PROVOZNÍ ŘÁD rádiových sítí:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD rádiových sítí:"

Transkript

1 České dráhy, a.s., GŘ O 11/15 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem Uzlová železniční stanice Žatec STANIČNÍ ŘÁDY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC Příloha č.21 Platí od PROVOZNÍ ŘÁD rádiových sítí: VOS MOS STE SPZ SMV Hlavní operátor: Půta Jaromír Schváleno č.j. 010/2005-KO, dne Joza Zdeněk Kontrolní operátor GŘ O11/15 RCP Ústí nad Labem

2 Příloha je vypracována souhrnně pro celý obvod UŽST Žatec, který tvoří ŽST Źatec, Žatec západ, Hořetice, Tvršice, Lišany u Žatce, Trnovany, Žabokliky, Podbořany, Kaštice, Vroutek, Kryry, Petrohrad, Blatno u Jesenice, Žlutice, Sádek u Žatce, Měcholupy a odbočka Velichov. Dnem účinnost tohoto PŘ jsou zrušeny: příloha 21 SŘ ŽST Podbořany a podřízených služeben, schválená č.j. 1701/2002-S dne příloha 21 SŘ ŽST Žatec a podřízených služeben, schválená č.j. 1744/2003-S dne Záznam o změnách a doplňcích Provozního řádu rádiových sítí Pořadové číslo změny Schváleno č.j. Účinnost od Opravil Dne Podpis Použité zkratky: RCP - regionální centrum provozu a provozování drážní dopravy UŽST - uzlová železniční stanice ŽST - železniční stanice SRT - středisko rádiové techniky ZR - základnová radiostanice VR - vozidlová radiostanice PR - přenosná radiostanice PŘ - provozní řád rádiových sítí 2

3 1. Všeobecné organizační zásady Provozní řád rádiových sítí je zpracován ve smyslu předpisu ČD Z11 a dalších vztažných obecně právních a rezortních předpisů. Všichni zaměstnanci používající při výkonu pracovních povinností rádiových stanic musí bezpodmínečně dodržovat všechna ustanovení Provozního řádu rádiových sítí. Pokud se vyskytne odůvodněná nutnost změny některých ustanovení Provozního řádu, předloží hlavní operátor návrh změny nebo doplňku kontrolnímu operátorovi RCP ke schválení. Platnost změny může být stanovena nejdříve jeden měsíc od vydání opravy, aby bylo možno zajistit poučení všech zaměstnanců zúčastněných na rádiovém provozu příslušné sítě. 2. Provozované rádiové sítě čl. síť kmitočet MHz 9A VOS 150,975 9B MOS 150,575 9C MOS 1 150,450 9D MOS 2 150,250 9E STE 157,850 9F SPZ 157,625 9G SMV 157, ,375 popis a použití sítě Všeobecná operativní síť - pro součinnost mezi odvětvími ČD, případně jinými subjekty ve všech traťových úsecích a v jednotlivých služebnách nacházejících se v obvodu UŽST Žatec. Místní operativní síť - k zajištění vzájemné součinnosti mezi jednotlivými služebními odvětvími v obvodu uzlu Žatec. Místní operativní síť - k zajištění vzájemné součinnosti mezi jednotlivými služebními odvětvími v obvodu ŽST Blatno u Jesenice. Místní operativní síť (SRV) - zajištění organizace a řízení dopravní služby na trati Rakovník Blatno u Jesenice (D3). Síť technologická - řízení technologických prací (řízení posunu) v obvodu ŽST Žatec Síť přepravního zabezpečení v obvodu ŽST Žatec zajištění přepravních činností Síť manipulačních vlaků je určena k řízení posunu manipulačních vlaků ve stanicích atrakčního obvodu UŽST Žatec. 3. Zaměstnanci řídící rádiový provoz Hlavní operátor: Půta Jaromír č.průkazu hlavního operátora: Odpovědný operátor: náměstek vrchního přednosty Provozní operátor: výpravčí, signalista, staniční dozorce, vedoucí posunové čety, člen posunové čety, vedoucí obsluhy vlaku, člen obsluhy vlaku 4. Údržba rádiového zařízení Rádiové zařízení udržuje a opravy provádí ČD, a.s.,telematika o.z., Regionální správa (dále jen RS) Plzeň, SRT Plzeň, v pracovní dny od 6:00 do 14:00 hodin č. telefonu: , , Provozní údržbu baterií přenosných radiostanic (nabíjení, vybíjení) provádí provozní operátor, jemuž jsou radiostanice přiděleny. 3

4 5. Poruchy rádiového provozu Poruchy základnových radiostanic a radiové sítě ohlašuje provozní operátor zaměstnanci pověřenému vedením Záznamníku poruch, který ohlásí poruchu na nepřetržitý dispečink telefonní číslo Zaměstnanec pověřený vedením Záznamníku poruch zapíše poruchu do tohoto záznamníku. Záznamník poruch je uložen a jeho vedením pověřen: výpravčí ŽST Žatec pro sítě VOS, MOS, STE, SMV a SPZ výpravčí Blatno u Jesenice pro sítě VOS, MOS 1, MOS 2 a SMV Poruchu přenosné radiostanice ohlásí provozní operátor hlavnímu operátorovi, který zajistí opravu u ČD, a.s. Telematika o.z., RS Plzeň, SRT, Purkyňova 22, Plzeň. 6. Všeobecné zásady použití rádiových sítí Zásady pro použití rádiových sítí jsou obsaženy v předpisu ČD Z11 a jsou závazné pro všechny zaměstnance, kteří při vykonávání své pracovní činnosti ke sdělování služebních pokynů a ke služebním hovorům používají jako telekomunikačního prostředku rádiové zařízení. V obvodu UŽST Žatec jsou používány vícekanálové přenosné rádiové stanice. Před zahájením rádiového provozu je proto nutné překontrolovat správné nastavení kanálového voliče, aby nedošlo nepředpokládaným vstupem do jiné rádiové sítě k případnému ohrožení provozu. Při bouřce je zakázáno používat přenosné rádiové stanice na volném prostranství mimo budov. 7. Návod k obsluze rádiového zařízení Návod k obsluze funkce Generální stop TRS je uveden v příloze č. 2. Návody k obsluze rádiových stanic typu jsou přílohou číslo 3. tohoto PŘ a jsou přiděleny podle používaných typů radiostanic na příslušná pracoviště. 8. Uložení dokumentace Povolení k provozování radiových zařízení pozemní pevné a pohyblivé služby v radiovém provozu ČD vydané dne TÚDC Praha pod č.j.2019/05 je uloženo u hlavního operátora. Kopie povolení je součástí PŘ jako příloha č Místní opatření z hlediska technologie práce Místní opatření jsou pro jednotlivé rádiové sítě zpracována ve formě v ý ň a t k ů (samostatných příloh 9A až 9Gna následujících stranách) a přidělena na příslušná pracoviště, kde jsou rádiová zařízení provozována. Úplné volací značky (např. ZYC 101) se používají pouze při prvním navázání spojení, dále se používají jen technologické pojmy, např. stavědlo. Závazná slovní znění, uvedená v předpisech D1, D2 a Z11 tím nejsou dotčena. Ve všech rádiových sítích (včetně tzv. jednoduchého posunu u sítí STE a SMV) musí být v provozu dodržena podmínka použití min. 2 radiostanic (kombinace - ZR+PR, PR+PR, PR+VR, ZR+VR). U sítí SMV a STE musí mít v případě řízení posunu prostřednictvím rádiové techniky přidělenou radiostanici všichni zaměstnanci zúčastnění na posunu. U technologických sítí STE a SMV je v době, kdy není prováděn posun, dovoleno použít příslušnou rádiovou síť při mazání a čištění výhybek nebo k zajištění komunikace mezi výpravčím, ved. posunu a posunovači, a to v rámci jejich další pracovní činnosti určenou dle ZDD. Ustanovení jednotlivých příloh (9A 9G) však i v této době zůstávají plně v platnosti. 4

5 9A. Všeobecná rádiová síť - VOS Rádiová síť je určena k zajištění vzájemné součinnosti mezi jednotlivými služebními odvětvími ČD, případně s jinými organizacemi pracujícími v obvodu UŽST Žatec a v přilehlých traťových úsecích. b) Použitý kmitočet 150,975 MHz Typ rdst. umístění rádiové stanice volací značka technologický pojem ZR výpravčí Žatec ZYC výpravčí Žatec PR příslušný zaměstnanec v kolejišti ZYC určí výpravčí Žatec ZR výpravčí Blatno u Jesenice ZYC výpravčí Blatno PR příslušný zaměstnanec v kolejišti ZYC určí výpravčí Blatno u J. PR zaměstnanec určený HO *) ZYC určí HO nebo výpravčí VR HV Z (č.vlaku) strojvedoucí..(č.vlaku) *) v případech, kdy PR vydává HO určenému zaměstnanci pro specifickou činnost dle dalších opatření a v souladu se ZDD Vždy radiostanice výpravčího příslušné stanice. e) Uložení přenosných rádiových stanic a systém předávky : Nejsou trvale k dispozici Dobíjení zdrojů PR zajišťují provozní operátoři, kterým byly radiostanice přiděleny. g) Uložení záložních rádiových stanic: Uloženy u HO a jsou vydávány pro specifické činnosti dle opatření HO h) Technologická opatření: VOS používají zaměstnanci jednotlivých služebních odvětví (případně i jiné organizace) pro zajištění vzájemné součinnosti při práci v obvodu celé uzlové železniční stanice a v přilehlých traťových úsecích. Rádiová síť nesmí být použita k předávání pokynů souvisejících s řízením provozu a provozováním drážní dopravy. Rádiové spojení při odstraňování následků mimořádných událostí nebo mimořádností v železničním provozu má vždy nejvyšší prioritu.výdej (potvrzení předání / převzetí ) záložních PR zaměstnancům v provozu, zajistí HO vlastním opatřením. 5

6 9B. Místní operativní síť MOS Síť je určena k zajištění pracovních činností zaměstnanců stanice v kolejišti (např. při čištění výhybek, výlukách apod.) a při vzájemné součinnosti mezi jednotlivými služebními odvětvími pracujícími v obvodu uzlu Žatec. b) Použitý kmitočet: 150,575 MHz Typ rdst. umístění rádiové stanice volací značka technologický pojem ZR výpravčí Žatec ZYC výpravčí Žatec PR příslušný zaměstnanec v kolejišti ZYC určí výpravčí Žatec ZR výpravčího. e) Uložení přenosných rádiových stanic a systém předávky : Nejsou trvale k dispozici Za dobíjení zdrojů pro přenosné radiostanice odpovídají zaměstnanci, jimž jsou tyto radiostanice včetně nabíječů přiděleny na jejich pracoviště. g) Uložení záložních rádiových stanic: Uloženy u HO a jsou vydávány pro specifické činnosti dle opatření HO h) Technologická opatření: Za PR odpovídá zaměstnanec, kterému byla radiostanice předána do provozu. Rádiová síť nesmí být použita k předávání pokynů souvisejících s řízením provozu a provozováním drážní dopravy. Rádiové spojení při odstraňování následků mimořádných událostí nebo mimořádností v železničním provozu má vždy nejvyšší prioritu.výdej (potvrzení předání / převzetí ) záložních PR zaměstnancům v provozu, zajistí HO vlastním opatřením. 6

7 9C. Místní operativní síť MOS 1 Síť je určena k zajištění pracovních činností zaměstnanců stanice v kolejišti (např. při čištění výhybek, výlukách apod.) a při vzájemné součinnosti mezi jednotlivými služebními odvětvími pracujícími v obvodu ŽST Blatno u Jesenice. b) Použitý kmitočet: 150,450 MHz Typ rdst. umístění rádiové stanice volací značka technologický pojem ZR výpravčí Blatno u J. ZBJ výpravčí Blatno PR příslušný zaměstnanec v kolejišti ZYC určí výpravčí Blatno ZR výpravčího. e) Uložení přenosných rádiových stanic a systém předávky : Nejsou trvale kdispozici. Za dobíjení zdrojů pro přenosné radiostanice odpovídají zaměstnanci, jimž jsou tyto radiostanice včetně nabíječů přiděleny na jejich pracoviště. g) Uložení záložních rádiových stanic: Uloženy u HO a jsou vydávány pro specifické činnosti dle opatření HO h) Technologická opatření: Za PR odpovídá zaměstnanec, kterému byla radiostanice předána do provozu. Rádiová síť nesmí být použita k předávání pokynů souvisejících s řízením provozu a provozováním drážní dopravy. Rádiové spojení při odstraňování následků mimořádných událostí nebo mimořádností v železničním provozu má vždy nejvyšší prioritu.výdej (potvrzení předání / převzetí ) záložních PR zaměstnancům v provozu, zajistí HO vlastním opatřením. 7

8 9D. Místní operativní síť - MOS 2 Síť slouží k organizaci a řízení dopravní služby na trati D3 Rakovník Blatno u Jesenice. Umožňuje spojení mezi dirigujícím dispečerem a strojvedoucím, mezi dirigujícím dispečerem a výpravčími přilehlých stanic Rakovník a Blatno u Jesenice. b) Použitý kmitočet: 150,250 MHz Podrobnosti jsou uvedeny v Provozním řádu traťových rádiových sítí (trať Rakovník Bečov nad Teplou). ZR dirigujícího dispečera v Jesenici. e) Uložení přenosných rádiových stanic, systém předávky: Přenosná radiostanice se předává v Odevzdávce dopravní služby. Za dobíjení zdrojů pro PR odpovídá výpravčí Blatno u Jesenice. g) Uložení záložních rádiových stanic: Nejsou k dispozici. h) Technologická opatření: Uživatelé se při provozování sítě dále řídí předpisy ČD D3 a PN k D3. 8

9 9E. Rádiová síť technologická - STE Technologická síť STE slouží k řízení posunu v obvodu ŽST Žatec. b) Použitý kmitočet: 157,850 MHz Typ rdst. umístění rádiové stanice volací značka technologický pojem PR výpravčí Žatec ZYC 121 výpravčí Žatec PR výpravčí Žatec západ ZYC 122 ZR signalista St 1 Žatec západ ZYC 123 výpravčí Žatec PR signalista St 2 Žatec západ ZYC 124 výpravčí Žatec PR vedoucí posunové čety ZYC 125 výpravčí Žatec PR člen posunové čety ZYC 126 posunovač jedna PR člen posunové čety ZYC 127 posunovač dva VR strojvedoucí posunující zálohy Z záloha výpravčí Žatec VR ostatní HV zúčastněná na posunu Z (č. vlak/hv) strojvedoucí č.vlak/hv PR vedoucího posunové čety. e) Uložení přenosných rádiových stanic a systém předávky : PR jsou uloženy v DK (výpravčí), na St2 (signalista) a v uzamčené skříni v útulku posunové čety (záloha). Odpovědnost za přidělené radiostanice mají zaměstnanci, jimž je PR přidělena nebo předána k výkonu práce. Přidělené radiostanice a jejich stav jsou součástí písemné odevzdávky služby příslušných zaměstanců. Klíč od skříně s PR posunové čety je uložen u výpravčího ŽST Žatec západ a PR jsou předávány vedoucím posunové čety v samostatné knize. Za dobíjení zdrojů pro přenosné radiostanice odpovídají zaměstnanci, jimž jsou tyto radiostanice včetně nabíječů přiděleny na jejich pracoviště. g) Uložení záložních rádiových stanic: Uloženy u HO. h) Technologická opatření: Pokud HV není mimořádně vybaveno VR (nebo je v poruše), lze strojvedoucímu zapůjčit přenosnou radiostanici. O tom zpraví vedoucí posunu všechny účastníky sítě STE dle bodu c). Do frekvence STE 2 nesmí při prováděném posunu, kromě účastníků uvedených v odstavci c), nikdo vstupovat vyjma případů odvrácení hrozícího nebezpečí!!!! 9

10 9G. Síť přepravního zabezpečení - SPZ Síť je určena k zajištění přepravních činností souvisejících s přípravou a odbavením vlaků v obvodu ŽST Žatec. b) Použitý kmitočet: 157,625 MHz Typ rdst. umístění rádiové stanice volací značka technologický pojem PR výpravčí Žatec ZYC 121 výpravčí západ PR Vedoucí posunové čety ZYC 125 vedoucí zálohy PR Zaměstnanec zajišťující odbavení vlaku PR výpravčího. ZYC určí výpravčí e) Uložení přenosných rádiových stanic a systém předávky : Odpovědnost za přidělené radiostanice mají zaměstnanci, jimž je PR přidělena nebo předána k výkonu práce. Přidělené radiostanice a jejeich stav jsou součástí písemné odevzdávky služby příslušných zaměstnanců. PR vedoucí posunové čety uložena v uzamčené skříni v útulku zálohy, klíč je uložen u výpravčího Žatec západ. PR je předávána vedoucím posunové čety v samostatné knize. Za dobíjení zdrojů pro přenosné radiostanice odpovídá zaměstnanec, kterému byli PR přiděleny. f) Uložení záložních rádiových stanic: Záložní radiostanice jsou uloženy u HO. g) Technologická opatření: Radiová síť nesmí být použita k předávání pokynů souvisejících s řízením provozu a provozováním drážní dopravy. Výdej (potvrzení předání /převzetí ) záložních PR zaměstnancům v provozu zajistí HO vlastní m opatřením. 10

11 9G. Síť manipulačních vlaků - SMV Síť je určena k řízení posunu manipulačních vlaků ve stanicích a dopravnách v obvodu UŽST Žatec a přidělených traťových úsecích. b) Použitý kmitočet: 157, 450 MHz vlaky končící lichým číslem 158, 375 MHz vlaky končící sudým číslem Typ rdst. umístění rádiové stanice volací značka technologický pojem ZR Výpravčí Žatec západ ZYC 141 výpravčí západ ZR Výpravčí Podbořany ZQB 101 výpravčí Podbořany PR Signalista St 1 Podbořany ZYC 142 stavědlo jedna PR Signalista St 2 ZYC 143 stavědlo dva ZR Výpravčí Blatno u J. ZBJ 102 výpravčí Blatno PR Signalista St 1 Blatno u Jesenice ZYC 144 stavědlo jedna PR Signalista St 2 Blatno u Jesenice ZYC 145 stavědlo dva PR výpravčí Vroutek ZYC 151 výpravčí *) PR Signalista St 1 Vroutek ZYC 146 stavědlo jedna )* PR Signalista St 2 Vroutek ZYC 147 stavědlo dva )* PR Výpravčí Žlutice ZYC 161 výpravčí Žlutice PR Výpravčí *) ZYC 171,181 výpravčí *) PR Vedoucí obsluhy vlaku Z č.vl. vedoucí vedoucí + č.vlaku PR Člen obsluhy vlaku (posunovač) Z č.vl. posunovač posunovač 1 (2) + č.vlaku 1 (2) VR strojvedoucí HV Mn vlaku Z č.vl. strojved. strojvedoucí + č.vlaku VR ostatní HV zúčastněná na posunu Z + číslo HV strojvedoucí + č. HV *) Určí HO dle provozní potřeby, včetně příslušné volací značky a technologického pojmu. PR vedoucí obsluhy vlaku (Mn). e) Uložení přenosných rádiových stanic a systém předávky : PR je uložena na pracovišti výpravčího ŽST Vroutek, Žlutice a Kaštice a stavědlech v ŽST Blatno u J., Vroutek a Podbořany. Radiostanice jsou součástí písemné odevzdávky služby příslušného pracoviště. PR obsluhy vlaku jsou uloženy v uzamčené skříni v místnosti vlakových čet ŽST Vroutek, kde si je vedoucí obsluhy vlaku předávají v samostatné knize, klíč od skříně je uložen u výpravčího. 11

12 Za dobití zdrojů PR pro obsluhu vlaku odpovídá zaměstnanec, kterému je radiostanice přidělena na pracoviště. U PR obsluhy vlaku odpovídá za dobíjení zdrojů výpravčí ŽST Vroutek. g) Uložení záložních rádiových stanic: Jsou uloženy u HO. h) Technologická opatření: ZR, které jsou připojeny na síť jsou v základní poloze zapnuty. Při nástupu do směny rozhodne vedopucí obsluhy vlaku, který z členů obsluhy vlaku budše mít přidělen pojem posunovač 1 a posunovač 2. V souladu s ustanovením bodů b) a c) rozhodne HO v rámci platného GVD o použití kmitočtů lichých a sudých vlaků v obvodu UŽST vlastním opatřením (především v době jejich předpokládaného časového souběhu(. Pokud HV Mn vlaku není mimořádně vybaveno VR (nebo je v poruše), lze strojvedoucímu zapůjčit přenosnou radiostanici. Otom zpraví vedoucí posunu všechny účastníky sítě STE dle bodu c). Do frekvence SMV nesmí při prováděném posunu, kromě účastníků uvedených v odstavci c), nikdo vstupovat vyjma případů odvrácení hrozícího nebezpečí!!! 12

PROVOZNÍ ŘÁD rádiových sítí

PROVOZNÍ ŘÁD rádiových sítí České dráhy, a.s., GŘ O 11/114 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem Uzlová železniční stanice Lovosice STANIČNÍ ŘÁDY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE LOVOSICE Příloha

Více

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem Příloha č.21 Staničního řádu UŽST Příloha č.2 Provozního řádu DKV PROVOZNÍ

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost od 30.9.2013 Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost

Více

Záznam o změnách a doplňcích Provozního řádu rádiových sítí

Záznam o změnách a doplňcích Provozního řádu rádiových sítí UŽST Kolín Provozní řád rádiových sítí Příl. 21 SŘ Záznam o změnách a doplňcích Provozního řádu rádiových sítí Pořadové číslo změny: Schváleno č.j.: Účinnost od: Opravil: Dne: Podpis: 2 UŽST Kolín Provozní

Více

Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov, příloha č.2- účinnost od 30.9.2013. Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov. Příloha č.2. Provozní řád radiostanic

Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov, příloha č.2- účinnost od 30.9.2013. Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov. Příloha č.2. Provozní řád radiostanic Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - PROVOZNÍ ŘÁD RÁDIOVÝCH SÍTÍ Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov, příloha č.2- účinnost od 30.9.2013 Sítě: STE DKV Ra SRV SRD

Více

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006 České dráhy, a.s. UŽST S t r a k o n i c e Strakonice dne: 31.8.2006 Č.j. 158 S / 2006 Účinnost od 15.9.2006 do vydání změny SŘ, nejpozději do 14.9.2007. Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD Staniční řád ŽST

Více

Z11 0 B 0 B 0 - B. N N N Návěst "Odraz" se hlasem do radiostanice vyjádří slovy: b) Záloha/vlak č. na koleji č. odraz

Z11 0 B 0 B 0 - B. N N N Návěst Odraz se hlasem do radiostanice vyjádří slovy: b) Záloha/vlak č. na koleji č. odraz Z11 0 B 0 B 0 - B 300 m před místem zastavení musí provozní operátor vzdálenost odhadovat v: a) vozech b) metrech c) nápravách Bude-li sunutí prováděno na vzdálenost kratší než 100 m pak: a) musí posunovač

Více

pro všechny zaměstance ČD, ostatní cizí právnické a fyzické osoby jen pokud jim to nařídí SŽDC s.o.

pro všechny zaměstance ČD, ostatní cizí právnické a fyzické osoby jen pokud jim to nařídí SŽDC s.o. číslo článku Pořadí otázky / spr.od. znění otázky / odpovědí 1 1 Popis obsluhy rádiových zařízení neuvedených v předpise ČD Z11 se vydá jako: A Rozkaz přednosty stanice X B Doplňující ustanovení C Provozní

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád rádiových sítí Provozní jednotka Plzeň Provozní pracoviště Klatovy Provozní pracoviště Domažlice STE DKV 1 Plz

Více

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice.

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice. Oblastní ředitelství Ostrava číslo jednací 03919/2016-SŽDC-OŘ OVA-PO OVA vydání č. 01 účinnost od 24.05. 2016 změna č. účinnost změny od celkový počet stran 20 Provozní řád místních rádiových sítí ŽST

Více

PO Louny. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Fridrich v. r Spilka v. r.

PO Louny. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Fridrich v. r Spilka v. r. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Ústí nad Labem číslo jednací 03023/2016-SŽDC -OŘ UNL-PO LNY vydání č. 1 účinnost od 24.05.2016 změna

Více

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Praha hlavní nádraží JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV - 1 - OBSAH: A. Všeobecná část B. Provozní část

Více

PO Trutnov. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Hradec Králové. Příloha č. 21 SŘ PO Trutnov účinnost od

PO Trutnov. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Hradec Králové. Příloha č. 21 SŘ PO Trutnov účinnost od Příloha č. 21 SŘ PO Trutnov účinnost od 24.05.2016 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Hradec Králové číslo jednací 02854/2016-SŽDC-OŘ

Více

Provozní řád místních rádiových sítí

Provozní řád místních rádiových sítí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 SŘ ŽST Havířov, Albrechtice u Českého Těšína, Český Těšín, Příloha č. 21 Provozní řád místních rádiových sítí PO Český

Více

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Bohumín, Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Karviná hl.n., Louky nad Olší.

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Bohumín, Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Karviná hl.n., Louky nad Olší. Oblastní ředitelství Ostrava číslo jednací 03920/2016-OŘ OVA-PO OVA vydání č. 01 účinnost od 24.05. 2016 změna č. účinnost změny od celkový počet stran 21 Provozní řád místních rádiových sítí ŽST Bohumín,

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne 13.2.2006 RCP Ústí nad Labem Č.j.: 210/2006 O 11/14 S Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch 9724 24046 berzkowitsch@gr.cd.cz Lipavský

Více

Provozní řád. místních rádiových sítí. PO Tábor. určený zaměstnanec OSPD nebo SO ŽTM. určený zaměstnanec PO (OS)

Provozní řád. místních rádiových sítí. PO Tábor. určený zaměstnanec OSPD nebo SO ŽTM. určený zaměstnanec PO (OS) Oblastní ředitelství Plzeň číslo jednací: 03272/2016-SŽDC-OŘ PLZ-PO TAR vydání č. 01 účinnost od 24. května 2016 změna č. účinnost změny od celkový počet stran 48 Provozní řád místních rádiových sítí PO

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

PO Turnov. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Hradec Králové. Příloha č. 21 SŘ PO Turnov účinnost od

PO Turnov. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Hradec Králové. Příloha č. 21 SŘ PO Turnov účinnost od Příloha č. 21 SŘ PO Turnov účinnost od 24.05.2016 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Hradec Králové číslo jednací 2948/2016-SŽDC-OŘ

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k ZDD - staničnímu řádu železniční stanice Bakov nad Jizerou číslo 1 / 2005

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k ZDD - staničnímu řádu železniční stanice Bakov nad Jizerou číslo 1 / 2005 Uzlová železniční stanice Mladá Boleslav Č.j.: 502/05 V Mladé Boleslavi dne: 18.2.2005 Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k ZDD - staničnímu řádu železniční stanice Bakov nad Jizerou číslo

Více

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Jemnice 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-012 Platí od: 01.10.2013 Jemnice 2 Seznam použitých zkratek :

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Výnos č. 1 k předpisům (ČD) D1, (ČD) D2, (ČD) D2/2, (ČD) D3, (ČD) D40, (ČD) D41, (ČD) D46, (ČD) D110/T110, (ČD) Z1, (ČD)

Více

Příloha č Provozní řád MRS PO Klatovy Účinnost od

Příloha č Provozní řád MRS PO Klatovy Účinnost od OBSAH OBSAH... 2 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 5 ROZSAH ZNALOSTÍ... 6 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK... 7 1. VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ ZÁSADY... 8 1.1. Úvodní ustanovení... 8 2. RÁDIOVÉ SÍTĚ POUŽÍVANÉ V PO KLATOVY...

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

VARNSDORF STARÉ NÁDRAŽÍ

VARNSDORF STARÉ NÁDRAŽÍ České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD PRO NÁKLADIŠTĚ VARNSDORF STARÉ NÁDRAŽÍ Účinnost od 1. 7. 2002 Ivan Hrdlička v.r. Václav Červenka v.r....... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil:

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád České dráhy, a. s. UZLOVÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE PLZEŇ Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň hl. n.: 03 / 2006 Tento rozkaz založte do přílohy č. 58 SŘ a u příslušných článků

Více

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST VARNSDORF

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST VARNSDORF České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice Rumburk ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST VARNSDORF č.j.: 1043 / 2006 Zpracovatel: Holub (IŽD 972

Více

PO Ústí nad Labem. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem. 9.4.2016 Fridrich v.r. 9.4.2016 Motejl v.r.

PO Ústí nad Labem. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem. 9.4.2016 Fridrich v.r. 9.4.2016 Motejl v.r. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Ústí nad Labem číslo jednací 6568/2016- SŽDC-OŘ UNL-NŘP vydání č. 1 účinnost od 24.05.2016 změna

Více

PO Havlíčkův Brod. Provozní řád. místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Brno /2016-SZDC-OŘ BNO-PO HBR vydání č. 01.

PO Havlíčkův Brod. Provozní řád. místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Brno /2016-SZDC-OŘ BNO-PO HBR vydání č. 01. Oblastní ředitelství Brno číslo jednací 03649/2016-SZDC-OŘ BNO-PO HBR vydání č. 01 účinnost od 24.05. 2016 změna č. účinnost změny od celkový počet stran 39 Provozní řád místních rádiových sítí PO Havlíčkův

Více

Provozní řád místních rádiových sítí PO Nymburk

Provozní řád místních rádiových sítí PO Nymburk Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Praha číslo jednací 03254/2016-SŢDCOŘ PHA-PO NBK vydání č. 1 účinnost od 24.05 2016 změna č. - účinnost

Více

SŽDC D5-3. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1

SŽDC D5-3. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D5-3 Prováděcí opatření k předpisu pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Doplňující ustanovení

Více

O B S L U H O V A C Í

O B S L U H O V A C Í ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Malonice Účinnost od 1.7.2002 Dana Šebestová přednosta stanice Jiří Stejskal dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

PO Děčín. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Fridrich v.r Zeman v.r.

PO Děčín. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Fridrich v.r Zeman v.r. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Ústí nad Labem číslo jednací 02778/2016-SŽDC- OŘ UNL-PO DCN vydání č. 1 účinnost od 24.05.2016 změna

Více

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky:

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky: Provozní řád vlečky DKV Česká Třebová, PP Pardubice 1. Název dráhy - vlečky (dále jen vlečky) Číslo vlečky: 4465 Název vlečky: DKV Česká Třebová, PP Pardubice UP/2016/5059, Čj.: DUCR-12102/16/Pt Provozovatel

Více

Provozní řád radiostanic

Provozní řád radiostanic Provozní řád DKV Praha České dráhy, a.s. Příloha č. 2 Provozní řád radiostanic Obsah: 1. Všeobecné organizační zásady 2. Zaměstnanci řídící rádiový provoz 3. Údržba a opravy rádiového zařízení 4. Poruchy

Více

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 1/2006 K PROVÁDĚCÍMU NAŘÍZENÍ K PŘEDPISU ČD D3

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 1/2006 K PROVÁDĚCÍMU NAŘÍZENÍ K PŘEDPISU ČD D3 České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice Rumburk ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE RUMBURK č. 1/2006 K PROVÁDĚCÍMU NAŘÍZENÍ K PŘEDPISU ČD D3 tratě Šluknov Mikulášovice dolní nádraží

Více

Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace. vydání č. 1. Provozní řád místních rádiových sítí. PO Kralupy n/vlt. jméno funkce datum podpis

Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace. vydání č. 1. Provozní řád místních rádiových sítí. PO Kralupy n/vlt. jméno funkce datum podpis Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace Dláţděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Praha číslo jednací 02804/2016-SŢDC- OŘ PHA-PO KNV vydání č. 1 účinnost od 24.05.2016 změna č. účinnost

Více

Provozní řád. místních rádiových sítí. PO Strakonice

Provozní řád. místních rádiových sítí. PO Strakonice Oblastní ředitelství Plzeň číslo jednací 03277/2016-OŘ PLZ-PO SCE vydání č. 01 účinnost od 24. 05. 2016 změna č. 01 účinnost změny od 02. 06. 2016 celkový počet stran 53 Provozní řád místních rádiových

Více

Č.j.: 758/2004-O11 Věc: Výjimky z ČD 1/D5 Zpracovatel: Brothánek

Č.j.: 758/2004-O11 Věc: Výjimky z ČD 1/D5 Zpracovatel: Brothánek České dráhy a.s. Odbor provozování dráhy Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039 Č.j.: 758/2004-O11

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro Závorářské stanoviště CHODSKÁ LHOTA Účinnost od 1.7.2002 Marie Altmanová přednosta stanice Jan Vobruba dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace. vydání č. 1. Provozní řád místních rádiových sítí. PO Beroun. jméno funkce datum podpis

Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace. vydání č. 1. Provozní řád místních rádiových sítí. PO Beroun. jméno funkce datum podpis Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace Dláţděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Praha číslo jednací 06683/2015-SŢDC- OŘ PHA-PO BRN vydání č. 1 účinnost od 24. 05. 2016 změna č.

Více

Část 2. Provozní pracoviště II Frýdek-Místek. Oddíl 2_K Pracoviště osobního posunu

Část 2. Provozní pracoviště II Frýdek-Místek. Oddíl 2_K Pracoviště osobního posunu Část 2. Provozní pracoviště II Frýdek-Místek Oddíl 2_K 1 Obsah Obsah......... Obsah... 2 Seznam příloh )... Chyba! Záložka není definována. Seznam zkratek... 4 Záznam o změnách *)... 6 Rozsah znalostí...

Více

PO Praha hlavní nádraţí

PO Praha hlavní nádraţí Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace Dláţděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Praha číslo jednací 02763/2016-SŢDC- OŘ PHA-PO PHN vydání č. 1 účinnost od 24. 05. 2016 změna č.

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro závorářské stanoviště Vnorovy. Účinnost od

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro závorářské stanoviště Vnorovy. Účinnost od ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Vnorovy Účinnost od 1. 7. 2002 Ing. Tomáš Hrbáček v.r. přednosta ŽST Bohuslav Hrubý v.r... dopravní kontrolor

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Provozní řád místních rádiových sítí. PO Olomouc. jméno funkce datum podpis

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Provozní řád místních rádiových sítí. PO Olomouc. jméno funkce datum podpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 číslo jednací 4077/2016-SŽDC-OŘ OLC-PO OLC vydání č. 1 účinnost od 24.5.2016 změna č. účinnost změny od celkový počet

Více

Provozní řád. místních rádiových sítí. PO České Budějovice

Provozní řád. místních rádiových sítí. PO České Budějovice Oblastní ředitelství Plzeň číslo jednací 03714/2016-SŽDC-OŘ PLZ-PO CBE vydání č. 01 účinnost od 24. 05. 2016 změna č. účinnost změny od celkový počet stran 52 Provozní řád místních rádiových sítí PO České

Více

Vlečka a.s. ZZ Plzeň, provoz Kaznějov

Vlečka a.s. ZZ Plzeň, provoz Kaznějov Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy Plzeň Uzlová železniční stanice PLZEŇ Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vlečka a.s. ZZ Plzeň, provoz Kaznějov Odbočující v ŽST Kaznějov

Více

PO Jihlava. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Brno Provozní obvod Jihlava Jaroslav Svída

PO Jihlava. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Brno Provozní obvod Jihlava Jaroslav Svída Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Brno Provozní obvod Jihlava číslo jednací 04197/2016-SŽDC OŘ BNO-PO JHL vydání č. 1 účinnost od 24.05.2016

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. pro hradlo Soutěska Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. pro hradlo Soutěska Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD pro hradlo Soutěska 15.7.2004 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r.... Vrchní přednosta uzlové stanice ing. Jiří Novotný v.r.... Dopravní kontrolor

Více

České dráhy, a.s. ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE k ZDD č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

České dráhy, a.s. ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE k ZDD č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM České dráhy, a.s. UŽST ČESKÝ TĚŠÍN ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE k ZDD č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM Z důvodu zavedení APM DK Dopravní deník, změn některých

Více

PŘEDPIS PRO OBSLUHU RÁDIOVÝCH ZAŘÍZENÍ

PŘEDPIS PRO OBSLUHU RÁDIOVÝCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ DRÁHY SŽDC(ČD) Z11 PŘEDPIS PRO OBSLUHU RÁDIOVÝCH ZAŘÍZENÍ Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 16.11.2000 č.j. 55 962/00-O11 Účinnost od 1.1.2001 SŽDC (ČD) Z11 Účinnost od

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015 Věc: Uplatňování ustanovení předpisu

Více

3. změna staničního řádu ŽST Dolní Žleb

3. změna staničního řádu ŽST Dolní Žleb České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice Děčín Třída Čs. Mládeže 89/4, 405 02 Děčín IV 3. změna staničního řádu ŽST Dolní Žleb Účinnost změny č. 3 od: 5. 3. 2007 Změna se týká: rozsahu znalostí, čl.

Více

Část 1. Provozní jednotka Olomouc

Část 1. Provozní jednotka Olomouc Část 1. Provozní jednotka Olomouc Oddíl 1_U Účinnost od: 12.9.2014 Schváleno pod čj.8605/2014 ze dne 12.9.2014 Ing. Dušan Tylich Vrchní přednosta DKV Olomouc Obsah Všeobecná část 7 1.1. Charakteristika

Více

PROVOZNÍ ŘÁD VLEČKY. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY, a. s. Ing. František Kozel v.r. Vrchní přednosta DKV

PROVOZNÍ ŘÁD VLEČKY. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY, a. s. Ing. František Kozel v.r. Vrchní přednosta DKV ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD VLEČKY PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Sedlčany JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. František Kozel v.r. Vrchní přednosta DKV Změna č. 2 platí od 28. 4. 2017-1 - ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD nákladiště Kout na Šumavě 2. ZMĚNA Účinnost od 15. 07.2006 Jan Vobruba... dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 15/2006 KT - 03 dne Ivan Bořík... VP UŽST

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006 České dráhy, a.s. V Českém Těšíně dne 26.6. 2006 Uzlová železniční stanice Český Těšín Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006 Z důvodů zavedení

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 719 osobní pro trať

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 719 osobní pro trať Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 719 osobní pro trať Plzeň hl.n. Žatec západ Odb Velichov (Žatec) Platí od 14. prosince 2014 Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu

Více

Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy Plzeň. Přípojový provozní řád. Pro dráhu - vlečku. Vlečka SUDA

Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy Plzeň. Přípojový provozní řád. Pro dráhu - vlečku. Vlečka SUDA Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy Plzeň Uzlová železniční stanice PLZEŇ Přípojový provozní řád Pro dráhu - vlečku Vlečka SUDA Odbočující v ŽST Plzeň Křimice Regionální centrum

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Přípojový provozní řád. OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04

Přípojový provozní řád. OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04 Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č.j. N 3/215-67/2003 ze dne 1.6.2003 České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04 pro dráhu-vlečku

Více

PLÁN. HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC

PLÁN. HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC České dráhy, a. s. Uzlová železniční stanice Žatec PLÁN HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC oblast Žatec (obsahuje nouzová opatření dle části 1.8. řádu RID) Ing. Daniel Jareš

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice

Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 14.12.2014 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: Seznam

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 222/04-11/3.

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 222/04-11/3. České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 222/04-11/3. pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici Cukrovary TTD a.s. Dobrovice Účinnost od 15.8.2004 v.z. J.Felkr v.r. vrchní přednosta UŽST J.Merta

Více

Přípojový provozní řád

Přípojový provozní řád Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č.j. : 95/2003-O11/2 Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy Plzeň Uzlová železniční stanice T Á B O R Č.j. 4 / 2005 O 11/12

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Kryry. Účinnost od:

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Kryry. Účinnost od: ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č. 5 S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Kryry Účinnost od: 10.11.2006 Změna se týká článku číslo: 141. Změnu proveďte výměnou strany 20 a vložte novou

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je PN D3 uloženo. Číslo změny Č.j.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je PN D3 uloženo. Číslo změny Č.j. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je PN D3 uloženo. Číslo změny Č.j. 1 č.j13/03-11/1 č.3 1 č.j13/04-11/1 č.3 Účinnost od Týká se ustanovení

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD ČESKÉ DRÁHY s. o. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí n/l. č. j. 2019/2002-S pro dráhu - vlečku Doly Bílina vlečka Jana odbočující z vlečky Vitrablok, a.s., výhybkou č. J1 v km 0,459 Účinnost od: 1. 7. 2002

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E Účinnost od 01.07.2002 VODÁK Milan PEKÁREK Petr...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 14/2002 - O

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh 3. změna účinnost od 1. 8. 2006 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne Podpis 1 1.10.2004 2 1.12.2004 3 1.8.2006 1,4,28,32,54,55, 73 22,54,55,116,

Více

Ohlašování mimořádných událostí

Ohlašování mimořádných událostí PŘ DKV - Příloha 5 Ohlašování mimořádných událostí Ohlašování mimořádných událostí Každý zaměstnanec nebo osoba ve smluvním vztahu k provozovateli dráhy nebo drážní dopravy, kteří se svou pracovní činností

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Teplice nad Metují Účinnost od 01.10.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 015/06-NA dne... Vrchní přednosta UŽST Počet stran:

Více

Příloha 03 Místní opatření pro rádiovou síť STE

Příloha 03 Místní opatření pro rádiovou síť STE Příloha 03 Místní opatření pro rádiovou síť STE 3.1 Provozní pracoviště Děčín hlavní nádraží 3.1.1 Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby Lokalita Název Použitý SIMPLEX Použití

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 14. března 2006 Č.j.: / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 14. března 2006 Č.j.: / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 14. března 2006 Č.j.: 537 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Trnka (osobní

Více

Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č. N 3/ /2003. České dráhy a.s. Přípojový provozní řád

Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č. N 3/ /2003. České dráhy a.s. Přípojový provozní řád Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č. N 3/215-120 /2003. České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Brno č.j. N1/101-263 /03 pro dráhu-vlečku AGROTEC a.s.

Více

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j...83/04-11/3...

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j...83/04-11/3... (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 1117/04-11/3) České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j....83/04-11/3... pro dráhu-vlečku Vlečka Cukrovary TTD a.s. cukrovar Mělník odbočující

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2011

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2011 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2011 Věc: Zavedení nové funkce staničního

Více

Rozkaz vrchního přednosty UŽST Veselí nad Lužnicí K ZDD. Staniční řád ŽST Kardašova Řečice číslo 1/2006

Rozkaz vrchního přednosty UŽST Veselí nad Lužnicí K ZDD. Staniční řád ŽST Kardašova Řečice číslo 1/2006 České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice Veselí nad Lužnicí Veselí nad Lužnicí dne 29.8. 2006 Účinnost od : 1.10. 2006 do vydání změny, nejdéle do 30.9. 2007 Rozkaz vrchního přednosty UŽST Veselí nad

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD. Senice na Hané

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD. Senice na Hané České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Senice na Hané 1. změna Účinnost od 1. 5. 2005 Ing. Vladimír Fabík v.r Josef Spáčil v.r...... Vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor

Více

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád. OPŘ PRAHA č.j. 117/03-11/3

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád. OPŘ PRAHA č.j. 117/03-11/3 (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 1146/03-11/3) České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j. 117/03-11/3 pro dráhu-vlečku KOVOŠROT Děčín, a.s., provozovna Mělník odbočující

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY Účinnost od: 1.12.2007 Změna se týká Rozsahu znalosti a článků číslo: 1, 3, 13, 28, 55, 56, 58A, 65A, 75,

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LUHAČOVICE Účinnost od : 15.2.2006...... dopravní kontrolor Schválil: č.j. 324 / 06 dne 27.1.2006...... vrchní přednosta UŽST Počet

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

D E P O K O L E J O V Ý C H V O Z I D E L P R A H A P R O V O Z N Í ŘÁD P R O V O Z N Í H O P R A C O V I Š TĚ II Ú S T Í N A D L A B E M

D E P O K O L E J O V Ý C H V O Z I D E L P R A H A P R O V O Z N Í ŘÁD P R O V O Z N Í H O P R A C O V I Š TĚ II Ú S T Í N A D L A B E M Č E S K É D R Á H Y, a. s. D E P O K O L E J O V Ý C H V O Z I D E L P R A H A P R O V O Z N Í ŘÁD P R O V O Z N Í H O P R A C O V I Š TĚ II Ú S T Í N A D L A B E M Schváleno ředitelem odboru kolejových

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD ( P říloha ke smlouvě o st yk u vzájemně z a ústěných drah a p ro voz ování drážní doprav y č.j: N 1/101-136/04) ČESKÉ DRÁHY, a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Brno č.j. N1/101-232/04 pro dráhu-vlečku Belagra,

Více

České dráhy, a. s. Přípojový provozní řád

České dráhy, a. s. Přípojový provozní řád (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah číslo 142/1998-1/11) České dráhy, a. s. Přípojový provozní řád RCP Ústí nad Labem č.j.:741/2005-s pro dráhu-vlečku odbočující na širé trati Prefa ŽATEC

Více

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště KOLOMUTY Účinnost od 1.4.2004 v.z.j.felkr v.r. přednosta stanice J.Merta v.r. dopravní kontrolor Schválil č.j: 70/04-11/3

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Bělá nad Radbuzou. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Bělá nad Radbuzou. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Bělá nad Radbuzou Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - PROVOZNÍ ŘÁD RADIOVÝCH SÍTÍ 1. Všeobecné organizační zásady: Provozní řád je zpracován ve smyslu předpisu Z11, T7

Více

ČESKÉ DRÁHY s.o. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ ÚSTÍ NAD LABEM. č.j. : 228 / / 1. pro vlečku... TEMPO - CAR Loukov u Mnichova Hradiště

ČESKÉ DRÁHY s.o. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ ÚSTÍ NAD LABEM. č.j. : 228 / / 1. pro vlečku... TEMPO - CAR Loukov u Mnichova Hradiště ( příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 3931119-38 ) ČESKÉ DRÁHY s.o. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ ÚSTÍ NAD LABEM č.j. : 228 / 2000-11 / 1 pro vlečku... TEMPO - CAR Loukov u Mnichova Hradiště

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD. OPŘ BRNO č. j. N1/101-33/04

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD. OPŘ BRNO č. j. N1/101-33/04 ( P říloha ke smlouvě o st yk u vzájemně z aúst ěných drah a p ro voz ování drážní doprav y č.j. N3 /215 138/2003) ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ BRNO č. j. N1/101-33/04 pro dráhu vlečku

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2014

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2014 ve znění změny č. 1 (účinnost ode

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vlečka SMP CZ-Chrást u Plzně

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vlečka SMP CZ-Chrást u Plzně Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy Plzeň Uzlová železniční stanice Plzeň Č.j. 4 / 2006 O 11/12 - poř.č. 37 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vlečka SMP CZ-Chrást u

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k ZDD - staničnímu řádu železniční stanice Mladá Boleslav hlavní nádraží číslo 1 / 2005

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k ZDD - staničnímu řádu železniční stanice Mladá Boleslav hlavní nádraží číslo 1 / 2005 Uzlová železniční stanice Mladá Boleslav Č.j.: 499/05 V Mladé Boleslavi dne: 18.2.2005 Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k ZDD - staničnímu řádu železniční stanice Mladá Boleslav hlavní

Více

Rozkaz vrchního přednosty UŽST Chomutov ke staničnímu řádu ŽST Kadaň č. 4/06

Rozkaz vrchního přednosty UŽST Chomutov ke staničnímu řádu ŽST Kadaň č. 4/06 České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice CHOMUTOV Č.j.: 3358 / 2006 Platí od 1.11. 2006 do vydání 4. změny SŘ V Chomutově dne 5.10.2006 Rozkaz vrchního přednosty UŽST Chomutov ke staničnímu řádu ŽST

Více