âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007"

Transkript

1 âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY kolaãky a koláci, Ïákynû a Ïáci, puber- Èaãky a puberèáci Zdá se vám toto oslovení divné? Zkrátka a dobfie, tento ãlánek je pro vás v echny, ktefií si díky Marii Terezii plníte na na í kole povinnou kolní docházku a t ká se - jak jinak - na eho kolního ãasopisu. Toto je jiï ãtvrté ãíslo a já mám jedno obrovské, vlastnû tak trochu novoroãní pfiání. Jak uï jsem uvedla v e, ãasopis by mûl b t pfiedev ím vá, tedy ÏákÛ na í koly. Pfiiznejme si ale, Ïe zatím se nijak zvlá tní zájem z va ich fiad o publikování v ãasopisu nevyskytl. Pfiíspûvky, kter mi zaplàujeme stránky BuÀky jsou zvelké vût iny prací dospûl ch, tedy pedagogû na í koly. Toto ale nebylo cílem vydávání kolního ãasopisu. Chtûli jsme, aby vût ina ãlánkû a rûzn ch literárních dílek byla od vás. My jsme tu hlavnû proto, abychom zajistili pfiepis pfiíspûvkû a koneãné vydání ãasopisu, obsah by mûl b t pfiedev ím na vás. Z tohoto dûvodu jsme na zaãátku urãili redakãní radu, ve které byl zkaïdé tfiídy jeden zástupce, jehoï úkolem vlastnû bylo tak trochu vás navést k psaní pfiíspûvkû. Trochu mû mrzí, Ïe na setkání redakãní rady pfii li poprvé v ichni zástupci, ale na dal í uï dorazili pouze vyslanci tfií tfiíd a na poslední schûzku pfii la pouze jedna dívka z 8.A! Nemyslíte, Ïe to je patn pfiístup? Rozhlas ve kole funguje a pokud v nûkter ch tfiídách ne, jistû jste si schopni mezi sebou sdûlit spoustu tfieba i nepodstatn ch informací, tak proã ne zrovna tuto? Pokuste se prosím pfiistupovat k vám svûfiené práci o trochu zodpovûdnûji, myslím, Ïe by byla koda úspû nû rozjet ãasopis pfiibrzdit nebo dokonce zastavit tím, Ïe pro vás jeho obsah nebude nijak zvlá È zajímav. Proto navrhuji jedno snadné fie ení. KaÏdá tfiída se pokusí dodat do ãasopisu vïdy alespoà jeden jedin pfiíspûvek. Je na vás, jestli to bude vyprávûní, úvaha, pfiání, nápad, návrh, anketa, prûzkum, zajímavosti, básniãka, kfiíïovka, hádanka, kreslen ãi psan vtip nebo je tû cokoli jiného. Je jen na vás, zda pfiíspûvek bude dílem spoleãn m nebo jen nûkoho zva í tfiídy. Jde jen o to, aby vût ina tfiíd neodevzdala tfieba jen kfiíïovku, mûjte vïdy alespoà nûco, jak se fiíká, v záloze. Je tû jednu námitku bych mûla. Sudoku je sice zajímavá a roz ífiená zábava, ale nûjak ji okopírovat z jakéhokoli ãasopisu, pfiipsat své jméno a odevzdat jako vlastní pfiíspûvek nedá Ïádnou práci, ale není to zas aï tak fér k tûm, kdo opravdu sami nûco vymyslí. Nemá nûkdo zvás nápad tfieba na nûjakou zajímavou rubriku? Samozfiejmû, Ïe mnoïství va ich pfiíspûvkû není nijak omezeno a pokud se v e do jednoho ãísla ãasopisu nevmûstná, zafiadíme ho do nûkterého zdal ích vydání. Vûfiím, Ïe se tento návrh ujme, neboè v ichni víme, Ïe máme kolu plnou ikovn ch a schopn ch dûtí, a abyste mûli alespoà pfiedstavu, jak by to mûlo vypadat, do tohoto ãísla nám svûj pfiíspûvek pfiipravila tfiída 3.A spoleãnû se sv m tfiídním, panem uãitelem Kotenem. Pfieãtûte si, jak zajímavû v jejich tfiídû pracují. K.Jaklová Leto ní vánoãní prázdniny jsem byla u babiãky, která bydlí na venkovû, nedaleko Pfiibyslavi. Vesnice má málo obyvatel, ale já tam jezdím moc ráda, protoïe babiãka bydlí na statku. Ten je zafiízen starobyl m nábytkem a ve svém pfiíbytku na mû ãeká moje milá kobylka JÛlinka. Je celá hnûdá a na hlavû má bílou lysinku.vïdycky kdyï pfiijedu, tak mû rave 3. A aneb jak pracujeme s Harrym Probíráme vyjmenovaná slova a hodnû se snaïíme ãíst. KdyÏ narazíme na slovo, kterému nerozumíme, rozdáme si do skupin slovníky spisovné ãe tiny. KaÏdá skupiny dostane 4-5 slov s neznám m v znamem. Ta si najdou ve slovníku a v ichni ve skupinû se v znam slov nauãí a vzájemnû se prozkou í. Potom pan uãitel obejde skupiny, kaïd ve skupinû si vytáhne lístek jiné barvy. Tak vzniknou nové skupiny podle barev. KaÏd v této skupinû umí v znam sv ch slov (z pûvodní skupiny) a seznámí s nimi ostatní ve skupinû. NeÏ v ak zaãneme hledat ve slovníku, zeptá se pan uãitel Co si myslíte, Ïe toto slovo znamená? A nûkdy se stfielí vedle: Biograf?... Ïák: Je to, jak se tam prodávají foèáky. Ilustrátor?... Ïák: Ilustrátor opravuje lustry. Co mûïeme urãit u sloves?... Ïák: Osobu, zvífie a vûc. Vysvûtli v znam slova p fiit se...ïák: To je, kdyï se slepice p fií aï lítá pefií. Jedna perliãka v rámci rozvoje komunikaãních dovedností: Uãitel: Honzo, nemluv! Îák: Já nemluvím, já mu jenom nûco fiíkám. V ãeském jazyce máme ãarodûjnou tfiídu a pracujeme s LEXIKONEM VYJMENOVA- N CH SLOV. Plníme rûzné magické úkoly a ten, kdo je v echny splní, získá v uãní ãarodûjûv list Harryho Pottera ze koly v Bradavicích. Nejprve se Ïáci musí nauãit magickou formuli: Kdo umí nazpamûè odfiíkat vïdy znova, v echna kouzelná vyjmenovaná slova a do pfiíbûhû je posbírá, pak se brána na svût (Jakubovi) otvírá. NeboÈ jen ten, kdo umí vtipnou ka i jíst, Dostane v uãní ãarodûjûv list. Dal í úkoly, které Ïáci musí splnit jsou: Mít pfiítele, kter mi pomûïe v nouzi; nauãit se tajná vyjmenovaná slova; napsat pfiíbûh, kde budou pouïita v echna tajná vyjmenovaná slova - mimochodem, zkuste si takov pfiíbûh vymyslet, aby mûl smysl. Není to aï tak jednoduché, ale tfieba Martina Lito ová nebo Krist na Hadrabová to zvládly (a rozhodnû nejsou zna í tfiídy jediné):

2 dostnû vítá. Kromû JÛlinky má je tû jin dobytek. Krávu Straãenu a b ka Pepu. Toho se moc bojím. O Pepu se stará str ãek Zbynûk, kter tu má svûj byt a je s ním velká legrace. Babiãku mám moc ráda. I pfies svûj vûk je bystrá. Uãí mû poznávat staré obyãeje a také sbírá rûzné byliny, které su íme na pûdû. Jednou bych tu ráda bydlela. Jednoho krásného letního dne se Honza s Petrem rozjeli jako obyãejnû kaïd m rokem k babiãce, do malé vesniãky u Pfiibyslavi. Peãlivû zamkli byt a velmi spûchali, chtûli b t co nejdfiíve na nádraïí. Tû ili se na obyvatele malé vesniãky, mezi kter mi mûli spoustu kamarádû. Cestou vlakem chlapci sledovali míhající se pfiíbytky a na loukách pasoucí se dobytek. Po pfiíjezdu na místo museli chlapci pfiejít pfies louku, ve které poskakovaly bystré zelené kobylky a nedaleko v ohradû se pásl b k. Babiãka bydlela v malém útulném domku, kter uvnitfi zdobil krásn vyfiezávan nábytek a vûnû su en ch bylinek. Setkání s babiãkou bylo velmi radostné a Èastné a v ichni se radovali, Ïe se opût se li a stráví spolu celé prázdniny. Máme taky svou hymnu na melodii zmacha a ebestové. Zazpíváme si ji vïdycky, kdyï je nám smutno nebo kdyï chceme, aby se nám lépe pracovalo. Nakonec je na kaïdého Ïáka tfiídy jedna sloka právû o nûm. Zkuste si ji zazpívat tfieba ve va í tfiídû: My jsme Ïáci 3.A, matika nás zajímá, rádi ãteme, pí eme, obãas si zablbneme. Ve tfiídû je veselo, dáme ruku na ãelo, kreslíme, zpíváme, pak si ruce podáme. Máme tady rybiãky, my jsme chytré hlaviãky, prvouka, matika, nikdo se nezad chá. Pí em, ãteme, cviãíme, vesele se bavíme, slovesa-tûlesa, vyjdeme si do lesa. O pfiestávce svaãíme, dobroty se najíme, máme tfiídní dohodu, ochutnáme jahodu. Harry Pottera tu máme, rádi na nûj koukáme, Hermionu taky, pou tíme si draky. Udûlali jsme si mezi sebou anketu. Odpovídali jsme na otázku: Co se mi líbí ve tfiídû nebo ve kole? Z odpovûdí vybíráme: Ïe hrajeme hry a Ïe mûïeme pracovat na poãítaãi a dûláme pokusy Ïe tu máme akvárko Ïe tu máme Harryho Pottera a Ïe tu dûláme spoustu her ve kole se mi líbí bazén, tûlocviãna a papou ci mám rád geometrii, poãítání a ãesk jazyk hry a písniãky Ïe máme hodného pana uãitele Ïe pan uãitel nepí e poznámky a místo toho máme kolo trestû tfiídní hymna, hry, pokusy a akvárium rûzné soutûïe Ïe chodíme na bruslení andulky a nová stfiecha fiády vyvolen superãlovûãe a zvífiátka v hale Moc dûkujeme dûtem a panu uãiteli ze 3.A za tyto pfiíspûvky a doufáme, Ïe tímto dali tfieèáci i ostatním tfiídám návod, námût nebo nápad. íkejme tomu jak chceme, hlavnû toho vyuïít. Pfiem leli jste nûkdy nad tím, kolik rûzn ch kfiestních jmen nosí Ïáci na í koly? Která jména jsou nejãastûj í a která se objevují jen jednou? Tak si tipnûte je tû neï se podíváte na mal prûzkum, kter pro nás udûlala Terka Mouãková a Kája Jaklová z 8.A. Zaãneme od tûch, která jsou zastoupena nejvíce, a protoïe mají holky pfiednost, mrkneme se na jména dívãí. Nejãastûj í dívãí jméno na na í kole je KATE INA a vyskytuje se 10x; 7x tu máme TEREZU 6x MARKÉTU A NIKOLU 5x LUCII 4x PETRU, MICHAELU, MARTINU, KRIST NU a KAROLÍNU 3x ADÉLU a VERONIKU 2x DENISU, STANISLAVU, DOMINIKU, ZUZANU, TùPÁNKU, PAVLÍNU, MARII a ANDREU Nejvzácnûj í jména, to znamená ta, která se tu objevují pouze jednou, jsou tato: PATRICIE, SABINA, PAVLA, NIKOL, NATÁLIE, ELI KA, SIMONA, BARBORA, HANA, GABRIELA, DIANA, MILU E, MIRIAM, MONIKA, MARGITA, ALENA, ADRI- ANA, VLADùNA, VALERIE, KLAUDIE, JANA, LADA a LENKA. Tak a podíváme se na jména chlapecká. Nejhojnûji se u na ich ÏákÛ vyskytuje jméno JAN, a to hned 8x 7x je zde zastoupeno jméno MARTIN 6x JI Í 5x JAKUB, LUKÁ a DAVID 4x VÁCLAV, TOMÁ, PAVEL a PATRIK 3x VOJTùCH, KAREL, JOSEF, OND EJ a RADEK po dvou tu máme MATùJE, MICHALA, MIROSLAVA, MARKA, VILÉMA, JARO- MÍRA, PETRA a DANIELA. No a koneãnû jména, která tu máme pouze jednou: MILAN, MICHAEL, MAXIM, MARCEL, ADAM, ANTONÍN, VÍT, JAROSLAV, LIBOR, LADISLAV, DAN, TùPÁN, ZDENùK, STANISLAV, DENIS, DOMINIK, BRONISLAV a FILIP. Kdo správnû poãítá, rûzn ch jmen se na na í kole vyskytuje pfiesnû 84. Docela zajímavé, ne? Jak se holky nebály... Tak na na í kole se na lo pár nad encû, ktefií se nebojí chemie. Vesmûs to jsou dívky. Zajímav úkaz, protoïe vût inou jsou na Ïíraviny a v buchy zvûdavûj í ho i. Holky od fiíjna fie ily zajímavé teoretické úlohy kolního kola chemické olympiády, louskaly po veãerech alchymistickou literaturu. Do historie, sice ne aï tak dlouhé, se v tûchto úlohách totiï dostaly. Zkus hádat, co skr vají názvy jako je luãbi tka, rtutitka, uhlec, sifiec ãi solík nebo kostík. Îe má chemie i svou poezii, lze usoudit z pokynû vylij roztok na áteãek farforov nebo zhistorického vysvûtlení, Ïe lze dva prvky tûsnû a památnû spojit. Zaãátkem ledna dívky ãekala praktická úloha a test kolního kola této olympiády. Po seãtení v ech bodû vy ly jako horké favoritky do okresního kola dívky z9. tfiídy Mí a indeláfiová a Monika Farská. Z dal ích soutûïících dívek z8. tfiídy dopadla bodovû lépe Kája Jaklová. I tak si KáÈa Králová z8.a, která skonãila ve kolním kole na 4. místû, zaslouïí pochvalu, bojovala jako lvice. V pátek 26.ledna postupující dívky z1.-3. místa kolního kola vyrazily soutûïit do okresního kola. Ano, ten pátek, co mûly ostatní dûti fieditelské volno a pár kamarádek si zlegrace neodpustilo r pnout do holek jak se jim bude krásnû ráno spát, zatímco ony budou v té dobû muãit své mozkové závity nûkde v Ústí!. Dívky nemûly nakonec ãeho litovat, neboè dosáhly skvûl ch v sledkû. Kája Jaklová, která se chemii uãí teprve pûl roku, se umístila v konkurenci deváèákû (aï na jednu dal í v jimku) na 14. místû z22! Naprost triumf pfiedvedly Mí a indeláfiová sv m 3.místem a Monika Farská dokonce místem 2.! Je tû jednou dívkám gratulujeme, udûlaly v em obrovskou radost. Mí e a Monãe budeme drïet palce v krajském kole, které se uskuteãní v bfieznu. Holky, díky! Hanka Palounková, uãitelka chemie BU KA 2 / 2007

3 Ve ãtvrtek 18. ledna probûhl na na í kole zápis dûtí, které se v záfií tohoto roku stanou prvàáãky. Zapsat se pfii lo spoleãnû s rodiãi 21 dûtí. Hned po vstupu do koly zavedly budoucí koláky papírové stopy rozmístûné po podlaze pfiímo do pohádky. JiÏ tradiãnû absolvovaly dûti zápis spoleãnû s pohádkov mi postavami, za které se pro tento den vydávali nûktefií dobrovolníci zfiad na ich ÏákÛ. Zatímco dûti v doprovodu ÏákÛ druhého stupnû putovaly po tfiídách, za jejichï dvefimi na nû ãekaly pohádkové úkoly, rodiãe si mohli v klidu uãebny páté tfiídy vyplnit ve - Pohádkov zápis do 1. tfiídy. do 1. tfiídy keré formuláfie a dotazníky potfiebné pro zahájení kolní docházky sv ch dûtí. Poté mohli své ratolesti (ov em jen v duchu) povzbuzovat pfii plnûní nejrûznûj ích úkolû za odborného dohledu bytostí z pohádek a samozfiejmû na ich uãitelû. Spoleãnû s paní uãitelkou Pefiichovou je v souãasné první tfiídû pfiivítala Karkulka, u paní uãitelky Kubíãkové ve druhé tfiídû si pod dohledem Mafienky a jeïibaby naloupaly perníãky, paní uãitelka Stará na nû v uãebnû ãtvrté tfiídy ãekala se Snûhurkou, paní uãitelce Chlumecké ve tfietí B byla k ruce Popelka a pana uãitele Kotena hlídali ve tfietí A pejsek s koãiãkou. Od v ech pohádkov ch bytostí vím, Ïe byly dûti moc ikovné a plnûní úkolû je bavilo. Navíc si kaïdé znich odneslo nûkolik dáreãkû, vyroben ch dûtmi zobou kolních druïin, kter m tímto moc dûkujeme. Samozfiejmû, Ïe dûkujeme i v em ÏákÛm, ktefií se ve svém volném ãase dobrovolnû vûnovali budoucím prvàáãkûm, byli nápomocni pfii pfiípravû leto ního zápisu a poté do veãerních hodin pomáhali s úklidem tfiíd. Doufáme, Ïe se dûtem v na í kole líbilo nejen prostfiedí, ale Ïe jim byli sympatiãtí i uãitelé a Ïe se na nás budou v záfií tû it. Pavla Tamá ová z8.a nejenïe byla jedním ztûch, ktefií pfii leto ním zápisu pomáhali, ale je tû pro ná ãasopis udûlala men í anketu. Ptala se budoucích prvàákû: Tû í se do koly?...fanda, Adélka a Jirka odpovûdûli, Ïe ano; Luká ek se pr tû í hodnû a Dan fiekl zkrátka jasnû (jakoby to bylo samozfiejmé); tûpánovi se ale do koly moc nechce. Jak pfiedmût tû bude asi bavit?...fandu, tûpána a Dana pr ãtení; Adélka s Luká em a Jirkou si myslí, Ïe to bude matematika. Chtûl(a) bys mít radûji pana uãitele nebo paní uãitelku? A proã?...fanda: Uãitele. Jsem chlap. (smích); Luká taky uãitele, ale proã, to neví.; Adélka radûji paní uãitelku, protoïe je pr hodnûj í; Jirka se tûpánem si také pfiejí víc paní uãitelku, no a Dan odpovûdûl: Uãitele. V iml jsem si, kter to je. Pan uãitel Koten. (to asi nebude on, snad nebude Dan zklaman ). Pavla se ale neptala jen dûtí, trochu zpovídala i jejich rodiãe: Pamatujete si na svûj zápis do první tfiídy?... maminky tûpána a Adélky se pr nepamatují; paní fieditelka zdej ího dûtského domova, která zastupuje rodiãe, si vzpomnûla akorát na to, Ïe mûla tenkrát Èastn pocit, protoïe jí bylo 5 let; a tatínek Jirky si pr pamatuje... jedinû cestu. Jak pfiedmût byl vá oblíben?... maminka tûpána mûla nejradûji matematiku; paní fieditelku DD a maminku Adélky bavil zase ãesk jazyk; tatínek Jirky mûl rád tûlocvik. Doporuãil(a) byste svému dítûti radûji paní uãitelku nebo pana uãitele?...maminka tûpána neví, paní fieditelka si myslí, Ïe je to jedno; maminka Adélky: Tak nad tím nepfiem lím. A tatínek Jirky v tom myslím má jasno: Nûkoho, kdo ho zvládne. K.Jaklová Pfiijímací zkou ky 28. únor byl posledním termínem, do kdy mûli v ichni vycházející Ïáci podat pfiihlá ku k dal ímu studiu. AÏ na jednu v jimku se to také v em podafiilo. Dal ích 14 dní mají tfiídní uãitelé, v chovn poradce a fieditelka koly na to, aby na pfiihlá kách zkontrolovali správnost údajû, doplnili známky za poslední dva roãníky a pfiihlá ky doruãili na pfiíslu né vytouïené koly. Pfiijímací zkou ky probûhnou 23. dubna. UÏ dnes v ak fiada ÏákÛ ví, Ïe Ïádné zkou ky dûlat nebudou, Ïe na jejich oboru probûhne jen pfiijímací fiízení - fieditel koly s komisí na základû pfiihlá ek rozhodne o pfiijetí ãi nepfiijetí Ïáka. Vût ina dûtí na základû této informace polevila ve kolní práci, vïdyè uï nemohou nic ovlivnit. Je marné jim neustále pfiipomínat, Ïe stfiední koly poãítají s jist mi znalostmi ze základky, a to i zdruhého pololetí. Nebo snad tito leno i chtûjí vypadnout ze zvolené koly hned v prvním roãníku? Nechat mozek pûl roku zahálet je pfiece jen luxus... Kontrola pfiihlá ek pfiinesla nûkterá zajímavá zji tûní. PfiestoÏe dûti nacviãovaly vyplnûní tûchto tiskopisû, najednou byl problém zejména ve správném oznaãení zdravotního stavu. Objevili jsme také, Ïe máme novou paní fieditelku - podpis jedné dívky se objevil na místû urãeném právû pro fieditelku koly. Ze kolní druïiny V pátek 26.ledna mûli v ichni Ïáci na í koly mimofiádné fieditelské volno. V provozu byly jen kolní druïiny. Dûti, které do druïiny pfii ly, si mohly krátit ãas prací ãi hraním na poãítaãi, byli jsme bruslit a hlavnû díky nádhernému zimnímu poãasí a spoustû snûhu jsme si zafiádili. Posuìte sami. Smutné je, Ïe jsme si zimních radovánek neuïili dlouho, jiï za dva dny bylo po snûhu. Mladí achisté v 1. lize - gratulujeme Krásného úspûchu se v sobotu doãkali na i mladí achisté. V závûreãném turnaji krajského pfieboru opût nena li pfiemoïitele a s celkovou bilancí 6 v her a 1 remízou se probojovali do 1.ãeské ligy mládeïe. Úspûch je o to cennûj í, Ïe vût inu druïstva tvofií páèáci. Na e vítûzná sestava: Jirka Buchar, Dan Barto, Tomá Hadraba, Tomá Jeníãek, Jára Horáãek (ná b val Ïák) a Martina Svobodová. Blahopfiejeme a drïíme palce v 1.lize, na kterou se na i borci jistû dobfie pfiipraví. ZároveÀ dûkuji v em rodiãûm na ich hráãû za jejich podporu - v sledky dûtí jsou i jejich zásluhou. Michal Bürgermeister BU KA 3 / 2007

4 V ichni víme, Ïe na i kolu nav tûvují i dûti ze zdej ího dûtského domova, kter má v Povrlech pfiechodné pûsobi tû. Jedna moc fajn holka z 8.A v dûtském domovû Ïije od maliãka a takhle básnicky sepsala své pocity. MÒJ ÎIVOT JiÏ stále Ïiji v dûcáku, ale zato v pfiepychovém baráku. JelikoÏ máma mû tam dala, velkou lásku mi jen vzala. Mám tam jednu tetu, které hodnû vûfiím, kdyï mám nûco na srdci, hnedka se jí svûfiím. Mám u ní tu dûvûru, kterou nechci ztratit, krásnou lodí chtûla bych s ní plachtit. Po mofii, po fiece, bylo by to krajinou, já chtûla bych s ní, ne s jinou. AÏ doplujem zas do dáli, budem vidût jen útesové korály. Potom v ak vystoupíme na pláïi, budem se chtít koupat, náhle zjistíme, Ïe brambory jdem loupat. AÏ oloupeme brambory, budem se jen smát, za chvíli se fiekne: Dûti, uï pûjdem spát. Ráno se zas probudím, ale zato vím, Ïe tety láskou se den naplní. Co myslíte, nejsou ta slova pfiinejmen ím k zamy lení? Nad ãím? To uï je na kaïdém z vás. Úplnû první pfiíspûvek od prvàáãka máme díky Adélce Dolinské. Básniãka, kterou pr sloïila sama, je moc povedená - posuìte sami. Na rûïov bodláãek, posadil se ãmeláãek. Jmenuje se Brunda, kdopak ho teì sundá? âmeláãek se sundá sám, nebojte se, já ho znám. Tfiídní uãitel 7.tfiídy mûl pocit, Ïe vydafienou slohovou práci Vladûny Nové bychom si mûli pfieãíst v ichni. Hledáte zajímavé stránky na internetu? Na nûkteré znich Vás upozoràujeme: Poznání, omalovánky, pohádky, hry a soutûïe pro mlad í dûti: Pro dûti v nemocnici - Hry, hádanky a jinou zábavu najdete tfieba na tûchto stránkách: (klub deskov ch her, pokladnice her vãetnû pravidel) (hry, soutûïe) (hry, pfiáníãka, zajímavosti) (hlavolamy, slovní hfiíãky) (pouãení, zábava, rozcestník) (návody pro ikovné dûti) Pro star í dûti a mládeï jsou tu stránky: (hudba, taháky, chat, diskuse) (zábava, chat, seznamka, ankety, burza, muzika, film) (magazín pro voln ãas dûtí a mládeïe) www,.icm.cz (informaãní centrum pro mládeï) (zpracované referáty, informace, maturitní otázky) (obecné informace -náctníkûm, hry, sport, hudba) (sdruïení dûtí a mládeïe) Co se t ká literatury, knih a vûbec kolství, doporuãujeme vám mrknout se na stránky: vvk.cuni.cz (virtuální tulák, plné texty dûtské beletrie i v angliãtinû a nûmãinû) (seznam autorû, literárních smûrû, Nobelova cena) (informaãní zdroj pro uãitele, rodiãe a dûti) (web pro základní a stfiední koly) INZERTNÍ OKÉNKO Tanãíte rádi HIP-HOP? Tak neváhejte a pfiijìte si zatancovat!!! Kam? Do Studia TETA, Bfií Mr tíkû, Stfiekov. Kdy: V úter h, h, 17-18,30 h nebo ve ãtvrtek 17,30-18,30 h ãi 18,15-19,45 h. Tû íme se na vás!!! Kontakt: Je na téma: Líãení - Mé oblíbené místo Mé oblíbené místo uprostfied pfiírody je u babiãky na chalupû. Ta se nachází u Rokycan ve vesniãce, která se naz vá V enice. Babiãka má velkou zahradu s ovocn mi stromy a spoustu ovocn ch kefiû - napfi. kefi s ãern m rybízem, jostou a angre tem. V polovinû zahrádky je záhon s krásn mi kvûtinami. Okolo chalupy je v ude les. KdyÏ vyjdu zvrátek a jdu kousek po silnici a kousek po polní cestû, uï jsem v lese a sbírám houby. Dal í pû inou vyjdu u hfii tû, kde se hraje ãeská házená. Za hfii - tûm je opût les. JestliÏe jdu dál lesem, objeví se pfiede mnou krásná studánka s prûzraãnou pitnou vodou. Zajímavostí je, Ïe pro vodu ze studánky si jezdí skoro celá vesnice. KdyÏ pfiejdu lávku od studánky, ocitnu se u fieky, za kterou v létû stanují dûti. Pokud se vrátím zpût do vesnice, na zaãátku lesa jsou vinice, také je tam kukufiiãné pole a obilí. Tolik pfiírody jsem je tû u Ïádné vesnice nevidûla. Veãer sedíme na zahrádce, pozorujeme hvûzdy a posloucháme nádherné ticho kolem, které obãas pfieru í cvrkot cvrãkû nebo kvákání Ïab od potoka. Já osobnû s panem uãitelem souhlasím, moc ráda bych se na takové místo taky podívala. Vy snad ne? Dûti z prvního stupnû pfiivolávají jaro. Pozvánka... V sobotu 31. bfiezna se uskuteãní tradiãní kolní bál, na kter vás srdeãnû zveme. Zajistûte si vãas hlídání dûtí, dobrou náladu, pozvûte své pfiátele a urãitû pfiijìte! Tû íme se na vás. - BliÏ í informace zvefiejníme ve vitrinû v obci, sledujte ji. BU KA 4 / 2007

5 Nové vûciãky do tvé hlaviãky Má nûjakou FOBII??? Ne? Tfieba o tom ani neví. Je totiï spousta fobií a, mají ty nejhûfie vyslovitelné názvy, které jsou stra idelné uï kdyï je ãte. Ví vûbec, co fobie je? Ne? Tak mrkej! Pokud tû nûkdy znûjaké vûci nebo situace najednou pfiepadne obava, pfiestoïe ví, Ïe je hloupost se bát, nedokáïe strach pfiekonat. Ano, jde o fobii. Fobie jsou du evní nemoci a je jich nepfieberné mnoïství. Mrkneme se na ty nejznámûj í a nejzajímavûj í a vezmeme to hezky podle abecedy. Tak napfiíklad achluofobie je chorobná obava ze tmy; akrofobie je docela obvyklá a trpí jí v ichni, kdo mají strach zv ek, pokud má utkvûl strach zlidí kolem sebe, tfieba v dopravním prostfiedku, divadle ãi na ulici, pak trpí androfobií, tedy utkvûl m strachem zlidí. âasto se bojíme i pfiírodních jevû, tfieba strachu zpovodní se fiíká anglofobie, ta (podle mû) vûbec nejhor í fobie je strach zpavoukû a jmenuje se arachnofobie. U A je tû zûstaneme a to s aichmofobií, Co takhle SUDOKU od Veroniky âadkové z 8.B? coï je strach zostr ch pfiedmûtû (napadlo mû, Ïe by jí povinnû mûly mít v echny malé dûti, ubylo by úrazû. Tfieba se dá naoãkovat...). Ailurofobie je chorobn strach zkoãek. Tak a máme tu B. Zajímavá fobie je strach zjehly, jmenuje se belonefobie. Jsme u C. Co takhle cereutofobie? Nevíte? No to je pfiece strach zklaunû (koho by to napadlo! Já tedy nemám klauny zrovna v lásce, ale Ïe by hned fobie?). Pokraãujeme: Byl jsi nûkdy na koncertû, v stavû nebo na jiném místû, kde bylo moc a moc lidí? Cítil jsi mezi nimi takovou tíseà, Ïe bys nejradûji utekl nûkam pryã? Tyto obavy se naz vají xenofobie a znamenají strach z davu lidí; eremofobií trpí ten, kdo má strach b t sám; Pokud bys byl komár, hematofobií bys urãitû netrpûl, trpí jí lidé, ktefií se bojí krve; nosofobie je strach znemocí; pyrofobie strach zohnû; A vûbec nejhor í název má triskaidekafobie, coï je strach zãísla tfiináct. No chápete to?! J O V H R A D D E N A U T O L U P O O O B A G R Y T U L O S L Í P A N O S I N A K S H O U B A N E L Mám pro vás úkol. Zjistûte, podle ãeho nebo koho se naz vá fobie z pavoukû. Odpovûdi napi te na lísteãek a pfiedejte kterémukoli vyuãujícímu. VÏdy, kdyï takto pfiedáváte nûjak pfiíspûvek do na eho ãasopisu, napi te na viditelné místo slovo ãasopis a nemûlo by samozfiejmû chybût va e jméno a tfiída Pak uï se dostane do správn ch rukou. K.Jaklová Víte pfiesnû, co je to klonování? UÏ jste o nûm urãitû pfiinejmen ím sly eli, nûktefií moïná i ãetli. Klonování vypadá jako zázrak. Vûdci vezmou buàku ztûla dospûlého zvífiete a vytvofií mu zní genetického dvojníka ãili klon. Zdatnû jim v tom pomáhá samiãí pohlavní buàka - vajíãko. Klonování je vlastnû podraz na vajíãku. Vûdci je zbaví jeho vlastní dûdiãné informace a místo ní mu podstrãí dûdiãnou informaci buàky ztûla dospûlého zvífiete. KdyÏ si poãínají dostateãnû ikovnû, propadne vajíãko dojmu, Ïe bylo právû oplozeno, a zaãne se vyvíjet v zárodek. Z nûj se pak mûïe narodit klon. (z ãasopisu ABC) Víte, které zvífie bylo jako první na svûtû klonováno a jak se jmenovalo? Napi te nám to. kfiíïovky, hádanky O M O R T U V A M E K O L O O S E N O C O S U Ě E CH D T C O Č T B L Ž E Á M O S D Ů M N M Á CH A T Í Jaká v znamná událost byla v mûsíci lednu? To se dozvíte aï vy krtáte v echna slova z osmismûrky od Káti Králové z 8.B. nos, slon, pusa, dûm, jablko, jo, auto, hora, den, hrad, dolina, los, bagr, lípa, lup, autobus, les, Ina, oko, ano, seno, nemoc, kolo, co, noc, lecos, Ámos, tma, ách, máchat, houba, holub, most, MÏe, hroch, sto. BU KA 5 / 2007

6 V tvarné a literární soutûïe Umíte hezky kreslit ãi malovat? Chtûli byste se stát spisovateli nebo prostû jen rádi o nûãem pí ete? Ano? Pak jsou následující fiádky urãeny právû Vám. âesk svaz ochráncû pfiírody Tilia z Krásné Lípy vyhla uje V TVARNOU SOUTùÎ pro Matefiské koly a 1. stupeà Základních kol (1. kategorie jsou M a 2. kategorie je 1. st. Z ) na téma: âil Ïivot ve vodû a na bfiezích fiek, rybníkû a tûní NP âeské v carsko a LITERÁRNÍ SOUTùÎ pro v echny na téma: Lososí fieka - pfiíbûh putujícího lososa Pfiíbûhy, povídky, reportáïe ãi básniãky, které jsou originální, zajímavé, vtipé a pouãné, mû- Ïete zasílat na CD nebo disketách ãi mailem na adresu: (velikost díla není omezena). Svá díla oznaãená v tvarná soutûï (a kategorie) nebo literární soutûï posílejte na adresu: TZ BUK - âsop Tilia, Krásn buk 32, Krásná Lípa. Uzávûrka pro obû soutûïe je 30.dubna 2007 Poznámka redakce: Pokud se zúãastníte literární soutûïe, doporuãujeme si nejprve o lososech nûco pfieãíst. MoÏností kde vyhledat informace máte spoustu. Máme tu je tû jednu soutûï, jejímiï vyhla ovateli jsou Multimedia ART a Internetov ãasopis JABLKO.cz. Jmenuje se KaÏd jednou zaãíná... Jde o celostátní literární soutûï pro Ïáky v oblasti tvûrãího psaní. SOUTùÎNÍ KATEGORIE: Ïáci tfiíd Z Ïáci tfiíd Z Ïáci tfiíd Z a odpovídající roã. gymnázií Ïáci tfiíd a odpovídající roãníky gymnázií âtení spí e pro Pololetí - jak jsme na tom? 31. ledna jsme ukonãili vydáním vysvûdãení první pololetí kolního roku. Pro nûkoho to byla radostná slavnostní chvíle, nûkomu naopak pfiinesla trochu smutku. Podívejme se na celkové v sledky: Do na í koly chodí celkem 207 dûtí, ztoho 104 chlapci a 103 dívky. Nejvíc ÏákÛ je v 9. tfiídû (24), následují páèáci (21). S vyznamenáním prospûlo 87 ÏákÛ, prospûlo 111 a neprospûlo 9 ÏákÛ. Uãitelé zhodnotili v kony dûtí celkem jedniãkami, na vysvûdãení dále rozdali 632 dvojek, 455 trojek, 192 ãtyfiek a 24 pûtek. PrÛmûrná známka ve kole byla 1,75. Z jednotliv ch tfiíd mûla nejlep í prûmûr dle oãekávání 1. tfiída (1,20) následovaná 3.A (1,24). Nejvíc pfiidat by mûli Ïáci 8.B s prûmûrn m prospûchem 2,54 a deváèáci (2,36). BU KA 6 / 2007 Psát je moïné v rûzn ch literárních tématech - prózou i poezií. Témata prací jsou volná, ale máme tu námût a inspiraci na témata: Pro Ïáky 1.stupnû Z : - Moje zvífiátko - Co bych si pfiál (a) od Kouzelné víly - MÛj záïitek - Co mi povídal mûj ply ov mazlíãek - MÛj koníãek Pro Ïáky 2.stupnû Z a gymnázia - V nouzi pozná pfiítele - Jak se dûlá díra do svûta - MÛj dobr skutek - UÏ aby to bylo za mnou - Jsem na jiné planetû Práce zasílejte v elektronické i papírové podobû (psané rukou i ti tûné) do 15.dubna 2007 na adresu: Multimedia ART (literární soutûï) Velké Losiny 173, nebo na ovou adresu Pokud jde o chování, bylo u 200 dûtí hodnoceno jako velmi dobré (1), u 5 dûtí jako uspokojivé (2) a ve 2 pfiípadech jako ménû uspokojivé (3). V echny dûti dohromady zame kaly bûhem 1. pololetí hodin, ztoho je 113 hodin neomluven ch. Nejmen í absenci mûly dûti ve 4. tfiídû s prûmûrn m poãtem zame kan ch hodin 29,87, málo chybí i prv- Àáãci (prûmûrnû 31,89 hod). Naopak nejvût í absenci mají Ïáci 8. B (57,44 hod na Ïáka), následuje 7. tfiída (51,65 hod), 3.B (51,55 hod a 5. tfiída (51,43 hod). Budou dûti na jafie ménû marodit? Pochvalu tfiídních uãitelû zapsanou na vysvûdãení si domû odneslo 36 ÏákÛ, pochvalu Doprovodné údaje pfii zasílání díla Jméno a pfiíjmení autora; vûk; tfiída, název, adresa koly; soutûïní kategorie; adresa bydli tû; jméno vedoucího uãitele; prohlá ení autora, Ïe text je jeho v hradním dílem; souhlas s umístûním na internetu. Dal í v tvarnou soutûï pro dûti a mládeï do 15 let vyhla uje Eurocentrum Ústí nad Labem u pfiíleïitosti oslav 50. v roãí podpisu ímsk ch smluv. Téma: Jak si dûti hrají v Evropû Do soutûïe jsou pfiijímány v tvarné práce provedené libovolnou technikou (malba, kresba, linoryt apod.) ve formátu A4 aï A3. SoutûÏ je vyhlá ena k 1. bfieznu 2007; díla je nutné zaslat po tou nebo em: E nebo doruãit osobnû na níïe uvedenou adresu nejpozdûji do BliÏ í informace poskytneme ve kole. Uãitelé v hlubokém zamy lení. Vytvofiit nov vzdûlávací program není vûbec snadné. fieditelky koly 3 Ïákynû. Napomenutí tfiídních uãitelû a dûtky tfiídních uãitelû byly udûlovány prûbûïnû, vût inou za opakované zapomínání pomûcek, patnou domácí pfiípravu (úkoly) a za poru ování kolního fiádu. editelsk ch dûtek bylo udûleno celkem 5, a to za neomluvenou absenci, opakované neplnûní kolních povinností, vulgární vyjadfiování ãi arogantní a poniïující chování vûãi spoluïákûm. V ichni máte nyní moïnost srovnání s ostatními spoluïáky a vyvození patfiiãn ch závûrû podle toho, jak va e v sledky odpovídají va im moïnostem. Tak co, jsou nûkde je tû skryté rezervy? Nebo stojí dosaïen v kon za pofiádnou odmûnu? Jitka Farská

7 VyuÏíváme dotací z Evropské unie a rozpoãtu âeské republiky Pfied ãasem jsme vás informovali o podání projektu na tvorbu kolního vzdûlávacího programu pro na i kolu. Rozhodnutím Ministerstva kolství, mládeïe a tûlov chovy âr v rámci Operaãního programu CZ Rozvoj lidsk ch zdrojû v Opatfiení ZkvalitÀování vzdûlávání ve kolách a kolsk ch zafiízeních a rozvoj podpûrn ch systémû vzdûlávání byl ná projekt na tvorbu a realizaci kolního vzdûlávacího programu s celkov mi náklady ,- Kã podpofien. O celé záleïitosti jsme jiï informovali na podzimních tfiídních schûzkách rodiãe. VÏdyÈ právû Va e dûti budou v sledky projektu uïívat. programu Zaãít spolu; pfiipravíme dokument, kter bude ná, kter budeme spoleãnû obhajovat i realizovat, a to jde vïdy lépe u materiálû vlastních neï u cizích a nadiktovan ch. O úskalích víme a jsme pfiipraveni je zdolat. Co je obsahem projektu? Obsahem projektu je proces tvorby a následná postupná realizace kolního vzdûlávacího programu s dûrazem na rozvoj klíãov ch kompetencí ÏákÛ. V dobû trvání projektu bude VP ovûfiován v 1. a 6. roãníku ve k. roce kace formou úãasti na semináfiích, pfiedná - kách a workshopech dle jejich volby a samostudiem, ke kterému kola zajistí (alespoà zãásti) odborné publikace. Po skonãení projektu nabídneme ve spolupráci s poboãkou NIDV v Ústí nad Labem a pedag. centry Ústeckého kraje prostfiednictvím na ich lektorû své metodické a didaktické zku enosti uãitelûm dal ích kol (minimálnû 3 lektofii). RovnûÏ studentûm UJEP Ústí nad Labem nabídneme své zku enosti a pfiedpokládáme spolupráci a PedF UJEP minimálnû na stejné úrovni jako dosud (praxe studentû, Schválením nového kolského zákona a Rámcového vzdûlávacího programu pro základní vzdûlávání jsme byli postaveni pfied úkol vytvofiit si svûj vlastní kolní vzdûlávací program pro základní vzdûlávání (dále jen VP). Pochopili jsme, Ïe máme jedineãnou pfiíleïitost vytvofiit si svûj program, podle kterého by se dobfie pracovalo na im ÏákÛm, a Ïe nastala situace, kdy na základû vlastních pfiedstav a zku- eností, spoleãn m úsilím v ech pedagogû koly a pro potfieby konkrétních ÏákÛ mûïeme vytvofiit ucelen vzdûlávací program. Podle vlastního vzdûlávacího programu zaãneme pracovat v 1. a 6. roãníku od 1. záfií 2007, v dal ích letech se postupnû pfiidají dal í roãníky. Jsme si vûdomi toho, Ïe tento nov projev pedagogické autonomie a svobody má své nesporné pfiednosti, ale i úskalí. Pfiednosti spatfiujeme v tom, Ïe: vytváfiíme VP pro své Ïáky a dûvûrnû známé podmínky, na základû toho, co dobfie zvládáme, a zpûsobem, kter si sami stanovíme a dál budeme rozvíjet; mûïeme spoleãnû hledat nové moïnosti efektivního vzdûlávání, eliminovat v e nepodstatné, zatûïující, neefektivní; propojíme, co jsme dosud ãasto dûlali kaïd zvlá È a s rûzn mi zámûry; vytvofiíme dokument, kter se stane základem pro dal í zkvalitàování na í vzdûlávací ãinnosti v rámci celé koly i u kaïdého znás; uplatníme své zku enosti z osvûdãeného Uãitelé vûnují tvorbû VP velkou pozornost. 2007/ 2008 a následnû provedeny pfiípadné korekce. Vytváfiení klíãov ch kompetencí ÏákÛ bude realizováno pfiedev ím aktivní ãinností dûtí, pro kterou je potfieba vytvofiit podmínky personální i materiální. Ke splnûní tohoto cíle chceme v prûbûhu projektu: pro kolit 17 pedagogû v oboru klíãov ch kompetencí, prûfiezov ch témat, fie ení konfliktû a vytváfiení zdravého klimatu ve tfiídû v 5 celodenních koleních vytvofiit vlastní VP s úãinností od sestavit portfolio námûtû pro aktivizaci ÏákÛ v procesu vzdûlávání pfiipravit 2 odborné uãebny pro 2. stupeà koly - uãebnu etické v chovy a pfiírodovûdné centrum umoïnit pedagogûm dal í zvy ování kvalifiworkshopy pro skupiny studentû vedené na imi lektory). kola bude nadále fungovat v rámci âr jako tréninkové stfiedisko programu Zaãít spolu. Na tvorbû VP pro na i kolu se rûznou mûrou podílejí v ichni pedagogiãtí pracovníci koly. RovnûÏ tvorba portfolia metod a námûtû pro aktivní práci ÏákÛ a projektové vyuãování bude spoleãn m dílem pedagogû koly, zpoãátku pfiedev ím uãitelû 1. stupnû, ktefií jiï mají s moderními zpûsoby v uky znaãné zku enosti. Uãebna etické v chovy bude zaji tûna dodavatelsk m zpûsobem, stejnû tak dovybavení pfiírodovûdného centra. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCO- VÁN EVROPSK M SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOâTEM âeské REPUBLI- KY. BU KA 7 / 2007

Stalo se v dubnu. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA. Klá terní námûstí.

Stalo se v dubnu. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA. Klá terní námûstí. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA Mûstsk úfiad v Oseku získal certifikát evropské normy kvality Oprava pomníku Nelsonské katastrofy Opakovaná v zva pro místní firmy Problém s koufiením dûtí

Více

âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY

âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Od léta do zimy Leto ní zahájení kolního roku a také celé první kolní ãtvrtletí bylo nabité událostmi, takïe jsme naprosto

Více

Vánoce. BlíÏí se nejkrásnûj í a hlavnû dûtmi nejmilovanûj í svátky v roce. âíslo 5 ROâNÍK 2. PROSINEC 2007

Vánoce. BlíÏí se nejkrásnûj í a hlavnû dûtmi nejmilovanûj í svátky v roce. âíslo 5 ROâNÍK 2. PROSINEC 2007 âíslo 5 ROâNÍK 2. PROSINEC 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY BlíÏí se nejkrásnûj í a hlavnû dûtmi nejmilovanûj í svátky v roce Vánoce Brzy si budeme uïívat nûkolika dnû prázdnin, budeme

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.2 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. První jundrovsk ples

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.3 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV O âem SE MLUVÍ. Potfiebuje Jundrov achov klub? achy. Královská hra. Pravidla hry znám, to ov em je tû neznamená,

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 23.3.2009 16:41 Stránka 1 4 L I S T Y duben 2009 MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC SnûÏenky první poslové jara rozzáfiily v bfieznu mnoho zahrádek v na í mûstské ãásti,

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-05_P14 26.2.2007 12:36 Stránka 1 3 LISTY 2007 bfiezen MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Ve svátek sv. Valent na si udûlali v matefiském centru Klubíãko YMCA Praha na âerném

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) www.tisnov.cz Vy lo 27. 4. 2011

roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) www.tisnov.cz Vy lo 27. 4. 2011 roãník XXI. duben 2011 ãíslo 8 Vystoupení KVJ Éirigh na Jarní trhové slavnosti. (foto Jan Pernica) Vy lo 27. 4. 2011 www.tisnov.cz Dubnové slovo radní Koncem dubna nám jiï slunce hfieje záda a táhne nás

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5

www.tisnov.cz Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5 Roãník XVIII. Bfiezen 2008 ãíslo 5 Îáci Z nám. 28. fiíjna se aktivnû zapojili do projektu Îidovského muzea v Praze s názvem Zmizelí sousedé". V stupem byla instalace dvou panelû, které mají b t pfiipomínkou

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova Jak se Ïije v Ugandû - rozhovor sjifiím

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

LISTY. kvûten. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. kvûten. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 29.4.2008 10:18 Stránka 1 5 LISTY 2008 kvûten MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Vstoupili jsme do nejkrásnûj ího mûsíce roku, jehoï symbolem jsou rozkvetlé stromy a kefie.

Více

Zpravodaj Oficiální zpravodaj mûsta Láznû Bohdaneã Roãník XVIII âíslo 5 Únor 2008 Pfii doruãení zdarma Pfii prodeji 5, Kã

Zpravodaj Oficiální zpravodaj mûsta Láznû Bohdaneã Roãník XVIII âíslo 5 Únor 2008 Pfii doruãení zdarma Pfii prodeji 5, Kã Zpravodaj Oficiální zpravodaj mûsta Láznû Bohdaneã Roãník XVIII âíslo 5 Únor 2008 Pfii doruãení zdarma Pfii prodeji 5, Kã Zprávy z radnice Pfieji V em ãtenáfiûm zpravodaje hodnû tûstí a zdraví v roce 2008.

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky číslo 5/2009 vyšlo 13. 3. 2009 cena 15 Kč Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou kolku Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky ročník XI. Foto: Franti ek âermák Îáci v roli porotcû na koncertû

Více

Chcete se zapojit do aktivit NESEHNUTÍ? Loì plná uprchlíkû a uprchlic. Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004

Chcete se zapojit do aktivit NESEHNUTÍ? Loì plná uprchlíkû a uprchlic. Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004 Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004 Loì plná uprchlíkû a uprchlic Spolu s brnûnskou Amnesty International (AI) jsme vzali 13. ãervna skupinu asi 60 obyvatelû/ek uprchlick ch zafiízení v

Více

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí čtenáři Buňky, milí žáci, rodičové a... prostě všichni ostatní Neuvûfiitelné se stalo skuteãností a my tu máme opût

Více