Nortel Networks s.r.o (in Administration) ( Společnost )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nortel Networks s.r.o (in Administration) ( Společnost )"

Transkript

1 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 1 URČENO VŠEM PŘIHLÁŠENÝM VĚŘITELŮM 13.srpna 2009 Ref: MLP.7E/CH/ NA/CC/LO3540/ Direct line: +44 (0) Direct fax: +44 (0) s.r.o (in Administration) ( Společnost ) Vrchní soud Anglie a Walesu, Soud Lorda kancléře, obchodní soud případ č. 538, rok 2009 Vážení, v souladu s článkem 2.47 a 2.48 insolvenčních předpisů z roku 1986 si věřitelům dovoluji předložit zprávu o průběhu Administration 1 ( Zpráva ) a tímto dopisem svolat schůzi věřitelů ke stanovení odměny a výloh Společných Administrators 2. Úřední oznámení svolávající schůzi věřitelů a obsahující návrh usnesení (formulář 2.25B) je uvedeno v příloze 3. Vyplňte laskavě jak formulář 2.25B, kde uvedete, jak budete o usnesení hlasovat, tak formulář pro oznámení přihlašovaném nároku a oba dokumenty zašlete zpět na výše uvedenou adresu nejpozději do 31. srpna :00 hod. (GMT). Zpráva o průběhu Administration je zpracována za období od 14. ledna 2009 do 13. července 2009 a je nutné ji chápat v kontextu se Zprávou s návrhy Administrators ze dne 27. února 2009 ( Návrhy ) a s oznámením o výsledku schůze konané 31. března Návrhy jsou k dispozici na webových stránkách Společnost vyhlásila úpadek dne 14. ledna 2009, kdy byli rozhodnutím ( Rozhodnutí ) Vrchního soudu Anglie a Walesu ( Soud ) vydaným na návrh jednatelů Společnosti, A. R. Bloom, A. M. Hudson, S. J. Harris a C. J. W. Hill ze společnosti Ernst & Young LLP, se sídlem 1 More London Place, Londýn SE1 2AF, jmenováni společnými Administrators ( Společní Administrators ). 1 Administration se vztahuje k usnesení o insolvenční správě vydabí Vysokým soudním dvorem Anglie a Walesu podle přílohy B1 Insolvenčního zákona z roku 1986, která uvaluje zákonné moratorium na Společnost a její majetek kontrolovaný Správci. 2 Administrators Alan Robert Bloom, Alan Michael Hudson, Stephen John Harris a Christopher John Wilkinson Hill, všichni ze společnosti Ernst & Young LLP, insolvenční správci

2 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 2 V souladu s Rozhodnutím Soudu může úkony, které jsou povinni nebo oprávněni provádět Společní Administrators, provádět jednotlivě kterýkoli z nich. Podrobnější informace o Společnosti a jmenování Společných Administrators jsou uvedeny v příloze 1 Zprávy. Ve stejný den, kdy Společnost vyhlásila úpadek, vydal Soud na návrh statutárních orgánů rovněž rozhodnutí týkající se 18 dalších společností ze skupiny Nortel sídlících v Evropě, na Středním východě a v Africe ( region EMEA ). Podrobnější informace o všech 19 společnostech jsou uvedeny v příloze 1. V souladu s článkem 3 nařízení Rady (ES) o insolvenčních řízeních z roku 2000 ( Nařízení ES ) jsou příslušné k zahájení úpadkového řízení soudy členského státu, na jehož území je soustředěno centrum hlavního zájmu společnosti ( CHZ ). V případě 19 společností skupiny sídlících v regionu EMEA ( Společnosti z regionu EMEA ) došel Soud k závěru, že CHZ se nachází v Anglii, takže Soud je příslušný k zahájení úpadkového řízení jednotlivých společností, a to konkrétně insolvenční správě. Skupina Nortel ( Skupina ) používá pro účely účetního výkaznictví americký dolar ( USD ), a tudíž není-li uvedeno jinak, veškeré částky ve Zprávě jsou v amerických dolarech. Oficiální verze této zprávy je v anglickém jazyce. V případě, že byl poskytnut překlad této zprávy do místního jazyka, je tomu tak pouze pro usnadnění porozumění. Nicméně, verze v anglickém jazyce je rozhodná. 1. Shrnutí průběhu Administration Společní Administrators byli jmenováni v lednu 2009 v rámci procesu globální restrukturalizace Skupiny, která začala současně ve všech společnostech Skupiny. Od té doby stabilizovali jednotlivé podnikatelské aktivity, udrželi zákaznické a dodavatelské vztahy a pokračují v obchodní činnosti. Současně podle potřeby realizují plány na restrukturalizaci určitých společností Skupiny. Návrhy Společných Administrators pro Administration jednotlivých Společností z regionu EMEA byly věřiteli schváleny beze změn na schůzích věřitelů konaných v březnu Jednotlivé podnikatelské aktivity Skupiny jsou rozprodávány a Společní Administrators úzce spolupracují se společnostmi v Severní Americe, aby udrželi hodnotu společností a prodeje realizovali ve prospěch věřitelů. Určité prodeje už byly ohlášeny a ostatní procesy pokračují. Prodeje se uskutečňují na celoskupinové úrovni formou nabídky stalking horse 3 v souladu s americkým zákonem o konkurzu. Společní Administrators sjednali na rok 2009 významné dohody s ostatními společnostmi Skupiny týkající se převodních cen mezi spřízněnými subjekty a služeb vzájemně poskytovaných společnostmi Skupiny. Tyto dohody významně usnadní obchodování Společností z regionu EMEA a lépe zajistí splnění závazků, které tyto společnosti mají. Společní Administrators se 3 Více informací ohledně principů nabídky Stalking-horse viz sekce 9.

3 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 3 domnívají, že nejlepším způsobem jak vytvořit hodnotu pro věřitele Společnosti je prodat její podnikatelské aktivity. Podrobnější informace k průběhu Administration jsou uvedeny v následujících sekcích. 2. Výchozí informace o Administration Skupina je globálně integrovaným subjektem, který se zabývá dodáváním technologicky vysoce pokročilých telekomunikačních zařízení a služeb telekomunikačním společnostem a velkým korporátním odběratelům. Skupina působí v silně konkurenčním prostředí. Tvoří ji více než 240 společností sídlících ve čtyřech geografických regionech (i) Severní Amerika, (ii) Karibik a Latinská Amerika ( CALA ), (iii) Asie a Tichomoří a (iv) Evropa, Střední Východ a Afrika ( EMEA ). K datu zahájení Administration měla skupina přibližně 24 tisíc zaměstnanců. Tržby Skupiny v roce 2008 činily 10,4 miliard USD, nicméně ve stejném roce jí vznikla čistá ztráta 5,8 miliard USD. Ztráta zahrnuje odpisy a jiné nepeněžní náklady. Skupina má ztráty již několik let, což je způsobeno především vysokými náklady a finančními závazky, mimo jiné splácením dluhopisů v hodnotě cca 4,2 miliard USD emitovaných v Severní Americe a různými penzijními plány definovaných požitků. Nejvýznamnějším z nich je penzijní plán britské UK Ltd. Spolu s prudkým zhoršením hospodářských podmínek v roce 2008 se zvýšily i obchodní tlaky na Skupinu a zhoršila se její obchodní situace i situace z hlediska likvidity, a to jak celosvětově, tak v jednotlivých regionech. V důsledku zhoršujících se ekonomických podmínek a poklesu kapitálového trhu se navíc výrazně zvýšil schodek jejích penzijních plánů definovaných požitků. Skupina dospěla po zevrubném prozkoumání všech ostatních alternativ k závěru, že nejefektivnější a nejrychlejší komplexní finanční a podnikovou restrukturalizaci bude možné zajistit v rámci ochrany vůči věřitelům v jednotlivých jurisdikcích. Dne 14. ledna 2009 požádaly statutární orgány kanadské mateřské společnosti ( Corporation) a několika dalších tamějších společností v souladu s kanadským zákonem o vypořádání firemních věřitelů (Companies' Creditors Arrangement Act, CCAA ) o soudní ochranu. Společnosti v USA současně požádaly soudy USA o ochranu podle hlavy 11 amerického zákona o konkursu. Kvůli struktuře Skupiny jsou Společnosti z regionu EMEA, severoamerické i další společnosti Skupiny úzce provázané. Z důvodu této vzájemné závislosti podali jednatelé Společnosti a statutární orgány ostatních Společností z regionu EMEA rovněž návrh na uvalení insolvenční správy. Společnosti Skupiny v regionu CALA a Asie a Tichomoří, včetně LG-Nortel (společný podnik) a Nortel Government Services v Severní Americe, nebyly do tohoto řízení zahrnuty. O soudní ochranu před věřiteli nepožádaly rovněž některé společnosti Skupiny, které sídlí v regionu EMEA, ale nikoli v členské zemi EU. Tyto společnosti jsou nadále řízeny svými statutárními orgány. O ochranu před věřiteli následně požádala (CALA) Inc a izraelské společnosti.

4 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 4 3. Schválení Návrhů Společných Administrators Schůze věřitelů se konala 18. března 2009 a Návrhy na ní byly schváleny beze změn. Věřitelský výbor ( Výbor ) nebyl ustaven. Během března 2009 byly beze změny schváleny rovněž Návrhy Společných Administrators týkající se dalších Společností z regionu EMEA. Smyslem Administration je splnit jeden z následujících tří cílů: a) zajistit nepřetržité trvání Společnosti; b) dosáhnout pro věřitele Společnosti jako celku lepší výsledky než takové, kterých by bylo možno dosáhnout zrušením Společnosti (aniž by Společnost předtím byla v Administration); c) zpeněžit majetkovou podstatu k uspokojení jednoho nebo více zajištěných nebo přednostních věřitelů. Strategie, kterou zvolili Společní Administrators, je pokračovat v obchodní činnosti Společnosti s cílem realizovat alternativu (a) nebo (b). Společnosti v regionu EMEA a severoamerické společnosti jsou vzájemně velice závislé, takže Společní Administrators nadále spolupracují se severoamerickými i dalšími subjekty a usilují o prodej ekonomických jednotek Skupiny jako podniků s nepřetržitým trváním. Tato strategie je průběžně prověřována a Společní Administrators ji budou realizovat tak dlouho, dokud to bude podle jejich názoru v zájmu věřitelů Společnosti. 4. Odběratelé Společnost obchoduje se svými odběrateli v regionu EMEA prostřednictvím přímých i nepřímých prodejních kanálů. Vztahy s největšími odběrateli mají globální charakter a související smlouvy jsou v některých případech uzavřeny se společnostmi Skupiny, které sídlí mimo region EMEA, obvykle v Severní Americe. Společní Administrators spolupracují s ostatními společnostmi Skupiny na vyhodnocení a stabilizaci odběratelské základny. Spolupráce probíhá prostřednictvím týmů majících na starosti klíčové odběratele na celoskupinové bázi. V rámci tohoto úsilí byli na počátku procesu Administration odběratelé Skupiny informováni o nové situaci a ujištěni, že rozsah poskytovaných služeb nebude nijak omezen. Společnost (stejně jako ostatní společnosti Skupiny) během Administration skutečně bez přerušení pokračuje v poskytování technické podpory a služeb odběratelům a dále prostřednictvím úzkých vazeb svých odběratelských a dodavatelských týmů buduje odběratelskou základnu. Odběratelé jí zůstali velkou většinou věrní a podporují restrukturalizaci Skupiny v celosvětovém měřítku. Společní Administrators podrobně prověřili podmínky sjednané s odběrateli, aby bylo možné během Administration uzavřít nové smlouvy, případně obnovit smlouvy stávající. Díky tomu se Skupině podařilo udržet si pozici na trhu, získat nové zákazníky i prodloužit smlouvy s již existujícími důležitými zákazníky.

5 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 5 Společní Administrators nadále spolupracují s vedením Společnosti na průběžném zajišťování inkasa pohledávek za odběrateli, které vyplývají z běžné podnikatelské činnosti Společnosti. K 13. červenci 2009 bylo inkasováno 99 % pohledávek pocházejících z doby před jmenováním Společných Administrators. V případech, kdy se úhrada pohledávek za odběrateli opožďuje, společní Administrators zahájili jednání s příslušným subjektem s cílem odstranit případné nedořešené problémy a úhradu pohledávky urychlit. 5. Dodavatelé Po vydání Rozhodnutí Soudu byli všichni nejvýznamnější dodavatelé Společnosti osobně kontaktováni. Poté se konaly další schůzky, jejichž cílem bylo informovat odběratele o průběžných obchodních plánech Společnosti (a Skupiny) a o požadavcích ze strany odběratelů. Díky tomu klíčoví dodavatelé nadále podporují proces restrukturalizace, který má přispět k realizaci podnikatelské strategie vytyčené Společnými Administrators. 6. Přehled výsledků hospodaření Činnost Skupiny je v zásadě rozdělena do tří podnikatelských segmentů: Enterprise Solutions (podniková řešení), Metro Ethernet Networks (metropolitní ethernetové sítě, MEN) a Carrier Networks (přenosové sítě). Tento segment zahrnuje Global System for Mobile Communications (GSM), Carrier VoIP Application Solutions (CVAS) a Code Division Multiple Access (CDMA). Segment Enterprise Solutions, z něhož pochází necelá čtvrtina globálních tržeb, je ztrátový. Tyto ztráty jsou způsobeny současnými náročnými ekonomickými podmínkami, kdy většina korporátních zákazníků výrazně omezila nebo odložila investiční výdaje. Přispívá k nim i fakt že Skupina má vysoký počet zaměstnanců a významné náklady na infrastrukturu. Tomuto segmentu se nicméně podařilo zajistit si smlouvy s významnými zákazníky. Příspěvek segmentů MEN a Carrier Networks na režijních nákladech Skupiny je nadále pozitivní. V prvním čtvrtletní letošního roku Společnost vykázala tržby ve výši 1,9 mil. USD, obchodní marže činila 1,2 mil. USD a čistý zisk 0,9 mil. USD. Výše uvedené údaje nezohledňují úpravu o převodní ceny (viz bod 8 Zprávy). Čistý zisk se Společnosti podařilo vytvořit především díky vysoké (72%) standardní marži u CDMA, kterou umožňují jednak nízké osobní náklady a jednak skutečnost, že CDMA je technologicky náročný produkt, u něhož je tudíž vyšší marže. Společní Administrators pokračují v obchodní činnosti Společnosti, aby při prodeji maximalizovali hodnotu jejích aktiv. Současně zohledňují dopady, které by rozhodnutí o pokračování činnosti mohlo mít na zájmy věřitelů. Společní Administrators se domnívají, že potenciální realizační hodnota v případě prodeje různých podnikatelských aktivit Společnosti jako podniků s nepřetržitým trváním přinese věřitelům vyšší výnosy, než kdyby byly tyto aktivity ukončeny a aktiva Společnosti rozprodána jednotlivě, tj. nikoli jako součást fungujícího podniku.

6 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 6 7. Restrukturalizační opatření Před zahájením Administration Skupina v celosvětovém měřítku přijala opatření na snížení nákladů a v této souvislosti také prověřila počty zaměstnanců. 5. února 2009 bylo na základě prověrky oznámeno, že skupina hodlá celosvětově snížit počet svých zaměstnanců o Toto opatření bylo přijato nad rámec původně ohlášeného snížení zaměstnanců o (v rámci restrukturalizačního plánu v únoru 2008). Daňové záležitosti S ohledem na velikost, složitost a vzájemnou provázanost Skupiny je nutné pečlivé posouzení daňových záležitostí Společnosti. Společní Administrators vymezili daňovou pozici Společnost, aby mohli zajistit průběžné dodržování daňových předpisů, řídit daňová rizika související s Administration a naplánovat prodeje jednotlivých podnikatelských aktivit. Při řešení všech výše uvedených problémů Společní Administrators úzce spolupracují s daňovým týmem Společnosti. Obdobná analýza byla provedena i pro pozici Společnosti týkající se DPH. 8. Převodní ceny a obchodní kategorie Před zahájením úpadkového řízení existovalo v rámci Skupiny několik dohod o převodních cenách mezi spřízněnými subjekty (transfer pricing arrangements, TPA ), jejichž cílem bylo poskytnout některým společnostem náhrady za jimi prováděné činnosti a za jejich náklady, které se týkají celé Skupiny. Smyslem těchto opatření je mimo jiné vzít v úvahu činnosti, s nimiž je spojeno vyšší riziko, a zohlednit vývoj duševního vlastnictví užívaného celou Skupinou. Na základě těchto dohod dostávají společnosti zařazené do kategorie společností s omezeným rizikem (limited risk entities, LRE ) 1 % z tržeb od třetích stran, společnosti zajišťující prodeje skupiny (cost plus entities, CPE ) dostávají náhradu nákladů na podporu prodeje plus 10% marži a konečně společnosti, na které připadá zbytkový zisk (residual profit entities, RPE ), dostávají 1 % z tržeb od třetích stran, kompenzaci odpovídající 15% některých nákladů týkajících se celé Skupiny plus podíl na zbytkovém výsledku hospodaření Skupiny. Před zahájením úpadkového řízení se tyto kompenzace převáděné v rámci Skupiny počítaly čtvrtletně, aby bylo možné stanovit daňovou pozici pro účely převodních cen. Společnost patří do kategorie LRE a s ohledem na své obchodní výsledky dosažené v minulosti i na výsledky plánované je čistým plátcem čtvrtletí kompenzace. Společnost uzavřela celoskupinovou dohodu, která byla prověřena a schválena anglickým Vrchním soudem, Soudem kanadského státu Ontario a Delawareským soudem v USA, která stanoví závazky z titulu převodních cen pro rok 2009 a poskytuje jistotu jednotlivým společnostem, pokud jde o jejich závazky.

7 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 7 9. Strategie prodejů Společní Administrators se domnívají, že prodejem jednotlivých podnikatelských aktivit získají věřitelé Společnosti vyšší hodnotu. Veškeré prodeje podnikatelských aktivit by měly být realizovány globálně. Prodeje budou probíhat formou nabídky typu stalking horse podle 363 amerického zákona o konkurzu. Podstatou tohoto typu nabídky je, že se ještě před zahájením výběrového řízení z potenciálních zájemců vybere jeden, s nímž se uzavře předběžná smlouva o koupi podniku a který podnik dostane, pokud během výběrového řízení nepřijde lepší nabídka. Po výběru potenciálního zájemce následuje období, během něhož musí být splněny určité podmínky (např. ukončení konkurence). Nejsou-li tyto podmínky splněny, prodej se neuskuteční. Výhodou tohoto procesu je, že poskytuje účastníkům transakce určité jistoty a současně udržuje konkurenční napětí mezi jednotlivými zájemci, takže maximalizuje hodnotu prodávaných aktiv. Výběrová řízení budou realizována v souladu s podmínkami schválenými americkými a kanadskými soudy, jak je v Severní Americe běžné. Ohlášené prodeje K datu vydání Zprávy byly sjednány níže uvedené transakce typu stalking horse. Uvedené hodnoty prodeje nezohledňují transakční náklady. Metodika stanovení a alokace globálních výnosů z prodeje na jednotlivé prodávající subjekty je v současnosti předmětem jednání. Společnost proto zatím žádné výnosy z prodeje neobdržela. Jestliže bude Společnost smluvní stranou transakce, bude zahrnuta do procesu, v jehož rámci budou globální výnosy z transakce uloženy na vinkulovaném účtu, dokud nebude na základě vzájemné dohody nebo rozhodčího řízení rozhodnuto o alokaci výnosů mezi jednotlivé společnosti Skupiny. O mechanismu alokace výnosů z prodeje mezi jednotlivé společnosti Skupiny se v současnosti jedná. Radware Ltd Dne 31. března 2009 uzavřely některé společnosti Skupiny smlouvu o prodeji části podnikatelských aktivit Virtual Service Switches v hodnotě 18 mil. USD. Kupujícím je společnosti Radware Ltd., telekomunikační společnost se sídlem v Izraeli. Výnosy z prodeje byly uloženy na vinkulovaném účtu a budou rozděleny, jakmile se Skupina dohodne na alokačním vzorci. Společnost je smluvní stranou této smlouvy. Ericsson AB Dne 19. června 2009 Skupina oznámila, že se společností Nokia Siemens Networks B. V. uzavřela smlouvu o prodeji typu stalking horse, jejímž předmětem je prodej velké většiny severoamerických podnikatelských aktivit v oblasti CDMA a části aktiv LTE Access. Po ukončení výběrového řízení Skupina dne 25. července 2009 oznámila, že tato aktiva koupí společnost Ericsson AB za 1,13 mld. USD. Transakci ještě musí schválit americký a kanadský konkurzní soud.

8 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 8 Smluvní stranou tohoto prodeje není ani Společnost ani jiná ze Společností z regionu EMEA. Nicméně Společnosti z regionu EMEA nadále poskytují služby a provádějí některé úkony na podporu prodeje ve prospěch subjektů z tohoto regionu a budou se podílet na alokaci kupní ceny. Avaya Inc Dne 21. července 2009 Skupina oznámila, že se společností Avaya Inc uzavřela smlouvu o prodeji typu stalking horse a smlouvu o prodeji podílů, jejímž předmětem jsou podnikatelské aktivity Enterprise Solutions v regionech Severní Amerika, CALA a Asie a Tichomoří, a dále samostatnou smlouvu o prodeji podnikatelských aktivit Enterprise Solutions v regionu EMEA. Celková kupní cena činí 475 mil. USD. Předmětem smluv je prodej velké většiny globálních podnikatelských aktivit Enterprise Solutions. Vzhledem k integrovanému charakteru podnikatelských aktivit Skupiny Společní Administrators nadále úzce spolupracují se severoamerickým řídícím týmem a zjišťují zájem o koupi zývajících podnikatelských aktivit Skupiny, na nichž má Společnost podíl. V současnosti jsou posuzovány možnosti prodeje dalších podnikatelských divizí a Skupina se zavázala k prodeji tří dalších podnikatelských aktivit. 10. Výkaz příjmů a plateb V příloze 2 je uveden výkaz příjmů a plateb Společných Administrators za období od 14. ledna 2009 do 13. července Z výkazu vyplývá, že příjmy činily 5,7 mil. USD a výplaty 1,4 mil. USD. Přehled výsledků hospodaření je uveden v bodě 6 výše. K 13. červenci 2009 měla Společnost peněžní prostředky v různých měnách celkově odpovídající částce 6,6 mil. USD. Ve výkazu příjmů a plateb nejsou uvedeny ani kompenzace z titulu převodních cen mezi spřízněnými subjekty ani výnosy z prodeje podnikatelských aktivit popisované v bodě 9. Výkaz příjmů a plateb zobrazuje peněžní prostředky přijaté a vyplacené a nezahrnuje odhady budoucích realizovaných výnosů ani nákladů. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze Odměna a výlohy Administrators Zákonná ustanovení o odměně jsou obsažena v ustanovení Insolvenčních pravidel Informace týkající se účtovaných poplatků poradenských společností jsou uvedeny v Příloze 3. Protože nebyl vytvořen žádný výbor, Pravidlo z Insolvenčních pravidel 1986 uvádí, že odměna společných Administrators může být stanovena rozhodnutím na schůzi věřitelů. Za období do 31. května 2009 Administrators vynaložili , z čehož bylo čerpáno z účtu podle rozhodnutí soudu ze dne 28. února Administrators skrze setkání a

9 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 9 korespondenci (část 12) tímto žádají následující rozhodnutí orgánu věřitelů týkající se jejich odměny v souvislosti s Administration (insolvenční správou) Společnosti: (i) (ii) (iii) Odměna Administrators bude založena na času stráveném jimi a jejich zaměstnanci na záležitostech souvisejících s insolvenční správou Společnosti.; Schválení nákladů Administrators ve výši DPH k 31. květnu 2009; a Povolení Administrators v budoucnosti hradit náklady dle uvážení Administrators bez nutnosti odvolání se na věřitele. V Příloze 3 je detailní analýza stráveného času, sazeb za každou pozici a popis jednotlivých činností vykonaných k 31. květnu 2009, jak je požadováno Asociací profesionálů v oblasti ozdravení podniků (Association of Business Recovery Professional) ve Výkazu insolvenčních činností č.9 (Statement of Insolvency Practice No. 9). Rozbor nákladů a stráveného času Administrators bude poskytován věřitelům i v budoucích zprávách. Platby ostatním odborníkům Administrators najali následující odborné poradce k asistenci s insolvenční správou Společnosti. Tito poradci pracují na časové bázi (hodiny) a ke kontrole jejich faktur slouží vnitřní kontrolní proces. Byli vybráni na základě jejich zkušeností s podobnými projekty a k 13. červenci 2009 jim bylo vyplaceno následující: Herbert Smith LLP and Schönherr Rechtsanwälte GmbH USD (právní poradci) 12. Ostatní záležitosti Insolvenční rozvaha Administrators uvedli v návrzích,že usilovaly o rozhodnutí soudu v souladu s Pravidlem 2.30 z Insolvenčních pravidel 1986, aby bylo omezeno zveřejnění Insolvenčních rozvah (the Directors Statement of Affairs ( SoA )), neboť takovéto informace mohou být citlivé a poškozující v souvislosti s maximalizací věřitelských náhrad. Po dalším zvážení této skutečnosti Administrators rozhodli, že SoA budou uloženy u instituce Registrar of Companies for England and Wales ( Companies House ) ve své úplnosti. Úplná kopie SoA může být získána buď od Companies House nebo na základě písemné žádosti adresované Administrators. Přehled SoA je uveden v Příloze 4. SoA byla vyhotovena v korunách jakožto v měně používané pro místní účetnictví. Jak je však uvedeno výše, skupinové účty jsou vedeny v USD. V přehledu uvedeném v Příloze 4 k této zprávě uvedli Administrators hodnoty v USD za použití směnných kurzů platných k datu podpisu SoA. V SoA jsou uvedeny odhady zpeněžitelných hodnot u aktiv Společnosti k datu přípravy. Skutečné realizační hodnoty se mohou lišit. Stejně tak musí být ještě vyčísleny nároky věřitelů a ty tak

10 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 10 mohou být vyšší či nižší než jsou uvedené v této zprávě. Všechny hodnoty jsou uvedené před započtením nákladů souvisejících s prodejem aktiv. Údaje byly sestavené managementem Společnosti a nebyly předmětem nezávislého přezkoumání nebo auditu podrobeného Administrators, jejich zaměstnanci nebo kýmkoliv jiným. Předepsaná část Předepsaná část je část aktiv vztahující se k všeobecnému zajištění (floating charge) u nezajištěných věřitelů ve shodě s Částí 176(A) Insolvenčního zákona z roku Předepsaná část se vztahuje k aktivům se všeobecným zajištěním (floating charge) vytvořeným dne nebo po dni 15. září Protože ale u Společnosti neexistuje žádné všeobecné zajištění, předepsaná část se při Administration neuplatní. Proces přihlašování nároků v Severní Americe V Severní Americe, kanadští a američtí dlužníci obdrželi příkazy schvalující formální proces žádosti v každé jurisdikci. V každé jurisdikci bude vydána výzva k přihlášení nároků včetně dodavatelských požadavků, které vznikly před 14. lednem 2009 a výzva k přihlášení nároků v souladu se smlouvami, které byly vypovězeny nebo odmítnuty v tento den nebo poté. Tam, kde to bude relevantní, budou Administrators přijímat nároky a žádosti jménem Společnosti a EMEA Společností. Věřitelé v každé z těchto jurisdikcí by měli vyhledat zvláštní právní pomoc ve vztahu k podání těchto žádostí a nároků proti společnostem Nortel. Distribuce věřitelům Zatím je příliš brzy na to přesně určit potenciální množství a harmonogram jakýchkoli dividendových výplat vztahujících se k pokračujícímu procesu prodeje různých částí Společnosti především z toho důvodu, že formální proces přisouzení nároku ještě nezačal. Administrators doufají, že prodeje částí podniku budou nasmlouvány do konce roku 2009 nebo na začátku Administrators očekávají, že v tomto momentu budou mít daleko lepší přehled nejen o hodnotě prodaných aktiv, ale také o celkových nárocích včetně podmíněných nároků, které se mohou vztahovat k dividendám. Je však už jasné, že prodeje aktiv budou složité a že doba mezi smlouvou a ukončením bude v řádu několika měsíců. Navíc bude pravděpodobně potřeba, aby Administration Společnosti po nějakou dobu pokračovala (cca 12 měsíců nebo více) ke splnění účelu přechodu služeb na kupující. Únikové cesty z Administration) Určitá východiska z Administration, která byla navrhována, zůstávají životaschopná a jsou i nadále Administrators uvažována. Administrators v současnosti věří, že je nepravděpodobné dosáhnout primárního cíle Administration, kterým je záchrana Společnosti (jako právní entity). Administrators však věří, že podnikatelské aktivity budou prodány ku prospěchu věřitelů. Podle Insolvenčního zákona 1986 skončí automaticky Administration do jednoho roku, pokud však nebude prodloužena soudem nebo věřiteli. Kvůli složitosti Administration budou

11 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 11 pravděpodobně Administrators žádat o prodloužení Administration u soudu, ačkoliv to bude záležet na okolnostech v daný okamžik. Korespondenční setkání věřitelů Jak bylo uvedeno dříve, využívám této příležitosti, abych svolal korespondenční setkání věřitelů za účelem schválení odměny Administrators. Přikládám formulář 2.25B společně s kopií rozhodnutí, která jsou navrhována. Budu vděčný, když označíte u každého rozhodnutí, zda jste pro nebo proti. Prosím vraťte vyplněný formulář 2.25B a rozhodnutí do 12 hod. (GMT) dne 31. srpna 2009.

12 Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, Prague 2 Czech Republic 12 Administrators Vám opět zašlou zprávu na konci Administration nebo do šesti měsíců podle toho, jaký okamžik nastane dříve. S úctou za, s.r.o. (In Administration) C Hill Joint Administrator Přílohy: Údaje o společnosti Přehled příjmů a výdajů poskytnutý Administrators Přehled času a nákladů Administrators a výdajů 2. kategorie Zásady účtování odměn a výloh Administrators Insolvenční rozvaha Formuláře pro korespondenční věřitelskou schůzi Institut autorizovaných účetních v Anglii a Walesu zmocňuje A R Blooma, S Harrise a C Hilla, aby ve vztahu ke společnostem uvedeným níže jednali jako insolvenční zástupci v souladu s 390, odst. 2, písm. a) Insolvenčního zákona z roku Asociace autorizovaných a certifikovaných účetních zmocňuje A M Hudsona, aby jednal jako insolvenční zástupce v souladu s 390, odst. 2, písm. a) Insolvenčního zákona z roku Záležitosti, podnikání a majetek Společností jsou spravovány společnými insolvenčními správci, A R Bloomem, S Harrisem, AM Hudsonem a C Hillem, kteří konají pouze jako zástupci uvedených Společností, avšak bez osobního ručení. Jedná se o tyto společnosti: UK Limited; SA; Nortel GmbH; France SAS; Nortel Networks NV; SpA; BV; Polska SP Zoo; Hispania SA; Nortel Networks (Austria) GmbH; sro; Engineering Service Kft; Portugal SA; Nortel Networks Slovensko sro; Oy; Romania SRL; AB; International Finance & Holding BV Záležitosti, podnikání a majetek společnosti (Ireland) Limited jsou spravovány společnými insolvenčními správci, A R Bloomem a D Hughesem, kteří konají pouze jako zástupci společnosti (Ireland) Limited, avšak bez osobního ručení.

13 Příloha 1 s.r.o (in Administration) Údaje o Společnosti IČ: Jméno Společnosti: Sídlo:, s.r.o. Klimentská 1216/46, 11002, Praha 1, ČR Předchozí jména: Údaje o Administrators a jejich jmenování Administrators: AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris and CJW Hill of Ernst & Young LLP, 1 More London Place, London, SE1 2AF Datum jmenování: 14. ledna 2009 Jmenováni kým: Označení soudu: Rozdělení povinností Administrators Administrators jmenoval Vrchní soud, kancléřství, obchodní soud na základě návrhu jednatelů Společnosti Vrchní soud, soud Lorda kancléře, obchodní soud, č.j. 538/ 2009 Veškeré funkce, které má plnit kterýkoli Administrator a veškeré pravomoci, která má vykonat, může plnit nebo vykonávat kdokoli z nich samostatně nebo kterýkoli z nich nebo všichni společně Prohlášení o Nařízení ES 2000 Na tuto správu se vztahuje Nařízení Rady ES 2000 o insolvenčním řízení a toto insolvenční řízení je řízením hlavním. To znamená, že Insolvenční správa je realizována podle britských právních předpisů a neřídí se insolvenčním právem jiného členského státu Evropské unie.

14 Základní kapitál Druh Schválený Vydaný a zaplacený Počet Kč Počet Kč Kmenové Společník International Finance & Holdings B.V. 100% Jednatelé (stávající a za poslední tři roky) a tajemník společnosti (stávající) Jméno Jednatel nebo tajemník Jmenován dne Odstoupil dne Stávající obchodní podíl David Klusáček Jednatel 06/12/ /06/ Juraj Koza Jednatel 18/04/ /01/ Torsten Koller Jednatel 17/10/ /01/ Sharon Rolston Jednatel 14/01/ Simon Freemantle BDO - tajemník/právni cká osoba Jednatel 14/01/ Tajemník [údaje budou doplněny] - -

15 Organizační struktura skupiny Nortel Corporation (Canada) Limited (Canada) USA Asia OCEANIC NNUK CALA SA (France) (Ireland) Dormant companies International Finance & Holding BV (Netherlands) Northern Telecom France s.r.o. (Czech) (Austria) GmbH AG Switzerland (Scandinavia) AS (Norway) S.p.A (Italy) South Africa (Proprietary) Limited (RSA) N.V. (Belgium) France SAS Engineering Service Kft. (Hungary) Slovensko s.r.o. (Slovak) Romania Srl (Romania) O.O.O. (Russia) (Portugal) S.A. Polska Sp. z.o.o. (Poland) Nortel GmbH (Germany) Nortel Communications Holdings (1997) Limited (Israel) Nortel Ukraine Limited BV (The Netherlands) AB (Sweden) Hispania S.A. (Spain) Netas Telekomunikasyion (Turkey) Dormant companies Israel (Sales and Marketing) Limited Dormant company Oy (Finland) Reference The EMEA Companies in UK administration procedures

16 EMEA 4 Společnosti pod Administration Velké Británie: Právnická osoba Země UK Limited S.A. France S.A.S. (Ireland) Limited Nortel GmbH Oy Romania SRL AB N.V. S.p.A. B.V. International Finance & Holding B.V. Polska Sp. z.o.o. (Austria) GmbH s.r.o. Engineering Service Kft Portugal S.A. Hispania S.A. Slovensko s.r.o. Velká Británie Francie Francie Irsko Německo Finsko Rumunsko Švédsko Belgie Itálie Nizozemsko Nizozemsko Polsko Rakousko ČR Maďarsko Portugalsko Španělsko Slovensko 4 (i) EMEA jsou společnosti Nortel působící v Evropě, na středním východě a v Africe

17 Příloha 2 s.r.o (in Administration) Přehled příjmů a výdajů poskytnutý Administrators za období 14.ledna 2009 do 13. července 2009 Insolvenční rozvaha Kč celkem Kč celkem USD celkem Počáteční zůstatek ledna 2009 (konec podnikání) Příjmy Obchodní: - -Tržby po jmenování Ostatní příjmy Ostatní: Tržby před jmenováním Pohyb v kurzových rozdílech Bankovní úrok Prodej aktiv Výdaje Obchodní: -Osobní a mzdové náklady ( ) ( ) -Ostatní daně ( ) ( ) -Ostatní výdaje ( ) (72 007) -Dodavatelé ( ) (64 469) -Náklady na majetek ( ) (38 217) -Závazky z obchodních vztahů ( ) (34 719) -Spřízněné osoby ( ) (29 016) -Pohyb v kurzových rozdílech u transakcí ve společnosti ( ) (23 313) -Energie ( ) (12 738) -Závazky ze zásob ( ) (6 519) Ostatní: -Poplatky a výlohy správce ( ) ( ) -Právní poplatky ( ) ( ) -Náklady na ostatní poradenské služby ( ) (90 626) -Bankovní poplatky a úrok (22 558) (1 109) -Pohyb v kurzových rozdílech ( ) - ( ) ( ) Konečný zůstatek července Odsouhlasení účtů Běžné účty Místní depozitní účty - - Depozitní účty insolvenční správy

18 Komentář k výkazu příjmů a výdajů Administrators Poznámky Poznámka 1 Veškeré částky jsou kromě společné měny USD, používané pro všechny entity, vykazovány i v místní měně Kč. Počáteční stavy byly přepočítány spotovým kursem ke konci měsíce ledna 2009 a konečné stavy byly přepočítány spotovým kursem ke konci měsíce června Spotové kursy poskytla Společnost. Tento přístup je v souladu s interními předpisy Společnosti. Transakce, které byly provedeny v průběhu období, byly přepočítány průměrným spotovým kursem za období od 14.ledna 2009 do 13. července 2009, tak jak je uveden na internetové stránce pro zahraniční směnné kursy Oanda. Následkem toho došlo k pohybům částek v zahraničních měnách z důvodu fluktuace převodních směnných kursů v tomto období. Jedná se pouze o pohyby z převodu směnných kursů a ne o skutečné příjmy nebo platby. Poznámka 2 Částky ve výkazu příjmů a výdajů byly poskytnuty Společností a nejsou auditované. Významné položky jsme prověříli z pohledu správnosti a rozumnosti. Poznámka 3 Všechny položky ve výkazu příjmů a výdajů jsou vykázány včetně DPH. Vrácené či zpět nárokované DPH je uvedeno na samostatném řádku výkazu příjmů a výdajů. Poznámka 4 Všechny položky dále zmíněné jsou uváděny v USD, pokud není uvedeno jinak. Peněžní prostředky při jmenování Peněžní prostředky uložené v době jmenování Administrators na účtech v USD a v českých korunách činily celkem 2,3 mil. USD.

19 Příjmy Celkové příjmy činily 5,7 mil. USD. Tyto příjmy byly vybrány do 13. července 2009 a souvisejí především s tržbami z prodeje z doby před a po jmenování Administrators ve výši 5,6 mil. USD. Příjmy z prodeje Tržby z prodeje před jmenováním Administrators souvisí s částkami pohledávek nesplacených k datu jmenování. K 13. červenci 2009 bylo z původní výše nesplacených pohledávek 4,13 mil. USD vybráno 4,10 mil USD, t.j. 99%. Tržby z prodeje po jmenování Administrators činily 1,5 mil. USD. Z toho nesplacená část pohledávek činí 0,7 mil. USD, což je v souladu s běžnými obchodními podmínkami Společnosti. Výdaje Celkové výdaje do 13. července 2009 činily 1,4 mil. USD. Mzdy Mzdové náklady ve výši 0,5 mil. USD zahrnují čistou mzdu zaměstnanců, ostatní mzdové náklady, zaměstnanecké benefity a daně. Ostatní daně Ostatní daňové platby ve výši 199 tis. USD souvisí s daní z obratu (DPH). Daň z příjmu právnických osob dosud nebyla zaplacena.

20 Příloha 3 s.r.o (in Administration) Přehled času a nákladů Administrators v období od 14. ledna 2009 do 31. května 2009 (GB ) Činnost Partner / Generální ředitel Pozice Ředitel Asistent ředitel Manažer Senior konzultant Analytik Součet hodin Průměrná hodinová sazba Náklady za období Insolvenční žádost a plánování 18,0-6,0-12,0 18,0 54,0 397, ,00 Porady 1, ,0-20,0 36,0 263, ,38 Řízení případů (case management) 28, ,8 83,0 44,2 167,0 300, ,06 Věřitelé 4, ,5 29,0 12,0 55,5 269, ,51 Věřitelský výbor ,0 2,9 23,9 198, ,66 Dlužníci ,1-5,1 274, ,50 Zaměstnanci - - 0,2-2,5-2,7 270,51 730,38 Finance, účetnictví a správa 2, ,8-6,8 390, ,96 Právní služby - - 0, ,1 490,00 49,00 M&A ,6 5,0-25,6 362, ,00 Zprávy věřitelům ,5 4,0 12,6 19,1 213, ,82 Stabilizace 14,0-11,0-7,0-32,0 494, ,75 Vyplývající ze zákona ,0-19,0 265, ,00 Strategie: hlavní - - 1, ,0 490,00 490,00 Dodavatelé 1, ,0-14,0 260, ,30 Daňové a DPH poradenství 19,9 4,0 71,6 25,1 61,4 19,8 201,8 441, ,07 Převodní ceny ,0 2,0 202,36 404,73 Celkový součet 87,9 4,0 89,9 85,5 268,8 129,5 665,6 351, ,09 Průměrná hodinová sazba 683,17 791,00 534,51 427,32 242,11 160,38 Náklady za období , , , , , ,81

Nortel Networks, s.r.o. (In Administration) (dále jen Společnost )

Nortel Networks, s.r.o. (In Administration) (dále jen Společnost ) Ernst & Young LLP 1 More London Place Londýn SE1 2AF Tel.: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk URČENO VŠEM PŘIHLÁŠENÝM VĚŘITELŮM 9. února 2015 Ref.: MLP/7E/SJH/DM/ST/LO3549/PCF16 Sam Taylor

Více

Nortel Networks, s.r.o. (In Administration) (dále jen Společnost )

Nortel Networks, s.r.o. (In Administration) (dále jen Společnost ) Ernst & Young LLP 1 More London Place Londýn SE1 2AF Tel.: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk URČENO VŠEM PŘIHLÁŠENÝM VĚŘITELŮM 6. srpna 2014 Ref.: MLP/7E/SJH/DM/ST/LO3549/PCF16 Sam Taylor

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Nortel Networks s.r.o (In Administration) Zpráva s návrhy Administrators. dle 49 přílohy B1 k Insolvency Act 1986

Nortel Networks s.r.o (In Administration) Zpráva s návrhy Administrators. dle 49 přílohy B1 k Insolvency Act 1986 Zpráva s návrhy Administrators dle 49 přílohy B1 k Insolvency Act 1986 Únor 2009 Zkratky V této zprávě jsou použity tyto zkratky: Administration Administrators mld. CALA Carrier CCAA Hlava 11 Kč EK EMEA

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014 Výroční zpráva o průhlednosti společnosti za rok 2014 140 00 Praha 4, Antala Staška 2027/79 Tel.: +420 222 826 311, Fax: +420 222 826 312, E-Mail: audit@tpa-horwath.cz pobočky 746 01 Opava, Veleslavínova

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 Příklad č.22: Opravné položky k pohledávkám Společnost

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více