I/65 Křižovatka Dobrá Voda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I/65 Křižovatka Dobrá Voda"

Transkript

1 20.1.d I/65 Křižovatka Dobrá Voda Rozptylová studie Zpracoval: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č. osvědčení 2358a/740/03 z , prodlouženo dne rozhodnutím MŽP č.j. 2187/820/08/DK, autorizace platná dle 42, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb.) Datum: Zakázka č.: 16/0905 Počet stran: 20 Výtisk číslo: EkoMod, Gagarinova 779, Liberec 7, kancelář Nová 332, Liberec 10 Tel: , ,

2 OBSAH 1. ÚVOD PODKLADY Podklady předané objednatelem Podklady zhotovitele Literatura Legislativní podklady METODIKA VÝPOČTU Použitý výpočetní program Imisní limity VSTUPNÍ ÚDAJE Stručný popis řešení Intenzita dopravy EMISNÍ CHARAKTERISTIKA Posuzované látky Emisní faktory CHARAKTERISTIKA LOKALITY Meteorologické údaje Současná imisní situace v lokalitě Referenční body VÝSLEDKY VÝPOČTU IMISNÍ SITUACE Prezentace výsledků Přírůstek emisí z dopravy k imisní situaci Celková imisní situace ZÁVĚR

3 1. Úvod Posuzovaným záměrem je úprava silnice I/65 v úseku cca km 3,850 do cca km 4,500 mezi stávající křižovatkou silnice I/65 se silnicí III/2879 a křižovatku I/65 se silnicí III/2878 a s tím související úprava křižovatky Dobrá Voda a nové napojení silnic III/2878 a III/2879. Realizace záměru nevyvolá zvýšení intenzity dopravy po posuzovaném úseku komunikace. Předkládaná rozptylová studie posuzuje vliv dopravy po rekonstruovaném úseku silnice I/65 na imisní situaci v jejím okolí a v nejbližší obytné zástavbě. Výsledné hodnoty imisí jsou porovnány s limitními hodnotami. Hodnoceny jsou plynné polutanty charakteristické pro automobilovou dopravu oxid dusičitý NO 2, tuhé znečišťující látky a z uhlovodíků benzen a benzo(a)pyren. Úroveň znečištění je charakterizována hodnotami průměrných ročních a maximálních krátkodobých koncentrací uvedených škodlivin. Výsledky jsou prezentovány formou izoliniových map. Hodnocení je provedeno pro výhledový rok Podklady 2.1 Podklady předané objednatelem [1] I/65 Křižovatka Dobrá Voda. Základní údaje o stavbě. Valbek, spol. s r. o., Liberec 09/2016. [2] I/65 Dobrá Voda. Technická studie. Valbek, spol. s r. o., Liberec 10/2015. [3] I/65 Křižovatka Dobrá Voda. Situace, podélný profil. Výkresy ve formátu dwg. Valbek, spol. s r. o., Liberec 10/ Podklady zhotovitele [4] Výpočtový program SYMOS 97, verze [5] Program pro výpočet emisních faktorů automobilové dopravy MEFA 13. [6] Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území ČR. Mapa pětiletých průměrů Internetová stránka ČHMÚ Praha. [7] Terénní průzkum území. 2.3 Literatura [8] TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. doplněné vydání). Schváleno Ministerstvem dopravy s účinností od 12. října EDIP s.r.o., Plzeň Legislativní podklady [9] Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. [10] Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. [11] Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ke zpracování rozptylových studií. Příloha č. 1: Metodická příručka k modelu SYMOS97 aktualizace [12] Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ke zpracování rozptylových studií. Příloha č. 2: Metodika výpočtu velikostních frakcí částic PM 10 a PM 2,5 v emisích tuhých znečišťujících látek. [13] Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ke zpracování rozptylových studií. Příloha č. 3: Metodika výpočtu resuspendovaných částic tuhých znečišťujících látek z povrchu zpevněných komunikací. 3

4 3. Metodika výpočtu 3.1 Použitý výpočetní program Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle metodiky SYMOS 97 [11], platné od roku 1998 a upravené v roce 2003 podle platné legislativy na verzi Metodika vychází z rovnice difúze, založené na aplikaci statistické teorie turbulentní difúze, popisující rozptyl příměsí z kontinuálního zdroje ve stejnorodé stacionární atmosféře. Rovnice pro rozptyl škodlivin vychází z Gaussova normálního rozdělení trojrozměrném prostoru, kde ve směru proudění vzduchu převládá transport znečišťujících látek nad difúzí. Tato metodika umožňuje výpočet kumulovaného znečištění od většího počtu zdrojů. Do výpočtu zahrnuje i korekce na vertikální členitost terénu. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů a doby překročení zvolených hraničních koncentrací. Počítá se stáčením směru a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru i různé třídy teplotní stability atmosféry. Metodika umožňuje výpočet krátkodobých hodinových koncentrací a průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek. Pro CO provádí výpočet 8mi hodinových průměrných koncentrací a pro SO 2 a PM 10 umožňuje výpočet 24hodinových koncentrací. V souladu s platnou legislativou zajišťuje výpočet imisních koncentrací NO 2 a PM 10. Zpracovatel rozptylové studie je držitelem licence programu SY- MOS97v2003, verze Imisní limity Pro látky emitované do ovzduší jsou stanoveny imisní limity v příloze č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší [9]. Tabulka 1 Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí pro vybrané látky Znečišťující látka doba průměrování imisní limit maximální počet překročení Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg/m kalendářní rok 40 µg/m 3 - Benzen 1 kalendářní rok 5 µg/m 3 - Částice PM hodin 50 µg/m kalendářní rok 40 µg/m 3 - Částice PM 2,5 1 kalendářní rok 25 µg/m 3 - Tabulka 2 Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystém a vegetace Znečišťující látka doba průměrování imisní limit Oxidy dusíku 1) 1 kalendářní rok 30 µg/m 3 4

5 1) Součet objemových poměrů (ppb v ) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého Tabulka 3 Imisní limity pro celkový obsah látky v částicích PM 10 pro ochranu zdraví lidí Znečišťující látka doba průměrování imisní limit Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 ng/m 3 4. Vstupní údaje 4.1 Stručný popis řešení Stavba řeší úpravu silnice I/65 v úseku cca km 3,850 do cca km 4,500. Jedná se o úsek od stávající křižovatky silnice I/65 se silnicí III/2879 po křižovatku I/65 se silnicí III/2878. V daném úseku jsou na úkor zpevněné krajnice umístěny dvě autobusové zastávky pro obyvatele Dobré Vody. Stavbou dojde k úpravě šířkového uspořádání silnice I/65 na kategorii S11,5/2+1/70, k vybudování autobusových zálivů a úpravě křižovatky Dobrá Voda. Tím dojde k zrušení dvou stávajících křižovatek, které budou řešeny z této upravené křižovatky přeložkou silnice III/2879. Silnice I/65 v celém posuzovaném úseku stoupá v podélném sklonu 2,7 %. Maximální povolená rychlost na komunikaci je 90 km/h. Předpokládané rychlosti dopravního proudu pro potřebu modelování: OA 90 km/h, NA 85 km/h. 4.2 Intenzita dopravy Intenzita dopravy po posuzovaném úseku silnice I/65 nebude záměrem ovlivněna. Výhledové intenzity dopravy v roce 2030 vycházejí z výsledků sčítání dopravy v roce 2010, pro výhledový rok navýšené růstovými koeficienty podle metodiky MD [8]. Z detailních výsledků sčítání dopravy byly převzaty hodnoty stanovené pro hlukové a emisní výpočty. Tabulka 4 Odhad intenzity dopravy po silnici I/65 v posuzovaném úseku v roce 2030 Doprava OA NA celkem I/65 sčítací úsek , , rok růst. koeficienty 2030/2010 1,51 1,12 - I/65 odhad

6 Obr.č. 1 I/65 Křižovatka Dobrá Voda, přehledná situace (zdroj: Valbek spol. s r.o.) 5. Emisní charakteristika 5.1 Posuzované látky Automobilová doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovaných pohonných hmot široké spektrum emisí. Některé z nich jsou dominantní a typické pro provoz vozidel se zážehovým nebo vznětovým motorem a některé jsou oproti jiným zdrojům emisí relativně bezvýznamné. Nejvýznamnější emise, charakteristické pro automobilovou dopravu jsou: oxidy dusíku (NO x ), tuhé znečišťující látky (frakce PM 10 a PM 2,5 ), uhlovodíky (C x H y ). Z uhlovodíků jsou jako karcinogeny hodnoceny jednak zástupce skupiny těkavých organických látek benzen a dále benzo(a)pyren (polycyklický aromatický uhlovodík). Při posuzování vlivu automobilové dopravy na životní prostředí se jako charakteristická škodlivina uvažují oxidy dusíku (NO x ), kde podíl dopravy na celkové koncentraci může ve velkých městech tvořit až %. Emise oxidů dusíku jsou výrazně vyšší při nízkých a velmi vysokých rychlostech. Vzhledem k tomu, že jejich produkce rapidně stoupá až od určitých kritických teplot ve spalovacím prostoru, není produkce NO x výrazně vyšší při omezení plynulosti provozu (kongesce v okolí křižovatek ap.). Uhlovodíky, jako skupina organických polutantů, se nedají jednoduše charakterizovat. Uvádí se přibližně 400 organických sloučenin obsažených ve výfukových plynech. Jejich množství a škod- 6

7 livost se mění od minimálních po poměrně vysoké hodnoty. Jedná se o saturované a nesaturované alifatické uhlovodíky, aromatické uhlovodíky včetně jejich polycyklických sloučenin, sloučenin obsahujících kyslík včetně aldehydů, ketonů, alkoholů, éterů. Množství emitovaných uhlovodíků je výrazně závislé na režimu a stylu jízdy. 5.2 Emisní faktory Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny automobilů v roce 2030 byl použit program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA 13 (představující aktualizovanou komerční nadstavbu programu MEFA 02, publikovaného jako oficiální zdroj emisních faktorů ve Věstníku ministerstva ŽP č.10/2002). Program při výpočtu zohledňuje podélný sklon vozovky, plynulost provozu, studené starty vozidel, resuspenzi prachových částic z vozovky. Pro konkrétní rok je v programu implementováno složení vozového parku podle splnění normy EU- RO. Tabulka 5 Emisní faktory pro vozový park pro rok 2030 NO x PM 10 PM 2,5 benzen b(a)p g/km/voz µg/km/voz podélný sklon 2,7 % OA 0,2279 0,0136 0,0097 0,0031 5,2128 TNA 1,2580 0,1879 0,1426 0, ,5871 Tabulka 6 Emisní faktory resuspenze prachových částic PM 10 PM 2,5 b(a)p g/km/voz µg/km/voz OA 0,0385 0,0093 0,4615 TNA 0,4308 0,1042 5,1617 Pro výpočet imisí z automobilové dopravy byla komunikace rozdělena na úseky délky cca 50 m. Pro každý úsek byla v závislosti na podélném sklonu vozovky stanovena z emisních faktorů emisní vydatnost pro jednotlivé látky. 6. Charakteristika lokality 6.1 Meteorologické údaje Pro výpočty byla použita růžice pro lokalitu Rychnov u Jablonce n.n. (tabulka 7). Dominantní situaci v lokalitě představují větry s rychlostí do 2,5 m/s (se středem třídy 1,7 m/s). Tato situace zahrnuje 57 % z celkové doby (včetně bezvětří). Na vítr o rychlosti vyšší se střední rychlostí 7

8 2,5 m/s připadá téměř 35 % časového fondu, rychlost nad 7,5 m/s má četnost 8 %. Převládají větry západního směru (západní 18%, jihozápadní 16%, severozápadní 13%), nejnižší je četnost jihovýchodního a východního větru (4 %). Z tabulky je vidět, že na III. a IV. třídu stability ovzduší, které jsou nejčastější na území Čech, připadá 52,2 %. Konvektivní atmosféra, při které dochází k výraznému přízemnímu znečištění z blízkých komínů, je zastoupena pouze 21,4 %, a to mimo hlavní topné období. Špatné rozptylové podmínky (tj. superstabilní a stabilní zvrstvení atmosféry s častým výskytem inverzních situací) lze očekávat po 26,4 % roční doby. Tabulka 7 Odhad větrné růžice pro lokalitu ve výšce 10 m nad povrchem v % Třída stability Rychlost větru m/s S SV V JV J JZ Z SZ calm I 1,7 1,40 2,56 0,20 0,17 0,34 0,56 0,66 0,08 6,37 II 1,7 1,91 1,63 0,47 0,43 1,18 1,92 2,02 0,35 4,34 II 5,0 0,06 0,00 0,02 0,03 0,14 0,06 0,05 0,10 III 1,7 1,52 1,38 0,40 0,43 1,21 2,37 2,97 0,40 1,76 III 5,0 2,18 0,56 0,36 1,00 2,57 1,57 1,62 2,35 III 11,0 0,04 0,00 0,00 0,02 0,06 0,10 0,06 0,06 IV 1,7 0,59 0,56 0,20 0,18 0,56 1,17 1,25 0,13 1,61 IV 5,0 2,31 0,31 0,20 0,58 1,41 2,28 2,83 3,27 IV 11,0 0,70 0,06 0,06 0,53 1,12 1,92 2,03 1,37 V 1,7 0,37 0,75 1,81 0,20 1,03 1,60 1,91 3,85 0,92 V 5,0 0,55 0,19 0,28 0,43 1,38 2,45 2,60 1,04 Celkem 11,00 8,00 4,00 4,00 11,00 16,00 18,00 13,00 15,00 Stabilita atmosféry je dána jejím vertikálním tepelným zvrstvením. Jednotlivé třídy stability lze charakterizovat následovně: I. stabilitní třída superstabilní - vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba volných inverzních stavů. Výskyt v nočních a ranních hodinách, především v chladném půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s. II. stabilitní třída stabilní - vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena inverzními situacemi. Maximální rychlost větru 3 m/s. Výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku. III. stabilitní třída izotermní - projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle. V chladném období lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách. IV. stabilitní třída normální - dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru. Vyskytuje se přes den, v době, kdy nepanuje významně sluneční svit. Společně s III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy. V. stabilitní třída konvektivní - projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která může způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečisťujících látek. Nejvyšší rychlosti větru 5 m/s, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu. 8

9 6.2 Současná imisní situace v lokalitě V souladu s požadavky prováděcího předpisu k zákonu o ochraně ovzduší [10] se pro hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, které zveřejňuje ve formátu shapefile ČHMÚ na svých internetových stránkách. Tabulka 8 Průměrné imisní koncentrace za roky Znečišťující látka doba průměrování jednotka Dobrá Voda Rychnov, západní část NO 2 rok µg/m 3 11,9 13,0 PM 10 rok µg/m 3 19,3 19,7 24h, 36. max. µg/m 3 35,2 35,8 PM 2,5 rok µg/m 3 15,1 15,8 benzen rok µg/m 3 1,1 1,1 benzo(a)pyren rok ng/m 3 0,57 0,65 Imisní pozadí NO 2 je v regionu zjišťováno nejblíže ve stanici ČHMÚ Liberec. Výsledky měření krátkodobých koncentrací na této stanici nejsou pro posuzovanou lokalitu charakteristické. Posuzované území představuje lokalitu s mírnou imisní zátěží, imisní koncentrace včetně tuhých znečišťujících látek a benzo(a)pyrenu se zde pohybují s rezervou pod hodnotami krátkodobých i ročních imisních limitů. 6.3 Referenční body Jako podklady pro hodnocení imisní situace v okolí posuzované komunikace byly provedeny výpočty imisních hodnot v uzlech pravidelné čtvercové sítě. Byla použita výpočetní síť o rozměrech 1,4 x 1,0 km se stranou čtverce 20 m. Vypočítané hodnoty byly interpolovány do podrobnější sítě s krokem 10 metrů metodou nejmenší křivosti a z nich pak sestrojeny izoliniové mapy maximálních krátkodobých a průměrných ročních koncentrací sledovaných polutantů. Pro podrobné zhodnocení situace v okolí nové komunikace byly napočteny úplné výsledky imisního zatížení v několika referenčních bodech, charakterizujících nejbližší obytné lokality a objekty. Seznam referenčních bodů je uveden v následujícím textu a body jsou vyznačeny na obr.č Rádlo č.p Rychnov u Jablonce n.n. č.p Rychnov u Jablonce n.n. č.p Rychnov u Jablonce n.n. č.p Rychnov u Jablonce n.n. č.p

10 Obr.č. 2 Referenční body 10

11 7. Výsledky výpočtu imisní situace 7.1 Prezentace výsledků Všechny hodnoty koncentrací představují přírůstek koncentrací z automobilové dopravy po hodnocené komunikaci k imisní situaci v lokalitě, která je popsána v kapitole 6.2. Výsledky jsou prezentovány formou izoliniových map a pro vybrané referenční body v tabulkové formě. Izoliniové mapy imisních koncentrací posuzovaných škodlivin jsou na obr č Podrobně pro vybrané referenční body jsou prezentovány výsledky výpočtu v tabulkách T1 až T5 dále v textu. Pro NO x je prezentována pouze izoliniová mapa, pro tuto látku je stanoven imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace, nemá tedy smysl posuzovat imisní koncentrace této látky v obytných lokalitách. Vypočítané imisní koncentrace v podrobnějším členění pro uzly výpočetní sítě pro všechny varianty a všechny škodliviny nejsou vzhledem ke svému rozsahu prezentovány, ale jsou k dispozici u autora studie. 7.2 Přírůstek emisí z dopravy k imisní situaci Oxid dusičitý NO 2 Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého NO 2 z dopravy po silnici I/65 se budou pohybovat v setinách až prvních desetinách µg/m 3. Nejbližší zástavba lokality Dolní Dobrá Voda a obce Rychnov leží v pásmu přízemních koncentrací do 0,1 µg/m 3, s výjimkou domu č.p. 411, který stojí v bezprostřední blízkosti komunikace. Zde lze také očekávat nejvyšší roční přírůstek (bod 4, 0,127 µg/m 3 ), v ostatních referenčních bodech se budou roční koncentrace NO 2 na fasádách domů pohybovat do 0,075 µg/m 3. Krátkodobé koncentrace NO 2 v okolí komunikace budou v jednotkách µg/m 3, v obytné zástavbě nepřekročí 3,1 µg/m 3, to je cca 1,5 % krátkodobého limitu (bod č. 4 3,04 µg/m 3 ). 11

12 12

13 7.2.2 Oxidy dusíku NO x Roční imisí limit pro oxidy dusíku je stanoven pro ochranu ekosystémů a vegetace. Proto nejsou prezentovány výsledky výpočtu v referenčních bodech, které charakterizují blízkou obytnou zástavbu. Silice I/65 prochází v severní části sledovaném úseku zalesněným územím. Izolinie ročních koncentrací NO x jsou na mapě na obr.č. 5. Koncentrace v okolí komunikace jsou v desetinách µg/m 3, pouze v nejbližším okolí silnice mohou dosáhnout hodnoty přes 1,5 µg/m 3, to je 5 % ročního limitu Tuhé znečišťující látky částice PM 10 Zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek jsou především naftové motory nákladních vozidel, emisní faktory těchto automobilů jsou řádově vyšší než emisní faktory osobních automobilů. Významným zdrojem je také resuspenze prachu z vozovek při průjezdu vozidel. Hodnoty denních koncentrací částic PM 10 se v nejexponovanější dotčené zástavbě obce Rychnov a v lokalitě Dolní Dobrá Voda pohybují do 4 µg/m 3, to je na úrovni cca 8 % denního limitu. U nejbližšího obytného objektu (bod 4) to bude 5 µg/m 3. Vzhledem ke stávajícímu imisnímu pozadí v lokalitě zůstanou denní koncentrace PM 10 i s přitížením emisemi z komunikace v nejbližších obytných lokalitách s velikou rezervou pod hodnotou imisního limitu 50 µg/m 3. 13

14 Očekávané hodnoty průměrných ročních koncentrací PM 10 jsou v desetinách µg/m 3, maximálně do 0,4 µg/m 3 v okolí komunikace a do 0,2 µg/m 3 v převážné ploše nejbližší obytné zástavby. Roční koncentrace v nejexponovanějším místě lokality (dům č.p. 411) 0,31 µg/m 3 představuje cca 0,8 % roční limitní hodnoty. 14

15 15

16 7.2.4 Tuhé znečišťující látky částice PM 2,5 Pro částice PM 2,5 je stanovena jako limitní hodnota roční průměrná koncentrace 25 µg/m 3. Roční koncentrace vyvolané dopravou po silnici I/65 se přiblíží v okolí komunikace k hodnotě 0,2 µg/m 3, v dotčené obytné zástavbě v okolí komunikace budou do 0,1 µg/m 3. Nejvyšší očekávaná koncentrace 0,129 µg/m 3 u domu č.p. 411 představuje 0,5 % limitní hodnoty. 16

17 7.2.5 Benzen Pro benzen je stanovena jako imisní limit průměrná roční koncentrace 5 µg/m 3. Roční koncentrace benzenu se v obytné zástavbě i v nejbližším okolí komunikace budou pohybovat v hodnotách výrazně pod 0,25 % ročního limitu a jen výjimečně překročí hodnotu 0,01 µg/m 3. 17

18 7.2.6 Benzo(a)pyren V prezentovaných přírůstcích ročních koncentracích benzo(a)pyrenu z dopravy po silnici I/65 je zahrnut i příspěvek resuspenze prachu z průjezdu vozidel a v něm obsaženého benzo(a)pyrenu. Roční limit této látky je stanoven 1 ng/m 3. Přírůstek ročních koncentrací v okolí trasy komunikace se pohybuje v setinách ng/m 3, maximálně kolem 0,027 ng/m 3. Této hodnoty může dosáhnout v nejbližším obytném místě, v převážné části dotčené obytné zástavby nepřekročí 0,015 ng/m 3. 18

19 7.3 Celková imisní situace Celková imisní situace v lokalitě je příznivá, imisní koncentrace se v dotčeném území pohybují výrazně pod hodnotami příslušných limitů. Roční koncentrace všech látek, s výjimkou PM 2,5, dosahují maximálně hodnot kolem 50 % hodnoty imisního limitu, u PM 2,5 a benzo(a)pyrenu je to kolem 60 % limitní hodnoty. V následující tabulce jsou porovnány hodnoty stávajícího imisního pozadí (hodnota v zástavbě Dobré Vody z tabulky 8) s hodnotami maximálních imisních příspěvků v posuzovaných referenčních bodech (převážně v nejexponovanějších bodech č. 1 a 4). Tabulka 9 Porovnání hodnot imisního pozadí a imisních příspěvků záměru Zneč. látka doba průměrování stávající imisní pozadí max. imisí příspěvek záměru přitížení záměrem µg/m 3 µg/m 3 % NO 2 1 hodina 1) 3,07 1) 1 kalendářní rok 11,9 0,127 1,1 PM hodin 35,2 2) 5,04 14,3 1 kalendářní rok 19,3 0,31 1,6 PM 2,5 1 kalendářní rok 15,1 0,125 0,8 benzen 1 kalendářní rok 1,1 0,0106 1,0 benzo(a)pyren 3) 1 kalendářní rok 0,57 0,0266 4,7 1) 2) 3) není dostupná 36. maximální hodnota ng/m 3 Imisní příspěvek záměru nikde nezpůsobí překročení imisních limitů. Největší očekávané přitížení (cca 14,3 %) lze očekávat v případě denních koncentrací PM 10 v nejexponovanějším obytném místě (dům č.p. 411 v bezprostřední blízkosti komunikace), v případě ostatních látek se jedná o desetiny až jednotky procent hodnot stávajícího pozadí. V hodnocení jsou imisní koncentrace z provozu na silnici I/65 považovány za nový příspěvek ke stávajícímu imisnímu pozadí. Emise z této silnice však již v současné době přispívají k imisním koncentracím v lokalitě. Jsou tedy do jisté míry již zahrnuty ve stávajícím imisním pozadí, jak je prezentováno v tabulkách 8 a 9. Jsou zahrnuty jen v určité míře, protože průměry v jednotlivých čtvercích 1 x 1 km popisují situaci zprůměrovaně, vliv místních významnějších zdrojů je v těchto průměrech zohledněn pouze částečně. 19

20 8. Závěr Ředitelství silnic a dálnic ČR připravuje úpravu silnice I/65 v úseku mezi stávajícími křižovatkami této silnice se silnicí III/2879 a se silnicí III/2878 a s tím související úpravu křižovatky Dobrá Voda. Realizace záměru nevyvolá zvýšení intenzity dopravy po posuzovaném úseku komunikace. Ze škodlivin emitovaných do ovzduší ve výfukových plynech automobilů byly hodnoceny látky charakteristické pro automobilový provoz oxid dusičitý, tuhé znečišťující látky a z organických látek benzen a benzo(a)pyren. Hodnocení imisního příspěvku dopravy bylo provedeno pro emisní faktory a předpokládané složení vozového parku ve výhledovém roce Imisní příspěvky posuzované automobilové dopravy budou nízké, maximálně na úrovni jednotek procent příslušných imisních limitů. S ohledem na současnou imisní situaci v území nezpůsobí doprava po silnici I/65 v součtu s tímto imisním pozadím ani v nejbližším okolí komunikace překročení imisních limitů pro posuzované škodliviny. Přitížení stávající imisní situace záměrem lze očekávat v desetinách až jednotkách procent hodnot stávajícího pozadí, s výjimkou denních koncentrací PM 10, které v nejexponovanějším místě v blízkosti silnice překročí 10 % stávajícího pozadí. Je však nutno mít na paměti, že doprava po silnici I/65 již je v lokalitě přítomná a imisní koncentrace z této dopravy jsou do jisté míry zahrnuty ve stávajícím pozadí, jak je prezentováno imisními mapami ČHMÚ. 20

21 21

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Část díla: Pořizovatel: Územní plán Liberec - Koncept Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Magistrát města Liberec

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Rozptylová studie Příloha H2 Název stavby: PZPCH - EUROFORM Investor: Obchodní společnost EUROFORM spol. s r.o. Malá Štupartská 634/7 110 00 Praha 1 Zpracoval:

Více

Metodický pokyn ke zpracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb.

Metodický pokyn ke zpracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb. Metodický pokyn ke zpracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb. Ochrana ovzduší ve státní správě VIII, teorie a praxe Alena Kacerovská 19. listopadu 2013, Plzeň ÚVOD

Více

pro záměr A. RAYMOND JABLONEC DOSTAVBA AREÁLU

pro záměr A. RAYMOND JABLONEC DOSTAVBA AREÁLU Rozptylová studie pro záměr A. RAYMOND JABLONEC DOSTAVBA AREÁLU prosinec 2011 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Účel studie... 3 1.2. Vstupní údaje... 3 2. Zdroje znečišťování ovzduší... 4 2.1. Umístění a charakteristika

Více

EHC CZECH s.r.o. - Podnikatelský inkubátor KANOV 3. etapa, Karlovy Vary

EHC CZECH s.r.o. - Podnikatelský inkubátor KANOV 3. etapa, Karlovy Vary EHC CZECH s.r.o. - Podnikatelský inkubátor KANOV 3. etapa, Karlovy Vary Rozptylová studie Zhotovitel: RNDr. Jaroslav Růžička Arbesova 1014/10 360 17 Karlovy Vary Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová držitelka

Více

Ing. Václav Píša, CSc. Autor

Ing. Václav Píša, CSc. Autor Ing. Václav Píša, CSc. Autor Mgr. Radek Jareš Mgr. Jan Karel Organizace ATEM - Atelier ekologických modelů Název textu Modelové výpočty kvality ovzduší Blok BK6 - Modelové hodnocení imisní zátěže Datum

Více

Meteorologické minimum

Meteorologické minimum Meteorologické minimum Stabilitně a rychlostně členěné větrné růžice jako podklad pro zpracování rozptylových studií Bc. Hana Škáchová Oddělení modelování a expertíz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

Průmyslový park Jirkov

Průmyslový park Jirkov Průmyslový park Jirkov Rozptylová studie Název stavby: Investor: Průmyslový park Jirkov ALEGRO-INVEST a.s. Pod Dálnicí 469/12 140 00 Praha 4 EFEKT-INVEST a.s. Pod Dálnicí 469/12 140 00 Praha 4 Zpracoval:

Více

OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2014 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel

Více

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Zpracoval: ing. Pavel Cetl Brno, červenec 2013 Obsah OBSAH...3

Více

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko Rozptylová studie pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko červenec 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Účel studie... 3 1.2. Vstupní údaje... 3 2. Zdroje znečišťování ovzduší... 4

Více

Výstavba a vybaveni vývojového centra KV Final s.r.o. v Ralsku

Výstavba a vybaveni vývojového centra KV Final s.r.o. v Ralsku Výstavba a vybaveni vývojového centra KV Final s.r.o. v Ralsku Rozptylová studie Zpracoval: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č. osvědčení 2358a/740/03 z

Více

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum:

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: Příloha 1 Výstup pod Baštou - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie Zpracoval: Mgr. Radomír Smetana Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: 25. 8. 2015 Zakázka č.: 15/0610 Počet

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. člen skupiny TESO ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/4848/2017/RS

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. člen skupiny TESO ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/4848/2017/RS TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. člen skupiny TESO ROZPTYLOVÁ STUDIE č. E/4848/2017/RS Příprava stavby plynových kotelen v Orlové Zadavatel: TZB Orlová s.r.o. Slezská 1288 735 14 Orlová

Více

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Rozptyl emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Rozptyl emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Rozptyl emisí Ochrana ovzduší ZS 01/013 1 Úvod emise přenos imise Závažné zdroje znečišťování posudek EIA rozptylová studie Šíření znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry Přenos znečišťujících

Více

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe (dopad stavby silnice prodloužená Rudná-hranice okr. Opava ) Vladimíra Volná Co je rozptylovástudie a pročse zpracovává - Modelové výpočty koncentrací znečišťujících

Více

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav 8. Závěr Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících s uvažovaným provozem Paralelní dráhy RWY06R/24L letiště Praha Ruzyně. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin

Více

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Rozptylová studie umístění záměru zpracovala: Ing. Ivana Lundáková (držitelka autorizace dle 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne

Více

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová 26. března 2013 Hradec Králové

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová 26. března 2013 Hradec Králové Požadavky na zpracování rozptylových studií Kateřina Sukdolová 26. března 2013 Hradec Králové Obsah Účel rozptylové studie Legislativní rámec Autorizace ke zpracování rozptylových studií Požadavky na obsah

Více

projektová, průzkumná a konzultační společnost

projektová, průzkumná a konzultační společnost projektová, průzkumná a konzultační společnost PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz, info@pudis.cz Obchvat města Kaplice 2. etapa,

Více

H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL

H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL Míra narušení prostředí hlukem je dokumentována modelem prognózované hlukové zátěže, vyjádřené izofonami hluku ve výkrese G2.

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

EMISE X IMISE. Emise = uvolňování polutantů do prostředí

EMISE X IMISE. Emise = uvolňování polutantů do prostředí EMISE X IMISE Emise = uvolňování polutantů do prostředí Imise = emise, které se dostaly do styku s životním prostředím; mohou se kumulovat vpůdě, vodě či organismech. V praxi jsou imisemi například těžké

Více

Rozptyl emisí. Ochrana ovzduší LS 2014/2015

Rozptyl emisí. Ochrana ovzduší LS 2014/2015 Rozptyl emisí Ochrana ovzduší LS 014/015 1 Úvod emise přenos imise Závažné zdroje znečišťování posudek EIA rozptylová studie Šíření znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry Přenos znečišťujících

Více

Rozptylová studie č. 159/14

Rozptylová studie č. 159/14 . Počet listů : 20 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 159/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

TESCO LETŇANY ETAPA V.

TESCO LETŇANY ETAPA V. TESCO LETŇANY ETAPA V. Zpracovatel: Ing. Martin Vejr, Křešínská 412, 262 23 Jince Tel.: 607 863 335 mvejr@centrum.cz E-mail: Září 2011 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 2 z 26 Obsah strana 1. Úvod 3 2. Podklady

Více

LOGISTICKÉ CENTRUM PŘEKLADIŠTĚ MINERÁLNÍCH OLEJŮ ROZPTYLOVÁ STUDIE

LOGISTICKÉ CENTRUM PŘEKLADIŠTĚ MINERÁLNÍCH OLEJŮ ROZPTYLOVÁ STUDIE LOGISTICKÉ CENTRUM PŘEKLADIŠTĚ MINERÁLNÍCH OLEJŮ ROZPTYLOVÁ STUDIE Datum Červen 2017 Zadavatel JUROS s.r.o., Doudova 544/11, Praha 4, 147 00 Investor Umístění Název záměru Kongresové centrum ILF a.s.,

Více

Rozptylová studie č. 160/14

Rozptylová studie č. 160/14 . Počet listů : 21 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 160/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

Datum: 12. 12. 2008. Zakázka číslo: 08/1109. Počet stran: 32. Výtisk číslo:

Datum: 12. 12. 2008. Zakázka číslo: 08/1109. Počet stran: 32. Výtisk číslo: Logistický areál Březhrad Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo dne

Více

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové Požadavky na zpracování rozptylových studií Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové Obsah Účel rozptylové studie Legislativní rámec Autorizace ke zpracování rozptylových studií

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - SOC - aktualizace rozptylové studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE. Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové

OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE. Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové Zadavatel: Zhotovitel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala: Ing. Marcela Skříčková Vedoucí střediska inženýrských

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 21 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 21 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Březiněves B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Březiněves B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ za chladné období říjen 14 - březen 1 Datum: květen 1 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka

Více

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2012 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel Účel vydání Stupeň utajení

Více

Obsah: Úvod 1. Zadání rozptylové studie 2. Použitá metodika výpočtu 3. Vstupní údaje 4. Výsledky rozptylové studie 5. Navržená kompenzační opatření 6.

Obsah: Úvod 1. Zadání rozptylové studie 2. Použitá metodika výpočtu 3. Vstupní údaje 4. Výsledky rozptylové studie 5. Navržená kompenzační opatření 6. Rozptylová studie zpracovaná dle metodiky SYMOS 97, jako podklad pro vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje podle 11 odstavce 2) písmene b), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti

Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti Příloha: Modelový výpočet produkce emisí a imisních příspěvků ze stavební činnosti O B S A H 1. ÚVOD... 3 2. STANOVENÍ EMISNÍ

Více

D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání

D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání zpracoval: RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Ing. Martin Šára Ing. Jana Bajerová ECO-ENVI-CONSULT, Jičín držitel osvědčení odborné

Více

I/65 Křižovatka Dobrá Voda

I/65 Křižovatka Dobrá Voda 20.1.c I/65 Křižovatka Dobrá Voda Hluková studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana Člen České asociace akustiků, o.s. Alžběta Smetanová Datum: 10. 10. 2016 Zakázka č.: 16/0905 Počet stran: 16

Více

Rozptylová studie. č.: 18/2012 č. zakázky: 12218. Pro záměr: Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc. Objednatel:

Rozptylová studie. č.: 18/2012 č. zakázky: 12218. Pro záměr: Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc. Objednatel: Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc tel. 585 203 166, fax: 585 203 169 Počet výtisků: 6 Počet stran: 25 Počet příloh: 10 Digitální verze: 1 č.: 18/2012 č. zakázky: 12218 Pro záměr:

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno O čem budu povídat Trocha teorie nikoho nezabije Kvalita ovzduší v posledních letech Problémy

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku. (Aktualizace PZKO PK)

AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku. (Aktualizace PZKO PK) CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku (Aktualizace PZKO PK) PŘÍLOHA B Mapová příloha Hustota

Více

Areál Semmelrock. Rozptylová studie. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

Areál Semmelrock. Rozptylová studie. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS Areál Semmelrock Rozptylová studie Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS Datum: srpen 2016 Zpracovatel: Amec Foster Wheeler s.r.o. Záznam o vydání dokumentu Název

Více

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ):

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ): Strana 4178 Sbírka zákonů č. 330 / 2012 Částka 121 330 VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2012 o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Čakovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Čakovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZADÁNÍ MODELOVÉHO HODNOCENÍ Zadal: Lafarge Cement, a. s., Čížkovice Vypracoval: ATEM Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Jiří Pospíšil, Miroslav Jícha pospisil.j@fme.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech Autor: Jiří Huzlík, Jiří Pospíšil CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České

Více

Generální rozptylová studie Jihomoravského Kraje. Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území Jihomoravského kraje

Generální rozptylová studie Jihomoravského Kraje. Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území Jihomoravského kraje Generální rozptylová studie Jihomoravského Kraje Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území Jihomoravského kraje Autorský tým Mgr. Jakub Bucek Bucek s.r.o. Dr. Robert Skeřil

Více

Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod

Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod Příloha 5/A Emise z dopravy Lokalita Praha Úvod 1. Úvod Doprava a jí produkované emise jsou v posledních letech stále větším problémem, a to nejen ve velkých městech, ale i v okolí páteřních komunikací

Více

LAKOVNA NOVÉ GENERACE, MLADÁ BOLESLAV

LAKOVNA NOVÉ GENERACE, MLADÁ BOLESLAV LAKOVNA NOVÉ GENERACE, MLADÁ BOLESLAV Rozptylová studie Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová držitelka autorizace ke zpracování rozptylových studií, číslo j. 3500/740/03 ze dne 1. 12. 2003 aktualizace:

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

Píloha. 11: Rozptylová studie

Píloha. 11: Rozptylová studie Píloha. 11: ROZPTYLOVÁ STUDIE zpracovaná jako podklad pro zpracování Dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Nové požadavky na zpracování odborných posudků Seminář Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Nové požadavky na zpracování odborných posudků Seminář Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. Nové požadavky na zpracování odborných posudků Seminář Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. 16.1.2018, Praha 11 odst. 8 zákona Odborné posudky - Odborný posudek se vypracovává ke stanoviskům dle 11 odst. 2

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ANALÝZY VZTAHŮ METEOROLOGICKÝCH FAKTORŮ A IMISNÍCH KONCENTRACÍ V OKOLÍ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ANALÝZY VZTAHŮ METEOROLOGICKÝCH FAKTORŮ A IMISNÍCH KONCENTRACÍ V OKOLÍ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ANALÝZY VZTAHŮ METEOROLOGICKÝCH FAKTORŮ A IMISNÍCH KONCENTRACÍ V OKOLÍ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE Josef Keder ČHMÚ, Observatoř Tušimice, Tušimice 6, 432 01 Kadaň, e-mail: keder@chmi.cz Rozložení

Více

ROZPTYLOVÁ STUDIE INVESTOR A PROVOZOVATEL ZÁMĚR OBJEKT ALTERNATIVNÍHO ODCHOVU KUŘIC A CHOVU NOSNIC, OSLUCHOV

ROZPTYLOVÁ STUDIE INVESTOR A PROVOZOVATEL ZÁMĚR OBJEKT ALTERNATIVNÍHO ODCHOVU KUŘIC A CHOVU NOSNIC, OSLUCHOV ROZPTYLOVÁ STUDIE zpracovaná jako podklad pro zpracování oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

NOVÁ SKLADOVACÍ HALA ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

NOVÁ SKLADOVACÍ HALA ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS NOVÁ SKLADOVACÍ HALA ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2012 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel Účel

Více

Modelování rozptylu suspendovaných částic a potíže s tím spojené

Modelování rozptylu suspendovaných částic a potíže s tím spojené Modelování rozptylu suspendovaných částic a potíže s tím spojené Konzultační den hygieny ovzduší 13.12.2005 Josef Keder Český hydrometeorologický ústav keder@chmi.cz Osnova Proč modelování? Modelování

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH Kyjevská 44, 532 03 Pardubice e-mail: podatelna@pu.zupu.cz, tel.: 466019501-3, fax: 466019502 Hygienické laboratoře Pardubice oddělení analýzy ovzduší venkovního,

Více

VÝVOJ EMISNÍ BILANCE OD ROKU 1990, EMISNÍ ANALÝZY, VÝVOJ PODÍLŮ NA EMISÍCH A EMISNÍ PROJEKCE. Pavel Machálek Oddělení emisí a zdrojů

VÝVOJ EMISNÍ BILANCE OD ROKU 1990, EMISNÍ ANALÝZY, VÝVOJ PODÍLŮ NA EMISÍCH A EMISNÍ PROJEKCE. Pavel Machálek Oddělení emisí a zdrojů VÝVOJ EMISNÍ BILANCE OD ROKU 1990, EMISNÍ ANALÝZY, VÝVOJ PODÍLŮ NA EMISÍCH A EMISNÍ PROJEKCE Pavel Machálek Oddělení emisí a zdrojů Emise Emisní bilance a projekce Databáze REZZO Inventarizace skleníkových

Více

EMISNÍ VSTUPY + EMISNÍ FAKTORY SEMINÁŘ ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

EMISNÍ VSTUPY + EMISNÍ FAKTORY SEMINÁŘ ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ EMISNÍ VSTUPY + EMISNÍ FAKTORY SEMINÁŘ ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ Praha 17. října 2017 Obsah Požadavky legislativy Emisní vstupy Emisní faktory Požadavky legislativy Příloha č.

Více

Příloha PS6 Imisní posouzení vlivu silniční dopravy na ovzduší města Přerov

Příloha PS6 Imisní posouzení vlivu silniční dopravy na ovzduší města Přerov Příloha PS6 Imisní posouzení vlivu silniční dopravy na ovzduší města Přerov ZADAVATEL: Statutární město Přerov Zastoupen: Ing. Petr Měřinský, náměstek primátora Bratrská 709/34, 750 11 Přerov ZPRACOVATEL:

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAVEDENÍ NÍZKOEMISNÍ ZÓNY NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAVEDENÍ NÍZKOEMISNÍ ZÓNY NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAVEDENÍ NÍZKOEMISNÍ ZÓNY NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního

Více

Monitorování kvality ovzduší v České republice

Monitorování kvality ovzduší v České republice Monitorování kvality ovzduší v České republice Jaroslav Šantroch, Jana Ostatnická Český hydrometeorologický ústav Sezimovo Ústí 4. 6.. 006 Sledování kvality ovzduší legislativně vymezují Český hydrometeorologický

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem Oddělení modelování a expertíz, OOČO Hradec

Více

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR Jana Šimková, Robert Skeřil, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Smogová situace je podle zákona

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ ( ) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D.

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ ( ) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ (2004-2014) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Podklady denní koncentrace PM 2,5, Brno-Tuřany 2004-2014, dodatečně data z pěti stanic

Více

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno Objednatel: Zhotovitel: Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic EMPLA AG spol. s r.o. Hluková studie Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu

Více

Verifikace modelu Symos. Mgr. Ondřej Vlček Mgr. Zdenka Chromcová, Ph.D. Oddělení modelování a expertiz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ

Verifikace modelu Symos. Mgr. Ondřej Vlček Mgr. Zdenka Chromcová, Ph.D. Oddělení modelování a expertiz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Verifikace modelu Symos Mgr. Ondřej Vlček Mgr. Zdenka Chromcová, Ph.D. Oddělení modelování a expertiz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Ochrana ovzduší ve státní správě, Třebíč 8. 11. 2016 Osnova Motivace

Více

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová Modelování znečištění ovzduší Nina Benešová 2. května 2012 trocha historie druhy znečišt ujících látek a jejich vliv na člověka a životní prostředí k čemu je dobré umět znečištění modelovat typy modelů

Více

Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech

Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Vladimíra Volná ODDĚLENÍ OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ, ČHMÚ/OSTRAVA Konference Lysá hora 120 let meteorologických měření a pozorování, 14. 15. 6. 2017 Vývoj

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

V. VLIVY NA OVZDUŠÍ A HLUKOVOU ZÁTĚŽ

V. VLIVY NA OVZDUŠÍ A HLUKOVOU ZÁTĚŽ V. VLIVY NA OVZDUŠÍ A HLUKOVOU ZÁTĚŽ Vlivy hodnocených záměrů na ovzduší jsou posuzovány z hlediska jejich vlivu na změnu emisní zátěže, resp. imisní situace řešeného území. V případě silničních staveb

Více

Doplnění Dokumentace

Doplnění Dokumentace TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. Doplnění Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (dle přílohy č. 4 zákona) Navýšení výroby ve společnosti Hyundai

Více

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU s. r. o. ATEM Ateliér ekologických modelů, s.r.o. Mgr. Jan Karel PODMÍNKY UPLATNĚNÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ V PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Více

Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 2013 - březen 2014

Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 2013 - březen 2014 Český hydrometeorologický ústav - pobočka Ostrava Oddělení ochrany čistoty ovzduší Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 13 - březen

Více

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti PROJEKT Snížení imisní zátěže na území města Broumova Studie proveditelnosti Listopad 2011 OBSAH Manažerské shrnutí 1. Základní informace 2. Informace o řešené lokalitě 2.1. Charakteristika zdrojů, jejichž

Více