Dotazníkové šetření. Kompletní vyhodnocení verze červen 2014, včetně samostatného vyhodnocení dat za město Č. Krumlov a obec Větřní.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotazníkové šetření. Kompletní vyhodnocení verze červen 2014, včetně samostatného vyhodnocení dat za město Č. Krumlov a obec Větřní."

Transkript

1 Dotazníkové šetření Kompletní vyhodnocení verze červen 2014, včetně samostatného vyhodnocení dat za město Č. Krumlov a obec Větřní. Vyhodnocení dotazníkového šetření po doplnění dalších dotazníků sebraných po vyhodnocení provedeném studenty 3. ročníku oboru vzdělávání Sociální činnost SOŠZ a SOU v Českém Krumlově. Verze:

2 Obsah OBSAH... 2 POČET VYPLNĚNÝCH ANKETNÍCH LÍSTKŮ DLE MÍSTA BYDLIŠTĚ... 3 VĚKOVÁ STRUKTURA RESPONDENTŮ... 4 DŮLEŽITOST CÍLOVÝCH SKUPIN NA ČESKOKRUMLOVSKU... 5 ŽIVOTNÍ PROBLÉMY / SITUACE, KTERÉ ŘEŠÍ RESPONDENTI... 8 KAM / NA KOHO BYSTE SE OBRÁTILI V PŘÍPADĚ ŘEŠIT SVÍZELNOU ŽIVOTNÍ SITUACI CO POSTRÁDÁTE V OBLASTI PÉČE O SENIORY CO POSTRÁDÁTE V OBLASTI PÉČE O ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ CO POSTRÁDÁTE V OBLASTI PÉČE O DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY CO POSTRÁDÁTE V OBLASTI PÉČE O OSOBY V KRIZI CO VÁM BRÁNÍ VE VYUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU KONKRÉTNÍ NÁVRHY A PŘIPOMÍNKY PROBLEMATIKA BEZBARIÉROVOSTI PROBLEMATIKA SENIORŮ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH PROBLEMATIKA OSOB V KRIZI CO BYSTE CHTĚLI DODAT K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Č. KRUMLOV A VĚTŘNÍ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Z OBCÍ S MENŠÍ NÁVRATNOSTÍ DOTAZNÍKŮ... 27

3 Počet vyplněných anketních lístků dle místa bydliště Z celkového počtu 566 vyplněných anket bylo nejvíce odpovědí posbíráno od občanů města Č. Krumlov (237) a obce Větřní (110). Proto je dále uvedeno rovněž samostatně vyhodnocení za tyto dvě místa. Třetí nepočetnější skupinou byly odpovědi pocházejících z obce Hořice na Šumavě (33).

4 Věková struktura respondentů Věková struktura respondentů je patrná z následujícího grafu. Je patrné, že nejpočetnějšími věkovými skupinami byly skupiny let a let. Hojné zastoupení měla rovněž věková skupina let.

5 Důležitost cílových skupin na Českokrumlovsku Nejvíce respondentů se domnívá, že služby by měly být orientovány na seniory. To potvrzuje i to, že této cílové skupině respondenti přiřazovali nejčastěji nejnižší prioritu. Vysokou důležitost respondenti přikládají rovněž nezaměstnaným, vysoká důležitost je rovněž přiřazována cílovým skupinám zdravotně postižených a rodinám s malými dětmi. Naopak za (relativně) nejméně důležitou skupinu byla odpovídajícími považována skupina osob ohrožených drogami.

6 Pokud bychom přiřadili váhy jednotlivým bodům na stupnici důležitosti (1-5), tak získáme následující graf, který potvrzuje, že v souhrnném vyjádření nejsou natolik významné rozdíly ve vnímání důležitosti jednotlivých cílových skupin. Přestože se potvrzuje výše uvedené pořadí, nejsou rozdíly vzhledem k důležitosti ostatních cílových skupin zásadního rozměru.

7 Následující dva grafy dokladují výsledky posouzení důležitosti cílových skupin ve městě Č. Krumlov a v obci Větřní.

8 Životní problémy / situace, které řeší respondenti Životními problémy nebo situacemi, kterými se dotazování aktuálně nejvíce zabývají, jsou nezaměstnanost, alkoholismus a problematika zadluženosti. Na čtvrtém místě je problém návykových látek. Výskyt ostatních možností se pohybuje kolem 5 %.

9

10 Následující dva grafy dokladují výsledky za respondenty z města Č. Krumlov a z obce Větřní. Výsledky jsou velmi podobné celkových výsledkům za celé ORP. Výjimkou je např. častější uvedení problému prostituce u respondentů z obce Větřní.

11 Kam / na koho byste se obrátili v případě řešit svízelnou životní situaci Jednoznačně nejčastější odpovědí za celé území ORP byla odpověď obrátil/a bych se na rodinu nebo přátele. Na druhém a třetím místě se v odpovědích umístily varianty kontaktuji organizaci, o které vím, že tyto služby poskytuje a vyhledal/a bych informace na internetu.

12

13 Následující dva grafy dokladují výsledky za respondenty z města Č. Krumlov a z obce Větřní. I zde je nejčastější odpovědí, že pomoc by dotazovaní hledali primárně u rodiny nebo mezi přáteli. U obce Větřní dotazovaní mnohem častěji než v případě Č. Krumlova očekávají pomoc ze strany obecního úřadu.

14 Co postrádáte v oblasti péče o seniory Jednoznačně nejvíce by respondenti uvítali širší, pestřejší a kvalitnější nabídku volnočasových aktivit (včetně pořádání akcí pouze pro seniory, akcí pro seniory a širokou veřejnost, ale i včetně rozšiřování a zkvalitňování zázemí pro konání těchto aktivit). Důležitá je i kvalita samotného bydlení pro seniory a jeho nabídka. Poměrně velká část dotazovaných by v regionu uvítala rovněž služby hospice (bez konkretizace, zda stacionární či terénní formu, velmi pravděpodobně však odpověď znamená stacionární formu tohoto zařízení). Zajímavostí je rovněž to, že téměř 8 % dotazovaných by uvítalo větší pochopení, vstřícnost a empatii (tuto odpověď uváděli zejména samotní senioři).

15 Následující dva grafy dokladují výsledky za respondenty z města Č. Krumlov a z obce Větřní. Respondenti v Č. Krumlově považují z pohledu nabídky služeb pro seniory za nejvýznamnější volnočasové aktivity a zázemí. To je důležité i z pohledu tázaných v obci Větřní, současně však je pro tázané z Větřní ještě důležitější rozsah a kvalita bydlení pro tuto cílovou skupinu. Hospic postrádají více dotazovaní z Č. Krumlova. Respondenti z Větřní by naopak uvítali větší rozsah nabídky odborných služeb (které jsou pro ně často dostupné právě až ve vzdálenějším Č. Krumlově).

16 Co postrádáte v oblasti péče o zdravotně postižené Nejžádanějším zlepšením z pohledu situace zdravotně postižených v regionu by bylo dle názoru dotazovaných zkvalitnění samotných služeb (jak sociálních, tak služeb obecného charakteru). Nejčastěji uváděnou pomocí by bylo komplexní řešení bezbariérové dostupnosti (objekty, veřejná doprava apod.). Poměrně často se objevovala i varianta rozšiřování a zkvalitňování nabídky volnočasových aktivit pro tuto cílovou skupinu.

17 Následující dva grafy dokladují výsledky za respondenty z města Č. Krumlov a z obce Větřní. Ze srovnání je zřejmé, že mnohem větší hlad po nabídce volnočasových aktivit je mezi respondenty v Č. Krumlově. Stejně tak i v případě poptávky po pracovních místech pro zdravotně postižené. Naopak respondenti z Větřní častěji uváděli, že jim chybí poradenství a informovanost.

18 Co postrádáte v oblasti péče o děti, mládež a rodiny Dotazovaní z celého ORP považují za nejdůležitější dvě skupiny opatření: 1) organizované programy a aktivity pro děti a mládež (z toho více pro mládež nad 15 let) a 2) nabídku možností hlídání menších dětí nebo trávení volného času s nimi (zde mírně převažuje možnost hlídání dětí nad poptávkou po mateřských a rodinných centrech).

19 Následující dva grafy dokladují výsledky za respondenty z města Č. Krumlov a z obce Větřní. Největší rozdíl oproti celkovým výsledkům za ORP je u problematiky hlídání dětí, kde je jednoznačně vyšší poptávka vyjádřená u respondentů z Větřní. O cca 5 % vyšší je rovněž požadavek dotazovaných z Větřní směrem k rozšíření nabídky organizovaných programů a aktivit oproti respondentům z Č. Krumlova, a to jak v případě nabídky pro mládež na 15 let, tak u mladší věkové kategorie.

20 Co postrádáte v oblasti péče o osoby v krizi Respondenti z celého ORP postrádají nejvíce v oblasti péče o osoby v krizi možnosti zaměstnávání a brigád pro obtížně zaměstnatelné osoby. Na druhém místě jsou noclehárny pro osoby bez přístřeší následované levným typem sociálního bydlení (nejčastěji uváděna ubytovna). Poměrně hojnou odpovědí byla rovněž dluhová poradna, ale i potravinová pomoc pro chudé nebo práce s ohroženými závislostmi.

21 Následující dva grafy dokladují výsledky za respondenty z města Č. Krumlov a z obce Větřní. I zde, v obou obcích, je za největší problém respondenty považována problematika zaměstnávání a brigád pro obtížně zaměstnatelné osoby. Podobně jako na úrovni ORP dopadlo je respondenty vyjádřen v obou obcích požadavek na řešení možností bydlení pro osoby v krizi (ať už krátkodobé či dlouhodobější).

22 Co vám brání ve využívání sociálních služeb na Českokrumlovsku Z vyhodnocení odpovědí na tuto otázku vyplývá, že dotazovaný vzorek obyvatel Českokrumlovska považuje za největší bariéru využívání sociálních služeb nedostatečná informovanost. Na druhém místě jsou vysoké poplatky za služby, na třetím a čtvrtém místě pak v těsném sledu časová a místní dostupnost těchto služeb.

23 Následující dva grafy dokladují výsledky za respondenty z města Č. Krumlov a z obce Větřní. Výsledky jsou obdobné jako v případě výsledků za celé území ORP (tj. nejvíce ve využívání sociálních služeb brání respondentům nedostatečná informovanost a vysoké poplatky za služby). Asi díky rozdílné velikosti obou sídel a s tím spojeným rozsahem nabídky služeb lze vysvětlit, že u respondentů z Č. Krumlova je méně frekventovanou překážkou ve využívání sociálních služeb vzdálenost od místa bydliště.

24 Konkrétní návrhy a připomínky V následujícím přehledu jsou shrnuty poznámky, připomínky a náměty k některým otevřeným otázkám, které obsahovala anketa a které nešlo promítnou odpovídajícím způsobem do grafických výstupů Problematika bezbariérovosti Problémy s bezbariérovou dostupností Český Krumlov: - Plavecký bazén - Kostel - Městská policie - Městský úřad (blíže nespecifikováno) - Autobusové nádraží (13x) - Celé centrum města kostky apod. (11x) - Zastávky MHD (11x) - Vlakové nádraží (7x) - Českokrumlovský zámek (5x) - Objekt SOŠ a SOU zdravotní (3x) - Poliklinika Č. Krumlov (3x) - Bankomaty ve městě (3x) - (blíže nespecifikováno) - ZŠ Plešivec (2x) - Pošta (u vlakového nádraží) - Některé panelové domy ve městě Mír, blíže nespecifikováno (6x) - Budova městské knihovny - Ulice Vyšehradská - Gymnázium Č. Krumlov - Pivovarská lávka - Lokalita Plešivec schody - Sídliště Plešivec (blíže nespecifikováno) - Lokalita Vyšehrad (blíže nespecifikováno) - Některé obchody (blíže nespecifikováno) - Ordinace dětského lékaře (blíže nespecifikováno) - MŠ a ZŠ (blíže nespecifikováno) Problémy s bezbariérovou dostupností Větřní: - Pošta (12x) - Obecní úřad (7x) - Autobusová zastávka (prudký kopec) a všechny služby daleko od zastávky (2x) - Dům služeb - Celá obec - Nové sídliště - Sadová ulice - Restaurační zařízení (např. U tří lišek, Bar U Turečka) - Některé obchody v obci Další uváděná místa s bariérovostí v území ORP: - Pošta ve Větřní (2x) - Pošta ve Chvalšinách (2x) - Vyšší Brod - základní škola - Některé turistické trasy

25 Problematika seniorů a zdravotně postižených Senioři Český Krumlov: - Chybí lázně (3x) - Nabídka vzdělávacích aktivit (2x) - Přeplněné domovy pro seniory - Nepřehledné jízdní řády pro starší osoby - Nepřehledný informační systém ve městě - Taxi pro senioři je dobrý nápad, ale z čeho je to placeno? Zdravotně postižení Český Krumlov: - Pořídit / zavést nízkoprahové autobusy (8x) - Nedostatek chráněných dílen v celém území (2x) - Masáže Senioři Větřní: - Chybí lékárna (7x) - Nedostatek společenských prostor pro seniory (2x) - Chybí drogerie Problematika osob v krizi - Zastřešení autobusového nádraží - Počítačové kurzy pro seniory - Nevhodné umístění klubovny pro seniory - Aby senioři nad 70 let mohli jezdit autobusem do Č. Krumlova zdarma Zdravotně postižení Větřní: - Výtahy v bytových domech nebo místech poskytování veřejných služeb (5x) - Chybí lékárna (2x) - Pořídit / zavést nízkoprahové autobusy (2x) - Rehabilitace (musí se dojíždět do Č. Krumlov) - Centrum pro zdravotně postižené děti - Omezená možnost přepravy k lékaři specialistovi - Aby lékaři z lékařské posudkové komise nerozhodovali bez přítomnosti klienta Osoby v krizi Český Krumlov: - Péče o matky samoživitelky (8x) - Nedostatečný zájem ze strany obcí - Negativní působení bezdomovců v ulicích Č. Krumlova na děti - Anonymní alkoholici Osoby v krizi Větřní: - Poradna pro osoby v krizové situaci - Nad autobusovou zastávkou U parčíku se povalují injekční stříkačky, přitom se zde pohybují děti

26 Co byste chtěli dodat k problematice sociálních služeb Č. Krumlov a Větřní Většina respondentů nenapsala žádnou odpověď či nevěděli co odpovědět. Z odpovědí vyplynulo, že respondenti by nejčastěji uvítali vyšší rovnoprávnost mezi Romy a majoritní populací. 3 % respondentů požaduje více informací o sociálních službách a více nízkoprahových zařízení, pro některé jsou sociální služby dostačující. Shrnutí ostatních námětů a připomínek Český Krumlov: - Nerovnoprávnost mezi Romy a ostatními obyvateli - zejména poskytování sociálních dávek, tolerance k jejich chování na veřejnosti apod. (16x) - Nedostatek pracovních příležitostí v regionu obecně (4x) - Neutěšený stav v budově / ubytovně u fotbalového hřiště (alkoholismus, drogy ) - 2x - Není dostatečná práce s lidmi nakaženými HIV (plus nedostatečná informovanost o této záležitosti) - Nedostatek volnočasových aktivit obecně - Nezájem města o občany (přednost mají turisté a v některých případech Romové) - Lepší řešení bezbariérovosti na všech místech - Neochota úředníků na městském úřadě Shrnutí ostatních námětů a připomínek Větřní: - Nerovnoprávnost mezi Romy a ostatními obyvateli - zejména poskytování sociálních dávek, tolerance k jejich chování na veřejnosti apod. (8x) - Poskytování více informací o sociálních službách, jejich poskytovatelích atd. (3x) - Ochota, tolerance a vstřícnost pracovníků poskytujících sociální a související služby

27 Shrnutí výsledků z obcí s menší návratností dotazníků Co postrádáte v oblasti péče o seniory? Co postrádáte v oblasti péče o zdravotně postižené? Co postrádáte v oblasti péče o děti, mládež a rodiny v místě bydliště? Co postrádáte v oblasti péče o osoby v krizi? Znáte některá místa/ bariéry kde je problém s dostupností pro vozíčkáře, kočárky nebo hůře pohybující se osoby? Hořice na Šumavě (33) 11x Volnočasové aktivity, 6x asistenční služba, 4x zařízení s pečovatelskou službou, 1x volnočasová centra, 1x klub pro seniory, 1x lékárna, 1x domovy pro seniory 3x bezbariérové přístupy, 6x asistence, 1x centra pro vozíčkáře, 2x volnočasové aktivity, 3x poradny, 5x mateřská a rodinná centra, 6x hlídání dětí, 19x programy a času, 5x poradenství 5x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 3x potravinová pomoc pro chudé, 16x možnost zaměstnání a brigád, 11x dluhová poradna, 1x poradna pro oběti domácího násilí, 9x práce s osobami ohroženými závislostí, 13x levné soc. nebo azylové bydlení 7x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 6x potravinová pomoc pro chudé, 6x možnost zaměstnání a brigád, 4x dluhová poradna, 2x poradna pro oběti domácího násilí, 4x práce s osobami ohroženými závislostí, 7x levné soc. nebo azylové bydlení 5x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 8x potravinová pomoc pro chudé, 6x možnost zaměstnání a brigád, 4x dluhová poradna, 4x poradna pro oběti domácího násilí, 5x práce s osobami ohroženými závislostí, 5x levné soc. nebo azylové bydlení 3x obecní úřad, 2x hromadná doprava, 1x pošta, 1x lékař, 1 knihovna Frymburk (17) 1x kvalifikovaný personál, 1x klub seniorů, 5x volnočasové aktivity, 1x pečovatelská služba, 1x upravené bydlení, 1x volnočasové aktivity 5x mateřská a rodinná centra, 7x hlídání dětí, 9x programy a času, 1x poradenství 1x veřejná doprava, 1x radnice, 1x pošta, 1x obecní úřad, Horní planá (17) 4x volnočasové aktivity, 2x domovy pro seniory, 1x donáška obědu do domu, 1x hospic, 3x poradny, 1x volnočasové aktivity, 3x pracovní místa pro ZP,1x azylové domy, 1X speciální domy pro OZP 5x mateřská a rodinná centra, 9x hlídání dětí, 9x programy a času, 1x poradenství 3x základní škola, 1x hromadná doprava, 6x pošta HP, 1x kostel HP, 4x městský úřad HP

28 Černá v Pošumaví (16) 1x pečovatelská služba, 1x centra, 2x domovy pro seniory, 1x volnočasové aktivity 1x bezbariérový přístup, 1x specializovaní pracovníci 6x mateřská a rodinná centra, 5x hlídání dětí, 11x programy a času, 2x poradenství 3x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 3x potravinová pomoc pro chudé, 7x možnost zaměstnání a brigád, 5x dluhová poradna, 3x poradna pro oběti domácího násilí, 3x práce s osobami ohroženými závislostí, 8x levné soc. nebo azylové bydlení 5x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 3x potravinová pomoc pro chudé, 7x možnost zaměstnání a brigád, 6x dluhová poradna, 3x poradna pro oběti domácího násilí, 5x práce s osobami ohroženými závislostí, 1x levné soc. nebo azylové bydlení 4x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 6x potravinová pomoc pro chudé, 5x možnost zaměstnání a brigád, 3x dluhová poradna, 3x poradna pro oběti domácího násilí, 3x práce s osobami ohroženými závislostí, 6x levné soc. nebo azylové bydlení 1x knihovna, 1x obchody, 1x Úřady Kájov (15) 1x Volnočasové aktivity, 2x domy s pečovatelskou službou, 1x pohybové aktivity,2x hospic, 1x domovy pro seniory 1x poskytování sociálních služeb, 1x lázně, 1x školy pro MH, 1x bezbariérový přístup (hromadná doprava), 2x volnočasové aktivity, 1x poradny 7x mateřská a rodinná centra, 7x hlídání dětí, 6x programy a času, 1x poradenství 2x škola, 1x školka, 1x hromadná doprava, 1x obecní úřad, 1x knihovna Zlatá koruna, Rájov (14) 3x seniorské kluby, 5x volnočasové aktivity, 1x zájezdy pro seniory, 1x počítačové kurzy, 1x osobní asistence 3 x pečovatelská služba, 1x azylové domy, 1x rehabilitační centra, 1x lázně, 1x pracovní možnosti, 1x volnočasové aktivity 5x mateřská a rodinná centra, 9x hlídání dětí, 8x programy a času, 2x poradenství 1x školka, 1x pošta, 1x klášter, 1x obecní úřad Plešovice - Zlatá Koruna (6) 3x lékař, 1x volnočasové aktivity 1x mateřská a rodinná centra, 2x programy a času 2x mateřská a rodinná centra, 1x hlídání dětí 9x programy a 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 5x možnost zaměstnání a brigád, 1x levné soc. nebo azylové bydlení Křemže (13) 1x volnočasové aktivity, 1x bezbariérový přístup 2x bezbariérové přístupy 2x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 6x možnost zaměstnání a brigád, 1x dluhová poradna, 1x poradna pro oběti domácího násilí, 4x 1x pošta, 1x škola, 1x školka, 4x lékař

29 času práce s osobami ohroženými závislostí, 1x levné soc. nebo azylové bydlení Přídolí (6) 1x domovy pro seniory, 2x lékař, lékárna, 1x volnočasové aktivity 1x hromadná doprava, 2x bezbariérový přístup, 1x mateřská a rodinná centra, 3x hlídání dětí 2x programy a času, 1x poradenství 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 1x potravinová pomoc pro chudé, 5x možnost zaměstnání a brigád, 1x dluhová poradna, 1x poradna pro oběti domácího násilí, 1x práce s osobami ohroženými závislostí, 2x levné soc. nebo azylové bydlení 2x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 3x potravinová pomoc pro chudé, 4x možnost zaměstnání a brigád, 3x dluhová poradna, 1x poradna pro oběti domácího násilí, 2x práce s osobami ohroženými závislostí 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 3x možnost zaměstnání a brigád, 3x dluhová poradna, 2x poradna pro oběti domácího násilí, 1x práce s osobami ohroženými závislostí, 1x levné soc. nebo azylové bydlení, 1x jiné: alkoholové léčebny 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 3x možnost zaměstnání a brigád, 1x dluhová poradna, 1x poradna pro oběti domácího násilí, 2x práce s osobami ohroženými závislostí 1x škola, 1x hromadná doprava, 1x divadlo, Brloh (6) 1x volnočasové aktivity, 1x domy s pečovatelskou službou, 1x stacionář, 1x volnočasové aktivity, 1x bezbariérový přístup 4x mateřská a rodinná centra, 2x hlídání dětí 4x programy a času, 1x poradenství 1x škola, 1x hromadná doprava, 1x městský úřad Chvalšiny (5) 2x volnočasové aktivity, 2x domy s pečovatelskou službou x volnočasové aktivity, 2x poradny 2x hlídání dětí 3x programy a času, 1x poradenství 1x obecní úřad Bohdalovice (5) 1x malá informovanost o poskytování služeb 2x mateřská a rodinná centra, 3x hlídání dětí 3x programy a času,

30 Holubov (5) 1x volnočasové aktivity, 1x poradenství 1x domy s pečovatelskou službou, 2x informovanost o poskytování služeb, 1x lékařské služby 1x mateřská a rodinná centra, 1x hlídání dětí 3x programy a času, 1x poradenství 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 2x možnost zaměstnání a brigád, 2x dluhová poradna, 1x levné soc. nebo azylové bydlení 1x Hromadná doprava Přísečná (6) 2x mateřská a rodinná centra, 2x hlídání dětí 3x programy a času 3x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 1x možnost zaměstnání a brigád, 1x dluhová poradna,1x poradna pro oběti domácího násilí, 1x práce s osobami ohroženými závislostí, 1x levné soc. nebo azylové bydlení 3x potravinová pomoc pro chudé, 1x možnost zaměstnání a brigád, 4x dluhová poradna,1x práce s osobami ohroženými závislostí, 2x levné soc. nebo azylové bydlení Květušín (6) 1x domy s pečovatelskou službou 2x mateřská a rodinná centra, 1x hlídání dětí 5x programy a času 1x mateřská a rodinná centra, 2x hlídání dětí 1x programy a času, 2x mateřská a rodinná centra, 1x hlídání dětí, 2x programy a času 2x mateřská a rodinná centra, 2x hlídání dětí, 3x programy a Lipno (4) 4x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 2x dluhová poradna, 1x poradna pro oběti domácího násilí, 1x práce s osobami ohroženými závislostí Srnín (4) 2x volnočasové aktivity 1x služby do domu, 1x poradny, 1x domy s pečovatelskou službou 3x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 2x potravinová pomoc pro chudé, 2x možnost zaměstnání a brigád,1x poradna pro oběti domácího násilí 2x možnost zaměstnání a brigád pro obtížně zaměstnatelné osoby,3x dluhová poradna, 2x poradna pro oběti domácího násilí, 1x Dolní Třebonín (4) 1x domy s pečovatelskou službou, 1x domy pro seniory, 2x volnočasové aktivity 1x volnočasové aktivity 3x Městský Úřad, 1x hromadná doprava

31 času práce s osobami ohroženými závislostí, 2x levné soc. nebo azylové bydlení Slavkov (3) 3x mateřská a rodinná centra, 1x hlídání dětí, 3x programy a času 2x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 3x potravinová pomoc pro chudé, 1x možnost zaměstnání a brigád, 1x dluhová poradna, 1x poradna pro oběti domácího násilí, 2x práce s osobami ohroženými závislostí, 2x levné soc. nebo azylové bydlení 2x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 3x potravinová pomoc pro chudé, 2x možnost zaměstnání a brigád, 1x poradna pro oběti domácího násilí, 2x práce s osobami ohroženými závislostí 1x hromadná doprava Vyšší Brod (3) 1x klub seniorů, 1x denní stacionář 1x nemocnice 2x mateřská a rodinná centra, 1x hlídání dětí, 1x programy a času Rohy (3) 2x volnočasové aktivity 1x zábavné akce 2x mateřská a rodinná centra, 1x hlídání dětí, 2x programy a času, 1x poradenství 1x mateřská a rodinná centra,1x programy a času 2x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 1x možnost zaměstnání a brigád, 2x poradna pro oběti domácího násilí, 1x hromadná doprava Nová Ves (2) 1x volnočasové aktivity 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 1x dluhová poradna 1x poradna pro oběti domácího násilí

32 Loučovice (2) Křenov (2) Boletice (2) Zahrádky (1) Černice (1) 1x hospic, 1x domy s pečovatelskou službou 1x dům klidného stáří, 1x domovy pro seniory, 1x poradny (prevence) 1x Volnočasové aktivity 1x bezbariérové přístupy, 1x speciální centra, 1x střediska ranné péče 1x specializovaná centra 1x Zábavná centra pro osoby zdravotně postižené 2x mateřská a rodinná centra,1x hlídání dětí,2x programy a času, 1x poradenství 1x mateřská a rodinná centra, 1x programy a času, 1x poradenství 2x programy a času 1x hlídání dětí 1x programy a času Zubčice (1) 1x Domovy pro seniory 1x hlídání dětí 2x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 2x potravinová pomoc pro chudé, 1x možnost zaměstnání a brigád pro obtížně zaměstnávané osoby, 2x dluhová poradna, 2x poradna pro oběti domácího násilí,2x práce s osobami ohroženými závislostí, 1x levné sociální nebo azylové bydlení 2x možnost zaměstnání a brigád pro obtížně zaměstnávané osoby, 2x dluhová poradna, 1x poradna pro oběti domácího násilí 1x možnost zaměstnání a brigád pro obtížně zaměstnávané osoby, 1x dluhová poradna, 1x práce s osobami ohroženými závislostí, 1x levné sociální nebo azylové bydlení 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 1x potravinová pomoc pro chudé 1x dluhová poradna, 1x poradna pro oběti domácího násilí 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 1x potravinová pomoc pro chudé, 1x možnost zaměstnání a brigád pro osoby obtížně zaměstnatelné, 1x dluhová poradna. 1x levné sociální nebo azylové bydlení (pro muže) 1x Hromadná doprava

33 Světlík (1) 1x mateřská a rodinná centra 1x možnost zaměstnání a brigád pro obtížně zaměstnávané osoby Třísov (1) 1x dopravní spoje 1x mateřská a rodinná centra, 1x programy a času, 1x poradenství (pro svobodné matky, pro seniory) 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 1x potravinová pomoc pro chudé, 1x možnost zaměstnávání a brigád pro obtížně zaměstnavatelné osoby Přední Výtoň (1) 1x příprava a vývoz obědů do domácností 1x dostupnost lékařských služeb 1x programy a času 1x možnost zaměstnávání a brigád pro obtížně zaměstnavatelné osoby Prodejna jednoty - schodiště Chlum (1) 1x Volnočasové aktivity, 1x veřejné lavičky Mokrá (1) 1x mateřská a rodinná centra, 1x programy a času 1x možnost zaměstnávání a brigád pro obtížně zaměstnavatelné osoby 1x Hromadná doprava Chlumec (1) 1x doprovázení na úřady 1x programy a času, 1x 1x možnost zaměstnání a brigád pro obtížně zaměstnavatelné osoby, 1x dluhová poradna Polná na Šumavě (1) 1x bezbariérové přístupy 1x bezbariérové přístupy 1x mateřská a rodinná centra, 1x hlídání dětí, 1x programy a, 1x poradenství 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 1x potravinová pomoc pro chudé, 1x možnost zaměstnání a brigád pro osoby obtížně zaměstnatelné,1x levné sociální nebo azylové bydlení (pro muže) 1x vlakové nádraží

34 Věžovatá Pláně (1) Červený Dvůr (1) Pernek na Šumavě (1) 1x domy pro seniory, 1x domy s pečovatelskou službou 1x domy s pečovatelskou službou, 1x poradci 1x bezbariérový přístup 1x mateřská a rodinná centra, 1x hlídání dětí,1x poradenství 1x Mateřská a rodinná centra, 1x programy a času, 1x jiné: nízkoprahová zařízení 1x mateřská a rodinná centra, 1x hlídání dětí 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 1x potravinová pomoc pro chudé, 1x možnost zaměstnání a brigád pro osoby obtížně zaměstnatelné,1x levné sociální nebo azylové bydlení 1x možnost zaměstnání a brigád pro obtížně zaměstnavatelné osoby, 1x práce s osobami ohroženými závislostí 1x noclehárna pro osoby bez přístřeší, 1x potravinová pomoc pro chudé, 1x možnost zaměstnání a brigád pro osoby obtížně zaměstnatelné,1x dluhová poradna, 1x poradna pro oběti domácího násilí,1x práce s osobami ohroženými závislostí,1x levné sociální nebo azylové bydlení 1x základní škola, 1x městský úřad

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Žiju tu rád Akce pro veřejnost Žiju tu rád aneb Téma 2013 pro Jablonec nad Nisou proběhla v rámci spolupráce statutárního města Jablonec nad Nisou a neziskové

Více

SWOT analýza. Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko. Zpracováno ve spolupráci s Agorou CE Praha dne 29.1.

SWOT analýza. Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko. Zpracováno ve spolupráci s Agorou CE Praha dne 29.1. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNII (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Moravskobudějovicko a Jemnicko

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme.

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme. Dotazníkové šetření Váţení občané Lelova, Černčic a Ţalan, dovolujeme si Vás oslovit a poţádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí Vaše názory na kvalitu ţivota v našich obcích. Výsledky tohoto šetření

Více

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Cíl 1. Podpora řešení bytové problematiky v regionu Opatření 1.1. Zpracování koncepce sociálního bydlení v Rokycanech Město Rokycany schválilo svoji

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Anketa laické veřejnosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim Vyhodnocení

Anketa laické veřejnosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim Vyhodnocení Anketa laické veřejnosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim Vyhodnocení Centrum pro komunitní práci Anketa laické veřejnosti ve správním obvodu obce s Vyhodnocení V Přerově dne 7.9.007

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Vážení občané, dostává se Vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše názory, potřeby a přání v souvislosti s připravovaným aktualizovaným

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

VÝSLEDKY ANALÝZY POTŘEB SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT

VÝSLEDKY ANALÝZY POTŘEB SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT VÝSLEDKY ANALÝZY POTŘEB SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Zpracováno v rámci Komunitního plánování sociálních služeb města Bystřice nad Pernštejnem Zpracoval Institut komunitního rozvoje,

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu Most k naději Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje www.mostknadeji.eu Dotazník Data k této prezentaci byla sbírána ze tří nízkoprahových adiktologických

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SO ORP LITOVEL

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SO ORP LITOVEL ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SO ORP LITOVEL 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 1. PŘEDMĚT A CÍL ANALÝZY POSKYTOVATELŮ

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Prioritní oblast Sociální zázemí

Prioritní oblast Sociální zázemí Prioritní oblast Sociální zázemí Návrh priorit je zpracován, tak aby byla možnost zakomponovat dílčí opatření, která jsou nadefinována ve II. střednědobém plánu sociálních služeb města Kopřivnice. Dále

Více

Mapování sociálních potřeb občanů ve městě Frenštát pod Radhoštěm a jeho správním obvodu

Mapování sociálních potřeb občanů ve městě Frenštát pod Radhoštěm a jeho správním obvodu MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM Komunitní plánování sociálních služeb Mapování sociálních potřeb občanů ve městě Frenštát pod Radhoštěm a jeho správním obvodu Výsledky dotazníkového šetření mezi poskytovateli

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč CZ.1.04/3.1.03/45.00087 Tento projekt je podpořen finančními prostředky z ESF

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 PŘÍLOHA PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská

Více

Osoby na vozíku a veřejná doprava v České republice

Osoby na vozíku a veřejná doprava v České republice Osoby na vozíku a veřejná doprava v České republice Mgr. Věra Záhorová, Ph.D. doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. Osoby na vozíku a veřejná doprava v ČR on-line celorepublikové šetření 2011 cíl: zjistit

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 2 2. Výsledky 2

Více

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán (RAP) Vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Zajišťuje

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením Z Á P I S jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením konané dne 14.4.2011 ve 14.00 hodin v malé jídelně Sociálních služeb, (DPS) Lipník nad Bečvou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost se současným

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013 Sociální služby 1. Sociální služby K 31. 12. 2013 se na území České republiky nacházelo 3 240 zařízení, která poskytují sociální služby. Kapacita těchto zařízení byla celkem 81 183 míst. Tato zařízení

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký Sociální služby v Rakousku Jiří Horecký Osnova studie 1. Struktura obyvatelstva 2. Státní zřízení Rakouska 3. Legislativní rámec sociálních služeb 4. Financování sociálních služeb 5. Plánování rozvoje

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008

Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008 Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008 Základní informace o výzkumu Průřezová studie probíhala v květnu 2008 celkem v 7mi pražských nízkoprahových zařízeních.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 5. února 2015 Pracovní skupina Děti a mládež Služba

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více