Den otevřených dveří Tak jde život s Palestrou. Studium handicapovaných studentů Rozhovor s rektorem VŠTVS Palestra Prof. PhDr. Václavem Hoškem, DrSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Den otevřených dveří Tak jde život s Palestrou. Studium handicapovaných studentů Rozhovor s rektorem VŠTVS Palestra Prof. PhDr. Václavem Hoškem, DrSc."

Transkript

1 1 březen 2012 Den otevřených dveří Tak jde život s Palestrou Studium handicapovaných studentů Rozhovor s rektorem VŠTVS Palestra Prof. PhDr. Václavem Hoškem, DrSc.

2 Milí čtenáři, V rukou držíte historicky první číslo Palestráckého časopisu. Ano, již i k nám dorazil vynález slavného Gutenbergra a rozhodli jsme se dát světu na odiv naše poznatky ze studia, zážitky s ním spojené a nejen to. Mimo jiné se dočtete pestrou historii školy. Můžete si přečíst rozhovor s rektorem, velice vitálním a váženým prof. PhDr. Václavem Hoškem, DrSc., který mimo jiné také oplývá smyslem pro humor. Dále střípky vzpomínek a mnoho jiného. Do budoucna bychom Vám chtěli přinášet rozhovory a články o profesorech, nadějných sportovcích z řad studentů a poznatky vhodné ke studiu, tipy na zajímavou literaturu a jiné zajímavosti. Fantazii se meze nekladou a uvítáme příspěvky i nápady Vás všech. Někteří Rejpalové vypadnuvší z notoricky známé pohádky by mohli namítat, že je zbytečné psát časopis či noviny a o čem bychom chtěli pořád psát AVŠAK skepsi hážeme za hlavu a vydáváme se vstříc možnosti přispět svou trochou do mlýna. Ano, možná má naše škola kroniku, jež zachycuje všechny důležité události, ale copak nevíte, jak jsou Kosmas a pan neznámý považováni za nevěryhodný historický pramen? Píšeme svou vlastní historii a až nastane čas odejít, rozhodně po nás něco zůstane. Na závěr děkuji PhDr. Markétě Šauerové, Ph.D. za podporu při realizaci školního časopisu, jelikož bez ní by byl tento nápad jen koncept na A4 ve Wordu.. Hezké čtení Jaroslava Gellnerová. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu, PALESTRA PALESTRA je školou mladou a stále se rozvíjející. Za dobu své existence dokázala, že je významným článkem v oblasti vysokoškolského vzdělávání, postupně rozšiřuje pole své působnosti, pružně reaguje na poptávku na trhu, oslovuje zájemce o studium z řady dalších oborů a navazuje spolupráci s dalšími institucemi. Období prvních pěti let se odvíjelo ve znamení stabilizace - jak v oblasti odborné profilace, tak v oblasti klima školy, stabilizace pedagogického sboru. Palestra své místo v odborném světě našla a jejím dalším úkolem je své jméno pomocí kvalitních studentů a zajímavé nabídky studijních oborů dále rozšiřovat. Hlavním těžištěm zájmu školy v tomto období bylo rozšířit nabídku stávajících programů (i v rámci celoživotního vzdělávání) a snaha o získání akreditace magisterského studia. Začala se profilovat svým zájmem o přípravu odborníků do oblasti wellness. Tyto snahy vyvrcholily koncem roku 2009 konáním konference Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů. Počet studentů v tomto období mírně vzrostl, výsledky absolventských prací se významně uplatňují v praxi, absolventi dále úspěšně pokračují ve studiích magisterských oborů na jiných, i státních školách. Od svého vzniku nabízí vysoká škola svým studentům možnost studijních a pracovních mezinárodních výměnných pobytů v rámci programu Erasmus, každoročně odjíždí do zahraničí studovat zájemci o tyto pobyty, v roce 2010 přivítala Palestra své první zahraniční studenty i na své půdě. Stejně jako v prvních letech své existence, i nadále Palestra usiluje o zkvalitnění prostředí 2 školy, každoročně probíhají rekonstrukce uvnitř budovy i okolí školy. V roce 2008 byl zbudován bezbariérový přístup, byly rekonstruovány prostory sociálního zázemí pro studenty, v dalších letech byly postupně modernizovány učebny. Velkým úspěchem Palestry je vybudování diagnostického centra, které svým moderním vybavením slouží nejen k zajištění vysokého nadstandardu výuky, ale i pro širokou veřejnost, která má možnost centra využít včetně lékařských konzultací. Palestra v letech navázala spolupráci s dalšími institucemi z oblasti výzkumu a vzdělávání (Casri, Wobenzym, zahraniční univerzity), pokračuje spolupráce s dosavadními partnery Institut vězeňské služby, Klokánek apod. Studijní bakalářský program Tělesná výchova a sport Vysoká škola tělesné výchovy a sportu, PALESTRA zastřešuje pod studijním bakalářským programem Tělesná výchova a sport obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog. Oba obory jsou určené pro sportovně zaměřené studenty a studentky. Studenti v průběhu studia ověřují získané poznatky v praxi (ve sportovních klubech, ve wellness a fitness centrech, při významných sportovních aktivitách, spolupodílí se na organizaci zajímavých a výjimečných sportovních událostí (Prague International Marathon, Jizerská 50, seriál závodů Kolo pro život, ). Obor Sportovní a volnočasový pedagog obsahuje více předmětů pedagogickopsychologického zaměření. Studenti tohoto zaměření se během studia podílejí na přípravě a realizaci projektů zaměřených na podporu volnočasových aktivit a osobnostního rozvoje různých cílových skupin (domy seniorů, azylový dům, Klokánek apod.). Absolvent této specializace může v případě zájmu získat i Osvědčení pro Vychovatele. Oba obory je možné studovat jak v prezenční, tak kombinované formě: Během studia mohou získat studenti (při splnění předepsaných povinností) osvědčení: Instruktor lyžování, Cvičitel plavání, Instruktor fitcentra, Sportovní a rekondiční masér apod. Sportovní předměty jsou zaměřené především na didaktiku (vedení sportovních aktivit) nevyžaduje se vrcholová úroveň. Součástí studia je i široká nabídka sportovních kurzů lyžařský, cyklistický, vodácký, rafting, skialpinistický kurz, kurz vysokohorské turistiky. Studenti, kteří ve svém sportu dosahují vrcholové úrovně, mohou požádat o individuální studijní plány. Na škole studují i hendikepovaní studenti, škola jim vychází vstříc formou individuálních studijních plánů. V roce 2010 se v rámci reakreditace oboru Sportovní a kondiční specialista podařilo získat novou specializaci Wellness, která je určena zejména studentům se vztahem ke sportu a zdravému životnímu stylu, kteří ale předpokládají své uplatnění více v oblasti lázeňství, regenerace a rekondicie wellness služby. Ve spolupráci se sportovními svazy připravujeme především pro studenty Palestry možnost získání trenérských licencí. Studenti mají možnost studovat i v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus.

3 Rozhovor s rektorem VŠTVS Palestra prof. PhDr. Václavem Hoškem, DrSc. Dobrý den, pane profesore. Jsem ráda, že jste si udělal čas na náš rozhovor. Ráda bych se zeptala, jak jste vnímal myšlenku a následnou realizaci soukromé vysoké školy se sportovním zaměřením? Já jsem tuto ideu i realizaci přivítal, protože sport je velmi široká oblast s mnoha přesahy do mimosportovních oblastí a tradiční vysokoškolské vzdělání bylo zaměřeno především na učitelskou a trenérskou přípravu, především na oblasti kultivace lidského výkonu. A to samozřejmě nepokrývá ani zdaleka celou sportovní oblast. Je celá řada oblastí ve sportu, která je v tomto systému málo obhospodařovaná (sport rekuperativní, obohacující životní styl, sportování idiomeliorativního typu, prožitkový sport, wellness programy aj.). Takže jakákoliv další sportovní škola nebo jiná škola má možnost reagovat na eventuelní poptávku ze společenské praxe. Palestra hledá své místo na trhu odborností orientovaných na somatomentální rozvoj člověka a snaží se zaměřit svou činnost na ty dosud zanedbávané oblasti. Nyní s odstupem několika let, plní se Vaše ideje týkající se existence školy, jejího případného rozrůstání apod.? Historie Palestry není ještě tak dlouhá. Palestra získala státní souhlas v roce 2003, takže na začátku hledala svůj specifický režim, konstituovala akademické prostředí, vytvářela jednotlivou pedagogickou dokumentaci, a to byly úkoly pro první období. Současně s tím si hledala svůj specifický obsah a zaměření. V poslední době se Palestra zaměřuje na nevýkonové pojetí v oblasti tělesné výchovy. Stávající tělovýchovné fakulty jsou postiženy výkonovým paradigmatem. Palestra toto výkonové paradigma nahrazuje paradigmatem prožitkovým nebo zážitkovým a v poslední době se orientuje i na problematiku wellness, která souvisí s cvičebními a v přírodě provozovanými programy. Jak hodnotíte zkušenost být rektorem VŠTVS Palestra po mnohaletém působené na FTVS? Zkušenosti jsou dobré a hodnotím je zcela kladně. Na FTVS jsem měl možnost vykonávat akademickou funkci v přelomovém období a bylo velice svízelné přeorientovat školu s mnohaletým vývojem a poměrně konzervativní na nové společenské podmínky, které nastaly. Takže daleko jednodušší pozice nastává u školy, která vzniká nově, za nových podmínek, takřka na zelené louce, kde lze všechno orientovat k tomu, aby to vyhovovalo současným podmínkám jak tuzemským, tak mezinárodním. Máte určité vize do budoucna? Samozřejmě máme vize, které souvisí s tím, že vysoká škola musí reagovat na společenskou poptávku. V poslední době jde o aktivity, které se souhrnně koncipují v oblasti wellness. Jde spíše o biopsychosociální účinky sportování tak, aby byly naplněny okolnosti osobní pohody a směřování ke zdravému životnímu stylu. Aktuální starostí a cílem je otevření magisterského programu v oblasti wellness, a to proto, že na bakalářské úrovni studia nelze skloubit všechny požadavky na tento studijní program. Což není jednoduché, jelikož je nutná kooperace s medicínsko-biologickou oblastí a s dalšími složkami, kterých se to dotýká. Je dle Vašeho názoru úspěšné uplatnění absolventů v oboru? To závisí na absolventech a jsou příklady excelentního uplatnění a jsou možná také případy, kdy mají absolventi s uplatněním problémy. Nejsem 100% informován, ale v průběhu let jsem se přesvědčil o celé řadě mimořádně úspěšných absolventů, kteří se k mému velkému překvapení uplatnili např. v péči o seniorskou populaci, až mne někdy překvapilo jak pestré, mnohotvárné a často speciálně úspěšné uplatnění absolventů je. Jeden z mých prvních diplomantů na Palestře pokračuje na doktorském studiu FTVS, tudíž to je pro mne příkladem dobré vysokoškolské kariéry. Samozřejmě jako vždy to záleží na osobnosti studenta. Teorie říká, že studenti jsou rozděleni podle tzv. Gaussovy křivky, nejvíce je průměrných, menší počet je excelentních a malý počet takových, kteří mnoho cti škole nedělají. Snažíme se, aby těch nejlepších bylo samozřejmě co nejvíce, aby přispívali k dobré tradici školy. Máte stále aktivní vztah ke sportu, popřípadě který preferujete a pěstujete? Vzhledem k věku už sport v pravém slova smyslu (citius, altius, fortius) moc neprovozuji. Původně jsem byl atlet, později jsem se hodně věnoval činnosti instruktora sportovního potápění. Dlouhá desetiletí jsem hrál rekreačně basketbal, čehož jsem musel z artritických důvodů nechat. Jezdím na kole a spojuji to s transportem, takže už to ani není sport, ale transport. V létě se snažím hodně plavat a k pohybovým aktivitám mě provokují převážně vnoučata, se kterými v létě absolvuji mnoho pohybových aktivit a mohu je zasvětit do pohybových disciplín, jako např. vodní turistika. Letos máme v plánu zvládnout základy jachtingu. Takže se jedná o aktivity vyprovokované těmi nejmenšími z rodiny. Jinak je má sportovní aktivita v takové udržovací fázi, kondiční a rekreační. Než se rozloučíme, vzkázal byste něco studentům? Nechtěl bych dělat proklamace či kázání (smích). Studenti jsou a byli vždy svébytnou populací, která si určitě poradí bez nějakých doporučení. Vzkázal bych studentům, aby neměli zábrany v kontextu s možnostmi dnešní doby. Svým způsobem závidím dnešní možnosti, které ve svázané době mého mládí byly nepředstavitelné. Dnes vládne svoboda umožňující všemožné ohromné věci a to ve smyslu rozšíření akčního rádiu, všelijakých aktivit na poli mezinárodním. Aktivit závislých na invenci a vynalézavosti jedinců, takže studenti by neměli být zápecníci, svázaní konvencemi, ale měli by být těmi, kteří nalézají nové možnosti, souvislosti, obzory. Rád bych tedy vyzval studenty, aby byli aktivní, zvídaví a aby využívali naskýtající se obrovské možnosti. Protože mám dojem, že studenti nevyužívají ani zdaleka programů, které jsou k mání např. hotové mezinárodní programy, natož aby si odvážné programy koncipovali sami. Pane profesore, děkuji za rozhovor. Jaroslava Gellnerová 3

4 Tak jde život s PALESTROU V říjnu roku 2009 byl pro mne a mé spolužáky odstartován běh na dlouhou trať. Tento závod trvá již 2 roky a my se nacházíme v předposlední etapě závodu. Obory Sportovní kondiční specialista a Volnočasový pedagog nám otevřely nové obzory a náhled na sport jako vědu. Je to již dva roky, co do nás vážení docenti, doktoři, profesoři vštěpují spousty informací a snaží se, abychom k oboru procitli kladným vztahem. Při pomyšlení na začátky onoho pomyslného běhu, se musím usmívat, neboť mi hlavu zaplaví směsice vzpomínek V úvodu jsme se seznámili s docentem Neumanem, jenž zanechal rozhodně velký dojem. Netradiční adrenalinové aktivity a hry v přírodě byly osvěžením v době monotónních donekonečna opakujících se pinkacích her. Co se týče mne, překonávala jsem samu sebe. V podstatě funguje pan docent jako návyková droga, narkotikum či omamná látka, chcete li. Proč? To je přeci snadné, dokázal v nás vyvolat pocit štěstí zvednutím hormonu adrenalinu v krvi. Abstinenční syndrom trval až do zimy, kdy jsme se vydali na lyžařský kurz I. V Itálii jsem nalezla svou ztracenou lásku běh na lyžích. Protože jsme potřebovali svou drogu, o pár měsíců později jsme se ocitli na kurzu s názvem Pobyt a výchova v přírodě I, kde jsme byli opět napumpováni hormonem štěstí. Já jsem si dovolila tento kurz nazvat podle svého jako: Výcvikový tábor pro mladistvé delikventy. Po lezení na stromy, slaňování, překonávání nízkých i vysokých překážek, spršce v Lipně bezprostředně po probuzení apod., jsem velice ráda přivítala odpočinkovou hodinku s mgr. Šircovou, kde jsme leželi uprostřed lesa a vnímali švitoření ptáků, šepot listů a vůbec přírodu jako celek všemi smysly. A tím dávka adrenalinu vůbec nekončí, jelikož máme ještě pár hezkých chvil na kurzech před sebou. Den otevřených dveří S paní dr. Šauerovou jsme se jali dobrého skutku a uspořádali zábavné a hravé odpoledne pro děti v Klokánku a azylovém domě. Jedno velké významné plus pro mne byly masáže, protože komu by se nelíbilo ležet a nechat se masírovat? V regulérní hodině? Ve škole?! Samozřejmě by se život s Palestrou dal podrobně sepsat do trilogie, možná by se dalo o dění ve škole i za ní natočit telenovela, ale můj článek musí být stručný. Sečteno a podtrženo Palestra mi dává mnoho netradičních sportovních zážitků, ale nejen ty. Máme možnost slýchat přednášky z úst takových kapacit, jakými jsou prof. Hošek, docent Tilinger, profesor Dylevský a další uznávaní profesoři, o kterých se budeme moct dočíst v našem časopisu. Nezbývá než nám všem popřát hodně štěstí u zkoušek a úspěšný finish našeho běhu. Jaroslava Gellnerová Dny otevřených dveří slouží zájemcům o studium na naší vysoké škole. Mají možnost si prohlédnout studijní zázemí vysoké školy, včetně technického zajištění, osobně konzultovat ještě před přijetím varianty studia. Dny otevřených dveří se realizují 3x v roce. Termíny těchto dnů je možné najít na webových stránkách školy. Při dnech otevřených dveří pomáhají studenti druhého ročníku, kteří se ujímají role průvodců po škole. Zájemcům ukážou učebny, knihovnu, klubovnu, tělocvičnu, sociální zázemí školy. Součástí prohlídky školy je nabídka provedení diagnostiky na měřicím přístroji In-Body, studenti pod vedením odborného dohledu vysvětlí údaje získané z diagnostiky a doporučí základní postup pro případné zlepšení zjištěného stavu. Od roku 2011 bylo na základě rozhodnutí rektora upuštěno od přijímacích zkoušek, uchazeči procházejí jen přijímacím řízením. 4

5 Studijní obor Sportovní a kondiční specialista aktuální požadavky praxe. Absolvování těchto povinně volitelných předmětů umožní studentům získat specializaci Wellness a tím rozšířit možnosti jejich profesního uplatnění. Studenti oboru Sportovní a kondiční specialista, získají základní, ale i prohloubené a specifické znalosti a dovednosti v oblasti biomedicínských předmětů, v preventivně zdravotní a rekondiční oblasti a v oblasti tělesné výchovy a sportu, které jim umožní přípravu a realizaci pohybových programů pro práci se zdravými i zdravotně oslabenými jedinci. Vhodným výběrem z řady povinně volitelných a volitelných předmětů si rozšíří vědomosti a dovednosti v řadě dalších sportovních disciplin. V rámci odborné praxe si studenti mohou vybrat zaměření cvičitelské, sportovně výkonnostní a sportovně kvalifikační. Seznámí se se specifičností práce s klienty, kteří mají odlišné potřeby a možnosti při realizaci pohybových aktivit, získají dovednost vést sportovní aktivity na různé výkonnostní úrovni v různých typech tělovýchovných, sportovních a sociálních zařízení a mohou využít svých výkonnostních možností ve vybraných sportovních disciplínách. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z: didaktiky TV, psychologie sportu, teorie a metodiky vybrané sportovní disciplíny; kineziologie, fyziologie tělesné zátěže, tělovýchovného lékařství a z obhajoby bakalářské práce. Absolventi tohoto studijního oboru získají uplatnění jako sportovní a kondiční specialisté v tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, ve sportovních svazech, v regeneračních centrech, fitcentrech, ve výrobních i nevýrobních podnicích, v oblasti cestovního ruchu, v armádě a u policie, jako odborní poradci v oblasti zdravotní prevence, hygieny a úrazové zábrany v různých institucích se zaměřením na sportovní činnost nebo jako výchovní pracovníci v mimoškolní tělesné výchově. V rámci reakreditace bakalářských oborů byly do studijního plánu oboru Sportovní a kondiční specialista nově zařazeny dva povinné předměty (Výživa a Funkční vyšetření) a pět povinně volitelných předmětů (Aerobic, Trendy ve wellness, Tvorba kondičních programů, Využití vodních procedur ve wellness a Reflexní metodiky ve wellness). Jejich zařazení je reakcí na závěry konference Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů, které reflektovaly Jedná se o první bakalářský studijní program v ČR se zaměřením na wellness. V rámci specializace se rozšiřuje uplatnění absolventů i na oblast wellness v rámci cestovního ruchu a lázeňství. Student si v rámci povinně-volitelných a volitelných předmětů volí méně sportovních předmětů a více předmětů regeneračních a rekondičních. 5

6 Diagnostické centrum V rámci zvyšování kvality výuky je v budově VOŠ Palestra od listopadu 2009 otevřeno diagnostické centrum se špičkovým přístrojem InBody 230. Diagnostické centrum je novou aktivitou Palestry, kterou nabízí svým studentům v rámci studia, k prohloubení vědomostí v oblasti funkčního vyšetření, zpracování tréninkových plánů a cvičebních programů. Zároveň jsou však služby tohoto centra nabízeny i širší veřejnosti. Diagnostické centrum mohou navštívit jak individuální zájemci, tak i organizované skupiny (sportovci z oddílů, klienti fitcenter apod.), kteří mají zájem o odborné informace, se kterými mohou dále pracovat ve svých tréninkových plánech. Pro zájemce o diagnostiku provádí měření odborníci VŠTVS Palestra, v rámci diagnostiky se zaměřuje pozornost na objem svalové a tukové hmoty, množství bílkovin a vody v těle, svalovou symetrii, aerobní prahy a celou řadu dalších parametrů, které je možné využít při vlastní činnosti ve fitcentrech, formovacích či hubnoucích programech. K diagnostice je používán moderní diagnostický přístroj InBody 230, zátěžový běžecký pás a ergometr. Z celkového vyšetření získá každý zájemce přehledné výsledky v grafické i tabulkové formě, podle kterých pak může jejich trenér či konzultant upravit příslušné tréninkové plány. Zájemcům jsou nabízené i vlastní poradenské služby lékaře, odborníka na cvičení či výživu, kteří mohou podle rozboru získaných údajů z vyšetření navrhnout úpravu stávajících cvičebních a tréninkových plánů. Centrum je vybaveno cyklo ergometrem a běžeckým pásem pro zjišťování a měření zátěžových charakteristik při sportovním výkonu, dále pak přístroji na měření tlaku, spirometrem a přístrojem InBody 230. Analýza složení těla na na InBody umožňuje zjistit: složení těla; svaly tuky; diagnostikovat obezitu; vyváženost postavy; retenci vody (otoky); útrobní tělesný tuk; doplňující údaje; celkové vyhodnocení; růstový diagram. Na základě těchto informací se dále sestavuje cvičební plán a dochází k návrhu na úpravu celkové dosavadní životosprávy. Pobyt v přírodě I Za krásného slunečného dne v neděli vyrazila Palestra, jako již každoročně, na kulturně poznávací Pobyt a výchovu v přírodě. Útočištěm se nám stalo rekreační středisko Jezero u Nové Pece, které se nachází v těsné blízkosti Lipenského jezera. Ubytováni jsme byli v krásné a tiché části Šumavy v chatičkách. Areál je rozdělený do 4 menších částí a každá z nich má své zázemí. Jeden areál má šestilůžkové chatičky s vlastním sociálním zařízením. Zbylé 3 areály mají čtyřlůžkové chatičky se společným sociálním zařízením. Všechny chatičky jsou vybaveny elektrickou energií. V jednom z těchto areálů jsme se nacházeli i my. Co se týká stravování, měli jsme zajištěnu plnou penzi. Snídaně byly formou bufetu, oběd byl polévka a hlavní jídlo, večeře byla teplá + druhá večeře (chléb, pomazánka), ke každému jídlu bylo podáváno pití. Samotnou náplň kurzu vytvářel tým tří stálých a dalších tří vypomáhajících lektorů vysoké školy Palestra podle daného místa a cílů dané aktivity. Účelem bylo, aby se všichni účastníci pobytu zapojili do aktivit a vzájemně se také poznali. V den začátku kurzu byly tudíž vytvořeny čtyři pracovní týmy, které se 6 v průběhu pobytu ještě následně rozdělily na menší týmy podle zadání probíhajících činností. Lidé v týmech si tak mohli zkusit kooperaci a komunikaci v pětičlenných i větších skupinách. Následně se pak scházeli v průběhu pobytu při přednáškách, programových rozborech, prezentacích a také ve svém volnu. Na počátku kurzu v přírodě si všichni ozřejmili úkoly jednotlivých činností, ustanovila se základní koncepce pro pobyt a výcvik ve středisku a účastníci se navzájem lépe poznali a sblížili. Co všechno v pěti následujících dnech studenti pobytu prožili? Důsledkem přednášek a výuky se ozřejmil kontext zážitkové pedagogiky a pobytu v přírodě. Dále se probírala teorie výchovných aplikací aktivit v přírodě, bezpečnost a ochrana zdraví při pobytu v přírodě a práce s mapou a dalšími specifickými pomůckami pro orientaci v přírodě. Dalším úkolem studentů bylo zkoumání krajiny, pěší tůra po blízkém i vzdálenějším okolí za přírodními krásami a kulturními památkami. Vrcholem pětidenního kurzu na Lipně bylo zcela jistě odpoledne, v němž se překonávaly nízké i vysoké lanové překážky. Mnoho úskalí a zábavy přinesla nízká lana, jejichž zdolání ukázalo, jaké dovednosti týmy mají a zda jsou schopny kolektivní kooperace. Poslední den byl celý kurz vyhodnocen a z odpovědí a reakcí účastníků se dalo odvodit, jak moc se cíle činností v přírodě a jejich očekávání splnily. Co říci závěrem. Účastníci pobytu prožili netradiční a zajímavé outdoorové aktivity. Viděli několik možností, jak se dá aplikovat zážitková pedagogika. Dále se seznámili s tím, co je třeba respektovat při pobytu v přírodě (s bezpečností, ochranou přírody, ekologií). Studenti měli dále šanci vylepšit si své komunikační schopnosti, vyzkoušet si skupinovou spolupráci a řešit společně náročné nepředvídatelné situace. Naučili se také vyhodnotit reflexe prováděných činností během pobytu. Všechny aktivity a úkoly byly plněny s nadšením a zájmem studentů a panovala dobrá nálada. Myslím, že všichni kdo zatoužili po relaxaci a odreagování od všedních činností, musí být spokojeni. A doufám, že i z hlediska lektorů pobyt splnil jejich očekávání. Pavel Lenfeld

7 Studium handicapovaných studentů Dobrý den, Honzo, jste prvním handicapovaným studentem na naší sportovní škole. Máte téměř za sebou první rok studia. Co vás přimělo k rozhodnutí jít studovat vysokou školu? Je to tak, ale nerad bych předbíhal, protože v tuto chvíli mě ještě čeká několik zápočtů a zkoušek. Většina mých kolegů si chce rozšířit vzdělání, u některých to vyžaduje zaměstnavatel a někteří studují z vlastní iniciativy. V mém případě šlo o vlastní iniciativu a zájem o dosažení dalšího stupně vzdělání. A proč zrovna Vysokou školu tělesné výchovy a sportu Palestru? Důvodů bylo hned několik, původně jsem zvažoval studium na FTVS UK v Praze, ale nakonec jsem se rozhodl pro Palestru. Bohužel musím konstatovat, že ne všechny vysoké školy mají zájem, aby u nich studovali i studenti s tělesným handicapem a zvlášť ty, se zaměřením na sport. Při schůzce s vedením Palestry jsem se otevřeně bavil o možnostech studia, o mém zdravotním handicapu a samozřejmě o individuálním studijním plánu, který by mi umožnil studium přizpůsobit mým potřebám. Setkal jsem se se vstřícným postojem a porozuměním ze strany školy a později i ze strany kolegů. Rád bych se pokusil vyvrátit mýtus, že tělesně handicapovaný student nepatří na vysokou školu se sportovním zaměřením. Jak se vám daří skloubit studium se sportem? Jste paraplegik a váš pohybový handicap se dá považovat za dost zásadní. Já vás obdivuji, řada lidí, kteří jsou zdraví, si neustále na něco stěžují, vy plníte všechny povinnosti na 150 procent. Zimní semestr se dal poměrně dobře skloubit se zimní přípravou, i docházku na jednotlivé přednášky jsem měl téměř bez absencí. Horší situace nastala v letním semestru, absolvoval jsem několik soustředění v zahraničí a bohužel absence se staly poznávacím znamením tohoto období. Začátek závodní sezóny se opět negativně projevil na mé docházce, ale naštěstí díky individuálnímu studijnímu plánu, to není zásadní překážkou. Děkuji za vyjádření obdivu, ale mé studium na VŠ je opravdu teprve na začátku. Až čas a následující ročníky ukážou, jestli všechny studijní povinnosti skutečně zvládám. Jste úspěšný sportovec a reprezentant ČR. Jakým sportům se věnujete a jakých úspěchů jste zatím dosáhl? Vrcholově se věnuji disciplíně handbike, která je součástí para-cyklistiky. V tomto sportovním odvětví mám ambice něco dokázat a v tuto chvíli je pro mě sportovní kariéra prioritou. Z dosažených výsledků v loňském roce bych zmínil titul Mistra České republiky v časovce jednotlivců, 7. místo v evropském poháru EHC-UCI a 1. místo v Českém poháru handbike. V tréninkovém a závodním programu mi bohužel nezbývá čas na další systematické sportování. V rámci zimní přípravy a rozvoje všeobecné kondice se doplňkově věnuji plavání, tenisu a v zimních měsících lyžování na monoski. Máte recept na to, jak se poprat s obtížnými situacemi v životě? Pokud za obtížnou životní situaci považujete můj úraz, který mě odkázal na vozíček, tak si myslím, že je důležité pokračovat v cestě za svými cíli. Když to shrnu, tak v patnácti letech jsem začínal se závody na horských kolech a podle dosahovaných výsledků jsem měl potenciál výkonnostního růstu. Jako zlomový okamžik po úraze považuji to, že jsem začal znovu sportovat a coby handicapovaný sportovec jsem se vrátil zpět na start závodních tratí. I když se mi změnily fyzické možnosti, tak jsem vždy šel za svými představami a sny a myslím si, že je to pro mě hnacím motorem v situacích, kdy mi není zrovna do zpěvu. Jaké jsou vaše zážitky z prvního roku studia? Z mého pohledu není první rok, tak náročný z pohledu studijních nároků, ale spíše přivyknutí si na nový režim výuky a asi jako každý dálkový student i já bojuji s nedostatkem času. Spolu se svými kolegy jsme se setkali s organizačními a informačními nedostatky. Ale zpětně tomu nepřikládám význam, protože v podstatě šlo jen o jiný princip výuky než na střední škole. Čemu byste se chtěl věnovat v profesním životě? V posledním půlroce se aktivně podílím na realizaci projektu, který je pochopitelně spojen se sportem. Pokud vše půjde podle plánu, tak bych během několika měsíců měl založit vlastní firmu. Předmět mého podnikání je v určitém pohledu určen pro minoritní oblast sportu, nicméně jde o velmi rychle se rozvíjející odvětví a nepochybuji o finanční návratnosti. Počáteční realizace každého projektu je velmi křehká a proto mi promiňte, že nejsem konkrétní. Samozřejmě si nechávám i zadní vrátka, kdyby mé plány nevyšly podle představ. Rád bych se se svým vzděláním uplatnil v jiných sférách sportovního světa. Lákalo by mě trenérství nebo sportovní marketing. Honzo, moc děkuji za rozhovor a za všechny držím palce k dalším studijním i sportovním úspěchům. Markéta Šauerová 7

8 Wellness výjezd Západní Čechy Wellness výjezd je součástí výuky studentů 1. ročníku kurzu Celoživotního vzdělávání Wellness praktik. Tak jako minulý rok i letos jsme výjezd pořádali za účasti dr. Vackové. Rozhodli jsme se pro Západní Čechy. Jako wellnessové cíle jsme zvolili lázeňská města Jáchymov, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně. Se studenty jsme se setkali v Jáchymově, abychom navštívili lázeňské hotely, prostory pro lázeňské procedury a wellness centrum. Prohlídku jsme začali v krásném lázeňském hotelu Astoria, kde jsme si prohlédli hotelové zázemí pro hosty a dozvěděli jsme se o historii lázeňství v Jáchymově. Lázně mají téměř stoletou historii a používají minerální radonovou vodu, která má speciální léčebný účinek na lidský organimus. Ve městě jsme si prohlédli léčebné centrum Agricola, lázeňské hotely Radium Palace a Běhounek, kde jsme shlédli zajímavý pořad o Jáchymově lázeňském městě. a rehabilitační zařízení s teplým bazénem, vybaveným masážními tryskami, vířivou lavicí, gejzírem, silným protiproudem a whirpoolem pro 8 osob. Celkové prostředí na nás udělalo velký dojem. Aquaforum Dalším naším zastavením bylo AQUAFO- RUM ve Františkových Lázních, které čítá 3 vnitřní a 3 venkovní bazény s vodními atrakcemi, whirlpooly, tobogán, vodní skluzavky, vodní jeskyně, vodní stěnová masáž, vzduchové masážní lavice, vzduchová perlička, vřídla, vzduchová trubková lehátka, sauna, venkovní beach volejbal, dětské venkovní hřiště. Navštívili jsme také zázemí a strojovnu tohoto krásného vodního centra. Navštívili jsme Balneo provoz, který nabízí suché uhličité koupele, perličkové koupele, vířivé koupele, skotské masáže, klasické masáže, reflexní masáže, podvodní masáže, cvičení v bazénu, elektroléčbu, plynové injekce, inhalace, oxygenoterapii, magnetoterapii, Aslanovu gerovitalovou kúru. V areálu hotelu se nachází nově zrekonstruovaný bazén s masážním programem, vířivkou, protiproudy a masážními labutími krky, římskou lázní, whirlpoolem a saunou. Exkurze nás velmi nadchla a potvrdila, že se hoteloví welness manažeři vydali velmi dobrou cestou a vzali si k srdci dobře míněné rady paní dr. Vackové. OREA hotel Monty Po prohlídce Jáchymova jsme odjeli na Boží Dar, kde byla pro nás připravena přednáška o aktivitách města v oblasti cestovního ruchu, kterou zajistilo Infocentrum Boží Dar. Jelikož bylo krásné počasí, vydali jsme se se studenty na Ježíškový okruh okolím Božího Daru.Večer jsme se odjeli ubytovat do Parkhotelu Sokolov. Druhý den jsme se vydali do Františkových Lázní. Hotel Komorní hůrka nás nadchl. Nejenom příjemným výkladem pana ředitele, ale i komorním prostředím Wellness hotelu, jehož nedílnou součástí je Wellness centrum relaxace a rehabilitace. V hotelu je rekreační 8 Komorní hůrka Parkhotel Sokolov Večer jsme navštívili wellness centrum Parkhotelu Sokolov, kde jsme byli ubytováni. Třetí den v dopoledních hodinách jsme měli exkurzi v krytém bazénu Sokolov, kde je ředitelem náš student 1. ročníku kombinovaného studia VŠTVS Palestra Karel Koutecký. Prohlídka byla i v zázemí a strojovně bazénu, byli jsme seznámeni se zajímavým projektem rozšíření bazénu. Po exkurzi jsme odjeli do Mariánských Lázní, kde jsme navštívili OREA hotel Monty. Prohlídka hotelu byla velmi zajímavá a poučná. Po zajímavé prohlídce jsme odjeli na poslední místo našeho Wellness výjezdu, a to byl Parkhotel Golf v Mariánských Lázních. Exkurzi zajistil dr. Samek, šéflékař balneo provozu. Hotel je zaměřený více na balneo služby, wellness je pro ně doplňkem. Wellness výjezd se nám velmi líbil a potvrdil, že wellness výjezdy pro studenty jsou velmi potřebné, poučné a zajímavé. Studenti zde spojí své nabyté teoretické znalosti s praktickými ukázkami zavedených wellness hotelů a wellness center. Jsme velmi rádi, že nám VŠTVS Palestra wellness výjezd umožnila a zajistila. Bc. Monika Donevová Parkhotel Golf

říjen 2012 Rozhovor s Mgr. Pavlem Špačkem Dobrovolníci na olympiádě Diagnostické centrum PALESTRA Historie Olympijských her

říjen 2012 Rozhovor s Mgr. Pavlem Špačkem Dobrovolníci na olympiádě Diagnostické centrum PALESTRA Historie Olympijských her Rozhovor s Mgr. Pavlem Špačkem Dobrovolníci na olympiádě 2 říjen 2012 Diagnostické centrum PALESTRA Historie Olympijských her Milí čtenáři, v rukou držíte druhé číslo časopisu Palestra, které se nemohlo

Více

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v dubnu jste měli možnost se poprvé setkat s NÁVŠTĚVNÍKEM Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Více

Studujte s námi. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu

Studujte s námi. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Studujte s námi. Pilská 9, Praha 9 Hostavice Diagnostické centrum Slovačíkova 400/1, Praha 9 - Kbely Nabízíme komplexní služby v oblasti vzdělávání: Magisterské studium

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Úvodní slovo rektora. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jakýmsi nepsaným pravidlem úvodního slova většiny časopisů bývá snaha redakce upozornit na konkrétní události

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Sborník textů konference Léčebná kúra pro české a moravské lázně Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Konference o stavu a cílech českých a moravských lázní v rámci projektu Karlovarský týden 2006,

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 2 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE řidičák několik slov ke vzdělávání vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží vzdělání v dnešní společnosti situace organizací

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra tělesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Management sportovní Rezervační systém volnočasových aktivit

Více

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 01 2013 Den s... Karlem Havlíčkem Pracovní den s děkanem FES Strana 04 Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou

Více

Škola s dobrým startem

Škola s dobrým startem Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro gymnázium se sportovní přípravou Škola s dobrým startem Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Slovo úvodem. Vážení kolegové, vážení žáci, studenti a příznivci naší školy,

Slovo úvodem. Vážení kolegové, vážení žáci, studenti a příznivci naší školy, Slovo úvodem Vážení kolegové, vážení žáci, studenti a příznivci naší školy, dovolte, abych Vás přivítal nad otevřenou výroční zprávou Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Šumperku. Stránky

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999)

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) (Od 1.1.2002 je součástí školy také mateřská škola Janákova,

Více

PRŮVODCE VOLITELNÝMI SPORTY NA VYSOKÉ ŠKOLE POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

PRŮVODCE VOLITELNÝMI SPORTY NA VYSOKÉ ŠKOLE POLYTECHNICKÉ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra sportů PRŮVODCE VOLITELNÝMI SPORTY NA VYSOKÉ ŠKOLE POLYTECHNICKÉ JIHLAVA Jaromír Fuchs, Emanuel Hurych, Pavla Křenová, Bohumír Machovec 2007 Recenzovali: doc.

Více

Informační bulletin Školského komplexu

Informační bulletin Školského komplexu Informační bulletin Školského komplexu Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.

Více

Škola s dobrým výhledem

Škola s dobrým výhledem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Škola s dobrým výhledem Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie VÝZNAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI LITEŇ. Bakalářská práce.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie VÝZNAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI LITEŇ. Bakalářská práce. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie VÝZNAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI LITEŇ Bakalářská práce Eva Knopová Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (2009-2012)

Více

FÓRUM. Dopis prezidentovi Hospodářské komory ČR. Stojíme o ruskou klientelu? Letní mrazivé pohlazení

FÓRUM. Dopis prezidentovi Hospodářské komory ČR. Stojíme o ruskou klientelu? Letní mrazivé pohlazení FÓRUM ČERVENEC SRPEN 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Dopis prezidentovi Hospodářské komory ČR Stojíme o ruskou klientelu? Letní mrazivé pohlazení Pivovary Staropramen

Více

MASARYKOVA UNIVERSITA

MASARYKOVA UNIVERSITA MASARYKOVA UNIVERSITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Budování organizační struktury plaveckého klubu Kometa Brno v nových podmínkách po roce 1989. Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU STR. 04 06 NAŠE ŠKOLY PRVŇÁČCI MÍŘÍ K ZÁPISU: CO NABÍZÍ ŠKOLY V PRAZE 14 STR. 16 ROZHOVOR: MANŽELÉ KÁDNEROVI VYMÝŠLET

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

praha Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

praha Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

zima 2011 jaro 2012 Velké menu OZP Rok změn a reforem OZP v akci

zima 2011 jaro 2012 Velké menu OZP Rok změn a reforem OZP v akci zima 2011 jaro 2012 Velké menu OZP Rok změn a reforem OZP v akci Do Londýna s OZP OBSAH Rok změn a reforem... 3 Reforma a my 4 OZP vaše elektronická pojišťovna 6 Inspirujte nás 8 Medicína je tvrdá a spravedlivá

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

září 2006 LISTY UNIVERZITY OBRANY

září 2006 LISTY UNIVERZITY OBRANY září 2006 LISTY UNIVERZITY OBRANY EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XIII. ROČNÍK www.gaudeamus.cz BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ PAVILON BRNO 31.10. 3.11.2006 NA VELETRHU SE PREZENTUJÍ

Více