ŘÍJEN 02/2011. pro naše. Byty RPG jsou a budou domovem slušných lidí. magazín. nájemníky. informační. str. 4. str. 10. str.10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍJEN 02/2011. pro naše. Byty RPG jsou a budou domovem slušných lidí. magazín. nájemníky. informační. str. 4. str. 10. str.10"

Transkript

1 ŘÍJEN 02/2011 informační magazín pro naše nájemníky Byty RPG jsou a budou domovem slušných lidí. V posledních několika týdnech se začaly Havířovem, Karvinou i některými dalšími městy Moravskoslezského kraje šířit zvěsti o tom, že společnost RPG Byty plánuje sestěhovat do svých bytů nepřizpůsobivé občany z jiných částí republiky. Tyto zcela nepravdivé a ničím nepodložené informace se dokonce objevily i v některých médiích. Chceme proto znovu ubezpečit naše nájemníky, že nic takového nikdy nebylo, není a nebude záměrem naší společnosti a podobné informace jsou pouze účelově šířené fámy. Společnost RPG Byty investovala do regenerace bytového fondu v problematických čtvrtích, jako jsou Havířov-Šumbark, Karviná-Nové Město, Ostrava-Kunčičky, či Orlová-Poruba v posledních dvou letech několik set milionů koruna pokud by se nyní do těchto opravených domů začali stěhovat lidé, kteří by je zanedlouho opět zničili, přišla by veškerá tato snaha vniveč. A jsou-li v některých sociálně slabších částech měst k vidění dlouhodoběji neobsazené byty naší společnosti, pak to není v žádném případě proto, že by se do těchto bytů měli stěhovat problémoví nájemníci, ale právě proto, že tyto byty čekají na nájemníky, kteří pomohou úroveň dané lokality zlepšit. Naše společnost samozřejmě nemůže při obsazování volných bytů nikoho diskriminovat z důvodu rasové, národnostní, náboženské či jiné příslušnosti, ale na druhou stranu máme jako vlastník a pronajímatel zájem na tom, aby v našich domech bydleli pouze takoví lidé, kteří respektují pravidla slušného chování a svým jednáním přispívají ke zkvalitnění sousedských vztahů i celkové úrovni života v jednotlivých lokalitách. Proto jsou také zájemci o nájemní bydlení v bytech RPG důkladně prověřováni a zhruba třetina je jich pro nesplnění přísných kritérií odmítána. S vedením měst, na jejichž území se nachází sociálně problematické lokality, společnost RPG Byty již před několika lety navázala intenzivní spolupráci zaměřenou na zkvalitňování života v těchto čtvrtích a v započaté práci chceme i nadále pokračovat. Do těchto projektů jsou zapojeny jak neziskové organizace zaměřené na komunitní práci, tak terénní pracovníci, pracovníci sociálních odborů a městská, republiková i cizinecká policie. Základním předpokladem pro úspěch jakéhokoli projektu zaměřeného na sociálně vyloučené lokality je totiž vyvážená kombinace preventivních a represivních opatření. Není možné, aby sociálně slabí a mnohdy nepřizpůsobiví občané - ať již z majoritní tak z minoritní části společnosti - donekonečna vyčkávali, co pro ně ostatní udělají, aniž by se oni sami snažili o změny k lepšímu. Tito lidé musí pochopit, že v naší společnosti platí jasně daná pravidla, která všichni slušní lidé respektují a dodržují. A ti, kdo toto respektovat nehodlají, musí počítat se sankcemi. K tomu je ale zapotřebí mít i zákony nastavené tak, aby chránily slušné a postihovaly nepřizpůsobivé. Aby jak vlastníci domů, tak bezpečnostní složky, sociální odbory i další instituce měli dostatečné pravomoci na to rychle a rázně zakročit proti těm, kdo svým chováním obtěžují ostatní řádné občany. Samozřejmě, že pokud se někdo nezaviněně dostane do sociálně tíživé situace, je třeba mu pomoci. A k této pomoci se hlásí i společnost RPG Byty. Není ale možné, aby nadále přetrvával stav, kdy neexistuje žádná státní koncepce sociálního bydlení, kdy systém sociálních dávek je nastaven tak, že mnoha lidem se vůbec nevyplatí pracovat, a kdy mnohdy několik málo nepřizpůsobivých jedinců dokáže komplikovat a ztěžovat život mnoha slušným lidem. Za společnost RPG Byty chceme znovu jasně deklarovat, že stojíme na straně všech řádných a slušných nájemníků. Nejsme sice zodpovědní za chování lidí v našich bytech, protože za své chování zodpovídá každý sám, ale v rámci stávajících zákonných možností hodláme ještě důrazněji postupovat proti těm, jejichž chování bude v rozporu s domovním řádem. Zároveň děkujeme všem nájemníkům, kterým není situace v jejich domech lhostejná a kteří se nebojí upozorňovat na ty, kdo sousedské vztahy soustavně narušují. Ujišťujeme vás, že každým vaším podnětem, i anonymním, se zabýváme a že mnozí z těch, kdo dříve klidné soužití v našich domech narušovali, už tam nebydlí. Byty RPG jsou určeny pro všechny slušné nájemníky. Byty RPG nejsou sběrnou nepřizpůsobivých. Pavel Klimeš Ředitel rezidenčního portfolia INVESTIČNÍ PLÁN PRO ROK 2012 JE PŘED DOKONČENÍM str. 4 O SMĚNY BYTŮ JE ZÁJEM str.10 KLIENTSKÉ CENTRUM KARVINÁ SE PŘESTĚHOVALO str. 10

2 2 Výrokem soudu, evropské komise i policie skončila kauza tzv. bývalých bytů OKD Od posledního vydání magazínu Bydlíme došlo k několika zásadním rozhodnutím, která jsou velmi důležitá jak pro společnost RPG Byty, tak pro její nájemníky. Nejprve 29. dubna 2011 vydal rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v rozhodčím řízení mezi státem a RPG Industries rozhodčí nález, kterým zcela zamítl žalobu státu o 30 miliónů Kč smluvní pokuty za údajné porušení tzv. Privatizační smlouvy z roku Související otázkou, tedy zda zastavením budov ze strany RPG Byty, s.r.o. nedošlo ke spáchání úvěrového podvodu, se zabývala i Policie ČR. Také policie dospěla k závěru, že ke spáchání žádného podvodu nedošlo, a případ odložila. Přibližně dva měsíce po výroku rozhodčího soudu dospěla k závěru svého šetření také Evropská komise, která se zabývala tím, zda při privatizaci OKD, a. s. byla či nebyla poskytnuta nedovolená veřejná podpora. Rozhodčí soud se ve svém nálezu velmi podrobně zabýval tím, zda: n mohlo dojít k rozdělení bývalé OKD, a.s. a přechodu vlastnických práv k tzv. bývalým bytům OKD na společnost RPG Byty, s.r.o.; n existuje povinnost vlastníka aktivně nabídnout byty k odkoupení nájemníkům; n mohla společnost RPG Byty, s.r.o. zřídit k jednotlivým budovám zástavní právo. Podle výroku Evropské komise ze 13. července 2011 stát v roce 2004, když prodával svůj menšinový podíl v důlní společnosti OKD, a.s., neudělal žádnou chybu. Ve zprávě Evropské komise se uvádí: Komise s potěšením oznamuje České republice, že po přezkumu informací přijala rozhodnutí, že prodej podílu ve společnosti OKD, a. s. ve výši 45,88 procenta společnosti KARBON INVEST, a. s. neobsahoval žádný prvek státní podpory. Komise rovněž konstatovala, že cena, za kterou stát své akcie prodal, byla spravedlivá. Ani v případě ocenění majetku nedošlo podle komise k žádnému pochybení. Rozhodčí soud pak dospěl ke zcela jednoznačným a nezpochybnitelným závěrům: n Bývalý bytový fond OKD je zcela po právu majetkem RPG Byty, s.r.o. Privatizační smlouva výslovně nezakazovala rozdělení OKD, a.s. a přechodem bytového fondu na RPG Byty, s.r.o. nebyl porušen zákon ani Privatizační smlouva. informační magazín pro naše nájemníky n Z Privatizační smlouvy nevyplývá povinnost RPG Industries zajistit, že nájemníkům budou průběžně nabízeny bytové jednotky k odkoupení. Tato povinnost by nastala pouze v případě, kdy by došlo nejprve k rozdělení bytových domů tzv. prohlášením vlastníka na jednotlivé bytové jednotky a následně se přistoupilo k prodeji takto vytvořených bytových jednotek. Protože však tato situace nenastala, neexistuje v současnosti ani povinnost zajistit nájemníkům nabídku bytů. n Z Privatizační smlouvy nevyplývá žádné omezení, které by bránilo zřízení zástavního práva k budovám s tzv. bývalými byty OKD. Rozhodčí soud ve svém nálezu velmi podrobně popisuje způsob, jakým jsou ošetřena práva nájemníků. Zcela jasně konstatuje, že zřízením zástavního práva nemohou být zkrácena práva nájemníků, ani práva státu vyplývající z Privatizační smlouvy a zákona.

3 Nové nájemní smlouvy má 98,5 % nájemníků. U soudu skončí max. 300 případů. Je tomu téměř rok, co společnost RPG Byty přišla s ohledem na končící období deregulace za svými nájemníky s návrhem na postupnou úpravu výše nájemného v letech V té době se mnozí pesimisté obávali, že dohoda nájemníků s pronajímateli ohledně nové výše nájemného nebude možná a že soudy budou zavaleny desetitisíci žalob na určení výše nájemného. V případě nájemníků RPG se naštěstí tyto katastrofické scénáře nepotvrdily a dnes má nové nájemní smlouvy již 98,5 % nájemníků dříve bydlících v bytech s regulovaným nájemným. Přitom naprostá většina nájemníků - přes 90 % - přijala návrh ještě před koncem roku Když jsme vás o stavu deregulace informovali v dubnovém čísle Bydlíme, zbývalo z celkového počtu oslovených nájemníků pouze 129 těch, kteří původní návrh zcela odmítli a 683 nájemníků, kteří zaslali svůj vlastní protinávrh. S těmito nájemníky byla vedena celá řada individuálních jednání ve snaze najít řešení akceptovatelné pro obě strany, neboť prioritou společnosti RPG Byty vždy bylo a zůstává se s nájemníky na výši nájemného dohodnout. Bohužel, v některých případech se ani přes veškeré úsilí této dohody dosáhnout nepodařilo, a proto nezbylo nic jiného, než udělat to, co bylo celou dobu avizováno, tedy obrátit se na soud s žádostí o určení výše nájemného. Na počátku září bylo prostřednictvím advokátní kanceláře podáno k soudu několik prvních desítek určovacích žalob a další budou následovat. Je však více než potěšující, že jejich celkový počet by neměl přesáhnout 300. Na dohodu ale není nikdy pozdě, a tak pokud se někdo z doposud nerozhodnutých nájemníků bude přeci jen chtít dohodnout mimosoudně, je kdykoli před zahájením soudního jednání ještě stále možno žalobu stáhnout. Netřeba asi připomínat, že veškeré prostředky získané díky navýšení nájemného investuje společnost RPG Byty do další regenerace bytového fondu, především pak do takových opatření, která přinesou nájemníkům snížení nákladů na bydlení díky úsporám za energie. 3informační magazín pro naše nájemníky

4 4 Investiční plán pro rok 2012 je před dokončením Investiční programy vyhlášené pro rok 2011 jsou v plném proudu. V současné době jsou již vyměněna okna ve více než z plánovaných bytů. Stejně tak probíhají práce na revitalizaci domů zařazených do programu Exteriér V ojedinělých případech, kde došlo ke skluzu oproti oznámeným termínům, se dotčeným nájemníkům omlouváme za způsobené komplikace. I v příštím roce bude naše společnost pokračovat ve zvýšeném investičním úsilí. Mimo pokračování již zavedených programů - Výměna oken, Bezpečnost a společné prostory, Exteriér (zateplování fasád) - se v příštím roce zaměříme zejména na opatření směřující k úspoře nákladů, které nájemnící platí za energie a služby. Jedním z těchto programů bude instalace elektronických poměrových měřičů tepla s dálkovým odečtem, která bude zahájena ve 4. čtvrtletí tohoto roku. Do konce roku 2012 plánujeme instalovat měřiče do všech bytů bytů napojených na dálkové vytápění. Zkušenosti družstev a vlastníků domů, kde byli měřiče instalovány, ukazují úsporu tepla okolo %. Při dnešních cenách energií to pro nájemníky znamená úsporu nemalé finanční částky, řádově lze hovořit o Kč ročně. S podrobnostmi týkajícími se tohoto projektu, budou nájemníci včas předem seznámeni. Tam, kde byly instalovány se dosahuje běžně úspor na spotřebě vody v řádu %, což opět představuje pro nájemníky úsporu nemalé finanční částky. Stejně jako v minulém roce budeme pokračovat i se zateplováním budov a s programem Bezpečnost, v rámci kterého dochází k úpravě společných prostor (vstupní dveře, zvonky, schránky, domovní komunikátory, výmalby a nátěry). Zaměříme se i na zvýšení zabezpečení sklepních prostor - na sklepní okna budou instalovány mříže, tam kde to bude možné z požárního hlediska dojde u průchozích sklepů ke stavebnímu oddělení jednotlivých vchodů a postupně budou rovněž nainstalovány i mříže oddělující sklepy od prostoru schodiště. Nicméně veškerá tato opatření nepomohou zvýšit bezpečnost, pokud nájemníci sami nebudou důsledně dbát na zavírání vchodových dveří a tím zamezení přístupu cizích osob do domu. V rámci velkých oprav budou investice směřovat zejména do generálních oprav střech mnohých domů tak, aby definitivně došlo k odstranění problémů se zatékáním. Rovněž tak bude v řadě domů probíhat výměna stoupaček vody a kanalizace. informační magazín pro naše nájemníky Obdobně se zaměříme v rámci programu Úspora vody na snížení nákladů spojených s odběrem teplé a studené vody. Zejména teplá voda představuje spolu s teplem zdaleka největší položku z plateb za služby. V rámci tohoto programu proběhne napříč bytovým fondem bezplatná instalace spořičů vody na vodovodní baterie. Spořiče vody omezují plýtvání vodou (tedy redukují množství vody, které bez využití proteče při umývání či sprchování). Výměna oken se urychlí Všem nájemníkům s dříve regulovaným nájemným, kteří přijali návrh na úpravu výše nájemného do konce roku 2010, se společnost RPG Byty zavázala za stanovených podmínek vyměnit stará okna za nová plastová nejpozději do konce roku Dnes je ale již jasné, že to bude mnohem dříve. S ohledem na neustále rostoucí ceny energií totiž přijalo vedení společnosti RPG Byty rozhodnutí udělat vše pro to, aby byla výměna oken dokončena již o rok dříve, tedy do konce roku Vždyť jen v letošním roce bude vyměněno oken v bytech. Další výměny pak započnou v příštím roce ihned, jakmile to počasí dovolí. O přesném harmonogramu prací budou samozřejmě nájemníci předem informováni.

5 Postup digitalizace televizních antén na domech RPG V souvislosti s blížícím se ukončením analogového televizního vysílání, k němuž by mělo v Moravskoslezském kraji dojít 11. listopadu 2011, pokračuje společnost RPG Byty v digitalizaci svých domů, aby mohla svým nájemníkům nabídnout službu příjmu digitálního televizního signálu. Digitalizaci provádí společnost PODA, a to buď úpravou společné televizní antény na domě (STA) nebo přivedením optického kabelu. Harmonogram, který byl se společností PODA dohodnut v červnu 2010, je v současné době stále plněn nad stanovený limit. K 31. srpnu 2011 bylo již digitalizováno domů, z toho prostřednictvím optické sítě a úpravou STA. 5informační magazín pro naše nájemníky Snažíme se poskytnout kvalitu i osobní přístup, říká Ing. Martin Šigut, ředitel společnosti PODA a. s., která zajišťuje digitalizaci televizního signálu v bytovém fondu společnosti RPG Byty, s.r.o. Příjem digitálního TV signálu ve více než bytech společnosti RPG Byty musí být dostupný nejpozději na začátku listopadu. Přestože postup prací při přepojování zbrzdily rozsáhlé krádeže kabeláže, časový plán je i nadále dodržován a to dokonce v předstihu. V Ostravě Porubě byly již v srpnu připojeny všechny domy včetně těch, jejichž přepojení bylo plánováno až na konec října. Úspěšně pokračujeme i v Havířově a v dalších oblastech, uvedl ředitel a zakladatel společnosti Ing. Martin Šigut. Nájemníci bytů RPG tak budou mít i po vypnutí analogového signálu k dispozici 11 základních TV programů. V domech přepojených na optickou síť si budou moci vybírat i z dalších služeb, které jsou na této síti běžně nabízeny. Optická síť nejmodernější řešení pro Internet a TV Připojení k Internetu od PODY je nesdílené, což znamená, že poskytovaná rychlost je garantovaná a nedochází k jejímu snížení ani ve špičkách. Klienti nejsou omezováni v čase ani v množství stahovaných dat. Chytrá televize funkce, které usnadňují sledování TV. Pauza (pozastavení pořadu v jeho průběhu), Přetočení (pořadu na jeho začátek) a Nahrávání. Zcela nové možnosti při poskytování služeb pak přináší optická síť. Ta umožňuje nabízet kvalitní nesdílený Internet ve vysokých rychlostech a navíc i televizní služby. Mezi zákazníky PODY jsou nejoblíbenější právě Balíčky TV + Internet, které obě tyto služby spojují. Výhodná nabídka i chytrá televize Balíčky TV + Internet nabízí za příznivou cenu Internet s rychlostí 20 až 100 Mb a 40 kanálů základní televizní nabídky. Základní TV nabídka je u některých tarifů rozšířená ještě o další prémiové programy zdarma. Nájemníci bytů RPG mají navíc slevu 50 Kč měsíčně oproti běžné ceně balíčků. Ceny služeb nezvyšujeme a přitom se neustále snažíme o zlepšení jejich kvality. Věříme, že klienty těší neustálé navyšování rychlosti Internetu, přidávání TV kanálů zdarma i funkce naší chytré televize, dodává Ing. Šigut. Blíž klientům Klientům se PODA snaží být maximálně k dispozici. Z toho důvodu byly v loňském roce otevřeny dvě nové pobočky společnosti v Havířově a v Ostravě Porubě. Příští rok bude otevřena pobočka v Orlové a další je plánována v Karviné, kde budou služby na optické síti dostupné od léta Jak ředitel upřesnil, pro pobočky jsou vybírána místa v dosahu MHD, na dobře viditelném místě a bez schodů tak, aby byly bezproblémů dostupné i starším spoluobčanům. Snažíme se nabízet ty nejlepší služby a být zákazníkům v dosahu. Věříme, že to naši klienti ocení, uzavřel Ing. Šigut. PODA a. s.,tel: ,

6 6 informační magazín pro naše nájemníky Jsme rádi, že za námi chodíte, voláte a píšete Jak jistě víte, potřebujete-li řešit jakoukoli záležitost týkající se bydlení v bytech RPG, máte celou řadu možností, jak to udělat. Od pondělí do čtvrtku jsou otevřena čtyři klientská centra v Ostravě, Ostravě-Porubě, Karviné a Havířově, každý pracovní den od 7 do 17 hodin můžete volat na Zákaznickou linku nebo můžete poslat na adresu Zatímco v minulosti byli nájemníci zvyklí vyřizovat vše především osobně na klientských centrech, od doby zavedení Zákaznické linky a zprovoznění ové adresy pro dotazy nájemníků stoupá výrazně počet těch, kteří využívají i tyto možnosti komunikace. Narůstající počet dotazů pak samozřejmě souvisí také s tím, jak se zvyšuje množství oprav a investičních akcí zaměřených na zkvalitnění bytového fondu, neboť je pochopitelné, že čím více se toho opravuje, tím více komunikace mezi nájemníky a společností RPG Byty probíhá. Pro zajímavost se podívejte na graf znázorňující, jak se vyvíjí počet Kontakty s nájemníky osobních, telefonických a ových kontaktů v posledních letech. S ohledem na neustále se zvyšující počet kontaktů byla proto od září 2011 posílena kapacita Zákaznické linky a jsou přijímána i další opatření, která mají zajistit co nejrychlejší možnou reakci na každý podnět nájemníka. Přestože na společnost RPG Byty jakožto soukromý subjekt se nevztahují žádné správní lhůty (jako např. povinnost odpovědět do 30 dnů), daří se na písemné dotazy nájemníků odpovídat v průměru do sedmi dnů a obslužnost Zákaznické linky je dlouhodobě v průměru 85 %, to znamená, že 85 volajících ze 100 se dovolá na poprvé, popř. jejich čekací doba nepřesáhne v průměru 35 vteřin (což je standard srovnatelný se všemi velkými společnostmi provozujícími tzv. call centra). Pro další usnadnění komunikace vám přinášíme několik rad a informací, které by vám měly posloužit k tomu, abyste své záležitosti týkající se bydlení vyřešili co nejrychleji. Zákaznická linka n Zákaznická linka je v provozu pondělí - pátek v době od 7-17 hod. n Nejvytíženější bývá Zákaznická linka každý pracovní den ráno v době od 8 do 9 hodin. V této době přijímá Zákaznická linka v průměru až 130 hovorů. Svou šanci, že se dovoláte napoprvé a bez dlouhé čekací doby, zvýšíte voláním mimo tuto špičku. n Na Zákaznickou linku volejte v případě, že máte dotaz nebo potřebujete vyřídit běžné záležitosti týkající se bydlení. Dotazy týkající se pronájmu bytu nebo jeho směny směřujte na Obchodní linku , pro nahlášení havárie využijte Havarijní linku Havarijní linka n Havarijní linka je v provozu nonstop. n Havarijní linka slouží skutečně pouze pro hlášení havarijních stavů (např. prasklé potrubí, unikající plyn apod.). Před zavoláním na Havarijní linku proto prosím zvažte, zda záležitost, kterou chcete nahlásit, je skutečně havárie nebo pouze porucha, kterou je možno oznámit písemně em nebo telefonicky na Zákaznickou linku. Nezřídka se totiž stává, že na Havarijní linku volají i lidé, kteří třeba jen potřebují opravit protékající záchod nebo vyměnit žárovku na chodbě. Svým správným posouzením situace možná pomůžete někomu, kdo se potřebuje dovolat a nahlásit skutečnou havárii ohrožující život nebo bezpečnost. n Při volání na Havarijní linku se snažte popsat svůj problém co nejstručněji, ale zároveň co nej-

7 přesněji. Operátorům tak umožníte rychlé vyhodnocení situace a zajištění co nejrychlejšího řešení. Nejdůležitějšími informacemi jsou: adresa, kde k havárii došlo; popis havárie, určení místa havárie (který byt, které patro, popř. která část společných prostor); sdělení jména volajícího a telefonního čísla, na které je možno volat v případě potřeby dalších informací. antivirovými programy vyhodnoceny jako nevyžádaná reklama nebo nevyžádaná pošta a místo doručení může dojít k jejich automatickému smazání. n V případě, že svůj dotaz chcete adresovat přímo konkrétnímu příjemci, uveďte to prosím do políčka Předmět (např. Dotaz pro pana Jana Nováka, obchodní oddělení). město, tel. spojení), abychom vás mohli snáze kontaktovat. Písemná komunikace ová komunikace n Pro zasílání dotazů, podnětů i stížností slouží jednotná adresa Pracovníci Zákaznické linky pak příchozí y vyhodnocují a podle jejich obsahu je předávají k vyřízení konkrétním zaměstnancům. n Nezapomínejte v záhlaví u vyplňovat políčko Předmět, kam uvedete, čeho se týká. y bez Předmětu mohou být n Nezasílejte tentýž na více adres. zaslaný na adresu se vždy dostane do správných rukou. Tím, že rozešlete více příjemcům, pouze zdržíte proces vyřízení vašeho požadavku, neboť stejnou záležitostí se bude muset zabývat více lidí, kteří by mezitím mohli řešit požadavky dalších nájemníků. n Do u uvádějte úplné kontaktní údaje (jméno, příjmení, ulice, č.p., Veškeré dopisy (dotazy, žádosti, dokumenty...) adresujte na RPG Byty, s.r.o. Gregorova 2582/3, Ostrava, bez ohledu na to, pod které klientské centrum spadáte. n Na písemné dotazy nájemníků se snažíme odpovídat co nejrychleji. 7informační magazín pro naše nájemníky Fond bydlení a záchranný fond již plní svůj účel Jak již jistě víte, společnost RPG Byty zřídila v souvislosti s deregulací nájemného a na popud Sdružení nájemníků ČR dva fondy na podporu sociálně potřebných nájemníků: Fond bydlení a Záchranný fond. První je určen seniorům nad 60 let, kteří jsou jedinými uživateli bytu, nemají žádné dluhy na nájemném a službách a byl jim v plné výši přiznán státní příspěvek na bydlení. Výše příspěvku z Fondu bydlení se rovná rozdílu mezi skutečnými a normativními náklady na bydlení, maximálně však 500 Kč měsíčně. Příspěvek je poskytován formou slevy z nájemného a je možno jej čerpat opakovaně, vždy po dobu 3 měsíců, po které je vyplácen přiznaný státní příspěvek na bydlení. Doposud tento příspěvek využilo 483 nájemníků, kterým bylo z Fondu bydlení poskytnuto celkem Kč. Záchranný fond je určen pro nájemníky, kteří se nezaviněně ocitnou v nenadálé tíživé životní situaci. I tito nájemníci mohou získat od společnosti RPG Byty příspěvek formou slevy z nájemného, a to opakovaně. Výše slevy je přitom nastavována individuálně podle závažnosti jednotlivých případů. Žádosti o tento příspěvek posuzuje komise složená jak ze zástupců společnosti RPG Byty, tak ze zástupců Sdružení nájemníků ČR. Během první poloviny letošního roku požádali o příspěvek z tohoto fondu prozatím 3 nájemníci, z nichž dvěma bylo po posouzení oprávněnosti jejich žádosti vyhověno. Detailní podmínky čerpání příspěvků z jednotlivých fondů i formuláře žádostí o tyto příspěvky najdete na nebo na kterémkoli klientském centru společnosti RPG Byty, kde vám ochotně poradí a pomohou i s tím, jak žádosti vyplnit a jak případně zažádat o státní příspěvek na bydlení.

8 8 Nájem nebo vlastní bydlení? Jedním z klíčových rozhodnutí v životě je vyřešit otázku bydlení. Pokud zrovna nezdědíte nemovitost vhodnou k bydlení, musíte se rozhodnout, zda bydlet v nájmu nebo investovat do pořízení vlastního bydlení. Která z těchto alternativ je výhodnější? Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět a finální rozhodnutí závisí na mnoha okolnostech. Důležitá je lokalita, typ zvažovaného bydlení, věk klienta a především jeho finanční možnosti. Nájemní bydlení může mít své výhody Pokud bydlíte v nájemním bydlení, zůstává velkou výhodou možnost přestěhovat se takřka ze dne na den (např. při stěhování za zaměstnáním nebo v případě potřeby změny velikosti bytu). Další výhodou je správa nemovitosti, která připadá na jeho majitele. V podstatě jediné, co je nutno dodržovat, je platit měsíční nájem a spotřebované energie. Pronajímatel často nabízí pronájem se základním nebo i plným vybavením bytu, do kterého pak není nutno dále investovat. Naopak nevýhodou nájemního bydlení je fakt, že peníze vynaložené na nájemné prostě probydlíte a po ukončení nájemního vztahu nevlastníte žádný hmotný majetek. Bydlení ve vlastním je krásný sen Koupě vlastního bydlení patří mezi sny každého z nás. Pocit, že si můžete své bydlení navrhnout, upravit či přestavět zcela dle svých představ, je zkrátka jedinečný. Málokdo si ale může koupit byt či dům tzv. za hotové, a proto většina lidí volí financování pomocí úvěru, velmi často hypotečního. Nejčastěji se jedná o úvěry s tzv. anuitním splácením, kde v počátku klient splácí především úroky, až následně samotnou jistinu. Velmi lákavá je skutečnost, že po splacení poslední splátky hypotečního úvěru vlastníte nemovitost a můžete s ní jakkoli nakládat. Ale to skutečně až po splacení poslední splátky, tedy často za několik desítek let. Během doby splácení přitom nelze se splácenou nemovitostí jednoduše disponovat, ať už v případě dočasné ztráty příjmu nebo např. stěhování za lepší pracovní příležitostí. Proto pokud se rozhodnete pořídit si vlastní nemovitost, je třeba PŘÍKLAD MĚSÍČNÍ KALKULACE VÝDAJŮ ZA BYDLENÍ V NÁJEMNÍM A VLASTNÍM BYTĚ Položka Bydlení v nájmu* Bydlení v nájmu** Bydlení ve vlastním*** informační magazín pro naše nájemníky Vlastní počáteční investice Měsíční nájemné Měsíční splátka hypotéky Pojištění nemovitosti Správa domu Fond oprav Měsíční splátky služeb Studená voda Teplá voda Topení Ohřev TUV Elektřina Plyn Osvětlení ČRo - poplatek ČT - poplatek Celkem měsíčně * Nájemní byt 3+1 v Ostravě-Porubě s deregulovaným nájemným. Zálohy na služby nastavené pro 2 osoby v domácnosti. ** Nájemní byt 3+1 v Ostravě-Porubě vybraný z běžné internetové nabídky pronájmů. Zálohy na služby nastavené pro 2 osoby v domácnosti. *** Byt 3+1 v osobním vlastnictví v hodnotě Kč s úvěrem Kč od ČS s tříletou fixací. Doba splácení 15 let s úrokovou sazbou 4,09 %. Příjmy žadatelů jsou Kč čistého. Zálohy na služby nastaveny pro 2 osoby v domácnosti. Výše příspěvku do fondu oprav se může lišit podle potřeby financování oprav v domě.

9 plánovat skutečně dlouhodobě. A také si uvědomit, že ke splátce úvěru je nutno připočítat ostatní náklady na bydlení jako vodné, stočné, elektřina, plyn, odvoz odpadů, pojištění, fond oprav atd., se kterými ve vlastní nemovitosti musíte počítat. Jak se tedy správně rozhodnout? Jaký způsob je tedy vhodné zvolit k vyřešení své bytové situace? V nájemním bydlení platíme za něco, co nikdy nebudeme vlastnit, a ve vlastním bytě se zavazujeme ke splácení úvěru na mnoho let dopředu. Všude se dnes dočítáme, kolika lidem pro neschopnost splácení úvěru či hypotéky hrozí osobní bankrot nebo exekuce a na splacení jedněch dluhů se zadlužují u dalších společností a dostávají se do tzv. dluhové pasti. Chcete-li mít jistotu, že se do takové situace nedostanete, doporučujeme vám konzultovat své plány s odborníky na oblast financování bydlení. zdroj: MF Dnes O řadu domů se již starají noví domovníci V zájmu dalšího zlepšování kvality poskytovaných služeb se společnost RPG Byty rozhodla zavést ve svých domech domovnickou činnost. Tato služba bude pro nájemníky poskytována bezplatně. V domech, o které se budou domovníci starat, bude umístěna nástěnka s důležitými informacemi souvisejícími s touto službou včetně jména a telefonního čísla příslušného domovníka a s přehledem jeho povinností. Mezi ty patří především: n Kontrola společných prostor domů (včetně sklepů a půd); n Drobné opravy ve společných prostorách domů (výměna žárovek a krytů svítidel, opravy popř. výměny zámků u dveří, seřízení případně výměny samozavíračů, preventivní kontroly stoupačkových ventilů atd.); Havárie prosím i nadále hlaste prostřednictvím nonstop Havarijní linky Závady v bytě a věci administrativní povahy je i nadále nutno vyřizovat na příslušném klientském centru nebo prostřednictvím Zákaznické linky , popř. zasláním u na adresu Na této adrese rádi přijmeme i jakékoli vaše postřehy, podněty, připomínky či výhrady týkající se právě činnosti domovníků, abychom mohli jejich práci co nejlépe vyhodnotit. V současné době pracuje pro společnost RPG Byty již 42 domovníků, kteří se starají o 1942 domů, především v Havířově, Ostravě a Karviné. O tom, zda bude domovnická služba rozšířena i na zbývající části bytového fondu RPG bude rozhodnuto po vyhodnocení zkušeností s činností této první skupiny domovníků. 9informační magazín pro naše nájemníky n Hlášení oprav týkajících se technického stavu domu. O plnění svých povinností musí domovník provádět záznam svým podpisem na příslušný evidenční formulář vykonané činnosti umístěný v domě. Tak mají nájemníci možnost kontrolovat, zda a jak si domovník své povinnosti plní.

10 10 Nová okna je potřeba seřídit V průběhu roku 2011 došlo k plánované masívní výměně oken v našem bytovém fondu. Během jejich užívání v prvních měsících po montáži dochází k jejich mírnému sedání a je nutné provést seřízení. V průběhu zimních měsíců dojde k plošnému seřízení oken u všech bytů, ve kterých výměna proběhla. Jedná se o činnost trvající přibližně 20 minut v jednom bytě. O termínu seřízení budete informování zhotovitelem minimálně dva týdny dopředu. Žádáme vás o součinnost při této činnosti. Druhé plošné seřízení proběhne před vypršením záruční doby na dodávku a montáž oken. Záruční doba činí 60 měsíců. Při jakýchkoli dalších problémech se, prosím, obracejte na kontakt uvedený v předávacím protokolu z výměny oken. DĚKUJEME VÁM ZA VSTŘÍCNOST A SPOLUPRÁCI, BEZ NÍŽ BY K TAKTO MASÍVNÍ VÝMĚNĚ NEMOHLO DOJÍT. POZOR: Klientské centrum Karviná se přestěhovalo Od 19. září je nájemníkům RPG i všem ostatním návštěvníkům k dispozici nové Klientské centrum v Karviné. To původní již svými parametry nevyhovovalo, a proto se společnost RPG Byty rozhodla přemístit je do nových prostor, které jsou lépe dostupné a pro klienty zcela jistě mnohem příjemnější. Klientské centrum Karviná nyní sídlí na Třídě Osvobození 1571/49 v Karviné-Novém Městě. Jedná se o budovu bývalé lékárny poblíž křižovatky s ulicí Havířskou. informační magazín pro naše nájemníky O směny bytů je zájem V březnu letošního roku byla na stránkách spuštěna nová aplikace sloužící zájemcům o směnu bytu v rámci bytového fondu RPG. Jak se ukázalo, o tuto aplikaci je stále větší zájem, neboť nájemníků, kteří hledají menší nebo větší byt podle svých potřeb, je hodně a je dobře, když na sebe mohou získat kontakt a přestěhovat tam, kde budou spokojeni. Uvažujete-li tedy o přestěhování do jiného bytu a nevíte, zda by se nějaký vhodný byt na směnu našel, neváhejte zadat svou nabídku nebo požadavek na naše stránky, aby se o nich ostatní nájemníci dozvěděli.

11 11 Vytíženost Obchodní linky RPG dokazuje zájem o nájemní bydlení 13. července zavedla společnost RPG Byty novou telefonní Obchodní linku Důvodem k tomuto kroku byl stoupající počet volajících zájemců o pronájem bytu, což začínalo výrazně zatěžovat kapacitu Zákaznické linky, která primárně slouží stávajícím nájemníkům pro řešení jejich záležitostí souvisejících s bydlením. A jak se ukazuje, byl to krok správným směrem. Během prvních 6 týdnů od jejího zprovoznění využilo nově zřízenou obchodní linku téměř zájemců o nájemní bydlení. Z toho téměř volajících mělo zájem o konkrétní nabízený byt, další se informovali o možnostech pronájmu bytu obecně. Několik set lidí, kteří Obchodní linku využili, se již stalo nájemníky RPG a byly jim předány byty, které si vybrali. Ze statistických údajů vyplývá, že největší zájem mají volající o byty velikosti 2+1 (42 %) a 1+1 (30 %). Stoupá však i zájem o pronájem větších bytů, a to jak ze strany mladých rodin s dětmi, tak ze strany lidí, kteří chtějí velký byt využít jako dvougenerační. Potěšující skutečností je fakt, že novou Obchodní linku již využívají i stávající nájemníci RPG, kteří se zajímají o směnu bytu, ať už za menší nebo za větší. Mezi volajícími klienty je dokonce i řada těch, kteří dříve v bytech RPG bydleli, poté je opustili a nyní se chtějí vrátit. Provozní doba Obchodní linky je v pracovní dny od 8 do 18 hodin, mimo tuto dobu je možno zanechat vzkaz na záznamníku a volající budou kontaktováni vyškolenými specialisty první následující pracovní den. Nové internetové stránky RPG Byty Ti z našich čtenářů, kteří pravidelně navštěvují internetové stránky, jistě již zaznamenali změnu jejich vzhledu. S ohledem na to, že na tvorbě nových stránek se stále pracuje (a to jak po stránce vzhledové, tak obsahové), omlouváme se předem za případné drobné nedostatky, s nimiž byste se mohli při jejich prohlížení setkat. V každém případě budeme rádi, když nám napíšete, jak se vám nové stránky líbí, popř. co byste na nich ještě rádi vylepšili. Za vaše podněty zaslané na předem děkujeme. informační magazín pro naše nájemníky

12 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HAVARIJNÍ LINKA řeší POUZE havárie NONSTOP SOS 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Městská policie 156 OTEVÍRACÍ DOBA KC Ostrava, Ostrava-Poruba, Havířov a Karviná ZÁKAZNICKÁ LINKA řeší žádosti, dotazy, drobné opravy Po - Pá 7-17 hod. Klientská centra Havířov, Příčná 327/1 Karviná-Nové Město, Tř. Osvobození 1571/49 Ostrava, Kounicova 2929/5 Ostrava-Poruba, Dělnická 411/29 POKLADNA KC Ostrava, Kounicova 5, Ostrava PONDĚLÍ a STŘEDA ÚTERÝ a ČTVRTEK PÁTEK ZAVŘENO PO - ČT PO - ČT PÁTEK Informace pro nájemníky na Na základě opakovaných žádostí ze strany České pošty a dalších doručovatelů žádáme nájemníky, aby dbali na řádné označení svých poštovních schránek. Děkujeme.,,Bydlíme * Informační magazín pro naše nájemníky * Vydává společnost RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava. IČ: , DIČ: CZ * Registrační číslo ministerstva kultury České republiky: MK ČR E * Vedoucí redakční rady: Jana Palová. Složení redakční rady: Pavel Klimeš, Petr Nikel, Petr Handl, Karina Vališová. Kontakt na redakci: Tisk: TISKÁRNA PRINTO spol. s r.o. * Distribuce: Česká pošta * Toto číslo vyšlo v říjnu 2011.

Na opravy domů a bytů uvolníme letos další 1,3 mld. korun

Na opravy domů a bytů uvolníme letos další 1,3 mld. korun Bydlíme č. 1 / DUBEN 2013 Na opravy domů a bytů uvolníme letos další 1,3 mld. korun Také v letošním roce naše společnost pokračuje v rozsáhlé regeneraci a opravách svého bytového fondu. Na opravy a celkovou

Více

informační magazín pro naše nájemníky 02

informační magazín pro naše nájemníky 02 informační magazín pro naše nájemníky 02 červenec 2010 Léto je v plném proudu, ale ani o prázdninách jsme na vás nezapomněli s dalším číslem magazínu Bydlíme, ve kterém se vám snažíme přinášet užitečné

Více

Rázněji proti neplatičům

Rázněji proti neplatičům informační magazín pro naše nájemníky 02 červen 2009 Vážení nájemníci, je tady polovina roku a vám se do rukou dostává letošní druhé číslo informačního magazínu Bydlíme. I tentokrát jsme se snažili, abyste

Více

Nová otevírací doba klientských center

Nová otevírací doba klientských center Bydlíme č. 2 / ČERVEN 2013 Milí čtenáři, do rukou se vám dostává letošní druhé číslo magazínu Bydlíme. Opět vám v něm přinášíme řadu důležitých a zajímavých informací týkajících se nájemního bydlení. Dozvíte

Více

Magazín pro nájemníky společnosti CPI BYTY 1 / 2015

Magazín pro nájemníky společnosti CPI BYTY 1 / 2015 HLAVNÍ TÉMA Vyúčtování služeb. Jak na pohledávky (2-3 str.) Změna technologie tepla v České Lípě (6 str.) upozornění Nelegální instalace a stavební úpravy (4 str.) Bezpečný a čistý domov (5 str.) Deratizace

Více

Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením

Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením Bydlíme č. 1 / DUBEN 2014 Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2013 bude doručeno do schránek nájemníků a uživatelů bytů RPG v souladu s legislativou

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info@bdsvitavy.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů ZPRAVODAJ číslo 1 / 2008 ročník VI. Mostecka Události, které se staly v roce 2007 v Mostě 3 8 Historie a současnost nájemních bytů Reformy financí se odrazí také v ceně tepla Haváriím horkovodu nelze zcela

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

Zpráva auditora. Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE. Praha, listopad 2009. Rozdělovník: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí

Zpráva auditora. Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE. Praha, listopad 2009. Rozdělovník: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí Zpráva auditora Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE Praha, listopad 2009 Rozdělovník: Výtisk č. 1-11: Výtisk č. 12: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí BDO Prima Audit s.r.o. Subjekt, u

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informativní brožura pro cizince Obsah Úvod... 4 I. VLASTNÍCI DOMŮ A BYTŮ V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1. Obce města...5 2. Bytová družstva...5 3. Byty ve vlastnictví...6 4. Ostatní

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 12/2005 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 12/2005 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 12/2005 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Technické služby hodnotí rok 2005 strana 5 O Z Knihy přání a

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informační brožura pro cizince Tato publikace vznikla ve spolupráci Poradny pro integraci, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Komise ministra vnitra ČR pro integraci cizinců.

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 2 2015 Doporučujeme: Výhodný balíček: průkaz PENB plus stanovy Bezešvá izolace ploché střechy Refinancování

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

komerční příloha 25. dubna 2008

komerční příloha 25. dubna 2008 www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do 30. 4. 2008 získáte

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 11/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Obliba Matyldy u Mostečanů stoupá strana 2 O Blíží se čas zimní

Více

Víte, že na své adrese nemáte hlášené sídlo neznámé osoby?

Víte, že na své adrese nemáte hlášené sídlo neznámé osoby? ROČNÍK XVI. ČÍSLO 65 PROSINEC 2009 Vážení spoluobčané, na podzim tohoto roku je tomu už sedm let, kdy jsem poprvé využil kontaktu s Vámi prostřednictvím úvodního sloupku tohoto zpravodaje. Po sedm let

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE Bludný kruh financí Vydal: Městský úřad Kopřivnice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2012 Neprodejné Tato brožura vznikla v rámci projektu prevence kriminality Bludný kruh financí, který je finančně

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení vztahu se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku Customer Relationship Management and its Importance

Více

Příručka Co musím vědět, abych neudělal chybu v nájemním vztahu

Příručka Co musím vědět, abych neudělal chybu v nájemním vztahu 1 Tato příručka vznikla v rámci projektu Bezplatné právní poradenství v oblasti bytové problematiky v roce 2010 podpořeného dotací Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Projekt realizovalo v

Více