Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 1 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor podpůrných materiálů k učebnici Chit Chat 1 Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2"

Transkript

1 Soubor podpůrných materiálů k Zdena Hartingerová, Dana Hurtová, učebnici Chit Chat 1 Joan Hood, Lenka Lánská KOPÍROVATELNÉ 2

2 Deníãek Nûkolik rad pro uãitele Proã? Deníãek je kopírovatelná pfiíruãka k uãebnici Chit Chat 1, která má pomoci Va im ÏákÛm v objevování jejich vlastních uãebních strategií. Îáci mají pfiijít na to, Ïe uãit se dá rûzn mi zpûsoby, a má je vést k poznání, které postupy a strategie jim osobnû vyhovují. Reflexe jednotliv ch lekcí dále umoïàuje ÏákÛm zamyslet se nad tím, jak urãitou látku zvládli, a uãí je sebehodnocení. To v e vede k posilování vûdomého uãení akvytváfiení odpovûdnosti za svou vlastní práci. Jak? Na zaãátku budou Ïáci asi potfiebovat Va i pomoc. Budete s nimi muset projít jednotlivé stránky první ãásti Deníãku a vysvûtlit jim, jak je vyplnit. U stránek k jednotliv m lekcím závisí jen na Vás a Va ich Ïácích, kdy budou moci pracovat samostatnû. Deníãek jednotlivé lekce 1 11: Po probrání první lekce upozornûte Ïáky na moïnost a uïiteãnost hodnocení vlastního v konu a dosaïen ch v sledkû. Mûli by si uvûdomit, Ïe takováto reflexe vlastní práce jim pomûïe odhalit jejich silná i slabá místa, a oni i vy budete v dal í lekci vûdût, na co se více zamûfiit. Na kaïdé stránce je 6 7 oãíslovan ch úkolû a stejn poãet oãíslovan ch obrázkû, které si Ïáci mohou po vypracování úkolu vybarvit a získat tak i vizuální vjem o dosaïení v sledku. Deníãek zaloïte spoleãnû vyplnûním titulní strany. První dvû aï tfii lekce je dobré projít s celou tfiídou, pak podle úrovnû jednotliv ch ÏákÛ mûïete zadat i jako samostatnou práci. Pfiílohou Deníãku se pak mohou stát rûzné Ïákovské práce projekty, testy atd. Po urãité dobû se k nim Ïáci mohou vrátit a zjistit pokrok, kter udûlali. Cel Deníãek si mohou pozdûji vloïit do Jazykového portfolia. Deníãek tabulky Stejn m zpûsobem se pokuste navést Ïáky na uvûdomování si rûzn ch zpûsobû, jak se uãit. K tomu vám pomohou tabulky na stranách Vyberte si jednu tabulku a asi tak jednou za 14 dní ji zkuste se Ïáky zpoãátku spoleãnû vyplnit. Postupnû si mohou vyplàovat i dal í tabulky kde se uãí, s k m se uãí nebo z ãeho mají nejvût í radost. Tyto informace mohou b t velice uïiteãné i vám. Zajímav m zpestfiením mûïe b t strana 19, kam si Ïáci kdykoliv v prûbûhu roku mohou zaznamenat svoje nejoblíbenûj í písniãky, fiíkanky, hry a kníïky. Obsah: Úvodní strana Deníãku âást 1: lekce âást 2: tabulky k zamy lení My favourite things in English Poznámka: Deníãek je souãástí materiálû, které byly vyvinuty kolektivem autorek v rámci dílãího rozvojového programu M MT Podpora vydání metodick ch materiálû a pomûcek pro nejvíce uïívané uãebnice jazykû základních kol (rozhodnutí ã.:26863/ ). Cílem projektu bylo vypracování souboru metodick ch materiálû a pomûcek pro uãitele bez pfiíslu né zpûsobilosti k v uce jazykû ve 4.(pfiípadnû 3.) roãníku Z. Pfii v voji materiálû jsme vycházely z uãebnice anglického jazyka Paula Shiptona Chit Chat 1 vydaného nakladatelstvím Oxford University Press. Vydání materiálu financuje Oxford University Press, Jungmannova 31, Praha. Autorky souboru: Zdena Hartingerová, zástupkynû fieditelky Z SNP v Hradci Králové, Joan Hood, odborná asistentka Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze, Dana Hurtová koordinátorka projektu, odborná asistentka katedry angliãtiny Pedagogické fakulty Západoãeské univerzity v Plzni, Lenka Lánská, odborná asistentka Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze Ilustrace jsou pfievzaty z uãebnice.

3 Chit Chat 1 Jméno: Name Datum narození: Date of birth Adresa: Address kola: School Národnost: Nationality Matefisk jazyk: Mother tongue Podpis: Signature Foto Deníãek jsem zaloïil(a) dne: Milé děti! Seznamovat se s angličtinou může být i skvělé dobrodružství. Co všechno zjistíme anaučíme se o světě a lidech v něm! Ale také se něco dozvíme o sobě. Někdy toho ale může být i trochu moc. Proto je důležité vědět, jak se učit a také něco naučit! Zkuste to s naším Deníčkem. Zaškrtávejte, vybarvujte, malujte, vystřihujte a nalepujte si sem všechno důležité. Určitě si nad Deníčkem můžete povídat i s rodiči. Nejvíce vám ale pomůže vaše paní učitelka/pan učitel a taky spolužáci. K cíli vede mnoho cest, neexistuje jedna jediná, která by byla ideální pro všechny. Hodně štěstí v objevování té vaší.

4 1 Classroom bugs 1. Umím vyjmenovat kolní potfieby (napi ãíslem kolik) Podtrhni, jak ses uãil(a) nová slovíãka: posloucháním opakováním po nûkom ukazováním na obrázky kreslením dot káním se pfiedmûtû ãtením slov psaním slov Jak jinak? 2. Umím se zeptat anglicky Co je to? a odpovûdût. ANO NE Uãil(a) ses to také ptaním a odpovídáním ve dvojici? ANO NE 3. Umím vyjádfiit (napi ãíslem kolik) rûzn ch pfiíkazû. Provádûl(a) jsem pfiíkazy p. uãitele/uãitelky. ANO NE Dával(a) jsem pfiíkazy spoluïákûm a oni mnû. ANO NE 4. Nauãil(a) jsem se básniãku nazpamûè. ANO NE Podtrhni, jak ses ji uãil(a): posloucháním opakováním ve skupinû sám/sama jsem opakoval(a) ãetli jsme text fiíkali jsme básniãku ve skupinû sám/sama jsem ji recitoval(a) 5. Umím správnû sefiadit: pen a new 6. Pfieãetl(a) jsem si kousek kresleného pfiíbûhu. ANO NE Podtrhni, co jste s pfiíbûhem dûlali: poslouchali opakovali ãetli sami hráli Myslím, Ïe si za lekci 1 zaslouïím: Napi do kytiãky, jakou známku si podle svého mínûní zaslouïí. Nejvíc se mi líbilo, kdyï jsme Dobrá rada Nerozumí anglickému pokynu? Nevadí, neztrácej klid, snaï se smysl odhadnout a pfií tû uï rozumût bude. 4

5 The TV show 2 1. Umím vyjmenovat barev. Podtrhni, jak ses uãil(a) názvy barev: posloucháním opakováním po nûkom ukazováním na barvy vybarvováním dot káním se barevn ch pfiedmûtû ãtením slov psaním slov hrou Jak jinak? 2. Umím fiíct, kolik je mi let; ANO NE a také se na vûk umím zeptat. ANO NE 3. Umím napsat, jaká je moje nejoblíbenûj í barva. ANO NE Je to 4. Umím poãítat do 20. ANO NE Umím to i na pfieskáãku. ANO NE 5. Umím se zeptat, jakou barvu nûco má. ANO NE 6. Umím pojmenovat vûcí ve tfiídû. 7. Procviãujeme také správnou v slovnost. (Podtrhni, co jste uï dûlali.) Nacviãujeme: jednotlivé zvuky celá slova celé vûty opakujeme podle nahrávky Myslím, Ïe si za tuto lekci zaslouïím: Napi do kytiãky, jakou známku si podle svého mínûní zaslouïí. Nejvíc se mi líbilo, kdyï jsme Dobrá rada Uã se slovíãka po krátk ch chvilkách, ale ãasto. Nejlépe kaïd den aspoà 5 minut. 5

6 3 Super pets 1. Umím pojmenovat zvífiat. 2. Zazpíval(a) jsem si písniãku o zvífiátkách. ANO NE 3. Podtrhni, co jsi dûlal(a). Uãil(a) jsem se nová zvífiátka: podle obrázkû nahlas jsem si opakoval(a) jejich anglické názvy ukazoval(a) jsem si je a zároveà fiíkal(a) jejich názvy hádal(a) jsem, kdyï je nûkdo pfiedvádûl Je tû jinak? Jak? (Napi ) 4. Big znamená ãesky, little Co vysloví na konci slova big? (zakrouïkuj) G K 5. Na otázku Is it a little dog? se odpoví: a) Yes./No. (ZakrouÏkuj správnou odpovûì.) b) Yes, it is./no, it isn t. 6. Porozumûl(a) jsem dal í kapitole kresleného pfiíbûhu. ANO NE Myslím, Ïe si za tfietí lekci zaslouïím: Proã: Nejvíc se mi líbilo, kdyï jsme Ve tfietí lekci jsem jel(a) a dojel(a) k cíli vût inou jako (zakrouïkuj a zkus napsat proã): Dobrá rada Opakuj si stále to, co uï umí. Popros rodiãe, aè tû doma vyzkou ejí, a ukaï jim, co ses uï nauãil(a). 6

7 Pirates 4 1. Umím fiíct vût o tom, jak se cítím, jakou mám náladu. Umím se zeptat na nálady a pocity jin ch lidí. ANO NE Umím fiíct i o nûkom dal ím, jakou má náladu, jak se cítí. ANO NE uãili jsem se to jako rozhovor pfiedvádûli jsme svoje pocity a hádali jsme, jak se cítíme. 2. Umím jiï anglick ch pozdravû. Pozdrav Hello nemohu pouïít, kdyï a) mluvím s uãitelem, b) se louãím. 3. Umím se zeptat, jak se má, a také na tuto otázku odpovûdût. ANO NE 4. Nakreslil(a) jsem sama sebe a napsal(a), jak se cítím. ANO NE 5. Zazpíval(a) jsem si písniãku. ANO NE 6. Rozumím kreslenému pfiíbûhu. Jak jste se jej uãili? (Podívej se do 1. lekce a vypi, co jste s pfiíbûhem dûlali.) Nejvíc se mi líbilo, kdyï jsme Myslím, Ïe si za ãtvrtou lekci zaslouïím: Proã: Dobrá rada KdyÏ pracuje ve dvojicích nebo ve skupinách, poslouchej dobfie svoje spoluïáky. MÛÏe se od nich také uãit. 7

8 5 Funny faces 1. Umím pojmenovat ãástí lidského tûla. Nakresli jednoduch obrázek a popi ho. 2. Umím fiíci a napsat anglicky: já mám on/ona má 3. DokáÏu pfieãíst jednoduch popis osoby a pfiifiadit správn obrázek. ANO NE DokáÏu popsat vlasy pfiídavn mi jmény. Nakresli obrázky a popi je. 4. Zazpíval(a) jsem si písniãku a umím slova nazpamûè. ANO NE 5. Nakreslil(a) jsem robota a napsal(a) o nûm vût. 6. Rozumím dal í kapitole kresleného seriálu. ANO NE Nejvíc se mi líbilo, kdyï Myslím, Ïe si za pátou lekci zaslouïím: Proã: Dobrá rada KdyÏ se uãí slovíãka, ukazuj si je na obrázcích, dot kej se vûcí, které se uãí pojmenovat, pfiedvádûj si je, kresli si je a hlavnû si je chtûj pamatovat! 8

9 Family photos 6 1. Umím pojmenovat ãlenû rodiny. Skoro jako ãesky zní: Mému uchu je nejlahodnûj í: NejhÛfi se mi vyslovuje: 2. Umím vyjádfiit, kolik mám sourozencû; ANO NE a také se umím zeptat kamaráda, kolik má sourozencû. ANO NE 3. Umím se zeptat Kdo je to? a také odpovûdût. ANO NE 4. Umím fiíkanku nazpamûè. ANO NE Pfiednesl(a) jsem ji napfi. doma rodiãûm. ANO NE Kde jinde? ANO NE 5. DokáÏu si pfieãíst text o rodinû (v uãebnici) a odpovûdût na otázky. ANO NE 6. Umím správnû sestavit a napsat vûty: got he s brown eyes my grandma is this Nejvíc se mi líbilo, kdyï Myslím, Ïe si za estou lekci zaslouïím: Proã: Dobrá rada Nezapomínej na správnou v slovnost. VÏdy se snaï vyslovovat tak, jak to sly í v nahrávce. V slovnost neodb vej! 9

10 7 The body rap 1. Nauãil(a) jsem se pojmenovat dal ích ãástí tûla. Nejlépe mi zní: NejhÛfi si pamatuji v slovnost: NejtûÏ í je pro mû napsat: 2. Zazpíval(a) jsem si písniãku a umím slova nazpamûè. ANO NE Zazpíval(a) jsem ji ve tfiídû: sama/sám s ostatními Doma komu? Jinde kde? 3. Umím se zeptat podle vzoru: Má dlouhé nohy? ANO NE (PfieloÏ do angliãtiny.) 4. Pfieãetl(a) jsem si anglick text v uãebnici a odpovídal(a) na otázky. ANO NE 5. Umím dát spoluïákovi 10 pfiíkazû. ANO NE 6. DokáÏu 10 pfiíkazû splnit, rozumím jim. ANO NE Napi svûj nejoblíbenûj í pfiíkaz. 7. Porozumûl(a) jsem dal í kapitole kresleného pfiíbûhu. ANO NE V pfiíbûhu mám nejrad i (postavu) Nemám rád/a (postavu) Nejvíc se mi líbilo, kdyï Proã? Proã? Myslím, Ïe si za sedmou lekci zaslouïím: Proã: Dobrá rada Aby ses nauãil(a) anglicky, musí se nauãit mluvit a také porozumût, kdyï ti nûkdo nûco fiíká. Uã se proto nahlas. 10

11 Superstar clothes 8 1. Umím pojmenovat ãástí obleãení. Nakresli a popi své nejoblíbenûj í obleãení. 2. Umím vyjádfiit, Ïe nûco nûkomu patfií, napfi. Petrova kočka (pfieloï do angliãtiny). 3. Umím se zeptat, jestli nûkdo má vûc, která patfií nûkomu jinému. Napfi. Have you got (Janin kabát)? Na takovou otázku odpovím: a) Yes, I have./no, I haven t. b) Yes, I am./no, I am not. 4. Vím, co znamená ãesky Whose hat is this? Napi to ãesky: 5. Zahrál(a) jsem si roli v pfiíbûhu o v mûnû kloboukû. ANO NE 6. Nakreslil(a) a popsal(a) jsem svoje oblíbené obleãení. ANO NE Nejvíc se mi líbilo, kdyï Myslím, Ïe si za osmou lekci zaslouïím: Proã: Dobrá rada Angliãtina je mluvení a porozumûní, to víme jiï z pfiedchozí lekce. Musí se ale také uãit anglicky ãíst a psát. Nikdy nevyslovuj nahlas, jak se slova v angliãtinû pí ou, to by ti v uãení nepomohlo. 11

12 9 Bug café 1. Umím pojmenovat jídel. Názvy jídel, která se pí í stejnû jako v ãe tinû: Nejãastûji jsem si musel(a) fiíkat toto slovo: 2. Umím fiíct, co mám rád(a) k jídlu. ANO NE 3. DokáÏu fiíct, co nemám rád(a) k jídlu. ANO NE 4. Umím se zeptat, co má rád(a). ANO NE Umím pfieloïit: Máš rád rybu? Ne, nemám. 5. Umím slova písniãky zpamûti. ANO NE Zazpíval(a) jsem ji: kamarádûm ANO NE Doma komu? ANO NE Jinde kde? ANO NE 6. Umím se zeptat kamarádû a vyplnit tabulku podle jejich odpovûdí. ANO NE 7. Rozumím dal í kapitole kresleného pfiíbûhu. ANO NE Nejvíc se mi líbilo, kdyï Nelíbí se mi, kdyï Musím se zlep it v Myslím, Ïe si za devátou lekci zaslouïím: Proã: Dobrá rada Kromû slovíãek se musíme uãit také gramatiku, to znamená pravidla, jak se tvofií v angliãtinû napfiíklad mnoïné ãíslo, rozkazovací zpûsob, jak se dûlají otázky atd. 12

13 Animal safari Znám anglicky názvy cizokrajn ch zvífiat. 2. There is/there are znamená, Ïe nûkde nûco je, existuje. Jak pfieloïí do ãe tiny vûtu: There are two elephants in the picture. PfieloÏil(a) jsi Na obrázku na zaãátku vûty? V bornû! 3. Zazpíval(a) jsem si písniãku o zvífiatech. ANO NE 4. DokáÏu pojmenovat míst na svûtû. ANO NE Byl(a) jsem uï na tûchto místech, která umím fiíct anglicky: 5. Nakreslil(a) jsem zvífie (napi které) a napsal(a) o nûm. ANO NE 6. Pfieãetl(a) jsem si text o zvífiatech a doplnil(a) tabulku podle informací z textu. ANO NE Za lekci 10 si zaslouïím (zakrouïkuj obrázek, kter hodnotí tvoji práci): Proã? Proã? Proã? Místo dobré rady otázka Ví, co by ses chtûl anglicky nauãit a k ãemu angliãtinu mûïe potfiebovat? Poznamenej si. Chci se nauãit: Angliãtinu budu potfiebovat: 13

14 11 My favourite things 1. Umím vyjmenovat hraãek. My favourite thing at school is: 2. Umím vyjmenovat pfiedmûtû denní potfieby. Nejlépe mi zní: NejhÛfi si pamatuji v slovnost: NejtûÏ í je pro mû napsat: 3. DokáÏu pfieloïit vûtu Je tam deštník? 4. Umím na takovou otázku odpovûdût: a) Yes, it has./no, it hasn t. b) Yes, there is./no, there isn t. c) Yes, it is./no, it isn t. 5. Nakreslil(a) jsem si plánek svého pokoje a napsal(a), co v nûm je. ANO NE 6. Rozumím poslední kapitole kresleného pfiíbûhu. ANO NE Cel pfiíbûh hodnotím jako: Great! OK. Bad. Nejvíc se mi líbilo, kdyï jsme Za lekci 11 si zaslouïím toto místo na stupních vítûzû: KdyÏ se uãím anglicky, pfiipadám si jako a) tahaã b) taïen Místo dobré rady opakování: V cizím jazyce se uãíme mluvit, ro, ã, p a také slov, správnou v sl a gra! 14

15 âást 2 Tabulky k zamy lení Jak se uãím? Kdykoliv se bude uãit nûkter m ze zpûsobû popsan ch dole, IX X XI XII I II III IV V VI udûlej do rámeãku pod jednotlivé mûsíce. ProhlíÏím si obrázky a rozumím tomu, co znázoràují. Opisuji si slova a v razy a zkou ím si je zapamatovat a znova napsat. âtu potichu a rozumím tomu, i kdyï nerozumím kaïdému slovu. Poslouchám, co fiíká uãitelka, ostatní dûti, nahrávku a vût inou tomu rozumím. Pomáhá mi to, co je napsáno na tabuli. Opakuju si to, co uï umím. Pracuji na poãítaãi. Pracuji s uãebnicí a pracovním se item. 15

16 Kde se uãím? Kdykoliv se bude uãit angliãtinu, IX X XI XII I II III IV V VI udûlej do rámeãku pod jednotlivé mûsíce. ve tfiídû doma ve svém pokoji jinde (napi kde) S k m se nejradûji uãím? Kdykoliv se ti bude líbit uãit se angliãtinu s nûk m, IX X XI XII I II III IV V VI udûlej do rámeãku pod jednotlivé mûsíce. s uãitelkou se spoluïáky ve dvojicích, v malé skupinû sám/sama s rodiãi s nûk m jin m: ve skautu, v jazykové kole s k m jin m 16

17 Jednou za ãtrnáct dní se zamysli a udûlej k jedné aï dvûma ãinnostem, které tû nejvíc bavily pfii angliãtinû a jednou k tomu, co tû vûbec nebavilo. Do voln ch fiádkû si mûïe doplnit cokoliv jiného. Co mû nejvíc baví: IX X XI XII I II III IV V VI poslouchat opakovat po nûkom uãit se nazpamûè pfiedvádût zpamûti nauãené (napfi. rozhovory, fiíkanky) hrát scénky zpívat písniãky hrát hry a pouïívat pfiitom angliãtinu soutûïit opisovat slovíãka doplàovat tajenky, fie it slovní hádanky odpovídat na otázky v angliãtinû ãíst si potichu pro sebe ãíst nahlas hledat chyby v napsané angliãtinû opravovat si chyby psát úkoly vym let kfiíïovky, kvízy apod 17

18 Z ãeho mám nejvût í radost Jednou za ãtrnáct dní nakresli jednoho k tomu, IX X XI XII I II III IV V VI z ãeho jsi mûl nejvût í radost. z dobré známky z pochvaly rodiãû z pochvaly paní uãitelky/pana uãitele KdyÏ vím, Ïe se mi nûco povedlo. KdyÏ se to, co jsme udûlal/a, líbí i ostatním. KdyÏ to, co jsem dokázal/la, nûkomu nebo nûãemu pomûïe. 18

19 My favourite things in English My favourite songs Date Song My favourite rhymes Date Rhyme My favourite games Date Game My favourite books Date Book 19

20 PodpÛrné materiály k uãebnici Chit Chat 1 Dopis uãitelûm VáÏení uãitelé, dostává se vám do rukou soubor materiálû vyvinut ch k uãebnici Chit Chat 1 pro v uku anglického jazyka, kter by vám mûl pomoci pfii poãáteãní v uce angliãtiny ve ãtvrté, pfiípadnû tfietí tfiídû. Materiály prezentujeme v nûkolika balíãcích. Nûkteré vyuïijete v prvních hodinách angliãtiny, tedy pfiedtím neï zaãnete pouïívat uãebnici, ale nûkteré ãásti doporuãujeme pouïívat s uãebnicí soubûïnû. Materiál není vytvofien jako klasická uãebnice, která se má projít od zaãátku do konce. Je to spí e soubor podpûrn, kter se zamûfiuje na oblasti ponûkud opomíjené (napfi. classroom language, v slovnost). Nûkteré ãásti balíãku jsou vhodné i pro individuální a domácí procviãování uãiva ÏákÛ, ktefií vyïadují zvlá tní péãi (CD-ROM). Pro koho je soubor urãen? Materiály jsme tvofiili tak, aby je mohli pouïít jak uãitelé 1.stupnû neaprobovaní pro v uku Aj, tak uãitelé aprobovaní pro v uku angliãtiny na 2. stupni, ktefií nejsou zvyklí pracovat s mal mi dûtmi. Doufáme, Ïe uïiteãn m pomocníkem budou i pro novû kvalifikované uãitele bez velk ch zku eností, nepedagogické pracovníky, ale i motivované rodiãe. Ale byli bychom rádi, kdyby pomohly pfiedev ím dûtem, na které jsme pfii zpracování tûchto materiálû mysleli pfiedev ím. Co soubor obsahuje? Balíãek A je audio-orální kurz Tune in to English pro úvodní hodiny angliãtiny. Obsahuje detailní pfiípravy na hodiny, pracovní listy pro Ïáky a nahrávku na CD. NeÏ sáhnete po uãebnici, vûnujte nûkolik hodin úvodnímu audio-orálnímu kurzu, kter má Ïáky ke studiu angliãtiny motivovat a pfiipravit je na to, co je ãeká v pravideln ch hodinách angliãtiny. Souãástí jsou i cviãení zamûfiená na v slovnost, která mûïete pouïívat i pozdûji soubûïnû s uãebnicí. Balíãek B je metodick materiál Chit Chat video pohlednice obsahující DVD nahrávku hodin angliãtiny ÏákÛ pracujících s uãebnicí Chit Chat 1 a struãné metodické rady k v uce základních fieãov ch dovedností a jazykov ch prostfiedkû. Natoãili jsme nûkolik ukázek v uky v hodinách, kde je pouïita uãebnice Chit Chat. Uãitelé zde mohou nalézt inspiraci ke své práci a porovnat svoji práci s v ukou kolegyà. Balíãek C obsahuje praktické rady a nápady pro uãitele. Najdete v nûm: a) Try it with us : Classroom language (jazyk pouïívan v hodinách, aby hodina mohla b t vedena v angliãtinû); b) Play with sounds : plakát ilustrovan ch anglick ch hlásek a rady, jak postupovat pfii nácviku obtíïnûj ích hlásek, jazykolamy, rozpoãitadla a tradiãní fiíkanky na upevnûní v slovnosti; c) Have fun : jazykové a pohybové hry do tfiídy i do tûlocviãny. Balíãek D je urãen pro dûti. Je v nûm a) Deníãek napomáhající dûtem uvûdomit si rûzné strategie uãení se a udûlat první krûãky v sebehodnocení. b) Fun with Oscar: interaktivní CD-ROM s aktivitami na upevnûní základních znalostí angliãtiny, kter je vhodn pro individuální práci ÏákÛ pfii hodinách i pro domácí procviãování uãiva. Co si ke své práci vyberete, záleïí na vás a va ich Ïácích. Pfiejeme vám mnoho úspûchû. Autorky: Zdena Hartingerová, Joan Hood, Dana Hurtová, Lenka Lánská Fonetické symboly: Lucie Îaludková Ilustrace Play with Sounds: Hadley Ferguson Technické zpracování DVD a CD: Vladimír Nov, Petr Jakubik, Audio video studio Západoãeské univerzity v Plzni Technické zpracování CD-ROM: Oxford University Press. 1

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17 VI. roãník ãíslo 17 únor 2014 Otevfiení kolního rybáfiského muzea, které probûhlo na podzim loàského roku, bylo bezesporu událostí roku v na í kole. TûÏko popisovat mnoïství práce, které jeho vznik provázelo.

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta Josef Fric Vydal

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû.

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû. Vlajka pro Tibet Mezinárodní kampaà Vlajka pro Tibet vznikla v polovinû devadesát ch let v západní Evropû a stala se jednou z nejv znamnûj ích symbolick ch akcí vyjadfiujících podporu ochrany lidsk ch

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ Prevence nádorov ch onemocnûní ve 21. století Národní program zdraví DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 DùDIâNOST JAKO RIZIKOV

Více

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ prim. MUDr. Lenka Foretová MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 Dûdiãnost jako rizikov faktor pro vznik nádorû Projekt podpory zdraví 151/2001 Prevence nádorov

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

Konec. pana. Hodného

Konec. pana. Hodného 90 PRO HOCKEY Konec pana Hodného Sám se stará o v stroj, radûji hraje s pukem, neï aby chodil do tûla a kvûli dûtem by klidnû nechal plavat 21 milionû dolarû. Jeden z nejlep ích obráncû na svûtû je taky

Více

âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1

âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1 013-021_Lichte 1.9.2009 18:19 Stránka 13 Erika Fischer-Lichte âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1 V posledních letech se roz ífiil názor, Ïe kulturu není patfiiãné chápat pouze

Více

PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE

PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České Republiky. PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE PRO VŠECHNY ŽÁKY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VĚDĚT, JAK SE EFEKTIVNĚ UČIT NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz Miroslav Îamboch Ve sluïbách klanu Copyright Miroslav Îamboch, 2013 Cover Jan DoleÏálek, 2013 Stanislav JuhaÀák Triton, 2013 ISBN 978-80-7387-672-2 Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více