Den otevřených dveří Tak jde život s Palestrou. Studium handicapovaných studentů Rozhovor s rektorem VŠTVS Palestra Prof. PhDr. Václavem Hoškem, DrSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Den otevřených dveří Tak jde život s Palestrou. Studium handicapovaných studentů Rozhovor s rektorem VŠTVS Palestra Prof. PhDr. Václavem Hoškem, DrSc."

Transkript

1 1 březen 2012 Den otevřených dveří Tak jde život s Palestrou Studium handicapovaných studentů Rozhovor s rektorem VŠTVS Palestra Prof. PhDr. Václavem Hoškem, DrSc.

2 Milí čtenáři, V rukou držíte historicky první číslo Palestráckého časopisu. Ano, již i k nám dorazil vynález slavného Gutenbergra a rozhodli jsme se dát světu na odiv naše poznatky ze studia, zážitky s ním spojené a nejen to. Mimo jiné se dočtete pestrou historii školy. Můžete si přečíst rozhovor s rektorem, velice vitálním a váženým prof. PhDr. Václavem Hoškem, DrSc., který mimo jiné také oplývá smyslem pro humor. Dále střípky vzpomínek a mnoho jiného. Do budoucna bychom Vám chtěli přinášet rozhovory a články o profesorech, nadějných sportovcích z řad studentů a poznatky vhodné ke studiu, tipy na zajímavou literaturu a jiné zajímavosti. Fantazii se meze nekladou a uvítáme příspěvky i nápady Vás všech. Někteří Rejpalové vypadnuvší z notoricky známé pohádky by mohli namítat, že je zbytečné psát časopis či noviny a o čem bychom chtěli pořád psát AVŠAK skepsi hážeme za hlavu a vydáváme se vstříc možnosti přispět svou trochou do mlýna. Ano, možná má naše škola kroniku, jež zachycuje všechny důležité události, ale copak nevíte, jak jsou Kosmas a pan neznámý považováni za nevěryhodný historický pramen? Píšeme svou vlastní historii a až nastane čas odejít, rozhodně po nás něco zůstane. Na závěr děkuji PhDr. Markétě Šauerové, Ph.D. za podporu při realizaci školního časopisu, jelikož bez ní by byl tento nápad jen koncept na A4 ve Wordu.. Hezké čtení Jaroslava Gellnerová. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu, PALESTRA PALESTRA je školou mladou a stále se rozvíjející. Za dobu své existence dokázala, že je významným článkem v oblasti vysokoškolského vzdělávání, postupně rozšiřuje pole své působnosti, pružně reaguje na poptávku na trhu, oslovuje zájemce o studium z řady dalších oborů a navazuje spolupráci s dalšími institucemi. Období prvních pěti let se odvíjelo ve znamení stabilizace - jak v oblasti odborné profilace, tak v oblasti klima školy, stabilizace pedagogického sboru. Palestra své místo v odborném světě našla a jejím dalším úkolem je své jméno pomocí kvalitních studentů a zajímavé nabídky studijních oborů dále rozšiřovat. Hlavním těžištěm zájmu školy v tomto období bylo rozšířit nabídku stávajících programů (i v rámci celoživotního vzdělávání) a snaha o získání akreditace magisterského studia. Začala se profilovat svým zájmem o přípravu odborníků do oblasti wellness. Tyto snahy vyvrcholily koncem roku 2009 konáním konference Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů. Počet studentů v tomto období mírně vzrostl, výsledky absolventských prací se významně uplatňují v praxi, absolventi dále úspěšně pokračují ve studiích magisterských oborů na jiných, i státních školách. Od svého vzniku nabízí vysoká škola svým studentům možnost studijních a pracovních mezinárodních výměnných pobytů v rámci programu Erasmus, každoročně odjíždí do zahraničí studovat zájemci o tyto pobyty, v roce 2010 přivítala Palestra své první zahraniční studenty i na své půdě. Stejně jako v prvních letech své existence, i nadále Palestra usiluje o zkvalitnění prostředí 2 školy, každoročně probíhají rekonstrukce uvnitř budovy i okolí školy. V roce 2008 byl zbudován bezbariérový přístup, byly rekonstruovány prostory sociálního zázemí pro studenty, v dalších letech byly postupně modernizovány učebny. Velkým úspěchem Palestry je vybudování diagnostického centra, které svým moderním vybavením slouží nejen k zajištění vysokého nadstandardu výuky, ale i pro širokou veřejnost, která má možnost centra využít včetně lékařských konzultací. Palestra v letech navázala spolupráci s dalšími institucemi z oblasti výzkumu a vzdělávání (Casri, Wobenzym, zahraniční univerzity), pokračuje spolupráce s dosavadními partnery Institut vězeňské služby, Klokánek apod. Studijní bakalářský program Tělesná výchova a sport Vysoká škola tělesné výchovy a sportu, PALESTRA zastřešuje pod studijním bakalářským programem Tělesná výchova a sport obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog. Oba obory jsou určené pro sportovně zaměřené studenty a studentky. Studenti v průběhu studia ověřují získané poznatky v praxi (ve sportovních klubech, ve wellness a fitness centrech, při významných sportovních aktivitách, spolupodílí se na organizaci zajímavých a výjimečných sportovních událostí (Prague International Marathon, Jizerská 50, seriál závodů Kolo pro život, ). Obor Sportovní a volnočasový pedagog obsahuje více předmětů pedagogickopsychologického zaměření. Studenti tohoto zaměření se během studia podílejí na přípravě a realizaci projektů zaměřených na podporu volnočasových aktivit a osobnostního rozvoje různých cílových skupin (domy seniorů, azylový dům, Klokánek apod.). Absolvent této specializace může v případě zájmu získat i Osvědčení pro Vychovatele. Oba obory je možné studovat jak v prezenční, tak kombinované formě: Během studia mohou získat studenti (při splnění předepsaných povinností) osvědčení: Instruktor lyžování, Cvičitel plavání, Instruktor fitcentra, Sportovní a rekondiční masér apod. Sportovní předměty jsou zaměřené především na didaktiku (vedení sportovních aktivit) nevyžaduje se vrcholová úroveň. Součástí studia je i široká nabídka sportovních kurzů lyžařský, cyklistický, vodácký, rafting, skialpinistický kurz, kurz vysokohorské turistiky. Studenti, kteří ve svém sportu dosahují vrcholové úrovně, mohou požádat o individuální studijní plány. Na škole studují i hendikepovaní studenti, škola jim vychází vstříc formou individuálních studijních plánů. V roce 2010 se v rámci reakreditace oboru Sportovní a kondiční specialista podařilo získat novou specializaci Wellness, která je určena zejména studentům se vztahem ke sportu a zdravému životnímu stylu, kteří ale předpokládají své uplatnění více v oblasti lázeňství, regenerace a rekondicie wellness služby. Ve spolupráci se sportovními svazy připravujeme především pro studenty Palestry možnost získání trenérských licencí. Studenti mají možnost studovat i v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus.

3 Rozhovor s rektorem VŠTVS Palestra prof. PhDr. Václavem Hoškem, DrSc. Dobrý den, pane profesore. Jsem ráda, že jste si udělal čas na náš rozhovor. Ráda bych se zeptala, jak jste vnímal myšlenku a následnou realizaci soukromé vysoké školy se sportovním zaměřením? Já jsem tuto ideu i realizaci přivítal, protože sport je velmi široká oblast s mnoha přesahy do mimosportovních oblastí a tradiční vysokoškolské vzdělání bylo zaměřeno především na učitelskou a trenérskou přípravu, především na oblasti kultivace lidského výkonu. A to samozřejmě nepokrývá ani zdaleka celou sportovní oblast. Je celá řada oblastí ve sportu, která je v tomto systému málo obhospodařovaná (sport rekuperativní, obohacující životní styl, sportování idiomeliorativního typu, prožitkový sport, wellness programy aj.). Takže jakákoliv další sportovní škola nebo jiná škola má možnost reagovat na eventuelní poptávku ze společenské praxe. Palestra hledá své místo na trhu odborností orientovaných na somatomentální rozvoj člověka a snaží se zaměřit svou činnost na ty dosud zanedbávané oblasti. Nyní s odstupem několika let, plní se Vaše ideje týkající se existence školy, jejího případného rozrůstání apod.? Historie Palestry není ještě tak dlouhá. Palestra získala státní souhlas v roce 2003, takže na začátku hledala svůj specifický režim, konstituovala akademické prostředí, vytvářela jednotlivou pedagogickou dokumentaci, a to byly úkoly pro první období. Současně s tím si hledala svůj specifický obsah a zaměření. V poslední době se Palestra zaměřuje na nevýkonové pojetí v oblasti tělesné výchovy. Stávající tělovýchovné fakulty jsou postiženy výkonovým paradigmatem. Palestra toto výkonové paradigma nahrazuje paradigmatem prožitkovým nebo zážitkovým a v poslední době se orientuje i na problematiku wellness, která souvisí s cvičebními a v přírodě provozovanými programy. Jak hodnotíte zkušenost být rektorem VŠTVS Palestra po mnohaletém působené na FTVS? Zkušenosti jsou dobré a hodnotím je zcela kladně. Na FTVS jsem měl možnost vykonávat akademickou funkci v přelomovém období a bylo velice svízelné přeorientovat školu s mnohaletým vývojem a poměrně konzervativní na nové společenské podmínky, které nastaly. Takže daleko jednodušší pozice nastává u školy, která vzniká nově, za nových podmínek, takřka na zelené louce, kde lze všechno orientovat k tomu, aby to vyhovovalo současným podmínkám jak tuzemským, tak mezinárodním. Máte určité vize do budoucna? Samozřejmě máme vize, které souvisí s tím, že vysoká škola musí reagovat na společenskou poptávku. V poslední době jde o aktivity, které se souhrnně koncipují v oblasti wellness. Jde spíše o biopsychosociální účinky sportování tak, aby byly naplněny okolnosti osobní pohody a směřování ke zdravému životnímu stylu. Aktuální starostí a cílem je otevření magisterského programu v oblasti wellness, a to proto, že na bakalářské úrovni studia nelze skloubit všechny požadavky na tento studijní program. Což není jednoduché, jelikož je nutná kooperace s medicínsko-biologickou oblastí a s dalšími složkami, kterých se to dotýká. Je dle Vašeho názoru úspěšné uplatnění absolventů v oboru? To závisí na absolventech a jsou příklady excelentního uplatnění a jsou možná také případy, kdy mají absolventi s uplatněním problémy. Nejsem 100% informován, ale v průběhu let jsem se přesvědčil o celé řadě mimořádně úspěšných absolventů, kteří se k mému velkému překvapení uplatnili např. v péči o seniorskou populaci, až mne někdy překvapilo jak pestré, mnohotvárné a často speciálně úspěšné uplatnění absolventů je. Jeden z mých prvních diplomantů na Palestře pokračuje na doktorském studiu FTVS, tudíž to je pro mne příkladem dobré vysokoškolské kariéry. Samozřejmě jako vždy to záleží na osobnosti studenta. Teorie říká, že studenti jsou rozděleni podle tzv. Gaussovy křivky, nejvíce je průměrných, menší počet je excelentních a malý počet takových, kteří mnoho cti škole nedělají. Snažíme se, aby těch nejlepších bylo samozřejmě co nejvíce, aby přispívali k dobré tradici školy. Máte stále aktivní vztah ke sportu, popřípadě který preferujete a pěstujete? Vzhledem k věku už sport v pravém slova smyslu (citius, altius, fortius) moc neprovozuji. Původně jsem byl atlet, později jsem se hodně věnoval činnosti instruktora sportovního potápění. Dlouhá desetiletí jsem hrál rekreačně basketbal, čehož jsem musel z artritických důvodů nechat. Jezdím na kole a spojuji to s transportem, takže už to ani není sport, ale transport. V létě se snažím hodně plavat a k pohybovým aktivitám mě provokují převážně vnoučata, se kterými v létě absolvuji mnoho pohybových aktivit a mohu je zasvětit do pohybových disciplín, jako např. vodní turistika. Letos máme v plánu zvládnout základy jachtingu. Takže se jedná o aktivity vyprovokované těmi nejmenšími z rodiny. Jinak je má sportovní aktivita v takové udržovací fázi, kondiční a rekreační. Než se rozloučíme, vzkázal byste něco studentům? Nechtěl bych dělat proklamace či kázání (smích). Studenti jsou a byli vždy svébytnou populací, která si určitě poradí bez nějakých doporučení. Vzkázal bych studentům, aby neměli zábrany v kontextu s možnostmi dnešní doby. Svým způsobem závidím dnešní možnosti, které ve svázané době mého mládí byly nepředstavitelné. Dnes vládne svoboda umožňující všemožné ohromné věci a to ve smyslu rozšíření akčního rádiu, všelijakých aktivit na poli mezinárodním. Aktivit závislých na invenci a vynalézavosti jedinců, takže studenti by neměli být zápecníci, svázaní konvencemi, ale měli by být těmi, kteří nalézají nové možnosti, souvislosti, obzory. Rád bych tedy vyzval studenty, aby byli aktivní, zvídaví a aby využívali naskýtající se obrovské možnosti. Protože mám dojem, že studenti nevyužívají ani zdaleka programů, které jsou k mání např. hotové mezinárodní programy, natož aby si odvážné programy koncipovali sami. Pane profesore, děkuji za rozhovor. Jaroslava Gellnerová 3

4 Tak jde život s PALESTROU V říjnu roku 2009 byl pro mne a mé spolužáky odstartován běh na dlouhou trať. Tento závod trvá již 2 roky a my se nacházíme v předposlední etapě závodu. Obory Sportovní kondiční specialista a Volnočasový pedagog nám otevřely nové obzory a náhled na sport jako vědu. Je to již dva roky, co do nás vážení docenti, doktoři, profesoři vštěpují spousty informací a snaží se, abychom k oboru procitli kladným vztahem. Při pomyšlení na začátky onoho pomyslného běhu, se musím usmívat, neboť mi hlavu zaplaví směsice vzpomínek V úvodu jsme se seznámili s docentem Neumanem, jenž zanechal rozhodně velký dojem. Netradiční adrenalinové aktivity a hry v přírodě byly osvěžením v době monotónních donekonečna opakujících se pinkacích her. Co se týče mne, překonávala jsem samu sebe. V podstatě funguje pan docent jako návyková droga, narkotikum či omamná látka, chcete li. Proč? To je přeci snadné, dokázal v nás vyvolat pocit štěstí zvednutím hormonu adrenalinu v krvi. Abstinenční syndrom trval až do zimy, kdy jsme se vydali na lyžařský kurz I. V Itálii jsem nalezla svou ztracenou lásku běh na lyžích. Protože jsme potřebovali svou drogu, o pár měsíců později jsme se ocitli na kurzu s názvem Pobyt a výchova v přírodě I, kde jsme byli opět napumpováni hormonem štěstí. Já jsem si dovolila tento kurz nazvat podle svého jako: Výcvikový tábor pro mladistvé delikventy. Po lezení na stromy, slaňování, překonávání nízkých i vysokých překážek, spršce v Lipně bezprostředně po probuzení apod., jsem velice ráda přivítala odpočinkovou hodinku s mgr. Šircovou, kde jsme leželi uprostřed lesa a vnímali švitoření ptáků, šepot listů a vůbec přírodu jako celek všemi smysly. A tím dávka adrenalinu vůbec nekončí, jelikož máme ještě pár hezkých chvil na kurzech před sebou. Den otevřených dveří S paní dr. Šauerovou jsme se jali dobrého skutku a uspořádali zábavné a hravé odpoledne pro děti v Klokánku a azylovém domě. Jedno velké významné plus pro mne byly masáže, protože komu by se nelíbilo ležet a nechat se masírovat? V regulérní hodině? Ve škole?! Samozřejmě by se život s Palestrou dal podrobně sepsat do trilogie, možná by se dalo o dění ve škole i za ní natočit telenovela, ale můj článek musí být stručný. Sečteno a podtrženo Palestra mi dává mnoho netradičních sportovních zážitků, ale nejen ty. Máme možnost slýchat přednášky z úst takových kapacit, jakými jsou prof. Hošek, docent Tilinger, profesor Dylevský a další uznávaní profesoři, o kterých se budeme moct dočíst v našem časopisu. Nezbývá než nám všem popřát hodně štěstí u zkoušek a úspěšný finish našeho běhu. Jaroslava Gellnerová Dny otevřených dveří slouží zájemcům o studium na naší vysoké škole. Mají možnost si prohlédnout studijní zázemí vysoké školy, včetně technického zajištění, osobně konzultovat ještě před přijetím varianty studia. Dny otevřených dveří se realizují 3x v roce. Termíny těchto dnů je možné najít na webových stránkách školy. Při dnech otevřených dveří pomáhají studenti druhého ročníku, kteří se ujímají role průvodců po škole. Zájemcům ukážou učebny, knihovnu, klubovnu, tělocvičnu, sociální zázemí školy. Součástí prohlídky školy je nabídka provedení diagnostiky na měřicím přístroji In-Body, studenti pod vedením odborného dohledu vysvětlí údaje získané z diagnostiky a doporučí základní postup pro případné zlepšení zjištěného stavu. Od roku 2011 bylo na základě rozhodnutí rektora upuštěno od přijímacích zkoušek, uchazeči procházejí jen přijímacím řízením. 4

5 Studijní obor Sportovní a kondiční specialista aktuální požadavky praxe. Absolvování těchto povinně volitelných předmětů umožní studentům získat specializaci Wellness a tím rozšířit možnosti jejich profesního uplatnění. Studenti oboru Sportovní a kondiční specialista, získají základní, ale i prohloubené a specifické znalosti a dovednosti v oblasti biomedicínských předmětů, v preventivně zdravotní a rekondiční oblasti a v oblasti tělesné výchovy a sportu, které jim umožní přípravu a realizaci pohybových programů pro práci se zdravými i zdravotně oslabenými jedinci. Vhodným výběrem z řady povinně volitelných a volitelných předmětů si rozšíří vědomosti a dovednosti v řadě dalších sportovních disciplin. V rámci odborné praxe si studenti mohou vybrat zaměření cvičitelské, sportovně výkonnostní a sportovně kvalifikační. Seznámí se se specifičností práce s klienty, kteří mají odlišné potřeby a možnosti při realizaci pohybových aktivit, získají dovednost vést sportovní aktivity na různé výkonnostní úrovni v různých typech tělovýchovných, sportovních a sociálních zařízení a mohou využít svých výkonnostních možností ve vybraných sportovních disciplínách. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z: didaktiky TV, psychologie sportu, teorie a metodiky vybrané sportovní disciplíny; kineziologie, fyziologie tělesné zátěže, tělovýchovného lékařství a z obhajoby bakalářské práce. Absolventi tohoto studijního oboru získají uplatnění jako sportovní a kondiční specialisté v tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, ve sportovních svazech, v regeneračních centrech, fitcentrech, ve výrobních i nevýrobních podnicích, v oblasti cestovního ruchu, v armádě a u policie, jako odborní poradci v oblasti zdravotní prevence, hygieny a úrazové zábrany v různých institucích se zaměřením na sportovní činnost nebo jako výchovní pracovníci v mimoškolní tělesné výchově. V rámci reakreditace bakalářských oborů byly do studijního plánu oboru Sportovní a kondiční specialista nově zařazeny dva povinné předměty (Výživa a Funkční vyšetření) a pět povinně volitelných předmětů (Aerobic, Trendy ve wellness, Tvorba kondičních programů, Využití vodních procedur ve wellness a Reflexní metodiky ve wellness). Jejich zařazení je reakcí na závěry konference Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů, které reflektovaly Jedná se o první bakalářský studijní program v ČR se zaměřením na wellness. V rámci specializace se rozšiřuje uplatnění absolventů i na oblast wellness v rámci cestovního ruchu a lázeňství. Student si v rámci povinně-volitelných a volitelných předmětů volí méně sportovních předmětů a více předmětů regeneračních a rekondičních. 5

6 Diagnostické centrum V rámci zvyšování kvality výuky je v budově VOŠ Palestra od listopadu 2009 otevřeno diagnostické centrum se špičkovým přístrojem InBody 230. Diagnostické centrum je novou aktivitou Palestry, kterou nabízí svým studentům v rámci studia, k prohloubení vědomostí v oblasti funkčního vyšetření, zpracování tréninkových plánů a cvičebních programů. Zároveň jsou však služby tohoto centra nabízeny i širší veřejnosti. Diagnostické centrum mohou navštívit jak individuální zájemci, tak i organizované skupiny (sportovci z oddílů, klienti fitcenter apod.), kteří mají zájem o odborné informace, se kterými mohou dále pracovat ve svých tréninkových plánech. Pro zájemce o diagnostiku provádí měření odborníci VŠTVS Palestra, v rámci diagnostiky se zaměřuje pozornost na objem svalové a tukové hmoty, množství bílkovin a vody v těle, svalovou symetrii, aerobní prahy a celou řadu dalších parametrů, které je možné využít při vlastní činnosti ve fitcentrech, formovacích či hubnoucích programech. K diagnostice je používán moderní diagnostický přístroj InBody 230, zátěžový běžecký pás a ergometr. Z celkového vyšetření získá každý zájemce přehledné výsledky v grafické i tabulkové formě, podle kterých pak může jejich trenér či konzultant upravit příslušné tréninkové plány. Zájemcům jsou nabízené i vlastní poradenské služby lékaře, odborníka na cvičení či výživu, kteří mohou podle rozboru získaných údajů z vyšetření navrhnout úpravu stávajících cvičebních a tréninkových plánů. Centrum je vybaveno cyklo ergometrem a běžeckým pásem pro zjišťování a měření zátěžových charakteristik při sportovním výkonu, dále pak přístroji na měření tlaku, spirometrem a přístrojem InBody 230. Analýza složení těla na na InBody umožňuje zjistit: složení těla; svaly tuky; diagnostikovat obezitu; vyváženost postavy; retenci vody (otoky); útrobní tělesný tuk; doplňující údaje; celkové vyhodnocení; růstový diagram. Na základě těchto informací se dále sestavuje cvičební plán a dochází k návrhu na úpravu celkové dosavadní životosprávy. Pobyt v přírodě I Za krásného slunečného dne v neděli vyrazila Palestra, jako již každoročně, na kulturně poznávací Pobyt a výchovu v přírodě. Útočištěm se nám stalo rekreační středisko Jezero u Nové Pece, které se nachází v těsné blízkosti Lipenského jezera. Ubytováni jsme byli v krásné a tiché části Šumavy v chatičkách. Areál je rozdělený do 4 menších částí a každá z nich má své zázemí. Jeden areál má šestilůžkové chatičky s vlastním sociálním zařízením. Zbylé 3 areály mají čtyřlůžkové chatičky se společným sociálním zařízením. Všechny chatičky jsou vybaveny elektrickou energií. V jednom z těchto areálů jsme se nacházeli i my. Co se týká stravování, měli jsme zajištěnu plnou penzi. Snídaně byly formou bufetu, oběd byl polévka a hlavní jídlo, večeře byla teplá + druhá večeře (chléb, pomazánka), ke každému jídlu bylo podáváno pití. Samotnou náplň kurzu vytvářel tým tří stálých a dalších tří vypomáhajících lektorů vysoké školy Palestra podle daného místa a cílů dané aktivity. Účelem bylo, aby se všichni účastníci pobytu zapojili do aktivit a vzájemně se také poznali. V den začátku kurzu byly tudíž vytvořeny čtyři pracovní týmy, které se 6 v průběhu pobytu ještě následně rozdělily na menší týmy podle zadání probíhajících činností. Lidé v týmech si tak mohli zkusit kooperaci a komunikaci v pětičlenných i větších skupinách. Následně se pak scházeli v průběhu pobytu při přednáškách, programových rozborech, prezentacích a také ve svém volnu. Na počátku kurzu v přírodě si všichni ozřejmili úkoly jednotlivých činností, ustanovila se základní koncepce pro pobyt a výcvik ve středisku a účastníci se navzájem lépe poznali a sblížili. Co všechno v pěti následujících dnech studenti pobytu prožili? Důsledkem přednášek a výuky se ozřejmil kontext zážitkové pedagogiky a pobytu v přírodě. Dále se probírala teorie výchovných aplikací aktivit v přírodě, bezpečnost a ochrana zdraví při pobytu v přírodě a práce s mapou a dalšími specifickými pomůckami pro orientaci v přírodě. Dalším úkolem studentů bylo zkoumání krajiny, pěší tůra po blízkém i vzdálenějším okolí za přírodními krásami a kulturními památkami. Vrcholem pětidenního kurzu na Lipně bylo zcela jistě odpoledne, v němž se překonávaly nízké i vysoké lanové překážky. Mnoho úskalí a zábavy přinesla nízká lana, jejichž zdolání ukázalo, jaké dovednosti týmy mají a zda jsou schopny kolektivní kooperace. Poslední den byl celý kurz vyhodnocen a z odpovědí a reakcí účastníků se dalo odvodit, jak moc se cíle činností v přírodě a jejich očekávání splnily. Co říci závěrem. Účastníci pobytu prožili netradiční a zajímavé outdoorové aktivity. Viděli několik možností, jak se dá aplikovat zážitková pedagogika. Dále se seznámili s tím, co je třeba respektovat při pobytu v přírodě (s bezpečností, ochranou přírody, ekologií). Studenti měli dále šanci vylepšit si své komunikační schopnosti, vyzkoušet si skupinovou spolupráci a řešit společně náročné nepředvídatelné situace. Naučili se také vyhodnotit reflexe prováděných činností během pobytu. Všechny aktivity a úkoly byly plněny s nadšením a zájmem studentů a panovala dobrá nálada. Myslím, že všichni kdo zatoužili po relaxaci a odreagování od všedních činností, musí být spokojeni. A doufám, že i z hlediska lektorů pobyt splnil jejich očekávání. Pavel Lenfeld

7 Studium handicapovaných studentů Dobrý den, Honzo, jste prvním handicapovaným studentem na naší sportovní škole. Máte téměř za sebou první rok studia. Co vás přimělo k rozhodnutí jít studovat vysokou školu? Je to tak, ale nerad bych předbíhal, protože v tuto chvíli mě ještě čeká několik zápočtů a zkoušek. Většina mých kolegů si chce rozšířit vzdělání, u některých to vyžaduje zaměstnavatel a někteří studují z vlastní iniciativy. V mém případě šlo o vlastní iniciativu a zájem o dosažení dalšího stupně vzdělání. A proč zrovna Vysokou školu tělesné výchovy a sportu Palestru? Důvodů bylo hned několik, původně jsem zvažoval studium na FTVS UK v Praze, ale nakonec jsem se rozhodl pro Palestru. Bohužel musím konstatovat, že ne všechny vysoké školy mají zájem, aby u nich studovali i studenti s tělesným handicapem a zvlášť ty, se zaměřením na sport. Při schůzce s vedením Palestry jsem se otevřeně bavil o možnostech studia, o mém zdravotním handicapu a samozřejmě o individuálním studijním plánu, který by mi umožnil studium přizpůsobit mým potřebám. Setkal jsem se se vstřícným postojem a porozuměním ze strany školy a později i ze strany kolegů. Rád bych se pokusil vyvrátit mýtus, že tělesně handicapovaný student nepatří na vysokou školu se sportovním zaměřením. Jak se vám daří skloubit studium se sportem? Jste paraplegik a váš pohybový handicap se dá považovat za dost zásadní. Já vás obdivuji, řada lidí, kteří jsou zdraví, si neustále na něco stěžují, vy plníte všechny povinnosti na 150 procent. Zimní semestr se dal poměrně dobře skloubit se zimní přípravou, i docházku na jednotlivé přednášky jsem měl téměř bez absencí. Horší situace nastala v letním semestru, absolvoval jsem několik soustředění v zahraničí a bohužel absence se staly poznávacím znamením tohoto období. Začátek závodní sezóny se opět negativně projevil na mé docházce, ale naštěstí díky individuálnímu studijnímu plánu, to není zásadní překážkou. Děkuji za vyjádření obdivu, ale mé studium na VŠ je opravdu teprve na začátku. Až čas a následující ročníky ukážou, jestli všechny studijní povinnosti skutečně zvládám. Jste úspěšný sportovec a reprezentant ČR. Jakým sportům se věnujete a jakých úspěchů jste zatím dosáhl? Vrcholově se věnuji disciplíně handbike, která je součástí para-cyklistiky. V tomto sportovním odvětví mám ambice něco dokázat a v tuto chvíli je pro mě sportovní kariéra prioritou. Z dosažených výsledků v loňském roce bych zmínil titul Mistra České republiky v časovce jednotlivců, 7. místo v evropském poháru EHC-UCI a 1. místo v Českém poháru handbike. V tréninkovém a závodním programu mi bohužel nezbývá čas na další systematické sportování. V rámci zimní přípravy a rozvoje všeobecné kondice se doplňkově věnuji plavání, tenisu a v zimních měsících lyžování na monoski. Máte recept na to, jak se poprat s obtížnými situacemi v životě? Pokud za obtížnou životní situaci považujete můj úraz, který mě odkázal na vozíček, tak si myslím, že je důležité pokračovat v cestě za svými cíli. Když to shrnu, tak v patnácti letech jsem začínal se závody na horských kolech a podle dosahovaných výsledků jsem měl potenciál výkonnostního růstu. Jako zlomový okamžik po úraze považuji to, že jsem začal znovu sportovat a coby handicapovaný sportovec jsem se vrátil zpět na start závodních tratí. I když se mi změnily fyzické možnosti, tak jsem vždy šel za svými představami a sny a myslím si, že je to pro mě hnacím motorem v situacích, kdy mi není zrovna do zpěvu. Jaké jsou vaše zážitky z prvního roku studia? Z mého pohledu není první rok, tak náročný z pohledu studijních nároků, ale spíše přivyknutí si na nový režim výuky a asi jako každý dálkový student i já bojuji s nedostatkem času. Spolu se svými kolegy jsme se setkali s organizačními a informačními nedostatky. Ale zpětně tomu nepřikládám význam, protože v podstatě šlo jen o jiný princip výuky než na střední škole. Čemu byste se chtěl věnovat v profesním životě? V posledním půlroce se aktivně podílím na realizaci projektu, který je pochopitelně spojen se sportem. Pokud vše půjde podle plánu, tak bych během několika měsíců měl založit vlastní firmu. Předmět mého podnikání je v určitém pohledu určen pro minoritní oblast sportu, nicméně jde o velmi rychle se rozvíjející odvětví a nepochybuji o finanční návratnosti. Počáteční realizace každého projektu je velmi křehká a proto mi promiňte, že nejsem konkrétní. Samozřejmě si nechávám i zadní vrátka, kdyby mé plány nevyšly podle představ. Rád bych se se svým vzděláním uplatnil v jiných sférách sportovního světa. Lákalo by mě trenérství nebo sportovní marketing. Honzo, moc děkuji za rozhovor a za všechny držím palce k dalším studijním i sportovním úspěchům. Markéta Šauerová 7

8 Wellness výjezd Západní Čechy Wellness výjezd je součástí výuky studentů 1. ročníku kurzu Celoživotního vzdělávání Wellness praktik. Tak jako minulý rok i letos jsme výjezd pořádali za účasti dr. Vackové. Rozhodli jsme se pro Západní Čechy. Jako wellnessové cíle jsme zvolili lázeňská města Jáchymov, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně. Se studenty jsme se setkali v Jáchymově, abychom navštívili lázeňské hotely, prostory pro lázeňské procedury a wellness centrum. Prohlídku jsme začali v krásném lázeňském hotelu Astoria, kde jsme si prohlédli hotelové zázemí pro hosty a dozvěděli jsme se o historii lázeňství v Jáchymově. Lázně mají téměř stoletou historii a používají minerální radonovou vodu, která má speciální léčebný účinek na lidský organimus. Ve městě jsme si prohlédli léčebné centrum Agricola, lázeňské hotely Radium Palace a Běhounek, kde jsme shlédli zajímavý pořad o Jáchymově lázeňském městě. a rehabilitační zařízení s teplým bazénem, vybaveným masážními tryskami, vířivou lavicí, gejzírem, silným protiproudem a whirpoolem pro 8 osob. Celkové prostředí na nás udělalo velký dojem. Aquaforum Dalším naším zastavením bylo AQUAFO- RUM ve Františkových Lázních, které čítá 3 vnitřní a 3 venkovní bazény s vodními atrakcemi, whirlpooly, tobogán, vodní skluzavky, vodní jeskyně, vodní stěnová masáž, vzduchové masážní lavice, vzduchová perlička, vřídla, vzduchová trubková lehátka, sauna, venkovní beach volejbal, dětské venkovní hřiště. Navštívili jsme také zázemí a strojovnu tohoto krásného vodního centra. Navštívili jsme Balneo provoz, který nabízí suché uhličité koupele, perličkové koupele, vířivé koupele, skotské masáže, klasické masáže, reflexní masáže, podvodní masáže, cvičení v bazénu, elektroléčbu, plynové injekce, inhalace, oxygenoterapii, magnetoterapii, Aslanovu gerovitalovou kúru. V areálu hotelu se nachází nově zrekonstruovaný bazén s masážním programem, vířivkou, protiproudy a masážními labutími krky, římskou lázní, whirlpoolem a saunou. Exkurze nás velmi nadchla a potvrdila, že se hoteloví welness manažeři vydali velmi dobrou cestou a vzali si k srdci dobře míněné rady paní dr. Vackové. OREA hotel Monty Po prohlídce Jáchymova jsme odjeli na Boží Dar, kde byla pro nás připravena přednáška o aktivitách města v oblasti cestovního ruchu, kterou zajistilo Infocentrum Boží Dar. Jelikož bylo krásné počasí, vydali jsme se se studenty na Ježíškový okruh okolím Božího Daru.Večer jsme se odjeli ubytovat do Parkhotelu Sokolov. Druhý den jsme se vydali do Františkových Lázní. Hotel Komorní hůrka nás nadchl. Nejenom příjemným výkladem pana ředitele, ale i komorním prostředím Wellness hotelu, jehož nedílnou součástí je Wellness centrum relaxace a rehabilitace. V hotelu je rekreační 8 Komorní hůrka Parkhotel Sokolov Večer jsme navštívili wellness centrum Parkhotelu Sokolov, kde jsme byli ubytováni. Třetí den v dopoledních hodinách jsme měli exkurzi v krytém bazénu Sokolov, kde je ředitelem náš student 1. ročníku kombinovaného studia VŠTVS Palestra Karel Koutecký. Prohlídka byla i v zázemí a strojovně bazénu, byli jsme seznámeni se zajímavým projektem rozšíření bazénu. Po exkurzi jsme odjeli do Mariánských Lázní, kde jsme navštívili OREA hotel Monty. Prohlídka hotelu byla velmi zajímavá a poučná. Po zajímavé prohlídce jsme odjeli na poslední místo našeho Wellness výjezdu, a to byl Parkhotel Golf v Mariánských Lázních. Exkurzi zajistil dr. Samek, šéflékař balneo provozu. Hotel je zaměřený více na balneo služby, wellness je pro ně doplňkem. Wellness výjezd se nám velmi líbil a potvrdil, že wellness výjezdy pro studenty jsou velmi potřebné, poučné a zajímavé. Studenti zde spojí své nabyté teoretické znalosti s praktickými ukázkami zavedených wellness hotelů a wellness center. Jsme velmi rádi, že nám VŠTVS Palestra wellness výjezd umožnila a zajistila. Bc. Monika Donevová Parkhotel Golf

9 Jiří Sekera, absolvent VŠTVS Palestra Dobrý den Jirko, jste jedním z absolventů kombinovaného studia Vysoké školy tělesné výchovy a sportu a zároveň vrcholovým sportovcem. Co vás před lety přimělo k rozhodnutí jít studovat vysokou školu? Dobrý den, paní doktorko. Já si Vás hned úvodem našeho povídání dovolím opravit, vrcholovým sportovcem určitě nejsem :-) Jsem amatérským sportovcem, pro kterého je vlastní sportování jen koníčkem, byť se mu věnuji poměrně dost intenzivně. No a k Vaší otázce, proč? Díky sportovním aktivitám svých, tenkrát ještě malých dětí, jsem se občas dostal do situace, kdy jsem přes své, myslím že bohaté a praktické zkušenosti se sportem, pocítil nedostatek širších, teoretických znalostí o problematice sportovní přípravy, ale i o ekonomice a managementu ve sportu od úrovně oddílů až po mezinárodní organizační struktury. VOŠ Palestra měla akreditovaný obor Management sportu a v podobě v jaké byl prezentován v materiálech školy, přesně vyhovoval mým potřebám. Pokračování ve studiu na VŠTVS Palestra bylo po absolvování VOŠ potvrzením správnosti mého původního rozhodnutí. Vy jste cyklista, mohl byste ale čtenářům přesněji přiblížit, jaké cyklistické disciplíně se věnujete? Začínal jsem na horských kolech, ale posledních několik sezón se věnuji výhradně silniční cyklistice. V loňském i letošním roce jste dosáhl významných sportovních úspěchů. Můžete se s námi o ně podělit? Tak uplynulá sezóna byla v mém podání poměrně vydařená. Na Mistrovství Evropy Masters, což je nejvyšší soutěž pro závodníky bez v daném roce platné profesionální licence, jsem v časovce jednotlivců obsadil 9. místo, což je poměrně ceněné pódiové umístění. Mimochodem, druhý den byl na programu hromadný závod, ve kterém jsem nemohl startovat, protože jsem dal přednost promoci v překrásné Betlémské kapli. Na republikové úrovni jsem získal stříbro v časovce jednotlivců a spolu s týmovým kolegou Tomášem Vitáčkem jsme si vyjeli bronz v časovce dvojic. V hodnocení celé sezony jsem v Extralize Masters obsadil druhé místo za již zmíněným T. Vitáčkem a především jsem se stal vítězem Českomoravského časovkářského poháru. Tohoto ocenění si cením asi nejvíce, neboť časovka je specifickou, nesmírně náročnou, cyklistickou disciplínou. Posledním mým letošním poměrně slušným výsledkem je vítězství v Mistrovství Unie Amatérských Cyklistů jak jinak, než v časovce. Za každým úspěchem je jistě hodně dřiny. Kolik hodin denně trénujete? Je dosažení významných sportovních úspěchů jen o vynikající fyzické přípravě? Tak v posledních letech se mé tréninkové objemy víceméně ustálily na 16ti až 22ti hodinách týdně, tedy mimo tréninková soustředění, na kterých je to kolem 30ti až 35ti hodin týdně. Fyzická příprava je jednou z podmínek úspěchu ve sportu. Jednou, nikoli jedinou! Rovněž technická a taktická příprava by měla být nedílnou součástí přípravy výkonnostního sportovce. Poslední, ale poslední jen v pořadí této otázky, nikoli v důležitosti, je příprava psychologická. Zde zcela upřímně musím říci, že pro mne osobně představuje jistá míra znalostí z oboru sportovní psychologie velký náskok před mými soupeři! Věřím, že to platí ve sportu obecně, vím, že na mých časovkářských úspěších je podíl psychologické přípravy stejně významný, jako vlastní fyzický výkon. Za výše zmíněné znalosti a vůbec, za uvědomění si významu psychiky na sportovní výkon, vděčím, paní doktorko, právě Vám osobně. Děkuji! Vloni jste měl úraz a i přesto se vám podařilo vyladit úžasně formu. Máte recept pro naše studenty jak na to? Člověk má asi chuť v těchto chvílích všechno zabalit. Myslím, že v první chvíli, když pomine akutní stav a zranění se dostane do stadia, že se s ním dá trénovat, je logická snaha tréninkové manko dohnat. To po velmi krátké době může vést k přetrénování a nyní je ta pravá chvíle na Vámi zmíněné chmury až jakousi beznaděj. Opět sportovec, který je vybaven vyšší mírou teoretických znalostí, jak o metodice sportovní přípravy, tak i o fungování lidského těla v zátěži, má velikou výhodu. Já měl po loňském střetu s autem a následným tréninkovým výpadkem podobné myšlenky, tedy rychle vše dohnat Naštěstí převážila víra ve své znalosti před emocemi a postupným, plánovaným tréninkem jsem se dostal do slušné formy relativně rychle a z pohledu zdraví především bezpečně. Ve finále sezóny se tak výše zmíněná několikatýdenní pauza nijak negativně neprojevila. Jak se vám dařilo skloubit požadavky na studium s denním náročným tréninkem a pravidelnými soutěžemi? A jestli mohu Vaši otázku doplnit, s denními povinnostmi v zaměstnání. :-) Vážně to nebyla lehká léta, to přiznávám. Za nejdůležitější považuji dva faktory především chuť a touhu TO dokázat a za druhé plánování času. Vše se dalo, jen bylo třeba si srovnat priority a čas potřebný pro studium byl nalezen. Je pravda, že několik závodů jsem musel vynechat, když na víkend vyšel závod a zároveň přednášky, ale jak jsem se zmínil, vše je o prioritách. Někdy to bylo opravdu hektické, mám totiž i poměrně náročné zaměstnání, pracuji v CASRI Praha, p.o.mo, kde je mojí specializací zátěžová diagnostika sportovců. Navíc, abych se opravdu nenudil, působím jako trenér ve společnosti Cyklotrénink.com. Naštěstí jsou to všechno aktivity, které mne velmi baví, naplňují a umožňují mi kontakt s největšími osobnostmi naší sportovní scény, z nichž bych v prvé řadě zmínil MUDr. Karla Martinka, našeho předního sportovního lékaře a osobního trenéra špiček české cyklistiky, mimo jiné Terezky Huříkové či Franty Raboně! Zažil jste během studia chvilky, na které si rád zavzpomínáte? Podělíte se o ně? Bylo jich nespočet!!! Rozhodně mezi ně patří setkávání s fantastickými lidmi kolem školy, mnohdy doslova ikonami sportovní teorie. Nikdy nezapomenu na svoji první vysokoškolskou zkoušku, kterou jsem absolvoval u pana docenta Potměšila! Shodou okolností byl i v komisi při mých závěrečných zkouškách na VŠ. Nezapomenutelné byly pochopitelně i školní sportovní akce, například lyžařský výcvik v italském Monte Bondone, a pochopitelně cyklistický kurz v Račicích, ten jsem si opravdu užil. :-) Co byste vzkázal současným studentům? Ať jsou na svoji, naši, Palestru, hrdí!! Je to skvělá škola, plná úžasných lidí, kteří jim mohou nesmírně moc dát budou li chtít! Jirko, moc děkuji za rozhovor a za všechny držím palce k dalším sportovním úspěchům. Markéta Šauerová 9

10 Erasmus na Palestře Program Erasmus je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů. Jednotlivci, kteří chtějí využít program Erasmus, se musí informovat na vysokoškolské instituci, kde studují nebo pracují. Koordinátorem programu Erasmus je doc. Pavel Tilinger Výběrové řízení pro rok 2011/2012 Rektor VŠTVS Palestra vypisuje výběrové řízení na studijní pobyty a studijní stáže pro studenty VŠTVS Palestra na školní rok 2011/2012 Studijní pobyt na Universitě v Coimbře (Portugalsko) (zimní semestr) Studijní pobyt na Universitě v Coimbře (Portugalsko) (letní semestr) Pracovní stáže v zemích EU Studijní pobyt na Sport Academy Gerlev (Dánsko). Délka jednotlivých pobytů v zahraničí je cca 4 měsíce, u pracovních stáží 3 měsíce. Podmínky a podrobnosti studijních pobytů a studijních stáží jsou uvedeny na webu Palestry Informace pro studenty studium v zahraničí. Další informace k programu Erasmus lze získat na (národní 10 agentura pro evropské vzdělávací programy). Dotazy vám rád zodpoví doc. Pavel Tilinger. Možnosti studia v zahraničí Naše vysoká škola nabízí řadu programů, které obsahují i možnosti (zpravidla semestrálního) studia na některé ze zahraničních vysokých škol tělovýchovného zaměření: Možnosti studia na základě bilaterálních smluv semestrální pobyt na Grelev P.E. and Sport Academy v Dánsku (zimní semestr) Možnosti využití celoevropského programu Erasmus (Lifelong Learning Programme LLP = Program celoživotního učení) studijní pobyty studentů, pracovní stáže studentů. Kompletní nabídka a pravidla pro využití peněz Evropské unie je uvedena na adrese HYPERLINK Nabídka studijní stáže v Dánsku Gerlev P.E. and Sport Academy v Dánsku nabízí mezinárodní vzdělávací program International Sport for all Leader Education Mezinárodní vzdělávací program pro organizátory sportovních aktivit. Termín: Září prosinec (17týdnů) Uzávěrka přihlášek na VŠ TVS Palestra: (předpokládá se účast 4 5 studentů). Cíl kurzu: Nabídnout tento vzdělávací program organizace sportovních aktivit mladým evropským studentům, kteří by chtěli pracovat jako vedoucí v oblasti sportu a kultury. Pro studenty VŠTVS Palestra toto může být využito jako součást jejich studijního programu a s ohledem na situaci (2. resp. 3. ročník) bude možné část studia v Dánsku uznat a část předmětů přesunout na základě dohody dle možností studenta s ohledem na studijní požadavky daného studijního ročníku a směru. Specifické cíle vzdělávacího programu: zdokonalení schopnosti vést aktivity v různých sportech (gymnastika, sportovní hry, plavání, autdoorové aktivity atd.); práce ve sportovních klubech, komunálních programech, školách; podpora porozumění a rozvoje demokracie a životní filozofie; podpora rozvoje sportu pro všechny; nácvik a diskuse ke speciálním vyučovacím metodám sportu pro všechny. Jazyk: Veškerý program je veden v angličtině. Předpokládá se slušná úroveň psané a mluvené angličtiny. Cena: Díky podpoře z veřejných fondů a podpoře samotné školy v Gerlev je nezbytné, aby účastník zaplatil cca DKK (cca Kč). V této ceně jsou obsaženy studijní materiály, ubytování, stravování, výukový program, doprava na studijních cestách, návštěva Kodaně, tričko. Student si dále musí zaplatit cestu tam a zpět a zdravotní pojištění na prvních 6 týdnů. Podrobněji viz: Přihlášky, které je nutné vyplnit a zaslat doc. Tilingerovi do , naleznete na webových stránkách Palestry. Informační materiály jsou i na studijním oddělení VŠTVS Palestra. Další informace: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Studijní pobyt našich studentů V akademickém roce 2010/2011 se účastnili pracovního pobytu v zahraničí studenti Zuzana a Dušan Hinďošovi. V témže roce mohla naše škola rovněž přivítat dva studenty z Portugalska, kteří zde studovali po dobu zimního semestru.

11 Doporučujeme zajímavé knižní tituly Kvalita života a zdraví J. Payne a kol. Sborník Kvalita života a zdraví je jedním z výstupů výzkumného záměru MŠMT Cíle medicíny: kvalita života. Vychází vstříc celospolečenskému trendu zdůrazňujícímu nutnost věnovat pečlivou pozornost problematice kvality života na různých úrovních jako nezbytné součástí existence moderního člověka. Pro svou komplexnost se toto téma dotýká samotného smyslu života jedince, jeho základních existenčních hodnot. Přestože jde o souhrn textů řady odborníků, je na charakteru celého sborníku znát, že je jeho celkové pojetí do velké míry ovlivněno fenomenologickým zaměřením MUDr. Jana Payna. Sborník je logicky členěn do dvou základních dílů. Tyto dvě části nazírají na kvalitu života a zdraví z filozofického a z empirického pohledu. Tyto části jsou dále členěny do smysluplných celků. Tipy na výlety Filozoficky orientovaná část se zaměřuje na pochopení smyslu života, pochopení pojmu zdraví. V jejím rámci se vybraní autoři věnují historickým kořenům sepjetí filozofických koncepcí s vývojem lékařství, postojům k nemocným, postojům k podpoře zdraví, vývoji vztahu lékaře a pacienta (terapeuta klienta). V části založené na empirii je věnována pozornost klíčovým faktorům, hrajících roli při nalézání smyslu života, a tedy i nalézání principů a cest k dosažení kvality života a zdraví. Vývojová psychologie M.Vágnerová Publikace se zaměřuje na systematicky pojatý výklad psychického vývoje člověka od prenatálního věku přes dospělost až do konce lidského života. Autorka se soustřeďuje na logiku vývoje, charakterizuje v každém období stav jednotlivých psychických funkcí i specifické problémy vyskytující se v dané fázi vývoje a jejich praktické důsledky pro pochopení chování člověka a pro přístup k němu. Jednotlivá období autorka přibližuje čtenářům odborně srozumitelnou formou, studenti se zde rovněž seznámí se všemi aktuálními tématy vývojové psychologie. Nová cesta k léčbě šikany M. Kolář Autor publikace působí dlouhodobě jako pedagog a psychoterapeut a problematice šikany a rizikovému chování věnoval již řadu publikací. V publikaci předkládá čtenářům nové poznatky o školní šikaně a ukazuje nové možnosti jejího řešení. Klade důraz na metody vnitřní diagnostiky a alternativní nápravy, které respektují vývojová stadia a různé formy šikanování. Pozornost autora se obrací také na nové skutečnosti, jako je kyberšikana, šikana učitelů, projevy šikany v mateřských školách, šikana rodičů. Studenti v rámci předmětu Pedagogika volného času připravují tipy na výlet pro rodiny s dětmi. Jsou pravidelně uveřejňovány na webových stránkách AZrodina.cz, kde je možné se i více inspirovat. Chcete strávit příjemně víkend? Zasportovat si? Nebo si jen udělat zajímavý výlet se svojí rodinou? Pak vám v každém čísle nabídneme několik zajímavých tipů, kam se vypravit. Zámek Berchtold Pouze 20 km za Prahou směrem na Velké Popovice najdete areál zámku Berchtold, který nabízí ubytování a výbornou kuchyni. Víceúčelový areál je celoročně otevřený a vy si zde můžete vyzkoušet tenis, golf, fotbal, nohejbal, golffotbal. Okolí nabízí bezpočet příjemných procházek. Ať už v zimě na běžkách nebo v létě na kole či pěšky se můžete pokochat krásnou Ladovou krajinou. Samozřejmě i vaše děti si přijdou na své. Mohou se potěšit s živými zvířátky v Mini Zoo, kde najdou typická domácí zvířata... slepice, kohouta, holuby, králíky, zakrslé holandské kozičky... V zámeckém parku potom na vás čeká dětský ráj se stálou expozicí miniatur známých českých hradů a zámků (Karlštejn, Kost, Kokořín, Orlík, Lány...). Děti mohou na více než 70-ti místech objevovat různé pohádkové postavy...peklo s čerty, perníkovou chaloupku, skřítky... Samozřejmostí je dětské hřiště, kde vaše ratolesti mají příležitost vyřádit se a vy si můžete odpočinout v příjemné venkovní restauraci. Kateřina Matyášová Český ráj Hezké odpoledne lze strávit procházkou s výhledem po romantickém Českém ráji. Procházku začneme u turistické chaty Na Krásné vyhlídce. U chaty se nacházejí tři výběhy, které obývají emu, oslíci a kozy. Odsud můžeme jít 10 minut zpět po silnici na vrch Mužský, který měří 463 m. Je tady krásný rozhled do Českého ráje, na Kozákov, Ještěd, Bezděz, Trosky, ale i na Krkonoše a Jizerské hory. Ale i u chaty je krásný výhled, který můžeme spojit s procházkou po Drábských světničkách. V blízkosti nedaleké vesničky Boseň se nachází zříceninka hradu Valečov, kde se za teplých měsíců odehrávají různé koncerty. Výlet můžeme završit sladkou tečkou v Bakově nad Jizerou, a to buď v cukrárně v centru města anebo zastávkou u zaparkovaného letadla u dálnice na točenou zmrzlinu. Martin Starec Vydává: VŠTVS Palestra s.r.o., Pilská 9, Praha 14-Hostavice Šéfredaktor: Jaroslava Gellnerová Redakce: Jaroslava Gellnerová, PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Grafický redaktor: Roman Erben Kontakt: 11

12 Běžecký závod Palestra Kbelská 10 Již 26. ročník tradičního běžeckého závodu na 10 km bude mít start 3. března v 10 hod v Praze 9 Kbelích. Profesionální péče Luxusní procedury Viditelné výsledky Petra Řehořková výkonná ředitelka Petra Clinic Kryoradiolipolýza, radiofrekvenční liposukce, tvarování těla, permanentní depilace, redukce celulitidy a červených žilek, luxusní AntiAging, kosmetická neinvazivní péče před zákrokem po 3 aplikacích před zákrokem po 5 aplikacích před zákrokem po 3 aplikacích ESTETICKÉ A PROŠTÍHLOVACÍ CENTRUM PETRA CLINIC PRAHA, Pasáž Světozor (Palác Ligna), Vodičkova 791/ 39 Praha 1 KARLOVY VARY, budova Cimex, třída T.G. Masaryka 18 KARLOVY VARY, SPA Resort Sanssouci, U Imperiálu 198 Objednávky a konzultace: (

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium Sportovní a kondiční specialista kombinované studium 1 Rozsah praxe je vyjádřen buď v počtu hodin týdně nebo v počtu dní za semestr. Název předmětu Semestr Počet kredit ů Cílové a obsahové zaměření praxe

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 30.1.2013 Systém trenérských tříd Stránka 1 z 8 SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD Trenérská třída definuje stupeň dosaženého odborného vzdělání v daném sportu. Použité

Více

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity POHYB JE RADOST Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity Úvod Projekt pohybových aktivit Pohyb je radost připravila Katedra tělesné výchovy OU s cílem nabídnout studentům, akademickým pracovníkům

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 tel./fax:+420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kolektiv Autorský kolektiv: prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. PhDr. Libor Flemr, Ph.D. Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

První radonové lázně světa

První radonové lázně světa První radonové lázně světa BRÁNA DO KRUŠNÝCH HOR Lázeňské město Jáchymov leží v západní části České republiky na úpatí Krušných hor v malebném údolí panenské přírody, která příznivě působí na vaše zdraví

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris Společnost Nutris, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliance-vyziva.cz) a Fitness Institut (www.fitnessinstitut.cz) pořádá Základní

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA

LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA SPA RESORT TREE OF LIFE lázeňský hotel 4*, 146 lůžek teplá a studená bufetová strava, dietní systém SLIM restaurant à la carte, lobby bar, zahradní kavárna moderní a romantické

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Studujte s námi. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu

Studujte s námi. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Studujte s námi. Pilská 9, Praha 9 Hostavice Diagnostické centrum Slovačíkova 400/1, Praha 9 - Kbely Nabízíme komplexní služby v oblasti vzdělávání: Magisterské studium

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI Termín: 27. 29. 4. 2012 Místo: PRAHA 6 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín Cena: 4 000 Kč;

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních.

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních. BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých turistických informací o celém mikroregionu a okolí, nabídka kulturních akcí, prodej

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Podstata sportovní přípravy dětí * Jejím hlavním rysem je přípravný charakter,ve kterém se budují základní kameny vrcholového výkonu,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Trenérsko-metodická komise SKFČR

Trenérsko-metodická komise SKFČR Trenérsko-metodická komise SKFČR Směrnice pro získání, zvýšení a obnovu trenérských kvalifikací ve SKFČR Zpracoval a předkládá Robert Lukáš, předseda TMK SKFČR Zdůvodnění návrhu Po svém zvolení do vedení

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

1/9 ZDRAVÝ ÚŘAD. Co je ZDRAVÝ ÚŘAD. Cíle vzdělávacích programů. Přínosy pro účastníky. Autorský a lektorský tým

1/9 ZDRAVÝ ÚŘAD. Co je ZDRAVÝ ÚŘAD. Cíle vzdělávacích programů. Přínosy pro účastníky. Autorský a lektorský tým ZDRAVÝ ÚŘAD Co je ZDRAVÝ ÚŘAD ZDRAVÝ ÚŘAD je souhrn vzdělávacích a motivačních programů a aktivit zaměřených na podporu zdravého životního stylu zaměstnanců úřadů veřejné a státní správy. e-learningové

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá v rámci péče o lidské zdroje projekt vzdělávání trenérských

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující. trenérské licence

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující. trenérské licence Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 67 upravující trenérské licence Článek I - Základní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje jednotlivé úrovně a typy trenérských licencí (dále také jako

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha

Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha 17. 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha Hotel jako zážitek Jaroslav Fischer ParkHotel Tosch Hotely a cílová skupina hostů není definována každý host je dobrý prázdná postel,

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

REKONDICE 2015. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků. Týdenní rekondiční pobyty. Jáchymov (neděle sobota)

REKONDICE 2015. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků. Týdenní rekondiční pobyty. Jáchymov (neděle sobota) REKONDICE 2015 Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků Jáchymov (neděle sobota) Týdenní rekondiční pobyty Termín: 15. 21. února, 22. 28. února, 1. 7. března 2015 Ubytování: 2lůžkové pokoje

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času)

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Tělesná výchova a sport Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) kombinovaná Tématické okruhy pro

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

LEGISLATIVNÍ SYSTÉM PRO BAZÉNY A WELLNESS - 7. ČÁST

LEGISLATIVNÍ SYSTÉM PRO BAZÉNY A WELLNESS - 7. ČÁST LEGISLATIVNÍ SYSTÉM PRO BAZÉNY A WELLNESS - 7. ČÁST Živnostenský zákon a služby v oblasti wellness a fitness Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér Od 1. ledna 1992 se při podnikání

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

Nabídka na léto. Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion.

Nabídka na léto. Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion. Nabídka na léto Léto, prázdniny, dovolená, zážitky,. poznejte náš region a užijte si hotel Sladovna nebo Pivovarský penzion Pobytové balíčky Letní hýčkání - zaměřeno na páry Sport a relax - skupinová i

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. Prezentace společnosti Výhled fungování střediska Polárka 2.4.2013 Ing. Petr Slunský Motto společnosti Cílem společnosti je spokojený zákazník, který se rád vrací. Motem

Více

Zásady školení trenérů licence C

Zásady školení trenérů licence C Zásady školení trenérů licence C Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více