Den otevřených dveří Tak jde život s Palestrou. Studium handicapovaných studentů Rozhovor s rektorem VŠTVS Palestra Prof. PhDr. Václavem Hoškem, DrSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Den otevřených dveří Tak jde život s Palestrou. Studium handicapovaných studentů Rozhovor s rektorem VŠTVS Palestra Prof. PhDr. Václavem Hoškem, DrSc."

Transkript

1 1 březen 2012 Den otevřených dveří Tak jde život s Palestrou Studium handicapovaných studentů Rozhovor s rektorem VŠTVS Palestra Prof. PhDr. Václavem Hoškem, DrSc.

2 Milí čtenáři, V rukou držíte historicky první číslo Palestráckého časopisu. Ano, již i k nám dorazil vynález slavného Gutenbergra a rozhodli jsme se dát světu na odiv naše poznatky ze studia, zážitky s ním spojené a nejen to. Mimo jiné se dočtete pestrou historii školy. Můžete si přečíst rozhovor s rektorem, velice vitálním a váženým prof. PhDr. Václavem Hoškem, DrSc., který mimo jiné také oplývá smyslem pro humor. Dále střípky vzpomínek a mnoho jiného. Do budoucna bychom Vám chtěli přinášet rozhovory a články o profesorech, nadějných sportovcích z řad studentů a poznatky vhodné ke studiu, tipy na zajímavou literaturu a jiné zajímavosti. Fantazii se meze nekladou a uvítáme příspěvky i nápady Vás všech. Někteří Rejpalové vypadnuvší z notoricky známé pohádky by mohli namítat, že je zbytečné psát časopis či noviny a o čem bychom chtěli pořád psát AVŠAK skepsi hážeme za hlavu a vydáváme se vstříc možnosti přispět svou trochou do mlýna. Ano, možná má naše škola kroniku, jež zachycuje všechny důležité události, ale copak nevíte, jak jsou Kosmas a pan neznámý považováni za nevěryhodný historický pramen? Píšeme svou vlastní historii a až nastane čas odejít, rozhodně po nás něco zůstane. Na závěr děkuji PhDr. Markétě Šauerové, Ph.D. za podporu při realizaci školního časopisu, jelikož bez ní by byl tento nápad jen koncept na A4 ve Wordu.. Hezké čtení Jaroslava Gellnerová. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu, PALESTRA PALESTRA je školou mladou a stále se rozvíjející. Za dobu své existence dokázala, že je významným článkem v oblasti vysokoškolského vzdělávání, postupně rozšiřuje pole své působnosti, pružně reaguje na poptávku na trhu, oslovuje zájemce o studium z řady dalších oborů a navazuje spolupráci s dalšími institucemi. Období prvních pěti let se odvíjelo ve znamení stabilizace - jak v oblasti odborné profilace, tak v oblasti klima školy, stabilizace pedagogického sboru. Palestra své místo v odborném světě našla a jejím dalším úkolem je své jméno pomocí kvalitních studentů a zajímavé nabídky studijních oborů dále rozšiřovat. Hlavním těžištěm zájmu školy v tomto období bylo rozšířit nabídku stávajících programů (i v rámci celoživotního vzdělávání) a snaha o získání akreditace magisterského studia. Začala se profilovat svým zájmem o přípravu odborníků do oblasti wellness. Tyto snahy vyvrcholily koncem roku 2009 konáním konference Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů. Počet studentů v tomto období mírně vzrostl, výsledky absolventských prací se významně uplatňují v praxi, absolventi dále úspěšně pokračují ve studiích magisterských oborů na jiných, i státních školách. Od svého vzniku nabízí vysoká škola svým studentům možnost studijních a pracovních mezinárodních výměnných pobytů v rámci programu Erasmus, každoročně odjíždí do zahraničí studovat zájemci o tyto pobyty, v roce 2010 přivítala Palestra své první zahraniční studenty i na své půdě. Stejně jako v prvních letech své existence, i nadále Palestra usiluje o zkvalitnění prostředí 2 školy, každoročně probíhají rekonstrukce uvnitř budovy i okolí školy. V roce 2008 byl zbudován bezbariérový přístup, byly rekonstruovány prostory sociálního zázemí pro studenty, v dalších letech byly postupně modernizovány učebny. Velkým úspěchem Palestry je vybudování diagnostického centra, které svým moderním vybavením slouží nejen k zajištění vysokého nadstandardu výuky, ale i pro širokou veřejnost, která má možnost centra využít včetně lékařských konzultací. Palestra v letech navázala spolupráci s dalšími institucemi z oblasti výzkumu a vzdělávání (Casri, Wobenzym, zahraniční univerzity), pokračuje spolupráce s dosavadními partnery Institut vězeňské služby, Klokánek apod. Studijní bakalářský program Tělesná výchova a sport Vysoká škola tělesné výchovy a sportu, PALESTRA zastřešuje pod studijním bakalářským programem Tělesná výchova a sport obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog. Oba obory jsou určené pro sportovně zaměřené studenty a studentky. Studenti v průběhu studia ověřují získané poznatky v praxi (ve sportovních klubech, ve wellness a fitness centrech, při významných sportovních aktivitách, spolupodílí se na organizaci zajímavých a výjimečných sportovních událostí (Prague International Marathon, Jizerská 50, seriál závodů Kolo pro život, ). Obor Sportovní a volnočasový pedagog obsahuje více předmětů pedagogickopsychologického zaměření. Studenti tohoto zaměření se během studia podílejí na přípravě a realizaci projektů zaměřených na podporu volnočasových aktivit a osobnostního rozvoje různých cílových skupin (domy seniorů, azylový dům, Klokánek apod.). Absolvent této specializace může v případě zájmu získat i Osvědčení pro Vychovatele. Oba obory je možné studovat jak v prezenční, tak kombinované formě: Během studia mohou získat studenti (při splnění předepsaných povinností) osvědčení: Instruktor lyžování, Cvičitel plavání, Instruktor fitcentra, Sportovní a rekondiční masér apod. Sportovní předměty jsou zaměřené především na didaktiku (vedení sportovních aktivit) nevyžaduje se vrcholová úroveň. Součástí studia je i široká nabídka sportovních kurzů lyžařský, cyklistický, vodácký, rafting, skialpinistický kurz, kurz vysokohorské turistiky. Studenti, kteří ve svém sportu dosahují vrcholové úrovně, mohou požádat o individuální studijní plány. Na škole studují i hendikepovaní studenti, škola jim vychází vstříc formou individuálních studijních plánů. V roce 2010 se v rámci reakreditace oboru Sportovní a kondiční specialista podařilo získat novou specializaci Wellness, která je určena zejména studentům se vztahem ke sportu a zdravému životnímu stylu, kteří ale předpokládají své uplatnění více v oblasti lázeňství, regenerace a rekondicie wellness služby. Ve spolupráci se sportovními svazy připravujeme především pro studenty Palestry možnost získání trenérských licencí. Studenti mají možnost studovat i v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus.

3 Rozhovor s rektorem VŠTVS Palestra prof. PhDr. Václavem Hoškem, DrSc. Dobrý den, pane profesore. Jsem ráda, že jste si udělal čas na náš rozhovor. Ráda bych se zeptala, jak jste vnímal myšlenku a následnou realizaci soukromé vysoké školy se sportovním zaměřením? Já jsem tuto ideu i realizaci přivítal, protože sport je velmi široká oblast s mnoha přesahy do mimosportovních oblastí a tradiční vysokoškolské vzdělání bylo zaměřeno především na učitelskou a trenérskou přípravu, především na oblasti kultivace lidského výkonu. A to samozřejmě nepokrývá ani zdaleka celou sportovní oblast. Je celá řada oblastí ve sportu, která je v tomto systému málo obhospodařovaná (sport rekuperativní, obohacující životní styl, sportování idiomeliorativního typu, prožitkový sport, wellness programy aj.). Takže jakákoliv další sportovní škola nebo jiná škola má možnost reagovat na eventuelní poptávku ze společenské praxe. Palestra hledá své místo na trhu odborností orientovaných na somatomentální rozvoj člověka a snaží se zaměřit svou činnost na ty dosud zanedbávané oblasti. Nyní s odstupem několika let, plní se Vaše ideje týkající se existence školy, jejího případného rozrůstání apod.? Historie Palestry není ještě tak dlouhá. Palestra získala státní souhlas v roce 2003, takže na začátku hledala svůj specifický režim, konstituovala akademické prostředí, vytvářela jednotlivou pedagogickou dokumentaci, a to byly úkoly pro první období. Současně s tím si hledala svůj specifický obsah a zaměření. V poslední době se Palestra zaměřuje na nevýkonové pojetí v oblasti tělesné výchovy. Stávající tělovýchovné fakulty jsou postiženy výkonovým paradigmatem. Palestra toto výkonové paradigma nahrazuje paradigmatem prožitkovým nebo zážitkovým a v poslední době se orientuje i na problematiku wellness, která souvisí s cvičebními a v přírodě provozovanými programy. Jak hodnotíte zkušenost být rektorem VŠTVS Palestra po mnohaletém působené na FTVS? Zkušenosti jsou dobré a hodnotím je zcela kladně. Na FTVS jsem měl možnost vykonávat akademickou funkci v přelomovém období a bylo velice svízelné přeorientovat školu s mnohaletým vývojem a poměrně konzervativní na nové společenské podmínky, které nastaly. Takže daleko jednodušší pozice nastává u školy, která vzniká nově, za nových podmínek, takřka na zelené louce, kde lze všechno orientovat k tomu, aby to vyhovovalo současným podmínkám jak tuzemským, tak mezinárodním. Máte určité vize do budoucna? Samozřejmě máme vize, které souvisí s tím, že vysoká škola musí reagovat na společenskou poptávku. V poslední době jde o aktivity, které se souhrnně koncipují v oblasti wellness. Jde spíše o biopsychosociální účinky sportování tak, aby byly naplněny okolnosti osobní pohody a směřování ke zdravému životnímu stylu. Aktuální starostí a cílem je otevření magisterského programu v oblasti wellness, a to proto, že na bakalářské úrovni studia nelze skloubit všechny požadavky na tento studijní program. Což není jednoduché, jelikož je nutná kooperace s medicínsko-biologickou oblastí a s dalšími složkami, kterých se to dotýká. Je dle Vašeho názoru úspěšné uplatnění absolventů v oboru? To závisí na absolventech a jsou příklady excelentního uplatnění a jsou možná také případy, kdy mají absolventi s uplatněním problémy. Nejsem 100% informován, ale v průběhu let jsem se přesvědčil o celé řadě mimořádně úspěšných absolventů, kteří se k mému velkému překvapení uplatnili např. v péči o seniorskou populaci, až mne někdy překvapilo jak pestré, mnohotvárné a často speciálně úspěšné uplatnění absolventů je. Jeden z mých prvních diplomantů na Palestře pokračuje na doktorském studiu FTVS, tudíž to je pro mne příkladem dobré vysokoškolské kariéry. Samozřejmě jako vždy to záleží na osobnosti studenta. Teorie říká, že studenti jsou rozděleni podle tzv. Gaussovy křivky, nejvíce je průměrných, menší počet je excelentních a malý počet takových, kteří mnoho cti škole nedělají. Snažíme se, aby těch nejlepších bylo samozřejmě co nejvíce, aby přispívali k dobré tradici školy. Máte stále aktivní vztah ke sportu, popřípadě který preferujete a pěstujete? Vzhledem k věku už sport v pravém slova smyslu (citius, altius, fortius) moc neprovozuji. Původně jsem byl atlet, později jsem se hodně věnoval činnosti instruktora sportovního potápění. Dlouhá desetiletí jsem hrál rekreačně basketbal, čehož jsem musel z artritických důvodů nechat. Jezdím na kole a spojuji to s transportem, takže už to ani není sport, ale transport. V létě se snažím hodně plavat a k pohybovým aktivitám mě provokují převážně vnoučata, se kterými v létě absolvuji mnoho pohybových aktivit a mohu je zasvětit do pohybových disciplín, jako např. vodní turistika. Letos máme v plánu zvládnout základy jachtingu. Takže se jedná o aktivity vyprovokované těmi nejmenšími z rodiny. Jinak je má sportovní aktivita v takové udržovací fázi, kondiční a rekreační. Než se rozloučíme, vzkázal byste něco studentům? Nechtěl bych dělat proklamace či kázání (smích). Studenti jsou a byli vždy svébytnou populací, která si určitě poradí bez nějakých doporučení. Vzkázal bych studentům, aby neměli zábrany v kontextu s možnostmi dnešní doby. Svým způsobem závidím dnešní možnosti, které ve svázané době mého mládí byly nepředstavitelné. Dnes vládne svoboda umožňující všemožné ohromné věci a to ve smyslu rozšíření akčního rádiu, všelijakých aktivit na poli mezinárodním. Aktivit závislých na invenci a vynalézavosti jedinců, takže studenti by neměli být zápecníci, svázaní konvencemi, ale měli by být těmi, kteří nalézají nové možnosti, souvislosti, obzory. Rád bych tedy vyzval studenty, aby byli aktivní, zvídaví a aby využívali naskýtající se obrovské možnosti. Protože mám dojem, že studenti nevyužívají ani zdaleka programů, které jsou k mání např. hotové mezinárodní programy, natož aby si odvážné programy koncipovali sami. Pane profesore, děkuji za rozhovor. Jaroslava Gellnerová 3

4 Tak jde život s PALESTROU V říjnu roku 2009 byl pro mne a mé spolužáky odstartován běh na dlouhou trať. Tento závod trvá již 2 roky a my se nacházíme v předposlední etapě závodu. Obory Sportovní kondiční specialista a Volnočasový pedagog nám otevřely nové obzory a náhled na sport jako vědu. Je to již dva roky, co do nás vážení docenti, doktoři, profesoři vštěpují spousty informací a snaží se, abychom k oboru procitli kladným vztahem. Při pomyšlení na začátky onoho pomyslného běhu, se musím usmívat, neboť mi hlavu zaplaví směsice vzpomínek V úvodu jsme se seznámili s docentem Neumanem, jenž zanechal rozhodně velký dojem. Netradiční adrenalinové aktivity a hry v přírodě byly osvěžením v době monotónních donekonečna opakujících se pinkacích her. Co se týče mne, překonávala jsem samu sebe. V podstatě funguje pan docent jako návyková droga, narkotikum či omamná látka, chcete li. Proč? To je přeci snadné, dokázal v nás vyvolat pocit štěstí zvednutím hormonu adrenalinu v krvi. Abstinenční syndrom trval až do zimy, kdy jsme se vydali na lyžařský kurz I. V Itálii jsem nalezla svou ztracenou lásku běh na lyžích. Protože jsme potřebovali svou drogu, o pár měsíců později jsme se ocitli na kurzu s názvem Pobyt a výchova v přírodě I, kde jsme byli opět napumpováni hormonem štěstí. Já jsem si dovolila tento kurz nazvat podle svého jako: Výcvikový tábor pro mladistvé delikventy. Po lezení na stromy, slaňování, překonávání nízkých i vysokých překážek, spršce v Lipně bezprostředně po probuzení apod., jsem velice ráda přivítala odpočinkovou hodinku s mgr. Šircovou, kde jsme leželi uprostřed lesa a vnímali švitoření ptáků, šepot listů a vůbec přírodu jako celek všemi smysly. A tím dávka adrenalinu vůbec nekončí, jelikož máme ještě pár hezkých chvil na kurzech před sebou. Den otevřených dveří S paní dr. Šauerovou jsme se jali dobrého skutku a uspořádali zábavné a hravé odpoledne pro děti v Klokánku a azylovém domě. Jedno velké významné plus pro mne byly masáže, protože komu by se nelíbilo ležet a nechat se masírovat? V regulérní hodině? Ve škole?! Samozřejmě by se život s Palestrou dal podrobně sepsat do trilogie, možná by se dalo o dění ve škole i za ní natočit telenovela, ale můj článek musí být stručný. Sečteno a podtrženo Palestra mi dává mnoho netradičních sportovních zážitků, ale nejen ty. Máme možnost slýchat přednášky z úst takových kapacit, jakými jsou prof. Hošek, docent Tilinger, profesor Dylevský a další uznávaní profesoři, o kterých se budeme moct dočíst v našem časopisu. Nezbývá než nám všem popřát hodně štěstí u zkoušek a úspěšný finish našeho běhu. Jaroslava Gellnerová Dny otevřených dveří slouží zájemcům o studium na naší vysoké škole. Mají možnost si prohlédnout studijní zázemí vysoké školy, včetně technického zajištění, osobně konzultovat ještě před přijetím varianty studia. Dny otevřených dveří se realizují 3x v roce. Termíny těchto dnů je možné najít na webových stránkách školy. Při dnech otevřených dveří pomáhají studenti druhého ročníku, kteří se ujímají role průvodců po škole. Zájemcům ukážou učebny, knihovnu, klubovnu, tělocvičnu, sociální zázemí školy. Součástí prohlídky školy je nabídka provedení diagnostiky na měřicím přístroji In-Body, studenti pod vedením odborného dohledu vysvětlí údaje získané z diagnostiky a doporučí základní postup pro případné zlepšení zjištěného stavu. Od roku 2011 bylo na základě rozhodnutí rektora upuštěno od přijímacích zkoušek, uchazeči procházejí jen přijímacím řízením. 4

5 Studijní obor Sportovní a kondiční specialista aktuální požadavky praxe. Absolvování těchto povinně volitelných předmětů umožní studentům získat specializaci Wellness a tím rozšířit možnosti jejich profesního uplatnění. Studenti oboru Sportovní a kondiční specialista, získají základní, ale i prohloubené a specifické znalosti a dovednosti v oblasti biomedicínských předmětů, v preventivně zdravotní a rekondiční oblasti a v oblasti tělesné výchovy a sportu, které jim umožní přípravu a realizaci pohybových programů pro práci se zdravými i zdravotně oslabenými jedinci. Vhodným výběrem z řady povinně volitelných a volitelných předmětů si rozšíří vědomosti a dovednosti v řadě dalších sportovních disciplin. V rámci odborné praxe si studenti mohou vybrat zaměření cvičitelské, sportovně výkonnostní a sportovně kvalifikační. Seznámí se se specifičností práce s klienty, kteří mají odlišné potřeby a možnosti při realizaci pohybových aktivit, získají dovednost vést sportovní aktivity na různé výkonnostní úrovni v různých typech tělovýchovných, sportovních a sociálních zařízení a mohou využít svých výkonnostních možností ve vybraných sportovních disciplínách. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z: didaktiky TV, psychologie sportu, teorie a metodiky vybrané sportovní disciplíny; kineziologie, fyziologie tělesné zátěže, tělovýchovného lékařství a z obhajoby bakalářské práce. Absolventi tohoto studijního oboru získají uplatnění jako sportovní a kondiční specialisté v tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, ve sportovních svazech, v regeneračních centrech, fitcentrech, ve výrobních i nevýrobních podnicích, v oblasti cestovního ruchu, v armádě a u policie, jako odborní poradci v oblasti zdravotní prevence, hygieny a úrazové zábrany v různých institucích se zaměřením na sportovní činnost nebo jako výchovní pracovníci v mimoškolní tělesné výchově. V rámci reakreditace bakalářských oborů byly do studijního plánu oboru Sportovní a kondiční specialista nově zařazeny dva povinné předměty (Výživa a Funkční vyšetření) a pět povinně volitelných předmětů (Aerobic, Trendy ve wellness, Tvorba kondičních programů, Využití vodních procedur ve wellness a Reflexní metodiky ve wellness). Jejich zařazení je reakcí na závěry konference Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů, které reflektovaly Jedná se o první bakalářský studijní program v ČR se zaměřením na wellness. V rámci specializace se rozšiřuje uplatnění absolventů i na oblast wellness v rámci cestovního ruchu a lázeňství. Student si v rámci povinně-volitelných a volitelných předmětů volí méně sportovních předmětů a více předmětů regeneračních a rekondičních. 5

6 Diagnostické centrum V rámci zvyšování kvality výuky je v budově VOŠ Palestra od listopadu 2009 otevřeno diagnostické centrum se špičkovým přístrojem InBody 230. Diagnostické centrum je novou aktivitou Palestry, kterou nabízí svým studentům v rámci studia, k prohloubení vědomostí v oblasti funkčního vyšetření, zpracování tréninkových plánů a cvičebních programů. Zároveň jsou však služby tohoto centra nabízeny i širší veřejnosti. Diagnostické centrum mohou navštívit jak individuální zájemci, tak i organizované skupiny (sportovci z oddílů, klienti fitcenter apod.), kteří mají zájem o odborné informace, se kterými mohou dále pracovat ve svých tréninkových plánech. Pro zájemce o diagnostiku provádí měření odborníci VŠTVS Palestra, v rámci diagnostiky se zaměřuje pozornost na objem svalové a tukové hmoty, množství bílkovin a vody v těle, svalovou symetrii, aerobní prahy a celou řadu dalších parametrů, které je možné využít při vlastní činnosti ve fitcentrech, formovacích či hubnoucích programech. K diagnostice je používán moderní diagnostický přístroj InBody 230, zátěžový běžecký pás a ergometr. Z celkového vyšetření získá každý zájemce přehledné výsledky v grafické i tabulkové formě, podle kterých pak může jejich trenér či konzultant upravit příslušné tréninkové plány. Zájemcům jsou nabízené i vlastní poradenské služby lékaře, odborníka na cvičení či výživu, kteří mohou podle rozboru získaných údajů z vyšetření navrhnout úpravu stávajících cvičebních a tréninkových plánů. Centrum je vybaveno cyklo ergometrem a běžeckým pásem pro zjišťování a měření zátěžových charakteristik při sportovním výkonu, dále pak přístroji na měření tlaku, spirometrem a přístrojem InBody 230. Analýza složení těla na na InBody umožňuje zjistit: složení těla; svaly tuky; diagnostikovat obezitu; vyváženost postavy; retenci vody (otoky); útrobní tělesný tuk; doplňující údaje; celkové vyhodnocení; růstový diagram. Na základě těchto informací se dále sestavuje cvičební plán a dochází k návrhu na úpravu celkové dosavadní životosprávy. Pobyt v přírodě I Za krásného slunečného dne v neděli vyrazila Palestra, jako již každoročně, na kulturně poznávací Pobyt a výchovu v přírodě. Útočištěm se nám stalo rekreační středisko Jezero u Nové Pece, které se nachází v těsné blízkosti Lipenského jezera. Ubytováni jsme byli v krásné a tiché části Šumavy v chatičkách. Areál je rozdělený do 4 menších částí a každá z nich má své zázemí. Jeden areál má šestilůžkové chatičky s vlastním sociálním zařízením. Zbylé 3 areály mají čtyřlůžkové chatičky se společným sociálním zařízením. Všechny chatičky jsou vybaveny elektrickou energií. V jednom z těchto areálů jsme se nacházeli i my. Co se týká stravování, měli jsme zajištěnu plnou penzi. Snídaně byly formou bufetu, oběd byl polévka a hlavní jídlo, večeře byla teplá + druhá večeře (chléb, pomazánka), ke každému jídlu bylo podáváno pití. Samotnou náplň kurzu vytvářel tým tří stálých a dalších tří vypomáhajících lektorů vysoké školy Palestra podle daného místa a cílů dané aktivity. Účelem bylo, aby se všichni účastníci pobytu zapojili do aktivit a vzájemně se také poznali. V den začátku kurzu byly tudíž vytvořeny čtyři pracovní týmy, které se 6 v průběhu pobytu ještě následně rozdělily na menší týmy podle zadání probíhajících činností. Lidé v týmech si tak mohli zkusit kooperaci a komunikaci v pětičlenných i větších skupinách. Následně se pak scházeli v průběhu pobytu při přednáškách, programových rozborech, prezentacích a také ve svém volnu. Na počátku kurzu v přírodě si všichni ozřejmili úkoly jednotlivých činností, ustanovila se základní koncepce pro pobyt a výcvik ve středisku a účastníci se navzájem lépe poznali a sblížili. Co všechno v pěti následujících dnech studenti pobytu prožili? Důsledkem přednášek a výuky se ozřejmil kontext zážitkové pedagogiky a pobytu v přírodě. Dále se probírala teorie výchovných aplikací aktivit v přírodě, bezpečnost a ochrana zdraví při pobytu v přírodě a práce s mapou a dalšími specifickými pomůckami pro orientaci v přírodě. Dalším úkolem studentů bylo zkoumání krajiny, pěší tůra po blízkém i vzdálenějším okolí za přírodními krásami a kulturními památkami. Vrcholem pětidenního kurzu na Lipně bylo zcela jistě odpoledne, v němž se překonávaly nízké i vysoké lanové překážky. Mnoho úskalí a zábavy přinesla nízká lana, jejichž zdolání ukázalo, jaké dovednosti týmy mají a zda jsou schopny kolektivní kooperace. Poslední den byl celý kurz vyhodnocen a z odpovědí a reakcí účastníků se dalo odvodit, jak moc se cíle činností v přírodě a jejich očekávání splnily. Co říci závěrem. Účastníci pobytu prožili netradiční a zajímavé outdoorové aktivity. Viděli několik možností, jak se dá aplikovat zážitková pedagogika. Dále se seznámili s tím, co je třeba respektovat při pobytu v přírodě (s bezpečností, ochranou přírody, ekologií). Studenti měli dále šanci vylepšit si své komunikační schopnosti, vyzkoušet si skupinovou spolupráci a řešit společně náročné nepředvídatelné situace. Naučili se také vyhodnotit reflexe prováděných činností během pobytu. Všechny aktivity a úkoly byly plněny s nadšením a zájmem studentů a panovala dobrá nálada. Myslím, že všichni kdo zatoužili po relaxaci a odreagování od všedních činností, musí být spokojeni. A doufám, že i z hlediska lektorů pobyt splnil jejich očekávání. Pavel Lenfeld

7 Studium handicapovaných studentů Dobrý den, Honzo, jste prvním handicapovaným studentem na naší sportovní škole. Máte téměř za sebou první rok studia. Co vás přimělo k rozhodnutí jít studovat vysokou školu? Je to tak, ale nerad bych předbíhal, protože v tuto chvíli mě ještě čeká několik zápočtů a zkoušek. Většina mých kolegů si chce rozšířit vzdělání, u některých to vyžaduje zaměstnavatel a někteří studují z vlastní iniciativy. V mém případě šlo o vlastní iniciativu a zájem o dosažení dalšího stupně vzdělání. A proč zrovna Vysokou školu tělesné výchovy a sportu Palestru? Důvodů bylo hned několik, původně jsem zvažoval studium na FTVS UK v Praze, ale nakonec jsem se rozhodl pro Palestru. Bohužel musím konstatovat, že ne všechny vysoké školy mají zájem, aby u nich studovali i studenti s tělesným handicapem a zvlášť ty, se zaměřením na sport. Při schůzce s vedením Palestry jsem se otevřeně bavil o možnostech studia, o mém zdravotním handicapu a samozřejmě o individuálním studijním plánu, který by mi umožnil studium přizpůsobit mým potřebám. Setkal jsem se se vstřícným postojem a porozuměním ze strany školy a později i ze strany kolegů. Rád bych se pokusil vyvrátit mýtus, že tělesně handicapovaný student nepatří na vysokou školu se sportovním zaměřením. Jak se vám daří skloubit studium se sportem? Jste paraplegik a váš pohybový handicap se dá považovat za dost zásadní. Já vás obdivuji, řada lidí, kteří jsou zdraví, si neustále na něco stěžují, vy plníte všechny povinnosti na 150 procent. Zimní semestr se dal poměrně dobře skloubit se zimní přípravou, i docházku na jednotlivé přednášky jsem měl téměř bez absencí. Horší situace nastala v letním semestru, absolvoval jsem několik soustředění v zahraničí a bohužel absence se staly poznávacím znamením tohoto období. Začátek závodní sezóny se opět negativně projevil na mé docházce, ale naštěstí díky individuálnímu studijnímu plánu, to není zásadní překážkou. Děkuji za vyjádření obdivu, ale mé studium na VŠ je opravdu teprve na začátku. Až čas a následující ročníky ukážou, jestli všechny studijní povinnosti skutečně zvládám. Jste úspěšný sportovec a reprezentant ČR. Jakým sportům se věnujete a jakých úspěchů jste zatím dosáhl? Vrcholově se věnuji disciplíně handbike, která je součástí para-cyklistiky. V tomto sportovním odvětví mám ambice něco dokázat a v tuto chvíli je pro mě sportovní kariéra prioritou. Z dosažených výsledků v loňském roce bych zmínil titul Mistra České republiky v časovce jednotlivců, 7. místo v evropském poháru EHC-UCI a 1. místo v Českém poháru handbike. V tréninkovém a závodním programu mi bohužel nezbývá čas na další systematické sportování. V rámci zimní přípravy a rozvoje všeobecné kondice se doplňkově věnuji plavání, tenisu a v zimních měsících lyžování na monoski. Máte recept na to, jak se poprat s obtížnými situacemi v životě? Pokud za obtížnou životní situaci považujete můj úraz, který mě odkázal na vozíček, tak si myslím, že je důležité pokračovat v cestě za svými cíli. Když to shrnu, tak v patnácti letech jsem začínal se závody na horských kolech a podle dosahovaných výsledků jsem měl potenciál výkonnostního růstu. Jako zlomový okamžik po úraze považuji to, že jsem začal znovu sportovat a coby handicapovaný sportovec jsem se vrátil zpět na start závodních tratí. I když se mi změnily fyzické možnosti, tak jsem vždy šel za svými představami a sny a myslím si, že je to pro mě hnacím motorem v situacích, kdy mi není zrovna do zpěvu. Jaké jsou vaše zážitky z prvního roku studia? Z mého pohledu není první rok, tak náročný z pohledu studijních nároků, ale spíše přivyknutí si na nový režim výuky a asi jako každý dálkový student i já bojuji s nedostatkem času. Spolu se svými kolegy jsme se setkali s organizačními a informačními nedostatky. Ale zpětně tomu nepřikládám význam, protože v podstatě šlo jen o jiný princip výuky než na střední škole. Čemu byste se chtěl věnovat v profesním životě? V posledním půlroce se aktivně podílím na realizaci projektu, který je pochopitelně spojen se sportem. Pokud vše půjde podle plánu, tak bych během několika měsíců měl založit vlastní firmu. Předmět mého podnikání je v určitém pohledu určen pro minoritní oblast sportu, nicméně jde o velmi rychle se rozvíjející odvětví a nepochybuji o finanční návratnosti. Počáteční realizace každého projektu je velmi křehká a proto mi promiňte, že nejsem konkrétní. Samozřejmě si nechávám i zadní vrátka, kdyby mé plány nevyšly podle představ. Rád bych se se svým vzděláním uplatnil v jiných sférách sportovního světa. Lákalo by mě trenérství nebo sportovní marketing. Honzo, moc děkuji za rozhovor a za všechny držím palce k dalším studijním i sportovním úspěchům. Markéta Šauerová 7

8 Wellness výjezd Západní Čechy Wellness výjezd je součástí výuky studentů 1. ročníku kurzu Celoživotního vzdělávání Wellness praktik. Tak jako minulý rok i letos jsme výjezd pořádali za účasti dr. Vackové. Rozhodli jsme se pro Západní Čechy. Jako wellnessové cíle jsme zvolili lázeňská města Jáchymov, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně. Se studenty jsme se setkali v Jáchymově, abychom navštívili lázeňské hotely, prostory pro lázeňské procedury a wellness centrum. Prohlídku jsme začali v krásném lázeňském hotelu Astoria, kde jsme si prohlédli hotelové zázemí pro hosty a dozvěděli jsme se o historii lázeňství v Jáchymově. Lázně mají téměř stoletou historii a používají minerální radonovou vodu, která má speciální léčebný účinek na lidský organimus. Ve městě jsme si prohlédli léčebné centrum Agricola, lázeňské hotely Radium Palace a Běhounek, kde jsme shlédli zajímavý pořad o Jáchymově lázeňském městě. a rehabilitační zařízení s teplým bazénem, vybaveným masážními tryskami, vířivou lavicí, gejzírem, silným protiproudem a whirpoolem pro 8 osob. Celkové prostředí na nás udělalo velký dojem. Aquaforum Dalším naším zastavením bylo AQUAFO- RUM ve Františkových Lázních, které čítá 3 vnitřní a 3 venkovní bazény s vodními atrakcemi, whirlpooly, tobogán, vodní skluzavky, vodní jeskyně, vodní stěnová masáž, vzduchové masážní lavice, vzduchová perlička, vřídla, vzduchová trubková lehátka, sauna, venkovní beach volejbal, dětské venkovní hřiště. Navštívili jsme také zázemí a strojovnu tohoto krásného vodního centra. Navštívili jsme Balneo provoz, který nabízí suché uhličité koupele, perličkové koupele, vířivé koupele, skotské masáže, klasické masáže, reflexní masáže, podvodní masáže, cvičení v bazénu, elektroléčbu, plynové injekce, inhalace, oxygenoterapii, magnetoterapii, Aslanovu gerovitalovou kúru. V areálu hotelu se nachází nově zrekonstruovaný bazén s masážním programem, vířivkou, protiproudy a masážními labutími krky, římskou lázní, whirlpoolem a saunou. Exkurze nás velmi nadchla a potvrdila, že se hoteloví welness manažeři vydali velmi dobrou cestou a vzali si k srdci dobře míněné rady paní dr. Vackové. OREA hotel Monty Po prohlídce Jáchymova jsme odjeli na Boží Dar, kde byla pro nás připravena přednáška o aktivitách města v oblasti cestovního ruchu, kterou zajistilo Infocentrum Boží Dar. Jelikož bylo krásné počasí, vydali jsme se se studenty na Ježíškový okruh okolím Božího Daru.Večer jsme se odjeli ubytovat do Parkhotelu Sokolov. Druhý den jsme se vydali do Františkových Lázní. Hotel Komorní hůrka nás nadchl. Nejenom příjemným výkladem pana ředitele, ale i komorním prostředím Wellness hotelu, jehož nedílnou součástí je Wellness centrum relaxace a rehabilitace. V hotelu je rekreační 8 Komorní hůrka Parkhotel Sokolov Večer jsme navštívili wellness centrum Parkhotelu Sokolov, kde jsme byli ubytováni. Třetí den v dopoledních hodinách jsme měli exkurzi v krytém bazénu Sokolov, kde je ředitelem náš student 1. ročníku kombinovaného studia VŠTVS Palestra Karel Koutecký. Prohlídka byla i v zázemí a strojovně bazénu, byli jsme seznámeni se zajímavým projektem rozšíření bazénu. Po exkurzi jsme odjeli do Mariánských Lázní, kde jsme navštívili OREA hotel Monty. Prohlídka hotelu byla velmi zajímavá a poučná. Po zajímavé prohlídce jsme odjeli na poslední místo našeho Wellness výjezdu, a to byl Parkhotel Golf v Mariánských Lázních. Exkurzi zajistil dr. Samek, šéflékař balneo provozu. Hotel je zaměřený více na balneo služby, wellness je pro ně doplňkem. Wellness výjezd se nám velmi líbil a potvrdil, že wellness výjezdy pro studenty jsou velmi potřebné, poučné a zajímavé. Studenti zde spojí své nabyté teoretické znalosti s praktickými ukázkami zavedených wellness hotelů a wellness center. Jsme velmi rádi, že nám VŠTVS Palestra wellness výjezd umožnila a zajistila. Bc. Monika Donevová Parkhotel Golf

9 Jiří Sekera, absolvent VŠTVS Palestra Dobrý den Jirko, jste jedním z absolventů kombinovaného studia Vysoké školy tělesné výchovy a sportu a zároveň vrcholovým sportovcem. Co vás před lety přimělo k rozhodnutí jít studovat vysokou školu? Dobrý den, paní doktorko. Já si Vás hned úvodem našeho povídání dovolím opravit, vrcholovým sportovcem určitě nejsem :-) Jsem amatérským sportovcem, pro kterého je vlastní sportování jen koníčkem, byť se mu věnuji poměrně dost intenzivně. No a k Vaší otázce, proč? Díky sportovním aktivitám svých, tenkrát ještě malých dětí, jsem se občas dostal do situace, kdy jsem přes své, myslím že bohaté a praktické zkušenosti se sportem, pocítil nedostatek širších, teoretických znalostí o problematice sportovní přípravy, ale i o ekonomice a managementu ve sportu od úrovně oddílů až po mezinárodní organizační struktury. VOŠ Palestra měla akreditovaný obor Management sportu a v podobě v jaké byl prezentován v materiálech školy, přesně vyhovoval mým potřebám. Pokračování ve studiu na VŠTVS Palestra bylo po absolvování VOŠ potvrzením správnosti mého původního rozhodnutí. Vy jste cyklista, mohl byste ale čtenářům přesněji přiblížit, jaké cyklistické disciplíně se věnujete? Začínal jsem na horských kolech, ale posledních několik sezón se věnuji výhradně silniční cyklistice. V loňském i letošním roce jste dosáhl významných sportovních úspěchů. Můžete se s námi o ně podělit? Tak uplynulá sezóna byla v mém podání poměrně vydařená. Na Mistrovství Evropy Masters, což je nejvyšší soutěž pro závodníky bez v daném roce platné profesionální licence, jsem v časovce jednotlivců obsadil 9. místo, což je poměrně ceněné pódiové umístění. Mimochodem, druhý den byl na programu hromadný závod, ve kterém jsem nemohl startovat, protože jsem dal přednost promoci v překrásné Betlémské kapli. Na republikové úrovni jsem získal stříbro v časovce jednotlivců a spolu s týmovým kolegou Tomášem Vitáčkem jsme si vyjeli bronz v časovce dvojic. V hodnocení celé sezony jsem v Extralize Masters obsadil druhé místo za již zmíněným T. Vitáčkem a především jsem se stal vítězem Českomoravského časovkářského poháru. Tohoto ocenění si cením asi nejvíce, neboť časovka je specifickou, nesmírně náročnou, cyklistickou disciplínou. Posledním mým letošním poměrně slušným výsledkem je vítězství v Mistrovství Unie Amatérských Cyklistů jak jinak, než v časovce. Za každým úspěchem je jistě hodně dřiny. Kolik hodin denně trénujete? Je dosažení významných sportovních úspěchů jen o vynikající fyzické přípravě? Tak v posledních letech se mé tréninkové objemy víceméně ustálily na 16ti až 22ti hodinách týdně, tedy mimo tréninková soustředění, na kterých je to kolem 30ti až 35ti hodin týdně. Fyzická příprava je jednou z podmínek úspěchu ve sportu. Jednou, nikoli jedinou! Rovněž technická a taktická příprava by měla být nedílnou součástí přípravy výkonnostního sportovce. Poslední, ale poslední jen v pořadí této otázky, nikoli v důležitosti, je příprava psychologická. Zde zcela upřímně musím říci, že pro mne osobně představuje jistá míra znalostí z oboru sportovní psychologie velký náskok před mými soupeři! Věřím, že to platí ve sportu obecně, vím, že na mých časovkářských úspěších je podíl psychologické přípravy stejně významný, jako vlastní fyzický výkon. Za výše zmíněné znalosti a vůbec, za uvědomění si významu psychiky na sportovní výkon, vděčím, paní doktorko, právě Vám osobně. Děkuji! Vloni jste měl úraz a i přesto se vám podařilo vyladit úžasně formu. Máte recept pro naše studenty jak na to? Člověk má asi chuť v těchto chvílích všechno zabalit. Myslím, že v první chvíli, když pomine akutní stav a zranění se dostane do stadia, že se s ním dá trénovat, je logická snaha tréninkové manko dohnat. To po velmi krátké době může vést k přetrénování a nyní je ta pravá chvíle na Vámi zmíněné chmury až jakousi beznaděj. Opět sportovec, který je vybaven vyšší mírou teoretických znalostí, jak o metodice sportovní přípravy, tak i o fungování lidského těla v zátěži, má velikou výhodu. Já měl po loňském střetu s autem a následným tréninkovým výpadkem podobné myšlenky, tedy rychle vše dohnat Naštěstí převážila víra ve své znalosti před emocemi a postupným, plánovaným tréninkem jsem se dostal do slušné formy relativně rychle a z pohledu zdraví především bezpečně. Ve finále sezóny se tak výše zmíněná několikatýdenní pauza nijak negativně neprojevila. Jak se vám dařilo skloubit požadavky na studium s denním náročným tréninkem a pravidelnými soutěžemi? A jestli mohu Vaši otázku doplnit, s denními povinnostmi v zaměstnání. :-) Vážně to nebyla lehká léta, to přiznávám. Za nejdůležitější považuji dva faktory především chuť a touhu TO dokázat a za druhé plánování času. Vše se dalo, jen bylo třeba si srovnat priority a čas potřebný pro studium byl nalezen. Je pravda, že několik závodů jsem musel vynechat, když na víkend vyšel závod a zároveň přednášky, ale jak jsem se zmínil, vše je o prioritách. Někdy to bylo opravdu hektické, mám totiž i poměrně náročné zaměstnání, pracuji v CASRI Praha, p.o.mo, kde je mojí specializací zátěžová diagnostika sportovců. Navíc, abych se opravdu nenudil, působím jako trenér ve společnosti Cyklotrénink.com. Naštěstí jsou to všechno aktivity, které mne velmi baví, naplňují a umožňují mi kontakt s největšími osobnostmi naší sportovní scény, z nichž bych v prvé řadě zmínil MUDr. Karla Martinka, našeho předního sportovního lékaře a osobního trenéra špiček české cyklistiky, mimo jiné Terezky Huříkové či Franty Raboně! Zažil jste během studia chvilky, na které si rád zavzpomínáte? Podělíte se o ně? Bylo jich nespočet!!! Rozhodně mezi ně patří setkávání s fantastickými lidmi kolem školy, mnohdy doslova ikonami sportovní teorie. Nikdy nezapomenu na svoji první vysokoškolskou zkoušku, kterou jsem absolvoval u pana docenta Potměšila! Shodou okolností byl i v komisi při mých závěrečných zkouškách na VŠ. Nezapomenutelné byly pochopitelně i školní sportovní akce, například lyžařský výcvik v italském Monte Bondone, a pochopitelně cyklistický kurz v Račicích, ten jsem si opravdu užil. :-) Co byste vzkázal současným studentům? Ať jsou na svoji, naši, Palestru, hrdí!! Je to skvělá škola, plná úžasných lidí, kteří jim mohou nesmírně moc dát budou li chtít! Jirko, moc děkuji za rozhovor a za všechny držím palce k dalším sportovním úspěchům. Markéta Šauerová 9

10 Erasmus na Palestře Program Erasmus je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů. Jednotlivci, kteří chtějí využít program Erasmus, se musí informovat na vysokoškolské instituci, kde studují nebo pracují. Koordinátorem programu Erasmus je doc. Pavel Tilinger Výběrové řízení pro rok 2011/2012 Rektor VŠTVS Palestra vypisuje výběrové řízení na studijní pobyty a studijní stáže pro studenty VŠTVS Palestra na školní rok 2011/2012 Studijní pobyt na Universitě v Coimbře (Portugalsko) (zimní semestr) Studijní pobyt na Universitě v Coimbře (Portugalsko) (letní semestr) Pracovní stáže v zemích EU Studijní pobyt na Sport Academy Gerlev (Dánsko). Délka jednotlivých pobytů v zahraničí je cca 4 měsíce, u pracovních stáží 3 měsíce. Podmínky a podrobnosti studijních pobytů a studijních stáží jsou uvedeny na webu Palestry Informace pro studenty studium v zahraničí. Další informace k programu Erasmus lze získat na (národní 10 agentura pro evropské vzdělávací programy). Dotazy vám rád zodpoví doc. Pavel Tilinger. Možnosti studia v zahraničí Naše vysoká škola nabízí řadu programů, které obsahují i možnosti (zpravidla semestrálního) studia na některé ze zahraničních vysokých škol tělovýchovného zaměření: Možnosti studia na základě bilaterálních smluv semestrální pobyt na Grelev P.E. and Sport Academy v Dánsku (zimní semestr) Možnosti využití celoevropského programu Erasmus (Lifelong Learning Programme LLP = Program celoživotního učení) studijní pobyty studentů, pracovní stáže studentů. Kompletní nabídka a pravidla pro využití peněz Evropské unie je uvedena na adrese HYPERLINK Nabídka studijní stáže v Dánsku Gerlev P.E. and Sport Academy v Dánsku nabízí mezinárodní vzdělávací program International Sport for all Leader Education Mezinárodní vzdělávací program pro organizátory sportovních aktivit. Termín: Září prosinec (17týdnů) Uzávěrka přihlášek na VŠ TVS Palestra: (předpokládá se účast 4 5 studentů). Cíl kurzu: Nabídnout tento vzdělávací program organizace sportovních aktivit mladým evropským studentům, kteří by chtěli pracovat jako vedoucí v oblasti sportu a kultury. Pro studenty VŠTVS Palestra toto může být využito jako součást jejich studijního programu a s ohledem na situaci (2. resp. 3. ročník) bude možné část studia v Dánsku uznat a část předmětů přesunout na základě dohody dle možností studenta s ohledem na studijní požadavky daného studijního ročníku a směru. Specifické cíle vzdělávacího programu: zdokonalení schopnosti vést aktivity v různých sportech (gymnastika, sportovní hry, plavání, autdoorové aktivity atd.); práce ve sportovních klubech, komunálních programech, školách; podpora porozumění a rozvoje demokracie a životní filozofie; podpora rozvoje sportu pro všechny; nácvik a diskuse ke speciálním vyučovacím metodám sportu pro všechny. Jazyk: Veškerý program je veden v angličtině. Předpokládá se slušná úroveň psané a mluvené angličtiny. Cena: Díky podpoře z veřejných fondů a podpoře samotné školy v Gerlev je nezbytné, aby účastník zaplatil cca DKK (cca Kč). V této ceně jsou obsaženy studijní materiály, ubytování, stravování, výukový program, doprava na studijních cestách, návštěva Kodaně, tričko. Student si dále musí zaplatit cestu tam a zpět a zdravotní pojištění na prvních 6 týdnů. Podrobněji viz: Přihlášky, které je nutné vyplnit a zaslat doc. Tilingerovi do , naleznete na webových stránkách Palestry. Informační materiály jsou i na studijním oddělení VŠTVS Palestra. Další informace: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Studijní pobyt našich studentů V akademickém roce 2010/2011 se účastnili pracovního pobytu v zahraničí studenti Zuzana a Dušan Hinďošovi. V témže roce mohla naše škola rovněž přivítat dva studenty z Portugalska, kteří zde studovali po dobu zimního semestru.

11 Doporučujeme zajímavé knižní tituly Kvalita života a zdraví J. Payne a kol. Sborník Kvalita života a zdraví je jedním z výstupů výzkumného záměru MŠMT Cíle medicíny: kvalita života. Vychází vstříc celospolečenskému trendu zdůrazňujícímu nutnost věnovat pečlivou pozornost problematice kvality života na různých úrovních jako nezbytné součástí existence moderního člověka. Pro svou komplexnost se toto téma dotýká samotného smyslu života jedince, jeho základních existenčních hodnot. Přestože jde o souhrn textů řady odborníků, je na charakteru celého sborníku znát, že je jeho celkové pojetí do velké míry ovlivněno fenomenologickým zaměřením MUDr. Jana Payna. Sborník je logicky členěn do dvou základních dílů. Tyto dvě části nazírají na kvalitu života a zdraví z filozofického a z empirického pohledu. Tyto části jsou dále členěny do smysluplných celků. Tipy na výlety Filozoficky orientovaná část se zaměřuje na pochopení smyslu života, pochopení pojmu zdraví. V jejím rámci se vybraní autoři věnují historickým kořenům sepjetí filozofických koncepcí s vývojem lékařství, postojům k nemocným, postojům k podpoře zdraví, vývoji vztahu lékaře a pacienta (terapeuta klienta). V části založené na empirii je věnována pozornost klíčovým faktorům, hrajících roli při nalézání smyslu života, a tedy i nalézání principů a cest k dosažení kvality života a zdraví. Vývojová psychologie M.Vágnerová Publikace se zaměřuje na systematicky pojatý výklad psychického vývoje člověka od prenatálního věku přes dospělost až do konce lidského života. Autorka se soustřeďuje na logiku vývoje, charakterizuje v každém období stav jednotlivých psychických funkcí i specifické problémy vyskytující se v dané fázi vývoje a jejich praktické důsledky pro pochopení chování člověka a pro přístup k němu. Jednotlivá období autorka přibližuje čtenářům odborně srozumitelnou formou, studenti se zde rovněž seznámí se všemi aktuálními tématy vývojové psychologie. Nová cesta k léčbě šikany M. Kolář Autor publikace působí dlouhodobě jako pedagog a psychoterapeut a problematice šikany a rizikovému chování věnoval již řadu publikací. V publikaci předkládá čtenářům nové poznatky o školní šikaně a ukazuje nové možnosti jejího řešení. Klade důraz na metody vnitřní diagnostiky a alternativní nápravy, které respektují vývojová stadia a různé formy šikanování. Pozornost autora se obrací také na nové skutečnosti, jako je kyberšikana, šikana učitelů, projevy šikany v mateřských školách, šikana rodičů. Studenti v rámci předmětu Pedagogika volného času připravují tipy na výlet pro rodiny s dětmi. Jsou pravidelně uveřejňovány na webových stránkách AZrodina.cz, kde je možné se i více inspirovat. Chcete strávit příjemně víkend? Zasportovat si? Nebo si jen udělat zajímavý výlet se svojí rodinou? Pak vám v každém čísle nabídneme několik zajímavých tipů, kam se vypravit. Zámek Berchtold Pouze 20 km za Prahou směrem na Velké Popovice najdete areál zámku Berchtold, který nabízí ubytování a výbornou kuchyni. Víceúčelový areál je celoročně otevřený a vy si zde můžete vyzkoušet tenis, golf, fotbal, nohejbal, golffotbal. Okolí nabízí bezpočet příjemných procházek. Ať už v zimě na běžkách nebo v létě na kole či pěšky se můžete pokochat krásnou Ladovou krajinou. Samozřejmě i vaše děti si přijdou na své. Mohou se potěšit s živými zvířátky v Mini Zoo, kde najdou typická domácí zvířata... slepice, kohouta, holuby, králíky, zakrslé holandské kozičky... V zámeckém parku potom na vás čeká dětský ráj se stálou expozicí miniatur známých českých hradů a zámků (Karlštejn, Kost, Kokořín, Orlík, Lány...). Děti mohou na více než 70-ti místech objevovat různé pohádkové postavy...peklo s čerty, perníkovou chaloupku, skřítky... Samozřejmostí je dětské hřiště, kde vaše ratolesti mají příležitost vyřádit se a vy si můžete odpočinout v příjemné venkovní restauraci. Kateřina Matyášová Český ráj Hezké odpoledne lze strávit procházkou s výhledem po romantickém Českém ráji. Procházku začneme u turistické chaty Na Krásné vyhlídce. U chaty se nacházejí tři výběhy, které obývají emu, oslíci a kozy. Odsud můžeme jít 10 minut zpět po silnici na vrch Mužský, který měří 463 m. Je tady krásný rozhled do Českého ráje, na Kozákov, Ještěd, Bezděz, Trosky, ale i na Krkonoše a Jizerské hory. Ale i u chaty je krásný výhled, který můžeme spojit s procházkou po Drábských světničkách. V blízkosti nedaleké vesničky Boseň se nachází zříceninka hradu Valečov, kde se za teplých měsíců odehrávají různé koncerty. Výlet můžeme završit sladkou tečkou v Bakově nad Jizerou, a to buď v cukrárně v centru města anebo zastávkou u zaparkovaného letadla u dálnice na točenou zmrzlinu. Martin Starec Vydává: VŠTVS Palestra s.r.o., Pilská 9, Praha 14-Hostavice Šéfredaktor: Jaroslava Gellnerová Redakce: Jaroslava Gellnerová, PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. Grafický redaktor: Roman Erben Kontakt: 11

12 Běžecký závod Palestra Kbelská 10 Již 26. ročník tradičního běžeckého závodu na 10 km bude mít start 3. března v 10 hod v Praze 9 Kbelích. Profesionální péče Luxusní procedury Viditelné výsledky Petra Řehořková výkonná ředitelka Petra Clinic Kryoradiolipolýza, radiofrekvenční liposukce, tvarování těla, permanentní depilace, redukce celulitidy a červených žilek, luxusní AntiAging, kosmetická neinvazivní péče před zákrokem po 3 aplikacích před zákrokem po 5 aplikacích před zákrokem po 3 aplikacích ESTETICKÉ A PROŠTÍHLOVACÍ CENTRUM PETRA CLINIC PRAHA, Pasáž Světozor (Palác Ligna), Vodičkova 791/ 39 Praha 1 KARLOVY VARY, budova Cimex, třída T.G. Masaryka 18 KARLOVY VARY, SPA Resort Sanssouci, U Imperiálu 198 Objednávky a konzultace: (

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium Sportovní a kondiční specialista kombinované studium 1 Rozsah praxe je vyjádřen buď v počtu hodin týdně nebo v počtu dní za semestr. Název předmětu Semestr Počet kredit ů Cílové a obsahové zaměření praxe

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 tel./fax:+420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu

Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu Článek 1) Profil (Základní ustanovení).f r D es ig n: w w w.g at ta de si gn Trenér Českého horolezeckého svazu je tělovýchovný pedagog. Je odborně

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013 OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ Bohdana Herzánová Říjen 2013 PŘEDSTAVENÍ 1998-2006 STUDIUM: VOŠ (sociální obor - nedokončeno), VŠ Ostrava (magisterské studium pedagogický obor), VŠ Karlova Univerzita

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI Termín: 27. 29. 4. 2012 Místo: PRAHA 6 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín Cena: 4 000 Kč;

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU.

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK:

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK: VS Marketing () Mgr. Marek Novinský Koordinátor VS POSLÁNÍ Inspirovat nadané studenty ke kariéře v marketingu Vyzbrojit je koncepty a nástroji marketingu od strategie po praktickou realizaci Rozvinout

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity POHYB JE RADOST Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity Úvod Projekt pohybových aktivit Pohyb je radost připravila Katedra tělesné výchovy OU s cílem nabídnout studentům, akademickým pracovníkům

Více

ZÁSADY ŠKOLENÍ TRENERŮ HÁZENÉ LICENCE C

ZÁSADY ŠKOLENÍ TRENERŮ HÁZENÉ LICENCE C ZÁSADY ŠKOLENÍ TRENERŮ HÁZENÉ LICENCE C Systém vzdělávání trenérů Trenérsko metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

www.cooperation.cz spoluprace@cooperation.cz +420 222 351 750 +042 607 101 244

www.cooperation.cz spoluprace@cooperation.cz +420 222 351 750 +042 607 101 244 Spolupráce s.r.o. Bělohorská 39 169 00 Praha www.cooperation.cz spoluprace@cooperation.cz +420 222 351 750 +042 607 101 244 Výcvik koučů pro akreditaci 1. stupně Výcvik koučů pro akreditaci 1. stupně V

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

CENÍK TĚLOVÝCHOVNÝCH SLUŽEB pro období 1.7.2012 31.12.2012

CENÍK TĚLOVÝCHOVNÝCH SLUŽEB pro období 1.7.2012 31.12.2012 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Centrum sportovních aktivit CENÍK TĚLOVÝCHOVNÝCH SLUŽEB pro období 1.7.2012 31.12.2012 Důležité upozornění: Sportovní zařízení VUT v Brně slouží studentům a zaměstnancům školy,

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Studánka 2016. POBYTOVÉ - Balíčky WELLNESS - RELAX PRO ŽENY WELLNESS - RELAX PRO MUŽE WELLNESS - VÍKEND PRO DVA ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA

Studánka 2016. POBYTOVÉ - Balíčky WELLNESS - RELAX PRO ŽENY WELLNESS - RELAX PRO MUŽE WELLNESS - VÍKEND PRO DVA ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA POBYTOVÉ - Balíčky Studánka 2016 WELLNESS - RELAX PRO ŽENY WELLNESS - RELAX PRO MUŽE WELLNESS - VÍKEND PRO DVA ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA POBYT PRO SENIORY 55 + POHÁDKOVÁ DOVOLENÁ Hotel STUDÁNKA **** Letovisko

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Ing. Jiří Potáček, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 29. května 2009 VYSOKÁ ŠKOLA - UNIVERZITA PEDAGOGOVÉ S T U D E N T I VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace Souhra Řešení problémů Test Your Team Komunikace 1 Tvořivost Kondice Výkonnost Váš tým ve formě Charakter programu: Jedná se o celodenní program vhodný pro firemní týmy. Zahrnuje pestrou řadu zajímavých

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Zásady školení trenérů licence C

Zásady školení trenérů licence C Zásady školení trenérů licence C Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c)

Transformačního a rozvojového programu na rok 2003. Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Závěrečná zpráva Transformačního a rozvojového programu na rok 2003 Program podpory celoživotního vzdělávání (2) Podprogram: vzdělávání pedagogických pracovníků (c) Název vzdělávacího programu celoživotního

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více