PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY"

Transkript

1 PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

2 Úročení 2

3 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou je peněžní částka uložena nebo zapůjčena Úroková sazba (míra) úrok vyjádřený v % z hodnoty kapitálu za časové období, (podíl z vypůjčené částky) 3

4 Úročení - Základní pojmy Druhy úrokových sazeb 1. Nominální je uvedená v úvěrové smlouvě vytištěna na plášti dluhopisu 2. Efektivní uměle vypočtená úroková míra. Umožňuje porovnat různé nominální úrokové míry, poměřované sice za stejné období, ale s různou četností připisování úroků. 3. Požadovaná použití pro diskontování, resp.akumulování peněžních toků. V podstatě představuje ztrátu našich potenciálních výnosů (realizací určité investice se vzdávám možnosti investovat jinde) 4. Vnitřní výnos. procento je to úroková míra, při níž se cena investice rovná současné (diskontované) hodnotě budoucích výnosů. 4

5 Úročení - Základní pojmy Úroková období jak často, s jakou frekvencí jsou úroky k jistině pravidelně připisovány. Z hlediska času rozlišujeme pět základních úrokovacích období: p.a. (per annum). roční p.s. (per semestre)...pololetní p.q. (per quartale) čtvrtletní p.m. (per mensem)...měsíční p.sept. (per septimanam) týdenní p.d. (per diem).denní 5

6 Úročení - Základní pojmy Délka období / doba, po kterou byla úročená jistina Anglická metoda ACT/365 je založená na skutečném počtu dnů úrokovacího období a délce roku, tj. 365 Francouzská metoda ACT/360 (mezinárodní metoda) také skutečný počet dnů, ale délka roku je 360 dnů Německá metoda 30E/360 (obchodní metoda) celé měsíce počítány jako 30 dnů a rok jako 360 dnů 6

7 Typy úročení Jednoduché vyplácené úroky se nepřičítají k jistině, tj. úroky se počítají z původního kapitálu Složené úročení úroky se přičítají k jistině a spolu s ní se úročí Kapitál (Kč) vklad úroky K0 * i úročitel Čas (t) 7

8 Úrokový trend u jednoduchého úročení (vklad) Kapitál (Kč) Počáteční kapitál Čas (t) 8

9 Úrokový trend u jednoduchého úročení (půjčka) Kapitál (Kč) Půjčka jistina úroky K0 * i Splátka jistiny Čas (t) 9

10 Podle placení úroků Polhůtní úročení k placení úroků dochází až na konci úrokového období, tj. tzv. dekurzivní úročení období zúčtování úroku bankou Předlhůtní úročení k placení dochází na začátku úrokového období tj. tzv. anticipativní úročení zúčtování úroku bankou období 10

11 Jednoduché úročení polhůtní u = K * i * n u - je výše úroku v peněžním vyjádření K - je kapitál v peněžním vyjádření i - index úrokové míry = p/100 n - je poměrná část úrokového období v letech u = K * p * t 100 * 360 u - je výše úroku v peněžním vyjádření K - je kapitál v peněžním vyjádření p - roční úroková sazba v % t - doba splatnosti kapitálu ve dnech 11

12 Jednoduché úročení polhůtní Příklad č.1 Jaké jsou úrokové náklady úvěru ve výši ,- Kč, jednorázově splatného za 8 měsíců (240 dnů) je-li úroková sazba 9 % p.a. Řešení: 12

13 Jednoduché úročení polhůtní Příklad č.2 Úvěr byl poskytnut ve výši Kč. Úvěr je jednorázově splatný, a to dne Úroková sazba byla stanovena na 12% p.a. Kolik budeme muset zaplatit na úrokách? a) anglickou metodou, b) francouzskou metodou, c) německou metodou Řešení: u úrokový náklad K výše úvěru i 0,12 u -? u = K * i * t 13

14 Jednoduché úročení polhůtní ŘEŠENÍ: 14

15 Základní rovnice pro jednoduché polhůtní úročení Pro zjištění celkové výše zúročeného kapitálu včetně úroků platí vztah: K 1 = K 0 + u Využijeme tedy vztah pro výpočet úroku u = K * i * n (resp.u = K * i * t ). K 1 = K 0 * (1 + i * n) resp. K 1 = K 0 * (1 + i * t) K 1. celková výše kapitálu (budoucí hodnota kapitálu) K 0. počáteční výše kapitálu i index úrokové míry n doba splatnosti kapitálu v letech t. doba splatnost ve dnech 15

16 Příklad č. 3 Jaký je stav vkladu Kč za sedm měsíců (210 dnů) při úrokové sazbě 1,5 % 16

17 Výpočet počáteční výše kapitálu při JÚ Využijeme vztah K 1 = K 0 * (1 + i * n) K 0 = K i*n Příklad č. 4 Jakou sumu se splatností čtyři měsíce si můžeme půjčit, máme-li možnost po této době použít na splacení úvěru a úroků ,- Kč? Úroková sazba činí 7 %p.a. 17

18 Výpočet současné a budoucí hodnoty při jednoduchém úročení rozhodování o investičních variantách pomocí metody časové hodnoty peněz Příklad č. 4 Co je pro nás výhodnější při koupi daru: dát za něj nyní hotově ,- Kč nebo zaplatit za rok ,- Kč? Uvedenou hotovost máme možnost investovat při úrokové míře 4,2 % p.a. 18

19 Jednoduché úročení předlhůtní Dochází k placení úroků již na začátku období. V praxi se s ním můžeme setkat jako s diskontem u eskontu směnek. K ob = K n ( 1- d * n ) K ob =částka k vyplacení K n = nominální hodnota pohledávky splatná za dobu n d = roční diskontní sazba vyjádřená jako desetinné číslo n = délka období v letech 19

20 Jednoduché úročení předlhůtní Příklad č. 5 Banka eskontuje směnku v hodnotě Kč, 35 dní před dobou splatnosti při diskontní sazbě 4% p.a. Neuvažujeme další provize a poplatky. 20

21 Vztah mezi polhůtním a předlhůtním úročením V praxi jde o možnost srovnání výhodnosti úvěru a diskontu směnky jako možných forem financování chodu podniku. Jde o převádění polhůtní úrokové sazby na předlhůtní a naopak pomocí vzorců: i = d d = i 1 - d * n 1+ i * n i = úroková sazba d = diskontní sazba 21

22 Příklad č. 6 Podnik se rozhoduje mezi klasickým úvěrem a eskontem směnky. Banka nabízí: - Úrokovou sazbu úvěru ve výši 6,3 % p.a. (polhůtní platba) - Diskont (předlhůtní sazbu) při eskontu směnky ve výši 6 % p.a. Která varianta je pro podnik výhodnější? Existují dvě možností řešení, stačí vždy jedna z nich. 22

23 2. Složené úročení úrok za další období se počítá z kapitálu zvýšeného o úrok za předcházející období vyplácené úroky se připočítávají k původnímu kapitálu a v následujícím období se jako základ pro výpočet bere hodnota kapitálu zvýšená o úrok 23

24 Složené úročení Kapitál (Kč) Čas (t) 24

25 Úrok v případě jednoduchého úročení roste lineárně a u složeného úročení exponenciálně kapitál exp K1 K0 *(1+i) lin K0 1 čas 25

26 Základní vzorec složeného úročení a) Úrokové období roční úroky jsou připisovány na konci roku k k i) n..(1 0 (1 + i) n.. úročitel složeného úročení (exponenciální závislost) (1 + i * t) úročitel jednoduchého úročení (lineární závislost) n b) Období kratší než jeden rok úroky jsou připisovány častěji než jednou za rok K n = budoucí hodnota kapitálu za dobu n K 0 =počáteční peněžní částka i = roční úroková sazba vyjádřená jako desetinné číslo n = doba splatnosti kapitálu v letech m = počet kolikrát do roka dochází k placení úroků k n k i.( 1 ) 0 m n* m 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 Příklad Na kolik Kč vzroste vklad ,- Kč, uložený tři roky a pět měsíců při 1,5 % p.a. úrokové sazbě a ) s ročním připisováním úroků b ) s pololetním připisováním úroku a ) K n = K 0 * ( 1 + i ) no * ( 1 + l * i ) K n = * ( 1 + 0,015 ) 3 * ( 1 + 5/12 * 0,015 ) K n = ,- Kč b ) K n = K 0 * ( 1 + i ) nm * ( 1 + l * i ) m K n = * ( 1 + 0,015/ 2 ) 6 * ( 1 + 5/12 * 0,015 ) K n = ,30 Kč 34

35 Faktor času Diskont Akumulace K K K K0 = K1 * (1 + i ) K2 = K1 * (1 + i) Diskontní faktor (odúročitel) Akumulační faktor (úročitel) -n n K0 = Kn * (1 + i ) Kn = K0 * (1 + i) 1 Dnešní (diskontovaná ) hodnota kapitálu je částka, která se při dané úrokové míře zvětší za danou dobu na danou konečnou hodnotu. 35

36 Současná hodnota při složeném úročení Využití: při hodnocení výhodnosti investice k dnešnímu dni znám-li její výnos v budoucnosti. Jedná se v podstatě o využití již známých výpočtů: Současná hodnota SH = K 0 36

37 Příklad Máme možnost koupit za Kč investici ( obligaci ), která nám umožní získat za dva roky částku Kč. Je to výhodná investice, uvažujeme-li úrokovou sazbu 3 % p.a. a roční připisování úroků? Musíme vypočíst současnou hodnotu Kč a porovnat ji s požadovanými Kč K o = K n / ( 1 + i ) n K o = / ( 1 + 0,03 ) 2 = 4 712, 98 Abychom za dva roky měli Kč museli bychom investovat nyní 4 712,98 Kč. Za obligaci zaplatíme dnes jenom Kč - investice je výhodná. 37

38 Příklad: Porovnejte mezi sebou dva možné způsoby plateb: a) Platba v hotovosti ve výši Kč b) Záloha Kč v hotovosti s doplatkem Kč za 3 roky Kn = K0 + u = K0 * (1+i/m) n*m K0 = Kn / (1 + i/m) n*m Kn i 8% n 3 roky m 2 K0 = / (1+0,08/2) 6 = ,32 Kč Kč investuji s výnosem 8%, kde se bude složeně úročit a úroky se budou připisovat dvakrát ročně = ,32 Kč Výhodnější je varianta A, protože investujeme jen Kč. U varianty B by jsme investovali až Kč. 38

39 Efektivní úroková sazba - uměle vypočtená roční úroková sazba - umožňuje porovnat různé nominální úrokové míry, poměřované sice za stejné období,ale s různou četností připisování úroků. - označujeme ji i e Odvození vzorce: efektivní úroková sazba i e = úrokové sazbě s častější kapitalizací úroků K 0 * ( 1 + i e ) = K 0 * ( 1 + i/m ) m 1 + i e = ( 1 + i/m) m i e = (1 + i/m ) m

40 Příklad Spočítejte efektivní úrokovou sazbu odpovídající 4 % p.a. jestliže a) jsou úroky kapitalizovány pololetně b) jsou úroky kapitalizovány čtvrtletně c) jsou úroky kapitalizovány měsíčně i e = ( 1 + i/m ) m - 1 a) i e = ( 1 + 0,04/2) 2 1 = 0,0404 = 4,04 % b) i e = ( 1 + 0,04/4) 4 1 = 0,0406 = 4,06 % c) i e = ( 1 + 0,04/12) 12 1 = 0,0407 = 4,07 % Z uvedeného příkladu je vidět, že čím častěji se během roku připisují úroky, tím je to pro vkladatele výhodnější. 40

41 Nominální a reálná úroková míra V předcházejících kapitolách jsme se nezabývali vlivem inflace na zhodnocení investic, a proto jsme se bavili o nominální úrokové míře. Jestliže budeme do této míry zahrnovat inflační vlivy budeme se bavit o reálné úrokové míře. i r = i i i i r = reálná úroková míra; i = nominální úroková míra; i i = míra inflace Postup: Počáteční kapitál nejprve úročíme nominální úrokovou mírou a potom diskontujeme inflační mírou. K r = K 0 * (1+i r ) / (1+ i i ) i r = K r /K 0 1 Kr reálná výše kapitálu na konci úrokovacího období K0 kapitál na počátku úrokovacího období i nominální úroková míra v setinách ir reálná úroková míra v setinách ii míra inflace 41

42 Příklad Zjistěte míru inflace jestliže nominální úroková míra je 5 % a reálná úroková míra je 3 %. i r = i i i 3% = 5% i i = 2 % 42