âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007"

Transkript

1 âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY kolaãky a koláci, Ïákynû a Ïáci, puber- Èaãky a puberèáci Zdá se vám toto oslovení divné? Zkrátka a dobfie, tento ãlánek je pro vás v echny, ktefií si díky Marii Terezii plníte na na í kole povinnou kolní docházku a t ká se - jak jinak - na eho kolního ãasopisu. Toto je jiï ãtvrté ãíslo a já mám jedno obrovské, vlastnû tak trochu novoroãní pfiání. Jak uï jsem uvedla v e, ãasopis by mûl b t pfiedev ím vá, tedy ÏákÛ na í koly. Pfiiznejme si ale, Ïe zatím se nijak zvlá tní zájem z va ich fiad o publikování v ãasopisu nevyskytl. Pfiíspûvky, kter mi zaplàujeme stránky BuÀky jsou zvelké vût iny prací dospûl ch, tedy pedagogû na í koly. Toto ale nebylo cílem vydávání kolního ãasopisu. Chtûli jsme, aby vût ina ãlánkû a rûzn ch literárních dílek byla od vás. My jsme tu hlavnû proto, abychom zajistili pfiepis pfiíspûvkû a koneãné vydání ãasopisu, obsah by mûl b t pfiedev ím na vás. Z tohoto dûvodu jsme na zaãátku urãili redakãní radu, ve které byl zkaïdé tfiídy jeden zástupce, jehoï úkolem vlastnû bylo tak trochu vás navést k psaní pfiíspûvkû. Trochu mû mrzí, Ïe na setkání redakãní rady pfii li poprvé v ichni zástupci, ale na dal í uï dorazili pouze vyslanci tfií tfiíd a na poslední schûzku pfii la pouze jedna dívka z 8.A! Nemyslíte, Ïe to je patn pfiístup? Rozhlas ve kole funguje a pokud v nûkter ch tfiídách ne, jistû jste si schopni mezi sebou sdûlit spoustu tfieba i nepodstatn ch informací, tak proã ne zrovna tuto? Pokuste se prosím pfiistupovat k vám svûfiené práci o trochu zodpovûdnûji, myslím, Ïe by byla koda úspû nû rozjet ãasopis pfiibrzdit nebo dokonce zastavit tím, Ïe pro vás jeho obsah nebude nijak zvlá È zajímav. Proto navrhuji jedno snadné fie ení. KaÏdá tfiída se pokusí dodat do ãasopisu vïdy alespoà jeden jedin pfiíspûvek. Je na vás, jestli to bude vyprávûní, úvaha, pfiání, nápad, návrh, anketa, prûzkum, zajímavosti, básniãka, kfiíïovka, hádanka, kreslen ãi psan vtip nebo je tû cokoli jiného. Je jen na vás, zda pfiíspûvek bude dílem spoleãn m nebo jen nûkoho zva í tfiídy. Jde jen o to, aby vût ina tfiíd neodevzdala tfieba jen kfiíïovku, mûjte vïdy alespoà nûco, jak se fiíká, v záloze. Je tû jednu námitku bych mûla. Sudoku je sice zajímavá a roz ífiená zábava, ale nûjak ji okopírovat z jakéhokoli ãasopisu, pfiipsat své jméno a odevzdat jako vlastní pfiíspûvek nedá Ïádnou práci, ale není to zas aï tak fér k tûm, kdo opravdu sami nûco vymyslí. Nemá nûkdo zvás nápad tfieba na nûjakou zajímavou rubriku? Samozfiejmû, Ïe mnoïství va ich pfiíspûvkû není nijak omezeno a pokud se v e do jednoho ãísla ãasopisu nevmûstná, zafiadíme ho do nûkterého zdal ích vydání. Vûfiím, Ïe se tento návrh ujme, neboè v ichni víme, Ïe máme kolu plnou ikovn ch a schopn ch dûtí, a abyste mûli alespoà pfiedstavu, jak by to mûlo vypadat, do tohoto ãísla nám svûj pfiíspûvek pfiipravila tfiída 3.A spoleãnû se sv m tfiídním, panem uãitelem Kotenem. Pfieãtûte si, jak zajímavû v jejich tfiídû pracují. K.Jaklová Leto ní vánoãní prázdniny jsem byla u babiãky, která bydlí na venkovû, nedaleko Pfiibyslavi. Vesnice má málo obyvatel, ale já tam jezdím moc ráda, protoïe babiãka bydlí na statku. Ten je zafiízen starobyl m nábytkem a ve svém pfiíbytku na mû ãeká moje milá kobylka JÛlinka. Je celá hnûdá a na hlavû má bílou lysinku.vïdycky kdyï pfiijedu, tak mû rave 3. A aneb jak pracujeme s Harrym Probíráme vyjmenovaná slova a hodnû se snaïíme ãíst. KdyÏ narazíme na slovo, kterému nerozumíme, rozdáme si do skupin slovníky spisovné ãe tiny. KaÏdá skupiny dostane 4-5 slov s neznám m v znamem. Ta si najdou ve slovníku a v ichni ve skupinû se v znam slov nauãí a vzájemnû se prozkou í. Potom pan uãitel obejde skupiny, kaïd ve skupinû si vytáhne lístek jiné barvy. Tak vzniknou nové skupiny podle barev. KaÏd v této skupinû umí v znam sv ch slov (z pûvodní skupiny) a seznámí s nimi ostatní ve skupinû. NeÏ v ak zaãneme hledat ve slovníku, zeptá se pan uãitel Co si myslíte, Ïe toto slovo znamená? A nûkdy se stfielí vedle: Biograf?... Ïák: Je to, jak se tam prodávají foèáky. Ilustrátor?... Ïák: Ilustrátor opravuje lustry. Co mûïeme urãit u sloves?... Ïák: Osobu, zvífie a vûc. Vysvûtli v znam slova p fiit se...ïák: To je, kdyï se slepice p fií aï lítá pefií. Jedna perliãka v rámci rozvoje komunikaãních dovedností: Uãitel: Honzo, nemluv! Îák: Já nemluvím, já mu jenom nûco fiíkám. V ãeském jazyce máme ãarodûjnou tfiídu a pracujeme s LEXIKONEM VYJMENOVA- N CH SLOV. Plníme rûzné magické úkoly a ten, kdo je v echny splní, získá v uãní ãarodûjûv list Harryho Pottera ze koly v Bradavicích. Nejprve se Ïáci musí nauãit magickou formuli: Kdo umí nazpamûè odfiíkat vïdy znova, v echna kouzelná vyjmenovaná slova a do pfiíbûhû je posbírá, pak se brána na svût (Jakubovi) otvírá. NeboÈ jen ten, kdo umí vtipnou ka i jíst, Dostane v uãní ãarodûjûv list. Dal í úkoly, které Ïáci musí splnit jsou: Mít pfiítele, kter mi pomûïe v nouzi; nauãit se tajná vyjmenovaná slova; napsat pfiíbûh, kde budou pouïita v echna tajná vyjmenovaná slova - mimochodem, zkuste si takov pfiíbûh vymyslet, aby mûl smysl. Není to aï tak jednoduché, ale tfieba Martina Lito ová nebo Krist na Hadrabová to zvládly (a rozhodnû nejsou zna í tfiídy jediné):

2 dostnû vítá. Kromû JÛlinky má je tû jin dobytek. Krávu Straãenu a b ka Pepu. Toho se moc bojím. O Pepu se stará str ãek Zbynûk, kter tu má svûj byt a je s ním velká legrace. Babiãku mám moc ráda. I pfies svûj vûk je bystrá. Uãí mû poznávat staré obyãeje a také sbírá rûzné byliny, které su íme na pûdû. Jednou bych tu ráda bydlela. Jednoho krásného letního dne se Honza s Petrem rozjeli jako obyãejnû kaïd m rokem k babiãce, do malé vesniãky u Pfiibyslavi. Peãlivû zamkli byt a velmi spûchali, chtûli b t co nejdfiíve na nádraïí. Tû ili se na obyvatele malé vesniãky, mezi kter mi mûli spoustu kamarádû. Cestou vlakem chlapci sledovali míhající se pfiíbytky a na loukách pasoucí se dobytek. Po pfiíjezdu na místo museli chlapci pfiejít pfies louku, ve které poskakovaly bystré zelené kobylky a nedaleko v ohradû se pásl b k. Babiãka bydlela v malém útulném domku, kter uvnitfi zdobil krásn vyfiezávan nábytek a vûnû su en ch bylinek. Setkání s babiãkou bylo velmi radostné a Èastné a v ichni se radovali, Ïe se opût se li a stráví spolu celé prázdniny. Máme taky svou hymnu na melodii zmacha a ebestové. Zazpíváme si ji vïdycky, kdyï je nám smutno nebo kdyï chceme, aby se nám lépe pracovalo. Nakonec je na kaïdého Ïáka tfiídy jedna sloka právû o nûm. Zkuste si ji zazpívat tfieba ve va í tfiídû: My jsme Ïáci 3.A, matika nás zajímá, rádi ãteme, pí eme, obãas si zablbneme. Ve tfiídû je veselo, dáme ruku na ãelo, kreslíme, zpíváme, pak si ruce podáme. Máme tady rybiãky, my jsme chytré hlaviãky, prvouka, matika, nikdo se nezad chá. Pí em, ãteme, cviãíme, vesele se bavíme, slovesa-tûlesa, vyjdeme si do lesa. O pfiestávce svaãíme, dobroty se najíme, máme tfiídní dohodu, ochutnáme jahodu. Harry Pottera tu máme, rádi na nûj koukáme, Hermionu taky, pou tíme si draky. Udûlali jsme si mezi sebou anketu. Odpovídali jsme na otázku: Co se mi líbí ve tfiídû nebo ve kole? Z odpovûdí vybíráme: Ïe hrajeme hry a Ïe mûïeme pracovat na poãítaãi a dûláme pokusy Ïe tu máme akvárko Ïe tu máme Harryho Pottera a Ïe tu dûláme spoustu her ve kole se mi líbí bazén, tûlocviãna a papou ci mám rád geometrii, poãítání a ãesk jazyk hry a písniãky Ïe máme hodného pana uãitele Ïe pan uãitel nepí e poznámky a místo toho máme kolo trestû tfiídní hymna, hry, pokusy a akvárium rûzné soutûïe Ïe chodíme na bruslení andulky a nová stfiecha fiády vyvolen superãlovûãe a zvífiátka v hale Moc dûkujeme dûtem a panu uãiteli ze 3.A za tyto pfiíspûvky a doufáme, Ïe tímto dali tfieèáci i ostatním tfiídám návod, námût nebo nápad. íkejme tomu jak chceme, hlavnû toho vyuïít. Pfiem leli jste nûkdy nad tím, kolik rûzn ch kfiestních jmen nosí Ïáci na í koly? Která jména jsou nejãastûj í a která se objevují jen jednou? Tak si tipnûte je tû neï se podíváte na mal prûzkum, kter pro nás udûlala Terka Mouãková a Kája Jaklová z 8.A. Zaãneme od tûch, která jsou zastoupena nejvíce, a protoïe mají holky pfiednost, mrkneme se na jména dívãí. Nejãastûj í dívãí jméno na na í kole je KATE INA a vyskytuje se 10x; 7x tu máme TEREZU 6x MARKÉTU A NIKOLU 5x LUCII 4x PETRU, MICHAELU, MARTINU, KRIST NU a KAROLÍNU 3x ADÉLU a VERONIKU 2x DENISU, STANISLAVU, DOMINIKU, ZUZANU, TùPÁNKU, PAVLÍNU, MARII a ANDREU Nejvzácnûj í jména, to znamená ta, která se tu objevují pouze jednou, jsou tato: PATRICIE, SABINA, PAVLA, NIKOL, NATÁLIE, ELI KA, SIMONA, BARBORA, HANA, GABRIELA, DIANA, MILU E, MIRIAM, MONIKA, MARGITA, ALENA, ADRI- ANA, VLADùNA, VALERIE, KLAUDIE, JANA, LADA a LENKA. Tak a podíváme se na jména chlapecká. Nejhojnûji se u na ich ÏákÛ vyskytuje jméno JAN, a to hned 8x 7x je zde zastoupeno jméno MARTIN 6x JI Í 5x JAKUB, LUKÁ a DAVID 4x VÁCLAV, TOMÁ, PAVEL a PATRIK 3x VOJTùCH, KAREL, JOSEF, OND EJ a RADEK po dvou tu máme MATùJE, MICHALA, MIROSLAVA, MARKA, VILÉMA, JARO- MÍRA, PETRA a DANIELA. No a koneãnû jména, která tu máme pouze jednou: MILAN, MICHAEL, MAXIM, MARCEL, ADAM, ANTONÍN, VÍT, JAROSLAV, LIBOR, LADISLAV, DAN, TùPÁN, ZDENùK, STANISLAV, DENIS, DOMINIK, BRONISLAV a FILIP. Kdo správnû poãítá, rûzn ch jmen se na na í kole vyskytuje pfiesnû 84. Docela zajímavé, ne? Jak se holky nebály... Tak na na í kole se na lo pár nad encû, ktefií se nebojí chemie. Vesmûs to jsou dívky. Zajímav úkaz, protoïe vût inou jsou na Ïíraviny a v buchy zvûdavûj í ho i. Holky od fiíjna fie ily zajímavé teoretické úlohy kolního kola chemické olympiády, louskaly po veãerech alchymistickou literaturu. Do historie, sice ne aï tak dlouhé, se v tûchto úlohách totiï dostaly. Zkus hádat, co skr vají názvy jako je luãbi tka, rtutitka, uhlec, sifiec ãi solík nebo kostík. Îe má chemie i svou poezii, lze usoudit z pokynû vylij roztok na áteãek farforov nebo zhistorického vysvûtlení, Ïe lze dva prvky tûsnû a památnû spojit. Zaãátkem ledna dívky ãekala praktická úloha a test kolního kola této olympiády. Po seãtení v ech bodû vy ly jako horké favoritky do okresního kola dívky z9. tfiídy Mí a indeláfiová a Monika Farská. Z dal ích soutûïících dívek z8. tfiídy dopadla bodovû lépe Kája Jaklová. I tak si KáÈa Králová z8.a, která skonãila ve kolním kole na 4. místû, zaslouïí pochvalu, bojovala jako lvice. V pátek 26.ledna postupující dívky z1.-3. místa kolního kola vyrazily soutûïit do okresního kola. Ano, ten pátek, co mûly ostatní dûti fieditelské volno a pár kamarádek si zlegrace neodpustilo r pnout do holek jak se jim bude krásnû ráno spát, zatímco ony budou v té dobû muãit své mozkové závity nûkde v Ústí!. Dívky nemûly nakonec ãeho litovat, neboè dosáhly skvûl ch v sledkû. Kája Jaklová, která se chemii uãí teprve pûl roku, se umístila v konkurenci deváèákû (aï na jednu dal í v jimku) na 14. místû z22! Naprost triumf pfiedvedly Mí a indeláfiová sv m 3.místem a Monika Farská dokonce místem 2.! Je tû jednou dívkám gratulujeme, udûlaly v em obrovskou radost. Mí e a Monãe budeme drïet palce v krajském kole, které se uskuteãní v bfieznu. Holky, díky! Hanka Palounková, uãitelka chemie BU KA 2 / 2007

3 Ve ãtvrtek 18. ledna probûhl na na í kole zápis dûtí, které se v záfií tohoto roku stanou prvàáãky. Zapsat se pfii lo spoleãnû s rodiãi 21 dûtí. Hned po vstupu do koly zavedly budoucí koláky papírové stopy rozmístûné po podlaze pfiímo do pohádky. JiÏ tradiãnû absolvovaly dûti zápis spoleãnû s pohádkov mi postavami, za které se pro tento den vydávali nûktefií dobrovolníci zfiad na ich ÏákÛ. Zatímco dûti v doprovodu ÏákÛ druhého stupnû putovaly po tfiídách, za jejichï dvefimi na nû ãekaly pohádkové úkoly, rodiãe si mohli v klidu uãebny páté tfiídy vyplnit ve - Pohádkov zápis do 1. tfiídy. do 1. tfiídy keré formuláfie a dotazníky potfiebné pro zahájení kolní docházky sv ch dûtí. Poté mohli své ratolesti (ov em jen v duchu) povzbuzovat pfii plnûní nejrûznûj ích úkolû za odborného dohledu bytostí z pohádek a samozfiejmû na ich uãitelû. Spoleãnû s paní uãitelkou Pefiichovou je v souãasné první tfiídû pfiivítala Karkulka, u paní uãitelky Kubíãkové ve druhé tfiídû si pod dohledem Mafienky a jeïibaby naloupaly perníãky, paní uãitelka Stará na nû v uãebnû ãtvrté tfiídy ãekala se Snûhurkou, paní uãitelce Chlumecké ve tfietí B byla k ruce Popelka a pana uãitele Kotena hlídali ve tfietí A pejsek s koãiãkou. Od v ech pohádkov ch bytostí vím, Ïe byly dûti moc ikovné a plnûní úkolû je bavilo. Navíc si kaïdé znich odneslo nûkolik dáreãkû, vyroben ch dûtmi zobou kolních druïin, kter m tímto moc dûkujeme. Samozfiejmû, Ïe dûkujeme i v em ÏákÛm, ktefií se ve svém volném ãase dobrovolnû vûnovali budoucím prvàáãkûm, byli nápomocni pfii pfiípravû leto ního zápisu a poté do veãerních hodin pomáhali s úklidem tfiíd. Doufáme, Ïe se dûtem v na í kole líbilo nejen prostfiedí, ale Ïe jim byli sympatiãtí i uãitelé a Ïe se na nás budou v záfií tû it. Pavla Tamá ová z8.a nejenïe byla jedním ztûch, ktefií pfii leto ním zápisu pomáhali, ale je tû pro ná ãasopis udûlala men í anketu. Ptala se budoucích prvàákû: Tû í se do koly?...fanda, Adélka a Jirka odpovûdûli, Ïe ano; Luká ek se pr tû í hodnû a Dan fiekl zkrátka jasnû (jakoby to bylo samozfiejmé); tûpánovi se ale do koly moc nechce. Jak pfiedmût tû bude asi bavit?...fandu, tûpána a Dana pr ãtení; Adélka s Luká em a Jirkou si myslí, Ïe to bude matematika. Chtûl(a) bys mít radûji pana uãitele nebo paní uãitelku? A proã?...fanda: Uãitele. Jsem chlap. (smích); Luká taky uãitele, ale proã, to neví.; Adélka radûji paní uãitelku, protoïe je pr hodnûj í; Jirka se tûpánem si také pfiejí víc paní uãitelku, no a Dan odpovûdûl: Uãitele. V iml jsem si, kter to je. Pan uãitel Koten. (to asi nebude on, snad nebude Dan zklaman ). Pavla se ale neptala jen dûtí, trochu zpovídala i jejich rodiãe: Pamatujete si na svûj zápis do první tfiídy?... maminky tûpána a Adélky se pr nepamatují; paní fieditelka zdej ího dûtského domova, která zastupuje rodiãe, si vzpomnûla akorát na to, Ïe mûla tenkrát Èastn pocit, protoïe jí bylo 5 let; a tatínek Jirky si pr pamatuje... jedinû cestu. Jak pfiedmût byl vá oblíben?... maminka tûpána mûla nejradûji matematiku; paní fieditelku DD a maminku Adélky bavil zase ãesk jazyk; tatínek Jirky mûl rád tûlocvik. Doporuãil(a) byste svému dítûti radûji paní uãitelku nebo pana uãitele?...maminka tûpána neví, paní fieditelka si myslí, Ïe je to jedno; maminka Adélky: Tak nad tím nepfiem lím. A tatínek Jirky v tom myslím má jasno: Nûkoho, kdo ho zvládne. K.Jaklová Pfiijímací zkou ky 28. únor byl posledním termínem, do kdy mûli v ichni vycházející Ïáci podat pfiihlá ku k dal ímu studiu. AÏ na jednu v jimku se to také v em podafiilo. Dal ích 14 dní mají tfiídní uãitelé, v chovn poradce a fieditelka koly na to, aby na pfiihlá kách zkontrolovali správnost údajû, doplnili známky za poslední dva roãníky a pfiihlá ky doruãili na pfiíslu né vytouïené koly. Pfiijímací zkou ky probûhnou 23. dubna. UÏ dnes v ak fiada ÏákÛ ví, Ïe Ïádné zkou ky dûlat nebudou, Ïe na jejich oboru probûhne jen pfiijímací fiízení - fieditel koly s komisí na základû pfiihlá ek rozhodne o pfiijetí ãi nepfiijetí Ïáka. Vût ina dûtí na základû této informace polevila ve kolní práci, vïdyè uï nemohou nic ovlivnit. Je marné jim neustále pfiipomínat, Ïe stfiední koly poãítají s jist mi znalostmi ze základky, a to i zdruhého pololetí. Nebo snad tito leno i chtûjí vypadnout ze zvolené koly hned v prvním roãníku? Nechat mozek pûl roku zahálet je pfiece jen luxus... Kontrola pfiihlá ek pfiinesla nûkterá zajímavá zji tûní. PfiestoÏe dûti nacviãovaly vyplnûní tûchto tiskopisû, najednou byl problém zejména ve správném oznaãení zdravotního stavu. Objevili jsme také, Ïe máme novou paní fieditelku - podpis jedné dívky se objevil na místû urãeném právû pro fieditelku koly. Ze kolní druïiny V pátek 26.ledna mûli v ichni Ïáci na í koly mimofiádné fieditelské volno. V provozu byly jen kolní druïiny. Dûti, které do druïiny pfii ly, si mohly krátit ãas prací ãi hraním na poãítaãi, byli jsme bruslit a hlavnû díky nádhernému zimnímu poãasí a spoustû snûhu jsme si zafiádili. Posuìte sami. Smutné je, Ïe jsme si zimních radovánek neuïili dlouho, jiï za dva dny bylo po snûhu. Mladí achisté v 1. lize - gratulujeme Krásného úspûchu se v sobotu doãkali na i mladí achisté. V závûreãném turnaji krajského pfieboru opût nena li pfiemoïitele a s celkovou bilancí 6 v her a 1 remízou se probojovali do 1.ãeské ligy mládeïe. Úspûch je o to cennûj í, Ïe vût inu druïstva tvofií páèáci. Na e vítûzná sestava: Jirka Buchar, Dan Barto, Tomá Hadraba, Tomá Jeníãek, Jára Horáãek (ná b val Ïák) a Martina Svobodová. Blahopfiejeme a drïíme palce v 1.lize, na kterou se na i borci jistû dobfie pfiipraví. ZároveÀ dûkuji v em rodiãûm na ich hráãû za jejich podporu - v sledky dûtí jsou i jejich zásluhou. Michal Bürgermeister BU KA 3 / 2007

4 V ichni víme, Ïe na i kolu nav tûvují i dûti ze zdej ího dûtského domova, kter má v Povrlech pfiechodné pûsobi tû. Jedna moc fajn holka z 8.A v dûtském domovû Ïije od maliãka a takhle básnicky sepsala své pocity. MÒJ ÎIVOT JiÏ stále Ïiji v dûcáku, ale zato v pfiepychovém baráku. JelikoÏ máma mû tam dala, velkou lásku mi jen vzala. Mám tam jednu tetu, které hodnû vûfiím, kdyï mám nûco na srdci, hnedka se jí svûfiím. Mám u ní tu dûvûru, kterou nechci ztratit, krásnou lodí chtûla bych s ní plachtit. Po mofii, po fiece, bylo by to krajinou, já chtûla bych s ní, ne s jinou. AÏ doplujem zas do dáli, budem vidût jen útesové korály. Potom v ak vystoupíme na pláïi, budem se chtít koupat, náhle zjistíme, Ïe brambory jdem loupat. AÏ oloupeme brambory, budem se jen smát, za chvíli se fiekne: Dûti, uï pûjdem spát. Ráno se zas probudím, ale zato vím, Ïe tety láskou se den naplní. Co myslíte, nejsou ta slova pfiinejmen ím k zamy lení? Nad ãím? To uï je na kaïdém z vás. Úplnû první pfiíspûvek od prvàáãka máme díky Adélce Dolinské. Básniãka, kterou pr sloïila sama, je moc povedená - posuìte sami. Na rûïov bodláãek, posadil se ãmeláãek. Jmenuje se Brunda, kdopak ho teì sundá? âmeláãek se sundá sám, nebojte se, já ho znám. Tfiídní uãitel 7.tfiídy mûl pocit, Ïe vydafienou slohovou práci Vladûny Nové bychom si mûli pfieãíst v ichni. Hledáte zajímavé stránky na internetu? Na nûkteré znich Vás upozoràujeme: Poznání, omalovánky, pohádky, hry a soutûïe pro mlad í dûti: Pro dûti v nemocnici - Hry, hádanky a jinou zábavu najdete tfieba na tûchto stránkách: (klub deskov ch her, pokladnice her vãetnû pravidel) (hry, soutûïe) (hry, pfiáníãka, zajímavosti) (hlavolamy, slovní hfiíãky) (pouãení, zábava, rozcestník) (návody pro ikovné dûti) Pro star í dûti a mládeï jsou tu stránky: (hudba, taháky, chat, diskuse) (zábava, chat, seznamka, ankety, burza, muzika, film) (magazín pro voln ãas dûtí a mládeïe) www,.icm.cz (informaãní centrum pro mládeï) (zpracované referáty, informace, maturitní otázky) (obecné informace -náctníkûm, hry, sport, hudba) (sdruïení dûtí a mládeïe) Co se t ká literatury, knih a vûbec kolství, doporuãujeme vám mrknout se na stránky: vvk.cuni.cz (virtuální tulák, plné texty dûtské beletrie i v angliãtinû a nûmãinû) (seznam autorû, literárních smûrû, Nobelova cena) (informaãní zdroj pro uãitele, rodiãe a dûti) (web pro základní a stfiední koly) INZERTNÍ OKÉNKO Tanãíte rádi HIP-HOP? Tak neváhejte a pfiijìte si zatancovat!!! Kam? Do Studia TETA, Bfií Mr tíkû, Stfiekov. Kdy: V úter h, h, 17-18,30 h nebo ve ãtvrtek 17,30-18,30 h ãi 18,15-19,45 h. Tû íme se na vás!!! Kontakt: Je na téma: Líãení - Mé oblíbené místo Mé oblíbené místo uprostfied pfiírody je u babiãky na chalupû. Ta se nachází u Rokycan ve vesniãce, která se naz vá V enice. Babiãka má velkou zahradu s ovocn mi stromy a spoustu ovocn ch kefiû - napfi. kefi s ãern m rybízem, jostou a angre tem. V polovinû zahrádky je záhon s krásn mi kvûtinami. Okolo chalupy je v ude les. KdyÏ vyjdu zvrátek a jdu kousek po silnici a kousek po polní cestû, uï jsem v lese a sbírám houby. Dal í pû inou vyjdu u hfii tû, kde se hraje ãeská házená. Za hfii - tûm je opût les. JestliÏe jdu dál lesem, objeví se pfiede mnou krásná studánka s prûzraãnou pitnou vodou. Zajímavostí je, Ïe pro vodu ze studánky si jezdí skoro celá vesnice. KdyÏ pfiejdu lávku od studánky, ocitnu se u fieky, za kterou v létû stanují dûti. Pokud se vrátím zpût do vesnice, na zaãátku lesa jsou vinice, také je tam kukufiiãné pole a obilí. Tolik pfiírody jsem je tû u Ïádné vesnice nevidûla. Veãer sedíme na zahrádce, pozorujeme hvûzdy a posloucháme nádherné ticho kolem, které obãas pfieru í cvrkot cvrãkû nebo kvákání Ïab od potoka. Já osobnû s panem uãitelem souhlasím, moc ráda bych se na takové místo taky podívala. Vy snad ne? Dûti z prvního stupnû pfiivolávají jaro. Pozvánka... V sobotu 31. bfiezna se uskuteãní tradiãní kolní bál, na kter vás srdeãnû zveme. Zajistûte si vãas hlídání dûtí, dobrou náladu, pozvûte své pfiátele a urãitû pfiijìte! Tû íme se na vás. - BliÏ í informace zvefiejníme ve vitrinû v obci, sledujte ji. BU KA 4 / 2007

5 Nové vûciãky do tvé hlaviãky Má nûjakou FOBII??? Ne? Tfieba o tom ani neví. Je totiï spousta fobií a, mají ty nejhûfie vyslovitelné názvy, které jsou stra idelné uï kdyï je ãte. Ví vûbec, co fobie je? Ne? Tak mrkej! Pokud tû nûkdy znûjaké vûci nebo situace najednou pfiepadne obava, pfiestoïe ví, Ïe je hloupost se bát, nedokáïe strach pfiekonat. Ano, jde o fobii. Fobie jsou du evní nemoci a je jich nepfieberné mnoïství. Mrkneme se na ty nejznámûj í a nejzajímavûj í a vezmeme to hezky podle abecedy. Tak napfiíklad achluofobie je chorobná obava ze tmy; akrofobie je docela obvyklá a trpí jí v ichni, kdo mají strach zv ek, pokud má utkvûl strach zlidí kolem sebe, tfieba v dopravním prostfiedku, divadle ãi na ulici, pak trpí androfobií, tedy utkvûl m strachem zlidí. âasto se bojíme i pfiírodních jevû, tfieba strachu zpovodní se fiíká anglofobie, ta (podle mû) vûbec nejhor í fobie je strach zpavoukû a jmenuje se arachnofobie. U A je tû zûstaneme a to s aichmofobií, Co takhle SUDOKU od Veroniky âadkové z 8.B? coï je strach zostr ch pfiedmûtû (napadlo mû, Ïe by jí povinnû mûly mít v echny malé dûti, ubylo by úrazû. Tfieba se dá naoãkovat...). Ailurofobie je chorobn strach zkoãek. Tak a máme tu B. Zajímavá fobie je strach zjehly, jmenuje se belonefobie. Jsme u C. Co takhle cereutofobie? Nevíte? No to je pfiece strach zklaunû (koho by to napadlo! Já tedy nemám klauny zrovna v lásce, ale Ïe by hned fobie?). Pokraãujeme: Byl jsi nûkdy na koncertû, v stavû nebo na jiném místû, kde bylo moc a moc lidí? Cítil jsi mezi nimi takovou tíseà, Ïe bys nejradûji utekl nûkam pryã? Tyto obavy se naz vají xenofobie a znamenají strach z davu lidí; eremofobií trpí ten, kdo má strach b t sám; Pokud bys byl komár, hematofobií bys urãitû netrpûl, trpí jí lidé, ktefií se bojí krve; nosofobie je strach znemocí; pyrofobie strach zohnû; A vûbec nejhor í název má triskaidekafobie, coï je strach zãísla tfiináct. No chápete to?! J O V H R A D D E N A U T O L U P O O O B A G R Y T U L O S L Í P A N O S I N A K S H O U B A N E L Mám pro vás úkol. Zjistûte, podle ãeho nebo koho se naz vá fobie z pavoukû. Odpovûdi napi te na lísteãek a pfiedejte kterémukoli vyuãujícímu. VÏdy, kdyï takto pfiedáváte nûjak pfiíspûvek do na eho ãasopisu, napi te na viditelné místo slovo ãasopis a nemûlo by samozfiejmû chybût va e jméno a tfiída Pak uï se dostane do správn ch rukou. K.Jaklová Víte pfiesnû, co je to klonování? UÏ jste o nûm urãitû pfiinejmen ím sly eli, nûktefií moïná i ãetli. Klonování vypadá jako zázrak. Vûdci vezmou buàku ztûla dospûlého zvífiete a vytvofií mu zní genetického dvojníka ãili klon. Zdatnû jim v tom pomáhá samiãí pohlavní buàka - vajíãko. Klonování je vlastnû podraz na vajíãku. Vûdci je zbaví jeho vlastní dûdiãné informace a místo ní mu podstrãí dûdiãnou informaci buàky ztûla dospûlého zvífiete. KdyÏ si poãínají dostateãnû ikovnû, propadne vajíãko dojmu, Ïe bylo právû oplozeno, a zaãne se vyvíjet v zárodek. Z nûj se pak mûïe narodit klon. (z ãasopisu ABC) Víte, které zvífie bylo jako první na svûtû klonováno a jak se jmenovalo? Napi te nám to. kfiíïovky, hádanky O M O R T U V A M E K O L O O S E N O C O S U Ě E CH D T C O Č T B L Ž E Á M O S D Ů M N M Á CH A T Í Jaká v znamná událost byla v mûsíci lednu? To se dozvíte aï vy krtáte v echna slova z osmismûrky od Káti Králové z 8.B. nos, slon, pusa, dûm, jablko, jo, auto, hora, den, hrad, dolina, los, bagr, lípa, lup, autobus, les, Ina, oko, ano, seno, nemoc, kolo, co, noc, lecos, Ámos, tma, ách, máchat, houba, holub, most, MÏe, hroch, sto. BU KA 5 / 2007

6 V tvarné a literární soutûïe Umíte hezky kreslit ãi malovat? Chtûli byste se stát spisovateli nebo prostû jen rádi o nûãem pí ete? Ano? Pak jsou následující fiádky urãeny právû Vám. âesk svaz ochráncû pfiírody Tilia z Krásné Lípy vyhla uje V TVARNOU SOUTùÎ pro Matefiské koly a 1. stupeà Základních kol (1. kategorie jsou M a 2. kategorie je 1. st. Z ) na téma: âil Ïivot ve vodû a na bfiezích fiek, rybníkû a tûní NP âeské v carsko a LITERÁRNÍ SOUTùÎ pro v echny na téma: Lososí fieka - pfiíbûh putujícího lososa Pfiíbûhy, povídky, reportáïe ãi básniãky, které jsou originální, zajímavé, vtipé a pouãné, mû- Ïete zasílat na CD nebo disketách ãi mailem na adresu: (velikost díla není omezena). Svá díla oznaãená v tvarná soutûï (a kategorie) nebo literární soutûï posílejte na adresu: TZ BUK - âsop Tilia, Krásn buk 32, Krásná Lípa. Uzávûrka pro obû soutûïe je 30.dubna 2007 Poznámka redakce: Pokud se zúãastníte literární soutûïe, doporuãujeme si nejprve o lososech nûco pfieãíst. MoÏností kde vyhledat informace máte spoustu. Máme tu je tû jednu soutûï, jejímiï vyhla ovateli jsou Multimedia ART a Internetov ãasopis JABLKO.cz. Jmenuje se KaÏd jednou zaãíná... Jde o celostátní literární soutûï pro Ïáky v oblasti tvûrãího psaní. SOUTùÎNÍ KATEGORIE: Ïáci tfiíd Z Ïáci tfiíd Z Ïáci tfiíd Z a odpovídající roã. gymnázií Ïáci tfiíd a odpovídající roãníky gymnázií âtení spí e pro Pololetí - jak jsme na tom? 31. ledna jsme ukonãili vydáním vysvûdãení první pololetí kolního roku. Pro nûkoho to byla radostná slavnostní chvíle, nûkomu naopak pfiinesla trochu smutku. Podívejme se na celkové v sledky: Do na í koly chodí celkem 207 dûtí, ztoho 104 chlapci a 103 dívky. Nejvíc ÏákÛ je v 9. tfiídû (24), následují páèáci (21). S vyznamenáním prospûlo 87 ÏákÛ, prospûlo 111 a neprospûlo 9 ÏákÛ. Uãitelé zhodnotili v kony dûtí celkem jedniãkami, na vysvûdãení dále rozdali 632 dvojek, 455 trojek, 192 ãtyfiek a 24 pûtek. PrÛmûrná známka ve kole byla 1,75. Z jednotliv ch tfiíd mûla nejlep í prûmûr dle oãekávání 1. tfiída (1,20) následovaná 3.A (1,24). Nejvíc pfiidat by mûli Ïáci 8.B s prûmûrn m prospûchem 2,54 a deváèáci (2,36). BU KA 6 / 2007 Psát je moïné v rûzn ch literárních tématech - prózou i poezií. Témata prací jsou volná, ale máme tu námût a inspiraci na témata: Pro Ïáky 1.stupnû Z : - Moje zvífiátko - Co bych si pfiál (a) od Kouzelné víly - MÛj záïitek - Co mi povídal mûj ply ov mazlíãek - MÛj koníãek Pro Ïáky 2.stupnû Z a gymnázia - V nouzi pozná pfiítele - Jak se dûlá díra do svûta - MÛj dobr skutek - UÏ aby to bylo za mnou - Jsem na jiné planetû Práce zasílejte v elektronické i papírové podobû (psané rukou i ti tûné) do 15.dubna 2007 na adresu: Multimedia ART (literární soutûï) Velké Losiny 173, nebo na ovou adresu Pokud jde o chování, bylo u 200 dûtí hodnoceno jako velmi dobré (1), u 5 dûtí jako uspokojivé (2) a ve 2 pfiípadech jako ménû uspokojivé (3). V echny dûti dohromady zame kaly bûhem 1. pololetí hodin, ztoho je 113 hodin neomluven ch. Nejmen í absenci mûly dûti ve 4. tfiídû s prûmûrn m poãtem zame kan ch hodin 29,87, málo chybí i prv- Àáãci (prûmûrnû 31,89 hod). Naopak nejvût í absenci mají Ïáci 8. B (57,44 hod na Ïáka), následuje 7. tfiída (51,65 hod), 3.B (51,55 hod a 5. tfiída (51,43 hod). Budou dûti na jafie ménû marodit? Pochvalu tfiídních uãitelû zapsanou na vysvûdãení si domû odneslo 36 ÏákÛ, pochvalu Doprovodné údaje pfii zasílání díla Jméno a pfiíjmení autora; vûk; tfiída, název, adresa koly; soutûïní kategorie; adresa bydli tû; jméno vedoucího uãitele; prohlá ení autora, Ïe text je jeho v hradním dílem; souhlas s umístûním na internetu. Dal í v tvarnou soutûï pro dûti a mládeï do 15 let vyhla uje Eurocentrum Ústí nad Labem u pfiíleïitosti oslav 50. v roãí podpisu ímsk ch smluv. Téma: Jak si dûti hrají v Evropû Do soutûïe jsou pfiijímány v tvarné práce provedené libovolnou technikou (malba, kresba, linoryt apod.) ve formátu A4 aï A3. SoutûÏ je vyhlá ena k 1. bfieznu 2007; díla je nutné zaslat po tou nebo em: E nebo doruãit osobnû na níïe uvedenou adresu nejpozdûji do BliÏ í informace poskytneme ve kole. Uãitelé v hlubokém zamy lení. Vytvofiit nov vzdûlávací program není vûbec snadné. fieditelky koly 3 Ïákynû. Napomenutí tfiídních uãitelû a dûtky tfiídních uãitelû byly udûlovány prûbûïnû, vût inou za opakované zapomínání pomûcek, patnou domácí pfiípravu (úkoly) a za poru ování kolního fiádu. editelsk ch dûtek bylo udûleno celkem 5, a to za neomluvenou absenci, opakované neplnûní kolních povinností, vulgární vyjadfiování ãi arogantní a poniïující chování vûãi spoluïákûm. V ichni máte nyní moïnost srovnání s ostatními spoluïáky a vyvození patfiiãn ch závûrû podle toho, jak va e v sledky odpovídají va im moïnostem. Tak co, jsou nûkde je tû skryté rezervy? Nebo stojí dosaïen v kon za pofiádnou odmûnu? Jitka Farská

7 VyuÏíváme dotací z Evropské unie a rozpoãtu âeské republiky Pfied ãasem jsme vás informovali o podání projektu na tvorbu kolního vzdûlávacího programu pro na i kolu. Rozhodnutím Ministerstva kolství, mládeïe a tûlov chovy âr v rámci Operaãního programu CZ Rozvoj lidsk ch zdrojû v Opatfiení ZkvalitÀování vzdûlávání ve kolách a kolsk ch zafiízeních a rozvoj podpûrn ch systémû vzdûlávání byl ná projekt na tvorbu a realizaci kolního vzdûlávacího programu s celkov mi náklady ,- Kã podpofien. O celé záleïitosti jsme jiï informovali na podzimních tfiídních schûzkách rodiãe. VÏdyÈ právû Va e dûti budou v sledky projektu uïívat. programu Zaãít spolu; pfiipravíme dokument, kter bude ná, kter budeme spoleãnû obhajovat i realizovat, a to jde vïdy lépe u materiálû vlastních neï u cizích a nadiktovan ch. O úskalích víme a jsme pfiipraveni je zdolat. Co je obsahem projektu? Obsahem projektu je proces tvorby a následná postupná realizace kolního vzdûlávacího programu s dûrazem na rozvoj klíãov ch kompetencí ÏákÛ. V dobû trvání projektu bude VP ovûfiován v 1. a 6. roãníku ve k. roce kace formou úãasti na semináfiích, pfiedná - kách a workshopech dle jejich volby a samostudiem, ke kterému kola zajistí (alespoà zãásti) odborné publikace. Po skonãení projektu nabídneme ve spolupráci s poboãkou NIDV v Ústí nad Labem a pedag. centry Ústeckého kraje prostfiednictvím na ich lektorû své metodické a didaktické zku enosti uãitelûm dal ích kol (minimálnû 3 lektofii). RovnûÏ studentûm UJEP Ústí nad Labem nabídneme své zku enosti a pfiedpokládáme spolupráci a PedF UJEP minimálnû na stejné úrovni jako dosud (praxe studentû, Schválením nového kolského zákona a Rámcového vzdûlávacího programu pro základní vzdûlávání jsme byli postaveni pfied úkol vytvofiit si svûj vlastní kolní vzdûlávací program pro základní vzdûlávání (dále jen VP). Pochopili jsme, Ïe máme jedineãnou pfiíleïitost vytvofiit si svûj program, podle kterého by se dobfie pracovalo na im ÏákÛm, a Ïe nastala situace, kdy na základû vlastních pfiedstav a zku- eností, spoleãn m úsilím v ech pedagogû koly a pro potfieby konkrétních ÏákÛ mûïeme vytvofiit ucelen vzdûlávací program. Podle vlastního vzdûlávacího programu zaãneme pracovat v 1. a 6. roãníku od 1. záfií 2007, v dal ích letech se postupnû pfiidají dal í roãníky. Jsme si vûdomi toho, Ïe tento nov projev pedagogické autonomie a svobody má své nesporné pfiednosti, ale i úskalí. Pfiednosti spatfiujeme v tom, Ïe: vytváfiíme VP pro své Ïáky a dûvûrnû známé podmínky, na základû toho, co dobfie zvládáme, a zpûsobem, kter si sami stanovíme a dál budeme rozvíjet; mûïeme spoleãnû hledat nové moïnosti efektivního vzdûlávání, eliminovat v e nepodstatné, zatûïující, neefektivní; propojíme, co jsme dosud ãasto dûlali kaïd zvlá È a s rûzn mi zámûry; vytvofiíme dokument, kter se stane základem pro dal í zkvalitàování na í vzdûlávací ãinnosti v rámci celé koly i u kaïdého znás; uplatníme své zku enosti z osvûdãeného Uãitelé vûnují tvorbû VP velkou pozornost. 2007/ 2008 a následnû provedeny pfiípadné korekce. Vytváfiení klíãov ch kompetencí ÏákÛ bude realizováno pfiedev ím aktivní ãinností dûtí, pro kterou je potfieba vytvofiit podmínky personální i materiální. Ke splnûní tohoto cíle chceme v prûbûhu projektu: pro kolit 17 pedagogû v oboru klíãov ch kompetencí, prûfiezov ch témat, fie ení konfliktû a vytváfiení zdravého klimatu ve tfiídû v 5 celodenních koleních vytvofiit vlastní VP s úãinností od sestavit portfolio námûtû pro aktivizaci ÏákÛ v procesu vzdûlávání pfiipravit 2 odborné uãebny pro 2. stupeà koly - uãebnu etické v chovy a pfiírodovûdné centrum umoïnit pedagogûm dal í zvy ování kvalifiworkshopy pro skupiny studentû vedené na imi lektory). kola bude nadále fungovat v rámci âr jako tréninkové stfiedisko programu Zaãít spolu. Na tvorbû VP pro na i kolu se rûznou mûrou podílejí v ichni pedagogiãtí pracovníci koly. RovnûÏ tvorba portfolia metod a námûtû pro aktivní práci ÏákÛ a projektové vyuãování bude spoleãn m dílem pedagogû koly, zpoãátku pfiedev ím uãitelû 1. stupnû, ktefií jiï mají s moderními zpûsoby v uky znaãné zku enosti. Uãebna etické v chovy bude zaji tûna dodavatelsk m zpûsobem, stejnû tak dovybavení pfiírodovûdného centra. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCO- VÁN EVROPSK M SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOâTEM âeské REPUBLI- KY. BU KA 7 / 2007

8 z matefiské koly Dopravní hfii tû byly pfied kolní dûti na pfiedná ce na Dûtském dopravním hfii ti v Krásném Bfieznû. Pfiedná ka byla zamûfiena na v chovu k bezpeãnosti pfii silniãním provozu. Dûti se uãily reagovat na dopravní situace a orientovat se v základních pravidlech silniãního provozu. DomÛ si za aktivitu odnesly gumového pásovce, kterého si pfiipnou na pás v autosedaãce a bude jim vïdy pfiipomínat dûleïitost pfiipoutání se v autû. Dopravní v chova nadále probíhá pfiímo v M. Koncem jara v ak ãeká dûti dal í náv tûva dopravního hfii tû, tentokrát bude zamûfiena na opravdové jízdy. To se teprve ukáïe, jak známe dopravní znaãky a umíme je dodrïovat! Úspû ní jsme byli i v soutûïi KdyÏ Alenka stûnû. Umístili jsme se na pûkném 3. místû. V soutûïi Zelená kola jsme získali âestné uznání spolu s finanãní odmûnou. Tradicí u nás v M je sbûr papíru. Zapojuje se mnoho rodiãû s dûtmi, a tak jsme pro kolku získali vût í ãástku penûz, která pokryla nákup nov ch hraãek: dûtsk nábytek - kadefinice, obchod a pracovní ponk. Nûco jsme pfiidali na vybavení center. Máme novû vymalované tfiídy. Za pomoci zamûstnancû obecního úfiadu a rodiãû jsme je uklidili, za coï v em, kdo se na akcích podíleli, velmi dûkujeme. Úspûchy na ich nejmen ích - Sbûr a práce s listím se vyplatil. V soutûïi LISTOVÉ MALO- VÁNÍ jsme obsadili první tfii místa! 1. místo Karolínka Hokrová za v kres Záti í ; 2. místo Lucinka Koãová za v kres Podzimní nálada ; 3.místo Krist nka Koãová za v kres Podzimní nálada - V echna dûvãata dostala pûkné ceny z DDM v Ústí nad Labem, kter také soutûï vyhla oval. - (Na snímku vpravo.) Zajímavá náv tûva v M. Práce v centrech aktivit dûti baví... Malé Technické a stavební problémy pokraãovaly i v únoru, kdy spadla ãást stropu ve dvou místnostech. Do koly byl pozván statik, kter zkontroloval stav stropû v celé budovû a nafiídil okamïitá opatfiení. Byly otluãeny stropy na v ech chodbách a v nûkter ch uãebnách, znovu opatfieny omítkou a zahlazeny, rovnûï v tûlocviãnû byl proveden rázn zásah. Následovalo odklízení suti, malování a následn úklid po malífiích. Zb vá uï jen oprava stropu kolem bazénu. Chodby zatím nejsou vymalovány, neboè plánujeme urãité zmûny v osvûtlení. Na zaãátku leto ního roku jsme fie ili problém s dokonãením nové stfiechy nad pavilonem B. Zpoãátku je tû do nûkter ch tfiíd zatékalo, ale postupnû se situace zklidàovala. Po dokonãení stfiechy bylo potfieba vytopené místnosti vymalovat a uklidit. Dnes jiï v uka v této ãásti koly probíhá bez omezení. Velmi dûkujeme na emu zfiizovateli - obecnímu úfiadu, Ïe na el prostfiedky na takovou velkou investici. Dûkujeme také zamûstnancûm OÚ Povrly, ktefií pomohli s malováním uãeben a následn m úklidem. Dvoumûsíãník základní a matefiské koly v Povrlech Vydává firma MAPA vydavatelství Ústí nad Labem ve spolupráci se základní kolou a matefiskou kolou v Povrlech Náklad tohoto vydání je 250 kusû V tisk je neprodejn Redakãní rada: éfredaktorka: Karla Jaklová, dût tí ãlenové redakãní rady: Tereza Dirdová, Jifií Eisenhammer, Jakub Hladík, Klaudie Krejãíková, Diana Pavlátová, Krist nka Straková, Va ek indeláfi, Markéta Zajícová. TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE EVIDENâNÍ âíslo: MK âr E 16855

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice. V ROâNÍ ZPRÁVA. kolní rok 2011 2012

Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice. V ROâNÍ ZPRÁVA. kolní rok 2011 2012 Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice V ROâNÍ ZPRÁVA kolní rok 2011 2012 V roãní zpráva Stfiedního odborného uãili tû Jifiice,. p. o., Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Jsme aktivní kola...

Jsme aktivní kola... âíslo 4 ROâNÍK 2. LISTOPAD 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Jsme aktivní kola... rná projekt, kter jsme poslali do soutûïe Program podpory etické v chovy na Z a S pro rok 2007, obsadil

Více

CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE. Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová

CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE. Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová CIZINEC A VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE Ludmila Bobysudová Julie Pikalová Hernandezová OBSAH 1. ÚVOD...5 2. SYSTÉM VZDùLÁVÁNÍ V âeské REPUBLICE...7 3. P ED KOLNÍ ZA ÍZENÍ...8 3.1. JESLE...8 3.2. MATE SKÁ

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

B Í L O V I C K É K O L N Í L I S TY P R O Î Á KY, R O D I â E A P Á T E L E K O LY. Vydává vedení Z Bílovice nad Svitavou v listopadu 2010

B Í L O V I C K É K O L N Í L I S TY P R O Î Á KY, R O D I â E A P Á T E L E K O LY. Vydává vedení Z Bílovice nad Svitavou v listopadu 2010 B Í L O V I C K É K O L N Í L I S TY P R O Î Á KY, R O D I â E A P Á T E L E K O LY Vydává vedení Z Bílovice nad Svitavou v listopadu 2010 Na e v borné v sledky v testování úrovnû v uky Pfiístavba uãeben

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

âíslo 4 ROâNÍK 4. ÍJEN 2009

âíslo 4 ROâNÍK 4. ÍJEN 2009 âíslo 4 ROâNÍK 4. ÍJEN 2009 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY A je to tu zas... Milí Ïáci, milí rodiãové a zamûstnanci koly, vítám vás u prvního vydání na eho kolního ãasopisu v novém kolním

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí?

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 4 II. âtvrtletí 2011 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? ekla bych, Ïe toho bylo celkem dost, pfiipomeàme si aspoà ty nejzajímavûj

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 1 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2

Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 1 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2 Soubor podpůrných materiálů k Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, učebnici Chit Chat 1 Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2 Deníãek Nûkolik rad pro uãitele Proã? Deníãek je kopírovatelná pfiíruãka k uãebnici

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY POLEPSKÝ INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY II. âtvrtletí 2010 ROâNÍK 2 VYCHÁZÍ JEDENKRÁT ZA âtvrt ROKU PRO OBâANY OBCÍ

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

âíslo 3 ROâNÍK 3. âerven 2008

âíslo 3 ROâNÍK 3. âerven 2008 âíslo 3 ROâNÍK 3. âerven 2008 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Louãení... Jistû se mnou budete souhlasit, kdyï fieknu, Ïe tento rok neskuteãnû rychle utekl. Fakt je ale ten, Ïe tohle tvrdíme

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email

soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email věková kategorie soutěžní kat. tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér email 1. do 7 let ne AŠSK AC hip hop HK Ahoj léto Elen Beranová, Adriana Pecháčková, Anna Sucháčková, Zuzana Pejřilová, Julie

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

SLOVO ÚVODEM. Ing. Jifií Janata starosta obce

SLOVO ÚVODEM. Ing. Jifií Janata starosta obce SLOVO ÚVODEM VáÏení ãtenáfii, kdo si snad myslí, Ïe se o letních prázdninách ve kole dohromady nic nedûje, m lí se. Kdo si to myslí o jirãanské kole leto ního léta, m lí se erednû. A je jisté, Ïe se po

Více

âíslo 1 ROâNÍK 5. B EZEN 2010

âíslo 1 ROâNÍK 5. B EZEN 2010 âíslo 1 ROâNÍK 5. B EZEN 2010 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Vážení a milí čtenáři, Po dlouhé odmlce se opût hlásí Va e BuÀka a s ní informace nashromáïdûné za tfii mûsíce. A Ïe jich

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

zastupitele na í obce

zastupitele na í obce âíslo 2 ROâNÍK 3. DUBEN 2008 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY zastupitele na í obce Dne 20.3.2008 jsem spoleãnû s paní uãitelkou Palounkovou byla pozvána na zasedání zastupitelstva na

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

Ïurnalisté, uãitelé ãi historikové

Ïurnalisté, uãitelé ãi historikové Toto ãíslo kolních novin je sv m zpûsobem symbolické. Jde o patnáct v tisk, pfiiãemï pfiesnû pfied patnácti lety zasedli do na ich kolních lavic první studenti. Za tûch patnáct let pro la kola docela boufiliv

Více

Piráti obsadili na e hfii tû

Piráti obsadili na e hfii tû INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 5 2. âtvrtletí 2012 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Piráti obsadili na e hfii tû Vloni jsme dûtsk den slavili se stfiedovûk mi rytífii a letos na na em hfii ti o poklad

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Mûstská ãást Brno-stfied rekonstruuje dûtské hfii tû pfii ulici StrÏ

Mûstská ãást Brno-stfied rekonstruuje dûtské hfii tû pfii ulici StrÏ městské části Brno-střed prosinec 2007 Vrtkavé podzimní poãasí nedovoluje pfii rekonstrukci hfii tû na míãové hry pfii ulici StrÏ postupovat tak rychle, jak bychom si v ichni pfiáli, ale dûti si mohou

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

Desátek. a postní obûti

Desátek. a postní obûti Desátek a postní obûti Placeholder Sneste v ecky desátky do obilnice,... a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupû, nezotvírám-liè vám prûduchû nebesk ch, a nevyleji-li na vás poïehnání, tak Ïe neodoláte.

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

Juříková Daniela 1.B PEL Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Spáčilová Valentina 2.A PMP Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Víchová Adéla 2.A PMP Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Černá

Více

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ JEDNA VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ o Ïivotû v cizím mûstû. JenÏe stûhování z Brooklynu do PafiíÏe po smrti m ch rodiãû bylo v ím moïn m, jenom ne splnûním snu. Spí to byla noãní mûra. Mohla

Více

S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008

S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008 S Poštovní spořitelnou do finále Středočeský kraj, Pňov Předhradí, 1. turnaj 17. a 18. května 2008 O víkendu 17. a 18. května proběhl na našich kurtech první díl ze série regionálních turnajů Středočeského

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

zpráviãky z na í koliãky

zpráviãky z na í koliãky âíslo 4 ROâNÍK 6. PROSINEC 2011 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Úvodní slovo VáÏení a milí ãtenáfii BuÀky. Pfiicházím k Vám v tom nejkrásnûj ím a nejkouzelnûj ím ãase se sv m posledním

Více

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice

TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ. Aerobic klub gymnázium Slaný TEAM 11-14 S NÁČINÍM. Fit studio HD Hany Daškové, Pardubice TEAM 11 14 - BEZ NÁČINÍ trenér choreograf 1. TK Apel Tereza JIrsová Tereza JIrsová Kočky 2. SK ZŠ Budkov Jana Daněčková Jana Danečková Jen tak Kristýna Schejbalová, Lucie Hálová, Iva Truplová, Iva Frošová,

Více

Třída: 2.A Počet celkem: 28 z toho chlapců: 4 dívek: 24

Třída: 2.A Počet celkem: 28 z toho chlapců: 4 dívek: 24 Třída: 2.A Počet celkem: 28 z toho chlapců: 4 dívek: 24 1. Bartková Kristýna 2. Blechová Tereza 3. Bouček Vojtěch 4. Černíková Aneta 5. Černovská Kristýna 6. Fryč Dominik 7. Grusová Aneta 8. Hai Jonatan

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

CHVÁLÍME Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová

CHVÁLÍME Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Dan Goliáš, Natálie Homolová, Nikola Kargerová, Kristýna Kolářová, Ondřej Masař, Hubert Matula, Jakub Mlčoch, Filip

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

VYDÁN V RÁMCI PROJEKTU ROZVOJ MAS LABSKÉ SKÁLY KVùTEN 2012 NEPRODEJNÉ

VYDÁN V RÁMCI PROJEKTU ROZVOJ MAS LABSKÉ SKÁLY KVùTEN 2012 NEPRODEJNÉ MAS LABSKÉ SKÁLY VYDÁN V RÁMCI PROJEKTU ROZVOJ MAS LABSKÉ SKÁLY KVùTEN 2012 NEPRODEJNÉ Maska bude vût í a její ãinnost pestfiej í Vzpomínáte si je tû na úvodní slova minulého Zpravodaje? Vy el pfied rokem

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ

9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ 9. ORLICKÁ P EHRADA Stfiední a horní Vltava 9. ORLICKÁ P EHRADA KRÁLOVSKÁ PLOCHA âeského BRUSLENÍ Patfiíte-li mezi nad ené bruslafie a kachní rybníãek na návsi vám pfiipadá jednotvárn, vydejte se na nejvût

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

Markéta âepická DaÀhelová. skfiítci z hrnku

Markéta âepická DaÀhelová. skfiítci z hrnku skfiítci z hrnku Markéta âepická DaÀhelová skfiítci z hrnku Markéta âepická DaÀhelová, 2013 Milo Palatka ALMI, 2013 ISBN 978-80-87494-09-7 Vûnuji Klárce a Samuelkovi NeÏ zaãneme Seznamte se s Kuldou,

Více

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Rukodělná činnost příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY Č. 4 Třídy 5.B Ahoj spolužáci 1. až 5. tříd! V tomto vánočním čísle na vás čeká spousta čtení a luštění. Vánoční příběh, pohádkový test, pohádka Hrnečku vař, kterou jistě neznáte. Nechybí

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

13. ROâNÍK III. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

13. ROâNÍK III. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 13. ROâNÍK III. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Nastal nám barevn podzim, doba uklidnûní po dovolen ch, cestování a letních radovánkách. Doufám,

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

VÍRA V BOHA. pro dívky. Aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhoï jsi poslal, JeÏí e Krista. Jan 17:3

VÍRA V BOHA. pro dívky. Aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhoï jsi poslal, JeÏí e Krista. Jan 17:3 VÍRA V BOHA pro dívky Aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhoï jsi poslal, JeÏí e Krista. Jan 17:3 Jmenuji se JSEM DÍTù BOÎÍ Vím, Ïe mne Nebesk Otec má rád, a já mám ráda Jeho. Mohu se modlit k

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PROFI&HOBBY ZAKLÁDÁME ZAHRADU JIŘÍ FINGER GRADA PUBLISHING Jifií Finger Zakládáme zahradu Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz,

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 3 IV. âtvrtletí 2009, VYDÁNO V ÚNORU 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA âas pfiedvánoãní a ãas svátkû Nepodafiilo se získat dospûlé zpûváky na pfiedvánoãní koncertní

Více

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale 1. Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale u mofie to ãlovûku nevadí. Na dovolené vïdycky ãtu

Více