6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk"

Transkript

1 6.19 Další cizí jazyk Další cizí jazyk je vyučován od 7.do 9.ročníku v časové dotaci 3 vyučovací hodiny týdně.v současné době si žáci naší školy mohou zvolit jazyk francouzský nebo ruský A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk Francouzština se vyučuje od sedmého ročníku jako druhý cizí jazyk v rozsahu tří hodin týdně. Francouzština náleží do skupiny románských jazyků vzniklých z latiny a je to jeden z jazyků velmi náročných na morfologii a syntax, jehož hlubší uchopení není v rámci základní školy možné. Podstatnou částí výuky je i poznání reálií států, které francouzštinu používají. V začátcích je třeba jazyk přibližovat zábavnou formou, k čemuž může sloužit široký repertoár francouzských písní, básniček a říkadel. Dobré je pracovat s obrázky, čímž se fixuje pojem na zobrazení. V mluveném projevu je zapotřebí osvojit si základní mluvené fráze (představování,dotaz na cestu, objednávka jídla v restauraci, nakupování, popis osoby, vyprávění o sobě a o rodině), to vše za používání základní slovní zásoby. V projevu psaném utužujeme psanou podobu nejvíce frekventovaných výrazů a vazeb s přihlédnutím k fonetickým podobám jazyka. Při tomto úvodním seznamování s jazykem bychom se přikláníme k používání základních slovesných časů, jako času přítomného (le présent), minulého ( le passé composé) a budoucího (le futur proche a le futur simple). Po stránce gramatické se zaměřujeme na orientaci v problematice členů (určitý, neurčitý, dělivý). Dále dbáme zvládnutí jednotného i množného čísla podstatných i přídavných jmen, na zájmena a časování sloves ve všech osobách. Po fonetické stránce je třeba stále fixovat správnou výslovnost neustálým opakováním již probraných témat. Slovní zásobu volíme použitelnou pro každodenní situace. Ve výběru témat se vždy zaměřujeme na jejich co nejvyšší uplatnitelnost B) Charakteristika vyučovacího předmětu Ruský jazyk Cílem předmětu je seznámit žáky se základní slovní zásobou, se základními znalostmi o gramatice, reáliích Ruska. Předmět rozvíjí schopnosti žáků dorozumět se tímto jazykem v běžných situacích. Ve výuce jsou využívány frontální, skupinové a párové metody práce. Pro posílení individuální práce je výuka umísťována do multimediální učebny, která umožňuje využití dalších zdrojů informací (např. internet). Pro řešení aktuálních situací je zařazeno problémové vyučování. Výuka je obohacena o využití autentických materiálů (prospekty, letáčky, plánky, ruský tisk, fotografie, zvukové nahrávky, videonahrávky, DVD, hudba, hry). Předmět zahrnuje oblast: Jazyk a jazyková komunikace: cizí jazyk. 285

2 KOMPETENCE K UČENÍ umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání Učitel : - zařazuje metody,při kterých docházejí k objevům,řešením a závěrům žáci sami - společně s žáky formuluje cíl činnosti (úkolu) - sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok - umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce - vede žáky k plánování úkolů a postupů KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učitel : - zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků - klade otevřené otázky,zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost - zadává úkoly způsobem,který umožňuje volbu různých postupů - zadává úkoly,při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů - pracuje s chybou žáka jako s příležitostí,jak ukázat cestu ke správnému řešení - umožňuje žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle - umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji,v nichž si mohou ověřit správnost řešení - ukazuje žákům,jak mají formulovat hypotézy a jak mají ověřovat jejich pravdivost pokusem či pozorováním KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Učitel : - vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů,lišících se od jejich vlastních - vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu - zadává úkoly,při kterých žáci spolupracují - umožňuje žákům spoluvytvářet kriteria hodnocení - vybízí žáky,aby kladli otázky (k věci) - umožňuje žákům,aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Učitel : - umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků - vůči každému žáku projevuje očekávání úspěchu - vnímá i aktivně zjišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků - důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení - studijní materiály a zdroje (i případné kompenzační pomůcky) jsou ve výuce žákům dostupné a v dostatečném počtu KOMPETCE OBČANSKÉ připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Učitel : - vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech - důsledně vyžaduje dodržování pravidel - zajímá se,jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky 286

3 KOMPETENCE PRACOVNÍ pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Učitel: - vede žáky ke správným způsobům užití materiálů,nástrojů,techniky,vybavení - objasňuje žákům,které koncepce a postupy,používané ve společenské praxi jsou v souladu s dosaženou úrovní poznání - reflektuje ve výuce společenské i přírodní dění 287

4 Francouzský jazyk 7.ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA Zvuková a grafická podoba jazyka Adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost Francouzská abeceda fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Receptivní řečové dovednosti: - vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty - přízvuk v rámci mluvního taktu - samohláskové fonémy (napjatost, zavřenost, nosovky) Sebepoznání a sebepojetí Výtvarná výchova Jednoduchá sdělení Pozdrav, poděkování, představování Základní vztahy MLUVENÍ Tematické okruhy Slovní zásoba a tvoření slov domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem Produktivní řečové dovednosti: - sdělí písemně i ústně základní údaje o sobě a své rodině v každodenních situacích - reprodukuje ústně i písemně text, promluvu - rozumí známým každodenním výrazům a základním frázím - rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Multikulturní výchova Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Mediální výchova Stavba mediálního sdělení Interpretace vztahu med.sdělení a reality Výtvarná výchova Matematika - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat - zapojí se do jednoduchých rozhovorů 288

5 - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení - používá základní slovní zásobu tématických okruhů - používá slovník v učebnici a dvojjazyčný slovník na ně: -qu est-ce que c est -qui est-ce -combien ca coute -de quelle couleur est-il Mediální výchova Stavba mediálního sdělení Interpretace vztahu med.sdělení a reality Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Člověk a svět práce ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Význam slov z kontextu - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům PSANÍ - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci - rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu - v textu vyhledá potřebnou informaci - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Osobnostní rozvoj Komunikace Dějepis 289

6 GRAMATICKÉ STRUKTURA A TYPY VĚT Skladba Věta jednoduchá (ozn.,rozk.,zvol.) Tvorba otázky a záporu (inverze) - qu est-ce que c est -qui est-ce -combien ca coute - de quelle couleur est-il - používá základní vazby (voila,il y a) - odpovídá na otázky týkající se základních frází - samostatně vytváří otázky a odpovídá Osobnostní rozvoj Komunikace Matematika základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Tvarosloví Zákl.větné vztahy (vazba il y a) Souř.souvětí:sluč.(et),odpor(mais) Podř.souvětí(que,parce que) Rod a číslo podst.jmen Množné číslo Člen určitý a neurčitý Stahování členu Příd.jména(muž.a žen.rod) Příd.jména:beau,nouveau,vieux Stupňování příd.jmen Shoda příd.jmen s podst.jmény a zájmeny Číslovky Slovesa (kategorie osoby a čísla) Pravidelná slovesa(1.třída) Pomocná slovesa Neosobní výrazy(il est, il faut) 2.slovesná třída Nepravidelná slovesa Slovesa se změnami kmenových hlásek 3.slovesná třída - napíše jednoduché sdělení za správného používání gramatiky Interaktivní řečové dovednosti: - zapojí se do jednoduché konverzace Sebepoznání a sebepojetí Výtvarná výchova Časy a způsoby Présent (přít.čas) Impératif (rozkaz.způsob) Futur proche (blízká budoucnost) Lexikální princip pravopisu Pořádek slov ve větě - uplatňuje správný slovosled 290

7 Francouzský jazyk 8.ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA Upevňování vztahů mezi psanou a mluvenou podobou Správnou výslovnost Pravopis osvojeného učiva Receptivní řečové dovednosti: - vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty Zvuková a grafická podoba jazyka MLUVENÍ Oslovení,reakce na oslovení Pozdrav Přivítání,rozloučení Představování Omluva,reakce na omluvu Poděkování,reakce na poděkování Formulář - rozumí známým každodenním výrazům a základním frázím - rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně - rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu - vyplní jednoduchý formulář (legitimace) Osobnostní rozvoj Komunikace Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Jednoduchá sdělení Základní vztahy Tematické okruhy Existenciální Prostorové Časové Kvalitativní Kvantitativní Škola,volný čas a zájmová činnost, stravování žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem -vysvětluje: -kdo je původcem děje -kde se děj odehrává -kdy se děj odehrává -jaké má kdo vlastnosti -množství - používá základní slovní zásobu tematických okruhů - zvládá reálie Francie - používá slovník v učebnici a dvojjazyčný slovník - orientuje se v jednojazyčném slovníku - orientuje se ve slovníku synonym Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Multikulturní výchova Lidské vztahy Etnický původ Dějepis 291

8 Čtení s porozuměním SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV PSANÍ Gramatické struktury a typy vět Synonyma,antonyma,význam slov z kontextu Věta jednoduchá-opakování a prohlubování učiva z 1.etapy výuky Tvorba otázky a záporu - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Mediální výchova Stavba mediálního sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Skladba Slovesné opisy (vazby sloves) Produktivní řečové dovednosti: - sdělí písemně i ústně základní údaje o sobě a své rodině Tvarosloví Podst.jména a člen: Dělivý člen Nepravid.tvoření množ.čísla Příd.jména Nepravid.tvoření mn. čísla a žen.rodu Zájmena Ukazovací samostatná Vztažná Neurčitá, záporná Zájmena nesamostatná i samostatná Zájmenná příslovce en,y Číslovky: Zákl.početní úkony Slovesa se změnami kmenových hlásek 3.slovesná třída - reprodukuje ústně i písemně text, promluvu - napíše jednoduché sdělení za správného používání gramatiky Osobnostní rozvoj Časy a způsoby Futur simple (jednoduchý budoucí čas) Passé composé (složený minulý čas) Lexikální princip pravopisu Pořádek slov ve větě -vědomě uplatňuje správný slovosled 292

9 Francouzský jazyk 9.ročník ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA MLUVENÍ Jednoduchá sdělení Základní vztahy Žádost Žádost o pomoc, službu, informaci Přání, blahopřání Souhlas/nesouhlas Setkání Společenský program Fixování a prohlubování již známých vztahů Životopis Receptivní řečové dovednosti: - vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty - rozumí známým každodenním výrazům a základním frázím - rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně - rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu - napíše strukturovaný životopis Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí Člověk a svět práce Tematické okruhy žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem Volný čas a zájmová činnost Osobní dopis Člověk a společnost Interaktivní řečové dovednosti: - zapojí se do konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme svět a Evropu Jsme Evropané Výchova ke zdraví Dějepis Slovní zásoba a tvoření slov Péče o zdraví Cestování Sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí - používá slovní zásobu tematických okruhů - zvládá reálie frankofonních zemí Multikulturní výchova Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Mediální výchova Stavba mediálních sdělení Synonyma, antonyma, význam slov z kontextu - používá slovník v učebnici a dvojjazyčný slovník - používá slovník synonym - používá jednojazyčný slovník 293

10 GRAMATICKÉ STRUKTURY A TYPY VĚT PSANÍ Skladba Souvětí(další typy souřadných) Polovětné konstrukce(je suis content de,je te prie de,pour+inf.,avant de +inf.apod) Souslednost časová Zdůrazňovací konstrukce Produktivní řečové dovednosti: - reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu,promluvu - napíše jednoduché sdělení a odpověď na sdělení za správného používání gramatických struktur a Tvarosloví Nejužívanější zkratky,zkratková slova a substantivní kompozita Souvztažná zájmena Číslovky(čtení zlomků a desetinných čísel) Číslovky hromadné Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Matematika Časy a způsoby Lexikální princip pravopisu Passé simple(receptivně) Imparfait (souminulý čas) Conditionnel présent (podmiňovací způsob) Conditionnel (podmiň.způsob) Participe passé(shoda příčestí minulého s podmětem a předmětem) Trpný rod Tvoření a stupňování příslovcí Předložky a předložková sousloví Spojky a spojková sousloví Pořádek slov ve větě - vědomě uplatňuje správný slovosled 294

11 Ruský jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Fonetická cviční Zvuková a grafická stránka jazyka Azbuka tiskací Nácvik výslovnosti hlásky, souhlásky, slabiky Poslech Nácvik intonace Ruský přízvuk Upozornění na pohyblivý přízvuk - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Receptivní řečové dovednosti: - vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty, přízvuk v rámci mluvního taktu, redukce hlásek před přízvukem a po něm Sebepoznání a sebepojetí Literární výchova Výtvarná výchova MLUVENÍ Tematické okruhy Slovní zásoba Pozdravy při setkání a loučení Poděkování Představování a seznamování Písničky, říkanky, rébusy, hry Rodina-domov Zvířata Škola -ve škole Město, vesnice Cestování-na návštěvě Barvy Jídlo-nákupy Žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat - rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně - zapojí se do jednoduchých rozhovorů -sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá Multikulturní výchova Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 295

12 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Čtení nepřízvučného o, a Čtení a výslovnost párových tvrdých a měkkých souhlásek před a, o, u, i, ja, je Čtení e, je, výslovnost tvrdého a měkkého l, výslovnost tvrdého y Čtení měkkého znaku, tvrdého znaku - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům Mediální výchova Stavba mediálního sdělení Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality Literární výchova Výtvarná výchova - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům PSANÍ Azbuka psací nácvik psacích písmen Nácvik spojovacích tahů, slabik a prvních vět - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Mluvnice Základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Skladba: Věta jednoduchá Intonace tázací otázky, intonace věty oznamovací Tvorba otázky a záporu 1. pád v oslovení, rod a číslo podstatných jmen Jednotné a množné číslo Přídavná jména Zájmena Číslovky 1-20, Řadové číslovky Slovesa, tvary sloves v jednotném čísle Přítomný čas sloves Matematika 296

13 Ruský jazyk 8.ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA Zvuková a grafická podoba jazyka Fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Upevňování vztahů mezi psanou a mluvenou podobou Správná výslovnost - fonetika Pravopis osvojeného učiva - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Osobnostní rozvoj Komunikace Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Receptivní řečové dovednosti: - vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty MLUVENÍ Tematické okruhy Oslovení, reakce na oslovení Pozdrav Přivítání, rozloučení Představování Omluva, reakce na omluvu Poděkování, reakce na poděkování Volný čas Škola ve škole Kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), Reálie zemí příslušných jazykových oblastí Tradice, ruský folklor Základní zeměpisné údaje město Písničky, básničky, hry - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat - rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně - zapojí se do jednoduchých rozhovorů -sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkajíc se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá - rozumí známým každodenním výrazům a základním frázím - rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Multikulturní výchova Lidské vztahy Etnický původ Dějepis 297

14 - rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu - používá slovník v učebnici a dvojjazyčný slovník - vyplní jednoduchý formulář (legitimace). vysvětluje: -kdo je původcem děje -kde se děj odehrává -kdy se děj odehrává -jaké má kdo vlastnosti -množství - používá základní slovní zásobu tematických okruhů - zvládá reálie Ruska Slovní zásoba Žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem Synonyma, antonyma, význam slov z kontextu - používá slovník v učebnici a dvojjazyčný slovník - orientuje se v jednojazyčném slovníku - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat - rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně Mediální výchova Stavba mediálního sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Komunikace Informatika - zapojí se do jednoduchých rozhovorů -sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkajíc se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá - orientuje se ve slovníku synonym Synonyma, antonyma, význam slov z kontextu ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Čtení nepřízvučného o, a, čtení e-je Čtení a výslovnost párových tvrdých a měkkých souhlásek před a, o, u, i, ja, je - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci 298

15 Výslovnost tvrdého a měkkého l, výslovnost tvrdého y Čtení měkkého znaku, čtení tvrdého znaku - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům PSANÍ Upevňování vztahů mezi psanou a mluvenou podobou Pravopis osvojeného učiva - vyplní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Mluvnice Základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Věta jednoduchá - opakování a prohlubování učiva z 1. etapy výuky Tvorba otázky a záporu záporná částice nět, da-nět Produktivní řečové dovednosti: - sdělí písemně i ústně základní údaje o sobě a své rodině - reprodukuje ústně i písemně text promluvu - napíše jednoduché sdělení za správného používání gramatiky Matematika Souvětí, pravidla, intonace Podstatná jména Číslo jednotné a množné Přídavná jména Zájmena Osobní Ukazovací Číslovky:1-100 Řadové číslovky Základní početní úkony Slovesa Slovesa v přítomném a minulém čase Interaktivní řečové dovednosti: - zapojí se do konverzace, poskytne požadované informace 299

16 Ruský jazyk 9.ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA Zvuková a grafická podoba jazyka Fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov - rozumí pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny s pečlivou výslovností a reaguje na ně - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí Receptivní řečové dovednosti: - vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty MLUVENÍ Tematické okruhy Žádost o pomoc, službu, informaci Přání, blahopřání Souhlas/nesouhlas Setkání Společenský program Fixování a prohlubování již známých vztahů Životopis, anketa Povolání, lidské tělo, zdraví, oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí Sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat - zapojí se do rozhovorů -sdělí informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na otázky týkajíc se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá - rozumí známým každodenním výrazům a základním frázím - rozumí pokynům a reaguje na ně - rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu - používá slovní zásobu tematických okruhů Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme svět a Evropu Jsme Evropané Multikulturní výchova Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Mediální výchova Stavba mediálních sdělení Člověk a svět práce, Výchova ke zdraví Dějepis Informatika 300

17 Slovní zásoba Žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem Synonyma, antonyma, význam slov z kontextu - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat - rozumí pokynům a reaguje na ně - zapojí se do rozhovorů -sdělí základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice - odpovídá na otázky týkajíc se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá Interaktivní řečové dovednosti: - zapojí se do konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace - používá slovník v učebnici a dvojjazyčný slovník - používá slovník synonym - používá jednojazyčný slovník ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Četba textu v učebnici, v časopise, v novinách a na internetu Ruské lidové pohádky - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci Poslech nahrávek rodilého mluvčího - rozumí informačním nápisům a orientačním pokynům Informatika Přírodopis - rozumí slovům a větám, které se vztahují k běžným tématům 301

18 PSANÍ Upevňování vztahů mezi psanou a mluvenou podobou Pravopis osvojeného učiva Strukturovaný životopis - vyplní údaje o sobě ve formuláři - napíše texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - reaguje na písemné sdělení Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kopetice Informatika Přírodopis - vyplní údaje do formulářů - reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvu - napíše jednoduché sdělení a odpověď na sdělení - napíše strukturovaný životopis Mluvnice Základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Podstatná jména mužský, ženský, střední rod, číslo jednotné, množné Přídavná jména Zájmena Číslovky, řadové číslovky, početní úkony Drugoj-vtoroj Slovesa časování, I. a II. časování Příslovce Nedaleko,daleko.okolo Předložky předložky před slovem správný přízvuk Spojky na začátku a uprostřed věty Částice, citoslovce Tvoření vět jednoduchých a souvětí, používání spojek Interaktivní řečové dovednosti: - zapojí se do konverzace dalších osob prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované informace Informatika Přírodopis 302

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 Ruský jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 Ruský jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Ruský jazyk koordinoval Mgr. Vladimír Böhm. Časová dotace: Nižší

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk 4.3.2. Anglický jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení: Cílem vyučování je získat zájem o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení potřebných jazykových znalostí

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8.

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8. Plán je napsán pro výuku němčiny od sedmé třídy, to znamená, že 1. díl Beste Freunde je probírán v celém sedmém ročníku a v 1. pololetí osmého ročníku. Následuje Beste Freunde 2. Beste Freunde 2 se probírá

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Výchovné a vzdělávací strategie: Budeme realizovat následující výchovné a vzdělávací strategie k naplnění klíčových kompetencí žáků:

Výchovné a vzdělávací strategie: Budeme realizovat následující výchovné a vzdělávací strategie k naplnění klíčových kompetencí žáků: 6.5 Ruský jazyk 6.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk se vyučuje jako Další cizí jazyk z RVP v posledních dvou ročnících nižšího gymnázia.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 2 Francouzský jazyk Francouzský

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk volitelný předmět

UČEBNÍ OSNOVY. Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk volitelný předmět UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět ruský jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti zvukové podoby.

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) 462 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 112 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více