Harrachovský jarní čas (dobré i zlé zprávy) 2010 duben

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Harrachovský jarní čas (dobré i zlé zprávy) 2010 duben"

Transkript

1 2010 duben Harrachovský jarní čas (dobré i zlé zprávy) Zimní čas nám i pro letošek skončil, a byť se nám to dle stavu sněhu na harrachovských sjezdovkách nemusí až tak zdát, máme tu jaro. Velikonoční svátky tentokráte připadly na první dubnový víkend a tak v neděli harrachovští dobrovolní hasiči připravili tradiční veřejnou akci Velikonoce u hasičů. Vedle dobrého občerstvení si příchozí mohli prohlédnout nejmladší přírůstek zásahové techniky čtyřkolku Arctic Cat, ke slovu se dostala též historická ruční stříkačka viz přiložený obrázek. Jinak s příchodem jara nás nezastihovaly jen dobré zprávy, jakou bylo například vytvoření nového českého rekordu v letu na lyžích, který stanovil v Planici Tonda Hájek výkonem 236 m. Nepříjemný mediální rozruch naopak vyvolala zpráva o rozhodnutí pražského Vrchního soudu, díky kterému by město Harrachov mělo zaplatit nepříliš známé soukromé společnosti za nejasný závazek z počátku porevolučního času ve výši dosahující magických sto milionů korun. Protože se kolem této věci šíří řada otazníků a i město zvažuje v tuhle chvíli strategii jak se ještě v tomto právní cestou bránit, nemůžeme vám nyní přinést obsáhlejší informace k této kauze. Jakmile bude jen cokoliv bližšího známo, rozhodně vás o tomto budeme objektivně ve spolupráci s vedením města informovat. Není třeba zdůrazňovat, že pokud skutečně budeme nuceni danou částku uhradit, bude to mít pro město velmi závažné důsledky. Nezbývá než popřát pěkné jaro všem.

2 Ze zasedání zastupitelů Veřejné zasedání zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne v hodin a ukončeno v hodin. Níže přinášíme výběr z přijatých usnesení. S celým textem zápisu se můžete seznámit na webových stránkách města či si jej vyžádat na sekretáriátu radnice. V prvním bodě, jenž byl věnován financím, zastupitelstvo města (ZM) většinou hlasů schválilo plnění rozpočtu města k poslednímu dni loňského kalendářního roku, dále schválilo rozpočtové změny k tomu samému datu, výsledek hospodaření MŠ a ZŠ a též inventarizaci majetku města. Zároveň ZM schválilo řádný rozpočet města pro rok 2010, a to v příjmech na straně MD v částce Kč a zapojení položky 8115 na straně MD v rozpočtované výši Kč. Výdaje na straně D v částce Kč. 2) Posunutí splátky půjčky TJ Jiskra Harrachov Usnesení ZM č. 2: ZM schvaluje prodloužení splátky půjčky pro TJ Jiskra Harrachov s platným úrokem do ) Strategický plán rozvoje města Usnesení ZM č. 3: ZM bere na vědomí zprávu o finální verzi SPR a žádá zveřejnění na stránkách města. Každému zastupiteli bude předáno jedno CD s tímto materiálem. 5) Schválení plánu údržby a rekonstrukce VO Návrh usnesení: ZM schvaluje plán oprav VO od na dobu 10 let podle předloženého plánu oprav: Podán protinávrh usnesení p. Jakubcem: Sáhnout z projednávání dnešního ZM a do RM předložit revize elektrických zařízení, aby odborná komise mohla připravit co a jak se bude opravovat. Usnesení ZM č. 5 - protinávrh: Tento bod se na základě protinávrhu stahuje z projednávání dnešního jednání. ZM požaduje, aby RM byly správcem VO předloženy revize elektrických zařízení VO, aby odborná komise mohla připravit co a jak se bude opravovat. 6) Přistoupení města k projektu Grenways Jizera Usnesení ZM č. 6: ZM schvaluje vstup města do projektu Grenways Jizera. 7) Územní plán města Usnesení ZM č. 7/a: Město Harrachov odstupuje ve smyslu čl. III., odst. 4 smlouvy o dílo ve znění pozdějších změn a dodatků se společností AKIA a.s. Hradec Králové, na zpracování územního plánu Města Harrachov pro částečnou nemožnost plnění ve smyslu 575, odst. 3 občanského zákoníku a ustanovení čl. IX, odst. 2 smlouvy o dílo. Usnesení ZM č. 7/b: ZM Harrachov pověřuje RM provedením výběrového řízení na zpracování nového (jiného) konceptu a návrhu ÚP Města Harrachov ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Zadání výběrového řízení bude provedeno do ) Vstup města do Sdružení cestovního ruchu Harrachov Usnesení ZM č. 8: ZM schvaluje vstup města Harrachov do Sdružení cestovního ruchu Harrachov za členský příspěvek max. do výše 5.000,-Kč. ZM schvaluje jako delegáta na valnou hromadu SCRH starostu města Harrachov. ZM navrhuje, aby byl členem revizní komise SCRH předseda kontrolního výboru. ZM navrhuje, aby byl členem odborné komise SCRH byl předseda (člen) komise cestovního ruchu. 9) Různé a) Výběrové řízení na údržbu zeleně Usnesení ZM č. 9/a: ZM Harrachov bere na vědomí, že dle mandátní smlouvy provedla podlimitní poptávkové řízení na údržbu městské zeleně společnosti Executive Projekt Group, a.s. se sídlem Revoluční 655/1, Praha 1 za cenu ,-Kč. ROZPOČET - PŘÍJMY 2010 Paragraf Rozpočet Daň z příjmů fyz.osob ze záv. čin.vč , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 304, Daň z příjmu právnických osob 2 755, Daň z příjmů - daň obec obci 5 034, Daň z přidané hodnoty 4 908, Poplatky za likvidaci kom.odpadu 550, Poplatky ze psů 99, Poplatky pobytové 3 900, Poplatky za užívání veř. prostranství 80, Poplatky ze vstupného 0, Poplatky z ubytovacích kapacit 720, Poplatky ostatní - automaty 400, Poplatky správní 220, Daň z nemovitostí 1 700, Splátky půjček 1 500,0 41xx Neinvestiční transfery přijaté od krajů, ze st.rozp. 932, Investiční transfery přijaté od krajů 0, % VHP, příjmy ost., vratka depozitum 140,0 Daňové příjmy celkem ,5 JINÉ PŘÍJMY Paragraf Rozpočet Pěstební činnost 627,1 2xxx Turismus, parkovací automat, komunikace 559, Předškolní zařízení - nájem nemovitosti 100, Základní škola - nájem nemovitosti,pojistné náhrady 200, Knihovna 35, Muzeum 4, Harrach.zpravodaj, SPOZ, KK prodané vstupenky 30, Jiná zdravotnická zařízení a služby (sanita) 310, Bytové hospodářství 3 874, Kom.služby - prodeje pozemků a nemov. mimo sídl. 262, Kom.služby - pron.poz.a ost.nemov.,hřbitov,celnice 2 323, Sběr a svoz komunálních odpadů 360, Péče o vzhled města a veřejnou zeleň 50, Domovy - penziony pro staré občany 476, Činnost místní správy 25, Příjmy z úroků a dividend, ostatní činnosti 350, Příjmy z prod.bytů sídliště 0,0 Příjmy včetně daňových celkem 9 623, FINANCOVÁNÍ 3 800,00 Příjmy včetně financování ,0 Harrachovský zpravodaj 2010/4 2

3 Paragraf VÝDAJE Rozpočet Pěstební činnost 629,4 214x TIC, komise CR, park.automat 1 100, Komunikace - ZÚ , Komunikace - opravy a údržba 1 200, Komunikace - mosty a lávky 0, Dopravní obslužnost - autobusové spoje,kiosek 356,0 2xxx Čištění odpadních vod 120, Předškolní zařízení + opravy 800, Základní škola 2 151, Základní škola + opravy 0, Kino 50, Knihovna 617, Muzeum 40, Ostatní záležitosti kultury, kulturní komise 87, Harrachovský zpravodaj 90, Dárky k výročí, SPOZ 97, Tělovýchovná činnost, Kaml, hřiště, koupaliště 243, Jiná zdrav.zařízení a služby - sanita 726, Bytové hospodářství 3 874, Veřejné osvětlení 945, Hřbitov 120, Ochrana památek 0, Územní plán obce 468, Komunální služby - nájmy pozemků,ostatní 179, Komunální služby - daně, položka , Komunální služby - nákup pozemků 120,0 xxxx Komunální služby - odborné služby, položka , Sběr a svoz komunálních odpadů 2 350, Péče o vzhled města a veřejnou zeleň 1 005,0 435x Domovy - penziony pro staré občany,dům s nízk.n. 747, Požární ochrana - dobrovolná část 823, Zastupitelstvo města 2 049,0 6xxx Volby 0, Činnost místní správy, SF 8 284, Činnost místní správy - leasing, opravy radnice 94,6 63xx Bankovní poplatky, pojištění budov 340, Ostatní finanční operace - daň obec obci 5 034,0 6xxx Ost.činnosti,mezin.spolupráce,neinv.transf.obcím 110, Celnice 50, Rek.klasického areálu pro MS v let.na lyž.,skatepark 450, Neinv.půjč.prostředky obč.sdružení - TJ Jiskra 0,0 Výdaje celkem ,0 Příjem - výdaje b) Rekonstrukce MK Sachrův kopec Na rekonstrukci této komunikace byl zpracován projekt pro žádost o dotaci. Do 2 měsíců bychom měli vědět, zda dotaci obdržíme či nikoliv. Usnesení ZM č. 9/b: ZM Harrachov bere informaci o rekonstrukci MK na Sachrově kopci na vědomí bez hlasování. Zastupitelka paní Zbrojová požádala, aby v případě neúspěšné dotace bylo svoláno zasedání ZM na první týden v květnu, kde by se ZM touto komunikací opětovně zabývalo bez hlasování. c) Kompostéry Místostarosta města, JUDr. Vodseďálek, informoval přítomné ZM o anketě, která má za úkol zjistit, kolik domácností ve městě by mělo zájem o kompostéry, čímž by se mělo napomoci likvidaci zeleného odpadu a tím i snížit náklady města na likvidaci odpadů. Usnesení ZM č. 9/c: ZM bere informaci o ekologické likvidaci biologických odpadů z domácností na vědomí. d) obsazení domu f. Hybler na Mýtinách Zastupitelům města byla podána informace o zamýšleném obsazení domu čp. 331 na Mýtinách, (jedná se o objekt bývalé Kolory Semily vedle vlakového nádraží), jehož majitelem dle katastru je Nadace Eva ze Semil. ZM vzalo podanou informaci na vědomí. Termín dalšího zasedání ZM byl předběžně stanoven na Místo bude upřesněno. Krátké zprávy Změna svozu komunálních odpadů Změna se týká nádob se čtrnácti denním svozem. S účinnosti od došlo ke změně svozu nádob s 14-ti denním cyklem (označeny žlutou známkou). Tyto se v roce 2010 vyvážejí každý SUDÝ TÝDEN. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu Uskuteční se v sobotu Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Sběrná místa: Harrachov Habův most 12, 20-12, 35 h., Harrachov Klondajk u nádob na separ 12, 45-13, 00 h., Harrachov U kina u nádob na separ 13, 10-13, 25 h., Harrachov Sběrný dvůr - Ados 13, 35-13, 50 h.. Více se o akci dozvíte z letáků umístěných na výlepových plochách a též na webových stránkách města. Pálení čarodějnic Sbor dobrovolných hasičů zve všechny občany a návštěvníky Harrachova na tradiční Pálení čarodějnic, které proběhne na louce v Sedmidomkách (pod bývalým minigolfem Kraus), a to v pátek 30. dubna 2010 od 18 hod. Hudba, tanec, občerstvení všeho druhu. Kdo přijde v převlečení za čarodějnici má šanci získat v soutěži krásy věcnou cenu! Do Jablonce opět přes semafory S příchodem jarního období se opět rozběhnou práce na silnici I/14 vedoucí Smržovkou. Špatnou zprávou pro projíždějící řidiče je to, že oproti loňsku míra prací se v tomto úseku ještě zintenzivní. Dobrou zprávou naopak bude to, že nejpozději v listopadu tohoto roku až bude položen finální asfalt tu povede krásná vozovka bez výmolů. Do té doby tu však při jízdě do Jablonce a zpět musíme počítat s existencí až šesti semaforů a z toho plynoucích kolon. Jednou z možných objízdných tras tohoto úseku může být cesta přes Hamrska nebo Zásadu. Autobusem do Jelení Hory Již zanedlouho bychom se měli dočkat pravidelného vlakového spojení k našim polským sousedům, mělo by se tak stát nejpozději v letošním červenci. Do té doby lze použít k veřejné dopravě do Polska provoz sobotních autobusových spojů z Jablonce n. N. do Jelení Hory, jež jsou činné od počátku dubna až do adventu (konkrétně do ). Jejich jízdní řád naleznete na zastávkách ČSAD této linky (například u sklárny). Harrachovský zpravodaj 2010/4 3

4 Krajský úřad Libereckého kraje Týden bezpečnosti v Libereckém kraji začne výstavou Stop smrtelným nehodám Již po šesté vyhlašuje Liberecký kraj Týden bezpečnosti na silnicích. Ve dnech od 19. do 24. dubna se bude Liberecký kraj společně s partnery věnovat problematice dopravní výchovy a dětským dopravním hřištím. Letošní Týden bezpečnosti je poprvé společným projektem Libereckého kraje a polským partnerem Wojwodski osrodek ruchu drogovego WORD Týden bezpečnosti bude zahájen vernisáží výstavy STOP smrtelným nehodám a následnou tiskovou konferencí, která se uskuteční 19. dubna od 9 hodin ve vestibulu budovy Libereckého kraje. Tématem tiskovky bude opět bezpečnost na silnicích Libereckého kraje a program Týdne bezpečnosti, uvedl náměstek hejtmana LK pro dopravu Martin Sepp. Hosty tiskové konference budou: Martin Sepp, náměstek hejtmana Libereckého kraje, resort dopravy, Stanislava Jakešová, vedoucí odboru dopravy Libereckého kraje, Jan Polák, BESIP Libereckého kraje, zástupce Českého červeného kříže Liberec a zástupci Městské policie Liberec a Jablonec n. N. a zástupce partnera projektu Wojwodski osrodek ruchu drogovego WORD. Dále se pak program přesouvá na dopravní hřiště v Liberci a Jablonci nad Nisou, kde se zaměříme na školní skupiny. Program zahrnuje výuku oblasti bezpečnosti jízdy na kole, bezpečnost při jízdě ve vozidle tzv. školu poutání nebo například výuku první pomoci. V rámci týdne bezpečnosti dále proběhne prezentace v obchodním centru Géčko a dále Den pro rodiče s dětmi na dopravním hřišti v Liberci, popsal Jan Polák. Dopravní výchova je téma, kterému je nutné podle Martina Seppa věnovat pozornost neustále. Klasická dopravní výchova tak jak ji známe, probíhá pod taktovkou Ministerstva dopravy ČR a vrcholí na prvním stupni základních škol průkazem cyklisty a na druhém stupni možnou účastí žáků na postupové Dopravní soutěži mladých cyklistů. Liberecký kraj podporuje tuto výchovu a dále připravuje programy, které jdou nad její rámec. Tento týden bezpečnosti je jedním z nich a jeho cílem je jednak navázání na dopravní výuku a dále rozšíření informací o možnostech volnočasových aktivit na dětských dopravních hřištích. Těch máme v Libereckém kraji deset. Ne všechny jsou kapacitně vybaveny tak, aby byly přístupné veřejnosti kdykoliv, nicméně kupříkladu dopravní hřiště v Jablonci nad Nisou nebo v České Lípě jsou ukázkou správného vedení a fungování těchto míst. uvedl náměstek hejtmana. Letošní první Týden bezpečnosti je společným projektem Libereckého kraje a polským partnerem Wojwodski osrodek ruchu drogovego WORD a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Nisa. Jmenovaný program pro školní skupiny je připraven i pro polské děti, které se seznámí s podobou dopravní výchovu u nás. Na závěr celého týdne je připraven seminář pro subjekty působící v oblasti prevence a zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, na kterém se vzájemně česká a polská strana seznámí s projekty dopravní výchovy a vzájemně si vymění zkušenosti v této oblasti Zkušenosti v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména pak zkušenosti při výchově dětí v této oblasti jsou pro nás vždy přínosné. Se zájmem sledujeme kampaně jejich dopady v různých zemích. Jsem rád, že můžeme při letošním týdnu bezpečnosti přivítat u nás Polské kolegy a vzájemně si předvést jak kdo řešíme specifické aspekty dopravní výchovy, dodal Martin Sepp. (lbk) Správa KRNAP vydala brožuru Péče o volně žijící živočichy Správa KRNAP v rámci přeshraničního projektu Zlepšení přeshraniční spolupráce v ekologické výchově v KRNAP a KPN vydala brožuru Péče o volně žijící živočichy Jak můžeme pomoci zvířatům v nouzi. Ta bude distribuována na akcích zaměřených na environmentální vzdělávání, obcím a městům v regionu a jako e-knihu si ji každý můžete stáhnout na Příručka obsahuje rady, zásady a informace o tom, jak pomoci jednotlivým skupinám živočichů, ať už jde o zvířata poraněná nebo zdravá. Vysvětluje jak poznat, kdy je dané zvíře v nouzi a kdy se jedná o normální stav a je naopak nutné dát ruce pryč. Čtenáři se dozví, jaká hnízdní budka vyhovuje sýkorám, jaká rehkům, poštolkám, rorýsům nebo také netopýrům či čmelákům. Součástí brožury jsou také nákresy ke zhotovení těchto budek. Pomoc může být často nad naše síly a možnosti. Pro tento případ jsou v příručce uvedeny kontakty, kam se lidé v našem regionu mohou obrátit na odbornou pomoc, když najdou živočicha v nouzi. Stejně tak jsou v ní uvedeny i právní předpisy upravující nakládání s volně žijícími organismy. KRNAP a KPN, podpořit tvorbu nových ekovýchovných programů pro použití nejen v projektu, poskytnout kvalitní environmentální výchovu šedesáti studentům účastnícím se projektu a vybudovat adekvátní zázemí a materiální vybavení pro práci oddělení environmentální výchovy v KRNAP i KPN. Projekt je podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Projekt je realizován v rámci Euroregionu Glacensis. (RD) Přeshraniční ekovýchovný projekt pro gymnaziální mládež, v rámci něhož brožura vznikla, má hned několik cílů: upevnit spolupráci mezi odděleními environmentální výchovy správ Harrachovský zpravodaj 2010/4 4

5 Z historie i ze současnosti Z harrachovské kroniky V únoru 1990 rozhodl kulatý stůl Občanského fóra o nutnosti urychlené obměny složení vedení tehdejšího městského národního výboru a doporučil, aby zde OF zastupovali Jiří Krejčí a Karel Dolejší. Oba jmenovaní museli nejen přerušit výkon dosavadních profesí, ale také se na nové úkoly připravit. Druhý jmenovaný využil svých kontaktů s rakouskými lyžařskými partnery a na čtyři dny navštívil Štýrsko. Seznámil se s funkcí rakouské vícestupňové samosprávy a mohl také srovnat, kam správa věcí veřejných vzešlá na počátku století ze stejných základů na jeho závěru v obou zemích bývalého mocnářství Rakousko-Uherska dospěla. Vedle propracovaného systému vícezdrojového systému financování (stát dá určité prostředky zemi, regionu a popř. obci, obdobně zem i region se podělí s nižším stupněm samosprávy a tak jsou financovány projekty, které jsou potřebné a nikoliv ty o kterých rozhodne centrum či dokonce korupce nebo známosti) z řady poznatků byly pro Harrachov významné především dva. Prvním z nich je nutnost úzké spolupráce obcí v regionu při řešení společných zájmů. Proto navštívil 5. až 6. dubna 1990 první shromáždění Sdružení měst a obcí v Brně a následně byl se starostou Jánských lázní Václavem Němcem hlavním iniciátorem setkání zástupců obcí 13. dubna 1990, které o založení Sdružení měst a obcí oblasti Krkonoš rozhodlo. Moderace prvního setkání zástupců krkonošských obcí se ujali pracovníci KRNAP- jmenovitě Eva Kalášová. KRNAP se také zavázal svolat zástupce všech obcí na valnou hromadu v druhé polovině května. Druhým poznatkem byla organizace a úloha státu v řízení cestovního ruchu. I v této oblasti byl Harrachov iniciátorem a zajistil překlad rakouské legislativy, která v různé podobě v jednotlivých rakouských zemích vede k vytváření sdružení na podporu cestovního ruchu. Rešerše zaslaná na Českou národní radu se však ztratila mezi úkoly, kterým poslanci přikládali větší důležitost. Přestože obdobné iniciativy byly uplatňovány opakovaně, naposledy z úrovně Libereckého kraje na počátku tohoto století, současný pokus harrachovských podnikatelů sdružit síly při naplňování společných zájmů není dosud podpořen specifickou legislativou, zejména pak povinným členství v obdobném sdružení. Sekce C 3 Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Harrachově informuje: Češi věří cestovkám a proto dvě třetiny z nich vyjíždí na svoji dovolenou prostřednictvím cestovních kanceláří a agentur. Je to nejvíce z celé EU, v některých zemích je poměr obrácený. A v letošním roce přes finanční krizi 71 % občanů o dovolené svoje trvalé bydliště opustí, z toho 27 %, tedy zhruba čtvrtina bude vybírat z nabídky tuzemského cestovního ruchu. Kolik z nich si vybere Harrachov? (údaje publikoval Eurobarometr na základě průzkumu v EU a přidružených zemích) Správa KRNAP oslovila Českou mountainbikovou asociaci (ČeMBA), aby pomohla najít vhodné trasy pro terénní cyklistiku v Krkonoších. Trasy lze navrhovat v ochranném pásmu a ve třetí zóně na adresy: nebo Už i na Slovensku připravují zákon o podpoře cestovního ruchu, který by měl nejen upravit kompetence v řízení a financování cestovního ruchu, ale také stanovit pravidla pro činnost krajských a místních organizací cestovního ruchu, tedy to co zatím bez zásadního úspěchu doporučujeme od počátku devadesátých let a o čem se zatím u nás pouze hovoří na úrovni věcného záměru inzerce Prodej Prodám družstevní byt v Tanvaldu, Na Výšině, Vnitřní, 1patro 3+1, po rekonstrukci, nová kuchyň na míru, koupelna, plovoucí podlahy, volný ihned. Tel.: Prodám byt v Harrachově, starší vila. Informace na tel.: Prodám obří číše, 30 ks, každá jiná, všechny růžové. Vhodné do restaurace. Tel.: Nabízím k prodeji palivové dříví, 50,- Kč/pytel. Tel.: Nabízím prodej automobilu Ford KA po TK, rok výroby 1996, za ,- Kč. V Harrachově. Tel.: Koupě Koupím garáž v Harrachově, tel: Koupím rodinný dům nebo chalupu v Harrachově. Kontakt tel.: , Pronájmy nemovitostí - nabídka Pronajmu byt 1+1 cca 40 m 2 a m 2 v Harrachově. K nastěhování od Tel.: (po 19. hodině) Pronajmu nebytové prostory 80 m 2 v Harrachově (v současné době provozováno jako ordinace dětského lékaře). K dispozici od Bezbariérový přístup. Tel.: po 19. hodině. Nabízím k dlouhodobému pronájmu zařízený pokoj vč. vlastní koupelny a kuchyňského koutu, se samostatným vchodem, v Harrachově, bližší informace na tel.: Nabízím pronájem plně vybaveného pokoje v Harrachově. Sprcha a sociální zařízení přímo na pokoji. Vhodné pro personální ubytování. Tel.: Dlouhodobě pronajmu byt v Harrachově (Nový Svět), 2+KK, 65 m², včetně garážového stání. Cena 10 tis Kč/měsíčně včetně inkasa. Tel.: Nabízím pronájem bytu 2+1 na sídlišti v Harrachově. Tel.: CHS IBIŠKOVÝ KVĚT zadá štěňata (4 fenky a 6 pejsků) Rhodezského ridgebacka ze spojení Cathy Ann z Valdštejnských lip a Dent du Géant Fontanesia s PP, vhodná na chov, výstavy a sport. ODBĚR MOŽNÝ KONCEM KVĚTNA 2010! Tel.: Pronajmu garáž od Informace tel.: Pronajmu zařízený byt 1+kk v Harrachově, dlouhodobě i krátkodobě, možno i s garáží, dohodou, tel.: Pronájmy nemovitostí poptávka Hledám pronájem menšího bytu, dlouhodobě, Tel.: Harrachovský zpravodaj 2010/4 5

6 Výcvik psů pro veřejnost Pro koho: Kurz je určený pro majitele psů všech plemen, v dobrém zdravotním stavu, po provedeném očkování a odčervení, kteří potřebují zvládnout základy poslušnosti. POZOR!! Počet míst omezen!! Kdy: Od 18.dubna 2010 každou neděli od 9:00 do 10:00 hodin 10 lekcí. Před kurzem je možná individuální návštěva kynologického cvičiště. Kde: Kynologické cvičiště Klubu psích sportů o.s. v Desné III Merklov, které je v těsné blízkosti silnice Praha Harrachov E65 Jak: Při individuálním výcviku naučit majitele i psa základním prvkům poslušnosti při užití nejnovějších výcvikových metod. Co: Mezi základní ovladatelnost psa patří chůze u nohy na vodítku i bez něj, přivolání psa, sedni, lehni, vstaň, odložení psa, zdolávání překážek, sociální chování. Stejně důležité je ovšem naučit majitele správnému přístupu ke psu. K výcviku je potřeba mít vodítko, řetízkový stahovací obojek, náhubek, odměny pro psa a vlastní dobré oblečení a obuv. POZOR! Bez patřičného vybavení nebude výcvik umožněn!! Kdo: Výcvik povedou kynologové, kteří mají dlouhodobé zkušenosti ve sportovní i služební kynologii. Proč: Každý pes by měl mít základní poslušnost, aby nepůsobil problémy svému majiteli a případně svému okolí. Výhodnější je problémům jednoduše předcházet, než je následně obtížně řešit. Za kolik: Kurzovné je 1 100,- Kč. Další info na cvičišti v neděli od 10 hodin. Klubu psích sportů, dále je možné sledovat dění na stránkách Harrachovský zpravodaj 2010/4 6

7 Krakonoš 2010 Hodnocení z Lukavic V rámci setkání s Krakonošem a vítání jara v r jsme na Mileráku uspořádali pro návštěvníky přebor hor v pěti netradičních sportech, vítěze pak vyhlásil p. Jančařík a dostali medaili s trikolorou, skleněný pařez ze sklárny Novosad nebo maxi rohlík z pekařství Vokřínek, a zde jsou vítězové: Návštěvníci byli bezva a tu jsou i postřehy- dobrý byl i p.mládek z Prahy či p.hubáček z Martinic - všem dík jak se snažili vyhrát a mnozí se i znova vraceli a znova se snažili v soutěžích, bezva byly nové schody dolů na Milerák,milosrdné počasí a třeba u vstupu na soutěže /asi 400 soutěžících a moc diváků/ dostal každý razítko na tvář - chodící reklama Krakonoše a Harrachova, no a někteří razítko chtěli i jinam, většinou na ruku, ale i o zadek byl zájem... A jako vždy při akci venku, něco se nepovedlo, ale nakonec byla fajn tombola a občerstvení pro každého, i ten vlak z Tanvaldu, i když se nějak zastavil před Polubným v kopci, ale dík umění mašinfíry ty lidi na Krakonoše nakonec dovezl až na Štryku - jen prej se to za posledních 20 let nestalo, že by hnedle nevyjeli, no a nakonec to vyšlo. Za KPP Lukavice - J.G.Hudeček (kontaktní pro ty, kteří se nepřevzali medaili foto-čert-jan Dvořák Hod kohátem - Děti - Scholz - Jablonec - /nepřevzal medaili/ - Ženy - Hanyšová - Žlábek - Muži - Havel - Harrachov Tahání klády - Ženy - Hanyšová - Žlábek - Muži - Rozler - Liberec Třešňová pecka - Muži - Jakoubek - Smržovka Střílení prakem - Muži - Filipi - Litomyšl - /nepřevzal medaili/ Bouchání papír. sáčků - Muži -Nejedlý - Lukavice Harrachovský zpravodaj 2010/4 7

8 18 holek a 14 kluků z naší školy (letos třída) a paní učitelky L. Remerová, D. Nechanická a V. Hučková se k této celostátní akci připojili už potřetí. Letos jsme společným setkáním oslavili 100. výročí narození Františka Hrubína a 200. výročí narození Karla Hynka Máchy. Během našeho setkání jsme z Hrubínovy tvorby recitovali jarní básně, kreslili ilustrace k písni o Palečkovi, kterou jsme se také naučili, ale nejvíce jsme se věnovali dramatizaci pohádky O Nosáčovi. Každý zde měl svou roli. Už si lépe dokážeme představit práci herců a filmařů, a to jsme se texty neučili zpaměti! Ještě jednou chci dětem i kolegyním vyseknout poklonu za výdrž, kterou měly jak při nácviku, tak při natáčení! Kdo tam byl, ví, o čem píšu Protože se nám předchozí pohádkování nečekaně protáhlo, nestihli jsme vyrobit jarní pozdravy domů, ale doufám, že z připravených věcí si je děti dodělaly a někoho z blízkých jimi potěšily. Průběžně fungovalo internetové propojení s ostatními spacími místy v jiných školách a knihovnách, kde Noc s Andersenem probíhala, ale nemile nás překvapily příspěvky (později spíš jen nesmyslné plkání ), proto jsme se chatu nezúčastnili. Děvčata ze 7. a 8. třídy se letmo seznámila s Máchovou Poutí krkonošskou, romanticky laděným textem s pocity poutníka, který putoval na Sněžku, a s tajemnými postavami, které potkal. Ve čtvrtek uspořádala Základní škola Harrachov pro své žáky školní závod v běhu na lyžích volnou technikou. Závod se konal v areálu u Ski centra. Počasí se nám vydařilo, slunečný den byl přímo na objednávku. Závodu se zúčastnilo celkem 77 žáků a všichni dojeli i přes některé malé kolize na startu zdárně bez úrazu do cíle. Těší nás, že své ratolesti chodí povzbudit stále více rodičů, příbuzných a známých. Vítězové jednotlivých kategorií: 1. třída Nella Benešová třída Karolína Medalová, Horáček Ladislav třída David Zemek, Natálie Moravcová třída Eliška Krčková, Lukáš Daněk třída Alena Benešová, Tomáš Bůžek Všem vítězům blahopřejeme! Noc s Andersenem 2010 Školní závody v běhu na lyžích To už trochu navodilo tajemnou atmosféru půlnoční pohádky Panna a netvor, kterou jsme si převyprávěli a doplnili skoro hororovými ukázkami ze známého filmu Juraje Herze. A kdy děti usnuly? To se zeptejte jich (a nám učitelkám to raději nepřipomínejte, víme své ). Rem foto: archiv ZŠ Vyhlášení výsledků závodu proběhlo v úterý v h. ve školní tělocvičně a bylo spojeno s besedou s olympioniky. O svých zážitcích z olympiády ve Vencouveru přišli pobesedovat a na všetečné otázky dětí a učitelů odpovědět sdruženáři: asistent trenéra sdruženářů p. Vladimír Šmíd a závodníci Tomáš Slavík, Aleš Vodseďálek, Miroslav Dvořák a Pavel Churavý. Akce byla spojena s autogramiádou. Celou besedu moderoval moc hezky p. Dalibor Motejlek, za což mu patří náš dík. Úplnou výsledkovou listinu a fotografie si zájemci mohou prohlédnout na v oddíle škola. Za pomoc s organizací závodu děkujeme především p. Vaškovi Čuříkovi, který připravil tratě pro závodníky, p. Standovi Slavíkovi za pomoc s časomírou a TJ Jiskra za odvoz materiálu. Dále děkujeme pracovníkům Sportovního areálu Harrachov za úpravu trati a OPS Harrachov za propůjčení prostor ke konání závodu. Harrachovský zpravodaj 2010/4 8 Další poděkování patří sponzorům tohoto závodu, díky jejich příspěvkům dostali žáci pěkné ceny a něco na zub. 1. Komise pro mládež a sport při MÚ Harrachov 2. ELDO servis - Dostalíkovi 3. SPORT Čermák - p. David Čermák 4. manželé Pánkovi 5. p. Petra Lisičanová 6. p. Ladislav Horáček 7. manželé Puskarčíkovi 8. p. Zdeněk Moravec ml. 9. ADOS - p. Fiřtík Všem ještě jednou děkujeme. Za ZŠ I. Port foto: archiv ZŠ

9 Na úterý devátého března 2010 jsme u pana Krakonoše objednali slunečné počasí, aby se našim malým závodníkům dobře závodilo. V areálu Kolečka na tratích, které nám připravil pan Hudeček (SKP Harrachov) a ozvučila firma ELDO servis (p. Dostalík) vytvořili diváci pěknou atmosféru. Těsně před startem prvního závodníka se objevil sám velký Krakonoš v doprovodu Trautenberka, Anče a Kuby. Popřáli dětem zdařilé závody a mohutně fandili, Anče všem rozdala perníčky, které sama doma napekla. Atmosféru závodního odpoledne dotvořil nafouklý sněhulák, kterého postavili zaměstnanci Sportovního areálu Harrachov. V cíli klání čekal na všechny pravý závodnický čaj. Všichni závodníčci dostali diplom, medaili a balíček (dík patří sportovní komisi Města a p. Lukáškovi). Na závěr podal Pan Krakonoš všem závodníkům ruku a vyfotil se s nimi. Děkujeme všem za krásnou atmosféru při závodech a všem sponzorům. Kolektiv MŠ, foto: archiv MŠ Běžecké závody v MŠ Kamínek Veteraniáda 2010 HARRACHOV Skokanské mùstky u Skicentra Patří již k tradici, že jedním z vrcholů lyžařské sezony je uspořádání závodů panů veteránů ve skocích na lyžích. Letošní 32. ročník připadl na sobotu 13. března 2010 a přes nepřízeň počasí, hlavně díky přívalům nového sněhu, závody proběhly ve svižném tempu a nasazení účinkujících bylo obdivuhodné. Oba můstky (K40 i K70) byli díky dobré práci pořadatelů z Ski klubu a o.p.s. Klasický areál kvalitně upraveny. Mezi startujícími nechyběli skokanští pamětníci z Česka, Slovenska, Německa, Polska, Maďarska či Ukrajiny. Obdivuhodný výkon předvedl v nejstarší kategorii pětasedmdesátiletý František Švehla ze šumavského Zadova. Závodila taková esa jako Savin, Bukvic, Kožíšek Všem startujícím náleží uznání. Díky sponzorům se sešly pěkné a hodnotné ceny, speciální poděkování si zaslouží též obsluha občerstvujícího stánku, nejen za výborné moravské klobásky a dobrý svařáček. Obdiv za neúnavné úsilí při organizaci akce náleží v neposlední řadě jejímu šéfovi Standovi Slavíkovi. Za rok na snad ještě větší akci na viděnou (ms) Olympiáda pohledem rozhodčího z Harrachova Téměř před třemi lety mi bylo sděleno, že na olympijské hry (OH) ve Vancouveru byla přidělena pro Českou republiku nominace rozhodčího pro skok na lyžích a skok do severské kombinace. Z hlediska pořadí nominací rozhodčích pro vrcholné soutěže (OH, MS) jsem byl jako první kandidát navržen já. Byl to velice příjemný pocit, protože dostat se jako rozhodčí na olympiádu se podaří maximálně jednou za kariéru a většina rozhodčích to štěstí nemá vůbec. Od té doby probíhalo několik seminářů, vyplňování spousty dotazníků a zařizování dokladů až nastal 10. únor 2010 a já jsem z Prahy přes Frankfurt a Calgary odletěl do Vancouveru. Na letišti nás přivítalo deštivé počasí, ale naše místo působení nebyl Vancouver, ale asi hodinu a půl vzdálený Whistler, kde všichni oficiálně delegovaní činovníci z FIS bydleli a hlavně další půl hodinu vzdálený Whistler Olympic Park, kde probíhaly soutěže ve skoku, severské kombinaci, běhu a biatlonu. Do Vancouveru jsme se kromě odletu dostali ještě jednou a to hned na slavnostní zahájení. Byl to pro mě krásný zážitek vidět vše na vlastní oči. Pak už nastal každodenní program cesty na sportoviště, tréninky, závody, porady a večer cesta zpět do Whistleru. Skupinka všech šesti rozhodčích Harrachovský zpravodaj 2010/4 9

10 Na OH nás bylo jmenováno 6 rozhodčích pro 6 závodů (3 skok a 3 kombinace) s tím, že 5 vždy stylovalo a jeden prováděl kontrolu závodníků lyže, kombinézy atd. na nájezdu. Já jsem byl na nájezdu hned první závod na středním můstku. Hned při kvalifikaci jsme řešili problém s roztrženým zipem německého skokana Bodmera. Po dohodě s Jury mu bylo umožněno skočit jako poslední, takže jsme mu pomohli zip páskou zafixovat, ale nakonec se jako první stejně nekvalifikoval. Tuto funkci na nájezdu si následně vyzkoušeli další kolegové rozhodčí Kim Tripl z Kanady, Ryzsard Guňka z Polska, Sepp Kleisl z Německa, Hidemitsu Mori z Japonska a Daniel Lind ze Švédska. Téměř po celou olympiádu jsme se mezi hotelem a můstky pohybovali společně, k dispozici jsme měli osmimístný prostorný automobil Buick. Těch se v barvách organizátorů pohybovalo na OH okolo Zpočátku to vypadalo, že se kromě skokanského areálu nedostaneme vůbec nikam a program tréninků a závodů byl téměř každý den ráno i odpoledne přičemž jsme museli být přítomni i na všech trénincích. Nakonec nám sekretářka Annemarie Friedrich sehnala akreditaci i na běhy, takže jsme mohli shlédnout pár zajímavých závodů. Viděl jsem čtyři závody v běhu včetně naší bronzové štafety, dva biatlony a slalom žen. Byl to nezapomenutelný zážitek, protože jsme se osobně setkali s mnoha významnými osobnostmi z politiky a sportu. Co se týče vlastní organizace, myslím, že byla olympiáda velmi dobře zabezpečena. Neskutečné množství dobrovolníků, kteří byli všude a velmi ochotně pomáhali a radili. Mezi dobrovolníky bylo mnoho cizinců včetně Čechů, s kterými jsem též hovořil. Areál skokanských můstků je velice jednoduchý, ale praktický. Kromě vlastních můstků a tribuny rozhodčích zde nebyla žádná pevná budova. Pouze tribuny z lešení, stany a velké kontejnery pro závodníky. Ve stanech probíhaly porady, občerstvení závodníků na velice slušné úrovni. Zde mohli rovněž sledovat ostatní sporty na mnoha televizích nebo pracovat s internetem. Dle mého názoru je daleko vyšší roveň organizace závodů ve skoku a kombinaci než v běhu a hlavně biatlonu, protože to, co se dělo tam, by se v našem sportu stát nemohlo. Párkrát jsem se snažil navázat kontakt s některými členy české olympijské delegace, kteří byli velice nápadní díky oblečení a bylo jich tam mnoho, ale oni většinou neměli se sportem nic společného a pouze sledovali a nakupovali. Možností pro nákup bylo ve Whistleru mnoho, ceny byly odpovídající významu akce. Jinak Whistler je krásné středisko s ohromnou kapacitou ubytování a velkým množstvím lanovek a sjezdovek Každý večer to zde žilo, sledování velkých obrazovek, ale zejména crazy sportů, které mě moc nezajímaly. Během her jsme společně s kolegy navštívili několik akcí, např. pozvání od pořadatele příštího MS Val di Fiemme, 2x pozvání od organizátora her a navštívili jsme též olympijský dům Německa a Kanady. Český olympijský dům ve Whistleru nebyl, byl pouze ve Vancouveru, což pro nás bylo daleko. S českými skokany a kombiňáky jsem byl v kontaktu prakticky každý den, protože jsme byli na můstcích společně. Mezi rozhodčími jsme se neustále hecovali, který tým je lepší a sledovali jsme samozřejmě na dálku i dění v ostatních sportech. Německý rozhodčí byl pyšný na to, že přímo z jeho klubu, ze Skiklubu Partenkirchen měl na startu 5 závodníků a získali i několik medailí. Náš harrachovský Skiklub sice neměl tak početné zastoupení přímo, ale to je zapříčiněno systémem, že všichni nejlepší mají pouze v Dukle podmínky pro absolutně vrcholovou přípravu. Když počítáme odchovance a občany Harrachova, těžko by se nějaké středisko mohlo pochlubit tak početnou účastí na OH. Tak pro zajímavost uvedu, kdo se z Harrachováků a odchovanců Skiklubu her zúčastnil. Největší účast byla v severské kombinaci. Tomáš Slavík obsadil i přes zdravotní problémy výborné 20. a 25. místo, Miroslav Dvořák 28. a 39. místo a Aleš Vodseďálek 34. a 44. místo. Nutno dodat, že měli kluci smůlu na vítr, protože na OH nebyl uplatněn nový model s vlivem větru. Jinak mohly být výsledky ještě mnohem lepší. Všichni tři pak společně s Pavlem Churavým vybojovali 8. místo v závodě družstev. Celou reprezentaci kombinace potom vede výborná trenérská dvojice Luděk Šablatura a Vladimír Šmíd, jak jinak, než z Harrachova. Ve skoku na lyžích nás reprezentoval Tonda Hájek, který na velkém můstku obsadil vynikající 7. místo a na středním byl 21., Lukáš Hlava byl na středním můstku 38. a Martin Cikl na velkém 41. Hájek s Hlavou byli jako členové družstva 7., trenérem reprezentace je opět harrachovský David Jiroutek. A to ještě není vše, asistentem trenéra italských skokanů je Giacomo Jerome, jinak česky Jakub Jiroutek. Nechyběl ani šéftrenér českých biatlonistek Milan Janoušek. Dalším odchovancem harrachovského Skiklubu byl na OH Dušan Kožíšek, který v běžeckém sprintu obsadil 35. místo a ve sprintu dvojic byl s Martinem Koukalem 6. Takže z tohoto výčtu vyplývá, že se za dosavadní práci ve Skiklubu opravdu nemusíme stydět a můžeme na ni být pyšni. Věřím, že na dalších olympiádách bude účast harrachovských závodníků i dalších činovníků, alespoň v takovém počtu. Zúčastnil jsem se též několika vyhlášení vítězů, které proběhlo večer ve Whistleru a mělo velmi dobrou úroveň. Závěrem bych chtěl uvést, že olympiáda byla z mého pohledu velmi dobře organizována a zabezpečena a přál bych mým kolegům rozhodčím, aby měli někdy stejný zážitek jako já. Josef Slavík Pohled na můstky ve Whistleru Autor článku před kamenným znakem her Družstvo českých sdruženářů Harrachovský zpravodaj 2010/4 10

11 Nové knihy v Městské knihovně Román životopisný: Archer J. Cesta slávy. Román společenský: Haslett A. Union Atlantic. Thriller: Rollins J. Klíč soudného dne. Román válečný: Norman M. Slzy v temnotě. Romány detektivní: Rankin I. Důvod k vraždě; Dovrtělová M. Smrt kazí obchod; Bass J. Oltář v jeskyni. Román milostný: Sparks N. Milý Johne. Román historický: Vanoyeke V. Hádanka z domu života. Fantasy: Hoffman P. Levá ruka boží. Romány pro ženy: Urbaníková E. Všechno nebo nic; Quick A. Dokonalý jed; Robertsová N. Ohnivý soumrak; Langová P. Blues opuštěné postele. Skutečné příběhy: Frühlingová I. Příběhy modelek; Fournier J. Kam jedeme tati? Historické romance: Coulter C. Vysněný dům; King C. Skryté touhy. Povídky: Fuchsová I. Když se žena naštve. Humor: Kantorek P. Jak přežít sport. Romány pro dívky: Ullrichová H. Láska zčistajasna; Castová P. Zrazená; Řeháčková V. Po stopách tajemných tvorů. Knihy pro děti: Motalová V. Kuchařka pro děti; Muellerová D. Zuzka a poníci; Brezina T. Případ pro tebe a Klub Tygrů; Odehnal I. Barevná abeceda. DVD: 2012 (akční). Tel.: Společenská kronika V této rubrice jsou zveřejňováni ti jubilanti, kteří v letošním roce oslaví kulaté nebo půlkulaté výročí svého narození, a to počínaje šedesátkou a více. U osob nad osmdesát let pak zveřejňujeme každý rok. Ti z Vás, kteří si nepřejete, aby Vaše maličkost byla ve společenské kronice zmíněna, sdělte, prosím, svůj požadavek redaktorovi Martinu Soukupovi na telefonní číslo Havelková Věra let Střelec František let Procházková Miloslava let Melichová Anna let Duben 2010 Tučková Věra let Hujerová Věra let Ligaunová Jiřina let Buchtová Helena let Kino JAS Tanvald Program na DUBEN od 19 h. Souboj Titánů 3D Americký remake filmu z roku Perseus a jeho boj s bohem podsvětí Hadesem. V hlavních rolích Sam Worthington, Liam Neeson a Ralph Fiennes. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. Film je v původním znění s titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno, 106 min., T, 130 Kč od 17 h. Souboj Titánů 3D Americký remake filmu z roku Perseus a jeho boj s bohem podsvětí Hadesem. V hlavních rolích Sam Worthington, Liam Neeson a Ralph Fiennes. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. Film je v původním znění s titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno, 106 min., T, 130, od 17 a 20 h. Doktor od Jezera hrochů Nová česká komedie na motivy knihy Miloslava Švandrlíka v režii Zdeňka Trošky. V hlavních rolích J. Šmíd, E. Holubová a B. Klepl. Mládeži přístupno, 102 min., 73, 75, 80, od 19 h. Lítám v tom Americká úspěšná hořkosladká komedie. Příběh muže, který žil s hlavou v oblacích. V hlavní roli George Clooney. Mládeži nepřístupno, 109 min., T, ŠÚ, 70, 73, 75 Kč od 19 h. Kniha přežití Americký akční film. Příběh muže, který putuje napříč rozpadající se Amerikou a hledá posvátnou knihu. V hlavní roli Denzel Washington. Mládeži do 12 let nepřístupno, 118 min., T, 70, 73, 75,- Telefon: T - české titulky, ČV - česká verze, ŠÚ - širokoúhlý Vstupné zahrnuje zákonný poplatek 1,- Kč do státního Fondu kinematografie. Cenová pásma: 1. - přízemí řada, 2. - přízemí řada, 3. - balkon. Předprodej vstupenek 14 dní předem. Prosíme návštěvníky, aby více využívali předprodeje vstupenek a otevření pokladny 1 hodinu před začátkem každého představení. Dojde tak k zamezení čekací doby před začátkem představení a projekce bude moci být zahájena včas. Kinokavárna otevřena v hrací dny ve vestibulu kina. Seykorová Elly let Benešová Miroslava let Hájek Vladimír let Chlup František let Blahopřejeme Harrachovský zpravodaj 2010/4 11

12 MEMORIÁL HONZY BRDLÍKA 2. ročník nohejbalového turnaje pro amatéry kurty Gymnázia Vrchlabí Od 8:00-8:30 prezentace Hrací systém - dle počtu přihlášených Startovné - 250,- Kč / družstvo Přihlášky tel.: , nebo em: Zdeněk Šeda a Restaurace Partyzán Občerstvení zajišťuje Restaurace Partyzán Ceny pro všechna družstva Patronky turnaje - Dan a a Eliška Brdlíkovi Z redakční pošty - Poděkování Vážený pane redaktore, dovoluji si Vás požádat o zveřejnění poděkování pracovníkům lyžařského vleku na modré sjezdovce u skokanských můstků Harrachově. Přesto, že se nám nepodařilo zjistit jméno nálezce, považujeme za nutné zveřejnit poděkování. O víkendu nám vypadl na sjezdovce nový digitální fotoaparát - vánoční dárek od dcery. Ač víme, že v dnešní hektické době není vrácení a odevzdání nalezené věci požadováno za hrdinství, spíše naopak, pokusili jsme se po neúspěšném hledání zeptat v pokladnách, zda se nenašel a nebyl odevzdán. Stalo se neuvěřitelné a po zavolání pracovnice vysílačkou nám bylo oznámeno, že si jej můžeme vyzvednout v pokladně na vleku /modré sjezdovky pod skokanskými můstky. Přesto, že jsme se s jeho ztrátou smířili, bylo překvapení o to větší. Jsme moc rádi, že jsou mezi námi ještě tací lidé, kteří mimo profesionálního přístupu ke své práci mají i tyto morální hodnoty. I nadále budeme věrnými návštěvníky střediska v Harrachově, které můžeme všem doporučit. Děkujeme Pavlík, Šarbochová Harrachovský zpravodaj vydává Město Harrachov. Redakční radu řídí Josef Bartoš. Příspěvky, či inzerci zasílejte na adresu redaktora Martina Soukupa cz, Tel.: ) nebo zanechávejte v podatelně Městského úřadu. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je Evidenční číslo MK ČR E Sazba a tisk SURA s.r.o..

13 ZÁJEZD DO PRAHY DIVADLA NA VINOHRADECH Úterý , odjezd hodin (ze zastávek aut. nádraží, centrum, sklárna, Motejlek) na představení DONAHA! které začíná v hodin, proto bude v Praze DOSTATEK VOLNÉHO ČASU na nákupy i jarní procházku! Vstupenky již v prodeji! Městský úřad Harrachov, tel.: Paní Radka Bališová Zamlarová Délka představení: 2h 50min Cena od 80 Kč do 320 Kč Autobus 120 Kč Hrají: Jerry Lukowski / Filip Blažek j.h. Nathan Lukowski / Matyáš Valenta j.h. / Jakub Cibula j.h. Pam Lukowská / Zlata Adamovská Teddy Slaughter / Jiří Plachý Dave Bukatinsky / Michal Novotný Georgie Bukatinská / Jana Malá Harold Nichols / Pavel Rímský Vicki / Lucie Juřičková Malcolm McGregor / Pavel Batěk Molly McGregorová / Věra Kubánková j.h. Ethan Girard / Daniel Bambas Noah (Bejk) / Ladislav Frej T. McNally - D. Yazbek - Donaha! Jeanette Burmeisterová / Jiřina Jirásková / Jana Hlaváčová Buddy (Keno) Walsh / Martin Davídek Reg Willoughby / Oldřich Vlach Marty / Jaroslav Satoranský Estelle Genovesová / Andrea Elsnerová Susan Hersheyová / Barbora Petrová j.h. Joanie Lishová / Linda Stránská j.h. Kněz / Ladislav Zacharník j.h. Michael Jordan / Antonio Muana j.h. Breakdance / Petr Ježek j.h. Spoluúčinkuje / Mimický sbor Divadla na Vinohradech Libreto vzniklo podle vynikajícího scénáře stejnojmenného britského filmu, který v nadsázce a s velkým smyslem pro humor vypráví o partě nezaměstnaných kamarádů a životních smolařů, kteří tak dlouho nemohou zavadit o práci, až se rozhodnou založit si vlastní striptérskou skupinu. Doufají, že právě jejich show bude nepřekonatelnou konkurencí napomádovaným striptérům, pravidelně hostujícím v místním klubu,a přinese jim kýžený výdělek. Jenomže cesta k vytouženému úspěchu není jednoduchá; pro striptýzovou produkci v nočním klubu nemají základní předpoklady. Zato mají odhodlání získat zpět sebevědomí a dokázat sobě, svým manželkám, dětem a přátelům, že nejsou v životě zdaleka odepsaní. Režie a choreografie muzikálu Donaha! se ujal mladý, ale zkušený režisér Radek Balaš, jehož inscenace Cikáni jdou do nebe v Divadle bez Zábradlí se setkala s velkým úspěchem. Ve vinohradské inscenaci Donaha! hraje a zpívá téměř celý soubor, hlavní roli vytvořil Filip Blažek.

Do Jablonce nad Nisou budeme jezdit přes semafory a v kolonách

Do Jablonce nad Nisou budeme jezdit přes semafory a v kolonách www.tanvald.cz Pozvánka na zastupitelstvo Ve velké zasedací místnosti se uskuteční ve středu 21. dubna od 16 hodin jednání zastupitelů města. 12. 4. 2010 Trhy na centrálním parkovišti 27. 4. Akademie Gymnázia

Více

SOUTĚŽ. Soutěž pro Vás Znáte svoje město??? 2009 březen. Výsledky soutěže z minulého vydání

SOUTĚŽ. Soutěž pro Vás Znáte svoje město??? 2009 březen. Výsledky soutěže z minulého vydání 2009 březen SOUTĚŽ Soutěž pro Vás Znáte svoje město??? Milí čtenáři, i v tomto čísle HZ jsme připravili pro vás minisoutěž na téma Znáte svoje město??? Pokud víte, kde přesně se nachází chalupa zachycená

Více

VOLEBNÍ PROPAGACE UVNITŘ VYDÁNÍ

VOLEBNÍ PROPAGACE UVNITŘ VYDÁNÍ 2009 září VOLEBNÍ PROPAGACE UVNITŘ VYDÁNÍ Třináct statečných V červencovém vydání HZ jsme otiskli na titulní straně obrázek s končícími deváťáky, zatímco ti již v tento čas se pomaličku prokousávají povinnostmi

Více

K soutěži z minulého čísla

K soutěži z minulého čísla 2009 květen Harrachov z ptačí perspektivy Výjimečný pohled na Krkonoše si mohou v Harrachově od soboty užít i turisté, kterým se nechce vystoupat na nějaký kopec nebo rozhlednu. Stačí jen usednout do speciální

Více

Spotřebovanou vodu ze Souše vyčistí rekonstruovaná ČOV. říjen / listopad

Spotřebovanou vodu ze Souše vyčistí rekonstruovaná ČOV. říjen / listopad 2010 říjen / listopad Světový pohár ve skocích na lyžích 10. - 12. 12. 2010 světový pohár v letech na lyžích 7. - 9. 1. 2011 Spotřebovanou vodu ze Souše vyčistí rekonstruovaná ČOV Po více než roční práci

Více

Sněhový hrad v Harrachově opět stojí!! 2011 únor

Sněhový hrad v Harrachově opět stojí!! 2011 únor 2011 únor Sněhový hrad v Harrachově opět stojí!! Povětrnostní podmínky zimního období v Harrachově přály a tak téměř nic nebránilo stavbě sněhového hradu, který opět dominuje prostoru kolem závodních lyžařských

Více

Pod Čerťákem se točily kolotoče

Pod Čerťákem se točily kolotoče 2006 červenec Pod Čerťákem se točily kolotoče Ve sváteční dny prvního červencového víkendu bylo na travnaté ploše běžeckého areálu, rozkládajícího se mezi dolní stanicí lanové dráhy a hotelem Skicentrum,

Více

Ferda mravenec. Pálení čarodějnic. Náhradní termín představení. 21. 6. 2008 od 14.00hodin Harrachovské kino. 2008 květen

Ferda mravenec. Pálení čarodějnic. Náhradní termín představení. 21. 6. 2008 od 14.00hodin Harrachovské kino. 2008 květen 2008 květen Náhradní termín představení Ferda mravenec 21. 6. 2008 od 14.00hodin Harrachovské kino Pálení čarodějnic Čarodějnické řádění (30. 4.) v Harrachově vyvrcholilo tradičním táborákem pořádaným

Více

Hraniční přechod opět uzavřen pro kamiony

Hraniční přechod opět uzavřen pro kamiony 2006 listopad Hraniční přechod opět uzavřen pro kamiony Úderem první minuty desátého dne měsíce listopadu se na celý jeden měsíc pro nákladní automobily uzavřel hraniční přechod v Harrachově. Důvodem je

Více

provizorní kolo SK oficiální trénink běh kvalifikace SL zkušební kolo SK 1.závodní kolo SL běh družstva 4x5km finále SL běh Gundersen 10km finále SL

provizorní kolo SK oficiální trénink běh kvalifikace SL zkušební kolo SK 1.závodní kolo SL běh družstva 4x5km finále SL běh Gundersen 10km finále SL 2009 listopad World Cup 2009 SKI JUMPING NORDIC COMBINED HARRACHOV 11.12.-13.12. 2009 www.skiflying-harrachov.cz 10.12.2009 Čtvrtek 11.12.2009 Pátek 12.12.2009 Sobota 13.12.2009 Neděle 10.12.2009 Thursday

Více

Na Čerťáku by mohla vyrůst rozhledna

Na Čerťáku by mohla vyrůst rozhledna květen 2011 cena 10 Kč Na Čerťáku by mohla vyrůst rozhledna Čertova hora, po našem slangu Čerťák, je již dlouhou řádku let turisticky zajímavou lokalitou v rámci města Harrachova. Na jejím úbočí se vypíná

Více

Foto: D. Hloušek. Začala zimní sezona

Foto: D. Hloušek. Začala zimní sezona leden 2013 cena 10 Kč Začala zimní sezona U dolní stanice lanové dráhy v Harrachově čekalo v sobotu 15. prosince na lyžaře oficiální Zahájení lyžařské sezony. K vidění byly předváděcí akce firem Dynastar

Více

Čarodějnický týden zakončil průvod v maskách

Čarodějnický týden zakončil průvod v maskách květen 2012 cena 10 Kč Foto: archiv školky Čarodějnický týden zakončil průvod v maskách Mateřská škola Kamínek připravuje pro děti během roku mnoho zajímavých akcí a jednou z nich je i Čarodějnický týden,

Více

Sníh přinesl radost i starost

Sníh přinesl radost i starost březen 2012 cena 10 Kč Sníh přinesl radost i starost Zatímco lednové a únorové přívaly sněhu uvítali především návštěvníci horského střediska a děti z Hrarachova, správci komunikací podobnou radost nesdíleli.

Více

Na vozíku podél kamenů

Na vozíku podél kamenů červenec 2015 cena 10 Kč Na vozíku podél kamenů Harrachov bez bariér je již tradiční akcí, která se pořádá vždy před začátkem hlavní turistické sezóny. Letošní ročník byl už šestým v pořadí, kdy došlo

Více

prosinec 2013 cena 10 Kč Harrachovský vánoční strom

prosinec 2013 cena 10 Kč Harrachovský vánoční strom prosinec 2013 cena 10 Kč Harrachovský vánoční strom Rok uplynul jako voda a naše malá skupinka, která chystá rozsvícení vánočního stromku děkuje všem, kteří přišli, aby se podělili o krásnou atmosféru,

Více

Nový terminál veřejné dopravy

Nový terminál veřejné dopravy Vydává Městský úřad v Hrádku nad Nisou číslo 7 8 ročník 14 cena 10 Kč červenec srpen 2005 Vyberme budoucí podobu náměstí O tom, jak by mělo vypadat Horní náměstí se již diskutovalo mnohokrát. I v HRÁDECKU

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Kraj zrušil harrachovskou střední školu

Kraj zrušil harrachovskou střední školu červenec srpen 2011 cena 10 Kč Vážení čtenáři, stejně jako minulý rok i letos jsme se nakonec rozhodli koncipovat prázdninové vydání Harrachovského zpravodaje jako spojené dvouměsíční číslo pro měsíce

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

Školní akademie rodiče nadchla

Školní akademie rodiče nadchla červen 2013 cena 10 Kč Školní akademie rodiče nadchla V úterý 28. 5. odpoledne zaplnili tělocvičnu ZŠ Harrachov rodiče a prarodiče, představitelé města v čele se starostkou Evou Zbrojovou. Všichni se přišli

Více

Sbohem roku 2009 PF 2010

Sbohem roku 2009 PF 2010 2009 prosinec Sbohem roku 2009 PF 2010 Starý rok 2009 se v těchto dnech pomalu s námi všemi loučí. Zbývá ještě naplnění kouzelné adventního času a příchodu Vánoc se Silvestrem. A pak hurá. Je tu nový rok

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Práce na cyklotrase na kotlině začaly. www.tanvald.cz

Práce na cyklotrase na kotlině začaly. www.tanvald.cz www.tanvald.cz Pietní akt u pomníku T. G. M. 7. 5. 2009 Slavnostní položení věnce k uctění 64.výročí ukončení 2. světové války. Pravidelný pietní akt se uskuteční u pomníku T. G. Masaryka na Šumburku v

Více

Čarodějnice a čarodějové z MŠ Kamínek

Čarodějnice a čarodějové z MŠ Kamínek květen 2015 cena 10 Kč Čarodějnice a čarodějové z MŠ Kamínek Malé čarodějnice a čarodějové prolétli městem a přiletěli navštívit i městský úřad. Děti zazpívaly a rozdaly přihlížejícím dárečky. Paní starostka

Více

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese 5 květen 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz V pondělí 11. května 2015 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Tradiční zájezd pro tanvaldské seniory do

Více

ZPRAVODAJ JANOVSKÉ. vody. V souvislosti

ZPRAVODAJ JANOVSKÉ. vody. V souvislosti ZPRAVODAJ JANOVSKÉ RADNICE číslo 1/2010 DUBEN 2010 Slovo starosty Vážení spoluobčané, Máme za sebou jedno z nejkomplikovanějších zimních období, a tak nemohu jinak, než poděkovat všem, kteří se v jeho

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Zájezd do Wittichenau a okolí v květnu

Zájezd do Wittichenau a okolí v květnu www.tanvald.cz Slavnostní položení věnce k uctění 65. výročí ukončení 2. světové války Pravidelný pietní akt se uskuteční dne 7. 5. u pomníku T. G. Masaryka na Šumburku ve 14 hodin. Pořádá Město Tanvald.

Více