Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 1 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 1 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2"

Transkript

1 Soubor podpůrných materiálů k Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, učebnici Chit Chat 1 Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2

2 Deníãek Nûkolik rad pro uãitele Proã? Deníãek je kopírovatelná pfiíruãka k uãebnici Chit Chat 1, která má pomoci Va im ÏákÛm v objevování jejich vlastních uãebních strategií. Îáci mají pfiijít na to, Ïe uãit se dá rûzn mi zpûsoby, a má je vést k poznání, které postupy a strategie jim osobnû vyhovují. Reflexe jednotliv ch lekcí dále umoïàuje ÏákÛm zamyslet se nad tím, jak urãitou látku zvládli, a uãí je sebehodnocení. To v e vede k posilování vûdomého uãení akvytváfiení odpovûdnosti za svou vlastní práci. Jak? Na zaãátku budou Ïáci asi potfiebovat Va i pomoc. Budete s nimi muset projít jednotlivé stránky první ãásti Deníãku a vysvûtlit jim, jak je vyplnit. U stránek k jednotliv m lekcím závisí jen na Vás a Va ich Ïácích, kdy budou moci pracovat samostatnû. Deníãek jednotlivé lekce 1 11: Po probrání první lekce upozornûte Ïáky na moïnost a uïiteãnost hodnocení vlastního v konu a dosaïen ch v sledkû. Mûli by si uvûdomit, Ïe takováto reflexe vlastní práce jim pomûïe odhalit jejich silná i slabá místa, a oni i vy budete v dal í lekci vûdût, na co se více zamûfiit. Na kaïdé stránce je 6 7 oãíslovan ch úkolû a stejn poãet oãíslovan ch obrázkû, které si Ïáci mohou po vypracování úkolu vybarvit a získat tak i vizuální vjem o dosaïení v sledku. Deníãek zaloïte spoleãnû vyplnûním titulní strany. První dvû aï tfii lekce je dobré projít s celou tfiídou, pak podle úrovnû jednotliv ch ÏákÛ mûïete zadat i jako samostatnou práci. Pfiílohou Deníãku se pak mohou stát rûzné Ïákovské práce projekty, testy atd. Po urãité dobû se k nim Ïáci mohou vrátit a zjistit pokrok, kter udûlali. Cel Deníãek si mohou pozdûji vloïit do Jazykového portfolia. Deníãek tabulky Stejn m zpûsobem se pokuste navést Ïáky na uvûdomování si rûzn ch zpûsobû, jak se uãit. K tomu vám pomohou tabulky na stranách Vyberte si jednu tabulku a asi tak jednou za 14 dní ji zkuste se Ïáky zpoãátku spoleãnû vyplnit. Postupnû si mohou vyplàovat i dal í tabulky kde se uãí, s k m se uãí nebo z ãeho mají nejvût í radost. Tyto informace mohou b t velice uïiteãné i vám. Zajímav m zpestfiením mûïe b t strana 19, kam si Ïáci kdykoliv v prûbûhu roku mohou zaznamenat svoje nejoblíbenûj í písniãky, fiíkanky, hry a kníïky. Obsah: Úvodní strana Deníãku âást 1: lekce âást 2: tabulky k zamy lení My favourite things in English Poznámka: Deníãek je souãástí materiálû, které byly vyvinuty kolektivem autorek v rámci dílãího rozvojového programu M MT Podpora vydání metodick ch materiálû a pomûcek pro nejvíce uïívané uãebnice jazykû základních kol (rozhodnutí ã.:26863/ ). Cílem projektu bylo vypracování souboru metodick ch materiálû a pomûcek pro uãitele bez pfiíslu né zpûsobilosti k v uce jazykû ve 4.(pfiípadnû 3.) roãníku Z. Pfii v voji materiálû jsme vycházely z uãebnice anglického jazyka Paula Shiptona Chit Chat 1 vydaného nakladatelstvím Oxford University Press. Vydání materiálu financuje Oxford University Press, Jungmannova 31, Praha. Autorky souboru: Zdena Hartingerová, zástupkynû fieditelky Z SNP v Hradci Králové, Joan Hood, odborná asistentka Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze, Dana Hurtová koordinátorka projektu, odborná asistentka katedry angliãtiny Pedagogické fakulty Západoãeské univerzity v Plzni, Lenka Lánská, odborná asistentka Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze Ilustrace jsou pfievzaty z uãebnice.

3 Chit Chat 1 Jméno: Name Datum narození: Date of birth Adresa: Address kola: School Národnost: Nationality Matefisk jazyk: Mother tongue Podpis: Signature Foto Deníãek jsem zaloïil(a) dne: Milé děti! Seznamovat se s angličtinou může být i skvělé dobrodružství. Co všechno zjistíme anaučíme se o světě a lidech v něm! Ale také se něco dozvíme o sobě. Někdy toho ale může být i trochu moc. Proto je důležité vědět, jak se učit a také něco naučit! Zkuste to s naším Deníčkem. Zaškrtávejte, vybarvujte, malujte, vystřihujte a nalepujte si sem všechno důležité. Určitě si nad Deníčkem můžete povídat i s rodiči. Nejvíce vám ale pomůže vaše paní učitelka/pan učitel a taky spolužáci. K cíli vede mnoho cest, neexistuje jedna jediná, která by byla ideální pro všechny. Hodně štěstí v objevování té vaší.

4 1 Classroom bugs 1. Umím vyjmenovat kolní potfieby (napi ãíslem kolik) Podtrhni, jak ses uãil(a) nová slovíãka: posloucháním opakováním po nûkom ukazováním na obrázky kreslením dot káním se pfiedmûtû ãtením slov psaním slov Jak jinak? 2. Umím se zeptat anglicky Co je to? a odpovûdût. ANO NE Uãil(a) ses to také ptaním a odpovídáním ve dvojici? ANO NE 3. Umím vyjádfiit (napi ãíslem kolik) rûzn ch pfiíkazû. Provádûl(a) jsem pfiíkazy p. uãitele/uãitelky. ANO NE Dával(a) jsem pfiíkazy spoluïákûm a oni mnû. ANO NE 4. Nauãil(a) jsem se básniãku nazpamûè. ANO NE Podtrhni, jak ses ji uãil(a): posloucháním opakováním ve skupinû sám/sama jsem opakoval(a) ãetli jsme text fiíkali jsme básniãku ve skupinû sám/sama jsem ji recitoval(a) 5. Umím správnû sefiadit: pen a new 6. Pfieãetl(a) jsem si kousek kresleného pfiíbûhu. ANO NE Podtrhni, co jste s pfiíbûhem dûlali: poslouchali opakovali ãetli sami hráli Myslím, Ïe si za lekci 1 zaslouïím: Napi do kytiãky, jakou známku si podle svého mínûní zaslouïí. Nejvíc se mi líbilo, kdyï jsme Dobrá rada Nerozumí anglickému pokynu? Nevadí, neztrácej klid, snaï se smysl odhadnout a pfií tû uï rozumût bude. 4

5 The TV show 2 1. Umím vyjmenovat barev. Podtrhni, jak ses uãil(a) názvy barev: posloucháním opakováním po nûkom ukazováním na barvy vybarvováním dot káním se barevn ch pfiedmûtû ãtením slov psaním slov hrou Jak jinak? 2. Umím fiíct, kolik je mi let; ANO NE a také se na vûk umím zeptat. ANO NE 3. Umím napsat, jaká je moje nejoblíbenûj í barva. ANO NE Je to 4. Umím poãítat do 20. ANO NE Umím to i na pfieskáãku. ANO NE 5. Umím se zeptat, jakou barvu nûco má. ANO NE 6. Umím pojmenovat vûcí ve tfiídû. 7. Procviãujeme také správnou v slovnost. (Podtrhni, co jste uï dûlali.) Nacviãujeme: jednotlivé zvuky celá slova celé vûty opakujeme podle nahrávky Myslím, Ïe si za tuto lekci zaslouïím: Napi do kytiãky, jakou známku si podle svého mínûní zaslouïí. Nejvíc se mi líbilo, kdyï jsme Dobrá rada Uã se slovíãka po krátk ch chvilkách, ale ãasto. Nejlépe kaïd den aspoà 5 minut. 5

6 3 Super pets 1. Umím pojmenovat zvífiat. 2. Zazpíval(a) jsem si písniãku o zvífiátkách. ANO NE 3. Podtrhni, co jsi dûlal(a). Uãil(a) jsem se nová zvífiátka: podle obrázkû nahlas jsem si opakoval(a) jejich anglické názvy ukazoval(a) jsem si je a zároveà fiíkal(a) jejich názvy hádal(a) jsem, kdyï je nûkdo pfiedvádûl Je tû jinak? Jak? (Napi ) 4. Big znamená ãesky, little Co vysloví na konci slova big? (zakrouïkuj) G K 5. Na otázku Is it a little dog? se odpoví: a) Yes./No. (ZakrouÏkuj správnou odpovûì.) b) Yes, it is./no, it isn t. 6. Porozumûl(a) jsem dal í kapitole kresleného pfiíbûhu. ANO NE Myslím, Ïe si za tfietí lekci zaslouïím: Proã: Nejvíc se mi líbilo, kdyï jsme Ve tfietí lekci jsem jel(a) a dojel(a) k cíli vût inou jako (zakrouïkuj a zkus napsat proã): Dobrá rada Opakuj si stále to, co uï umí. Popros rodiãe, aè tû doma vyzkou ejí, a ukaï jim, co ses uï nauãil(a). 6

7 Pirates 4 1. Umím fiíct vût o tom, jak se cítím, jakou mám náladu. Umím se zeptat na nálady a pocity jin ch lidí. ANO NE Umím fiíct i o nûkom dal ím, jakou má náladu, jak se cítí. ANO NE uãili jsem se to jako rozhovor pfiedvádûli jsme svoje pocity a hádali jsme, jak se cítíme. 2. Umím jiï anglick ch pozdravû. Pozdrav Hello nemohu pouïít, kdyï a) mluvím s uãitelem, b) se louãím. 3. Umím se zeptat, jak se má, a také na tuto otázku odpovûdût. ANO NE 4. Nakreslil(a) jsem sama sebe a napsal(a), jak se cítím. ANO NE 5. Zazpíval(a) jsem si písniãku. ANO NE 6. Rozumím kreslenému pfiíbûhu. Jak jste se jej uãili? (Podívej se do 1. lekce a vypi, co jste s pfiíbûhem dûlali.) Nejvíc se mi líbilo, kdyï jsme Myslím, Ïe si za ãtvrtou lekci zaslouïím: Proã: Dobrá rada KdyÏ pracuje ve dvojicích nebo ve skupinách, poslouchej dobfie svoje spoluïáky. MÛÏe se od nich také uãit. 7

8 5 Funny faces 1. Umím pojmenovat ãástí lidského tûla. Nakresli jednoduch obrázek a popi ho. 2. Umím fiíci a napsat anglicky: já mám on/ona má 3. DokáÏu pfieãíst jednoduch popis osoby a pfiifiadit správn obrázek. ANO NE DokáÏu popsat vlasy pfiídavn mi jmény. Nakresli obrázky a popi je. 4. Zazpíval(a) jsem si písniãku a umím slova nazpamûè. ANO NE 5. Nakreslil(a) jsem robota a napsal(a) o nûm vût. 6. Rozumím dal í kapitole kresleného seriálu. ANO NE Nejvíc se mi líbilo, kdyï Myslím, Ïe si za pátou lekci zaslouïím: Proã: Dobrá rada KdyÏ se uãí slovíãka, ukazuj si je na obrázcích, dot kej se vûcí, které se uãí pojmenovat, pfiedvádûj si je, kresli si je a hlavnû si je chtûj pamatovat! 8

9 Family photos 6 1. Umím pojmenovat ãlenû rodiny. Skoro jako ãesky zní: Mému uchu je nejlahodnûj í: NejhÛfi se mi vyslovuje: 2. Umím vyjádfiit, kolik mám sourozencû; ANO NE a také se umím zeptat kamaráda, kolik má sourozencû. ANO NE 3. Umím se zeptat Kdo je to? a také odpovûdût. ANO NE 4. Umím fiíkanku nazpamûè. ANO NE Pfiednesl(a) jsem ji napfi. doma rodiãûm. ANO NE Kde jinde? ANO NE 5. DokáÏu si pfieãíst text o rodinû (v uãebnici) a odpovûdût na otázky. ANO NE 6. Umím správnû sestavit a napsat vûty: got he s brown eyes my grandma is this Nejvíc se mi líbilo, kdyï Myslím, Ïe si za estou lekci zaslouïím: Proã: Dobrá rada Nezapomínej na správnou v slovnost. VÏdy se snaï vyslovovat tak, jak to sly í v nahrávce. V slovnost neodb vej! 9

10 7 The body rap 1. Nauãil(a) jsem se pojmenovat dal ích ãástí tûla. Nejlépe mi zní: NejhÛfi si pamatuji v slovnost: NejtûÏ í je pro mû napsat: 2. Zazpíval(a) jsem si písniãku a umím slova nazpamûè. ANO NE Zazpíval(a) jsem ji ve tfiídû: sama/sám s ostatními Doma komu? Jinde kde? 3. Umím se zeptat podle vzoru: Má dlouhé nohy? ANO NE (PfieloÏ do angliãtiny.) 4. Pfieãetl(a) jsem si anglick text v uãebnici a odpovídal(a) na otázky. ANO NE 5. Umím dát spoluïákovi 10 pfiíkazû. ANO NE 6. DokáÏu 10 pfiíkazû splnit, rozumím jim. ANO NE Napi svûj nejoblíbenûj í pfiíkaz. 7. Porozumûl(a) jsem dal í kapitole kresleného pfiíbûhu. ANO NE V pfiíbûhu mám nejrad i (postavu) Nemám rád/a (postavu) Nejvíc se mi líbilo, kdyï Proã? Proã? Myslím, Ïe si za sedmou lekci zaslouïím: Proã: Dobrá rada Aby ses nauãil(a) anglicky, musí se nauãit mluvit a také porozumût, kdyï ti nûkdo nûco fiíká. Uã se proto nahlas. 10

11 Superstar clothes 8 1. Umím pojmenovat ãástí obleãení. Nakresli a popi své nejoblíbenûj í obleãení. 2. Umím vyjádfiit, Ïe nûco nûkomu patfií, napfi. Petrova kočka (pfieloï do angliãtiny). 3. Umím se zeptat, jestli nûkdo má vûc, která patfií nûkomu jinému. Napfi. Have you got (Janin kabát)? Na takovou otázku odpovím: a) Yes, I have./no, I haven t. b) Yes, I am./no, I am not. 4. Vím, co znamená ãesky Whose hat is this? Napi to ãesky: 5. Zahrál(a) jsem si roli v pfiíbûhu o v mûnû kloboukû. ANO NE 6. Nakreslil(a) a popsal(a) jsem svoje oblíbené obleãení. ANO NE Nejvíc se mi líbilo, kdyï Myslím, Ïe si za osmou lekci zaslouïím: Proã: Dobrá rada Angliãtina je mluvení a porozumûní, to víme jiï z pfiedchozí lekce. Musí se ale také uãit anglicky ãíst a psát. Nikdy nevyslovuj nahlas, jak se slova v angliãtinû pí ou, to by ti v uãení nepomohlo. 11

12 9 Bug café 1. Umím pojmenovat jídel. Názvy jídel, která se pí í stejnû jako v ãe tinû: Nejãastûji jsem si musel(a) fiíkat toto slovo: 2. Umím fiíct, co mám rád(a) k jídlu. ANO NE 3. DokáÏu fiíct, co nemám rád(a) k jídlu. ANO NE 4. Umím se zeptat, co má rád(a). ANO NE Umím pfieloïit: Máš rád rybu? Ne, nemám. 5. Umím slova písniãky zpamûti. ANO NE Zazpíval(a) jsem ji: kamarádûm ANO NE Doma komu? ANO NE Jinde kde? ANO NE 6. Umím se zeptat kamarádû a vyplnit tabulku podle jejich odpovûdí. ANO NE 7. Rozumím dal í kapitole kresleného pfiíbûhu. ANO NE Nejvíc se mi líbilo, kdyï Nelíbí se mi, kdyï Musím se zlep it v Myslím, Ïe si za devátou lekci zaslouïím: Proã: Dobrá rada Kromû slovíãek se musíme uãit také gramatiku, to znamená pravidla, jak se tvofií v angliãtinû napfiíklad mnoïné ãíslo, rozkazovací zpûsob, jak se dûlají otázky atd. 12

13 Animal safari Znám anglicky názvy cizokrajn ch zvífiat. 2. There is/there are znamená, Ïe nûkde nûco je, existuje. Jak pfieloïí do ãe tiny vûtu: There are two elephants in the picture. PfieloÏil(a) jsi Na obrázku na zaãátku vûty? V bornû! 3. Zazpíval(a) jsem si písniãku o zvífiatech. ANO NE 4. DokáÏu pojmenovat míst na svûtû. ANO NE Byl(a) jsem uï na tûchto místech, která umím fiíct anglicky: 5. Nakreslil(a) jsem zvífie (napi které) a napsal(a) o nûm. ANO NE 6. Pfieãetl(a) jsem si text o zvífiatech a doplnil(a) tabulku podle informací z textu. ANO NE Za lekci 10 si zaslouïím (zakrouïkuj obrázek, kter hodnotí tvoji práci): Proã? Proã? Proã? Místo dobré rady otázka Ví, co by ses chtûl anglicky nauãit a k ãemu angliãtinu mûïe potfiebovat? Poznamenej si. Chci se nauãit: Angliãtinu budu potfiebovat: 13

14 11 My favourite things 1. Umím vyjmenovat hraãek. My favourite thing at school is: 2. Umím vyjmenovat pfiedmûtû denní potfieby. Nejlépe mi zní: NejhÛfi si pamatuji v slovnost: NejtûÏ í je pro mû napsat: 3. DokáÏu pfieloïit vûtu Je tam deštník? 4. Umím na takovou otázku odpovûdût: a) Yes, it has./no, it hasn t. b) Yes, there is./no, there isn t. c) Yes, it is./no, it isn t. 5. Nakreslil(a) jsem si plánek svého pokoje a napsal(a), co v nûm je. ANO NE 6. Rozumím poslední kapitole kresleného pfiíbûhu. ANO NE Cel pfiíbûh hodnotím jako: Great! OK. Bad. Nejvíc se mi líbilo, kdyï jsme Za lekci 11 si zaslouïím toto místo na stupních vítûzû: KdyÏ se uãím anglicky, pfiipadám si jako a) tahaã b) taïen Místo dobré rady opakování: V cizím jazyce se uãíme mluvit, ro, ã, p a také slov, správnou v sl a gra! 14

15 âást 2 Tabulky k zamy lení Jak se uãím? Kdykoliv se bude uãit nûkter m ze zpûsobû popsan ch dole, IX X XI XII I II III IV V VI udûlej do rámeãku pod jednotlivé mûsíce. ProhlíÏím si obrázky a rozumím tomu, co znázoràují. Opisuji si slova a v razy a zkou ím si je zapamatovat a znova napsat. âtu potichu a rozumím tomu, i kdyï nerozumím kaïdému slovu. Poslouchám, co fiíká uãitelka, ostatní dûti, nahrávku a vût inou tomu rozumím. Pomáhá mi to, co je napsáno na tabuli. Opakuju si to, co uï umím. Pracuji na poãítaãi. Pracuji s uãebnicí a pracovním se item. 15

16 Kde se uãím? Kdykoliv se bude uãit angliãtinu, IX X XI XII I II III IV V VI udûlej do rámeãku pod jednotlivé mûsíce. ve tfiídû doma ve svém pokoji jinde (napi kde) S k m se nejradûji uãím? Kdykoliv se ti bude líbit uãit se angliãtinu s nûk m, IX X XI XII I II III IV V VI udûlej do rámeãku pod jednotlivé mûsíce. s uãitelkou se spoluïáky ve dvojicích, v malé skupinû sám/sama s rodiãi s nûk m jin m: ve skautu, v jazykové kole s k m jin m 16

17 Jednou za ãtrnáct dní se zamysli a udûlej k jedné aï dvûma ãinnostem, které tû nejvíc bavily pfii angliãtinû a jednou k tomu, co tû vûbec nebavilo. Do voln ch fiádkû si mûïe doplnit cokoliv jiného. Co mû nejvíc baví: IX X XI XII I II III IV V VI poslouchat opakovat po nûkom uãit se nazpamûè pfiedvádût zpamûti nauãené (napfi. rozhovory, fiíkanky) hrát scénky zpívat písniãky hrát hry a pouïívat pfiitom angliãtinu soutûïit opisovat slovíãka doplàovat tajenky, fie it slovní hádanky odpovídat na otázky v angliãtinû ãíst si potichu pro sebe ãíst nahlas hledat chyby v napsané angliãtinû opravovat si chyby psát úkoly vym let kfiíïovky, kvízy apod 17

18 Z ãeho mám nejvût í radost Jednou za ãtrnáct dní nakresli jednoho k tomu, IX X XI XII I II III IV V VI z ãeho jsi mûl nejvût í radost. z dobré známky z pochvaly rodiãû z pochvaly paní uãitelky/pana uãitele KdyÏ vím, Ïe se mi nûco povedlo. KdyÏ se to, co jsme udûlal/a, líbí i ostatním. KdyÏ to, co jsem dokázal/la, nûkomu nebo nûãemu pomûïe. 18

19 My favourite things in English My favourite songs Date Song My favourite rhymes Date Rhyme My favourite games Date Game My favourite books Date Book 19

20 PodpÛrné materiály k uãebnici Chit Chat 1 Dopis uãitelûm VáÏení uãitelé, dostává se vám do rukou soubor materiálû vyvinut ch k uãebnici Chit Chat 1 pro v uku anglického jazyka, kter by vám mûl pomoci pfii poãáteãní v uce angliãtiny ve ãtvrté, pfiípadnû tfietí tfiídû. Materiály prezentujeme v nûkolika balíãcích. Nûkteré vyuïijete v prvních hodinách angliãtiny, tedy pfiedtím neï zaãnete pouïívat uãebnici, ale nûkteré ãásti doporuãujeme pouïívat s uãebnicí soubûïnû. Materiál není vytvofien jako klasická uãebnice, která se má projít od zaãátku do konce. Je to spí e soubor podpûrn, kter se zamûfiuje na oblasti ponûkud opomíjené (napfi. classroom language, v slovnost). Nûkteré ãásti balíãku jsou vhodné i pro individuální a domácí procviãování uãiva ÏákÛ, ktefií vyïadují zvlá tní péãi (CD-ROM). Pro koho je soubor urãen? Materiály jsme tvofiili tak, aby je mohli pouïít jak uãitelé 1.stupnû neaprobovaní pro v uku Aj, tak uãitelé aprobovaní pro v uku angliãtiny na 2. stupni, ktefií nejsou zvyklí pracovat s mal mi dûtmi. Doufáme, Ïe uïiteãn m pomocníkem budou i pro novû kvalifikované uãitele bez velk ch zku eností, nepedagogické pracovníky, ale i motivované rodiãe. Ale byli bychom rádi, kdyby pomohly pfiedev ím dûtem, na které jsme pfii zpracování tûchto materiálû mysleli pfiedev ím. Co soubor obsahuje? Balíãek A je audio-orální kurz Tune in to English pro úvodní hodiny angliãtiny. Obsahuje detailní pfiípravy na hodiny, pracovní listy pro Ïáky a nahrávku na CD. NeÏ sáhnete po uãebnici, vûnujte nûkolik hodin úvodnímu audio-orálnímu kurzu, kter má Ïáky ke studiu angliãtiny motivovat a pfiipravit je na to, co je ãeká v pravideln ch hodinách angliãtiny. Souãástí jsou i cviãení zamûfiená na v slovnost, která mûïete pouïívat i pozdûji soubûïnû s uãebnicí. Balíãek B je metodick materiál Chit Chat video pohlednice obsahující DVD nahrávku hodin angliãtiny ÏákÛ pracujících s uãebnicí Chit Chat 1 a struãné metodické rady k v uce základních fieãov ch dovedností a jazykov ch prostfiedkû. Natoãili jsme nûkolik ukázek v uky v hodinách, kde je pouïita uãebnice Chit Chat. Uãitelé zde mohou nalézt inspiraci ke své práci a porovnat svoji práci s v ukou kolegyà. Balíãek C obsahuje praktické rady a nápady pro uãitele. Najdete v nûm: a) Try it with us : Classroom language (jazyk pouïívan v hodinách, aby hodina mohla b t vedena v angliãtinû); b) Play with sounds : plakát ilustrovan ch anglick ch hlásek a rady, jak postupovat pfii nácviku obtíïnûj ích hlásek, jazykolamy, rozpoãitadla a tradiãní fiíkanky na upevnûní v slovnosti; c) Have fun : jazykové a pohybové hry do tfiídy i do tûlocviãny. Balíãek D je urãen pro dûti. Je v nûm a) Deníãek napomáhající dûtem uvûdomit si rûzné strategie uãení se a udûlat první krûãky v sebehodnocení. b) Fun with Oscar: interaktivní CD-ROM s aktivitami na upevnûní základních znalostí angliãtiny, kter je vhodn pro individuální práci ÏákÛ pfii hodinách i pro domácí procviãování uãiva. Co si ke své práci vyberete, záleïí na vás a va ich Ïácích. Pfiejeme vám mnoho úspûchû. Autorky: Zdena Hartingerová, Joan Hood, Dana Hurtová, Lenka Lánská Fonetické symboly: Lucie Îaludková Ilustrace Play with Sounds: Hadley Ferguson Technické zpracování DVD a CD: Vladimír Nov, Petr Jakubik, Audio video studio Západoãeské univerzity v Plzni Technické zpracování CD-ROM: Oxford University Press. 1

2 Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 2 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová KOPÍROVATELNÉ 2

2 Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 2 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová KOPÍROVATELNÉ 2 2 Soubor podpůrných materiálů k Zdena Hartingerová, Dana Hurtová učebnici Chit Chat 2 KOPÍROVATELNÉ 2 Deníãek II Nûkolik rad pro uãitele Deníãek je kopírovatelná pfiíruãka k uãebnici Chit Chat 2, která

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY kolaãky a koláci, Ïákynû a Ïáci, puber- Èaãky a puberèáci Zdá se vám toto oslovení divné? Zkrátka a dobfie, tento ãlánek

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

âe TINA A LITERATURA JAZYKOVÉ ROZBORY Hartmannová Vûra ZNÁ POJMY Z MLUVNICE âe TINY Pavlovská Jana DùLENÍ SLOV Bauer Alois a kolektiv autorû

âe TINA A LITERATURA JAZYKOVÉ ROZBORY Hartmannová Vûra ZNÁ POJMY Z MLUVNICE âe TINY Pavlovská Jana DùLENÍ SLOV Bauer Alois a kolektiv autorû POâÁTKY âeské LITERATURY LITERATURA RANÉHO ST EDOVùKU LITERATURA VRCHOLNÉHO ST EDOVùKU LITERATURA HUSITSKÁ A PROTIHUSITSKÁ RENESANCE A HUMANISMUS BAROKNÍ LITERATURA NÁRODNÍ OBROZENÍ MYSLÍ, ROMANTISMUS

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ

Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ VY_22_INOVACE_AJC1_11_3B Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Anglický jazyk Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Žáci si uvědomí a zopakují známá slova

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny.

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny. U V stavi tû 1429, 370 05 âeské Budûjovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 e-mail: info@m-tes.cz www.m-tes.cz TÁBORY DùTSKÉ 2015 PfiedbûÏné pfiihlá ení: z na ich www stránek: www.m-tes.cz

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

Od ledna se zmûnila sídla lékafisk ch pohotovostí v Brnû

Od ledna se zmûnila sídla lékafisk ch pohotovostí v Brnû městské části Brno-střed Od ledna se zmûnila sídla lékafisk ch pohotovostí v Brnû S platností od 1. ledna 2008 a v pfiípadû zubního o etfiení od 14. ledna 2008 do lo ke zmûnû sídel lékafiské sluïby první

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Chit Chat 1 - Lekce 10

Chit Chat 1 - Lekce 10 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit hippo hroch lion lev giraffe žirafa monkey opice elephant

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 Obsah Obsah... 1 VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 A) Básnička s pohybem - ČJ - Človíček... 4 B) Aktivita - Miminko... 4 C) Tvorba s dětmi

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ

POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ pohyb a výživa POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ POHYB a VÝŽIVA šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ Pokusné ovûfiování úãinnosti

Více

kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy.

kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy. 58 hardware: srovnávací testy Test 18 mechanik DVD-ROM DV MÍSTO C Asi nastal ten správn ãas na to, pofiídit si mechaniku DVD-ROM nebo nejménû na to, abyste pfii koupi nového poãítaãe popfiem leli, zda

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

1. Presentation. 2. Vocabulary and useful phrases. 3. Describing a person

1. Presentation. 2. Vocabulary and useful phrases. 3. Describing a person 3. Describing a person Cíl hodiny: Vytvořit prezentaci "Popis osoby", umět popsat vzhled člověka a oblečení, zopakovat si přítomný čas slovesa mít. Učebnice Project 2, Introduction strana 4 1. Presentation

Více

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My toys

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Pfiípravn v bor redakãní rady: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka anglického jazyka v 1. i ve

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

Angličtina pro 4. ročník základní školy

Angličtina pro 4. ročník základní školy www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Angličtina pro. ročník základní školy (spn ukázka lekce.jbb) Angličtina pro. ročník základní školy Lekce: VÍTEJTE Cvičení: Hello, kids! Ahoj

Více

UČIVO NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK

UČIVO NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK Vážení rodiče, následující plány učiva Vám pomohou zorientovat se v učivu jazyka anglického, zejména pokud Vaše dítě chybí delší dobu. Předmět: Jazyk anglický Třídy: 1.A, 1.C Učebnice:

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více