Hnojiva, minerální a organická hnojiva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hnojiva, minerální a organická hnojiva"

Transkript

1 Hnojiva, minerální a organická hnojiva o Rozd lení hnojiv o Význam a rozd lení minerálních hnojiv o Jednosložková minerální hnojiva o Vícesložková minerální hnojiva o Význam a rozd lení organických hnojiv o Hn j, mo vka, kejda o Zelené hnojení, zaorávka vedlejších produkt o Komposty

2 Rozd lení hnojiv A) Podle ú innosti ímá zdroj živin nep ímá zlepšují ú innost (využití živin) bakteriální látky, regulátory r stu, inhibitory B) Podle skupenství tuhá kapalná plynná C) Podle p vodu organická minerální (pr myslová) místní (lokáln použitelná)

3 Organická a minerální hnojiva Organická hnojiva: vnit ního kolob hu zem lského podniku s velkým objemem vysokým obsahem vody nízkou koncentrací živin Minerální hnojiva: produkty chemického, bá ského, stavebního, hutního pr myslu vysoký obsah živin (koncentrovaná hnojiva) upravený pom r živin jednosložková vícesložková (smíšená, kombinovaná)

4 Kolob h živin v zem d lském podniku plynné ztráty stáj export hnojišt jímka uložení krmivo stelivo odb r plodiny export hnojení da mineralizace vyplavování, eroze

5 Minerální hnojiva Význam aplikace minerálních hnojiv pro p du 4 Výnos(t.ha -1 ) Pr myslová hnojiva Organická hnojiva dní úrodnost Roky 25% 15% 20% 10% 10% 20% irozená p dní úrodnost po así agrotechnika hnojení odr da ochrana rostlin Pro používáme minerální hnojiva?

6 Minerální hnojiva Význam aplikace minerálních hnojiv pro p du dopln ní živin exportovaných z pole vyrovnání ztrát živin dodání živin podle pot eb rostlin udržování p dní úrodnosti MINERÁLN LNÍ HNOJIVA: JEDNOSLOŽKOVÁ (N, P, K,) VÍCESLOŽKOVÁ (NPK)

7 DUSÍKATÁ - pr myslov vyráb ná hnojiva síran amonný 21 %, mo ovina 46 %, ledek vápenatý 15 % ledek amonný s vápencem 27 %, DAM 30 % hm. FOSFORE NÁ- pr myslov upravené minerály (apatit Ca 3 (PO 4 ) 2.CaF 2 ) Superfosfáty jednoduchý 8 % P, trojitý 21 % P, Mleté fosfáty 15 % P DRASELNÁ - pr myslová úprava draselných solí - t žba a mechanická úprava draselných solí (KCl) JEDNOSLOŽKOVÁ draselná s l % K, kamex 33 % K, kainit 11 % K síran draselný 42 % K (raj ata, okurky, cibule, paprika, réva vinná) VÁPENATÁ - t žba a mechanická úprava (mletí) vápenc - odpady zpracování produkt Vápenec % Ca 0 3 % Mg Dolomitický vápenec % Ca 4 11 % Mg Dolomit % Ca % Mg Cukrovarnická šáma % Ca

8 Vícesložková hnojiva - obsahují více než jednu hlavní živinu (N, P, K,) kombinovaná (pr myslov vyráb ná, nebo upravovaná) smíšená (míchání jednosložkových hnojiv)

9 kombinovaná ednosti kombinovaných hnojiv aplikace více živin (úspora náklad na aplikaci) vyšší koncentrace živin granulace hnojiv - rovnom rná aplikace Nevýhody kombinovaných hnojiv vyšší cena hnojiv konstantní podíl živin

10 Údaje o množství živin -v istých živinách (N, P, K,.) - rozbory p d (AZP) - rozbory rostlin - požadavky rostlin - plány hnojení -v oxidech - obsah živin ve hnojivech (krom N, S) -P P 2 O 5 -K K 2 O - Mg MgO - Ca CaO

11 íklady vícesložkových hnojiv: N P 2 O 5 K 2 O P K NPK ,4 15,8 NPK ,6 12,5 NPK ,8 10,8 NPK ,5 6,6 NP ,8 NK ,8 Amofos GVH (granulovaná vícesložková hnojiva + mikroelementy)

12 Organická hnojiva Jsou zdrojem: organických látek živin makroprvky mikroprvky mikroorganism stových a stimula ních látek

13 Význam aplikace organických hnojiv zlepšení fyzikálních vlastností p d lepší zadržování a transport vody lepší sorpce živin a iontová vým na vyšší pufra ní schopnost vyšší mikrobiální innost vyšší využití živin

14 Rozd lení organických hnojiv stájová: ostatní: hn j mo vka hnoj vka kejda vedlejší produkty (sláma, chrást, na ) zelené hnojení komposty kompostovaná chlévská mrva

15 Chlévská mrva - hn j Chlévská mrva sm s tuhých výkal hospodá ských zví at, mo e, steliva, zbytk krmiva a vody. Hn j vzniká z chlévské mrvy zráním na hnojišti Zrání hnoje chemicko-biologický proces (kvašení, hnití) em na látek (rozklad a syntéza) zrání ovliv uje: složení chlévské mrvy zp sob uskladn ní Dob e vyzrálý hn j: tmavá, snadno rýpatelná hmota, se zbytky steliva, které lze mechanicky odd lit

16 Zrání hnoje Produkce hnoje za studena: Po uložení mrvy dojde ke stla ení a vytvo ení anaerobních podmínek, pomalejší rozklad, nižší ztráty Produkce hnoje za horka: Po uložení mrvy z stává na echraná, intenzivním sobením aerobních bakterií dojde k r stu teploty (55 65 o C) a tím k urychlení rozkladu, vysoké ztráty Kombinace: Následným stla ením pokra uje proces za studena, rychlejší rozklad, vyšší ztráty

17 Ztráty p i uložení mrvy Ztráty na organické hmot % Ztráty na živinách N 20 % 40 % P 5 % 10 % K 10 % 20 % Význam zrání hnoje zlepšení fyzikáln -chemických vlastností hnoje lepší aplikace hnoje pozvolné uvol ování živin

18 Mén kvalitní slamnatý hn j Kvalitní chlévský hn j

19 Uskladn ní v areálu ŽV

20 Polní hnojišt

21 Zpevn né polní hnojišt - vrstvení mrvy (3 m) - izolovaná jímka

22 Nezpevn né polní hnojišt -ztráty na živinách -ohrožení životního prost edí

23 Chlévský hn j Hluboká podestýlka produkce hnoje p ímo ve stáji, zušlech ování za studena, nejnižší ztráty

24 St ední obsahy OL a živin ve statkových hnojivech (v % erstvé hmoty) Druh OL N P K Ca Sušina Chlévský hn j Hov zí 17,0 0,45 0,11 0,42 0,32 25 Ko ský 25,4 0,58 0,12 0,44 0,21 39 Prase í 25,0 0,45 0,08 0,46 0,36 20 Ov í 30,0 0,85 0,13 0,56 0,21 36 Kozí 30,5 0,40 0,21 0,93 0,52 36 Slepi í, holubí 30,0 1,70 0,70 0,75 1,42 44 Husí, kachní 20,0 0,80 0,44 0,66 0,92 40 Králi í 28,4 0,52 0,20 0,93 0,46 43

25 Aplikace hnoje Plodiny: okopaniny (brambory, epa), kuku ice, epka, pšenice, zelenina (koš áloviny), Dávka: t/ha (plodina, p dní druh) Termín aplikace: podzim Podmínky aplikace: následné zaorání za rozmetadlem pluh Aplika ní technika: rozmetadla

26 Vliv doby zaorání na hnojivou ú innost (%) Škarda (1982), Ducho, Hampl (1962) Doba zaorání Okamžit Po 6 hod. Po 24 hod. Po 4 dnech Hnojivá ú innost

27 sobení hnoje v p (%) dní druh Po et let po aplikaci žká St ední Lehká

28 Využití živin rostlinami z aplikovaného hnoje (%) Živina Po et let po aplikaci N P K

29 Mo vka Mo vka zkvašená mo hospodá ských zví at mo nezachycená ve stelivu + ást rozpušt ných výkal (+ voda) Mo vka (%) OL N P K Ca Sušina Skot 1-2 0,25 St. 0,44 0,

30 Aplikace mo vky Plodiny: okopaniny (brambory, epa), kuku ice, epka, pšenice, zelenina (koš áloviny), travní porosty, meziplodiny, zálivka kompost Dávka: t/ha Termín aplikace: na podzim se zaorávkou slámy, zel. hnojení na ja e p ihnojení ozim, ja in p ed založením porostu ja in Podmínky aplikace: zapravení do p dy neaplikovat na zmrzlou p du a sníh Aplikace: na široko, aplikátory

31 Kejda Kejda sm s tuhých výkal a mo e s podílem technologické vody a zbytk krmiva - ustájení zví at bez podestýlky (volné, roštové)

32 Složení kejdy Mo vka (%) OL N P K Ca Sušina Skot 6,0 0,32 0,07 0,40 0,14 7,8 Prasata 5,3 0,5 0,13 0,19 0,24 6,8 Dr bež 8,1 0,96 0,28 0,39 0,94 11,8 Živiny v kejd jsou pro rostliny snadno p ístupné Dávka kejdy je limitována množstvím dusíku Nadm rná aplikace kejdy (nekvalitní) negativn ovliv uje strukturu p dy.

33 Aplikace kejdy Plodiny: okopaniny (brambory, epa), kuku ice, epka, obiloviny, travní porosty, meziplodiny, Dávka: t/ha Termín aplikace: na podzim na ja e p ihnojení ozim p ed založením porostu ja in Podmínky aplikace: zapravení do p dy Aplikace: na široko, aplikátory

34 Zaorávka vedlejších produkt Sláma zaorání nepot ebné slámy v zem lském podniku 1) nekvalitní sláma (olejniny, kuku ice na zrno) 2) chemicky ošet ená (desikací luskoviny) 3) nevyužitelná v ŽV (ozimé obiloviny) O zaorávce slámy rozhoduje: pot eba ŽV (1 DJ 5 8 kg slámy/den) 0,5 DJ (100 DJ/200 ha) 100 DJ 0,5 t/den = 180 t/rok = 36 ha možnost prodeje ( K /t)

35 Rozmetání na ezané slámy (8 10 cm) Zapravení do p dy Aplikace slámy Vyrovnání pom ru C : N (mo vka, kejda, minerální N hnojiva) na 1 t slámy kg N Vyšší mikrobiální aktivita vyšší uvoln ní živin Zvýšení obsahu organických látek v p Zlepšení p dní struktury

36 Zaorávka vedlejších produkt Chrást epy Na brambor

37 Zaorávka vedlejších produkt Chrást epy Na brambor Význam: Dopln ní organické hmoty Navrácení živin do p dy Plodina Výnos (t) N P K Ca Mg Pšenice: celkem zrno Cukrovka: celkem bulvy Brambory: celkem hlízy

38 Zelené hnojení stování zpravidla rychle rostoucích rostlin a jejich následné zaorávání do p dy stování jako: meziplodina (v osevním sledu mezi hlavními plodinami) podsev (sou asn s hlavní plodinou) podplodina (v sadech a vinicích) hlavní plodina (zúrod ování p d, rekultivace)

39 Význam zeleného hnojení Obohacení p dy o snadno rozložitelnou organickou hmotu Omezení vyplavování živin biologická sorpce esun živin ze spodních vrstev do ornice Zastín ní povrchu p dy Ochrana p dy p ed v trnou a vodní erozí Omezení r stu plevel erušení osevního postupu

40 St ední obsahy živin, OL, výnos v zeleném hnojení Zelené hnojení % Výnos OL N P K Ca Mg t.ha -1 Jetel plazivý 18 0,56 0,08 0,26 0,31 0, Jílek mnohokv tý 27 0,57 0,10 0,59 0,11 0, Ho ice 11 0,52 0,02 0,33 0,28 0, epka 12 0,46 0,05 0,29 0,16 0, Lupina 19 0,53 0,07 0,46 0,32 0, Vikev 16 0,56 0,06 0,36 0,25 0,

41 Komposty Sm s organických a minerálních látek oživená užite nou p dní mikroflorou, v níž probíhají nebo již prob hly humusotvorné procesy Základní typy: Statkový kompost Pr myslový kompost Speciální, substráty

42 Komponenty statkových kompost Organický podíl: Sláma Znehodnocené krmivo Zbytky z poskliz ových úprav Št pka Další organické materiály Minerální podíl: Skrývková zemina Rybni ní bahno Vyhnilé kaly Minerální podíl poskliz ových úprav Vápn ní + hnojiva

43 Komponenty pr myslových kompost Organický podíl: Vyt íd ný bioodpad Rašelina istírenský kal Odpady potraviná ského pr myslu Minerální podíl: Sedimenty Skrývková zemina Mikrobiální substrát: Kejda, mo vka istírenský kal Vápn ní + živiny

44 Komponenty substrát Organický podíl: Rašelina ra Št pka Hrabanka Minerální podíl: Zemina Písek Vápn ní + živiny

45 Nerozložený podíl biomasy po 1 roce v p (%) Zdroj zelená hmota sláma hlavní ko eny hn j rašelina (%)

46 Relativní obsah N mikrobiální biomasy v ornici % % = 9,4 mg N.kg Kont. SA DAM DAM + Sl. Hn j Kejda varianty hnojení

FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A P ÍRODNÍCH ZDROJ ) KATEDRA AGROENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST.

FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A P ÍRODNÍCH ZDROJ ) KATEDRA AGROENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST. FYTO I BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jind ich ERNÝ, Ph.D. FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A P ÍRODNÍCH ZDROJ ) KATEDRA AGROENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST. 330 2. BLOK:

Více

Specifika výživy rostlin v systému ekologického zemědělství

Specifika výživy rostlin v systému ekologického zemědělství Specifika výživy rostlin v systému ekologického zemědělství Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Ústav agrochemie a výživy rostlin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ryant@mendelu.cz

Více

Výživa a hnojení plodin

Výživa a hnojení plodin Výživa a hnojení plodin Složení rostlinné hmoty: voda, sušina Spalitelný podíl sušiny: C (45%), O (42%), H (6%), N (2%) Popeloviny: 3 5% sušiny, P, K, Ca, Mg, S, Na, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, atd Rozdělení

Více

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež eská akademie zem d lských v d Komise výživy hospodá ských zví at Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež Recommended nutrient content in poultry diets and nutritive

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Obsah Úvod do ekologického zemědělství...3 1 Co??...3 2 Proč??...4 3 Jak??...4 4 Kdo??...5 Historie EZ...6 1 Ve světě...6 2 U nás...6 EZ jako uzavřený cyklus...8 Struktura hospodaření

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ Pavel ZEMÁNEK a kolektiv doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D., MENDELU, ZF Lednice vedoucí kolektivu doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., MENDELU, ZF Lednice Ing. Mária

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Dr. Ing. Zdeněk Havlíček, Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc., Doc. Ing. Pavel Veselý, CSc.,

Více

3.1. Téma Voda. Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

3.1. Téma Voda. Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu 3. POVINNÉ POŽůDůVKY Nů HOSPODů ENÍ ĚPPH) Povinné požadavky na hospoda ení zem d lského subjektu (PPH) jsou stanoveny vybranými články na ízení a sm rnic Evropské Unie. Ustanovení daná evropskými na ízeními

Více

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Jan Klír, Lada Kozlovská Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

2.3.1 Síra v půdě 2.3.1.1 Anorganická síra Koloběh síry v půdě

2.3.1 Síra v půdě 2.3.1.1 Anorganická síra Koloběh síry v půdě 2.3.1 Síra v půdě Celkový obsah síry v půdách kolísá ve značném rozmezí, většinou od 100 do 5000 ppm, tj. 0,01-0,5 % (FECENKO, LOŽEK, 2000). Písčité půdy však mohou obsahovat i méně než 100 ppm síry, zatímco

Více

UNIE OVOCNÁ SEVERO ESKÉHO REGIONU Presentovali OUSR a OU R na tradi ní výstav Zahrada ech. Návšt vnost dosáhla tém 100 000 návšt vník.

UNIE OVOCNÁ SEVERO ESKÉHO REGIONU Presentovali OUSR a OU R na tradi ní výstav Zahrada ech. Návšt vnost dosáhla tém 100 000 návšt vník. Z innosti OU R PROHLÁŠENÍ Ovocná ské unie R S ohledem na špatnou situaci v odbytu jablek na pr myslové zpracování vydala na konci srpna OU R následující prohlášení: Vážení ovocná i, kritická situace v

Více

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4.1. Význam osevních postupů, obecné zásady střídání plodin 4.2. Charakteristika jednotlivých skupin plodin z hlediska sestavování osevních postupů, fytosanitární

Více

Zveme vás na jarní semináře SPZO 2015

Zveme vás na jarní semináře SPZO 2015 Zveme vás na jarní semináře SPZO 2015 Den Obec Místo Okres Garant Spojení 10.2. Vsisko restaurace U Facků Olomouc Ing. Sypták 777 757 987 12.2. Telnice restaurace Orlovna Brno-venkov Ing. Petrucha 777

Více

Ing. Bohumil Dohnal ředitel společnosti FERTISTAV CZ a.s.

Ing. Bohumil Dohnal ředitel společnosti FERTISTAV CZ a.s. KATALOG PRODUKTŮ FIRMY FERTISTAV 2015 Vážení obchodní přátelé, dovolte mi, abych Vám jménem naší společnosti FERTISTAV CZ a.s., která působí nejen na trhu České republiky, ale i zemí EU a SNG v oblasti

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BARLEY

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BARLEY PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BARLEY Obsah produktová dokumentace barley Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 6 Zelené potraviny 6 Mladý je men zelená potravina 7 Mladý je men p írodní zdroj

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

CHEMIE Pracovní listy pro žáky

CHEMIE Pracovní listy pro žáky CHEMIE Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198 8. a

Více

MJM. magazín jaro 2014. Zemědělství s nejvyšší kvalitou. Hlavní téma Výhled cen komodit 2014. Naše nabídka Antikokcidika v krmivech

MJM. magazín jaro 2014. Zemědělství s nejvyšší kvalitou. Hlavní téma Výhled cen komodit 2014. Naše nabídka Antikokcidika v krmivech MJM Litovel a. s. Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel www.mjm.cz MJM magazín jaro 2014 Zemědělství s nejvyšší kvalitou Nitrosensing 4 6 7 12 16 Hlavní téma Výhled cen komodit 2014 Naše nabídka Antikokcidika

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 176 Poř. č. Konopí pro stonek Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos sušiny stonku [t/ha] 9,0 12,0 6,0 2 Cena stonku od výrobce [Kč/t] 3500 3500 3500 3 Tržba

Více

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E ÚVOD červen 2005 Název publikace: Integrovaný manuál zásad správné zemědělské praxe Zadavatel: Ing. Ivan LANDA CSc.

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

Podpora informovanosti zemědělských podnikatelů

Podpora informovanosti zemědělských podnikatelů AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro investiční a ekonomické poradenství Regionální kancelář Humpolec Havlíčkovo náměstí 839/2, 396 01 Humpolec Tel./fax: 565 532 046, Mobil: 602 370 715 Regionální

Více

FYTO 1. 1. Úvod do pedologie. 1.1 Vznik a vývoj půdy 1.2 Zrnitost půdy 1.3 Minerální složení

FYTO 1. 1. Úvod do pedologie. 1.1 Vznik a vývoj půdy 1.2 Zrnitost půdy 1.3 Minerální složení FYTO 1 1. Úvod do pedologie 1.1 Vznik a vývoj půdy 1.2 Zrnitost půdy 1.3 Minerální složení Vít Penížek Katedra pedologie a ochrany půd ČZU Praha, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Více

Pěstování strniskových meziplodin

Pěstování strniskových meziplodin M.Vach, J.Haberle, J.Procházka, B.Procházková, J.Hermuth, V.Květoň, M.Káš, M.Javůrek, P.Svoboda, V.Dvořáček Pěstování strniskových meziplodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,

Více