Rozbor hospodaření města, příspěvkových organizací a společností založených městem za rok 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor hospodaření města, příspěvkových organizací a společností založených městem za rok 2005"

Transkript

1 Rozbor hospodaření města, příspěvkových organizací a společností založených městem za rok 2005 V roce 2005 se hospodaření Města Blansko řídilo rozpočtem, který byl schválen na 16. zasedání zastupitelstva města konané dne 21. března V roce 2005 zastupitelstvo města schválilo na svých zasedáních rozpočtová opatření: Příjmy Výdaje Financování 1. rozpočtové opatření , ,00 0,00 2. rozpočtové opatření , ,00 0,00 3. rozpočtové opatření , ,00 0,00 4. rozpočtové opatření , ,00 0,00 5. rozpočtové opatření , ,00 0,00 6. rozpočtové opatření , ,00 0,00 Rozpočtová opatření celkem , ,00 0,00 Rozpočet schválený k , , ,00 Rozpočet upravený k , , ,00 V roce 2005 bylo skutečné plnění a čerpání Příjmy Výdaje Financování ,61 Kč ,94 Kč ,67 Kč Příjmová část Rozpočet ,00 Kč Skutečnost ,61 Kč Plnění 103,40 % Výdajová část Rozpočet ,00 Kč Skutečnost ,94 Kč Plnění 90,80 % Financování Rozpočet ,00 Kč Skutečnost ,67 Kč

2 Plnění rozpočtu příjmů Města Blansko v roce 2005 v tis. Kč Text Rozpočet Upravený Skutečnost Plnění rozpočet v % Daňové příjmy celkem , , ,3 107,2 Nedaňové příjmy celkem , , ,2 101,4 Kapitálové příjmy celkem , , ,4 100,4 Dotace celkem , , ,5 99,9 PŘÍJMY CELKEM , , ,4 103,4 V oblasti daňových příjmů je vyšší plnění. Je způsobeno tím, že příjmy v této oblasti byly rozpočtovány nižší, a to z důvodu poukázaných daní na účet města v posledních dnech roku. Město tyto daně očekává, ale není již pro město reálné, aby tyto finanční prostředky čerpalo z výdajové části rozpočtu. Poslední platba v roce 2005 od FÚ byla na účet města poukázána dne ve výši ,- Kč. Tyto finanční prostředky město čerpá začátkem roku, kdy musí zajistit provoz městského úřadu a 13 příspěvkových organizací zřízených městem. Vyšší plnění místních poplatků - za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) je z důvodu otevření nové herny s VHP, na ul. Masarykova, - za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity, zde se promítá rozvoj turistického ruchu, - u poplatku ze psů je registrován rostoucí počet chovaných psů ve městě a v městských částech. Vyšší plnění správních poplatků - za provozovaný VHP a povolení tombol, registraci vozidel, občanské průkazy, stavební povolení vydané stavebním úřadem, rybářské lístky a zvláštní stavební povolení vydané odborem životního prostředí (na domovní ČOV, studnu, apod.). V oblasti nedaňových příjmů je nižší plnění v položkách služby MKD vzhledem k tomu, že se změnil systém úhrady vstupenek na kulturní akce MKD. V minulosti město uhradilo faktury za vstupenky v plné výši, ale ze svého rozpočtu nepřispívalo na úhradu vstupenek. Vstupenky byly v plné výši uhrazeny důchodci. odvody zdravotnických zařízení byl předložen ke schválení chybný rozpočet. Nemocnice odvedla do rozpočtu města odpisy z majetku jí předaného do správy a nájem z nebytových prostor. Tyto finanční prostředky ve stejné výši byly ihned poukázány nemocnici. nájem z bytů a garáží Zborovce 66 b.j. bylo způsobeno skutečností, že pronájmy bytů ani garáží nebyly realizovány v předpokládaném termínu a rozsahu. pokuty za přestupky a překročení povolené rychlosti v obci byly nižší oproti předpokladu 450 tis. Kč o 42 tis. Kč. Důvodem byly nižší sankce za překročení povolené rychlosti v obci. Plnění v nerozpočtovaných položkách ostatní služby se promítají příjmy za kopírování, za svatby na zámku, za služby poskytované Úřadu práce v souvislosti s převodem činnosti státní sociální podpory za měsíc prosinec 2004, za úhrady faktur vystavených v roce 2004 a dále účastnický poplatek za pobyt v družebním městě Scandiano. pojistné náhrady jsou plnění za poškozené patníky, sloupy veřejného osvětlení, zábradlí, dopravní značení a za havarované referentské vozidlo. ostatní nedaňové příjmy za poskytnuté projektové dokumentace v rámci výběrových řízení a poměrná část daně z převodu nemovitostí uhrazená společností Blata ve výši 2

3 27 330,- Kč a panem Maňákem ve výši 3 822,- Kč. Daň z převodu nemovitostí uhradí město včetně své poměrné části finančnímu úřadu až v roce Vyšší plnění v položkách z obchodu, služeb, turismu očekávané příjmy byly v době zpracování rozpočtu podhodnoceny. V této položce jsou vyšší příjmy za internetové služby, za kopírování, příjmy z cyklopůjčovny v informační kanceláři Blanka a příjmy za umístění reklamy u příležitosti 100. výročí povýšení Blanska na město. z prodeje zboží a služeb v informační kanceláři Blanka jsou ovlivněny prodejem komisního zboží, kde se provádí vyúčtování zpětně, v termínu dohodnutém s dodavatelem. Po dobu trvání prodeje až do doby vyúčtování jsou finanční prostředky na účtu Města Blansko. Položka příjmy z prodeje zboží zahrnuje příjmy z prodeje zboží a cenin v informační kanceláři Blanka a provizi z prodaného zboží a vstupenek. odvody školních zařízení ZŠ na ul. Dvorská poukázala do rozpočtu města 200 tis. Kč, což je splátka na výstavbu veřejného hřiště v roce 2002 při ZŠ ul. Dvorská. Ze závazku zbývá uhradit 190 tis. Kč. služby z nebytových prostor přijetím zálohy od organizace Oblastní charita Blansko za úhradu služeb na rok 2006 a dále oproti předpokladu nebyla v průběhu roku ukončena smlouva o nájmu s finančním ředitelstvím. Nájem byl ukončen až v roce V této položce jsou obsaženy přijaté zálohy a vyúčtování za služby (spotřeba elektrické energie, tepla a vody) v nebytových prostorách. pokuty je u pokut ukládaných stavebním úřadem, živnostenským úřadem, odborem vnitřních věcí (za ztrátu občanských průkazů), odborem kancelář tajemníka na úseku dopravních přestupků a oddělením právním v přestupkovém řízení. nekapitálové příspěvky a náhrady je zaúčtován kromě výtěžku z výherních hracích přístrojů také převod z depozitního účtu. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v roce 2004 vyčerpány na výplatu mezd zaměstnanců včetně sociálního a zdravotního pojištění. Dále jsou to inkasované dobropisy týkající se plateb uskutečněných v roce 2004 (např. vyúčtování tepla, plynu, dobropis za školení, dobropis za pronájem kopírky, vrácení soudních poplatků, vyúčtování nájemného za nebytové prostory kontaktní místa v Boskovicích pro výkon státní sociální podpory za 1. čtvrtletí 2004). V oblasti kapitálových příjmů nebyla naplněna rozpočtovaná položka příjmy za prodej pozemků nebyl realizován prodej pozemků Krajskému státní zastupitelství ve výši 699 tis. Kč. Naopak byly v průběhu roku uskutečněny prodeje, které v době zpracování rozpočtu nebyly známy, např. směna s Agro-ND, prodej paní Rotreklové a drobnější prodeje, např. Štreitovi, Jakubcovi, Borkovi. Příjmy z prodeje nemovitostí obsahují příjmy z provedených úhrad obyvateli 42 b.j., tj. Jasanová 30, 32, 34 na sídlišti Písečná, dále za prodej budovy na ul. Komenského 26 včetně pozemku ve výši 360 tis. Kč, za prodej budovy bývalé mateřské školy v Lažánkách včetně pozemku ve výši 1 mil. Kč a z provedených splátek na výstavbu 76 garáží na sídlišti Písečná. Příjmy z prodeje hmotného majetku jsou to příjmy z prodeje služebních vozidel, tj. Hyundai Sonata a městské policie. Ostatní příjmy z prodeje majetku Jihomoravská plynárenská, a.s., uhradila Městu Blansku za prodej plynárenského zařízení na území města a městských částí celkem tis. Kč. Příjmy z prodeje akcií za prodej listinných akcií společnosti ČAD Blansko, a.s., byly na účet Města Blansko poukázány finanční prostředky ve výši ,- Kč, tj. protiplnění ve výši 3 157,- Kč za 1 akcii. 3

4 V oblasti dotací a převodů finančních prostředků mezi účty města Městu byly poukázány neinvestiční dotace v celkové výši ,4 tis. Kč a investiční dotace v celkové výši ,1 tis. Kč. Rozpočet byl upravován v souladu s oznámením Jihomoravského krajského úřadu v Brně a na základě schválení zastupitelstvem města. Město Blansko obdrželo v průběhu roku 2005 následující neinvestiční dotace Na výkon státní správy 1. finanční vztah ,00 Na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností 2. finanční vztah ,00 Na výkon státní správy - navýšení příspěvku pro obce s rozšířenou působností z kapitoly Všeobecná pokladní správa 2. finanční vztah ,00 Na výplatu sociálních dávek ,00 Na školství neinvestiční náklady na žáka ,00 Na neinvestiční náklady za žáky dojíždějící do blanenských škol dle uzavřených smluv s jinými obcemi ,00 Na činnost přestupkové komise dle uzavřených veřejnoprávních smluv s jinými obcemi ,00 Na veřejně prospěšné práce dle uzavřené smlouvy s Úřadem práce ,00 Na zajištění lékařské služby první pomoci ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko ,00 Na částečnou úhradu úroků z hypotečního úvěru 42 b.j. na sídlišti Písečná ,00 Na částečnou úhradu úroků z hypotečního úvěru 48 b.j. ul. Ant. Dvořáka ,00 Na činnost odborného lesního hospodáře státní správa ,00 Na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin ,00 Na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů ,00 Na ochranu lesních porostů 304,00 Na úhradu nákladů spojených s evidencí zemědělských podnikatelů ,00 Na prevenci kriminality projekt Dobrodružství ,00 Na prevenci kriminality projekt Senior linka ,00 Na výstroj a výzbroj sboru dobrovolných hasičů ,00 Na výměnu střešní krytiny budov na pozemku parc. č. st. 35/3 a parc. č. st. 35/7 v k.ú. Blansko (ZUŠ) ,00 Na činnost Muzea Blansko ,00 Celkem ,00 Město Blansko obdrželo v průběhu roku 2005 následující investiční dotace Na výstavbu 90 b.j. na sídlišti Písečná II. etapa ,66 Na B.j. 24.PB CHB Město Blansko (nadstavba 24 b.j. DPS Blansko) ,00 Na propojení místního kamerového systému mezi Městskou policií a Policií ČR ,00 Na vybudování kamerového systému na Zámku Blansko ,00 Na realizaci akce Blansko-Reko hřiště ZŠ-Salmova ,00 Na dostavbu zimního stadiónu ,00 4

5 Na modernizaci lyžařských vleků a rekonstrukci osvětlení v lyžařském areálu Blansko-Hořice ,00 Na částečnou úhradu úroků z úvěru poskytnutého na vybudování technické infrastruktury průmyslové zóny ,00 Celkem ,66 V průběhu roku došlo k následujícímu snížení dotací Na výplatu sociálních dávek ,00 Výše uvedené dotace byly vyčerpány v plné výši s výjimkou (vrácené) Na výplatu sociálních dávek ,00 Přímé dotace příspěvkovým organizacím zřízeným městem Na vybudování kamerového systému na Zámku Blansko ,00 Dotace, které přechází do roku 2006 Na dostavbu zimního stadiónu ,00 Na výstroj a výzbroj sboru dobrovolných hasičů ,00 Čerpání rozpočtu výdajů Města Blansko v roce 2005 v tis. Kč Oddíl Text Rozpočet Upravený Skutečnost Plnění rozpočet v % 10 Zemědělství a lesní hospodářství 912, , ,0 87,4 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 3 328, , ,0 96,3 22 Doprava , , ,0 79,3 23 Vodní hospodářství 6 480, , ,0 82,9 31 Vzdělávání , , ,0 100,3 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,0 99,3 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,0 95,7 35 Zdravotnictví 9 547, , ,0 95,9 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,0 80,9 37 Ochrana životního prostředí , , ,0 95,9 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení , , ,0 95,0 43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti , , ,0 96,5 52 Civilní připravenost na krizové stavy 160,0 160,0 85,0 53,1 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 8 769, , ,0 97,6 55 Požární ochrana a integ. záchranný systém 798, , ,0 91,0 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva , , ,0 93,6 63 Finanční operace 3 824, , ,0 95,9 64 Ostatní činnosti 1 552, , ,0 32,7 VÝDAJE CELKEM , , ,0 90,8 5

6 V oddílu zemědělství a lesní hospodářství Rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca 177 tis. Kč. Po konzultaci s pracovníky JMK odboru ŽP bylo doporučeno zapracování nových pozemků do lesního hospodářského plánu (LHP) přesunout až do doby zpracování nového LHP. Tím byla vytvořena úspora ve výši 80 tis. Kč. Další úspora vznikla ve výši 34 tis. Kč v položce geodetické vytyčení hranic lesních pozemků města, jelikož byly v průběhu roku prodány některé lesní pozemky. Další mírné úspory jsou v jednotlivých položkách tohoto oddílu. V oddílu průmysl, stavebnictví, obchod a služby rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca 130 tis. Kč. Mírné nedočerpání schválených finančních prostředků je v jednotlivých položkách tohoto oddílu. V oddílu doprava rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca tis. Kč. Vyšší úspory jsou v položkách tis. Kč integrovaný dopravní systém JMK, úspora byla způsobena zvýšením tržeb a na druhé straně snížením nákladů, - 56,7 tis. Kč rekonstrukce chodníku ul. Havlíčkova, zpevněné plochy ul. Chelčického, tis. Kč I. etapa opravy komunikace ul. Na Brankách-Komenského, byly čerpány pouze finanční prostředky na projektové práce, stavební část bude realizována v roce 2006, zpoždění nastalo z důvodu dlouhého procesu výběrového řízení, tis. Kč rekonstrukce komunikace včetně infrastruktury ul. Křížkovského, úspora vznikla vhodně nastaveným výběrovým řízením, - 50 tis. Kč rekonstrukce chodníku za Městským klubem, nebylo provedeno, smluvní partner nezabezpečil podmínky ze své strany. V oddílu vodní hospodářství rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca tis. Kč. Vyšší úspory jsou v položkách ,4 tis. Kč výškové úpravy armatur, byly provedeny pouze opravy havarijního stavu, - 114,3 tis. Kč srážkové vody, poplatky VAS, částka do rozpočtu byla nadhodnocena, - 168,5 tis. Kč provoz a údržba kanalizace, nebyly havarijní stavy, - 78,5 tis. Kč fontána, kašna, výtokový stojánek, odlučovače ropných látek, nelze přesně stanovit spotřebu elektřiny, vodného, - 580,4 tis. Kč Blansko, generel odvodnění města, DPH zaplatil Svazek vodovodů a kanalizací, - 140,0 tis. Kč oprava kanalizace bytového domu na ul. Ant. Dvořáka, akce se nerealizovala, z důvodu podhodnocené částky v rozpočtu. Uvažovalo se pouze s opravou, je nutná nová přípojka. V oddílu vzdělávání v položkách na provoz schválených zastupitelstvem města, nedošlo k výraznému překročení nebo naopak nedočerpání. Na úseku údržby školských zařízení bylo čerpání v souladu se schváleným rozpočtem s výjimkou jedné akce termostatické ventily MŠ ve které je přečerpáno o ,- Kč. V závěru roku 2005 provedl odbor školství kontrolu čerpání finančních prostředků výdajové části rozpočtu, oddíl 31 a v zájmu zrealizovat všechny akce zapracované do rozpočtu v tomto oddíle byly omylem předloženy zastupitelstvu města ke schválení dvě rozpočtová opatření, a tím došlo k přečerpání finančních prostředků v této oblasti. 6

7 Stavební část investiční akce hřiště ZŠ Salmova byla ukončena v roce 2005, sadové úpravy budou dokončeny v roce Nedočerpané finanční prostředky na této akci byly ve výši 109,6 tis. Kč. V oddílu kultura, církve a sdělovací prostředky příspěvkovým organizacím, tj. KSMB Blansko včetně Kina Blansko, Muzeu Blansko a Knihovně Blansko včetně městského televizního vysílání byly zasílány příspěvky na provoz a činnost 1x za měsíc. Na úseku údržby kulturních zařízení bylo čerpání v souladu se schváleným rozpočtem a přečerpáno nebylo v žádné položce. V položce cena města za kulturu nebylo dočerpáno 102 tis. Kč. Pracovní skupina pro cenu města za kulturu se rozhodla zadat výrobu plastiky, která se bude udílet při vyhlašování Ceny města Blanska za kulturu, až v roce V roce 2005 bylo hrazeno pouze zhotovení modelu a formy plastiky. V položce doplnění mobilního pódia nebylo vyčerpáno 10 tis. Kč. Zastřešení mobilního pódia bude dodáno až v roce V položce vodovodní přípojka pro Městský klub nebylo dočerpáno 56,7 tis. Kč. Akce ukončena v roce 2005, úspora vznikla vhodným výběrem zhotovitele. Z položky komise pro zahraniční styky a tlumočnické práce byly čerpány finanční prostředky na odborné překlady, ubytování, stravování, občerstvení pro zahraniční delegace, drobné věcné dary, příspěvky na organizaci akcí s účastí z partnerských měst, příspěvky na dopravu v rámci výměnných akcí. Čerpání bylo v souladu se schváleným rozpočtem. V oddílu tělovýchova a zájmová činnost čerpání bylo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca tis. Kč z důvodu, že dne byla na účet města poukázána dotace od JMK na dostavbu zimního stadiónu ve výši 1 mil. Kč. Jedná se o účelově vázané finanční prostředky na realizaci investiční akce v roce Další mírné úspory jsou v jednotlivých položkách tohoto oddílu. V oddílu zdravotnictví město poukázalo příspěvek ve výši ,- Kč na provoz a činnost Nemocnici Blansko. Finanční prostředky v této výši město získalo z pronájmů nebytových prostor v nemocnici a z uloženého odvodu odpisů z majetku předaného do správy příspěvkové organizaci Nemocnici Blansko. Rozdíl mezi rozpočtovanými a skutečnými výdaji, tj. ponížení příspěvku ve výši ,- Kč je způsobeno poníženými příjmy v této oblasti. Z rozpočtu JMK Brno byly na účet Města Blansko měsíčně uvolňovány zálohy do celkové výše tis. Kč na zajištění lékařské služby první pomoci ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko. Město Blansko uzavřelo smlouvu o poskytování lékařské služby první pomoci se Zdravotnickou záchrannou službou Blansko, K.H.Máchy 17, Blansko. V oddílu bydlení, komunální služby a územní rozvoj rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca tis. Kč. Vyšší úspory jsou v položkách - 475,7 tis. Kč PD, technická pomoc, náklady a poplatky spojené s kolaudací, čerpáno průběžně na akce dle rozpočtu nebo na přípravu, ,0 tis. Kč výstavba 76 garáží na sídlišti Písečná, stavební práce jsou zpožděny z důvodu komplikací na přeložkách sítí, - 435,0 tis. Kč výkup inženýrských sítí, čerpáno 15 tis. Kč dle uzavřené kupní smlouvy, další smluvní vztahy nebyly naplněny, prodejci nedodali podklady, - 578,0 tis. Kč PD regenerace a revitalizace středu města, akce v roce 2005 ukončena, doplatek bude v roce 2006, 7

8 - 234,8 tis. Kč regenerace a revitalizace středu města, akce ukončena, doplatek bude proveden v roce 2006 po předložení bankovní záruky, - 60,0 tis. Kč přípojka nízkého napětí pro areál TJ ČKD, - 400,0 tis. Kč výměna krytiny na objektu Zámek 3 a Zámek 4, v průběhu roku byla akce realizována z vlastních prostředků města, dne byla na tuto akci městu poukázána dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Brno, - 751,0 tis. Kč energie související s pronájmem nebytových prostor, ,0 tis. Kč finanční rezerva ke splátkám účelových půjček od občanů na opravy a modernizace bytového fondu, tyto finanční prostředky zůstávají ve fondu rozvoje bydlení města k dalšímu poskytnutí účelových půjček v následujících letech a nejsou to zdroje ke krytí výdajové části rozpočtu Města Blansko, - 631,7 tis. Kč výkupy pozemků, z časových důvodů se nezrealizoval výkup pozemku pod výškovou budovou, uskuteční se v roce 2006, - 151,5 tis. Kč daň z převodu nemovitostí, plánované větší prodeje se neuskutečnily nebo se uskutečnily až koncem roku 2005, to znamená, že daň se bude hradit v roce 2006, např. průmyslová zóna, krajské státní zastupitelství, Horáček AGRO-ND, Metra, Pivovar černá Hora, apod.), - 151,0 tis. Kč splátka úroků z poskytnutého úvěru na výstavbu městské knihovny, - 55,0 tis. Kč poskytnutí účelových půjček z fondu rozvoje bydlení města, o účelové půjčky byl ze strany občanů velký zájem a finanční prostředky v rozpočtu města nebyly vyčleněné v dostatečné výši. Proto město přistoupilo k ponížení požadovaných finančních částek.v jednom případě žadatelka odmítla účelovou půjčku v ponížené výši, - 249,3 tis. Kč - další mírné úspory jsou v jednotlivých položkách tohoto oddílu. V oddílu ochrana životního prostředí byly úspory v seskupení položek - nakládání s odpady (sběr a svoz komunálních odpadů) 270 tis. Kč, položka velkoobjemové kontejnery (VOK) nebyla dočerpána ve výši 100 tis. Kč, na konci roku byl plánován 3. svoz VOK, společnost AVE CZ u tohoto svozu provedla navýšení a navýšení bylo nutno řešit rozpočtovým opatřením, svoz však provedla společnost SITA, - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 83 tis. Kč, položka likvidace invazních rostlin nebyla čerpána, v průběhu roku se neobjevila žádná lokalita, kde by bylo nutno likvidovat invazní rostliny, - ochrana přírody a krajiny 130 tis. Kč, položka vyhotovení Programu odpadového hospodářství Města Blansko nebyla dočerpána ve výši 44 tis. Kč, vzhledem k delším termínům prací na dokumentu, hlavně u schvalovacího procesu na JMK nebyl dokument dokončen. Na dokončení byla do rozpočtu v roce 2006 zapracována finanční částka 30 tis. Kč. Další úspora ve výši 79 tis. Kč je v položce přenesená státní správa (oprava a údržba přístrojů, rozbory zemin a vod při haváriích apod., znalecké posudky). V oddílu dávky a podpory v sociálním zabezpečení dávky sociální péče poskytované jednotlivcům a domácnostem z titulu sociální potřebnosti, zdravotního postižení a z důvodu mimořádně obtížných sociálních poměrů vyplácí Městský úřad Blansko ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu. 8

9 Další dávky sociální péče jedná se zejména o příspěvek na výživu, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení, na celkovou opravu a na zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na opatření zvláštních pomůcek. Tyto sociální dávky vyplácí Městský úřad Blansko ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Výdaje na vyplacení dávky sociální péče jsou plně pokryty účelovou státní dotací. Město vrátilo do státního rozpočtu nevyplacené sociální dávky v roce 2005 v celkové výši tis. Kč. Z toho poměrnou část cca 11 tis. Kč v měsíci prosinci 2005 a ,- Kč v měsíci únoru 2006 v rámci finančního vypořádání dotací. V oddílu sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Provoz městského penzionu je zajišťován Oblastní charitou Blansko, které byl poskytnut finanční příspěvek ve výši tis. Kč na drobné provozní výdaje, mzdové prostředky a zákonné odvody. Provoz penzionu byl zajišťován i platbami z účtu města ve výši ,- Kč. Rozpočtované prostředky nebyly dočerpány cca 199 tis. Kč. Skutečné výdaje na energie (voda, teplo, el. energie) byly nižší než předpokládal rozpočet. Výdaje na stavbu pergoly u městského penziónu byly rozpočtovány ve výši 100 tis. Kč. Skutečné čerpání na stavbu pergoly bylo nižší o 27,4 tis. Kč. Pečovatelská služba byla zajišťována pro blanenské občany a na základě smlouvy i pro občany dalších šesti obcí správního obvodu Městského úřadu Blansko. Od byla pečovatelská služba zajišťována pouze pro občany tří obcí správního obvodu. V rozpočtu města byly plánovány výdaje související s vybavením Domovinky v Domě s pečovatelskou službou. Náklady na vybavení byly nižší než se předpokládalo. Rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca 532,5 tis. Kč, z toho mzdové výdaje činí 426,5 tis. Kč. Výše výdajů na obědy důchodců se odvíjí od počtu odebraných obědů ze strany důchodců a počtu poskytnutých slev na obědy. Za rok 2005 bylo odebráno z Vývařovny pana Volfa celkem obědů. Rozpočtované prostředky na zajištění provozu poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy nebyly dočerpány v celkové výši 164 tis. Kč, z toho mzdové výdaje činí 97 tis. Kč. Na provoz a činnost městského klubu důchodců nebyly dočerpány rozpočtované prostředky v celkové výši cca 97 tis. Kč. Výdaje na el. energii a telefonní poplatky byly nižší než se předpokládalo. Nedočerpání finančních prostředků vzniklo na položce nákup vstupenek. V průběhu roku 2005 se změnil systém úhrady za vstupenky na kulturní akce MKD. Celkové výdaje za provedené zdravotní výkony v souvislosti s žádostí o dávky sociální péče se odvíjí od počtu provedených úkonů. Na zajištění provozu noclehárny na ul. Luční byl Oblastní charitě Blansko poskytnut finanční příspěvek ve výši cca 800 tis. Kč. V průběhu roku 2005 byly poskytnuty příspěvky organizacím zajišťujícím sociální služby v celkové výši ,10 Kč. V prosinci 2005 vrátilo Centrum pro zdravotně postižené v Blansku část poskytnutého příspěvku ve výši 694,90 Kč příspěvek nebyl dočerpán. V oddílu civilní připravenost na krizové stavy úspory jsou v položce revize speciálních zařízení v úkrytech CO změnou státní normy byla lhůta pro tyto revize prodloužena ze 3 roků na 5 let. V souvislosti s tím nebyla čerpána položka odstranění nedostatků zjištěných revizemi. Nebyla čerpána položka havarijní rezerva pro případ vzniku mimořádné události. Mírná úspora je v položce spotřeby el. energie v úkrytech CO. V oddílu bezpečnost a veřejný pořádek proběhlo hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními na rok Celkové rozpočtované výdaje nebyly zcela vyčerpány, a to ve výši 216 tis. Kč. 9

10 V oddílu požární ochrana a integrovaný záchranný systém rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca 90 tis. Kč z důvodu, že dne byla na účet města poukázána dotace od JMK na výstroj a výzbroj pro SDH ve výši 40 tis. Kč. Jedná se o účelově vázané finanční prostředky, které musí být dle smlouvy vyčerpány do Další mírné úspory jsou v jednotlivých položkách tohoto oddílu. V oddílu státní moc, státní správa a územní samospráva rozpočtované prostředky nebyly dočerpány v celkové výši cca tis. Kč. K výrazné úspoře došlo v položkách - 78 tis. Kč fond pro reprezentaci města, tis. Kč odměny a mimořádné odměny starostky a dvou zástupců starostky včetně zákonných odvodů, tis. Kč mzdy zaměstnanců včetně zákonných odvodů, tis. Kč mzdy včetně zákonných odvodů zaměstnanců na veřejně prospěšné práce tis. Kč opravy a údržba budovy na nám Svobody 3, provedeno svépomocí, zajistil se pouze materiál, - 78 tis. Kč knihy, časopisy, sbírky zákonů, apod., čerpání dle požadavku jednotlivých odborů, tis. Kč materiál, čerpání dle požadavku jednotlivých odborů, - 95 tis. Kč vodné, tis. Kč dodávka tepla, - 62 tis. Kč odběr el. energie, tis. Kč pohonné hmoty a maziva, z důvodu nemoci nejezdilo služební vozidlo Hyundai Sonata, tis. Kč služby telekomunikací, čerpáno dle potřeby úřadu, tis. Kč konzultační, poradenské a právní služby, část nákladů na revize byla vyčerpána, další část je čerpána dle požadavků právního oddělení, tis. Kč nákup ostatních služeb, finanční rezerva, - 75 tis. Kč opravy a údržba, většinu oprav se podařilo zajistit svépomocí, tis. Kč cestovné, čerpáno dle potřeby úřadu, tis. Kč kopírovací stroje a kopírování, byly uzavřeny výhodné smlouvy za kopii, - 69 tis. Kč školení a servis PC, část informaci zajistili sami, tis. Kč ASPI síťová verze, čerpáno dle potřeby úřadu, - 62 tis. Kč využívání sítě internet, čerpáno dle potřeby úřadu, - 80 tis. Kč opravy vozidel, čerpáno dle potřeby úřadu, tis. Kč zajištění provozu a činnosti v objektu na nám. Republiky 1, čerpáno dle potřeby úřadu. V oddílu finanční operace v položce převod na depozita je zaúčtován rozdíl mezi rozpočtovanými a nevyčerpanými mzdovými prostředky v roce

11 V oddílu ostatní činnosti v průběhu roku byla schválena rozpočtová opatření, která povýšila příjmovou část rozpočtu a finanční prostředky byly ponechány ve finanční rezervě výdajové části rozpočtu. Do zůstaly na bankovním účtu Města Blansko. Finanční rezerva významně ovlivňuje procento čerpání finančních prostředků tohoto oddílu. Plnění financování rozpočtu Města Blansko v roce 2005 v tis. Kč Text Rozpočet Skutečnost 8115 Započtení finančních prostředků z minulých let , Změna stavů prostředků na účtech 0 406, Krátkodobé operace příjmy , Krátkodobé operace výdaje , Úvěr Státní fond rozvoje bydlení ČR 3 700, , Splátka úvěru výstavba městské knihovny , , Splátka úvěru akce z důvodu zvýšení DPH , , Splátka úvěru výstavba tech. infrastruktury v průmyslové zóně , , Splátka úvěru výstavba 42 b.j. na sídlišti Písečná -330,0-330, Splátka úvěru nákup městského klubu -844,0-934, Splátka úvěru nákup a rekonstrukce 48 b.j. Ant. Dvořáka -295,0-301, Splátka úvěru modernizace bytového fondu -831, Splátka návratné finanční výpomoci fond rozvoje bydlení , , Nerealizované kurzové rozdíly 0-11,0 FINANCOVÁNÍ CELKEM , ,0 Ukazatel dluhové služby Města Blansko za rok 2005 je 6,81 %. Úvěry města k (v Kč) A Úvěry splácí město Účel Rok Splatnost Poskytnutý Splaceno k Zbývá splatit Ručení čerpání úvěr Výstavba městské knihovny příjmy Rekonstrukce 48 b.j. Ant. Dvořáka budovou 48 b.j. Nákup městského klubu budovou klubu Akce stavebního charakteru na majetku ve vlastnictví Města Blansko příjmy Výstavba průmyslové zóny příjmy Celkem

12 B Úvěry splácí občané města Účel Rok Splatnost Poskytnutý Splaceno k Zbývá splatit Ručení čerpání úvěr Výstavba 42 b.j. Písečná budovou 42 b.j. Výstavba 66 b.j. Zborovce budovou 66 b.j. Výstavba 90 b.j. Písečná I budovou 90 b.j. Výstavba 90 b.j. Písečná II budovou 90 b.j. Opravy a modernizace bytového fondu občané žádné Opravy a modernizace bytového fondu po povodních občané žádné Opravy a modernizace bytového fondu občané směnka Celkem Půjčky poskytnuté městem k (v Kč) Právnická osoba Účel Rok čerpání Splatnost Poskytnuté půjčky Splaceno k Zbývá splatit Technické služby, s.r.o., Blansko pořízení mechanizace Technické služby, s.r.o., Blansko pořízení mechanizace TJ ČKD Blansko finanční půjčka Centrum KAB, a.s. demolice rampy u obchod. domu ul. Rožmitálova Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí, dobrovolné sdružení obcí realizace investičního projektu Ochrana vod povodí řeky Dyje ve vybraných územích aglomeracích Celkem Ručitelské závazky k (v Kč) Právnická osoba Účel Rok Splatnost Poskytnutý Splaceno k Zbývá Ručení čerpání úvěr splatit Dobrovolný svazek obcí vodovodů a kanalizací výstavba intenzifikace ČOV Blansko I. etapa příjmy Bytové družstvo 66 b.j. Zborovce Bytové družstvo 90 b.j. Písečná I. Bytové družstvo 90 b.j. Písečná II. výstavba bytového domu výstavba bytového domu výstavba bytového domu pozemkem a rozestavěnou stavbou Zborovce pozemkem a rozestavěnou stavbou Písečná I pozemkem a rozestavěnou stavbou Písečná II. 12

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Rozpočet Města Blansko na rok 2007. str. 3 6 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 11. DUBNA 2007 ČÍSLO 7

Rozpočet Města Blansko na rok 2007. str. 3 6 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 11. DUBNA 2007 ČÍSLO 7 Rozpis kontejnerů na duben str. 2 Rozpočet Města Blansko na rok 2007 Setkání s občany, otázky a odpovědi str. 3 6 str. 8 POZOR! Řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 je nutné vyměnit nejpozději

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč)

Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč) Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová strana 1 Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč) ÚVOD Dle 17 zákona č.250/2000

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. schv. rozpočet. skutečnost 312 758 303 046 594 428 325 819 305 299 650 351 55 923 109,41

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. schv. rozpočet. skutečnost 312 758 303 046 594 428 325 819 305 299 650 351 55 923 109,41 OBSAH HODNOTÍCÍ ZPRÁVA... 2 1 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2013... 2 1.1 Souhrnné výsledky finančního hospodaření... 2 1.2 Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku... 2 1.3 Zhodnocení rozpočtových výsledků

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002 Městský úřad Žďár nad Sázavou finanční odbor Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

Závěrečný účet města Hranic

Závěrečný účet města Hranic Závěrečný účet města Hranic za rok 2011 1 Obsah 1. Úvod strana 3-4 Základní údaje o plnění rozpočtu roku 2011 2. První část strana 5-9 Tabulka příjmů, výdajů a financování dle oddílů paragrafů 3. Druhá

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006 Závěrečný účet

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu 1. pololetí 2007 byl schválený rozpočet výdajů 1.604.308 tis. Kč upraven na 1.999.204,3 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 394.896,3 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu:

XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město. Bod programu: XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město Dne: Bod programu: 22. června 2010 2/1 Věc: Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2009 Důvod předloţení: 17 zákona 250/2000

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 F. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DALŠÍCH SLOŽEK VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ A O FONDECH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Obsah I. INFORMACE O HLAVNÍCH VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2007

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2007 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2007 Závěrečný účet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

Příloha č. 403-07Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006

Příloha č. 403-07Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 Příloha č. 403-07Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 Zastupitelstvo Zlínského kraje 20. 6. 2007 Obsah: 1. Základní údaje...3 1.1. Příjmy...3 1.2. Výdaje...5 2. Plnění rozpočtových příjmů a

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Č e r v e n 2 0 1 3 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje

Více