Vypracování modelu šíření znečištění ADMoSS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypracování modelu šíření znečištění ADMoSS"

Transkript

1 Zpráva z realizace úkolu č. 5: Vypracování modelu šíření znečištění ADMoSS Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ostrava Str. 0

2 Partner projektu: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15/ Ostrava Poruba Odpovědný řešitel: Doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Řešitelský tým: RNDr. Jan Bitta, Ph.D. Ing. Irena Pavlíková Ing. Daniel Hladký

3 Obsah 1 ÚVOD SYSTÉM ADMOSS ZAJIŠTĚNÍ VÝPOČETNÍHO VÝKONU SYSTÉMU PŘÍPRAVA VSTUPNÍCH DAT VSTUPNÍ ÚDAJE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA LOKALITY TERÉN KLIMATICKÉ A METEOROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ IMISNÍ LIMITY IMISNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY CHARAKTERISTIKA ZDROJŮ PRŮMYSLOVÉ ZDROJE Průmyslové zdroje na české straně modelované oblasti Průmyslové zdroje na polské straně modelované oblasti LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ Analýza rozložení lokálních topenišť Emise z lokálních topenišť Reprezentace lokálních topenišť plošnými zdroji AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA REKAPITULACE EMISÍ ZE VŠECH MODELOVANÝCH SKUPIN ZDROJŮ METODIKA VÝPOČTU SUTTONOVA STATISTICKÁ TEORIE TURBULENTNÍ DIFÚZE SYMOS KOREKCE VÝSLEDKŮ MODELOVÁNÍ Stanovení pozaďových koncentrací Stanovení korekčních konstant REFERENČNÍ BODY VÝSLEDKY MODELOVÁNÍ VYPOČTENÉ CHARAKTERISTIKY KARTOGRAFICKÁ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ DISKUZE VÝSLEDKŮ Průměrné roční koncentrace PM 10 v roce Průměrné roční koncentrace PM 10 v roce

4 6.3.3 Shrnutí ANALÝZY VÝSLEDKŮ MODELOVÁNÍ POSTUP ANALÝZ DISKUZE VÝSLEDKŮ ANALÝZ Podíl jednotlivých skupin zdrojů v modelovaných koncentracích PM Vzájemný vliv polských a českých zdrojů na modelované koncentrace PM ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA POUŽITÉ ZKRATKY... 57

5 Poděkování Autoři by rádi vyjádřili svůj vděk za možnost realizace této studie a celého projektu Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu díky finanční podpoře z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika Dále by chtěli autoři poděkovat za práci a píli, kterou vynaložili všichni partneři během společné realizace tohoto zadání, zvláště při nelehkém shromažďování dat a verifikaci výsledků modelování.

6 1 Úvod Tato zpráva se vypracovává v rámci realizace projektu Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu (CZ.3.22/1.2.00/ ), který byl financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika (OPPS CZ-PL). Projekt nese akronym AIR SILESIA. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Regionálního informačního systému kvality ovzduší v Moravsko-Slezském regionu. To bylo podmíněno vytvořením společné informační a metodické základny pro hodnocení kvality ovzduší, což následně umožnilo hodnocení přeshraničních přenosů znečišťujících látek a prognózu vývoje znečištění ovzduší. Úkolem Zadání č. 5 Vypracování modelu šíření znečištění ADMoSS bylo provést modelování rozptylu suspendovaných částic PM 10 v ovzduší s využitím modelovacího systému ADMoSS. Tento systém byl vyvinut na Katedře ochrany životního prostředí v průmyslu, Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB TU Ostrava, která je rovněž odpovědným řešitelem tohoto dílčího zadání projektu. Modelování a následné analýzy byly provedeny pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM 10 v letech 2006 a 2010, pro který byla v době řešení projektu dostupná nejnovější data o zdrojích znečišťování ovzduší po obou stranách hranice. Modelování rozptylu znečišťujících látek bylo provedeno velmi detailně, podle doporučené metodiky Ministerstva životního prostředí ČR SYMOS 97. Pro modelování byly využity všechny dostupné informace o zdrojích znečišťování ovzduší po obou stranách hranici v odpovídající podrobnosti. Výsledky modelování byly korigovány s využitím metody tzv. Landuse regression a údajů z imisního monitoringu. Výsledky modelování byly verifikovány modelováním doporučenou polskou metodikou CALPUFF, které provedl partner Str. 1

7 Insytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, pobočka Krakov (IMGW-PIB) za spolupráce firmy "EKOMETRIA" Sp. z o.o. v Gdaňsku. Popis tohoto modelování tvoří přílohu této zprávy. Na modelování navazovaly analýzy převahy zdrojů a přeshraničního přenosu řešené v rámci dílčího Zadání č. 8: Hodnocení transhraničního přenosu znečišťujících látek. Str. 2

8 2 Systém ADMoSS Pro hodnocení kvality ovzduší v rozsáhlých oblastech s velkým množstvím zdrojů znečišťování ovzduší byl na VŠB TU Ostrava vytvořen modelovací systém ADMoSS (Analytický Disperzní Modelovací Superpočítačový Systém) kombinující v sobě výhody využití GIS, matematického modelování a výpočetního výkonu paralelních clusterů. Tento systém vznikl v průběhu prací na studiích zabývajících se hodnocením kvality ovzduší v rozsáhlých oblastech. Při těchto modelováních bylo nutné zahrnout vliv velkého množství zdrojů znečišťování ovzduší v rozsáhlých oblastech s co nejvyšší mírou detailnosti, stejně jako tomu bylo v rámci projektu AIR SILESIA. Taková modelování s sebou přináší několik závažných komplikací: Příprava, management, interpretace, vizualizace a analýza vstupních a výstupních dat matematického modelování; nestabilita operačního systému během výpočtů; časová náročnost výpočtů; automatizace, opakovatelnost a dokumentace postupu. Jakýkoliv postup nebo výpočetní systém se musí těmito okruhy zabývat a řešit je. V systému ADMoSS jsou řešeny níže popsaným způsobem. Příprava, management, interpretace, vizualizace a analýza vstupních a výstupních dat matematického modelování jsou realizovány pomocí propojení matematického modelu (SYMOS 97) se softwarem pro GIS (ArcInfo for Workstation). Všechny výše zmíněné úkony jsou prováděny v prostředí GIS a využívají modelovací software jako externí program. Nestabilita operačního systému během výpočtů je způsobena dlouhodobým stoprocentním zatížení procesoru počítače. Běžné počítače nejsou pro tyto situace Str. 3

9 uzpůsobena a jsou v těchto situacích nestabilní. Vhodnějším výpočetním prostředkem jsou speciální počítače pracovní stanice a paralelní clustery, které využívají operační systémy odvozené od systému Unix, kde tento problém nenastává. Tyto operační systémy navíc nepotřebují pro svůj provoz grafické uživatelské rozhraní (GUI). Navíc umožňují práci z příkazové řádky, což při výpočtech znamená efektivnější využití procesorového výkonu. Systémové nároky na výpočetní čas procesoru jsou tak v tomto případě podstatně nižší. Časová náročnost výpočtů při matematickém modelování rozptylu znečišťujících látek v ovzduší je i přes relativní jednoduchost metodiky SYMOS 97 značná. Vyplývá ze skutečnosti, že výpočty jsou prováděny v rozsáhlých oblastech, do výpočtu vstupuje velké množství zdrojů znečišťování ovzduší, a jsou velké požadavky na detailnost výsledků. V systému ADMoSS je tento problém řešen tím, že každá výpočetní úloha je rozdělena na více menších úloh, které jsou poté počítány současně na více uzlech výpočetního clusteru. Automatizace jednotlivých fází modelování je realizována pomocí jazyka AML (ArcInfo Macro Language) formou skriptů. Celý proces modelování je rozdělen do malých logických částí a pro každou část je vytvořen zvláštní skript. To umožňuje průběžně sledovat výsledky jednotlivých kroků modelování a v některých případech si lze vybrat z několika různých postupů (např. při tvorbě receptorů). Opakovatelnost a popis postupů jsou dány posloupností příkazů. Ty jsou při modelování zapisovány do zvláštního textového souboru, ze kterého jsou podle potřeby spuštěny na příkazovém řádku terminálu. Takto je možné uchovat celý postup, kdykoli jej snadno zopakovat a relativně snadno v něm nalézt případnou chybu. Veškerá vstupní data pro modelování jednotlivých dílčích úloh v systému ADMoSS se připravují ve formě textových souborů vzniklých exportem z prostorových dat. Pro samotný výpočet je následně nutné sestavení seznamu výpočetních úloh. Jako výpočetní úloha je zde chápána unikátní kombinace dat o Str. 4

10 zdrojích, dat o receptorech, dat o stabilitní větrné růžici a dat o terénu. Tyto kombinace jsou sestavovány na základě vstupních dat pro polohu zdrojů, parametry zdrojů, parametry receptorů a parametry stabilitní větrné růžice. Jsou-li seznamy výpočtů sestaveny, lze následně plně automaticky provést modelování na paralelním clusteru. 2.1 Zajištění výpočetního výkonu systému Paralelní clustery (anglicky cluster = shluk, roj) jsou skupinou počítačů určených pro provádění výpočetně náročných aplikací, nejčastěji se jedná o analýzu velkých objemů dat nebo o matematické modelování. Zjednodušeně řečeno, jedná se o jakousi sadu počítačů, nazývaných uzly (node), které jsou vzájemně propojeny vysokorychlostní počítačovou sítí a využívají společný diskový prostor. Výpočetní výkon clusterů je získán distribucí výpočtů na mnoho uzlů počítajících paralelně. Na základě tohoto principu jsou v současnosti sestavovány ty nejvýkonnější počítače současnosti. Pro výpočty v systému ADMoSS byly pro účely projektu využity prostředky Superpočítačového Centra VŠB-TU Ostrava (SPC). Jedná se o celoškolské pracoviště poskytující výpočetní prostředí a výpočetní zdroje pro náročné výpočty v oblasti vědy a výzkumu. Výpočty jsou na clusteru zařazeny do fronty úloh a počítány paralelně na všech volných uzlech. Průběh výpočtů lze sledovat pomocí webového rozhraní nebo pomocí výpisu vypočtených úloh a jejich počtu, aktuálně počítaných úloh jejich počtu a úloh ve frontě. Základní a klíčovou složkou celého systému je software pro GIS ArcInfo for Workstation, který je provozován na pracovních stanicích Abacus. Použití tohoto software je omezeno operační systém Microsoft Windows a operační systémy odvozené ze standardu Unix (Aix, Irix, Solaris). Není možné jej provozovat na strojích s operačním systémem Linux. Veškerá práce na pracovních stanicích je realizována Str. 5

11 pomocí terminálu pro vzdálený přístup z příkazové řádky. Pracovní data jsou uložena na diskovém poli NFS2. Pomocí protokolu NFS jsou data dostupná pracovním stanicím i paralelním clusterům. Přes rozhraní Samba rovněž pracovním počítačům ve formě síťového disku. 2.2 Příprava vstupních dat Vstupní data pro modelování byla připravována převážně v prostředí GIS (ArcInfo for Workstation, ArcGIS 11). Vstupní údaje jsou do matematického modelu vkládány ve formě textových souborů. Pro samotné modelování je potřeba připravit data o terénu; meteorologická data; data o zdrojích znečišťování ovzduší a data o referenčních bodech (tzv. receptorech). Postup přípravy vstupních dat pro systém bude popsán dále. Tato data byla připravena na základě výstupů předchozích dílčích zadání projektu. Jednalo se o: Zadání č. 2: Příprava prostorových digitálních dat Zadání č. 3: Inventarizace a charakteristika zdrojů znečištění Zadání č. 4: Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Popisu realizace dílčích zadání a společné přípravě jednotných vstupních dat jsou věnovány závěrečné technické zprávy zpracované v rámci těchto úkolů. Zprávy i vstupní data jsou dostupné na webovém rozhraní projektu nebo u jednotlivých partnerů projektu. V rámci realizace projektu byla všechna data poprvé po obou stranách hranice připravena společně jednotným postupem a byla z nich vytvořena jednotná databáze. Z této databáze pak čerpaly obě strany při řešení navazujících úkolů projektu. Str. 6

12 3 Vstupní údaje 3.1 Obecná charakteristika lokality Česká část zájmové oblast projektu AIR SILESIA se nachází na severovýchodě České republiky a je tvořena téměř celým územím Moravskoslezského kraje. Zahrnuje okresy Frýdek Místek, Karvinou, Nový Jičín, Opavu, a Ostravu. Polská část zájmové oblasti se rozkládá na jihu Slezského a Opolského Vojvodství. Ve Slezském Vojvodství ji tvoří okresy (powiaty) Bielski, Cieszyń, Pszczyna, Raciborz, Rybnicki, Wodzisław, Bielsko-Biała, Jastrzebie-Zdrój, Rybnik, a Żory. V Opolském Vojvodství pak zahrnuje okresy (powiaty) Głubczyce a Kędzierzyń-Kozlie. Celá oblast má přes km². Viz Obr. č. 1. Obr. č. 1: Vymezení zájmové oblasti Str. 7

13 3.2 Terén Pro modelování českou referenční metodikou SYMOS 97 je nutno zadat tvar reliéfu celé modelované oblasti. Podrobný popis, jakým byl vytvořen digitální model terénu, který byl následně převeden do formátů pro modelování systémem ADMoSS, je popsán ve Zprávě z realizace Zadání č. 2: Příprava prostorových digitálních dat. Zpráva a digitální model terénu jsou dostupné na webovém rozhraní projektu nebo u jednotlivých partnerů projektu. Digitální model terénu je pro potřeby modelování metodikou SYMOS 97 v systému ADMoSS zadáván v textovém formátu, který odpovídá standardu ASCII Grid. Digitální model terénu vytvořený v rámci zadání č. 2 byl tedy převeden do tohoto formátu. Nezastupitelnou roli při tomto úkolu sehrává GIS. 3.3 Klimatické a meteorologické charakteristiky území Při modelování dlouhodobým modelem, který byl použit v rámci tohoto zadání projektu AIR SILESIA, se pracuje s meteorologickými daty statisticky zpracovanými pro určité období (v tomto případě jeden rok). Data zpracoval a připravil partner projektu Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s partnerem Insytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kompletní meteorologické charakteristiky území byly předmětem dílčího Zadání č. 4: Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti. Jejich podrobný popis je obsažen v odborné zprávě z tohoto zadání dostupné na webovém rozhraní projektu nebo u jednotlivých partnerů projektu. Pro modelování metodikou SYMOS 97 jsou meteorologická data upravena do matice hodnot, které jsou procentuálním výskytem určitého generalizovaného typu počasí v daném období. Počasí je zařazeno do určité kategorie podle kombinace třídy teplotní stability ovzduší (reprezentované průměrným teplotním gradientem γ) a rychlosti větru. Používají se třídy podle Bubníka a Koldovského. Str. 8

14 Celá sada takto upravených dat se nazývá stabilitní větrná růžice. Graficky lze četnost počasí v jednotlivých kategoriích znázornit jako paprskový graf, ve kterém je na jednotlivých osách (např. osmi směrů) vynesena četnost výskytu jednotlivých kategorií počasí [%]. Vzhledem k členitosti a rozlehlosti terénu zájmové oblasti projektu bylo území meteorology rozděleno na části s podobnými charakteristikami, a těm byly posléze přiřazeny odpovídající roční stabilitní větrné růžice. S ohledem na vliv zejména velkých průmyslových zdrojů znečišťování bylo rovněž modelováno území za hranicemi zájmové oblasti (v odlehlosti do cca 50 km od hranice zájmového oblasti). Pro toto území byly proto rovněž sestaveny stabilitní větrné růžice. Růžice jsou generalizací počasí pro modelované roky 2006 a Viz Obr. č. 2 a Obr. č. 3 na následujících stránkách. Stabilitní větrné růžice byly poté převedeny do vstupních formátů modelovacího systému ADMoSS a jsou v této podobě rovněž k dispozici na webových stránkách projektu nebo u jednotlivých partnerů. Str. 9

15 Obr. č. 2: Znázornění stabilitních větrných růžic pro rok 2006 Str. 10

16 Obr. č. 3: Znázornění stabilitních větrných růžic pro rok 2010 Str. 11

17 3.4 Imisní limity V souladu s právem Evropského společenství mají Česká republika i Polsko shodné přípustné limity úrovně znečištění ovzduší. V ČR je do roku 2012 definoval Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší [1], resp. jeho prováděcí předpis Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. [2] Nový Zákon č. 201/2012 Sb. [3], o ochraně ovzduší definuje imisní limit jako nejvýše přípustnou úroveň znečištění stanovenou tímto zákonem. Imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení jsou stanoveny v příloze č. 1 tohoto zákona. V Polsku je přípustná úroveň znečištění ovzduší definovaná na základě Zákona o ochraně životního prostředí (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), resp. Přílohy č. 1 jeho prováděcího předpisu Vyhlášky Ministerstva životního prostředí (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031). Hodnoty imisních limitů podle nové legislativy jsou shodné s hodnotami, které byly v platnosti v modelovaných letech 2006 a Imisní limity pro PM 10 jsou uvedeny v Tab. č. 1. Tab. č. 1: Imisní limity pro PM 10 Imisní limit Znečišťující látka Doba průměrování [μg.m -3 Účel vyhlášení ] 24 hodin 50(35x) PM 10 Ochrana zdraví lidí 1 kalendářní rok 40 V závorce je uveden maximální počet překročení uvedeného limitu za rok. 3.5 Imisní charakteristika lokality Na základě výsledků analýzy provedené v rámci Zadání č. 1: Identifikace problémů kvality ovzduší ve sledované oblasti bylo v závěrečné zprávě k tomuto zadání zájmové území z imisního hlediska charakterizováno takto: Moravskoslezský kraj náleží z hlediska kvality ovzduší k nejvíce zatíženým oblastem v České republice. Limitní koncentrace znečišťujících látek jsou zde Str. 12

18 překračovány především u suspendovaných částic PM 10, PM 2,5, ale rovněž u benzo(a)pyrenu a v letním období u ozónu. Hodnoty se výrazně liší rok od roku, což vypovídá o významném vlivu meteorologických podmínek a terénního reliéfu. Situace však odpovídá rovněž emisním podmínkám v oblasti, přičemž lze zdůraznit jak vliv emisí průmyslových, tak neprůmyslových. Podíl průmyslových emisí v této oblasti může být podstatně vyšší, než na polské straně, vzhledem k tomu, že koncentrace průmyslu je větší na menším území, než jak je tomu v případě Slezského Vojevodství. Dalším faktorem způsobujícím vysoké koncentrace znečišťujících látek je již zmíněný tvar reliéfu - topografie (nejprůmyslovější část zájmové oblasti leží v pánvi a říčních údolích obklopených poměrně vysokým pohořím). To způsobuje, že inverzní situace jsou zde častější a delší než na polské straně. Je nutné rovněž zmínit pravděpodobně významný podíl přeshraničního znečištění z polských zdrojů při výskytu vysokých koncentrací znečištění za nepříznivých meteorologických podmínek. Tyto situace obvykle nastávají při slabém východním a severovýchodním proudění. To může způsobovat přenos zejména neprůmyslového znečištění z polské strany. Na území polských obcí v zájmové oblasti jsou rovněž překračovány limitní koncentrace sledovaných znečišťujících látek. Na základě výsledků modelování (Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) lze konstatovat, že hlavními problémy v zájmové oblasti jsou na polské straně taktéž nadlimitní koncentrace PM 10, PM 2,5 a látek obsažených v prachových částicích, zejména polycyklických aromatických uhlovodíků, jejichž ukazatelem je benzo(a)pyren. Analýza zdrojů a velikosti emisí jednoznačně v polské části ukazuje významnou roli lokálních topenišť. Vysoké koncentrace výše zmíněných znečišťujících látek se vyskytují jak v městských oblastech, tak v oblastech mimo města. Situaci zhoršuje nepříznivý tvar a využití terénu, jakožto i značně rozptýlená obytná zástavba. To je při stávajícím mikroklimatu příznivé pro výskyt dlouhých období s nízkou rychlostí větru, Str. 13

19 se sklonem k hromadění znečištění z nízkých zdrojů znečišťování pod inverzní vrstvou. Bezvýznamný není v polské části ani vliv dopravy, neboť v zájmové oblasti se nacházejí hlavní tepny tranzitní dopravy na jih a komunikace vedoucí do horských oblastí (cíle víkendové rekreace). K tomu se přidávají emise z velkých průmyslových zdrojů (je zde soustředěn průmysl okolo těžby a zpracování černého uhlí doly, teplárny, elektrárny, koksovna, strojní průmysl atd.), ze zemědělství a služeb. Tato skutečnost se pak odráží ve špatné kvalitě ovzduší. Epizody s extrémně vysokými koncentracemi znečišťujících látek (smogové situace) nastávající v zimním období byly jedním ze základních problémů výzkumu v rámci projektu AIR SILESIA. Jsou ve značné míře určovány meteorologickými podmínkami v oblasti, čímž se rozumí jednak synoptická situace (typ atmosférického proudění), a jednak místní meteorologické podmínky měřené ve státních sítích meteorologických stanic po obou stranách hranice. Proto s ohledem na vyhodnocení růžic směrovosti znečištění v některých situacích dochází k přenosu z Čech, a v jiném případě k přenosu znečištění z Polska. Podrobně se v rámci projektu tímto přenosem zabývalo Zadání č. 8: Hodnocení transhraničního přenosu znečišťujících látek. Úplné texty odborných zpráv ze Zadání č. 1: Identifikace problémů kvality ovzduší ve sledované oblasti i ze Zadání č. 8: Hodnocení transhraničního přenosu znečišťujících látek jsou k dispozici na webovém rozhraní projektu nebo u jednotlivých partnerů projektu. Základním podkladem pro hodnocení imisního zatížení znečišťujícími látkami, který je dále rovněž využíván pro korekci výsledků v rámci modelování systémem ADMoSS jsou data z imisního monitoringu. Stanice imisního monitoringu a naměřené průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM 10 na těchto stanicích v letech 2006 a 2010, uvádí Tab. č. 2. Zdrojem naměřených dat jsou Český hydrometeorologický ústav Str. 14

20 (ČHMÚ) a Wojwodski Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ). Rozložení monitorovacích stanic znázorňuje následující Obr. č. 4. Tab. č. 2: Výsledky imisního monitoringu na monitorovacích stanicích v zájmovém území Kód stanice Název Klasifikace Průměrné roční koncentrace PM 10 [μg/m 3 ] PL0217A Glubczyce B/U/R PL0218A Kedzierzyn-Kozle B/U/R PL0234A M. Bielsko-Biala B/U/R PL0239A M. Rybnik B/U/R PL0241A Wodzislaw Slaski B/U/R PL0240 Pszczyna B/U/R TBKR Bílý Kříž B/R/N-REG TBOM Bohumín B/S/RI TCEL Čeladná B/R/N TCER Červená B/R/N TCTN Český Těšín B/U/R TFMI Frýdek-Místek B/S/R THAR Havířov B/U/R TKAO Karviná-ZÚ T/U/R TKAR Karviná B/U/R TNUJ Návsí u Jablunkova B/R/N TOBA Ostrava-Bartovice I/S/IR TOCB Ostrava-Českobratrská T/U/CR TOFF Ostrava-Fifejdy B/U/R TOPO Ostrava-Poruba/ČHMÚ B/S/R TOPR Ostrava-Přívoz I/U/IR TORV Orlová B/U/R TOVK Opava-Kateřinky B/U/R TSTD Studénka B/R/A-NCI TTRK Třinec-Kanada B/U/R TTRO Třinec-Kosmos B/U/R TVER Věřňovice B/R/AI-NCI TOZR Ostrava-Zábřeh B/U/R TOMH Ostrava-Marianské Hory I/U/IR TOPU Ostrava-Poruba IV. B/U/R TZBY Zbyslavice B/R/RA-NCI Pozn.: Hodnoty zvýrazněné červeně překračují roční imisní limit 40 μg/m 3. Str. 15

21 Obr. č. 4: Znázornění rozložení monitorovacích stanic Str. 16

22 4 Charakteristika zdrojů Zdroje znečišťování ovzduší definuje zákon ČR č. 201/2012 Sb. [3]. Rozlišuje: Stacionární zdroje, což jsou ucelené technicky dále nedělitelné stacionární technické jednotky nebo činnosti, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat ovzduší. Mobilní zdroje, což jsou samohybné a další pohyblivé, případně přenosné technické jednotky vybavené spalovacím motorem, pokud tento slouží k vlastnímu pohonu nebo je zabudován jako nedílná součást technologického vybavení. Spalovací stacionární zdroje, což jsou stacionární zdroje, ve kterých se oxidují paliva za účelem využití uvolněného tepla. Pro účely modelování je za zdroj považován jednotlivý komín či výduch. Proto se v této zprávě používá pojem zdroj právě v tomto smyslu (není-li uvedeno jinak). Pro účely modelování jsou antropogenní zdroje děleny dle svého charakteru do tří základních skupin: Průmyslové zdroje Lokální topeniště Automobilová doprava Průmyslové stacionární, resp. průmyslové spalovací stacionární zdroje jsou pro účely modelování reprezentovány body (komín, výduch), umístěnými v souřadném systému S-JTSK. Spalovací stacionární zdroje malých výkonů, tzv. lokální topeniště, jsou reprezentovány sítí plošných zdrojů o zvolené velikosti buňky 200 m. Mobilní zdroje, v případě této studie silniční doprava, jsou reprezentovány sítí liniových zdrojů, která kopíruje průběh silniční sítě. Str. 17

23 Předmětem modelování v systému ADMoSS v rámci Zadání č. 5 jsou všechny skupiny zdrojů znečišťování ovzduší po obou stranách hranice zpracované stejným způsobem do jednotných databází v rámci řešení Zadání č. 3: Inventarizace a charakteristika zdrojů znečištění. Závěrečná zpráva z řešení tohoto zadání a vstupní data o zdrojích použitá pro modelování jsou k dispozici na webovém rozhraní projektu nebo u jednotlivých partnerů projektu. 4.1 Průmyslové zdroje Průmyslové zdroje na české straně modelované oblasti Data o průmyslových zdrojích znečišťování ovzduší jsou na českém území dostupná v digitální podobě ve formě výstupů z relační databáze REZZO. Správcem této databáze je partner projektu ČHMÚ. Výchozím podkladem pro tuto databázi jsou údaje Souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší za daný rok. Data o průmyslových zdrojích znečišťování byla pro oba modelované roky 2006 a 2010 dodána ve formě tabulek exportovaných z příslušné relační databáze, ve které jsou uložena všechna data potřebná pro modelování rozptylu znečišťujících látek pro jednotlivé komíny/výduchy. Dodaná data byla verifikována podle poplatkové databáze úřadu Moravskoslezského kraje. Prostorový charakter těchto dat je dán polohou komínů či výduchů. Databáze REZZO disponuje obvykle souřadnicemi zdrojů, případně adresou provozovny. Lokalizace byla dle zkušeností z předchozích studií přezkoumána a upřesněna podle leteckých snímků resp. místním šetřením. Do modelování byly na české straně zahrnuty všechny průmyslové zdroje (dle původní legislativy kategorie zvláště velké a velké zdroje a střední zdroje) s přesností na jednotlivé komíny a výduchy, které leží na zájmovém území a v okruhu do 50 km od jeho hranice. Data použitá pro modelování jsou dostupná na webové stránce projektu Str. 18

24 Ze zpracování podkladových dat vyplývá, že k roku 2006 se na české straně v zájmové oblasti a do 50 km od hranice zájmové oblasti nacházelo celkem 3793 průmyslových zdrojů znečišťování ovzduší, které produkovaly emise PM 10. V roce 2010 to pak bylo 2025 průmyslových zdrojů. Rozložení průmyslových zdrojů v zájmovém území pro oba roky je zobrazeno ve formě map s odborným obsahem v Mapových přílohách k této zprávě Průmyslové zdroje na polské straně modelované oblasti Data o průmyslových zdrojích znečišťování byla za polskou stranu dodána z různých zdrojů, a tedy ve velmi rozdílné kvalitě a různých formátech. Jednalo se většinou o databáze úřadů Vojvodství, databáze WIOŚ, databáze partnerů atd. Data za rok 2006 byla dodána za Slezské Vojvodství v generalizaci za celou provozovnu. Za Malopolské Vojvodství pak podobně, ovšem byla dodána data platná k roku Podrobná data s přesností na jednotlivé výduchy se za tento rok v těchto případech nepodařilo získat. Podle dodatečné kontroly byly většinou zdroje řádně lokalizovány na území závodu, v ostatních případech byla provedena dodatečná lokalizace. Technické parametry potřebné pro modelování byly u jednotlivých provozoven uvedeny. Za Opolské Vojvodství byla dodána data za jednotlivé komíny a výduchy v rámci provozoven, zdroje však nebyly lokalizovány. Proto byla provedena dodatečná lokalizace jednotlivých výduchů v rámci průmyslových podniků. U některých zdrojů rovněž chyběly technické parametry zdrojů potřebné pro modelování. Tyto byly doplněny odborným odhadem podle zkušeností s modelováním obdobných typů zdrojů. Dodávka dat za rok 2010 se za polskou část území ukázala jako velmi problematická a pozdržela o více než rok ukončení zadání č. 3. Za území Slezského Vojvodství byla za rok 2010 dodána data za jednotlivé výduchy, ovšem bez lokalizace a s neúplnými technickými parametry potřebnými pro modelování. Souřadnice byly dodány spolu s daty o zdrojích za toto Vojvodství, která byla platná pro rok Str. 19

25 Databáze však vzhledem k nejednoznačnosti identifikátorů nebylo možné mezi sebou propojit. Stovky zdrojů byly proto lokalizovány ručně. Stejně byly doplňovány technické parametry zdrojů. Podobně tomu bylo s daty za rok 2010 v případě Malopolského Vojvodství. Data nebyla lokalizována, byla provedena dodatečná lokalizace a také doplnění chybějících technických parametrů. Data za Opolské Vojvodství byla za rok 2010 dodána pouze pro malé průmyslové zdroje, data za významné průmyslové zdroje byla dodána pouze za rok Tato data se ukázala jako totožná s původně dodanými daty z roku Data o zdrojích za rok 2010 byla proto odhadnuta dle veřejně dostupných informací o firmách na internetu, z výročních zpráv atp. Byly dohledány vždy emise za celou provozovnu a ty byly rozděleny na jednotlivé zdroje podle váhy tohoto zdroje v roce Dodatečná lokalizace zdrojů byla pro provedena v prostředí GIS pomocí digitálně zpracovaných leteckých snímků (ortofotomap), resp. podle místních šetření. Celý proces dodatečné lokalizace a doplňování technických parametrů byl velice pracný a časově náročný. Byly postupně zpracovány stovky výduchů. Tato práce však byla nezbytná proto, aby byly podklady pro modelování průmyslových zdrojů srovnatelné s podklady za českou stranu. Řádně lokalizované zdroje s přiřazenými technickými parametry jsou následně důležité z hlediska porovnatelnosti výsledků modelování pro tyto a nízké zdroje, jako jsou doprava a lokální topeniště. Do modelování byly na polské straně zahrnuty všechny průmyslové zdroje, které leží na zájmovém území a v okruhu do 50 km od jeho hranice, a to s přesností, s jakou to dovolila kvalita dodaných dat. Data použitá pro modelování jsou dostupná na webové stránce projektu Ze zpracování podkladových dat vyplývá, že k roku 2006 se na polské straně zájmového území do 50 km od jeho hranice nacházelo celkem 1200 průmyslových zdrojů znečišťování ovzduší, které produkovaly emise PM 10. V roce 2010 to pak bylo Str. 20

26 1598 průmyslových zdrojů. Rozložení průmyslových zdrojů v zájmovém území pro oba roky je zobrazeno ve formě map s odborným obsahem v Mapových přílohách k této zprávě. 4.2 Lokální topeniště Lokální topeniště jsou spalovací stacionární zdroje určené pro lokální vytápění prostor k individuálnímu bydlení (rodinné domy a byty). Tvoří významnou skupinu zdrojů znečišťování ovzduší s ohledem na jejich velké množství, umístění přímo v obytné zástavbě, relativně nízké komíny, tepelné výkony, použitá paliva a nižší kvalitu spalovacích zařízení. Provozovatelům lokálních topenišť zákon neukládá oznamovací povinnost. Jediná povinnost, která pro ně ze zákona vyplývá, je provozovat zdroje znečišťování ovzduší v souladu s podmínkami pro provoz těchto zařízení. Provozovatelé lokálních topenišť nemají povinnost oznamovat druh a spotřebu paliva, proto neexistuje žádná ucelená databáze s těmito údaji, ani informace o umístění těchto topenišť. Vzhledem k významnosti těchto zdrojů byla na Katedře ochrany životního prostředí v průmyslu, Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB TU Ostrava vyvinuta metodika pro analýzu jejich rozložení v zástavbě a pro reprezentaci pomocí sítě plošných zdrojů. V rámci tak rozhlehlého území, jaké zahrnuje projekt AIR SILESIA, nelze jednotlivé komíny lokálních topenišť vzhledem k jejich množství lokalizovat přímo Analýza rozložení lokálních topenišť S využitím GIS byla provedena analýza rozložení lokálních topenišť. Nejprve byly v digitální prostorové vrstvě zástavby identifikovány plošné objekty, které představují rodinné domy, resp. lokální topeniště. Vycházelo se z předpokladu, že rodinné domy jsou představovány polygony do určité velikosti. Tato velikost byla ověřována analýzou nad leteckými snímky, a pro danou oblast byla stanovena na Str. 21

27 220 m 2. Výběr byl dále upřesněn vyloučením objektů, které neobsahují údaje o adrese. Výstupem takovéto analýze pak bylo rozložení rodinných domů v zástavbě. Viz Obr. č. 5. Vybrané polygony byly nahrazeny pravidelnou sítí čtvercových buněk o rozměru 200 m, které pokrývají celou oblast a ve které se nacházejí studovaná lokální topeniště. Tato síť nahrazuje zástavbu rodinných domů. Každé buňce sítě byla dále přiřazena taková váha, která relativně odpovídá množství rodinných domů v její ploše. Obr. č. 5: Analýza rozložení rodinných domů Pro městskou zástavbu je však typický ještě další typ lokálních topenišť místní vytápění bytů v bytových domech (tzv. etážová topení). Jejich emise jsou lokalizovány do zástavby velkých obytných domů a uvedeným způsobem nemohou být identifikovány. Lze je však nalézt dalšími prostorovými analýzami v GIS. Po výpočtu emisí pro jednotlivé čtverce mohou být identifikovány čtverce s relativně vysokými emisemi a malou zástavbou rodinných domů. V těchto místech je pak Str. 22

ÍPRAVA PROSTOROVÝCH DIGITÁLNÍCH DAT

ÍPRAVA PROSTOROVÝCH DIGITÁLNÍCH DAT AIR SILESIA - IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ KVALITY OVZDUŠÍ V OBLASTI A ZPRACOVÁNÍ PROSTOROVÝCH DIGITÁLNÍCH DAT Ing. Irena Pavlíková, Doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D., RNDr. Jan Bitta, Ing. Daniel Hladký, Ing. Marta

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Shrnutí projektu Ostrava, Katowice, Zabrze - červenec 2013 Projekt je unikátní nejen rozsahem zpracovaných informací, ale rovněž rozsahem spolupráce českých a polských institucí. Poprvé byly informace

Více

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe (dopad stavby silnice prodloužená Rudná-hranice okr. Opava ) Vladimíra Volná Co je rozptylovástudie a pročse zpracovává - Modelové výpočty koncentrací znečišťujících

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.01610 Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Manažerské shrnutí

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

DLOUHODOBÝ VÝVOJ IMISNÍ ZÁTĚŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

DLOUHODOBÝ VÝVOJ IMISNÍ ZÁTĚŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI DLOUHODOBÝ VÝVOJ IMISNÍ ZÁTĚŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Jana Ostatnická ČHMÚ Beroun 9.-11. listopadu 21 Aglomerace Moravskoslezský kraj Aglomerace Moravskoslezský kraj je oblast s nejvíce znečištěným ovzduším

Více

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Jiří Pospíšil, Miroslav Jícha pospisil.j@fme.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013 ÝLEDKY MĚŘENÍ NEČIŠTĚNÍ ODUŠÍ mobilními vozy ČHMÚ pracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 213 Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. ladimíra olná Fotografie: Ing. Pavel molík MĚŘENÍ Měření

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová Modelování znečištění ovzduší Nina Benešová 2. května 2012 trocha historie druhy znečišt ujících látek a jejich vliv na člověka a životní prostředí k čemu je dobré umět znečištění modelovat typy modelů

Více

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Autor Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy snižování emisí Programy ke zlepšení kvality ovzduší Blok BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ostrava 29. června 2010 O projektu Název prioritní osy a oblasti podpory: Posilování dostupnosti, ochrana ŽP

Více

C.5. Analýza příčin znečištění

C.5. Analýza příčin znečištění C.5. Analýza příčin znečištění Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 Na území zóny CZ08Z Moravskoslezsko bylo překročení imisního limitu prostorovou interpretací dat ČHMÚ stanoveno v 7

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Projekt AIR SILESIA Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu / System informacji o jakości powietrza na obszarze Pogranicza Polsko Czeskiego

Více

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 1 8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 Zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v registru emisí a stacionárních zdrojů podle 7, odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.,

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu Informace o práci ČHMÚ na projektu Libor Černikovský, Zdeněk Blažek, Blanka Krejčí, Vladimíra

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 1 Základní údaje

Více

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Část díla: Pořizovatel: Územní plán Liberec - Koncept Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Magistrát města Liberec

Více

AIR PROGRES CZECHO-SLOVAKIA

AIR PROGRES CZECHO-SLOVAKIA AIR PROGRES CZECHO-SLOVAKIA Rozptylová studie 2012 Ostrava, 2014 Název projektu: Společná studie pro zachování životního prostředí zaměřená na zkoumání příčin zhoršené kvality ovzduší v československém

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek dem

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek dem Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek 21. října 2010, Karlov pod Pradědem dem O projektu Název prioritní osy a oblasti podpory: Posilování dostupnosti,

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Obrázek 40: Příspěvek skupiny sekundárních aerosolů k průměrné

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI. Jiří Jedlička, Libor Špička

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI. Jiří Jedlička, Libor Špička NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI Jiří Jedlička, Libor Špička Obsah Informace ze zahraničí Definice nízkoemisních zón Kvalita ovzduší v MSK Příklad Závěr Zahraniční zkušenosti Realizace a plán

Více

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Emisní databáze Registr emisí a stacionárních zdrojů (REZZO) Bilance emisí od r. 2000 Historické údaje o emisích stacionárních zdrojů

Více

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Zpracoval: ing. Pavel Cetl Brno, červenec 2013 Obsah OBSAH...3

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem Oddělení modelování a expertíz, OOČO Hradec

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod

Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod Příloha 5/A Emise z dopravy Lokalita Praha Úvod 1. Úvod Doprava a jí produkované emise jsou v posledních letech stále větším problémem, a to nejen ve velkých městech, ale i v okolí páteřních komunikací

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Obsah 1. ÚVOD... 4 2. SROVNÁNÍ PROTOTYPŮ JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ S PODPISEM ZDROJE... 4 2.1 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY... 4 2.2 TĚŽKÉ KOVY...

Více

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 II. 1. Emisní inventura Zpracování této zprávy ukládá nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Hodnocení úrovně koncentrace PM 1 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Projekt č. TA12592 je řešen s finanční podporou TA ČR Znečištění ovzduší

Více

OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2014 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE

ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE Praha 17. 2. 2015 ISPOP úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE Ing. Pavel Machálek (ČHMU) Přehled témat: Náležitosti ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatkového přiznání,

Více

H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL

H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL Míra narušení prostředí hlukem je dokumentována modelem prognózované hlukové zátěže, vyjádřené izofonami hluku ve výkrese G2.

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO Je prokázáno, že znečištění ovzduší na Ostravsku pochází ze čtyř zdrojů: průmyslových podniků, lokálních topenišť, dopravy a emisí, které pocházejí z Polska. Studie Zdravotního ústavu prokázala, že v období

Více

Zpráva z realizace úkolu č. 2: Příprava prostorových digitálních dat

Zpráva z realizace úkolu č. 2: Příprava prostorových digitálních dat Zpráva z realizace úkolu č. 2: Příprava prostorových digitálních dat Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Autoři: Ing. Irena Pavlíková RNDr. Jan Bitta Koordynator zadania: dr inż. Krzysztof

Více

Raport syntetyczny z realizacji zadania / Souhrnná zpráva úkolu

Raport syntetyczny z realizacji zadania / Souhrnná zpráva úkolu System informacji o jakości powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w rejonie Śląska i Moraw / Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko- Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ podrobné hodnocení lokality Rýmařov. 1 www.zuova.cz

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ podrobné hodnocení lokality Rýmařov. 1 www.zuova.cz 1 OBSAH 1. Úvod 3 2. Vzorkování imisí 4 3. Emisní inventura 13 4. Modelové výpočty pro stanovení původců znečištění 17 5. Závěr 21 6. Přílohy 22 2 1. Úvod Kvalita ovzduší, nejen v Moravskoslezském kraji,

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - SOC - aktualizace rozptylové studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha 21. 5. 2014 Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace:

Více

Imisní zátěž v obcích Moravskoslezského kraje

Imisní zátěž v obcích Moravskoslezského kraje Imisní zátěž v obcích Moravskoslezského kraje Blanka Krejčí Seminář Škodliviny v ovzduší vznikající spolu-spalováním komunálního odpadu v domácnostech, Horní Bečva 18. 19. 6. 2015 Zdroj: Znečištění ovzduší

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší 20. července 2011 návrh zákona projednán vládou Na podzim

Více

Dílčí měření kvality ovzduší nad česko-polským příhraničím v rámci projektu AIR SILESIA

Dílčí měření kvality ovzduší nad česko-polským příhraničím v rámci projektu AIR SILESIA Dílčí měření kvality ovzduší nad česko-polským příhraničím v rámci projektu AIR SILESIA Fory T., Hadinger J., Hladík M. 23. konference znečištění ovzduší a zdraví Špičák 23. 4. 2014 Úvodem V rámci projektu

Více

Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší 2008-2009

Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší 2008-2009 Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší Popis imisní a emisní situace na území města Ostravy, přenosu emisí z okolních měst, vlivu dopravy a dálkového přenosu z Polska,

Více

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech Autor: Jiří Huzlík, Jiří Pospíšil CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České

Více

Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu

Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu Zpracoval(a): Marek Bruštík Datum: 18.6.2015 Obsah Kvalita ovzduší z pohledu Moravskoslezského kraje Kvalita ovzduší Moravskoslezského

Více

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Řídícím pracovištěm je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen magistrát

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ V: TEORIE A PRAXE 3.-5. listopadu 2009, Hotel Gomel, České Budějovice 1

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ V: TEORIE A PRAXE 3.-5. listopadu 2009, Hotel Gomel, České Budějovice 1 Modelování příčin zhoršené kvality ovzduší na Ostravsku a vliv možných řešení Doc. Ing. Petr Jančík, PhD. Ing. Irena Pavlíková OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ V: TEORIE A PRAXE 3.-5. listopadu 2009, Hotel

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013 Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů Cíl měření Cílem měření intenzity dopravy je získat hodnoty, které odpovídají skutečné intenzitě provozu

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru. Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR

Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru. Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR Motivace a cíle výzkumu Vznik nové vodní plochy mění charakter povrchu (teplotní charakteristiky,

Více

Hodnocení rozptylových podmínek ve vztahu ke koncentracím znečišťujících látek. Josef Keder Hana Škáchová

Hodnocení rozptylových podmínek ve vztahu ke koncentracím znečišťujících látek. Josef Keder Hana Škáchová Hodnocení rozptylových podmínek ve vztahu ke koncentracím znečišťujících látek Josef Keder Hana Škáchová VENTILAČNÍ INDEX Jako parametr hodnotící podmínky rozptylu navržen ventilační index (VI), který

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 28181/2005-16000 Metodický pokyn k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Určeno: K využití: státním podnikům Povodí Zemědělské

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ

PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ Vladimír Adamec 1, Bohumil Pokorný 2, Roman Ličbinský 1, Jiří Huzlík 1, Andrea Krumlová 2 1 Centrum dopravního výzkumu, ČR Zdravotní ústav se sídlem

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ. S STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Významnost bude stanovena na základě odhadu jejich

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX.

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. výzvu 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci),

Více

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc. Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.cz) Poskytovatel datové sady Název datové sady Stručný popis

Více

Shrnutí. C.1.5 Oxid dusičitý

Shrnutí. C.1.5 Oxid dusičitý Shrnutí Nadlimitní koncentrace benzenu jsou měřeny na 1 lokalitě imisního monitoringu. Překročení imisního limitu je dosahováno na 0,1 0,4 % plochy území aglomerace CZ08A Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek.

Více

Mgr. Jan Macoun, PhD. Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Modelový systém AIRVIRO BK7 - Specializované modelové systémy

Mgr. Jan Macoun, PhD. Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Modelový systém AIRVIRO BK7 - Specializované modelové systémy Autor Mgr. Jan Macoun, PhD. Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Modelový systém AIRVIRO Blok BK7 - Specializované modelové systémy Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel redakční

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

O MOŽNOSTI ADJUSTACE IMISNÍCH KONCENTRACÍ NA METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY. RNDr. Josef Keder, CSc.

O MOŽNOSTI ADJUSTACE IMISNÍCH KONCENTRACÍ NA METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY. RNDr. Josef Keder, CSc. O MOŽNOSTI ADJUSTACE IMISNÍCH KONCENTRACÍ NA METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY RNDr. Josef Keder, CSc. Zadání úlohy V souladu s požadavkem zadavatele (MŽP) bude zpracována metodika, umožňující oprostit průměrné

Více

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY A VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23.10.2014 Hrotovice Jan Karel, ATEM Ateliér ekologických

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Ing. Jan TESLA, Ing. Igor IVAN, Ph.D. INSTITUT GEOINFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Cíle projektu Zpracování dat o dopravních

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ...

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ... 1 Obsah 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 NÁZEV PROJEKTU/ŽADATEL... 6 MÍSTO REALIZACE... 6 NÁZEV KRAJE... 6 NÁZEV MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU...

Více

OBSAH. 1. Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřicích lokalit pro vyhlašování smogových situací..

OBSAH. 1. Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřicích lokalit pro vyhlašování smogových situací.. ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÁSTKA 9 OBSAH SDĚLENÍ 1. Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřicích lokalit pro vyhlašování smogových situací..1 DODATEK KE SMĚRNICI MŽP,

Více

Integrovaný projekt LIFE v programovacím období 2014 2020 zaměřený na zlepšení kvality ovzduší v ČR/PL/SR pohraničí

Integrovaný projekt LIFE v programovacím období 2014 2020 zaměřený na zlepšení kvality ovzduší v ČR/PL/SR pohraničí Integrovaný projekt LIFE v programovacím období 2014 2020 zaměřený na zlepšení kvality ovzduší v ČR/PL/SR pohraničí Počátky tvorby mezistátního projektu zaměřeného na zlepšení kvality ovzduší Projekt Společná

Více