ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart,okres Cheb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart,okres Cheb"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart,okres Cheb PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Chválím Tě, Země má Platnost dokumentu:

2 Obsah: 1. Představení školy Základní údaje o škole Umístění školy, charakteristika budovy Charakteristika programu Filozofie programu Dlouhodobé záměry rozvoje 5 3. Podmínky pro vzdělávání Materiální Personální Sociální Řízení Spoluúčast rodičů Organizace vzdělávání Podmínky pro pohodu a zdraví. neformální kurikulum Vzdělávací obsah formální kurikulum Integrované bloky Evaluace školy Podmínky vzdělávání Personální Materiální Životospráva Řízení Psychosociální Spolupráce s rodiči Průběh vzdělávání Vzdělávací program Vyučovací formy a metody Organizace výchovně vzdělávacího procesu Vzdělávací nabídka EVVO Výsledky u dětí 40 2

3 1. PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY Obecná charakteristika školy Mateřská škola je od září 2004 součástí základní školy Lázně Kynžvart Výchova a vzdělávání v naší MŠ vychází z filozofie modelového projektu podpory zdraví. Zásady, kterými se řídíme jsou v souladu s legislativou a vyplývají ze vzájemných vztahů mezi dětmi, rodinami dětí, mateřskou školou, obcí, společností, přírodou 1.1 základní údaje o škole identifikační údaje Název MŠ Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Adresa MŠ K Rybníku Lázně Kynžvart Zřizovatel MŠ Město Lázně Kynžvart REDIZO IČ Ředitelka MŠ Vedoucí učitelka MŠ Vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Pelikánová Telefon: ,mobil: Mgr. Martina Havířová mobil: Božena Kopetzká mobil: Platnost dokumentu až umístění školy, charakteristika budovy Lokalita školy Charakter budovy a okolí, organizace vzdělávání při pobytu venku Budova školy je umístěna v okrajové části města a je obklopena rozsáhlým areálem parkového charakteru Mateřská škola je umístěna v samostatné budově, s hlavní budovou ZŠ je propojena spojovací chodbou. Budova dříve sloužila základní škole a v roce 2004 byla upravena potřebám MŠ. Vedle mateřské školy se zde nachází třída školní družiny, knihovna a hudebna ZŠ, výtvarná třída ZŠ. V přízemí se 3

4 Počet tříd a jejich uspořádání Další využívané prostory nachází školní kuchyně, jídelna ZŠ a šatny MŠ V roce 2008 proběhla celková rekonstrukce školy výměna oken, zateplení fasády, snížení a zateplení stropů. Zahrada MŠ je od ostatních prostor areálu oddělena živým plotem a vzrostlými jehličnany. Je vybavena dvěma pískovišti a herními prvky, které poskytují příležitost k různým pohybovým aktivitám. Děti ještě k pobytu venku využívají přilehlé hřiště s asfaltovým povrchem. V okolí MŠ je rodinná zástavba, která umožňuje klidné prostředí. Místní komunikace, které školu obklopují nejsou příliš frekventované Děti jsou rozdělovány do dvou tříd Třídy se nacházejí v prvním poschodí budovy, jsou umístěny proti sobě přes chodbu, což umožňuje volný pohyb dětí mezi třídami Tělocvična ZŠ Počítačová učebna ZŠ Knihovna-hudebna ZŠ Kuchyňka ZŠ Jídelna ZŠ 2. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Školní vzdělávací program vychází z modelového programu Mateřská škola podporující zdraví a je v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Na vytváření školního programu i jeho inovaci se podílejí všichni zaměstnanci MŠ. Je to dokument otevřený, s dostatečným prostorem pro aktuální změny. Smyslem celého vzdělávacího programu je, aby dítě, které končí docházku do mateřské školy bylo připraveno na bezproblémový přechod do školy základní. Podporu zdraví chápeme i jako podporu zdraví celé přírody, jíž je člověk nedílnou součástí. Proto jsme pro naplnění vzdělávacího obsahu zvolili projekt zaměřený na EVVO a udržitelný rozvoj. Při vzdělávací činnosti je upřednostňováno prožitkové učení. Zásada být při tom mít možnost slyšet, vidět, dotýkat se, prožívat. Soustřeďujeme se na praktické činnosti dětí podle zásady povídej zapomenu, ukaž budu si pamatovat, zapoj mě porozumím. 2.1 filozofie programu Filozofií našeho programu je holistické pojetí zdraví. Chceme být pro děti laskavým a chápajícím průvodcem na jeho cestě za poznáním. V jednoduchých a spontánních dětských činnostech, bez stresů a zbytečného poučování, chceme děti přivést k základním a prostým hodnotám lidského prožívání. Naší vizí je, aby v mateřské škole byla pohodová, radostná, nestresující atmosféra,vztahy založené na vzájemné úctě, respektu a lásce, tvořivá, iniciativní práce, plná objevování. Dnešní děti jsou po mnoha stránkách vyspělejší než v minulosti. Znamená to ale, že jsou také šťastnější? Odpověď můžeme najít ve všech sociálně patologických jevech současnosti. Určitě nepřestalo platit, že zážitky z dětství poznamenávají na celý život, a každý člověk se ke svému šťastně prožitému dětství během svého života vrací jako k hlubině bezpečnosti. 4

5 2.2 dlouhodobé záměry rozvoje Naší vizí je vytvořit školu s ekologickým provozem, jejíž činnost je v souladu s přírodou a která vychovává novou generaci, přijímající přírodu jako základ života, uvědomující si svou odpovědnost za planetu Zemi. Generaci, která se aktivně a kreativně podílí na ochraně země a udržitelném rozvoji. ( kdo řekl, že nemůžeme změnit svět) dlouhodobé cíle se opírají o čtyři základní pilíře udržitelného rozvoje 1. sociálně kulturní rozvoj 2. ekonomický rozvoj 3. ochranu životního prostředí v oblasti předškolního vzdělávání to znamená: (1) Poznávat jeden druhého, poznávat podmínky života dětí v různých částech světa, uvědomovat si rodové (gender) rozdíly a výzvy plynoucí z tradičních genderových rolí a modelů v předškolních zařízeních, participace a vliv dětí založené na rovných právech, možnostech a povinnostech. (2) Zajistit vzdělávání pro všechny, aktivně podporovat dětské učení a rozvoj, poskytovat široké příležitosti pro plný rozvoj potenciálu dívek a chlapců, vést děti k přijetí plné odpovědnosti jako občané a učit je patřičným rozhodnutím v současnosti a v budoucnosti. (3) Vytvářet cítění pro přírodu, žít s přírodou, zaměřovat se na přírodu a životní prostředí jako na předměty a prostředky učení, za pomoci hry a učení poukazovat na ekologické problémy a výzvy. Prostředky: partnerský vztah s rodiči budovat na základě vzájemného poznání, respektu, důvěry a pocitu sounáležitosti rodiny se životem školy a z toho vyplývající jednotné působení na dítě. Získat rodiče pro EVVO a přenášet jí do každodenního života rodin. Zařazování aktivit, které umožňují rodičům sdílet přírodu společně se svými dětmi. Najít vhodný způsob, jak lépe informovat rodiče o dění v MŠ zapojení do sítě Mrkvička získat rodiče pro zařazování biopotravin do jídelníčku postupně podle možností doplňovat vybavení školní zahrady prvky, které by umožňovaly aktivity zaměřené na EVVO krmítka, budky, pítka pro ptáky, hmyzí hotel,domečky pro čmeláky, kompost vytvoření živé zahrady vybudovat venkovní učebnu při vybavování školy hračkami, pomůckami mít na zřeteli udržitelný rozvoj (méně je někdy více) 5

6 ekologizace provozu školy ( třídění odpadu,vytvoření pravidel školní ekologie,zavedení ekologických čistících prostředků,sběr druhotných surovin,vybudování kompostéru,vybudování suchého kompostovacího záchodu na zahradě,využívání odpadového a přírodního materiálu při tvoření s dětmi) rozvíjení etických principů udržitelného rozvoje jednat zodpovědně uplatnit emoční inteligenci respektovat sebe a okolí jednat spravedlivě Získávání finančních prostředků z různých fondů a nadací 3.PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ: 3.1 Materiální podmínky od ostatních prostor ŽS oddělené,děti mají zajištěný klid a bezpečí. Vybavení postupně doplňováno. Velké prostory třídy způsobují zvýšenou hlučnost,umožňují sice volný pohyb dětí, ale postrádají intimitu. Nábytek je přizpůsobený věku dětí,hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát. Vybavení hračkami a pomůckami je standardní. Zaměstnanci MŠ mají vytvořené zázemí pro odpočinek,samostudium. Na pobyt venku děti využívají asfaltové hřiště a zahradu. Zahrada je vybavena nářadím vhodným pro volný pohyb dětí. V odpoledních hodinách a o víkendech je zahrada využívána jako veřejné hřiště 3.2 Životospráva dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, kterou zajišťuje školní jídelna v přízemí budovy. Odtud je odnášena v termosech do přípravné kuchyně. Strava je podávána v tříhodinových intervalech a skládá se z ranní svačiny, oběda a odpolední svačiny. Při stolování je preferována co největší samostatnost při sebeobsluze dětí. Děti nejsou nuceny do jídla a samy si volí velikost porcí. Po dohodě s rodiči a na základě lékařského doporučení jsou zohledňovány případné zakázané potraviny u jednotlivých dětí. Školní kuchyně neposkytuje dětem speciální dietní stravu. Po dohodě s vedením školy je možné si donést stravu vlastní. Jídlo je připravováno v souladu se všemi hygienickými normami a podle zásad zdravé výživy. 3.3 Personální podmínky Učitelky na škole pracují tři kvalifikované učitelky na plný úvazek a jedna učitelka na zkrácený úvazek Uklízečka zajišťuje úklid, údržbu prádla, přípravu svačin a oběda, umývá nádobí Školník zajišťuje údržbu Vedoucí školní jídelny zajišťuje školní stravování 3.4 Sociální podmínky Sociální prostředí je utvářeno na základě respektu,důvěry,úcty,empatie všech lidí v MŠ. 6

7 Pravidla přístupu a komunikace s dětmi dítě má právo odmítnout činnost individuální přístup ke každému dítěti, mít na paměti jeho specifické schopnosti, temperament, pracovní tempo nesrovnávat děti promyšleně používat odměny a tresty nechat dětem pocítit přirozený důsledek jejich jednání nepodsouvat dětem pocity, které nemá neprovádět násilnou komunikaci ( výslech, nucení k odpovědi) nehodnotit děti před kolektivem nezesměšňovat děti, neironizovat používat Já výroku při hodnocení dítěte, situace do hodnocení nezapojovat jiné děti ( podívejte se co Pepíček zase udělal,co byste tomu řekli) každé dítě má nějaké schopnosti, každé může být úspěšné fyzický kontakt dítě uklidňuje, dodává mu sebedůvěru empatický přístup k dítěti respektovat soukromí dítěte nepřerušovat násilně hru uchovávat výsledky her a činností vytvářet vztah k vlastní osobě poznáním svých zvláštností a odlišností a poznáním, že je normální lišit se od druhého Pravidla chování vytvořená společně s dětmi neodcházím ze třídy bez domluvy s učitelkou neběhám ve třídě dodržuji hygienu dávám věci na své místo neničím věci a práci druhých dokončím započatou práci, hru neubližuji, ale pomáhám nekřičím, používám vhodná slova umím požádat o pomoc, poděkovat neberu druhým věci - domluvím střídání, při neshodě vyjednávám každý člen skupiny má stejná práva a povinnosti důvěra, pravdivost,aktivní naslouchání nasazuji osobní maximum,hned se nevzdávám mám právo otevřeně vyjádřit své pocity, i ty negativní hádka musí končit usmířením při řešení konfliktů své agresi dám průchod pouze ústy(křikem, pláčem,hubováním,žalováním),ale ne kousáním a bitím 7

8 Pravidla vzájemného jednání a komunikace mezi dospělými mám právo svobodně vyjádřit svůj názor,nesouhlas,hněv respektuji názor druhého mám právo přiznat nevědomost, chybu mám právo na soukromí,nemusím se vyjadřovat k některému problému názor druhého si vyslechnu v klidu a pozorně, neskáču nikomu do řeči mám právo vyjadřovat se k věcem, které se týkají mé práce, mé osoby podávám vždy pravdivé informace otevřeně se můžu vyjádřit k práci ved. učitelky i ostatních zaměstnanců mám příležitost prožít pocit uspokojení z práce a dobrého výsledku problémy řeším věcně,kultivovaně,efektivně v náročných situacích ochotně nabízím své síly Pravidla jednání a komunikace učitelky s rodiči k rodičům přistupuje jako partner, ne z pozice nadřazeného podává vždy pravdivé informace o dítěti nevyjadřuje se před rodiči o ostatních dětech zachovává diskrétnost řídí se zákonem o ochraně osobních dat nedává nevyžádané rady snaží se maximálně vyjít rodiči vstříc při rozhovorech s rodiči získává zpětnou vazbu o kvalitě své práce konzultuje s rodiči výchovné záměry a výsledky vzdělávání dítěte poskytuje rodičům informace o pokrocích ve vývoji a vzdělávání dítěte 3.5 Řízení Statutárním orgánem školy je ředitel, který řídí a koordinuje práci vedoucí učitelky prostřednictvím porad vedení školy pedagogických rad Vedoucí učitelka reprezentuje v interním styku mateřskou školu, řídí ji a jedná jejím jménem reprezentuje mateřskou školu v externím styku v rozsahu svých pracovních povinností řídí práci učitelek. je povinna dodržovat ustanovení všech platných právních a organizačních norem zajišťuje,aby pracovníci plnili úkoly včas a hospodárně kontroluje věcnou správnost, hospodářskou odůvodněnost a zákonnost provedených prací a optimální využívání provozních zařízení a veškerého materiálu prostřednictvím vnitřního kontrolního systému vytváří příznivé fyzické i psychické pracovní prostředí vede pracovníky k pracovní kázni, oceňuje jejich iniciativy a pracovní úsilí, vyvozuje důsledky z porušení pracovních povinností 8

9 informuje ředitelku školy o rizicích a závažných nedostatcích, plnění stanovených úkolů, stanovení opatření, zpracovává podklady pro mzdovou agendu podílí se zejména na: plánování rozvoje školy - zpracovává pracovní plány na úrovni školy ŠVP, prováděcí plán přípravě, realizaci a hodnocení školního roku přípravě, sledování čerpání rozpočtu na zpracování podkladů pro materiály a zprávy ochraně a evidenci majetku vyřizování stížností, oznámení, podnětů týkajících se mateřské školy Učitelky jsou přímo podřízené vedoucí učitelce dodržují ustanovení všech platných právních a organizačních norem rozhodují samostatně o všech záležitostech na třídní úrovni řídí a zodpovídají za výchovně vzdělávací práci ve své kmenové třídě plánují rozvoj školy na třídní úrovni zpracovávají pracovní plány na třídní úrovni TVP podílí se na přípravě, realizaci a hodnocení školního roku na třídní úrovni zodpovídají za vhodnost použitých prostředků, metod a forem práce sledují,vyhodnocují a zapisují výchovně vzdělávací pokroky dětí ve své třídě informují rodiče o pokroku a výsledcích a případných výchovných problémech jejich dětí, o akcích školy jednají v záležitostech školy, pokud jsou pověřeny vedoucí učitelkou zpracovávají podklady a materiály pro evaluaci na úrovni tříd zpracovávají podklady pro materiály a zprávy na úrovni tříd jsou zodpovědné za šetrné a úsporné zacházení s materiály a vybavením školy podílí se na inventarizaci majetku Nástroje řízení Hospitace vedoucí učitelky kontrolní plán vedoucí učitelky pedagogické porady,provozní porady plány práce pokyny a nařízení vlastní hodnocení pracovníka Škola se při své činnosti řídí hlavně těmito základními organizačními a řídícími normami: školní řád MŠ provozní řád MŠ informační systém MŠ provozní řád hřiště MŠ vnitřní řád pro pedagogické pracovníky jednací řád pedagogické rady řád inventarizace a ochrany majetku a operativní evidence 9

10 archivační a skartační řád vnitřní platový předpis vnitřní kontrolní systém práva a povinnosti zaměstnanců a jiných osob BOZP povinnosti zaměstnanců PO bezpečnostní opatření pro práci s dětmi v mateřské škole vyhláška školský zákon Převládá participativní způsob řízení. O všech závažných problémech rozhodují všichni zaměstnanci společně. 3.6 Spoluúčast rodičů spoluúčast rodičů je součástí dlouhodobých záměrů rozvoje mateřské školy a je vytvářena na základě partnerství, otevřenosti, spolupráce. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. Rodiče od školy mohou očekávat: informace o prospívání a pokrocích svého dítěte zachovávání diskrétnosti ve všech záležitostech týkajících se jejich dítěte a rodinného života možnost podílet se na tvorbě vzdělávacího programu možnost účastnit se vzdělávání svého dítěte absolvovat adaptační režim spolu se svým dítětem připomínky rodičů k práci školy budou respektovány náměty, nápady rodičů ke zpestření vzdělávacího programu budou podle možností zařazeny do vzdělávacího programu nebudou jim poskytovány nevyžádané rady zprostředkování odborné pomoci poskytnutí odborné literatury poradenský servis před vstupem dítěte do ZŠ individuální úpravu pravidel daných školním řádem Škola by od rodičů ráda očekávala: pomoc při úpravě prostředí školy pomoc při organizování akcí využití jejich profesních dovedností (vedení kroužků,přednášky, zajištění exkurzí na pracoviště) obohacení vzdělávacího programu jejich iniciativními nápady pomoc při materiálně technickém zabezpečení akcí podporu EVVO programu přenesení do rodin zpětnou vazbu o kvalitě práce školy Formy spolupráce: třídní schůzky individuální informační schůzky konzultace účast na tvorbě ŠVP 10

11 dobrovolný asistent -pravidelný, nepravidelný pracovní dílny vystoupení dětí společné akce pro rodiče a děti výlety, exkurze společné aktivity EVVO zapojení rodičů do projektů školy odborné poradenství půjčování odborné literatury 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání bodové hodnocení Kritérium Bodové ohodnocení 1.Opakované podání žádosti 1 rok 1 2 roky 2 3 roky 3 2.Věk 5 let věku 5 4 roky věku 4 3 roky věku 3 2 roky věku 1 3.Trvalý pobyt dítěte Trvalý pobyt v obci 3 Trvalý pobyt v ostatních obcích 1 4.Individuální situace dítěte Dítě se hlásí k celodennímu 2 provozu Školu navštěvuje sourozenec dítěte 2 Dítě žije v znevýhodněném prostředí ( sociálně, jazykově) 2 Počet tříd: dvě třídy Rozdělení dětí: do dvou věkově smíšených tříd třídy jsou spojovány od 6.00 do7.30 v I.třídě a od do v II. třídě děti mají možnost pohybovat se po celé škole po dohodě s učitelkou Charakteristika tříd: obě třídy jsou umístěny v prvním poschodí budovy. Odděluje je pouze úzká chodba, což umožňuje vzájemné návštěvy dětí. I.třída Myšky Kapacita třídy 22 dětí Třída je tvořena jednou místností ve tvaru L. Je situována na sever a do stráně a k zajištění dostatečného světla je třeba téměř nepřetržitého umělého osvětlení. Třída je rozdělena na dvě 11

12 základní zóny. Hrací zóna (podlahová krytina koberec) je dále rozdělena na centra pro hry a aktivity dětí, kde jsou umístěny skříňky a poličky s hračkami. Velikost hrací zóny není velká a neumožňuje mnoho spontánního a řízeného pohybu dětí. V pracovní a jídelní zóně (podlahová krytina linoleum) jsou umístěny jídelní stolky s výškou odstupňovanou podle věku dětí, výtvarné a pracovní centrum s velkým pracovním stolem, poličky s knihami a další centra aktivit. Hrací zóna je používána také jako ložnice pro spící děti. Lehátka na spaní jsou každý den rozkládána a ukládána do přilehlého skladu. Umývárna a WC nemají přímé osvětlení,větrání je zajištěno vzduchotechnikou, mezi toaletami jsou zástěny. II. třída Žabky Kapacita třídy 28 dětí Třída je umístěna k jihu, světlá, slunečná, proti slunci jsou okna chráněna žaluziemi. Třídu tvoří jedna místnost obdélníkového tvaru. Stejně jako I. třída je rozdělena na hrací a pohybovou zónu a pracovní a jídelní zónu. Hrací a pohybová zóna je dostatečně velká a umožňuje dostatečný spontánní i řízený pohyb. Jsou zde umístěna centra aktivit. Je využívána příležitostně jako tělocvična. V jídelní a pracovní zóně jsou vedle jídelních stolků a pracovního a výtvarného centra umístěny klavír a televize s DVD přehrávačem. Umývárna a WC nemají přímé osvětlení,větrání je zajištěno vzduchotechnikou. Intimitu na toaletě zajišťují zástěny Obě třídy jsou vybaveny standardním nábytkem, který dětem umožňuje samostatný výběr i úklid hraček. Nábytek je průběžně doplňován a obměňován. Hračky v obou třídách jsou vhodné pro děti různých věkových skupin, chlapce i dívky a neustále se obměňují a doplňují podle složení dětí ve třídě. Obě třídy jsou vybaveny přenosným radiem s CD přehrávačem a kazetovým magnetofonem. Větrání tříd je zajišťováno okny. Společné aktivity obou tříd: tradice školy exkurze,výlety akce podle plánu činností vzájemné návštěvy jednotlivých dětí podle jejich zájmu divadelní představení sportovní aktivity výcvik bruslení,lyžařský výcvik,sportovní den, otužování Rozdělení učitelek do tříd: všechny učitelky na plný úvazek pracují s dětmi obou tříd, učitelka na zkrácený úvazek pracuje s dětmi I. třídy Denní režim dětí je flexibilní. Učitelka pružně reaguje na vzniklou situaci a zájem dětí. Blok dopoledních činností obsahuje: komunitní a uvítací kruh spontánní hru dítě si vybírá podle nabídky, svého aktuálního zájmu, vlastní potřeby a fantazie. Činnosti nabízené učitelkou podle týdenního podtématu měsíčního integrovaného bloku, převládá individuální nebo skupinová aktivní činnost dětí v centrech aktivit. Výběr činnosti závisí na zájmu dítěte. Dítě má možnost kdykoli od činnosti odejít a odpočinout si. Relaxační chvilky učitelka je zařazuje podle momentálních potřeb dětí 12

13 Pohybové,jazykové,hudební chvilky Sportovní činnosti školičku bruslení,cvičení v tělocvičně ZŠ 1x týdně Ranní svačinu průběžně od 8.30 do 9.00.Děti se samy obsluhují, nalévají si nápoje,mažou chléb Pobyt venku za každého počasí.děti nechodí ven pouze při silném větru nebo dešti a při teplotě nižší než 10 stupňů. Převládá spontánní pohybová aktivita dětí. Oběd od do děti si prostírají,odnášejí použité nádobí, přinášejí jídlo. Blok odpoledních činností obsahuje: Otužování dětí vodou neotužují se děti, které jdou po obědě nebo jejichž rodiče si otužování nepřejí. Odpolední odpočinek děti nejsou rozděleny podle tříd, ale podle potřeby spánku na spící a nespící, jsou v oddělených třídách, aby se vzájemně nerušily. Spící děti mají kdykoli možnost vstát a hrát si u stolků. Nespící děti odpočívají půl hodiny na matracích (poslech četby na pokračování,relaxační hudby). Zájmové aktivity Přípravu na školu Dokončování rozdělaných činností z ranního bloku podle zájmu dětí Individuální práci s dětmi podle jejich potřeb Pohybovou chvilku Odpolední svačinu průběžná od do Spontánní hru Tradice školy: Pracovní dílny pro rodiče a děti Společná oslava Vánoc Vánoční trhy Maškarní karneval Školní akademie Předávání klíče k vědění Rozloučení se školáky Tajný výlet pro školáky Přespání v MŠ Zájmové činnosti Školička bruslení Pohybové aktivity cvičení na gymnastických míčích Hudební činnosti Drumbeny Seznamování s počítačem Hudební a pohybové činnosti jsou organizovány pro děti nejstarší věkové skupiny. Děti se do nich zapojují podle vlastního zájmu. Jsou prováděny v době odpoledního klidu. Činnosti vedou pedagogové MŠ. Jsou bezplatné a děti se do nich nepřihlašují Školička bruslení probíhá 1x týdně od měsíce listopadu do února. Je organizována pro děti od čtyř let. Výuku bruslení vedou kvalifikovaní trenéři. Školička je prováděna za úplatu a děti se do ní přihlašují. Seznamování s počítačem probíhá ve spolupráci se základní školou. S počítači děti MŠ seznamují děti II. Stupně ZŠ. Je organizováno pro všechny děti nejstarší věkové skupiny. 13

14 Probíhá v dopoledních hodinách. V době od do využívají prostor MŠ děti ze školní družiny. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti dítěte s postižením: 1. Zdravotním Zajištění možnosti pohybu dítěte v prostorách MŠ pomocí dostupných technických prostředků nebo lidských zdrojů Vytvoření podmínek pro náhradní tělovýchovné aktivity s ohledem na postižení dítěte Využívání kompenzačních pomůcek Osvojení specifických dovedností v rozsahu individuálních možností dítěte 2. Zrakovým Zajištění bezpečnosti prostředí s ohledem na zrakové postižení Dodržování předepsané zrakové hygieny Nabídka alternativních aktivit Využívání kompenzačních pomůcek Přítomnost asistenta (podle stupně postižení) Osvojení dovedností zaměřených na samostatnost a sebeobsluhu 3. Sluchovým Dodržování sluchové hygieny Využívání kompenzačních pomůcek Vhodný komunikační systém Osvojení specifických dovedností odpovídajících individuálním potřebám a možnostem dítěte 4. S poruchami pozornosti a vnímání (porucha učení a chování) Zklidňující prostředí Zvýšený bezpečnostní dohled Důsledný individuální přístup Spolupráce s SPC a rodiči Využívání speciálních didaktických pomůcek Cvičení soustředění a pozornosti 5. S poruchami řeči Zajištění průběžné logopedické péče Spolupráce s odborníky a rodiči 6. S autismem Klidné a podnětné prostředí Zajištění asistenta Snížení počtu dětí ve třídě Využívání kompenzačních pomůcek Osvojení specifických dovedností zaměřených na sebeobsluhu 14

15 Pro jednotlivé děti je podle jejich potřeb zpracován individuální vzdělávací plán. Plán zpracovávají obě učitelky, které ve třídě působí. Při zpracování plánu učitelky spolupracují s příslušnými odborníky i rodiči dítěte. Plán vychází se ŠVP a je přizpůsoben individuálním možnostem a potřebám dítěte. Plán je platný po dobu docházky dítěte do MŠ, každý rok se upřesňuje podle aktuálních potřeb a doporučení odborníka Vzdělávání dětí mladších 3 let Cílem vzdělávání dětí této věkové skupiny je: Prvotní socializace dítěte Vytváření základních návyků sebeobsluhy Prostředkem výchovy je hra Do vzdělávací nabídky školy se děti mohou zapojovat podle svého zájmu, individuálních schopností a možností. 5. PODMINKY PRO POHODU A ZDRAVÍ neformální kurikulum prováděcí plán 1. cíl:vytvořit skutečně zdravé prostředí, přátelské vůči všem přirozeným potřebám dětí, učitelek, provozních zaměstnanců a rodičů Prostředky: využívat Maslowova modelu uspokojování základních lidských potřeb. na základě znalosti potřeb obecně lidských i zvláštních potřeb dětí uspokojovat každodenní potřeby dětí i dospělých výměna zkušeností mezi učitelkami při znalosti individuálních potřeb jednotlivých dětí, poskytování zpětné vazby, vyhodnocování na poradě využívání pedagogické diagnostiky, sledování přiměřené zátěže dítěte uspořádat anketu pro rodiče a zaměstnance školy, týkající se uspokojování jejich potřeb ve vztahu k MŠ vyhodnotit na poradě 2. cíl: uplatňovat spontánní hru jako seberozvíjející prvek učení Prostředky: Přiměřeně rozčlenit hračky pro chlapce, dívky, mladší a starší děti, zajistit jejich přiměřené množství Rozčlenit velký prostor třídy na menší zóny intimnějšího charakteru- vhodným nábytkem,paravany, stříškami, sítěmi Vytvořit prostory pro různé typy her, včetně ekologických Zajistit a respektovat u dětí možnost volby Vybavit hrací kouty kostýmy, klobouky, látkami, stavebními prvky Vybavit třídy pomůckami pro zkoumání, experimentování- lupy, mikroskop, knížky s dětskými pokusy Vybavit třídy různými materiály odpadový,přírodniny, dřevo, písek 15

16 Vybavit třídy dostatečným množstvím materiálu, ze kterého by děti samy vytvářely hrací kouty velké kartony,kartonové krabice,látky a pod Nákup hraček pro dvouleté děti Učitelka v roli facilitátora 3. cíl: rozvoj optimálního tělesného vývoje dítěte, prevence aktuálních respiračních chorob Prostředky: zajistit dostatek spontánního pohybu využívání tělocvičny ZŠ zajistit dostatek náčiní pro spontánní pohyb vybavení tříd tyčemi, kruhy, překážkovými prvky, které by děti mohly využívat ve třídě zařazování lyžařského výcviku zařazování výcviku bruslení zařazování prvků jógy zařazování relaxace v průběhu celého dne zařazování turistických vycházek do okolí zařazování dechových, psychomotorických, smyslových cvičení účast na sportovních akcích zajistit přiměřené formy otužování vodou,sluncem, vzduchem - klimatické lázně 4.cíl: zkvalitnění podmínek pro zdravou výživu Prostředky: denně zařazovat ovoce nebo zeleninu spolupráce s vedoucí šk. jídelny vytvoření dotazníku pro rodiče týkajícího se školního stravování umožnit dětem podílet se na přípravě jídla prostírání,nalévání nápojů, polévky, mazání chleba, zařazování prvků vaření do vzdělávací činnosti vhodný a dostatečný pitný režim využít místních zdrojů minerální vody možnost zvolit si velikost porce, přídavek motivovat děti, aby ochutnaly i neznámé a méně oblíbené potraviny 5. cíl: podporovat sebedůvěru dětí sebepoznáním, posilováním psychické odolnosti,zlepšováním kvality sociálního prostředí, rozvojem celkové duševní pohody v příznivém sociálním klimatu Prostředky: vytvoření pravidel vzájemného soužití společně s dětmi umožnit dětem podílet se na rozhodnutích, které se jich bezprostředně týkají učitelky přiměřeně a s rozmyslem používají odměny a tresty poskytují dětem zpětnou vazbu o jejich chování a činnostech, uvědomují si, že pochvala vede k závislosti umožňovat dětem zažívat pocity úspěchu použití tvořivé dramatiky, hry v rolích,interakční hry,psychomotorická cvičení,terapeutickou pomoc, rozhovor s dítětem a s rodiči používání komunitního kruhu 16

17 dávat dětem bez rozdílu najevo náklonnost využívání přirozených vztahů k posilování odolnosti a podpoře spolupráce pozitivní hodnocení vlastní osobnosti kvalita mezilidských vztahů ( děti, zaměstnanci MŠ, rodiče, ostatní partneři) bezpečné sociální prostředí využívání heterogenních tříd k rozvoji sociální gramotnosti dětí 6. cíl: sladit potřebu svobody a potřebu řádu při dodržování pravidel vzájemného soužití Prostředky: společně zpracované uspořádání dne se zřetelem na individuální potřeby dětí a rodičů variabilita odpoledního odpočinku dětí podle potřeb možnost vstupu rodičů do MŠ v průběhu dne adaptační období podle potřeb dítěte pravidla chování nastavit tak, aby dítě mělo možnost vzdálit se od prováděné činnosti a odpočinout si při se stavování režimu dětí zohlednit dostatek času na spontánní hru 7.cíl: rozvíjet kvalitu věcného prostředí vytvářením vstřícného, estetického, podnětného a hygienicky nezávadného prostředí Prostředky: postupně podle možností doplňovat vybavení školní zahrady, které by umožňovalo aktivity zaměřené na EVVO krmítka, budky, pítka pro ptáky, hmyzí hotel,domečky pro čmeláky, kompost na zahradě si děti mohou hrát s různými přírodninami šiškami, klacíky, dřevem, kůrou, kameny výzdoba tříd i celé budovy vlastními výtvory dětí,umístění nástěnky související s EVVO pravidelně provádět revize bezpečnosti zahradního a tělovýchovného nářadí denně zajistit dostatečné větrání podle charakteru činnosti eliminovat alergeny v prostření MŠ vybavit třídy PC technikou výměna nábytku v kanceláři umístění košů na separaci odpadů ve třídě chováme zvíře třídního mazlíčka vystavujeme a obměňujeme sbírky přírodnin pěstujeme rostliny přinesené z přírody, zajímavé rostliny, např. masožravou k dispozici jsou různé pomůcky na pozorování, experimentování, měření, vážení, porovnávání k dispozici jsou přírodniny na spontánní tvoření ve třídě nejsou hračky s krátkou trvanlivostí vytvoření venkovní učebny 17

18 8.cíl: respektování úcty k veškerému životu, pochopení povinnosti žít tak, abychom neohrožovali zdraví své, druhých i zdraví přírody. Prostředky: plnění obsahu formálního kurikula zajistit spolupráci s dětským lékařem péče o chrup po obědě spolupracovat s některým ekologickým sdružením, CHKO Slavkovský les, Lesy ČR seznamovat rodiče se zásadami zdravého životního stylu nástěnky, přednášky 9.cíl: rozvíjení zdravého způsobu výchovy ke zdravému životnímu stylu, učení vlastním prožitkem, experimentováním, děláním, celým životem Prostředky: přítomnost vzorců prosociálního, etického a zdraví prospěšného chování ostatních lidí, zvláště dospělých podpora spontánního prožitkového učení při hře bohatou a promyšlenou nabídkou učitelky nedirektivní přístup mít na zřeteli osm principů mozkově kompatabilního učení podle S. Kovalikové z modelu ITV vytváření nesoutěživého bezpečného prostředí umožňujícího vyzkoušet a zažít nové poznatky a postoje vytvořit seznam opravdových prací, které budou děti vykonávat, vycházet i z návrhů dětí péče o květiny, příprava svačiny, úklid po obědě, kontrola zastavené vody apod. rozvíjet základní návyky a dovednosti zdravého životního stylu a přizpůsobovat tomu své chování vytvářet u dětí dovednosti a návyky,které jim umožní správně reagovat v situacích které by mohly ohrozit jejich zdraví -vytváření modelových situací drogy,cizí lidé,vést k dovednosti říci ne, uniknout v případě nebezpečí, svěřit se respektovat znaky prožitkového učení vlastní aktivita a tvořivost - možnost vše zažít a vyzkoušet v praxi - sebedůvěra a zdravé sebevědomí - rozhodování vlastní zodpovědnosti - spolupráce a komunikace 10.cíl: rozvíjení řízení školy, které je založeno na aktivitě, tvořivosti, spoluúčasti, spolupráci a spoluzodpovědnosti všech zúčastněných v MŠ Prostředky: vytvářet podmínky pro uspokojování profesních a individuálních potřeb každého zaměstnance spolupodílení se všech zaměstnanců i rodičů na vytváření vzdělávacího projektu nadále se vzdělávat a využívat nových poznatků v praxi přesné určení kompetencí používání pravidel vzájemné komunikace a spolužití zajištění vnějšího informačního systému pro rodiče a širší veřejnost vedoucí učitelka svým stylem řízení pomáhá vytvořit prostředí důvěry, bezpečí a respektu 18

19 při týmové práci využívat všech schopností, odbornosti a zaměření každého jednotlivého pracovníka 11. cíl: prolínání vlivu rodiny do MŠ a MŠ do života rodiny při vzájemné úctě, toleranci a odpovědnosti Prostředky: využívat profesních znalostí a dovedností rodičů při vedení kroužků, zajišťování exkurzí.,přednášek a různých akcí pro školu vytvoření kvalitního plánu spolupráce, respektovat návrhy rodičů možnost rodičů seznámit se se vzdělávací koncepcí školy volně přístupný ŠVP využít rodičů jako dobrovolných asistentů při přímé práci s dětmi zjistit,jaké jsou potřeby, nároky rodičů ve vztahu k MŠ vytvoření dotazníku vytvoření odborné knihovny pro rodiče s možností zapůjčení knih zajištění odborných přednášek pro rodiče poradenství,zprostředkování odborné pomoci logoped,dětský psycholog,spec. pedagog, pediatr rozšířit nabídku netradičních setkávání rodin a školy iniciovat vytvoření klubu rodičů adaptační program pro děti a rodiče 12.cíl: rozvíjení podmínek pro bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ Prostředky: zpracovat kvalitní plán spolupráce se ZŠ vzájemné prostudování vzdělávacích programů využívání prostor ZŠ tělocvična,počítačová učebna,jídelna účast na společných akcích vytváření společných tradic školy předávání klíče k vědění spolupracovat se SPS K. Vary při posuzování školní zralosti dětí,zajištění odborné pomoci rodičům nezralých dětí rozšířit spolupráci se ŠD vzájemné návštěvy dětí,vytváření společných projektů,prezentace výsledků činnosti neformální konzultace učitelek ZŠ a MŠ 13. cíl: začlenění mateřské školy do života obce Prostředky: prezentace školy na veřejnosti místní tisk, vývěska školy, výstavy spolupráce s MÚ vystupování na vítání občánků,výstavy, besedy se starostou spolupráce s domovem pro seniory vystupování dětí, vzájemné návštěvy, společné projekty a pracovní dílny, výstavy prací den otevřených dveří 19

20 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH formální (vzdělávané) kurikulum Chválím Tě, Země má Chválím Tě země má Tvůj žár i mráz Tvá tráva zelená Dál vábí nás Máš závoj z oblaků Bílý jak sníh Hvězdo má, bárko zázraků Na nebesích. Ať před tvou planetou Hvězdný prach zametou Dej vláhu rostlinám Dej ptákům pít Prosím svou přízeň dej i nám Dej mír a klid Motto:..člověk je sice pánem tvorstva, ale to ještě neznamená, že je moudrým pánem tvorstva, to bude tehdy, až dokáže ochránit všechno živé na Zemi Z knihy Mach a Šebestová ve škole 20

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI

ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk, Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI Č.j.: 331/14 Spisový znak: 1.2.2. Skartační znak:

Více

Mateřská škola Tišnov, U Humpolky 1686 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2015

Mateřská škola Tišnov, U Humpolky 1686 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2015 Č.j. 152/2012 Mateřská škola Tišnov, U Humpolky 1686 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2015 JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA TO JE CELÝ ROK Motto : Jaro, léto, podzim, zima

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Putování s krtečkem od podzimu do léta

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Putování s krtečkem od podzimu do léta ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Putování s krtečkem od podzimu do léta OBSAH 1) Základní údaje 2) Obecná charakteristika 3) Podmínky vzdělávání 4) Organizace vzdělávání 4.1 Přijímání dětí do MŠ 4.2 Organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ Staroměstská 16, České Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání (Dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon)

Více

Čtyři roční období Paleta barev

Čtyři roční období Paleta barev Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání Čtyři roční období Paleta barev Školní rok 2015/18 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 5. Účinnost od : 19. 1. 2015 O b s a h : 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 PRO MATEŘSKOU ŠKOLU 1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2012-2015 Téma školního vzdělávacího programu: ROK S POHÁDKOU Zpracoval: Lada

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT motto: Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odejdeš.

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTTO: Jaro, léto, podzim, zima - v naší školce je vždy prima ZŠ a MŠ Nerudova 9 České Budějovice Pracoviště MŠ K. Šatala 17 370 10 České Budějovice

Více

, Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

, Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ , Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín Název : POZNÁVÁME SVĚT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika

Více

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j.

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j. Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ Život u splavu Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv Datum: 1. 9. 2015 Č.j.: 71/15 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Veverky jdou na výlet, hrát si a poznávat svět

Veverky jdou na výlet, hrát si a poznávat svět Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace IČ: 21551472 Komenského 578, Milovice Mladá 289 23, tel: 325 532 598 ŠD Komenského 581, tel: 734 327 785, 730 127 454, MŠ Komenského 581,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, UZBECKÁ 30, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE č.j. 474/2011 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Str. I. Přestavení školy 3 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. zpracovaný podle RVP PV. Objevujeme svět

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. zpracovaný podle RVP PV. Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zpracovaný podle RVP PV Objevujeme svět 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Motivační název: Údaje o škole: Název školy: Školní vzdělávací program pro předškolní

Více