Nortel Networks s.r.o (in Administration) ( Společnost )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nortel Networks s.r.o (in Administration) ( Společnost )"

Transkript

1 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 1 URČENO VŠEM PŘIHLÁŠENÝM VĚŘITELŮM 13.srpna 2009 Ref: MLP.7E/CH/ NA/CC/LO3540/ Direct line: +44 (0) Direct fax: +44 (0) s.r.o (in Administration) ( Společnost ) Vrchní soud Anglie a Walesu, Soud Lorda kancléře, obchodní soud případ č. 538, rok 2009 Vážení, v souladu s článkem 2.47 a 2.48 insolvenčních předpisů z roku 1986 si věřitelům dovoluji předložit zprávu o průběhu Administration 1 ( Zpráva ) a tímto dopisem svolat schůzi věřitelů ke stanovení odměny a výloh Společných Administrators 2. Úřední oznámení svolávající schůzi věřitelů a obsahující návrh usnesení (formulář 2.25B) je uvedeno v příloze 3. Vyplňte laskavě jak formulář 2.25B, kde uvedete, jak budete o usnesení hlasovat, tak formulář pro oznámení přihlašovaném nároku a oba dokumenty zašlete zpět na výše uvedenou adresu nejpozději do 31. srpna :00 hod. (GMT). Zpráva o průběhu Administration je zpracována za období od 14. ledna 2009 do 13. července 2009 a je nutné ji chápat v kontextu se Zprávou s návrhy Administrators ze dne 27. února 2009 ( Návrhy ) a s oznámením o výsledku schůze konané 31. března Návrhy jsou k dispozici na webových stránkách Společnost vyhlásila úpadek dne 14. ledna 2009, kdy byli rozhodnutím ( Rozhodnutí ) Vrchního soudu Anglie a Walesu ( Soud ) vydaným na návrh jednatelů Společnosti, A. R. Bloom, A. M. Hudson, S. J. Harris a C. J. W. Hill ze společnosti Ernst & Young LLP, se sídlem 1 More London Place, Londýn SE1 2AF, jmenováni společnými Administrators ( Společní Administrators ). 1 Administration se vztahuje k usnesení o insolvenční správě vydabí Vysokým soudním dvorem Anglie a Walesu podle přílohy B1 Insolvenčního zákona z roku 1986, která uvaluje zákonné moratorium na Společnost a její majetek kontrolovaný Správci. 2 Administrators Alan Robert Bloom, Alan Michael Hudson, Stephen John Harris a Christopher John Wilkinson Hill, všichni ze společnosti Ernst & Young LLP, insolvenční správci

2 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 2 V souladu s Rozhodnutím Soudu může úkony, které jsou povinni nebo oprávněni provádět Společní Administrators, provádět jednotlivě kterýkoli z nich. Podrobnější informace o Společnosti a jmenování Společných Administrators jsou uvedeny v příloze 1 Zprávy. Ve stejný den, kdy Společnost vyhlásila úpadek, vydal Soud na návrh statutárních orgánů rovněž rozhodnutí týkající se 18 dalších společností ze skupiny Nortel sídlících v Evropě, na Středním východě a v Africe ( region EMEA ). Podrobnější informace o všech 19 společnostech jsou uvedeny v příloze 1. V souladu s článkem 3 nařízení Rady (ES) o insolvenčních řízeních z roku 2000 ( Nařízení ES ) jsou příslušné k zahájení úpadkového řízení soudy členského státu, na jehož území je soustředěno centrum hlavního zájmu společnosti ( CHZ ). V případě 19 společností skupiny sídlících v regionu EMEA ( Společnosti z regionu EMEA ) došel Soud k závěru, že CHZ se nachází v Anglii, takže Soud je příslušný k zahájení úpadkového řízení jednotlivých společností, a to konkrétně insolvenční správě. Skupina Nortel ( Skupina ) používá pro účely účetního výkaznictví americký dolar ( USD ), a tudíž není-li uvedeno jinak, veškeré částky ve Zprávě jsou v amerických dolarech. Oficiální verze této zprávy je v anglickém jazyce. V případě, že byl poskytnut překlad této zprávy do místního jazyka, je tomu tak pouze pro usnadnění porozumění. Nicméně, verze v anglickém jazyce je rozhodná. 1. Shrnutí průběhu Administration Společní Administrators byli jmenováni v lednu 2009 v rámci procesu globální restrukturalizace Skupiny, která začala současně ve všech společnostech Skupiny. Od té doby stabilizovali jednotlivé podnikatelské aktivity, udrželi zákaznické a dodavatelské vztahy a pokračují v obchodní činnosti. Současně podle potřeby realizují plány na restrukturalizaci určitých společností Skupiny. Návrhy Společných Administrators pro Administration jednotlivých Společností z regionu EMEA byly věřiteli schváleny beze změn na schůzích věřitelů konaných v březnu Jednotlivé podnikatelské aktivity Skupiny jsou rozprodávány a Společní Administrators úzce spolupracují se společnostmi v Severní Americe, aby udrželi hodnotu společností a prodeje realizovali ve prospěch věřitelů. Určité prodeje už byly ohlášeny a ostatní procesy pokračují. Prodeje se uskutečňují na celoskupinové úrovni formou nabídky stalking horse 3 v souladu s americkým zákonem o konkurzu. Společní Administrators sjednali na rok 2009 významné dohody s ostatními společnostmi Skupiny týkající se převodních cen mezi spřízněnými subjekty a služeb vzájemně poskytovaných společnostmi Skupiny. Tyto dohody významně usnadní obchodování Společností z regionu EMEA a lépe zajistí splnění závazků, které tyto společnosti mají. Společní Administrators se 3 Více informací ohledně principů nabídky Stalking-horse viz sekce 9.

3 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 3 domnívají, že nejlepším způsobem jak vytvořit hodnotu pro věřitele Společnosti je prodat její podnikatelské aktivity. Podrobnější informace k průběhu Administration jsou uvedeny v následujících sekcích. 2. Výchozí informace o Administration Skupina je globálně integrovaným subjektem, který se zabývá dodáváním technologicky vysoce pokročilých telekomunikačních zařízení a služeb telekomunikačním společnostem a velkým korporátním odběratelům. Skupina působí v silně konkurenčním prostředí. Tvoří ji více než 240 společností sídlících ve čtyřech geografických regionech (i) Severní Amerika, (ii) Karibik a Latinská Amerika ( CALA ), (iii) Asie a Tichomoří a (iv) Evropa, Střední Východ a Afrika ( EMEA ). K datu zahájení Administration měla skupina přibližně 24 tisíc zaměstnanců. Tržby Skupiny v roce 2008 činily 10,4 miliard USD, nicméně ve stejném roce jí vznikla čistá ztráta 5,8 miliard USD. Ztráta zahrnuje odpisy a jiné nepeněžní náklady. Skupina má ztráty již několik let, což je způsobeno především vysokými náklady a finančními závazky, mimo jiné splácením dluhopisů v hodnotě cca 4,2 miliard USD emitovaných v Severní Americe a různými penzijními plány definovaných požitků. Nejvýznamnějším z nich je penzijní plán britské UK Ltd. Spolu s prudkým zhoršením hospodářských podmínek v roce 2008 se zvýšily i obchodní tlaky na Skupinu a zhoršila se její obchodní situace i situace z hlediska likvidity, a to jak celosvětově, tak v jednotlivých regionech. V důsledku zhoršujících se ekonomických podmínek a poklesu kapitálového trhu se navíc výrazně zvýšil schodek jejích penzijních plánů definovaných požitků. Skupina dospěla po zevrubném prozkoumání všech ostatních alternativ k závěru, že nejefektivnější a nejrychlejší komplexní finanční a podnikovou restrukturalizaci bude možné zajistit v rámci ochrany vůči věřitelům v jednotlivých jurisdikcích. Dne 14. ledna 2009 požádaly statutární orgány kanadské mateřské společnosti ( Corporation) a několika dalších tamějších společností v souladu s kanadským zákonem o vypořádání firemních věřitelů (Companies' Creditors Arrangement Act, CCAA ) o soudní ochranu. Společnosti v USA současně požádaly soudy USA o ochranu podle hlavy 11 amerického zákona o konkursu. Kvůli struktuře Skupiny jsou Společnosti z regionu EMEA, severoamerické i další společnosti Skupiny úzce provázané. Z důvodu této vzájemné závislosti podali jednatelé Společnosti a statutární orgány ostatních Společností z regionu EMEA rovněž návrh na uvalení insolvenční správy. Společnosti Skupiny v regionu CALA a Asie a Tichomoří, včetně LG-Nortel (společný podnik) a Nortel Government Services v Severní Americe, nebyly do tohoto řízení zahrnuty. O soudní ochranu před věřiteli nepožádaly rovněž některé společnosti Skupiny, které sídlí v regionu EMEA, ale nikoli v členské zemi EU. Tyto společnosti jsou nadále řízeny svými statutárními orgány. O ochranu před věřiteli následně požádala (CALA) Inc a izraelské společnosti.

4 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 4 3. Schválení Návrhů Společných Administrators Schůze věřitelů se konala 18. března 2009 a Návrhy na ní byly schváleny beze změn. Věřitelský výbor ( Výbor ) nebyl ustaven. Během března 2009 byly beze změny schváleny rovněž Návrhy Společných Administrators týkající se dalších Společností z regionu EMEA. Smyslem Administration je splnit jeden z následujících tří cílů: a) zajistit nepřetržité trvání Společnosti; b) dosáhnout pro věřitele Společnosti jako celku lepší výsledky než takové, kterých by bylo možno dosáhnout zrušením Společnosti (aniž by Společnost předtím byla v Administration); c) zpeněžit majetkovou podstatu k uspokojení jednoho nebo více zajištěných nebo přednostních věřitelů. Strategie, kterou zvolili Společní Administrators, je pokračovat v obchodní činnosti Společnosti s cílem realizovat alternativu (a) nebo (b). Společnosti v regionu EMEA a severoamerické společnosti jsou vzájemně velice závislé, takže Společní Administrators nadále spolupracují se severoamerickými i dalšími subjekty a usilují o prodej ekonomických jednotek Skupiny jako podniků s nepřetržitým trváním. Tato strategie je průběžně prověřována a Společní Administrators ji budou realizovat tak dlouho, dokud to bude podle jejich názoru v zájmu věřitelů Společnosti. 4. Odběratelé Společnost obchoduje se svými odběrateli v regionu EMEA prostřednictvím přímých i nepřímých prodejních kanálů. Vztahy s největšími odběrateli mají globální charakter a související smlouvy jsou v některých případech uzavřeny se společnostmi Skupiny, které sídlí mimo region EMEA, obvykle v Severní Americe. Společní Administrators spolupracují s ostatními společnostmi Skupiny na vyhodnocení a stabilizaci odběratelské základny. Spolupráce probíhá prostřednictvím týmů majících na starosti klíčové odběratele na celoskupinové bázi. V rámci tohoto úsilí byli na počátku procesu Administration odběratelé Skupiny informováni o nové situaci a ujištěni, že rozsah poskytovaných služeb nebude nijak omezen. Společnost (stejně jako ostatní společnosti Skupiny) během Administration skutečně bez přerušení pokračuje v poskytování technické podpory a služeb odběratelům a dále prostřednictvím úzkých vazeb svých odběratelských a dodavatelských týmů buduje odběratelskou základnu. Odběratelé jí zůstali velkou většinou věrní a podporují restrukturalizaci Skupiny v celosvětovém měřítku. Společní Administrators podrobně prověřili podmínky sjednané s odběrateli, aby bylo možné během Administration uzavřít nové smlouvy, případně obnovit smlouvy stávající. Díky tomu se Skupině podařilo udržet si pozici na trhu, získat nové zákazníky i prodloužit smlouvy s již existujícími důležitými zákazníky.

5 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 5 Společní Administrators nadále spolupracují s vedením Společnosti na průběžném zajišťování inkasa pohledávek za odběrateli, které vyplývají z běžné podnikatelské činnosti Společnosti. K 13. červenci 2009 bylo inkasováno 99 % pohledávek pocházejících z doby před jmenováním Společných Administrators. V případech, kdy se úhrada pohledávek za odběrateli opožďuje, společní Administrators zahájili jednání s příslušným subjektem s cílem odstranit případné nedořešené problémy a úhradu pohledávky urychlit. 5. Dodavatelé Po vydání Rozhodnutí Soudu byli všichni nejvýznamnější dodavatelé Společnosti osobně kontaktováni. Poté se konaly další schůzky, jejichž cílem bylo informovat odběratele o průběžných obchodních plánech Společnosti (a Skupiny) a o požadavcích ze strany odběratelů. Díky tomu klíčoví dodavatelé nadále podporují proces restrukturalizace, který má přispět k realizaci podnikatelské strategie vytyčené Společnými Administrators. 6. Přehled výsledků hospodaření Činnost Skupiny je v zásadě rozdělena do tří podnikatelských segmentů: Enterprise Solutions (podniková řešení), Metro Ethernet Networks (metropolitní ethernetové sítě, MEN) a Carrier Networks (přenosové sítě). Tento segment zahrnuje Global System for Mobile Communications (GSM), Carrier VoIP Application Solutions (CVAS) a Code Division Multiple Access (CDMA). Segment Enterprise Solutions, z něhož pochází necelá čtvrtina globálních tržeb, je ztrátový. Tyto ztráty jsou způsobeny současnými náročnými ekonomickými podmínkami, kdy většina korporátních zákazníků výrazně omezila nebo odložila investiční výdaje. Přispívá k nim i fakt že Skupina má vysoký počet zaměstnanců a významné náklady na infrastrukturu. Tomuto segmentu se nicméně podařilo zajistit si smlouvy s významnými zákazníky. Příspěvek segmentů MEN a Carrier Networks na režijních nákladech Skupiny je nadále pozitivní. V prvním čtvrtletní letošního roku Společnost vykázala tržby ve výši 1,9 mil. USD, obchodní marže činila 1,2 mil. USD a čistý zisk 0,9 mil. USD. Výše uvedené údaje nezohledňují úpravu o převodní ceny (viz bod 8 Zprávy). Čistý zisk se Společnosti podařilo vytvořit především díky vysoké (72%) standardní marži u CDMA, kterou umožňují jednak nízké osobní náklady a jednak skutečnost, že CDMA je technologicky náročný produkt, u něhož je tudíž vyšší marže. Společní Administrators pokračují v obchodní činnosti Společnosti, aby při prodeji maximalizovali hodnotu jejích aktiv. Současně zohledňují dopady, které by rozhodnutí o pokračování činnosti mohlo mít na zájmy věřitelů. Společní Administrators se domnívají, že potenciální realizační hodnota v případě prodeje různých podnikatelských aktivit Společnosti jako podniků s nepřetržitým trváním přinese věřitelům vyšší výnosy, než kdyby byly tyto aktivity ukončeny a aktiva Společnosti rozprodána jednotlivě, tj. nikoli jako součást fungujícího podniku.

6 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 6 7. Restrukturalizační opatření Před zahájením Administration Skupina v celosvětovém měřítku přijala opatření na snížení nákladů a v této souvislosti také prověřila počty zaměstnanců. 5. února 2009 bylo na základě prověrky oznámeno, že skupina hodlá celosvětově snížit počet svých zaměstnanců o Toto opatření bylo přijato nad rámec původně ohlášeného snížení zaměstnanců o (v rámci restrukturalizačního plánu v únoru 2008). Daňové záležitosti S ohledem na velikost, složitost a vzájemnou provázanost Skupiny je nutné pečlivé posouzení daňových záležitostí Společnosti. Společní Administrators vymezili daňovou pozici Společnost, aby mohli zajistit průběžné dodržování daňových předpisů, řídit daňová rizika související s Administration a naplánovat prodeje jednotlivých podnikatelských aktivit. Při řešení všech výše uvedených problémů Společní Administrators úzce spolupracují s daňovým týmem Společnosti. Obdobná analýza byla provedena i pro pozici Společnosti týkající se DPH. 8. Převodní ceny a obchodní kategorie Před zahájením úpadkového řízení existovalo v rámci Skupiny několik dohod o převodních cenách mezi spřízněnými subjekty (transfer pricing arrangements, TPA ), jejichž cílem bylo poskytnout některým společnostem náhrady za jimi prováděné činnosti a za jejich náklady, které se týkají celé Skupiny. Smyslem těchto opatření je mimo jiné vzít v úvahu činnosti, s nimiž je spojeno vyšší riziko, a zohlednit vývoj duševního vlastnictví užívaného celou Skupinou. Na základě těchto dohod dostávají společnosti zařazené do kategorie společností s omezeným rizikem (limited risk entities, LRE ) 1 % z tržeb od třetích stran, společnosti zajišťující prodeje skupiny (cost plus entities, CPE ) dostávají náhradu nákladů na podporu prodeje plus 10% marži a konečně společnosti, na které připadá zbytkový zisk (residual profit entities, RPE ), dostávají 1 % z tržeb od třetích stran, kompenzaci odpovídající 15% některých nákladů týkajících se celé Skupiny plus podíl na zbytkovém výsledku hospodaření Skupiny. Před zahájením úpadkového řízení se tyto kompenzace převáděné v rámci Skupiny počítaly čtvrtletně, aby bylo možné stanovit daňovou pozici pro účely převodních cen. Společnost patří do kategorie LRE a s ohledem na své obchodní výsledky dosažené v minulosti i na výsledky plánované je čistým plátcem čtvrtletí kompenzace. Společnost uzavřela celoskupinovou dohodu, která byla prověřena a schválena anglickým Vrchním soudem, Soudem kanadského státu Ontario a Delawareským soudem v USA, která stanoví závazky z titulu převodních cen pro rok 2009 a poskytuje jistotu jednotlivým společnostem, pokud jde o jejich závazky.

7 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 7 9. Strategie prodejů Společní Administrators se domnívají, že prodejem jednotlivých podnikatelských aktivit získají věřitelé Společnosti vyšší hodnotu. Veškeré prodeje podnikatelských aktivit by měly být realizovány globálně. Prodeje budou probíhat formou nabídky typu stalking horse podle 363 amerického zákona o konkurzu. Podstatou tohoto typu nabídky je, že se ještě před zahájením výběrového řízení z potenciálních zájemců vybere jeden, s nímž se uzavře předběžná smlouva o koupi podniku a který podnik dostane, pokud během výběrového řízení nepřijde lepší nabídka. Po výběru potenciálního zájemce následuje období, během něhož musí být splněny určité podmínky (např. ukončení konkurence). Nejsou-li tyto podmínky splněny, prodej se neuskuteční. Výhodou tohoto procesu je, že poskytuje účastníkům transakce určité jistoty a současně udržuje konkurenční napětí mezi jednotlivými zájemci, takže maximalizuje hodnotu prodávaných aktiv. Výběrová řízení budou realizována v souladu s podmínkami schválenými americkými a kanadskými soudy, jak je v Severní Americe běžné. Ohlášené prodeje K datu vydání Zprávy byly sjednány níže uvedené transakce typu stalking horse. Uvedené hodnoty prodeje nezohledňují transakční náklady. Metodika stanovení a alokace globálních výnosů z prodeje na jednotlivé prodávající subjekty je v současnosti předmětem jednání. Společnost proto zatím žádné výnosy z prodeje neobdržela. Jestliže bude Společnost smluvní stranou transakce, bude zahrnuta do procesu, v jehož rámci budou globální výnosy z transakce uloženy na vinkulovaném účtu, dokud nebude na základě vzájemné dohody nebo rozhodčího řízení rozhodnuto o alokaci výnosů mezi jednotlivé společnosti Skupiny. O mechanismu alokace výnosů z prodeje mezi jednotlivé společnosti Skupiny se v současnosti jedná. Radware Ltd Dne 31. března 2009 uzavřely některé společnosti Skupiny smlouvu o prodeji části podnikatelských aktivit Virtual Service Switches v hodnotě 18 mil. USD. Kupujícím je společnosti Radware Ltd., telekomunikační společnost se sídlem v Izraeli. Výnosy z prodeje byly uloženy na vinkulovaném účtu a budou rozděleny, jakmile se Skupina dohodne na alokačním vzorci. Společnost je smluvní stranou této smlouvy. Ericsson AB Dne 19. června 2009 Skupina oznámila, že se společností Nokia Siemens Networks B. V. uzavřela smlouvu o prodeji typu stalking horse, jejímž předmětem je prodej velké většiny severoamerických podnikatelských aktivit v oblasti CDMA a části aktiv LTE Access. Po ukončení výběrového řízení Skupina dne 25. července 2009 oznámila, že tato aktiva koupí společnost Ericsson AB za 1,13 mld. USD. Transakci ještě musí schválit americký a kanadský konkurzní soud.

8 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 8 Smluvní stranou tohoto prodeje není ani Společnost ani jiná ze Společností z regionu EMEA. Nicméně Společnosti z regionu EMEA nadále poskytují služby a provádějí některé úkony na podporu prodeje ve prospěch subjektů z tohoto regionu a budou se podílet na alokaci kupní ceny. Avaya Inc Dne 21. července 2009 Skupina oznámila, že se společností Avaya Inc uzavřela smlouvu o prodeji typu stalking horse a smlouvu o prodeji podílů, jejímž předmětem jsou podnikatelské aktivity Enterprise Solutions v regionech Severní Amerika, CALA a Asie a Tichomoří, a dále samostatnou smlouvu o prodeji podnikatelských aktivit Enterprise Solutions v regionu EMEA. Celková kupní cena činí 475 mil. USD. Předmětem smluv je prodej velké většiny globálních podnikatelských aktivit Enterprise Solutions. Vzhledem k integrovanému charakteru podnikatelských aktivit Skupiny Společní Administrators nadále úzce spolupracují se severoamerickým řídícím týmem a zjišťují zájem o koupi zývajících podnikatelských aktivit Skupiny, na nichž má Společnost podíl. V současnosti jsou posuzovány možnosti prodeje dalších podnikatelských divizí a Skupina se zavázala k prodeji tří dalších podnikatelských aktivit. 10. Výkaz příjmů a plateb V příloze 2 je uveden výkaz příjmů a plateb Společných Administrators za období od 14. ledna 2009 do 13. července Z výkazu vyplývá, že příjmy činily 5,7 mil. USD a výplaty 1,4 mil. USD. Přehled výsledků hospodaření je uveden v bodě 6 výše. K 13. červenci 2009 měla Společnost peněžní prostředky v různých měnách celkově odpovídající částce 6,6 mil. USD. Ve výkazu příjmů a plateb nejsou uvedeny ani kompenzace z titulu převodních cen mezi spřízněnými subjekty ani výnosy z prodeje podnikatelských aktivit popisované v bodě 9. Výkaz příjmů a plateb zobrazuje peněžní prostředky přijaté a vyplacené a nezahrnuje odhady budoucích realizovaných výnosů ani nákladů. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze Odměna a výlohy Administrators Zákonná ustanovení o odměně jsou obsažena v ustanovení Insolvenčních pravidel Informace týkající se účtovaných poplatků poradenských společností jsou uvedeny v Příloze 3. Protože nebyl vytvořen žádný výbor, Pravidlo z Insolvenčních pravidel 1986 uvádí, že odměna společných Administrators může být stanovena rozhodnutím na schůzi věřitelů. Za období do 31. května 2009 Administrators vynaložili , z čehož bylo čerpáno z účtu podle rozhodnutí soudu ze dne 28. února Administrators skrze setkání a

9 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 9 korespondenci (část 12) tímto žádají následující rozhodnutí orgánu věřitelů týkající se jejich odměny v souvislosti s Administration (insolvenční správou) Společnosti: (i) (ii) (iii) Odměna Administrators bude založena na času stráveném jimi a jejich zaměstnanci na záležitostech souvisejících s insolvenční správou Společnosti.; Schválení nákladů Administrators ve výši DPH k 31. květnu 2009; a Povolení Administrators v budoucnosti hradit náklady dle uvážení Administrators bez nutnosti odvolání se na věřitele. V Příloze 3 je detailní analýza stráveného času, sazeb za každou pozici a popis jednotlivých činností vykonaných k 31. květnu 2009, jak je požadováno Asociací profesionálů v oblasti ozdravení podniků (Association of Business Recovery Professional) ve Výkazu insolvenčních činností č.9 (Statement of Insolvency Practice No. 9). Rozbor nákladů a stráveného času Administrators bude poskytován věřitelům i v budoucích zprávách. Platby ostatním odborníkům Administrators najali následující odborné poradce k asistenci s insolvenční správou Společnosti. Tito poradci pracují na časové bázi (hodiny) a ke kontrole jejich faktur slouží vnitřní kontrolní proces. Byli vybráni na základě jejich zkušeností s podobnými projekty a k 13. červenci 2009 jim bylo vyplaceno následující: Herbert Smith LLP and Schönherr Rechtsanwälte GmbH USD (právní poradci) 12. Ostatní záležitosti Insolvenční rozvaha Administrators uvedli v návrzích,že usilovaly o rozhodnutí soudu v souladu s Pravidlem 2.30 z Insolvenčních pravidel 1986, aby bylo omezeno zveřejnění Insolvenčních rozvah (the Directors Statement of Affairs ( SoA )), neboť takovéto informace mohou být citlivé a poškozující v souvislosti s maximalizací věřitelských náhrad. Po dalším zvážení této skutečnosti Administrators rozhodli, že SoA budou uloženy u instituce Registrar of Companies for England and Wales ( Companies House ) ve své úplnosti. Úplná kopie SoA může být získána buď od Companies House nebo na základě písemné žádosti adresované Administrators. Přehled SoA je uveden v Příloze 4. SoA byla vyhotovena v korunách jakožto v měně používané pro místní účetnictví. Jak je však uvedeno výše, skupinové účty jsou vedeny v USD. V přehledu uvedeném v Příloze 4 k této zprávě uvedli Administrators hodnoty v USD za použití směnných kurzů platných k datu podpisu SoA. V SoA jsou uvedeny odhady zpeněžitelných hodnot u aktiv Společnosti k datu přípravy. Skutečné realizační hodnoty se mohou lišit. Stejně tak musí být ještě vyčísleny nároky věřitelů a ty tak

10 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 10 mohou být vyšší či nižší než jsou uvedené v této zprávě. Všechny hodnoty jsou uvedené před započtením nákladů souvisejících s prodejem aktiv. Údaje byly sestavené managementem Společnosti a nebyly předmětem nezávislého přezkoumání nebo auditu podrobeného Administrators, jejich zaměstnanci nebo kýmkoliv jiným. Předepsaná část Předepsaná část je část aktiv vztahující se k všeobecnému zajištění (floating charge) u nezajištěných věřitelů ve shodě s Částí 176(A) Insolvenčního zákona z roku Předepsaná část se vztahuje k aktivům se všeobecným zajištěním (floating charge) vytvořeným dne nebo po dni 15. září Protože ale u Společnosti neexistuje žádné všeobecné zajištění, předepsaná část se při Administration neuplatní. Proces přihlašování nároků v Severní Americe V Severní Americe, kanadští a američtí dlužníci obdrželi příkazy schvalující formální proces žádosti v každé jurisdikci. V každé jurisdikci bude vydána výzva k přihlášení nároků včetně dodavatelských požadavků, které vznikly před 14. lednem 2009 a výzva k přihlášení nároků v souladu se smlouvami, které byly vypovězeny nebo odmítnuty v tento den nebo poté. Tam, kde to bude relevantní, budou Administrators přijímat nároky a žádosti jménem Společnosti a EMEA Společností. Věřitelé v každé z těchto jurisdikcí by měli vyhledat zvláštní právní pomoc ve vztahu k podání těchto žádostí a nároků proti společnostem Nortel. Distribuce věřitelům Zatím je příliš brzy na to přesně určit potenciální množství a harmonogram jakýchkoli dividendových výplat vztahujících se k pokračujícímu procesu prodeje různých částí Společnosti především z toho důvodu, že formální proces přisouzení nároku ještě nezačal. Administrators doufají, že prodeje částí podniku budou nasmlouvány do konce roku 2009 nebo na začátku Administrators očekávají, že v tomto momentu budou mít daleko lepší přehled nejen o hodnotě prodaných aktiv, ale také o celkových nárocích včetně podmíněných nároků, které se mohou vztahovat k dividendám. Je však už jasné, že prodeje aktiv budou složité a že doba mezi smlouvou a ukončením bude v řádu několika měsíců. Navíc bude pravděpodobně potřeba, aby Administration Společnosti po nějakou dobu pokračovala (cca 12 měsíců nebo více) ke splnění účelu přechodu služeb na kupující. Únikové cesty z Administration) Určitá východiska z Administration, která byla navrhována, zůstávají životaschopná a jsou i nadále Administrators uvažována. Administrators v současnosti věří, že je nepravděpodobné dosáhnout primárního cíle Administration, kterým je záchrana Společnosti (jako právní entity). Administrators však věří, že podnikatelské aktivity budou prodány ku prospěchu věřitelů. Podle Insolvenčního zákona 1986 skončí automaticky Administration do jednoho roku, pokud však nebude prodloužena soudem nebo věřiteli. Kvůli složitosti Administration budou

11 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 11 pravděpodobně Administrators žádat o prodloužení Administration u soudu, ačkoliv to bude záležet na okolnostech v daný okamžik. Korespondenční setkání věřitelů Jak bylo uvedeno dříve, využívám této příležitosti, abych svolal korespondenční setkání věřitelů za účelem schválení odměny Administrators. Přikládám formulář 2.25B společně s kopií rozhodnutí, která jsou navrhována. Budu vděčný, když označíte u každého rozhodnutí, zda jste pro nebo proti. Prosím vraťte vyplněný formulář 2.25B a rozhodnutí do 12 hod. (GMT) dne 31. srpna 2009.

12 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 12 Administrators Vám opět zašlou zprávu na konci Administration nebo do šesti měsíců podle toho, jaký okamžik nastane dříve. S úctou za, s.r.o. (In Administration) C Hill Joint Administrator Přílohy: Údaje o společnosti Přehled příjmů a výdajů poskytnutý Administrators Přehled času a nákladů Administrators a výdajů 2. kategorie Zásady účtování odměn a výloh Administrators Insolvenční rozvaha Formuláře pro korespondenční věřitelskou schůzi Institut autorizovaných účetních v Anglii a Walesu zmocňuje A R Blooma, S Harrise a C Hilla, aby ve vztahu ke společnostem uvedeným níže jednali jako insolvenční zástupci v souladu s 390, odst. 2, písm. a) Insolvenčního zákona z roku Asociace autorizovaných a certifikovaných účetních zmocňuje A M Hudsona, aby jednal jako insolvenční zástupce v souladu s 390, odst. 2, písm. a) Insolvenčního zákona z roku Záležitosti, podnikání a majetek Společností jsou spravovány společnými insolvenčními správci, A R Bloomem, S Harrisem, AM Hudsonem a C Hillem, kteří konají pouze jako zástupci uvedených Společností, avšak bez osobního ručení. Jedná se o tyto společnosti: UK Limited; SA; Nortel GmbH; France SAS; Nortel Networks NV; SpA; BV; Polska SP Zoo; Hispania SA; Nortel Networks (Austria) GmbH; sro; Engineering Service Kft; Portugal SA; Nortel Networks Slovensko sro; Oy; Romania SRL; AB; International Finance & Holding BV Záležitosti, podnikání a majetek společnosti (Ireland) Limited jsou spravovány společnými insolvenčními správci, A R Bloomem a D Hughesem, kteří konají pouze jako zástupci společnosti (Ireland) Limited, avšak bez osobního ručení.

13 Příloha 1 s.r.o (in Administration) Údaje o Společnosti IČ: Jméno Společnosti: Sídlo:, s.r.o. Klimentská 1216/46, 11002, Praha 1, ČR Předchozí jména: Údaje o Administrators a jejich jmenování Administrators: AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris and CJW Hill of Ernst & Young LLP, 1 More London Place, London, SE1 2AF Datum jmenování: 14. ledna 2009 Jmenováni kým: Označení soudu: Rozdělení povinností Administrators Administrators jmenoval Vrchní soud, kancléřství, obchodní soud na základě návrhu jednatelů Společnosti Vrchní soud, soud Lorda kancléře, obchodní soud, č.j. 538/ 2009 Veškeré funkce, které má plnit kterýkoli Administrator a veškeré pravomoci, která má vykonat, může plnit nebo vykonávat kdokoli z nich samostatně nebo kterýkoli z nich nebo všichni společně Prohlášení o Nařízení ES 2000 Na tuto správu se vztahuje Nařízení Rady ES 2000 o insolvenčním řízení a toto insolvenční řízení je řízením hlavním. To znamená, že Insolvenční správa je realizována podle britských právních předpisů a neřídí se insolvenčním právem jiného členského státu Evropské unie.

14 Základní kapitál Druh Schválený Vydaný a zaplacený Počet Kč Počet Kč Kmenové Společník International Finance & Holdings B.V. 100% Jednatelé (stávající a za poslední tři roky) a tajemník společnosti (stávající) Jméno Jednatel nebo tajemník Jmenován dne Odstoupil dne Stávající obchodní podíl David Klusáček Jednatel 06/12/ /06/ Juraj Koza Jednatel 18/04/ /01/ Torsten Koller Jednatel 17/10/ /01/ Sharon Rolston Jednatel 14/01/ Simon Freemantle BDO - tajemník/právni cká osoba Jednatel 14/01/ Tajemník [údaje budou doplněny] - -

15 Organizační struktura skupiny Nortel Corporation (Canada) Limited (Canada) USA Asia OCEANIC NNUK CALA SA (France) (Ireland) Dormant companies International Finance & Holding BV (Netherlands) Northern Telecom France s.r.o. (Czech) (Austria) GmbH AG Switzerland (Scandinavia) AS (Norway) S.p.A (Italy) South Africa (Proprietary) Limited (RSA) N.V. (Belgium) France SAS Engineering Service Kft. (Hungary) Slovensko s.r.o. (Slovak) Romania Srl (Romania) O.O.O. (Russia) (Portugal) S.A. Polska Sp. z.o.o. (Poland) Nortel GmbH (Germany) Nortel Communications Holdings (1997) Limited (Israel) Nortel Ukraine Limited BV (The Netherlands) AB (Sweden) Hispania S.A. (Spain) Netas Telekomunikasyion (Turkey) Dormant companies Israel (Sales and Marketing) Limited Dormant company Oy (Finland) Reference The EMEA Companies in UK administration procedures

16 EMEA 4 Společnosti pod Administration Velké Británie: Právnická osoba Země UK Limited S.A. France S.A.S. (Ireland) Limited Nortel GmbH Oy Romania SRL AB N.V. S.p.A. B.V. International Finance & Holding B.V. Polska Sp. z.o.o. (Austria) GmbH s.r.o. Engineering Service Kft Portugal S.A. Hispania S.A. Slovensko s.r.o. Velká Británie Francie Francie Irsko Německo Finsko Rumunsko Švédsko Belgie Itálie Nizozemsko Nizozemsko Polsko Rakousko ČR Maďarsko Portugalsko Španělsko Slovensko 4 (i) EMEA jsou společnosti Nortel působící v Evropě, na středním východě a v Africe

17 Příloha 2 s.r.o (in Administration) Přehled příjmů a výdajů poskytnutý Administrators za období 14.ledna 2009 do 13. července 2009 Insolvenční rozvaha Kč celkem Kč celkem USD celkem Počáteční zůstatek ledna 2009 (konec podnikání) Příjmy Obchodní: - -Tržby po jmenování Ostatní příjmy Ostatní: Tržby před jmenováním Pohyb v kurzových rozdílech Bankovní úrok Prodej aktiv Výdaje Obchodní: -Osobní a mzdové náklady ( ) ( ) -Ostatní daně ( ) ( ) -Ostatní výdaje ( ) (72 007) -Dodavatelé ( ) (64 469) -Náklady na majetek ( ) (38 217) -Závazky z obchodních vztahů ( ) (34 719) -Spřízněné osoby ( ) (29 016) -Pohyb v kurzových rozdílech u transakcí ve společnosti ( ) (23 313) -Energie ( ) (12 738) -Závazky ze zásob ( ) (6 519) Ostatní: -Poplatky a výlohy správce ( ) ( ) -Právní poplatky ( ) ( ) -Náklady na ostatní poradenské služby ( ) (90 626) -Bankovní poplatky a úrok (22 558) (1 109) -Pohyb v kurzových rozdílech ( ) - ( ) ( ) Konečný zůstatek července Odsouhlasení účtů Běžné účty Místní depozitní účty - - Depozitní účty insolvenční správy

18 Komentář k výkazu příjmů a výdajů Administrators Poznámky Poznámka 1 Veškeré částky jsou kromě společné měny USD, používané pro všechny entity, vykazovány i v místní měně Kč. Počáteční stavy byly přepočítány spotovým kursem ke konci měsíce ledna 2009 a konečné stavy byly přepočítány spotovým kursem ke konci měsíce června Spotové kursy poskytla Společnost. Tento přístup je v souladu s interními předpisy Společnosti. Transakce, které byly provedeny v průběhu období, byly přepočítány průměrným spotovým kursem za období od 14.ledna 2009 do 13. července 2009, tak jak je uveden na internetové stránce pro zahraniční směnné kursy Oanda. Následkem toho došlo k pohybům částek v zahraničních měnách z důvodu fluktuace převodních směnných kursů v tomto období. Jedná se pouze o pohyby z převodu směnných kursů a ne o skutečné příjmy nebo platby. Poznámka 2 Částky ve výkazu příjmů a výdajů byly poskytnuty Společností a nejsou auditované. Významné položky jsme prověříli z pohledu správnosti a rozumnosti. Poznámka 3 Všechny položky ve výkazu příjmů a výdajů jsou vykázány včetně DPH. Vrácené či zpět nárokované DPH je uvedeno na samostatném řádku výkazu příjmů a výdajů. Poznámka 4 Všechny položky dále zmíněné jsou uváděny v USD, pokud není uvedeno jinak. Peněžní prostředky při jmenování Peněžní prostředky uložené v době jmenování Administrators na účtech v USD a v českých korunách činily celkem 2,3 mil. USD.

19 Příjmy Celkové příjmy činily 5,7 mil. USD. Tyto příjmy byly vybrány do 13. července 2009 a souvisejí především s tržbami z prodeje z doby před a po jmenování Administrators ve výši 5,6 mil. USD. Příjmy z prodeje Tržby z prodeje před jmenováním Administrators souvisí s částkami pohledávek nesplacených k datu jmenování. K 13. červenci 2009 bylo z původní výše nesplacených pohledávek 4,13 mil. USD vybráno 4,10 mil USD, t.j. 99%. Tržby z prodeje po jmenování Administrators činily 1,5 mil. USD. Z toho nesplacená část pohledávek činí 0,7 mil. USD, což je v souladu s běžnými obchodními podmínkami Společnosti. Výdaje Celkové výdaje do 13. července 2009 činily 1,4 mil. USD. Mzdy Mzdové náklady ve výši 0,5 mil. USD zahrnují čistou mzdu zaměstnanců, ostatní mzdové náklady, zaměstnanecké benefity a daně. Ostatní daně Ostatní daňové platby ve výši 199 tis. USD souvisí s daní z obratu (DPH). Daň z příjmu právnických osob dosud nebyla zaplacena.

20 Příloha 3 s.r.o (in Administration) Přehled času a nákladů Administrators v období od 14. ledna 2009 do 31. května 2009 (GB ) Činnost Partner / Generální ředitel Pozice Ředitel Asistent ředitel Manažer Senior konzultant Analytik Součet hodin Průměrná hodinová sazba Náklady za období Insolvenční žádost a plánování 18,0-6,0-12,0 18,0 54,0 397, ,00 Porady 1, ,0-20,0 36,0 263, ,38 Řízení případů (case management) 28, ,8 83,0 44,2 167,0 300, ,06 Věřitelé 4, ,5 29,0 12,0 55,5 269, ,51 Věřitelský výbor ,0 2,9 23,9 198, ,66 Dlužníci ,1-5,1 274, ,50 Zaměstnanci - - 0,2-2,5-2,7 270,51 730,38 Finance, účetnictví a správa 2, ,8-6,8 390, ,96 Právní služby - - 0, ,1 490,00 49,00 M&A ,6 5,0-25,6 362, ,00 Zprávy věřitelům ,5 4,0 12,6 19,1 213, ,82 Stabilizace 14,0-11,0-7,0-32,0 494, ,75 Vyplývající ze zákona ,0-19,0 265, ,00 Strategie: hlavní - - 1, ,0 490,00 490,00 Dodavatelé 1, ,0-14,0 260, ,30 Daňové a DPH poradenství 19,9 4,0 71,6 25,1 61,4 19,8 201,8 441, ,07 Převodní ceny ,0 2,0 202,36 404,73 Celkový součet 87,9 4,0 89,9 85,5 268,8 129,5 665,6 351, ,09 Průměrná hodinová sazba 683,17 791,00 534,51 427,32 242,11 160,38 Náklady za období , , , , , ,81

Nortel Networks, s.r.o. (In Administration) (dále jen Společnost )

Nortel Networks, s.r.o. (In Administration) (dále jen Společnost ) Ernst & Young LLP 1 More London Place Londýn SE1 2AF Tel.: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk URČENO VŠEM PŘIHLÁŠENÝM VĚŘITELŮM 6. srpna 2014 Ref.: MLP/7E/SJH/DM/ST/LO3549/PCF16 Sam Taylor

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Rozsah působnosti 1 Tento standard se používá pro sestavování finančních zpráv penzijních plánů. 2 Penzijní plány jsou někdy označovány různými jinými názvy,

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 4) Audit pohledávky Detailní část provádění auditu a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu o existenci (ne vlastnictví) získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Dodatek k průvodci programováním 0123 Úvod 3 Úvod Informace

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ 1 IDENTITA A KONTAKTNÍ ÚDAJE PŮJČOVATELE Půjčovatel: DEGIRO B.V. Adresa: Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Telefonní číslo: +420

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice AUDIT KORREKT s.r.o., Tavolníkova 2013, 142 00 Praha 4,Krč, OR MěS Praha oddíl C, vložka 52299 Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice Ověřovaná obec: Příjemce Ověření

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více