Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu"

Transkript

1 V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v ročníku 9 hodin týdně ve 3. ročníku - 10 hodin týdně ve ročníku 8 hodin týdně Vzdělávání v předmětu Český jazyk: - směřuje k ovládání základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě - směřuje k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností - vede k využívání různých zdrojů informací slovníky, encyklopedie pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj Organizace Žáci všech ročníků pracují během vyučovací hodiny ve třídách nebo v počítačové učebně a využívají k učení různé formy práce. Během hodiny učitel i žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky podle potřeby Vyučovací předmět Český jazyk je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova (Poznávání, Sebepoznání, Seberegulace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané) Mediální výchova (Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Stavba mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, Tvorba mediálních sdělení). Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - učitel vede žáky ke stálému zdokonalování čtení - učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci - učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu - žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu Kompetence k řešení problémů - žáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry - žáci si vzájemně radí a pomáhají - učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok Kompetence komunikativní - učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu 18

2 - žáci dokáží prezentovat své myšlenky a názory Kompetence sociální a personální - učitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů - učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu - učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky - žáci respektují pokyny pedagogů Kompetence občanské - učitel využívá naučnou i vědeckou literaturu k utváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí - učitel připravuje žáky na zvládání vyhraněných situací - pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály Kompetence pracovní - učitel vede žáky k organizování a plánování učení - učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky - učitel požaduje dodržování postupů, termínů 19

3 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 1. UČIVO VÝSTUPY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Komunikační a slohová výchova Čtení Sluchová syntéza a analýza Písmena malá,velká, tiskací a psací poznává jednotlivá písmena ve vztahu jim odpovídajícím hláskám skládá a rozkládá slova podle sluchu rozlišuje písmeno tiskací a psací OSV- Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Slabiky otevřené, zavřené, trojpísmenné Slova s písmenem ě, se skupinami di, ti ni a se shluky souhlásek Uspořádání slov ve větě učí se skládat a číst všechny druhy slov učí se správně řadit slova ve větě, slabiky ve slově a hlásky ve slabice učí se správně číst jednoduché věty Hlasité čtení jednoduchých vět se správnou intonací Interpunkční znaménka Délka samohlásek Porozumění přečteným větám používá znaménka ve slovech i větách čte správně dlouhé a krátké samohlásky správně odpovídá na kontrolní otázky učí se rozpoznávat členění textu Nadpis, článek, řádek, odstavec Naslouchání učí se naslouchat druhým, dodržuje jednoduchá komunikační pravidla ve třídě, umí se omluvit, poděkovat, zvládá přiměřenou komunikaci Vyprávění, dramatizace, poslech naslouchá pohádkám, příběhům, vypráví podle obrázkové osnovy, učí se zdramatizovat 20

4 Recitace jednoduchou pohádku, příběh učí se recitovat básničky, poznává říkadla, rozpočitadla Mluvený projev Základy techniky mluveného projevu Komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, poděkování, blahopřání, prosba učí se správně dýchat, tvořit hlas a správně vyslovovat osvojí si základní vědomosti a dovednosti pomoc, darování, spolupráce, přátelství, dělení se učí se pozdravit, omluvit, poprosit učí se pozitivnímu hodnocení sebe a druhých, seznamuje se s možností neverbální komunikace postoj těla, mimika, zrakový kontakt Děj vypravování Jednoduchý popis učí se tvořit smysluplné věty k obrázkům pracuje s obrázkovou osnovou, snaží se dodržet posloupnost děje na základě pozorování Písemný projev Základní hygienické návyky Technika psaní Tvary písmen abecedy Písmo psací a tiskací Opis, přepis učí se při psaní správně sedět a držet psací potřeby, hygiena zraku uvolňuje si ruku, píše čáry, oblouky, zátrhy, vlnovky, kruhy píše písmena a číslice podle normy psaní, dodržuje úhlednost písma, zachovává hygienické a pracovní návyky, píše správné tvary písmen, spojuje písmena a slabiky, píše interpunkční znaménka rozlišuje písmo psací a tiskací, umisťuje správně diakritická znaménka učí se přepisovat a opisovat jednoduché texty 21

5 Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka rozlišuje krátké a dlouhé hlásky, rozlišuje: věta, slovo, slabika, hláska, písmeno, procvičuje analýzu a syntézu slov OSV- Poznávání Sebepoznání Seberegulace Slovní zásoba a tvoření slov Význam slov dovede používat slova opačného významu,,rozlišuje význam slova podle délky samohlásky Slova nadřazená, podřazená, souřadná Tvarosloví Slovní druhy: podst. jména Předložky, slovesa Vlastní jména seznámí se s některými názvy slovních druhů:učí se poznávat podstatná jména, předložky a slovesa v textu rozlišuje jména obecná a vlastní, procvičuje pravopis vlastních jmen osob a zvířat, vlastní jméno a příjmení, jména blízkých Skladba Věta- jednotka projevu Grafická podoba věty žák se vyjadřuje ústně i písemně, tvoří krátké souvislé projevy píše jednoduché věty Druhy vět Pořádek slov ve větě Pořadí vět v textu Věta jednoduchá, souvětí, spojky učí se rozlišovat věty oznamovací, tázací, rozkazovací, přací, snaží se řadit věty podle děje,řadí slova ve větě tak, aby dávala smysl Pravopis Diktát slov, jednoduchých vět dodržuje správné pořadí písmen, píše podle diktátu slova a jednoduché věty Psaní y/ý po tvrdých souhláskách Psaní i/í po měkkých souhláskách učí se rozlišovat tvrdé a měkké souhlásky a psaní i/í, y/ý,učí se je používat v praxi, 22

6 Písmeno ě ve slovech seznámí se s výslovností a psaním slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Znělé a neznělé souhlásky na konci a uvnitř slov Velké počáteční písmeno Abeceda učí se zdůvodňovat znělé a neznělé souhlásky na konci a uprostřed slov učí se psát velká písmena u vlastních jmen osob a na počátku věty seznamuje se s abecedou Literární výchova Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání poslouchá uvědoměle literární texty pokouší se číst samostatně knihy s jednoduchým textem Tvořivé činnosti s literárním textem kreslí si k přečtenému textu vlastní ilustraci Základní literární pojmy vypráví, co se mu v knize líbilo, přednáší zpaměti básničky a říkadla přiměřené jeho věku, učí se rozlišovat pojmy pohádka, hádanka, říkanka, báseň, sloka, rým, kniha, knihovna, knihkupectví, divadlo, herec, navštěvuje divadlo se školou i s rodiči seznamuje se s literárními druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, povídka, s pojmy: spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní představení, herec 23

7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Komunikační a slohová výchova Čtení a naslouchání Plynulé čtení jednoduchých textů Čtení hlasité a tiché Slovní přízvuk Soustředěný poslech čtených textů Text a ilustrace Vyprávění, dramatizace pohádek a povídek Báseň, verš, rým Individuální četba Mluvený projev Základy techniky mluveného projevu Komunikační žánry Děj-vypravování. Jednoduchý popis UČIVO VÝSTUPY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY přechází k plynulému čtení textu bez slabikování, užívá správný slovní přízvuk čte s porozuměním nahlas i potichu umí naslouchat textu spojuje obsah textu s ilustrací vypráví, dramatizuje a domýšlí příběhy recituje básně čte pohádky, knihy o přírodě, věcech, vypráví o nich. učí se naslouchat druhým, dodržuje jednoduchá pravidla ve třídě, umí se omluvit, poděkovat, zvládá přiměřenou komunikaci dýchání, tvoření hlasu, výslovnost pozdrav, oslovení, omluva, prosba tvoří smysluplné, bohaté věty k obrázkům, pracuje s obrázkovou osnovou dodržuje posloupnost děje na základě pozorování učí e pozitivnímu hodnocení sebe i druhých, seznamuje se s možností neverbální komunikace postoj těla, mimika, zrakový kontakt OSV - Poznávání Sebepoznání Seberegulace Psychohygiena Kreativita Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice 24

8 Písemný projev Základní hygienické návyky Technika psaní Tvary písmen abecedy Spojování písmen, slabik. Umisťování diakritických znamének. Opis, přepis. správné sezení a držení pera, hygiena zraku píše písmena a číslice podle normy psaní správně spojuje písmena a slabiky používá znaménka ve slovech a větách opisuje a přepisuje jednoduché texty, užívá velká písmena ve slovech a ve větě umí napsat adresu, pozdrav, přání, vzkaz Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka Sluchové rozlišení hlásek,výslovnost hlásek, samohlásek, souhlásek. Slovo, slabika, hláska, písmeno Význam slabiky pro dělení slova Rozdělení hlásek-samohlásky, souhlásky, dvojhlásky Slabikotvorné r, l rozlišuje hlásky, výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek správně píše a zdůvodní ve slovech ú/ů správně dělí slova na konci řádku porovnává a třídí slova podle počtu slabik, hlásek hláska r, l, tvoří slabiku Slovní zásoba a tvoření slov Význam slov Slova nadřazená, podřazená, souřadná Tvarosloví Slovní druhy-podstatná jména, předložky, slovesa Vlastní jména Skladba Věta-jednotka projevu, grafická podoba věty Druhy vět Pořádek slov ve větě Pořadí vět v textu Věta jednoduchá, souvětí, spojky prakticky používá slova opačného významu, rozlišuje význam slova podle délky samohlásky, např. drahá, dráha seznámí se s názvy slovních druhů, poznává podst.jména, předložky a slovesa v textu rozlišuje jména obecná a vlastní, procvičuje pravopis vlastních jmen osob a zvířat žák se vyjadřuje ústně i písemně, tvoří krátké souvislé projevy,píše jednoduché věty rozlišuje věty oznamovací, tázací, rozkazovací, přací řadí věty podle děje, řadí slova ve větě tak, aby dávala smysl 25

9 Pravopis Psaní y/ý po tvrdých souhláskách Psaní i/í po měkkých souhláskách Písmeno ě ve slovech Znělé a neznělé souhlásky na konci a uvnitř slov Abeceda Literární výchova Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání Tvořivé činnosti s literárním textem rozlišuje tvrdé a měkké souhlásky a psaní i/í, y/ý aplikuje v praxi výslovnost a psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky na konci a uprostřed slovb/p,d/t,ď/ť,z/s,ž/š,v/f,h/ch vyjmenuje řadu písmen po sobě jdoucích, řadí slova podle abecedy poslouchá uvědoměle literární texty čte samostatně knihy a zaznamenává si jejich název, jméno spisovatele a ilustrátora do deníčku kreslí si ke knize vlastní ilustraci vypráví,co se mu v knize líbilo, hledá a čte dětem zajímavou část knihy přednáší zpaměti texty přiměřené jeho věku rozlišuje a používá pojmy pohádka, hádanka, říkanka, báseň, sloka, rým, verš, kniha, knihovna, knihkupectví, divadlo, herec, jeviště, hlediště, režisér, divadelní hra, hlavní postavy chodí do divadla a na koncerty seznámí se systémem půjčování knih ve veřejných knihovnách 26

10 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. UČIVO VÝSTUPY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Komunikační a slohová výchova Čtení a naslouchání Plynulé čtení, členění textu a větného přízvuku Rychlé čtení, tiché a hlasité Četba jako zdroj poznatků o přírodě, současnosti a minulosti žák čte plynule věty a souvětí, člení text čte rychle s porozuměním, předčítá, využívá čtenářské dovednosti chápe četbu jako zdroj informací OSV - Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Mluvený projev Stylizace a kompozice Jazykové prostředky Členění jazykového projevu Souvislé jazykové projevy Otázky a odpovědi Vypravování Reprodukce textu Popis Osnova Společenský styk a jeho formy procvičuje slovosled vybírá vhodné prostředky sestaví nadpis a člení projev pojmenovává předměty a děje tvoří otázky vypravuje podle obrázků, podle osnovy umí popsat ústně i písemně jednoduché předměty a činnosti je schopen využít a sestavit jednoduchou osnovu požádá o informaci, podá stručné informace (i telefonicky), uvítá návštěvu a rozloučí se, sděluje přáni, pozdravy, píše pohlednice, dopis MeV - Interpretace vztahu mediál. sdělení a reality dodržuje jednoduchá komunikační pravidla ve třídě, poděkování, omluva přirozená gestikulace vyjadřuje city v jednoduchých situacích pozitivně hodnotí sebe i druhé 27

11 seznamuje se s prvky neverbální komunikace postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta Písemný projev Upevňování správných tvarů písmen Úprava zápisu Kontrola vlastního projevu Dopis, adresa Římské číslice, letopočty Vyplňování formulářů píše čitelně, úhledně, přiměřeně rychle, v přirození velikosti a liniatuře provádí kontrolu vlastního projevu odstraňuje nedostatky napíše krátký dopis, adresu vyplní lístek MeV - Stavba mediál. sdělení Jazyková výchova Skladba Věta jednoduchá a souvětí Věta jednoduchá a její stavba Základní skladební dvojice určí věty a souvětí spojuje věty, doplňuje souvětí vyhledává je ve větě jednoduché OSV - Poznávání Sebepoznávání Seberegulace Psychohygiena Slovní zásoba a tvoření slov Nauka o slově - slovo a skutečnost, synonyma, opozita, slova příbuzná Hláskosloví Stavba slova třídí slova podle významu, vyhledává slova souznačná, protikladná a příbuzná rozlišuje slabiky, hlásky, určuje počet slabik vyslovuje slova se správným přízvukem Pravopis Vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z Vlastní jména měst, vesnic, hor a řek pamětně zvládá vyjmenovaná slova, používá vědomosti v praktických cvičeních Tvarosloví Rozlišování a poznávání slovních druhů Slovní druhy - ohebné, neohebné Podstatná jména Slovesa - pojmenování děje, tvary sloves, časování uvědoměle praktikuje pravopis, psaní jmen, měst, vesnic, hor, řek určí ve větě podstatná jména, přídavná jména, číslovky, slovesa, předložky rozlišuje číslo jednotné a množné, rod mužský, ženský a střední 28

12 určí osobu, číslo a čas, časuje slovesa v čase přítomném, minulém a budoucím Literární výchova Tvořivé činnosti s literárním textem Práce s literárním textem Dramatizace vypráví pohádky, povídky, dramatizuje, domýšlí příběhy, vyjadřuje své postoje k přečtenému tvoří vlastní text na dané téma orientuje se v textu dětských knih, charakterizuje literární postavy, vyjadřuje své postoje ke knize OSV- Kooperace a kompetice Způsoby interpretace literárních a jiných děl Přednes básně nebo úryvku prózy Literární druhy a žánry Pověsti, pohádky, bajky, povídky, verš, rým, přirovnání Spisovatel, básník, čtenář Divadelní představení, herec, režisér Besedy o knihách žák se seznamuje s poezií, prózou, divadlem, literaturou uměleckou a dětskou, výtvarným doprovodem i ilustracemi 29

13 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 4. UČIVO VÝSTUPY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Komunikační a slohová výchova Čtení Technika čtení, plynulé a pozorné čtení Čtení jako zdroj informací Vyhledávání klíčových slov Orientace v textu Naslouchání Soustředěné a aktivní naslouchání Zaznamenávání naslouchaného Reakce na naslouchání otázkami Mluvený projev Správné vyjadřování závislé na situaci Komunikační projevy pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog, Zdvořilé vystupování Mimika Gesta čte s porozuměním potichu i nahlas přiměřeně náročné texty při hlasitém čtení vhodně využívá tempo, intonaci, přízvuk, snaží se používat různé zabarvení hlasu podle textu rozliší spisovnou a nespisovnou výslovnost zlepšuje dovednosti tichého čtení s porozuměním odpovídá na otázky k textu vybírá z textu klíčová slova procvičuje praktická naslouchání při komunikaci s jinou osobou umí pozdravit, oslovit omluvit se, požádat o něco, vzkázat, podat zprávu, vypravovat na základě obrazového materiálu vyhledává informace v učebnici, encyklopedii, slovníku posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit vhodnou otázku reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení OSV Poznání Komunikace Psychohygiena Komunikace EGS - Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané MV - Stavba mediálního sdělení Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality Tvorba mediálního sdělení 30

14 Písemný projev Technika psaní formální úprava textu Adresa, blahopřání, omluvenka, pozdrav z prázdnin, pozvánka, zpráva, oznámení, vzkaz, dopis, podpis, přihláška, dotazník, vypravování Jazyková výchova Slovní zásoba a tvoření slov Slova a pojmy Význam slov slova spisovná a nespisovná Slova jednovýznamová a mnohovýznamová Slova protikladná, souznačná, homonyma Slova nadřazená, podřazená a souřadná Stavba slova kořen, část předponová a část příponová, koncovka Tvarosloví Slovní druhy ohebné a neohebné Jmenné a slovesné mluvnické kategorie Vzory podstatných jmen Slovesné tvary určité a neurčité, jednoduché a složené Zvratná slovesa Slovesný čas Slovesný způsob napíše adresu, vzkaz, blahopřání, pozdrav, omluvenku umí napsat jednoduchý dopis, inzerát, pozvánku, zprávu, oznámení sestaví osnovu vyprávění a vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev vyhledává, tvoří a aktivně používá slova jednovýznamová, mnohovýznamová, protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná rozlišuje zvukovou a psanou podobu slov umí rozpoznat slova spisovná a nespisovná pozná části slova kořen, předpona, přípona rozlišuje rozdíl mezi částí příponovou a koncovkou odlišuje předpony a předložky v textu bezpečně pozná a určí podstatná jména, přídavná jména, zájmena, slovesa, číslovky a předložky seznamuje se s neohebnými slovními druhy příslovce, spojky, částice a citoslovce u podstatných jmen samostatně určuje mluvnické kategorie pád, číslo, rod, vzor podstatná jména skloňuje s pomocí přehledů vzorů slova podle vzoru předseda a soudce pouze zařazuje ke vzorům u sloves procvičuje a zlepšuje určování mluvnických kategorií osoba, číslo, čas časuje slovesa v čase přítomném, budoucím a minulém seznamuje se s kategorií způsob - oznamovací, rozkazovací 31

15 Skladba Věta jednoduchá a souvětí souvětí a jeho stavba, spojovací výraz Základní skladební dvojice podmět a přísudek, shoda podmětu s přísudkem Pravopis Lexikální - vyjmenovaná slova Koncovky podstatných jmen Shoda přísudku s holým podmětem tvoří gramaticky správné tvary v rozkazovacím způsobu v textu vyhledá a rozliší tvary sloves - jednoduché a složené rozliší větu jednoduchou a souvětí podle počtu sloves v určitém tvaru vyhledává spojovací výrazy určuje počet vět v souvětí naznačí stavbu souvětí podle větného vzorce ve větě vyhledává základní skladební dvojici a rozliší podmět a přísudek používá vhodné spojovací výrazy a podle potřeby je obměňuje uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách uvnitř slov ve vyjmenovaných slovech a slovech příbuzných správně píše i/y v koncovkách podstatných jmen odůvodňuje psaní koncovek podstatných jmen zvládá i/y v příčestí minulém ovládá pravopis vlastních jmen států, ulic, zeměpisných názvů 32

16 Literární výchova volně reprodukuje přečtený nebo slyšený text OSV Kreativita Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání Tvořivá činnost s literárním textem Přednes literárních textů beseduje o knihách a ilustracích vyjadřuje svoje pocity z četby dramatizuje, k dramatizaci používá loutky, maňásky Poznávání Sebepoznávání Seberegulace Volná reprodukce čtených nebo slyšených textů Dramatizace Vlastní výtvarný doprovod Základní literární pojmy Literární druhy a žánry rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; verš, rým, přirovnání Spisovatel, básník, kniha, čtenář Divadelní představení, herec, režisér domýšlí literární texty využívá školní knihovnu vede čtenářský deník zkouší vlastní výtvarnou ilustraci rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů rozumí literárním pojmům lyrika, epika, verš, rým, sloka, rozpočitadlo, hádanka říkanka, báseň, pohádka, povídka, bajka spisovatel, básník, herec, režisér Poznávání lidí Mezilidské vztahy Kooperace a kompetice EGS Evropa a svět nás zajímá EV - Lidské aktivity, problémy životního prostředí MeV Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení Vnímání autora mediálního sdělení 33

17 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 5. UČIVO VÝSTUPY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Komunikační a slohová výchova Čtení a naslouchání čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči tempo, intonace, přízvuk, snaží se používat různé zabarvení hlasu podle textu samostatně reprodukuje text po tichém čtení odliší podstatné a okrajové informace, vybere hlavní body a slova, podstatné informace zaznamená posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení zapamatuje si podstatná fakta z přiměřeného ústního sdělení a reprodukuje jeho obsah vybere z nabídky vhodný nadpis posoudí na základě přečteného textu pravdivost/nepravdivost tvrzení posoudí, zda daná informace vyplývá/nevyplývá z textu vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku vystihne hlavní myšlenku textu rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu, podstatné informace zaznamenává vybere z nabídky slov slova klíčová vztahující se k zadanému textu MeV Kritické čtení a vnímání mediál. sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti EGS Evropa a svět nás zajímá 34

18 rozhodne, které informace v textu jsou nepodstatné pro smysl (vyznění) textu vypíše požadovanou informaci z textu utřídí přečtené informace, vybere podstatná fakta posuzuje úplnost, či neúplnost jednoduchého sdělení posoudí, zda náležitosti daného slohového útvaru jsou úplné, či zda něco chybí sestaví z vět (či krátkých odstavců) na základě časové a příčinné souvislosti příběh, sdělení vybere z nabídky větu, která je vhodná jako závěr k dané ukázce reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta vyslechne sdělení a reprodukuje/napíše jeho obsah/smysl vyslechne vzkaz a reprodukuje ho další osobě na základě zadaných informací vede dialog, telefonický hovor, zanechá vzkaz na záznamníku posoudí, zda v dané ukázce dialogu, telefonického rozhovoru nebo vzkazu něco chybí nebo je úplná změní dialog na vzkaz rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě vybere z ukázek tu, která výrazně ovlivňuje rozhodování člověka vybere z nabídky možností, čeho chtěla reklama dosáhnout rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry (vyprávění, popis předmětu, pracovního postupu, dopis) sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří 35

19 krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti zařadí do přečtené ukázky vyprávění nabízený text na vhodné místo utváří své pozitivní hodnocení, vyjadřuje účast na radosti a bolesti druhých akceptace druhého umění odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci druhých Mluvený projev vede správně dialog, střídá roli mluvčího a posluchače, zdvořile vystupuje zanechá vzkaz na záznamníku (hlasové schránce) telefonu učí se rozpoznat manipulativní komunikaci zejména v reklamě rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji používá používá při řeči přímé gesta a mimiku uvědomuje si své schopnosti a silné stránky, utváří si své pozitivní hodnocení iniciativně vstupuje do vztahů mezi vrstevníky komunikace citů vyjadřuje a usměrňuje základní city, pocity spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav a hněvu Písemný projev zlepšuje techniku psaní, snaží se o úhledný, čitelný a přehledný písemný projev učí se rozvrhnout text na ploše sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří písemný projev a text rozdělí na odstavce aktivně používá své vlastní znalosti z pravopisu lexikálního i syntaktického píše správně po stránce obsahové a formální další žánry písemného projevu - omluvenka, vzkaz, inzerát MeV Vnímání autora medián. sdělení OSV Sebepoznání Mezilidské vztahy MeV Stavba mediál. sdělení 36

20 - dopis, zpráva - referát - výpisek (z vlastivědy, přírodovědy) - jednoduché tiskopisy Jazyková výchova Stavba slova Slovotvorný základ Slova příbuzná Předpony roz-, bez-, pod-, nad-, před-, ob-, v-, z-, s-, vz- rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku rozliší, v kterých případech se jedná o slova příbuzná a v kterých o tvary téhož slova k danému slovu uvede slova příbuzná OSV - Komunikace rozliší slovo základové a odvozené tvoří slova se samohláskovými a souhláskovými změnami odlišuje předponu a předložku ovládá psaní ě-, -je-, -mě-, -mně- v kořeni slov poznává a správně píše přípony it,- il, -ivý, -itý Význam slov Slova jednoznačná a mnohoznačná Slova s citovým zabarvením Slova protikladná, souznačná, souřadná Slova významem nadřazená a podřzená porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová vybere z nabídky slovo, které má významem nejblíže k zadanému slovu nahradí v textu slovo slovem významem protikladným, významem stejným nebo podobným, citově zabarveným, nespisovné slovo slovem spisovným vyhledá v textu slovo vícevýznamové, vysvětlí jeho další významy rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary Slovní druhy Slovní druhy ohebné určuje slovní druhy plnovýznamových slov 37

21 Podstatná jména rod, číslo, pád, vzor Přídavná jména skloňování Zájmena druhy Číslovky druhy Slovesa osoba, číslo, čas, způsob Slovní druhy neohebné Skladba Základní větné členy Podmět holý, rozvitý a několikanásobný Podmět nevyjádřený Přísudek holý, rozvitý a několikanásobný Shoda přísudku s podmětem Stavba věty Souvětí Věta hlavní a vedlejší a využívá je v gramaticky správných tvarech určí slovní druh slova ve větě vybere z krátkého textu větu, která obsahuje/neobsahuje určený slovní druh píše správně i/y po obojetných souhláskách podst. jména skloňuje podle vzorů, odůvodňuje psaní i/y v koncovkách u podst. jmen v textu přiřazuje rod rod i životnost, číslo, pád a vzor u sloves určuje nebo tvoří osobu, číslo, čas a způsob slovesa časuje v čase v čase přítomném, budoucím i minulém, kde správně odůvodní psaní koncovek podle syntaktických pravidel samostatně určí přídavná jména, určí jejich druh, skloňuje pří. jména podle vzorů, odůvodní pravopis koncovek pozná zájmena a číslovky a určí druh rozliší,zda je/není věta napsaná správně vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty v jednoduché větě rozliší podmět vyjádřený holý, rozvitý, všeobecný, několikanásobný, a podmět nevyjádřený, který dohledá pozná nebo tvoří přísudek holý, rozvitý, několikanásobný odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně spojí dvě věty jednoduché v souvětí v souvětí určí počet vět, spojovací výrazy a odůvodní psaní znamének v textu užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby je obměňuje nahradí spojovací výraz v souvětí tak, aby smysl 38

22 zůstal zachován píše větné vzorce u delších souvětí nebo podle vzorců tvoří souvětí rozhodne, který větný vzorec odpovídá zadanému větnému celku v textu vyhledává přímou řeč, upraví přímou řeč na nepřímou a naopak, ovládá grafický zápis přímé řeči Pravopis zvládá základní příklady syntaktického pravopisu Literární výchova Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání Tvořivé činnosti s literárním textem Přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod Základní literární pojmy Literární druhy a žánry, báseň, pohádka, bajka, povídka, spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní představení, herec, režisér, verš, rým, přirovnání na základě znalosti shody přísudku s podmětem používá správné tvary příčestí minulého činného v mluveném i psaném projevu doplní správně čárky do zadaného textu (oslovení, několikanásobný větný člen) vyjádří své dojmy z četby, zaznamená je a seznamuje s nimi ostatní žáky pomocí referátu o knize, zakládá do portfolia nebo zapisuje do čtenářského deníku řekne, jak na něj vyslechnutá/přečtená ukázka působí volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma přednese a volně reprodukuje text napíše pohádku, bajku rozlišuje různé typy uměleckých i neuměleckých textů seznamuje se s dalšími základními pojmy literární teorie a s pomocí tyto pojmy používá při jednoduchém rozboru literárního díla - komedie, tragédie, drama - bajka, povídka, báje, pověst - cestopis OSV Kooperace a kompetice 39

23 - humor v literatuře (situační a slovní) - řeč autora a řeč postav - čas prostředí a děje 40

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl předmět: Český jazyk hod/t zkratka předmětu Čj 9 Čj Čj Čj ročník: 1. 297 1. 1. 1. kontrola hodin za rok 297 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl.

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více