Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu"

Transkript

1 V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v ročníku 9 hodin týdně ve 3. ročníku - 10 hodin týdně ve ročníku 8 hodin týdně Vzdělávání v předmětu Český jazyk: - směřuje k ovládání základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě - směřuje k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností - vede k využívání různých zdrojů informací slovníky, encyklopedie pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj Organizace Žáci všech ročníků pracují během vyučovací hodiny ve třídách nebo v počítačové učebně a využívají k učení různé formy práce. Během hodiny učitel i žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky podle potřeby Vyučovací předmět Český jazyk je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova (Poznávání, Sebepoznání, Seberegulace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané) Mediální výchova (Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Stavba mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, Tvorba mediálních sdělení). Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - učitel vede žáky ke stálému zdokonalování čtení - učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci - učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu - žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu Kompetence k řešení problémů - žáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry - žáci si vzájemně radí a pomáhají - učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok Kompetence komunikativní - učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu 18

2 - žáci dokáží prezentovat své myšlenky a názory Kompetence sociální a personální - učitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů - učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu - učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky - žáci respektují pokyny pedagogů Kompetence občanské - učitel využívá naučnou i vědeckou literaturu k utváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí - učitel připravuje žáky na zvládání vyhraněných situací - pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály Kompetence pracovní - učitel vede žáky k organizování a plánování učení - učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky - učitel požaduje dodržování postupů, termínů 19

3 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 1. UČIVO VÝSTUPY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Komunikační a slohová výchova Čtení Sluchová syntéza a analýza Písmena malá,velká, tiskací a psací poznává jednotlivá písmena ve vztahu jim odpovídajícím hláskám skládá a rozkládá slova podle sluchu rozlišuje písmeno tiskací a psací OSV- Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Slabiky otevřené, zavřené, trojpísmenné Slova s písmenem ě, se skupinami di, ti ni a se shluky souhlásek Uspořádání slov ve větě učí se skládat a číst všechny druhy slov učí se správně řadit slova ve větě, slabiky ve slově a hlásky ve slabice učí se správně číst jednoduché věty Hlasité čtení jednoduchých vět se správnou intonací Interpunkční znaménka Délka samohlásek Porozumění přečteným větám používá znaménka ve slovech i větách čte správně dlouhé a krátké samohlásky správně odpovídá na kontrolní otázky učí se rozpoznávat členění textu Nadpis, článek, řádek, odstavec Naslouchání učí se naslouchat druhým, dodržuje jednoduchá komunikační pravidla ve třídě, umí se omluvit, poděkovat, zvládá přiměřenou komunikaci Vyprávění, dramatizace, poslech naslouchá pohádkám, příběhům, vypráví podle obrázkové osnovy, učí se zdramatizovat 20

4 Recitace jednoduchou pohádku, příběh učí se recitovat básničky, poznává říkadla, rozpočitadla Mluvený projev Základy techniky mluveného projevu Komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, poděkování, blahopřání, prosba učí se správně dýchat, tvořit hlas a správně vyslovovat osvojí si základní vědomosti a dovednosti pomoc, darování, spolupráce, přátelství, dělení se učí se pozdravit, omluvit, poprosit učí se pozitivnímu hodnocení sebe a druhých, seznamuje se s možností neverbální komunikace postoj těla, mimika, zrakový kontakt Děj vypravování Jednoduchý popis učí se tvořit smysluplné věty k obrázkům pracuje s obrázkovou osnovou, snaží se dodržet posloupnost děje na základě pozorování Písemný projev Základní hygienické návyky Technika psaní Tvary písmen abecedy Písmo psací a tiskací Opis, přepis učí se při psaní správně sedět a držet psací potřeby, hygiena zraku uvolňuje si ruku, píše čáry, oblouky, zátrhy, vlnovky, kruhy píše písmena a číslice podle normy psaní, dodržuje úhlednost písma, zachovává hygienické a pracovní návyky, píše správné tvary písmen, spojuje písmena a slabiky, píše interpunkční znaménka rozlišuje písmo psací a tiskací, umisťuje správně diakritická znaménka učí se přepisovat a opisovat jednoduché texty 21

5 Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka rozlišuje krátké a dlouhé hlásky, rozlišuje: věta, slovo, slabika, hláska, písmeno, procvičuje analýzu a syntézu slov OSV- Poznávání Sebepoznání Seberegulace Slovní zásoba a tvoření slov Význam slov dovede používat slova opačného významu,,rozlišuje význam slova podle délky samohlásky Slova nadřazená, podřazená, souřadná Tvarosloví Slovní druhy: podst. jména Předložky, slovesa Vlastní jména seznámí se s některými názvy slovních druhů:učí se poznávat podstatná jména, předložky a slovesa v textu rozlišuje jména obecná a vlastní, procvičuje pravopis vlastních jmen osob a zvířat, vlastní jméno a příjmení, jména blízkých Skladba Věta- jednotka projevu Grafická podoba věty žák se vyjadřuje ústně i písemně, tvoří krátké souvislé projevy píše jednoduché věty Druhy vět Pořádek slov ve větě Pořadí vět v textu Věta jednoduchá, souvětí, spojky učí se rozlišovat věty oznamovací, tázací, rozkazovací, přací, snaží se řadit věty podle děje,řadí slova ve větě tak, aby dávala smysl Pravopis Diktát slov, jednoduchých vět dodržuje správné pořadí písmen, píše podle diktátu slova a jednoduché věty Psaní y/ý po tvrdých souhláskách Psaní i/í po měkkých souhláskách učí se rozlišovat tvrdé a měkké souhlásky a psaní i/í, y/ý,učí se je používat v praxi, 22

6 Písmeno ě ve slovech seznámí se s výslovností a psaním slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Znělé a neznělé souhlásky na konci a uvnitř slov Velké počáteční písmeno Abeceda učí se zdůvodňovat znělé a neznělé souhlásky na konci a uprostřed slov učí se psát velká písmena u vlastních jmen osob a na počátku věty seznamuje se s abecedou Literární výchova Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání poslouchá uvědoměle literární texty pokouší se číst samostatně knihy s jednoduchým textem Tvořivé činnosti s literárním textem kreslí si k přečtenému textu vlastní ilustraci Základní literární pojmy vypráví, co se mu v knize líbilo, přednáší zpaměti básničky a říkadla přiměřené jeho věku, učí se rozlišovat pojmy pohádka, hádanka, říkanka, báseň, sloka, rým, kniha, knihovna, knihkupectví, divadlo, herec, navštěvuje divadlo se školou i s rodiči seznamuje se s literárními druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, povídka, s pojmy: spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní představení, herec 23

7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Komunikační a slohová výchova Čtení a naslouchání Plynulé čtení jednoduchých textů Čtení hlasité a tiché Slovní přízvuk Soustředěný poslech čtených textů Text a ilustrace Vyprávění, dramatizace pohádek a povídek Báseň, verš, rým Individuální četba Mluvený projev Základy techniky mluveného projevu Komunikační žánry Děj-vypravování. Jednoduchý popis UČIVO VÝSTUPY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY přechází k plynulému čtení textu bez slabikování, užívá správný slovní přízvuk čte s porozuměním nahlas i potichu umí naslouchat textu spojuje obsah textu s ilustrací vypráví, dramatizuje a domýšlí příběhy recituje básně čte pohádky, knihy o přírodě, věcech, vypráví o nich. učí se naslouchat druhým, dodržuje jednoduchá pravidla ve třídě, umí se omluvit, poděkovat, zvládá přiměřenou komunikaci dýchání, tvoření hlasu, výslovnost pozdrav, oslovení, omluva, prosba tvoří smysluplné, bohaté věty k obrázkům, pracuje s obrázkovou osnovou dodržuje posloupnost děje na základě pozorování učí e pozitivnímu hodnocení sebe i druhých, seznamuje se s možností neverbální komunikace postoj těla, mimika, zrakový kontakt OSV - Poznávání Sebepoznání Seberegulace Psychohygiena Kreativita Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice 24

8 Písemný projev Základní hygienické návyky Technika psaní Tvary písmen abecedy Spojování písmen, slabik. Umisťování diakritických znamének. Opis, přepis. správné sezení a držení pera, hygiena zraku píše písmena a číslice podle normy psaní správně spojuje písmena a slabiky používá znaménka ve slovech a větách opisuje a přepisuje jednoduché texty, užívá velká písmena ve slovech a ve větě umí napsat adresu, pozdrav, přání, vzkaz Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka Sluchové rozlišení hlásek,výslovnost hlásek, samohlásek, souhlásek. Slovo, slabika, hláska, písmeno Význam slabiky pro dělení slova Rozdělení hlásek-samohlásky, souhlásky, dvojhlásky Slabikotvorné r, l rozlišuje hlásky, výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek správně píše a zdůvodní ve slovech ú/ů správně dělí slova na konci řádku porovnává a třídí slova podle počtu slabik, hlásek hláska r, l, tvoří slabiku Slovní zásoba a tvoření slov Význam slov Slova nadřazená, podřazená, souřadná Tvarosloví Slovní druhy-podstatná jména, předložky, slovesa Vlastní jména Skladba Věta-jednotka projevu, grafická podoba věty Druhy vět Pořádek slov ve větě Pořadí vět v textu Věta jednoduchá, souvětí, spojky prakticky používá slova opačného významu, rozlišuje význam slova podle délky samohlásky, např. drahá, dráha seznámí se s názvy slovních druhů, poznává podst.jména, předložky a slovesa v textu rozlišuje jména obecná a vlastní, procvičuje pravopis vlastních jmen osob a zvířat žák se vyjadřuje ústně i písemně, tvoří krátké souvislé projevy,píše jednoduché věty rozlišuje věty oznamovací, tázací, rozkazovací, přací řadí věty podle děje, řadí slova ve větě tak, aby dávala smysl 25

9 Pravopis Psaní y/ý po tvrdých souhláskách Psaní i/í po měkkých souhláskách Písmeno ě ve slovech Znělé a neznělé souhlásky na konci a uvnitř slov Abeceda Literární výchova Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání Tvořivé činnosti s literárním textem rozlišuje tvrdé a měkké souhlásky a psaní i/í, y/ý aplikuje v praxi výslovnost a psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky na konci a uprostřed slovb/p,d/t,ď/ť,z/s,ž/š,v/f,h/ch vyjmenuje řadu písmen po sobě jdoucích, řadí slova podle abecedy poslouchá uvědoměle literární texty čte samostatně knihy a zaznamenává si jejich název, jméno spisovatele a ilustrátora do deníčku kreslí si ke knize vlastní ilustraci vypráví,co se mu v knize líbilo, hledá a čte dětem zajímavou část knihy přednáší zpaměti texty přiměřené jeho věku rozlišuje a používá pojmy pohádka, hádanka, říkanka, báseň, sloka, rým, verš, kniha, knihovna, knihkupectví, divadlo, herec, jeviště, hlediště, režisér, divadelní hra, hlavní postavy chodí do divadla a na koncerty seznámí se systémem půjčování knih ve veřejných knihovnách 26

10 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. UČIVO VÝSTUPY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Komunikační a slohová výchova Čtení a naslouchání Plynulé čtení, členění textu a větného přízvuku Rychlé čtení, tiché a hlasité Četba jako zdroj poznatků o přírodě, současnosti a minulosti žák čte plynule věty a souvětí, člení text čte rychle s porozuměním, předčítá, využívá čtenářské dovednosti chápe četbu jako zdroj informací OSV - Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Mluvený projev Stylizace a kompozice Jazykové prostředky Členění jazykového projevu Souvislé jazykové projevy Otázky a odpovědi Vypravování Reprodukce textu Popis Osnova Společenský styk a jeho formy procvičuje slovosled vybírá vhodné prostředky sestaví nadpis a člení projev pojmenovává předměty a děje tvoří otázky vypravuje podle obrázků, podle osnovy umí popsat ústně i písemně jednoduché předměty a činnosti je schopen využít a sestavit jednoduchou osnovu požádá o informaci, podá stručné informace (i telefonicky), uvítá návštěvu a rozloučí se, sděluje přáni, pozdravy, píše pohlednice, dopis MeV - Interpretace vztahu mediál. sdělení a reality dodržuje jednoduchá komunikační pravidla ve třídě, poděkování, omluva přirozená gestikulace vyjadřuje city v jednoduchých situacích pozitivně hodnotí sebe i druhé 27

11 seznamuje se s prvky neverbální komunikace postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta Písemný projev Upevňování správných tvarů písmen Úprava zápisu Kontrola vlastního projevu Dopis, adresa Římské číslice, letopočty Vyplňování formulářů píše čitelně, úhledně, přiměřeně rychle, v přirození velikosti a liniatuře provádí kontrolu vlastního projevu odstraňuje nedostatky napíše krátký dopis, adresu vyplní lístek MeV - Stavba mediál. sdělení Jazyková výchova Skladba Věta jednoduchá a souvětí Věta jednoduchá a její stavba Základní skladební dvojice určí věty a souvětí spojuje věty, doplňuje souvětí vyhledává je ve větě jednoduché OSV - Poznávání Sebepoznávání Seberegulace Psychohygiena Slovní zásoba a tvoření slov Nauka o slově - slovo a skutečnost, synonyma, opozita, slova příbuzná Hláskosloví Stavba slova třídí slova podle významu, vyhledává slova souznačná, protikladná a příbuzná rozlišuje slabiky, hlásky, určuje počet slabik vyslovuje slova se správným přízvukem Pravopis Vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z Vlastní jména měst, vesnic, hor a řek pamětně zvládá vyjmenovaná slova, používá vědomosti v praktických cvičeních Tvarosloví Rozlišování a poznávání slovních druhů Slovní druhy - ohebné, neohebné Podstatná jména Slovesa - pojmenování děje, tvary sloves, časování uvědoměle praktikuje pravopis, psaní jmen, měst, vesnic, hor, řek určí ve větě podstatná jména, přídavná jména, číslovky, slovesa, předložky rozlišuje číslo jednotné a množné, rod mužský, ženský a střední 28

12 určí osobu, číslo a čas, časuje slovesa v čase přítomném, minulém a budoucím Literární výchova Tvořivé činnosti s literárním textem Práce s literárním textem Dramatizace vypráví pohádky, povídky, dramatizuje, domýšlí příběhy, vyjadřuje své postoje k přečtenému tvoří vlastní text na dané téma orientuje se v textu dětských knih, charakterizuje literární postavy, vyjadřuje své postoje ke knize OSV- Kooperace a kompetice Způsoby interpretace literárních a jiných děl Přednes básně nebo úryvku prózy Literární druhy a žánry Pověsti, pohádky, bajky, povídky, verš, rým, přirovnání Spisovatel, básník, čtenář Divadelní představení, herec, režisér Besedy o knihách žák se seznamuje s poezií, prózou, divadlem, literaturou uměleckou a dětskou, výtvarným doprovodem i ilustracemi 29

13 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 4. UČIVO VÝSTUPY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Komunikační a slohová výchova Čtení Technika čtení, plynulé a pozorné čtení Čtení jako zdroj informací Vyhledávání klíčových slov Orientace v textu Naslouchání Soustředěné a aktivní naslouchání Zaznamenávání naslouchaného Reakce na naslouchání otázkami Mluvený projev Správné vyjadřování závislé na situaci Komunikační projevy pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog, Zdvořilé vystupování Mimika Gesta čte s porozuměním potichu i nahlas přiměřeně náročné texty při hlasitém čtení vhodně využívá tempo, intonaci, přízvuk, snaží se používat různé zabarvení hlasu podle textu rozliší spisovnou a nespisovnou výslovnost zlepšuje dovednosti tichého čtení s porozuměním odpovídá na otázky k textu vybírá z textu klíčová slova procvičuje praktická naslouchání při komunikaci s jinou osobou umí pozdravit, oslovit omluvit se, požádat o něco, vzkázat, podat zprávu, vypravovat na základě obrazového materiálu vyhledává informace v učebnici, encyklopedii, slovníku posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit vhodnou otázku reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení OSV Poznání Komunikace Psychohygiena Komunikace EGS - Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané MV - Stavba mediálního sdělení Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality Tvorba mediálního sdělení 30

14 Písemný projev Technika psaní formální úprava textu Adresa, blahopřání, omluvenka, pozdrav z prázdnin, pozvánka, zpráva, oznámení, vzkaz, dopis, podpis, přihláška, dotazník, vypravování Jazyková výchova Slovní zásoba a tvoření slov Slova a pojmy Význam slov slova spisovná a nespisovná Slova jednovýznamová a mnohovýznamová Slova protikladná, souznačná, homonyma Slova nadřazená, podřazená a souřadná Stavba slova kořen, část předponová a část příponová, koncovka Tvarosloví Slovní druhy ohebné a neohebné Jmenné a slovesné mluvnické kategorie Vzory podstatných jmen Slovesné tvary určité a neurčité, jednoduché a složené Zvratná slovesa Slovesný čas Slovesný způsob napíše adresu, vzkaz, blahopřání, pozdrav, omluvenku umí napsat jednoduchý dopis, inzerát, pozvánku, zprávu, oznámení sestaví osnovu vyprávění a vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev vyhledává, tvoří a aktivně používá slova jednovýznamová, mnohovýznamová, protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná rozlišuje zvukovou a psanou podobu slov umí rozpoznat slova spisovná a nespisovná pozná části slova kořen, předpona, přípona rozlišuje rozdíl mezi částí příponovou a koncovkou odlišuje předpony a předložky v textu bezpečně pozná a určí podstatná jména, přídavná jména, zájmena, slovesa, číslovky a předložky seznamuje se s neohebnými slovními druhy příslovce, spojky, částice a citoslovce u podstatných jmen samostatně určuje mluvnické kategorie pád, číslo, rod, vzor podstatná jména skloňuje s pomocí přehledů vzorů slova podle vzoru předseda a soudce pouze zařazuje ke vzorům u sloves procvičuje a zlepšuje určování mluvnických kategorií osoba, číslo, čas časuje slovesa v čase přítomném, budoucím a minulém seznamuje se s kategorií způsob - oznamovací, rozkazovací 31

15 Skladba Věta jednoduchá a souvětí souvětí a jeho stavba, spojovací výraz Základní skladební dvojice podmět a přísudek, shoda podmětu s přísudkem Pravopis Lexikální - vyjmenovaná slova Koncovky podstatných jmen Shoda přísudku s holým podmětem tvoří gramaticky správné tvary v rozkazovacím způsobu v textu vyhledá a rozliší tvary sloves - jednoduché a složené rozliší větu jednoduchou a souvětí podle počtu sloves v určitém tvaru vyhledává spojovací výrazy určuje počet vět v souvětí naznačí stavbu souvětí podle větného vzorce ve větě vyhledává základní skladební dvojici a rozliší podmět a přísudek používá vhodné spojovací výrazy a podle potřeby je obměňuje uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách uvnitř slov ve vyjmenovaných slovech a slovech příbuzných správně píše i/y v koncovkách podstatných jmen odůvodňuje psaní koncovek podstatných jmen zvládá i/y v příčestí minulém ovládá pravopis vlastních jmen států, ulic, zeměpisných názvů 32

16 Literární výchova volně reprodukuje přečtený nebo slyšený text OSV Kreativita Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání Tvořivá činnost s literárním textem Přednes literárních textů beseduje o knihách a ilustracích vyjadřuje svoje pocity z četby dramatizuje, k dramatizaci používá loutky, maňásky Poznávání Sebepoznávání Seberegulace Volná reprodukce čtených nebo slyšených textů Dramatizace Vlastní výtvarný doprovod Základní literární pojmy Literární druhy a žánry rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; verš, rým, přirovnání Spisovatel, básník, kniha, čtenář Divadelní představení, herec, režisér domýšlí literární texty využívá školní knihovnu vede čtenářský deník zkouší vlastní výtvarnou ilustraci rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů rozumí literárním pojmům lyrika, epika, verš, rým, sloka, rozpočitadlo, hádanka říkanka, báseň, pohádka, povídka, bajka spisovatel, básník, herec, režisér Poznávání lidí Mezilidské vztahy Kooperace a kompetice EGS Evropa a svět nás zajímá EV - Lidské aktivity, problémy životního prostředí MeV Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení Vnímání autora mediálního sdělení 33

17 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 5. UČIVO VÝSTUPY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Komunikační a slohová výchova Čtení a naslouchání čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči tempo, intonace, přízvuk, snaží se používat různé zabarvení hlasu podle textu samostatně reprodukuje text po tichém čtení odliší podstatné a okrajové informace, vybere hlavní body a slova, podstatné informace zaznamená posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení zapamatuje si podstatná fakta z přiměřeného ústního sdělení a reprodukuje jeho obsah vybere z nabídky vhodný nadpis posoudí na základě přečteného textu pravdivost/nepravdivost tvrzení posoudí, zda daná informace vyplývá/nevyplývá z textu vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku vystihne hlavní myšlenku textu rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu, podstatné informace zaznamenává vybere z nabídky slov slova klíčová vztahující se k zadanému textu MeV Kritické čtení a vnímání mediál. sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti EGS Evropa a svět nás zajímá 34

18 rozhodne, které informace v textu jsou nepodstatné pro smysl (vyznění) textu vypíše požadovanou informaci z textu utřídí přečtené informace, vybere podstatná fakta posuzuje úplnost, či neúplnost jednoduchého sdělení posoudí, zda náležitosti daného slohového útvaru jsou úplné, či zda něco chybí sestaví z vět (či krátkých odstavců) na základě časové a příčinné souvislosti příběh, sdělení vybere z nabídky větu, která je vhodná jako závěr k dané ukázce reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta vyslechne sdělení a reprodukuje/napíše jeho obsah/smysl vyslechne vzkaz a reprodukuje ho další osobě na základě zadaných informací vede dialog, telefonický hovor, zanechá vzkaz na záznamníku posoudí, zda v dané ukázce dialogu, telefonického rozhovoru nebo vzkazu něco chybí nebo je úplná změní dialog na vzkaz rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě vybere z ukázek tu, která výrazně ovlivňuje rozhodování člověka vybere z nabídky možností, čeho chtěla reklama dosáhnout rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry (vyprávění, popis předmětu, pracovního postupu, dopis) sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří 35

19 krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti zařadí do přečtené ukázky vyprávění nabízený text na vhodné místo utváří své pozitivní hodnocení, vyjadřuje účast na radosti a bolesti druhých akceptace druhého umění odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci druhých Mluvený projev vede správně dialog, střídá roli mluvčího a posluchače, zdvořile vystupuje zanechá vzkaz na záznamníku (hlasové schránce) telefonu učí se rozpoznat manipulativní komunikaci zejména v reklamě rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji používá používá při řeči přímé gesta a mimiku uvědomuje si své schopnosti a silné stránky, utváří si své pozitivní hodnocení iniciativně vstupuje do vztahů mezi vrstevníky komunikace citů vyjadřuje a usměrňuje základní city, pocity spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav a hněvu Písemný projev zlepšuje techniku psaní, snaží se o úhledný, čitelný a přehledný písemný projev učí se rozvrhnout text na ploše sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří písemný projev a text rozdělí na odstavce aktivně používá své vlastní znalosti z pravopisu lexikálního i syntaktického píše správně po stránce obsahové a formální další žánry písemného projevu - omluvenka, vzkaz, inzerát MeV Vnímání autora medián. sdělení OSV Sebepoznání Mezilidské vztahy MeV Stavba mediál. sdělení 36

20 - dopis, zpráva - referát - výpisek (z vlastivědy, přírodovědy) - jednoduché tiskopisy Jazyková výchova Stavba slova Slovotvorný základ Slova příbuzná Předpony roz-, bez-, pod-, nad-, před-, ob-, v-, z-, s-, vz- rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku rozliší, v kterých případech se jedná o slova příbuzná a v kterých o tvary téhož slova k danému slovu uvede slova příbuzná OSV - Komunikace rozliší slovo základové a odvozené tvoří slova se samohláskovými a souhláskovými změnami odlišuje předponu a předložku ovládá psaní ě-, -je-, -mě-, -mně- v kořeni slov poznává a správně píše přípony it,- il, -ivý, -itý Význam slov Slova jednoznačná a mnohoznačná Slova s citovým zabarvením Slova protikladná, souznačná, souřadná Slova významem nadřazená a podřzená porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová vybere z nabídky slovo, které má významem nejblíže k zadanému slovu nahradí v textu slovo slovem významem protikladným, významem stejným nebo podobným, citově zabarveným, nespisovné slovo slovem spisovným vyhledá v textu slovo vícevýznamové, vysvětlí jeho další významy rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary Slovní druhy Slovní druhy ohebné určuje slovní druhy plnovýznamových slov 37

21 Podstatná jména rod, číslo, pád, vzor Přídavná jména skloňování Zájmena druhy Číslovky druhy Slovesa osoba, číslo, čas, způsob Slovní druhy neohebné Skladba Základní větné členy Podmět holý, rozvitý a několikanásobný Podmět nevyjádřený Přísudek holý, rozvitý a několikanásobný Shoda přísudku s podmětem Stavba věty Souvětí Věta hlavní a vedlejší a využívá je v gramaticky správných tvarech určí slovní druh slova ve větě vybere z krátkého textu větu, která obsahuje/neobsahuje určený slovní druh píše správně i/y po obojetných souhláskách podst. jména skloňuje podle vzorů, odůvodňuje psaní i/y v koncovkách u podst. jmen v textu přiřazuje rod rod i životnost, číslo, pád a vzor u sloves určuje nebo tvoří osobu, číslo, čas a způsob slovesa časuje v čase v čase přítomném, budoucím i minulém, kde správně odůvodní psaní koncovek podle syntaktických pravidel samostatně určí přídavná jména, určí jejich druh, skloňuje pří. jména podle vzorů, odůvodní pravopis koncovek pozná zájmena a číslovky a určí druh rozliší,zda je/není věta napsaná správně vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty v jednoduché větě rozliší podmět vyjádřený holý, rozvitý, všeobecný, několikanásobný, a podmět nevyjádřený, který dohledá pozná nebo tvoří přísudek holý, rozvitý, několikanásobný odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně spojí dvě věty jednoduché v souvětí v souvětí určí počet vět, spojovací výrazy a odůvodní psaní znamének v textu užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby je obměňuje nahradí spojovací výraz v souvětí tak, aby smysl 38

22 zůstal zachován píše větné vzorce u delších souvětí nebo podle vzorců tvoří souvětí rozhodne, který větný vzorec odpovídá zadanému větnému celku v textu vyhledává přímou řeč, upraví přímou řeč na nepřímou a naopak, ovládá grafický zápis přímé řeči Pravopis zvládá základní příklady syntaktického pravopisu Literární výchova Poslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání Tvořivé činnosti s literárním textem Přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod Základní literární pojmy Literární druhy a žánry, báseň, pohádka, bajka, povídka, spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní představení, herec, režisér, verš, rým, přirovnání na základě znalosti shody přísudku s podmětem používá správné tvary příčestí minulého činného v mluveném i psaném projevu doplní správně čárky do zadaného textu (oslovení, několikanásobný větný člen) vyjádří své dojmy z četby, zaznamená je a seznamuje s nimi ostatní žáky pomocí referátu o knize, zakládá do portfolia nebo zapisuje do čtenářského deníku řekne, jak na něj vyslechnutá/přečtená ukázka působí volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma přednese a volně reprodukuje text napíše pohádku, bajku rozlišuje různé typy uměleckých i neuměleckých textů seznamuje se s dalšími základními pojmy literární teorie a s pomocí tyto pojmy používá při jednoduchém rozboru literárního díla - komedie, tragédie, drama - bajka, povídka, báje, pověst - cestopis OSV Kooperace a kompetice 39

23 - humor v literatuře (situační a slovní) - řeč autora a řeč postav - čas prostředí a děje 40

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané v tomto oboru jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9 Tématický plán Předmět Český jazyk Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník III. A hod./týd. 9 Učebnice: Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základní školy. SPN Praha, 2002. Hájková,

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Český jazyk a literatura 1.ročník

Český jazyk a literatura 1.ročník Český jazyk a literatura 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo JAZYKOVÁ VÝCHOVA Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - listopad rozlišuje zrakem tvary stejné, odlišné určuje

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká:

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: Dodatek č. I K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: 1. Učebního plánu hodinová dotace se ve 4. ročníku mění v Českém jazyce ze 7 hodin na 8 hodin týdně a v Informatice z 1

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2014/2015. hod./týd. 7. Ročník V. A

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2014/2015. hod./týd. 7. Ročník V. A Tématický plán Předmět Český jazyk Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2014/2015 Ročník V. A hod./týd. 7 Učebnice: Hošnová,E., Šmejkalová, M, Vaňková, I., Buriánková, M.: Český jazyk 5 pro základní

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více