MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R ze dne Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2014 Rada městské části 1. schvaluje Zprávu o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2014 Viz příloha tohoto usnesení Poměr hlasů: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky Předkladatel: Mgr. Zbyněk Boublík - zástupce starostky Zpracovatel Bc. Ladislav Marek, DiS. - vedoucí odboru sociálních věcí, Mgr. Michaela Mašková - koordinátor prevence kriminality Na vědomí: Mgr. Michaele Maškové - koordinátorce prevence kriminality Tisk: R-02979A

2 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2014 Radě městské části Praha 12 je předkládána 1x ročně souhrnná zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb městské části Praha 12 (dále jen Komunitní plán). Tato zpráva slouží jako nástroj hodnocení plnění Komunitního plánu. Komise pro koordinaci komunitního plánování průběh naplňování jednotlivých opatření sledovala a vyhodnocovala. Většina opatření Komunitního plánu byla v roce 2014 naplňována. Obecně lze konstatovat, že díky velké snaze všech participujících subjektů v oblasti sociálních a návazných služeb, jsou služby pro občany MČ Praha 12 v potřebném rozsahu poskytovány, případně dochází k rozvoji některých služeb, zároveň žádné služby nebyly omezeny či zrušeny. Stávající Komunitní plán, který byl schválen usnesením zastupitelstva městské části č. 435/2006 ze dne , ukončí svou platnost na konci roku 2014, proto je nyní v konečných přípravách návrh nového Komunitního plánu na další období ( ). Nezbytnou součástí je provázání s aktuálním stavem potřeb obyvatel MČ Praha 12 a reflektováním aktuálních změn v legislativní oblasti a oblasti řízení sociálních služeb na úrovni hlavního města Prahy. Sociální služby jsou financovány vícezdrojově (Ministerstvo sociálních věcí, kraje, obce, příspěvky uživatelů). Údaje uvedené v této zprávě obsahují pouze finanční stránku MČ Prahy 12 a HMP Program J5 (dotační program na realizaci projektů v sociální oblasti, kterým MHMP podporuje městské části v sociální oblasti - jedná se pouze o pečovatelské služby a nízkoprahová zařízení - pro rok 2014 dotace činila ,-). 1 V této chvíli nedokáží poskytovatelé sociálních služeb identifikovat zdroje financování těchto služeb vůči občanům Prahy 12 a tudíž můžeme z hlediska jednotlivých opatření komunitního plánu identifikovat pouze finance z grantového řízení Prahy 12, příspěvku příspěvkové organizaci, dotací z MHMP v rámci programu J5, případně dalších zdrojů státní dotace na sociálně právní ochranu dětí, státní příspěvek na podporu náhradní rodinné péče, atd.). V roce 2014 se uskutečnila další řada kroků a změn vedoucích k naplnění jednotlivých opatření v Komunitním plánu rozvoje sociálních služeb městské části Praha 12: usnesením č. R ze dne schválila rada městské části Praha 12 text žádosti o poskytování grantů z rozpočtu hlavního města Prahy na poskytování sociálních služeb na území správních obvodů městských částí Praha 1-22 v roce 2014 Program J5 podpora financování sociálních služeb na úrovni MČ HMP, usnesením č. R ze dne schválila rada městské části Praha 12 žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy na aktivity v oblasti plánování 1 Tento dotační program bude od roku 2015 zrušen. 1

3 sociálních služeb vycházející ze spolupráce SO MČ Praha 1-22 a hl.m.prahy v roce 2014, usnesením č. R ze dne souhlasí rada městské části Praha 12 s poskytováním grantů na realizaci projektů v oblasti sociální na rok 2014 z rozpočtu městské části Praha 12 ORJ 0018, 4329 v celkové výši ,-, usnesením č. R ze dne schválila rada městské části text výzvy, kterou se vyhlašuje výběrové řízení na poskytování grantů v sociální oblasti pro rok 2014 v rámci programu J5 městkou části Praha 12, usnesením č. R ze dne bere rada městské části Praha 12 na vědomí komplexní vyhodnocení portálu Pomoc na dvanáctce a spolupráce se spolkem BMI a návrh dalšího řešení, usnesením č. R ze dne bere rada městské části Praha 12 na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o jednorázovou účelovou dotaci na realizaci projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví a schvaluje žádost o účelovou dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy v oblasti řešení problematiky bezdomovectví zajištění terénního programu, usnesením č. R ze dne souhlasí rada městské části Praha 12 s novelizací pravidel pro poskytování grantů z rozpočtu městské části Praha 12, usnesením č. R ze dne souhlasí rada městské části Praha 12 s poskytnutím dotace z rozpočtu městské části Praha 12 na realizaci projektů v sociální oblasti v rámci programu J5 podpora městských částí v sociální oblasti ve výši ,-, usnesením č. R ze dne bere rada městské části Praha 12 na vědomí informaci o zahájení terénní sociální služby pro osoby bez domova na území městské části Praha 12 nejpozději od , usnesením č. R ze dne schválila rada městské části Praha 12 vyhlášení grantového řízení v oblasti sociální na rok 2015 a formulář žádosti o grant v oblasti sociální na rok 2015, usnesením č. R ze dne bere rada městské části Praha 12 na vědomí informaci o průběhu tvorby Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 12 na období let ; a konstatuje, že nový Komunitní plán rozvoje sociálních služeb bude předložen ke schválení nové politické reprezentaci vzniklé po komunálních volbách na podzim roku 2014, usnesením č. Z ze dne schválilo zastupitelstvo městské části Praha 12 informaci o plnění Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 pro období let a informaci o předložení nově zpracovaného Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb pro období let nové politické reprezentaci zvolené v komunálních volbách na podzim roku 2014, 2

4 usnesením č. R ze dne bere rada městské části Praha 12 na vědomí způsob realizace monitoringu terénu na území městské části Praha 12 se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů, V rámci spolupráce s MHMP probíhala v roce 2014 pravidelná setkání koordinátorů komunitního plánování městských částí Praha 1-22 a kontaktních osob, kterých se účastnila koordinátorka komunitního plánování městské část Praha 12 a předávala důležité informace, poklady a poznatky týkající se sociálních služeb na území městské části Praha 12. Jednání proběhla , na Praze 12, , , , , V lednu 2014 byla dopracována analýza potřeb občanů městské části Praha 12 se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci. Analýza byla financována z účelové dotace hlavního města Prahy na aktivity související s plánováním sociálních služeb a vznikla z podkladů z realizovaných třech fokusních skupin se sociálními pracovníky ÚMČ Praha 12 a poskytovateli sociálních služeb poskytující své služby občanům městské části Praha 12, Od ledna 2014 se aktivně schází pracovní skupiny komunitního plánování a pracují na novém komunitním plánu dle zadání schváleného Radou městské části Praha 12, se uskutečnil 15. ročník Veletrhu sociálních služeb na Praze 12, kterého se zúčastnilo 35 neziskových organizací, V roce 2014 byla Magistrátem hlavního města Prahy poskytnuta účelová dotace na procesy komunitního plánování v celkové výši Kč, a to na tyto aktivity: 1. Metodická podpora při implementaci metodiky pravidelného sběru potřeb v rámci plnění 94 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Metodická podpora probíhala v pravidelných intervalech po celý rok Řízení práce pracovních skupin a koordinace informování o síti sociálních služeb. Cílem činnosti je spolupráce na vytváření strategické části nového komunitního plánu městské části Praha 12. Vedoucí pracovních skupin komunitního plánování koordinovali práci pracovních skupin a postupovali v souladu s metodikou komunitního plánování. 3. Kvalitativní sběr dat v oblasti zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb. Předmětem této aktivity byla realizace kvalitativního sběru dat v oblasti zjišťování potřeb prostřednictvím strukturovaných rozhovorů (focus group) s konkrétními cílovými skupinami. V prosinci 2014 byly realizované 2 fokusní skupiny (interpretace dat vycházející z monitoringu terénu Prahy 12 se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů; problematika osob v seniorském věku pečující o osobu se zdravotním postižením). Závěry z fokusních skupin jsou zapracovány do návrhu komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech a jsou k dispozici na odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 12. Vzhledem k rozsáhlosti textu není dokument součástí této zprávy. 4. Analýza kapacit a dostupnosti poskytovatelů místní sítě sociálních služeb v návaznosti na proces kontinuálního zjišťování potřeb na území městské části Praha 12. Závěry z analýzy jsou zapracovány do návrhu komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech a jsou 3

5 k dispozici na odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 12. Vzhledem k rozsáhlosti textu není dokument součástí této zprávy. Informace o naplňování jednotlivých opatření 5.1 Opatření rozvoje sociálních služeb Podpora azylových domů Komentář: Toto opatření je nadále realizováno prostřednictvím Sociálních služeb městské části Praha 12, příspěvkové organizace, Proximou Sociale o.p.s., Armádou spásy v ČR a je podporováno MČ. Dále je služba poskytována v Azylovém domě pro ženy v ulici Amortova, který je zřízen Centrem sociálních služeb Praha, příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. oblasti ,-; příspěvek příspěvkové organizaci činí , Podpora odlehčovacích služeb Komentář: Opatření je nadále realizováno, za podpory MČ Praha 12, prostřednictvím organizací: Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace, Modrý klíč o.p.s., Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, POHODA společnost pro normální život lidí s postižením, TŘI o.p.s. Službu poskytuje na území MČ Praha 12 také Asistence o.s. oblasti celkem ,- ; příspěvek příspěvkové organizaci činí , Podpora pečovatelské služby Komentář: Toto opatření je realizováno prostřednictvím Sociálních služeb městské části Praha 12, příspěvkovou organizací v terénní i ambulantní formě MČ podporuje poskytování těchto služeb v rámci grantového řízení na podporu projektů v sociální oblasti a programu J5. V rámci grantového řízení na podporu projektů v sociální oblasti z programu J5 je podporována i pečovatelská služba Farní charity Chodov. Finanční zajištění: Vícezdrojově, z toho příspěvek příspěvkové organizaci činí ,- Kč, granty MHMP na realizaci projektů v sociální oblasti v rámci programu J5 podpora městských částí celkem , Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a terénních programů Komentář: Opatření je nadále realizováno prostřednictvím nízkoprahového zařízení a terénních programů Proxima Sociale o.p.s. a nízkoprahového zařízení Lačhe Čhave. MČ Praha 12 poskytování těchto služeb podporuje v rámci grantového řízení a programu J5 (účelově vázané dotace z MHMP od roku 2014 je nutná minimálně 3% spoluúčast MČ na financování těchto služeb). oblasti celkem ,-, granty MHMP na realizaci projektů v sociální oblasti v rámci programu J5 podpora městských částí celkem ,-. 4

6 5.1.5 Odborné sociální poradenství Komentář: Opatření je nadále realizováno prostřednictvím odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 12, za podpory MČ Praha 12 je realizováno prostřednictvím občanské poradny Proxima Sociale o.p.s., Společnosti E /Czech Epilepsy Association, o.s., Hospicového občanského sdružení Cesta domů, Střediska prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s. Dále tuto službu poskytuje Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. MČ Praha 12 podporuje tuto službu v rámci grantového řízení. oblasti celkem , Podpora týdenního a denního stacionáře Komentář: Opatření je realizováno prostřednictvím Modrého klíče o.p.s. a POHODY - společnosti pro normální život lidí s postižením. MČ Praha 12 podporuje týdenní a denní stacionář prostřednictvím dotací v rámci grantového řízení. oblasti celkem , Podpora sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Komentář: Toto opatření je realizováno prostřednictvím Sociálních služeb městské části Praha 12, příspěvkovou organizací a Společnosti E /Czech Epilepsy Association, o.s., Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s., jejichž služby podporuje MČ Praha 12 prostřednictvím grantového řízení. oblasti celkem , Podpora tlumočnických služeb Komentář: Toto opatření je nadále realizováno, za podpory MČ Praha 12, prostřednictvím Centra denních služeb SNN v ČR v ambulantní i terénní formě, České unie neslyšících, APPN, o.s. Službu poskytuje na území Prahy 12 také Centrum zprostředkování tlumočení pro neslyšící. oblasti celkem , Podpora krizové pomoci Komentář: Opatření je realizováno, za podpory MČ Praha 12, prostřednictvím krizové služby Proxima Sociale, o.s. a Dětským krizovým centrem. oblasti celkem , Podpora koordinační činnosti pro rodiny s osobami s postižením Komentář: Opatření je realizováno prostřednictvím práce sociálních pracovníků, kteří působí na odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 12 a poskytují komplexní multidisciplinární pomoc a podporu rodinám s osobami s postižením. 5

7 Finanční zajištění: Opatření je financování z mzdových prostředků na pracovníky odboru Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Komentář: Opatření je nadále realizováno, za podpory MČ Praha 12, prostřednictvím služby sanace rodiny Proxima Sociale o.p.s., Lačhe Čhave, Dětského krizového centra, Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, Lata programy pro ohroženou mládež, o.s., dále Raná péče EDA a Diakonie ČCE v rámci poskytování služeb Rané péče pro rodiny s dětmi s postižením. oblasti celkem ,-, v rámci služeb rané péče celkem ,-, v rámci dotací na služby sanace rodiny celkem , Podpora asistenční služby Komentář: Opatření je nadále realizováno, za podpory MČ Praha 12, prostřednictvím, Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Hewer z.s. a POHODA Společnost pro normální život lidí s postižením. Službu na území Prahy 12 poskytuje také o.s. Asistence. oblasti celkem , Opatření související se sociálními službami Realizace preventivních programů pro žáky základních škol Komentář: Realizace preventivních programů probíhá ve spolupráci s odborem školství a kultury ÚMČ Praha 12, řediteli základních a mateřských škol. MČ Praha 12 ze svého rozpočtu hradí programy komplexní, kontinuální specifické prevence zneužívání návykových látek a rizikového chování v základních školách v Praze 12 pro třídy, programy selektivní prevence, vzdělávání pedagogů základních a mateřských škol k problematice rizikového chování a fungování školních poradenských pracovišť. Finanční prostředky na kontinuální specifickou primární prevenci pro 8.a 9.třídy, adaptační výjezdy a komplexní vzdělávání školních metodiků prevence získávají školy prostřednictvím grantů Zdravé město Praha z MHMP. Programy kontinuální specifické primární prevence a programy selektivní prevence v současné době realizuje Proxima Sociale o. p. s., a Prospe, o.s. Na vzdělávacích seminářích pro pedagogy se v roce 2014 podílely organizace: Pražské centrum primární prevence, Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o. p. s., Dětské krizové centrum, Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze, Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 12. Finanční zajištění: Vícezdrojově, z toho dotace MČ Praha 12 činí ,-; dotace MHMP , Zapojení dobrovolníků do sociálních služeb Komentář: Opatření je nadále realizováno prostřednictvím organizací poskytujících sociální služby a využívajících služeb dobrovolníků (Modrý klíč o.p.s., Proxima Sociale o.p.s., Lačhe Čhave). 6

8 5.2.3 Zvýšení kapacity míst v domě s pečovatelskou službou II.etapa Opatření se průběžně plní. Komentář: Cílem opatření je mapování možností financování a realizace výstavby domu s pečovatelskou službou a návrh variant řešení. V rámci mapování došlo ke zjištění, že jako problém se jeví užitečnost daného zařízení v kontextu absence pobytového zařízení sociálních služeb typu domova seniorů. Mapování probíhalo i ve vztahu k naplňování potřeb domova pro seniory. Zástupci MČ Praha 12 byli informováni o zájmu 3 soukromých investorů vybudovat lůžková zařízení pro seniory. V rámci procesu zjišťování potřeb došlo upravení tohoto opatření. Byla definována potřeba vzniku registrované služby sociální péče v podobě lůžkového zařízení (např. domov pro seniory nebo domov s zvláštním režimem). Tyto poznatky jsou promítnuty do návrhu nového Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha Zavedení dopravy a doprovodu do stávajících zařízení Komentář: Opatření je realizováno prostřednictvím linek MHD s bezbariérovým přístupem, Modrým klíčem o.p.s., který nabízí svoz klientů do centra Modrého klíče o.p.s. Tyto služby nabízí také Societa o.p.s., Hewer z.s., IBB, Handicap transport Podpora pěstounské péče Komentář: Opatření je nadále realizováno prostřednictvím pracovníků odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 12. Od platí novela zákona o č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která navyšuje nároky pracovníků odboru na výkon podpory náhradní rodinné péče. Došlo k významným změnám v oblasti financování této problematiky. Dochází k rozvoji podpůrných programů pro osoby vykonávající náhradní rodinnou péči například prostřednictvím organizace Proxima Sociale o.p.s. jedná se o zajištění skupiny pro děti v pěstounské péči (starší, mladší děti) - uskutečňují se 1x týdně + občasné víkendové výlety a v letním období tábor pro děti. Finanční zajištění: V rámci příspěvku na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999Sb., o sociálně právní ochraně dětí činila dotace , Zkvalitnění předávání a komplexnosti informací o sociálních službách Komentář: Opatření je naplňováno. Vzhledem ke stále větší poptávce veřejnosti po informacích o problematice v sociální oblasti a způsobech řešení celospolečenských problémů byl na realizaci tohoto opatření v roce 2014 kladen zvláštní důraz. Jako každoročně byl vydán aktualizovaný Katalog sociálních služeb, jsou aktualizované webové stránky MČ Praha 12, funguje portál Pomoc na dvanáctce, je pořádán Veletrhu sociálních služeb a jsou provozovány a aktualizovány webové stránky organizací poskytující sociální služby a vydávají vlastní informační materiály. 7

9 5.2.7 Zlepšení vytváření podmínek zaměstnávání osob s postižením Komentář: Opatření je nadále realizováno prostřednictvím organizací: Modrý klíč o.p.s, Dílny tvořivosti, POHODA Společnost pro normální život lidí s postižením, Společnost E /Czech Epilepsy Association, o.s., spoluprací MČ Praha 12 s občanským sdružením Polovina nebe. V roce 2013 byl vytvořen seznam organizací, které mají přímý kontakt na potencionální znevýhodněné uchazeče o zaměstnání a veřejné zakázky pro ÚMČ Praha 12. Tyto organizace MČ Praha 12 informuje o vypsaných veřejných zakázkách a volných pracovních místech Zvýšení dostupnosti mateřských center s důrazem na zaměstnávání maminek po či na mateřské dovolené Komentář: Opatření je realizováno prostřednictvím Klubu maminek Balónek, Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity a Rodinného centra Komůrka. V současné době je připravena výstavba komunitních center v Komořanech a v bývalé školní družině K Dolům Tísňová péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Opatření splněno, služba je realizována. Komentář: V listopadu 2012 schválila Rada městské části Praha 12 uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Sociálními službami Městské části Praha 12 a o.s. Život 90 při zajišťování sociální služby tísňové péče a poskytnutí příspěvku na montáž, demontáž a servis 10 zařízení tísňové péče. Finanční zajištění: Dotace činila celkem ,- na instalaci přístrojů a servis Péče o děti mladšího než předškolního věku Opatření splněno, služba je nadále realizována a rozšířena. Komentář: Opatření je realizováno prostřednictvím Sociálních služeb městské části Praha 12, příspěvkové organizace v rámci provozu oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku. Kapacita zařízení činí 38 dětí, což je vzhledem k potřebám rodičů dětí mladšího než předškolního věku v městské části Praha 12 stále nedostačující. Finanční zajištění: Příspěvek MČ na oddělení péče o děti SSMČ činí ,- Kč. Zpracovatelé: Mgr. Michaela Mašková koordinátorka komunitního plánování PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky 8

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-32-016-14 ze dne 16.9.2014 Komunitní plánování sociálních služeb v městské části Praha 12 32. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti 1.

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-062-010-16 ze dne 21.3.2016 Žádost o účelovou neinvestiční dotaci na realizaci procesů plánování sociálních služeb, řešení problematiky bezdomovectví

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. 5. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2008

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2008 Příloha č. 1 usnesení rady městské části Praha 12 č. 67.34.08 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2008 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 432/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 406 ze dne 08.06.2015 Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne 29. 5. 2014 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Kód programu Požadavek na dotaci HMP 2014 jednotka

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/9 ze dne 28. 1. 216 "Sdružení SOS dětských vesniček" 47933 3451962 "Sdružení SOS dětských vesniček" Identifikátor Název IČ Druh AC Facility, s.r.o. 2424931

Více

Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová a Bc. Linda Zákorová (dále koordinátorka KPSS)

Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová a Bc. Linda Zákorová (dále koordinátorka KPSS) Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 1. 10. 2015, 13:00 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: viz Prezenční listina Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MČ PRAHA 12 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT PRO ROK 2012

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MČ PRAHA 12 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT PRO ROK 2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 97/2012 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MČ PRAHA 12 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT PRO ROK 2012 Zpracovatelé: Jana Knoblochová zástupkyně starosty

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13 Vý běrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. Svaz tělesně postižený ch v Č R,

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Rodinná politika 2015 Žadatel/ název žadatele dle evidence IČO Název projektu Evid. číslo Podprogram Granty do 200 000 Kč grantu Alternativa 50+,

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč CZ.1.04/3.1.03/45.00087 Tento projekt je podpořen finančními prostředky z ESF

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování Příloha č. 1 - Příjemci dotací Dofinancování v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2007 O B S A H 1. Obsah 1 2. Předmluva 2 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 3 4. Priority rozvoje služeb a péče

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský kraj" Poskytovatel

Více

Důvodová zpráva 6. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konané 18. 6. 2015 Důvodová zpráva Na dnešním jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou je předkládán návrh na rozdělení dotací

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Cíl 1. Podpora řešení bytové problematiky v regionu Opatření 1.1. Zpracování koncepce sociálního bydlení v Rokycanech Město Rokycany schválilo svoji

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1059 ze dne 20. 5. 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1059 ze dne 20. 5. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1059 ze dne 20. 5. 2014 Kód Číslo registrace socální 060NOS/3 2701185 67360670 060NOS/4 4882420 67360670 117NOS/1 9428197 67778399 IČ Název žadatele Název Druh "Občanské

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Kód služby Číslo registrace socální služby IČO Název žadatele Název služby Druh služby Cílová skupina Dotace HMP - soc.oblast 2012 Rozpočet služby

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 21. 5. 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Vedoucí skupiny: Mgr. Pavla Kovalská (vedoucí - odbor sociální a zdravotní MěÚ Vlašim)

Vedoucí skupiny: Mgr. Pavla Kovalská (vedoucí - odbor sociální a zdravotní MěÚ Vlašim) Příloha č. 1: Sociální služby Komentář k sociodemografické analýze Autoři Pracovní skupina D Sociální služby Vedoucí skupiny: Mgr. Pavla Kovalská (vedoucí - odbor sociální a zdravotní MěÚ Vlašim) Další

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 5. února 2015 Pracovní skupina Děti a mládež Služba

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 6. listopadu 2013 Pracovní skupina Děti a mládež Služba Indikátor

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Senioři Datum konání: 17. 10. 2016 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: viz příloha Za MČ Praha 10 přítomni: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2017

Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2017 Příloha č. 5 Minimální síť u pro rok 2017 Služby jsou v rámci doporučení multidisciplinárního týmu komunitního plánování u zařazeny do následujících kategorií: skupina A: u je doložena deklarace potřebnosti

Více

ANALÝZA ZDROJŮ SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

ANALÝZA ZDROJŮ SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci západní Čechy Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko, který

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením Datum konání: 13. 10. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Gabriela Olejníková,

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 14. 12. 2015 42.1 Věc: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních služeb v roce 2015 druhá část Důvod předložení: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech

Více

Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č.

Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č. Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č. 1 SENIOŘI Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy srpen

Více

Výsledky výběru žádostí v rámci grantového schématu JPD 3 CZ / Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Výsledky výběru žádostí v rámci grantového schématu JPD 3 CZ / Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu 1, 128 01, Praha 2 ýsledky výběru žádostí v rámci grantového schématu JPD 3 CZ.04.3.07/2.1.01. Integrace specifických

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1 : Služby

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2015 jednotka jednotka kvantitativně

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK číslo žádosti VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK žadatel 10 500 000 10 447 000 10 377 000 název (dle RES) IČ adresa

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI) Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

Více

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby

Navýšení dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni ) identifikátor služby Název posktovatele IČ ID identifikátor služb Druh služb 1 AC Facilit, s.r.o. 24240931 7825745 domov se zvláštním režimem 1023000 75500 1098500 2 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 4542627 domov se

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením

Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS Osoby se zdravotním postižením Datum konání: 5. 10. 2016 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: viz příloha Za MČ Praha 10 přítomni: Pavel

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 14. 12. 2015 42 Věc: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních služeb v roce 2015 Důvod předložení: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Vyhodnocení realizačního plánu za rok 2014

Vyhodnocení realizačního plánu za rok 2014 Vyhodnocení realizačního plánu za rok 2014 Cíl 1. Podpora řešení bytové problematiky v regionu Opatření 1.1. Zpracování koncepce sociálního bydlení v Rokycanech Radou města byla schválena pracovní skupina,

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne 4.4.2007 Věc: Oslovující dopis k zápisu z veřejného připomínkování rozvoje sociálních služeb na období 2007-2010 Vážený pane / Vážená paní, v příloze přikládám zápis z veřejného setkání,

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručením omezeným7825745 domovy se zvláštním režimem 1023000 93200 AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručením omezeným6431239 pečovatelská služba 0 0 nesoulad

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne..

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Žadatel/ název žadatele dle Název projektu IČ Podprogram rozpočet body A centrum, vědomá a aktivní příprava na mateřství a rodičovství Kompetentní rodič 26651327

Více

Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z

Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z Příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-04-004-15 Poř. 1. 2. Asistence Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. 3. Česká unie neslyšících 4. Česká

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více