Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Lidická 639, Vítkov IČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Lidická 639, 749 01 Vítkov IČ 478 135 98"

Transkript

1 Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Lidická 639, Vítkov IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

2 Vstup do školy Taneční sál 1

3 Schodiště Hudební nauka 2

4 Učebna výtvarného oboru Pohled do koncertního sálu 3

5 Základní údaje o organizaci: Název: Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Sídlo: Lidická 639, Vítkov IČO: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Náplň činnosti: vzdělávání ţáků v uměleckých oborech Ředitelka školy: Lenka Šimerová (od ) Statutární zástupce: Ing. Leoš Váňa (od ) Datum zařazení do sítě: Poslední změna zařazení v rejstříku škol s účinností od Kapacita školy dle zařazení: 450 ţáků Kontaktní údaje: Tel., fax: www: zus-vitkov.cz Místa poskytovaného vzdělávání: 1. Lidická 639, Vítkov 2. Berounská 379, Budišov nad Budišovkou 3. Březová 78, Melč 192, Husova 629, Vítkov 6. Opavská 34, Vítkov 7. Větřkovice 127, Vodní 343, Vítkov 4

6 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní umělecká škola ve Vítkově poskytuje základy uměleckého vzdělávání ve třech studijních oborech: hudebním, tanečním a výtvarném. Hudební a výtvarný obor se vyučuje na Lidické ulici /hlavní budova/, v sousední budově na Vodní ulici se vyučuje taneční obor a hra na bicí nástroje. V ostatních místech poskytovaného vzdělávání se vyučuje pouze hudební obor, v Březové jen obor výtvarný. Zájemcům o výuku v hudebním oboru nabízíme studium v následujících studijních změřeních: Hra na klavír, Hra na akordeon, Hra na varhany, Hra na keyboard, Hra na housle, Hra na kyratu, Hra na zobcovou flétnu, Hra na příčnou flétnu, Hra na klarinet, Hra na saxofon, Hra na trubku, Hra na lesní roh, Hra na baskřídlovku, Hra na pozoun, Hra na tubu, Hra na bicí nástroje a Sólový zpěv. Ve škole působí dechový orchestr, akordeonový orchestr, smyčcový soubor, pěvecký sbor a rytmické uskupení. Ţáci se prezentují na koncertech, výstavách, soutěţích a festivalech nejen doma, ale i v zahraničí. Jiţ druhým rokem probíhá výuka v uměleckých oborech podle Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy ve Vítkově, který podle RVP ZUV vytvořili učitelé školy. V čele organizace stojí jako statutární orgán ředitelka školy, zástupce ředitelky je současně statutárním zástupcem ředitelky organizace. Součástí vedení školy je ekonomka, která řídí hospodářskou správu. V současné době je na škole zaměstnáno celkem 17 pedagogických pracovníků. Se čtyřmi učiteli je uzavřena dohoda o provedení práce a pouze pět učitelů je zaměstnáno na plný pracovní úvazek, včetně jednoho důchodce. Čtyři učitelé vyučují na zkrácený pracovní úvazek, z nich tři učí i v dalších školských zařízeních. Ve škole pracují čtyři provozní zaměstnanci (z toho dva na zkrácené pracovní úvazky a jeden na dohodu o pracovní činnosti). Počet pedagogů se příliš nemění. Bylo by ţádoucí provést v pedagogickém sboru několik změn ve smyslu kvalifikovanosti, avšak získávání nových pedagogů je velmi obtíţné, vzhledem k nepříliš atraktivní oblasti Vítkovska. 5

7 Téměř polovina ţáků do základní umělecké školy dojíţdí ţáci z blízkého, ale i vzdálenějšího okolí. Počet ţáků je v posledních letech stabilizovaný, s občasnými pohyby ţáků mezi jednotlivými obory. Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 k nám přivedlo nebývalé mnoţství zájemců o studium. Tradičně velký zájem je o výuku v tanečním oboru, v hudebním oboru se zvýšil zájem o hru na bicí nástroje a také narostl počet ţáklů přijatých do výtvarného oboru. Řada dětí musela být odmítnuta s tím, ţe je příslušný obor či nástroj naplněn. Vzhledem k tomu, ţe i u nás se do základních škol dostávají silnější populační ročníky, byly bychom rádi, kdybychom nemuseli děti odmítat. Velmi těţko se rodičům vysvětluje, proč nemůţeme přijímat více dětí neţ v předchozích letech, přestoţe kapacita školy není naplněna. Vývoj ţákovské základny od školního roku 2008/2009 Školní rok 2008/ / / / / /2014 Hudební Taneční Výtvarný Celkem: Vývoj žákovské základny dle jednotlivých oborů v grafu hudební taneční výtvarný / / / / / /2014 Škola má, s ohledem na aktuální počet ţáků, dostačující protory k výuce. Třídy jsou dostatečně prostorné a v případě zájmu můţe škola některé místnosti poskytovat téţ ostatní 6

8 veřejnosti, např. pro konání kulturních a sportovních akcí. V dalších místech poskytovaného vzdělávání probíhá výuka v učebnách základních a mateřských škol. Škola je vybavena hudebními nástroji, technikou, notovým materiálem a učebními pomůckami v dostatečném mnoţství, ale v mnohých případech se jedná jiţ o pomůcky zastaralé. Jejich údrţba, a pouze ve výjimečných případech pořízení nových, je závislá na finančních moţnostech organizace. Na některých dalších místech poskytovaného vzdělávání. je mnoţství učebních pomůcek a materiálu poněkud omezené. Učebna výtvarného oboru je vybavena grafickým lisem, hrnčířským kruhem a keramickou vypalovací pecí. Je zde umístěno počítačové pracoviště s přístupem na internet a programovým vybavením pro moţnosti řady výtvarných činností. Toto pracoviště se podařilo vybudovat z finančních prostředků projektu OP VK. Rovněţ z učebny hudební nauky byla díky tomuto projektu vybudována moderní multimediální učebna. Interiér hlavní budovy školy je udrţován v dobrém technickém stavu. V září 2013 byla provedena, jiţ velice nutná, oprava střechy, která byla financována z investičního fondu i z provozních prostředků organizace. V současné době je však zapotřebí ostranit přetrvávající vlhkost ve sklepních prostorách, vyměnit naprosto nevhodná a netěsnící okna a budovu zateplit. Na tyto akce usilujeme získat jiţ několik let investiční dotaci u svého zřizovatele, bohuţel zatím neúspěšně. Drobná údrţba majetku je prováděna průběţně, za pomocí místních firem či svépomocí. Pravidelně jsou konány povinné odborné prohlídky a revize. Majetek, se kterým škola hospodaří, je pojištěn zřizovatelem. Škola vytváří vlastní finanční plán ve smyslu poţadavků zřizovatele, dlouhodobý výhled v tomto směru je dán střednědobou koncepcí školy platnou pro léta 2011 aţ Zásadní zdroje příjmů školy jsou vícezdrojové na mzdy a zákonné odvody od zřizovatele, na provoz školy v převáţné většině z příspěvků rodičů na vzdělávání /tzv. školné/, nepravidelné příjmy z neinvestičních příspěvků a grantů, příjmy z vystoupení ţáků a souborů školy jsou bez podstatného významu. Škola pečlivě zvaţuje kaţdý předpokládaný výdaj. Ne všechny poţadavky našich zaměstnanců, hlavně v oblasti nákupu nových hudebních nástrojů, můţeme splnit. Pokud jde 7

9 o platy, normativní způsob financování škol nám nevyhovuje pro skupinu nepedagogických pracovníků. Po čase se podařilo zproduktivnit výuku do té míry, ţe v případě platů pedagogických pracovníků jsme se dokázali srovnat s normativními moţnostmi. Významnou část v činnosti naší školy zaujímají mezinárodní aktivity. Škola má uzavřeny smlouvy o mezinárodní spolupráci s uměleckými školami ze Slovenska, Ukrajiny, Rumunska, Srbska, Lotyšska a Maďarska, i kdyţ spolupráce s některými hodně vzdálenými školami je, především po finanční stránce, velice problematická. Pokračují kontakty s polským druţebním městem Kalety. V červnu 2013 skončil dvouletý projekt v rámci Programu celoţivotního učení Comenius, do nějţ była ZUŠ Vítkov, spolu se školami z Polska, Maďarska, Slovenska, Španělska, Portugalska, Itálie, Velké Británie a Turecka, zapojena. Naše škola je členem občanského sdruţení MÚZA, které sdruţuje základní umělecké školy Moravskoslezského kraje a je rovněţ členem Asociace základních uměleckých škol ČR. Dovolím si podotknout, ţe i přes mnohé, shora uvedené, těţkosti si škola dokázala udrţet svůj nadprůměrný standard. 8

10 B) ROZBOR HOSPODAŘENÍ NÁKLADY, VÝNOSY, DOPLŇKOVÁ ČINNOST, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ, ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ 1. Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu pouţití Závazné ukazatele stanovené organizaci ze strany zřizovatele na rok 2013 /v Kč/: Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k a b 1 Příspěvek na provoz celkem ,00 v tom: Přímé náklady na vzdělávání ,00 z toho: a) prostředky na platy ,00 c) ostatní osobní náklady (OON) ,00 e) zákonné odvody - pojistné ,00 f) FKSP ,00 g) přímý ONIV 8 000, Prostředky k příleţitosti Dne učitelů v roce 2013, včetně odvodů ,00 Odvod do rozpočtu kraje z investičního fondu 0,00 Výsledek hospodaření za rok ,00 Limit pracovníků 11,93 Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem organizaci byly dodrţeny a poskytnuté dotace byly řádně vypořádány. Limit pracovníků byl překročen o 0,286 pracovníka. Důvodem překročení bylo čerpání dovolené za období 2013 a 2014 pracovnicí, která je v současné době na rodičovské dovolené. Dovolenou nastoupila dne po ukončení mateřské dovolené a čerpala ji do Poté nastoupila na rodičovskou dovolenou. Překročení limitu bylo zdůvodněno zřizovateli v lednu

11 Další poskytnuté dotace a příspěvky organizaci v roce 2013: Z mimorozpočtových zdrojů bylo v roce 2013 přijato celkem ,47 Kč. V tabulce jsou podrobně rozepsány jednotlivé dotace a příspěvky, které škola v daném roce obdrţela. Všechny finanční prostředky byly určeny na spolufinancování volnočasových aktivit, konkrétní účel jejich pouţití je rovněţ uveden v této tabulce. Přijato v roce 2013 Ve výši (v Kč) Účel dotace sl. 1 sl. 2 sl. 7 od Města Vítkova , ,00 "Mezinárodní setkání a koncert učitelů k 60. výročí založení ZUŠ "Účast žáků a učitelů ZUŠ Vítkov na mezinárodních akcích" od mezinárodních institucí působících na území ČR ,47 Projekt přátelství COMENIUS v rámci Programu celoživotního učení "OUR PAST SHAPES OUR FUTURE" v roce 2013 byl ukončen a doúčtován od Asociace rodičů při ZUŠ Vítkov ,00 Finanční prostředky byly určeny na spolufinancování stravování účastníků koncertu učitelů k 60. výročí školy a na vytvoření propagačního materiálu brožury účtováno přes účet 414 Celkem ,47 2a. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu Účelový znak Ukazatel Čerpání k Přímé náklady na vzdělávání ,00 z toho: a) prostředky na platy ,00 c) ostatní osobní náklady (OON) ,00 e) zákonné odvody - pojistné ,00 f) FKSP ,00 g) přímý ONIV 8 000,00 10

12 2b. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) poskytnutých zřizovatelem Účelový znak 130 Ukazatel Čerpání k Prostředky k příleţitosti Dne učitelů v roce 2013, včetně odvodů ,00 z toho: a) odměna ke Dni učitelů ,00 e) zákonné odvody - pojistné 3 400,00 f) FKSP 100,00 Příspěvky zřizovatele byly formulovány jako závazné ukazatele účelově určené (ÚZ 33353, ÚZ 130), které podléhaly finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem i rozpočtem kraje. Tyto finanční prostředky byly zcela vyčerpány. 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat V roce 2013 bylo celkem vyplaceno na platech zaměstnanců ,00 Kč z toho: - platy ze státního rozpočtu zřizovatel ,00 Kč v tom: - platy pedagogů ,00 Kč - OON dohody o pracovní činnosti - pedagogové ,00 Kč - platy nepedagogů ,00 Kč - OON dohody o pracovní činnosti - nepedagogové ,00 Kč Dále bylo vyplaceno na: - odměnu ke Dni učitelů ,00 Kč - posílení platů pedagogů vlastní zdroje 8 597,00 Kč - posílení platů pedagogů fond odměn ,00 Kč - odměny pedagogové Comenius 7 000,00 Kč - odměny nepedagogové Comenius 5 000,00 Kč 11

13 Zaměstnanci přepočtené stavy celkem 12,216 z toho: pedagogičtí pracovníci 10,466 nepedagogičtí pracovníci 1,750 Průměrné platy zaměstnanců dle jednotlivých kategorií za rok 2013 státní rozpočet včetně OON: Průměrný měsíční plat celkem Z toho: pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Průměrný plat zaměstnanců ZUŠ Vítkov v letech v členění na pedagogy a nepedagogy státní rozpočet zaměstnanci pedagogové nepedagogové zaměstnanci pedagogové nepedagogové

14 Přepočtený počet zaměstnanců ZUŠ Vítkov v letech v členění na pedagogy a nepedagogy 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0, zaměstnanci 13,723 12,941 11,722 12,216 pedagogové 11,556 11,191 9,972 10,466 nepedagogové 2,167 1,750 1,750 1,750 zaměstnanci pedagogové nepedagogové Jak vyplývá z výše uvedených tabulek, v roce 2011 došlo k poklesu počtu nepedagogických pracovníků z důvodu celkového sníţení platů v průměru o 15 % u všech nepedagogů. To mělo za následek sníţení pracovních úvazků uklízeček, sníţení platu u ekonomky a zařazení jednoho pracovníka údrţby a topení na dohodu o pracovní činnosti po část školního roku. Oddělené financování pedagogů a nepedagogů v letech 2011 a 2012 mělo za následek dohodovací řízení se svým zřizovatelem, kdy došlo k přesunu finančních prostředků v rámci jednotlivých kategorií. Přesto bylo třeba dofinancovat část platů nepedagogických pracovníků z vlastních zdrojů. Od úpravy roku 2011 se stav nepedagogů nezměnil, přestoţe máme na úklid další budovu o ploše cca 202 m 2. Zároveň je třeba zdůraznit, ţe ačkoliv se jeví průměrný plat nepedagogických pracovníků vysoký, výrazně jej ovlivňuje ekonomka, která je zaměstnána na plný pracovní úvazek. V roce 2013 nastala ještě jedna nepříznivá situace v oblasti mzdové politiky. Došlo ke sníţení finančních normativů na jednoho ţáka ve všech studijních oborech. Z toho důvodu obdrţela organizace při stejném počtu ţáků niţší rozpočet a zároveň tak došlo k propadu v průměrném platu jak za organizaci, tak i v jednotlivých kategoriích zaměstnanců. 13

15 4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele 130 Finanční prostředky k příleţitosti Dne učitelů v roce ,00 V roce 2013 obdrţela naše organizace pro jednoho pracovníka z odboru školství, mládeţe a sportu Moravskoslezského kraje finanční prostředky u příleţitosti Dne učitelů. Touto odměnou jej ocenila za jeho dlouholetou pedagogickou práci. Zaměstnanci byla tato odměna zúčtována spolu s platem za měsíc březen Rozbor příjmů z vlastní činnosti Hlavní příjem školy tvoří příspěvky rodičů na úhradu neinvestičních nákladů na vzdělávání v základní umělecké škole. V roce 2013 bylo od ţáků vybráno celkem ,- Kč. Při stejném počtu ţáků (316) se tyto příjmy od roku 2012 lišily pouze minimálně. Výše tzv. školného pro jednotlivé obory je dána Opatřením ŘŠ a v současné době je stanovena takto: Hudební obor: Přípravné studium v MŠ Základní studium Druhý nástroj Skupinová výuka ročně: 900,- Kč 3.300,- Kč 1.700,- Kč 2.100,- Kč Výtvarný obor pobočka Březová: Přípravné studium Základní studium 1.500,- Kč 1.500,- Kč Výtvarný obor Vítkov: Přípravné studium Základní studium 2.200,- Kč 2.200,- Kč 14

16 Taneční obor: Přípravné studium 1.700,- Kč Základní studium 2.000,- Kč Splatnost příspěvku je stanovena pololetně ve dvou platebních termínech: 1. platba za měsíc do 31. října 2. platba za měsíc do 28. února Další příjmy ve sledovaném roce byly příjmy z větších akcí tanečního oboru a dechového orchestru školy (celkem 8 144,- Kč). Ostatní drobné příjmy z běţných koncertů ţáků školy byly stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2013 směřovány do příjmů Asociace rodičů při ZUŠ Vítkov. Součástí dalších příjmů jsou i příjmy za krátkodobé pronájmy hudebních nástrojů ţákům školy. Se zákonným zástupcem ţáka je uzavřena smlouva o pronájmu na období jednoho školního roku včetně prázdninových měsíců. Platby jsou stanoveny ve stejných termínech jako u příspěvku na vzdělávání a činí za: Klasický nástroj 480,- Kč/škol. rok Klavír 2.400,- Kč/škol. rok Pronájem klasického hudebního nástroje cizímu zájemci je zpoplatněn částkou 1.200,- Kč/škol. rok. V roce 2013 dosáhly výnosy z těchto pronájmů ,- Kč. Celkové příjmy byly výrazně ovlivněny čerpáním jednotlivých fondů školy: - investiční fond školy na opravy a údrţbu nemovitého majetku bylo čerpáno celkem ,- Kč - fond odměn na dofinancování platů bylo pouţito ,- Kč - fond rezervní z ostatních titulů na úhradu některých nákladů u příleţitosti oslav 60. výročí školy bylo čerpáno ,- Kč Zapojení jednotlivých fondů do hospodaření je okomentováno v bodě C této zprávy. Zanedbatelnou výši příjmů tvořily úroky běţného účtu. 15

17 V letech v naší organizaci probíhal jiţ druhý Projekt přátelství Comenius v rámci Programu celoţivotního učení. V srpnu 2011 škola obdrţela zálohu ve výši ,80 Kč, která byla poskytnuta z finančních mechanismů EU prostřednictvím Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Jednalo se o 80 % celkové výše, zbylých 20 % škola obdrţela po ukončení a vyúčtování projektu v roce V listopadu jsme obdrţeli doplatek ve výši ,47 Kč. Do projektu s názvem OUR PAST SHAPES OUR FUTURE" byly kromě naší školy zapojeny základní školy z Portugalska, Španělska, Velké Británie, Itálie, Maďarska, Slovenska, Polska a Turecka. Finanční prostředky byly pouţity v souladu s projektem především na úhradu nákladů spojených s výjezdy učitelů a ţáků školy k zahraničním partnerům - doprava, ubytování, stravování a pojištění účastníků. Celkem se učitelé a ţáci zúčastnili sedmi projektových meetingů zahraničních výjezdů, v říjnu 2012 byla schůzka partnerů organizována přímo ve Vítkově. Na projektu se podílelo 7 učitelů a 29 ţáků /tj. 36 tzv. mobilit, za celý projekt bylo naplánováno 24/. Spolu s projektovými partnery se škola podílela na tvorbě těchto společných produktů: 1. The Guide of Young Scientist Průvodce mladého přírodovědce Společná publikace s fyzikálními a chemickými pokusy prováděnými a zdokumentovanými našimi ţáky. 2. With Comics throuhg the Centuries S komiksy napříč stoletími Publikace vytvořená z kreseb ţáků, zobrazujících historické události ze svých regionů. 3. Monuments Památky Publikace z fotografií, srovnání současné a historické podoby. 4. Disappearing Professions Zanikající profese Zdokumentování mizejících profesí a jejich činností, společná publikace. 16

18 5. Calendar Kalendář na rok 2013 z fotografíí dodaných partnery. Město Vítkov bylo poskytovatelem dvou dotací v celkové výši ,- Kč, a to na projekty: 1. "Mezinárodní setkání a koncert učitelů k 60. výročí zaloţení ZUŠ ,- Kč. Finanční prostředky byly pouţity v souladu s dotací, a to na ubytování zahraničních účastníků mezinárodního setkání. 2. "Účast ţáků a učitelů ZUŠ Vítkov na mezinárodních akcích 8 000,- Kč. Finanční prostředky byly pouţity na dopravu učitelů a ţáků do maďarské Nyíregyházy na mezinárodní ţákovský koncert. Podíl příspěvků města činí maximálně 80% skutečných celkových nákladů a organizace jsou povinny tento poměr zachovat, jinak by došlo k vrácení rozdílu, popř. by mohlo dojít i k plnému vrácení celé poskytnuté dotace. Vyzískání finančních prostředků na volnočasové aktivity ţáků od města Vítkova jsou však závislé na počtech ţadatelů v příslušném kalendářním roce a na objemu finančních prostředků, které jsou určeny k rozdělení. Co se týká příjmů z příspěvku na vzdělávání pokud škola udrţí i v následujících letech počet ţáků na 316, příjmy se budou lišit pouze minimálně a to v závislosti na počtu ţáků v jednotlivých oborech. 6. Náklady Náklady organizace za rok 2011 celkem Náklady organizace za rok 2012 celkem Náklady organizace za rok 2013 celkem ,86 Kč ,58 Kč ,93 Kč 17

19 Přehled vybraných ukazatelů roku (v tis. Kč) bez mzdových nákladů, zákonného sociálního pojištění a sociálních nákladů materiál energie opravy a údržba cestovné služby odpisy ostatní náklady Jak je vidět z tabulky o nákladech a grafu vybraných ukazatelů, v roce 2012 se náklady oproti roku 2011 sníţily o 398,53 tis. Kč. Jejich sníţení v 2012 výrazně ovlivnilo ukončení projektu OP VK, který v organizaci probíhal od do Sníţení nákladů se výrazněji projevilo v ukazatelích spotřeby materiálu, cestovném a v ostatních sluţbách. Rok 2013 nám přinesl celkový nárůst nákladu oproti předchozímu roku o 149,97 tis. Kč. Nárůst se projevil především v ukazateli oprav a údrţby a mírný nárůst se projevil v energiích. Nárůst mzdových prostředků oproti roku 2012 není předmětem analýzy, jelikoţ se jeho výše odvíjí od normativního rozpisu přímých nákladů na vzdělávání a mzdové náklady byly dostatečně rozvedeny v bodě B), bod 3. Spotřeba materiálu v roce 2013 oproti roku 2012 se nepatrně sníţila, jak vykazuje vývojový ukazatel. Škola je zatím stále zásobena materiálem z předchozích let, který pořídila nejen z vlastních provozních prostředků, ale i z prostředků projektu OP VK. V roce 2013 se 18

20 bohuţel vůbec neinvestovalo do drobného dlouhodobého majetku. Nejvíce se investovalo do - materiálu na údrţbu budovy 7 468,00 Kč - čistících, dezinfekčních a úklidových prostředků ,00 Kč - kancelářského materiálu ,70 Kč - materiálu jednotlivých oborů (převáţně VO) 8 758,00 Kč - novin, odborných časopisů, aktualizací ,00 Kč (zde došlo v závěru roku 2013 jiţ k redukci řady publikací, které nikdo nepouţíval a de fakto se pouze zakládaly do knihovny) - ostatních poloţek v zanedbatelných částkách Projekt OP VK nám pomohl dovybavit školu novými hudebními nástroji, nyní potřebujeme DDHM pro hospodářskou správu chybí nám počítač pro ekonomku (stáří VT přes 12 let), vysavače pro uklízečky, tiskárny pro učitele (rok 1995 a 2001). Oproti roku 2012 byl zaznamenán pouze mírnější nárůst nákladů v cestovném. Na zahraniční pracovní cesty výjezdy v rámci mezinárodního projektu COMENIUS do Turecka a Polska bylo vydáno celkem ,- Kč, náklady na výjezdy na mezinárodní koncerty na Slovensko, Maďarska a na mezinárodní festival do Francie činily ,91 Kč. Oproti roku 2012 poklesly náklady na tuzemské pracovní cesty zaměstnanců (v roce 2013 byly náklady na tuzemské pracovní cesty ve výši ,- Kč, v roce 2012 se jednalo o ,- Kč). Tuzemské pracovní cesty se konaly především v souvislosti se vzděláváním pedagogických pracovníků. Zatímco se v roce 2011 vyšplhaly celkové náklady na energie aţ na ,23 Kč, a v roce 2012 se podařily sníţit na ,05 Kč, rok 2013 opět přinesl nárůst o 39,02 tis. Kč na ,08 Kč. Spotřeba vody a elektřiny v organizaci opět o něco klesla, spotřeba plynu je ovlivněna výkyvy počasí. Výše nákladů za energie je rovněţ ovlivněna spotřebou elektrické energie, plynu a vody v budově na Vodní ul. 343, kde se nachází jedno tzv. odloučených pracovišť školy. Náklady na energie jsou v rozpočtu organizace vţdy velmi citelnou poloţkou. Kaţdé zvýšení cen od dodavatelů se přes veškeré šetření negativně odráţí v celkových nákladech, přestoţe se škola snaţí s energiemi velmi účelně zacházet. 19

21 Opravy a údrţba movitého a nemovitého majetku je zajišťována dodavatelsky a drobná údrţba a opravy svépomocí. Výše tohoto ukazatele se mění v závislosti na objemu prací. V roce 2013 bylo na opravy a údrţbu nemovitého majetku vydáno celkem ,- Kč, náklady na opravu movitého majetku činily ,- Kč. Opravy movitého majetku pokryly příjmy z pronájmů hudebních nástrojů ţákům školy, náklady na opravy nemovitého majetku byly částečně kryty investičním fondem ( ,- Kč) a částečně vlastními finančními prostředky (39 755,- Kč). Ani dílčí opravy střechy neodstranily problémy se zatékáním do učeben a koncertního sálu. Nakonec musela škola přistoupit na celkovou opravu střechy výměnu střešní krytiny, zateplení, plechování, okapy a svody. Bohuţel, zateplena je pouze část střechy, a to nad koncertním sále. Na zbývající část schodiště, šatny a učebny jiţ finanční prostředky nevyšly. Celkem přišla oprava na ,- Kč. Z provozních prostředků byly rovněţ uhrazeny náklady na zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (jednalo se o 6 900,- Kč). Náklady na sluţby se oproti předchozím obdobím v roce 2013 opět o něco sníţily. Aţ do poloviny roku 2013 jejich celkovou výši ovlivňovaly výjezdy učitelů a ţáků na akce, které se konaly v rámci projektu Comenius. Celkem na ně bylo vydáno ,47 Kč. Jednalo se hlavně o dopravu, ubytování, stravování účastníků. Na celkových nákladech se podílely i úhrady sluţeb spojených s akcemi při příleţitosti 60. výročí školy ubytování zahraničních účastníků, stravování, tisk propagačních materiálů, doprava, atd. Náklady se vyšplhaly na částku ,- Kč. Oproti roku 2012 se opět sníţily náklady na telekomunikace škola má pevnou linku v hlavní budově, na pobočce v Budišově nad Budišovkou, sluţební telefon a připojení k internetu. K mírnému nárůstu nákladů došlo v oblasti školení a vzdělávání. Učitelé se v převáţné většině účastnili vzdělávání v rámci DVPP. Škola v roce 2013 rovněţ zajištovala školení, jejichţ povinnost vyplývala z platné legislativy. Mezi pravidelné poloţky z oblasti nákladů patří: - revize a odborné prohlídky ,50 Kč - likvidace odpadu 6 232,00 Kč - bankovní poplatky ,63 Kč - zpracovní PaM ,40 Kč - účetnictví FENIX ,00 Kč 20

22 Výši těchto poloţek nelze příliš ovlivnit, ceny vycházejí z uzavřených smluv, popř. je stanovují dodavatele (jako např. telekomunikační poplatky, odvoz odpadů, atd.). Vzhledem k tomu, ţe škola kromě hlavní budovy na Lidické ul. 649 má dalších sedm míst poskytovaného vzdělávání, hradí rovněţ pronajímatelům obcím, mateřským a základním školám - nájemné. Výše nájemného, které vyplývá z uzavřených smluv (viz. samostatné přílohy), činila ,- Kč. Dalších 5 714,- Kč bylo vydáno na tzv. krátkodobé pronájmy sálu v kulturním domě ve Vítkově, kde probíhaly koncerty dechového orchestru, výchovné programy pro ţáky mateřských a základních škol a ročníková vystoupení tanečního oboru školy. Mírná úspora se oproti roku 2012 projevila v odpisech odpisy organizace se postupně sniţují. Ostatní nákladové ukazatele nejsou pravidelné, pohybují se v rámci normy a není zde ţádných výraznějších výkyvů. Mzdové náklady organizace jsou čerpány v souladu se závaznými ukazateli zřizovatele a bliţší je čerpání mzdových prostředků popsáno v bodě 3 této kapitoly. 7. Doplňková činnost Doplňková činnost organizace je vymezena přílohou č. 2 ke zřizovací listině ZL/180/2001 příspěvkové organizace ze dne 20. prosince Okruhem doplňkové činnosti je pronájem majetku. V roce 2013 naše organizace doplňkovou činnost nevykonávala. 8. Výsledek hospodaření Výše hospodářského výsledku organizace v posledních čtyřech letech: Rok ,52 Kč Rok ,94 Kč 21

23 Rok 2012 Rok ,14 Kč ,71 Kč Srovnání hospodářského výsledku organizace v letech výše HV v Kč Výsledku hospodaření organizace bylo dosaţeno pouze v hlavní činnosti organizace (doplňkovou činnost organizace neprovádí). Hlavním příjmem školy byly především příspěvky rodičů na úhradu neinvestičních nákladů v základní umělecké škole (celkem ,- Kč). Ve školním roce 2010/2011 došlo ke zvýšení tohoto příspěvku ve všech oborech o 20 Kč měsíčně, coţ se v příjmech z tzv. školného projevilo poprvé v roce V kalendářním roce 2013 se tyto příjmy podařilo udrţet na téměř stejné úrovni předchozího kalendářního roku (při stejném počtu ţáků). Nepatrné rozdíly v příjmech jsou způsobeny pouze přechody ţáků v jednotlivých oborech. Na tvorbě VH se velkou měrou podílely vyzískané finance na spolufinancování volnočasových aktivit ţáků ve výši ,47 Kč. Kaţdoročním významným poskytovatelem dotací a příspěvků naší organizaci je Město Vítkov (celkem poskytlo škole ,- Kč), dále bylo škole doúčtováno ,47 Kč z ukončeného projektu COMENIUS a ,- Kč nám přispěla Asociace rodičů při ZUŠ Vítkov. Finanční prostředky AR byly proúčtovány přes rezervní fond školy z ostatních zdrojů a pouţity ve smyslu jejich určení 22

24 (spolufinancování stravování účastníků mezinárodního koncertu učitelů k 60. výročí školy a na vytvoření propagačního materiálu broţury). Mimořádné příjmy roku 2013, které rovněţ ovlivnily výši VH: - výnosy z pronájmu movitých věcí - hudebních nástrojů ţákům školy ve výši ,- Kč (tyto příjmy se oproti roku 2012 zvýšily o 4 720,- Kč). Výše těchto příjmů je ovlivněna skladbou ţáků v jednotlivých nástrojích hudebního oboru. Největší zájem je o zapůjčení dechových nástrojů, kytar a akordeonů. Z výnosů z pronájmu škola hradí opravy hudebních nástrojů, v roce 2013 činily náklady na tyto opravy ,- Kč. - produktivní práce ţáků vystopuní dechového orchestru 4 002,- Kč vystoupení tanečního obor 4 142,- Kč V roce 2013 došlo k čerpání rezervního fondu z ostatních titulů (414) ve vyši ,- Kč. Z fondu odměn bylo čerpáno ,- Kč, z toho na překročení limitu prostředků na platy u pedagogických pracovníků ,- Kč a u stejné kategorie zaměstnanců na odměny ve výši 1 400,- Kč. S ohledem na výši hospodářského výsledku za rok 2013 navrhuje organizace rozdělit celou výši do fondu rezervního. C) PENĚŽNÍ FONDY, JEJICH KRYTÍ A ZAPOJENÍ DO HOSPODAŘENÍ V DANÉM ROCE Stav fondů organizace k : - Investiční fond ,54 Kč - FKSP ,11 Kč - Rezervní fond (413) ,24 Kč 23

25 - Rezervní fond z ostatních titulů (414) 3 000,00 Kč - Fond odměn ,00 Kč Celkem: ,89 Kč Pouţití jednotlivých fondů v roce 2013: Investiční fond (416) byl v roce 2013 tvořen zůstatkem roku 2012 a přídělem z odpisů DHM a DNM ve výši ,- Kč. Z investičního fondu bylo čerpáno na opravu a údrţbu nemovitého majetku, a to celkem Kč. Celá částka byla pouţita na opravu střechy, včetně zateplení koncertního sálu v hlavní budově školy. Od roku 2010 je rezervní fond rozdělen na rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (413) a rezervní fond vytvořený z ostatních titulů (414). V současné době činí stav rezervního fondu (414) 3 000,- Kč. Jsou to finanční prostředky z roku 2012 určené na volnočasové aktivity dechového orchestru školy. V průběhu roku 2013 byl tento fond posílen o částku ,- Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty Asociací rodičů při ZUŠ Vítkov na náklady na stravování zahraničních účastníků, kteří se zúčastnili akcí, konaných u příleţitosti 60. výročí školy. Zároveň AR přispěla i na výrobu propagační broţury k tomuto výročí. K byl stav rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku (413) ,24 Kč. V průběhu kalendářního roku byl tento fond posílen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012, a to o částku ,14 Kč. Ve sledovaném období organizace z tohoto fondu nečerpala ţádné finanční prostředky. FKSP je fond, který slouţí zaměstnancům k uspokojování kulturních a sociálních potřeb a i v roce 2013 výdaje značně překročily příjmy. Stav fondu k ve výši ,01 Kč byl v roce 2013 navýšen o základní příděl dle vyhl. MF č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to o částku ,- Kč. Od roku 2011 se do fondu převádí pouze 24

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Lidická 639, 749 01 Vítkov IČO 478 135 98

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Lidická 639, 749 01 Vítkov IČO 478 135 98 Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Lidická 639, 749 01 Vítkov IČO 478 135 98 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní údaje o organizaci:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Lidická 639, 749 01 Vítkov IČ 478 135 98

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Lidická 639, 749 01 Vítkov IČ 478 135 98 Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Lidická 639, 749 01 Vítkov IČ 478 135 98 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 A) Základní údaje o organizaci Název:

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH Obsah: 1. Schválený rozpočet na r. 2014 a rozpočtový výhled na r.2014-17 Rozpočtová opatření Inventarizační zpráva Stavy na bankovních účtech Údaje o plnění

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ:

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Okamžik sestavení: 18.3.2014 15:15:47 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost nebyla omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 1. stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů saldo příjmů a výdajů po konsolidaci + 2 181 316,73 změna stavu běžné účty peněžních fondů - 9 133 723,30

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312013 IČO: 00857891 Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů)

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Inventarizační zpráva za rok 2014

Inventarizační zpráva za rok 2014 Inventarizační zpráva za rok 2014 Účetní jednotka: Obec: Skřípov IČ: 00600083 Datum zpracování: 26.1. 2015 Den zahájení inventarizace: 5. 1. 2015 Den ukončení inventarizace: 26. 1. 2015 Den, ke kterému

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více