Rozbor hospodaření města, příspěvkových organizací a společností založených městem za rok 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor hospodaření města, příspěvkových organizací a společností založených městem za rok 2005"

Transkript

1 Rozbor hospodaření města, příspěvkových organizací a společností založených městem za rok 2005 V roce 2005 se hospodaření Města Blansko řídilo rozpočtem, který byl schválen na 16. zasedání zastupitelstva města konané dne 21. března V roce 2005 zastupitelstvo města schválilo na svých zasedáních rozpočtová opatření: Příjmy Výdaje Financování 1. rozpočtové opatření , ,00 0,00 2. rozpočtové opatření , ,00 0,00 3. rozpočtové opatření , ,00 0,00 4. rozpočtové opatření , ,00 0,00 5. rozpočtové opatření , ,00 0,00 6. rozpočtové opatření , ,00 0,00 Rozpočtová opatření celkem , ,00 0,00 Rozpočet schválený k , , ,00 Rozpočet upravený k , , ,00 V roce 2005 bylo skutečné plnění a čerpání Příjmy Výdaje Financování ,61 Kč ,94 Kč ,67 Kč Příjmová část Rozpočet ,00 Kč Skutečnost ,61 Kč Plnění 103,40 % Výdajová část Rozpočet ,00 Kč Skutečnost ,94 Kč Plnění 90,80 % Financování Rozpočet ,00 Kč Skutečnost ,67 Kč

2 Plnění rozpočtu příjmů Města Blansko v roce 2005 v tis. Kč Text Rozpočet Upravený Skutečnost Plnění rozpočet v % Daňové příjmy celkem , , ,3 107,2 Nedaňové příjmy celkem , , ,2 101,4 Kapitálové příjmy celkem , , ,4 100,4 Dotace celkem , , ,5 99,9 PŘÍJMY CELKEM , , ,4 103,4 V oblasti daňových příjmů je vyšší plnění. Je způsobeno tím, že příjmy v této oblasti byly rozpočtovány nižší, a to z důvodu poukázaných daní na účet města v posledních dnech roku. Město tyto daně očekává, ale není již pro město reálné, aby tyto finanční prostředky čerpalo z výdajové části rozpočtu. Poslední platba v roce 2005 od FÚ byla na účet města poukázána dne ve výši ,- Kč. Tyto finanční prostředky město čerpá začátkem roku, kdy musí zajistit provoz městského úřadu a 13 příspěvkových organizací zřízených městem. Vyšší plnění místních poplatků - za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) je z důvodu otevření nové herny s VHP, na ul. Masarykova, - za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity, zde se promítá rozvoj turistického ruchu, - u poplatku ze psů je registrován rostoucí počet chovaných psů ve městě a v městských částech. Vyšší plnění správních poplatků - za provozovaný VHP a povolení tombol, registraci vozidel, občanské průkazy, stavební povolení vydané stavebním úřadem, rybářské lístky a zvláštní stavební povolení vydané odborem životního prostředí (na domovní ČOV, studnu, apod.). V oblasti nedaňových příjmů je nižší plnění v položkách služby MKD vzhledem k tomu, že se změnil systém úhrady vstupenek na kulturní akce MKD. V minulosti město uhradilo faktury za vstupenky v plné výši, ale ze svého rozpočtu nepřispívalo na úhradu vstupenek. Vstupenky byly v plné výši uhrazeny důchodci. odvody zdravotnických zařízení byl předložen ke schválení chybný rozpočet. Nemocnice odvedla do rozpočtu města odpisy z majetku jí předaného do správy a nájem z nebytových prostor. Tyto finanční prostředky ve stejné výši byly ihned poukázány nemocnici. nájem z bytů a garáží Zborovce 66 b.j. bylo způsobeno skutečností, že pronájmy bytů ani garáží nebyly realizovány v předpokládaném termínu a rozsahu. pokuty za přestupky a překročení povolené rychlosti v obci byly nižší oproti předpokladu 450 tis. Kč o 42 tis. Kč. Důvodem byly nižší sankce za překročení povolené rychlosti v obci. Plnění v nerozpočtovaných položkách ostatní služby se promítají příjmy za kopírování, za svatby na zámku, za služby poskytované Úřadu práce v souvislosti s převodem činnosti státní sociální podpory za měsíc prosinec 2004, za úhrady faktur vystavených v roce 2004 a dále účastnický poplatek za pobyt v družebním městě Scandiano. pojistné náhrady jsou plnění za poškozené patníky, sloupy veřejného osvětlení, zábradlí, dopravní značení a za havarované referentské vozidlo. ostatní nedaňové příjmy za poskytnuté projektové dokumentace v rámci výběrových řízení a poměrná část daně z převodu nemovitostí uhrazená společností Blata ve výši 2

3 27 330,- Kč a panem Maňákem ve výši 3 822,- Kč. Daň z převodu nemovitostí uhradí město včetně své poměrné části finančnímu úřadu až v roce Vyšší plnění v položkách z obchodu, služeb, turismu očekávané příjmy byly v době zpracování rozpočtu podhodnoceny. V této položce jsou vyšší příjmy za internetové služby, za kopírování, příjmy z cyklopůjčovny v informační kanceláři Blanka a příjmy za umístění reklamy u příležitosti 100. výročí povýšení Blanska na město. z prodeje zboží a služeb v informační kanceláři Blanka jsou ovlivněny prodejem komisního zboží, kde se provádí vyúčtování zpětně, v termínu dohodnutém s dodavatelem. Po dobu trvání prodeje až do doby vyúčtování jsou finanční prostředky na účtu Města Blansko. Položka příjmy z prodeje zboží zahrnuje příjmy z prodeje zboží a cenin v informační kanceláři Blanka a provizi z prodaného zboží a vstupenek. odvody školních zařízení ZŠ na ul. Dvorská poukázala do rozpočtu města 200 tis. Kč, což je splátka na výstavbu veřejného hřiště v roce 2002 při ZŠ ul. Dvorská. Ze závazku zbývá uhradit 190 tis. Kč. služby z nebytových prostor přijetím zálohy od organizace Oblastní charita Blansko za úhradu služeb na rok 2006 a dále oproti předpokladu nebyla v průběhu roku ukončena smlouva o nájmu s finančním ředitelstvím. Nájem byl ukončen až v roce V této položce jsou obsaženy přijaté zálohy a vyúčtování za služby (spotřeba elektrické energie, tepla a vody) v nebytových prostorách. pokuty je u pokut ukládaných stavebním úřadem, živnostenským úřadem, odborem vnitřních věcí (za ztrátu občanských průkazů), odborem kancelář tajemníka na úseku dopravních přestupků a oddělením právním v přestupkovém řízení. nekapitálové příspěvky a náhrady je zaúčtován kromě výtěžku z výherních hracích přístrojů také převod z depozitního účtu. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v roce 2004 vyčerpány na výplatu mezd zaměstnanců včetně sociálního a zdravotního pojištění. Dále jsou to inkasované dobropisy týkající se plateb uskutečněných v roce 2004 (např. vyúčtování tepla, plynu, dobropis za školení, dobropis za pronájem kopírky, vrácení soudních poplatků, vyúčtování nájemného za nebytové prostory kontaktní místa v Boskovicích pro výkon státní sociální podpory za 1. čtvrtletí 2004). V oblasti kapitálových příjmů nebyla naplněna rozpočtovaná položka příjmy za prodej pozemků nebyl realizován prodej pozemků Krajskému státní zastupitelství ve výši 699 tis. Kč. Naopak byly v průběhu roku uskutečněny prodeje, které v době zpracování rozpočtu nebyly známy, např. směna s Agro-ND, prodej paní Rotreklové a drobnější prodeje, např. Štreitovi, Jakubcovi, Borkovi. Příjmy z prodeje nemovitostí obsahují příjmy z provedených úhrad obyvateli 42 b.j., tj. Jasanová 30, 32, 34 na sídlišti Písečná, dále za prodej budovy na ul. Komenského 26 včetně pozemku ve výši 360 tis. Kč, za prodej budovy bývalé mateřské školy v Lažánkách včetně pozemku ve výši 1 mil. Kč a z provedených splátek na výstavbu 76 garáží na sídlišti Písečná. Příjmy z prodeje hmotného majetku jsou to příjmy z prodeje služebních vozidel, tj. Hyundai Sonata a městské policie. Ostatní příjmy z prodeje majetku Jihomoravská plynárenská, a.s., uhradila Městu Blansku za prodej plynárenského zařízení na území města a městských částí celkem tis. Kč. Příjmy z prodeje akcií za prodej listinných akcií společnosti ČAD Blansko, a.s., byly na účet Města Blansko poukázány finanční prostředky ve výši ,- Kč, tj. protiplnění ve výši 3 157,- Kč za 1 akcii. 3

4 V oblasti dotací a převodů finančních prostředků mezi účty města Městu byly poukázány neinvestiční dotace v celkové výši ,4 tis. Kč a investiční dotace v celkové výši ,1 tis. Kč. Rozpočet byl upravován v souladu s oznámením Jihomoravského krajského úřadu v Brně a na základě schválení zastupitelstvem města. Město Blansko obdrželo v průběhu roku 2005 následující neinvestiční dotace Na výkon státní správy 1. finanční vztah ,00 Na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností 2. finanční vztah ,00 Na výkon státní správy - navýšení příspěvku pro obce s rozšířenou působností z kapitoly Všeobecná pokladní správa 2. finanční vztah ,00 Na výplatu sociálních dávek ,00 Na školství neinvestiční náklady na žáka ,00 Na neinvestiční náklady za žáky dojíždějící do blanenských škol dle uzavřených smluv s jinými obcemi ,00 Na činnost přestupkové komise dle uzavřených veřejnoprávních smluv s jinými obcemi ,00 Na veřejně prospěšné práce dle uzavřené smlouvy s Úřadem práce ,00 Na zajištění lékařské služby první pomoci ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko ,00 Na částečnou úhradu úroků z hypotečního úvěru 42 b.j. na sídlišti Písečná ,00 Na částečnou úhradu úroků z hypotečního úvěru 48 b.j. ul. Ant. Dvořáka ,00 Na činnost odborného lesního hospodáře státní správa ,00 Na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin ,00 Na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů ,00 Na ochranu lesních porostů 304,00 Na úhradu nákladů spojených s evidencí zemědělských podnikatelů ,00 Na prevenci kriminality projekt Dobrodružství ,00 Na prevenci kriminality projekt Senior linka ,00 Na výstroj a výzbroj sboru dobrovolných hasičů ,00 Na výměnu střešní krytiny budov na pozemku parc. č. st. 35/3 a parc. č. st. 35/7 v k.ú. Blansko (ZUŠ) ,00 Na činnost Muzea Blansko ,00 Celkem ,00 Město Blansko obdrželo v průběhu roku 2005 následující investiční dotace Na výstavbu 90 b.j. na sídlišti Písečná II. etapa ,66 Na B.j. 24.PB CHB Město Blansko (nadstavba 24 b.j. DPS Blansko) ,00 Na propojení místního kamerového systému mezi Městskou policií a Policií ČR ,00 Na vybudování kamerového systému na Zámku Blansko ,00 Na realizaci akce Blansko-Reko hřiště ZŠ-Salmova ,00 Na dostavbu zimního stadiónu ,00 4

5 Na modernizaci lyžařských vleků a rekonstrukci osvětlení v lyžařském areálu Blansko-Hořice ,00 Na částečnou úhradu úroků z úvěru poskytnutého na vybudování technické infrastruktury průmyslové zóny ,00 Celkem ,66 V průběhu roku došlo k následujícímu snížení dotací Na výplatu sociálních dávek ,00 Výše uvedené dotace byly vyčerpány v plné výši s výjimkou (vrácené) Na výplatu sociálních dávek ,00 Přímé dotace příspěvkovým organizacím zřízeným městem Na vybudování kamerového systému na Zámku Blansko ,00 Dotace, které přechází do roku 2006 Na dostavbu zimního stadiónu ,00 Na výstroj a výzbroj sboru dobrovolných hasičů ,00 Čerpání rozpočtu výdajů Města Blansko v roce 2005 v tis. Kč Oddíl Text Rozpočet Upravený Skutečnost Plnění rozpočet v % 10 Zemědělství a lesní hospodářství 912, , ,0 87,4 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 3 328, , ,0 96,3 22 Doprava , , ,0 79,3 23 Vodní hospodářství 6 480, , ,0 82,9 31 Vzdělávání , , ,0 100,3 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,0 99,3 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,0 95,7 35 Zdravotnictví 9 547, , ,0 95,9 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,0 80,9 37 Ochrana životního prostředí , , ,0 95,9 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení , , ,0 95,0 43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti , , ,0 96,5 52 Civilní připravenost na krizové stavy 160,0 160,0 85,0 53,1 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 8 769, , ,0 97,6 55 Požární ochrana a integ. záchranný systém 798, , ,0 91,0 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva , , ,0 93,6 63 Finanční operace 3 824, , ,0 95,9 64 Ostatní činnosti 1 552, , ,0 32,7 VÝDAJE CELKEM , , ,0 90,8 5

6 V oddílu zemědělství a lesní hospodářství Rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca 177 tis. Kč. Po konzultaci s pracovníky JMK odboru ŽP bylo doporučeno zapracování nových pozemků do lesního hospodářského plánu (LHP) přesunout až do doby zpracování nového LHP. Tím byla vytvořena úspora ve výši 80 tis. Kč. Další úspora vznikla ve výši 34 tis. Kč v položce geodetické vytyčení hranic lesních pozemků města, jelikož byly v průběhu roku prodány některé lesní pozemky. Další mírné úspory jsou v jednotlivých položkách tohoto oddílu. V oddílu průmysl, stavebnictví, obchod a služby rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca 130 tis. Kč. Mírné nedočerpání schválených finančních prostředků je v jednotlivých položkách tohoto oddílu. V oddílu doprava rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca tis. Kč. Vyšší úspory jsou v položkách tis. Kč integrovaný dopravní systém JMK, úspora byla způsobena zvýšením tržeb a na druhé straně snížením nákladů, - 56,7 tis. Kč rekonstrukce chodníku ul. Havlíčkova, zpevněné plochy ul. Chelčického, tis. Kč I. etapa opravy komunikace ul. Na Brankách-Komenského, byly čerpány pouze finanční prostředky na projektové práce, stavební část bude realizována v roce 2006, zpoždění nastalo z důvodu dlouhého procesu výběrového řízení, tis. Kč rekonstrukce komunikace včetně infrastruktury ul. Křížkovského, úspora vznikla vhodně nastaveným výběrovým řízením, - 50 tis. Kč rekonstrukce chodníku za Městským klubem, nebylo provedeno, smluvní partner nezabezpečil podmínky ze své strany. V oddílu vodní hospodářství rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca tis. Kč. Vyšší úspory jsou v položkách ,4 tis. Kč výškové úpravy armatur, byly provedeny pouze opravy havarijního stavu, - 114,3 tis. Kč srážkové vody, poplatky VAS, částka do rozpočtu byla nadhodnocena, - 168,5 tis. Kč provoz a údržba kanalizace, nebyly havarijní stavy, - 78,5 tis. Kč fontána, kašna, výtokový stojánek, odlučovače ropných látek, nelze přesně stanovit spotřebu elektřiny, vodného, - 580,4 tis. Kč Blansko, generel odvodnění města, DPH zaplatil Svazek vodovodů a kanalizací, - 140,0 tis. Kč oprava kanalizace bytového domu na ul. Ant. Dvořáka, akce se nerealizovala, z důvodu podhodnocené částky v rozpočtu. Uvažovalo se pouze s opravou, je nutná nová přípojka. V oddílu vzdělávání v položkách na provoz schválených zastupitelstvem města, nedošlo k výraznému překročení nebo naopak nedočerpání. Na úseku údržby školských zařízení bylo čerpání v souladu se schváleným rozpočtem s výjimkou jedné akce termostatické ventily MŠ ve které je přečerpáno o ,- Kč. V závěru roku 2005 provedl odbor školství kontrolu čerpání finančních prostředků výdajové části rozpočtu, oddíl 31 a v zájmu zrealizovat všechny akce zapracované do rozpočtu v tomto oddíle byly omylem předloženy zastupitelstvu města ke schválení dvě rozpočtová opatření, a tím došlo k přečerpání finančních prostředků v této oblasti. 6

7 Stavební část investiční akce hřiště ZŠ Salmova byla ukončena v roce 2005, sadové úpravy budou dokončeny v roce Nedočerpané finanční prostředky na této akci byly ve výši 109,6 tis. Kč. V oddílu kultura, církve a sdělovací prostředky příspěvkovým organizacím, tj. KSMB Blansko včetně Kina Blansko, Muzeu Blansko a Knihovně Blansko včetně městského televizního vysílání byly zasílány příspěvky na provoz a činnost 1x za měsíc. Na úseku údržby kulturních zařízení bylo čerpání v souladu se schváleným rozpočtem a přečerpáno nebylo v žádné položce. V položce cena města za kulturu nebylo dočerpáno 102 tis. Kč. Pracovní skupina pro cenu města za kulturu se rozhodla zadat výrobu plastiky, která se bude udílet při vyhlašování Ceny města Blanska za kulturu, až v roce V roce 2005 bylo hrazeno pouze zhotovení modelu a formy plastiky. V položce doplnění mobilního pódia nebylo vyčerpáno 10 tis. Kč. Zastřešení mobilního pódia bude dodáno až v roce V položce vodovodní přípojka pro Městský klub nebylo dočerpáno 56,7 tis. Kč. Akce ukončena v roce 2005, úspora vznikla vhodným výběrem zhotovitele. Z položky komise pro zahraniční styky a tlumočnické práce byly čerpány finanční prostředky na odborné překlady, ubytování, stravování, občerstvení pro zahraniční delegace, drobné věcné dary, příspěvky na organizaci akcí s účastí z partnerských měst, příspěvky na dopravu v rámci výměnných akcí. Čerpání bylo v souladu se schváleným rozpočtem. V oddílu tělovýchova a zájmová činnost čerpání bylo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca tis. Kč z důvodu, že dne byla na účet města poukázána dotace od JMK na dostavbu zimního stadiónu ve výši 1 mil. Kč. Jedná se o účelově vázané finanční prostředky na realizaci investiční akce v roce Další mírné úspory jsou v jednotlivých položkách tohoto oddílu. V oddílu zdravotnictví město poukázalo příspěvek ve výši ,- Kč na provoz a činnost Nemocnici Blansko. Finanční prostředky v této výši město získalo z pronájmů nebytových prostor v nemocnici a z uloženého odvodu odpisů z majetku předaného do správy příspěvkové organizaci Nemocnici Blansko. Rozdíl mezi rozpočtovanými a skutečnými výdaji, tj. ponížení příspěvku ve výši ,- Kč je způsobeno poníženými příjmy v této oblasti. Z rozpočtu JMK Brno byly na účet Města Blansko měsíčně uvolňovány zálohy do celkové výše tis. Kč na zajištění lékařské služby první pomoci ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko. Město Blansko uzavřelo smlouvu o poskytování lékařské služby první pomoci se Zdravotnickou záchrannou službou Blansko, K.H.Máchy 17, Blansko. V oddílu bydlení, komunální služby a územní rozvoj rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca tis. Kč. Vyšší úspory jsou v položkách - 475,7 tis. Kč PD, technická pomoc, náklady a poplatky spojené s kolaudací, čerpáno průběžně na akce dle rozpočtu nebo na přípravu, ,0 tis. Kč výstavba 76 garáží na sídlišti Písečná, stavební práce jsou zpožděny z důvodu komplikací na přeložkách sítí, - 435,0 tis. Kč výkup inženýrských sítí, čerpáno 15 tis. Kč dle uzavřené kupní smlouvy, další smluvní vztahy nebyly naplněny, prodejci nedodali podklady, - 578,0 tis. Kč PD regenerace a revitalizace středu města, akce v roce 2005 ukončena, doplatek bude v roce 2006, 7

8 - 234,8 tis. Kč regenerace a revitalizace středu města, akce ukončena, doplatek bude proveden v roce 2006 po předložení bankovní záruky, - 60,0 tis. Kč přípojka nízkého napětí pro areál TJ ČKD, - 400,0 tis. Kč výměna krytiny na objektu Zámek 3 a Zámek 4, v průběhu roku byla akce realizována z vlastních prostředků města, dne byla na tuto akci městu poukázána dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Brno, - 751,0 tis. Kč energie související s pronájmem nebytových prostor, ,0 tis. Kč finanční rezerva ke splátkám účelových půjček od občanů na opravy a modernizace bytového fondu, tyto finanční prostředky zůstávají ve fondu rozvoje bydlení města k dalšímu poskytnutí účelových půjček v následujících letech a nejsou to zdroje ke krytí výdajové části rozpočtu Města Blansko, - 631,7 tis. Kč výkupy pozemků, z časových důvodů se nezrealizoval výkup pozemku pod výškovou budovou, uskuteční se v roce 2006, - 151,5 tis. Kč daň z převodu nemovitostí, plánované větší prodeje se neuskutečnily nebo se uskutečnily až koncem roku 2005, to znamená, že daň se bude hradit v roce 2006, např. průmyslová zóna, krajské státní zastupitelství, Horáček AGRO-ND, Metra, Pivovar černá Hora, apod.), - 151,0 tis. Kč splátka úroků z poskytnutého úvěru na výstavbu městské knihovny, - 55,0 tis. Kč poskytnutí účelových půjček z fondu rozvoje bydlení města, o účelové půjčky byl ze strany občanů velký zájem a finanční prostředky v rozpočtu města nebyly vyčleněné v dostatečné výši. Proto město přistoupilo k ponížení požadovaných finančních částek.v jednom případě žadatelka odmítla účelovou půjčku v ponížené výši, - 249,3 tis. Kč - další mírné úspory jsou v jednotlivých položkách tohoto oddílu. V oddílu ochrana životního prostředí byly úspory v seskupení položek - nakládání s odpady (sběr a svoz komunálních odpadů) 270 tis. Kč, položka velkoobjemové kontejnery (VOK) nebyla dočerpána ve výši 100 tis. Kč, na konci roku byl plánován 3. svoz VOK, společnost AVE CZ u tohoto svozu provedla navýšení a navýšení bylo nutno řešit rozpočtovým opatřením, svoz však provedla společnost SITA, - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 83 tis. Kč, položka likvidace invazních rostlin nebyla čerpána, v průběhu roku se neobjevila žádná lokalita, kde by bylo nutno likvidovat invazní rostliny, - ochrana přírody a krajiny 130 tis. Kč, položka vyhotovení Programu odpadového hospodářství Města Blansko nebyla dočerpána ve výši 44 tis. Kč, vzhledem k delším termínům prací na dokumentu, hlavně u schvalovacího procesu na JMK nebyl dokument dokončen. Na dokončení byla do rozpočtu v roce 2006 zapracována finanční částka 30 tis. Kč. Další úspora ve výši 79 tis. Kč je v položce přenesená státní správa (oprava a údržba přístrojů, rozbory zemin a vod při haváriích apod., znalecké posudky). V oddílu dávky a podpory v sociálním zabezpečení dávky sociální péče poskytované jednotlivcům a domácnostem z titulu sociální potřebnosti, zdravotního postižení a z důvodu mimořádně obtížných sociálních poměrů vyplácí Městský úřad Blansko ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu. 8

9 Další dávky sociální péče jedná se zejména o příspěvek na výživu, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení, na celkovou opravu a na zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na opatření zvláštních pomůcek. Tyto sociální dávky vyplácí Městský úřad Blansko ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Výdaje na vyplacení dávky sociální péče jsou plně pokryty účelovou státní dotací. Město vrátilo do státního rozpočtu nevyplacené sociální dávky v roce 2005 v celkové výši tis. Kč. Z toho poměrnou část cca 11 tis. Kč v měsíci prosinci 2005 a ,- Kč v měsíci únoru 2006 v rámci finančního vypořádání dotací. V oddílu sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Provoz městského penzionu je zajišťován Oblastní charitou Blansko, které byl poskytnut finanční příspěvek ve výši tis. Kč na drobné provozní výdaje, mzdové prostředky a zákonné odvody. Provoz penzionu byl zajišťován i platbami z účtu města ve výši ,- Kč. Rozpočtované prostředky nebyly dočerpány cca 199 tis. Kč. Skutečné výdaje na energie (voda, teplo, el. energie) byly nižší než předpokládal rozpočet. Výdaje na stavbu pergoly u městského penziónu byly rozpočtovány ve výši 100 tis. Kč. Skutečné čerpání na stavbu pergoly bylo nižší o 27,4 tis. Kč. Pečovatelská služba byla zajišťována pro blanenské občany a na základě smlouvy i pro občany dalších šesti obcí správního obvodu Městského úřadu Blansko. Od byla pečovatelská služba zajišťována pouze pro občany tří obcí správního obvodu. V rozpočtu města byly plánovány výdaje související s vybavením Domovinky v Domě s pečovatelskou službou. Náklady na vybavení byly nižší než se předpokládalo. Rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca 532,5 tis. Kč, z toho mzdové výdaje činí 426,5 tis. Kč. Výše výdajů na obědy důchodců se odvíjí od počtu odebraných obědů ze strany důchodců a počtu poskytnutých slev na obědy. Za rok 2005 bylo odebráno z Vývařovny pana Volfa celkem obědů. Rozpočtované prostředky na zajištění provozu poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy nebyly dočerpány v celkové výši 164 tis. Kč, z toho mzdové výdaje činí 97 tis. Kč. Na provoz a činnost městského klubu důchodců nebyly dočerpány rozpočtované prostředky v celkové výši cca 97 tis. Kč. Výdaje na el. energii a telefonní poplatky byly nižší než se předpokládalo. Nedočerpání finančních prostředků vzniklo na položce nákup vstupenek. V průběhu roku 2005 se změnil systém úhrady za vstupenky na kulturní akce MKD. Celkové výdaje za provedené zdravotní výkony v souvislosti s žádostí o dávky sociální péče se odvíjí od počtu provedených úkonů. Na zajištění provozu noclehárny na ul. Luční byl Oblastní charitě Blansko poskytnut finanční příspěvek ve výši cca 800 tis. Kč. V průběhu roku 2005 byly poskytnuty příspěvky organizacím zajišťujícím sociální služby v celkové výši ,10 Kč. V prosinci 2005 vrátilo Centrum pro zdravotně postižené v Blansku část poskytnutého příspěvku ve výši 694,90 Kč příspěvek nebyl dočerpán. V oddílu civilní připravenost na krizové stavy úspory jsou v položce revize speciálních zařízení v úkrytech CO změnou státní normy byla lhůta pro tyto revize prodloužena ze 3 roků na 5 let. V souvislosti s tím nebyla čerpána položka odstranění nedostatků zjištěných revizemi. Nebyla čerpána položka havarijní rezerva pro případ vzniku mimořádné události. Mírná úspora je v položce spotřeby el. energie v úkrytech CO. V oddílu bezpečnost a veřejný pořádek proběhlo hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními na rok Celkové rozpočtované výdaje nebyly zcela vyčerpány, a to ve výši 216 tis. Kč. 9

10 V oddílu požární ochrana a integrovaný záchranný systém rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca 90 tis. Kč z důvodu, že dne byla na účet města poukázána dotace od JMK na výstroj a výzbroj pro SDH ve výši 40 tis. Kč. Jedná se o účelově vázané finanční prostředky, které musí být dle smlouvy vyčerpány do Další mírné úspory jsou v jednotlivých položkách tohoto oddílu. V oddílu státní moc, státní správa a územní samospráva rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca tis. Kč. K výrazné úspoře došlo v položkách - 78 tis. Kč fond pro reprezentaci města, tis. Kč odměny a mimořádné odměny starostky a dvou zástupců starostky včetně zákonných odvodů, tis. Kč mzdy zaměstnanců včetně zákonných odvodů, tis. Kč mzdy včetně zákonných odvodů zaměstnanců na veřejně prospěšné práce tis. Kč opravy a údržba budovy na nám Svobody 3, provedeno svépomocí, zajistil se pouze materiál, - 78 tis. Kč knihy, časopisy, sbírky zákonů, apod., čerpání dle požadavku jednotlivých odborů, tis. Kč materiál, čerpání dle požadavku jednotlivých odborů, - 95 tis. Kč vodné, tis. Kč dodávka tepla, - 62 tis. Kč odběr el. energie, tis. Kč pohonné hmoty a maziva, z důvodu nemoci nejezdilo služební vozidlo Hyundai Sonata, tis. Kč služby telekomunikací, čerpáno dle potřeby úřadu, tis. Kč konzultační, poradenské a právní služby, část nákladů na revize byla vyčerpána, další část je čerpána dle požadavků právního oddělení, tis. Kč nákup ostatních služeb, finanční rezerva, - 75 tis. Kč opravy a údržba, většinu oprav se podařilo zajistit svépomocí, tis. Kč cestovné, čerpáno dle potřeby úřadu, tis. Kč kopírovací stroje a kopírování, byly uzavřeny výhodné smlouvy za kopii, - 69 tis. Kč školení a servis PC, část informaci zajistili sami, tis. Kč ASPI síťová verze, čerpáno dle potřeby úřadu, - 62 tis. Kč využívání sítě internet, čerpáno dle potřeby úřadu, - 80 tis. Kč opravy vozidel, čerpáno dle potřeby úřadu, tis. Kč zajištění provozu a činnosti v objektu na nám. Republiky 1, čerpáno dle potřeby úřadu. V oddílu finanční operace v položce převod na depozita je zaúčtován rozdíl mezi rozpočtovanými a nevyčerpanými mzdovými prostředky v roce

11 V oddílu ostatní činnosti v průběhu roku byla schválena rozpočtová opatření, která povýšila příjmovou část rozpočtu a finanční prostředky byly ponechány ve finanční rezervě výdajové části rozpočtu. Do zůstaly na bankovním účtu Města Blansko. Finanční rezerva významně ovlivňuje procento čerpání finančních prostředků tohoto oddílu. Plnění financování rozpočtu Města Blansko v roce 2005 v tis. Kč Text Rozpočet Skutečnost 8115 Započtení finančních prostředků z minulých let , Změna stavů prostředků na účtech 0 406, Krátkodobé operace příjmy , Krátkodobé operace výdaje , Úvěr Státní fond rozvoje bydlení ČR 3 700, , Splátka úvěru výstavba městské knihovny , , Splátka úvěru akce z důvodu zvýšení DPH , , Splátka úvěru výstavba tech. infrastruktury v průmyslové zóně , , Splátka úvěru výstavba 42 b.j. na sídlišti Písečná -330,0-330, Splátka úvěru nákup městského klubu -844,0-934, Splátka úvěru nákup a rekonstrukce 48 b.j. Ant. Dvořáka -295,0-301, Splátka úvěru modernizace bytového fondu -831, Splátka návratné finanční výpomoci fond rozvoje bydlení , , Nerealizované kurzové rozdíly 0-11,0 FINANCOVÁNÍ CELKEM , ,0 Ukazatel dluhové služby Města Blansko za rok 2005 je 6,81 %. Úvěry města k (v Kč) A Úvěry splácí město Účel Rok Splatnost Poskytnutý Splaceno k Zbývá splatit Ručení čerpání úvěr Výstavba městské knihovny příjmy Rekonstrukce 48 b.j. Ant. Dvořáka budovou 48 b.j. Nákup městského klubu budovou klubu Akce stavebního charakteru na majetku ve vlastnictví Města Blansko příjmy Výstavba průmyslové zóny příjmy Celkem

12 B Úvěry splácí občané města Účel Rok Splatnost Poskytnutý Splaceno k Zbývá splatit Ručení čerpání úvěr Výstavba 42 b.j. Písečná budovou 42 b.j. Výstavba 66 b.j. Zborovce budovou 66 b.j. Výstavba 90 b.j. Písečná I budovou 90 b.j. Výstavba 90 b.j. Písečná II budovou 90 b.j. Opravy a modernizace bytového fondu občané žádné Opravy a modernizace bytového fondu po povodních občané žádné Opravy a modernizace bytového fondu občané směnka Celkem Půjčky poskytnuté městem k (v Kč) Právnická osoba Účel Rok čerpání Splatnost Poskytnuté půjčky Splaceno k Zbývá splatit Technické služby, s.r.o., Blansko pořízení mechanizace Technické služby, s.r.o., Blansko pořízení mechanizace TJ ČKD Blansko finanční půjčka Centrum KAB, a.s. demolice rampy u obchod. domu ul. Rožmitálova Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí, dobrovolné sdružení obcí realizace investičního projektu Ochrana vod povodí řeky Dyje ve vybraných územích aglomeracích Celkem Ručitelské závazky k (v Kč) Právnická osoba Účel Rok Splatnost Poskytnutý Splaceno k Zbývá Ručení čerpání úvěr splatit Dobrovolný svazek obcí vodovodů a kanalizací výstavba intenzifikace ČOV Blansko I. etapa příjmy Bytové družstvo 66 b.j. Zborovce Bytové družstvo 90 b.j. Písečná I. Bytové družstvo 90 b.j. Písečná II. výstavba bytového domu výstavba bytového domu výstavba bytového domu pozemkem a rozestavěnou stavbou Zborovce pozemkem a rozestavěnou stavbou Písečná I pozemkem a rozestavěnou stavbou Písečná II. 12

13 Dobrovolný svazek obcí vodovodů a kanalizací Dobrovolný svazek obcí vodovodů a kanalizací projekt Ochrana vod povodí řeky Dyje projekt Ochrana vod povodí řeky Dyje směnkou depozitní účet ručitelským prohlášením ručitelským prohlášením Celkem Zajištění rekonstrukce komunikací k (v Kč) Právnická osoba Účel Rok Splatnost Zbývá splatit Ručení čerpání Silnice Brno, spol. s r.o., Rekonstrukce a opravy Vídeňská 104, Brno místních komunikací směnkou Celkem Nemovitosti, na kterých vázne zástavní právo k Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou zastaveny tyto nemovitosti ve vlastnictví, případně spoluvlastnictví Města Blansko: A Nemovitosti ve výlučném vlastnictví Města Blansko 1. Bytový dům na sídlišti Zborovce 33 b.j., čp na pozemku parc.č zastavěná plocha v k.ú. Blansko, - zástavní právo pro Okresní úřad Blansko dle zástavní smlouvy k nemovitostem ze dne s vkladem do KN výše zástavy ,-- Kč (výstavba BD). 2. Městský klub (bývalý klub ČKD nyní KSMB), čp. 240 a pozemek parc.č. 229/1 zastavěná plocha v k.ú. Blansko, - zástavní právo pro Českomoravskou hypoteční banku, a.s. Praha dle zástavní smlouvy k nemovitosti ze dne s vkladem do KN výše zástavy ,-- Kč. 3. Bytový dům na ul. Ant. Dvořáka 4a, 48 b.j. (bývalý internát Metry), čp a pozemek parc.č zastavěna plocha v k.ú. Blansko, - zástavní právo pro Českomoravskou hypoteční banku, a.s. Praha dle zástavní smlouvy k nemovitosti ze dne s vkladem do KN výše zástavy ,-- Kč (rekonstrukce bývalého internátu). 4. Bytový dům na sídlišti Písečná 42 b.j., Jasanová 30, 32, 34, čp. 2321, čp a čp a pozemky parc.č. 4746/1, parc.č. 4746/2 a parc.č. 4746/3, vše zastavěná plocha v k.ú. Blansko (2 zástavy), - zástavní právo pro Českou spořitelnu, a.s. Praha dle zástavní smlouvy č /1 ze dne s vkladem do KN výše zástavy ,-- Kč budova i pozemky, - zástavní právo pro ČR Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha dle zástavní smlouvy k nemovitostem ze dne s vkladem do KN výše zástavy ,-- Kč (výstavba BD) jen budova. 13

14 5. Restaurace Sýpka čp. 78 a pozemek parc.č. 58/2 - zastavěná plocha a Sadová 2 (Stará fabrika) čp. 149 a pozemek parc.č. 174 zastavěná plocha, - zástavní právo pro Českomoravskou hypoteční banku, a.s. Praha dle zástavní smlouvy ze dne s právními účinky vkladu k zajištění peněžité pohledávky ve výši ,-- Kč. 6. Pozemek parc.č. 1060/25 (sportovní ostrov) v k.ú. Blansko, - zástavní právo pro Český svaz tělesné výchovy, Praha dle zástavní smlouvy ze dne s právními účinky vkladu ke dni zajištění peněžité pohledávky ve výši ,50 Kč. 7. Pozemek parc.č zastavěná plocha a pozemek parc.č. 885/1 ostatní plocha v k.ú. Blansko (pozemek zastavěný budovou č.p BD Zborovce 66 b.j. a okolní pozemek), - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Praha dle zástavní smlouvy ze dne s právními účinky vkladu ke dni (Protože pozemek p.č. 885/1 byl GP rozdělen, vázne zástavní právo nově i na pozemcích parc.č. 885/90, parc.č. 885/92, parc.č. 1757/1, parc.č. 885/91, parc.č.885/89, parc.č. 885/87 a parc.č. 885/88 v k.ú. Blansko.) 8. Pozemky parc.č. 4967, 4970, vše zastavěné plochy v k.ú. Blansko (pozemky zastavěné rozestavěnými budovami 2 bytových domů na Písečné), - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Praha dle zástavní smlouvy ze dne s právními účinky vkladu ke dni Pozemky parc.č. 4968, 4969, vše zastavěné plochy v k.ú. Blansko (pozemky zastavěné rozestavěnými budovami 2 bytových domů na Písečné) - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Praha dle zástavní smlouvy ze dne s právními účinky vkladu ke dni B Nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví Města Blansko 1. Bytový dům na sídlišti Zborovce 66 b.j., čp na pozemku parc.č zastavěná plocha v k.ú. Blansko (obec vlastní id. 51/100 nemovitosti), - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Praha dle zástavní smlouvy ze dne s právními účinky vkladu ke dni Rozestavěné stavby BD na pozemcích parc.č a 4970 zastavěné plochy v k.ú. Blansko Písečná I. (město vlastní id. 51/100 nemovitostí), - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Praha dle zástavní smlouvy ze dne s právními účinky vkladu ke dni Rozestavěné stavby BD na pozemcích parc.č a 4969 zastavěné plochy v k.ú. Blansko Písečná II. (město vlastní id. 51/100 nemovitostí), - zástavní právo pro Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Praha dle zástavní smlouvy ze dne s právními účinky vkladu ke dni

15 Ostatní účty Města Blansko Zaměstnanecký fond Příjmy Výdaje Počáteční stav k ,14 0,00 Období 01-12/ , ,10 Celkem , ,10 Konečný stav k ,33 Fond rozvoje bydlení Příjmy Výdaje Počáteční stav k ,05 0,00 Období 01-12/ , ,50 Celkem , ,50 Konečný stav k ,32 Fond rozvoje bydlení povodně Příjmy Výdaje Počáteční stav k ,05 0,00 Období 01-12/ , ,00 Celkem , ,00 Konečný stav k ,53 Fond rozvoje bydlení SFRB ČR Příjmy Výdaje Počáteční stav k ,12 0,00 Období 01-12/ , ,08 Celkem , ,08 Konečný stav k ,66 Depozitní účet Příjmy Výdaje Počáteční stav k ,34 0,00 Období 01-12/ , ,80 Celkem , ,80 Konečný stav k ,00 Sdružené prostředky 66 b.j. Zborovce Příjmy Výdaje Počáteční stav k ,14 0,00 Období 01-12/ , ,80 Celkem , ,800 Konečný stav k ,30 15

16 Sdružené prostředky 90 b.j. Písečná I. Příjmy Výdaje Počáteční stav k ,39 0,00 Období 01-12/ , ,18 Celkem , ,18 Konečný stav k ,94 Sdružené prostředky 90 b.j. Písečná II. Příjmy Výdaje Počáteční stav k ,48 0,00 Období 01-12/ , ,64 Celkem , ,64 Konečný stav k ,54 Hospodářská činnost Města Blansko v roce 2005 Výnosy Náklady Bytové hospodářství , ,32 Tepelné hospodářství ,00 0,00 Odpisy pohledávek 0, ,00 Celkem , ,32 Hospodářský výsledek ,42 Stav pohledávek nájemného k k Bytové prostory , ,00 Nebytové prostory , ,00 Nájemní bytový dům na sídlišti Písečná, Jasanová 30, 32, 34 (42 b.j.) Výnosy Náklady Počáteční stav k ,70 0,00 Období 01-12/ , ,70 Celkem , ,70 Konečný stav k ,00 Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2005 NÁZEV ORGANIZACE NÁKLADY VÝNOSY HOSPODÁŘSKÝ Odvod VÝSLEDEK kraji KSMB - Klub, Galerie , , ,88 0,00 16

17 - doplňková činnost , , ,94 0,00 - Kino , , ,31 0,00 Muzeum - hlavní činnost - město , , ,45 0,00 - hlavní činnost - kraj , ,00 0,00 0,00 Knihovna - hlavní činnost , , ,52 0,00 - MTV , , ,60 0,00 - regionální činnost , ,11 0,00 0,00 ZŠ Dvorská ul. - město , , ,86 0,00 - kraj , ,00 0,00 0,00 - doplňková činnost , , ,03 0,00 ZŠ Salmova ul. - město , , ,69 0,00 - kraj , ,00 0,00 0,00 - doplňková činnost , , ,00 0,00 ZŠ Erbenova ul. - město , , ,51 0,00 - kraj , ,00 0,00 0,00 - doplňková činnost , , ,96 0,00 ZŠ TGM Rodkovského ul.- město , , ,80 0,00 - kraj , , ,91 0,00 - doplňková činnost , , ,00 0,00 ŠJ Rodkovského ul. - město , , ,15 0,00 - kraj , ,00 0,00 0,00 - doplňková činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 MŠ Údolní ul. - město , , ,39 0,00 - kraj , ,00 0,00 0,00 - doplňková činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 MŠ Těchov - město , , ,14 0,00 - kraj , ,00 0,00 0,00 - doplňková činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 MŠ Divišova ul. - město , , ,26 0,00 - kraj , ,00 0,00 0,00 - doplňková činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 MŠ Dvorská ul. - město , , ,68 0,00 - kraj , ,00 0,00 0,00 - doplňková činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 MŠ Rodkovského ul. - město , , ,29 0,00 - kraj , ,00 0,00 0,00 - doplňková činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 Nemocnice , , ,57 0,00 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2005 Schválením novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků mohou příspěvkové organizace při vytvoření zlepšeného hospodářského výsledku ve svém hospodaření navrhnout zřizovateli rozdělit zlepšený hospodářský výsledek, a to do fondu odměn a do fondu rezervního. Fond odměn může být tvořen do výše 80 % zlepšeného hospodářského výsledku. 17

18 Příspěvkové organizace zřízené Městem Blansko předložily s rozborem svého hospodaření za rok 2005 své návrhy na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku. Odbor finanční a odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy společně provedly úpravy některých návrhů. Při úpravě některých návrhů na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací odbor finanční a odbor školství, kultury vycházely z počtu zaměstnanců v jednotlivých PO, bylo také přihlédnuto ke stavu fondu odměn k a k použití fondu odměn příspěvkovou organizací v roce Název organizace Zlepšený hospodářský výsledek (HV) Fond odměn stav k 12/2005 Fond odměn příděl z HV Fond rezervní stav k 12/2005 Fond rezervní příděl z HV Fond investiční stav k 12/2005 FKSP stav k 12/2005 KSMB , , , , ,00 Muzeum , , , , , ,02 Knihovna , , , , , ,10 ZŠ Dvorská , , , , , ,57 ZŠ Salmova , , , , , ,42 ZŠ Erbenova , , , , , ,53 ZŠ TGM Rodkovského , , , , , ,43 ŠJ Rodkovského 6 345,15 146, , , , ,47 MŠ Údolní , , , , ,00 MŠ Těchov , , , , ,00 MŠ Divišova 4 744, , , , ,80 MŠ Dvorská , , , , ,00 MŠ Rodkovského , , , , ,00 Nemocnice ,57 200, , , ,07 Rozdělení hospodářského výsledku Nemocnice Blansko za rok 2005 Rada města na 72. schůzi konané dne schválila usnesení č. 1 tohoto znění: Rada města schvaluje hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2005 a rozdělení vytvořeného hospodářského výsledku ,57 Kč, který bude použit na úhradu ztrát z hospodaření organizace za předchozí období. Návrh na krytí ztrát z hospodaření příspěvkových organizací v roce 2005 KSMB Blansko navrhlo krytí ztráty ve výši ,25 Kč následovně: ,00 Kč z rezervního fondu KSMB Blansko, ,25 Kč zůstane na účtu neuhrazená ztráta z minulých let. Ztráta vznikla zejména v hospodaření kina, a to ve výši ,31 Kč. V hospodaření KSMB je ztráta ve výši ,94 Kč. Zdůvodnění: Ve výnosech nebyla naplněna položka tržby filmová představení rozpočet tis. Kč, skutečné plnění 1 094,6 tis. Kč. Finanční odbor a kontrolní oddělení zjistily u příspěvkové organizace KSMB, v činnosti kina překročení závazného ukazatele usměrňování mzdových prostředků za rok 2005 o částku 18

19 49 693,- Kč a toto hodnotí jako porušení rozpočtové kázně ze strany příspěvkové organizace KSMB. Stanovisko kontrolního oddělení Kontrolní oddělení bere na vědomí obsah rozboru hospodaření města, příspěvkových organizací a společností založených Městem Blansko za rok Vyslovuje souhlas s postupem rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2005 do fondu odměn a fondu rezervního. Souhlasí, aby hospodářský výsledek za rok 2005, kterým je ztráta, u příspěvkové organizace KSMB, byl částečně pokryt finančními prostředky z rezervního fondu. Souhlasí s navrženým postupem zaúčtování v účetnictví na účet neuhrazená ztráta z minulých let. Příspěvková organizace KSMB musí zajistit uhrazení zůstatku záporného hospodářského výsledku v dalších obdobích. Kontrolní oddělení souhlasí s navrženými opatřeními vůči KSMB, která mají za cíl zajistit dosažení kladného hospodářského výsledku. Hospodaření za rok 2005 společností založených městem NÁZEV ORGANIZACE NÁKLADY VÝNOSY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Služby Blansko, s.r.o , , ,25 Technické služby Blansko, s.r.o , , ,36 Služby Blansko, s.r.o. Společnost Služby Blansko, s.r.o., dosáhla za rok 2005 hospodářského výsledku po zdanění ,25 Kč. Jednatelé společnosti rozhodli v souladu se Zakladatelskou listinou že celý čistý zisk ve výši ,25 Kč bude využit na úhradu ztráty minulých let. Technické služby Blansko, s.r.o. Společnost Technické služby Blansko, s.r.o., dosáhla za rok 2005 hospodářského výsledku po zdanění ,36 Kč. Jednatelé společnosti rozhodli v souladu se Zakladatelskou listinou o převodu celého čistého zisku ve výši ,36 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let, neboť společnost již naplnila zákonný rezervní fond dle Zakladatelské listiny. Stanovisko auditora Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2005 Města Blansko vyhotovená společností AUDIT KORREKT, s.r.o., která je součástí rozboru hospodaření Města Blansko a příspěvkových organizací za rok 2005, byla projednána ve vedení města včetně závěrečného vyjádření, které zní: Při přezkoumání hospodaření Města Blanska za rok 2005 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Blansko Zpracoval: odbor finanční J. Kolouchová 19

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14.

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 29.5.2015 v elektronické podobě dne: 29.5.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

2118-prodej plynového zařízení 0 181.500 181.506 3632-prodej pozemků 680.000 680.000 272.000 Kapitálové příjmy 680.000 861.500 453.

2118-prodej plynového zařízení 0 181.500 181.506 3632-prodej pozemků 680.000 680.000 272.000 Kapitálové příjmy 680.000 861.500 453. Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E R Y M I C E ZA ROK 2011 Závěrečný účet Obce Rymice je zpracován na základě ustanovení 43 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 17 ods. 1 až 7,

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Ekonomický odbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Bod pořadu jednání: 6. 5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2013 Věc: Návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2013

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více