MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů"

Transkript

1 MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční podpory. Zprávu vyplňte podle Pokynů k vyplnění Monitorovací zprávy a příloh o realizaci projektu OP RLZ verze 2.1. Verze: 2.1 Platná od ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Číslo opatření Registrační číslo projektu CZ / /0041 Název projektu Naše cesty k učení Celková výše finanční podpory v Kč Kč Datum zahájení realizace Datum ukončení realizace Monitorovací zpráva Pořadové číslo zprávy 05/2007 Monitorované období Začátek 01/11/2007 Konec 31/01/2008 Typ zprávy Průběžná X Závěrečná Žádost o platbu Ano Ne X Datum vypracování zprávy 31/01/ ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY Příjemce Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 IČ Statutární zástupce/jméno a Mgr. Pavel Říha, ředitel školy příjmení, funkce Zhotovitel zprávy Jméno a příjmení Zdeňka Obrdlíková Telefonní číslo/fax , / Strana 1 z 11

2 A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY Číslo klíčové aktivity 1. Vzdělávání učitelů podpora celoživotního učení Období realizace klíčové aktivity 11/ / se účastnila Leona Matějíčková vzdělávacího semináře ASUD (Asociace učitelů dějepisu) absolvovaly Martina Průchová a Hana Hažmuková vzdělávací program Rizikové chování dětí a mládeže absolvovala Naďa Žáková seminář Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách se zúčastnil Vladimír Nekvinda kurzu Výuka chemie s interaktivní tabulí. 14. a 21. ledna 2008 se uskutečnil seminář Kooperativní učení, zajišťované sdružením AISIS, Vsetín. Náplň semináře: Efektivní metody výuky a aktivní zapojení členů ve skupině Stručná teorie skupinové práce a kooperace Učitelé v roli žáků při kooperativním učení pod vedením lektora Tvorba vlastní přípravy na vyučování s využitím kooperativního učení Vhodnost a účelnost využití této metody Strana 2 z 11

3 se účastnila Leona Matějíčková vzdělávacího semináře ASUD (Asociace učitelů dějepisu).program semináře je uveden na potvrzení o účasti absolvovaly Martina Průchová a Hana Hažmuková vzdělávací program Rizikové chování dětí a mládeže. Jako vedoucí týmu a garant 6. ročníku uskutečnily projekt Poznávání a pravidla, nyní se svým týmem připravují projekt Prevence pro budoucí 7. ročník absolvovala Naďa Žáková seminář Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách. Spolupracuje s garantem 6. ročníku na vytváření pravidel třídy jako expert na průřezové téma Výchova demokratického občana se zúčastnil Vladimír Nekvinda kurzu Výuka chemie s interaktivní tabulí. Na únor chystá školení učitelů přírodovědných předmětů. 14. a 21. ledna se uskutečnil seminář Kooperativní učení. Každý den v rozsahu 8 vyučovacích hodin, účastníci semináře měli zkrácené vyučování, aby mohlo školení proběhnout již od 11 hodin. Účastníci si vyzkoušeli v interaktivním semináři nové dovednosti a získali pracovní materiály. Škola získala do informačního centra pracovní listy a knihy k problematice kooperativního učení. Veškerá dokumentace školení je uložena v kanceláři projektu, včetně fotografií, na internetu je zveřejněna pozvánka s anotací a některé fotografie. Příloha č. 13: Anotace semináře Kooperativní učení Závazná přihláška a Prezenční listina semináře Kooperativní učení Osvědčení z uskutečněných školení všech účastníků Číslo klíčové aktivity 2. Řízení a koordinace projektu Období realizace klíčové aktivity 11/ /2008 Strana 3 z 11

4 Datum Aktivita Schůzka řídícího týmu Konzultace ke školení, příprava Veletrhu Schůzka řídícího týmu tisk programu, pozvánek, zápisových lístků a kartiček konzultace s partnery Schůzka realizačního týmu k zápisu a průběhu Veletrhu Schůzka řídícího týmu - příprava prezentace na oficiální zahájení Veletrhu Veletrh zdraví účast konzultanta projektu Schůzka realizačního týmu hodnocení projektu Schůzka řídícího týmu - hodnocení projektu Zhodnocení projektu Veletrh zdraví Konzultace výstupů, Ozvěny Veletrhu Schůzka řídícího týmu zhodnocení, dokumentace Schůzka řídícího týmu příprava podkladů pro Monitorovací zprávu 05 podklady pro konzultanta projektu z Veletrhu Schůzka řídícího týmu plánování dle harmonogramu jednotlivých aktivit Schůzka realizačního týmu činnosti do konce projektu, rozdělení týmů, organizace školení Plán práce na leden realizace PřiVýDěje a Světa práce sestavení týmů k projektů pro 7. roč Schůzka řídícího týmu Příprava školení kopírování materiálů Konzultace podkladů pro Monitorovací zprávu Školení - Kooperativní učení Mgr. Dana Forýtková Monitorovací zpráva podklady jednotlivých týmů, kontrola nákladů Školení - Kooperativní učení Mgr. Dana Forýtková Monitorovací zpráva monitorovací ukazatele Schůzka řídícího týmu propagace a publicita projektu Monitorovací zpráva dokumentace projektu Monitorovací zpráva plánování dalších aktivit V tomto monitorovacím období jsme se zaměřili na kontrolu plnění aktivit pro žáky a na společné školení učitelů. Větší odpovědnost jsme vyžadovali od vedoucích týmů. Číslo klíčové aktivity 4. Aktivní zapojení žáků 6. ročníku Období realizace klíčové aktivity 11/ /2008 Strana 4 z 11

5 PřiVýDěj - II. blok proběhl a III. blok proběhl Veletrh zdraví se uskutečnil Program organizace Veletrhu představila paní zástupkyně Mgr. Zdeňka Obrdlíková na slavnostním uvítání hostů. Zmínila se o skvělé spolupráci se žákovskou samosprávou, o zodpovědném chování žáků při zápisu aktivit a několikaleté spolupráci s partnery, kteří se kromě učitelů školy podílejí na aktivitách pro žáky. Letos se nově do odpoledních aktivit zapojili rodiče žáků 6. ročníku. Sami žáci učili svoje rodiče některým dovednostem a prezentovali průběh dopoledního zaměstnání. Veletrhu se zúčastnila skupinka učitelů jihlavských škol a škol z regionu (Ždírec, Kostelec, Dušejov, ). Paní zástupkyně spolupracující ZŠ Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou předala symbolický dárek panu řediteli. Do dopoledních aktivit se zapojilo i 20 žáků se svými učitelkami ze ZŠ Dušejov. Oficiálního zahájení se zúčastnili i zástupci Magistrátu města Jihlavy i Kraje Vysočina a zástupci rodičů. Pan Mgr. Jaroslav Kotal popřál škole hodně zdaru při realizaci projektu s podporou ESF Naše cesty k učení. Hodnocení učitelů jednotlivých bloků projektu PřiVýDěj: Pracovali ve čtyřčlenných skupinkách. Nejprve luštili křížovky, po vyluštění hledali po škole původce nemoci, poté skládali rozstříhaný text o nemocech a jako výsledek celé práce vytvořili informační plakátky. Ve skupinkách spolupracovali celkem dobře. Největším problémem pro žáky bylo převést získané informace do souvislého textu, s tímto jsme jim museli trochu napomoci. Vyzkoušeli si novou techniku a na konci mohli zhodnotit, co se jim podařilo a co by bylo potřeba vylepšit. Poslední hodina byla věnována prezentaci a hodnocení zapojení jednotlivých členů skupin. Žáci mohou od zahájení školního roku ve třídě využívat žákovskou knihovničku, od listopadu využívají počítač umístěný ve třídě, včetně hledání na internetu. Třídy si společně s třídními učitelkami vytvořily pravidla k používání počítačů. Instalace se posunula kvůli změně serveru a provedení rozvodů počítačové sítě do všech tříd ve škole. Zhodnocení celoškolního projektu Veletrh zdraví jsme zapsali do Ozvěn Veletrhu a celé dění zaznamenali na DVD. V listopadu vyšel článek o projektu v Moderním vyučování. Příloha č. 13: PřiVýDěj zápisové listy a hodnocení Veletrh zdraví pozvánka, prezenční listina hostů veletrhu, Ozvěny Veletrhu, DVD z Veletrhu zdraví Číslo klíčové aktivity 5. Vytvoření manuálů pro 7. ročník Strana 5 z 11

6 Období realizace klíčové aktivity 1/2008 Na začátku ledna byly dohodnuty týmy, které budou zajišťovat vytvoření dalších projektů pro žáky v 7. ročníku. Vzhledem k absolvování semináře Kooperativní učení zaměřené na různé formy skupinové a týmové spolupráce a kooperace jsme se rozhodli tyto formy výuky začlenit i do nových a stávajících projektů. Využíváme zkušeností z vytváření loňských projektů. Učitelé dokáží již samostatně v týmech spolupracovat a odevzdávat kvalitnější výstupy. Předpokládáme, že projekt bude vcelku naplněn. Číslo klíčové aktivity 6. Zajištění podnětného materiálního prostředí Období realizace klíčové aktivity 11-12/2007 Nákup odborné publikace Učíme se spolupráci spoluprací a zajištění předplatného časopisu Moderní vyučování. Nákup odborné publikace Učíme se spolupráci spoluprací jsme pořídili zejména s ohledem na objednané školení, které se týkalo spolupráce a kooperace. Časopis Moderní vyučování je pro učitele přínosem, jsou zde publikovány zkušenosti i problémy s modernizací školních vzdělávacích programů jiných škol a učitelů. Číslo klíčové aktivity 7. Publikace Období realizace klíčové aktivity 11/ /2008 V současné době paní učitelka Salátová dokončila práci na celém manuálu Poznávání a pravidla spolupráce. Nyní pracuje na dokončení Manuálu Veletrh zdraví ve spolupráci s J. Salákem. Konečná verze bude zveřejněna po zhodnocení celé aktivity konzultantem projektu Mgr. J. Kotalem. Realizace projektů probíhá podle plánu, předání materiálů paní učitelce Salátové je ve skluzu. Časově náročné byly přípravy na Veletrh v listopadu, v prosinci jsme ve škole uskutečnili další nové aktivity, které nebyly do projektu zahrnuty. Hodně času a síly jsme věnovali na prezentaci školy. V lednu bylo uskutečněno šestnáctihodinové školení téměř celého realizačního týmu. V prosinci bohužel ovlivnila průběh aktivit i chřipková epidemie. Číslo klíčové aktivity 8. Výměna zkušeností Období realizace klíčové aktivity 11/2007 Strana 6 z 11

7 Jako oficiální hosté se zúčastnilo pět vyučujících ze Základní školy O. Březiny v Jaroměřicích. Potěšila nás i účast dalších pedagogů škol z regionu - viz prezenční listina hostů. Ve zpětných vazbách hostů jsme našli následující hodnocení: Velmi pěkná výstava, dobrá organizace i ochota pracovníků a zapojení dětí jistě přispěje k tomu, že si nejen děti, ale i dospělí uvědomí význam zdravého stravování a zdravý životní styl, které jsou v žebříčku hodnot bezpochyby na jednom z nejvyšších míst. Eva Hintnausová Děkuji za pozvání. Jsem moc ráda, že jsem mohla navštívit vaši školu. Cítila jsem se tady velmi příjemně. Děláte skvělou věc. Jen tak dál. Eva Hořínková Číslo klíčové aktivity 9. Propagace a publicita Období realizace klíčové aktivity 11/ /2008 Bylo zajištěno: - aktualizace internetové stránky na - prezentace projektu Veletrh zdraví před hosty a rodiči Ozvěny Veletrhu a DVD rozeslány partnerům i zástupcům Školské rady, žákům a rodičům - reportáž z akce odvysílalo rádio Český rozhlas Region Příloha č. 13 Článek, který vyšel v časopisu Moderní vyučování 4. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU Veškeré kroky realizace projektu jsou zahrnuty v jednotlivých klíčových aktivitách projektu. 5. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU Číslo klíčové aktivity 1. Vzdělávání učitelů podpora celoživotního učení Absolvování individuálních akreditovaných seminářů nabízených PC Vysočina a NIDV Jihlava. Zajištění kurzu pro řídící tým k podpoře psaní nových projektů. Strana 7 z 11

8 Číslo klíčové aktivity 2. Řízení a koordinace projektu Koordinace práce jednotlivých týmů při realizaci připravených projektů: Svět práce kontrola zajištění aktivit PřiVýDěj kontrola zajištění výjezdu na konec projektu Portfolia práce s žákovskými, vedení učitelských Nově rozdělené týmy by měly zvládnout stručnou charakteristiku naplánovaných projektů pro žáky v 7. ročníku. Zajistíme výjezd realizačního týmu, abychom společně diskutovali o zařazení průřezových témat do nových projektů a měli dostatek času týmově spolupracovat. Příjemné prostředí nám snad pomůže při motivaci k další práci. Na všechny realizace projektu budeme upozorňovat odborného konzultanta projektu. Se správcem internetových stránek budeme aktualizovat zprávy o projektu Naše cesty k učení. S asistentkou projektu provedeme kontrolu dokumentace všech uskutečňovaných aktivit. V únoru předpokládáme, že budeme moci podat žádost o platbu a po revizi nákladů projektu zažádáme o podstatnou změnu projektu a přesunutí některých prostředků z důvodů efektivního využití ve vztahu k celému projektu. Číslo klíčové aktivity 4. Aktivní zapojení 6. ročníku Svět práce se uskuteční (v únoru proběhne zajištění aktivit, podniku, rodičů, Úřadu práce, pozvánka pro rodiče, publicita, spolupráce s TU a garantem 6. roč.) Zajišťování jednotlivých aktivit bude nadále koordinovat garant 6. ročníku (H. Hažmuková). Spolupracovat bude s řídícím týmem, třídními učiteli a vedoucími týmů zajišťujících aktivity pro žáky. Paní učitelka Hana Hažmuková s třídními učiteli se budou podílet na využívání a hodnocení žákovských portfolií. Paní učitelka Kovářová bude spolupracovat s vyučujícími v 6.ročníku na systému vedení a využívání portfolií žáků. Strana 8 z 11

9 Číslo klíčové aktivity 5. Vytvoření manuálů pro 7. ročník Nové projekty pro 7. ročník vytvoření stručné charakteristiky projektu (výjezd na začátku školního roku Prevence, Veletrh a Svět práce pro žáky 7. ročníku, blokové vyučování TěloROb). Číslo klíčové aktivity 7. Publikace - Spolupráce J. Salátové s J. Salákem na dokončení Manuálu Veletrh zdraví. - Postupné doplňování Manuálu PřiVýDěj. Číslo klíčové aktivity 8. Výměna zkušeností Další komunikace se spolupracujícími školami: - pozvání na projekt Svět práce - pozvání zástupců ZŠ O. Březiny v Jaroměřicích na pracovní výjezd učitelů Číslo klíčové aktivity 9. Propagace a publicita Další propagace projektu: - příprava vydání článku v Moderním vyučování (Svět práce) 6. PUBLICITA Popis zajištění publicity a informování o projektu Kromě aktivit popsaných v klíčové aktivitě č. 9 jsou o projektu podporovaném ESF informováni všichni zaměstnanci školy na nástěnce ve sborovně školy. Vyzdobena je i kancelář projektu (U kulatého stolu). Všichni návštěvníci školy jsou informováni samolepkou a plakátem na vchodových dveřích školy. Samolepkou ESF byly označeny i notebooky a desky na portfolia učitelů a žáků, počítače, knihovnička i knihy. Každá prezentace, prezenční listiny a dokumentace jsou opatřeny logem ESF, EU a logem našeho projektu. 7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění jeho cílů Nebyly. Strana 9 z 11

10 Popis opatření na odstranění těchto problémů Nebyly. 8. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Zadávací řízení vyhlášená v monitorovaném období Popis vyhlášených zadávacích řízení Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období Popis uzavřených zadávacích řízení Ano Ne X Ano Ne X Poznámky Podrobnosti o uzavřených zadávacích řízeních uveďte v příloze č. 2 Monitorovací zprávy v Přehledu uzavřených zadávacích řízení. 9. VEŘEJNÁ PODPORA Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci Ano Ne X Typ veřejné podpory Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci v Kč v EUR Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Ano Ne X Počet čerpaných veřejných podpor Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy v Přehledu poskytnutých veřejných podpor podle blokových výjimek a/nebo v příloze 3B Monitorovací zprávy v Přehledu poskytnutých veřejných podpor podle de minimis. 10. KONTROLY Kontrola provedená v monitorovaném období Ano Ne X Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu Datum kontroly Číslo kontroly Závěry kontroly Nápravná opatření splněna Ano Ne Částečně Nebyla uložena Poznámky 11. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU Strana 10 z 11

11 Formální změny v monitorovaném období V monitorovacím období žádné změny nenastaly. Věcné změny v monitorovaném období Individuální vzdělávání není zatím zcela naplněno.uvažujeme o přesunu některých prostředků na zakoupení odborné literatury. Změny rozpočtu v monitorovaném období Aktivita č.1: Podle harmonogramu nebyla zcela naplněna všechna individuální školení. Vzhledem k tomu nebylo proplaceno plánované cestovné. V únoru chceme přepracovat rozpočet, prostředky z individuálního cestovného bychom chtěli přesunout na zajištění dopravy na výjezd učitelů. Školení pro celý realizační tým Kooperativní učení bylo uskutečněno v lednu Žádnou změnou v nákladech projektu nejsou ohroženy cíle projektu. 12. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU O podstatné změny v projektu zažádáme v měsíci únoru. Strana 11 z 11

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

,MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

,MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ,MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Verze: 2.1 Platná od 15.2.2007 1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ Číslo opatření 3.2 Registrační číslo projektu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Vzdělaný pedagog, radost z učení, hravost a aktivita (VZPRUHA)

Vzdělaný pedagog, radost z učení, hravost a aktivita (VZPRUHA) Vzdělaný pedagog, radost z učení, hravost a aktivita (VZPRUHA) Předkladatel: Střední průmyslová škola Třebíč Zahájení: 1. 11. 2009 Ukončení: 30. 6. 2012 Celkové náklady: 4 194 035,20 Kč Registrační číslo

Více

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA projektu Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 1. Úvod

Více

VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA

VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA PROJEKT VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA (VYSPA) Tento projekt je spolufinancován ESF 1, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl. m. Prahy Datum zahájení projektu: 1. 1. 2006 Datum ukončení projektu: 31. 12. 2007

Více

Monitorovací zpráva. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Littrowa 122, Horšovský Týn

Monitorovací zpráva. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Littrowa 122, Horšovský Týn Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Modře zvýrazněný text v počítačové verzi MZ je hypertextovým odkazem na vloženou přílohu MZ 1. Údaje o projektu

Více

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Finální verze žádosti (VK-IP) Unikátní kód žádosti: 1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Vyplňování monitorovací zprávy OP VK monitorovací zprávy OP VK Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 9.února 2011

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01/01.0025 Název projektu

Více

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci.

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci. Milé koordinátorky a milí koordinátoři školního vzdělávacího programu, kolegyně a kolegové, máte za sebou dlouhou cestu plnou hledání, přemýšlení a společné práce završenou sepsáním tak významného vzdělávacího

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.02/01.0011 Název projektu

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-939/14-S. Žižkova 233, 251 01 Říčany skola@magic-hill.cz

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-939/14-S. Žižkova 233, 251 01 Říčany skola@magic-hill.cz Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-939/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 27408876 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/74.00182 Název projektu Cesta k práci Příjemce Občanské sdružení STUDNICE Datum

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-418/14-B. Základní škola Sloup, okres Blansko

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-418/14-B. Základní škola Sloup, okres Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-418/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo 679 13 Sloup 200 E-mail právnické osoby IČO 62075942 Identifikátor 600106322 Právní forma Zastoupená

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Koncepce rozvoje školy 2011-2015 prosinec 2010 Zpracovala Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy - 1 - Obsah I. Základní údaje o škole II. III. Cíle stanovené v předchozím období a jejich splnění Základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2037/14-S. Školská 322, 272 01 Kladno Kročehlavy

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2037/14-S. Školská 322, 272 01 Kladno Kročehlavy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2037/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 61 894 567 Identifikátor 600 044 092 Právní forma Zastoupená Základní škola a Mateřská

Více

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH Identifikační číslo: MAD 100 Příloha OM OP LZZ: D 10 Číslo revize: 1 Číslo vydání: 1.1 Stránka: 1 z 63 Obsah 1. ÚVOD...

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-347/09-02 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Adresa: Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou Identifikátor: 600 046

Více