FINANČNÍ MATEMATIKA V HYPOTEČNÍM BANKOVNICTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ MATEMATIKA V HYPOTEČNÍM BANKOVNICTVÍ"

Transkript

1 Ma saryk ova u niverzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ MATEMATIKA V HYPOTEČNÍM BANKOVNICTVÍ Financial Mathematics in Mortgage Banking Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Červinek Autor: Jakub Kratochvíla Hodonín, 2012

2 J méno a p říjmen í au tor a: Název d ip lomov é pr áce: Název pr áce v angličtině: Katedr a: Vedoucí d ip lomov é pr áce: Jakub Kratochvíla Finanční matematika v hypotečním bankovnictví Financial Mathematics in Mortgage Banking Financí Mgr. Petr Červínek Rok obh ajob y: 2013 Anotace Předmětem bakalářské práce Finanční matematika v hypotečním bankovnictví je analýza moţností vyuţití finanční matematiky v hypotečním bankovnictví. První část je zaměřena na charakteristiku hypotečního bankovnictví. Druhá část je zaměřena na charakteristiku finanční matematiky s ohledem na hypoteční bankovnictví. V poslední části demonstruji vyuţití finanční matematiky na modelovém příkladu a analyzuji nejvhodnější způsob splácení hypotečního úvěru. Annotation Thesis "Financial Mathematics in Mortgage Banking" analyses the possibility of using financial mathematics in mortgage banking. The first part focuses on the characteristics of the mortgage banking. The second part focuses on the characteristics of financial mathematics regarding the mortgage banking. The last part is a demonstration of the use of financial mathematics for the model example and analysis the best method of repayment the mortgage loan. Klíčová slova Hypoteční úvěr, finanční matematika, ţivotní pojištění, metody splácení hypotečního úvěru, analýza splácení hypotečního úvěru, Keywords Mortgage, financial mathematics, life insurance, mortgage repayment methods, analysis of repayment of the mortgage loan

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci Finanční matematika v hypotečním bankovnictví vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Petra Červinka a uvedl v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně vl a st noru č ní podpis autor a

4 Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Mgr. Petru Červinkovi za hodnotné rady, podněty, připomínky a odborné vedení při zpracování mé práce.

5 Obsah Úvod Hypoteční bankovnictví Hypoteční úvěr Hypoteční zástavní listy Cena hypotečního úvěru Fáze hypotečního úvěru Státní podpora hypotečního úvěru Daňové úlevy Charakteristika hypotečního trhu Stavební spoření Americká hypotéka Využití finanční matematiky v hypotečním bankovnictví Úrok a úročení Úroková sazba a frekvence úročení Sloţené a jednoduché úročení Splácení hypotečního úvěru Splácení stejnými splátkami Konstantní úmor Kombinace hypotečního úvěru a ţivotního pojištění Finanční matematika v praxi Definování modelové situace Přehled moţností splácení hypotečního úvěru na českém trhu Hypoteční banka Komerční banka Česká spořitelna Raiffeisen bank mbank Srovnání některých parametrů vybraných bank... 28

6 3.2.7 Bankovní poplatky Doplňkové pojištění u hypotečního úvěru Aplikace na modelový příklad Fixace nebo variabilní sazba Splácení úvěru stejnými splátkami Degresivní způsob splácení Kombinace hypotečního úvěru a ţivotního pojištění Srovnání metod splácení s ohledem na modelový příklad Splatnost a výše splátky Srovnání celkových nákladů jednotlivých variant Doporučení pro splácení hypotečního úvěru Závěr Seznam použité literatury Monografické publikace: Internetové portály: Zákony:.46 Seznam tabulek Seznam Grafů Seznam obrázků Seznam Příloh... 48

7 ÚVOD Téměř kaţdý člověk bude alespoň jednou stát před rozhodnutím, které ovlivní jeho ţivot na delší dobu, a to realizaci vlastního bydlení. Způsobů jak tuto otázku řešit je mnoho. Záleţí však na finančních moţnostech daného jedince. Pokud nejsou jeho úspory moc velké, nezbývá mu jiná moţnost, neţ si nějaký byt nebo dům pronajmout. Jestliţe jsou naspořené finanční prostředky vyšší, můţe daná osoba přemýšlet o pořízení vlastního bytu či domu. Variant realizace pořízení vlastního bydlení je vícero. Kdyţ naše finanční prostředky nestačí na pořizovací cenu dané nemovitosti, můţeme se poohlédnout po nějakém úvěrovém produktu. Mezi ty nejběţnější patří hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření. Podle statistik Ministerstva pro místní rozvoj k je počet úvěrů ze stavebního spoření téměř dvakrát vyšší neţ počet hypotečních úvěrů. Finanční objem hraje ve prospěch hypotečních úvěrů, je více neţ třikrát vyšší. Proto se ve své práci budu věnovat právě hypotečnímu úvěru. Toto téma jsem si vybral, protoţe před otázkou vlastního bydlení budu jednou určitě stát i já, chci se v této problematice lépe orientovat a nastudovat co nejvíce informací. Chtěl bych být schopen propočítat a vybrat pro mě tu nejlepší variantu. Nechci se spoléhat jen na informace a rady, jeţ by mi podali lidé, kteří jsou za poskytnutí daného produktu finančně odměňováni. Cílem bakalářské práce je analyzovat moţnosti vyuţití finanční matematiky v hypotečním bankovnictví. Nejprve charakterizuji hypoteční bankovnictví, následně popíši metody finanční matematiky. Dále se budu věnovat analýze metod splácení hypotečního úvěru. V závěru práce shrnu zjištěné poznatky analýzy a doporučím nejvhodnější metodu splácení pro zvolený modelový příklad. 7

8 1 HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ Hypoteční úvěr se jako specifický druh úvěru zajištěného nemovitostí vyvinul jiţ v antickém Řecku. Za počátek hypotečního bankovnictví na českém území se dá povaţovat rok 1865, kdy vznikla Hypoteční banka Království českého. Do první světové války na našem území působilo šest zemských a hypotečních bank. "Hypoteční banky měly velký význam také ve 30. letech 20. stol. v období krize, kdy se zvyšoval počet hypotečních zápůjček, hypoteční banky tvořily stabilizační prvek české ekonomiky. Po druhé světové válce zde zbyly pouze čtyři hypoteční banky. 1 S nástupem totalitního reţimu hypoteční bankovnictví zaniklo a jeho následné obnovení započalo aţ po roce Hypoteční bankovnictví bylo formálně obnoveno v roce 1990 vydáním zákona č. 530/1990 Sb. První hypoteční úvěry byly však poskytnuty aţ v roce 1995, kdy vstoupil v platnost zákon č. 84/1995 Sb. Chybějící legislativní úprava byl jeden z hlavních důvodů, proč se po roce 1989 tento druh úvěru začal poskytovat aţ od roku Právě v tomto roce vstoupila v platnost novela zákona o dluhopisech a novely některých dalších předpisů č. 84/1995 Sb. Rozvoji hypotečního trhu jiţ nestálo nic v cestě. Hypoteční bankovnictví se zabývá poskytováním hypotečních úvěrů. Tento typ úvěrů by se dal v krátkosti charakterizovat jako dlouhodobý úvěr zajištěný nemovitostí. Blíţe se tomuto tématu budu věnovat v podkapitole hypoteční úvěr. Typickým způsoben, jak získávají hypoteční banky finanční prostředky na poskytování hypotečních úvěrů, je emise hypotečních zástavních listů (HZL). Tyto HZL prodá banka primárním věřitelům, kteří z úroků ze splátek dostávají od banky pravidelný kupón. Ze splátek hypotečního úvěru banka vytváří fondy, ze kterých v době splatnosti vyplácí drţitelům HZL nominální hodnotu tohoto cenného papíru. Rozdíl mezi úrokovou sazbou HZL a úrokovou sazbou u hypotečního úvěru je ziskem banky. 1.1 Hypoteční úvěr Zákon 190/2004 Sb. definuje hypoteční úvěr jako úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. 2 Další právní úpravy najdeme v této sbírce zákonů v části 2 v HYBLEROVÁ, Š. Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky. In Aplikované právo. 1. vyd. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2005, roč. 3, č. 1. S ISSN Zákon o dluhopisech. In: 190/2004 Sb. 1. dubna Dostupné z: 8

9 Hypoteční úvěr je úvěrem dlouhodobým a jeho splatnost se v průměru pohybuje okolo 20 let. 3 Průměrná výše hypotečního úvěru je téměř dva miliony korun. 4 Hypoteční úvěry smějí poskytovat od vstupu do Evropské unie, tedy od roku 2004, všechny banky, které obdrží od České národní banky licenci pro vykonávání bankovní činnosti. 5 Definice, která hypoteční úvěr dle mého názoru vystihuje nejlépe je: Hypoteční úvěr je vysoce účelový úvěr zajištěný nemovitostí a v praxi je poskytován na koupi nebo výstavbu nemovitosti, její rekonstrukci, modernizaci nebo opravu, koupi podílu nemovitosti za účelem vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků nebo na splácení dříve poskytnutých krátkodobých a střednědobých úvěrů použitých k investicím do nemovitostí. 6 Nemovitost se podle zákona 190/2004 Sb. musí nacházet na území České republiky. Na získání prostředků pro poskytnutí hypotečního úvěru banka pouţívá jiţ zmíněné hypoteční zástavní listy. Výše takto získaných prostředků je omezena na 70 % hodnoty zastavené nemovitosti. Toto opatření slouţí ke sníţení rizika v případě pohybu cen nemovitostí a neschopnosti klienta úvěr splácet. Deset procent můţe tvořit náhradní krytí, které je jasně definováno v zákoně č. 84/1995 Sb. Náhradní krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů je možné pouze do výše 10 % této jmenovité hodnoty, a to jen hotovostí, vklady u České národní banky, státními dluhopisy nebo cennými papíry vydanými Českou národní bankou podle zvláštního zákona. 7 I kdyţ je maximální hodnota nemovitosti, na kterou můţe banka vydat hypoteční zástavní listy stanovena na 70 %, banky poskytují i vyšší úvěry neţ je tato hranice ceny nemovitosti. Nad tuto hranici musí však banka poskytnout z vlastních zdrojů, případně získat finanční prostředky jinak, neţ vydáním HZL. V případě ţe poskytnutý úvěr přesahuje 70 %, má úroková sazba tendenci být vyšší, neboť banka podstupuje vyšší riziko. Jestliţe klient není schopen splácet, banka je nucena nemovitost prodat. Banka se takto můţe dostat do ztráty. Pokud se jedná o jeden či malé mnoţství úvěrů, není to zase tak velká rána. Ale pokud je mnoţství úvěrů větší a ceny nemovitostí klesají, mohou mít takto 3 Vlastní výpočty k , zdroj Ministerstvo pro místní rozvoj 4 Vlastní výpočty k , zdroj Ministerstvo pro místní rozvoj 5 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách. In: Dostupné z: 6 POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2006, 716 s. ISBN str Předpis č. 84/1995 Sb. In: 84/1995 Sb. 18. dubna Dostupné z: 9

10 poskytnuté úvěry fatální dopad na funkci hypoteční banky. Podobná situace nastala v roce 2006 v USA a zapříčinila bankrot největších amerických hypotečních bank IndyMac a FannieMae Hypoteční zástavní listy Hypoteční zástavní listy (HZL) jsou cenné papíry, které jsou spojeny s hypotečním úvěrem. Jak jiţ bylo řečeno, banka vydává tyto cenné papíry, aby získala finanční prostředky na poskytnutí hypotečního úvěru. Způsob emise a legislativní úprava HZL je obsaţena v zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Tento zákon charakterizuje HZL takto: Hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos (dále jen "závazky z hypotečních zástavních listů") jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek (řádné krytí) a popřípadě též náhradním způsobem podle tohoto zákona (náhradní krytí). Součástí názvu tohoto dluhopisu je označení hypoteční zástavní list. Jiné cenné papíry nesmí toto označení obsahovat Cena hypotečního úvěru Cena, kterou platí klient za poskytnutý úvěr, je úrok. U hypotečního úvěru má výše úroku několik sloţek. Hlavní sloţkou je úrok, za který si banka vypůjčí finanční prostředky na poskytnutí hypotečního úvěru. Další sloţkou je bankovní marţe. Tento vztah by se dal vyjádřit jednoduchou rovnicí: Velikost marţe si banka určuje sama v závislosti na následujících faktorech: Výše zajištění nemovitosti: Pokud je například cena nemovitosti dva miliony korun a klient si vypůjčí na tuto nemovitost jeden milión, zpravidla platí niţší úrok, neţ kdyby si vypůjčil vyšší část - například 1,5 mil. Kč. Délka splatnosti: Delší doba splatnosti obvykle znamená vyšší úrokovou míru. Tato skutečnost je ještě více determinována zvolenou délkou fixace. Fixace úrokové sazby: Má zpravidla velký vliv na výši celkového úroku. V nabídce jsou variabilní úrokové sazby a fixní aţ s dobou fixace na 15 let. 8 ZEMÁNEK, Josef. Hypoteční krize v USA. Příčiny, průběh, následky. Euroekonom.cz: ekonomický portál [online] [cit ]. Dostupné z: 9 Zákon o dluhopisech. In: 190/2004 Sb. 1. dubna Dostupné z: 10

11 Bonita klienta: Důleţitá sloţka úrokové sazby. Bonita posuzuje schopnost klienta úvěr splatit, zahrnuje posouzení jeho důvěryhodnosti. 10 Kaţdá banka má speciální způsob, jak posuzuje bonitu svého klienta. Zpravidla záleţí na finanční a sociální situaci klienta. V modelu se však můţe objevit i věk, či pohlaví klienta, ale i jiné sloţky. Konkurenční prostředí: Více bank na trhu s hypotečními úvěry nutí banky nabízet úvěry s niţšími úrokovými sazbami. Počet spoludluţníků: Jestliţe za úvěr ručí více osob, banka tento fakt zpravidla ocení niţší úrokovou sazbou. Pojištění: Jestliţe klient má uzavřené například ţivotní pojištění nebo pojištění proti neschopnosti splácení úvěru, banka klienta odmění niţší úrokovou sazbou. Otázka je, jestli je toto sníţení výhodné a zda klient nezaplatí vyšší částku na pojistném, neţ o jakou část se mu sníţilo úrokové zatíţení. Jednorázové poplatky: Jsou to poplatky spojené s náklady na vyřízení hypotečního úvěru. V tabulce číslo jedna jsou shrnuty některé faktory, které ovlivňují koncovou úrokovou sazbu pro klienta. Tabulka č. 1 Faktory ovlivňující výši úrokové sazby nízký úrok vysoký úrok Zajištění nemovitosti 50% 70% Délka splatnosti 10 let 20 let Fixace kratší delší Bonita klienta vysoká nízká Konkurenční prostředí vysoké nízké Počet spoludlužníků vyšší nižší Pojištění sjednané nesjednané Úrokové sazby na trhu nízké vysoké Pramen: Vlastní zpracování 1.4 Fáze hypotečního úvěru Hypoteční úvěr se dá rozdělit do 3 fází. Tyto fáze jsou vzájemně propojené, jestliţe není dosaţeno jedné, není moţné dosáhnout té druhé. Například pokud není úvěr schválen, nemůţe nastat fáze čerpání. 10 POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2006, 716 s. ISBN str

12 Ţádost Klient podá ţádost o hypoteční úvěr. Musí doloţit všechny potřebné dokumenty, které po něm banka vyţaduje, například doloţení příjmů, výpis z katastru nemovitostí atd. Pokud klient dosahuje poţadované bonity a splní všechny poţadavky banky, je ţádost odeslána ke schválení. Schválení Banka v této fázi zpracovává podanou ţádost o hypoteční úvěr. V případě schválení úvěru připraví banka smlouvy k podpisu a zašle je klientovi. Po podpisu smlouvy můţe klient začít úvěr čerpat. Čerpání Při zakoupení nemovitosti můţe probíhat jednorázově, nebo v případě rekonstrukce a výstavby nemovitosti, postupně. Fáze čerpání pokračuje aţ do splacení hypotečního úvěru. 1.5 Státní podpora hypotečního úvěru Tato podpora je aplikována v podobě úrokové dotace. V České republice funguje jiţ jediný program podpory hypotečního úvěru a to podpora hypoték pro mladé lidi na starší byty. Čerpání této podpory má mnoho podmínek a dle mého názoru na ni většina klientů nedosáhne. Podmínky pro poskytnutí podpory vyplývají z ustanovení nařízení vlády č. 249/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb., a mezi nejdůleţitější patří: Žadatel o příspěvek k hypotečnímu úvěru (v případě manželů ani jeho partner) nesmí v roce podání žádosti dovršit věk 36 let. Žadatel o příspěvek k hypotečnímu úvěru (v případě manželů ani jeho partner) nesmí v době podání žádosti mít ve vlastnictví ani ve spoluvlastnictví byt, bytový dům nebo rodinný dům vyjma bytu nebo rodinného domu s jedním bytem, na jehož koupi je podpora žádána. Byt nebo rodinný dům s jedním bytem, na jehož koupi je žádána tato podpora, musí být starý nejméně dva roky a musí se nacházet na území ČR. Byt nebo rodinný dům s jedním bytem, při jehož koupi byla využita tato podpora, musí po dobu jejího poskytování sloužit k trvalému bydlení žadatele a musí být v jeho výlučném vlastnictví (popř. v případě manželství ve společném jmění). 11 Mezi další podmínky patří cena nemovitosti (pro byt limit 800 tisíc Kč, pro rodinný dům 1,5 mil. Kč.). Také záleţí na tom, u jaké instituce klient hypotéku bude čerpat, neboť státní podporu mohou 11 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Podpora hypoték pro mladé lidi na starší byty [online] [cit ]. Dostupné z: 12

13 schvalovat pouze hypoteční banky s náleţitým oprávněním a to mají pouze banky uvedené v příloze číslo jedna. Jednou z nejpodstatnějších podmínek je, ţe se dotace poskytuje pouze v případě, ţe se průměrná úroková sazba hypoték v předešlém roce nacházela nad hranicí 5 %. Dotace můţe dosáhnout od 1 aţ po 4 procentní body. Pokud však tuto 5 % hranici průměrná výše úroků nepřekoná, podpora se neposkytuje. Díky tomuto pravidlu byla státní podpora v letech % a v letech % Daňové úlevy Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je možné od základu daně si odečíst částku, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období z úroků hypotečního úvěru. 13 Je moţné odečíst aţ 300 tisíc korun, pokud splní daňový plátce všechny podmínky uvedené v paragrafu 15 v třetím odstavci. V případě, ţe by zaplacené úroky činily zmíněných 300 tisíc za rok, domácnost by získala slevu na dani 57 tisíc korun. Diskutovalo se o zrušení tohoto daňového zvýhodnění jiţ pro rok 2012 u nově uzavřených smluv a sníţení limitu odečitatelné částky aţ na 80 tisíc korun u smluv starých. Tento návrh však nevešel v platnost. Jaká situace bude v budoucnu, je otázkou. 1.7 Charakteristika hypotečního trhu Na českém finančním trhu je aktuálně bankovních institucí a z toho bank se rozhodlo pro poskytování hypotečního úvěru. Největší trţní podíl na hypotečním trhu má Hypoteční banka s podílem 32 %. 16 V hypotečním bankovnictví se pohybuje velký objem finančních prostředků. V roce 2012 jsou schváleny výdaje státního rozpočtu ČR na mld. Kč. 17 K byl objem 12 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Podpora hypoték pro mladé lidi na starší byty [online] [cit ]. Dostupné z: 13 Zákon o daních z příjmů. In: 586/1992 Sb Dostupné z: 14 Banky a pobočky zahraničních bank (stav ke dni ). Česká národní banka [online] [cit ]. Dostupné z: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/jerrs.web15.basic_listings_response_3?p_lang=cz&p_datum= &p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx=1 15 Finance.cz. Finance.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 16 Hypoteční banka: Zkraťte si cestu domů. Komentář Hypoteční banky k výsledkům hypotečního trhu v roce 2010 [online]. 27. ledna 2011 [cit ]. Dostupné z: 17 Zákon č. 455/2011 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok In: Zákon č. 455/2011 Sb Dostupné z: 13

14 finančních prostředků v hypotečních úvěrech mld., coţ přibliţně odpovídá státnímu rozpočtu pro rok V České republice jsou hypoteční úvěry nejčastěji vyuţívány občany s podílem na celkovém finančním objemu 74,51 % a průměrnou výší úvěru přibliţně 1,5 milionu korun. Podnikatelským subjektům patří 24,69 % s průměrnou výší okolo 18,3 milionu korun. Nejméně významnou sloţkou z hlediska finančního objemu jsou municipality 19 s podílem 0,80 % a průměrnou výší úvěru takřka 10 milionů korun. 20 Graf číslo jedna znázorňuje vývoj peněţního podílu občanů, podnikatelských subjektů a municipalit. Lze vidět, ţe za posledních dvanáct let se podíl domácností na hypotečních úvěrech stal dominantní. Tento trend můţe být dle mého názoru způsoben lepší dostupností hypotečních úvěrů pro občany, výstavbou nových bytů a výhodami spojené s vlastním bydlením. Koncem roku 2000 měly domácnosti 49,57 % podíl, koncem roku tento podíl činil jiţ 74,51 % celkového objemu Hypoteční úvěry pro občany, podnikatele a obce. Ministerstvo pro místní rozvoj [online] [cit ]. Dostupné z: Analyzy/Statistiky-z-oblasti-bytove-politiky/Hypotecni-uvery/Hypotecni-uvery-pro-obcany-podnikatele-a-obce 19 Městská nebo obecní samospráva 20 Vlastní výpočty k , zdroj Ministerstvo pro místní rozvoj 21 Vlastní výpočty k , zdroj Ministerstvo pro místní rozvoj 14

15 Podíl na trhu Graf č. 1 Podíl finančních prostředků poskytnutých prostřednictvím hypotečního úvěru 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Občané Podnikatelské subjekty Municipality Pramen: Vlastní zpracování, data Ministerstvo pro místní rozvoj Velkou změnu na celkovém objemu zaznamenaly podnikatelské subjekty. Koncem roku 2000 měly podíl 45 % a na konci roku 2011 podíl činil necelých 25 %. 22 Tato změna můţe být způsobena velkým nárůstem hypotečních úvěrů u domácností, který se za posledních jedenáct let téměř dvaceti-násobil. Počet hypotečních úvěrů se u podnikatelských subjektů pouze osmi-násobil. Další moţné vysvětlení je, ţe firmy raději volily jiný, výhodnější způsob financování podnikatelských aktivit. Například navýšením základního kapitálu nebo získání kapitálu prodejem akcií. Podíl municipalit se také od roku zmenšil z původních 5 % na necelé procento. Vývoj celkového finančního objemu poskytnutých hypotečních úvěrů je znázorněn v grafu číslo dva. 22 Vlastní výpočty k , zdroj Ministerstvo pro místní rozvoj 15

16 Celkem v mld. Kč Graf č. 2 - Hypoteční úvěry poskytnuté od počátku činnosti hypotečních bank Pramen: Vlastní zpracování, data Ministerstvo pro místní rozvoj, Finanční objem hypotečních úvěrů rostl v letech 2000 aţ 2011 s průměrným meziročním tempem 23,39 %. Počet hypotečních úvěrů ve stejném období jako objem rostl průměrným meziročním tempem 22,83%. Velký růstový trend byl zejména v letech 2001 aţ 2007, kdy finanční objem rostl meziročně o více jak 24 %. V roce 2009 finanční objem hypotečních úvěrů stále rostl, ale uţ pouze přibliţně o 9 %. I přes nástup ekonomické krize má hypoteční trh stále růstový trend. V roce 2011 bylo uzavřeno nových hypotečních smluv o celkovém objemu 141 mld. Kč. 23 Tento trend můţe být dle mého názoru způsoben změnou preferencí, zejména občanů na způsob realizace vlastního bydlení. Lidé raději volí zakoupení vlastní nemovitosti před pronájmem. Tuto teorii můţe podporovat neustále rostoucí cena nájmů a relativní zlepšení dostupnosti hypotečního financování. Dalším důvodem můţe být například výhodnost investice do nemovitosti za účelem pronájmu. Hypoteční úvěr je jako způsob financování z hlediska objemu finančních prostředků nejvíce vyuţíván ke koupi, případně rekonstrukci nebo výstavbě nemovitosti Vlastní výpočty k , zdroj Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 24 Statistiky z oblasti bytové politiky. Ministerstvo pro místní rozvoj [online] [cit ]. Dostupné z: 16

17 1.8 Stavební spoření Stavební spoření je největším přímým konkurentem hypotečního úvěru. Klient nejprve spoří určitou částku a následně můţe čerpat úvěr ze stavebního spoření. Tato varianta je dlouhodobá. Nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření má jen klient, který splní podmínky a to minimálně 2 roky spoření, určitou výši hodnotícího čísla (rating klienta) a určité procento z cílové částky, například 40 %. 25 Existuje také moţnost, jak získání úvěru urychlit a čerpat tzv. překlenovací úvěr, který je více konkurenceschopný hypotečnímu úvěru. Pro tuto variantu není třeba mít delší dobu sjednanou smlouvu o stavebním spořením. U překlenovacího úvěru klient čerpá úvěr a paralelně spoří stanovenou částku pomocí stavebního spoření. Aţ je tato částka naspořena, klient dostane řádný úvěr. Schéma modelu je znázorněno v obrázku číslo jedna. Obrázek č. 1 Schéma čerpání překlenovacího úvěru Pramen: Vlastní zpracování Finanční prostředky, které jsou zapůjčeny klientovi v podobě úvěru, nejsou získány na finančním trhu, jako je tomu u hypotečního úvěru, ale jsou pouţity z prostředků ostatních klientů stavební spořitelny, kteří jsou ve fázi spoření. Toto můţe být jedna z výhod stavebního spoření. Klient platí po celou dobu splatnosti úvěru stejnou úrokovou sazbu. Úrokové sazby se u stavebního spoření pohybují okolo 3% na spoření a 4% na úvěr % je podmínka u Českomoravské stavební spořitelny a.s. 17

18 Stavební spoření je zvýhodněno státní podporou ve výši 2000 Kč ročně po dobu spoření 6 let. Toto zvýhodnění se má však v brzké době zrušit. 1.9 Americká hypotéka Jedná se o neúčelový úvěr a takto získané finanční prostředky se mohou čerpat na jakékoliv potřeby klienta. Například: koupě automobilu, vybavení domácnosti, dovolená, studium, atd. Úvěr je zajištěný jako u běţného hypotečního úvěru, zástavním právem k nemovitosti. Na českém trhu je tento druh úvěru aţ od roku 2004, kdy byla schválena novela zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. 26 Podíl těchto hypotečních úvěrů v prvním aţ třetím kvartále roku 2012 mohl být podle dat Ministerstva pro místní rozvoj a mých vlastních výpočtů přibliţně 14,69 % na celkové jistině hypotečních úvěrů a 8,93 % na počtu všech uzavřených smluv. 27 Úrokové sazby jsou u americké hypotéky oproti klasickému hypotečnímu úvěru vyšší, pohybují se okolo 5-7 %, ale oproti spotřebním úvěrům jsou tyto sazby nízké. Tento druh úvěru je výhodnější neţ klasické spotřební úvěry, ale klient musí splnit všechny náleţitosti jako u normálního hypotečního úvěru. 2 VYUŽITÍ FINANČNÍ MATEMATIKY V HYPOTEČNÍM BANKOVNICTVÍ Hypoteční bankovnictví by bez finanční matematiky nemohlo fungovat, protoţe by banka nemohla například stanovit výši splátky. V této kapitole charakterizuji základní znalosti z finanční matematiky, které se týkají hypotečního bankovnictví. 2.1 Úrok a úročení První otázka, která napadne asi kaţdého, kdo má zájem o hypoteční úvěr je, kolik ho bude úvěr stát. Na tuto otázku lze získat částečnou odpověď po zjištění úrokové sazby, neboť do úrokové sazby nejsou započítány náklady spojené s úvěrem. Úroková sazba tedy vyjadřuje cenu zapůjčených peněz bez ostatních poplatků Úroková sazba a frekvence úročení Úroková sazba vyjadřuje, kolik klient zaplatí za zapůjčenou korunu za určité období. Toto období můţe být roční (p.a.), čtvrtletní (p.q.) měsíční (p.m.), ale i jiné. Například při 10% p.a. klient za 26 Americká hypotéka. Hypoindex [online] [cit ]. Dostupné z: 27 Odhad z dat Ministerstva pro místní rozvoj dle účelu úvěru (Ostatní HU/[ostatní HU + HU na bydlení]) 18

19 zapůjčenou korunu zaplatí 10 haléřů. Vyšší úroková sazba znamená vyšší cenu zapůjčených finančních prostředků. V hypotečním bankovnictví se pouţívá měsíční frekvence připisování úroku. Pokud chceme zjistit měsíční úrokovou sazbu, musíme 10 % p.a. podělit 12 a získáme tak 0,83 % p.m. Kaţdý měsíc se platí za zapůjčenou korunu 0,83 haléře. Měsíční úroková sazba se však většinou neuvádí. Rozdíl mezi ročním a měsíčním připisováním úroků je v případě jednoduchého úročení nulový, v případě sloţeného úročení znamená vyšší frekvence připisování vyšší platby na úrocích. Tento vztah je zachycen v grafu číslo tři. Graf č. 3 - Výše úroků v letech u jednoduchého a složeného úročení Výše dluhu Období v letech Jednoduché - roční Jednoduché - měsíční Složené - roční Složené - měsíční Pramen: Vlastní zpracování, Dluh jeden mil. Kč, úroková sazba 10 % p.a Složené a jednoduché úročení U jednoduchého úročení se připisuje úrok pouze z vypůjčené částky. Za vypůjčený milión korun na dva roky, při úrokové sazbě 10 %, zaplatíme na úrocích 100 tisíc. Za dva roky zaplatíme 200 tisíc korun. Úrok při jednoduchém úročení vypočítáme následujícím vztahem: H výše úvěru u úrok i úroková sazba (jako desetinné číslo) n doba splatnosti v letech 19

20 V hypotečním bankovnictví se však pouţívá úročení sloţené. Rozdíl mezi jednoduchým a sloţeným úročení je, ţe u sloţeného úročení se platí i úroky z úroků. V prvním roce se za vypůjčený milión platí stejný úrok jako u příkladu s jednoduchým úročením, tedy 100 tisíc korun. V dalším roce se úrok oproti jednoduchému ročnímu úročení zvýší, jelikoţ se jiţ platí úrok i z připsaného úroku. Úrok se nevypočítá z částky milión, ale z částky Kč. Za dva roky se zaplatí na úrocích z vypůjčeného milionu korun Kč. Pro výpočet úroku platí vztah: Úroky při jednoduchém úročení rostou lineárně, při sloţeném úročení exponenciálně. Tento vztah je znázorněn v grafu číslo tři, kde je také zachycen rozdíl mezi roční a měsíční frekvencí připisování úroků. U hypotečního úvěru se pouţívá sloţené úročení a úrok se připisuje měsíčně, dvanáctkrát do roka. Jestliţe chceme znát úrokovou sazbu, která by odpovídala roční frekvenci připisování úroků, musíme ji vypočítat. Pro výpočet platí vztah efektivní úrokové míry: Po dosazení do rovnice nám vychází při úroku 10 % p.a. a měsíčním připisování úroků efektivní úroková sazba 10,47 % p.a. 2.2 Splácení hypotečního úvěru Hypoteční úvěr se splácí měsíčními anuitními splátkami. Tato splátka se skládá z úmoru a úroku. Úmorem se umořuje, neboli splácí dluh a úrok se platí jako odměna pro věřitele za vypůjčené finanční prostředky, v tomto případě pro banku. Obecně lze tedy vzorec pro výpočet splátky zapsat jako: Výše splátky závisí na době splatnosti hypotečního úvěru, výši úrokové sazby a úvěru. Moţností jak splácet úvěr je několik. Základním způsobem je splácení stejnými splátkami. Další moţností je konstantní úmor nebo kombinace hypotečního úvěru a kapitálového, nebo ţivotního pojištění Splácení stejnými splátkami Splácení úvěru konstantními splátkami spočívá v tom, ţe se dluh po celou dobu splatnosti umořuje stejnou splátkou. Výše placených úroků klesá, naopak výše úmoru postupně roste. Tento vztah je zachycen v grafu číslo čtyři. 20

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Osobní finance Bydlení

Osobní finance Bydlení Katedra práva Osobní finance Bydlení Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 15.7.2012 Bydlení nájem

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13 HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY Finanční matematika 13 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Něm13

Více

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek Časová hodnota peněz Petr Málek Časová hodnota peněz - úvod Finanční rozhodování je ovlivněno časem Současné peněžní prostředky peněžní prostředky v budoucnu Úrokové výnosy Jiné výnosy Úrokové míry v ekonomice

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice Finanční matematika 1. přednáška Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra matematických metod v ekonomice 17. 9. 2012 Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. (VŠB TUO)

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích Finanční matematika v osobních a rodinných financích Garant: Ing. Martin Širůček, Ph.D. Lektor: Ing. Martin Širůček, Ph.D. - doktorské studium oboru Finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Česká spořitelna Stimul pro hypoteční trh v roce 2009 Je dobré žít ve světě České spořitelny Gernot Mittendorfer, Jiří Škorvaga 15.9.

Česká spořitelna Stimul pro hypoteční trh v roce 2009 Je dobré žít ve světě České spořitelny Gernot Mittendorfer, Jiří Škorvaga 15.9. Česká spořitelna Je dobré žít ve světě České spořitelny Gernot Mittendorfer, Jiří Škorvaga 15.9.2009 Program 1. Proč nyní přicházíme se stimulem pro trh? 2. Kam se bude trh vyvíjet? Jak vidíme současný

Více

CVIČENÍ ZE ZÁKLADŮ FINANCÍ

CVIČENÍ ZE ZÁKLADŮ FINANCÍ CVIČENÍ ZE ZÁKLADŮ FINANCÍ 9.. 0 Veronika Kajurová Katedra financí kancelář č. 0 vkajurova@mail.muni.cz PROGRAM DNEŠNÍHO TUTORIÁLU Část I. - Časová hodnota peněz Příklady - opakování Část II. - Podnikové

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky 1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky Umořovatel je párovým vzorcem k zásobiteli (viz kapitola č. 5), využívá se pro určení anuity, nebo-li pravidelné částky, kterou musím splácet bance, pokud si

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

7.1. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok

7.1. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok 7. Finanční matematika 7.. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok Základní pojmy : Dlužník osoba nebo instituce, které si peníze půjčuje. Věřitel osoba nebo instituce, která peníze půjčuje. Jistina

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Časová hodnota peněz (2015-01-18)

Časová hodnota peněz (2015-01-18) Časová hodnota peněz (2015-01-18) Základní pojem moderní teorie financí. Říká nám, že peníze svoji hodnotu v čase mění. Díky časové hodnotě peněz jsme schopni porovnat různé investiční nebo úvěrové nabídky

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Financování a řízení rizik územních samospráv Úvod do problematiky. Praha, 9. června 2011

Financování a řízení rizik územních samospráv Úvod do problematiky. Praha, 9. června 2011 Financování a řízení rizik územních samospráv Úvod do problematiky Praha, 9. června 2011 Možnosti dlouhodobého financování Úvěr EIB + Není třeba vypisovat veřejné výběrové řízení + Pravděpodobně výrazně

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 7 6 2 Edice Osobní a rodinné

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Složené úročení. Škoda, že to neudělal

Složené úročení. Škoda, že to neudělal Složené úročení Charakteristika (rozdíl oproti jednoduchému) Kdy je obecně užíváno Využití v praxi Síla složeného úročení Albert Einstein: Je to další div světa Složené úročení Složené úročení Kdyby Karel

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu

Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu KMA/MAB.5.00 Lenka Skalová A08N085P leninkaskalova@centrum.cz Obsah Obsah... Zadání... Zdroj dat... Peněžní trh.... Definice peněžního

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v

Více

Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR

Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Analýza současného stavu a vývojové trendy hypotečního úvěrování v ČR Diplomová práce Autor: Jekaterina Velková Finance

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

Úročení (spoření, střádání) (2015-01-18) Základní pojmy. Úrok je finančně vyjádřená odměna za dočasné poskytnutí kapitálu někomu jinému.

Úročení (spoření, střádání) (2015-01-18) Základní pojmy. Úrok je finančně vyjádřená odměna za dočasné poskytnutí kapitálu někomu jinému. Úročení (spoření, střádání) (2015-01-18) Základní pojmy Úrok je finančně vyjádřená odměna za dočasné poskytnutí kapitálu někomu jinému. Věřitel (ten, kdo půjčil) získává tedy úrok za to, že dočasně poskytl

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Finanční gramotnost v praxi Praha, 26/5/2011 Autor: Ing. Pavel Voříšek Česká spořitelna v 1.0 18/5/2011 Obsah RPSN: Jak jednoduše srovnávat různé úvěry?» Poskytovatelé

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

Stejně velké platby - anuita

Stejně velké platby - anuita Stejně velké platby - anuita Anuitní platby Existuje vzorec, pomocí kterého lze uspořádat splátky jistiny a platby úroků tak, že jejich součet v každém období (např. každý měsíc) je stejný. Běžný příklad:

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 9. 6. 04 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR

Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Management firem a institucí Porovnání nabídky hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření v ČR (Comparison of Mortgage Credit Offer and Building Savings Credit

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Osobní údaje Jméno klienta Nemusí se nutně jednat o celé jméno klienta (z důvodů diskrétnosti) Doporučujeme používat pouze křestní jméno nebo zkratku jméno klienta

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Úroková sazba. Typy úrokových sazeb: pevné (fixní) pohyblivé

Úroková sazba. Typy úrokových sazeb: pevné (fixní) pohyblivé Úroky, úročení Úroková sazba Typy úrokových sazeb: pevné (fixní) pohyblivé Úrokové období roční p.a. (per annum), pololetní p.s. (per semestre), čtvrtletní p.q. (per quartale), měsíční p.m. (per mensem),

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota

1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota 1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota Stejné nominální částky mají v různých obdobích různou hodnotu tj. koruna dnes má jinou hodnotu, než koruna zítra.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více