Výroční zpráva o činnosti Základní školy Praha Petrovice školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy Praha Petrovice školní rok 2007/2008"

Transkript

1 1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Praha Petrovice školní rok 2007/2008 Obsah výroční zprávy o činnosti školy - v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy: a/ základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě), b/ přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku, c/ přehled pracovníků školy, d/údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, e/údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií, f/údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, g/údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, h/údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, i/základní údaje o hospodaření školy. Další uvedené údaje: - zkušenosti s realizací školního vzdělávacího programu, - hodnocení činnosti školní družiny, - poradenské služby školy, - zkušenosti s péčí o nadané žáky, - počty dětí cizinců ze států EU a ostatních států /podle jednotlivých zemí/, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí Základní školy Praha Petrovice, - počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území HMP /z kterých krajů dojíždějí/, - další údaje o základní škole, naplňování cílů a priorit apod. Závěr

2 2 a/základní údaje o škole:xxxxx XXX.XXXXXXX X Název: Základní škola Praha - Petrovice Sídlo, adresa ředitelství: Dopplerova Praha 10 Petrovice IČO: Zapsána do školského rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana, identifikátor Škola byla jako právnická osoba /právní forma příspěvková organizace/ zřízena na dobu neurčitou. Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. Charakteristika školy:xxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXX iiiiiiiii Naše Základní škola Praha Petrovice má dvě budovy, které jsou od sebe vzdálené asi 300 metrů. Jsou umístěné v ulicích Edisonova 40 a Dopplerova /dříve ulice Bellova/ 351 obě Praha 10 Petrovice. Škola vznikla sloučením dvou původně samostatných subjektů Základní školy, Praha 10, Bellova 351, a Základní školy, Praha Petrovice, Edisonova 40. Sloučení proběhlo ke dni 1. srpna V budově Edisonova 40 je umístěna část tříd prvního stupně, jsou to žáci, kteří byli po zápisu do prvního u přijati k základnímu vzdělávání do ZŠ Praha Petrovice, Edisonova 40, a po sloučení škol projevili přání oni i jejich rodiče v této budově zůstat. Je zde malý počet tříd i žáků - v roce 2007/08 jen 5 tříd což přispívá ke klidné, rodinné atmosféře. Toto klidné, rodinné klima považujeme za hlavní přednost této budovy školy. V budově školy Edisonova 40, mají žáci k dispozici 6 učeben / 5 kmenových a jednu menší učebnu využívanou převážně na výuku angličtiny/ vybavených novým školním nábytkem, žákovskými stolky, trojdílnými černými tabulemi, v každé učebně jsou 2-3 počítače. V této budově školy není tělocvična, tělesná výchova probíhá v dobře vybavených tělocvičnách v druhé školní budově Dopplerova 351, na školním hřišti u budovy Edisonova nebo na hřištích školního sportovního areálu u budovy Dopplerova. K tělovýchovným chvilkám během vyučování, k relaxaci o přestávkách i pro pobyt dětí ve školní družině a jak už bylo řečeno i k výuce tělesné výchovy lze využívat školní zahradu a školní hřiště s umělým povrchem. Budova školy

3 3 Edisonova 40 je v oblasti zástavby vilek a rodinných domů několik set metrů od Hostivařské přehrady a lesoparku. Okolí je ideální pro rekreační sport - turistiku, běh v přírodě, cyklistiku atd. - i pro některé hodiny tělesné výchovy. Budova školy Edisonova 40 existuje a slouží školským účelům prokazatelně už od roku 1888, přestože budova školy i její okolí od té doby samozřejmě zaznamenaly mnoho změn, stále si udržuje svůj v dobrém slova smyslu venkovský charakter. Budova i učebny a další prostory ve škole jsou dobře udržovány, po rekonstrukci učeben a dalších prostor v přízemí bylo zrekonstruováno i první podlaží budovy / podlahy, omítky atd. /. Byla zprovozněna šatna pro žáky částečně byla dostavěna a částečně získána přestavbou bývalé garáže a skladu, dále bylo postaveno požární únikové venkovní schodiště / forma ocelové samonosné venkovní konstrukce doplněno o bezpečnostní a protipožární dveře ve všech třech podlažích budovy /. Budova školy Dopplerova /Bellova/ 351 je prostornější a podstatně modernější, školským účelům slouží od svého otevření v roce Budovu Dopplerova 351 tvoří dvě samostatná křídla a střední část. Levé křídlo této budovy využívá naše základní škola, v přízemí a prvním poschodí jsou umístěny kmenové třídy a odborné pracovny pro žáky 2. stupně, v samostatném 2. poschodí jsou učebny pro žáky 1. stupně.

4 4 Celkem je zde k dispozici 10 učeben, které jsou využívány jako kmenové třídy, dále pak odborné pracovny pracovna fyziky a chemie, laboratoř, keramická dílna, žákovská kuchyňka, pracovna hudební výchovy, odborná učebna informatiky, herna pro školní družinu, učebna pro výuku angličtiny. Jsou zde i kabinety a další prostory sloužící pedagogickým pracovníkům k přípravě na výuku a uskladnění pomůcek. Ve střední části budovy Dopplerova 351 jsou kanceláře ředitele sloučené základní školy a jeho zástupkyň pro 1. a pro 2. stupeň, kancelář hospodářky sloučené školy a centrum výchovného poradenství sloučené školy kancelář výchovných poradkyň pro žáky z obou budov naší školy a pro pracovnice Pedagogicko psychologické poradny, Praha 10, ulice Jabloňová 30. Dále je v této střední části budovy Dopplerova školní knihovna, jejíž prostory jsou mimo jiné využívány pro různé školní akce a pro slavnostní a významné akce pořádané naší Městskou částí Praha Petrovice /vítání nových občánků Petrovic, pěvecká a hudební vystoupení žáků naší školy, výstavy výtvarných prací, promítání filmů a podobně/. Po sloučení škol bylo, tak jako v případě žáků v budově Edisonova, přihlédnuto k přání žáků a jejich rodičů a žáci se mohou bez přemisťování a stěhování nadále učit v budově Dopplerova. Také zápisy do prvého u letos

5 5 proběhly a budou i nadále probíhat v obou budovách a první třída bude vždy otevřena v budově Edisonova s označením 1.M /M rozuměj malá budova/ i v budově Dopplerova /Bellova/ s označením 1.A. Chceme i nadále poskytovat rodičům a žákům možnost výběru mezi třídou umístěnou v menší budově poskytující atmosféru malé rodinné školy a mezi třídou v moderním areálu s odbornými učebnami /například počítačové učebny/, tělocvičnami i jídelnou přímo v budově, kde je vše dosažitelné bez přecházení jinam. I nadále budeme respektovat výběr a přání rodičů a žáků při této volbě. Prostupnost v rámci u, jehož třídy jsou v obou budovách je samozřejmostí a případný přestup žáka ze třídy umístěné v budově Edisonova do třídy v budově Dopplerova a naopak je možný. Vzhledem k dostatku učeben i dalších prostor využívá pravé křídlo budovy Dopplerova 351 Soukromé gymnázium Altis, adresa ředitelství: K Libuši 57/30, Praha 4 Kunratice, a nabízí zájemcům z naší základní školy i zájemcům z okolních základních škol možnost studia v 8-letém, 6-letém i 4-letém studijním programu. Žáci naší základní školy mohou využívat a využívají také nabídky Základní umělecké školy, Trhanovské náměstí 8, Praha 10 Hostivař, která má v budově Dopplerova jedno ze svých pracovišť a nabízí žákům naší školy i dalším zájemcům výuku hry na vybraný hudební nástroj. Zájmové kroužky a širokou škálu volnočasových aktivit /florbal, keramiku, turistiku, letní tábory,../ nabízí žákům naší školy Dům Um, Praha 10 Strašnice, Pod Strašnickou vinicí 623/23, který má podobně jako základní umělecká škola také jedno pracoviště zde v budově Dopplerova 351. Sport a další zájmové aktivity nabízí v naší škole také občanské sdružení Klub přátel dětí a mládeže Petrovice a Klub Sport JUDO Petrovice. Školní družina je umístěna v obou budovách školy, v budově Edisonova i v budově Dopplerova tak, aby žáci ze tříd 1. stupně měli svá oddělení školní družiny v budově, kde se učí. Oddělení školní družiny umístěná v budově Edisonova i oddělení školní družiny v budově Dopplerova /Bellova/ pracují ve skromnějších materiálních podmínkách /například mají pouze jedinou samostatnou hernu školní družiny - ostatní činnost se odehrává v kmenových učebnách prvního stupně/, ale jsou rodiči, veřejností i žáky velmi kladně hodnocena. Školní jídelna je pouze v budově Dopplerova a stravují se zde žáci z obou budov.

6 6 Tělocvičny /jedna malá a jedna velká/ jsou v budově Dopplerova a budovu ze tří stran oklopuje sportovní a rekreační areál s hřišti, travnatými a sportovními plochami. Areál je využíván k výuce tělesné výchovy, ke sportovním a odpočinkovým činnostem školní družiny i k akcím pro děti, mládež a petrovickou veřejnost /Den dětí, pálení čarodějnic, závody a sportovní soutěže/. Z budovy Dopplerova je podobně jako z budovy Edisonova velmi blízko k Hostivařské přehradě, lesoparku, k turistickým a cykloturistickým trasám vedoucím kolem potoka Botiče ve směru na Průhonice a do Hostivaře. Do hlavní nabídky naší základní školy patřilo a patří zejména: - "Škola nanečisto"- cyklus akcí pro předškoláky a besedy odborníků na pedagogiku a psychologii s rodiči předškoláků, - výuka angličtiny od 1. u, - vytváření širokého společného základu všeobecného vzdělávání pro všechny žáky bez profilace, bez rozdělování na skupiny či třídy podle výsledků hodnocení vzdělávání žáků, - rozvoj individuálních zájmů každého žáka v rámci nabídky volitelných předmětů, - přípravné kurzy pro zájemce o studium na gymnáziích /osmiletých, šestiletých a čtyřletých/, - nabídka mimoškolních a doplňkových školních akcí, škol v přírodě, sportovních soutěží, olympiád..., - nabídka zábavných akcí a pořadů, např. divadelní představení, diskotéky, přenocování ve škole, pálení čarodějnic, předávání vysvědčení na parníku a podobně, akcí tohoto typu, které jsou pro žáky atraktivní a lákavé bylo opravdu velké množství a k jejich pořádání přispělo využití všech dobrých zkušeností a tradic obou škol, obou pedagogických sborů i rodičovských kolektivů, které se spojily do nové sloučené školy, - zájmové kroužky, které škola pořádá a nabízí, například kroužek bojového umění, počítačové kroužky od 1. u, další získávání základů počítačové gramotnosti pokračuje od 5. u ve vyučovacím předmětu Informační technologie, turistický kroužek, klub mladých diváků, klub mladých čtenářů, činnosti v rámci školní družiny a podobně,

7 7 - zájmové kroužky, které škola nabízí ve spolupráci s dalšími partnery a jejichž činnost probíhá ve školní budově Dopplerova - keramika, florbal, řada sportovních kroužků, víkendové a prázdninové aktivity, - v budově školy Dopplerova je umístěno dislokované pracoviště hudebního oboru základní umělecké školy, je vyučována hra na klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu. Významnou součástí činnosti školy byla aktivní účast na veřejném životě naší obce - městské části Praha - Petrovice. Škola pomáhala při organizaci kulturních akcí pro občany Petrovic jako jsou koncerty a hudební vystoupení v petrovickém kostele nebo v sále střední odborné školy, pomáhala Městské části Praha - Petrovice při organizaci kulturních akcí pro seniory, spolupracovala na akcích pro děti organizovaných Městskou částí Praha - Petrovice /Den dětí, Hurá do školy, vítání petrovických občánků.../, pravidelně uveřejňovala své příspěvky v měsíčníku Petrovický zpravodaj, organizovala víkendové akce pro děti - pěší turistické výlety v okolí Prahy, návštěvy známých pražských i mimopražských kulturních památek a podobně. Pořádala vzdělávací akce a kulturně - společenské akce pro občany Petrovic, rodiče žáků a veřejnost - například cyklus přednášek nazvaný Škola nanečisto. Ve všech uvedených aktivitách hodláme samozřejmě pokračovat i v dalším školním roce tak, aby se naše základní škola podílela na kulturním i veřejném životě městské části Praha - Petrovice a dělala naší městské části dobré jméno. Zřizovatel školy:xxxxxxxxxxxxxxxxx X X X X X X X X XX XX Městská část Praha Petrovice, Morseova 251, Praha 10 - Petrovice IČO: Údaje o vedení školy:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx X X X. Ředitel školy: Mgr. Petr Zeman Jmenován do funkce ředitele Základní školy, Praha - Petrovice, Edisonova 40, ke dni Od jmenován ředitelem sloučené Základní školy Praha Petrovice. Předchozí pracovní místo: předtím pracoval ve funkci ředitele školy v Základní škole, Vrané nad Vltavou. Vystudoval obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích /dnes Jihočeská univerzita/ a školský management Studium pro ředitele škol a školských zařízení. Zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň: Mgr. Dana Němcová.

8 8 Zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň: PaedDr. Iva Paloučková. Kontakt se školou:xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx..xxxxxx Ředitel školy - telefony: , Budova školy v ulici Edisonova 40 telefon: Budova školy v ulici Dopplerova /Bellova/ 351, ústředna, telefon, fax: Centrum výchovného poradenství pro žáky z obou budov školy a jejich rodiče, tj. kancelář výchovných poradkyň a pracovnic Pedagogicko - psychologické poradny, Praha 10, ul. Jabloňová 30.: Školní jídelna telefon: Školská rada:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXX Školská rada v tomto školním roce /stejně jako v předchozím školním roce/ významně pomáhala při vytváření příznivých podmínek pro existenci naší školy. Zejména díky svému složení, tj. díky členům školské rady - osobnostem z řad rodičů a představitelů naší městské části i pedagogickým autoritám z řad pracovníků školy - má školská rada velmi dobré jméno a prestiž v očích veřejnosti a rodičů žáků. Školská rada se zabývala koncepcí školy, hospodařením školy, vnitřní legislativou školy, personálními problémy pedagogického sboru a jejich řešením, pozitivy ale i problémy, které se objevily v souvislosti se sloučením škol v oblasti finanční i organizační, zřizovací listinou školy a jejím doplněním, pomocí škole při organizaci větších školních akcí, dalšími aktuálními provozními záležitostmi, které škola řešila v obou svých budovách. b/přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: V uplynulém školním roce 2007/08 jsme v naší škole vyučovali žáky 1., 2., 6. a 7. u podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, žáky ve 3., 4., 5., 8. a 9. u podle vzdělávacího programu Základní škola, MŠMT čj /96-2. c/přehled pracovníků školy: XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX Základní škola Praha - Petrovice měla v uplynulém školní roce 2007/08 celkem 25 pedagogických pracovníků z toho 3 pedagogičtí pracovníci tvořili vedení

9 9 školy /ředitel a dvě zástupkyně ředitele školy/. Na 1. stupni vyučovalo 10 učitelů, na 2. stupni 7 učitelů, ve školní družině pracovalo 5 vychovatelek. Dále ve škole pracovalo 8 správních a hospodářských pracovníků. Ve školní jídelně pracovalo 7 zaměstnanců. Škola měla celkem 40 zaměstnanců /fyzických osob/. V přepočtu na pracovní úvazky měla škola celkem 39,5 zaměstnanců. Průměrný věk pedagogických pracovníků byl 41 let. Z 25 pedagogických pracovníků byli 3 muži a ostatní ženy. Z 25 pedagogických pracovníků tři nemají ukončené požadované vzdělání, dva studují na vysokých školách pedagogického směru, jeden zahájí studium na vysoké škole pedagogického směru v následujícím školním roce, ostatní mají pro svoje pracovní zařazení požadované vzdělání. d/údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy: Zápis do 1. u Základní školy Praha - Petrovice proběhl ve dnech 15. a 16. ledna Zapsáno bylo 48 dětí, v září 2008 do prvního u nastoupilo 41 žáků. U 7 dětí je nástup do prvního u základní školy na žádost rodičů odložen o jeden školní rok. e/údaje o výsledcích vzdělávání žáků - školní rok 2007/ dvě třídy počet žáků v obou třídách: 33 /z toho dívek: 17/ neprospěli: 0 prospěli: 0 prospěli s vyznamenáním: 33 /z toho dívek: 17/ celkový průměr: 1, dvě třídy počet žáků v obou třídách: 45 /z toho dívek: 19/ neprospěli: 0 prospěli: 2 /z toho dívek: 1/ prospěli s vyznamenáním: 43 /z toho dívek: 18/ celkový průměr: 1, dvě třídy počet žáků v obou třídách: 35 /z toho dívek: 12/ neprospěli: 0 prospěli: 4 /z toho dívek: 1/ prospěli s vyznamenáním: 31 /z toho dívek: 11/ celkový průměr: 1,25

10 dvě třídy počet žáků v obou třídách: 36 /z toho dívek: 18/ neprospěli: 0 prospěli: 10 /z toho dívek: 2/ prospěli s vyznamenáním: 26 /z toho dívek: 16/ celkový průměr: 1, dvě třídy počet žáků v obou třídách: 47 /z toho dívek: 21/ neprospěli: 0 prospěli: 7 /z toho dívek: 2/ prospěli s vyznamenáním: 40 /z toho dívek: 19/ celkový průměr: 1,44 žáci přijatí ke studiu na 8-letá gymnázia: 12 z toho na státní gymnázia: 9 žáků Celkem počet tříd: 10 počet žáků: 196 /z toho dívek: 87/ neprospěli: 0 prospěli: 23 /z toho dívek: 6/ prospěli s vyznamenáním: 173 /z toho dívek: 81/ celkový průměr: 1, jedna třída počet žáků: 23 /z toho dívek: 10/ neprospěli: 0 prospěli: 15 /z toho dívek: 4/ prospěli s vyznamenáním: 8 /z toho dívek: 6/ celkový průměr: 1,72 Dva žáci z 6. u dosáhli hodnocení prospěl na základě úspěšného vykonání opravných zkoušek jedna třída počet žáků: 25/z toho dívek: 10/ neprospěli: 0 prospěli: 14/z toho dívek: 5/ prospěli s vyznamenáním: 10/z toho dívek: 5/ celkový průměr: 1,61 nehodnocen: 1

11 11 žáci přijatí ke studiu na 6-letá gymnázia: 6 z toho na státní gymnázia: jedna třída počet žáků: 22/z toho dívek: 7/ neprospěli: 0 prospěli: 19/z toho dívek: 6/ prospěli s vyznamenáním: 3/z toho dívek: 1/ celkový průměr: 1, jedna třída počet žáků: 24/z toho dívek: 11/ neprospěli: 0 prospěli: 16/z toho dívek: 6/ prospěli s vyznamenáním: 8/z toho dívek: 5/ celkový průměr: 1,68 žáci přijatí ke studiu na gymnázia: 6, z toho na soukromá gymnázia: 0 na střední školy obchodního zaměření: 5, z toho na soukromé: 1 na střed. školy zaměřené na gastronomii nebo hotelnictví: 4, z toho na soukromé: 3 na střední průmyslové a technické školy: 6, z toho na soukromé: 1 na střed. školy zdravotnické a se sociálním zaměřením: 2, z toho na soukromé: 0 na střední školy s uměleckým zaměřením: 1, z toho na soukromé: 1 na střední školy pedagogické: 0 na učební obory: 0 Celkem počet tříd: 4 počet žáků: 94/z toho dívek: 38/ neprospěli: 0 prospěli: 64/z toho dívek: 21/ prospěli s vyznamenáním: 29/z toho dívek: 17/ celkový průměr:1,75 nehodnocen: 1 CELKEM ROČNÍK POČET TŘÍD: 14 POČET ŽÁKŮ: 290/Z TOHO DÍVEK: 125/ NEPROSPĚLI: 0 PROSPĚLI: 87/Z TOHO DÍVEK: 27/ PROSPĚLI S VYZNAMENÁNÍM: 202/Z TOHO DÍVEK: 98/ CELKOVÝ PRŮMĚR: 1,485

12 12 NEHODNOCEN: 1 HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ CHOVÁNÍ ŽÁDNÉHO ŽÁKA NAŠÍ ŠKOLY NEBYLO HODNOCENO SNÍŽENOU ZNÁMKOU f/údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Pedagogičtí pracovníci Základní školy Praha - Petrovice absolvovali následujících vzdělávacích akce: - vzdělávací program KLÍČ K JAZYKŮM - anglický jazyk, datum konání: září leden 2008, jeden pracovník, - vzdělávací program HUDEBNÍ ROK V RÁMCOVÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU - HUDEBNÍ POHÁDKY, datum konání: 2. října 2007, jeden pracovník, - seminář PAPÍROVÁ DÍLNA, datum konání: 14. listopadu 2007, jeden pracovník, - vzdělávací kurz pro školní družiny a školní kluby TVORBA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY A KLUBY, datum konání: 24. ledna 2008, jeden pracovník, - vzdělávací program PROBLEMATIKA SYNDROMU CAN - TÝRANÉ DÍTĚ, datum konání: 7. února 2008, dva pracovníci, - vzdělávací program PROBLEMATIKA ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE, datum konání: 14. února 2008, dva pracovníci, - školení první pomoci ve 40 hodinové normě: ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ, datum konání: 17. února 2008, jeden pracovník, - vzdělávací program KRIMINALITA DĚTÍ A JEJÍ VYŠETŘOVÁNÍ, datum konání: 21. února 2008, dva pracovníci, - vzdělávací program AGRESIVITA DĚTÍ, datum konání: 28. února 2008, dva pracovníci, - vzdělávací program KLÍČ K JAZYKŮM - anglický jazyk, datum konání: březen - červen 2008, jeden pracovník,

13 13 - seminář pro pedagogy ZŠ - FLORBAL - VÝKLAD PRAVIDEL, praktické ukázky, datum konání: 1. dubna 2008, jeden pracovník, - vzdělávací program PROBLEMATIKA SYNDROMU SEXUÁLNĚ ZNEUŽÍVANÉHO DÍTĚTE, datum konání: 3. dubna 2008, dva pracovníci, - vzdělávací program PROBLEMATIKA TĚLESNÝCH TRESTŮ U DĚTÍ, datum konání: 17. dubna 2008, jeden pracovník, - vzdělávací akce ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY A JEHO SOUČÁSTI, 3. DUBNA 2008, - další vzdělávací akce menšího rozsahu. Pedagogičtí pracovníci Základní školy Praha - Petrovice ukončili ve školním roce 2007/08 následující studium: - Učitelství pro 1. stupeň základní školy, magisterský studijní program, Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, jeden pracovník, - obor Sociální pedagogika na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální, Praha 6, Evropská 33, jeden pracovník, - vzdělávací program Studium pro ředitele škol a školských zařízení, studium ke splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 563/2004, jeden pracovník. Dva pedagogičtí pracovníci pokračují ve studiu pedagogických oborů formou vysokoškolského studia - studium ke splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Obor Speciální pedagogika, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, dva pracovníci. Pedagogičtí pracovníci Základní školy Praha Petrovice pokračují ve studiu níže uvedených studijních oborů a programů: - Specializační studium pro metodiky prevence sociálně patologických jevů, Centrum adiktologie, PK 1. lékařská fakulta UK a VFN v Praze, Ke Karlovu 11, dvouleté studium, jeden pracovník, - obor Specializace v učitelství matematiky a pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha, jeden pracovník,

14 14 - obor Muzikoterapie pro pomáhající profese, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, jeden pracovník, - studium: Univerzita třetího věku, 1. lékařská fakulta UK Praha, jeden pracovník, - obor Školský management, čtyřsemestrové studium, Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, Myslíkova 7, Praha 1, dva pracovníci g/údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Základní škola Praha Petrovice pořádala následující školní akce: Od /délka pobytu jeden týden/ Turistický pobyt pro rodiče s dětmi v Beskydech, od /délka pobytu jeden týden/ ve Špindlerově Mlýně. Výjezd do zahraničí, poznávací a ozdravný pobyt Bulharsko, začátek , délka pobytu jeden týden, účastnili se žáci 2.M, 4. M a 5.M Nocování ve škole s předchozím odpoledním sportovním programem a návštěvou filmového představení - třída 5.M První vycházka třídy 1.M do okolí Základní školy Praha Petrovice. Mini kopaná turnaj starších žáků v rámci soutěže POPRASK /Pohár pražských škol/ - zúčastnili se chlapci z 8.A a 9.A, Mini kopaná turnaj mladších žáků ve stejné soutěži zúčastnili se chlapci ze 6.A a 7.A, Atletický čtyřboj závody škol Prahy 10, v kategorii starších žáků se zúčastnili žáci 9.A a obsadili 2. místo. V kategorii starších žákyň se zúčastnily dívky z 9.A, 8.A a 7.A a umístily se na 3. místě. Umístění chlapců i dívek považujeme za velký sportovní úspěch naší školy. Testování žáků 6. u v rámci Projektu EVALUACE Tvorba evaluačních a autoevaluačních postupů pro ZŠ a SŠ na území hl. města Prahy , součásti testování: - Dotazník pro rodiče - Dotazník pro žáky - Dotazník pro učitele matematiky a českého jazyka - Test SCIO Obecné studijní předpoklady

15 15 - Test SCIO Matematika - Test SCIO Český jazyk - Test SCIO Klíčové kompetence Projekt Den zvířat, třída 5.A. Přespolní běh POPRASK V kategorii mladších žákyň se zúčastnily dívky ze 6.A a 7.A a umístily se na 4. místě z celkového počtu jedenácti škol. V kategorii starších žákyň se zúčastnily dívky z 8.A a 9.A a umístily se na 8. místě z jedenácti škol. Přespolní běh POPRASK V kategorii mladších žáků závodili hoši ze 6.A a 7.A a umístili se na 8. pozici v konkurenci jedenácti přihlášených škol. V kategorii starších žáků reprezentovali Základní školu Praha Petrovice chlapci ze tříd 8.A a 9.A a byli na 4. místě z jedenácti škol Projekt Zdravá výživa 1.M. Projekt Praha v průběhu října a listopadu 2007, třída 5.A Vítání občánků Petrovic, pořádala naše Městská část Praha Petrovice v knihovně základní školy, kulturní vystoupení připravilo se svými vyučujícími 16 žáků ze 4.A, 5.A a 7.A Turnaj v házené v rámci POPRASKu, starší žákyně dívky z druhého stupně naší školy získaly 3. místo Zeměpisný program: Austrálie kouzelný svět protinožců, program je součástí projektu Planeta Země 3000 a zúčastnilo se jej 83 žáků z 2. stupně naší školy. Návštěva filmového představení, vycházka a nocování ve škole , třída 5.M. Sběr starého papíru proběhl , zúčastnili se všichni žáci naší školy, v soutěži tříd zvítězila 7.A, nasbírala 3 134,5 kg papíru, průměr na jednoho žáka v této třídě byl 136,3 kg. Divadelní představení Sluha dvou pánů v Národním divadle vidělo 19 žáků členů Klubu mladých diváků naší školy

16 16 Divadlo ABC Divadelní představení Jak je důležité míti Filipa v rámci výuky předmětu Literární seminář jej vidělo 16. žáků 7.A Turnaj v Dámě proběhl ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Dům UM, Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 23. Rozhodčí zajistila Česká federace DÁMY. Přímý postup na Mistrovství České republiky v Dámě si vybojovali tři žáci naší školy. Celkem se turnaje zúčastnilo 34 žáků naší školy soutěž ZDATNÝ MATEMATIK 15. matematické olympiády škol Prahy 10 a hostů celkem se zúčastnilo 8 základních škol. Ve svých kategoriích získali naši žáci jedno 1. místo, jedno 2. místo a dvě 3. místa. Tento výsledek považujeme za opravdu velký matematický úspěch našich žáků. Schola Pragensis přehlídky a nabídky středních škol se zúčastnili žáci 9.A naší školy. Akce se pořádala v Kongresovém centru Praha. Vlastivědná vycházka Staré Město 4.M Testování žáků 9. u v rámci Projektu EVALUACE Tvorba evaluačních a autoevaluačních programů pro základní a střední školy na území hl. města Prahy. Termín: , součásti testování žáků: - Dotazník pro rodiče - Dotazník pro žáky - Dotazník pro učitele matematiky a českého jazyka - Test SCIO Obecné studijní předpoklady - Test SCIO Matematika - Test SCIO Český jazyk Turnaj ve florbalu POPRASK v kategorii starších žáků se za naši školu zúčastnili chlapci z 9.A a 8.A. Projekt Výtvarná dílna třída 4.A ve spolupráci s Domem UM a dále a Vánoční koncert , účast tříd 1.A, 1.M, 2.A, 3.A, 3.M, 4.A, 4.M, 5.M Mikuláš, anděl a několik čertů obešlo všechny třídy 1. a 2. stupně v budově školy Dopplerova a přinesli všem malou nadílku. Organizace žáci

17 17 9.A se svými vyučujícími. Masky a foto žáci 9.A. V budově školy Edisonova připravili nadílku v maskách Mikuláše, anděla a čertů žáci 5.M. Mikulášská diskotéka pro žáky Základní školy Praha Petrovice v podvečer, propagaci, organizaci i hudbu zajistili žáci 2. stupně se svými vyučujícími hudební pořad Čerti jdou 1.M. EXKURZE ČERVENÝ ÚJEZD , 1.A, 3.A, 4.A. Návštěva výstavy Betlémů v Betlémské kapli , 2.M a M. Návštěva Vánočních trhů a vycházka předvánoční starou Prahou, , 4.M, 5.M. Vánoční besídka s programem pro rodiče žáků , 2.M. Bezpečný kontakt se psy a další informace týkající se bezpečnosti na ulici, při kontaktu s neznámým člověkem, při cestě do školy i ze školy, v domě při cestování výtahem, při náhodném setkání se skupinou, partou téměř dospělých mladíků a podobně Přednáška, beseda s Městskou policií, , třídy 1.A, 1.M, 2.M. Jak si nenechat ublížit přednáška MĚSTSKÉ POLICIE PRAHA spojená s besedou a ukázkami pro žáky 6. u Vánoční besídky s programem a předáváním dárků , třídy 1. stupně i 2. stupně naší školy. Návštěva pobočky Městské knihovny, Praha 4 - Opatov, prohlídka, přihlášení nových čtenářů, třída 4.M /v rámci výuky čtení a literární výchovy/, třída 5.M a třída 2.A. Matematická olympiáda pro žáky 5. a 9. ů základních škol Prahy 10, , I. /školní/ a II. kolo žákyně naší Základní školy Praha Petrovice se umístila na 5. místě v Praze 10. Lyžařský výcvikový kurz proběhl v době od 20. do 27. ledna 2008 v chatě Varta ve Špindlerově Mlýně, zúčastnilo se 31 žáků z 2. stupně naší školy.

18 18 Divadelní představení BOUŘE od W. Shakespeara vidělo v DIVADLE POD PALMOVKOU 19 žáků 2. stupně naší školy a Exkurze do klubu Domu UM KLINIKA otevřený klub pro mládež od 12 do 26 let v budově petrovické polikliniky, zúčastnili se žáci 7.A, 8.A a 9.A. Slavnostní předání pololetního vysvědčení 31. ledna 2008 žákům tříd 1.A, 1.M, 2.A, 2.M, 3.A, 3.M, 4.A, 4.M, 5.A a 5.M během plavby na parníku po Vltavě, doprovodný program soutěže, diskotéka, fotografování, občerstvení, reportáž pro Českou televizi Návštěva žáků 7.A v ZOO Praha v rámci výuky přírodopisu, pražská ZOO tuto akci pořádala pro základní školy, které patří mezi její sponzory. Divadelní představení Skapinova dobrodružství viděli žáci 7.A v DIVADLE ABC v rámci výuky předmětu Literární seminář. Masopustní průvod masek petrovickými ulicemi, třídy 2.M, 4.M, 5.M. Školní kola matematické soutěže PYTHAGORIÁDA proběhla a Zúčastnili se žáci 6.A a 7.A. Prohlídka mineralogických sbírek Národního muzea Praha , v rámci výuky přírodopisu se jí zúčastnili žáci 9.A. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH projekt společnosti Člověk v tísni, projekce filmu Lakšmí a já spojená s besedou v kině Atlas a kině Světozor, pro žáky 7.A, 8.A a 9.A a pro žáky 6.A. PŘEDNÁŠKY A BESEDY MĚSTSKÉ POLICIE Kriminalita mládeže - Drogy - Základy právního vědomí Zúčastnili se žáci 7.A, 8.A a 9.A. Projekt Zdravé zuby zakončený návštěvou zubní ordinace, třída 2.M.

19 19 Velikonoční diskotéka od do a pro žáky 9. u do 20.30, organizace, světla, hudba, pohoštění, úklid, žáci 2. stupně naší školy se svými vyučujícími. Členové Klubu mladých diváků v doprovodu vyučujících viděli v DIVADLE NA FIDLOVAČCE hru DIVOTVORNÝ HRNEC /J.Voskovec, J. Werich, B. Lane/, žáci 8. u absolvovali PROFI - TESTY /ve spolupráci s Pedagogicko - psychologickou poradnou, Praha 10, Jabloňová 30/. Hlídka mladých zdravotníků složená ze šesti žáků a žákyň z 9.A soutěžila Soutěž připravil a organizoval Český červený kříž. Matematická olympiáda - I. a II. kolo, v kategorii Z6 - v rámci Prahy 10 získali žáci naší Základní školy Praha - Petrovice 1. a 2.místo, v rámci kategorie Z7 získal žák naší školy 1. místo Exkurze SKLÁRNY NIŽBOR třída 1.M a třída 3.A. DEN ZÁCHRANNÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY /hlavní pořadatel Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická, Praha 4, ul. 5. května, zúčastnili se žáci osmého a devátého u naší školy a Program: prezentace a praktické ukázky činnosti jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy: Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Zdravotnická služba hl. m. Prahy Policie ČR Armáda ČR - Městská policie Praha Český červený kříž...doprovod žáků, organizace: vyučující naší ZŠ Matematický KLOKAN matematické soutěže se zúčastnili žáci 5. u a 2. stupně v kategoriích BENJAMIN a KADET. Vyhlášení a odměnění účastníků, kteří se umístili do desátého místa v obou kategoriích, proběhlo Sběr starého papíru , vítězem školní soutěže jednotlivců se stal žák 7.A, který nasbíral a do soutěže odevzdal 414 kg představení v DIVADLE KOMEDIE 1.A, 1.M, 2.A, 2.M, 3.A.

20 20 Projekt žáků a vyučujících 2. stupně OVZDUŠÍ, termín: DUBEN 2008, dubna seznámení žáků s dílčími projekty dubna zápis žáků dubna info - schůzka skupin s vedoucími projektů dubna projektový den dubna dokončování a prezentace projektů Výlet na hrad Točník třída 2.A a 5.A. Čarodějnice - pořadatelé: Městská část Praha - Petrovice, Dům UM, Základní škola Praha - Petrovice. Termín - místo: , areál ZŠ Praha - Petrovice. Organizace - vyučující naší školy a dívky z 9.A. Nocování ve škole s předchozím společným programem 5.M a Atletické závody v areálu Sportovního centra VŠ Hostivař, naše škola získala zásluhou starších žáků 4. místo a v kategorii mladších žáků 3. místo. Aviatický den - pro žáky naší školy i škol z okolí /zúčastnily se školy z Prahy 15, z Prahy 11, z Prahy - Uhříněvse../ a pro petrovickou veřejnost zorganizovala Zdravotní a protidrogová komise Rady Městské části Praha - Petrovice, pomoc při průběhu a organizaci: dívky 9.A a zaměstnanci Základní školy Praha - Petrovice / pedagogičtí pracovníci školní družiny, vyučující.../. Program: soutěže, prohlídka vrtulníku Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, ukázky výcviku zneškodnění útočníka a sebeobrany Policie ČR odpoledne a večer na hřišti RAGBY KLUBU PETROVICE. Ozdravný pobyt v Malé Úpě od 19. do třída 2.M. Atletické závody starších žákyň , naše družstvo složené z dívek 7.A, 8.A a 9.A získalo 3. místo v konkurenci základních škol Prahy 10. V DIVADLE HYBERNIA viděli členové Klubu mladých diváků Základní školy Praha - Petrovice muzikál TŘI MUŠKETÝŘI /na motivy A. Dumase, hudba Michal David/.Doprovod: vyučující Základní školy Praha - Petrovice. V rámci výuky předmětu Literární seminář si žáci 7.A prohlédli KNIHOVNU OPATOV a seznámili se s odděleními knihovny a službami, které poskytuje čtenářům

Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy

Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy 1 Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy Označení dokumentu, číslo jednací: KONCEPCE17/27/2008 Zpracoval: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Schválil:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Edisonova 40, Praha 10-Petrovice. Dopplerova 351, Dopplerova 351-nový pavilon,

Edisonova 40, Praha 10-Petrovice. Dopplerova 351, Dopplerova 351-nový pavilon, Z Á K L A D N Í Š K O L A P R A H A - P E T R O V I C E Edisonova 40, Praha 10-Petrovice Dopplerova 351, Praha 10-Petrovice Dopplerova 351-nový pavilon, Praha 10-Petrovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova /Bellova/ 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA PETROVICE, ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA PETROVICE, ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA PETROVICE, ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Praha Petrovice obsahuje /viz Zákon č. 561/2004 Sb., Vyhláška č. 15/2005, v platném

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu Škola pro život 1. 2. Údaje o škole Název školy: Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Adresa: Svídnická 1a / 599, Praha 8 Troja,

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vědět neznamená umět. č. j. 544 / 2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vědět neznamená umět. č. j. 544 / 2007 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 544 / 2007 Vědět neznamená umět 1 OBSAH str. 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...5 2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY:... 5 2.2. ŠKOLNÍ BUDOVY A VYBAVENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání VAŠE ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání VAŠE ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání VAŠE ŠKOLA Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1. Identifikační údaje... 3 2. Základní charakteristika školy... 4 2.1 Podmínky školy... 4

Více

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Základní informace... 4 2.2. Popis budovy... 4 2.3. Vybavení školy... 4 2.4. Možnosti školy... 5 2.5. Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Čj. 1093/2013/2. ZŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Obsah Úvod 1. Identifikační údaje

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHOSUDOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zpracovaný podle RVP ZV a RVP G

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHOSUDOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zpracovaný podle RVP ZV a RVP G BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHOSUDOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Verze č. 1 platná od 1. 9. 2010 Být učitelem znamená být tvůrcem krásy, lásky a lidskosti. J. A.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Mosty u Jablunkova 750 okres Frýdek Místek příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen-edu.cz 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více

Kompletní ŠVP Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace školní vzdělávací program Kompletní ŠVP Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP pro ZV Název vzdělávacího programu: Školní

Více

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.: 455/07 A 45 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta objevů Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv,

Více

(dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí): IČO: 00 231 312

(dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí): IČO: 00 231 312 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŽDÁNICE, OKRES HODONÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŽDÁNICE, OKRES HODONÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŽDÁNICE, OKRES HODONÍN MĚSTEČKO 18, 696 32 ŽDÁNICE 1. Identifikační údaje Název školy Adresa školy Masarykova základní škola,

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu za poznáním Údaje o škole: Základní škola Emila Zátopka, Kopřivnice Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více