VÝPOČET CELKOVÉ MINERALIZACE A JEJÍ VÝZNAM V HYDROCHEMII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝPOČET CELKOVÉ MINERALIZACE A JEJÍ VÝZNAM V HYDROCHEMII"

Transkript

1 Chem. Listy 92, (1998) VÝPOČET CELKOVÉ MINERALIZACE A JEJÍ VÝZNAM V HYDROCHEMII PAVEL PITTER Ústav technologie vody a prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, Praha 6, Došlo dne 28.V Obsah 1. Úvod 2. Stanovení rozpuštěných látek sušených 3. Stanovení rozpuštěných látek žíhaných 4. Definice a výpočet celkové mineralizace 5. Význam celkové mineralizace v hydrochemii 1. Úvod Jedním ze základních ukazatelů jakosti přírodních, užitkových i odpadních vod je stanovení veškerých rozpuštěných anorganických látek. Tento ukazatel má nejenom význam hydrochemický a hygienický při hodnocení chemických a biologických vlastností vody, ale také význam legislativní při výpočtu poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle tzv. rozpuštěných anorganických solí (RAS). U organicky neznečištěných vod se na jejich koncentraci usuzuje obvykle ze stanovení rozpuštěných látek sušených při 105 C (odparku) a u organicky znečištěných vod ze stanovení zbytku po žíhání rozpuštěných látek při 550 C (žíhaného odparku). Ukázalo se však, že výsledky těchto stanovení mohou být zatíženy nejenom negativní ale i pozitivní chybou. V hydrogeochemii a balneochemii se jakost vod běžně posuzuje podle tzv. celkové mineralizace, což však dosud do ostatních odvětví hydrochemie dostatečně neproniklo. Tento referát poukazuje na přednosti výpočtu celkové mineralizace a jejího významu při hodnocení vlastností a jakosti všech druhů vod. Doporučuje se vyjadřovat celkovou mineralizaci především v koncentraci látkového množství (mmol.l' 1 ), která odpovídá reálnému složení vod a není třeba uvádět formy komponent, ve kterých jsou jejich koncentrace sčítány. 2. Stanovení rozpuštěných látek sušených při 105 C (RL105) Již od minulého století je mírou veškerých rozpuštěných anorganických látek ve vodách experimentální gravimetrické stanovení tzv. rozpuštěných látek (odparku). Tento postup přichází v úvahu u vod s malým organickým znečištěním (užitkových, podzemních a některých povrchových vod). Odměřený objem vody se po filtraci odpařuje na vodní lázni do sucha, odparek se suší při 105 C do konstantní hmotnosti a zváží. Avšak při odpařování a sušení odparku probíhá řada přeměn, které způsobují, že hmotnost odparku neodpovídá původnímu obsahu všech anorganických látek ve vzorku vody. Při odpařování vzorku vody a sušením odparku při 105 C se hydrogenuhličitany rozkládají podle rovnice: 2 HCO3 = CO3" + CO 2 + H 2 O (1) a ztrácejí polovinu své hmotnosti. Za přítomnosti větších koncentrací hořčíku je však situace komplikovanější. Varem se vylučuje hydroxid-uhličitan, který se tepelně rozkládá teprve při 500 C. Na druhé straně se při odpařování vody vylučují různé hydráty solí, pro jejichž úplnou dehydrataci nestačí teplota 105 C. Například heptahydrát síranu horečnatého ztrácí jen část vody a úplně dehydratuje až při 200 C. Rovněž chlorid vápenatý existuje při teplotách pod 200 C ještě jako dihydrát a síran vápenatý zcela dehydratuje až při teplotách kolem 180 C (cit. 1-2 ). Hmotnostní přírůstek způsobený hydratační vodou závisí na poměrném zastoupení síranů a chloridů ve vodě a také na poměrném zastoupení vápníku a hořčíku. Chlorid horečnatý se během odpařování vzorku vody vylučuje v různých hydrátech a hydratační vodu nelze odstranit, aniž by došlo k jeho rozkladu za vzniku hydroxid-chloridu. Při vzniku hydroxid-chloridu dochází k odštěpení HC1, což se může výrazněji projevit ve vodách chloridového typu. V takovém případě při koncentraci Mg 100 mg.i' 1 a dostatečně vysoké 772

2 koncentraci chloridů může dojít ke ztrátě až 145 mg.i" 1 chloridů podle rovnice: 2 MgCl H 2 O = 2 MgOHCl + 2 HC1 (2) Snaha po maximálním odstranění hydratační vody vedla v USA 3 k návrhu postupu, kdy se odparek suší při 180 "C. Při této teplotě se sice odstraní převážná část hydratační vody, avšak hydrogenuhličitany zcela konvertují na uhličitany. Tento postup sice odstraňuje pozitivní chyby, avšak skutečná koncentrace anorganických látek ve vodě původně přítomných může být u hydrogenuhličitanových typů vod značné podhodnocena. Z výše uvedených důvodů je stanovení tzv. rozpuštěných látek (RL105) ve vodách (bez většího organického znečištění) jen velmi přibližnou mírou skutečného obsahu rozpuštěných anorganických látek. Chyby mohou být pozitivní i negativní a závisí jak na celkovém složení vody tak i na poměru jednotlivých složek a teplotě sušení. Příklady jsou uvedeny v tabulce II a budou diskutovány v kap Stanovení rozpuštěných látek žíhaných (RL550) Pro odhad rozpuštěných anorganických látek u vod více organicky znečištěných (zejména u vod odpadních) je nezbytné organické látky předem odstranit. Požadavek na samostatné sumární stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) pochází z nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb. o úplatách ve vodním hospodářství a pozdějšího zákona ČNR č. 281/1992 Sb. V současné době platí zákon č. 58/1998 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, kde jedním ze zpoplatněných ukazatelů jsou opět tzv. rozpuštěné anorganické soli (RAS), stanovené jako zbytek po žíhání odparku. Pro stanovení rozpuštěných anorganických solí, především v odpadních vodách, bylo navrženo žíhání odparku při teplotě 550 C. Tato teplota je volena proto, že jde o minimální teplotu, při níž dochází k oxidaci většiny organických látek a předpokládá se, že zásah do přeměn anorganických látek není ještě příliš významný. Tento předpoklad však není zcela pravdivý, protože nejenom při sušení, ale i žíhám odparku za uzančních podmínek probíhá řada přeměn, které způsobují, že hmotnost zbytku po žíhání neodpovídá původnímu obsahu všech anorganických látek ve vzorku. Rozklad hydrogenuhličitanů na uhličitany je dokončen. V závislosti na celkovém složení vody může dojít při žíhání odparku až k úplnému odstranění chloridů a rozkladu dusičnanů. Nejpodstatnější je, že při uvedené teplotě žíhání již sublimují nebo se rozkládají amonné sole. To může v některých případech vést k zásadnímu podhodnocení RAS. Např. u odpadních vod z výroby dusíkatých hnojiv tvoří žíhaný odparek asi jen 30 až 50 % rozpuštěných anorganických látek, což je způsobeno přítomností dusičnanu amonného a jiných amonných solí (např. kondenzát a přestřik z vakuových odparek vykazuje zbytek po žíhání 250 mg.l" 1, avšak skutečná koncentrace dusičnanu amonného je 480 mg.l" 1 ). Ještě výraznější je tento rozdíl u odpadních vod z čištění kaprolaktamu extrakcí (tabulka I). Z celkového odparku 197 g.l" 1 byl zbytek po žíhání (RAS) jen 2 g.l" 1, protože na tomto stanovení se již síran amonný nepodílel. Obdobný případ může nastat např. u odpadních vod z bezkyanidového pokovování, které rovněž obsahují značné koncentrace amonných solí. Tabulka I Příklad chemického rozboru odpadní vody z extrakce kaprolaktamu Stanovení g.l" 1 Rozpuštěné látky sušené (RL105) Rozpuštěné látky žíhané (RL550) Kation amonný Sírany Síran amonný (výpočtem) Z uvedených důvodů je odhad celkové koncentrace anorganických látek (rozpuštěných anorganických solí) ve vodách stanovením rozpuštěných látek žíhaných (zbytku po žíhání) obvykle podhodnocen, zejména za přítomnost větších koncentrací amonných solí. Pro správnou interpretaci výsledků je nezbytná znalost zastoupení jednotlivých makrokomponent v posuzované vodě. 4. Definice a výpočet celkové mineralizace (Xp,Se) Začátkem 20. století se začíná v hydrochemické literatuře objevovat termín celková mineralizace jako míra sku- 773

3 tečného obsahu anorganických látek ve vodách. V našich poměrech se celková mineralizace uplatnila zejména v hydrogeochemii a balneochemii při klasifikaci chemického složení přírodních vod. Celková mineralizace je běžnou součástí výsledků chemických rozborů podzemních a minerálních vod 46. Je zapotřebí hned na počátku zdůraznit, že celková mineralizace se vypočítává z výsledků chemického rozboru vody (nestanovuje se experimentálně). Terminologie však není jednotná. V ČSN Názvosloví hydrogeologie se celková mineralizace definuje jen zcela obecně jako součet koncentrací tuhých látek rozpuštěných ve vodě. V ČSN Názvosloví jakosti vod je již definice poněkud přesnější. Jde o součet hmotnostních koncentrací aniontů, kationtů a nedisociovaných rozpuštěných anorganických látek ve vodě. Bohužel v žádných z těchto definic není uvedeno v jakých formách se jednotlivé komponenty sčítají. Pokud se týká makrokomponent, pak je situace celkem jednoznačná. Sčítají se hmotnostní koncentrace Ca, Mg, Na, K, HCO3, SO4", Cl" a NO3. Pokud se týká dalších složek pak různí autoři zahrnují do výpočtu křemík jako Si, SiO 2 nebo H 2 Si0 3, bor jako B nebo HBO 2, fosforečnany jako PO4" resp. HPO4" aj. Dále není v definicích uvedeno zaokrouhlování hodnot a z toho vyplývající požadavek na minimální koncentraci složky, která by ještě měla být zahrnuta do výpočtu. Například u minerálních vod s celkovou mineralizací pohybující se v tisících mg.i" 1 je již zahrnutí mikrokomponent do výpočtu bezpředmětné, protože leží v oblasti směrodatných odchylek stanovení jednotlivých makrokomponent. Přednosti aplikace koncentrací látkového množství v mmol.l" 1 nad hmotnostními koncentracemi v mg.i" 1 byly při interpretaci výsledků chemického rozboru vod v hydrochemii jednoznačně prokázány 7. Nabízí se proto vyjadřovat i celkovou mineralizaci různých druhů vod nikoli v hmotnostních, ale především v látkových koncentracích. Hlavní přednost spočívá v tom, že při porovnávání výsledků rozborů vod v mmol.l" 1 je koncentrační údaj úměrný skutečnému počtu iontů nebo molekul anorganických komponent. U vod s převládající koncentrací hydrogenuhličitanů nad sírany nedoceňuje celková mineralizace v mg.i" 1 jejich skutečnou koncentraci ve vodě vyjádřenou v mmol.l" 1, v porovnání s vodou s převládající koncentrací síranů nad hydrogenuhličitany. Další předností tohoto způsobu je, že není třeba udávat, v jakých formách existence byly jednotlivé komponenty sčítány, protože např. 1 mol Si = 1 mol SiO 2 = 1 mol H 2 Si0 3 atp. I když návrh nového způsobu vyjadřování celkové mineralizace v mmol.l" 1 je v podstatě nový, setkal se u většiny hlavních balneologických a hydrogeologických laboratoří a pracovišť s příznivým ohlasem, protože jeho přednosti jsou evidentní. Kritika celkové mineralizace pochází především z laboratoří analyzujících povrchové, odpadní a užitkové vody a soustřeďuje se na nezbytnost stanovení alkalických kovů, které při analýze uvedených druhů vod není dosud běžné. Dalším argumentem bylo, že koncentrace alkalických kovů v uvedených typech vod není při posuzování jejich jakosti limitována. To se však v posledním období mění. Koncentrace sodíku je limitována ve vyhlášce MZd č. 292/1997 týkající se balené kojenecké a stolní vody a je uvedena i v návrhu vyhlášky MZd, které se týká požadavků na jakost pitné vody pro hromadné a individuální zásobování. Pokud se týká draslíku, pak ve vyhlášce č. 184/1997 týkající se požadavků na zajištění radiační ochrany, je při stanovení celkové objemové beta aktivity všech druhů vod předepsána korekce na beta aktivitu 40 K, což znamená nezbytnost stanovení draslíku. V roce 1998 se podařilo vypracovat a navrhnout ČSN Jakost vod - Výpočet celkové mineralizace. Celková mineralizace je definována jako součet látkových (Ze) nebo hmotnostních (Xp) koncentrací jednotlivých rozpuštěných tuhých anorganických makrokomponent (elektrolytů i neelektrolytů), zjištěných z výsledků chemického rozboru vody. Vyjadřuje se v mmoll" 1 nebo v mg.i" 1, případně v jiných násobcích těchto jednotek. Makrokomponenta se definuje jako anorganická složka, jejíž koncentrace ve vzorku vody převyšuje 1 % celkové mineralizace a může významněji ovlivnit látkovou nebo hmotnostní bilanci. Jestliže je celková mineralizace udána v hmotnostní koncentraci pak je nutné uvést formu jednotlivých složek, ve které je jejich hmotnostní koncentrace vyjadřována. Údaj v látkových koncentracích tento problém odstraní. Doporučuje se výsledky zaokrouhlovat na tři platné číslice. 5. Význam celkové mineralizace v hydrochemii Celková mineralizace je jediným objektivním hodnocením koncentrace veškerých anorganických látek ve vodách. Výsledek odpovídá reálnému složení dané vody a nezávisí na možných chemických přeměnách nebo ztrátách jednotlivých složek během sušení nebo žíhání odparku. Proto je v některých odvětvích vodního hospodářství základním podkladem pro chemickou klasifikaci vod. 774

4 Význam celkové mineralizace v analytice vody a při interpretaci výsledků chemického rozboru vody byl podrobně diskutován již dříve 8. Bylo prokázáno, že korelace mezi celkovou mineralizací a jinými ukazateli jakosti vod jsou podle očekávání podstatně těsnější, než korelace s rozpuštěnými látkami sušenými nebo žíhanými. Vztah mezi celkovou mineralizací a experimentálně stanovenými rozpuštěnými anorganickými látkami sušenými při 105 C není konstantní a závisí jak na celkovém složení vody tak i na poměru jednotlivých komponent. V tabulce II jsou shrnuty poznatky z bohatého souboru chemických rozborů podzemních vod Vodních zdrojů GLS, které jasně dokumentují rozdíly mezi údaji o celkové mineralizaci a rozpuštěnými látkami sušenými (RLI05). Byly vybrány příklady vod hydrogenuhličitano-vápenatých (HCO 3 -Ca) a sírano-vápenatých (SO 4 -Ca). V tabulce II jsou uvedeny hodnoty poměru p/rl105. Je zřejmé, že hodnoty poměru mohou být větší nebo menší než 1,0 a pohybují se v poměrně širokém rozmezí asi od 0,56 do 1,66. Statisticky významný je vzrůst hodnoty poměru s růstem celkové mineralizace (další podrobnosti viz cit. 8 ). Lze jednoznačně konstatovat, že experimentálně zjištěné koncentrace anorganických látek (RL105) mohou někdy do značné míry jak nadhodnocovat tak i podhodnocovat jejich skutečný obsah ve vodách. Experimentálně zjištěné koncentrace veškerých anorganických látek ze zbytku po žíhání odparku (RL550) podle očekávání podhodnocují jejich skutečný obsah, vzhledem k rozkladu a ztrátám některých sloučenin. Z hlediska klasifikace chemického složení přírodních vod je důležitá hodnota celkové mineralizace 1000 mg.l" 1, která je jedním z klasických kritérií odlišujících prosté podzemní vody od vod minerálních. Odhadneme-li průměrnou molární hmotnost základních makrokomponent v prostých (nikoli minerálních) přírodních vodách (vápníku, hořčíku, sodíku, draslíku, hydrogenuhličitanů, síranů, chloridů a dusičnanů v nejčastějším poměrném zastoupení) asi na 50 g.mol" 1, vychází pak celková mineralizace v látkových koncentracích asi na 20 mmol.1 1. V tabulce III je uvedeno Alekinovo 9 rozdělení přírodních vod podle celkové mineralizace (které se v podstatě používá i u nás), doplněné o údaje v látkových koncentracích. V tabulce IV jsou uvedeny příklady celkové mineralizace v mg.l 1 a v mmol.l" 1 různých hydrochemických typů minerálních vod. Je zcela evidentní, že mezi "Lc a Ep nemůže být lineární závislost, protože průměrné molární hmotnosti směsi makrokomponent se v těchto vodách liší (nejvyšší jsou podle očekávání u vod síranového typu a nejmenší u vod chloridového typu). Tabulka II Poměr celkové mineralizace (Xp) v mg.l" 1 a rozpuštěných látek sušených (RL105) pro podzemní vody hydrogenuhličitano-vápenaté a sírano-vápenaté p(mg.l- ] ) < až až až 1000 >1000 HCO 3 -Ca 0,56-1,66 0,83-1,46 0,96-1,65 1,00-1,56 1,00-1,28 SO 4 -Ca 0,69-1,15 0,70-1,17 0,81-1,16 0,77-1,27 0,86-1,28 Tabulka III Alekinovo rozdělení přírodních vod podle celkové mineralizace Třída Sp Se (mg.l" 1 ) (mmol.1-1 ) Vody: velmi málo mineralizované do 100 do 2 málo mineralizované 100 až až 4 středně mineralizované 200 až až 10 se zvýšenou mineralizací 500 až až 20 vysoko (velmi) mineralizované nad 1000 nad 20 Tabulka IV Porovnání celkové mineralizace různých hydrochemických typů minerálních vod (M r je relativní molekulová hmotnost směsi makrokomponent) Minerální voda Šaratice Mlýnský pramen Otovka Helena (Darkov) LITERATURA Hydrochemický typ SO 4 -Na HCO 3 -SO 4 -Na HCO 3 -Cl-Na Cl-Na Zp (mg.l- 1 ) (mmol.l- 1 ) Průměrná M r 51,6 42,4 39,5 30,3 1. Howard C. S.: Ind. Eng. Chem., Anal. Ed. 5,4 (1933). 775

5 2. Sokoloff V. P.: Ind. Eng. Chem., Anal. Ed. 5, 336 (1933). 3. Standard Methods for the Examination ofwater and Wastewater Solids. 19. Ed., Amer. Public Health Assoc, Washington Kolektiv: Minerální vody. Ústřední ústav geologický, Praha Franko O., Gazda S., Michalíček M.: Tvorba a klasifikácia minerálnych vod Západných Karpat. Geol. ústav D. Štúra, Bratislava ČSN a ON Přírodní léčivé vody a přírodní minerální vody stolní a Pitter P., Čapková A.: Chem. Listy 84, 1030 (1990). 8. Čapková A., Pitter P.: Hydrochémia 84, 123 (1984). 9. Alekin O. A.: Grundlagen der Wasserchemie. VEB Deutscher Verlag fiir Grundstoffindustrie, Leipzig P. Pitter (Department ofwatter Technology andenvironmental Engineering, Institute of Chemical Technology Prague): Calculation of Total Inorganic Dissolved Solids (Total Mineralization) and Its Signiflcance in Aquatic Chemistry The presence of inorganic dissolved solids (total mineralization) is one of the main indicators of water quality and of its properties. Total mineralization may be calculated from the results of water analysis. The results are expressed in millimols per litre or milligrams per litre. The calculated total mineralization presents a more reliable idea about dissolved inorganic solids in the water sample than the experimental determination of dissolved solids afterdrying at 105 C or of fixed dissolved solids in a sample ignited at 550 C. The significance of total mineralization in aquatic chemistry has been discussed. 776

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Č E S K Á Z E MĚDĚLS K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Bakalářská práce

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

poloha archivních vrtů HV 1 a HV 2 (1972)

poloha archivních vrtů HV 1 a HV 2 (1972) ÚVOD Na základě objednávky Městské části Praha Ďáblice č.74/09 ze dne 27.10.2009 bylo vypracováno hodnocení vývoje kvality podzemní vody v bezprostředním okolí skládky TKO v Praze-Ďáblicích. Objednatelem

Více

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D., prof. RNDr. Josef Malý, CSc. CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY Laboratorní cvičení Obsah ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ POJMY... 5 1.1. Koncentrace látek v roztocích... 5 1.2. Chemické rovnice...

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Jakub Langhammer Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha 2002 Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Skripta jsou

Více

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod.

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Kvalitativní vyjádření výsledků rozboru vody chemickým vzorcem (např. KOH, Ca) značkou (např. Σc, Σ kationty ) zkratkou názvu stanovených látek

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

VÝVOJ VYDATNOSTI PRAMENŮ V ČESKO-SASKÉM ŠVÝCARSKU

VÝVOJ VYDATNOSTI PRAMENŮ V ČESKO-SASKÉM ŠVÝCARSKU VÝVOJ VYDATNOSTI PRAMENŮ V ČESKO-SASKÉM ŠVÝCARSKU Pavel Eckhardt, Kateřina Poláková Klíčová slova pramen podzemní voda ochrana podzemních vod Souhrn Článek uvádí výsledky výzkumu problematiky pramenů v

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Zakládání, průběh a řízení. kompostovacího procesu

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Zakládání, průběh a řízení. kompostovacího procesu Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha Zakládání, průběh a řízení kompostovacího procesu Červen 2006 Autoři: Ing. Petr Plíva, CSc. Ing. Jan Banout, PhD. Ing. Jan Habart Ing. Antonín Jelínek, CSc. Ing.

Více

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou provozovatelů technologií

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Zhodnocení stavu toku Sebránek (okr.blansko) a návrh opatření

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Zhodnocení stavu toku Sebránek (okr.blansko) a návrh opatření Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Zhodnocení stavu toku Sebránek (okr.blansko) a návrh opatření Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

B.2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE B2.1.2 ODTOKOVÉ POMĚRY VODA. Praha - Životní prostředí 2011

B.2 VODA B2.1 POVRCHOVÁ VODA B2.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE B2.1.2 ODTOKOVÉ POMĚRY VODA. Praha - Životní prostředí 2011 B.2 VODA.1 POVRCHOVÁ VODA VODA.1.1 SPRÁVA A SLEDOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD V PRAZE Základní tepnu říční sítě na území hlavního města tvoří řeka Vltava, resp. její dolní tok. U Lahovic se do Vltavy vlévá její

Více

V 7 Možnost využití důlních vod po těžbě rud jako alternativní zdroje pitné vody v období sucha

V 7 Možnost využití důlních vod po těžbě rud jako alternativní zdroje pitné vody v období sucha V 7 Možnost využití důlních vod po těžbě rud jako alternativní zdroje pitné vody v období sucha Ing. Silvie Heviánková,Ph.D. 1, Ing. Iva Bestová, Ph.D. 1, Ing. Martina Juroková 1, Bc. Petra Tučková 1,

Více

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most

Jakost vody. Zpracovalo Ekologické centrum Most Jakost vody Zpracovalo Ekologické centrum Most ˇ na základeˇ dat pro Krušnohorí ˇ státní podnik od Povodí Ohre, 2-212 Obsah 1 Úvod... 4 2 Voda a její ochrana... 5 2.1 Ochrana vod v ČR... 7 2.2 Správa vodních

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Pijete ji. Používáte ji k va ení, mytí a zavlažování. A op t ji pijete.

Pijete ji. Používáte ji k va ení, mytí a zavlažování. A op t ji pijete. Pijete ji. Používáte ji k va ení, mytí a zavlažování. A op t ji pijete. Integrované automatiza ní systémy trvale zajiš ují kvalitu vody odpovídající ú elu jejího použití. Obor vodárenství a zpracování

Více

VLIV VYPOUŠTĚNÝCH VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD Z KOŘENOVÝCH ČISTÍREN NA RECIPIENT. Miroslav Váňa, Eva Mlejnská, Ladislav Havel

VLIV VYPOUŠTĚNÝCH VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD Z KOŘENOVÝCH ČISTÍREN NA RECIPIENT. Miroslav Váňa, Eva Mlejnská, Ladislav Havel Vážení čtenáři, právě vycházející číslo časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace otevírá již 55. ročník působnosti tohoto periodika. Při svém založení v roce 1959 dostal časopis za úkol

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 30.3.2011 CS Úřední věstník Evropské unie L 83/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění

Více

C) Oblast kvality vod

C) Oblast kvality vod C) Oblast kvality vod 1 Obsah části C) str. 1. Úvod 3 1.1. Základní pojmy 3 1.2 Legislativní vymezení na úseku kvality vod 4 2. Popis současného stavu jakosti vod v MS kraji 7 2.1 Monitoring jakosti vod

Více

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003 HYDROLOGIE (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Ing. Milan BUMERL, CSc. Veselí nad Lužnicí, 2003 - text smí být používán pouze se souhlasem autora textu Moto:Hledání pramenů I člověk

Více

Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví

Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví Č ESKÁ ZEMĚ D Ě LSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNÍ LABORATOŘ EKOLOGIE KRAJINY Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL

Více