ŘÍJEN 02/2011. pro naše. Byty RPG jsou a budou domovem slušných lidí. magazín. nájemníky. informační. str. 4. str. 10. str.10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍJEN 02/2011. pro naše. Byty RPG jsou a budou domovem slušných lidí. magazín. nájemníky. informační. str. 4. str. 10. str.10"

Transkript

1 ŘÍJEN 02/2011 informační magazín pro naše nájemníky Byty RPG jsou a budou domovem slušných lidí. V posledních několika týdnech se začaly Havířovem, Karvinou i některými dalšími městy Moravskoslezského kraje šířit zvěsti o tom, že společnost RPG Byty plánuje sestěhovat do svých bytů nepřizpůsobivé občany z jiných částí republiky. Tyto zcela nepravdivé a ničím nepodložené informace se dokonce objevily i v některých médiích. Chceme proto znovu ubezpečit naše nájemníky, že nic takového nikdy nebylo, není a nebude záměrem naší společnosti a podobné informace jsou pouze účelově šířené fámy. Společnost RPG Byty investovala do regenerace bytového fondu v problematických čtvrtích, jako jsou Havířov-Šumbark, Karviná-Nové Město, Ostrava-Kunčičky, či Orlová-Poruba v posledních dvou letech několik set milionů koruna pokud by se nyní do těchto opravených domů začali stěhovat lidé, kteří by je zanedlouho opět zničili, přišla by veškerá tato snaha vniveč. A jsou-li v některých sociálně slabších částech měst k vidění dlouhodoběji neobsazené byty naší společnosti, pak to není v žádném případě proto, že by se do těchto bytů měli stěhovat problémoví nájemníci, ale právě proto, že tyto byty čekají na nájemníky, kteří pomohou úroveň dané lokality zlepšit. Naše společnost samozřejmě nemůže při obsazování volných bytů nikoho diskriminovat z důvodu rasové, národnostní, náboženské či jiné příslušnosti, ale na druhou stranu máme jako vlastník a pronajímatel zájem na tom, aby v našich domech bydleli pouze takoví lidé, kteří respektují pravidla slušného chování a svým jednáním přispívají ke zkvalitnění sousedských vztahů i celkové úrovni života v jednotlivých lokalitách. Proto jsou také zájemci o nájemní bydlení v bytech RPG důkladně prověřováni a zhruba třetina je jich pro nesplnění přísných kritérií odmítána. S vedením měst, na jejichž území se nachází sociálně problematické lokality, společnost RPG Byty již před několika lety navázala intenzivní spolupráci zaměřenou na zkvalitňování života v těchto čtvrtích a v započaté práci chceme i nadále pokračovat. Do těchto projektů jsou zapojeny jak neziskové organizace zaměřené na komunitní práci, tak terénní pracovníci, pracovníci sociálních odborů a městská, republiková i cizinecká policie. Základním předpokladem pro úspěch jakéhokoli projektu zaměřeného na sociálně vyloučené lokality je totiž vyvážená kombinace preventivních a represivních opatření. Není možné, aby sociálně slabí a mnohdy nepřizpůsobiví občané - ať již z majoritní tak z minoritní části společnosti - donekonečna vyčkávali, co pro ně ostatní udělají, aniž by se oni sami snažili o změny k lepšímu. Tito lidé musí pochopit, že v naší společnosti platí jasně daná pravidla, která všichni slušní lidé respektují a dodržují. A ti, kdo toto respektovat nehodlají, musí počítat se sankcemi. K tomu je ale zapotřebí mít i zákony nastavené tak, aby chránily slušné a postihovaly nepřizpůsobivé. Aby jak vlastníci domů, tak bezpečnostní složky, sociální odbory i další instituce měli dostatečné pravomoci na to rychle a rázně zakročit proti těm, kdo svým chováním obtěžují ostatní řádné občany. Samozřejmě, že pokud se někdo nezaviněně dostane do sociálně tíživé situace, je třeba mu pomoci. A k této pomoci se hlásí i společnost RPG Byty. Není ale možné, aby nadále přetrvával stav, kdy neexistuje žádná státní koncepce sociálního bydlení, kdy systém sociálních dávek je nastaven tak, že mnoha lidem se vůbec nevyplatí pracovat, a kdy mnohdy několik málo nepřizpůsobivých jedinců dokáže komplikovat a ztěžovat život mnoha slušným lidem. Za společnost RPG Byty chceme znovu jasně deklarovat, že stojíme na straně všech řádných a slušných nájemníků. Nejsme sice zodpovědní za chování lidí v našich bytech, protože za své chování zodpovídá každý sám, ale v rámci stávajících zákonných možností hodláme ještě důrazněji postupovat proti těm, jejichž chování bude v rozporu s domovním řádem. Zároveň děkujeme všem nájemníkům, kterým není situace v jejich domech lhostejná a kteří se nebojí upozorňovat na ty, kdo sousedské vztahy soustavně narušují. Ujišťujeme vás, že každým vaším podnětem, i anonymním, se zabýváme a že mnozí z těch, kdo dříve klidné soužití v našich domech narušovali, už tam nebydlí. Byty RPG jsou určeny pro všechny slušné nájemníky. Byty RPG nejsou sběrnou nepřizpůsobivých. Pavel Klimeš Ředitel rezidenčního portfolia INVESTIČNÍ PLÁN PRO ROK 2012 JE PŘED DOKONČENÍM str. 4 O SMĚNY BYTŮ JE ZÁJEM str.10 KLIENTSKÉ CENTRUM KARVINÁ SE PŘESTĚHOVALO str. 10

2 2 Výrokem soudu, evropské komise i policie skončila kauza tzv. bývalých bytů OKD Od posledního vydání magazínu Bydlíme došlo k několika zásadním rozhodnutím, která jsou velmi důležitá jak pro společnost RPG Byty, tak pro její nájemníky. Nejprve 29. dubna 2011 vydal rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v rozhodčím řízení mezi státem a RPG Industries rozhodčí nález, kterým zcela zamítl žalobu státu o 30 miliónů Kč smluvní pokuty za údajné porušení tzv. Privatizační smlouvy z roku Související otázkou, tedy zda zastavením budov ze strany RPG Byty, s.r.o. nedošlo ke spáchání úvěrového podvodu, se zabývala i Policie ČR. Také policie dospěla k závěru, že ke spáchání žádného podvodu nedošlo, a případ odložila. Přibližně dva měsíce po výroku rozhodčího soudu dospěla k závěru svého šetření také Evropská komise, která se zabývala tím, zda při privatizaci OKD, a. s. byla či nebyla poskytnuta nedovolená veřejná podpora. Rozhodčí soud se ve svém nálezu velmi podrobně zabýval tím, zda: n mohlo dojít k rozdělení bývalé OKD, a.s. a přechodu vlastnických práv k tzv. bývalým bytům OKD na společnost RPG Byty, s.r.o.; n existuje povinnost vlastníka aktivně nabídnout byty k odkoupení nájemníkům; n mohla společnost RPG Byty, s.r.o. zřídit k jednotlivým budovám zástavní právo. Podle výroku Evropské komise ze 13. července 2011 stát v roce 2004, když prodával svůj menšinový podíl v důlní společnosti OKD, a.s., neudělal žádnou chybu. Ve zprávě Evropské komise se uvádí: Komise s potěšením oznamuje České republice, že po přezkumu informací přijala rozhodnutí, že prodej podílu ve společnosti OKD, a. s. ve výši 45,88 procenta společnosti KARBON INVEST, a. s. neobsahoval žádný prvek státní podpory. Komise rovněž konstatovala, že cena, za kterou stát své akcie prodal, byla spravedlivá. Ani v případě ocenění majetku nedošlo podle komise k žádnému pochybení. Rozhodčí soud pak dospěl ke zcela jednoznačným a nezpochybnitelným závěrům: n Bývalý bytový fond OKD je zcela po právu majetkem RPG Byty, s.r.o. Privatizační smlouva výslovně nezakazovala rozdělení OKD, a.s. a přechodem bytového fondu na RPG Byty, s.r.o. nebyl porušen zákon ani Privatizační smlouva. informační magazín pro naše nájemníky n Z Privatizační smlouvy nevyplývá povinnost RPG Industries zajistit, že nájemníkům budou průběžně nabízeny bytové jednotky k odkoupení. Tato povinnost by nastala pouze v případě, kdy by došlo nejprve k rozdělení bytových domů tzv. prohlášením vlastníka na jednotlivé bytové jednotky a následně se přistoupilo k prodeji takto vytvořených bytových jednotek. Protože však tato situace nenastala, neexistuje v současnosti ani povinnost zajistit nájemníkům nabídku bytů. n Z Privatizační smlouvy nevyplývá žádné omezení, které by bránilo zřízení zástavního práva k budovám s tzv. bývalými byty OKD. Rozhodčí soud ve svém nálezu velmi podrobně popisuje způsob, jakým jsou ošetřena práva nájemníků. Zcela jasně konstatuje, že zřízením zástavního práva nemohou být zkrácena práva nájemníků, ani práva státu vyplývající z Privatizační smlouvy a zákona.

3 Nové nájemní smlouvy má 98,5 % nájemníků. U soudu skončí max. 300 případů. Je tomu téměř rok, co společnost RPG Byty přišla s ohledem na končící období deregulace za svými nájemníky s návrhem na postupnou úpravu výše nájemného v letech V té době se mnozí pesimisté obávali, že dohoda nájemníků s pronajímateli ohledně nové výše nájemného nebude možná a že soudy budou zavaleny desetitisíci žalob na určení výše nájemného. V případě nájemníků RPG se naštěstí tyto katastrofické scénáře nepotvrdily a dnes má nové nájemní smlouvy již 98,5 % nájemníků dříve bydlících v bytech s regulovaným nájemným. Přitom naprostá většina nájemníků - přes 90 % - přijala návrh ještě před koncem roku Když jsme vás o stavu deregulace informovali v dubnovém čísle Bydlíme, zbývalo z celkového počtu oslovených nájemníků pouze 129 těch, kteří původní návrh zcela odmítli a 683 nájemníků, kteří zaslali svůj vlastní protinávrh. S těmito nájemníky byla vedena celá řada individuálních jednání ve snaze najít řešení akceptovatelné pro obě strany, neboť prioritou společnosti RPG Byty vždy bylo a zůstává se s nájemníky na výši nájemného dohodnout. Bohužel, v některých případech se ani přes veškeré úsilí této dohody dosáhnout nepodařilo, a proto nezbylo nic jiného, než udělat to, co bylo celou dobu avizováno, tedy obrátit se na soud s žádostí o určení výše nájemného. Na počátku září bylo prostřednictvím advokátní kanceláře podáno k soudu několik prvních desítek určovacích žalob a další budou následovat. Je však více než potěšující, že jejich celkový počet by neměl přesáhnout 300. Na dohodu ale není nikdy pozdě, a tak pokud se někdo z doposud nerozhodnutých nájemníků bude přeci jen chtít dohodnout mimosoudně, je kdykoli před zahájením soudního jednání ještě stále možno žalobu stáhnout. Netřeba asi připomínat, že veškeré prostředky získané díky navýšení nájemného investuje společnost RPG Byty do další regenerace bytového fondu, především pak do takových opatření, která přinesou nájemníkům snížení nákladů na bydlení díky úsporám za energie. 3informační magazín pro naše nájemníky

4 4 Investiční plán pro rok 2012 je před dokončením Investiční programy vyhlášené pro rok 2011 jsou v plném proudu. V současné době jsou již vyměněna okna ve více než z plánovaných bytů. Stejně tak probíhají práce na revitalizaci domů zařazených do programu Exteriér V ojedinělých případech, kde došlo ke skluzu oproti oznámeným termínům, se dotčeným nájemníkům omlouváme za způsobené komplikace. I v příštím roce bude naše společnost pokračovat ve zvýšeném investičním úsilí. Mimo pokračování již zavedených programů - Výměna oken, Bezpečnost a společné prostory, Exteriér (zateplování fasád) - se v příštím roce zaměříme zejména na opatření směřující k úspoře nákladů, které nájemnící platí za energie a služby. Jedním z těchto programů bude instalace elektronických poměrových měřičů tepla s dálkovým odečtem, která bude zahájena ve 4. čtvrtletí tohoto roku. Do konce roku 2012 plánujeme instalovat měřiče do všech bytů bytů napojených na dálkové vytápění. Zkušenosti družstev a vlastníků domů, kde byli měřiče instalovány, ukazují úsporu tepla okolo %. Při dnešních cenách energií to pro nájemníky znamená úsporu nemalé finanční částky, řádově lze hovořit o Kč ročně. S podrobnostmi týkajícími se tohoto projektu, budou nájemníci včas předem seznámeni. Tam, kde byly instalovány se dosahuje běžně úspor na spotřebě vody v řádu %, což opět představuje pro nájemníky úsporu nemalé finanční částky. Stejně jako v minulém roce budeme pokračovat i se zateplováním budov a s programem Bezpečnost, v rámci kterého dochází k úpravě společných prostor (vstupní dveře, zvonky, schránky, domovní komunikátory, výmalby a nátěry). Zaměříme se i na zvýšení zabezpečení sklepních prostor - na sklepní okna budou instalovány mříže, tam kde to bude možné z požárního hlediska dojde u průchozích sklepů ke stavebnímu oddělení jednotlivých vchodů a postupně budou rovněž nainstalovány i mříže oddělující sklepy od prostoru schodiště. Nicméně veškerá tato opatření nepomohou zvýšit bezpečnost, pokud nájemníci sami nebudou důsledně dbát na zavírání vchodových dveří a tím zamezení přístupu cizích osob do domu. V rámci velkých oprav budou investice směřovat zejména do generálních oprav střech mnohých domů tak, aby definitivně došlo k odstranění problémů se zatékáním. Rovněž tak bude v řadě domů probíhat výměna stoupaček vody a kanalizace. informační magazín pro naše nájemníky Obdobně se zaměříme v rámci programu Úspora vody na snížení nákladů spojených s odběrem teplé a studené vody. Zejména teplá voda představuje spolu s teplem zdaleka největší položku z plateb za služby. V rámci tohoto programu proběhne napříč bytovým fondem bezplatná instalace spořičů vody na vodovodní baterie. Spořiče vody omezují plýtvání vodou (tedy redukují množství vody, které bez využití proteče při umývání či sprchování). Výměna oken se urychlí Všem nájemníkům s dříve regulovaným nájemným, kteří přijali návrh na úpravu výše nájemného do konce roku 2010, se společnost RPG Byty zavázala za stanovených podmínek vyměnit stará okna za nová plastová nejpozději do konce roku Dnes je ale již jasné, že to bude mnohem dříve. S ohledem na neustále rostoucí ceny energií totiž přijalo vedení společnosti RPG Byty rozhodnutí udělat vše pro to, aby byla výměna oken dokončena již o rok dříve, tedy do konce roku Vždyť jen v letošním roce bude vyměněno oken v bytech. Další výměny pak započnou v příštím roce ihned, jakmile to počasí dovolí. O přesném harmonogramu prací budou samozřejmě nájemníci předem informováni.

5 Postup digitalizace televizních antén na domech RPG V souvislosti s blížícím se ukončením analogového televizního vysílání, k němuž by mělo v Moravskoslezském kraji dojít 11. listopadu 2011, pokračuje společnost RPG Byty v digitalizaci svých domů, aby mohla svým nájemníkům nabídnout službu příjmu digitálního televizního signálu. Digitalizaci provádí společnost PODA, a to buď úpravou společné televizní antény na domě (STA) nebo přivedením optického kabelu. Harmonogram, který byl se společností PODA dohodnut v červnu 2010, je v současné době stále plněn nad stanovený limit. K 31. srpnu 2011 bylo již digitalizováno domů, z toho prostřednictvím optické sítě a úpravou STA. 5informační magazín pro naše nájemníky Snažíme se poskytnout kvalitu i osobní přístup, říká Ing. Martin Šigut, ředitel společnosti PODA a. s., která zajišťuje digitalizaci televizního signálu v bytovém fondu společnosti RPG Byty, s.r.o. Příjem digitálního TV signálu ve více než bytech společnosti RPG Byty musí být dostupný nejpozději na začátku listopadu. Přestože postup prací při přepojování zbrzdily rozsáhlé krádeže kabeláže, časový plán je i nadále dodržován a to dokonce v předstihu. V Ostravě Porubě byly již v srpnu připojeny všechny domy včetně těch, jejichž přepojení bylo plánováno až na konec října. Úspěšně pokračujeme i v Havířově a v dalších oblastech, uvedl ředitel a zakladatel společnosti Ing. Martin Šigut. Nájemníci bytů RPG tak budou mít i po vypnutí analogového signálu k dispozici 11 základních TV programů. V domech přepojených na optickou síť si budou moci vybírat i z dalších služeb, které jsou na této síti běžně nabízeny. Optická síť nejmodernější řešení pro Internet a TV Připojení k Internetu od PODY je nesdílené, což znamená, že poskytovaná rychlost je garantovaná a nedochází k jejímu snížení ani ve špičkách. Klienti nejsou omezováni v čase ani v množství stahovaných dat. Chytrá televize funkce, které usnadňují sledování TV. Pauza (pozastavení pořadu v jeho průběhu), Přetočení (pořadu na jeho začátek) a Nahrávání. Zcela nové možnosti při poskytování služeb pak přináší optická síť. Ta umožňuje nabízet kvalitní nesdílený Internet ve vysokých rychlostech a navíc i televizní služby. Mezi zákazníky PODY jsou nejoblíbenější právě Balíčky TV + Internet, které obě tyto služby spojují. Výhodná nabídka i chytrá televize Balíčky TV + Internet nabízí za příznivou cenu Internet s rychlostí 20 až 100 Mb a 40 kanálů základní televizní nabídky. Základní TV nabídka je u některých tarifů rozšířená ještě o další prémiové programy zdarma. Nájemníci bytů RPG mají navíc slevu 50 Kč měsíčně oproti běžné ceně balíčků. Ceny služeb nezvyšujeme a přitom se neustále snažíme o zlepšení jejich kvality. Věříme, že klienty těší neustálé navyšování rychlosti Internetu, přidávání TV kanálů zdarma i funkce naší chytré televize, dodává Ing. Šigut. Blíž klientům Klientům se PODA snaží být maximálně k dispozici. Z toho důvodu byly v loňském roce otevřeny dvě nové pobočky společnosti v Havířově a v Ostravě Porubě. Příští rok bude otevřena pobočka v Orlové a další je plánována v Karviné, kde budou služby na optické síti dostupné od léta Jak ředitel upřesnil, pro pobočky jsou vybírána místa v dosahu MHD, na dobře viditelném místě a bez schodů tak, aby byly bezproblémů dostupné i starším spoluobčanům. Snažíme se nabízet ty nejlepší služby a být zákazníkům v dosahu. Věříme, že to naši klienti ocení, uzavřel Ing. Šigut. PODA a. s.,tel: ,

6 6 informační magazín pro naše nájemníky Jsme rádi, že za námi chodíte, voláte a píšete Jak jistě víte, potřebujete-li řešit jakoukoli záležitost týkající se bydlení v bytech RPG, máte celou řadu možností, jak to udělat. Od pondělí do čtvrtku jsou otevřena čtyři klientská centra v Ostravě, Ostravě-Porubě, Karviné a Havířově, každý pracovní den od 7 do 17 hodin můžete volat na Zákaznickou linku nebo můžete poslat na adresu Zatímco v minulosti byli nájemníci zvyklí vyřizovat vše především osobně na klientských centrech, od doby zavedení Zákaznické linky a zprovoznění ové adresy pro dotazy nájemníků stoupá výrazně počet těch, kteří využívají i tyto možnosti komunikace. Narůstající počet dotazů pak samozřejmě souvisí také s tím, jak se zvyšuje množství oprav a investičních akcí zaměřených na zkvalitnění bytového fondu, neboť je pochopitelné, že čím více se toho opravuje, tím více komunikace mezi nájemníky a společností RPG Byty probíhá. Pro zajímavost se podívejte na graf znázorňující, jak se vyvíjí počet Kontakty s nájemníky osobních, telefonických a ových kontaktů v posledních letech. S ohledem na neustále se zvyšující počet kontaktů byla proto od září 2011 posílena kapacita Zákaznické linky a jsou přijímána i další opatření, která mají zajistit co nejrychlejší možnou reakci na každý podnět nájemníka. Přestože na společnost RPG Byty jakožto soukromý subjekt se nevztahují žádné správní lhůty (jako např. povinnost odpovědět do 30 dnů), daří se na písemné dotazy nájemníků odpovídat v průměru do sedmi dnů a obslužnost Zákaznické linky je dlouhodobě v průměru 85 %, to znamená, že 85 volajících ze 100 se dovolá na poprvé, popř. jejich čekací doba nepřesáhne v průměru 35 vteřin (což je standard srovnatelný se všemi velkými společnostmi provozujícími tzv. call centra). Pro další usnadnění komunikace vám přinášíme několik rad a informací, které by vám měly posloužit k tomu, abyste své záležitosti týkající se bydlení vyřešili co nejrychleji. Zákaznická linka n Zákaznická linka je v provozu pondělí - pátek v době od 7-17 hod. n Nejvytíženější bývá Zákaznická linka každý pracovní den ráno v době od 8 do 9 hodin. V této době přijímá Zákaznická linka v průměru až 130 hovorů. Svou šanci, že se dovoláte napoprvé a bez dlouhé čekací doby, zvýšíte voláním mimo tuto špičku. n Na Zákaznickou linku volejte v případě, že máte dotaz nebo potřebujete vyřídit běžné záležitosti týkající se bydlení. Dotazy týkající se pronájmu bytu nebo jeho směny směřujte na Obchodní linku , pro nahlášení havárie využijte Havarijní linku Havarijní linka n Havarijní linka je v provozu nonstop. n Havarijní linka slouží skutečně pouze pro hlášení havarijních stavů (např. prasklé potrubí, unikající plyn apod.). Před zavoláním na Havarijní linku proto prosím zvažte, zda záležitost, kterou chcete nahlásit, je skutečně havárie nebo pouze porucha, kterou je možno oznámit písemně em nebo telefonicky na Zákaznickou linku. Nezřídka se totiž stává, že na Havarijní linku volají i lidé, kteří třeba jen potřebují opravit protékající záchod nebo vyměnit žárovku na chodbě. Svým správným posouzením situace možná pomůžete někomu, kdo se potřebuje dovolat a nahlásit skutečnou havárii ohrožující život nebo bezpečnost. n Při volání na Havarijní linku se snažte popsat svůj problém co nejstručněji, ale zároveň co nej-

7 přesněji. Operátorům tak umožníte rychlé vyhodnocení situace a zajištění co nejrychlejšího řešení. Nejdůležitějšími informacemi jsou: adresa, kde k havárii došlo; popis havárie, určení místa havárie (který byt, které patro, popř. která část společných prostor); sdělení jména volajícího a telefonního čísla, na které je možno volat v případě potřeby dalších informací. antivirovými programy vyhodnoceny jako nevyžádaná reklama nebo nevyžádaná pošta a místo doručení může dojít k jejich automatickému smazání. n V případě, že svůj dotaz chcete adresovat přímo konkrétnímu příjemci, uveďte to prosím do políčka Předmět (např. Dotaz pro pana Jana Nováka, obchodní oddělení). město, tel. spojení), abychom vás mohli snáze kontaktovat. Písemná komunikace ová komunikace n Pro zasílání dotazů, podnětů i stížností slouží jednotná adresa Pracovníci Zákaznické linky pak příchozí y vyhodnocují a podle jejich obsahu je předávají k vyřízení konkrétním zaměstnancům. n Nezapomínejte v záhlaví u vyplňovat políčko Předmět, kam uvedete, čeho se týká. y bez Předmětu mohou být n Nezasílejte tentýž na více adres. zaslaný na adresu se vždy dostane do správných rukou. Tím, že rozešlete více příjemcům, pouze zdržíte proces vyřízení vašeho požadavku, neboť stejnou záležitostí se bude muset zabývat více lidí, kteří by mezitím mohli řešit požadavky dalších nájemníků. n Do u uvádějte úplné kontaktní údaje (jméno, příjmení, ulice, č.p., Veškeré dopisy (dotazy, žádosti, dokumenty...) adresujte na RPG Byty, s.r.o. Gregorova 2582/3, Ostrava, bez ohledu na to, pod které klientské centrum spadáte. n Na písemné dotazy nájemníků se snažíme odpovídat co nejrychleji. 7informační magazín pro naše nájemníky Fond bydlení a záchranný fond již plní svůj účel Jak již jistě víte, společnost RPG Byty zřídila v souvislosti s deregulací nájemného a na popud Sdružení nájemníků ČR dva fondy na podporu sociálně potřebných nájemníků: Fond bydlení a Záchranný fond. První je určen seniorům nad 60 let, kteří jsou jedinými uživateli bytu, nemají žádné dluhy na nájemném a službách a byl jim v plné výši přiznán státní příspěvek na bydlení. Výše příspěvku z Fondu bydlení se rovná rozdílu mezi skutečnými a normativními náklady na bydlení, maximálně však 500 Kč měsíčně. Příspěvek je poskytován formou slevy z nájemného a je možno jej čerpat opakovaně, vždy po dobu 3 měsíců, po které je vyplácen přiznaný státní příspěvek na bydlení. Doposud tento příspěvek využilo 483 nájemníků, kterým bylo z Fondu bydlení poskytnuto celkem Kč. Záchranný fond je určen pro nájemníky, kteří se nezaviněně ocitnou v nenadálé tíživé životní situaci. I tito nájemníci mohou získat od společnosti RPG Byty příspěvek formou slevy z nájemného, a to opakovaně. Výše slevy je přitom nastavována individuálně podle závažnosti jednotlivých případů. Žádosti o tento příspěvek posuzuje komise složená jak ze zástupců společnosti RPG Byty, tak ze zástupců Sdružení nájemníků ČR. Během první poloviny letošního roku požádali o příspěvek z tohoto fondu prozatím 3 nájemníci, z nichž dvěma bylo po posouzení oprávněnosti jejich žádosti vyhověno. Detailní podmínky čerpání příspěvků z jednotlivých fondů i formuláře žádostí o tyto příspěvky najdete na nebo na kterémkoli klientském centru společnosti RPG Byty, kde vám ochotně poradí a pomohou i s tím, jak žádosti vyplnit a jak případně zažádat o státní příspěvek na bydlení.

8 8 Nájem nebo vlastní bydlení? Jedním z klíčových rozhodnutí v životě je vyřešit otázku bydlení. Pokud zrovna nezdědíte nemovitost vhodnou k bydlení, musíte se rozhodnout, zda bydlet v nájmu nebo investovat do pořízení vlastního bydlení. Která z těchto alternativ je výhodnější? Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět a finální rozhodnutí závisí na mnoha okolnostech. Důležitá je lokalita, typ zvažovaného bydlení, věk klienta a především jeho finanční možnosti. Nájemní bydlení může mít své výhody Pokud bydlíte v nájemním bydlení, zůstává velkou výhodou možnost přestěhovat se takřka ze dne na den (např. při stěhování za zaměstnáním nebo v případě potřeby změny velikosti bytu). Další výhodou je správa nemovitosti, která připadá na jeho majitele. V podstatě jediné, co je nutno dodržovat, je platit měsíční nájem a spotřebované energie. Pronajímatel často nabízí pronájem se základním nebo i plným vybavením bytu, do kterého pak není nutno dále investovat. Naopak nevýhodou nájemního bydlení je fakt, že peníze vynaložené na nájemné prostě probydlíte a po ukončení nájemního vztahu nevlastníte žádný hmotný majetek. Bydlení ve vlastním je krásný sen Koupě vlastního bydlení patří mezi sny každého z nás. Pocit, že si můžete své bydlení navrhnout, upravit či přestavět zcela dle svých představ, je zkrátka jedinečný. Málokdo si ale může koupit byt či dům tzv. za hotové, a proto většina lidí volí financování pomocí úvěru, velmi často hypotečního. Nejčastěji se jedná o úvěry s tzv. anuitním splácením, kde v počátku klient splácí především úroky, až následně samotnou jistinu. Velmi lákavá je skutečnost, že po splacení poslední splátky hypotečního úvěru vlastníte nemovitost a můžete s ní jakkoli nakládat. Ale to skutečně až po splacení poslední splátky, tedy často za několik desítek let. Během doby splácení přitom nelze se splácenou nemovitostí jednoduše disponovat, ať už v případě dočasné ztráty příjmu nebo např. stěhování za lepší pracovní příležitostí. Proto pokud se rozhodnete pořídit si vlastní nemovitost, je třeba PŘÍKLAD MĚSÍČNÍ KALKULACE VÝDAJŮ ZA BYDLENÍ V NÁJEMNÍM A VLASTNÍM BYTĚ Položka Bydlení v nájmu* Bydlení v nájmu** Bydlení ve vlastním*** informační magazín pro naše nájemníky Vlastní počáteční investice Měsíční nájemné Měsíční splátka hypotéky Pojištění nemovitosti Správa domu Fond oprav Měsíční splátky služeb Studená voda Teplá voda Topení Ohřev TUV Elektřina Plyn Osvětlení ČRo - poplatek ČT - poplatek Celkem měsíčně * Nájemní byt 3+1 v Ostravě-Porubě s deregulovaným nájemným. Zálohy na služby nastavené pro 2 osoby v domácnosti. ** Nájemní byt 3+1 v Ostravě-Porubě vybraný z běžné internetové nabídky pronájmů. Zálohy na služby nastavené pro 2 osoby v domácnosti. *** Byt 3+1 v osobním vlastnictví v hodnotě Kč s úvěrem Kč od ČS s tříletou fixací. Doba splácení 15 let s úrokovou sazbou 4,09 %. Příjmy žadatelů jsou Kč čistého. Zálohy na služby nastaveny pro 2 osoby v domácnosti. Výše příspěvku do fondu oprav se může lišit podle potřeby financování oprav v domě.

9 plánovat skutečně dlouhodobě. A také si uvědomit, že ke splátce úvěru je nutno připočítat ostatní náklady na bydlení jako vodné, stočné, elektřina, plyn, odvoz odpadů, pojištění, fond oprav atd., se kterými ve vlastní nemovitosti musíte počítat. Jak se tedy správně rozhodnout? Jaký způsob je tedy vhodné zvolit k vyřešení své bytové situace? V nájemním bydlení platíme za něco, co nikdy nebudeme vlastnit, a ve vlastním bytě se zavazujeme ke splácení úvěru na mnoho let dopředu. Všude se dnes dočítáme, kolika lidem pro neschopnost splácení úvěru či hypotéky hrozí osobní bankrot nebo exekuce a na splacení jedněch dluhů se zadlužují u dalších společností a dostávají se do tzv. dluhové pasti. Chcete-li mít jistotu, že se do takové situace nedostanete, doporučujeme vám konzultovat své plány s odborníky na oblast financování bydlení. zdroj: MF Dnes O řadu domů se již starají noví domovníci V zájmu dalšího zlepšování kvality poskytovaných služeb se společnost RPG Byty rozhodla zavést ve svých domech domovnickou činnost. Tato služba bude pro nájemníky poskytována bezplatně. V domech, o které se budou domovníci starat, bude umístěna nástěnka s důležitými informacemi souvisejícími s touto službou včetně jména a telefonního čísla příslušného domovníka a s přehledem jeho povinností. Mezi ty patří především: n Kontrola společných prostor domů (včetně sklepů a půd); n Drobné opravy ve společných prostorách domů (výměna žárovek a krytů svítidel, opravy popř. výměny zámků u dveří, seřízení případně výměny samozavíračů, preventivní kontroly stoupačkových ventilů atd.); Havárie prosím i nadále hlaste prostřednictvím nonstop Havarijní linky Závady v bytě a věci administrativní povahy je i nadále nutno vyřizovat na příslušném klientském centru nebo prostřednictvím Zákaznické linky , popř. zasláním u na adresu Na této adrese rádi přijmeme i jakékoli vaše postřehy, podněty, připomínky či výhrady týkající se právě činnosti domovníků, abychom mohli jejich práci co nejlépe vyhodnotit. V současné době pracuje pro společnost RPG Byty již 42 domovníků, kteří se starají o 1942 domů, především v Havířově, Ostravě a Karviné. O tom, zda bude domovnická služba rozšířena i na zbývající části bytového fondu RPG bude rozhodnuto po vyhodnocení zkušeností s činností této první skupiny domovníků. 9informační magazín pro naše nájemníky n Hlášení oprav týkajících se technického stavu domu. O plnění svých povinností musí domovník provádět záznam svým podpisem na příslušný evidenční formulář vykonané činnosti umístěný v domě. Tak mají nájemníci možnost kontrolovat, zda a jak si domovník své povinnosti plní.

10 10 Nová okna je potřeba seřídit V průběhu roku 2011 došlo k plánované masívní výměně oken v našem bytovém fondu. Během jejich užívání v prvních měsících po montáži dochází k jejich mírnému sedání a je nutné provést seřízení. V průběhu zimních měsíců dojde k plošnému seřízení oken u všech bytů, ve kterých výměna proběhla. Jedná se o činnost trvající přibližně 20 minut v jednom bytě. O termínu seřízení budete informování zhotovitelem minimálně dva týdny dopředu. Žádáme vás o součinnost při této činnosti. Druhé plošné seřízení proběhne před vypršením záruční doby na dodávku a montáž oken. Záruční doba činí 60 měsíců. Při jakýchkoli dalších problémech se, prosím, obracejte na kontakt uvedený v předávacím protokolu z výměny oken. DĚKUJEME VÁM ZA VSTŘÍCNOST A SPOLUPRÁCI, BEZ NÍŽ BY K TAKTO MASÍVNÍ VÝMĚNĚ NEMOHLO DOJÍT. POZOR: Klientské centrum Karviná se přestěhovalo Od 19. září je nájemníkům RPG i všem ostatním návštěvníkům k dispozici nové Klientské centrum v Karviné. To původní již svými parametry nevyhovovalo, a proto se společnost RPG Byty rozhodla přemístit je do nových prostor, které jsou lépe dostupné a pro klienty zcela jistě mnohem příjemnější. Klientské centrum Karviná nyní sídlí na Třídě Osvobození 1571/49 v Karviné-Novém Městě. Jedná se o budovu bývalé lékárny poblíž křižovatky s ulicí Havířskou. informační magazín pro naše nájemníky O směny bytů je zájem V březnu letošního roku byla na stránkách spuštěna nová aplikace sloužící zájemcům o směnu bytu v rámci bytového fondu RPG. Jak se ukázalo, o tuto aplikaci je stále větší zájem, neboť nájemníků, kteří hledají menší nebo větší byt podle svých potřeb, je hodně a je dobře, když na sebe mohou získat kontakt a přestěhovat tam, kde budou spokojeni. Uvažujete-li tedy o přestěhování do jiného bytu a nevíte, zda by se nějaký vhodný byt na směnu našel, neváhejte zadat svou nabídku nebo požadavek na naše stránky, aby se o nich ostatní nájemníci dozvěděli.

11 11 Vytíženost Obchodní linky RPG dokazuje zájem o nájemní bydlení 13. července zavedla společnost RPG Byty novou telefonní Obchodní linku Důvodem k tomuto kroku byl stoupající počet volajících zájemců o pronájem bytu, což začínalo výrazně zatěžovat kapacitu Zákaznické linky, která primárně slouží stávajícím nájemníkům pro řešení jejich záležitostí souvisejících s bydlením. A jak se ukazuje, byl to krok správným směrem. Během prvních 6 týdnů od jejího zprovoznění využilo nově zřízenou obchodní linku téměř zájemců o nájemní bydlení. Z toho téměř volajících mělo zájem o konkrétní nabízený byt, další se informovali o možnostech pronájmu bytu obecně. Několik set lidí, kteří Obchodní linku využili, se již stalo nájemníky RPG a byly jim předány byty, které si vybrali. Ze statistických údajů vyplývá, že největší zájem mají volající o byty velikosti 2+1 (42 %) a 1+1 (30 %). Stoupá však i zájem o pronájem větších bytů, a to jak ze strany mladých rodin s dětmi, tak ze strany lidí, kteří chtějí velký byt využít jako dvougenerační. Potěšující skutečností je fakt, že novou Obchodní linku již využívají i stávající nájemníci RPG, kteří se zajímají o směnu bytu, ať už za menší nebo za větší. Mezi volajícími klienty je dokonce i řada těch, kteří dříve v bytech RPG bydleli, poté je opustili a nyní se chtějí vrátit. Provozní doba Obchodní linky je v pracovní dny od 8 do 18 hodin, mimo tuto dobu je možno zanechat vzkaz na záznamníku a volající budou kontaktováni vyškolenými specialisty první následující pracovní den. Nové internetové stránky RPG Byty Ti z našich čtenářů, kteří pravidelně navštěvují internetové stránky, jistě již zaznamenali změnu jejich vzhledu. S ohledem na to, že na tvorbě nových stránek se stále pracuje (a to jak po stránce vzhledové, tak obsahové), omlouváme se předem za případné drobné nedostatky, s nimiž byste se mohli při jejich prohlížení setkat. V každém případě budeme rádi, když nám napíšete, jak se vám nové stránky líbí, popř. co byste na nich ještě rádi vylepšili. Za vaše podněty zaslané na předem děkujeme. informační magazín pro naše nájemníky

12 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HAVARIJNÍ LINKA řeší POUZE havárie NONSTOP SOS 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Městská policie 156 OTEVÍRACÍ DOBA KC Ostrava, Ostrava-Poruba, Havířov a Karviná ZÁKAZNICKÁ LINKA řeší žádosti, dotazy, drobné opravy Po - Pá 7-17 hod. Klientská centra Havířov, Příčná 327/1 Karviná-Nové Město, Tř. Osvobození 1571/49 Ostrava, Kounicova 2929/5 Ostrava-Poruba, Dělnická 411/29 POKLADNA KC Ostrava, Kounicova 5, Ostrava PONDĚLÍ a STŘEDA ÚTERÝ a ČTVRTEK PÁTEK ZAVŘENO PO - ČT PO - ČT PÁTEK Informace pro nájemníky na Na základě opakovaných žádostí ze strany České pošty a dalších doručovatelů žádáme nájemníky, aby dbali na řádné označení svých poštovních schránek. Děkujeme.,,Bydlíme * Informační magazín pro naše nájemníky * Vydává společnost RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava. IČ: , DIČ: CZ * Registrační číslo ministerstva kultury České republiky: MK ČR E * Vedoucí redakční rady: Jana Palová. Složení redakční rady: Pavel Klimeš, Petr Nikel, Petr Handl, Karina Vališová. Kontakt na redakci: Tisk: TISKÁRNA PRINTO spol. s r.o. * Distribuce: Česká pošta * Toto číslo vyšlo v říjnu 2011.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

speciál informační magazín pro naše nájemníky

speciál informační magazín pro naše nájemníky informační magazín pro naše nájemníky speciál Vážení nájemníci, dostává se vám do rukou speciální vydání informačního magazínu Bydlíme, který je tentokrát věnován výhradně problematice nájemného a nákladů

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB _ KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti inet4 s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK & OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STR. 5 AKCE / KONTAKT

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti SIMELON, s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 DIGITÁLNÍ TELEVIZE STR. 3-4 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 5 CENÍK ZAŘÍZENÍ & OSTATNÍ / KONTAKTY STR.

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 2.4.2009 18:45 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Yveta Bravencová Hana Marková Miroslav Klíma Martin Krejčí Angel Dončev Přizván: Příští zasedání:

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 7. 2014 Plánovaná aktualizace: červenec 2015 Standard č.

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 10.1.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma pan a paní

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Leeds Homes je způsob, který lidem umožňuje získat cenově dostupné bydlení v Leedsu.

Leeds Homes je způsob, který lidem umožňuje získat cenově dostupné bydlení v Leedsu. LEEDS HOMES (BYDLENÍ V LEEDSU) Průvodce k pronájmu poskytovanému formou výběru Leedský městský úřad Co je Leeds Homes? Leeds Homes je způsob, který lidem umožňuje získat cenově dostupné bydlení v Leedsu.

Více

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem Vážení vlastníci, rádi bychom vám předložili anketu a na základě jejího výsledku se rozhodli, jak dále postupovat v organizaci akce "bývalá kotelna". Rádi bychom vám též celý problém souhrně vysvětlili

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Odpov di na nej ast jší dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm

Odpov di na nej ast jší dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm Odpovědi na nejčastější dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví 1 Druhy bydlení Podle formy vlastnictví: Byt v osobním vlastnictví Družstevní byt Nájemní byt Ostatní Byt v osobním vlastnictví

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587 Reklamační řád Platný od 1. 8. 2012 Obsah 1 Rozsah

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12.12.2006 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 8.2.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Yveta Bravencová Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a paní

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4.

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4. Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem?

Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem? Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem? Ceny nemovitostí šly v poslední době dolů a v současnosti jsou na zajímavých úrovních. Přitom investice do nemovitostí a příjem z jejich pronájmů jsou

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -8. modul Jak si pořídit vlastní bydlení

Finanční gramotnost pro SŠ -8. modul Jak si pořídit vlastní bydlení Modul č. 8 Ing. Miroslav Škvára O bydlení Vzpomínáte si na rodinný rozpočet? Co tvoří výdaje rodiny: Bydlení je nejvýznamnější položkou!!! Bydlení patří mezi základní potřeby člověka. Nákladné je jednak

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb.

VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. VYHLÁŠKA č. 275/2006 Sb. ze dne 31. května 2006, kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

Co je to vlastně nájem?

Co je to vlastně nájem? 1. kapitola > Bytová potřeba 11 nájemního bydlení a nájemních smluv. Pro smlouvy obecně platí, že pokud byly uzavřeny do konce roku 2013, budou se řídit i nadále původní právní úpravou. Nájemní smlouvy

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu V Brně dne 15. ledna 2009 Sp. zn.: 2794/2008/VOP/ZV Zpráva o šetření ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se obrátil Ing. Š., bytem Brno (dále jen stěžovatel ), se stížností na

Více

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104. Sociální služba sociální rehabilitace PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104. Sociální služba sociální rehabilitace PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY 1 Obecná ustanovení MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 MENS

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci únoru roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA

DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA 10.10.2012 CO JE SLUŽBA DINO? Unikátní nová služba sdružení DINO (Dluhové inkaso obyvatelstva České pošty), která pomáhá lidem řešit vzniklý peněžitý závazek. Vznikla jako reakce

Více

DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA PREZENTACE PRO OBCHODNÍ PARTNERY VERZE 1.0

DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA PREZENTACE PRO OBCHODNÍ PARTNERY VERZE 1.0 DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA PREZENTACE PRO OBCHODNÍ PARTNERY VERZE 1.0 CO JE SLUŽBA DINO? Unikátní nová služba České pošty a advokátní kanceláře Kubištová & Co. (Sdružení DINO), která pomáhá lidem řešit

Více

České Budějovice, 17.10.2008. Vážená paní, vážený pane, vážení,

České Budějovice, 17.10.2008. Vážená paní, vážený pane, vážení, České Budějovice, 17.10.2008 Vážená paní, vážený pane, vážení, obracím se na Vás s nabídkou zapojit se společně s městem České Budějovice do čerpání nevratných dotací z prostředků fondů EU. Město České

Více

Č. j.: S 122/01-123/01-152/3415/01-Po V Brně dne 17. srpna 2001

Č. j.: S 122/01-123/01-152/3415/01-Po V Brně dne 17. srpna 2001 Č. j.: S 122/01-123/01-152/3415/01-Po V Brně dne 17. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení vedeném pod č.j. S 122/01-152 zahájeném dne 18. 6. 2001 a ve správním řízení vedeném

Více

Zabezpečení krizové komunikace prostřednictvím mobilních telefonů

Zabezpečení krizové komunikace prostřednictvím mobilních telefonů Zabezpečení krizové komunikace prostřednictvím mobilních telefonů - Aktuální stav k 29. 4. 2008 MV generální ředitelství HZS ČR Jak budete informováni o nových podmínkách? Od 1. 5. 2008 budou všechny kontaktní

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Kompletní ceník služeb pro domácnosti. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Kompletní ceník služeb pro domácnosti. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Kompletní ceník služeb pro domácnosti Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Rychlost připojení PŘIPOJENÍ K INTERNETU BRNO, OSTRAVA, PRAHA net.tv (zdarma) net.tv (kanály) Mobil (zdarma) Aktivační poplatek

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY I. PRAVIDLA VYŘIZOVÁNÍ PODNĚTŮ, PŘIPOMÍNEK, STÍŽNOSTÍ PRO UŽIVATELE SLUŽBY 1) Obecná ustanovení MENS SANA o.s. má stanovena pravidla pro vyřizování podnětů,

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Systém technické ochrany společných prostor a bytových jednotek v sytému nájemního bydlení, prevence škod. DEFENDIT, s.r.o. Poděbradova 1833/99 702 00 Moravská Ostrava Ing. Petra Václavíková Petr König

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Místo realizace: Domov Bílá Opava Závaznost pro: Domov se zvláštním režimem Platnost od: 01. 06. 2014 Nespokojený

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více