CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K BĚŽNÉMU ÚČTU PRO KLIENTY MONETA MONEY BANK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K BĚŽNÉMU ÚČTU PRO KLIENTY MONETA MONEY BANK"

Transkript

1 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K BĚŽNÉMU ÚČTU PRO KLIENTY MONETA MONEY BANK

2 Úvod Jako majitel běžného účtu MONETA Money Bank již nemusíte na cestovní pojištění myslet před každou Vaší cestou do zahraničí. Sjednejte si je osobně na pobočce MONETA Money Bank, telefonicky na nebo elektronicky ve Vašem internetovém bankovnictví a budete mít o starost méně.

3 Obsah Hlavní výhody pojištění 2 Kdo může přistoupit k pojištění 3 Platnost pojištění 3 Asistenční služba (non-stop) 4 V případě pojistné události 4 Nejčastější dotazy 4 Rámcová pojistná smlouva č. MMB-Travel 1/ Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/

4 Hlavní výhody pojištění Vybrat si můžete ze dvou variant pojištění: Single, určené pro osoby, které cestují samy. Family, určené pro osoby, které cestují společně s rodinou. Platí pro opakované výjezdy v délce až 90 dní. Cestovní pojištění se vztahuje na celou Evropu a na běžné aktivity a sporty. Platba úhrady za pojištění probíhá jednoduše každý měsíc z Vašeho běžného účtu. Naše cestovní pojištění obsahuje komplexní rozsah pojistné ochrany pro běžné zahraniční cesty: CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ SINGLE FAMILY Druh pojištění Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb Pojistná částka nebo limit pojistného plnění Kč Kč Limit pro akutní zubní ošetření Kč Kč Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby Kč Kč Limit na 1 zavazadlo Kč Kč Limit na 1 věc Kč Kč Pojištění odpovědnosti za škodu Kč Kč Pojištění doprovodu (přivolané osoby) Kč Kč Denní limit Kč Kč Pojištění pro případ smrti v důsledku úrazu Kč Kč Pojištění pro případ trvalé invalidity v důsledku úrazu Kč Kč Pojištění zpoždění nebo zrušení letu (po 3. celé hodině) Kč Kč Limit na 1 hodinu Kč Kč Pojištění zpoždění zavazadel během letecké přepravy Kč Kč Limit na 1 hodinu Kč Kč Pojištění zrušení cesty (spoluúčast 20 %) Kč Kč Cena 45 Kč měsíčně 69 Kč měsíčně Ve variantě Family platí pojistné částky a limity pojistného plnění společně pro všechny pojištěné osoby. V této variantě je pojištěný majitel běžného účtu a rodinní příslušníci mladší 75 let, pokud cestují společně s pojištěným. 2

5 Pro variantu Family platí, že pojištěni mohou být rodiče, děti, sourozenci, manžel, manželka, registrovaný partner/partnerka, druh či družka žijící ve společné domácnosti, pokud mají trvalý pobyt na území téhož státu jako pojištěný a nemají pobyt v místě cesty. Kdo může přistoupit k pojištění Přistoupit k pojištění můžete, pokud je Vám mezi 18 a 70 lety a zároveň jste majitelem běžného účtu v MONETA Money Bank, a. s., ze kterého bude placena úhrada za pojištění. Jste pojištěn až do dovršení věku 75 let. Platnost pojištění Počátek pojištění se stanoví na 00:00 hod dne bezprostředně následujícího po dni, ve kterém pojištění vzniklo. Konec pojištění se stanoví na 23:59 hodin dne, ve kterém došlo ke zrušení běžného účtu vedeného u pojistníka, ze kterého je placena úhrada za pojištění, anebo dne zániku pojištění dle čl. 4.5 Rámcové pojistné smlouvy uložené v části ke stažení. Jsou situace, na které se pojištění nevztahuje, jako například: Škodní události vzniklé v souvislosti nebo v důsledku požívání nebo požití alkoholu nebo po aplikaci návykových toxických či omamných látek. Řízení motorového vozidla, plavidla, letadla či balónu bez příslušného oprávnění. Provozování rizikových sportů bez asistence osoby disponující oprávněním k dané činnosti, nebezpečných sportů nebo létání (neplatí pro cesty registrovaným letadlem k přepravě osob jako pasažér). Rizikové sporty jsou přístrojové potápění, speleologie, mořský rybolov, parašutismus, rafting, sjíždění divokých řek do stupně WWII, vysokohorská turistika nad m. n. m. a jiné aktivity obdobné rizikovosti. Nebezpečné sporty jsou horolezectví, vysokohorská turistika nad m. n. m., alpské lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a tratě, sportování v extrémních podmínkách a terénech, motoristické sporty, cyklistika mimo cyklostezky, sjezdy na horském kole, skialpinismus, rafting a sjíždění divokých řek (nad stupeň WWII), canyoning, skateboarding, bungee jumping, adrenalinové sporty a jiné aktivity obdobné rizikovosti. Pokračování a opakování nemoci, následky nemocí a úrazů, ke kterým došlo a byly diagnostikovány před počátkem pojištění. V souvislosti s ošetřením zubním lékařem, pokud byla zanedbána zubní prevence. Plné znění výluk a podmínek je uvedeno v Rámcové pojistné smlouvě č. MMB-TRAVEL 1/2016 a Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění 2/

6 Asistenční služba (non-stop) Volejte v naléhavých situacích, když potřebujete lékařskou pomoc nebo poradit (například s informací o povinném očkování v případě cesty do exotických zemí). Asistenční službu volejte bez zbytečného odkladu v případě, že nastala škodní událost, v případě hospitalizace či nutnosti převozu do České republiky. Pro snazší a rychlejší identifikaci vozte s sebou kartičku cestovního pojištění! V případě pojistné události Vyplněné oznámení o škodní události včetně originálů požadovaných dokladů zašlete bez zbytečného odkladu na adresu: Europ Assistance, s.r.o., Na Pankráci 1658/121, Praha 4. Cestovní pojištění je připraveno ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s. Detailní pojistné podmínky naleznete v Rámcové pojistné smlouvě č. MMB-TRAVEL 1/2016 a Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění 2/2016. Nejčastější dotazy Kde si mohu pojištění sjednat? Cestovní pojištění k Vašemu účtu si můžete sjednat na jakékoli pobočce MONETA Money Bank, v internetovém bankovnictví nebo po telefonu. Co mám dělat v případě, když se zraním v zahraničí? Volejte asistenční službu na telefonním čísle , která je plně k dispozici non-stop. Zde Vám česky mluvící operátoři pomohou a odborně poradí s Vaší situací. Jak mi asistenční služba v zahraničí pomůže? Asistenční služba Vám doporučí lékaře či zprostředkuje lékařské ošetření, zajistí převoz a přijetí do kvalitně vybavené nemocnice, uhradí náklady na léčení a pobyt, a bude-li to nezbytné, provede převoz do vlasti (repatriaci). Při dlouhodobé hospitalizaci Vám asistenční služba zprostředkuje návštěvu Vámi zvolené osoby (opatrovníka), aby Vám mohla zpříjemnit těžké chvíle v cizí zemi. V případě, že náklady na ošetření přesáhnou Kč, vždy neprodleně kontaktujte asistenční službu. U méně závažného ambulantního ošetření není vždy nutné kontaktovat asistenční službu. V takovém případě si formu úhrady nákladů za ošetření raději vždy předem dojednejte přímo s lékařem. 4

7 Vynaložené náklady Vám budou po návratu domů a po předložení příslušných dokladů pojišťovnou proplaceny. Nezapomeňte si tedy od lékaře vyžádat lékařskou zprávu, kterou si společně se všemi účty pečlivě uschovejte. Jaké údaje bych měl/a znát, když kontaktuji asistenční službu? Operátor se Vás bude ptát na následující informace: jméno a příjmení, resp. jméno a příjemní majitele účtu, číslo pojištění, číslo rámcové pojistné smlouvy (č. MMB-TRAVEL 1/2016). Tyto informace jsou uvedeny na kartičce cestovního pojištění. Pro další identifikaci může dojít i k ověření data narození. Operátor bude potřebovat i Vaše telefonní číslo, na kterém jste k zastižení. Vztahuje se balíček Family skutečně na všechny členy mé domácnosti? Pojištěnými mohou být rodiče, děti, sourozenci, manžel, manželka, druh, družka a registrovaní partneři za podmínky, že mají trvalé bydliště na území stejného státu jako pojištěný. Pojištění se však nevztahuje na osoby starší 75 let. Kde pojištění platí? Pojištění je platné na celém geografickém území Evropy. V případě, že jsem zavinil škodu, mohu uznat svoji odpovědnost nebo se například dohodnout na odškodnění? NE. Pojištěný nesmí bez předchozího písemného souhlasu administrátora pojistných událostí učinit jakýkoli úkon, kterým by uznával svoji odpovědnost, nebo uznat nebo smírně vyřešit jakýkoli nárok na náhradu škody, včetně nároku na náhradu nákladů souvisejících s uplatněním nároku z odpovědnosti za škodu. 5

8 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. MMB-TRAVEL 1/2016 uzavřená mezi společnostmi MONETA Money Bank, a.s. dále jen pojistník se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 Michle IČO: , DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č zastoupená: Tomášem Spurným, předsedou představenstva, a Janem Novotným, členem představenstva jako pojistník na straně jedné a BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. dále jen pojistitel se sídlem: Plzeňská 3217/16, Praha 5 Smíchov IČO: , DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4327 zastoupená: Tomášem Kadlecem, předsedou představenstva, a Martinem Steinerem, místopředsedou představenstva jako pojistitel na straně druhé. Obsah smlouvy Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Úvodní ustanovení Výklad pojmů Soubor pojištění a jeho varianty Vznik pojištění, pojistná doba, pojistné období, počátek a konec pojištění, účinnost pojištění, změna a zánik pojištění Pojistné Pojistná událost a pojistné plnění Podmínky pro likvidaci pojistné události Závěrečná ustanovení Příloha Příloha I: Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2016 6

9 Článek 1 Úvodní ustanovení Cestovní pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník touto smlouvou, se řídí ustanoveními této smlouvy, Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění č. 2/2016, které tvoří přílohu č. I této smlouvy (dále jen všeobecné pojistné podmínky ), zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České Republiky. Článek 2 Výklad pojmů Pro účely této smlouvy se dílčí pojmy, které nejsou vymezeny ve všeobecných pojistných podmínkách, vymezují takto: 2.1. Administrátor pojistných událostí Europ Assistance, s.r.o. se sídlem Na Pankráci 1658/121, Praha 4, Česká republika, IČO: , která z pověření pojistitele a jeho jménem a na jeho účet provádí správu, šetření a vyřizování škodných událostí a poskytuje oprávněným osobám pojistné plnění a asistenční služby Dispozice smlouva, která je součástí Smlouvy o bankovních produktech a službách a která obsahuje konkrétní sjednané parametry jednotlivých produktů a služeb Internet banka produkt přímého bankovnictví, jehož podmínky jsou stanoveny v tzv. produktových podmínkách a smluvní dokumentaci pojistníka, prostřednictvím kterého je klient pojistníka oprávněn provádět platební transakce a další pojistníkem uveřejněné či v obchodních podmínkách stanovené tzv. aktivní operace Pojistitel BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., IČO: , která s pojistníkem uzavřela tuto smlouvu Pojistník MONETA Money Bank, a.s., IČO: , která s pojistitelem uzavřela tuto smlouvu Pojištěný fyzická osoba, na jejíž život, zdraví nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje Smlouva o bankovních produktech a službách smlouva, uzavřená mezi pojistníkem a jeho klientem, která stanoví práva a povinnosti stran při sjednávání a užívání bankovních produktů a služeb. Článek 3 Soubor pojištění a jeho varianty 3.1. Na základě této smlouvy se sjednává cestovní pojištění s územní platností omezenou na území Evropy, které tvoří soubor pojištění složený z druhů pojištění uvedených v čl. 3.2 této smlouvy. Cestovní pojištění lze sjednat ve variantě SINGLE pojištění se vztahuje pouze na osobu, která přistoupila k pojištění, anebo FAMILY pojištění se vztahuje na osobu, která přistoupila k pojištění, a její rodinné příslušníky ve věku mladším 75 let, pokud cestují společně s ní. Varianty pojištění se od sebe dále odlišují výší limitů pojistného plnění k jednotlivým druhům pojištění resp. výší sublimitů pro dílčí pojistná plnění Skladba souboru pojištění CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ SINGLE FAMILY Druh pojištění /předmět sublimitu/ Pojistná částka nebo limit /sublimit/ pojistného plnění Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb Kč Kč Sublimit pro akutní zubní ošetření Kč Kč Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby Kč Kč Sublimit pro pojistné plnění za 1 zavazadlo Kč Kč Sublimit pro pojistné plnění za 1 věc Kč Kč 7

10 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ SINGLE FAMILY Pojištění odpovědnosti za škodu Kč Kč Pojištění doprovodu (přivolané osoby) Kč Kč Sublimit pro pojistné plnění poskytnuté za jeden den Kč Kč Pojištění pro případ smrti v důsledku úrazu Kč Kč Pojištění pro případ trvalé invalidity v důsledku úrazu Kč Kč Pojištění zpoždění nebo zrušení letu (po 3. celé hodině) Kč Kč Sublimit pro plnění poskytnuté za jednu hodinu Kč Kč Pojištění zpoždění zavazadel během letecké přepravy Kč Kč Sublimit pro plnění poskytnuté za jednu hodinu Kč Kč Pojištění zrušení cesty Kč Kč 3.3. Pro variantu FAMILY platí, že příslušný limit pojistného plnění je i v případě více rodinných příslušníků osoby, která přistoupila k pojištění, konstantní. Pojistná částka se s počtem spolucestujících nenavyšuje a limity pojistného plnění platí společně pro všechny pojištěné osoby, není-li dále uvedeno jinak Rozsah jednotlivých pojištění sjednaných v rámci souboru cestovního pojištění a specifické výluky z jednotlivých pojištění jsou uvedeny ve zvláštní části všeobecných pojistných podmínek Pojištění pro případ zpoždění nebo zrušení letu a pojištění pro případ zpoždění zavazadel se sjednává s časovou spoluúčastí v délce trvání 3 hodiny Pojištění pro případ zrušení cesty se sjednává se spoluúčastí ve výši 20% nevratných nákladů vzniklých pojistnou událostí. Článek 4 Vznik pojištění, pojistná doba, pojistné období, počátek a konec pojištění, účinnost pojištění, změna a zánik pojištění 4.1. Vznik pojištění K pojištění v jedné ze zvolených variant může přistoupit pouze zájemce o pojištění, fyzická osoba ve věku od 18 do 70 let, který je majitelem běžného účtu vedeného u pojistníka, ze kterého bude placena úhrada za pojištění Pojistník je povinen poskytnout zájemci o pojištění v dostatečném předstihu před přistoupením k pojištění tuto smlouvu a všeobecné pojistné podmínky a umožnit mu se s nimi seznámit Pojištění vznikne, pokud zájemce o pojištění, který splňuje podmínky stanovené v čl , vyjádří souhlas s pojištěním dle této smlouvy a VPP ve zvolené variantě SINGLE anebo FAMILY písemně prostřednictvím vlastnoručně podepsaného souhlasu s pojištěním a Dispozice, která obsahuje článek Cestovní pojištění, v listinné podobě, nebo elektronicky prostřednictvím elektronicky podepsaného souhlasu s pojištěním a článku Parametry - Cestovní pojištění, který je součástí Dispozice, učiněného prostřednictvím Internet banky, nebo ústně vyjádřením své výslovné vůle být pojištěn dle této smlouvy a VPP a vyslovením souhlasu s pojištěním a článku Parametry - Cestovní pojištění, který je součástí Dispozice, prostřednictvím telefonu, pokud současně souhlasil, že na základě ústní dohody dochází ke změně Dispozice a přidává se článek Cestovní pojištění a že aktuální znění Dispozice v písemné podobě obdrží od pojistníka. 8

11 Pojištění nevznikne, pokud zájemce o pojištění již k pojištění dle této smlouvy v minulosti přistoupil a toto dříve sjednané pojištění nezaniklo Pro vyloučení pochybností se stanoví, že vyjádřením souhlasu pojištěného s pojištěním je dán pojistný zájem pojistníka na pojištění dle této smlouvy ve smyslu 2762 občanského zákoníku Pojistná doba a pojistné období Pojištění se sjednává na dobu neurčitou Pojistné období je kalendářní měsíc vyjma prvního a posledního pojistného období. První pojistné období začíná dnem počátku pojištění a končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastal počátek pojištění. Poslední pojistné období začíná prvním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nastala skutečnost, se kterou tato smlouva, Všeobecné pojistné podmínky či právní předpis spojuje zánik pojištění, a končí zánikem pojištění Počátek a konec pojištění, účinnost pojištění Počátek pojištění se stanoví na 00:00 hod dne bezprostředně následujícího po dni, ve kterém pojištění vzniklo Konec pojištění se stanoví na 23:59 hodin dne, ve kterém došlo ke zrušení běžného účtu vedeného u pojistníka, ze kterého je placena úhrada za pojištění, anebo dne zániku pojištění dle čl. 4.5 této smlouvy Okamžik počátku a konce účinnosti pojištění, tj. doby, po kterou je poskytována pojistná ochrana, je stanoven podle okamžiku překročení státní hranice České republiky a blíže vymezen v pojistných podmínkách. Pojištění je účinné nejdéle 90 bezprostředně po sobě následujících dní Podmínkou účinnosti pojištění je skutečnost, že se zájemce o pojištění v okamžiku vzniku pojištění dle čl. 4.1 této smlouvy vyskytuje na území České republiky. Při sjednání pojištění ze zahraničí se pojištění na danou zahraniční cestu nevztahuje Změna pojištění Pojištěný, který přistoupil k pojištění, je oprávněn některým ze způsobů uvedených v čl jednostranným právním jednáním změnit variantu pojištění. Ke změně varianty pojištění dochází vždy ke konci pojistného období, ve kterém byla pojištěným provedena, s účinností od následujícího pojistného období Změna varianty pojištění je účinná od prvního dne kalendářního měsíce, který bezprostředně následuje po měsíci, v jehož průběhu byla změna varianty pojištění provedena Změnu varianty pojištění nelze platně provést v době, kdy se pojištěný, který přistoupil k pojištění, vyskytuje mimo území České republiky Zánik pojištění Pojištění zaniká Z objektivních důvodů dnem smrti pojištěného, který přistoupil k pojištění; posledním dnem kalendářního roku, ve kterém pojištěný, který přistoupil k pojištění, dovršil 75 let věku Právním jednáním pojištěného, který přistoupil k pojištění výpovědí Smlouvy o bankovních produktech a službách, na základě které je veden běžný účet, ze kterého je placena úhrada za pojištění; Pojištění v takovém případě zaniká dnem doručení výpovědi; odstoupením pojištěného ve lhůtě 14 dnů od přistoupení k pojištění, pokud byl k přistoupení k pojištění využit prostředek komunikace na dálku; Odstoupení se podává v písemné formě na adresu pojistníka a pro dodržení uvedené lhůty postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před jejím uplynutím. Včasným odstoupením od pojištění se pojištění ke dni odstoupení zrušuje a Pojistitel má právo na poměrnou část pojistného za dobu, po kterou poskytoval pojistnou ochranu; projevením nesouhlasu s úpravou výše úhrady za pojištění vyvolanou úpravou výše pojistného ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se o úpravě výše úhrady za pojištění dozvěděl; Pojištění v takovém případě zaniká uplynutím pojistného období, na které byla úhrada za pojištění zaplacena. 9

12 Právním jednáním pojistníka projevením nesouhlasu s úpravou výše pojistného ze strany pojistitele ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se o úpravě výše pojistného dozvěděl; Pojištění v takovém případě zaniká uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno; jednostranným ukončením pojištění z důvodu prodlení pojištěného, který přistoupil k pojištění, s úhradou za pojištění nejméně ve dvou po sobě následujících měsících. Pojištění v takovém případě zaniká k poslednímu dni pojistného období, ve kterém bylo klientovi doručeno oznámení pojistníka o ukončení pojištění; v případě pochybností o doručení, bylo-li oznámení odeslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, se má za to, že oznámení pojištěnému došlo třetí pracovní den po odeslání Dohodou mezi pojištěným, který přistoupil k pojištění, a pojistníkem; Dohoda musí být uzavřena v písemné formě současně se změnou Dispozice, anebo v ústní formě prostřednictvím telefonu za předpokladu jednoznačné identifikace stran a uchování záznamu projevu jejich vůle o ukončení pojištění, a za předpokladu, že pojistník a pojištěný klient pojistníka současně odsouhlasili, že na základě ústní dohody dochází ke změně Dispozice a ruší se článek Cestovní pojištění a že aktuální znění Dispozice v písemné listinné podobě obdrží pojištěný od pojistníka; Nebylo-li ujednáno jinak, pojištění zaniká dnem uzavření dohody Dohodou mezi pojistitelem a pojistníkem; Dohoda musí být uzavřena v písemné formě a stanovit okamžik zániku pojištění a způsob vzájemného vyrovnání závazků Z dalších důvodů uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách a občanském zákoníku. Článek 5 Pojistné 5.1. Výše běžného měsíčního pojistného za cestovní pojištění činí ve variantě SINGLE částku 45,- Kč a ve variantě FAMILY částku 69,- Kč Pojistník je povinen uhradit pojistné v české měně za každé jednotlivé pojištění dle této smlouvy na účet pojistitele nejpozději do 18. dne kalendářního měsíce následujícího po pojistném období, za které je pojistné placeno. Pojistitel má právo na příslušné pojistné za každé jednotlivé pojistné období bez ohledu na skutečnou délku trvání takového jednotlivého pojistného období Pojistitel je oprávněn upravit výši běžného pojistného na další pojistné období v případech stanovených v pojistných podmínkách. Upraví-li pojistitel výši pojistného, sdělí pojistníkovi důvod úpravy a upravenou výši pojistného nejpozději tři měsíce přede dnem splatnosti pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit Pojistník přenáší náklady vynaložené na pojistné za každé jednotlivé pojištění na pojištěného, který přistoupil k pojištění, ve formě úhrady za pojištění, která je účtována k tíži běžného účtu pojištěného, který za tímto účelem uvedl v Dispozici. Dojde-li k úpravě výše běžného pojistného pojistitelem dle čl. 5.3 této smlouvy, je pojistník oprávněn obdobným postupem upravit výši úhrady za pojištění účtované pojištěnému za podmínky, že mu sdělí důvod úpravy a upravenou výši úhrady za pojištění nejpozději dva měsíce přede dnem splatnosti úhrady za pojištění za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Článek 6 Pojistná událost a pojistné plnění 6.1. Pojistnou událostí je vznik jedné nebo více událostí z pojištění obsaženého v rámci souboru pojištění dle čl. 3.2 této smlouvy, která je definována touto smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami za podmínky, že cesta do zahraničí z České republiky netrvala déle než 90 po sobě jdoucích kalendářních dní V případě pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnění do výše pojistné částky nebo limitu pojistného plnění, které jsou stanoveny v čl. 3.2 této smlouvy. Pojistné částky nebo limity pojistného plnění jsou stanoveny pro jednu pojistnou událost. 10

13 6.3. Definice pojistných událostí z jednotlivých druhů pojištění jsou uvedeny ve zvláštní části všeobecných pojistných podmínek. Článek 7 Podmínky pro likvidaci pojistné události 7.1. Pojištěný, kterému nastala škodná událost, a v případě smrti pojištěného osoba nebo osoby určené způsobem dle 2831 občanského zákoníku, je povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat administrátora pojistných událostí na telefonním čísle a oznámit mu, že nastala škodná událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu této události, a postupovat v souladu s pojistnou smlouvou, všeobecnými pojistnými podmínkami, občanským zákoníkem a pokyny administrátora. Za tímto účelem je povinen bez zbytečného odkladu poskytnout pojistiteli prostřednictvím administrátora vyplněný formulář Oznámení pojistné události a následující prvotní doklady nezbytné pro posouzení nároku na pojistné plnění: V případě pojistné události z pojištění léčebných výloh originál nebo ověřenou kopii lékařské zprávy; originál nebo ověřenou kopii cestovní smlouvy (je-li k dispozici); originály nebo ověřené kopie účtů za léky nebo za lékařské ošetření případně originály nebo ověřené kopie dalších relevantních účtů včetně dokladu o úhradě; v případě události šetřené policií kopii policejní zprávy V případě pojistné události z pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby originál letenky a zavazadlového lístku (pokud se jedná o leteckou přepravu); nebo originál nebo ověřenou kopii potvrzení dopravce (P.I.R.) (pokud se jedná o organizovaný zájezd nebo cestu hromadnou dopravou); nebo originál dokladu o doručení zavazadla; originály dokladů o nákupu věcí a originály dokladů o jejich zaplacení; v případě krádeže zavazadel z vozidla: originál dokladu o opravě poškozené části vozidla V případě pojistné události z ostatních druhů pojištění relevantní doklady prokazující předmětnou pojistnou událost, event. doklady požadované pojistitelem nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění Pojistitel si vyhrazuje právo požadovat i jiné než výše uvedené doklady, které považuje za potřebné, a dále sám přezkoumávat skutečnosti či žádat pojištěného, aby se podrobil lékařské prohlídce či lékařskému vyšetření, které pojistitel považuje za nutné ke zjištění své povinnosti plnit. Lékařské prohlídky či vyšetření, jakož i předložení dokladů či jiných dokumentů, bude v takovém případě provedeno na náklady pojistitele Další potřebné šetření, jehož účelem je zjistit nebo přezkoumat skutečnosti důležité pro posouzení vzniku pojistné události a stanovení výše pojistného plnění, je pojistitel povinen a zároveň oprávněn provádět přímo s pojištěným nebo s jeho právním nástupcem, oznamovatelem pojistné události, popřípadě s osobami určenými způsobem uvedeným v 2831 občanského zákoníku. Tyto osoby jsou povinny poskytnout pojistiteli v průběhu šetření součinnost. Článek 8 Závěrečná ustanovení 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Je uzavírána na dobu určitou s účinností od do Nesdělí-li jedna ze smluvních stran druhé smluvní straně nejpozději šest měsíců před koncem účinnosti této smlouvy, že nemá zájem na jejím dalším pokračování, bude účinnost této smlouvy automaticky prodloužena o jeden rok, a to i opakovaně. Takové sdělení musí být učiněno v písemné formě a odesláno doporučeně s využitím provozovatele poštovních služeb. 11

14 8.2. Ukončením trvání a účinnosti této smlouvy dojde k ukončení možnosti nabízet a sjednávat nová pojištění dle této smlouvy. Dle výslovné dohody stran ukončením trvání a účinnosti této smlouvy nezanikají práva a povinnosti smluvních stran z jednotlivých pojištění vzniklých dle této smlouvy do posledního dne trvání této smlouvy a trvají až do doby sjednaného zániku pojištění v souladu s ustanovením čl. 4.5 této smlouvy, přičemž se práva a závazky účastníků pojištění řídí nadále touto smlouvou Ukončení či zánik jednotlivého či jednotlivých pojištění vzniklých na základě této smlouvy nemá vliv na trvání této smlouvy, jakož i na platnost ostatních pojištění vzniklých na základě této smlouvy Žádná smluvní strana není oprávněna převést svá práva a povinnosti z této pojistné smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2016, které tvoří přílohu I této smlouvy. V případě rozporu mezi textem této smlouvy a Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění č. 2/2016 má přednost text této smlouvy Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou stran Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a případné spory vzniklé z této pojistné smlouvy rozhodují soudy České republiky Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné právní síly, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. 12

15 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ č. 2/2016 A) OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Pro soukromé cestovní pojištění, které sjednává BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., se sídlem Plzeňská 3217/16, Praha 5 Smíchov, Česká republika, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka č (dále jen pojistitel ), a pojistník, platí ustanovení pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistitelem a pojistníkem, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2016 (dále jen pojistné podmínky ), a dále příslušná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), jakož i další obecně závazné právní předpisy České republiky. Článek 2 Výklad pojmů 2.1. Administrátor pojistných událostí pojistitel nebo osoba písemně určená pojistitelem pro správu, šetření a vyřizování škodních událostí, jakož i další administrativy, např. organizování a poskytování asistenčních služeb Akutní onemocnění náhlé onemocnění vzniklé za trvání cesty, rychle probíhající onemocnění, které ohrožuje zdraví nebo život pojištěného a které vyžaduje nutné a neodkladné léčení Asistenční služba pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou během pojištěné cesty v důsledku škodní události do nesnází. Asistenční službu zajišťuje administrátor pojistných událostí Cesta doprava z České republiky do zahraničí a zpět a na ni navazující pobyt mimo území České republiky, uskutečněná za trvání cestovního pojištění Časová cena cena, která se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení nebo zhodnocení opravou nebo jiným způsobem Hospitalizace přijetí pojištěného na lůžkové oddělení nemocnice na dobu nejméně 24 hodin pro účely neodkladné léčby pojištěného Léčebné výlohy náklady na zdravotnický materiál, ošetření a jiné lékařské služby, které jsou z lékařského hlediska nezbytné pro léčení pojištěného a jsou přiměřené a obvyklé v místě a době pojistné události Limit pojistného plnění částka uvedená v pojistné smlouvě, která je horní hranicí pojistného plnění Nemoc náhodná porucha tělesného nebo duševního zdraví pojištěného, která nastala v průběhu trvání cesty a která není v příčinné souvislosti s poruchou tělesného nebo duševního zdraví pojištěného, v souvislosti s kterým byla pojištěnému již před vznikem cesty doporučena nebo poskytnuta lékařská péče a za podmínky, že pojištěný prokazatelně vyhledal lékařskou pomoc v době trvání cesty Nemocnice zdravotnické zařízení s licencí provozovat lékařskou činnost poskytující ambulantní a lůžkovou základní a specializovanou péči Nebezpečný sport horolezectví, vysokohorská turistika nad m. n. m., alpské lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a tratě, sportování v extrémních podmínkách a terénech, motoristické sporty, cyklistika (vyjma cyklostezek), sjezdy na horském kole, skialpinismus, rafting a sjíždění divokých řek (nad stupeň WW II dle alpské klasifikace), canyoning, skateboarding, bungee jumping, adrenalinové sporty a aktivity a jiné sportovní aktivity a činnosti obdobné rizikovosti Obmyšlená osoba osoba určená způsobem dle ust a násl. občanského zákoníku, které vznikne právo na pojistné plnění v případě pojistné události smrti pojištěného. V případě, že tyto pojistné podmínky hovoří o oprávněné osobě, má se jí na mysli i obmyšlená osoba, plyne-li 13

16 to z povahy pojištění a jednotlivého ustanovení, a to i když není obmyšlená osoba výslovně v konkrétním ustanovení zmíněna. Zejména pak povinnosti stanovené pro oprávněnou osobu se týkají i obmyšlené osoby Oceňovací tabulky tabulky, na základě kterých se stanovuje výše pojistného plnění pro jednotlivé následky pojistné události; oceňovací tabulky jsou nedílnou součástí těchto pojistných podmínek Odůvodněné a nezbytné náklady náklady na nákup nejnutnějšího ošacení a hygienických potřeb, náklady na přepravu mezi letištěm a místem náhradního ubytování zajištěného leteckou společností a náklady na nezbytné telefonické hovory s administrátorem Oprávněná osoba osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou je pojištěný, není-li stanoveno zákonem, pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou jinak Pojištěný fyzická osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se cestovní pojištění vztahuje Pojistník osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu a je povinna platit pojistné Pojistná částka částka uvedená v pojistné smlouvě, které je horní hranicí pojistného plnění Pojistná doba doba, na kterou bylo cestovní pojištění sjednáno Pojistná událost nahodilá událost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění v souladu s pojistnou smlouvou a těmito pojistnými podmínkami Pojistné plnění částka, která je podle pojistné smlouvy vyplacena oprávněné nebo obmyšlené osobě, nastane-li pojistná událost Pojistný zájem oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události Pojištění obnosové pojištění, jehož účelem je získání určené částky, kterou má v případě pojistné události pojistitel vyplatit Pojištění škodové pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události Profesionální sport výkon takové sportovní činnosti, která je prováděna za úplatu na základě smlouvy se sportovní organizací, anebo která je jediným, hlavním, podstatným nebo převážným zdrojem příjmu sportovce Přiměřené cestovní výdaje náklady na pořízení letenky ekonomickou třídou, železniční jízdenky první třídou, autobusové jízdenky nebo náklady na pohonné hmoty pro osobní automobil, přičemž rozhodnutí o způsobu dopravy náleží pojistiteli nebo administrátorovi pojistných událostí s přihlédnutím ke všem okolnostem Rizikový sport přístrojové potápění, speleologie, mořský rybolov, parašutismus, rafting a sjíždění divokých řek (do stupně WW II dle alpské klasifikace), vysokohorská turistika od m. n. m. do m. n. m. a jiné sportovní aktivity a činnosti srovnatelné rizikovosti Rodinný příslušník rodiče, děti, sourozenci, manžel, manželka, registrovaný partner/partnerka, druh či družka žijící ve společné domácnosti, pokud mají trvalý pobyt na území téhož státu jako pojištěný a nemají pobyt v místě cesty Spoluúčast částka stanovená v pojistné smlouvě, o kterou se snižuje pojistné plnění v případě pojistné události nebo doba stanovená v pojistné smlouvě vyjádřená ve dnech nebo hodinách, za kterou nenáleží pojistné plnění Stabilizované chronické onemocnění nemoc, která sice existovala ke dni vzniku pojištění, avšak její stav během 12 měsíců před odjezdem pojištěného na cestu nenasvědčoval tomu, že by v průběhu cesty nastala potřeba vyhledat lékaře Škodní událost událost, ze které vznikla škoda nebo újma a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění Trvalá invalidita tělesné poškození pojištěného v důsledku úrazu nebo nemoci, které mu definitivně znemožňuje provádět jakoukoliv činnost, jež by mu zajišťovala příjem, mzdu, výdělek nebo zisk. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění pro případ trvalého tělesného poškození je vystavení lékařského osvědčení o trvalém tělesném poškození a ustálení následků úrazu Turistická cesta značená cesta určená pro pěší turistiku. 14

17 2.34. Úraz neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání cesty a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. Za působení zevních sil se považuje i utonutí, zásah blesku či elektrického proudu, působení vysokých nebo nízkých vnějších teplot, plynů, par a jedovatých látek, pokud splňují výše uvedené podmínky; z pojištění jsou vyloučena tělesná poškození zapříčiněná již dříve existujícími úrazy nebo nemocemi a dále jakékoli nemoci, včetně projevení se či zhoršení již dříve existující nemoci v důsledku úrazu, záchvaty, duševní poruchy a změny psychického stavu, bez ohledu na to, čím byly způsobeny Vážný úraz nebo nemoc úraz nebo nemoc označená lékařem jako ohrožující na životě Věcná škoda škoda způsobená fyzickou ztrátou, odcizením, poškozením nebo zničením hmotného majetku Veřejný dopravce osoba provozující přepravu (veřejnou i soukromou) cestujících za úhradu v rámci příslušného povolení Zavazadlo zavazadlo s pevným uzavíratelným obalem, ve kterém jsou přepravovány osobní věci pojištěného nebo spolucestujících Ztráta v souvislosti s končetinou nebo orgánem se za ztrátu považuje jeho fyzická ztráta nebo trvalá ztráta funkčnosti; za ztrátu oka se považuje úplná a neobnovitelná ztráta zraku jako stav, kdy po rekonvalescenci stupeň zraku nepřesáhne 3/60 Snellovy stupnice; za ztrátu sluchu nebo řeči se považuje celková nebo neobnovitelná ztráta sluchu nebo řeči. Pro výklad obsahu těchto pojistných podmínek není rozhodující, zda jsou vymezené pojmy užívané s velkým či malým počátečním písmenem. Článek 3 Druhy pojištění 3.1. V rámci cestovního pojištění je možné sjednat všechny nebo některé následující druhy pojištění, které jsou podrobně upraveny dále: pojištění léčebných výloh v zahraničí a asistenčních služeb (pojištění škodové); pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby (pojištění škodové); pojištění odpovědnosti za škody (pojištění škodové); pojištění právní pomoci a kauce pro případ dopravní nehody v zahraničí (pojištění škodové); pojištění doprovodu/přivolané osoby (pojištění škodové); pojištění pro případ smrti v důsledku úrazu (pojištění obnosové); pojištění pro případ trvalé invalidity v důsledku úrazu (pojištění obnosové); pojištění zpoždění zavazadel během letecké dopravy (pojištění škodové); pojištění zpoždění letu (pojištění škodové); pojištění náhradního pracovníka (pojištění škodové); pojištění zrušení cesty (pojištění škodové); pojištění přerušení cesty (pojištění škodové); pojištění denních dávek pro případ hospitalizace v důsledku úrazu nebo nemoci (pojištění obnosové); pojištění ztráty a odcizení cestovních dokladů (pojištění škodové). Článek 4 Vznik a účinnost pojištění 4.1. Pojištění vzniká pro každou osobu za podmínek uvedených v pojistné smlouvě Pojištění je účinné okamžikem překročení státní hranice České republiky, resp. v případě pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb, pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby, pojištění pro případ smrti, trvalé invalidity a hospitalizace okamžikem odbavení pojištěného na letišti při odletu z České republiky. Konec účinnosti cestovního pojištění se stanoví na okamžik překročení státní hranice směrem do České republiky, resp. v případě pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb, pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby, pojištění pro případ smrti, trvalé invalidity a hospitalizace okamžikem odbavení pojištěného na letišti při odletu z České republiky okamžikem odbavení pojištěného na letišti při příletu do České republiky V pojistné smlouvě může být ujednáno omezení délky pobytu v zahraničí pro jednotlivé výjezdy. 15

18 Článek 5 Změny pojištění 5.1. Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu pojištění již sjednaného, stává se taková změna pojištění účinná dohodnutým dnem, nejdříve však od hodin dne následujícího po uzavření dohody o takové změně, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Článek 6 Pojistná smlouva 6.1. Pojistná smlouva, jakož i její případné změny, musí mít písemnou formu a její nedílnou součástí jsou pojistné podmínky Pojistník a pojištěný jsou povinni odpovědět pravdivě a úplně na všechny dotazy pojistitele týkající se sjednávaného cestovního pojištění. To platí též, jde-li o změnu cestovního pojištění. Stejnou povinnost má pojistitel vůči pojistníkovi a pojištěnému. Článek 7 Zpracování osobních údajů pojištěného, souhlas se zpracováním citlivých osobních údajů 7.1. Pojistitel pro účely výkonu pojišťovací činnosti a plnění práv a povinností z pojistné smlouvy zpracovává osobní údaje subjektů údajů fyzických osob, kterými jsou pojištěný, oprávněná osoba, obmyšlená osoba a další osoby, např. jejich zmocněnci nebo zájemci o pojištění. Osobními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa a další informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů sdělené v souvislosti s pojištěním nebo škodní událostí Pojistitel získává osobní údaje přímo od subjektů údajů, prostřednictvím pojistníka nebo dalších osob, které se podílejí na distribuci pojištění. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné Pojistitel zpracovává osobní údaje jako jejich správce ručně i automatizovaně. Osobní údaje zpracovávají též smluvní partneři pojistitele (např. pojistník, administrátor pojistných událostí, zajistitel nebo poskytovatelé asistenčních služeb) jako jejich zpracovatelé nebo osoby pověřené zpracováním. Vedle toho mohou být osobní údaje zpřístupněny mateřské společnosti pojistitele BNP Paribas Cardif a subjektům oprávněným požadovat jejich zpřístupnění podle zvláštních právních předpisů. Zpracování osobních údajů je realizováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce i zpracovatelé při něm dbají zejména na jejich řádné zabezpečení a na to, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech a byl chráněn před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností z pojištění respektive po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů Subjekt údajů, který osobní údaje poskytl, je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit správci jakoukoli změnu osobních údajů Subjekt údajů je oprávněn žádat od správce nebo zpracovatelů poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Ti jsou povinni jeho žádosti vyhovět, mohou však požadovat úhradu nákladů, které jim s poskytnutím informace vzniknou Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požadovat po správci nebo zpracovateli vysvětlení a nápravu spočívající v odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Může se též obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů a v případě vzniku jiné než majetkové újmy se domáhat její náhrady prostřednictvím žaloby na ochranu osobnosti. 16

19 7.7. Pojištěný souhlasí, aby pro účely výkonu pojišťovací činnosti a plnění práv a povinností z pojistné smlouvy pojistitel nebo jím pověřený provozovatel zdravotnického zařízení zjišťovali, získávali a zpracovávali informace a údaje o jeho zdravotním stavu včetně případné příčiny jeho smrti. Pojištěný je oprávněn souhlas se zpracováním těchto citlivých osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu zaniká povinnost pojistitele provést šetření škodní respektive pojistné události a poskytnout pojistné plnění. Článek 8 Pojistné 8.1. Výše a splatnost pojistného se určují podle sazeb pro jednotlivá pojištění a jsou uvedeny v pojistné smlouvě Pro pojištění sjednaná na dobu delší než 5 let, může pojistitel provést zvýšení pojistného, bude-li Českým statistickým úřadem vyhlášena míra inflace za uplynulý kalendářní rok vyšší než 5 %, a to v souladu s dosaženou mírou inflace Pojistitel je dále oprávněn upravit výši pojistného v souvislosti se změnami vstupních parametrů důležitých pro stanovení výše pojistného, jako např. průměrná výše výplaty pojistného plnění, průměrná pravděpodobnost vzniku pojistné události, průměrná délka trvání cestovního pojištění, negativní škodní průběh apod., a dále v případě, že pojistné není dostatečné k zabezpečení trvalé splnitelnosti závazků pojistitele z pojišťovací činnosti Změnu pojistného je pojistitel povinen v souladu s občanským zákoníkem oznámit nejdéle 2 měsíce před splatností pojistného za měsíc, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud pojistník se změnou výše pojistného nesouhlasí, a svůj nesouhlas uplatní do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně dozvěděl, pak soukromé pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li dohodnuto jinak Pojistné se platí buď najednou za celou dobu pojištění (jednorázové pojistné) nebo za dohodnutá pojistná období (běžné pojistné) Pojistitel má právo na pojistné za každého pojištěného za dobu trvání pojištění v souladu s ust občanského zákoníku. Pojistitel má právo na plnou výši pojistného bez ohledu na délku pojistného období Neuhrazením pojistného se cestovní pojištění nepřerušuje Je-li pojistné hrazeno prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je pojistné uhrazeno připsáním částky na účet pojistitele Cestovní pojištění jednotlivého pojištěného zaniká marným uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části doručené pojistníkovi v souladu s ust občanského zákoníku Pojistitel je oprávněn odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění. Článek 9 Pojistná událost 9.1. Pojistnou událostí se rozumí všechny nebo některé skutečnosti vyjmenované v dalších článcích těchto pojistných podmínek a v pojistné smlouvě, ke kterým dojde během pojistné doby a které jsou dle ustanovení pojistné smlouvy a těchto pojistných podmínek pojistnou událostí Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou mimo území České republiky a mimo území státu, jehož je pojištěný státním příslušníkem nebo na jehož území má trvalý pobyt, vyjma případů, kdy je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění. Pojistná smlouva může stanovit územní omezení, tedy stanovit, na jaká území se pojištění nevztahuje Oprávněná osoba, pojištěný a v případě škodní události smrti pojištěného osoba určená způsobem dle ust a násl. občanského zákoníku, resp. osoba, která se pokládá za oprávněnou osobu, jsou povinni bez zbytečného odkladu kontaktovat administrátora pojistných událostí a oznámit mu, že nastala škodní událost, podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu této události, předložit k tomu potřebné a požadované doklady pro šetření a likvidaci pojistné události a posouzení vzniku nároku na pojistné plnění a postupovat v souladu s pojistnou smlouvou, občanským zákoníkem, těmito pojistnými podmínkami a pokyny administrátora. 17

20 9.4. Administrátor pojistných událostí dle typu a rozsahu škodní události a přijatých informací sdělí oznamovateli pokyny k dalším krokům. Oznamovatel je povinen postupovat dle pokynů administrátora pojistných událostí Pro zjištění rozsahu povinnosti plnit může administrátor pojistných událostí požadovat další nutné doklady a sám provádět další potřebná šetření Doklady prokazující vznik pojistné události, které jsou předloženy administrátorovi pojistných událostí, musí být vystaveny podle českého práva a v originále. Doklady, které jsou vystaveny podle cizího práva, může administrátor pojistných událostí uznat jako prokazující vznik pojistné události, jestliže z jejich obsahu nesporně vyplývá, že pojistná událost skutečně nastala. Nejsou-li doklady prokazující vznik pojistné události předložené pojistiteli vystaveny podle českého práva a pojistitel je neuzná jako prokazující vznik pojistné události, má se za to, že pojistná událost nenastala Doklady prokazující vznik a rozsah pojistné události musí být předloženy v českém jazyce, případně v německém nebo anglickém jazyce. V případě, že ke škodní události došlo v zahraničí a doklad není v německém nebo anglickém jazyce, je oprávněná osoba, resp. oznamovatel, povinna dodat doklad s překladem do českého jazyka, přičemž si administrátor pojistných událostí může vyžádat i úředně ověřený překlad Vznik a trvání pojistné události nemá vliv na povinnost pojistníka platit pojistné, nezaniklo-li pojištění Na pojistnou událost se může vztahovat spoluúčast oprávněné osoby ve výši stanovené pojistnou smlouvou nebo pojistnými podmínkami Pojistná smlouva může stanovit maximální počet pojistných událostí za stanovené časové období Pojištěný, oznamovatel, oprávněná osoba nebo osoba, která se za oprávněnou považuje, jsou povinni chovat se tak, aby nedošlo ke zvětšení rozsahu škodní události. Článek 10 Rozsah a splatnost pojistného plnění V případě pojistné události plní pojistitel v souladu s pojistnou smlouvou a těmito pojistnými podmínkami do výše limitu pojistného plnění Pojistitel může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže: příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku zaviněného porušení povinnosti pravdivě a úplně zodpovědět dotazy pojistitele, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době sjednání pojištění toto pojištění neuzavřel nebo je uzavřel za jiných podmínek, nebo; došlo-li k úrazu pojištěného v souvislosti s jednáním, pro které byl uznán vinným trestným činem, nebo kterým si úmyslně ublížil na zdraví, nebo; oprávněná, resp. obmyšlená, osoba, pojištěný nebo oznamovatel, nebo osoba, která se považuje za oprávněnou, uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění dle předchozího odstavce pojištění zanikne Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění až o 50 %, došlo-li k pojistné události v důsledku úrazu, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v souladu s pojistnou smlouvou, následkem požití alkoholu nebo aplikací návykových látek nebo přípravků obsahujících návykové látky pojištěným, a okolnosti, za kterých došlo k pojistné události, to odůvodňují; jedná-li se však o pojistnou událost smrt pojištěného v důsledku úrazu, sníží pojistitel plnění jen tehdy, jestliže k tomuto úrazu došlo v souvislosti s činem pojištěného, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt. To neplatí, pokud podle věty prvé obsahovaly léky, které pojištěný užil způsobem předepsaným pojištěnému lékařem a pokud nebyl lékařem nebo výrobcem léku upozorněn, že v době aplikace těchto léků nelze vykonávat činnost, v jejímž důsledku došlo k pojistné události. 18

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif

Více

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty Cestovní pojištění Bezpečné vyhlídky na vaše cesty i pro rodinu nebo rizikové sporty platí na celém světě vždy až 90 dnů jednoduché sjednání Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo společně se

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1) Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ CZ47116102

Více

TIEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014

TIEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 TIEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TIEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO:

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ: CZ699003622 zapsána: v obchodním

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. STI 1/2014

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. STI 1/2014 STI 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. STI 1/2014 Úplné znění (Dodatek č. 1) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. STI 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Sberbank CZ, a.s. dále jen pojistník se sídlem: Praha

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8070457717 Smluvní strany, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČO: 45534306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET

I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Informace k pojištění ztráty platebních karet jsou určeny pro držitele debetních nebo kreditních karet (dále jen platební

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. č. SBS 1/2018

POJISTNÁ SMLOUVA. č. SBS 1/2018 POJISTNÁ SMLOUVA č. SBS 1/2018 POJISTNÁ SMLOUVA POJISTNÁ SMLOUVA Č. SBS 1/2018 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní a neživotní pojištění výdajů poskytované BNP Paribas Cardif Pojišťovnou,

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo

Rámcová pojistná smlouva číslo Rámcová pojistná smlouva číslo 50 998 996 00 Smluvní strany : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika IČ: 47116617 DIČ pro DPH : CZ699000955

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR STANDARD - N Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25

Více

Cestovní pojištění k Hello kreditce

Cestovní pojištění k Hello kreditce Cestovní pojištění k Hello kreditce RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TI 1/2013 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. TI 1/2013 (Cestovní pojištění) (dále jen

Více

TI 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. TI 1/2013

TI 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. TI 1/2013 TI 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. TI 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. TI 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a. s., dále jen pojistník se sídlem: Karla Engliše 5/3208,

Více

Pojistná smlouva. č. SBH 1/2017

Pojistná smlouva. č. SBH 1/2017 Pojistná smlouva č. SBH 1/2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. SBH 1/2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Více

Pojistná smlouva. č. MBH 1 / 2017

Pojistná smlouva. č. MBH 1 / 2017 Pojistná smlouva č. MBH 1 / 2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. mbh 1 / 2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif Pojišťovna,

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

Zlatá debetní karta CitiCard

Zlatá debetní karta CitiCard Citigold Zlatá debetní karta CitiCard Všestranný nástroj pro správu Vašich financí. Představujeme Vám zlatou debetní kartu CitiCard, pohodlný a bezpečný nástroj pro správu Vašich financí přinášející mnoho

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N

Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8067203414 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K BĚŽNÉMU ÚČTU

DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K BĚŽNÉMU ÚČTU DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K BĚŽNÉMU ÚČTU Říkáte si, že sjednání cestovního pojištění je již zbytečné? Opak je pravdou! Ať už plánujete aktivní, či odpočinkovou dovolenou, každá cesta přináší svá rizika.

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 3 Platnost pojištění... 3 Kdo je pojištěn... 3 Aktivace pojištění... 3 Úhradou nákladu na cestu se rozumí:... 3 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K BĚŽNÉMU ÚČTU

DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K BĚŽNÉMU ÚČTU DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K BĚŽNÉMU ÚČTU Úvod Říkáte si, že sjednání cestovního pojištění je již zbytečné? Opak je pravdou! Ať už plánujete aktivní, či odpočinkovou dovolenou, každá cesta přináší svá

Více

MBT 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBT 1/2010

MBT 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBT 1/2010 MBT 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. MBT 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. MBT 1/2010 (CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ) VE ZNĚNÍ NÁSLEDNÝCH DODATKŮ Smlouvu uzavírají společnosti: BRE Bank Spółka

Více

Skupinová pojistná smlouva č o cestovním pojištění

Skupinová pojistná smlouva č o cestovním pojištění Skupinová pojistná smlouva č. 3298900000 o cestovním pojištění Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČO: 61859869 DIČ: CZ699001273 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u

Více

Pojistná smlouva o pojištění společného lovu OPTIMUM

Pojistná smlouva o pojištění společného lovu OPTIMUM Pojistná smlouva o pojištění společného lovu OPTIMUM Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1 IČ 60192402 Spisová značka B 2224 vedená u Městského soudu

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

DODATEK č. 1 k RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č. PIPEQ 1/2014. (dále jen Dodatek )

DODATEK č. 1 k RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č. PIPEQ 1/2014. (dále jen Dodatek ) Dodatek uzavírají společnosti: DODATEK č. 1 k RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ č. PIPEQ 1/2014 (dále jen Dodatek ) Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ:

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. Příručka pro sjednání. Říjen 2018

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. Příručka pro sjednání. Říjen 2018 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Příručka pro sjednání Říjen 2018 OBSAH 1. Základní informace....................................................... 3 1.1. Individuální cestovní pojištění..................................................

Více

Pojištění osobních věcí a platební karty. Jsem zvědav, jak z tý ztracený šrajtofle páníčkovi nahraděj tu mojí fotku.

Pojištění osobních věcí a platební karty. Jsem zvědav, jak z tý ztracený šrajtofle páníčkovi nahraděj tu mojí fotku. Pojištění osobních věcí a platební karty Jsem zvědav, jak z tý ztracený šrajtofle páníčkovi nahraděj tu mojí fotku. Úvod Obáváte se vzniku škody spojené se ztrátou či odcizením osobních věcí nebo zneužití

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1 a 2)

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1 a 2) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GOLD-EQ 1/2015 ÚPLNÉ ZNĚNÍ (Dodatek č. 1 a 2) Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 IČO: 471 16 102, DIČ: CZ47116102

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 740 000 0003 (dále jen rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ:

Více

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ), pojistnou smlouvu č

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ), pojistnou smlouvu č ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard.

Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard. Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard. Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard Debetní karta CitiCard Vám nabízí volitelná pojištění, která si můžete vybrat podle toho, jak budou více vyhovovat

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY V souladu s 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále také jen Zákon ), poskytuje MetLife pojišťovna a.s. (dále také jen pojišťovna

Více

KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K BĚŽNÉMU ÚČTU Říkáte si, že sjednání cestovního pojištění je již zbytečné? Opak je pravdou! Ať už plánujete aktivní, či odpočinkovou dovolenou, každá cesta přináší svá rizika.

Více

KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K BĚŽNÉMU ÚČTU

KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K BĚŽNÉMU ÚČTU KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K BĚŽNÉMU ÚČTU Říkáte si, že sjednání cestovního pojištění je již zbytečné? Opak je pravdou! Ať už plánujete aktivní, či odpočinkovou dovolenou, každá cesta přináší svá rizika.

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s.

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s. podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Uzavření

Více

Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TutoryApp s.r.o. se sídlem Evžena Rošického 1062/3, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 06985009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. TI 1/2013 (Cestovní

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIT 2/2009

SMLOUVY/Pojistky č. CIT 2/2009 CIT 2/2009 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIT 2/2009 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIT 2/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o pojištění exponátů výstavy Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, Registrační číslo:... IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

RODINNÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K CITI ČSA KREDITNÍ KARTĚ, RODINNÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ A OSOBNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

RODINNÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K CITI ČSA KREDITNÍ KARTĚ, RODINNÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ A OSOBNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ RODINNÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K CITI ČSA KREDITNÍ KARTĚ, RODINNÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ A OSOBNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ OBSAH Pojistná smlouva/pojistka č. CIT 1/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Více

POJISTNÁ SMLOUVA Č. STEQ 1/2019 (DÁLE JEN POJISTNÁ SMLOUVA ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany:

POJISTNÁ SMLOUVA Č. STEQ 1/2019 (DÁLE JEN POJISTNÁ SMLOUVA ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: POJISTNÁ SMLOUVA Č. STEQ 1/2019 (DÁLE JEN POJISTNÁ SMLOUVA ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: 1. POJISTITEL: Pojistitel: se sídlem: IČO: 250 80 954 DIČ: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Cestovním pojištění č

Cestovním pojištění č SJNAL:. HČ: OČ: (HČ / OČ = interní evidenční číslo v ČSOB Pojišťovně a. s., členu holdingu ČSOB) Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIT 1/2009

SMLOUVY/Pojistky č. CIT 1/2009 CIT 1/2009 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIT 1/2009 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIT 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Zánik pojištění Článek 4 Změna pojištění

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Č. 1360500110

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Č. 1360500110 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Č. 1360500110 UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 492 40 480 Registrována u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012 kterou

Více

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace dlouhodobá pracovní neschopnost ztráta zaměstnání plná invalidita úmrtí PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace o pojistiteli 1. Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele Union poisťovňa, a. s.,

Více

KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K BĚŽNÉMU ÚČTU

KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K BĚŽNÉMU ÚČTU KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K BĚŽNÉMU ÚČTU Úvod Říkáte si, že sjednání cestovního pojištění je již zbytečné? Opak je pravdou! Ať už plánujete aktivní, či odpočinkovou dovolenou, každá cesta přináší

Více

Pojistná smlouva/pojistka č. CIMCGO2 1/2009 3

Pojistná smlouva/pojistka č. CIMCGO2 1/2009 3 POJIŠTĚNÍ MOBILEO Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIMCGO2 1/2009 3 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č.CIMCGO2 1/2009 Úplné znění Pojistné smlouvy /Pojistky č. CIMCGO2 1/2009 uzavřené mezi smluvními stranami

Více

Základní parametry pojištění

Základní parametry pojištění Základní parametry pojištění Smlouva vždy na dobu určitou (1 den až 365 dnů) Lze sjednat pro jednotlivce, rodinu či skupinu osob. Podmínka vstupního věku jen u vybraných pojištění/připojištění Územní platnost:

Více

tuto RÁMCOVOU POJISTNOU SMLOUVU (dále jen Smlouva ) pro pojištění DEFEND GAP v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 2

tuto RÁMCOVOU POJISTNOU SMLOUVU (dále jen Smlouva ) pro pojištění DEFEND GAP v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 2 Rámcová pojistná smlouva číslo pojistné smlouvy: 1700314 Acasta European Insurance Company Limited, 5/5 Crutchett s Ramp, X11 1AA, Gibraltar (dále jen pojistitel ) zastoupená společností: DEFEND INSURANCE

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

Předsmluvní informace k pojištění podnikatelských rizik

Předsmluvní informace k pojištění podnikatelských rizik Předsmluvní informace k pojištění podnikatelských rizik Co je pojištění podnikatelských rizik Jedná se o pojištění, které nabízí pojistnou ochranu majetku a odpovědnosti osob při výkonu podnikatelské činnosti.

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIT 2/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 16 Oceňovací tabulka

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8056417528 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná

Více

Debetní karta CitiCard

Debetní karta CitiCard Debetní karta CitiCard Balíček služeb Citi Premium Všestranný nástroj pro správu Vašich financí. Představujeme Vám debetní kartu CitiCard, pohodlný a bezpečný nástroj pro správu Vašich financí přinášející

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU

POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU POJIŠTĚNÍ SPLÁTEK A VÝDAJŮ K BĚŽNÉMU ÚČTU Úvod Víme, jak je důležité myslet na zabezpečení Vás i Vašich blízkých v případě nenadálých nepříznivých životních situací, jako je ztráta zaměstnání nebo pracovní

Více