Povídky: Fuchsová I. Když se žena naštve. Humor: Kantorek P. Jak přežít sport. Romány pro dívky: Ullrichová H. Láska zčistajasna; Castová P. Zrazená; Řeháčková V. Po stopách tajemných tvorů. Knihy pro děti: Motalová V. Kuchařka pro děti; Muellerová D. Zuzka a poníci; Brezina T. Případ pro tebe a Klub Tygrů; Odehnal I. Barevná abeceda. DVD: 2012 (akční). Tel.: Společenská kronika V této rubrice jsou zveřejňováni ti jubilanti, kteří v letošním roce oslaví kulaté nebo půlkulaté výročí svého narození, a to počínaje šedesátkou a více. U osob nad osmdesát let pak zveřejňujeme každý rok. Ti z Vás, kteří si nepřejete, aby Vaše maličkost byla ve společenské kronice zmíněna, sdělte, prosím, svůj požadavek redaktorovi Martinu Soukupovi na telefonní číslo Havelková Věra let Střelec František let Procházková Miloslava let Melichová Anna let Duben 2010 Tučková Věra let Hujerová Věra let Ligaunová Jiřina let Buchtová Helena let Kino JAS Tanvald Program na DUBEN od 19 h. Souboj Titánů 3D Americký remake filmu z roku Perseus a jeho boj s bohem podsvětí Hadesem. V hlavních rolích Sam Worthington, Liam Neeson a Ralph Fiennes. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. Film je v původním znění s titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno, 106 min., T, 130 Kč od 17 h. Souboj Titánů 3D Americký remake filmu z roku Perseus a jeho boj s bohem podsvětí Hadesem. V hlavních rolích Sam Worthington, Liam Neeson a Ralph Fiennes. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. Film je v původním znění s titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno, 106 min., T, 130, od 17 a 20 h. Doktor od Jezera hrochů Nová česká komedie na motivy knihy Miloslava Švandrlíka v režii Zdeňka Trošky. V hlavních rolích J. Šmíd, E. Holubová a B. Klepl. Mládeži přístupno, 102 min., 73, 75, 80, od 19 h. Lítám v tom Americká úspěšná hořkosladká komedie. Příběh muže, který žil s hlavou v oblacích. V hlavní roli George Clooney. Mládeži nepřístupno, 109 min., T, ŠÚ, 70, 73, 75 Kč od 19 h. Kniha přežití Americký akční film. Příběh muže, který putuje napříč rozpadající se Amerikou a hledá posvátnou knihu. V hlavní roli Denzel Washington. Mládeži do 12 let nepřístupno, 118 min., T, 70, 73, 75,- Telefon: T - české titulky, ČV - česká verze, ŠÚ - širokoúhlý Vstupné zahrnuje zákonný poplatek 1,- Kč do státního Fondu kinematografie. Cenová pásma: 1. - přízemí řada, 2. - přízemí řada, 3. - balkon. Předprodej vstupenek 14 dní předem. Prosíme návštěvníky, aby více využívali předprodeje vstupenek a otevření pokladny 1 hodinu před začátkem každého představení. Dojde tak k zamezení čekací doby před začátkem představení a projekce bude moci být zahájena včas. Kinokavárna otevřena v hrací dny ve vestibulu kina. Seykorová Elly let Benešová Miroslava let Hájek Vladimír let Chlup František let Blahopřejeme Harrachovský zpravodaj 2010/4 11

12 MEMORIÁL HONZY BRDLÍKA 2. ročník nohejbalového turnaje pro amatéry kurty Gymnázia Vrchlabí Od 8:00-8:30 prezentace Hrací systém - dle počtu přihlášených Startovné - 250,- Kč / družstvo Přihlášky tel.: , nebo em: Zdeněk Šeda a Restaurace Partyzán Občerstvení zajišťuje Restaurace Partyzán Ceny pro všechna družstva Patronky turnaje - Dan a a Eliška Brdlíkovi Z redakční pošty - Poděkování Vážený pane redaktore, dovoluji si Vás požádat o zveřejnění poděkování pracovníkům lyžařského vleku na modré sjezdovce u skokanských můstků Harrachově. Přesto, že se nám nepodařilo zjistit jméno nálezce, považujeme za nutné zveřejnit poděkování. O víkendu nám vypadl na sjezdovce nový digitální fotoaparát - vánoční dárek od dcery. Ač víme, že v dnešní hektické době není vrácení a odevzdání nalezené věci požadováno za hrdinství, spíše naopak, pokusili jsme se po neúspěšném hledání zeptat v pokladnách, zda se nenašel a nebyl odevzdán. Stalo se neuvěřitelné a po zavolání pracovnice vysílačkou nám bylo oznámeno, že si jej můžeme vyzvednout v pokladně na vleku /modré sjezdovky pod skokanskými můstky. Přesto, že jsme se s jeho ztrátou smířili, bylo překvapení o to větší. Jsme moc rádi, že jsou mezi námi ještě tací lidé, kteří mimo profesionálního přístupu ke své práci mají i tyto morální hodnoty. I nadále budeme věrnými návštěvníky střediska v Harrachově, které můžeme všem doporučit. Děkujeme Pavlík, Šarbochová Harrachovský zpravodaj vydává Město Harrachov. Redakční radu řídí Josef Bartoš. Příspěvky, či inzerci zasílejte na adresu redaktora Martina Soukupa cz, Tel.: ) nebo zanechávejte v podatelně Městského úřadu. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je Evidenční číslo MK ČR E Sazba a tisk SURA s.r.o..

13 ZÁJEZD DO PRAHY DIVADLA NA VINOHRADECH Úterý , odjezd hodin (ze zastávek aut. nádraží, centrum, sklárna, Motejlek) na představení DONAHA! které začíná v hodin, proto bude v Praze DOSTATEK VOLNÉHO ČASU na nákupy i jarní procházku! Vstupenky již v prodeji! Městský úřad Harrachov, tel.: Paní Radka Bališová Zamlarová Délka představení: 2h 50min Cena od 80 Kč do 320 Kč Autobus 120 Kč Hrají: Jerry Lukowski / Filip Blažek j.h. Nathan Lukowski / Matyáš Valenta j.h. / Jakub Cibula j.h. Pam Lukowská / Zlata Adamovská Teddy Slaughter / Jiří Plachý Dave Bukatinsky / Michal Novotný Georgie Bukatinská / Jana Malá Harold Nichols / Pavel Rímský Vicki / Lucie Juřičková Malcolm McGregor / Pavel Batěk Molly McGregorová / Věra Kubánková j.h. Ethan Girard / Daniel Bambas Noah (Bejk) / Ladislav Frej T. McNally - D. Yazbek - Donaha! Jeanette Burmeisterová / Jiřina Jirásková / Jana Hlaváčová Buddy (Keno) Walsh / Martin Davídek Reg Willoughby / Oldřich Vlach Marty / Jaroslav Satoranský Estelle Genovesová / Andrea Elsnerová Susan Hersheyová / Barbora Petrová j.h. Joanie Lishová / Linda Stránská j.h. Kněz / Ladislav Zacharník j.h. Michael Jordan / Antonio Muana j.h. Breakdance / Petr Ježek j.h. Spoluúčinkuje / Mimický sbor Divadla na Vinohradech Libreto vzniklo podle vynikajícího scénáře stejnojmenného britského filmu, který v nadsázce a s velkým smyslem pro humor vypráví o partě nezaměstnaných kamarádů a životních smolařů, kteří tak dlouho nemohou zavadit o práci, až se rozhodnou založit si vlastní striptérskou skupinu. Doufají, že právě jejich show bude nepřekonatelnou konkurencí napomádovaným striptérům, pravidelně hostujícím v místním klubu,a přinese jim kýžený výdělek. Jenomže cesta k vytouženému úspěchu není jednoduchá; pro striptýzovou produkci v nočním klubu nemají základní předpoklady. Zato mají odhodlání získat zpět sebevědomí a dokázat sobě, svým manželkám, dětem a přátelům, že nejsou v životě zdaleka odepsaní. Režie a choreografie muzikálu Donaha! se ujal mladý, ale zkušený režisér Radek Balaš, jehož inscenace Cikáni jdou do nebe v Divadle bez Zábradlí se setkala s velkým úspěchem. Ve vinohradské inscenaci Donaha! hraje a zpívá téměř celý soubor, hlavní roli vytvořil Filip Blažek.

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1-

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1- Název a sídlo společnosti Provozní řád 1. Název společnosti: Klasický areál, Harrachov o.p.s. (dále jen KaH o.p.s. ). KaH o.p.s. je založena v souladu se zněním Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov Usnesení z 29. schůze Rady města Harrachov konané dne 15. 06. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni: - Zapsala: Lenka Stehlíková

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011

Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011 Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011 Zasedání se zúčastnilo dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva. Paní Jana Mališová a paní Eva Karpíšková se dostavily později. Zasedání

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25.286.000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4.500.000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více