Zápis z porady předsedů výboru a pověřených členů samospráv a zástupců 4bj ve vlastnictví, konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z porady předsedů výboru a pověřených členů samospráv a zástupců 4bj ve vlastnictví, konané dne"

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ Zápis z porady předsedů výboru a pověřených členů samospráv a zástupců 4bj ve vlastnictví, konané dne Účast: SA - přítomno 37 zástupců SA z 64 pozvaných, tj. 57 % 4 b.j. přítomno 3 zástupců z 35 pozvaných, tj. 8,5 % Program: 1. Zahájení 2. Hospodaření SBD Třebíč 3. Stavy DZ, stavy pohledávek 4. Vyúčtování topné sezóny 2015, přepočty úhrad za užívání bytů od Rozúčtování nákladů na vytápění a přípravu TV od zákon 67/2013 Sb., ve znění zákona 104/2015 Sb., vyhláška 269/2015 Sb. 6. Dotační program IROP (revitalizované BD jen informace, nerevitalizované BD výklad) 7. Různé (kamerový sytém, PENB, ) 8. Závěr K bodu 1: Zahájení Poradu předsedů zahájil předseda představenstva Miloslav Peštál. Přivítal přítomné zástupce SVJ a zástupce SBD Třebíč. Program jednání obdrželi všichni na pozvánkách. K bodu 2: Hospodaření SBD Třebíč za rok Hlavní činnosti družstva - Správa vlastního bytového fondu - Správa pro 169 společenství vlastníků jednotek (171 od ) - Provoz areálu Hrotovická - Provoz ubytovny Revoluční - Zajišťování služeb spojených s bydlením - Realitní činnost Povinný audit prováděl Ing. Zdeněk Jaroš. Audit proběhl v prosinci 2015 a březnu Audit hospodaření byl ukončen dne , nebyly zjištěny nedostatky. 2.2 Hospodaření družstva k Plánovaný zisk za družstvo Skutečnost před zdaněním Daň z příjmů právnických osob Zisk po zdanění ,00 Kč ,93 Kč ,00 Kč ,93 Kč Návrh na rozdělení zisku: 40% do statutárního fondu ,17 Kč 60% do sociálního fondu ,76 Kč Hospodaření družstva a rozdělení zisku bylo schváleno představenstvem družstva a bude předloženo na shromáždění delegátů ke schválení. Výnosy zaúčtované na bytové domy Pronájmy společných částí Úroky z vnitropůjček Celkem ,07 Kč ,00 Kč , 07 Kč 2.3 Majetek a závazky družstva v Kč Stav k Stav k Software , ,00 Stavby a byty , ,85 Movité věci , ,00 Pozemky , ,36 Finanční prostředky , ,00 Obdržené dotace - Panel , ,75 Úvěry původní investiční , ,59 Úvěry rekonstrukce , ,04 Dlouhodobá záloha , ,43 1

2 K bodu 3: Stavy DZ, pohledávky 3.1 Stavy pohledávek k v Kč - Roční předpis nájemného a úhrad od vlastníků Pohledávky z toho: dní po lhůtě splatnosti dní po lhůtě splatnosti Suma pohledávek nad ,- Kč Vymáhání pohledávek - Upomínky - Platební rozkazy - Vyloučení (člen nájemce) - Exekuce - Komplikace při vymáhání Insolvence, exekuce na družstevní podíl, oddlužení (dlužník uhradí po dobu 5 roků min. 30 % dluhu) 3.3 Započtení přeplatků z vyúčtování Na pohledávky vlastníků a nájemců bytů bylo z přeplatků při vyúčtování služeb uhrazeno Kč. 3.4 Dlouhodobá záloha v Kč Stav k Tvorba Čerpání z toho: Splátka úvěrů Splátka úroků Ostatní čerpání Stav k Úvěry pro bytové domy Poskytnuté úvěry: Československá obchodní banka a Komerční banka Celková výše úvěrů k v Kč Doplacení úvěru - Při převodu bytu do vlastnictví povinnost - Při prodeji bytu ve vlastnictví možnost - V případě skončení fixace úrokové sazby - Zástupci výše uvedených domů, u kterých v letošním roce končí fixace úrokové sazby, budou písemně informováni o možnosti doplatku úvěru jednotlivými vlastníky a nájemci bytů. Současně bude předána výše event. doplatku za jednotlivé byty. Konec fixace úrokové sazby v roce 2016 možnost mimořádných splátek Obránců míru Gorkého Benešova Zahr. odboje J. Haška Fr. Hrubína Spojenců Benešova Obr. míru Václ. nám Rudíkov Fr. Hrubína Energetiků 994 Dotace z programu Panel - Pokud přijatá dotace překročí zaplacené úroky, SFRB výplatu dotace pozastaví - Refinancování úvěru musí být dodrženy stanovené podmínky, aby nedošlo k zastavení výplaty dotace, nový úvěr nesmí být vyšší než zůstatek původního úvěru K bodu 4: Vyúčtování topné sezóny 2015, přepočty nájemného od Celkový přehled nákladů v tis. Kč Vytápění Teplá voda

3 Studená voda El. spol.prostor Výtahy Úklid 32-7 zákona 67/2013 Sb. ukládá doručit vyúčtování příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období (30.4. násl. roku) - Předání vyúčtování na bytové domy Připomínky k vyúčtování do Odeslání přeplatků do Úhrada nedoplatků do Přepočty nájemného a úhrad od vlastníků k Plošné přepočty se nebudou provádět - Zvýšení záloh u bytů, kde byly nedoplatky - Individuální změny záloh dle požadavku nájemců a vlastníků změny projednávat do 10. dne v měsíci na následující měsíc - Navedení zálohových plateb na výtahy (dle předložených zápisů) 4.3 Započitatelná podlahová plocha - Definice viz 2 písm. e) vyhlášky 269/2015 Sb. - Započitatelná podlahová plocha = podlahová plocha místností s otopným tělesem + podlahová plocha místností bez otopného tělesa (tj. chodba, WC, koupelna, šatna) přepočtená (snížená) koeficienty dle vyhlášky zohledňující počet vytápěných stěn těchto místností sousedících s místnostmi s otopným tělesem. - Bude vypočtena pro všechny bytové domy, kde se provádí vyúčtování ÚT a použita pro rozpočítání základní složky nákladů na vytápění na jednotlivé byty za rok Přepojování dodávky elektřiny z TTS na EON - Celkem 46 odběrů - Borovina dokončeno - Nové Dvory (Obr. Míru, Benešova, Čajkovského, Školní, Novodvorská) - Harmonogram přepojení se zástupci SVJ projednává p. Ježek, technik tepelného hospodářství - Ve většině bytových domů bude přepojeno na elektroměr pro společné prostory, v tomto případě doporučujeme tuto skutečnost zohlednit ve způsobu rozúčtování elektrické energie společných prostor K bodu 5: Rozúčtování nákladů na vytápění a přípravu TV od zákon 67/2013 Sb., ve znění zákona 104/2015 Sb., vyhláška 269/2015 Sb. 5.1 Přehled nainstalovaných rozdělovačů topných nákladů Počet BD Počet BJ Počet I-RTN Instalováno Odloženo z fin. důvodů Odmítnuto SVJ Novelizace předpisů Od nabyl účinnosti zákon 104/2015 Sb., kterým se mění zákon 67/2013 Sb. a současně začala platit vyhláška 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Z důvodu platnosti nové vyhlášky, je nutné způsob rozúčtování schválit usnesením na shromáždění SVJ v letošním roce, i když bylo schváleno v minulosti. Dle těchto předpisů bude provedeno první vyúčtování za rok Hlavní změny: podíl spotřební složky (SS) nákladů na vytápění může činit % (dříve %), zbytek tvoří základní složku (ZS), podíl základní a spotřební složky určí poskytovatel služeb - SVJ. Rozdíl v nákladech na vytápění připadající na 1m 2 započitatelné podlahové plochy u příjemců služeb (bytů) nesmí překročit hranice -20 % a % oproti průměru v zúčtovací jednotce (BD). U rozúčtování nákladů na ohřev teplé vody vyhláška určuje výši ZS 30 % a SS 70 %. 5.3 Návrh usnesení o rozúčtování členská schůze a shromáždění vlastníků jednotek si schválí jen ty služby, které pro ně družstvo rozúčtuje Náklady na tepelnou energii Dle vyhl. 269/2015 Sb. - Základní složka činí % a bude rozúčtována dle poměru započitatelné podlahové plochy bytu k celkové započitatelné podlahové ploše v zúčtovací jednotce - Spotřební složka činí % a bude rozúčtována úměrně výši náměrů I-RTN s použitím korekcí zohledňujících polohu bytu (Doporučuje se výše spotřební složky 60 %). 3

4 5.3.2 Náklady na teplou vodu Dle vyhl. 269/2015 Sb. Náklady na ohřev - Základní složka činí 30 % a bude rozúčtována dle poměru podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše v zúčtovací jednotce - Spotřební složka činí 70 % a bude rozúčtována úměrně výši náměrů vodoměrů TV v bytech Náklady na spotřebovanou vodu (SV a k přípravě TV) a odvádění odpadních vod - Základní složka činí 0 % - Spotřební složka činí 100 % a bude rozúčtována úměrně výši náměrů vodoměrů TV v bytech Náklady na spotřebovanou studenou vodu Dle zákona 67/2013 Sb., v platném znění, tj. - Základní složka činí 0 % - Spotřební složka činí 100 % a bude rozúčtována úměrně výši náměrů vodoměrů SV v bytech Náklady na spotřebu elektrické energie společných prostor vybrat jednu z variant. Kde došlo k přepojení spotřeby elektrické energie výměníku na elektroměr společných prostor, doporučujeme zohlednit ve způsobu rozúčtování. Alternativa 1 dle zákona č. 67/2013 Sb., v platném znění (pokud shromáždění neurčí jinak) 100 % nákladů dle počtu osob rozhodných pro rozúčtování (Pro rozúčtování služeb musí být v bytě hlášena minimálně jedna osoba) Alternativa 2 - Základní složka činí 30 % a bude rozúčtována dle poměru podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše v zúčtovací jednotce - Spotřební složka činí 70 % a bude rozúčtována podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování v předmětných bytech. Alt. 3 Jiný způsob - uvést Náklady na provoz výtahů vybrat jednu variantu a uvést čísla bytů, pro které se náklady na výtah rozúčtovat nebudou. Alternativa 1 dle zákona č. 67/2013 Sb. (pokud shromáždění neurčí jinak) 100 % nákladů dle počtu osob rozhodných pro rozúčtování (Pro rozúčtování služeb musí být v bytě hlášena minimálně jedna osoba) Alternativa 2 - Základní složka činí 30 % a bude rozúčtována dle poměru podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše v zúčtovací jednotce - Spotřební složka činí 70 % a bude rozúčtována podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování v předmětných bytech. Alternativa 3 Jiný způsob - uvést Předmětnými byty pro účel rozúčtování nákladů na provoz výtahů jsou všechny byty vyjma bytů.. (vždy celé podlaží v domě) Úklid společných prostor v domě Úklid společných částí domu je službou dle zákona č. 67/2013 Sb., ve znění zákona č. 104/2015 Sb. a musí se vyúčtovávat s jednotlivými vlastníky a nájemci bytů jako ostatní služby (ÚT, voda apod.). Faktury za úklid nelze hradit z DZ bytového domu. Jestliže se tedy budete rozhodovat pro některou firmou na zajištění úklidu, je třeba schválit na členské schůzi nájemců a shromáždění vlastníků jednotek tento způsob úklidu, výběr firmy, stanovení záloh a způsob rozúčtování (např. stejnou částkou na byt) Členská schůze samosprávy a shromáždění vlastníků jednotek schvaluje provádění úklidu společných prostor firmou xxxxxxxxxxxx za cenu xx,-kč/byt vč. DPH za měsíc. Dále schvaluje zařazení záloh na úklid společných prostor do předpisu služeb od data xxx a způsob rozúčtování služby: Alternativa 1: 100% nákladů ve stejné výši na bytovou jednotku Alternativa 2: 100% nákladů podle počtu osob rozhodných pro vyúčtování 4

5 K bodu 6: Dotační program IROP - stručné seznámení s problematikou dotací v současném dotačním období , rozsahem podporovaných oblastí a odpovědnými orgány (ministerstva) 6.1 Dotační program výtahy - v oblasti poskytování podpory na zlepšení bydlení v bytových domech vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dílčí dotační programy v této oblasti. V roce 2015 byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o podporu v programu Bytové domy bez bariér ; podle aktuálních informací bude Výzva opakována i v letošním roce; - podpora (při dosažení podmínky bezbariérového přístupu k jednotlivým bytům a odstranění jiných bariér) je poskytována ve výši max. 50% nákladů na realizaci opatření, maximálně však a) 200 tis. Kč při úpravě bezbariérového přístupu k bytovému domu a k výtahu; b) 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod bytového domu c) 1000 tis. Kč při výstavbě výtahu a zároveň bezbariérových úprav přístupu k tomuto výtahu. - příprava, realizace a financování akce se bude provádět v souladu s Metodickými pokyny vydanými správci programu; - další informace na webových stránkách MMR ČR a konzultacemi na SBD Třebíč, provozně-technický úsek. 6.2 Dotační program IROP zateplení - jedná se o dotační program v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zajišťovaného z finančních prostředků EU se spoluúčastí Státního rozpočtu (SR). Program se dělí na dílčí části a specifické cíle s různými oblastmi zaměření; - BD se týká zejména Specifický cíl 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení; - v současné době je vyhlášena průběžná výzva č.16 Energetické úspory v bytových domech. Výzva byla vyhlášena dne , datum ukončení výzvy je Podporovanými aktivitami jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů, zejména potom: a) zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí, b) instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla; c) výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná paliva za plynový kondenzační kotel; d) instalace nového zdroje tepla apod. - podpora je poskytována ve třech úrovních (při splnění podmínek): 1a) dosažení úspory dodávané energie v min. výši 40%, dosažení klasifikační třídy B (dle PENB) a splnění požadavků dle vyhl. č. 78/2013 Sb. - podpora ve výši 32,3 % ze způsobilých výdajů projektu/akce 1b) dosažení úspory dodávané energie v min. výši 30%, dosažení klasifikační třídy C (dle PENB) a splnění požadavků dle vyhl. č. 78/2013 Sb. - podpora ve výši 25,5 % ze způsobilých výdajů projektu/akce 1c) dosažení úspory dodávané energie v min. výši 20% a u jednotlivých zateplovaných konstrukcí dosažení hodnoty 0,95 násobku doporučené hodnoty prostupu tepla dle ČSN podpora ve výši 25,5 % ze způsobilých výdajů projektu/akce - další úrovně podpory (2 památkové objekty a 3 instalace technologických systémů) se BD v naší správě netýkají - administrace projektové žádosti probíhá elektronicky přes systém MS2014+, je vyžadován elektronický přístup a elektronický podpis; - okruh žadatelů je dán (obecně) bytovými družstvy, SVJ a fyzickými osobami podnikajícími; - minimální výše způsobilých výdajů je ,- Kč (vč.dph), maximální výše činí ,- Kč (vč. DPH); - zadávání zakázek v rámci tohoto dotačního programu se řídí Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období ; - doporučený postup v případě zájmu o poskytnutí dotace: 1. Rozhodnutí na shromáždění SVJ a členské schůzi samosprávy 2. Zpracování projektové dokumentace v souladu s právními předpisy a doporučeními PENB; 3. Zajištění (vypracování) projektové žádosti v prostředí MS Po zaregistrování žádosti zajistit výběr Zhotovitele dle Metodického pokynu; 5. Zajistit realizaci stavby/zakázky 6. Dodržovat pravidla dotačního programu minimálně po dobu tzv. udržitelnosti projektu - další informace získá zájemce na SBD Třebíč, provozně-technický úsek a na stránkách MMR ČR, sekce zateplování K bodu 7: Různé 7.1 PENB - povinnost zajistit zpracování PENB dle zákona č.406/2000 Sb. se týká všech bytových domů (BD); novelou zákona od byly zrušeny lhůty pro jejich zpracování podle velikosti BD. Nyní tato povinnost platí pro všechna bytové domy, ve kterých se od prodává či pronajímá budova, nebo ucelená část budovy (tzn. jednotka), s výjimkou převodu družstevního podílu; - PENB je vhodné nechat zpracovat i před uvažovanou revitalizací bytového domu v souvislosti s možným poskytováním dotací a posouzením účelnosti zvolených stavebních úprav a jejich přínosu ke zlepšení energetické bilance BD; - vypracovaný PENB je v jednom vyhotovení (originál) založen u správce BD k zajištění dalších možných činností a úkonů souvisejících s výkonem správy BD. 7.2 Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu (Účinnost od: ) - netýká se bytů ve vlastnictví osob, uplatní se v nájemních vztazích, v nichž nájemní smlouva nebo stanovy bytového družstva nestanoví jinak (stanovy SBD Třebíč stanovují jiný způsob úhrad drobných oprav). 5

6 7.3 Stanovisko ÚOOÚ č. 1/2016 k umístění kamerových systémů v bytových domech - Nové Stanoviska Úřadu č. 1/2016, které přináší značný posun v problematice umísťování kamerových systému v bytových domech, a na rozdíl od předchozích stanovisek Úřadu v těchto věcech, je poněkud benevolentnější vůči správcům bytových domů, kteří cítí objektivní potřebu instalovat kamery v prostorách bytových domů, aniž by byli nuceni zajistili souhlas všech obyvatelů v domě. - Pro pořízení kamerových záznamu v domě musí být objektivní důvody a je nutné přihlédnout k povaze prostor, které mají být monitorovány Sklepy a půdy a vchody do nich, garáže, kočárkárny, kolárny, prostory dopisních schránek, vnější plášť budovy (a jeho bezprostřední okolí), vstupní dveře do domu, vstupní chodby k výtahům a k schodištím, včetně výtahů a schodišť - v těchto prostorách je možno instalovat kamerové systémy bez souhlasu všech nájemců či vlastníků bytů za daných podmínek. Doporučujeme vždy schválit na členské schůzi a shromáždění vlastníků nadpoloviční většinou přítomných Prostory vchodových dveří do bytů - pouze se souhlasem všech uživatelů dotčených bytů Je nutné zachovat určenou dobu uchování záznamů, splnit informační povinnost vůči obyvatelům domu a správce je povinen před zahájením zpracování osobních údajů, prostřednictvím kamerového systému, oznámit zamýšlené zpracování Úřadu postupem podle 16 zákona. 7.4 Řasy a plísně Doporučený postup sanace řas na fasádách domů: a) Analýza stávajícího stavu, zjištění intenzity napadení fasády řasami, identifikace jiných případných nutných oprav. b) Stanovení rozsahu sanace, vč. orientační ceny provedení. c) Vyčištění fasády - omytí fasády tlakovou vodou, nanesení čistícího prostředku, omytí horkou vodou, opláchnutí celé fasády. d) Aplikace dvojnásobného ochranného nátěru silikonovou fasádní barvou s nadstandartní úpravou proti řasám a houbám (preventivní opatření). Barevné řešení může kopírovat původní nebo může být zcela nové. Orientační ceny bez DPH (kalkulace na BD C.Boudy 516 bodový dům, 6.NP): a-b) Zdarma c) Příprava, očištění, odstranění řas 160,70 Kč/m m Kč d) Penetrace, nátěr 2x 140,90 Kč/m m Kč Lešení (lávka, horolezecky), zábor 100 Kč/m m Kč Celkem Kč Pro zajištění očekávaného efektu prací doporučujeme provádět sanaci v plném rozsahu a neprovádět pouze krok c). 7.5 Údržba a seřízení oken Doporučujeme provádět seřízení kování plastových oken a balkonových dveří včetně promazání orientační ceny bez DPH a dopravy (možno rozpočítat pro více zákazníků, či v případě seřízení celého domu se doprava neúčtuje): byt Kč, Kč, Kč, Kč. Další možností prodloužení životnosti oken je výměna těsnění, resp. aplikace olejové emulze na ochranu dřevěných prvků u Euro oken. Firmy: VOSTALOVA OKNA, s.r.o., Mašíček Dalešice s.r.o. 7.6 Členské schůze a shromáždění vlastníků jednotek - povinnost předsedů výboru a pověřených členů samospráv je minimálně 1x ročně svolat členskou schůzi a shromáždění vlastníků jednotek - členská schůze samosprávy (nájemci) se koná společně se shromážděním vlastníků jednotek, na shromáždění zastupuje družstvo předseda samosprávy nebo pověřený člen samosprávy, hlasuje dle rozhodnutí členské schůze - vzory pozvánek a zápisu jsou zveřejněny na webových stránkách družstva odrážka formuláře - prezenční listina k vyzvednutí v kanc. č. 105 nebo 102, možnost i zaslání em - družstvo obdrží pozvánku a zápis ze shromáždění, vše originál a podepsané předsedou samosprávy nebo pověřeným členem, přílohou zápisu je prezenční listina 7.7 Diskuse Na žádost předsedy výboru nebo pověřeného člena samosprávy je možné zajistit účast zástupce družstva nebo člena představenstva na členské schůzi a shromáždění vlastníků jednotek za poplatek Shromáždění delegátů SBD Třebíč se bude konat dne v hod. v zasedací místnosti SBD Třebíč 8. Závěr Předseda představenstva poděkoval přítomným za jejich účast. Miloslav Peštál v.r. předseda představenstva Zdeněk Veškrna ředitel družstva Zapsala: Bendová Ivana 6

Audit prováděl Ing. Zdeněk Jaroš. Nepovinný audit proběhl v prosinci 2016 a březnu 2017, byl ukončen dne nebyly zjištěny nedostatky.

Audit prováděl Ing. Zdeněk Jaroš. Nepovinný audit proběhl v prosinci 2016 a březnu 2017, byl ukončen dne nebyly zjištěny nedostatky. Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů a pověřených členů samospráv a zástupců 4 bj. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč,

Více

Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 16.04.

Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 16.04. Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 16.04.2014

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

16. výzva IROP. Energetické úspory v. bytových domech.

16. výzva IROP. Energetické úspory v. bytových domech. 16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech www.finrevit.cz SPECIFICKÝ CÍL 2.5: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V BYTOVÝCH DOMECH Cíl: Snížit energetickou náročnost bytových domů Alokace: 622,8

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, 767 01 Kroměříž S M Ě R N I C E pro stanovení výše nájemného z bytů a nebytových prostorů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH Identifikace výzvy

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II Identifikace

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Seminář k revitalizaci bytových domů 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Agenda Uvítání J. Mikulecký Stav revitalizace sídliště - J. Mikulecký Proč revitalizovat? R.Vybíral Pozemky

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 14.12.2016 v salónku restaurace Na Čtyřce Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace 3. výzva pro rodinné domy - obecné Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ rodinné domy (dále jen výzva") zahrnuje následující oblasti podpory: A. Snižování energetické náročnosti stávajících

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II 37. průběžná výzva Ing. Jakub Řezníček 6. 9. 2016 Cíl: Snížení energetické náročnosti bytových domů Vyhlášení:

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

III. 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

III. 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného z družstevních bytů a družstevních garáží a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a družstevních garáží. I Předmět úpravy Tato pravidla

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Směrnice č. 01/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění

Více

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 1 / 6 Obsah Obecný přehled... 3 Metodika rozúčtování jednotlivých nákladových položek... 4 Zkrácený přehled metodiky

Více

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby 67 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ 251 68 je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

Platební řád. Článek 1.

Platební řád. Článek 1. Platební řád Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 podle článku 19. Stanov Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 (dále jen stanovy ) přijímá

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška,

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji Informační seminář Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace Krajský úřad Pardubického kraje - 25.11. 2015 1) Fyzická osoba Základní podmínky podpory 2) Výměna kotle na

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 12. a

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 12. a Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 12. a 19.4.2017 Účast: ze 185 pozvaných

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8 Platební řád SVJ Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen společenství) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. Úvodní ustanovení. (3) Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb.

67/2013 Sb. ZÁKON. Úvodní ustanovení. (3) Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb. 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty ve znění zákona č. 104/2015 Sb.

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Bytové družstvo Fantova Fantova 1782/32, Praha 515 IČ:

Bytové družstvo Fantova Fantova 1782/32, Praha 515 IČ: Zápis z členské schůze konané dne: 29. června 2016 místo: jídelna FZŠ Trávníčkova čas zahájení: 19:05 přítomnost členů: 42, to je 53,2% výrok: schůze je usnášeníschopná nadpoloviční většinou hlasů Program

Více

20. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

20. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA 20. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV dne: 26. 8. 2014 BOD PROGRAMU: 3 Název předkládaného materiálu Předkládá se Předkládá Odpovědný zpracovatel Zpracoval Informace o

Více

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

O b s a h Informátoru č. 1/13

O b s a h Informátoru č. 1/13 O b s a h Informátoru č. 1/13 - Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv - Termín konání schůze shromáždění delegátů - Směrnice č. 5/2012 představenstva SBD Přerov upravující výši HZS a dopravného pro

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek dne 24. září 2014

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek dne 24. září 2014 S P O L E Č E N S T V Í V L A S T N Í K Ů J E D N O T E K P R O D Ů M P O D B Á N Í 2 0 1 9 A 2 0 2 0 P O D B Á N Í 2 0 1 9 / 1 C Z - 1 8 0 0 0 P R A H A 8 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek dne 24.

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

(platí od ) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

(platí od ) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (platí od 1. 1. 2016) 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 14a zákona č. 67/2013

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii

372/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva pro místní rozvoj. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny Podklady pro jednání 7. shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Řipská 6/1445, které se uskuteční ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny (Praha 3, Korunní 75, velký salonek)

Více

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0 Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii v souladu s vyhláškou č. 372/01 Sb. Datum platnosti: Datum účinnosti:

Více

Nová zelená úsporám Ú ř a d v l á d y

Nová zelená úsporám Ú ř a d v l á d y Nová zelená úsporám Ú ř a d v l á d y 1. března 2016 Stručný přehled programů Program Zelená úsporám kontinuální výzva RD a BD 1. Výzva BVS 2. Výzva BVS program Nová Zelená úsporám 2013 program Nová Zelená

Více

117D066 Bytové domy bez bariér

117D066 Bytové domy bez bariér 117D066 Bytové domy bez bariér Tento podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí na akce, které musí být zahájeny do konce roku 2017. Akce nesmí být ukončeny před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 21.4.2010 Účast: přítomno

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

domech II 37. výzva IROP

domech II 37. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech II 37. výzva IROP Ing. Pavlína Prokešová 10. 11. 2016, Blansko Centrum pro regionální rozvoj České republiky Státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny,

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny, Okresní stavební bytové družstvo Louny 438 01 Žatec, Studentská 2628. IČO 00005797, DIČ CZ 00005797, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/l. v oddílu DrXXVI, vložka 319. Směrnice

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám 1) ZÁKLADNÍ INFORMACE Zaměření programu Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice upravuje Čl. I Předmět úpravy

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 1. Identifikace Název programu: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro

Více

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Směrnice č. 35/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. (1) Tyto směrnice upravují

Čl. 1 Předmět úpravy. (1) Tyto směrnice upravují Směrnice Stavebního bytového družstva Benešov u Prahy č. 1/2013 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více