Výroční zpráva o činnosti Základní školy Praha Petrovice školní rok 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy Praha Petrovice školní rok 2007/2008"

Transkript

1 1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Praha Petrovice školní rok 2007/2008 Obsah výroční zprávy o činnosti školy - v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy: a/ základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě), b/ přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku, c/ přehled pracovníků školy, d/údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, e/údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií, f/údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, g/údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, h/údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, i/základní údaje o hospodaření školy. Další uvedené údaje: - zkušenosti s realizací školního vzdělávacího programu, - hodnocení činnosti školní družiny, - poradenské služby školy, - zkušenosti s péčí o nadané žáky, - počty dětí cizinců ze států EU a ostatních států /podle jednotlivých zemí/, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí Základní školy Praha Petrovice, - počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území HMP /z kterých krajů dojíždějí/, - další údaje o základní škole, naplňování cílů a priorit apod. Závěr

2 2 a/základní údaje o škole:xxxxx XXX.XXXXXXX X Název: Základní škola Praha - Petrovice Sídlo, adresa ředitelství: Dopplerova Praha 10 Petrovice IČO: Zapsána do školského rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana, identifikátor Škola byla jako právnická osoba /právní forma příspěvková organizace/ zřízena na dobu neurčitou. Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. Charakteristika školy:xxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXX iiiiiiiii Naše Základní škola Praha Petrovice má dvě budovy, které jsou od sebe vzdálené asi 300 metrů. Jsou umístěné v ulicích Edisonova 40 a Dopplerova /dříve ulice Bellova/ 351 obě Praha 10 Petrovice. Škola vznikla sloučením dvou původně samostatných subjektů Základní školy, Praha 10, Bellova 351, a Základní školy, Praha Petrovice, Edisonova 40. Sloučení proběhlo ke dni 1. srpna V budově Edisonova 40 je umístěna část tříd prvního stupně, jsou to žáci, kteří byli po zápisu do prvního u přijati k základnímu vzdělávání do ZŠ Praha Petrovice, Edisonova 40, a po sloučení škol projevili přání oni i jejich rodiče v této budově zůstat. Je zde malý počet tříd i žáků - v roce 2007/08 jen 5 tříd což přispívá ke klidné, rodinné atmosféře. Toto klidné, rodinné klima považujeme za hlavní přednost této budovy školy. V budově školy Edisonova 40, mají žáci k dispozici 6 učeben / 5 kmenových a jednu menší učebnu využívanou převážně na výuku angličtiny/ vybavených novým školním nábytkem, žákovskými stolky, trojdílnými černými tabulemi, v každé učebně jsou 2-3 počítače. V této budově školy není tělocvična, tělesná výchova probíhá v dobře vybavených tělocvičnách v druhé školní budově Dopplerova 351, na školním hřišti u budovy Edisonova nebo na hřištích školního sportovního areálu u budovy Dopplerova. K tělovýchovným chvilkám během vyučování, k relaxaci o přestávkách i pro pobyt dětí ve školní družině a jak už bylo řečeno i k výuce tělesné výchovy lze využívat školní zahradu a školní hřiště s umělým povrchem. Budova školy

3 3 Edisonova 40 je v oblasti zástavby vilek a rodinných domů několik set metrů od Hostivařské přehrady a lesoparku. Okolí je ideální pro rekreační sport - turistiku, běh v přírodě, cyklistiku atd. - i pro některé hodiny tělesné výchovy. Budova školy Edisonova 40 existuje a slouží školským účelům prokazatelně už od roku 1888, přestože budova školy i její okolí od té doby samozřejmě zaznamenaly mnoho změn, stále si udržuje svůj v dobrém slova smyslu venkovský charakter. Budova i učebny a další prostory ve škole jsou dobře udržovány, po rekonstrukci učeben a dalších prostor v přízemí bylo zrekonstruováno i první podlaží budovy / podlahy, omítky atd. /. Byla zprovozněna šatna pro žáky částečně byla dostavěna a částečně získána přestavbou bývalé garáže a skladu, dále bylo postaveno požární únikové venkovní schodiště / forma ocelové samonosné venkovní konstrukce doplněno o bezpečnostní a protipožární dveře ve všech třech podlažích budovy /. Budova školy Dopplerova /Bellova/ 351 je prostornější a podstatně modernější, školským účelům slouží od svého otevření v roce Budovu Dopplerova 351 tvoří dvě samostatná křídla a střední část. Levé křídlo této budovy využívá naše základní škola, v přízemí a prvním poschodí jsou umístěny kmenové třídy a odborné pracovny pro žáky 2. stupně, v samostatném 2. poschodí jsou učebny pro žáky 1. stupně.

4 4 Celkem je zde k dispozici 10 učeben, které jsou využívány jako kmenové třídy, dále pak odborné pracovny pracovna fyziky a chemie, laboratoř, keramická dílna, žákovská kuchyňka, pracovna hudební výchovy, odborná učebna informatiky, herna pro školní družinu, učebna pro výuku angličtiny. Jsou zde i kabinety a další prostory sloužící pedagogickým pracovníkům k přípravě na výuku a uskladnění pomůcek. Ve střední části budovy Dopplerova 351 jsou kanceláře ředitele sloučené základní školy a jeho zástupkyň pro 1. a pro 2. stupeň, kancelář hospodářky sloučené školy a centrum výchovného poradenství sloučené školy kancelář výchovných poradkyň pro žáky z obou budov naší školy a pro pracovnice Pedagogicko psychologické poradny, Praha 10, ulice Jabloňová 30. Dále je v této střední části budovy Dopplerova školní knihovna, jejíž prostory jsou mimo jiné využívány pro různé školní akce a pro slavnostní a významné akce pořádané naší Městskou částí Praha Petrovice /vítání nových občánků Petrovic, pěvecká a hudební vystoupení žáků naší školy, výstavy výtvarných prací, promítání filmů a podobně/. Po sloučení škol bylo, tak jako v případě žáků v budově Edisonova, přihlédnuto k přání žáků a jejich rodičů a žáci se mohou bez přemisťování a stěhování nadále učit v budově Dopplerova. Také zápisy do prvého u letos

5 5 proběhly a budou i nadále probíhat v obou budovách a první třída bude vždy otevřena v budově Edisonova s označením 1.M /M rozuměj malá budova/ i v budově Dopplerova /Bellova/ s označením 1.A. Chceme i nadále poskytovat rodičům a žákům možnost výběru mezi třídou umístěnou v menší budově poskytující atmosféru malé rodinné školy a mezi třídou v moderním areálu s odbornými učebnami /například počítačové učebny/, tělocvičnami i jídelnou přímo v budově, kde je vše dosažitelné bez přecházení jinam. I nadále budeme respektovat výběr a přání rodičů a žáků při této volbě. Prostupnost v rámci u, jehož třídy jsou v obou budovách je samozřejmostí a případný přestup žáka ze třídy umístěné v budově Edisonova do třídy v budově Dopplerova a naopak je možný. Vzhledem k dostatku učeben i dalších prostor využívá pravé křídlo budovy Dopplerova 351 Soukromé gymnázium Altis, adresa ředitelství: K Libuši 57/30, Praha 4 Kunratice, a nabízí zájemcům z naší základní školy i zájemcům z okolních základních škol možnost studia v 8-letém, 6-letém i 4-letém studijním programu. Žáci naší základní školy mohou využívat a využívají také nabídky Základní umělecké školy, Trhanovské náměstí 8, Praha 10 Hostivař, která má v budově Dopplerova jedno ze svých pracovišť a nabízí žákům naší školy i dalším zájemcům výuku hry na vybraný hudební nástroj. Zájmové kroužky a širokou škálu volnočasových aktivit /florbal, keramiku, turistiku, letní tábory,../ nabízí žákům naší školy Dům Um, Praha 10 Strašnice, Pod Strašnickou vinicí 623/23, který má podobně jako základní umělecká škola také jedno pracoviště zde v budově Dopplerova 351. Sport a další zájmové aktivity nabízí v naší škole také občanské sdružení Klub přátel dětí a mládeže Petrovice a Klub Sport JUDO Petrovice. Školní družina je umístěna v obou budovách školy, v budově Edisonova i v budově Dopplerova tak, aby žáci ze tříd 1. stupně měli svá oddělení školní družiny v budově, kde se učí. Oddělení školní družiny umístěná v budově Edisonova i oddělení školní družiny v budově Dopplerova /Bellova/ pracují ve skromnějších materiálních podmínkách /například mají pouze jedinou samostatnou hernu školní družiny - ostatní činnost se odehrává v kmenových učebnách prvního stupně/, ale jsou rodiči, veřejností i žáky velmi kladně hodnocena. Školní jídelna je pouze v budově Dopplerova a stravují se zde žáci z obou budov.

6 6 Tělocvičny /jedna malá a jedna velká/ jsou v budově Dopplerova a budovu ze tří stran oklopuje sportovní a rekreační areál s hřišti, travnatými a sportovními plochami. Areál je využíván k výuce tělesné výchovy, ke sportovním a odpočinkovým činnostem školní družiny i k akcím pro děti, mládež a petrovickou veřejnost /Den dětí, pálení čarodějnic, závody a sportovní soutěže/. Z budovy Dopplerova je podobně jako z budovy Edisonova velmi blízko k Hostivařské přehradě, lesoparku, k turistickým a cykloturistickým trasám vedoucím kolem potoka Botiče ve směru na Průhonice a do Hostivaře. Do hlavní nabídky naší základní školy patřilo a patří zejména: - "Škola nanečisto"- cyklus akcí pro předškoláky a besedy odborníků na pedagogiku a psychologii s rodiči předškoláků, - výuka angličtiny od 1. u, - vytváření širokého společného základu všeobecného vzdělávání pro všechny žáky bez profilace, bez rozdělování na skupiny či třídy podle výsledků hodnocení vzdělávání žáků, - rozvoj individuálních zájmů každého žáka v rámci nabídky volitelných předmětů, - přípravné kurzy pro zájemce o studium na gymnáziích /osmiletých, šestiletých a čtyřletých/, - nabídka mimoškolních a doplňkových školních akcí, škol v přírodě, sportovních soutěží, olympiád..., - nabídka zábavných akcí a pořadů, např. divadelní představení, diskotéky, přenocování ve škole, pálení čarodějnic, předávání vysvědčení na parníku a podobně, akcí tohoto typu, které jsou pro žáky atraktivní a lákavé bylo opravdu velké množství a k jejich pořádání přispělo využití všech dobrých zkušeností a tradic obou škol, obou pedagogických sborů i rodičovských kolektivů, které se spojily do nové sloučené školy, - zájmové kroužky, které škola pořádá a nabízí, například kroužek bojového umění, počítačové kroužky od 1. u, další získávání základů počítačové gramotnosti pokračuje od 5. u ve vyučovacím předmětu Informační technologie, turistický kroužek, klub mladých diváků, klub mladých čtenářů, činnosti v rámci školní družiny a podobně,

7 7 - zájmové kroužky, které škola nabízí ve spolupráci s dalšími partnery a jejichž činnost probíhá ve školní budově Dopplerova - keramika, florbal, řada sportovních kroužků, víkendové a prázdninové aktivity, - v budově školy Dopplerova je umístěno dislokované pracoviště hudebního oboru základní umělecké školy, je vyučována hra na klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu. Významnou součástí činnosti školy byla aktivní účast na veřejném životě naší obce - městské části Praha - Petrovice. Škola pomáhala při organizaci kulturních akcí pro občany Petrovic jako jsou koncerty a hudební vystoupení v petrovickém kostele nebo v sále střední odborné školy, pomáhala Městské části Praha - Petrovice při organizaci kulturních akcí pro seniory, spolupracovala na akcích pro děti organizovaných Městskou částí Praha - Petrovice /Den dětí, Hurá do školy, vítání petrovických občánků.../, pravidelně uveřejňovala své příspěvky v měsíčníku Petrovický zpravodaj, organizovala víkendové akce pro děti - pěší turistické výlety v okolí Prahy, návštěvy známých pražských i mimopražských kulturních památek a podobně. Pořádala vzdělávací akce a kulturně - společenské akce pro občany Petrovic, rodiče žáků a veřejnost - například cyklus přednášek nazvaný Škola nanečisto. Ve všech uvedených aktivitách hodláme samozřejmě pokračovat i v dalším školním roce tak, aby se naše základní škola podílela na kulturním i veřejném životě městské části Praha - Petrovice a dělala naší městské části dobré jméno. Zřizovatel školy:xxxxxxxxxxxxxxxxx X X X X X X X X XX XX Městská část Praha Petrovice, Morseova 251, Praha 10 - Petrovice IČO: Údaje o vedení školy:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X X. Ředitel školy: Mgr. Petr Zeman Jmenován do funkce ředitele Základní školy, Praha - Petrovice, Edisonova 40, ke dni Od jmenován ředitelem sloučené Základní školy Praha Petrovice. Předchozí pracovní místo: předtím pracoval ve funkci ředitele školy v Základní škole, Vrané nad Vltavou. Vystudoval obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích /dnes Jihočeská univerzita/ a školský management Studium pro ředitele škol a školských zařízení. Zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň: Mgr. Dana Němcová.

8 8 Zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň: PaedDr. Iva Paloučková. Kontakt se školou:xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx..xxxxxx Ředitel školy - telefony: , Budova školy v ulici Edisonova 40 telefon: Budova školy v ulici Dopplerova /Bellova/ 351, ústředna, telefon, fax: Centrum výchovného poradenství pro žáky z obou budov školy a jejich rodiče, tj. kancelář výchovných poradkyň a pracovnic Pedagogicko - psychologické poradny, Praha 10, ul. Jabloňová 30.: Školní jídelna telefon: Školská rada:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXX Školská rada v tomto školním roce /stejně jako v předchozím školním roce/ významně pomáhala při vytváření příznivých podmínek pro existenci naší školy. Zejména díky svému složení, tj. díky členům školské rady - osobnostem z řad rodičů a představitelů naší městské části i pedagogickým autoritám z řad pracovníků školy - má školská rada velmi dobré jméno a prestiž v očích veřejnosti a rodičů žáků. Školská rada se zabývala koncepcí školy, hospodařením školy, vnitřní legislativou školy, personálními problémy pedagogického sboru a jejich řešením, pozitivy ale i problémy, které se objevily v souvislosti se sloučením škol v oblasti finanční i organizační, zřizovací listinou školy a jejím doplněním, pomocí škole při organizaci větších školních akcí, dalšími aktuálními provozními záležitostmi, které škola řešila v obou svých budovách. b/přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: V uplynulém školním roce 2007/08 jsme v naší škole vyučovali žáky 1., 2., 6. a 7. u podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, žáky ve 3., 4., 5., 8. a 9. u podle vzdělávacího programu Základní škola, MŠMT čj /96-2. c/přehled pracovníků školy: XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX Základní škola Praha - Petrovice měla v uplynulém školní roce 2007/08 celkem 25 pedagogických pracovníků z toho 3 pedagogičtí pracovníci tvořili vedení

9 9 školy /ředitel a dvě zástupkyně ředitele školy/. Na 1. stupni vyučovalo 10 učitelů, na 2. stupni 7 učitelů, ve školní družině pracovalo 5 vychovatelek. Dále ve škole pracovalo 8 správních a hospodářských pracovníků. Ve školní jídelně pracovalo 7 zaměstnanců. Škola měla celkem 40 zaměstnanců /fyzických osob/. V přepočtu na pracovní úvazky měla škola celkem 39,5 zaměstnanců. Průměrný věk pedagogických pracovníků byl 41 let. Z 25 pedagogických pracovníků byli 3 muži a ostatní ženy. Z 25 pedagogických pracovníků tři nemají ukončené požadované vzdělání, dva studují na vysokých školách pedagogického směru, jeden zahájí studium na vysoké škole pedagogického směru v následujícím školním roce, ostatní mají pro svoje pracovní zařazení požadované vzdělání. d/údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy: Zápis do 1. u Základní školy Praha - Petrovice proběhl ve dnech 15. a 16. ledna Zapsáno bylo 48 dětí, v září 2008 do prvního u nastoupilo 41 žáků. U 7 dětí je nástup do prvního u základní školy na žádost rodičů odložen o jeden školní rok. e/údaje o výsledcích vzdělávání žáků - školní rok 2007/ dvě třídy počet žáků v obou třídách: 33 /z toho dívek: 17/ neprospěli: 0 prospěli: 0 prospěli s vyznamenáním: 33 /z toho dívek: 17/ celkový průměr: 1, dvě třídy počet žáků v obou třídách: 45 /z toho dívek: 19/ neprospěli: 0 prospěli: 2 /z toho dívek: 1/ prospěli s vyznamenáním: 43 /z toho dívek: 18/ celkový průměr: 1, dvě třídy počet žáků v obou třídách: 35 /z toho dívek: 12/ neprospěli: 0 prospěli: 4 /z toho dívek: 1/ prospěli s vyznamenáním: 31 /z toho dívek: 11/ celkový průměr: 1,25

10 dvě třídy počet žáků v obou třídách: 36 /z toho dívek: 18/ neprospěli: 0 prospěli: 10 /z toho dívek: 2/ prospěli s vyznamenáním: 26 /z toho dívek: 16/ celkový průměr: 1, dvě třídy počet žáků v obou třídách: 47 /z toho dívek: 21/ neprospěli: 0 prospěli: 7 /z toho dívek: 2/ prospěli s vyznamenáním: 40 /z toho dívek: 19/ celkový průměr: 1,44 žáci přijatí ke studiu na 8-letá gymnázia: 12 z toho na státní gymnázia: 9 žáků Celkem počet tříd: 10 počet žáků: 196 /z toho dívek: 87/ neprospěli: 0 prospěli: 23 /z toho dívek: 6/ prospěli s vyznamenáním: 173 /z toho dívek: 81/ celkový průměr: 1, jedna třída počet žáků: 23 /z toho dívek: 10/ neprospěli: 0 prospěli: 15 /z toho dívek: 4/ prospěli s vyznamenáním: 8 /z toho dívek: 6/ celkový průměr: 1,72 Dva žáci z 6. u dosáhli hodnocení prospěl na základě úspěšného vykonání opravných zkoušek jedna třída počet žáků: 25/z toho dívek: 10/ neprospěli: 0 prospěli: 14/z toho dívek: 5/ prospěli s vyznamenáním: 10/z toho dívek: 5/ celkový průměr: 1,61 nehodnocen: 1

11 11 žáci přijatí ke studiu na 6-letá gymnázia: 6 z toho na státní gymnázia: jedna třída počet žáků: 22/z toho dívek: 7/ neprospěli: 0 prospěli: 19/z toho dívek: 6/ prospěli s vyznamenáním: 3/z toho dívek: 1/ celkový průměr: 1, jedna třída počet žáků: 24/z toho dívek: 11/ neprospěli: 0 prospěli: 16/z toho dívek: 6/ prospěli s vyznamenáním: 8/z toho dívek: 5/ celkový průměr: 1,68 žáci přijatí ke studiu na gymnázia: 6, z toho na soukromá gymnázia: 0 na střední školy obchodního zaměření: 5, z toho na soukromé: 1 na střed. školy zaměřené na gastronomii nebo hotelnictví: 4, z toho na soukromé: 3 na střední průmyslové a technické školy: 6, z toho na soukromé: 1 na střed. školy zdravotnické a se sociálním zaměřením: 2, z toho na soukromé: 0 na střední školy s uměleckým zaměřením: 1, z toho na soukromé: 1 na střední školy pedagogické: 0 na učební obory: 0 Celkem počet tříd: 4 počet žáků: 94/z toho dívek: 38/ neprospěli: 0 prospěli: 64/z toho dívek: 21/ prospěli s vyznamenáním: 29/z toho dívek: 17/ celkový průměr:1,75 nehodnocen: 1 CELKEM ROČNÍK POČET TŘÍD: 14 POČET ŽÁKŮ: 290/Z TOHO DÍVEK: 125/ NEPROSPĚLI: 0 PROSPĚLI: 87/Z TOHO DÍVEK: 27/ PROSPĚLI S VYZNAMENÁNÍM: 202/Z TOHO DÍVEK: 98/ CELKOVÝ PRŮMĚR: 1,485

12 12 NEHODNOCEN: 1 HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ CHOVÁNÍ ŽÁDNÉHO ŽÁKA NAŠÍ ŠKOLY NEBYLO HODNOCENO SNÍŽENOU ZNÁMKOU f/údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Pedagogičtí pracovníci Základní školy Praha - Petrovice absolvovali následujících vzdělávacích akce: - vzdělávací program KLÍČ K JAZYKŮM - anglický jazyk, datum konání: září leden 2008, jeden pracovník, - vzdělávací program HUDEBNÍ ROK V RÁMCOVÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU - HUDEBNÍ POHÁDKY, datum konání: 2. října 2007, jeden pracovník, - seminář PAPÍROVÁ DÍLNA, datum konání: 14. listopadu 2007, jeden pracovník, - vzdělávací kurz pro školní družiny a školní kluby TVORBA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY A KLUBY, datum konání: 24. ledna 2008, jeden pracovník, - vzdělávací program PROBLEMATIKA SYNDROMU CAN - TÝRANÉ DÍTĚ, datum konání: 7. února 2008, dva pracovníci, - vzdělávací program PROBLEMATIKA ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE, datum konání: 14. února 2008, dva pracovníci, - školení první pomoci ve 40 hodinové normě: ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ, datum konání: 17. února 2008, jeden pracovník, - vzdělávací program KRIMINALITA DĚTÍ A JEJÍ VYŠETŘOVÁNÍ, datum konání: 21. února 2008, dva pracovníci, - vzdělávací program AGRESIVITA DĚTÍ, datum konání: 28. února 2008, dva pracovníci, - vzdělávací program KLÍČ K JAZYKŮM - anglický jazyk, datum konání: březen - červen 2008, jeden pracovník,

13 13 - seminář pro pedagogy ZŠ - FLORBAL - VÝKLAD PRAVIDEL, praktické ukázky, datum konání: 1. dubna 2008, jeden pracovník, - vzdělávací program PROBLEMATIKA SYNDROMU SEXUÁLNĚ ZNEUŽÍVANÉHO DÍTĚTE, datum konání: 3. dubna 2008, dva pracovníci, - vzdělávací program PROBLEMATIKA TĚLESNÝCH TRESTŮ U DĚTÍ, datum konání: 17. dubna 2008, jeden pracovník, - vzdělávací akce ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY A JEHO SOUČÁSTI, 3. DUBNA 2008, - další vzdělávací akce menšího rozsahu. Pedagogičtí pracovníci Základní školy Praha - Petrovice ukončili ve školním roce 2007/08 následující studium: - Učitelství pro 1. stupeň základní školy, magisterský studijní program, Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, jeden pracovník, - obor Sociální pedagogika na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální, Praha 6, Evropská 33, jeden pracovník, - vzdělávací program Studium pro ředitele škol a školských zařízení, studium ke splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 563/2004, jeden pracovník. Dva pedagogičtí pracovníci pokračují ve studiu pedagogických oborů formou vysokoškolského studia - studium ke splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Obor Speciální pedagogika, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, dva pracovníci. Pedagogičtí pracovníci Základní školy Praha Petrovice pokračují ve studiu níže uvedených studijních oborů a programů: - Specializační studium pro metodiky prevence sociálně patologických jevů, Centrum adiktologie, PK 1. lékařská fakulta UK a VFN v Praze, Ke Karlovu 11, dvouleté studium, jeden pracovník, - obor Specializace v učitelství matematiky a pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha, jeden pracovník,

14 14 - obor Muzikoterapie pro pomáhající profese, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, jeden pracovník, - studium: Univerzita třetího věku, 1. lékařská fakulta UK Praha, jeden pracovník, - obor Školský management, čtyřsemestrové studium, Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, Myslíkova 7, Praha 1, dva pracovníci g/údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Základní škola Praha Petrovice pořádala následující školní akce: Od /délka pobytu jeden týden/ Turistický pobyt pro rodiče s dětmi v Beskydech, od /délka pobytu jeden týden/ ve Špindlerově Mlýně. Výjezd do zahraničí, poznávací a ozdravný pobyt Bulharsko, začátek , délka pobytu jeden týden, účastnili se žáci 2.M, 4. M a 5.M Nocování ve škole s předchozím odpoledním sportovním programem a návštěvou filmového představení - třída 5.M První vycházka třídy 1.M do okolí Základní školy Praha Petrovice. Mini kopaná turnaj starších žáků v rámci soutěže POPRASK /Pohár pražských škol/ - zúčastnili se chlapci z 8.A a 9.A, Mini kopaná turnaj mladších žáků ve stejné soutěži zúčastnili se chlapci ze 6.A a 7.A, Atletický čtyřboj závody škol Prahy 10, v kategorii starších žáků se zúčastnili žáci 9.A a obsadili 2. místo. V kategorii starších žákyň se zúčastnily dívky z 9.A, 8.A a 7.A a umístily se na 3. místě. Umístění chlapců i dívek považujeme za velký sportovní úspěch naší školy. Testování žáků 6. u v rámci Projektu EVALUACE Tvorba evaluačních a autoevaluačních postupů pro ZŠ a SŠ na území hl. města Prahy , součásti testování: - Dotazník pro rodiče - Dotazník pro žáky - Dotazník pro učitele matematiky a českého jazyka - Test SCIO Obecné studijní předpoklady

15 15 - Test SCIO Matematika - Test SCIO Český jazyk - Test SCIO Klíčové kompetence Projekt Den zvířat, třída 5.A. Přespolní běh POPRASK V kategorii mladších žákyň se zúčastnily dívky ze 6.A a 7.A a umístily se na 4. místě z celkového počtu jedenácti škol. V kategorii starších žákyň se zúčastnily dívky z 8.A a 9.A a umístily se na 8. místě z jedenácti škol. Přespolní běh POPRASK V kategorii mladších žáků závodili hoši ze 6.A a 7.A a umístili se na 8. pozici v konkurenci jedenácti přihlášených škol. V kategorii starších žáků reprezentovali Základní školu Praha Petrovice chlapci ze tříd 8.A a 9.A a byli na 4. místě z jedenácti škol Projekt Zdravá výživa 1.M. Projekt Praha v průběhu října a listopadu 2007, třída 5.A Vítání občánků Petrovic, pořádala naše Městská část Praha Petrovice v knihovně základní školy, kulturní vystoupení připravilo se svými vyučujícími 16 žáků ze 4.A, 5.A a 7.A Turnaj v házené v rámci POPRASKu, starší žákyně dívky z druhého stupně naší školy získaly 3. místo Zeměpisný program: Austrálie kouzelný svět protinožců, program je součástí projektu Planeta Země 3000 a zúčastnilo se jej 83 žáků z 2. stupně naší školy. Návštěva filmového představení, vycházka a nocování ve škole , třída 5.M. Sběr starého papíru proběhl , zúčastnili se všichni žáci naší školy, v soutěži tříd zvítězila 7.A, nasbírala 3 134,5 kg papíru, průměr na jednoho žáka v této třídě byl 136,3 kg. Divadelní představení Sluha dvou pánů v Národním divadle vidělo 19 žáků členů Klubu mladých diváků naší školy

16 16 Divadlo ABC Divadelní představení Jak je důležité míti Filipa v rámci výuky předmětu Literární seminář jej vidělo 16. žáků 7.A Turnaj v Dámě proběhl ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Dům UM, Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 23. Rozhodčí zajistila Česká federace DÁMY. Přímý postup na Mistrovství České republiky v Dámě si vybojovali tři žáci naší školy. Celkem se turnaje zúčastnilo 34 žáků naší školy soutěž ZDATNÝ MATEMATIK 15. matematické olympiády škol Prahy 10 a hostů celkem se zúčastnilo 8 základních škol. Ve svých kategoriích získali naši žáci jedno 1. místo, jedno 2. místo a dvě 3. místa. Tento výsledek považujeme za opravdu velký matematický úspěch našich žáků. Schola Pragensis přehlídky a nabídky středních škol se zúčastnili žáci 9.A naší školy. Akce se pořádala v Kongresovém centru Praha. Vlastivědná vycházka Staré Město 4.M Testování žáků 9. u v rámci Projektu EVALUACE Tvorba evaluačních a autoevaluačních programů pro základní a střední školy na území hl. města Prahy. Termín: , součásti testování žáků: - Dotazník pro rodiče - Dotazník pro žáky - Dotazník pro učitele matematiky a českého jazyka - Test SCIO Obecné studijní předpoklady - Test SCIO Matematika - Test SCIO Český jazyk Turnaj ve florbalu POPRASK v kategorii starších žáků se za naši školu zúčastnili chlapci z 9.A a 8.A. Projekt Výtvarná dílna třída 4.A ve spolupráci s Domem UM a dále a Vánoční koncert , účast tříd 1.A, 1.M, 2.A, 3.A, 3.M, 4.A, 4.M, 5.M Mikuláš, anděl a několik čertů obešlo všechny třídy 1. a 2. stupně v budově školy Dopplerova a přinesli všem malou nadílku. Organizace žáci

17 17 9.A se svými vyučujícími. Masky a foto žáci 9.A. V budově školy Edisonova připravili nadílku v maskách Mikuláše, anděla a čertů žáci 5.M. Mikulášská diskotéka pro žáky Základní školy Praha Petrovice v podvečer, propagaci, organizaci i hudbu zajistili žáci 2. stupně se svými vyučujícími hudební pořad Čerti jdou 1.M. EXKURZE ČERVENÝ ÚJEZD , 1.A, 3.A, 4.A. Návštěva výstavy Betlémů v Betlémské kapli , 2.M a M. Návštěva Vánočních trhů a vycházka předvánoční starou Prahou, , 4.M, 5.M. Vánoční besídka s programem pro rodiče žáků , 2.M. Bezpečný kontakt se psy a další informace týkající se bezpečnosti na ulici, při kontaktu s neznámým člověkem, při cestě do školy i ze školy, v domě při cestování výtahem, při náhodném setkání se skupinou, partou téměř dospělých mladíků a podobně Přednáška, beseda s Městskou policií, , třídy 1.A, 1.M, 2.M. Jak si nenechat ublížit přednáška MĚSTSKÉ POLICIE PRAHA spojená s besedou a ukázkami pro žáky 6. u Vánoční besídky s programem a předáváním dárků , třídy 1. stupně i 2. stupně naší školy. Návštěva pobočky Městské knihovny, Praha 4 - Opatov, prohlídka, přihlášení nových čtenářů, třída 4.M /v rámci výuky čtení a literární výchovy/, třída 5.M a třída 2.A. Matematická olympiáda pro žáky 5. a 9. ů základních škol Prahy 10, , I. /školní/ a II. kolo žákyně naší Základní školy Praha Petrovice se umístila na 5. místě v Praze 10. Lyžařský výcvikový kurz proběhl v době od 20. do 27. ledna 2008 v chatě Varta ve Špindlerově Mlýně, zúčastnilo se 31 žáků z 2. stupně naší školy.

18 18 Divadelní představení BOUŘE od W. Shakespeara vidělo v DIVADLE POD PALMOVKOU 19 žáků 2. stupně naší školy a Exkurze do klubu Domu UM KLINIKA otevřený klub pro mládež od 12 do 26 let v budově petrovické polikliniky, zúčastnili se žáci 7.A, 8.A a 9.A. Slavnostní předání pololetního vysvědčení 31. ledna 2008 žákům tříd 1.A, 1.M, 2.A, 2.M, 3.A, 3.M, 4.A, 4.M, 5.A a 5.M během plavby na parníku po Vltavě, doprovodný program soutěže, diskotéka, fotografování, občerstvení, reportáž pro Českou televizi Návštěva žáků 7.A v ZOO Praha v rámci výuky přírodopisu, pražská ZOO tuto akci pořádala pro základní školy, které patří mezi její sponzory. Divadelní představení Skapinova dobrodružství viděli žáci 7.A v DIVADLE ABC v rámci výuky předmětu Literární seminář. Masopustní průvod masek petrovickými ulicemi, třídy 2.M, 4.M, 5.M. Školní kola matematické soutěže PYTHAGORIÁDA proběhla a Zúčastnili se žáci 6.A a 7.A. Prohlídka mineralogických sbírek Národního muzea Praha , v rámci výuky přírodopisu se jí zúčastnili žáci 9.A. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH projekt společnosti Člověk v tísni, projekce filmu Lakšmí a já spojená s besedou v kině Atlas a kině Světozor, pro žáky 7.A, 8.A a 9.A a pro žáky 6.A. PŘEDNÁŠKY A BESEDY MĚSTSKÉ POLICIE Kriminalita mládeže - Drogy - Základy právního vědomí Zúčastnili se žáci 7.A, 8.A a 9.A. Projekt Zdravé zuby zakončený návštěvou zubní ordinace, třída 2.M.

19 19 Velikonoční diskotéka od do a pro žáky 9. u do 20.30, organizace, světla, hudba, pohoštění, úklid, žáci 2. stupně naší školy se svými vyučujícími. Členové Klubu mladých diváků v doprovodu vyučujících viděli v DIVADLE NA FIDLOVAČCE hru DIVOTVORNÝ HRNEC /J.Voskovec, J. Werich, B. Lane/, žáci 8. u absolvovali PROFI - TESTY /ve spolupráci s Pedagogicko - psychologickou poradnou, Praha 10, Jabloňová 30/. Hlídka mladých zdravotníků složená ze šesti žáků a žákyň z 9.A soutěžila Soutěž připravil a organizoval Český červený kříž. Matematická olympiáda - I. a II. kolo, v kategorii Z6 - v rámci Prahy 10 získali žáci naší Základní školy Praha - Petrovice 1. a 2.místo, v rámci kategorie Z7 získal žák naší školy 1. místo Exkurze SKLÁRNY NIŽBOR třída 1.M a třída 3.A. DEN ZÁCHRANNÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY /hlavní pořadatel Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická, Praha 4, ul. 5. května, zúčastnili se žáci osmého a devátého u naší školy a Program: prezentace a praktické ukázky činnosti jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy: Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Zdravotnická služba hl. m. Prahy Policie ČR Armáda ČR - Městská policie Praha Český červený kříž...doprovod žáků, organizace: vyučující naší ZŠ Matematický KLOKAN matematické soutěže se zúčastnili žáci 5. u a 2. stupně v kategoriích BENJAMIN a KADET. Vyhlášení a odměnění účastníků, kteří se umístili do desátého místa v obou kategoriích, proběhlo Sběr starého papíru , vítězem školní soutěže jednotlivců se stal žák 7.A, který nasbíral a do soutěže odevzdal 414 kg představení v DIVADLE KOMEDIE 1.A, 1.M, 2.A, 2.M, 3.A.

20 20 Projekt žáků a vyučujících 2. stupně OVZDUŠÍ, termín: DUBEN 2008, dubna seznámení žáků s dílčími projekty dubna zápis žáků dubna info - schůzka skupin s vedoucími projektů dubna projektový den dubna dokončování a prezentace projektů Výlet na hrad Točník třída 2.A a 5.A. Čarodějnice - pořadatelé: Městská část Praha - Petrovice, Dům UM, Základní škola Praha - Petrovice. Termín - místo: , areál ZŠ Praha - Petrovice. Organizace - vyučující naší školy a dívky z 9.A. Nocování ve škole s předchozím společným programem 5.M a Atletické závody v areálu Sportovního centra VŠ Hostivař, naše škola získala zásluhou starších žáků 4. místo a v kategorii mladších žáků 3. místo. Aviatický den - pro žáky naší školy i škol z okolí /zúčastnily se školy z Prahy 15, z Prahy 11, z Prahy - Uhříněvse../ a pro petrovickou veřejnost zorganizovala Zdravotní a protidrogová komise Rady Městské části Praha - Petrovice, pomoc při průběhu a organizaci: dívky 9.A a zaměstnanci Základní školy Praha - Petrovice / pedagogičtí pracovníci školní družiny, vyučující.../. Program: soutěže, prohlídka vrtulníku Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, ukázky výcviku zneškodnění útočníka a sebeobrany Policie ČR odpoledne a večer na hřišti RAGBY KLUBU PETROVICE. Ozdravný pobyt v Malé Úpě od 19. do třída 2.M. Atletické závody starších žákyň , naše družstvo složené z dívek 7.A, 8.A a 9.A získalo 3. místo v konkurenci základních škol Prahy 10. V DIVADLE HYBERNIA viděli členové Klubu mladých diváků Základní školy Praha - Petrovice muzikál TŘI MUŠKETÝŘI /na motivy A. Dumase, hudba Michal David/.Doprovod: vyučující Základní školy Praha - Petrovice. V rámci výuky předmětu Literární seminář si žáci 7.A prohlédli KNIHOVNU OPATOV a seznámili se s odděleními knihovny a službami, které poskytuje čtenářům

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Legenda: Int = integrace do vyuč. předmětu; Pro = samostatný projekt; P = samostatný předmět; Z = zájmový útvar Osobnostní rozvoj Ročník Forma Předmět Popis

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Úplnost a velikost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více