Kde bývají nejčastější chyby? Kde bývají nejzávažnější chyby?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kde bývají nejčastější chyby? Kde bývají nejzávažnější chyby?"

Transkript

1 VŠFS

2 Kde bývají nejčastější chyby? Kde bývají nejzávažnější chyby?

3 Nedostatečné zdůvodnění nepodstatných změn Příklad: změna obsahu kurzů, v MZ uvedena, ale nevysvětleno, proč ke změně došlo Provedení podstatné změny bez předchozího souhlasu poskytovatele dotace Nedodržení harmonogramu Nekvalitní management projektu Např. fluktuace, nedostatečná kvalifikace,

4 Formální chyby v MZ Např. doložení neúplných příloh Pozdní předložení MZ Chybějící podklady u indikátorů Nedosažení plánovaných indikátorů Chybějící dokumentace publicity Chybějící publicita

5 Chybějící vnitřní směrnice pro archivaci Chybějící dokumenty pro zpětnou kontrolu Př. VŘ Podcenění podmínek udržitelnosti

6 Nedostatečné účetní směrnice Př. Vedení odděleného účetnictví pro projekty Nedodržení maximálních povolených jednotkových cen Přečerpání položky rozpočtu Nedodržení výše procentuálních limitů jednotlivých kapitol

7 Neúplnost účetních dokladů Nedoložení vazby výdajů na projekt Proplacení nezpůsobilého nákladu z dotace Neúplné pracovní výkazy Nesprávně vypočtená výše mzdy či odvodů Nesprávně vypočtené cestovní náhrady

8 Výběrová řízení Formální chyby v zadávací dokumentaci Procesní chyby při hodnocení nabídek Neúplná dokumentace průběhu VŘ Chybně nastavená kritéria hodnocení Dělení zakázek Nevypsání VŘ v případě, kdy mělo být vypsáno

9 Závažnost chyb Možnost nápravy

10 Porušení rozpočtové kázně Neoprávněné použití veřejných prostředků Zadržení prostředků (např. při povinnosti prostředky vrátit) Trestný čin Ostatní

11 Porušení podmínek aktu o poskytnutí podpory Podezření na spáchání trestného činu Porušení Zákona o VZ nebo podmínek Metodického pokynu pro zadávání zakázek v rámci OPLZZ

12 Procentuální snížení dotace Konkrétní položky rozpočtu Snížení dotace o konkrétní položku rozpočtu Odebrání dotace Sankce a penále

13 VŠFS

14 Komunitární programy Fond solidarity Rychlá a flexibilní pomoc v případě přírodní katastrofy Povodně, havárie tankeru, atd. JASPERS Podpora přípravy velkých projektů pro strukturální fondy a fond soudržnosti ve 12 nových členských zemích EU JEREMIE Podpora financování malých a středních podniků JESSICA Podpora udržitelných investic a růstu v městských oblastech

15

16 7. rámcový program pro výzkum a vývoj vědeckotechnické granty, vědecká spolupráce a mobilita vědeckých pracovníků Program celoživotního učení Comenius - podpora předškolního a školního vzdělávání (do středoškolské úrovně) Erasmus - výměna vysokoškolských studentů a pedagogů Leonardo da Vinci - podpora odborného vzdělávání a přípravy Grundtvig - vzdělávání dospělých a celoživotní učení Průřezový program Jean Monnet - vzdělávání v oblasti evropské integrace

17 CIP (Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace) Entrepreneurship and Innovation Programme ICT Policy Support Programme (dříve econtentplus) Intelligent Energy Europe Programme

18 Transevropské sítě (TEN) podpora rozvoje komunikační, energetické a dopravní infrastruktury Marco Polo II program na omezení dopravních zácep, zlepšení fungování nákladní dopravy z hlediska dopadů na životní prostředí, podpora nákladní přepravy, logistiky, apod. Galileo vytvoření a provoz globálního družicového navigačního systému Galileo Progress Sociální věci, zaměstnanost, sociální integrace, rovné příležitosti Daphne Prevence a boj proti násilí na dětech, mladých lidech a ženách, ochrana obětí a ohrožených skupin

19 Different Experiences, New Solutions Různé zkušenosti, nová řešení Výměna zkušeností mezi evropskými regiony na témata: Aktivní stárnutí Flexicurity

20 Evropský technologický institut Customs podpora modernizace celní legislativy Fiscalis zlepšování fungování daňových systémů na vnitřním trhu Hercule II Evropský statistický program MEETS

21 Pericles program proti padělání eura Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (Globalizační fond EU) Bezpečnější internet ISA (interoperabilita evropské veřejné správy)

22 Life + podpora projektů v oblasti životního prostředí

23 Solidarita a řízení migračních toků podpora zavádění integrovaného řízení na vnějších hranicích EU a podpora implementace společné azylové a migrační politiky Bezpečnost a ochrana svobod zajišťování účinné spolupráce v oblasti boje proti zločinu a terorismu a posilování prevence před těmito jevy Základní práva a spravedlnost

24 Mládež výměny mládeže dobrovolná služba podpora místní komunity zapojení do demokratických projektů školení a semináře pro pracovníky s mládeží spolupráce s partnerskými zeměmi EU Kultura 2007 podpora mezinárodní mobility umělců, uměleckých děl, podpora mezikulturního dialogu Media 2007 podpora evropského filmového průmyslu, propagace evropských filmů ve světě

25 Public Health (Veřejné zdraví) podpora projektů v oblasti zdravotnictví Ochrana spotřebitele Evropa pro občany program na podporu mezinárodních projektů měst, obcí a organizací občanské společnosti, které podporují mobilitu občanů a aktivní evropské občanství Civilní ochrana

26 Konkrétní problematika Konkrétní téma Jednorázové výzvy

27 Příklad: I am Roma: video avg

28 Záměr Nalezení vhodného programu Příprava projektu Schvalovací proces Administrace projektu Evaluace Vedoucí partner: Záměr Nalezení vhodného programu Příprava projektu Schvalovací proces Administrace projektu Evaluace Řadový partner: Zapojení do projektu ve fázi přípravy a realizace

29 Finanční mechanismus EHP/Norska ( norské fondy ) Program švýcarsko-české spolupráce ( švýcarské fondy )

30 VŠFS

31 Záměr Evaluace Nalezení vhodného programu Administrace projektu Příprava projektu Schvalovací proces Jak se liší mezinárodní projekt?

32 Vedoucí partner: Záměr Evaluace Nalezení vhodného programu Administrace projektu Vyhledání a výběr zahraničních partnerů Příprava projektu Schvalovací proces Řadový partner: Zapojení do projektu ve fázi přípravy a realizace

33 Vedoucí partner Sledování výzev Příprava vyváženého mezinárodního konsorcia Kompletní administrace Samostatně nebo za expertní podpory Řadový partner Zapojení do konsorcia

34 VŠFS

35 VŠFS

36 Studijní Erasmus Erasmus Pracovní stáže

37 Student, který vyjíždí na pracovní stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole nebo musí být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole, která má rozšířený Erasmus University Charter. Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. Student může studovat jakýkoliv ročník studia s výjimkou prvního ročníku bakalářského studia Žádná věková hranice pro využití studijního pobytu nebo pracovní stáže Erasmus neexistuje (status studenta v České republice tj. 26 let s tím nesouvisí) Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.

38 Minimální délka pracovní stáže jsou 3 měsíce, maximální 12 měsíců (ale v rámci akademického roku!) Stáž může proběhnout kdykoliv v akademickém roce 2012/2013 Je možné vyjez do zemí EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, Turecko Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci Pracovní stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU, organizacích spravujících programy EU a národních diplomatických misích (ambasády, konzuláty) domovské země studenta v zahraničí

39 Jedná se o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu. Podmínkou pracovní stáže není bilaterální smlouva. Pracovní stáže zajišťuje domácí vysokoškolská instituce nebo jí určená zprostředkovatelská organizace (v tomto případě tedy ERA). Po studentovi nesmí být požadovány žádné poplatky související s organizací a administrací jeho pracovní stáže. Studentovi případně může (ale nemusí!) být vyplácena mzda nebo jakési kapesné apod.

40 Každý student může vyjet pouze jedenkrát na studijní pobyt Erasmus na zahraniční instituci během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se pobytů se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student). Každý student může vyjet pouze jedenkrát na pracovní stáž Erasmus v zahraničním podniku během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se stáží se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student). Celková maximální doba, na kterou může student vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus, je 24 měsíců. Vyjede-li jednou student na stáž, již možnost Erasmus stáže vyčerpal a podruhé jet nemůže! (i kdyby tam nestrávil celých 12 měsíců)

41 Student obdrží stipendium od vysílající vysokoškolské instituce nebo zprostředkovatelské organizace (konsorcium). Výše stipendií přidělována dle států; viz následující slide (nebo přímo stránky NAEP) Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí. Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí. Student se může zúčastnit pracovní stáže i jako tzv. zero-grant student.

42 Počet studentů, které je zahraniční vysoká škola ochotná přijmout, je dán bilaterální smlouvou. Zero-grant student tento způsob výjezdu nevyžaduje finance, ale ochotu zahraniční instituce přijmout studenta nad rámec bilaterální smlouvy (což může, ale nemusí akceptovat). Nejčastěji se využívá k prodloužení pobytů studentů, kteří byli vysláni na semestr, ale z nějakého důvodu chtějí v zahraničí zůstat déle (celý rok) a škola již nemá finanční prostředky. Definitivní rozhodnutí je ale na institucionálním koordinátorovi programu Erasmus na domácí vysoké škole.

43 Program ERASMUS - Mobilita studentů - Tabulka přidělovaných stipendií v roce 2012/2013 MOBILITA STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT PRACOVNÍ STÁŽ ISO kód Země Paušální částka stipendia na 1 měsíc pobytu v zahraničí v EUR Paušální částka stipendia na 1 měsíc pobytu v zahraničí v EUR AT Rakousko BE Belgie BG Bulharsko CY Kypr DE Německo DK Dánsko EE Estonsko ES Španělsko FI Finsko FR Francie GR Řecko HR Chorvatsko HU Maďarsko CH Švýcarsko IE Irsko IS Island IT Itálie LI Lichtenštejnsko LT Litva LU Lucembursko LV Lotyšsko MT Malta NL Nizozemsko NO Norsko PL Polsko PT Portugalsko RO Rumunsko SE Švédsko SI Slovinsko SK Slovensko TR Turecko UK Velká Británie

44 Student si může sám najít instituci (firmu, úřad, neziskovou organizaci apod.), kde by mohl vykonávat stáž, jejíž obsah odpovídá studovanému oboru, a dohodnout si stáž tam. Student si může vybrat z konkrétních nabídek stáží z katalogu Evropské rozvojové agentury, s.r.o. Student může vyplnit informace o požadované stáži a Evropská rozvojová agentura se pokusí zajistit vhodnou přijímající organizaci.

45 Stáž musí být předem domluvena (není nutné uzavírat smlouvu) mezi vysílající vysokoškolskou institucí/zprostředkovatelskou organizací, přijímajícím podnikem a studentem Pracovní plán stáže (Training Agreement) - obsahující ustanovení Odpovědnosti za kvalitu (Quality Commitment). Finanční dohoda - uzavřená mezi studentem a vysílající institucí, na základě které student obdrží stipendium, přílohou jsou Kvalifikační podmínky pro pracovní stáže. Erasmus Charta Studenta, obsahující základní práva a povinnosti studentů Erasmus. Certifikát potvrzující délku stáže a dosažené výsledky/hodnocení. Závěrečná zpráva studenta -

46 Do poslat životopis v anglickém jazyce na adresu: Životopis musí obsahovat ročník, obor a formu studia a informaci o jazykových znalostech studenta. S případnými dotazy se obracejte na stejnou adresu Více info:

47 Dotace pro mladé lidi do 30 let Akce 1 Mládež pro Evropu Akce 2 Evropská dobrovolná služba Akce 3 Mládež ve světě Akce 4 Systémy na podporu mládeže Akce 5 Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže Více informací:

48 Síť regionálních informačních center o Evropské unii Vyhledávají a poskytují informace veřejnosti

49 VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most

50 Propojení alokovaných prostředků s cíli strategie Evropa 2020 Pozvání členských států k podpisu partnerských smluv Soustředění zdrojů na malé množství priorit Platby budou záviset na plnění určitých podmínek Vytvoření výsledkové rezervy pro odměňování nejlepších Pro členské státy a regiony úspěšné v dosahování cílů Silnější monitoring a evaluace Výsledkově orientovaný přístup Kombinace dotací s půjčkami Pro maximalizaci efektu veřejných prostředků Posílení teritoriální dimenze Posílení partnerství

51 Tradiční rozdíly v pozicích států Nové vs staré členské státy Bohatší vs. chudší členské státy Regionální skupiny (Visegrád Group) SVE Politika soudržnosti zůstává prioritou Kategorie «Transition region» užitečná pro některé regiony Zjednodušení (?) Koncentrace (?) ALE Makroekonomická kondicionalita Odměny za úspěchy

52 6. října 2011 EK přijala legislativní balík pro politiku soudržnosti pro roky Včetně Cíle Evropa 2020 Partnerské smlouvy s členskými státy s cíli a finančními odměnami za jejich plnění Zjednodušení a harmonizace pravidel různých fondů, včetně zemědělských, námořních a rybářských.jedna daná pravidla pro 5 různých fondů. Více integrovaný přístup

53 Navrhovaný rozpočet Miliard EUR Méně rozvinuté regiony Transition regions Více rozvinuté regiony Územní spolupráce Fond soudržnosti Extra alokace pro odlehlé regiony 162,6 38,9 53,1 11,7 68,7 0,926 Connecting Europe Facility pro dopravu, energii a informační a komunikační 40 miliard eur technologie Evropský sociální fond Min 84 miliard eur (v rámci výše uvedených alokací pro méně rozvinuté, transition a více rozvinuté regiony)

54 Celkem: 350 miliard eur Z toho pro ČR: 26,7 miliardy eur (cca 668 miliard Kč)

55 Návrhy Komise projednány Radou a Evropským parlamentem Přijetí do konce roku 2012 Začátek nové generace politiky soudržnosti: 2014 Paralelně probíhají jednání o 7-letém rozpočtu EU na roky Komise navrhla 376 miliard na politiku soudržnostiv letech Srovnání: 347 miliard v letech

56 europa.eu Žádosti např. eaccount.czechinvest.org Facebook/Twitter ERA Evropská rozvojová agentura

57 Zkouška Kontakty PhDr. Jan Hauser Evropská rozvojová agentura Skype: janhauser.eu

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Pracovní skripta ŘÍZENÍ PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ. vzdělávací kurz zaměřený na přeshraniční spolupráci

Pracovní skripta ŘÍZENÍ PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ. vzdělávací kurz zaměřený na přeshraniční spolupráci EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta ŘÍZENÍ PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ vzdělávací kurz zaměřený na přeshraniční spolupráci Realizováno v rámci projektu Akademie

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE Finanční prostředky určené na zahraniční mobility studentů studijní pobyty, praktické stáže a absolventské

Více

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ Podpora kultury z Evropské unie Obsah Úvod...4 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY...6 Umění a kulturní dědictví...9 Culture 2007...9 Media 2007...17 Vzdělávání...20 Program

Více

Vydalo: Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu Eurocentrum Ústí nad Labem. ve spolupráci s partnery:

Vydalo: Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu Eurocentrum Ústí nad Labem. ve spolupráci s partnery: Vydalo: Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu Eurocentrum Ústí nad Labem ve spolupráci s partnery: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje Asistenční

Více

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Část I: Všeobecná ustanovení http://ec.europa.eu/llp 1 Obsah PŘÍRUČKA K PROGRAMU LLP 2010 ČÁST I 1. VŠEOBECNÝ PŘEHLED PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (LLP)...

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2014 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2014 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2014 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR ČERVEN 2014 Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7 tel.: +420 233 045 111 fax:

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA Strana 1 z 113 OBSAH 1. POLITIKA SOUDRŽNOSTI... 6 1.1. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND... 6 1.2. STRUKTURÁLNÍ

Více

Evropská unie a vzdělávání

Evropská unie a vzdělávání Příloha Učitelských novin 22 23/2003 Evropská unie a vzdělávání VYDÁNO S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příloha je vydávána u příležitosti referenda ČR o vstupu do EU, které se koná

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 / 2 /

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ UJAK PRAHA, CSVŠ PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ Tato příručka byla zpracována v rámci projektu Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků (Foreign Mobility of Universities

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty CS Politika soudržnosti 2007 2013 Poznámky a úřední texty Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti Evropské sdružení pro územní spolupráci Nástroj předvstupní pomoci

Více

ISBN 978-80-214-4829-2

ISBN 978-80-214-4829-2 Ing. Radka Pittnerová, Mgr. Hana Šprtová, Ing. Jitka Vepřková, Jana Kopecká, Doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., 2013 Obálka, typografie a sazba Jan Janák, 2013 ISBN 978-80-214-4829-2 Kolektiv autorů Ing.

Více

Studie. MOBILITY STUDENTŮ V RÁMCI PROGRAMU SOCRATES/ERASMUS (Analytická studie) Libor Nováček. Úvod

Studie. MOBILITY STUDENTŮ V RÁMCI PROGRAMU SOCRATES/ERASMUS (Analytická studie) Libor Nováček. Úvod Studie MOBILITY STUDENTŮ V RÁMCI PROGRAMU SOCRATES/ERASMUS (Analytická studie) Libor Nováček Úvod Zaměření analytické studie monitoruje aktivity programu SOCRATES/Erasmus v kontextu využití výsledků a

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA LEDEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace 2. výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni a FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ

Více