MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2011 PETR KŘÍŽ

2 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Využití a rozdělení CNC obráběcích strojů Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Votava, Ph.D. Brno 2011 Vypracoval: Petr Kříž

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma VYUŽITÍ A ROZDĚLENÍ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana AF MENDELU v Brně. dne. podpis autora.

4 PODĚKOVÁNÍ Tímto bych chtěl poděkovat za odborné vedení, rady, náměty při zpracování bakalářské práce panu Ing. Jiřímu Votavovi, Ph.D.

5 ABSTRAKT Bakalářská práce je zpracována na téma Využití a rozdělení CNC obráběcích strojů. Na úvod zahrnuje jejich charakteristiku a historii. Dále se zaměřuje na konstrukci CNC strojů, kde jsou stručně popisovány její jednotlivé části. Následně se zabývá programováním, základním rozdělením a využitím CNC strojů. V další části bakalářské práce jsou popisovány obráběcí nástroje, které se používají pro CNC stroje, převážně obráběcí nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami, jejich upínání, povlakování a opotřebení. Závěr je věnován ekonomické stránce provozu CNC obráběcích strojů. Klíčová slova: CNC obráběcí stroje Číslicový řídící systém CNC program CAD/CAM systém Simulace obrábění Vyměnitelné břitové destičky ABSTRACT The submitted bachelor thesis considers usage and dividing of CNC machine tools. Their description and history are mentioned at the beginning. The next part contains design of CNC machines with its detailed description, their programming, dividing and usage. Then the description of machine tools, especially of tools with indexable carbide inserts, their clamping, coating and wear follow. Running of CNC machine tools from the economical viewpoint is presented at the end. Key words: CNC machine tools Computer numerical control CNC program CAD/CAM system Simulation of machining Indexable carbide inserts

6 OBSAH 1 ÚVOD CÍL PRÁCE CHARAKTERISTIKA CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ HISTORIE A VÝVOJOVÉ STUPNĚ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ KONSTRUKCE CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Rámy a pohony CNC strojů Vřetena CNC strojů Automatická výměna nástrojů Adaptivní řízení, aktivní kontrola CNC strojů Odměřovací zařízení Číslicové řídící systémy NC řídící systém CNC řídící systém DRUHY ŘÍZENÍ ČÍSLICOVÝCH SYSTÉMŮ A PROVOZNÍ REŽIMY CNC STROJŮ Podle řízení dráhy nástroje vůči obrobku Systémy s přetržitým řízením Systémy se souvislým řízením Podle způsobu programování polohy nástroje vůči obrobku Podle použitého souřadnicového systému Provozní režimy CNC obráběcích strojů PROGRAMOVÁNÍ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Stavba CNC programu Souřadné systémy CNC strojů Vztažné body pro CNC stroje Nastavení nulového bodu obrobku Korekce nástroje Simulace obrábění CAD/CAM systém ROZDĚLENÍ A VYUŽITÍ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ OBRÁBĚCÍ NÁSTROJ Definice obráběcího nástroje

7 9.2 Obráběcí nástroje pro CNC stroje Vyměnitelné břitové destičky Upínání břitových destiček do nástrojových držáků Povlakování břitových destiček Opotřebení obráběcích nástrojů Druhy opotřebení a vliv na přesnost výroby EKONOMICKÁ STRÁNKA PROVOZU CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA SEZNAM OBRÁZKŮ

8 1 ÚVOD Technologie obrábění patří mezi nejrozšířenější způsoby zpracování kovových a nekovových materiálů. Velkou skupinou strojů pro zpracování těchto materiálů jsou stroje obráběcí. Důvodem jejich vzniku bylo to, aby se při výrobě jednoduchých i složitých výrobků usnadnila práce, dosáhlo se požadovaného tvaru, přesnosti a jakosti povrchu v nejlepší kvalitě za co nejkratší čas, a to při minimálních nákladech. Vývoj obráběcích strojů od jeho počátku až po současnost dosáhl výrazných změn, kdy se nejprve objevily ruční nástroje na opracování materiálů, poté konvenční obráběcí stroje (soustruhy, frézky, vrtačky aj.) a v dnešní době nejmodernější číslicově řízené obráběcí stroje (CNC). V bakalářské práci se věnuji CNC obráběcím strojům, které s ohledem na zvyšující se náročnost technologie obrábění a složitost výrobků postupně nahrazují konvenční obráběcí stroje, umožňují strojírenským podnikům uspokojit náročné požadavky zákazníků a uspět na trhu mezi podniky konkurenčními. Na obráběcí nástroje používané pro CNC stroje, a to při plném využití vlastností CNC strojů při obrábění, jsou kladeny vysoké požadavky. Mezi tyto požadavky patří např. řezné materiály nástrojů, větší odolnost proti opotřebení, možnost obrábění při vyšších posuvových rychlostech aj. Řezné materiály se s vývojem technologie obrábění zdokonalovaly. Nejprve byly používány nástrojové oceli, následovaly rychlořezné oceli a v poslední řadě materiály pro výrobu vyměnitelných břitových destiček (např. slinuté karbidy a super tvrdé materiály). V práci se zaměřuji na nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami, které jsou v současnosti v technologii obrábění nejpoužívanější. 2 CÍL PRÁCE Bakalářská práce má za cíl blíže seznámit číslicově řízené obráběcí stroje (CNC), vysvětlit pojem CNC obráběcí stroj a popsat technologii CNC. V technologii je pak věnována pozornost programování, řízení a nastavení CNC strojů. Ty jsou jejich důležitými prvky, mezi něž patří i simulace obrábění. Dále si práce klade za cíl popsat obráběcí nástroje používané pro CNC stroje, které zahrnují vyměnitelné břitové destičky, věnuje pozornost vlivu opotřebení nástroje na přesnost výroby a také se zaměřuje na ekonomickou stránku provozu CNC strojů. 7

9 3 CHARAKTERISTIKA CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Číslicově řízený obráběcí stroj je obráběcí stroj u kterého je průběh pracovního procesu řízen číslicově vyjádřenými informacemi o dráze, směru a smyslu pohybu pracovních prvků, řezných podmínkách a pomocných funkcích. Tyto informace jsou zaznamenány ve formě čísel a písmen, zakódovány a postupně předávány řídícímu systému stroje nosičem informací (NC obráběcí stroje) nebo prostřednictvím počítače (CNC obráběcí stroje). NC (Numerical Control) obráběcí stroje používají děrné štítky a pásky, magnetické pásky, CNC (Computer Numerical Control) obráběcí stroje používají harddisky, přenos po pevné datové lince, diskety. Číslicově řízený obráběcí stroj je konstrukčně upravený obráběcí stroj doplněný o číslicový řídící systém, který umí: a) řídit dráhu nástroje vůči obrobku (tzv. geometrie obrábění) b) nastavit technologické podmínky obrábění - (otáčky, rychlost posuvu, hloubku řezu, druh nástroje, chlazení, start-stop vřetena atd.) (Řezníček L., Knap Z., 2001) Jednoprofesní CNC obráběcí stroj je charakteristický tím, že pro technologii třískového obrábění využívá převážně jeden druh operace. Obráběcí centra jsou číslicově řízené stroje, která umožňují provádět různé druhy operací, pracují v automatickém cyklu, jsou vybaveny automatickou výměnou nástrojů a obrobků, můžou pracovat v bezobslužném provozu a jsou vybaveny prvky diagnostiky a měření. Víceúčelové obráběcí centra jsou CNC obráběcí stroje splňující definici jednoprofesního obráběcího stroje a obráběcího centra vybaveného možností obrábět kromě deskových a skříňových i rotační součásti (vestavěný soustružnický stůl s C osou) a dále vyměňovat skupinu nástrojů tzv. operační hlavu s pevnými nebo přestavitelnými vřeteny, přičemž operační hlavou musí být zaručeno obrábění. (Marek J.,2006) 4 HISTORIE A VÝVOJOVÉ STUPNĚ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ V první polovině 20. století došlo v oblasti technologie obrábění k prudkému rozvoji sériové, velkosériové a hromadné výroby. V letech se vlivem vysokých požadavků leteckého a kosmického průmyslu na spolehlivost a přesnost 8

10 obráběných součástí změnily požadavky na vývoj a konstrukci obráběcích strojů. Poprvé byly nasazeny obráběcí stroje, u kterých se posloupnost pracovních operací řídila číslicově zadanými informacemi. Ukázalo se, že číslicový řídící systém, a v pozdější době počítač, je schopen dodávat informace potřebné k realizaci výrobního procesu rychleji než pomalu a s chybami reagující lidský činitel. (Řezníček L., Knap Z., 2001) Vývoj CNC strojů je podřízen vývoji znalostí v oblasti fyziky, mechaniky, matematiky, výpočetní techniky, materiálů použitých konstrukčních skupin, materiálů nástrojů, atd. (Koňař V., 2007) 1. vývojový stupeň Mechanická část stroje je totožná s konvenčním obráběcím strojem, je pouze doplněna o řídící systém. Značná nespolehlivost - historická záležitost. 2. vývojový stupeň Mechanická část stroje je upravena pro potřeby řídícího systému. Řídící systémy jsou osazeny germaniovými a křemíkovými tranzistory, začínají se uplatňovat integrované obvody. 3. vývojový stupeň Je zdokonalena mechanická část obráběcího stroje, možnost přímého řízení mikropočítačem (označení CNC, od 70. let minulého století), možnost napojení stroje do systému mezioperační dopravy obrobků a nástrojů. V řídících systémech se plně uplatňují integrované obvody a začínají se objevovat mikroprocesory. Vnější znaky: obrazovka, klávesnice, programová paměť, simulace procesu obrábění. 4. vývojový stupeň Doposud nejdokonalejší typ obráběcích strojů s prvky adaptivního řízení řezného procesu včetně aktivní rozměrové kontroly. V rámci tohoto vývojového stupně lze uvést CNC obráběcí centra - víceprofesní obráběcí stroje, u kterých je možné při jednom upnutí obrobku provádět např. frézování, vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování, závitování. Použití lineárních motorů pro posun v souřadných osách (zrychlení až 2g) zkracuje pracovní čas (vývojový trend na počátku 21. století). Vývojové trendy CNC obráběcích strojů a jejich řídících systémů (ŘS) na počátku 21. století jsou výrazně poznamenány širokým použitím prvků průmyslové automatizace a razantním vstupem informačních technologií. (Řezníček L., Knap Z. 2001) 9

11 Obr. 1. Vývojové stupně CNC obráběcích strojů (Koňař V., 2007) 5 KONSTRUKCE CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Konstrukce CNC strojů se vyznačuje vysokou tuhostí a přesností provedení, navrženými tak, aby docházelo k minimálnímu oteplování jednotlivých uzlů stroje (tzv. stabilizace teploty). Z důvodů hospodárného řezného režimu se užívají pohony s velkým regulačním rozsahem (servopohony), a to pro pohon vřeten, tak i pro pohon posuvů. K dalšímu zhospodárnění a ke zvýšení výrobnosti se může používat tzv. adaptivní řízení obráběcího procesu (automatická volba optimálních řezných podmínek). Vysoké odolnosti vůči opotřebení se dosáhne užitím valivých prvků ve vedení případně hydrostatickým vedením. Charakteristickým znakem CNC strojů je zásobník nástrojů, který slouží pro výměnu nástrojů v automatickém cyklu podle sledu operací. Zásobník je umístěn buď přímo na stroji, nebo mimo něj. K zajištění možnosti obrobení z více stran při jednom upnutí bývají u CNC strojů užívány otočné a naklápěcí stoly. Pro zkrácení vedlejšího času mají CNC stroje systémy automatické výměny obrobků. Stroj je uzpůsoben pro automatický odvod třísek. (Marek J., 2006) Konstrukční uspořádání jednotlivých strojů různých výrobců je velmi variabilní, ale vždy je kompletně zakrytý pracovní prostor (především z důvodu bezpečnosti obsluhy se musí při otevření dveří pracovního prostoru okamžitě zastavit pohyby suportů a vřeten). Obvyklé je, že u soustruhů je lože vykloněno od horizontální roviny a nástroj obrábí za osou vřetena. U svislých frézek stůl koná posuvy ve dvou směrech (X;Y) a vřeteník koná přísuv (Z). (Koňař V., 2007) 10

12 Obr. 2. Základní stavební části CNC obráběcího stroje (Marek J., 2006) 5.1 Rámy a pohony CNC strojů Lože i stojany, popřípadě příčník, sloupy a konzoly jsou základní části rámu obráběcího stroje. Na jejich tuhosti, odolnosti proti opotřebení vodicích ploch, dynamické stabilitě a stálosti tvaru závisí přesnost obrábění. Pro konstrukci rámu obráběcího stroje lze využít různé materiály, nejčastěji šedou litinu, ocel i ocelolitinu, ale v poslední době ve stále větší míře i různé neželezné materiály. (Marek J., 2006) Hlavní pohony : - el. asynchronní motory s frekvenčními měniči - el. stejnosměrné motory (tyristorová regulace otáček) (Řezníček L., Knap Z., 2001) CNC řízení klade vysoké požadavky na pohon posuvů, které mají zajistit: - maximální rychlost pohybu při přejezdech - programovanou rychlost pohybu při pracovních posuvech - přesné nastavení vzájemné polohy nástroje a obrobku (Koňař V., 2007) Pohony lineárních os - elektrické střídavé servopohony - kuličkovými šrouby - lineárními motory (MM průmyslové spektrum) 5.2 Vřetena CNC strojů U CNC soustruhu je vřeteník pevně spojen s ložem, u obráběcích center bývá upevněn na vedení sloupu stroje. Vřeteno s upínacím zařízením a převodový 11

13 mechanismus jsou součástí vřeteníku. To může být ovládáno mechanicky, hydraulicky s možností nastavení upínací síly (tlaku) nebo elektromagneticky. (Koňař V., 2007) Vřeteno je u CNC obráběcích strojů ukládáno z velké části do valivých ložisek. (Marek J., 2006) U frézek a obráběcích center se do vřetena upínají nástroje, u soustruhů se do vřeteníku upínají kleštinový upínač, univerzální sklíčidlo, lícní deska pro upínání obrobků. (Koňař V., 2007) 5.3 Automatická výměna nástrojů Skupina uzlů pro manipulaci, polohování a upnutí nástrojových jednotek v pracovním prostoru obráběcího centra plní úkol automatické výměny nástrojů. Na konstrukční provedení jednotlivých uzlů a prvků pro automatickou výměnu nástrojů jsou kladeny tyto požadavky: - minimální čas cyklu výměny nástroje - vysoká funkční spolehlivost s ohledem na četnost výměny a vysokou cenu stroje - optimální kapacita zásobníku pro danou oblast využití - prostorové úsporné využití (Marek J., 2006) Automatická výměna nástrojů ze zásobníků jsou různé konstrukce: a) systémy s nosnými zásobníky : (přenášejí řezné síly) - revolverové nástrojové hlavy (osa otáčení může být různě orientována např. svisle, vodorovně, příčně, šikmo atd.) (Řezníček L., Knap Z., 2001) 12

14 Obr. 3. Systémy s nosnými zásobníky a příklady nástrojových hlav (Řezníček L., Knap Z., 2001) - výměna vřeten s upnutými nástroji (popřípadě obrobky, nejčastěji vřetena umístěna v otočném bubnu např. vícevřetenové CNC soustruhy) b) systémy se skladovacími zásobníky : (nepřenášejí žádné řezné síly) - zásobník může být řešen jako kotoučový (kapacita do cca 30 nástrojů), bubnový (kapacita do cca 40 nástrojů) nebo řetězový (kapacita do cca 150 nástrojů) - součástí těchto systémů je manipulátor pro výměnu nástrojů ze zásobníku do vřetena a naopak (čas na výměnu je obvykle 3-8 vteřin) - provádí se kódování nástrojů nebo nástrojových držáků (Řezníček L., Knap Z., 2001) Obr. 4. Nástrojový manipulátor a skladovací zásobník (Koňař V., 2007, Marek J., 2006) 5.4 Adaptivní řízení, aktivní kontrola CNC strojů Pro dosažení bezobslužnosti výrobního zařízení jsou vyvinuty a nasazeny specializované automatizační prostředky, které nahradí činnost lidské obsluhy, např. 13

15 při kontrole přesnosti výroby, dozoru nad správnou funkci stroje, nad stavem nástrojů (opotřebení, lomy) a i při identifikaci příčin poruch výrobního zařízení a ochraně před jeho poškozením v důsledku vzniklých poruch. Adaptivní řízení (AC) slouží ke zvýšení produktivity obrábění úsporami v hlavních řezných časech. Princip spočívá v regulaci řezných podmínek, zejména posuvu v závislosti na okamžitých podmínkách obrábění (např. zatížení nástrojů). Usnadňuje i přípravu programů, neboť nemusí programátor programovat optimální řezné podmínky. Zatížení nástrojů je většinou odvozováno z měření výkonu hlavního pohonu (vřetena) stroje. Blok adaptivního řízení je realizován v rámci hardwaru a softwaru CNC systémů. (Marek J., 2006) Aktivní kontrola (AK) používají se sledovací měřidla (u modernějších strojů tzv. bezdotyková), která v průběhu pracovní operace zjišťují skutečný rozměr. Tento údaj se pak porovnává s programovaným rozměrem. Dojde-li k rozdílu (např. otupením špičky soustružnického nože nebo vydrolováním zrn brusného kotouče) je regulován přísuv tak, aby vyráběný rozměr byl opět v dovolené toleranci. (Řezníček L., Knap Z., 2001) 5.5 Odměřovací zařízení Z hlediska získání informace o poloze lze odměřovací zařízení rozdělit na: - přímé snímač odměřuje polohu přímo, při lineárním odměřování roste cena snímače s jeho délkou, teplotní dilatace ovlivňuje přesnost měření, obtížné krytování, ale obvykle vyšší přesnost měření proti nepřímému odměřování, používá se u přesnějších strojů (souřadnicové vrtačky a vyvrtávačky) - nepřímé ujetá dráha se neměří přímo, poloha je počítána ze změřeného úhlu natočení a stoupání šroubu, měření negativně ovlivňují chyby stoupání šroubu, ale snímače jsou levnější, jednodušší krytování (obvykle je snímač integrován přímo do pohonu), použití u většiny CNC strojů (Keller P., 2005) Obr. 5. Přímé a nepřímé odměřování (Řezníček L., Knap Z., 2001) 14

16 5.6 Číslicové řídící systémy Číslicové řídicí systémy jsou zařízení určená k automatickému řízení procesu obrábění, u kterých se jednotlivé informace vyskytují v číslicové formě. (Řezníček L., Knap Z., 2001) Číslicové řídicí systémy se rozdělují na NC řídící systém a CNC řídící systém. (Koňař V., 2007) NC řídící systém NC stroj je řízen vlastním řídícím systémem uloženým ve zvláštní skříni umístěné vedle obráběcího stroje. Řídící systém obsahuje snímač programu (čtečku) a dále je vybaven logickými obvody, které převádí údaje z programů na impulsy potřebné pro řízení jednotlivých částí stroje případně nástrojů. ( Obr. 6. Schéma NC řídícího systému (Koňař V., 2007) CNC řídící systém Systém načítá do paměti celý program z disket, jiných médií na uchování informací, nebo pomocí LAN sítě, buď kabelové, nebo bezdrátové. Na rozdíl od NC systémů je interpolátor nikoli hardware, ale software záležitostí. Ke generování dráhy je možné použít přímého matematického popisu tvaru dráhy. Lze generovat paraboly i křivky vyšších řádů (spline), řídicí systémy s vyšším výpočetním výkonem realizují 15

17 i kruhovou interpolaci v prostoru, prakticky se ale vystačí s lineární a kruhovou interpolací. (Koňař V., 2007) Obr. 7. Blokové schéma CNC řídícího systému MC řízení pohybu, PLC programovatelný logický automat, µi - mikrointerpolátor (Keller P., 2005) Hlavním spojovacím článkem mezi CNC programem pro výrobu součásti a CNC obráběcím strojem je řídicí jednotka. Programátor vytvoří CNC program s pomocí počítače a prostřednictvím nosiče informací přenese CNC program do stroje (může být použit přímo počítač stroje - ovládací panel stroje). Řídicí jednotka následně postupně převádí příkazy CNC programu (jednotlivé věty a slova) do skutečných pohybů stroje. (Technický týdeník) Řídící jednotka zpracovává signály snímačů poloh suportů ve všech řízených osách, porovnává skutečné polohy s řídícími daty z programu a vysílá signály pro řízení hlavního motoru vřetena a signály pro řízení krokových motorů pohonů kuličkových šroubů suportů. (Dillinger J. a kol., 2007) Obr. 8. Řídící jednotka (MM průmyslové spektrum) 16

18 6 DRUHY ŘÍZENÍ ČÍSLICOVÝCH SYSTÉMŮ A PROVOZNÍ REŽIMY CNC STROJŮ 6.1 Podle řízení dráhy nástroje vůči obrobku Systémy s přetržitým řízením 1) Systémy stavění souřadnic chybí interpolace, nástroj se pohybuje rychloposuvem na programovaný bod (do daného bodu se pohybuje v rovině např. nejdříve dojede do koncové polohy jedna osa a potom dojde k pohybu v druhé ose, nebo jedou z počátku obě osy současně pod 45 ), po najetí polohy se provede obrobení v další ose, vhodné pro vrtačky 2) Pravoúhlá řízení přestavování nástroje je prováděno se souřadnými osami, po skončení pohybu v jedné souřadnici, může nastat obrábění v druhé souřadnici, umožňuje soustružit válcové plochy a frézovat pravoúhlé obrobky, použití u vrtaček, soustruhů (Koňař V., 2007) 1) 2) Obr. 9. Systémy s přetržitým řízením 1. Systémy stavění souřadnic, 2. Pravoúhlá řízení ( Systémy se souvislým řízením Systémy umožňují výpočet korekcí a geometrie. U soustruhu se nástroj pohybuje v rovině X Z ( 2D tzn. ve dvou současně pracujících osách ), u frézky je možné provádět lineární interpolace buď v jedné rovině - X-Y, X Z, Y Z (2,5D) nebo při použití výkonného mikroprocesoru lze vyrábět libovolné obrysy a prostorové plochy 3D. Kromě pohybů v osách jsou možné další pohyby např. rotace kolem os potom se jedná o 4D a 5D řízení. (Koňař V., 2007) 17

19 1) 2) 3) 4) Obr. 10. Systémy se souvislým řízením 1. 2D řízení, 2. 2,5D řízení, 3. 3D řízení, 4. 5D řízení (Koňař V., 2007) 6.2 Podle způsobu programování polohy nástroje vůči obrobku 1) Absolutní programování (G90) - všechny programované body dráhy nástroje jsou vztaženy k předem zvolenému nulovému bodu programu 2) Přírůstkové (Inkrementální) programování (G91) - souřadnice všech programovaných bodů se udávají vzhledem k předchozímu bodu, který je považován za výchozí (Koňař V., 2007) Obr. 11. Absolutní programování a přírůstkové programování (Koňař V., 2007) 18

20 6.3 Podle použitého souřadnicového systému 1) kartézský pravoúhlý souřadnicový systém - bod je určen vzdálenostmi v jednotlivých osách od vztažného bodu 2) polární souřadnicový systém - bod je určen vzdáleností (průvodičem) a úhly od vztažného bodu v jednotlivých rovinách (Řezníček L., Knap Z., 2001) 1) 2) Obr. 12. Souřadnicové systémy 1. Pravoúhlý souřadnicový systém, 2. Polární souřadnicový systém (Koňař V., 2007, Štulpa M., 2006) V současné době patří mezi renomované výrobce CNC řídících systémů firmy Heidenhain (Dr. Johannes Heidenhain GmBH, Traunreut, Germany), Siemens, Německo (např. systém Sinumerik 810T), GE Fanuc Automation S.A. (USA-Japonsko), Fagorautomation, USA- Španělsko. (Řezníček L., Knap Z., 2001) 6.4 Provozní režimy CNC obráběcích strojů Při obsluze stroje je možné se setkat s několika druhy provozních činností stroje nebo pouze jeho řídícího systému. Provozní režimy lze nastavit na řídícím panelu příslušnými tlačítky. Řídící systémy mohou pracovat v těchto režimech: a) režim MANUAL (ruční provoz) slouží k přestavění nástroje nebo měřícího zařízení do požadované polohy, k výměně nástroje, najíždění posuvem na obrobek. b) režim AUTO (automatický) obráběcí stroj po zpracování bloku čte a zpracovává další blok automaticky plynulý proces obrábění. 19

21 c) režim B-B (blok po bloku) obráběcí stroj se po zpracovaní bloku zastaví a po znovu opakovaném startu čte a zpracovává další blok. Režim B-B slouží jako jedna z možností kontroly, zda byl správně vytvořen CNC program. (Štulpa M., 2006) 7 PROGRAMOVÁNÍ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Struktura programu pro CNC stroj je mezinárodně normalizováná (norma ISO). (Marek J., 2006) Program je soubor geometrických a technologických informací, které vyžaduje řídící systém obráběcího stroje. Program je zapsán pomocí jednotlivých bloků, přičemž každý blok má své číslo. CNC program je možno vytvářet přímo na obráběcím stroji nebo jej vygenerovat a importovat do řídícího počítače z CAD/CAM pracoviště. Na monitoru PC lze provádět grafickou simulaci obrábění pro kontrolu programu před vlastním obráběním. CNC program se může snadno upravovat a doplňovat. 7.1 Stavba CNC programu CNC program musí obsahovat: - geometrické informace udávající: - způsob pohybu nástroje pracovní posuv, rychloposuv - dráhu nástroje přímka, kruhový oblouk - technologické informace udávající: - velikost posuvu - otáčky vřetena - směr otáčení, vypnutí vřetena - výměnu nástroje (včetně korekcí nástroje) - zapnutí (vypnutí) chlazení - konec podprogramu - konec programu (Chudoba M., 2010) Skladba CNC programu je následující: - číslo instrukce N - druh pohybu G rychloposuv, kruhová interpolace souřadnice, korekce apod. - souřadnice cíle pohybu - rychlost posuvu F 20

22 - otáčky vřetena S - nástroj T číslo nástroje - doplňková funkce M výměna nástroje, přívod chladící kapaliny (Marek J., 2006) Příklad zápisu bloku: N030 G01 X Z F 0.30 S 200 T 02 M 03 (Řezníček L., Knap Z., 2001) Pro zjednodušení programování vybavují výrobci řídící systémy obráběcími cykly pro často používané operace např. vrtání, kdy není nutné rozepisovat jednotlivé pohyby, ale je možné použít vrtání jako obráběcí cyklus. (Dillinger J. a kol., 2007) Cykly u CNC soustruhů mohou být např. hrubování čelní a podélné, řezání závitů, vrtání hlubokých děr, tvarové zápichy. Cykly u CNC frézek mohou být např. tvarové vybrání (kapsy), závitování, vrtání hlubokých děr, otvory na roztečné kružnici. (Štulpa M., 2006) Obráběcí cykly mají obvykle stejnou strukturu, ale konkrétní zápis se u různých řídících systémů může lišit. (Dillinger J. a kol., 2007) Příklad zápisu cyklu: G75 X Z S /D (Koňař V., 2007) Obr. 13. Podélný hrubovací cyklus (Koňař V., 2007) 7.2 Souřadné systémy CNC strojů Základem definování os je pravoúhlá souřadná soustava s osami X, Y, Z, která je orientována tak, aby souřadné osy byly rovnoběžné s vodícími plochami stroje. Kladný smysl pohybu v určité ose je ve směru narůstání obrobku. Osy U, V, W jsou rovnoběžné s osami X, Y, Z použijí se např. při pohybu vřetena a stolu ve stejném směru. A, B, C 21

23 jsou rotačními pohyby kolem os X, Y, Z.. Kladný směr probíhá ve směru hodinových ručiček při pohledu na danou osu v kladném směru. (Řezníček L., Knap Z., 2001) Poloha souřadných os některých druhů CNC obráběcích strojů: 1) 2) 3) 4) Obr. 14. Souřadné systémy CNC strojů 1. 2-osý soustruh, 2. 3-osá frézka, 3. 4-osé soustružnické centrum, 4. 5-ti osé vertikální frézovací centrum (Keller P., 2005) 7.3 Vztažné body pro CNC stroje Pro určení polohy obrobku a polohy nástroje v souřadném systému obráběcího stroje jsou definovány příslušné vztažné body na stroji a v jeho pracovním prostoru. ( Řezníček L., Knap Z., 2001) Nulový bod stroje M - je počátkem souřadného systému pracovního prostoru stroje a bývá pevně určen konstrukcí (průsečík osy hlavního vřetena a upínací roviny obrobku). Nulový bod stroje je absolutní počátek souřadnic. 22

24 Referenční bod R - je výrobcem stroje zvolené místo na stroji, obvykle v pracovním prostoru stroje maximálně vzdálený od nulového bodu stroje, které je dáno koncovými spínači v jednotlivých osách. Po najetí do referenčního bodu vzhledem k bodu M je stroj zkalibrován. Vzdálenost referenční bod - nulový bod stroje je uložena v tabulce strojních konstant. Bez najetí referenčního bodu nemůže stroj v režimu absolutního zadání souřadnic pracovat. Nulový bod nástrojového držáku F je bod na upínací (dosedací) ploše nosiče nástroje (např. konec vřetena v ose vřetena). V bodě F má nástroj nulové rozměry, proto je nutné skutečnou dráhu nástroje korigovat. K tomuto bodu se vztahují korekce nástroje. Nulový bod obrobku W - je počátkem souřadného systému obrobku. Polohu volí libovolně programátor a je možné nulový bod obrobku v průběhu programu měnit. U tvarově souměrných součástí se obvykle volí v ose souměrnosti a na horní ploše obrobku (polotovaru). Dorazový bod A - je takový bod, na který dosedá součást v upínači (např. v tříčelisťovém sklíčidle). Výchozí bod programu C - je počátečním bodem programu (výchozí pozicí nástroje). Stanovuje se tak, aby mohla být prováděna bez omezení výměna součásti nebo nástroje, případně mohla být provedena kontrola součásti. (Koňař V., 2007) 23

25 1) 2) Obr. 15. Vztažné body pro CNC stroje 1. CNC soustruh, 2. CNC frézka (Koňař V., 2007) 7.4 Nastavení nulového bodu obrobku Počátek souřadného systému daný výrobcem stroje se přesouvá do zvoleného bodu obrobku z důvodu přesného definování souřadného systému v programu souřadný systém má pak počátek pevně dán na zvoleném bodu obrobku, od kterého se odvozují všechny programované souřadnice. U soustružení se nulový bod obrobku nastavuje zpravidla na čelo polotovaru popř. obráběné součásti počátek se obvykle posouvá jen po ose Z měří se jeden rozměr. U frézování se nulový bod nastavuje na jeden z rohů polotovaru, případně do jeho středu posouvají se obvykle všechny souřadnice X, Y a Z měří se tři rozměry. (Keller P., 2005) Určení nulového bodu obrobku W: 1) naškrábnutím nástrojem není zcela přesné (ovalita, házení polotovaru, zručnost obsluhy), nevyžaduje náklady na zařízení 2) pomocí excentrického měřicího dotyku - Excentrický dotyk má dvě části upínací a dotekovou. Dotekovou rozváženou částí se najede při posuvu suportu kalibrovaným průměrem na polotovar. Excentricita se snižuje na nulu v tomto okamžiku se odečítá poloha, po malém přejetí se dotyková část znovu excentricky rozkmitá. 3) pomocí sondy 4) optickým zařízením (Koňař V., 2007) 24

26 1) 2) 3) Obr. 16. Určení nulového bodu obrobku 1. Naškrábnutím nástrojem, 2. Excentrický měřící dotyk, 3. Měřící sonda (Koňař V., 2007) 7.5 Korekce nástroje Poloha nosiče nástroje je v souřadném systému stroje vztažena k bodu F, tj. nulovému bodu nástrojového držáku. Povrch obrobku je vytvářen špičkou nástroje, bod F tedy musí opisovat ekvidistanty. Z tohoto důvodu musí být aktivovány korekce, které interpolátor automaticky zpracovává. Dalším důvodem pro použití korekcí je to, že různé nástroje mají různé rozměry. V případě, že by tato skutečnost nebyla korekcemi ošetřena, pak by různé nástroje při stejné větě programu konaly vůči obrobku různé dráhy. (Koňař V., 2007) Obr. 17. Změna tvaru součásti při obrobení různými nekorigovanými nástroji (Koňař V., 2007) Funkce korekcí umožňuje programovat bez ohledu na změnu nástroje, neboť hodnoty potřebné k bezchybnému průběhu programu, a tím celého obrábění, si řídící systém CNC obráběcího stroje dopočítává sám na základě zadaných hodnot korekcí. 25

27 Hodnoty korekcí jsou uloženy v paměti korekcí a jsou přiřazeny ke konkrétním nástrojům. ( Korekce se dělí na : - délkové - uplatňují se při soustružení a frézování. Při soustružení nesleduje požadovaný povrch teoretická špička nástroje (s nulovým poloměrem), ale skutečná špička s poloměrem určité velikosti. V důsledku neprovedení korekcí by v tomto případě docházelo ve zkoseních a zaobleních k odchylkám teoretického a skutečného tvaru. Proto je nutné do paměti korekcí zadat poloměr špičky nástroje a polohu nástroje vzhledem k obráběné ploše, aby mohl interpolátor dopočítat ekvidistantu dráhy. (Koňař V., 2007) Při seřizování fréz a vrtáků je třeba změřit jejich délku vzhledem k nulovému bodu nástrojového držáku. (Keller P., 2005) Obr. 18. Korekce soustružnického nože (Keller P., 2005) - průměrové (poloměrové) nepoužijí-li se průměrové korekce (G41, G42), systém řídí nulový bod nástrojového držáku (F) jako osu nástroje. Použitím nástrojů různých průměrů při vykonání stejného programu by byly vyráběny součásti různých rozměrů. (Koňař V., 2007) Obr. 19. Rozměry obrobku bez použití průměrových korekcí (Koňař V., 2007) 26

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

NC a CNC stroje číslicově řízené stroje

NC a CNC stroje číslicově řízené stroje NC a CNC stroje číslicově řízené stroje Automatizace Automatizace je zavádění číslicových strojů do výroby. Výhody - malý počet zaměstnanců a přípravných operací, - rychlý náběh na výrobu a rychlý přechod

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Obráběč kovů 1. Pavel Rožek 2010 1 Obsah : 1. Frézování... 3 2. Frézovací nástroje... 3 2.1 Materiály břitů fréz...5

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

PROGRAMOVÁNÍ A ŘÍZENÍ CNC STROJŮ

PROGRAMOVÁNÍ A ŘÍZENÍ CNC STROJŮ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ KATEDRA VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ Ing. Petr KELLER, Ph.D. PROGRAMOVÁNÍ A ŘÍZENÍ CNC STROJŮ PREZENTACE PŘEDNÁŠEK 2. ČÁST 2005 Programování CNC strojů přehled témat

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Řezná keramika Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Obrábění pomocí řezné keramiky Použití Keramické třídy je možné použít pro široký okruh aplikací a materiálů, přičemž nejčastěji

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Modul: Dílenské programování ISO, dialogové - soustruh I

Modul: Dílenské programování ISO, dialogové - soustruh I Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Strojní mechanik Ročník: Třetí Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: Dílenské programování

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika ČELÁKOVICE GPS: 50 9'49.66"N; 14 44'29.05"E Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika Tel.: +420 283 006 229 Tel.: +420 283 006 217 Fax: +420

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje 4 ročník Bančík Jindřich 25.7.2012 Název zpracovaného celku: CAM obrábění CAM obrábění 1. Volba nástroje dle katalogu Pramet 1.1 Výběr a instalace

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Vzdělávací program: VP8 Progresivní obráběcí stroje a nástroje ve výrobním procesu Moduly vzdělávacího programu: M81 Nové trendy v konstrukci progresivních

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

CNC frézování - Mikroprog

CNC frézování - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

The heart of engineering

The heart of engineering The heart of engineering BOHATÁ HISTORIE SPOLEČNÁ BUDOUCNOST 2 3 1942 1962 2005 současnost ahájena výroba a montáž přesných vyvrtávacích strojů, soustruhů, konzolových frézek a speciálních strojů v nově

Více

SolidCAM Podpora metodiky

SolidCAM Podpora metodiky SolidCAM Podpora metodiky Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená:

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená: [ E[M]CONOMY ] znamená: Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L Univerzální frézky s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT FB-3 [Vertikální

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k základnímu popisu

Více

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA CNC MACHINERY VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA lineární valivé vedení vysoká přesnost polohování rychlá a spolehlivá výměna nástroje tuhá konstrukce stroje vysoká dynamika stroje precizní vysokorychlostní vřeteno

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH www.pramet.com VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY RCMH - RCMT - RCMX - RCUM OBRÁBĚNÍ NOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH KOL ŽELEZNIČNÍ KOLA Železniční kola patří mezi nejdůležitější součásti

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

Práce s programem CAM

Práce s programem CAM Práce s programem CAM Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

1 ÚVOD...1 2 OBSAH... 4 2.1 SEZNAM OBRÁZKŮ... 7 3 OBRÁBĚNÍ... 10

1 ÚVOD...1 2 OBSAH... 4 2.1 SEZNAM OBRÁZKŮ... 7 3 OBRÁBĚNÍ... 10 2 ÚVOD ÚVOD Tento text byl napsán s úmyslem žákům třetího a čtvrtého ročníku oboru Strojírenství, oboru Technické lyceum a případným zájemcům o programování počítačem řízených strojů (dále jen CNC - z

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Název veřejné zakázky: část 1 veřejné zakázky: Dodávka obráběcího stroje pro pětiosé frézování část 2 veřejné zakázky: Dodávka

Více

Obráběcí stroje SIEG 2012 / 04

Obráběcí stroje SIEG 2012 / 04 2012 / 04 Frézky Soustruhy Kombinované stroje Sloupové a převodové vrtačky Příslušenství ve světě Výrobce SIEG Industrial Group je významnou společností, která se zabývá vlastním vývojem a výrobou obráběcích

Více

ČÍSLICOVĚ ŘÍZENÉ STROJE

ČÍSLICOVĚ ŘÍZENÉ STROJE ČÍSLICOVĚ ŘÍZENÉ STROJE Elektronická učebnice Ing. Jaromír Polášek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod do CNC strojů... 5

Více

Trochu teorie o obrábění

Trochu teorie o obrábění Trochu teorie o obrábění Základní pojmy: 1.VRTÁNÍ-Patří mezi nejstarší a nejpoužívanější technologické operace.provádí se do plného materiálu a takto získané otvory se mohou dále vystružovat, vyhrubovat

Více

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem T-obrábění z 5 stran T- typ obráběcích center s pojizným stojanem a výsuvným smykadlem poskytuje dvojnásobný pracovní rozsah. Se zdvihem v příčné ose 1500+2000

Více

VERTIKÁLNÍ SOUSTRUHY HORIZONTÁLNÍ SOUSTRUHY. TDZ Turn s.r.o. PRODUKTOVÝ KATALOG

VERTIKÁLNÍ SOUSTRUHY HORIZONTÁLNÍ SOUSTRUHY. TDZ Turn s.r.o. PRODUKTOVÝ KATALOG VERTIKÁLNÍ SOUSTRUHY HORIZONTÁLNÍ SOUSTRUHY TDZ Turn s.r.o. PRODUKTOVÝ KATALOG VÝVOJ SPOLEČNOSTI TDZ Turn s.r.o. 2006 2008 2010 Vznikla jako společnost výhradně zaměřená na dodávku vertikálních soustruhů.

Více

LaserControl NT. spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení

LaserControl NT. spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení LaserControl NT spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení LaserControl NT BLUM High-Tech-laserové systémy zaručují na celém světe nejvyšší přesnost a spolehlivost

Více

Střední odborná škola technická Uherské Hradiště, Revoluční 747, 686 06 Uherské Hradiště

Střední odborná škola technická Uherské Hradiště, Revoluční 747, 686 06 Uherské Hradiště Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: třetí Zpracoval: Ing. Petra Janíčková, Josef Dominik Modul:

Více

Machines. HELLER Obráběcí centra. Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F.

Machines. HELLER Obráběcí centra. Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F. Machines HELLER Obráběcí centra Měřítko pro obrábění v 5 -ti osách. Nová řada F. V krátkosti FT 2000/4000 Dvě velikosti strojů s různými pracovními prostory: FT 2000 (630/630/830) a FT 4000(800/800/1000)

Více

Automatizované ostření nástrojů FORTIS. Hospodárné univerzální centrum pro ostření a výrobu. až do 340 mm. až do 250 mm

Automatizované ostření nástrojů FORTIS. Hospodárné univerzální centrum pro ostření a výrobu. až do 340 mm. až do 250 mm Automatizované ostření nástrojů FORTIS Hospodárné univerzální centrum pro ostření a výrobu až do 340 mm až do 250 mm fortis VELKÝ VÝKON NÍZKÁ CENA Pripojit, ˇ zapnout a jede se! Jednoduše, rychle a presne

Více

Učební text Obsluha CNC strojů

Učební text Obsluha CNC strojů Učební text Obsluha CNC strojů pro Integrovanou střední školu v Chebu Ing. Jan Homolka 1 Obsah Řídící systémy CNC... 4 Číslicová řídící technika... 4 Pohony... 4 Odměřovací systémy... 5 Funkce CNC řízení...

Více

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com univerzálnost www.pramet.com Nové soustružnické materiály řady T93 s MT-CVD povlakem P M nové soustružnické materiály řady T93 Přinášíme novou UP!GRADE GENERACI soustružnických materiálů s označením T93.

Více

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity.

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. 10. Fréování Fréováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. Princip réování: Při réování používáme vícebřité nástroje réy. Fréa koná hlavní řený pohyb otáčivý. Podle polohy

Více

AXD NÁSTROJE NOVINKY. Multifunkční frézovací nástroje pro vysoké řezné rychlosti a vysoké výkony při obrábění hliníkových a titanových slitin.

AXD NÁSTROJE NOVINKY. Multifunkční frézovací nástroje pro vysoké řezné rychlosti a vysoké výkony při obrábění hliníkových a titanových slitin. NÁSTROJE NOVINKY Pro obrábění hliníkových a titanových slitin AXD 2014.1 Aktualizace B116CZ Multifunkční frézovací nástroje pro vysoké řezné rychlosti a vysoké výkony při obrábění hliníkových a titanových

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Hoblování, obrážení Ing. Kubíček Miroslav

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

Vyvážený přístup k ekonomice výroby

Vyvážený přístup k ekonomice výroby Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Vyvážený přístup k ekonomice

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

odolnost M9315 M9325 M9340 nové frézovací materiály www.pramet.com

odolnost M9315 M9325 M9340 nové frézovací materiály www.pramet.com odolnost www.pramet.com nové frézovací materiály řady M93 s MT-CVD povlakem P M Materiál je členem nové UP!GRADE GENERACE materiálů. Jedná se o frézovací materiál vyvinutý pro dosažení vysoké produktivity

Více

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami Fréování obrábění rovinných nebo tvarových loch vícebřitým nástrojem réou mladší ůsob než soustružení (rvní réky 18.stol., soustruhy 13.stol.) Podstata metody řený ohyb: složen e dvou ohybů cykloida (blížící

Více

NOVÉ SMĚRY V PROGRESIVNÍM OBRÁBĚNÍ

NOVÉ SMĚRY V PROGRESIVNÍM OBRÁBĚNÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava NOVÉ SMĚRY V PROGRESIVNÍM OBRÁBĚNÍ učební text Josef Brychta, Robert Čep, Marek Sadílek, Lenka Petřkovská, Jana Nováková Ostrava 2007 Recenze: doc. Ing.

Více

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,-

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,- Soustruhy na dřevo Soustruhy na dřevo jsou určeny pro běžné soustružení rotačních válcových, kuželových a tvarových ploch z měkkého i tvrdého dřeva. Pomocí příslušenství, např. kopírovacího zařízení, je

Více

Stavebnicové a rekonfigurovatelné stroje, nepružné výrobní systémy a linky

Stavebnicové a rekonfigurovatelné stroje, nepružné výrobní systémy a linky 65 Stavebnicové a rekonfigurovatelné stroje, nepružné výrobní systémy a linky Vladimír Dokoupil, Jan Hudec Abstrakt: Příspěvek shrnuje aktuální stav v segmentu stavebnicových a rekonfigurovatelných strojů

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Měřící sonda Uživatelská příručka

Měřící sonda Uživatelská příručka Měřící sonda Uživatelská příručka 1995-2012 SolidCAM All Rights Reserved. Obsah Obsah 1. Úvod... 7 1.1. Přidání operace Měřící sonda... 11 1.2. Dialogové okno Operace měřící sondy... 12 2. Počáteční definice...

Více

InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor

InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor InventorCAM je výkonný CAM systém pro programování CNC strojů plně integrovaný do CAD systému Autodesk Inventor InventorCAM je modulárně uspořádán podle současných hlavních trendů nasazení CAM systémů

Více

NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304)

NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304) NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304) ZRYCHLOVACÍ PŘÍSTROJ ZP - 10/X NAREX MTE s.r.o. Moskevská 63 CZ-101 00 Praha 10 Czech Republic phone: +420 246 002 321, +420 246 002 249 fax: + 420 246 002 335 e-mail: obchod@narexmte.cz

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Poz. Označení položky Č. položky Množ.Jednotka

Poz. Označení položky Č. položky Množ.Jednotka Stránka 1 z 14 A) STANDARD Poz. Označení položky Č. položky Množ.Jednotka 1 MERCURY 321504-K3 (KONZOLA) C223251 ks MERCURY 321504-R3 (RASTR) C223252 ks MERCURY 321504-G3 (HLADKÝ) C223253 ks MERCURY 421504-K3

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Akce na závitové frézy

Akce na závitové frézy Akce na závitové frézy Závitové frézy z tvrdokovu za akční ceny Závitová fréza TM bez vnitřního chlazení pro metrický závit ISO Obj. č. 4133 K/ TM S dk l1 l2 Z Kód mm mm mm mm mm mm M 6 1,00 4,800 6,000

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 4 Nástroj

Více

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies Kdo jsme? Naše společnost byla založena 15. dubna 1994 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14824. Statutárním orgánem společnosti

Více

A) STANDARD. 1.1 Stavba stroje. 1.2 Pracovní (upínací) stůl

A) STANDARD. 1.1 Stavba stroje. 1.2 Pracovní (upínací) stůl Stránka 1 z 9 A) STANDARD 1 SCORPION 322102-R3 (RASTR) C153221 ks SCORPION 422202-R3 (RASTR) C154221 ks SCORPION 522202-R3 (RASTR) C155221 ks SCORPION 622202-R3 (RASTR) C156221 ks 1.1 Stavba stroje CNC

Více

Obrábění je technologický proces, kterým se vytváří požadovaný tvar obráběného předmětu (obrobku), v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti, a

Obrábění je technologický proces, kterým se vytváří požadovaný tvar obráběného předmětu (obrobku), v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti, a Obrábění Obrábění je technologický proces, kterým se vytváří požadovaný tvar obráběného předmětu (obrobku), v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti, a to odebíráním materiálu. Tím se liší od jiných

Více

11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu

11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu 11 Sortiment - stopkové frézy z tvrdokovu Výběr z katalogu LUKAS Technické informace Stopkové frézy představují přesně obráběcí nástroje pro nasazení do ručního elektrického a pneumatického nářadí. Pracovní

Více

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ PROFIL FIRMY Firma TRIMILL, a. s. byla založena v roce 2000 jako akciová společnost se sídlem v České republice. TRIMILL, a. s. se specializuje na výrobu CNC obráběcích

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1) Zadavatel: ŠROUBY Krupka s.r.o Nádražní 124 417 41 Krupka Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kubáč - ředitel Email: z.kubac@sroubykrupka.cz http:// www.sroubykrupka.cz Sídlo společnosti a místo plnění: Nádražní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Inveio Uni-directional crystal orientation stvořena pro dlouhou výdrž Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Břity, na které je spolehnutí V malé zemi na severní polokouli, se tým specialistů

Více

Optický měřicí přístroj. Česká verze

Optický měřicí přístroj. Česká verze Optický měřicí přístroj Česká verze MT1 Velký rozsah měření v kompaktním a praktickém optickém měřicím přístroji pro soustružené a broušené díly. Jeho jedinečné provedení poskytuje přímý přístup k dílu,

Více