6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk"

Transkript

1 6.19 Další cizí jazyk Další cizí jazyk je vyučován od 7.do 9.ročníku v časové dotaci 3 vyučovací hodiny týdně.v současné době si žáci naší školy mohou zvolit jazyk francouzský nebo ruský A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk Francouzština se vyučuje od sedmého ročníku jako druhý cizí jazyk v rozsahu tří hodin týdně. Francouzština náleží do skupiny románských jazyků vzniklých z latiny a je to jeden z jazyků velmi náročných na morfologii a syntax, jehož hlubší uchopení není v rámci základní školy možné. Podstatnou částí výuky je i poznání reálií států, které francouzštinu používají. V začátcích je třeba jazyk přibližovat zábavnou formou, k čemuž může sloužit široký repertoár francouzských písní, básniček a říkadel. Dobré je pracovat s obrázky, čímž se fixuje pojem na zobrazení. V mluveném projevu je zapotřebí osvojit si základní mluvené fráze (představování,dotaz na cestu, objednávka jídla v restauraci, nakupování, popis osoby, vyprávění o sobě a o rodině), to vše za používání základní slovní zásoby. V projevu psaném utužujeme psanou podobu nejvíce frekventovaných výrazů a vazeb s přihlédnutím k fonetickým podobám jazyka. Při tomto úvodním seznamování s jazykem bychom se přikláníme k používání základních slovesných časů, jako času přítomného (le présent), minulého ( le passé composé) a budoucího (le futur proche a le futur simple). Po stránce gramatické se zaměřujeme na orientaci v problematice členů (určitý, neurčitý, dělivý). Dále dbáme zvládnutí jednotného i množného čísla podstatných i přídavných jmen, na zájmena a časování sloves ve všech osobách. Po fonetické stránce je třeba stále fixovat správnou výslovnost neustálým opakováním již probraných témat. Slovní zásobu volíme použitelnou pro každodenní situace. Ve výběru témat se vždy zaměřujeme na jejich co nejvyšší uplatnitelnost B) Charakteristika vyučovacího předmětu Ruský jazyk Cílem předmětu je seznámit žáky se základní slovní zásobou, se základními znalostmi o gramatice, reáliích Ruska. Předmět rozvíjí schopnosti žáků dorozumět se tímto jazykem v běžných situacích. Ve výuce jsou využívány frontální, skupinové a párové metody práce. Pro posílení individuální práce je výuka umísťována do multimediální učebny, která umožňuje využití dalších zdrojů informací (např. internet). Pro řešení aktuálních situací je zařazeno problémové vyučování. Výuka je obohacena o využití autentických materiálů (prospekty, letáčky, plánky, ruský tisk, fotografie, zvukové nahrávky, videonahrávky, DVD, hudba, hry). Předmět zahrnuje oblast: Jazyk a jazyková komunikace: cizí jazyk. 285

2 KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání Učitel : - zařazuje metody,při kterých docházejí k objevům,řešením a závěrům žáci sami - společně s žáky formuluje cíl činnosti (úkolu) - sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok - umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce - vede žáky k plánování úkolů a postupů KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učitel : - zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků - klade otevřené otázky,zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost - zadává úkoly způsobem,který umožňuje volbu různých postupů - zadává úkoly,při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů - pracuje s chybou žáka jako s příležitostí,jak ukázat cestu ke správnému řešení - umožňuje žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle - umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji,v nichž si mohou ověřit správnost řešení - ukazuje žákům,jak mají formulovat hypotézy a jak mají ověřovat jejich pravdivost pokusem či pozorováním KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Učitel : - vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů,lišících se od jejich vlastních - vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu - zadává úkoly,při kterých žáci spolupracují - umožňuje žákům spoluvytvářet kriteria hodnocení - vybízí žáky,aby kladli otázky (k věci) - umožňuje žákům,aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Učitel : - umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků - vůči každému žáku projevuje očekávání úspěchu - vnímá i aktivně zjišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků - důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení - studijní materiály a zdroje (i případné kompenzační pomůcky) jsou ve výuce žákům dostupné a v dostatečném počtu KOMPETCE OBČANSKÉ připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Učitel : - vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech - důsledně vyžaduje dodržování pravidel - zajímá se,jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky 286

3 KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Učitel: - vede žáky ke správným způsobům užití materiálů,nástrojů,techniky,vybavení - objasňuje žákům,které koncepce a postupy,používané ve společenské praxi jsou v souladu s dosaženou úrovní poznání - reflektuje ve výuce společenské i přírodní dění 287

4 Francouzský jazyk 7.ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA Zvuková a grafická podoba jazyka Adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost Francouzská abeceda fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Receptivní řečové dovednosti: - vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty - přízvuk v rámci mluvního taktu - samohláskové fonémy (napjatost, zavřenost, nosovky) Sebepoznání a sebepojetí Výtvarná výchova Jednoduchá sdělení Pozdrav, poděkování, představování Základní vztahy MLUVENÍ Tematické okruhy Slovní zásoba a tvoření slov domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem Produktivní řečové dovednosti: - sdělí písemně i ústně základní údaje o sobě a své rodině v každodenních situacích - reprodukuje ústně i písemně text, promluvu - rozumí známým každodenním výrazům a základním frázím - rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Multikulturní výchova Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Mediální výchova Stavba mediálního sdělení Interpretace vztahu med.sdělení a reality Výtvarná výchova Matematika - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat - zapojí se do jednoduchých rozhovorů 288

5 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení - používá základní slovní zásobu tématických okruhů - používá slovník v učebnici a dvojjazyčný slovník na ně: -qu est-ce que c est -qui est-ce -combien ca coute -de quelle couleur est-il Mediální výchova Stavba mediálního sdělení Interpretace vztahu med.sdělení a reality Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Člověk a svět práce ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Význam slov z kontextu - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům PSANÍ - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci - rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu - v textu vyhledá potřebnou informaci - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Osobnostní rozvoj Komunikace Dějepis 289

6 GRAMATICKÉ STRUKTURA A TYPY VĚT Skladba Věta jednoduchá (ozn.,rozk.,zvol.) Tvorba otázky a záporu (inverze) - qu est-ce que c est -qui est-ce -combien ca coute - de quelle couleur est-il - používá základní vazby (voila,il y a) - odpovídá na otázky týkající se základních frází - samostatně vytváří otázky a odpovídá Osobnostní rozvoj Komunikace Matematika základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Tvarosloví Zákl.větné vztahy (vazba il y a) Souř.souvětí:sluč.(et),odpor(mais) Podř.souvětí(que,parce que) Rod a číslo podst.jmen Množné číslo Člen určitý a neurčitý Stahování členu Příd.jména(muž.a žen.rod) Příd.jména:beau,nouveau,vieux Stupňování příd.jmen Shoda příd.jmen s podst.jmény a zájmeny Číslovky Slovesa (kategorie osoby a čísla) Pravidelná slovesa(1.třída) Pomocná slovesa Neosobní výrazy(il est, il faut) 2.slovesná třída Nepravidelná slovesa Slovesa se změnami kmenových hlásek 3.slovesná třída - napíše jednoduché sdělení za správného používání gramatiky Interaktivní řečové dovednosti: - zapojí se do jednoduché konverzace Sebepoznání a sebepojetí Výtvarná výchova Časy a způsoby Présent (přít.čas) Impératif (rozkaz.způsob) Futur proche (blízká budoucnost) Lexikální princip pravopisu Pořádek slov ve větě - uplatňuje správný slovosled 290

7 Francouzský jazyk 8.ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA Upevňování vztahů mezi psanou a mluvenou podobou Správnou výslovnost Pravopis osvojeného učiva Receptivní řečové dovednosti: - vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty Zvuková a grafická podoba jazyka MLUVENÍ Oslovení,reakce na oslovení Pozdrav Přivítání,rozloučení Představování Omluva,reakce na omluvu Poděkování,reakce na poděkování Formulář - rozumí známým každodenním výrazům a základním frázím - rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně - rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu - vyplní jednoduchý formulář (legitimace) Osobnostní rozvoj Komunikace Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Jednoduchá sdělení Základní vztahy Tematické okruhy Existenciální Prostorové Časové Kvalitativní Kvantitativní Škola,volný čas a zájmová činnost, stravování žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -vysvětluje: -kdo je původcem děje -kde se děj odehrává -kdy se děj odehrává -jaké má kdo vlastnosti -množství - používá základní slovní zásobu tematických okruhů - zvládá reálie Francie - používá slovník v učebnici a dvojjazyčný slovník - orientuje se v jednojazyčném slovníku - orientuje se ve slovníku synonym Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Multikulturní výchova Lidské vztahy Etnický původ Dějepis 291

8 Čtení s porozuměním SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV PSANÍ Gramatické struktury a typy vět Synonyma,antonyma,význam slov z kontextu Věta jednoduchá-opakování a prohlubování učiva z 1.etapy výuky Tvorba otázky a záporu - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Mediální výchova Stavba mediálního sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Skladba Slovesné opisy (vazby sloves) Produktivní řečové dovednosti: - sdělí písemně i ústně základní údaje o sobě a své rodině Tvarosloví Podst.jména a člen: Dělivý člen Nepravid.tvoření množ.čísla Příd.jména Nepravid.tvoření mn. čísla a žen.rodu Zájmena Ukazovací samostatná Vztažná Neurčitá, záporná Zájmena nesamostatná i samostatná Zájmenná příslovce en,y Číslovky: Zákl.početní úkony Slovesa se změnami kmenových hlásek 3.slovesná třída - reprodukuje ústně i písemně text, promluvu - napíše jednoduché sdělení za správného používání gramatiky Osobnostní rozvoj Časy a způsoby Futur simple (jednoduchý budoucí čas) Passé composé (složený minulý čas) Lexikální princip pravopisu Pořádek slov ve větě -vědomě uplatňuje správný slovosled 292

9 Francouzský jazyk 9.ročník ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA MLUVENÍ Jednoduchá sdělení Základní vztahy Žádost Žádost o pomoc, službu, informaci Přání, blahopřání Souhlas/nesouhlas Setkání Společenský program Fixování a prohlubování již známých vztahů Životopis Receptivní řečové dovednosti: - vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty - rozumí známým každodenním výrazům a základním frázím - rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně - rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu - napíše strukturovaný životopis Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí Člověk a svět práce Tematické okruhy žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem Volný čas a zájmová činnost Osobní dopis Člověk a společnost Interaktivní řečové dovednosti: - zapojí se do konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme svět a Evropu Jsme Evropané Výchova ke zdraví Dějepis Slovní zásoba a tvoření slov Péče o zdraví Cestování Sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí - používá slovní zásobu tematických okruhů - zvládá reálie frankofonních zemí Multikulturní výchova Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Mediální výchova Stavba mediálních sdělení Synonyma, antonyma, význam slov z kontextu - používá slovník v učebnici a dvojjazyčný slovník - používá slovník synonym - používá jednojazyčný slovník 293

10 GRAMATICKÉ STRUKTURY A TYPY VĚT PSANÍ Skladba Souvětí(další typy souřadných) Polovětné konstrukce(je suis content de,je te prie de,pour+inf.,avant de +inf.apod) Souslednost časová Zdůrazňovací konstrukce Produktivní řečové dovednosti: - reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu,promluvu - napíše jednoduché sdělení a odpověď na sdělení za správného používání gramatických struktur a Tvarosloví Nejužívanější zkratky,zkratková slova a substantivní kompozita Souvztažná zájmena Číslovky(čtení zlomků a desetinných čísel) Číslovky hromadné Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Matematika Časy a způsoby Lexikální princip pravopisu Passé simple(receptivně) Imparfait (souminulý čas) Conditionnel présent (podmiňovací způsob) Conditionnel (podmiň.způsob) Participe passé(shoda příčestí minulého s podmětem a předmětem) Trpný rod Tvoření a stupňování příslovcí Předložky a předložková sousloví Spojky a spojková sousloví Pořádek slov ve větě - vědomě uplatňuje správný slovosled 294

11 Ruský jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Fonetická cviční Zvuková a grafická stránka jazyka Azbuka tiskací Nácvik výslovnosti hlásky, souhlásky, slabiky Poslech Nácvik intonace Ruský přízvuk Upozornění na pohyblivý přízvuk - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Receptivní řečové dovednosti: - vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty, přízvuk v rámci mluvního taktu, redukce hlásek před přízvukem a po něm Sebepoznání a sebepojetí Literární výchova Výtvarná výchova MLUVENÍ Tematické okruhy Slovní zásoba Pozdravy při setkání a loučení Poděkování Představování a seznamování Písničky, říkanky, rébusy, hry Rodina-domov Zvířata Škola -ve škole Město, vesnice Cestování-na návštěvě Barvy Jídlo-nákupy Žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat - rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně - zapojí se do jednoduchých rozhovorů -sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá Multikulturní výchova Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 295

12 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Čtení nepřízvučného o, a Čtení a výslovnost párových tvrdých a měkkých souhlásek před a, o, u, i, ja, je Čtení e, je, výslovnost tvrdého a měkkého l, výslovnost tvrdého y Čtení měkkého znaku, tvrdého znaku - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům Mediální výchova Stavba mediálního sdělení Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality Literární výchova Výtvarná výchova - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům PSANÍ Azbuka psací nácvik psacích písmen Nácvik spojovacích tahů, slabik a prvních vět - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Mluvnice Základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Skladba: Věta jednoduchá Intonace tázací otázky, intonace věty oznamovací Tvorba otázky a záporu 1. pád v oslovení, rod a číslo podstatných jmen Jednotné a množné číslo Přídavná jména Zájmena Číslovky 1-20, Řadové číslovky Slovesa, tvary sloves v jednotném čísle Přítomný čas sloves Matematika 296

13 Ruský jazyk 8.ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA Zvuková a grafická podoba jazyka Fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Upevňování vztahů mezi psanou a mluvenou podobou Správná výslovnost - fonetika Pravopis osvojeného učiva - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Osobnostní rozvoj Komunikace Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Receptivní řečové dovednosti: - vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty MLUVENÍ Tematické okruhy Oslovení, reakce na oslovení Pozdrav Přivítání, rozloučení Představování Omluva, reakce na omluvu Poděkování, reakce na poděkování Volný čas Škola ve škole Kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), Reálie zemí příslušných jazykových oblastí Tradice, ruský folklor Základní zeměpisné údaje město Písničky, básničky, hry - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat - rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně - zapojí se do jednoduchých rozhovorů -sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkajíc se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá - rozumí známým každodenním výrazům a základním frázím - rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Multikulturní výchova Lidské vztahy Etnický původ Dějepis 297

14 - rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu - používá slovník v učebnici a dvojjazyčný slovník - vyplní jednoduchý formulář (legitimace). vysvětluje: -kdo je původcem děje -kde se děj odehrává -kdy se děj odehrává -jaké má kdo vlastnosti -množství - používá základní slovní zásobu tematických okruhů - zvládá reálie Ruska Slovní zásoba Žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem Synonyma, antonyma, význam slov z kontextu - používá slovník v učebnici a dvojjazyčný slovník - orientuje se v jednojazyčném slovníku - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat - rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně Mediální výchova Stavba mediálního sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Komunikace Informatika - zapojí se do jednoduchých rozhovorů -sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkajíc se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá - orientuje se ve slovníku synonym Synonyma, antonyma, význam slov z kontextu ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Čtení nepřízvučného o, a, čtení e-je Čtení a výslovnost párových tvrdých a měkkých souhlásek před a, o, u, i, ja, je - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci 298

15 Výslovnost tvrdého a měkkého l, výslovnost tvrdého y Čtení měkkého znaku, čtení tvrdého znaku - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům PSANÍ Upevňování vztahů mezi psanou a mluvenou podobou Pravopis osvojeného učiva - vyplní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Mluvnice Základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Věta jednoduchá - opakování a prohlubování učiva z 1. etapy výuky Tvorba otázky a záporu záporná částice nět, da-nět Produktivní řečové dovednosti: - sdělí písemně i ústně základní údaje o sobě a své rodině - reprodukuje ústně i písemně text promluvu - napíše jednoduché sdělení za správného používání gramatiky Matematika Souvětí, pravidla, intonace Podstatná jména Číslo jednotné a množné Přídavná jména Zájmena Osobní Ukazovací Číslovky:1-100 Řadové číslovky Základní početní úkony Slovesa Slovesa v přítomném a minulém čase Interaktivní řečové dovednosti: - zapojí se do konverzace, poskytne požadované informace 299

16 Ruský jazyk 9.ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA Zvuková a grafická podoba jazyka Fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov - rozumí pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny s pečlivou výslovností a reaguje na ně - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí Receptivní řečové dovednosti: - vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty MLUVENÍ Tematické okruhy Žádost o pomoc, službu, informaci Přání, blahopřání Souhlas/nesouhlas Setkání Společenský program Fixování a prohlubování již známých vztahů Životopis, anketa Povolání, lidské tělo, zdraví, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí Sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat - zapojí se do rozhovorů -sdělí informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na otázky týkajíc se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá - rozumí známým každodenním výrazům a základním frázím - rozumí pokynům a reaguje na ně - rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu - používá slovní zásobu tematických okruhů Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme svět a Evropu Jsme Evropané Multikulturní výchova Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Mediální výchova Stavba mediálních sdělení Člověk a svět práce, Výchova ke zdraví Dějepis Informatika 300

17 Slovní zásoba Žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem Synonyma, antonyma, význam slov z kontextu - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat - rozumí pokynům a reaguje na ně - zapojí se do rozhovorů -sdělí základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice - odpovídá na otázky týkajíc se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá Interaktivní řečové dovednosti: - zapojí se do konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace - používá slovník v učebnici a dvojjazyčný slovník - používá slovník synonym - používá jednojazyčný slovník ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Četba textu v učebnici, v časopise, v novinách a na internetu Ruské lidové pohádky - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci Poslech nahrávek rodilého mluvčího - rozumí informačním nápisům a orientačním pokynům Informatika Přírodopis - rozumí slovům a větám, které se vztahují k běžným tématům 301

18 PSANÍ Upevňování vztahů mezi psanou a mluvenou podobou Pravopis osvojeného učiva Strukturovaný životopis - vyplní údaje o sobě ve formuláři - napíše texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - reaguje na písemné sdělení Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kopetice Informatika Přírodopis - vyplní údaje do formulářů - reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvu - napíše jednoduché sdělení a odpověď na sdělení - napíše strukturovaný životopis Mluvnice Základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Podstatná jména mužský, ženský, střední rod, číslo jednotné, množné Přídavná jména Zájmena Číslovky, řadové číslovky, početní úkony Drugoj-vtoroj Slovesa časování, I. a II. časování Příslovce Nedaleko,daleko.okolo Předložky předložky před slovem správný přízvuk Spojky na začátku a uprostřed věty Částice, citoslovce Tvoření vět jednoduchých a souvětí, používání spojek Interaktivní řečové dovednosti: - zapojí se do konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace Informatika Přírodopis 302

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Ruský jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Ruský jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Zvuková stránka jazyka ČJ pravopis, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu suprasegmentální jevy (větná intonace) výslovnost

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období)

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více