MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2011 PETR KŘÍŽ

2 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Využití a rozdělení CNC obráběcích strojů Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Votava, Ph.D. Brno 2011 Vypracoval: Petr Kříž

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma VYUŽITÍ A ROZDĚLENÍ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana AF MENDELU v Brně. dne. podpis autora.

4 PODĚKOVÁNÍ Tímto bych chtěl poděkovat za odborné vedení, rady, náměty při zpracování bakalářské práce panu Ing. Jiřímu Votavovi, Ph.D.

5 ABSTRAKT Bakalářská práce je zpracována na téma Využití a rozdělení CNC obráběcích strojů. Na úvod zahrnuje jejich charakteristiku a historii. Dále se zaměřuje na konstrukci CNC strojů, kde jsou stručně popisovány její jednotlivé části. Následně se zabývá programováním, základním rozdělením a využitím CNC strojů. V další části bakalářské práce jsou popisovány obráběcí nástroje, které se používají pro CNC stroje, převážně obráběcí nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami, jejich upínání, povlakování a opotřebení. Závěr je věnován ekonomické stránce provozu CNC obráběcích strojů. Klíčová slova: CNC obráběcí stroje Číslicový řídící systém CNC program CAD/CAM systém Simulace obrábění Vyměnitelné břitové destičky ABSTRACT The submitted bachelor thesis considers usage and dividing of CNC machine tools. Their description and history are mentioned at the beginning. The next part contains design of CNC machines with its detailed description, their programming, dividing and usage. Then the description of machine tools, especially of tools with indexable carbide inserts, their clamping, coating and wear follow. Running of CNC machine tools from the economical viewpoint is presented at the end. Key words: CNC machine tools Computer numerical control CNC program CAD/CAM system Simulation of machining Indexable carbide inserts

6 OBSAH 1 ÚVOD CÍL PRÁCE CHARAKTERISTIKA CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ HISTORIE A VÝVOJOVÉ STUPNĚ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ KONSTRUKCE CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Rámy a pohony CNC strojů Vřetena CNC strojů Automatická výměna nástrojů Adaptivní řízení, aktivní kontrola CNC strojů Odměřovací zařízení Číslicové řídící systémy NC řídící systém CNC řídící systém DRUHY ŘÍZENÍ ČÍSLICOVÝCH SYSTÉMŮ A PROVOZNÍ REŽIMY CNC STROJŮ Podle řízení dráhy nástroje vůči obrobku Systémy s přetržitým řízením Systémy se souvislým řízením Podle způsobu programování polohy nástroje vůči obrobku Podle použitého souřadnicového systému Provozní režimy CNC obráběcích strojů PROGRAMOVÁNÍ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Stavba CNC programu Souřadné systémy CNC strojů Vztažné body pro CNC stroje Nastavení nulového bodu obrobku Korekce nástroje Simulace obrábění CAD/CAM systém ROZDĚLENÍ A VYUŽITÍ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ OBRÁBĚCÍ NÁSTROJ Definice obráběcího nástroje

7 9.2 Obráběcí nástroje pro CNC stroje Vyměnitelné břitové destičky Upínání břitových destiček do nástrojových držáků Povlakování břitových destiček Opotřebení obráběcích nástrojů Druhy opotřebení a vliv na přesnost výroby EKONOMICKÁ STRÁNKA PROVOZU CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA SEZNAM OBRÁZKŮ

8 1 ÚVOD Technologie obrábění patří mezi nejrozšířenější způsoby zpracování kovových a nekovových materiálů. Velkou skupinou strojů pro zpracování těchto materiálů jsou stroje obráběcí. Důvodem jejich vzniku bylo to, aby se při výrobě jednoduchých i složitých výrobků usnadnila práce, dosáhlo se požadovaného tvaru, přesnosti a jakosti povrchu v nejlepší kvalitě za co nejkratší čas, a to při minimálních nákladech. Vývoj obráběcích strojů od jeho počátku až po současnost dosáhl výrazných změn, kdy se nejprve objevily ruční nástroje na opracování materiálů, poté konvenční obráběcí stroje (soustruhy, frézky, vrtačky aj.) a v dnešní době nejmodernější číslicově řízené obráběcí stroje (CNC). V bakalářské práci se věnuji CNC obráběcím strojům, které s ohledem na zvyšující se náročnost technologie obrábění a složitost výrobků postupně nahrazují konvenční obráběcí stroje, umožňují strojírenským podnikům uspokojit náročné požadavky zákazníků a uspět na trhu mezi podniky konkurenčními. Na obráběcí nástroje používané pro CNC stroje, a to při plném využití vlastností CNC strojů při obrábění, jsou kladeny vysoké požadavky. Mezi tyto požadavky patří např. řezné materiály nástrojů, větší odolnost proti opotřebení, možnost obrábění při vyšších posuvových rychlostech aj. Řezné materiály se s vývojem technologie obrábění zdokonalovaly. Nejprve byly používány nástrojové oceli, následovaly rychlořezné oceli a v poslední řadě materiály pro výrobu vyměnitelných břitových destiček (např. slinuté karbidy a super tvrdé materiály). V práci se zaměřuji na nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami, které jsou v současnosti v technologii obrábění nejpoužívanější. 2 CÍL PRÁCE Bakalářská práce má za cíl blíže seznámit číslicově řízené obráběcí stroje (CNC), vysvětlit pojem CNC obráběcí stroj a popsat technologii CNC. V technologii je pak věnována pozornost programování, řízení a nastavení CNC strojů. Ty jsou jejich důležitými prvky, mezi něž patří i simulace obrábění. Dále si práce klade za cíl popsat obráběcí nástroje používané pro CNC stroje, které zahrnují vyměnitelné břitové destičky, věnuje pozornost vlivu opotřebení nástroje na přesnost výroby a také se zaměřuje na ekonomickou stránku provozu CNC strojů. 7

9 3 CHARAKTERISTIKA CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Číslicově řízený obráběcí stroj je obráběcí stroj u kterého je průběh pracovního procesu řízen číslicově vyjádřenými informacemi o dráze, směru a smyslu pohybu pracovních prvků, řezných podmínkách a pomocných funkcích. Tyto informace jsou zaznamenány ve formě čísel a písmen, zakódovány a postupně předávány řídícímu systému stroje nosičem informací (NC obráběcí stroje) nebo prostřednictvím počítače (CNC obráběcí stroje). NC (Numerical Control) obráběcí stroje používají děrné štítky a pásky, magnetické pásky, CNC (Computer Numerical Control) obráběcí stroje používají harddisky, přenos po pevné datové lince, diskety. Číslicově řízený obráběcí stroj je konstrukčně upravený obráběcí stroj doplněný o číslicový řídící systém, který umí: a) řídit dráhu nástroje vůči obrobku (tzv. geometrie obrábění) b) nastavit technologické podmínky obrábění - (otáčky, rychlost posuvu, hloubku řezu, druh nástroje, chlazení, start-stop vřetena atd.) (Řezníček L., Knap Z., 2001) Jednoprofesní CNC obráběcí stroj je charakteristický tím, že pro technologii třískového obrábění využívá převážně jeden druh operace. Obráběcí centra jsou číslicově řízené stroje, která umožňují provádět různé druhy operací, pracují v automatickém cyklu, jsou vybaveny automatickou výměnou nástrojů a obrobků, můžou pracovat v bezobslužném provozu a jsou vybaveny prvky diagnostiky a měření. Víceúčelové obráběcí centra jsou CNC obráběcí stroje splňující definici jednoprofesního obráběcího stroje a obráběcího centra vybaveného možností obrábět kromě deskových a skříňových i rotační součásti (vestavěný soustružnický stůl s C osou) a dále vyměňovat skupinu nástrojů tzv. operační hlavu s pevnými nebo přestavitelnými vřeteny, přičemž operační hlavou musí být zaručeno obrábění. (Marek J.,2006) 4 HISTORIE A VÝVOJOVÉ STUPNĚ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ V první polovině 20. století došlo v oblasti technologie obrábění k prudkému rozvoji sériové, velkosériové a hromadné výroby. V letech se vlivem vysokých požadavků leteckého a kosmického průmyslu na spolehlivost a přesnost 8

10 obráběných součástí změnily požadavky na vývoj a konstrukci obráběcích strojů. Poprvé byly nasazeny obráběcí stroje, u kterých se posloupnost pracovních operací řídila číslicově zadanými informacemi. Ukázalo se, že číslicový řídící systém, a v pozdější době počítač, je schopen dodávat informace potřebné k realizaci výrobního procesu rychleji než pomalu a s chybami reagující lidský činitel. (Řezníček L., Knap Z., 2001) Vývoj CNC strojů je podřízen vývoji znalostí v oblasti fyziky, mechaniky, matematiky, výpočetní techniky, materiálů použitých konstrukčních skupin, materiálů nástrojů, atd. (Koňař V., 2007) 1. vývojový stupeň Mechanická část stroje je totožná s konvenčním obráběcím strojem, je pouze doplněna o řídící systém. Značná nespolehlivost - historická záležitost. 2. vývojový stupeň Mechanická část stroje je upravena pro potřeby řídícího systému. Řídící systémy jsou osazeny germaniovými a křemíkovými tranzistory, začínají se uplatňovat integrované obvody. 3. vývojový stupeň Je zdokonalena mechanická část obráběcího stroje, možnost přímého řízení mikropočítačem (označení CNC, od 70. let minulého století), možnost napojení stroje do systému mezioperační dopravy obrobků a nástrojů. V řídících systémech se plně uplatňují integrované obvody a začínají se objevovat mikroprocesory. Vnější znaky: obrazovka, klávesnice, programová paměť, simulace procesu obrábění. 4. vývojový stupeň Doposud nejdokonalejší typ obráběcích strojů s prvky adaptivního řízení řezného procesu včetně aktivní rozměrové kontroly. V rámci tohoto vývojového stupně lze uvést CNC obráběcí centra - víceprofesní obráběcí stroje, u kterých je možné při jednom upnutí obrobku provádět např. frézování, vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování, závitování. Použití lineárních motorů pro posun v souřadných osách (zrychlení až 2g) zkracuje pracovní čas (vývojový trend na počátku 21. století). Vývojové trendy CNC obráběcích strojů a jejich řídících systémů (ŘS) na počátku 21. století jsou výrazně poznamenány širokým použitím prvků průmyslové automatizace a razantním vstupem informačních technologií. (Řezníček L., Knap Z. 2001) 9

11 Obr. 1. Vývojové stupně CNC obráběcích strojů (Koňař V., 2007) 5 KONSTRUKCE CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Konstrukce CNC strojů se vyznačuje vysokou tuhostí a přesností provedení, navrženými tak, aby docházelo k minimálnímu oteplování jednotlivých uzlů stroje (tzv. stabilizace teploty). Z důvodů hospodárného řezného režimu se užívají pohony s velkým regulačním rozsahem (servopohony), a to pro pohon vřeten, tak i pro pohon posuvů. K dalšímu zhospodárnění a ke zvýšení výrobnosti se může používat tzv. adaptivní řízení obráběcího procesu (automatická volba optimálních řezných podmínek). Vysoké odolnosti vůči opotřebení se dosáhne užitím valivých prvků ve vedení případně hydrostatickým vedením. Charakteristickým znakem CNC strojů je zásobník nástrojů, který slouží pro výměnu nástrojů v automatickém cyklu podle sledu operací. Zásobník je umístěn buď přímo na stroji, nebo mimo něj. K zajištění možnosti obrobení z více stran při jednom upnutí bývají u CNC strojů užívány otočné a naklápěcí stoly. Pro zkrácení vedlejšího času mají CNC stroje systémy automatické výměny obrobků. Stroj je uzpůsoben pro automatický odvod třísek. (Marek J., 2006) Konstrukční uspořádání jednotlivých strojů různých výrobců je velmi variabilní, ale vždy je kompletně zakrytý pracovní prostor (především z důvodu bezpečnosti obsluhy se musí při otevření dveří pracovního prostoru okamžitě zastavit pohyby suportů a vřeten). Obvyklé je, že u soustruhů je lože vykloněno od horizontální roviny a nástroj obrábí za osou vřetena. U svislých frézek stůl koná posuvy ve dvou směrech (X;Y) a vřeteník koná přísuv (Z). (Koňař V., 2007) 10

12 Obr. 2. Základní stavební části CNC obráběcího stroje (Marek J., 2006) 5.1 Rámy a pohony CNC strojů Lože i stojany, popřípadě příčník, sloupy a konzoly jsou základní části rámu obráběcího stroje. Na jejich tuhosti, odolnosti proti opotřebení vodicích ploch, dynamické stabilitě a stálosti tvaru závisí přesnost obrábění. Pro konstrukci rámu obráběcího stroje lze využít různé materiály, nejčastěji šedou litinu, ocel i ocelolitinu, ale v poslední době ve stále větší míře i různé neželezné materiály. (Marek J., 2006) Hlavní pohony : - el. asynchronní motory s frekvenčními měniči - el. stejnosměrné motory (tyristorová regulace otáček) (Řezníček L., Knap Z., 2001) CNC řízení klade vysoké požadavky na pohon posuvů, které mají zajistit: - maximální rychlost pohybu při přejezdech - programovanou rychlost pohybu při pracovních posuvech - přesné nastavení vzájemné polohy nástroje a obrobku (Koňař V., 2007) Pohony lineárních os - elektrické střídavé servopohony - kuličkovými šrouby - lineárními motory (MM průmyslové spektrum) 5.2 Vřetena CNC strojů U CNC soustruhu je vřeteník pevně spojen s ložem, u obráběcích center bývá upevněn na vedení sloupu stroje. Vřeteno s upínacím zařízením a převodový 11

13 mechanismus jsou součástí vřeteníku. To může být ovládáno mechanicky, hydraulicky s možností nastavení upínací síly (tlaku) nebo elektromagneticky. (Koňař V., 2007) Vřeteno je u CNC obráběcích strojů ukládáno z velké části do valivých ložisek. (Marek J., 2006) U frézek a obráběcích center se do vřetena upínají nástroje, u soustruhů se do vřeteníku upínají kleštinový upínač, univerzální sklíčidlo, lícní deska pro upínání obrobků. (Koňař V., 2007) 5.3 Automatická výměna nástrojů Skupina uzlů pro manipulaci, polohování a upnutí nástrojových jednotek v pracovním prostoru obráběcího centra plní úkol automatické výměny nástrojů. Na konstrukční provedení jednotlivých uzlů a prvků pro automatickou výměnu nástrojů jsou kladeny tyto požadavky: - minimální čas cyklu výměny nástroje - vysoká funkční spolehlivost s ohledem na četnost výměny a vysokou cenu stroje - optimální kapacita zásobníku pro danou oblast využití - prostorové úsporné využití (Marek J., 2006) Automatická výměna nástrojů ze zásobníků jsou různé konstrukce: a) systémy s nosnými zásobníky : (přenášejí řezné síly) - revolverové nástrojové hlavy (osa otáčení může být různě orientována např. svisle, vodorovně, příčně, šikmo atd.) (Řezníček L., Knap Z., 2001) 12

14 Obr. 3. Systémy s nosnými zásobníky a příklady nástrojových hlav (Řezníček L., Knap Z., 2001) - výměna vřeten s upnutými nástroji (popřípadě obrobky, nejčastěji vřetena umístěna v otočném bubnu např. vícevřetenové CNC soustruhy) b) systémy se skladovacími zásobníky : (nepřenášejí žádné řezné síly) - zásobník může být řešen jako kotoučový (kapacita do cca 30 nástrojů), bubnový (kapacita do cca 40 nástrojů) nebo řetězový (kapacita do cca 150 nástrojů) - součástí těchto systémů je manipulátor pro výměnu nástrojů ze zásobníku do vřetena a naopak (čas na výměnu je obvykle 3-8 vteřin) - provádí se kódování nástrojů nebo nástrojových držáků (Řezníček L., Knap Z., 2001) Obr. 4. Nástrojový manipulátor a skladovací zásobník (Koňař V., 2007, Marek J., 2006) 5.4 Adaptivní řízení, aktivní kontrola CNC strojů Pro dosažení bezobslužnosti výrobního zařízení jsou vyvinuty a nasazeny specializované automatizační prostředky, které nahradí činnost lidské obsluhy, např. 13

15 při kontrole přesnosti výroby, dozoru nad správnou funkci stroje, nad stavem nástrojů (opotřebení, lomy) a i při identifikaci příčin poruch výrobního zařízení a ochraně před jeho poškozením v důsledku vzniklých poruch. Adaptivní řízení (AC) slouží ke zvýšení produktivity obrábění úsporami v hlavních řezných časech. Princip spočívá v regulaci řezných podmínek, zejména posuvu v závislosti na okamžitých podmínkách obrábění (např. zatížení nástrojů). Usnadňuje i přípravu programů, neboť nemusí programátor programovat optimální řezné podmínky. Zatížení nástrojů je většinou odvozováno z měření výkonu hlavního pohonu (vřetena) stroje. Blok adaptivního řízení je realizován v rámci hardwaru a softwaru CNC systémů. (Marek J., 2006) Aktivní kontrola (AK) používají se sledovací měřidla (u modernějších strojů tzv. bezdotyková), která v průběhu pracovní operace zjišťují skutečný rozměr. Tento údaj se pak porovnává s programovaným rozměrem. Dojde-li k rozdílu (např. otupením špičky soustružnického nože nebo vydrolováním zrn brusného kotouče) je regulován přísuv tak, aby vyráběný rozměr byl opět v dovolené toleranci. (Řezníček L., Knap Z., 2001) 5.5 Odměřovací zařízení Z hlediska získání informace o poloze lze odměřovací zařízení rozdělit na: - přímé snímač odměřuje polohu přímo, při lineárním odměřování roste cena snímače s jeho délkou, teplotní dilatace ovlivňuje přesnost měření, obtížné krytování, ale obvykle vyšší přesnost měření proti nepřímému odměřování, používá se u přesnějších strojů (souřadnicové vrtačky a vyvrtávačky) - nepřímé ujetá dráha se neměří přímo, poloha je počítána ze změřeného úhlu natočení a stoupání šroubu, měření negativně ovlivňují chyby stoupání šroubu, ale snímače jsou levnější, jednodušší krytování (obvykle je snímač integrován přímo do pohonu), použití u většiny CNC strojů (Keller P., 2005) Obr. 5. Přímé a nepřímé odměřování (Řezníček L., Knap Z., 2001) 14

16 5.6 Číslicové řídící systémy Číslicové řídicí systémy jsou zařízení určená k automatickému řízení procesu obrábění, u kterých se jednotlivé informace vyskytují v číslicové formě. (Řezníček L., Knap Z., 2001) Číslicové řídicí systémy se rozdělují na NC řídící systém a CNC řídící systém. (Koňař V., 2007) NC řídící systém NC stroj je řízen vlastním řídícím systémem uloženým ve zvláštní skříni umístěné vedle obráběcího stroje. Řídící systém obsahuje snímač programu (čtečku) a dále je vybaven logickými obvody, které převádí údaje z programů na impulsy potřebné pro řízení jednotlivých částí stroje případně nástrojů. (http://sstzr.cz) Obr. 6. Schéma NC řídícího systému (Koňař V., 2007) CNC řídící systém Systém načítá do paměti celý program z disket, jiných médií na uchování informací, nebo pomocí LAN sítě, buď kabelové, nebo bezdrátové. Na rozdíl od NC systémů je interpolátor nikoli hardware, ale software záležitostí. Ke generování dráhy je možné použít přímého matematického popisu tvaru dráhy. Lze generovat paraboly i křivky vyšších řádů (spline), řídicí systémy s vyšším výpočetním výkonem realizují 15

17 i kruhovou interpolaci v prostoru, prakticky se ale vystačí s lineární a kruhovou interpolací. (Koňař V., 2007) Obr. 7. Blokové schéma CNC řídícího systému MC řízení pohybu, PLC programovatelný logický automat, µi - mikrointerpolátor (Keller P., 2005) Hlavním spojovacím článkem mezi CNC programem pro výrobu součásti a CNC obráběcím strojem je řídicí jednotka. Programátor vytvoří CNC program s pomocí počítače a prostřednictvím nosiče informací přenese CNC program do stroje (může být použit přímo počítač stroje - ovládací panel stroje). Řídicí jednotka následně postupně převádí příkazy CNC programu (jednotlivé věty a slova) do skutečných pohybů stroje. (Technický týdeník) Řídící jednotka zpracovává signály snímačů poloh suportů ve všech řízených osách, porovnává skutečné polohy s řídícími daty z programu a vysílá signály pro řízení hlavního motoru vřetena a signály pro řízení krokových motorů pohonů kuličkových šroubů suportů. (Dillinger J. a kol., 2007) Obr. 8. Řídící jednotka (MM průmyslové spektrum) 16

18 6 DRUHY ŘÍZENÍ ČÍSLICOVÝCH SYSTÉMŮ A PROVOZNÍ REŽIMY CNC STROJŮ 6.1 Podle řízení dráhy nástroje vůči obrobku Systémy s přetržitým řízením 1) Systémy stavění souřadnic chybí interpolace, nástroj se pohybuje rychloposuvem na programovaný bod (do daného bodu se pohybuje v rovině např. nejdříve dojede do koncové polohy jedna osa a potom dojde k pohybu v druhé ose, nebo jedou z počátku obě osy současně pod 45 ), po najetí polohy se provede obrobení v další ose, vhodné pro vrtačky 2) Pravoúhlá řízení přestavování nástroje je prováděno se souřadnými osami, po skončení pohybu v jedné souřadnici, může nastat obrábění v druhé souřadnici, umožňuje soustružit válcové plochy a frézovat pravoúhlé obrobky, použití u vrtaček, soustruhů (Koňař V., 2007) 1) 2) Obr. 9. Systémy s přetržitým řízením 1. Systémy stavění souřadnic, 2. Pravoúhlá řízení (http://sstzr.cz) Systémy se souvislým řízením Systémy umožňují výpočet korekcí a geometrie. U soustruhu se nástroj pohybuje v rovině X Z ( 2D tzn. ve dvou současně pracujících osách ), u frézky je možné provádět lineární interpolace buď v jedné rovině - X-Y, X Z, Y Z (2,5D) nebo při použití výkonného mikroprocesoru lze vyrábět libovolné obrysy a prostorové plochy 3D. Kromě pohybů v osách jsou možné další pohyby např. rotace kolem os potom se jedná o 4D a 5D řízení. (Koňař V., 2007) 17

19 1) 2) 3) 4) Obr. 10. Systémy se souvislým řízením 1. 2D řízení, 2. 2,5D řízení, 3. 3D řízení, 4. 5D řízení (Koňař V., 2007) 6.2 Podle způsobu programování polohy nástroje vůči obrobku 1) Absolutní programování (G90) - všechny programované body dráhy nástroje jsou vztaženy k předem zvolenému nulovému bodu programu 2) Přírůstkové (Inkrementální) programování (G91) - souřadnice všech programovaných bodů se udávají vzhledem k předchozímu bodu, který je považován za výchozí (Koňař V., 2007) Obr. 11. Absolutní programování a přírůstkové programování (Koňař V., 2007) 18

20 6.3 Podle použitého souřadnicového systému 1) kartézský pravoúhlý souřadnicový systém - bod je určen vzdálenostmi v jednotlivých osách od vztažného bodu 2) polární souřadnicový systém - bod je určen vzdáleností (průvodičem) a úhly od vztažného bodu v jednotlivých rovinách (Řezníček L., Knap Z., 2001) 1) 2) Obr. 12. Souřadnicové systémy 1. Pravoúhlý souřadnicový systém, 2. Polární souřadnicový systém (Koňař V., 2007, Štulpa M., 2006) V současné době patří mezi renomované výrobce CNC řídících systémů firmy Heidenhain (Dr. Johannes Heidenhain GmBH, Traunreut, Germany), Siemens, Německo (např. systém Sinumerik 810T), GE Fanuc Automation S.A. (USA-Japonsko), Fagorautomation, USA- Španělsko. (Řezníček L., Knap Z., 2001) 6.4 Provozní režimy CNC obráběcích strojů Při obsluze stroje je možné se setkat s několika druhy provozních činností stroje nebo pouze jeho řídícího systému. Provozní režimy lze nastavit na řídícím panelu příslušnými tlačítky. Řídící systémy mohou pracovat v těchto režimech: a) režim MANUAL (ruční provoz) slouží k přestavění nástroje nebo měřícího zařízení do požadované polohy, k výměně nástroje, najíždění posuvem na obrobek. b) režim AUTO (automatický) obráběcí stroj po zpracování bloku čte a zpracovává další blok automaticky plynulý proces obrábění. 19

21 c) režim B-B (blok po bloku) obráběcí stroj se po zpracovaní bloku zastaví a po znovu opakovaném startu čte a zpracovává další blok. Režim B-B slouží jako jedna z možností kontroly, zda byl správně vytvořen CNC program. (Štulpa M., 2006) 7 PROGRAMOVÁNÍ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Struktura programu pro CNC stroj je mezinárodně normalizováná (norma ISO). (Marek J., 2006) Program je soubor geometrických a technologických informací, které vyžaduje řídící systém obráběcího stroje. Program je zapsán pomocí jednotlivých bloků, přičemž každý blok má své číslo. CNC program je možno vytvářet přímo na obráběcím stroji nebo jej vygenerovat a importovat do řídícího počítače z CAD/CAM pracoviště. Na monitoru PC lze provádět grafickou simulaci obrábění pro kontrolu programu před vlastním obráběním. CNC program se může snadno upravovat a doplňovat. 7.1 Stavba CNC programu CNC program musí obsahovat: - geometrické informace udávající: - způsob pohybu nástroje pracovní posuv, rychloposuv - dráhu nástroje přímka, kruhový oblouk - technologické informace udávající: - velikost posuvu - otáčky vřetena - směr otáčení, vypnutí vřetena - výměnu nástroje (včetně korekcí nástroje) - zapnutí (vypnutí) chlazení - konec podprogramu - konec programu (Chudoba M., 2010) Skladba CNC programu je následující: - číslo instrukce N - druh pohybu G rychloposuv, kruhová interpolace souřadnice, korekce apod. - souřadnice cíle pohybu - rychlost posuvu F 20

22 - otáčky vřetena S - nástroj T číslo nástroje - doplňková funkce M výměna nástroje, přívod chladící kapaliny (Marek J., 2006) Příklad zápisu bloku: N030 G01 X Z F 0.30 S 200 T 02 M 03 (Řezníček L., Knap Z., 2001) Pro zjednodušení programování vybavují výrobci řídící systémy obráběcími cykly pro často používané operace např. vrtání, kdy není nutné rozepisovat jednotlivé pohyby, ale je možné použít vrtání jako obráběcí cyklus. (Dillinger J. a kol., 2007) Cykly u CNC soustruhů mohou být např. hrubování čelní a podélné, řezání závitů, vrtání hlubokých děr, tvarové zápichy. Cykly u CNC frézek mohou být např. tvarové vybrání (kapsy), závitování, vrtání hlubokých děr, otvory na roztečné kružnici. (Štulpa M., 2006) Obráběcí cykly mají obvykle stejnou strukturu, ale konkrétní zápis se u různých řídících systémů může lišit. (Dillinger J. a kol., 2007) Příklad zápisu cyklu: G75 X Z S /D (Koňař V., 2007) Obr. 13. Podélný hrubovací cyklus (Koňař V., 2007) 7.2 Souřadné systémy CNC strojů Základem definování os je pravoúhlá souřadná soustava s osami X, Y, Z, která je orientována tak, aby souřadné osy byly rovnoběžné s vodícími plochami stroje. Kladný smysl pohybu v určité ose je ve směru narůstání obrobku. Osy U, V, W jsou rovnoběžné s osami X, Y, Z použijí se např. při pohybu vřetena a stolu ve stejném směru. A, B, C 21

23 jsou rotačními pohyby kolem os X, Y, Z.. Kladný směr probíhá ve směru hodinových ručiček při pohledu na danou osu v kladném směru. (Řezníček L., Knap Z., 2001) Poloha souřadných os některých druhů CNC obráběcích strojů: 1) 2) 3) 4) Obr. 14. Souřadné systémy CNC strojů 1. 2-osý soustruh, 2. 3-osá frézka, 3. 4-osé soustružnické centrum, 4. 5-ti osé vertikální frézovací centrum (Keller P., 2005) 7.3 Vztažné body pro CNC stroje Pro určení polohy obrobku a polohy nástroje v souřadném systému obráběcího stroje jsou definovány příslušné vztažné body na stroji a v jeho pracovním prostoru. ( Řezníček L., Knap Z., 2001) Nulový bod stroje M - je počátkem souřadného systému pracovního prostoru stroje a bývá pevně určen konstrukcí (průsečík osy hlavního vřetena a upínací roviny obrobku). Nulový bod stroje je absolutní počátek souřadnic. 22

24 Referenční bod R - je výrobcem stroje zvolené místo na stroji, obvykle v pracovním prostoru stroje maximálně vzdálený od nulového bodu stroje, které je dáno koncovými spínači v jednotlivých osách. Po najetí do referenčního bodu vzhledem k bodu M je stroj zkalibrován. Vzdálenost referenční bod - nulový bod stroje je uložena v tabulce strojních konstant. Bez najetí referenčního bodu nemůže stroj v režimu absolutního zadání souřadnic pracovat. Nulový bod nástrojového držáku F je bod na upínací (dosedací) ploše nosiče nástroje (např. konec vřetena v ose vřetena). V bodě F má nástroj nulové rozměry, proto je nutné skutečnou dráhu nástroje korigovat. K tomuto bodu se vztahují korekce nástroje. Nulový bod obrobku W - je počátkem souřadného systému obrobku. Polohu volí libovolně programátor a je možné nulový bod obrobku v průběhu programu měnit. U tvarově souměrných součástí se obvykle volí v ose souměrnosti a na horní ploše obrobku (polotovaru). Dorazový bod A - je takový bod, na který dosedá součást v upínači (např. v tříčelisťovém sklíčidle). Výchozí bod programu C - je počátečním bodem programu (výchozí pozicí nástroje). Stanovuje se tak, aby mohla být prováděna bez omezení výměna součásti nebo nástroje, případně mohla být provedena kontrola součásti. (Koňař V., 2007) 23

25 1) 2) Obr. 15. Vztažné body pro CNC stroje 1. CNC soustruh, 2. CNC frézka (Koňař V., 2007) 7.4 Nastavení nulového bodu obrobku Počátek souřadného systému daný výrobcem stroje se přesouvá do zvoleného bodu obrobku z důvodu přesného definování souřadného systému v programu souřadný systém má pak počátek pevně dán na zvoleném bodu obrobku, od kterého se odvozují všechny programované souřadnice. U soustružení se nulový bod obrobku nastavuje zpravidla na čelo polotovaru popř. obráběné součásti počátek se obvykle posouvá jen po ose Z měří se jeden rozměr. U frézování se nulový bod nastavuje na jeden z rohů polotovaru, případně do jeho středu posouvají se obvykle všechny souřadnice X, Y a Z měří se tři rozměry. (Keller P., 2005) Určení nulového bodu obrobku W: 1) naškrábnutím nástrojem není zcela přesné (ovalita, házení polotovaru, zručnost obsluhy), nevyžaduje náklady na zařízení 2) pomocí excentrického měřicího dotyku - Excentrický dotyk má dvě části upínací a dotekovou. Dotekovou rozváženou částí se najede při posuvu suportu kalibrovaným průměrem na polotovar. Excentricita se snižuje na nulu v tomto okamžiku se odečítá poloha, po malém přejetí se dotyková část znovu excentricky rozkmitá. 3) pomocí sondy 4) optickým zařízením (Koňař V., 2007) 24

26 1) 2) 3) Obr. 16. Určení nulového bodu obrobku 1. Naškrábnutím nástrojem, 2. Excentrický měřící dotyk, 3. Měřící sonda (Koňař V., 2007) 7.5 Korekce nástroje Poloha nosiče nástroje je v souřadném systému stroje vztažena k bodu F, tj. nulovému bodu nástrojového držáku. Povrch obrobku je vytvářen špičkou nástroje, bod F tedy musí opisovat ekvidistanty. Z tohoto důvodu musí být aktivovány korekce, které interpolátor automaticky zpracovává. Dalším důvodem pro použití korekcí je to, že různé nástroje mají různé rozměry. V případě, že by tato skutečnost nebyla korekcemi ošetřena, pak by různé nástroje při stejné větě programu konaly vůči obrobku různé dráhy. (Koňař V., 2007) Obr. 17. Změna tvaru součásti při obrobení různými nekorigovanými nástroji (Koňař V., 2007) Funkce korekcí umožňuje programovat bez ohledu na změnu nástroje, neboť hodnoty potřebné k bezchybnému průběhu programu, a tím celého obrábění, si řídící systém CNC obráběcího stroje dopočítává sám na základě zadaných hodnot korekcí. 25

27 Hodnoty korekcí jsou uloženy v paměti korekcí a jsou přiřazeny ke konkrétním nástrojům. (http://sstzr.cz) Korekce se dělí na : - délkové - uplatňují se při soustružení a frézování. Při soustružení nesleduje požadovaný povrch teoretická špička nástroje (s nulovým poloměrem), ale skutečná špička s poloměrem určité velikosti. V důsledku neprovedení korekcí by v tomto případě docházelo ve zkoseních a zaobleních k odchylkám teoretického a skutečného tvaru. Proto je nutné do paměti korekcí zadat poloměr špičky nástroje a polohu nástroje vzhledem k obráběné ploše, aby mohl interpolátor dopočítat ekvidistantu dráhy. (Koňař V., 2007) Při seřizování fréz a vrtáků je třeba změřit jejich délku vzhledem k nulovému bodu nástrojového držáku. (Keller P., 2005) Obr. 18. Korekce soustružnického nože (Keller P., 2005) - průměrové (poloměrové) nepoužijí-li se průměrové korekce (G41, G42), systém řídí nulový bod nástrojového držáku (F) jako osu nástroje. Použitím nástrojů různých průměrů při vykonání stejného programu by byly vyráběny součásti různých rozměrů. (Koňař V., 2007) Obr. 19. Rozměry obrobku bez použití průměrových korekcí (Koňař V., 2007) 26

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek:

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek: Soustružení nejrozšířenější způsob obrábění (až 40%) račních součástí soustružnickým nožem (většinou jednobřitý nástroj) obrábění válcových ploch (vnějších, vnitřních) obrábění kuželových ploch (vnějších,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.2 ZÁKLADNÍ DRUHY SOUSTRUHŮ A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Pavel Dostál 1 Vývoj

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 9. cvičení - Základy CNC programování Okruhy: SPN 12 CNC Sinumerik 810 D a výroba rotační

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É Z O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Moderní způsoby strojního obrábění na CNC soustruzích

Moderní způsoby strojního obrábění na CNC soustruzích Moderní způsoby strojního obrábění na CNC soustruzích 2. 0 Obsah: Obsah:... 1 Moderní způsoby strojního obrábění na CNC soustruzích... 2 1. Základní konstrukce CNC soustruhu... 2 1.1 Funkční jednotky...

Více

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2

Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Obsah 1 Technologie obrábění na CNC obráběcím stroji... 2 Souřadnicový systém... 2 Vztažné body... 6 Absolutní odměřování, přírůstkové odměřování... 8 Geometrie nástroje...10 Korekce nástrojů - soustružení...13

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.3 SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTOJE, UPÍNÁNÍ, OSTŘENÍ A ŘEZNÉ PODMÍNKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední

Více

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA PŘEDSTAVENÍ STROJE HCW 1000 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. pokračuje ve více než 100leté tradici výroby přesných obráběcích strojů. Na základě výsledků situační analýzy

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 7 _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 7 _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 7 _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B R Á B Ě C Í S T R O J E _ P W P Název školy: Číslo a

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autor DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Soustružení Ing. Kubíček Miroslav Číslo:

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Soustružení. Použití: pro soustružení rotačních ploch vnějších i vnitřních, k zarovnání čela, řezání závitů, tvarové soustružení.

Soustružení. Použití: pro soustružení rotačních ploch vnějších i vnitřních, k zarovnání čela, řezání závitů, tvarové soustružení. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 9. března 2013 Název zpracovaného celku: Soustružení Soustružení Použití a kinematika řezného pohybu Použití: pro soustružení rotačních

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

Číslicově řízené stroje

Číslicově řízené stroje 1 Číslicově řízené stroje Při číslicově řízeném obrábění je program výroby součásti zadán stroji ve formě čísel, alfabetických znaků a dalších symbolů ve zvoleném kódu na nositeli informací (děrná nebo

Více

CNC SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA FTC

CNC SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA FTC INOVACE A DOKONALOST CNC SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA FTC HT www.feeler-cnc.cz CNC soustružnická centra se šikmým ložem FTC-350, FTC-450, FTC-640 FTC-350 FTC-450 FTC-640 řada FTC-350 řada FTC-450 řada FTC-640

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Sostružnické nože- učební materiál

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Sostružnické nože- učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Soustružení, vy_32_inovace_ma_24_12 Autor Jaroslav Kopecký

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 1 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - S O U

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 1 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - S O U A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 1 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - S O U S T R U Ž E N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

CNC soustružení - Mikroprog

CNC soustružení - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 2 BAJ 1.8.2013 Název zpracovaného celku: CNC soustružení - Mikroprog CNC soustružení - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci MIKROPROG S je určen

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.2 ZÁKLADNÍ DRUHY FRÉZEK A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa

Více

NC a CNC stroje číslicově řízené stroje

NC a CNC stroje číslicově řízené stroje NC a CNC stroje číslicově řízené stroje Automatizace Automatizace je zavádění číslicových strojů do výroby. Výhody - malý počet zaměstnanců a přípravných operací, - rychlý náběh na výrobu a rychlý přechod

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM www.feeler-cnc.cz CNC horizontální obráběcí centra řady FMH FMH-500 (č.40) Rám tvaru T má integrované tříúrovňové vedení s žebrovanou výztuží

Více

Konstrukce řezné části nástrojů

Konstrukce řezné části nástrojů Konstrukce řezné části nástrojů Vývoj obráběcích nástrojů souvisící s vývojem nástrojových materiálů a se způsobem jejich výroby vedli postupně ke třem rozdílným způsobům konstrukce nástrojů (nebo alespoň

Více

Broušení, broušení na plocho a na kulato. Broušení součástí na CNC bruskách.

Broušení, broušení na plocho a na kulato. Broušení součástí na CNC bruskách. Projekt: Téma: Broušení, broušení na plocho a na kulato. Broušení součástí na CNC bruskách. Obor: Nástrojař, Obráběč kovů Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 23-41-M/01 Strojírenství Předmět: STROJÍRENSKÁ

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5 www.feeler-cnc.cz CNC portálová obráběcí centra řady FV FV-3214 FV-3214 O výměnu nástrojů se stará spolehlivý řetězový zásobník s výměnnou rukou

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi Výroba závitů Závity se ve strojírenské výrobě používají především k vytváření rozebíratelných spojení různých součástí a dále jako pohybové šrouby strojů a zařízení či měřidel. Principem výroby závitů

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Výrobní stroje pro obrábění Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Typy soustruhů a práce s nimi (soustružení) Soustruhy jsou obráběcí stroje, na kterých se metodou soustružení obrábí výrobek (obrobek) do potřebného

Více

Frézování tvarových ploch I

Frézování tvarových ploch I Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Obráběč kovů 1. Pavel Rožek 2010 1 Obsah : 1. Frézování... 3 2. Frézovací nástroje... 3 2.1 Materiály břitů fréz...5

Více

12. Broušení. Brusné nástroje

12. Broušení. Brusné nástroje 12. Broušení Broušení patří mezi operace třískového obrábění. Brusný nástroj je složen z velkého množství brusných zrn spojených pojivem. Brusná zrna nemají přesně definovaný geometrický tvar a na každém

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.4 UPÍNÁNÍ OBROBKŮ, UPÍNACÍ POMŮCKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola Josefa

Více

TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum

TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum TMV-920 A/ TMV-1100A CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro silovější obrábění - Rychlá výměna nástroje 2,8 sec, s řezu do řezu 4 sec - Ergonomický design a komfortní obsluha - Dostupné v provedení

Více

Vznik a vývoj CNC DNC. Vznik a vývoj. Základní pojmy počítačové podpory. Základní pojmy CNC řízení. Číslicové řízení ve strojírenské technologii

Vznik a vývoj CNC DNC. Vznik a vývoj. Základní pojmy počítačové podpory. Základní pojmy CNC řízení. Číslicové řízení ve strojírenské technologii Číslicové řízení ve strojírenské technologii Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. vznik a vývoj základní pojmy vztahy, definice výpočty Vznik a vývoj CNC CNC zařízení se vyvinula s původně NC zařízení Numerical control

Více

Opakování učiva I. ročníku

Opakování učiva I. ročníku Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

=10. Vrtání a vyvrtávání. Vrtání a vyvrtávání. Základní pojmy:

=10. Vrtání a vyvrtávání. Vrtání a vyvrtávání. Základní pojmy: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby 2 M. Geistová Březen 2014 Název zpracovaného celku: Vrtání a vyvrtávání Vrtání a vyvrtávání Základní pojmy: Vrtání je proces, při kterém zhotovujeme díry

Více

Zadání soutěžního úkolu:

Zadání soutěžního úkolu: Zadání soutěžního úkolu: a) Vytvořte NC program pro obrobení součásti (viz obr. 1), přičemž podmínkou je programování zcela bez použití CAD/CAM technologií (software SinuTrain nebo jiný editor řídicího

Více

CNC soustruh CKE 6156Z /1500

CNC soustruh CKE 6156Z /1500 CZ MOOS TRADING s.r.o Svatopluka Čecha 519/28, 751 31 Lipník nad Bečvou CZECH REPUBLIC Tel.:+420 581 701 605 www. moostrading.cz E-mail:info@moostrading.cz CNC soustruh CKE 6156Z /1500 Skladem: únor 2015

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM Cíl podproduktu HSM Works Tento kurz si klade za cíl naučit uživatele ovládat program HSMWorks. Dalším cílem je naučit uživatele základním

Více

1. Stroje se sériovou strukturou (kinematikou) 2. Stroje se smíšenou kinematikou 3. Stroje s paralelní kinematikou

1. Stroje se sériovou strukturou (kinematikou) 2. Stroje se smíšenou kinematikou 3. Stroje s paralelní kinematikou Podle konstrukčního uspořádání a kinematiky 1. Stroje se sériovou strukturou (kinematikou) 2. Stroje se smíšenou kinematikou 3. Stroje s paralelní kinematikou VSZ -1.př. 1 2. Výrobní stroj jako základní

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 5. Broušení TÉMA 5.2 ZÁKLADNÍ DRUHY BRUSEK, OBSLUHA A BRUSNÉ PODMÍNKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola

Více

spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU

spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/04.0024 financovaného z fondů EU kapitola 3 Obsah 9 Úvod... 37 10 Metodika... 38 10.1 Úprava vstupních

Více

EMCO Sinumerik 810 M - frézování

EMCO Sinumerik 810 M - frézování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: EMCO Sinumerik 810 M - frézování Určení

Více

8. Třískové obrábění

8. Třískové obrábění 8. Třískové obrábění Třískovým obráběním rozumíme výrobu strojních součástí z polotovarů, kdy je přebytečný materiál odebírán řezným nástrojem ve formě třísek. Dynamický vývoj technologií s sebou přinesl

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Kompatibilita a import CAD

Kompatibilita a import CAD Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání

Více

FCW LEHKÁ VODOROVNÁ VYVRTÁVAÈKA ŠKODA

FCW LEHKÁ VODOROVNÁ VYVRTÁVAÈKA ŠKODA FCW LEHKÁ VODOROVNÁ VYVRTÁVAÈKA ŠKODA PØEDSTAVENÍ STROJE FCW ŠKODA MACHINE TOOL a.s. pokračuje ve více než 100leté tradici výroby přesných obráběcích strojů. Na základě výsledků situační analýzy, podporované

Více

TNL-130AL. CNC soustruh

TNL-130AL. CNC soustruh TNL 130AL CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění TNL-130AL Ø 620 mm Ø 410 mm Ø 410 mm - Tuhá litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci Příklady k procvičení podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ Příklad 1 - ŘEZNÁ RYCHL. A OBJEMOVÝ SOUČINITEL TŘÍSEK PŘI PROTAHOVÁNÍ Doporučený objemový

Více

VITRALAB. Leonardo da Vinci Programme LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100530

VITRALAB. Leonardo da Vinci Programme LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100530 VITRALAB Leonardo da Vinci Programme LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100530 Příručka CNC programování (Vitralab_Title) Doc. Type: Authors: Version: Internal Working Document (Vitralab_Paragraph_1) Name and surname

Více

Stavebnicové obráběcí stroje, výrobní linky, CNC obráběcí stroje

Stavebnicové obráběcí stroje, výrobní linky, CNC obráběcí stroje Stavebnicové obráběcí stroje, výrobní linky, CNC obráběcí stroje Obráběcí centra Jsou to číslicově řízené obráběcí stroje, na kterých je možné obrábět z různých stran beze změny v upnutí obrobku a různými

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.4 UPÍNÁNÍ OBROBKŮ Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, 2010

Více

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

TNL-160AL. CNC soustruh

TNL-160AL. CNC soustruh TNL 160AL CNC soustruh Typ Max. oběžný průměr nad ložem Max. oběžný průměr nad suportem Max. průměr obrábění TNL-160AL Ø 620 mm Ø 410 mm Ø530 mm - Tuhá litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Soustružení, vy_32_inovace_ma_24_01 Autor Jaroslav Kopecký

Více

3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool

3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool KARBIDY A POVLAKY 3.1 Druhy karbidů a povlaků od firmy Innotool 3.1.1 Nepovlakované karbidy IN04S IN05S IN10K IN15K IN30M K10-K20 M10-M20 K10-K25 K20-K50 Jemnozrnný karbid pro obrábění Al slitin s vyšším

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY PROGRAMOVÁNÍ

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Lenka Havlova 1 Broušení

Více

TOS Čelákovice Slovácké strojírny, a.s. Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika

TOS Čelákovice Slovácké strojírny, a.s. Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika ČELÁKOVICE GPS: 50 9'49.66"N; 14 44'29.05"E TOS Čelákovice Slovácké strojírny, a.s. Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika Tel.: +420 283 006 229 Tel.: +420 283 006 217 Fax: +420 283 006 226

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 2. cvičení - Soustružení I Okruhy: Druhy soustruhů, jejich využití, parametry Upínání obrobků

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 12. cvičení - CNC programování Okruhy: SPN 12 CNC / Sinumerik 810 D a výroba rotační součásti

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Technologie třískového obrábění 1 Obsah Technologie třískového obrábění... 3 Obrábění korozivzdorných ocelí... 4 Obrábění litiny... 5 Obrábění

Více

WMT Univerzální a dobře zkonstruované. Jeden systém pro zapichování, upichování, soustružení a kopírování Systém WMT

WMT Univerzální a dobře zkonstruované. Jeden systém pro zapichování, upichování, soustružení a kopírování Systém WMT Jeden systém pro zapichování, upichování, soustružení a kopírování Systém WMT Řada břitových destiček WMT je ekonomickou a spolehlivou volbou pro všechny vaše zapichovací, upichovací, soustružnické a kopírovací

Více

HYPERTURN 65 Powermill pro vyšší produktivitu kompletních obráběcích operací pro komplexní obrobky

HYPERTURN 65 Powermill pro vyšší produktivitu kompletních obráběcích operací pro komplexní obrobky Tisková zpráva, říjen 2013 HYPERTURN 65 Powermill pro vyšší produktivitu kompletních obráběcích operací pro komplexní obrobky Více prostoru, více výkonu, více možností: se vzdáleností vřeten 1300 mm, výkonným

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků Projekt: Téma: Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků Obor: Nástrojař, Obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 1 OBSAH

Více

Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje

Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje Genius 4x Čtyřosý pozicionér pro frézovací, vrtací a vyvrtávací stroje K vykonávání automatických cyklů na stroji nemůsí být nutné instalovat komplexní a tudíž drahý CNC systém. Někdy je možno dosáhnout

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 13 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 13 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Broušení Ing. Kubíček Miroslav Číslo: VY_32_INOVACE_19

Více

PROGRAMOVÁNÍ A ŘÍZENÍ CNC STROJŮ

PROGRAMOVÁNÍ A ŘÍZENÍ CNC STROJŮ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ KATEDRA VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ Ing. Petr KELLER, Ph.D. PROGRAMOVÁNÍ A ŘÍZENÍ CNC STROJŮ PREZENTACE PŘEDNÁŠEK 2. ČÁST 2005 Programování CNC strojů přehled témat

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje 4 ročník Bančík Jindřich 25.7.2012 Název zpracovaného celku: CAM obrábění CAM obrábění 1. Volba nástroje dle katalogu Pramet 1.1 Výběr a instalace

Více

Pojivo spojuje zrna brusiva!!! určuje tvrdost kotouče!!! brusivo A, C pojivo keramické V pryžové

Pojivo spojuje zrna brusiva!!! určuje tvrdost kotouče!!! brusivo A, C pojivo keramické V pryžové Broušení dokončovací metoda obrábění rovinných, válcových nebo tvarových vnějších i vnitřních ploch nástrojem, jehož břity jsou tvořeny zrny tvrdých materiálů navzájem spojených vhodným pojivem vysoká

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více