Dotazníkové šetření. Kompletní vyhodnocení verze červen 2014, včetně samostatného vyhodnocení dat za město Č. Krumlov a obec Větřní.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotazníkové šetření. Kompletní vyhodnocení verze červen 2014, včetně samostatného vyhodnocení dat za město Č. Krumlov a obec Větřní."

Transkript

1 Dotazníkové šetření Kompletní vyhodnocení verze červen 2014, včetně samostatného vyhodnocení dat za město Č. Krumlov a obec Větřní. Vyhodnocení dotazníkového šetření po doplnění dalších dotazníků sebraných po vyhodnocení provedeném studenty 3. ročníku oboru vzdělávání Sociální činnost SOŠZ a SOU v Českém Krumlově. Verze:

2 Obsah OBSAH... 2 POČET VYPLNĚNÝCH ANKETNÍCH LÍSTKŮ DLE MÍSTA BYDLIŠTĚ... 3 VĚKOVÁ STRUKTURA RESPONDENTŮ... 4 DŮLEŽITOST CÍLOVÝCH SKUPIN NA ČESKOKRUMLOVSKU... 5 ŽIVOTNÍ PROBLÉMY / SITUACE, KTERÉ ŘEŠÍ RESPONDENTI... 8 KAM / NA KOHO BYSTE SE OBRÁTILI V PŘÍPADĚ ŘEŠIT SVÍZELNOU ŽIVOTNÍ SITUACI CO POSTRÁDÁTE V OBLASTI PÉČE O SENIORY CO POSTRÁDÁTE V OBLASTI PÉČE O ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ CO POSTRÁDÁTE V OBLASTI PÉČE O DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY CO POSTRÁDÁTE V OBLASTI PÉČE O OSOBY V KRIZI CO VÁM BRÁNÍ VE VYUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU KONKRÉTNÍ NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY PROBLEMATIKA BEZBARIÉROVOSTI PROBLEMATIKA SENIORŮ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH PROBLEMATIKA OSOB V KRIZI CO BYSTE CHTĚLI DODAT K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Č. KRUMLOV A VĚTŘNÍ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Z OBCÍ S MENŠÍ NÁVRATNOSTÍ DOTAZNÍKŮ... 27

3 Počet vyplněných anketních lístků dle místa bydliště Z celkového počtu 566 vyplněných anket bylo nejvíce odpovědí posbíráno od občanů města Č. Krumlov (237) a obce Větřní (110). Proto je dále uvedeno rovněž samostatně vyhodnocení za tyto dvě místa. Třetí nepočetnější skupinou byly odpovědi pocházejících z obce Hořice na Šumavě (33).

4 Věková struktura respondentů Věková struktura respondentů je patrná z následujícího grafu. Je patrné, že nejpočetnějšími věkovými skupinami byly skupiny let a let. Hojné zastoupení měla rovněž věková skupina let.

5 Důležitost cílových skupin na Českokrumlovsku Nejvíce respondentů se domnívá, že služby by měly být orientovány na seniory. To potvrzuje i to, že této cílové skupině respondenti přiřazovali nejčastěji nejnižší prioritu. Vysokou důležitost respondenti přikládají rovněž nezaměstnaným, vysoká důležitost je rovněž přiřazována cílovým skupinám zdravotně postižených a rodinám s malými dětmi. Naopak za (relativně) nejméně důležitou skupinu byla odpovídajícími považována skupina osob ohrožených drogami.

6 Pokud bychom přiřadili váhy jednotlivým bodům na stupnici důležitosti (1-5), tak získáme následující graf, který potvrzuje, že v souhrnném vyjádření nejsou natolik významné rozdíly ve vnímání důležitosti jednotlivých cílových skupin. Přestože se potvrzuje výše uvedené pořadí, nejsou rozdíly vzhledem k důležitosti ostatních cílových skupin zásadního rozměru.

7 Následující dva grafy dokladují výsledky posouzení důležitosti cílových skupin ve městě Č. Krumlov a v obci Větřní.

8 Životní problémy / situace, které řeší respondenti Životními problémy nebo situacemi, kterými se dotazování aktuálně nejvíce zabývají, jsou nezaměstnanost, alkoholismus a problematika zadluženosti. Na čtvrtém místě je problém návykových látek. Výskyt ostatních možností se pohybuje kolem 5 %.

9

10 Následující dva grafy dokladují výsledky za respondenty z města Č. Krumlov a z obce Větřní. Výsledky jsou velmi podobné celkových výsledkům za celé ORP. Výjimkou je např. častější uvedení problému prostituce u respondentů z obce Větřní.

11 Kam / na koho byste se obrátili v případě řešit svízelnou životní situaci Jednoznačně nejčastější odpovědí za celé území ORP byla odpověď obrátil/a bych se na rodinu nebo přátele. Na druhém a třetím místě se v odpovědích umístily varianty kontaktuji organizaci, o které vím, že tyto služby poskytuje a vyhledal/a bych informace na internetu.

12

13 Následující dva grafy dokladují výsledky za respondenty z města Č. Krumlov a z obce Větřní. I zde je nejčastější odpovědí, že pomoc by dotazovaní hledali primárně u rodiny nebo mezi přáteli. U obce Větřní dotazovaní mnohem častěji než v případě Č. Krumlova očekávají pomoc ze strany obecního úřadu.

14 Co postrádáte v oblasti péče o seniory Jednoznačně nejvíce by respondenti uvítali širší, pestřejší a kvalitnější nabídku volnočasových aktivit (včetně pořádání akcí pouze pro seniory, akcí pro seniory a širokou veřejnost, ale i včetně rozšiřování a zkvalitňování zázemí pro konání těchto aktivit). Důležitá je i kvalita samotného bydlení pro seniory a jeho nabídka. Poměrně velká část dotazovaných by v regionu uvítala rovněž služby hospice (bez konkretizace, zda stacionární či terénní formu, velmi pravděpodobně však odpověď znamená stacionární formu tohoto zařízení). Zajímavostí je rovněž to, že téměř 8 % dotazovaných by uvítalo větší pochopení, vstřícnost a empatii (tuto odpověď uváděli zejména samotní senioři).

15 Následující dva grafy dokladují výsledky za respondenty z města Č. Krumlov a z obce Větřní. Respondenti v Č. Krumlově považují z pohledu nabídky služeb pro seniory za nejvýznamnější volnočasové aktivity a zázemí. To je důležité i z pohledu tázaných v obci Větřní, současně však je pro tázané z Větřní ještě důležitější rozsah a kvalita bydlení pro tuto cílovou skupinu. Hospic postrádají více dotazovaní z Č. Krumlova. Respondenti z Větřní by naopak uvítali větší rozsah nabídky odborných služeb (které jsou pro ně často dostupné právě až ve vzdálenějším Č. Krumlově).

16 Co postrádáte v oblasti péče o zdravotně postižené Nejžádanějším zlepšením z pohledu situace zdravotně postižených v regionu by bylo dle názoru dotazovaných zkvalitnění samotných služeb (jak sociálních, tak služeb obecného charakteru). Nejčastěji uváděnou pomocí by bylo komplexní řešení bezbariérové dostupnosti (objekty, veřejná doprava apod.). Poměrně často se objevovala i varianta rozšiřování a zkvalitňování nabídky volnočasových aktivit pro tuto cílovou skupinu.

17 Následující dva grafy dokladují výsledky za respondenty z města Č. Krumlov a z obce Větřní. Ze srovnání je zřejmé, že mnohem větší hlad po nabídce volnočasových aktivit je mezi respondenty v Č. Krumlově. Stejně tak i v případě poptávky po pracovních místech pro zdravotně postižené. Naopak respondenti z Větřní častěji uváděli, že jim chybí poradenství a informovanost.

18 Co postrádáte v oblasti péče o děti, mládež a rodiny Dotazovaní z celého ORP považují za nejdůležitější dvě skupiny opatření: 1) organizované programy a aktivity pro děti a mládež (z toho více pro mládež nad 15 let) a 2) nabídku možností hlídání menších dětí nebo trávení volného času s nimi (zde mírně převažuje možnost hlídání dětí nad poptávkou po mateřských a rodinných centrech).

19 Následující dva grafy dokladují výsledky za respondenty z města Č. Krumlov a z obce Větřní. Největší rozdíl oproti celkovým výsledkům za ORP je u problematiky hlídání dětí, kde je jednoznačně vyšší poptávka vyjádřená u respondentů z Větřní. O cca 5 % vyšší je rovněž požadavek dotazovaných z Větřní směrem k rozšíření nabídky organizovaných programů a aktivit oproti respondentům z Č. Krumlova, a to jak v případě nabídky pro mládež na 15 let, tak u mladší věkové kategorie.

20 Co postrádáte v oblasti péče o osoby v krizi Respondenti z celého ORP postrádají nejvíce v oblasti péče o osoby v krizi možnosti zaměstnávání a brigád pro obtížně zaměstnatelné osoby. Na druhém místě jsou noclehárny pro osoby bez přístřeší následované levným typem sociálního bydlení (nejčastěji uváděna ubytovna). Poměrně hojnou odpovědí byla rovněž dluhová poradna, ale i potravinová pomoc pro chudé nebo práce s ohroženými závislostmi.

21 Následující dva grafy dokladují výsledky za respondenty z města Č. Krumlov a z obce Větřní. I zde, v obou obcích, je za největší problém respondenty považována problematika zaměstnávání a brigád pro obtížně zaměstnatelné osoby. Podobně jako na úrovni ORP dopadlo je respondenty vyjádřen v obou obcích požadavek na řešení možností bydlení pro osoby v krizi (ať už krátkodobé či dlouhodobější).

22 Co vám brání ve využívání sociálních služeb na Českokrumlovsku Z vyhodnocení odpovědí na tuto otázku vyplývá, že dotazovaný vzorek obyvatel Českokrumlovska považuje za největší bariéru využívání sociálních služeb nedostatečná informovanost. Na druhém místě jsou vysoké poplatky za služby, na třetím a čtvrtém místě pak v těsném sledu časová a místní dostupnost těchto služeb.

23 Následující dva grafy dokladují výsledky za respondenty z města Č. Krumlov a z obce Větřní. Výsledky jsou obdobné jako v případě výsledků za celé území ORP (tj. nejvíce ve využívání sociálních služeb brání respondentům nedostatečná informovanost a vysoké poplatky za služby). Asi díky rozdílné velikosti obou sídel a s tím spojeným rozsahem nabídky služeb lze vysvětlit, že u respondentů z Č. Krumlova je méně frekventovanou překážkou ve využívání sociálních služeb vzdálenost od místa bydliště.

24 Konkrétní návrhy a připomínky V následujícím přehledu jsou shrnuty poznámky, připomínky a náměty k některým otevřeným otázkám, které obsahovala anketa a které nešlo promítnou odpovídajícím způsobem do grafických výstupů Problematika bezbariérovosti Problémy s bezbariérovou dostupností Český Krumlov: - Plavecký bazén - Kostel - Městská policie - Městský úřad (blíže nespecifikováno) - Autobusové nádraží (13x) - Celé centrum města kostky apod. (11x) - Zastávky MHD (11x) - Vlakové nádraží (7x) - Českokrumlovský zámek (5x) - Objekt SOŠ a SOU zdravotní (3x) - Poliklinika Č. Krumlov (3x) - Bankomaty ve městě (3x) - (blíže nespecifikováno) - ZŠ Plešivec (2x) - Pošta (u vlakového nádraží) - Některé panelové domy ve městě Mír, blíže nespecifikováno (6x) - Budova městské knihovny - Ulice Vyšehradská - Gymnázium Č. Krumlov - Pivovarská lávka - Lokalita Plešivec schody - Sídliště Plešivec (blíže nespecifikováno) - Lokalita Vyšehrad (blíže nespecifikováno) - Některé obchody (blíže nespecifikováno) - Ordinace dětského lékaře (blíže nespecifikováno) - MŠ a ZŠ (blíže nespecifikováno) Problémy s bezbariérovou dostupností Větřní: - Pošta (12x) - Obecní úřad (7x) - Autobusová zastávka (prudký kopec) a všechny služby daleko od zastávky (2x) - Dům služeb - Celá obec - Nové sídliště - Sadová ulice - Restaurační zařízení (např. U tří lišek, Bar U Turečka) - Některé obchody v obci Další uváděná místa s bariérovostí v území ORP: - Pošta ve Větřní (2x) - Pošta ve Chvalšinách (2x) - Vyšší Brod - základní škola - Některé turistické trasy

25 Problematika seniorů a zdravotně postižených Senioři Český Krumlov: - Chybí lázně (3x) - Nabídka vzdělávacích aktivit (2x) - Přeplněné domovy pro seniory - Nepřehledné jízdní řády pro starší osoby - Nepřehledný informační systém ve městě - Taxi pro senioři je dobrý nápad, ale z čeho je to placeno? Zdravotně postižení Český Krumlov: - Pořídit / zavést nízkoprahové autobusy (8x) - Nedostatek chráněných dílen v celém území (2x) - Masáže Senioři Větřní: - Chybí lékárna (7x) - Nedostatek společenských prostor pro seniory (2x) - Chybí drogerie Problematika osob v krizi - Zastřešení autobusového nádraží - Počítačové kurzy pro seniory - Nevhodné umístění klubovny pro seniory - Aby senioři nad 70 let mohli jezdit autobusem do Č. Krumlova zdarma Zdravotně postižení Větřní: - Výtahy v bytových domech nebo místech poskytování veřejných služeb (5x) - Chybí lékárna (2x) - Pořídit / zavést nízkoprahové autobusy (2x) - Rehabilitace (musí se dojíždět do Č. Krumlov) - Centrum pro zdravotně postižené děti - Omezená možnost přepravy k lékaři specialistovi - Aby lékaři z lékařské posudkové komise nerozhodovali bez přítomnosti klienta Osoby v krizi Český Krumlov: - Péče o matky samoživitelky (8x) - Nedostatečný zájem ze strany obcí - Negativní působení bezdomovců v ulicích Č. Krumlova na děti - Anonymní alkoholici Osoby v krizi Větřní: - Poradna pro osoby v krizové situaci - Nad autobusovou zastávkou U parčíku se povalují injekční stříkačky, přitom se zde pohybují děti

26 Co byste chtěli dodat k problematice sociálních služeb Č. Krumlov a Větřní Většina respondentů nenapsala žádnou odpověď či nevěděli co odpovědět. Z odpovědí vyplynulo, že respondenti by nejčastěji uvítali vyšší rovnoprávnost mezi Romy a majoritní populací. 3 % respondentů požaduje více informací o sociálních službách a více nízkoprahových zařízení, pro některé jsou sociální služby dostačující. Shrnutí ostatních námětů a připomínek Český Krumlov: - Nerovnoprávnost mezi Romy a ostatními obyvateli - zejména poskytování sociálních dávek, tolerance k jejich chování na veřejnosti apod. (16x) - Nedostatek pracovních příležitostí v regionu obecně (4x) - Neutěšený stav v budově / ubytovně u fotbalového hřiště (alkoholismus, drogy ) - 2x - Není dostatečná práce s lidmi nakaženými HIV (plus nedostatečná informovanost o této záležitosti) - Nedostatek volnočasových aktivit obecně - Nezájem města o občany (přednost mají turisté a v některých případech Romové) - Lepší řešení bezbariérovosti na všech místech - Neochota úředníků na městském úřadě Shrnutí ostatních námětů a připomínek Větřní: - Nerovnoprávnost mezi Romy a ostatními obyvateli - zejména poskytování sociálních dávek, tolerance k jejich chování na veřejnosti apod. (8x) - Poskytování více informací o sociálních službách, jejich poskytovatelích atd. (3x) - Ochota, tolerance a vstřícnost pracovníků poskytujících sociální a související služby

27 Shrnutí výsledků z obcí s menší návratností dotazníků Co postrádáte v oblasti péče o seniory? Co postrádáte v oblasti péče o zdravotně postižené? Co postrádáte v oblasti péče o děti, mládež a rodiny v místě bydliště? Co postrádáte v oblasti péče o osoby v krizi? Znáte některá místa/ bariéry kde je problém s dostupností pro vozíčkáře, kočárky nebo hůře pohybující se osoby? Hořice na Šumavě (33) 11x Volnočasové aktivity, 6x asistenční služba, 4x zařízení s pečovatelskou službou, 1x volnočasová centra, 1x klub pro seniory, 1x lékárna, 1x domovy pro seniory 3x bezbariérové přístupy, 6x asistence, 1x centra pro vozíčkáře, 2x volnočasové aktivity, 3x poradny, 5x mateřská a rodinná centra, 6x hlídání dětí, 19x programy a času, 5x poradenství 5x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 3x potravinová pomoc pro chudé, 16x možnost zaměstnání a brigád, 11x dluhová poradna, 1x poradna pro oběti domácího násilí, 9x práce s osobami ohroženými závislostí, 13x levné soc. nebo azylové bydlení 7x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 6x potravinová pomoc pro chudé, 6x možnost zaměstnání a brigád, 4x dluhová poradna, 2x poradna pro oběti domácího násilí, 4x práce s osobami ohroženými závislostí, 7x levné soc. nebo azylové bydlení 5x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 8x potravinová pomoc pro chudé, 6x možnost zaměstnání a brigád, 4x dluhová poradna, 4x poradna pro oběti domácího násilí, 5x práce s osobami ohroženými závislostí, 5x levné soc. nebo azylové bydlení 3x obecní úřad, 2x hromadná doprava, 1x pošta, 1x lékař, 1 knihovna Frymburk (17) 1x kvalifikovaný personál, 1x klub seniorů, 5x volnočasové aktivity, 1x pečovatelská služba, 1x upravené bydlení, 1x volnočasové aktivity 5x mateřská a rodinná centra, 7x hlídání dětí, 9x programy a času, 1x poradenství 1x veřejná doprava, 1x radnice, 1x pošta, 1x obecní úřad, Horní planá (17) 4x volnočasové aktivity, 2x domovy pro seniory, 1x donáška obědu do domu, 1x hospic, 3x poradny, 1x volnočasové aktivity, 3x pracovní místa pro ZP,1x azylové domy, 1X speciální domy pro OZP 5x mateřská a rodinná centra, 9x hlídání dětí, 9x programy a času, 1x poradenství 3x základní škola, 1x hromadná doprava, 6x pošta HP, 1x kostel HP, 4x městský úřad HP

28 Černá v Pošumaví (16) 1x pečovatelská služba, 1x centra, 2x domovy pro seniory, 1x volnočasové aktivity 1x bezbariérový přístup, 1x specializovaní pracovníci 6x mateřská a rodinná centra, 5x hlídání dětí, 11x programy a času, 2x poradenství 3x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 3x potravinová pomoc pro chudé, 7x možnost zaměstnání a brigád, 5x dluhová poradna, 3x poradna pro oběti domácího násilí, 3x práce s osobami ohroženými závislostí, 8x levné soc. nebo azylové bydlení 5x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 3x potravinová pomoc pro chudé, 7x možnost zaměstnání a brigád, 6x dluhová poradna, 3x poradna pro oběti domácího násilí, 5x práce s osobami ohroženými závislostí, 1x levné soc. nebo azylové bydlení 4x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 6x potravinová pomoc pro chudé, 5x možnost zaměstnání a brigád, 3x dluhová poradna, 3x poradna pro oběti domácího násilí, 3x práce s osobami ohroženými závislostí, 6x levné soc. nebo azylové bydlení 1x knihovna, 1x obchody, 1x Úřady Kájov (15) 1x Volnočasové aktivity, 2x domy s pečovatelskou službou, 1x pohybové aktivity,2x hospic, 1x domovy pro seniory 1x poskytování sociálních služeb, 1x lázně, 1x školy pro MH, 1x bezbariérový přístup (hromadná doprava), 2x volnočasové aktivity, 1x poradny 7x mateřská a rodinná centra, 7x hlídání dětí, 6x programy a času, 1x poradenství 2x škola, 1x školka, 1x hromadná doprava, 1x obecní úřad, 1x knihovna Zlatá koruna, Rájov (14) 3x seniorské kluby, 5x volnočasové aktivity, 1x zájezdy pro seniory, 1x počítačové kurzy, 1x osobní asistence 3 x pečovatelská služba, 1x azylové domy, 1x rehabilitační centra, 1x lázně, 1x pracovní možnosti, 1x volnočasové aktivity 5x mateřská a rodinná centra, 9x hlídání dětí, 8x programy a času, 2x poradenství 1x školka, 1x pošta, 1x klášter, 1x obecní úřad Plešovice - Zlatá Koruna (6) 3x lékař, 1x volnočasové aktivity 1x mateřská a rodinná centra, 2x programy a času 2x mateřská a rodinná centra, 1x hlídání dětí 9x programy a 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 5x možnost zaměstnání a brigád, 1x levné soc. nebo azylové bydlení Křemže (13) 1x volnočasové aktivity, 1x bezbariérový přístup 2x bezbariérové přístupy 2x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 6x možnost zaměstnání a brigád, 1x dluhová poradna, 1x poradna pro oběti domácího násilí, 4x 1x pošta, 1x škola, 1x školka, 4x lékař

29 času práce s osobami ohroženými závislostí, 1x levné soc. nebo azylové bydlení Přídolí (6) 1x domovy pro seniory, 2x lékař, lékárna, 1x volnočasové aktivity 1x hromadná doprava, 2x bezbariérový přístup, 1x mateřská a rodinná centra, 3x hlídání dětí 2x programy a času, 1x poradenství 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 1x potravinová pomoc pro chudé, 5x možnost zaměstnání a brigád, 1x dluhová poradna, 1x poradna pro oběti domácího násilí, 1x práce s osobami ohroženými závislostí, 2x levné soc. nebo azylové bydlení 2x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 3x potravinová pomoc pro chudé, 4x možnost zaměstnání a brigád, 3x dluhová poradna, 1x poradna pro oběti domácího násilí, 2x práce s osobami ohroženými závislostí 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 3x možnost zaměstnání a brigád, 3x dluhová poradna, 2x poradna pro oběti domácího násilí, 1x práce s osobami ohroženými závislostí, 1x levné soc. nebo azylové bydlení, 1x jiné: alkoholové léčebny 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 3x možnost zaměstnání a brigád, 1x dluhová poradna, 1x poradna pro oběti domácího násilí, 2x práce s osobami ohroženými závislostí 1x škola, 1x hromadná doprava, 1x divadlo, Brloh (6) 1x volnočasové aktivity, 1x domy s pečovatelskou službou, 1x stacionář, 1x volnočasové aktivity, 1x bezbariérový přístup 4x mateřská a rodinná centra, 2x hlídání dětí 4x programy a času, 1x poradenství 1x škola, 1x hromadná doprava, 1x městský úřad Chvalšiny (5) 2x volnočasové aktivity, 2x domy s pečovatelskou službou x volnočasové aktivity, 2x poradny 2x hlídání dětí 3x programy a času, 1x poradenství 1x obecní úřad Bohdalovice (5) 1x malá informovanost o poskytování služeb 2x mateřská a rodinná centra, 3x hlídání dětí 3x programy a času,

30 Holubov (5) 1x volnočasové aktivity, 1x poradenství 1x domy s pečovatelskou službou, 2x informovanost o poskytování služeb, 1x lékařské služby 1x mateřská a rodinná centra, 1x hlídání dětí 3x programy a času, 1x poradenství 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 2x možnost zaměstnání a brigád, 2x dluhová poradna, 1x levné soc. nebo azylové bydlení 1x Hromadná doprava Přísečná (6) 2x mateřská a rodinná centra, 2x hlídání dětí 3x programy a času 3x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 1x možnost zaměstnání a brigád, 1x dluhová poradna,1x poradna pro oběti domácího násilí, 1x práce s osobami ohroženými závislostí, 1x levné soc. nebo azylové bydlení 3x potravinová pomoc pro chudé, 1x možnost zaměstnání a brigád, 4x dluhová poradna,1x práce s osobami ohroženými závislostí, 2x levné soc. nebo azylové bydlení Květušín (6) 1x domy s pečovatelskou službou 2x mateřská a rodinná centra, 1x hlídání dětí 5x programy a času 1x mateřská a rodinná centra, 2x hlídání dětí 1x programy a času, 2x mateřská a rodinná centra, 1x hlídání dětí, 2x programy a času 2x mateřská a rodinná centra, 2x hlídání dětí, 3x programy a Lipno (4) 4x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 2x dluhová poradna, 1x poradna pro oběti domácího násilí, 1x práce s osobami ohroženými závislostí Srnín (4) 2x volnočasové aktivity 1x služby do domu, 1x poradny, 1x domy s pečovatelskou službou 3x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 2x potravinová pomoc pro chudé, 2x možnost zaměstnání a brigád,1x poradna pro oběti domácího násilí 2x možnost zaměstnání a brigád pro obtížně zaměstnatelné osoby,3x dluhová poradna, 2x poradna pro oběti domácího násilí, 1x Dolní Třebonín (4) 1x domy s pečovatelskou službou, 1x domy pro seniory, 2x volnočasové aktivity 1x volnočasové aktivity 3x Městský Úřad, 1x hromadná doprava

31 času práce s osobami ohroženými závislostí, 2x levné soc. nebo azylové bydlení Slavkov (3) 3x mateřská a rodinná centra, 1x hlídání dětí, 3x programy a času 2x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 3x potravinová pomoc pro chudé, 1x možnost zaměstnání a brigád, 1x dluhová poradna, 1x poradna pro oběti domácího násilí, 2x práce s osobami ohroženými závislostí, 2x levné soc. nebo azylové bydlení 2x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 3x potravinová pomoc pro chudé, 2x možnost zaměstnání a brigád, 1x poradna pro oběti domácího násilí, 2x práce s osobami ohroženými závislostí 1x hromadná doprava Vyšší Brod (3) 1x klub seniorů, 1x denní stacionář 1x nemocnice 2x mateřská a rodinná centra, 1x hlídání dětí, 1x programy a času Rohy (3) 2x volnočasové aktivity 1x zábavné akce 2x mateřská a rodinná centra, 1x hlídání dětí, 2x programy a času, 1x poradenství 1x mateřská a rodinná centra,1x programy a času 2x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 1x možnost zaměstnání a brigád, 2x poradna pro oběti domácího násilí, 1x hromadná doprava Nová Ves (2) 1x volnočasové aktivity 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 1x dluhová poradna 1x poradna pro oběti domácího násilí

32 Loučovice (2) Křenov (2) Boletice (2) Zahrádky (1) Černice (1) 1x hospic, 1x domy s pečovatelskou službou 1x dům klidného stáří, 1x domovy pro seniory, 1x poradny (prevence) 1x Volnočasové aktivity 1x bezbariérové přístupy, 1x speciální centra, 1x střediska ranné péče 1x specializovaná centra 1x Zábavná centra pro osoby zdravotně postižené 2x mateřská a rodinná centra,1x hlídání dětí,2x programy a času, 1x poradenství 1x mateřská a rodinná centra, 1x programy a času, 1x poradenství 2x programy a času 1x hlídání dětí 1x programy a času Zubčice (1) 1x Domovy pro seniory 1x hlídání dětí 2x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 2x potravinová pomoc pro chudé, 1x možnost zaměstnání a brigád pro obtížně zaměstnávané osoby, 2x dluhová poradna, 2x poradna pro oběti domácího násilí,2x práce s osobami ohroženými závislostí, 1x levné sociální nebo azylové bydlení 2x možnost zaměstnání a brigád pro obtížně zaměstnávané osoby, 2x dluhová poradna, 1x poradna pro oběti domácího násilí 1x možnost zaměstnání a brigád pro obtížně zaměstnávané osoby, 1x dluhová poradna, 1x práce s osobami ohroženými závislostí, 1x levné sociální nebo azylové bydlení 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 1x potravinová pomoc pro chudé 1x dluhová poradna, 1x poradna pro oběti domácího násilí 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 1x potravinová pomoc pro chudé, 1x možnost zaměstnání a brigád pro osoby obtížně zaměstnatelné, 1x dluhová poradna. 1x levné sociální nebo azylové bydlení (pro muže) 1x Hromadná doprava

33 Světlík (1) 1x mateřská a rodinná centra 1x možnost zaměstnání a brigád pro obtížně zaměstnávané osoby Třísov (1) 1x dopravní spoje 1x mateřská a rodinná centra, 1x programy a času, 1x poradenství (pro svobodné matky, pro seniory) 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 1x potravinová pomoc pro chudé, 1x možnost zaměstnávání a brigád pro obtížně zaměstnavatelné osoby Přední Výtoň (1) 1x příprava a vývoz obědů do domácností 1x dostupnost lékařských služeb 1x programy a času 1x možnost zaměstnávání a brigád pro obtížně zaměstnavatelné osoby Prodejna jednoty - schodiště Chlum (1) 1x Volnočasové aktivity, 1x veřejné lavičky Mokrá (1) 1x mateřská a rodinná centra, 1x programy a času 1x možnost zaměstnávání a brigád pro obtížně zaměstnavatelné osoby 1x Hromadná doprava Chlumec (1) 1x doprovázení na úřady 1x programy a času, 1x 1x možnost zaměstnání a brigád pro obtížně zaměstnavatelné osoby, 1x dluhová poradna Polná na Šumavě (1) 1x bezbariérové přístupy 1x bezbariérové přístupy 1x mateřská a rodinná centra, 1x hlídání dětí, 1x programy a, 1x poradenství 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 1x potravinová pomoc pro chudé, 1x možnost zaměstnání a brigád pro osoby obtížně zaměstnatelné,1x levné sociální nebo azylové bydlení (pro muže) 1x vlakové nádraží

34 Věžovatá Pláně (1) Červený Dvůr (1) Pernek na Šumavě (1) 1x domy pro seniory, 1x domy s pečovatelskou službou 1x domy s pečovatelskou službou, 1x poradci 1x bezbariérový přístup 1x mateřská a rodinná centra, 1x hlídání dětí,1x poradenství 1x Mateřská a rodinná centra, 1x programy a času, 1x jiné: nízkoprahová zařízení 1x mateřská a rodinná centra, 1x hlídání dětí 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 1x potravinová pomoc pro chudé, 1x možnost zaměstnání a brigád pro osoby obtížně zaměstnatelné,1x levné sociální nebo azylové bydlení 1x možnost zaměstnání a brigád pro obtížně zaměstnavatelné osoby, 1x práce s osobami ohroženými závislostí 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 1x potravinová pomoc pro chudé, 1x možnost zaměstnání a brigád pro osoby obtížně zaměstnatelné,1x dluhová poradna, 1x poradna pro oběti domácího násilí,1x práce s osobami ohroženými závislostí,1x levné sociální nebo azylové bydlení 1x základní škola, 1x městský úřad

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 PŘÍLOHA PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SHRNUTÍ PODNĚTŮ PRO ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA KLATOVSKU

SHRNUTÍ PODNĚTŮ PRO ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA KLATOVSKU Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci západní Čechy Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko, který

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi Dle výstupů z výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb a na základě jednání pracovní skupiny se

Více

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI PRIORITA 6: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi a obnovení služby krizové pomoci Dle výstupů

Více

Výsledky ankety pro veřejnost Sociální služby na Písecku 1. Distribuce ankety. Obsah vyhodnocení ankety

Výsledky ankety pro veřejnost Sociální služby na Písecku 1. Distribuce ankety. Obsah vyhodnocení ankety Výsledky ankety pro veřejnost Sociální služby na Písecku 1 Anketa Sociální služby na Písecku 2 slouží ke zjištění dostupnosti a kvality poskytovaných sociálních služeb a potřeb na Písecku. Anketa je podkladem

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA, ANALÝZA SOCIÁLNÍ SITUACE V ORP ČESKÝ KRUMLOV

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA, ANALÝZA SOCIÁLNÍ SITUACE V ORP ČESKÝ KRUMLOV SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA, ANALÝZA SOCIÁLNÍ SITUACE V ORP ČESKÝ KRUMLOV PŘÍLOHA PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PRACOVNÍ VERZE k 8.12.2011 (neprošlo jazykovou

Více

Prioritní oblast Sociální zázemí

Prioritní oblast Sociální zázemí Prioritní oblast Sociální zázemí Návrh priorit je zpracován, tak aby byla možnost zakomponovat dílčí opatření, která jsou nadefinována ve II. střednědobém plánu sociálních služeb města Kopřivnice. Dále

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Městský úřad Krnov. Dotazníkový průzkum. Sociální služby - veřejnost. Doc. dr. Vojtěch Malátek, CSc. Karviná, prosinec 2005

Městský úřad Krnov. Dotazníkový průzkum. Sociální služby - veřejnost. Doc. dr. Vojtěch Malátek, CSc. Karviná, prosinec 2005 Městský úřad Krnov Dotazníkový průzkum Sociální služby - veřejnost Zpracovali: RNDr. Zdeněk Franěk Doc. dr. Vojtěch Malátek, CSc. Karviná, prosinec 2005 Dotazník sociálních služeb Krnov - veřejnost Úvod

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018, reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023, je financován z prostředků Evropského

Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018, reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023, je financován z prostředků Evropského Obsah Úvodní informace... 1 Charakteristika respondentů... 3 Vyhodnocení odpovědí... 4 Úvodní informace Jako jeden ze zdrojů informací pro tvorbu nového plánu rozvoje sociálních služeb na Třeboňsku byla

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Anketa laické veřejnosti

Anketa laické veřejnosti . Komunitní plánování sociálních služeb v Rožnově pod Radhoštěm Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem. Anketa laické veřejnosti

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký Sociální služby v Rakousku Jiří Horecký Osnova studie 1. Struktura obyvatelstva 2. Státní zřízení Rakouska 3. Legislativní rámec sociálních služeb 4. Financování sociálních služeb 5. Plánování rozvoje

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí ~ nt -, * * ** * * ** evropský sociální * fond v ČR EVROPSKÁUNIE PJ-i'i OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí Vážení spoluobčané, naším hlavním

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konané dne 14.4.2011 ve 14.00 hodin v malé jídelně Sociálních služeb, (DPS) Lipník nad Bečvou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad

Více

Komunitní plán sociálních služeb reaguje na potřeby obyvatel v Horažďovicích a na Prácheňsku

Komunitní plán sociálních služeb reaguje na potřeby obyvatel v Horažďovicích a na Prácheňsku T I S K O V Á Z P R Á V A Komunitní plán sociálních služeb reaguje na potřeby obyvatel v Horažďovicích a na Prácheňsku Komunitní plán sociálních služeb, který vzniká pro oblast Horažďovic a okolních 24

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

Souhrnná analýza dotazníkových šetření

Souhrnná analýza dotazníkových šetření Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Souhrnná analýza dotazníkových šetření Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

Více

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU POTŘEB VYBRANÝCH SKUPIN OBYVATEL NA ÚZEMÍ MĚSTA NYMBURK

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU POTŘEB VYBRANÝCH SKUPIN OBYVATEL NA ÚZEMÍ MĚSTA NYMBURK ZPRÁVA Z PRŮZKUMU POTŘEB VYBRANÝCH SKUPIN OBYVATEL NA ÚZEMÍ MĚSTA NYMBURK Zpracovalo: Centrum pro komunitní práci střední Čechy prosinec 2011 Martina Macurová a Renata Baxová Vodičkova 36 110 00 Praha

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

1 sídliště. Rodina vlastní automobil a nedávno si pořídila psa. Nabízí se otázka, co s bytem? Nechat nebo prodat?

1 sídliště. Rodina vlastní automobil a nedávno si pořídila psa. Nabízí se otázka, co s bytem? Nechat nebo prodat? 1 sídliště Pětičlenná rodina zdědila v... byt po rodičích a v tuto chvíli se rozmýšlí, zda si byt nechá či jej prodá a za získané peníze koupí byt v jiné lokalitě. Byt se nachází na adrese: Rodina vlastní

Více

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY Vážená paní, vážený pane, věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto se Vám do rukou

Více

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Obsah Úvod... 3 A) Informace z dotazníků od poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají svou službu

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Romové v regionu a městě Český Krumlov

Romové v regionu a městě Český Krumlov Romové v regionu a městě Český Krumlov Analýza a monitoring v roce 2010 Zpracovatel: Rozhledna, o.s., Český Krumlov Autor: Bc. Pavel Valach Spolupráce: PhDr. Eva Davidová, CSc Vydání: prosinec 2010 Projekt

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Analýza potřeb vybraných skupin obyvatel

Analýza potřeb vybraných skupin obyvatel Analýza potřeb vybraných skupin obyvatel Jednou z aktivit v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb Broumovska byla i realizace výzkumu zaměřeného na zjišťování specifických potřeb vybraných

Více