Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 1 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 1 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2"

Transkript

1 Soubor podpůrných materiálů k Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, učebnici Chit Chat 1 Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2

2 Deníãek Nûkolik rad pro uãitele Proã? Deníãek je kopírovatelná pfiíruãka k uãebnici Chit Chat 1, která má pomoci Va im ÏákÛm v objevování jejich vlastních uãebních strategií. Îáci mají pfiijít na to, Ïe uãit se dá rûzn mi zpûsoby, a má je vést k poznání, které postupy a strategie jim osobnû vyhovují. Reflexe jednotliv ch lekcí dále umoïàuje ÏákÛm zamyslet se nad tím, jak urãitou látku zvládli, a uãí je sebehodnocení. To v e vede k posilování vûdomého uãení akvytváfiení odpovûdnosti za svou vlastní práci. Jak? Na zaãátku budou Ïáci asi potfiebovat Va i pomoc. Budete s nimi muset projít jednotlivé stránky první ãásti Deníãku a vysvûtlit jim, jak je vyplnit. U stránek k jednotliv m lekcím závisí jen na Vás a Va ich Ïácích, kdy budou moci pracovat samostatnû. Deníãek jednotlivé lekce 1 11: Po probrání první lekce upozornûte Ïáky na moïnost a uïiteãnost hodnocení vlastního v konu a dosaïen ch v sledkû. Mûli by si uvûdomit, Ïe takováto reflexe vlastní práce jim pomûïe odhalit jejich silná i slabá místa, a oni i vy budete v dal í lekci vûdût, na co se více zamûfiit. Na kaïdé stránce je 6 7 oãíslovan ch úkolû a stejn poãet oãíslovan ch obrázkû, které si Ïáci mohou po vypracování úkolu vybarvit a získat tak i vizuální vjem o dosaïení v sledku. Deníãek zaloïte spoleãnû vyplnûním titulní strany. První dvû aï tfii lekce je dobré projít s celou tfiídou, pak podle úrovnû jednotliv ch ÏákÛ mûïete zadat i jako samostatnou práci. Pfiílohou Deníãku se pak mohou stát rûzné Ïákovské práce projekty, testy atd. Po urãité dobû se k nim Ïáci mohou vrátit a zjistit pokrok, kter udûlali. Cel Deníãek si mohou pozdûji vloïit do Jazykového portfolia. Deníãek tabulky Stejn m zpûsobem se pokuste navést Ïáky na uvûdomování si rûzn ch zpûsobû, jak se uãit. K tomu vám pomohou tabulky na stranách Vyberte si jednu tabulku a asi tak jednou za 14 dní ji zkuste se Ïáky zpoãátku spoleãnû vyplnit. Postupnû si mohou vyplàovat i dal í tabulky kde se uãí, s k m se uãí nebo z ãeho mají nejvût í radost. Tyto informace mohou b t velice uïiteãné i vám. Zajímav m zpestfiením mûïe b t strana 19, kam si Ïáci kdykoliv v prûbûhu roku mohou zaznamenat svoje nejoblíbenûj í písniãky, fiíkanky, hry a kníïky. Obsah: Úvodní strana Deníãku âást 1: lekce âást 2: tabulky k zamy lení My favourite things in English Poznámka: Deníãek je souãástí materiálû, které byly vyvinuty kolektivem autorek v rámci dílãího rozvojového programu M MT Podpora vydání metodick ch materiálû a pomûcek pro nejvíce uïívané uãebnice jazykû základních kol (rozhodnutí ã.:26863/ ). Cílem projektu bylo vypracování souboru metodick ch materiálû a pomûcek pro uãitele bez pfiíslu né zpûsobilosti k v uce jazykû ve 4.(pfiípadnû 3.) roãníku Z. Pfii v voji materiálû jsme vycházely z uãebnice anglického jazyka Paula Shiptona Chit Chat 1 vydaného nakladatelstvím Oxford University Press. Vydání materiálu financuje Oxford University Press, Jungmannova 31, Praha. Autorky souboru: Zdena Hartingerová, zástupkynû fieditelky Z SNP v Hradci Králové, Joan Hood, odborná asistentka Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze, Dana Hurtová koordinátorka projektu, odborná asistentka katedry angliãtiny Pedagogické fakulty Západoãeské univerzity v Plzni, Lenka Lánská, odborná asistentka Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze Ilustrace jsou pfievzaty z uãebnice.

3 Chit Chat 1 Jméno: Name Datum narození: Date of birth Adresa: Address kola: School Národnost: Nationality Matefisk jazyk: Mother tongue Podpis: Signature Foto Deníãek jsem zaloïil(a) dne: Milé děti! Seznamovat se s angličtinou může být i skvělé dobrodružství. Co všechno zjistíme anaučíme se o světě a lidech v něm! Ale také se něco dozvíme o sobě. Někdy toho ale může být i trochu moc. Proto je důležité vědět, jak se učit a také něco naučit! Zkuste to s naším Deníčkem. Zaškrtávejte, vybarvujte, malujte, vystřihujte a nalepujte si sem všechno důležité. Určitě si nad Deníčkem můžete povídat i s rodiči. Nejvíce vám ale pomůže vaše paní učitelka/pan učitel a taky spolužáci. K cíli vede mnoho cest, neexistuje jedna jediná, která by byla ideální pro všechny. Hodně štěstí v objevování té vaší.

4 1 Classroom bugs 1. Umím vyjmenovat kolní potfieby (napi ãíslem kolik) Podtrhni, jak ses uãil(a) nová slovíãka: posloucháním opakováním po nûkom ukazováním na obrázky kreslením dot káním se pfiedmûtû ãtením slov psaním slov Jak jinak? 2. Umím se zeptat anglicky Co je to? a odpovûdût. ANO NE Uãil(a) ses to také ptaním a odpovídáním ve dvojici? ANO NE 3. Umím vyjádfiit (napi ãíslem kolik) rûzn ch pfiíkazû. Provádûl(a) jsem pfiíkazy p. uãitele/uãitelky. ANO NE Dával(a) jsem pfiíkazy spoluïákûm a oni mnû. ANO NE 4. Nauãil(a) jsem se básniãku nazpamûè. ANO NE Podtrhni, jak ses ji uãil(a): posloucháním opakováním ve skupinû sám/sama jsem opakoval(a) ãetli jsme text fiíkali jsme básniãku ve skupinû sám/sama jsem ji recitoval(a) 5. Umím správnû sefiadit: pen a new 6. Pfieãetl(a) jsem si kousek kresleného pfiíbûhu. ANO NE Podtrhni, co jste s pfiíbûhem dûlali: poslouchali opakovali ãetli sami hráli Myslím, Ïe si za lekci 1 zaslouïím: Napi do kytiãky, jakou známku si podle svého mínûní zaslouïí. Nejvíc se mi líbilo, kdyï jsme Dobrá rada Nerozumí anglickému pokynu? Nevadí, neztrácej klid, snaï se smysl odhadnout a pfií tû uï rozumût bude. 4

5 The TV show 2 1. Umím vyjmenovat barev. Podtrhni, jak ses uãil(a) názvy barev: posloucháním opakováním po nûkom ukazováním na barvy vybarvováním dot káním se barevn ch pfiedmûtû ãtením slov psaním slov hrou Jak jinak? 2. Umím fiíct, kolik je mi let; ANO NE a také se na vûk umím zeptat. ANO NE 3. Umím napsat, jaká je moje nejoblíbenûj í barva. ANO NE Je to 4. Umím poãítat do 20. ANO NE Umím to i na pfieskáãku. ANO NE 5. Umím se zeptat, jakou barvu nûco má. ANO NE 6. Umím pojmenovat vûcí ve tfiídû. 7. Procviãujeme také správnou v slovnost. (Podtrhni, co jste uï dûlali.) Nacviãujeme: jednotlivé zvuky celá slova celé vûty opakujeme podle nahrávky Myslím, Ïe si za tuto lekci zaslouïím: Napi do kytiãky, jakou známku si podle svého mínûní zaslouïí. Nejvíc se mi líbilo, kdyï jsme Dobrá rada Uã se slovíãka po krátk ch chvilkách, ale ãasto. Nejlépe kaïd den aspoà 5 minut. 5

6 3 Super pets 1. Umím pojmenovat zvífiat. 2. Zazpíval(a) jsem si písniãku o zvífiátkách. ANO NE 3. Podtrhni, co jsi dûlal(a). Uãil(a) jsem se nová zvífiátka: podle obrázkû nahlas jsem si opakoval(a) jejich anglické názvy ukazoval(a) jsem si je a zároveà fiíkal(a) jejich názvy hádal(a) jsem, kdyï je nûkdo pfiedvádûl Je tû jinak? Jak? (Napi ) 4. Big znamená ãesky, little Co vysloví na konci slova big? (zakrouïkuj) G K 5. Na otázku Is it a little dog? se odpoví: a) Yes./No. (ZakrouÏkuj správnou odpovûì.) b) Yes, it is./no, it isn t. 6. Porozumûl(a) jsem dal í kapitole kresleného pfiíbûhu. ANO NE Myslím, Ïe si za tfietí lekci zaslouïím: Proã: Nejvíc se mi líbilo, kdyï jsme Ve tfietí lekci jsem jel(a) a dojel(a) k cíli vût inou jako (zakrouïkuj a zkus napsat proã): Dobrá rada Opakuj si stále to, co uï umí. Popros rodiãe, aè tû doma vyzkou ejí, a ukaï jim, co ses uï nauãil(a). 6

7 Pirates 4 1. Umím fiíct vût o tom, jak se cítím, jakou mám náladu. Umím se zeptat na nálady a pocity jin ch lidí. ANO NE Umím fiíct i o nûkom dal ím, jakou má náladu, jak se cítí. ANO NE uãili jsem se to jako rozhovor pfiedvádûli jsme svoje pocity a hádali jsme, jak se cítíme. 2. Umím jiï anglick ch pozdravû. Pozdrav Hello nemohu pouïít, kdyï a) mluvím s uãitelem, b) se louãím. 3. Umím se zeptat, jak se má, a také na tuto otázku odpovûdût. ANO NE 4. Nakreslil(a) jsem sama sebe a napsal(a), jak se cítím. ANO NE 5. Zazpíval(a) jsem si písniãku. ANO NE 6. Rozumím kreslenému pfiíbûhu. Jak jste se jej uãili? (Podívej se do 1. lekce a vypi, co jste s pfiíbûhem dûlali.) Nejvíc se mi líbilo, kdyï jsme Myslím, Ïe si za ãtvrtou lekci zaslouïím: Proã: Dobrá rada KdyÏ pracuje ve dvojicích nebo ve skupinách, poslouchej dobfie svoje spoluïáky. MÛÏe se od nich také uãit. 7

8 5 Funny faces 1. Umím pojmenovat ãástí lidského tûla. Nakresli jednoduch obrázek a popi ho. 2. Umím fiíci a napsat anglicky: já mám on/ona má 3. DokáÏu pfieãíst jednoduch popis osoby a pfiifiadit správn obrázek. ANO NE DokáÏu popsat vlasy pfiídavn mi jmény. Nakresli obrázky a popi je. 4. Zazpíval(a) jsem si písniãku a umím slova nazpamûè. ANO NE 5. Nakreslil(a) jsem robota a napsal(a) o nûm vût. 6. Rozumím dal í kapitole kresleného seriálu. ANO NE Nejvíc se mi líbilo, kdyï Myslím, Ïe si za pátou lekci zaslouïím: Proã: Dobrá rada KdyÏ se uãí slovíãka, ukazuj si je na obrázcích, dot kej se vûcí, které se uãí pojmenovat, pfiedvádûj si je, kresli si je a hlavnû si je chtûj pamatovat! 8

9 Family photos 6 1. Umím pojmenovat ãlenû rodiny. Skoro jako ãesky zní: Mému uchu je nejlahodnûj í: NejhÛfi se mi vyslovuje: 2. Umím vyjádfiit, kolik mám sourozencû; ANO NE a také se umím zeptat kamaráda, kolik má sourozencû. ANO NE 3. Umím se zeptat Kdo je to? a také odpovûdût. ANO NE 4. Umím fiíkanku nazpamûè. ANO NE Pfiednesl(a) jsem ji napfi. doma rodiãûm. ANO NE Kde jinde? ANO NE 5. DokáÏu si pfieãíst text o rodinû (v uãebnici) a odpovûdût na otázky. ANO NE 6. Umím správnû sestavit a napsat vûty: got he s brown eyes my grandma is this Nejvíc se mi líbilo, kdyï Myslím, Ïe si za estou lekci zaslouïím: Proã: Dobrá rada Nezapomínej na správnou v slovnost. VÏdy se snaï vyslovovat tak, jak to sly í v nahrávce. V slovnost neodb vej! 9

10 7 The body rap 1. Nauãil(a) jsem se pojmenovat dal ích ãástí tûla. Nejlépe mi zní: NejhÛfi si pamatuji v slovnost: NejtûÏ í je pro mû napsat: 2. Zazpíval(a) jsem si písniãku a umím slova nazpamûè. ANO NE Zazpíval(a) jsem ji ve tfiídû: sama/sám s ostatními Doma komu? Jinde kde? 3. Umím se zeptat podle vzoru: Má dlouhé nohy? ANO NE (PfieloÏ do angliãtiny.) 4. Pfieãetl(a) jsem si anglick text v uãebnici a odpovídal(a) na otázky. ANO NE 5. Umím dát spoluïákovi 10 pfiíkazû. ANO NE 6. DokáÏu 10 pfiíkazû splnit, rozumím jim. ANO NE Napi svûj nejoblíbenûj í pfiíkaz. 7. Porozumûl(a) jsem dal í kapitole kresleného pfiíbûhu. ANO NE V pfiíbûhu mám nejrad i (postavu) Nemám rád/a (postavu) Nejvíc se mi líbilo, kdyï Proã? Proã? Myslím, Ïe si za sedmou lekci zaslouïím: Proã: Dobrá rada Aby ses nauãil(a) anglicky, musí se nauãit mluvit a také porozumût, kdyï ti nûkdo nûco fiíká. Uã se proto nahlas. 10

11 Superstar clothes 8 1. Umím pojmenovat ãástí obleãení. Nakresli a popi své nejoblíbenûj í obleãení. 2. Umím vyjádfiit, Ïe nûco nûkomu patfií, napfi. Petrova kočka (pfieloï do angliãtiny). 3. Umím se zeptat, jestli nûkdo má vûc, která patfií nûkomu jinému. Napfi. Have you got (Janin kabát)? Na takovou otázku odpovím: a) Yes, I have./no, I haven t. b) Yes, I am./no, I am not. 4. Vím, co znamená ãesky Whose hat is this? Napi to ãesky: 5. Zahrál(a) jsem si roli v pfiíbûhu o v mûnû kloboukû. ANO NE 6. Nakreslil(a) a popsal(a) jsem svoje oblíbené obleãení. ANO NE Nejvíc se mi líbilo, kdyï Myslím, Ïe si za osmou lekci zaslouïím: Proã: Dobrá rada Angliãtina je mluvení a porozumûní, to víme jiï z pfiedchozí lekce. Musí se ale také uãit anglicky ãíst a psát. Nikdy nevyslovuj nahlas, jak se slova v angliãtinû pí ou, to by ti v uãení nepomohlo. 11

12 9 Bug café 1. Umím pojmenovat jídel. Názvy jídel, která se pí í stejnû jako v ãe tinû: Nejãastûji jsem si musel(a) fiíkat toto slovo: 2. Umím fiíct, co mám rád(a) k jídlu. ANO NE 3. DokáÏu fiíct, co nemám rád(a) k jídlu. ANO NE 4. Umím se zeptat, co má rád(a). ANO NE Umím pfieloïit: Máš rád rybu? Ne, nemám. 5. Umím slova písniãky zpamûti. ANO NE Zazpíval(a) jsem ji: kamarádûm ANO NE Doma komu? ANO NE Jinde kde? ANO NE 6. Umím se zeptat kamarádû a vyplnit tabulku podle jejich odpovûdí. ANO NE 7. Rozumím dal í kapitole kresleného pfiíbûhu. ANO NE Nejvíc se mi líbilo, kdyï Nelíbí se mi, kdyï Musím se zlep it v Myslím, Ïe si za devátou lekci zaslouïím: Proã: Dobrá rada Kromû slovíãek se musíme uãit také gramatiku, to znamená pravidla, jak se tvofií v angliãtinû napfiíklad mnoïné ãíslo, rozkazovací zpûsob, jak se dûlají otázky atd. 12

13 Animal safari Znám anglicky názvy cizokrajn ch zvífiat. 2. There is/there are znamená, Ïe nûkde nûco je, existuje. Jak pfieloïí do ãe tiny vûtu: There are two elephants in the picture. PfieloÏil(a) jsi Na obrázku na zaãátku vûty? V bornû! 3. Zazpíval(a) jsem si písniãku o zvífiatech. ANO NE 4. DokáÏu pojmenovat míst na svûtû. ANO NE Byl(a) jsem uï na tûchto místech, která umím fiíct anglicky: 5. Nakreslil(a) jsem zvífie (napi které) a napsal(a) o nûm. ANO NE 6. Pfieãetl(a) jsem si text o zvífiatech a doplnil(a) tabulku podle informací z textu. ANO NE Za lekci 10 si zaslouïím (zakrouïkuj obrázek, kter hodnotí tvoji práci): Proã? Proã? Proã? Místo dobré rady otázka Ví, co by ses chtûl anglicky nauãit a k ãemu angliãtinu mûïe potfiebovat? Poznamenej si. Chci se nauãit: Angliãtinu budu potfiebovat: 13

14 11 My favourite things 1. Umím vyjmenovat hraãek. My favourite thing at school is: 2. Umím vyjmenovat pfiedmûtû denní potfieby. Nejlépe mi zní: NejhÛfi si pamatuji v slovnost: NejtûÏ í je pro mû napsat: 3. DokáÏu pfieloïit vûtu Je tam deštník? 4. Umím na takovou otázku odpovûdût: a) Yes, it has./no, it hasn t. b) Yes, there is./no, there isn t. c) Yes, it is./no, it isn t. 5. Nakreslil(a) jsem si plánek svého pokoje a napsal(a), co v nûm je. ANO NE 6. Rozumím poslední kapitole kresleného pfiíbûhu. ANO NE Cel pfiíbûh hodnotím jako: Great! OK. Bad. Nejvíc se mi líbilo, kdyï jsme Za lekci 11 si zaslouïím toto místo na stupních vítûzû: KdyÏ se uãím anglicky, pfiipadám si jako a) tahaã b) taïen Místo dobré rady opakování: V cizím jazyce se uãíme mluvit, ro, ã, p a také slov, správnou v sl a gra! 14

15 âást 2 Tabulky k zamy lení Jak se uãím? Kdykoliv se bude uãit nûkter m ze zpûsobû popsan ch dole, IX X XI XII I II III IV V VI udûlej do rámeãku pod jednotlivé mûsíce. ProhlíÏím si obrázky a rozumím tomu, co znázoràují. Opisuji si slova a v razy a zkou ím si je zapamatovat a znova napsat. âtu potichu a rozumím tomu, i kdyï nerozumím kaïdému slovu. Poslouchám, co fiíká uãitelka, ostatní dûti, nahrávku a vût inou tomu rozumím. Pomáhá mi to, co je napsáno na tabuli. Opakuju si to, co uï umím. Pracuji na poãítaãi. Pracuji s uãebnicí a pracovním se item. 15

16 Kde se uãím? Kdykoliv se bude uãit angliãtinu, IX X XI XII I II III IV V VI udûlej do rámeãku pod jednotlivé mûsíce. ve tfiídû doma ve svém pokoji jinde (napi kde) S k m se nejradûji uãím? Kdykoliv se ti bude líbit uãit se angliãtinu s nûk m, IX X XI XII I II III IV V VI udûlej do rámeãku pod jednotlivé mûsíce. s uãitelkou se spoluïáky ve dvojicích, v malé skupinû sám/sama s rodiãi s nûk m jin m: ve skautu, v jazykové kole s k m jin m 16

17 Jednou za ãtrnáct dní se zamysli a udûlej k jedné aï dvûma ãinnostem, které tû nejvíc bavily pfii angliãtinû a jednou k tomu, co tû vûbec nebavilo. Do voln ch fiádkû si mûïe doplnit cokoliv jiného. Co mû nejvíc baví: IX X XI XII I II III IV V VI poslouchat opakovat po nûkom uãit se nazpamûè pfiedvádût zpamûti nauãené (napfi. rozhovory, fiíkanky) hrát scénky zpívat písniãky hrát hry a pouïívat pfiitom angliãtinu soutûïit opisovat slovíãka doplàovat tajenky, fie it slovní hádanky odpovídat na otázky v angliãtinû ãíst si potichu pro sebe ãíst nahlas hledat chyby v napsané angliãtinû opravovat si chyby psát úkoly vym let kfiíïovky, kvízy apod 17

18 Z ãeho mám nejvût í radost Jednou za ãtrnáct dní nakresli jednoho k tomu, IX X XI XII I II III IV V VI z ãeho jsi mûl nejvût í radost. z dobré známky z pochvaly rodiãû z pochvaly paní uãitelky/pana uãitele KdyÏ vím, Ïe se mi nûco povedlo. KdyÏ se to, co jsme udûlal/a, líbí i ostatním. KdyÏ to, co jsem dokázal/la, nûkomu nebo nûãemu pomûïe. 18

19 My favourite things in English My favourite songs Date Song My favourite rhymes Date Rhyme My favourite games Date Game My favourite books Date Book 19

20 PodpÛrné materiály k uãebnici Chit Chat 1 Dopis uãitelûm VáÏení uãitelé, dostává se vám do rukou soubor materiálû vyvinut ch k uãebnici Chit Chat 1 pro v uku anglického jazyka, kter by vám mûl pomoci pfii poãáteãní v uce angliãtiny ve ãtvrté, pfiípadnû tfietí tfiídû. Materiály prezentujeme v nûkolika balíãcích. Nûkteré vyuïijete v prvních hodinách angliãtiny, tedy pfiedtím neï zaãnete pouïívat uãebnici, ale nûkteré ãásti doporuãujeme pouïívat s uãebnicí soubûïnû. Materiál není vytvofien jako klasická uãebnice, která se má projít od zaãátku do konce. Je to spí e soubor podpûrn, kter se zamûfiuje na oblasti ponûkud opomíjené (napfi. classroom language, v slovnost). Nûkteré ãásti balíãku jsou vhodné i pro individuální a domácí procviãování uãiva ÏákÛ, ktefií vyïadují zvlá tní péãi (CD-ROM). Pro koho je soubor urãen? Materiály jsme tvofiili tak, aby je mohli pouïít jak uãitelé 1.stupnû neaprobovaní pro v uku Aj, tak uãitelé aprobovaní pro v uku angliãtiny na 2. stupni, ktefií nejsou zvyklí pracovat s mal mi dûtmi. Doufáme, Ïe uïiteãn m pomocníkem budou i pro novû kvalifikované uãitele bez velk ch zku eností, nepedagogické pracovníky, ale i motivované rodiãe. Ale byli bychom rádi, kdyby pomohly pfiedev ím dûtem, na které jsme pfii zpracování tûchto materiálû mysleli pfiedev ím. Co soubor obsahuje? Balíãek A je audio-orální kurz Tune in to English pro úvodní hodiny angliãtiny. Obsahuje detailní pfiípravy na hodiny, pracovní listy pro Ïáky a nahrávku na CD. NeÏ sáhnete po uãebnici, vûnujte nûkolik hodin úvodnímu audio-orálnímu kurzu, kter má Ïáky ke studiu angliãtiny motivovat a pfiipravit je na to, co je ãeká v pravideln ch hodinách angliãtiny. Souãástí jsou i cviãení zamûfiená na v slovnost, která mûïete pouïívat i pozdûji soubûïnû s uãebnicí. Balíãek B je metodick materiál Chit Chat video pohlednice obsahující DVD nahrávku hodin angliãtiny ÏákÛ pracujících s uãebnicí Chit Chat 1 a struãné metodické rady k v uce základních fieãov ch dovedností a jazykov ch prostfiedkû. Natoãili jsme nûkolik ukázek v uky v hodinách, kde je pouïita uãebnice Chit Chat. Uãitelé zde mohou nalézt inspiraci ke své práci a porovnat svoji práci s v ukou kolegyà. Balíãek C obsahuje praktické rady a nápady pro uãitele. Najdete v nûm: a) Try it with us : Classroom language (jazyk pouïívan v hodinách, aby hodina mohla b t vedena v angliãtinû); b) Play with sounds : plakát ilustrovan ch anglick ch hlásek a rady, jak postupovat pfii nácviku obtíïnûj ích hlásek, jazykolamy, rozpoãitadla a tradiãní fiíkanky na upevnûní v slovnosti; c) Have fun : jazykové a pohybové hry do tfiídy i do tûlocviãny. Balíãek D je urãen pro dûti. Je v nûm a) Deníãek napomáhající dûtem uvûdomit si rûzné strategie uãení se a udûlat první krûãky v sebehodnocení. b) Fun with Oscar: interaktivní CD-ROM s aktivitami na upevnûní základních znalostí angliãtiny, kter je vhodn pro individuální práci ÏákÛ pfii hodinách i pro domácí procviãování uãiva. Co si ke své práci vyberete, záleïí na vás a va ich Ïácích. Pfiejeme vám mnoho úspûchû. Autorky: Zdena Hartingerová, Joan Hood, Dana Hurtová, Lenka Lánská Fonetické symboly: Lucie Îaludková Ilustrace Play with Sounds: Hadley Ferguson Technické zpracování DVD a CD: Vladimír Nov, Petr Jakubik, Audio video studio Západoãeské univerzity v Plzni Technické zpracování CD-ROM: Oxford University Press. 1

2 Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 2 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová KOPÍROVATELNÉ 2

2 Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 2 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová KOPÍROVATELNÉ 2 2 Soubor podpůrných materiálů k Zdena Hartingerová, Dana Hurtová učebnici Chit Chat 2 KOPÍROVATELNÉ 2 Deníãek II Nûkolik rad pro uãitele Deníãek je kopírovatelná pfiíruãka k uãebnici Chit Chat 2, která

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Start mit x. metodická pfiíruãka. nûmãina pro 1. stupeà základních kol. Olga Fi arová Milena Zbranková. Nakladatelství Fraus, PlzeÀ 2001

Start mit x. metodická pfiíruãka. nûmãina pro 1. stupeà základních kol. Olga Fi arová Milena Zbranková. Nakladatelství Fraus, PlzeÀ 2001 562A1 Metodika MAX2 Q4.0 2.12.2014 13:08 Stránka 1 Olga Fi arová Milena Zbranková nûmãina pro 1. stupeà základních kol 2 M a Start mit x metodická pfiíruãka Nakladatelství Fraus, PlzeÀ 2001 1 562A1 Metodika

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod Pozdravy Zvířata IX. X. Opakování učebnice Happy House 1 Představení nové učebnice Happy House2 Pozdravy Abeceda A-G Hláskování a hádání slov, názorné obrázky Způsobové slovesa I can, I can t Abeceda

Více

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné

Více

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

P Í R U â K A P R O V UKU

P Í R U â K A P R O V UKU P Í R U â K A P R O V UKU P Í R U â K A P R O V UKU Vydala Církev JeÏí e Krista Svat ch posledních dnû Salt Lake City, Utah 1994, 1999, 2001 by Intellectual Reserve, Inc. V echna práva vyhrazena Printed

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8

Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8 Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8 Škola má jen první stupeň. V charakteristice předmětu Český jazyk jsou popsány metody, pomůcky a formy práce. Očekávané výstupy se neupravují, ale je uvedeno,

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 4. ročník učebnice CHIT CHAT II Vzdělávací obsah Úvodní lekce Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Pozdraví a odpoví na pozdrav zdvořilým způsobem Klade zjišťovací

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 3. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva po pololetí

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Chit Chat 1 - Lekce 11

Chit Chat 1 - Lekce 11 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a ball míč an aeroplane letadlo a radio rádio a poster

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Chit Chat 2 - Lekce 1

Chit Chat 2 - Lekce 1 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit I can / can t. Já umím / neumím. ski lyžovat skate

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 5. ročník učebnice PROJECT 1 ( third edition) Vzdělávací obsah: 1. lekce představí se, pozdraví a rozloučí se pojmenuje předměty ve škole rozumí běžným pokynům učitele při hodině počítá

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

Lidské tělo, zdraví, návštěva lékaře

Lidské tělo, zdraví, návštěva lékaře Lidské tělo, zdraví, návštěva lékaře Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 I.

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Chit Chat 2 - Lekce 8

Chit Chat 2 - Lekce 8 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce 8 (ch_unit8.jbb) Chit Chat - Lekce 8 Lekce: STRANA 8 Cvičení: SLOVÍČKA naučit TV programme televizní pořad science fiction

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

21 Nacson - zlom :07 Stránka 1 21 DNÍ

21 Nacson - zlom :07 Stránka 1 21 DNÍ 21 DNÍ 21 dní STAČÍ K DEKÓDOVÁNÍ va ich snû PRAGMA HODKOVIâKY Leon Nacson 21 DNÍ STAâÍ K DEKÓDOVÁNÍ VA ICH SNÒ Z anglického originálu 21 Days to Master Decoding Your Dreams pfieloïil Petr JÛza PRAGMA,

Více

Chit Chat 1 - Lekce 5

Chit Chat 1 - Lekce 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a face obličej a mouth ústa a nose nos an ear ucho

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ vydává Obec Pfiezletice, evidenãní ãíslo MK âr E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusû. Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Koordinátor projektu: Jarmila Knight, MIL Administrace projektu: PaedDr. Lenka Kubrichtová Jana vejdová, Zuzana Hurychová

Koordinátor projektu: Jarmila Knight, MIL Administrace projektu: PaedDr. Lenka Kubrichtová Jana vejdová, Zuzana Hurychová Soubor PrÛvodce dûtského svûdka v trestním fiízení se skládá z následujících publikací: Pfiiprav se na roli svûdka je publikace urãená pro dûtské svûdky ve vûku 5 aï 9 let. ekni mi více o policii a o soudu

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-18 Z á k l a d o v ý t e x t : Mark: Is this your photo album, Kate? Kate: Yes, it is. Mark: Can I have

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 utor: Jana Vlčková Název: V_32_INOVCE_18_16_Prověrka 2.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva na konci čtvrtého

Více

Czenglish 1 ( )

Czenglish 1 ( ) 1 1 I am Czech. Jsem Češka. 2 I am Czech. Jsem Čech. 3 Is he English? Je to Angličan? 4 He is English. Je Angličan. 5 She is English. Je Angličanka. 6 What is it? Co to je? 7 It is a good book. Je to dobrá

Více

ZÁKLADNÍHO PROGRAMU PRO CÍRKEVNÍ JEDNOTKY

ZÁKLADNÍHO PROGRAMU PRO CÍRKEVNÍ JEDNOTKY P Í R U â K A ZÁKLADNÍHO PROGRAMU PRO CÍRKEVNÍ JEDNOTKY Obsah Úvod k Základnímu programu pro církevní jednotky 2 Pût ãástí Základního programu pro církevní jednotky 3 1. Organizace 3 2. Prostory pro shromaïìování

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

VÍRA V BOHA. pro dívky. Aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhoï jsi poslal, JeÏí e Krista. Jan 17:3

VÍRA V BOHA. pro dívky. Aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhoï jsi poslal, JeÏí e Krista. Jan 17:3 VÍRA V BOHA pro dívky Aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhoï jsi poslal, JeÏí e Krista. Jan 17:3 Jmenuji se JSEM DÍTù BOÎÍ Vím, Ïe mne Nebesk Otec má rád, a já mám ráda Jeho. Mohu se modlit k

Více

2 Interaktivní v uka

2 Interaktivní v uka 2 Interaktivní v uka Interaktivní tabule 3 Obsah Interaktivní v uka 2 Interaktivní tabule 3 5 Displeje a stûl, SW novinky 6 Interaktivní doplàky 7 Doporuãené projektory 8 Získáte rovnûï osvûdãen SW SMART

Více

Chit Chat 1 - Lekce 7

Chit Chat 1 - Lekce 7 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce 7 (ch_lekce7.jbb) Chit Chat - Lekce 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit head hlava body tělo arm paže leg noha hand ruka

Více

Tento pracovní list slouží k procvičování slovní zásoby, tvoření vět a k hraní si se slovy. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků)

Tento pracovní list slouží k procvičování slovní zásoby, tvoření vět a k hraní si se slovy. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků) Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 6.04 Hrajeme si se slovy (pro 6. ročník) Tento pracovní list slouží k procvičování slovní

Více

Ročník III. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník III. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod Pozdrav Seznámení s novým předmětem Představení nové učebnice Chit Chat Pozdrav, představení sebe sama Rozhovory, poslech Odhaduje a rozpoznává anglické slovo od slova v jiném jazyce rozlišuje učebnici,

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 1. - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : O n t h e p h o n e : Annie: Hello. 892356. Who is it? Jack: Hello. It s Jack.

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : a PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Facebook My friends M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é

Více

Předmět:: Anglický jazyk

Předmět:: Anglický jazyk 7 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 10 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 7 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Role členů rodiny, jejich práva a povinnosti Metodický list

Role členů rodiny, jejich práva a povinnosti Metodický list Role členů rodiny, jejich práva a povinnosti Metodický list práce s interaktivní tabulí a do sešitů - práva a povinnosti členů rodiny, moje role v rodině, moje další životní role a jejich obsah práce se

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET ANGLICKÉHO JAZYKA

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

Metodická příručka k elektronické učebnici eškola ZŠ Komenského Slavkov u Brna

Metodická příručka k elektronické učebnici eškola ZŠ Komenského Slavkov u Brna Metodická příručka k elektronické učebnici eškola ZŠ Komenského Slavkov u Brna Získání elektronické knihy: Elektronická učebnice eškola je primárně určena k práci na tabletu. Na tabletu s operačním systémem

Více

ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ. Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125

ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ. Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY Úvodní slovo Žákovský

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Anglický jazyk. 2. období 4. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Anglický jazyk. 2. období 4. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Anglický jazyk 2. období 4. ročník Učební texty: Our discovery island 2, pracovní sešity k učebnici Our discovery island 2 Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Hello. Hello. y words. My Picture Dictionary Objects. 1 Přečtěte si v učebnici znovu stranu 4. Co jsou oblíbené věci těch osob?

Hello. Hello. y words. My Picture Dictionary Objects. 1 Přečtěte si v učebnici znovu stranu 4. Co jsou oblíbené věci těch osob? Hello Hello My Picture Dictionary Objects 1 Přečtěte si v učebnici znovu stranu. Co jsou oblíbené věci těch osob? dog Doplňte do tabulky věci o sobě. Name Age Class Favourite colour Favourite thing my

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. ledna 2012 Datum ověření:

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Chit Chat 2 - Lekce 4

Chit Chat 2 - Lekce 4 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_unit.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit next to vedle, u opposite naproti supermarket supermarket

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost: ZÁŘÍ "NAŠE ŠKOLKA"... 3

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost: ZÁŘÍ NAŠE ŠKOLKA... 3 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 2 15. ZÁŘÍ "NAŠE ŠKOLKA"... 3 - POZDRAVY, SEZNÁMENÍ S KAMARÁDY, SPOLEČENSKÉ FRÁZE... 3 A) Básnička s pohybem - ČJ... 3 B)

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ

Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ VY_22_INOVACE_AJC1_11_3B Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Anglický jazyk Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Žáci si uvědomí a zopakují známá slova

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

SPISOVATELKA NEBO TROSKA

SPISOVATELKA NEBO TROSKA Kapitola 1 SPISOVATELKA NEBO TROSKA Správn úvod by mûl ãtenáfie okamïitû zaujmout. Hm. Co tfieba: Tato kniha vyzafiuje tajemné fluidum, které vám pfiinese vûãné tûstí. Ov em funguje to, jen kdyï ji je

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA zná základní pozdravy umí si vyžádat informaci o jménu a sám tuto informaci poskytnout je schopen prakticky využít abecedu při hláskování umí pracovat se slovníkem rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

Více

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary).

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Have got - oznamovací věty Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). I have got a rabbit. Já mám králíka.

Více

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY kolaãky a koláci, Ïákynû a Ïáci, puber- Èaãky a puberèáci Zdá se vám toto oslovení divné? Zkrátka a dobfie, tento ãlánek

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

V borné v sledky v testování úrovnû v uky

V borné v sledky v testování úrovnû v uky B Í L O V I C K É K O L N Í L I S TY P R O Î Á KY, R O D I â E A P Á T E L E K O LY Vydává vedení Z Bílovice nad Svitavou v fiíjnu 2011 V borné v sledky v testování úrovnû v uky Co je E-learning? Anglick

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Muj_rok_zlom.qxd:Sestava 1 10/16/12 3:29 PM Stránka 1 ALBATROS

Muj_rok_zlom.qxd:Sestava 1 10/16/12 3:29 PM Stránka 1 ALBATROS ALBATROS A CHRIS TEBBETTS ILUSTROVALA LAURA PARKOVÁ ALBATROS Copyright by James Patterson, 2011 Illustrations Laura Park, 2011 Jacket design by Alison Impey Jacket art by Laura Park Jacket 2011 Hachette

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

Proč se učit anglicky?

Proč se učit anglicky? Hooked on English Proč se učit anglicky? - anglicky hovoří a rozumí 1 ze 4 lidí planety a poptávka po angličtině rychle stoupá - s rostoucí globalizací jsou obchody stále častěji uzavírány v anglickém

Více

Tento pracovní list slouží k ověřování znalostí žáků formou rozhovorů, překladu, kvízu a hádanky. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků)

Tento pracovní list slouží k ověřování znalostí žáků formou rozhovorů, překladu, kvízu a hádanky. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků) Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 6.05 Ověř si své znalosti (pro 6. ročník) Tento pracovní list slouží k ověřování znalostí

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

1 I. ŠKOLKA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLKA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLKA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 21. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - NAŠE ŠKOLKA... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Co děláme ve školce... 2 B) Aktivita - Pracovní list: letadlo... 2 C) Tvorba s dětmi -

Více

10. Jak nám poãítaãe rozumûjí Rozhovor s Petrem Strossou

10. Jak nám poãítaãe rozumûjí Rozhovor s Petrem Strossou V předcházejícím rozhovoru jsme se zabývali především otázkou, nakolik je genetický zápis obdobou přirozeného lidského jazyka, který nelze pouze mechanicky ( počítačově ) interpretovat, ale jemuž je třeba

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury. Lekce 1 Setkání, pozdravy

Více

Vzor tiskopisu podle 5 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o maturitní zkoušce a vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři

Vzor tiskopisu podle 5 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o maturitní zkoušce a vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři Příloha č. 19 k vyhlášce č. 223/2005 Sb. Vzor tiskopisu podle 5 odst. 2 písm. d) Vysvědčení o maturitní zkoušce a vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více