Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Lidická 639, Vítkov IČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Lidická 639, 749 01 Vítkov IČ 478 135 98"

Transkript

1 Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Lidická 639, Vítkov IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

2 Vstup do školy Taneční sál 1

3 Schodiště Hudební nauka 2

4 Učebna výtvarného oboru Pohled do koncertního sálu 3

5 Základní údaje o organizaci: Název: Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Sídlo: Lidická 639, Vítkov IČO: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Náplň činnosti: vzdělávání ţáků v uměleckých oborech Ředitelka školy: Lenka Šimerová (od ) Statutární zástupce: Ing. Leoš Váňa (od ) Datum zařazení do sítě: Poslední změna zařazení v rejstříku škol s účinností od Kapacita školy dle zařazení: 450 ţáků Kontaktní údaje: Tel., fax: www: zus-vitkov.cz Místa poskytovaného vzdělávání: 1. Lidická 639, Vítkov 2. Berounská 379, Budišov nad Budišovkou 3. Březová 78, Melč 192, Husova 629, Vítkov 6. Opavská 34, Vítkov 7. Větřkovice 127, Vodní 343, Vítkov 4

6 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní umělecká škola ve Vítkově poskytuje základy uměleckého vzdělávání ve třech studijních oborech: hudebním, tanečním a výtvarném. Hudební a výtvarný obor se vyučuje na Lidické ulici /hlavní budova/, v sousední budově na Vodní ulici se vyučuje taneční obor a hra na bicí nástroje. V ostatních místech poskytovaného vzdělávání se vyučuje pouze hudební obor, v Březové jen obor výtvarný. Zájemcům o výuku v hudebním oboru nabízíme studium v následujících studijních změřeních: Hra na klavír, Hra na akordeon, Hra na varhany, Hra na keyboard, Hra na housle, Hra na kyratu, Hra na zobcovou flétnu, Hra na příčnou flétnu, Hra na klarinet, Hra na saxofon, Hra na trubku, Hra na lesní roh, Hra na baskřídlovku, Hra na pozoun, Hra na tubu, Hra na bicí nástroje a Sólový zpěv. Ve škole působí dechový orchestr, akordeonový orchestr, smyčcový soubor, pěvecký sbor a rytmické uskupení. Ţáci se prezentují na koncertech, výstavách, soutěţích a festivalech nejen doma, ale i v zahraničí. Jiţ druhým rokem probíhá výuka v uměleckých oborech podle Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy ve Vítkově, který podle RVP ZUV vytvořili učitelé školy. V čele organizace stojí jako statutární orgán ředitelka školy, zástupce ředitelky je současně statutárním zástupcem ředitelky organizace. Součástí vedení školy je ekonomka, která řídí hospodářskou správu. V současné době je na škole zaměstnáno celkem 17 pedagogických pracovníků. Se čtyřmi učiteli je uzavřena dohoda o provedení práce a pouze pět učitelů je zaměstnáno na plný pracovní úvazek, včetně jednoho důchodce. Čtyři učitelé vyučují na zkrácený pracovní úvazek, z nich tři učí i v dalších školských zařízeních. Ve škole pracují čtyři provozní zaměstnanci (z toho dva na zkrácené pracovní úvazky a jeden na dohodu o pracovní činnosti). Počet pedagogů se příliš nemění. Bylo by ţádoucí provést v pedagogickém sboru několik změn ve smyslu kvalifikovanosti, avšak získávání nových pedagogů je velmi obtíţné, vzhledem k nepříliš atraktivní oblasti Vítkovska. 5

7 Téměř polovina ţáků do základní umělecké školy dojíţdí ţáci z blízkého, ale i vzdálenějšího okolí. Počet ţáků je v posledních letech stabilizovaný, s občasnými pohyby ţáků mezi jednotlivými obory. Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 k nám přivedlo nebývalé mnoţství zájemců o studium. Tradičně velký zájem je o výuku v tanečním oboru, v hudebním oboru se zvýšil zájem o hru na bicí nástroje a také narostl počet ţáklů přijatých do výtvarného oboru. Řada dětí musela být odmítnuta s tím, ţe je příslušný obor či nástroj naplněn. Vzhledem k tomu, ţe i u nás se do základních škol dostávají silnější populační ročníky, byly bychom rádi, kdybychom nemuseli děti odmítat. Velmi těţko se rodičům vysvětluje, proč nemůţeme přijímat více dětí neţ v předchozích letech, přestoţe kapacita školy není naplněna. Vývoj ţákovské základny od školního roku 2008/2009 Školní rok 2008/ / / / / /2014 Hudební Taneční Výtvarný Celkem: Vývoj žákovské základny dle jednotlivých oborů v grafu hudební taneční výtvarný / / / / / /2014 Škola má, s ohledem na aktuální počet ţáků, dostačující protory k výuce. Třídy jsou dostatečně prostorné a v případě zájmu můţe škola některé místnosti poskytovat téţ ostatní 6

8 veřejnosti, např. pro konání kulturních a sportovních akcí. V dalších místech poskytovaného vzdělávání probíhá výuka v učebnách základních a mateřských škol. Škola je vybavena hudebními nástroji, technikou, notovým materiálem a učebními pomůckami v dostatečném mnoţství, ale v mnohých případech se jedná jiţ o pomůcky zastaralé. Jejich údrţba, a pouze ve výjimečných případech pořízení nových, je závislá na finančních moţnostech organizace. Na některých dalších místech poskytovaného vzdělávání. je mnoţství učebních pomůcek a materiálu poněkud omezené. Učebna výtvarného oboru je vybavena grafickým lisem, hrnčířským kruhem a keramickou vypalovací pecí. Je zde umístěno počítačové pracoviště s přístupem na internet a programovým vybavením pro moţnosti řady výtvarných činností. Toto pracoviště se podařilo vybudovat z finančních prostředků projektu OP VK. Rovněţ z učebny hudební nauky byla díky tomuto projektu vybudována moderní multimediální učebna. Interiér hlavní budovy školy je udrţován v dobrém technickém stavu. V září 2013 byla provedena, jiţ velice nutná, oprava střechy, která byla financována z investičního fondu i z provozních prostředků organizace. V současné době je však zapotřebí ostranit přetrvávající vlhkost ve sklepních prostorách, vyměnit naprosto nevhodná a netěsnící okna a budovu zateplit. Na tyto akce usilujeme získat jiţ několik let investiční dotaci u svého zřizovatele, bohuţel zatím neúspěšně. Drobná údrţba majetku je prováděna průběţně, za pomocí místních firem či svépomocí. Pravidelně jsou konány povinné odborné prohlídky a revize. Majetek, se kterým škola hospodaří, je pojištěn zřizovatelem. Škola vytváří vlastní finanční plán ve smyslu poţadavků zřizovatele, dlouhodobý výhled v tomto směru je dán střednědobou koncepcí školy platnou pro léta 2011 aţ Zásadní zdroje příjmů školy jsou vícezdrojové na mzdy a zákonné odvody od zřizovatele, na provoz školy v převáţné většině z příspěvků rodičů na vzdělávání /tzv. školné/, nepravidelné příjmy z neinvestičních příspěvků a grantů, příjmy z vystoupení ţáků a souborů školy jsou bez podstatného významu. Škola pečlivě zvaţuje kaţdý předpokládaný výdaj. Ne všechny poţadavky našich zaměstnanců, hlavně v oblasti nákupu nových hudebních nástrojů, můţeme splnit. Pokud jde 7

9 o platy, normativní způsob financování škol nám nevyhovuje pro skupinu nepedagogických pracovníků. Po čase se podařilo zproduktivnit výuku do té míry, ţe v případě platů pedagogických pracovníků jsme se dokázali srovnat s normativními moţnostmi. Významnou část v činnosti naší školy zaujímají mezinárodní aktivity. Škola má uzavřeny smlouvy o mezinárodní spolupráci s uměleckými školami ze Slovenska, Ukrajiny, Rumunska, Srbska, Lotyšska a Maďarska, i kdyţ spolupráce s některými hodně vzdálenými školami je, především po finanční stránce, velice problematická. Pokračují kontakty s polským druţebním městem Kalety. V červnu 2013 skončil dvouletý projekt v rámci Programu celoţivotního učení Comenius, do nějţ była ZUŠ Vítkov, spolu se školami z Polska, Maďarska, Slovenska, Španělska, Portugalska, Itálie, Velké Británie a Turecka, zapojena. Naše škola je členem občanského sdruţení MÚZA, které sdruţuje základní umělecké školy Moravskoslezského kraje a je rovněţ členem Asociace základních uměleckých škol ČR. Dovolím si podotknout, ţe i přes mnohé, shora uvedené, těţkosti si škola dokázala udrţet svůj nadprůměrný standard. 8

10 B) ROZBOR HOSPODAŘENÍ NÁKLADY, VÝNOSY, DOPLŇKOVÁ ČINNOST, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ, ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ 1. Výnosy rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu pouţití Závazné ukazatele stanovené organizaci ze strany zřizovatele na rok 2013 /v Kč/: Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k a b 1 Příspěvek na provoz celkem ,00 v tom: Přímé náklady na vzdělávání ,00 z toho: a) prostředky na platy ,00 c) ostatní osobní náklady (OON) ,00 e) zákonné odvody - pojistné ,00 f) FKSP ,00 g) přímý ONIV 8 000, Prostředky k příleţitosti Dne učitelů v roce 2013, včetně odvodů ,00 Odvod do rozpočtu kraje z investičního fondu 0,00 Výsledek hospodaření za rok ,00 Limit pracovníků 11,93 Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem organizaci byly dodrţeny a poskytnuté dotace byly řádně vypořádány. Limit pracovníků byl překročen o 0,286 pracovníka. Důvodem překročení bylo čerpání dovolené za období 2013 a 2014 pracovnicí, která je v současné době na rodičovské dovolené. Dovolenou nastoupila dne po ukončení mateřské dovolené a čerpala ji do Poté nastoupila na rodičovskou dovolenou. Překročení limitu bylo zdůvodněno zřizovateli v lednu

11 Další poskytnuté dotace a příspěvky organizaci v roce 2013: Z mimorozpočtových zdrojů bylo v roce 2013 přijato celkem ,47 Kč. V tabulce jsou podrobně rozepsány jednotlivé dotace a příspěvky, které škola v daném roce obdrţela. Všechny finanční prostředky byly určeny na spolufinancování volnočasových aktivit, konkrétní účel jejich pouţití je rovněţ uveden v této tabulce. Přijato v roce 2013 Ve výši (v Kč) Účel dotace sl. 1 sl. 2 sl. 7 od Města Vítkova , ,00 "Mezinárodní setkání a koncert učitelů k 60. výročí založení ZUŠ "Účast žáků a učitelů ZUŠ Vítkov na mezinárodních akcích" od mezinárodních institucí působících na území ČR ,47 Projekt přátelství COMENIUS v rámci Programu celoživotního učení "OUR PAST SHAPES OUR FUTURE" v roce 2013 byl ukončen a doúčtován od Asociace rodičů při ZUŠ Vítkov ,00 Finanční prostředky byly určeny na spolufinancování stravování účastníků koncertu učitelů k 60. výročí školy a na vytvoření propagačního materiálu brožury účtováno přes účet 414 Celkem ,47 2a. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu Účelový znak Ukazatel Čerpání k Přímé náklady na vzdělávání ,00 z toho: a) prostředky na platy ,00 c) ostatní osobní náklady (OON) ,00 e) zákonné odvody - pojistné ,00 f) FKSP ,00 g) přímý ONIV 8 000,00 10

12 2b. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) poskytnutých zřizovatelem Účelový znak 130 Ukazatel Čerpání k Prostředky k příleţitosti Dne učitelů v roce 2013, včetně odvodů ,00 z toho: a) odměna ke Dni učitelů ,00 e) zákonné odvody - pojistné 3 400,00 f) FKSP 100,00 Příspěvky zřizovatele byly formulovány jako závazné ukazatele účelově určené (ÚZ 33353, ÚZ 130), které podléhaly finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem i rozpočtem kraje. Tyto finanční prostředky byly zcela vyčerpány. 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat V roce 2013 bylo celkem vyplaceno na platech zaměstnanců ,00 Kč z toho: - platy ze státního rozpočtu zřizovatel ,00 Kč v tom: - platy pedagogů ,00 Kč - OON dohody o pracovní činnosti - pedagogové ,00 Kč - platy nepedagogů ,00 Kč - OON dohody o pracovní činnosti - nepedagogové ,00 Kč Dále bylo vyplaceno na: - odměnu ke Dni učitelů ,00 Kč - posílení platů pedagogů vlastní zdroje 8 597,00 Kč - posílení platů pedagogů fond odměn ,00 Kč - odměny pedagogové Comenius 7 000,00 Kč - odměny nepedagogové Comenius 5 000,00 Kč 11

13 Zaměstnanci přepočtené stavy celkem 12,216 z toho: pedagogičtí pracovníci 10,466 nepedagogičtí pracovníci 1,750 Průměrné platy zaměstnanců dle jednotlivých kategorií za rok 2013 státní rozpočet včetně OON: Průměrný měsíční plat celkem Z toho: pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Průměrný plat zaměstnanců ZUŠ Vítkov v letech v členění na pedagogy a nepedagogy státní rozpočet zaměstnanci pedagogové nepedagogové zaměstnanci pedagogové nepedagogové

14 Přepočtený počet zaměstnanců ZUŠ Vítkov v letech v členění na pedagogy a nepedagogy 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0, zaměstnanci 13,723 12,941 11,722 12,216 pedagogové 11,556 11,191 9,972 10,466 nepedagogové 2,167 1,750 1,750 1,750 zaměstnanci pedagogové nepedagogové Jak vyplývá z výše uvedených tabulek, v roce 2011 došlo k poklesu počtu nepedagogických pracovníků z důvodu celkového sníţení platů v průměru o 15 % u všech nepedagogů. To mělo za následek sníţení pracovních úvazků uklízeček, sníţení platu u ekonomky a zařazení jednoho pracovníka údrţby a topení na dohodu o pracovní činnosti po část školního roku. Oddělené financování pedagogů a nepedagogů v letech 2011 a 2012 mělo za následek dohodovací řízení se svým zřizovatelem, kdy došlo k přesunu finančních prostředků v rámci jednotlivých kategorií. Přesto bylo třeba dofinancovat část platů nepedagogických pracovníků z vlastních zdrojů. Od úpravy roku 2011 se stav nepedagogů nezměnil, přestoţe máme na úklid další budovu o ploše cca 202 m 2. Zároveň je třeba zdůraznit, ţe ačkoliv se jeví průměrný plat nepedagogických pracovníků vysoký, výrazně jej ovlivňuje ekonomka, která je zaměstnána na plný pracovní úvazek. V roce 2013 nastala ještě jedna nepříznivá situace v oblasti mzdové politiky. Došlo ke sníţení finančních normativů na jednoho ţáka ve všech studijních oborech. Z toho důvodu obdrţela organizace při stejném počtu ţáků niţší rozpočet a zároveň tak došlo k propadu v průměrném platu jak za organizaci, tak i v jednotlivých kategoriích zaměstnanců. 13

15 4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele 130 Finanční prostředky k příleţitosti Dne učitelů v roce ,00 V roce 2013 obdrţela naše organizace pro jednoho pracovníka z odboru školství, mládeţe a sportu Moravskoslezského kraje finanční prostředky u příleţitosti Dne učitelů. Touto odměnou jej ocenila za jeho dlouholetou pedagogickou práci. Zaměstnanci byla tato odměna zúčtována spolu s platem za měsíc březen Rozbor příjmů z vlastní činnosti Hlavní příjem školy tvoří příspěvky rodičů na úhradu neinvestičních nákladů na vzdělávání v základní umělecké škole. V roce 2013 bylo od ţáků vybráno celkem ,- Kč. Při stejném počtu ţáků (316) se tyto příjmy od roku 2012 lišily pouze minimálně. Výše tzv. školného pro jednotlivé obory je dána Opatřením ŘŠ a v současné době je stanovena takto: Hudební obor: Přípravné studium v MŠ Základní studium Druhý nástroj Skupinová výuka ročně: 900,- Kč 3.300,- Kč 1.700,- Kč 2.100,- Kč Výtvarný obor pobočka Březová: Přípravné studium Základní studium 1.500,- Kč 1.500,- Kč Výtvarný obor Vítkov: Přípravné studium Základní studium 2.200,- Kč 2.200,- Kč 14

16 Taneční obor: Přípravné studium 1.700,- Kč Základní studium 2.000,- Kč Splatnost příspěvku je stanovena pololetně ve dvou platebních termínech: 1. platba za měsíc do 31. října 2. platba za měsíc do 28. února Další příjmy ve sledovaném roce byly příjmy z větších akcí tanečního oboru a dechového orchestru školy (celkem 8 144,- Kč). Ostatní drobné příjmy z běţných koncertů ţáků školy byly stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2013 směřovány do příjmů Asociace rodičů při ZUŠ Vítkov. Součástí dalších příjmů jsou i příjmy za krátkodobé pronájmy hudebních nástrojů ţákům školy. Se zákonným zástupcem ţáka je uzavřena smlouva o pronájmu na období jednoho školního roku včetně prázdninových měsíců. Platby jsou stanoveny ve stejných termínech jako u příspěvku na vzdělávání a činí za: Klasický nástroj 480,- Kč/škol. rok Klavír 2.400,- Kč/škol. rok Pronájem klasického hudebního nástroje cizímu zájemci je zpoplatněn částkou 1.200,- Kč/škol. rok. V roce 2013 dosáhly výnosy z těchto pronájmů ,- Kč. Celkové příjmy byly výrazně ovlivněny čerpáním jednotlivých fondů školy: - investiční fond školy na opravy a údrţbu nemovitého majetku bylo čerpáno celkem ,- Kč - fond odměn na dofinancování platů bylo pouţito ,- Kč - fond rezervní z ostatních titulů na úhradu některých nákladů u příleţitosti oslav 60. výročí školy bylo čerpáno ,- Kč Zapojení jednotlivých fondů do hospodaření je okomentováno v bodě C této zprávy. Zanedbatelnou výši příjmů tvořily úroky běţného účtu. 15

17 V letech v naší organizaci probíhal jiţ druhý Projekt přátelství Comenius v rámci Programu celoţivotního učení. V srpnu 2011 škola obdrţela zálohu ve výši ,80 Kč, která byla poskytnuta z finančních mechanismů EU prostřednictvím Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Jednalo se o 80 % celkové výše, zbylých 20 % škola obdrţela po ukončení a vyúčtování projektu v roce V listopadu jsme obdrţeli doplatek ve výši ,47 Kč. Do projektu s názvem OUR PAST SHAPES OUR FUTURE" byly kromě naší školy zapojeny základní školy z Portugalska, Španělska, Velké Británie, Itálie, Maďarska, Slovenska, Polska a Turecka. Finanční prostředky byly pouţity v souladu s projektem především na úhradu nákladů spojených s výjezdy učitelů a ţáků školy k zahraničním partnerům - doprava, ubytování, stravování a pojištění účastníků. Celkem se učitelé a ţáci zúčastnili sedmi projektových meetingů zahraničních výjezdů, v říjnu 2012 byla schůzka partnerů organizována přímo ve Vítkově. Na projektu se podílelo 7 učitelů a 29 ţáků /tj. 36 tzv. mobilit, za celý projekt bylo naplánováno 24/. Spolu s projektovými partnery se škola podílela na tvorbě těchto společných produktů: 1. The Guide of Young Scientist Průvodce mladého přírodovědce Společná publikace s fyzikálními a chemickými pokusy prováděnými a zdokumentovanými našimi ţáky. 2. With Comics throuhg the Centuries S komiksy napříč stoletími Publikace vytvořená z kreseb ţáků, zobrazujících historické události ze svých regionů. 3. Monuments Památky Publikace z fotografií, srovnání současné a historické podoby. 4. Disappearing Professions Zanikající profese Zdokumentování mizejících profesí a jejich činností, společná publikace. 16

18 5. Calendar Kalendář na rok 2013 z fotografíí dodaných partnery. Město Vítkov bylo poskytovatelem dvou dotací v celkové výši ,- Kč, a to na projekty: 1. "Mezinárodní setkání a koncert učitelů k 60. výročí zaloţení ZUŠ ,- Kč. Finanční prostředky byly pouţity v souladu s dotací, a to na ubytování zahraničních účastníků mezinárodního setkání. 2. "Účast ţáků a učitelů ZUŠ Vítkov na mezinárodních akcích 8 000,- Kč. Finanční prostředky byly pouţity na dopravu učitelů a ţáků do maďarské Nyíregyházy na mezinárodní ţákovský koncert. Podíl příspěvků města činí maximálně 80% skutečných celkových nákladů a organizace jsou povinny tento poměr zachovat, jinak by došlo k vrácení rozdílu, popř. by mohlo dojít i k plnému vrácení celé poskytnuté dotace. Vyzískání finančních prostředků na volnočasové aktivity ţáků od města Vítkova jsou však závislé na počtech ţadatelů v příslušném kalendářním roce a na objemu finančních prostředků, které jsou určeny k rozdělení. Co se týká příjmů z příspěvku na vzdělávání pokud škola udrţí i v následujících letech počet ţáků na 316, příjmy se budou lišit pouze minimálně a to v závislosti na počtu ţáků v jednotlivých oborech. 6. Náklady Náklady organizace za rok 2011 celkem Náklady organizace za rok 2012 celkem Náklady organizace za rok 2013 celkem ,86 Kč ,58 Kč ,93 Kč 17

19 Přehled vybraných ukazatelů roku (v tis. Kč) bez mzdových nákladů, zákonného sociálního pojištění a sociálních nákladů materiál energie opravy a údržba cestovné služby odpisy ostatní náklady Jak je vidět z tabulky o nákladech a grafu vybraných ukazatelů, v roce 2012 se náklady oproti roku 2011 sníţily o 398,53 tis. Kč. Jejich sníţení v 2012 výrazně ovlivnilo ukončení projektu OP VK, který v organizaci probíhal od do Sníţení nákladů se výrazněji projevilo v ukazatelích spotřeby materiálu, cestovném a v ostatních sluţbách. Rok 2013 nám přinesl celkový nárůst nákladu oproti předchozímu roku o 149,97 tis. Kč. Nárůst se projevil především v ukazateli oprav a údrţby a mírný nárůst se projevil v energiích. Nárůst mzdových prostředků oproti roku 2012 není předmětem analýzy, jelikoţ se jeho výše odvíjí od normativního rozpisu přímých nákladů na vzdělávání a mzdové náklady byly dostatečně rozvedeny v bodě B), bod 3. Spotřeba materiálu v roce 2013 oproti roku 2012 se nepatrně sníţila, jak vykazuje vývojový ukazatel. Škola je zatím stále zásobena materiálem z předchozích let, který pořídila nejen z vlastních provozních prostředků, ale i z prostředků projektu OP VK. V roce 2013 se 18

20 bohuţel vůbec neinvestovalo do drobného dlouhodobého majetku. Nejvíce se investovalo do - materiálu na údrţbu budovy 7 468,00 Kč - čistících, dezinfekčních a úklidových prostředků ,00 Kč - kancelářského materiálu ,70 Kč - materiálu jednotlivých oborů (převáţně VO) 8 758,00 Kč - novin, odborných časopisů, aktualizací ,00 Kč (zde došlo v závěru roku 2013 jiţ k redukci řady publikací, které nikdo nepouţíval a de fakto se pouze zakládaly do knihovny) - ostatních poloţek v zanedbatelných částkách Projekt OP VK nám pomohl dovybavit školu novými hudebními nástroji, nyní potřebujeme DDHM pro hospodářskou správu chybí nám počítač pro ekonomku (stáří VT přes 12 let), vysavače pro uklízečky, tiskárny pro učitele (rok 1995 a 2001). Oproti roku 2012 byl zaznamenán pouze mírnější nárůst nákladů v cestovném. Na zahraniční pracovní cesty výjezdy v rámci mezinárodního projektu COMENIUS do Turecka a Polska bylo vydáno celkem ,- Kč, náklady na výjezdy na mezinárodní koncerty na Slovensko, Maďarska a na mezinárodní festival do Francie činily ,91 Kč. Oproti roku 2012 poklesly náklady na tuzemské pracovní cesty zaměstnanců (v roce 2013 byly náklady na tuzemské pracovní cesty ve výši ,- Kč, v roce 2012 se jednalo o ,- Kč). Tuzemské pracovní cesty se konaly především v souvislosti se vzděláváním pedagogických pracovníků. Zatímco se v roce 2011 vyšplhaly celkové náklady na energie aţ na ,23 Kč, a v roce 2012 se podařily sníţit na ,05 Kč, rok 2013 opět přinesl nárůst o 39,02 tis. Kč na ,08 Kč. Spotřeba vody a elektřiny v organizaci opět o něco klesla, spotřeba plynu je ovlivněna výkyvy počasí. Výše nákladů za energie je rovněţ ovlivněna spotřebou elektrické energie, plynu a vody v budově na Vodní ul. 343, kde se nachází jedno tzv. odloučených pracovišť školy. Náklady na energie jsou v rozpočtu organizace vţdy velmi citelnou poloţkou. Kaţdé zvýšení cen od dodavatelů se přes veškeré šetření negativně odráţí v celkových nákladech, přestoţe se škola snaţí s energiemi velmi účelně zacházet. 19

21 Opravy a údrţba movitého a nemovitého majetku je zajišťována dodavatelsky a drobná údrţba a opravy svépomocí. Výše tohoto ukazatele se mění v závislosti na objemu prací. V roce 2013 bylo na opravy a údrţbu nemovitého majetku vydáno celkem ,- Kč, náklady na opravu movitého majetku činily ,- Kč. Opravy movitého majetku pokryly příjmy z pronájmů hudebních nástrojů ţákům školy, náklady na opravy nemovitého majetku byly částečně kryty investičním fondem ( ,- Kč) a částečně vlastními finančními prostředky (39 755,- Kč). Ani dílčí opravy střechy neodstranily problémy se zatékáním do učeben a koncertního sálu. Nakonec musela škola přistoupit na celkovou opravu střechy výměnu střešní krytiny, zateplení, plechování, okapy a svody. Bohuţel, zateplena je pouze část střechy, a to nad koncertním sále. Na zbývající část schodiště, šatny a učebny jiţ finanční prostředky nevyšly. Celkem přišla oprava na ,- Kč. Z provozních prostředků byly rovněţ uhrazeny náklady na zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (jednalo se o 6 900,- Kč). Náklady na sluţby se oproti předchozím obdobím v roce 2013 opět o něco sníţily. Aţ do poloviny roku 2013 jejich celkovou výši ovlivňovaly výjezdy učitelů a ţáků na akce, které se konaly v rámci projektu Comenius. Celkem na ně bylo vydáno ,47 Kč. Jednalo se hlavně o dopravu, ubytování, stravování účastníků. Na celkových nákladech se podílely i úhrady sluţeb spojených s akcemi při příleţitosti 60. výročí školy ubytování zahraničních účastníků, stravování, tisk propagačních materiálů, doprava, atd. Náklady se vyšplhaly na částku ,- Kč. Oproti roku 2012 se opět sníţily náklady na telekomunikace škola má pevnou linku v hlavní budově, na pobočce v Budišově nad Budišovkou, sluţební telefon a připojení k internetu. K mírnému nárůstu nákladů došlo v oblasti školení a vzdělávání. Učitelé se v převáţné většině účastnili vzdělávání v rámci DVPP. Škola v roce 2013 rovněţ zajištovala školení, jejichţ povinnost vyplývala z platné legislativy. Mezi pravidelné poloţky z oblasti nákladů patří: - revize a odborné prohlídky ,50 Kč - likvidace odpadu 6 232,00 Kč - bankovní poplatky ,63 Kč - zpracovní PaM ,40 Kč - účetnictví FENIX ,00 Kč 20

22 Výši těchto poloţek nelze příliš ovlivnit, ceny vycházejí z uzavřených smluv, popř. je stanovují dodavatele (jako např. telekomunikační poplatky, odvoz odpadů, atd.). Vzhledem k tomu, ţe škola kromě hlavní budovy na Lidické ul. 649 má dalších sedm míst poskytovaného vzdělávání, hradí rovněţ pronajímatelům obcím, mateřským a základním školám - nájemné. Výše nájemného, které vyplývá z uzavřených smluv (viz. samostatné přílohy), činila ,- Kč. Dalších 5 714,- Kč bylo vydáno na tzv. krátkodobé pronájmy sálu v kulturním domě ve Vítkově, kde probíhaly koncerty dechového orchestru, výchovné programy pro ţáky mateřských a základních škol a ročníková vystoupení tanečního oboru školy. Mírná úspora se oproti roku 2012 projevila v odpisech odpisy organizace se postupně sniţují. Ostatní nákladové ukazatele nejsou pravidelné, pohybují se v rámci normy a není zde ţádných výraznějších výkyvů. Mzdové náklady organizace jsou čerpány v souladu se závaznými ukazateli zřizovatele a bliţší je čerpání mzdových prostředků popsáno v bodě 3 této kapitoly. 7. Doplňková činnost Doplňková činnost organizace je vymezena přílohou č. 2 ke zřizovací listině ZL/180/2001 příspěvkové organizace ze dne 20. prosince Okruhem doplňkové činnosti je pronájem majetku. V roce 2013 naše organizace doplňkovou činnost nevykonávala. 8. Výsledek hospodaření Výše hospodářského výsledku organizace v posledních čtyřech letech: Rok ,52 Kč Rok ,94 Kč 21

23 Rok 2012 Rok ,14 Kč ,71 Kč Srovnání hospodářského výsledku organizace v letech výše HV v Kč Výsledku hospodaření organizace bylo dosaţeno pouze v hlavní činnosti organizace (doplňkovou činnost organizace neprovádí). Hlavním příjmem školy byly především příspěvky rodičů na úhradu neinvestičních nákladů v základní umělecké škole (celkem ,- Kč). Ve školním roce 2010/2011 došlo ke zvýšení tohoto příspěvku ve všech oborech o 20 Kč měsíčně, coţ se v příjmech z tzv. školného projevilo poprvé v roce V kalendářním roce 2013 se tyto příjmy podařilo udrţet na téměř stejné úrovni předchozího kalendářního roku (při stejném počtu ţáků). Nepatrné rozdíly v příjmech jsou způsobeny pouze přechody ţáků v jednotlivých oborech. Na tvorbě VH se velkou měrou podílely vyzískané finance na spolufinancování volnočasových aktivit ţáků ve výši ,47 Kč. Kaţdoročním významným poskytovatelem dotací a příspěvků naší organizaci je Město Vítkov (celkem poskytlo škole ,- Kč), dále bylo škole doúčtováno ,47 Kč z ukončeného projektu COMENIUS a ,- Kč nám přispěla Asociace rodičů při ZUŠ Vítkov. Finanční prostředky AR byly proúčtovány přes rezervní fond školy z ostatních zdrojů a pouţity ve smyslu jejich určení 22

24 (spolufinancování stravování účastníků mezinárodního koncertu učitelů k 60. výročí školy a na vytvoření propagačního materiálu broţury). Mimořádné příjmy roku 2013, které rovněţ ovlivnily výši VH: - výnosy z pronájmu movitých věcí - hudebních nástrojů ţákům školy ve výši ,- Kč (tyto příjmy se oproti roku 2012 zvýšily o 4 720,- Kč). Výše těchto příjmů je ovlivněna skladbou ţáků v jednotlivých nástrojích hudebního oboru. Největší zájem je o zapůjčení dechových nástrojů, kytar a akordeonů. Z výnosů z pronájmu škola hradí opravy hudebních nástrojů, v roce 2013 činily náklady na tyto opravy ,- Kč. - produktivní práce ţáků vystopuní dechového orchestru 4 002,- Kč vystoupení tanečního obor 4 142,- Kč V roce 2013 došlo k čerpání rezervního fondu z ostatních titulů (414) ve vyši ,- Kč. Z fondu odměn bylo čerpáno ,- Kč, z toho na překročení limitu prostředků na platy u pedagogických pracovníků ,- Kč a u stejné kategorie zaměstnanců na odměny ve výši 1 400,- Kč. S ohledem na výši hospodářského výsledku za rok 2013 navrhuje organizace rozdělit celou výši do fondu rezervního. C) PENĚŽNÍ FONDY, JEJICH KRYTÍ A ZAPOJENÍ DO HOSPODAŘENÍ V DANÉM ROCE Stav fondů organizace k : - Investiční fond ,54 Kč - FKSP ,11 Kč - Rezervní fond (413) ,24 Kč 23

25 - Rezervní fond z ostatních titulů (414) 3 000,00 Kč - Fond odměn ,00 Kč Celkem: ,89 Kč Pouţití jednotlivých fondů v roce 2013: Investiční fond (416) byl v roce 2013 tvořen zůstatkem roku 2012 a přídělem z odpisů DHM a DNM ve výši ,- Kč. Z investičního fondu bylo čerpáno na opravu a údrţbu nemovitého majetku, a to celkem Kč. Celá částka byla pouţita na opravu střechy, včetně zateplení koncertního sálu v hlavní budově školy. Od roku 2010 je rezervní fond rozdělen na rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (413) a rezervní fond vytvořený z ostatních titulů (414). V současné době činí stav rezervního fondu (414) 3 000,- Kč. Jsou to finanční prostředky z roku 2012 určené na volnočasové aktivity dechového orchestru školy. V průběhu roku 2013 byl tento fond posílen o částku ,- Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty Asociací rodičů při ZUŠ Vítkov na náklady na stravování zahraničních účastníků, kteří se zúčastnili akcí, konaných u příleţitosti 60. výročí školy. Zároveň AR přispěla i na výrobu propagační broţury k tomuto výročí. K byl stav rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku (413) ,24 Kč. V průběhu kalendářního roku byl tento fond posílen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012, a to o částku ,14 Kč. Ve sledovaném období organizace z tohoto fondu nečerpala ţádné finanční prostředky. FKSP je fond, který slouţí zaměstnancům k uspokojování kulturních a sociálních potřeb a i v roce 2013 výdaje značně překročily příjmy. Stav fondu k ve výši ,01 Kč byl v roce 2013 navýšen o základní příděl dle vyhl. MF č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to o částku ,- Kč. Od roku 2011 se do fondu převádí pouze 24

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy A) Základní údaje o organizaci Příspěvková organizace Matiční

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Zpracovala:

Více

OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 2 OBSAH ČÁST A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI strana Čl. 1 Zaměření školy, organizační struktura, počty ţáků a zaměstnanců 5 ČÁST B) ROZBOR HOSPODAŘENÍ Čl. 2 Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele 8 Čl.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Ţiţky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 zpracovali: Ing. Zuzana Urbanková,

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Jeremenkova 2, Ostrava Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Za PO: PhDr. Iva

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah A) Základní údaje o organizaci... 2 B) Rozbor hospodaření

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Ústav ekonomie. Martina Koppová

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Ústav ekonomie. Martina Koppová MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Martina Koppová Specifika vedení účetnictví u příspěvkových organizací na příkladu Dětského domova Olomouc Specific Aspects of Accounting in Contribution Organisations

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více