VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny"

Transkript

1 VOD PodÏkov nì: Firma GENERI s.r.o. touto cestou dïkuje pracovnìk m FTZ SZ 210 Ostrava - Radvanice: Ing. Janu Pohludkovi (manaûer jakosti) a Ing. JaromÌru Moravcovi (jiskrov bezpeënost) za provedenì odbornè recenze. ZmÏny v Ëi p edchozìmu vyd nì: K nejvïtöìm zmïn m doölo v kapitol ch t kajìcìch se prostor s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach, kde»sn z roku 1996 byla v celèm rozsahu nahrazena normami»sn EN a»sn EN z roku VÏtöÌ pozornost je vïnov na problematice jiskrovè bezpeënosti a kabelov ch v vodek. NovÏ zde byly za azeny kapitoly popisujìcì: omyly, kterè vznikajì p i projektov nì a n slednè specifikaci Ex za ÌzenÌ, problematiku neelektrick ch za ÌzenÌ v prostorech s nebezpeëìm v buchu, elektrostatiku. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny a doplnïny. Proto doporuëujeme kaûdèmu, kdo pracoval s p edchozìm vyd nìm, aby si tento v tisk pozornï proëetl cel a p edeöel tak p Ìpadn m nedorozumïnìm. vod: Vznik tèto publikace si vynutila p edevöìm praktick zkuöenost naöich (a nejen naöich) pracovnìk z provoz, mont ûì a p i poskytov nì poradenskè Ëinnosti v r mci komplexnìho servisu, kter p edkl d me sv m z kaznìk m. V tèto odbornè p ÌruËce pojedn vajìcì o teoretick ch z kladech snìûenì rizika v buchu ho lav ch l tek, je n zorn m zp sobem pops n ucelen p ehled poznatk t kajìcìch se danè problematiky. Jsou zde zapracov ny nejen st vajìcì platnè normy a z kony, ale i nïkterè evropskè normy, jejichû p ijetì se v nejbliûöì dobï p ipravuje (v textu oznaëeny jako pr EN Ö). Ëelem odbornè p ÌruËky je, aby kaûd naöel co nejrychleji optim lnì eöenì problèm (nebo alespoú n vod) spojen ch s nebezpeëìm v buchu. To vïtöinou p edpokl d znalost problematiky jako celku a vidït vïci v souvislostech. Pro praktickè pouûitì a rychlou orientaci jsme se snaûili na z vïr nïkter ch kapitol zhustit informace do p ehledov ch tabulek oznaëen ch v obsahu symbolem, neboù jsme si sami vïdomi, ûe ne kaûd si najde tolik Ëasu, aby se touto l tkou dopodrobna zab val. P ejeme si, aby V m tato novelizovan publikace sv m pod nìm a srozumitelnostì co nejlèpe poslouûila k nen silnèmu osvojenì z kladnìch znalostì v problematice nebezpeëì v buchu ho lav ch l tek. Vzhledem k v voji technick ch p edpis je tato publikace nez vazn. 03/2001 V VOJ V ROBA PROJEKTY DOD VKY MONT ée PORADENSTVÕ 1

2 OBSAH 1. T i podmìnky nutnè pro vznik v buchu Normy pro za azov nì prostor s nebezpeëìm v buchu a v bïr, instalaci, drûbu, revize a opravy nev b. el. za ÌzenÌ Prostory s nebezpeëìm v buchu ho lav ch plyn a par Vznik prostor s nebezpeëìm v buchu ho lav ch plyn a par. LimitnÌ teploty ho lav ch l tek Opat enì k omezenì nebezpeëì v buchu ho lav ch plyn a par Klasifikace prostor s nebezpeëìm v buchu ho lav ch plyn a par Prostory s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach Vznik prost edì s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach. LimitnÌ teploty ho lav ch l tek Opat enì k omezenì nebezpeëì v buchu ho lav ch prach Klasifikace prostor s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach Prost edì s nebezpeëìm poû ru nebo v buchu v buönin Vznik prost edì s nebezpeëìm poû ru nebo v buchu v buönin. LimitnÌ teploty ho lav ch l tek Klasifikace prostor s nebezpeëìm poû ru nebo v buchu v buönin Prostory s nebezpeëìm v buchu uhelnèho prachu a metanu v podzemnìch dolech LimitnÌ teploty ho lav ch l tek Klasifikace prostor s nebezpeëìm v buchu uhelnèho prachu a metanu v podzemnìch dolech Klasifikace prostor s nebezpeëìm v buchu - p ehledovè tabulky Ho lavè plyny a p ry; prachy; v buöniny Doly s v skytem metanu SpecifickÈ p Ìpady UrËov nì prostor s nebezpeëìm v buchu (obecnï vnïjöìch vliv ) Z paln zdroj v prostoru s nebezpeëìm v buchu Zp soby iniciace ho lavè l tky Za azenì ho lav ch nebo v buön ch l tek dle teploty vznìcenì do TEPLOTNÕCH TÿÕD Za azenì ho lav ch nebo v b. l tek dle max. experiment lnìch bezpeën ch sp r a min. z pal. proud do SKUPIN Zvl öù nebezpeënè l tky z hlediska v buchu ProvedenÌ a v bïr nev buön ch el. za ÌzenÌ ZjednoduöenÈ blokovè schèma v voj v roba nev buön ch elektrick ch za ÌzenÌ PouûitÈ typy ochran proti neû doucìm vliv m elektrickèho za ÌzenÌ ve v buön ch prostor ch StupnÏ ochrany krytem el. za ÌzenÌ dle»sn EN : OznaËov nì nev buön ch el. za ÌzenÌ dle na ÌzenÌ vl dy Ë. 176/1997 Sb V bïr el. za ÌzenÌ v prostor ch s nebezpeëìm v buchu ho lav ch plyn a par (skupina ll) OznaËenÌ prostoru s nebezpeëìm v buchu nutnè pro v bïr el. za ÌzenÌ V bïr el. za ÌzenÌ na z kladï identifikace jeho ötìtkov ch daj PÿÕLOHA InformativnÌ za azenì nïkter ch ho lav ch plyn a par do teplotnìch t Ìd a skupin v buönosti El. za ÌzenÌ s typem ochrany pevn z vïr - EEx Ñ d " El. za ÌzenÌ s typem ochrany zajiötïnè provedenì - EEx Ñ e " El. za ÌzenÌ s typem ochrany n - EEx Ñ n " El. za ÌzenÌ s typem ochrany jiskrov bezpeënost - EEx Ñ i " (1) NutnÈ podmìnky zachov nì jiskrovè bezpeënosti (2) Zabr nïnì pr niku cizì energie do JB systèmu KabelovÈ systèmy do prostor s nebezpeëìm v buchu ho lav ch plyn a par KabelovÈ a potrubnì prostupy v nebezpeën ch prostor ch KabelovÈ v vodky V bïr el.za ÌzenÌ v prost edì s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach nebo vl ken OznaËenÌ prostoru s nebezpeëìm v buchu nutnè pro v bïr el. za ÌzenÌ V bïr el. za ÌzenÌ na z kladï identifikace jeho ötìtkov ch daj PÿÕLOHA ñ InformativnÌ teploty vznìcenì nïkter ch ho lav ch prach a vl ken V bïr el.za ÌzenÌ v prost edì s nebezpeëìm poû ru nebo v buchu v buönin OznaËenÌ prost edì s nebezpeëìm poû ru nebo v buchu v buönin nutnè pro v bïr el. za ÌzenÌ V bïr el. za ÌzenÌ na z kladï identifikace jeho ötìtkov ch daj PÿÕLOHA ñ InformativnÌ teploty v buchu nïkter ch v buönin Vztah mezi oznaëov nìm el. za ÌzenÌ a jeho pouûitìm v prostorech s nebezp. v buchu - p ehledovè tabulky »innosti prov dïnè na nev buön ch el. za ÌzenÌch P eprava a skladov nì, dodacì podmìnky v robk GENERI Instalace dle platn ch p edpis Revize PreventivnÌ drûba Opravy a gener lnì prohlìdky Likvidace v robku Servis NejËastÏjöÌ nedostatky zjiötïnè p i prohlìdk ch nainstalovan ch nev buön ch el. za ÌzenÌ Posuzov nì bezpeënosti v robk, certifikace Elektromagnetick kompatibilita (EMC) a el. za ÌzenÌ GENERI, s.r.o NejËastÏjöÌ omyly p i projektov nì a specifikaci nev buön ch el. za ÌzenÌ vod Projektant se st v konstruktèrem nev buön ch el. za ÌzenÌ UrËov nì stupú vnïjöìch vliv a oznaëov nì nebezpeën ch prostor (shrnutì z p edchozìch kapitol) Technick specifikace pro objedn vku nev buön ch el. za ÌzenÌ Z vïr Neelektrick za ÌzenÌ v prostorech s nebezpeëìm v buchu Za ÌzenÌ v prostorech s nebezpeëìm v buchu a statick elekt ina Z vïr Pozn mky GENERI, S.R.O. ISO /2001

3 1. TÿI PODMÕNKY NUTN PRO VZNIK V BUCHU N hodnï vybranè el. za ÌzenÌ NEBEZPE»Õ! EXPLOZE PODMÕNKY NUTN PRO VZNIK V BUCHU VYSOKÝ STUPEŇ ROZPTÝLENÍ,KONCENTRACEV MEZÍCH VÝBUŠNOSTI, NEBEZPEČNÉ MNOŽSTVÍ S VÝJIMKOU LÁTEK SE SCHOPNOSTÍEXOTERMNÍREAKCEBEZPŘÍTOMNOSTIO2 CIZÍ NEBO SAMOVZNÍCENÍ BEZPE»N POUéITÕ VybranÈ el. za ÌzenÌ dle za izovacìch p edpis»sn 03/2001 V VOJ V ROBA PROJEKTY DOD VKY MONT ée PORADENSTVÕ 3

4 2. NORMY 2. NORMY PRO ZAÿAZOV NÕ PROSTOR S NEBEZPE»ÕM V BUCHU A V BÃR, INSTALACI, DRéBU, REVIZE A OPRAVY NEV BUäN CH EL. ZAÿÕZENÕ. MOéN V SKYT NEBEZPE»N CH L TEK V OMEZEN M PROSTORU ZAÿIZOVACÕ PÿEDPIS NEBEZPE»Õ V BUCHU HOÿLAV CH PLYNŸ A PAR * P edpisy pro el. za ÌzenÌ v mìstech s nebezpeëìm v buchu ho lav ch plyn a par. (Pozor! Jiû nahrazena»sn EN a»sn v celèm rozsahu). * El. za ÌzenÌ pro v buönou plynnou atmosfèru. UrËov nì nebezpeën ch prostor. * Elektrick instalace v nebezpeën ch prostorech (jin ch neû d lnìch). * Analyz torovè domky chr nïnè nucen m vïtr nìm. * Nev buön el. za ÌzenÌ. Opravy a gener lnì prohlìdky nev buönèho el. za ÌzenÌ. * Zvl ötnì poûadavky pro konstrukci, zkouöenì a oznaëov nì el. za ÌzenÌ skupiny II, kategorie 1G.»SN : s ËinnostÌ k zruöena, nahrazena»sn EN :1997 ( )»SN EN :1998 ( )»SN IEC 79-16:1995 ( )»SN IEC 79-19:1996 ( )»SN EN :1999 ( ) NEBEZPE»Õ V BUCHU PRACHŸ * El. za ÌzenÌ v prost edì s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach. Pozor! Jiû nahrazena»sn EN v celèm rozsahu. * El. za ÌzenÌ pro prostory s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach. * Konstrukce a zkouöenì el. za ÌzenÌ pro prostory s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach. V bïr, instalace a drûba.»sn : zruöena, nahrazena:»sn EN :1999»SN EN :1999 NEBEZPE»Õ V BUCHU UHELN HO PRACHU A METANU V PODZEMNÕCH DOLECH * Elektrick za ÌzenÌ v podzemì. * PreventivnÌ drûba d lnìch nev buön ch el. za ÌzenÌ. * Elektrick za ÌzenÌ skupiny I, kategorie M1.»SN :1986»SN :1991»SN EN :2001 NEBEZPE»Õ POé RU NEBO V BUCHU V BUäNIN * El. za ÌzenÌ v prost edìch s nebezpeëìm poû ru nebo v buchu v buönin. * Instalace el. za ÌzenÌ v prostor ch s nebezpeëìm v buchu v buönin.»sn :1980 pr EN NEBEZPE»Õ V BUCHU V MÕSTNOSTECH PRO L KAÿSK»ELY * Elektrick rozvod v mìstnostech pro lèka skè Ëely. * ZdravotnickÈ elektrickè p Ìstroje. VöeobecnÈ poûadavky na bezpeënost.»sn :1987»SN EN :1994 ( ) PÿEDPISY PLATN PRO VÕCE DRUHŸ NEBEZPE»N CH L TEK A PROSTOR * V buön prost edì. ZamezenÌ a ochrana proti v buchu.» st 1: Z kladnì koncepce a metodologie. * Neelektrick za ÌzenÌ pro prostory s nebezpeëìm v buchu.» st 1: Z kladnì metodologie a poûadavky. * Neelektrick za ÌzenÌ pro prostory s nebezpeëìm v buchu.» st 5: Ochrana bezpeënou konstrukcì. * Nev buön el. za ÌzenÌ. Revize a preventivnì drûba nev buönèho el. za ÌzenÌ (jinèho neû d lnìho). * Ochrana p ed nebezpeën mi Ëinky statickè elekt iny. * OvÏ ov nì a provoz technologick ch za ÌzenÌ a letadel s ohledem na nebezpeënè Ëinky statickè elekt iny. * BezpeËnost strojnìch za ÌzenÌ ñ N vod a doporuëenì pro vylouëenì nebezpeëì v d sledku statickè elekt iny.»sn EN :1998 ( ) pr EN pr EN »SN IEC 79-17:1996 ( ) - zruöena, nahrazena»sn EN :1999»SN :1986»SN :1988 pr R (nahradì»sn :1986 a»sn :1988) NEBEZPE»Õ KATASTROFICK CH PORUCH, KTER JSOU MIMO R MEC ABNORM LNÕCH STAVŸ ( NAPÿ. PRASKNUTÕ TECHNOLOGICK N DOBY NEBO POTRUBÕ A TAKOV UD LOSTI, KTER NELZE PÿEDVÕDAT) - NEPÿEDVÕDATELN NEBEZPE»Õ ZPŸSOBEN PÿÕTOMNOSTÕ HOÿLAV CH MLH, KTER VYéADUJE ZVL ätnõ HODNOCENÕ - 4 GENERI, S.R.O. ISO /2001

5 3. PROSTORY S NEBEZPE»ÕM V BUCHU HOÿLAV CH PLYNŸ A PAR 3. PROSTORY S NEBEZPE»ÕM V BUCHU HOÿLAV CH PLYNŸ A PAR. 3.1 Vznik prostor s nebezpeëìm v buchu ho lav ch plyn a par. LimitnÌ teploty ho lav ch l tek N zvoslovì dle»sn EN :1997: Ho lav plyn nebo p ra: plyn nebo p ra, kter po smìch nì v urëitèm pomïru se vzduchem vytv Ì v buönou plynnou atmosfèru. V buön plynn atmosfèra: smïs ho lav ch l tek ve formï plyn nebo par se vzduchem za atmosfèrick ch podmìnek, ve kterè se po vznìcenì öì Ì ho enì do nespot ebovanè smïsi. DolnÌ a hornì mez v buönosti: DolnÌ mez v buönost (LEL) - koncentrace ho lav ch plyn a par ve vzduchu, pod kterou jiû nenì plynn atmosfèra v buön. HornÌ mez v buönost (UEL) - koncentrace ho lav ch plyn a par ve vzduchu, nad kterou jiû nenì plynn atmosfèra v buön. Bod vzplanutì: nejniûöì teplota kapaliny, p i kterè kapalina za urëit ch standardnìch podmìnek uvolúuje p ry v takovèm mnoûstvì, ûe jsou schopny vytvo it z palnou smïs p r se vzduchem. Teplota vznìcenì v buönè plynnè atmosfèry: nejniûöì teplota horkèho povrchu, p i kterè dojde (za stanoven ch podmìnek) p i styku ho lavè l tky ve formï plyn nebo par ve smïsi se vzduchem s tìmto povrchem ke vznìcenì. StupnÏ niku: 1) Trval stupeú niku - nik, kter je trval nebo jehoû p Ìtomnost je oëek v na po dlouhè ËasovÈ obdobì. 2) Prim rnì stupeú niku - nik, kter m ûe vznikat periodicky nebo p ÌleûitostnÏ bïhem norm lnìho provozu. 3) Sekund rnì stupeú niku - nik, jehoû vznik nenì za norm lnìho provozu pravdïpodobn a pokud vznikne, je pravdïpodobnost, ûe k tomu bude doch zet pouze z Ìdka a po kr tkè ËasovÈ obdobì. NebezpeËn prostor: prostor, ve kterèm je nebo m ûe b t p Ìtomna v buön plynn atmosfèra v takovèm mnoûstvì, ûe jsou nutn speci lnì opat enì pro konstrukci, instalaci a pouûìv nì za ÌzenÌ. Prostor bez nebezpeëì v buchu (BNV): prostor, ve kterèm se neoëek v v skyt v buönè plynnè atmosfèry v takovèm mnoûstvì, aby byla nutn speci lnì opat enì pro konstrukci, instalaci a pouûìv nì za ÌzenÌ v tïchto prostorech. ZÛny: nebezpeënè prostory se rozdïlujì na z kladï Ëetnosti vzniku a doby p Ìtomnosti v buönè plynnè atmosfèry do zûn: ZÛna 0 (d Ìve SNV 3): prostor, ve kterèm je v buön plynn atmosfèra p Ìtomna trvale nebo po dlouhè ËasovÈ obdobì. ZÛna 1 (d Ìve SNV 2): prostor, ve kterèm m ûe vzniknout v buön plynn atmosfèra za norm lnìho provozu. ZÛna 2 (d Ìve SNV 1): prostor, ve kterèm nenì pravdïpodobn vznik v buönè plynnè atmosfèry za norm lnìho provozu a pokud v buön atmosfèra vznikne, je pravdïpodobnè, ûe k tomu bude doch zet pouze z Ìdka a v buön plynn atmosfèra bude p Ìtomna pouze kr tkè ËasovÈ obdobì. Dle»SN :1996 byl jeötï definov n tzv. ochrann prostor (POZOR! Tato norma byla s ËinnostÌ od zruöena): ochrann prostor (OP): prostor tvo ÌcÌ prostorov p echod mezi zûnou 2 a prostory bez nebezpeëì v buchu. Je to tèû prostor, kde by mohla vzniknout nebezpeën koncentrace jen kr tkodobï za zcela v jimeën ch situacì, nap. p i zvl öù nep Ìzniv ch povïtrnostnìch a jin ch podmìnk ch, p i poökozenì obalu, kontejneru atd., nebo p i hav rii nïkterèho technologickèho za ÌzenÌ. 03/2001 V VOJ V ROBA PROJEKTY DOD VKY MONT ée PORADENSTVÕ 5

6 3. PROSTORY S NEBEZPE»ÕM V BUCHU HOÿLAV CH PLYNŸ A PAR Vznik prostor s nebezpeëìm v buchu ho lav ch plyn a par. NEV BUäN ATMOSF RA SmÏs - m lo ho laviny 0% 25% LEL 50% LEL DolnÌ mez v buönosti (LEL) EXPLOZIVNÕ HOÿENÕ SmÏs - v buön HornÌ mez v buönosti (UEL) NEV BUäN ATMOSF RA SmÏs - m lo kyslìku Pozn.: NestabilnÌ, v nïkter ch p Ìpadech pokl d na za v buönou 100% Koncentrace ho lav ch plyn a par Klasifikace nebezpeën ch prostor pro urëenì rozsahu ochrann ch opat enì: NebezpeËn koncentrace ho lav ch plyn a par: StupeÚ niku: é dn Sekund rnì P Ìklady zdroj niku: Zdroje niku: V robnì za ÌzenÌ Otvory, u nichû stupeú niku z visì na: ñ Typu zûny sousedìcìho prostoru; ñ»etnosti a dobï, po kterou je otvor otev en; ñ Ëinnosti utïsnïnì nebo spojenì; ñ RozdÌlu tlaku mezi tïmito prostory. BNV (bez nebezpeëì v buchu) Sva ovanè potrubì (nepovaûuje se za zdroj niku). Nep edpokl d se unik nì l tek za norm lnìho provozu. TÏsnÏnÌ Ëerpadel, kompresor nebo ventil ; P Ìruby, spoje a armatury na potrubì; OdbÏrov vzorkovacì mìsta; PojistnÈ ventily, odlehëovacì a ostatnì otvory. PodmÌnka pro vznik nebezpeëì v buönè atmosfèry ho lav ch kapalin: é dn Od 50% LEL Od 25% LEL Od 25% LEL TÏsnÈ za ÌzenÌ ZÛna 2 ZÛna 1 ZÛna 0 P edpokl d se unik nì l tek za norm lnìho provozu. TÏsnÏnÌ Ëerpadel, kompresor nebo ventil ; OdvodÚovacÌ mìsta n drûì; OdbÏrov vzorkovacì Zav enè za ÌzenÌ Prim rnì mìsta; PojistnÈ ventily, odlehëovacì a ostatnì otvory. Trval N drû s pevnou st echou s trval m vïtr nìm; Trvale nebo dlouze otev enè povrchy kapalin (odluëovaëe ropn ch l tek,...). Otev enè za ÌzenÌ Teplota povrchu kapaliny > bod vzplanutì kapaliny ñ 10 C* V jimky: aerosoly a mlhy ho lav ch kapalin I. a II. t Ìdy nebezpeënosti se povaûujì za v buönè za vöech teplot, roztoky ho lav ch plyn v ho lav ch kapalin ch, skladov nì kapalin p i teplot ch, za kter ch m ûe vzniknout ötïpenì nebo pomal oxidace (bitumen, tïûk topn olej,...). Pozn.: Ho lavè plyny pochopitelnï vytv Ì nebezpeëì vzniku v buönè atmosfèry za vöech teplot. * NenÌ-li dodrûen bezpeënostnì odstup 10 K od bodu vzplanutì, povaûuje»sn ho lavè kapaliny za nebezpeënè v buchem a oznaëuje vznik prost edì se stupnïm vnïjöìho vlivu BE3N2. JinÈ zdroje (nap. technick zpr va CENELEC R :1999, kter nahradì»sn :1986 a»sn :1988 nebo nïmeckè p edpisy EXRL) uv dïjì bezpeënostnì odstup 5 K u Ëist ch kapalin neobsahujìcìch halogenidy a 15 K u smïsì rozpouötïdel (kapaliny s r zn m obsahem tïkavosti) bez halogenidov ch komponent LimitnÌ teplota iniciaënìho zdroje v prostoru s nebezpeëìm v buchu ho lav ch plyn a par. Teplota nebezpeënè l tky a okolì (iniciaënìho zdroje) < teplota vznìcenì plynu nebo kapaliny Je-li splnïna tato podmìnka, nedojde vlivem teploty k iniciaci v buönè atmosfèry. Teplota vznìcenì plynu nebo kapaliny vöak nesouvisì s vytvo enìm v buönè atmosfèry ñ viz GENERI, S.R.O. ISO /2001

7 3. PROSTORY S NEBEZPE»ÕM V BUCHU HOÿLAV CH PLYNŸ A PAR 3.2 Opat enì k omezenì nebezpeëì v buchu ho lav ch plyn a par Zabr nïnì vzniku v buönè atmosfèry nebo jejì omezenì (prim rnì opat enì). NahrazenÌ nebo snìûenì mnoûstvì l tek, kterè mohou vytv et v buönou atmosfèru OmezenÌ koncentrace Inertizace PouûitÌ technick ch opat enì, konstrukënìho a prostorovèho uspo d nì provoznìho za ÌzenÌ Konstrukce za ÌzenÌ ZkouöenÌ za ÌzenÌ na tïsnost HlÌd nì koncentace v okolì za ÌzenÌ VÏtr nì: Typ vïtr nì P Ìklady VenkovnÌ prostory; Otev enè budovy; Budovy s trval mi otvory pro Ëely vïtr nì,... P irozenè CelkovÈ Ventil tory ve stïn ch nebo st eöe budovy; Ventil tory vhodnï umìstïnè ve venkovnìm prostoru,... NucenÈ SnÌûenÌ rozsahu zûn (velikosti nebezpeënèho prostoru); Zkr cenì doby p Ìtomnosti v buönè smïsi; Prevence vzniku v buönè atmosfèry. MÌstnÌ Ods v nì par z v robnì jednotky; P etlakovè nebo podtlakovè vïtracì systèmy v mal ch mìstnï vïtran ch prostorech,... Ëinnost vïtr nì ovlivúuje: STUPE VÃTR NÕ VYSOK ñ vznik pouze malè zûny STÿEDNÕ ñ rozsah a typ zûny je omezen konstrukënìmi parametry NÕZK ñ nem ûe ovlivnit koncentraci nebo p etrv v nì v buönè atmosfèry SPOLEHLIVOST VÃTR NÕ V BORN ñ vïtr nì zajiötïno trvale DOBR ñ vïtr nì zajiötïno za norm lnìho provozu NÕZK ñ nep edpokl d se p eruöenì vïtr nì na dlouhè ËasovÈ obdobì VylouËenÌ zdroj iniciace KonstrukËnÌ opat enì, kter omezì Ëinky v buchu na zanedbatelnou mìru. 03/2001 V VOJ V ROBA PROJEKTY DOD VKY MONT ée PORADENSTVÕ 7

8 3. PROSTORY S NEBEZPE»ÕM V BUCHU HOÿLAV CH PLYNŸ A PAR 3.3 Klasifikace prostor s nebezpeëìm v buchu ho lav ch plyn a par Definice dle»sn EN :1997: Viz Ël nek VlastnÌ postup p i urëov nì nebezpeën ch prostor : Je n zornï uveden ve v vojovèm diagramu v»sn EN :1997. Jsou v nïm zohlednïna v öe uveden opat enì k omezenì nebezpeëì v buchu ho lav ch plyn a par. Vypracovan metodika je vöak velmi obecn. Pro urëenì konkrètnìch vzd lenostì (rozsah ) zûn platì v EU pouze n rodnì p edpisy. V dobï zpracov nì tèto publikace vöak v»r tyto p edpisy jeötï nebyly vytvo eny (vyd je» BP). V konkrètnìch p Ìpadech m ûe nap. na z kladï zahraniënìch p edpis autorizovan osoba (FTZ SZ 210 Ostrava - Radvanice) vypracovat odbornè stanovisko P Ìklady nebezpeën ch prostor : Z NA 0 Z NA 1 Obvykle vnit nì prostory n dob, sk ÌnÌ, kontejnèr nebo nejbliûöì okolì odpa ovaë, reaktor,... Prostory obklopujìcì Z NU 0; Prostory obklopujìcì armatury a odtokov za ÌzenÌ; Prostory, ve kter ch jsou instalov na k ehk (rozbitn ) za ÌzenÌ, sklenïnè, keramickè nebo podobnè trubky; Prostory okolo nedostateënï tïsn ch v vod - pumpy, ventily, Ö Z NA 2 Prostory obklopujìcì Z NU 0 a 1; Prostory okolo p Ìrubov ch spojenì s bïûn m ploch m tïsnïnìm; RegulaËnÌ stanice plynu,... POZN MKY 8 GENERI, S.R.O. ISO /2001

9 4. PROSTORY S NEBEZPE»ÕM V BUCHU HOÿLAV CH PRACHŸ 4. PROSTORY S NEBEZPE»ÕM V BUCHU HOÿLAV CH PRACHŸ. 4.1 Vznik prostor s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach. LimitnÌ teploty ho lav ch l tek N zvoslovì dle»sn EN :1999: Prach (Dust) malè, pevnè Ë stice ve vzduchu, kterè se usazujì vlastnì vahou, avöak mohou z stat rozpr öeny ve vzduchu po nïjakou dobu (zahrnuje prach a pìsek dle definic v ISO 4225). Teplota vznìcenì vrstvy prachu nejniûöì teplota horkèho povrchu, p i kterè dojde ke vznìcenì vrstvy prachu o specifikovanè tlouöùce umìstïnè na tomto horkèm povrchu. Teplota vznìcenì rozvì enèho prachu: nejniûöì teplota hork ch vnit nìch stïn pece, p i kterè dojde ke vznìcenì oblaku prachu uvnit pece. Maxim lnì povrchov teplota nejvyööì teplota, kterou dos hne jak koliv Ë st povrchu el. za ÌzenÌ p i zkouök ch p i definovan ch podmìnk ch bez p Ìtomnosti prachu. ZÛna 20: prostor, ve kterèm je v buön atmosfèra rozvì enèho prachu se vzduchem p Ìtomna trvale nebo po dlouh obdobì nebo Ëasto. Pozn.: ObecnÏ tyto podmìnky vznikajì uvnit z sobnìk, potrubì a n dob apod. ZÛna 21: prostor, ve kterèm m ûe v buön atmosfèra rozvì enèho prachu se vzduchem vznikat p ÌleûitostnÏ v norm lnìm provozu. Pozn.: Tato zûna m ûe zahrnovat, mimo jinè, prostory v bezprost ednì okolì mìst, kde se nasyp v a vysyp v prach a mìsta, kde vznikajì vrstvy prachu, kterè mohou v norm lnìm provozu zp sobit vznik v buönè prachovzduönè koncentrace ho lavèho prachu se vzduchem. ZÛna 22: prostor, ve kterèm se za norm lnìho provozu nepoëìt se vznikem v buönè atmosfèry rozvì enèho prachu se vzduchem a pokud tato atmosfèra vznikne, bude p etrv vat pouze po kr tkou dobu. Pozn.: Tato zûna m ûe zahrnovat, mimo jinè, prostory v okolì za ÌzenÌ, ochrann ch systèm a souë stì, ze kter ch m ûe prach unikat netïsnostmi a vytv et vrstvy prachu (nap. ml nice, ve kterè unik prach z ml n a pak se usazuje) Vznik prostoru s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach. LimitnÌ teploty ho lav ch l tek: Vrstva prachu RozvÌ en prach Vznik nebezpeënè v buönè prachovè koncentrace Prostory s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach Z NA 22 Z NA 21 Z NA 20 Vrstva prachu < 5 mm : T max < T 5 mm -75 K Vrstva prachu od 5 do 50 mm: T max musì b t snìûena nïkter m ze zp sob dle»sn EN NejniûöÌ hodnota T max = maxim lnì dovolen povrchov teplota za ÌzenÌ RozvÌ en prach: T max < 2/3 T cl T max - max. povrchov teplota za ÌzenÌ T 5 mm - teplota vznìcenì 5 mm vrstvy prachu ( C) T cl - teplota vznìcenì rozvì enèho prachu ( C) Pozn.: PodrobnÏjöÌ v klad viz.»sn EN : /2001 V VOJ V ROBA PROJEKTY DOD VKY MONT ée PORADENSTVÕ 9

10 4. PROSTORY S NEBEZPE»ÕM V BUCHU HOÿLAV CH PRACHŸ 4.2 Opat enì k omezenì nebezpeëì v buchu ho lav ch prach. Individu lnìmi kryty praön ch mìst s intenzivnìm ods v nìm prachu v mìstï jeho vzniku. Pravideln m odstraúov nìm prachu ods v nì nebo smet nìm, provlhëov nìm ovzduöì, skr pïnìm, p ÌpadnÏ splachov nìm prachu (nelze pouûìt pro prachy reagujìcì ve styku s vodou exotermicky). Vytvo enìm inertnì atmosfèry (t.j. atmosfèry s obsahem kyslìku snìûen m pod hodnotu limitnìho obsahu kyslìku stanovenèho pro dan prach). InertizacÌ disperze p imìsenìm dodateënèho mnoûstvì inertnìho prachu. Neho lav mi z stïnami a pod. TlakovÈ Ëinky v buchu prach lze omezit, respektive usmïrnit membr nami, expanznìmi klapkami, za ÌzenÌm na potlaëenì v buchu p i jeho vzniku. 4.3 Klasifikace prostor s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach. Definice dle»sn EN :1999: viz Ël nek ObecnÏ musì b t vylouëena tvorba vrstev, usazenin a hromad ho lavèho prachu mimo technologick za ÌzenÌ. Kde nem ûe b t vylouëena takov to akumulace prachu, tam musì b t povrchov teplota instalovan ch za ÌzenÌ omezena na bezpeënou roveú podle poûadavk uveden ch v»sn EN ñ viz. Ël nek POZN MKY 10 GENERI, S.R.O. ISO /2001

11 5. PROSTÿEDÕ S NEBEZPE»ÕM V BUCHU V BUäNIN 5. PROSTÿEDÕ S NEBEZPE»ÕM POé RU NEBO V BUCHU V BUäNIN. 5.1 Vznik prost edì s nebezpeëìm poû ru nebo v buchu v buönin. LimitnÌ teploty ho lav ch l tek. V buönina pr öì V buönina se odpa uje V buönina sublimuje Vznik nebezpeënè v buönè koncentrace (mnoûstvì l tek nenì definov no) Prost edì s nebezpeëìm poû ru nebo v buchu v buönin V 1 V 2 V C > (T A +50 C ) < teplota vzbuchu (rozkladu) v buöniny Max. dovolen teplota za ÌzenÌ T A 5.2 Klasifikace prostor s nebezpeëìm poû ru nebo v buchu v buönin. Definice dle»sn :1980: V 1: Prost edì, ve kterèm v buönina nepr öì, neodpa uje se pop. nesublimuje a kde m ûe dojìt k p ÌmÈ iniciaci v buöniny elektrick m proudem jen za zcela v jimeën ch situacì nebo okolnostì (nap. sklady v buönin v expediënìm balenì). V 2: Prost edì, ve kterèm v buönina pr öì, odpa uje se pop. sublimuje jenom v jimeënï a styk v buöniny s elektrick m za ÌzenÌm m ûe b t pouze v jimeën. V 3: Prost edì, ve kterèm v buönina pr öì, odpa uje se pop. sublimuje kdykoliv a kdy tedy styk v buöniny s elektrick m za ÌzenÌm m ûe b t trval. POZN MKY 03/2001 V VOJ V ROBA PROJEKTY DOD VKY MONT ée PORADENSTVÕ 11

12 6. PROSTORY S NEBEZPE»ÕM V BUCHU UHELN HO PRACHU A METANU 6. PROSTORY S NEBEZPE»ÕM V BUCHU UHELN HO PRACHU A METANU V PODZEMNÕCH DOLECH. Vznik nebezpeën ch prostor viz. Ël. 6.2 Klasifikace prostor s nebezpeëìm v buchu uhelnèho prachu a metanu v podzemnìch dolech. METAN: SNM 0 SNM 1 SNM 2 UHELN PRACH: SNP 0 SNP 1 SNP 2 SNM LimitnÌ teploty ho lav ch l tek 150 C (T4) na jakèmkoliv povrchu, kde uheln prach m ûe tvo it vrstvy. 450 C (T1) kde se nep edpokl d, ûe uheln prach bude vytv et vrstvy (pouze d lnì plyn - metan). 6.2 Klasifikace prostor s nebezpeëìm v buchu uhelnèho prachu a metanu v podzemnìch dolech. N zvoslovì dle»sn :1985 zmïna b: SNP O: Jsou prostory, ve kter ch uheln prach nem ûe ani po rozvì enì vytvo it koncentraci dosahujìcì 25 % spodnì meze v buönosti. SNP 1: Jsou prostory, ve kter ch uheln prach nem ûe ani po rozvì enì vytvo it koncentraci vyööì neû 50 % spodnì meze v buönosti. SNP 2: Jsou prostory, ve kter ch uheln prach po rozvì enì a uheln prach ve vznosu mohou vytvo it koncentraci vyööì neû 50 % spodnì meze v buönosti. SNM 0: Jsou prostory plynujìcìch dol l. t Ìdy nebezpeëì, je-li p i jejich za azov nì a d le p i jejich provozu urëeno organizacì takovè mnoûstvì d lnìch vïtr, ûe koncentrace metanu v d lnìm ovzduöì nep es hne 0,25 % a p i poruöe vïtr nì nebo p i jeho zastavenì na dobu urëenou havarijnìm pl nem je v nich vylouëeno nahromadïnì v buönè smïsi metanu se vzduchem, plynujìcìch dol ll. t Ìdy nebezpeëì, vïtranè vtaûn mi vïtry, kterè dosud nebyly pouûity v mìstech, kde se razì nebo dob v, a ve kter ch p i jejich za azov nì a d le p i jejich provozu je urëeno organizacì takovè mnoûstvì d lnìch vïtr, ûe koncentrace metanu v d lnìm ovzduöì nep es hne 0,25 % a p i poruöe vïtr nì nebo p i jeho zastavenì na dobu urëenou havarijnìm pl nem je v nich vylouëeno nahromadïnì v buönè smïsi metanu se vzduchem. SNM 1: Jsou prostory plynujìcìch dol l. t Ìdy nebezpeëì, je-li p i jejich za azov nì a d le p i jejich provozu urëeno organizacì takovè mnoûstvì d lnìch vïtr, ûe koncentrace metanu v d lnìm ovzduöì nep es hne 0,5 %. SNM 2: Jsou prostory plynujìcìch dol, je-li p i jejich za azov nì a d le p i jejich provozu urëeno organizacì takovè mnoûstvì d lnìch vïtr, ûe koncentrace metanu v d lnìm ovzduöì nep es hne 1,5 %. SNM 3: Jsou prostory plynujìcìch dol, ve kter ch nenì moûno dodrûet podmìnky pro za azenì podle SNM GENERI, S.R.O. ISO /2001

13 7. KLASIFIKACE PROSTOR S NEBEZPE»ÕM V BUCHU 7. KLASIFIKACE PROSTOR S NEBEZPE»ÕM V BUCHU - p ehledovè tabulky 7.1 Ho lavè plyny a p ry; prachy; v buöniny: Ho lav l tka PravdÏpodobnost v skytu nebezpeënè koncentrace OznaËenÌ Klasifikace prostor Za izovacì p edpis OznaËenÌ vnïjöìch vliv dle»sn :1995 Plyny a p ry neoëek v se BNV zcela v jimeënï OP * z Ìdka po kr tkè obdobì Z NA 2 p ÌleûitostnÏ Z NA 1 trvale nebo po dlouhè obdobì Z NA 0»SN EN :1997 ( )»SN EN :1999 ( ) BE3N2 Prachy z Ìdka po kr tkè obdobì Z NA 22 p ÌleûitostnÏ v norm. provozu Z NA 21 trvale (nap. uvnit z sobnìku,ö) Z NA 20»SN EN :1999 ( ) BE3N1 zcela v jimeënï V 1 V buöniny v jimeënï V 2»SN :1980 BE3N3 trvale nebo po dlouhè obdobì V 3 * OP (ochrann prostor) - jiû nenì v»sn EN :1997 definov n (na rozdìl od»sn :1996, kter byla s ËinnostÌ od zruöena!) 7.2 Doly s v skytem metanu: Ho lav l tka Koncentrace OznaËenÌ Klasifikace prostor Za izovacì p edpis OznaËenÌ vnïjöìch vliv dle»sn :1995 METAN (doly) UHELN PRACH (doly) 0,25 % v ovzduöì SNM 0 0,5 % v ovzduöì SNM 1 1,5 % v ovzduöì SNM 2 > 1,5 % v ovzduöì SNM 3»SN : % spodnì meze v buönosti SNP 0 50 % spodnì meze v buönosti SNP 1 > 50 % spodnì meze v buönosti SNP SpecifickÈ p Ìpady: Moûn v skyt nebezpeën ch l tek v omezenèm prostoru Za izovacì p edpis NebezpeËÌ v buchu v mìstnostech pro lèka skè Ëely. * Elektrick rozvod v mìstnostech pro lèka skè Ëely. * ZdravotnickÈ elektrickè p Ìstroje. VöeobecnÈ poûadavky na bezpeënost.»sn :1987»SN EN ( ) NebezpeËÌ katastrofick ch poruch, kterè jsou mimo r mec abnorm lnìch stav (nap. prasknutì technologickè n doby nebo potrubì a takovè ud losti, kterè nelze p edvìdat). --- Nep edvìdatelnè nebezpeëì zp sobenè p ÌtomnostÌ ho lav ch mlh, kterè vyûaduje zvl ötnì hodnocenì /2001 V VOJ V ROBA PROJEKTY DOD VKY MONT ée PORADENSTVÕ 13

14 8. UR»OV NÕ PROSTOR S NEBEZPE»ÕM V BUCHU 8. UR»OV NÕ PROSTOR S NEBEZPE»ÕM V BUCHU (OBECNÃ VNÃJäÕCH VLIVŸ). Objekty a za ÌzenÌ PodlÈhajÌ pravomoci»b? ANO UrËenÌ vnïjöìch vliv dle p edpis»b NE Je za ÌzenÌ jiû v provozu? ANO UrËenÌ vnïjöìch vliv provozovatelem NE Je projektovanè za ÌzenÌ typovè? ANO SouË st projektovè dokumentace typovèho podkladu NE ODBORN KOMISE PRO POSUZOV NÕ VNÃJäÕCH VLIVŸ p edseda - zodpovïdn projektant (hlavnì inûen r projektu) ËlenovÈ - projektanti objektu, technologie, el. rozvod - poû rnì specialista - bezpeënostnì technik - dalöì profese dle nutnosti Odkazy na normy pro urëov nì prostor podle p sobenì vnïjöìch vliv. VöeobecnÏ:»SN NebezpeËÌ v buchu: plyny a prachy :»SN EN »SN EN SmÏrnice pro zabr nïnì nebezpeëì v buchem nebezpeënè atmosfèry (vyd» BP) v buöniny :»SN doly :»SN PROTOKOL O UR»ENÕ VNÃJäÕCH VLIVŸ TABULKOV PÿÕLOHA K PROTOKOLU Seznam ho lav ch l tek a charakteristik Seznam zdroj nik 14 GENERI, S.R.O. ISO /2001

15 9. Z PALN ZDROJ V PROSTORU S NEBEZPE»ÕM V BUCHU 9. Z PALN ZDROJ V PROSTORU S NEBEZPE»ÕM V BUCHU. 9.1 Zp soby iniciace ho lavè l tky Z PALN TEPLOTA Z PALN ENERGIE Teplotou zdroje Elektrickou jiskrou nebo obloukem - p i spìnacìch (vypìnacìch) procesech nebo zkratu Chemickou reakcì v buönè smïsi s jinou chemik liì nebo Elektrickou jiskrou - spont nnì v boj elektrickèho n boje katalyz torem (skladov nì a pouûìv nì r zn ch druh barev nabitè Ë sti jednè polarity v Ëi Ë stem opaënè polarity nebo a edidel, reakce acetylènu s mïdì a pod.) zemi (elektrostatick nebo atmosfèrick ) Mechanickou jiskrou, kter vznik p i vz jemnèm n razu dvou SamovznÌcenÌm kovov ch Ë stì Otev en m ohnïm Adiabatickou kompresì a r zov mi vlnami SvÏtelnou energiì (sluneënì z enì, svïtlovody, fotoblesk, laserovè z enì) Otev en m ohnïm Rozptylov mi proudy VysokofrekvenËnÌmi elektromagnetick mi vlnami IonizujÌcÌm z enìm Ultrazvukem 9.2 Za azenì ho lav ch nebo v buön ch l tek dle teploty vznìcenì do TEPLOTNÕCH TÿÕD 9.3 Za azenì ho lav ch nebo v buön ch l tek dle max. experiment lnìch bezpeën ch sp r a min. z paln ch proud do SKUPIN T1 > 450 C 300 C < T2 450 C 200 C < T3 300 C 135 C < T4 200 C 100 C < T5 135 C r st nebezpeëì ve smïru öipek (snadnïji vznìtiteln l tka) I IIC - d lnì plyn (metan) - propanov nebo metanov skupina - svìtiplynov nebo ethylenov skupina (pat Ì sem i sìrovodìk H 2 S -, T3)! - vodìkov skupina 85 C < T6 100 C Pozn.: Neexistuje vztah mezi z palnostì l tky teplotou a jiskrou. Nap Ìklad vodìk H 2 (IIC, T1) se snadno zap lì jiskrou s nìzkou energiì (20 µj), ale m vysokou teplotu vznìcenì (560 C), kdeûto acetaldehyd CH 3 CHO (, T3) vyûaduje jiskru s vysokou energiì (150 µj), ale m niûöì teplotu vznìcenì (204 C). 9.4 Zvl öù nebezpeënè l tky z hlediska v buchu: sìrouhlìk CS 2 - IIC, T6 kovovè prachy (hlinìku, zirkonu, elektronu, titanu, ho ËÌku atd.) prachy organick ch chemik liì schopnè spont nnì oxidaënì reakce a spont nnìho rozkladu p i vyööì teplotï se souëasn m odötïpenìm dodatkovèho plynu (nap. dusìku) 03/2001 V VOJ V ROBA PROJEKTY DOD VKY MONT ée PORADENSTVÕ 15

16 10. PROVEDENÕ A V BÃR Ex ZAÿÕZENÕ 10. PROVEDENÕ A V BÃR NEV BUäN CH (Ex) EL. ZAÿÕZENÕ 10.1 ZjednoduöenÈ blokovè schèma v voj v roba nev buön ch elektrick ch za ÌzenÌ Z kladnì technickè poûadavky na nev buön el. za ÌzenÌ ObecnÈ principy OmezenÌ dle z kon a»sn BEZPE»NOST Z HLEDISKA vlivu za ÌzenÌ na okolì nev buönost raz el. proudem dalöì neû doucì vlivy na okolì vnïjöìch vliv na za ÌzenÌ FUNK»NOST - p i instalaci - p i provozu KVALITA A SPOLEHLIVOST ERGONOMIE DESIGN z kon o technick ch poûadavcìch na v robky Ë. 22/1997 Sb. na ÌzenÌ vl dy Ë. 176/1997 Sb. - technickè poûadavky na za ÌzenÌ a ochrannè systèmy urëenè pro pouûitì v prost edì s nebezpeëìm v buchu na ÌzenÌ vl dy Ë. 169/1997 Sb. - technickè poûadavky na elektromagnetickou kompatibilitu na ÌzenÌ vl dy Ë. 170/1997 Sb. - technickè poûadavky na strojnì za ÌzenÌ harmonizovanè»sn hygienickè p edpisy z kon o odpadech Ë. 125/1997 Sb. dalöì moûnè souvisejìcì NV,»SN resp. p edpisy LIKVIDACE V ROBKU Definov nì funkce Definov nì provoznìch podmìnek Definov nì konkrètnìch technick ch poûadavk na konstrukci el. za ÌzenÌ. Pr vodnì dokumentace jako povinn souë st dod vky Prohl öenì o shodï Uûivatelsk n vod KonstrukËnÌ n vrh ( eöenì) OsvÏdËenÌ o jakosti a kompletnosti (OJK) Z ruënì list Kopie certifik tu* V roba prototypu DodacÌ list ZkouöenÌ a certifikace Nev buönè elektrickè za ÌzenÌ * Dod vka kopie certifik tu nenì ze z kona povinn, avöak b v Ëasto z kaznìky vyûadov na. V roba pro uûivatele 16 GENERI, S.R.O. ISO /2001

17 10. PROVEDENÕ A V BÃR Ex ZAÿÕZENÕ 10.2 PouûitÈ typy ochran proti neû doucìm vliv m elektrickèho za ÌzenÌ ve v buön ch prostor ch. N zev, oznaëenì, norma Definice Principi lnì obr zek Obecn aplikace Pevn z vïr Ñdì»SN EN : 1996 P i explozi v buönè smïsi uvnit z vïru vydrûì tlak v buchu a zabr nì p enesenì v buchu do okolnì atmosfèry. Rozv dïëovè, ovl dacì a indikaënì sk ÌnÏ SvÏtla a maj ky Motory Transform tory Ex souë sti ZajiötÏnÈ provedenì Ñeì»SN EN : 1996 PouûitÌ takov ch opat enì, kter zabr nì s vysok m stupnïm bezpeënosti nedovolenèmu zv öenì teploty a vzniku jisker nebo oblouku uvnit a na vnïjöìch Ë stech el. za ÌzenÌ, kterè za norm lnìho provozu tyto stavy nevytv Ì. SvorkovnicovÈ sk ÌnÏ Rozv dïëovè, ovl dacì a ind. sk ÌnÏ s Ex souë stmi Motory SvÏtla TopnÈ kabely Z vïr s vnit nìm p etlakem Ñpì»SN EN : 1997 Jiskrov bezpeënost Ñiì»SN EN : 1996 Zabr nïnì vnik nì okolnì atmosfèry do z vïru el. za ÌzenÌ pomocì udrûov nì ochrannèho plynu uvnit z vïru na tlaku vyööìm neû je v okolnì atmosfè e; p etlak je udrûov n buô trval m pr tokem ochrannèho plynu nebo bez trvalèho pr toku. JiskrovÏ bezpeën obvod - nevytv Ì jiskry ani tepelnè Ëinky, kterè by byly schopny zp sobit vznìcenì v buönè plynnè atmosfèry. JB za ÌzenÌ - m vöechny obvody jiskrovï bezpeënè. I Pro velk za ÌzenÌ nebo celè mìstnosti MÏ ÌcÌ a regulaënì za ÌzenÌ Olejov z vïr Ñoì»SN EN : 1999 El. za ÌzenÌ nebo jeho Ë st je pono ena v oleji takov m zp sobem, ûe v buön atmosfèra, kter m ûe vzniknout nad olejem nebo mimo z vïr nem ûe b t vznìcena. Transform tory Topn tïlesa PÌskov z vïr Ñqì»SN EN : 1999 Z vïr el. za ÌzenÌ je zaplnïn materi lem o jemnèm granulometrickèm sloûenì tak, ûe v p edpokl dan ch provoznìch podmìnk ch nem ûe p i vzniku oblouku uvnit z vïru el. za ÌzenÌ dojìt ke vznìcenì okolnì atmosfèry. Transform tory Elektronick za ÌzenÌ ZalitÌ zalèvacì hmotou Ñmì»SN EN : 1994» sti schopnè zp sobit vznìcenì v buönè atmosfèry jisk enìm nebo teplotou se uzav ou v zalèvacì hmotï, takûe nem ûe dojìt ke vznìcenì v buönè atmosfèry. Ex souë sti (spìn. jednotky, potenciometry,ö) Mal elektronick za ÌzenÌ Senzory Ochrana typu Ñnì»SN EN : 2000 P i norm lnìm provozu a ve stanoven ch abnorm lnìch podmìnk ch zajiöùuje, ûe za ÌzenÌ nenì schopno vznìtit okolnì atmosfèru. Rozv dïëovè sk ÌnÏ Ovl dacì a indikaënì sk ÌnÏ SvÏtla a maj ky Motory Svork. sk ÌnÏ Speci lnì z vïr Ñsì Specifick ochrana v r mci n rodnìch norem zahraniënìch v robc. Typ ochrany, kter v provoznìch podmìnk ch vyhovì konstrukënìm a testovacìm zkouök m dan ch certifikaënìm adem, tak aby byl bezpeën v prostoru s nebezpeëìm v buchu. Pozn.: OznaËov nì za ÌzenÌ skupiny II, kategorie 1G, znaëkou Ñsì, uv dïnè v Ël »SN EN :1999, se po vyd nì»sn EN :1999 jiû nepouûìv. Detektory plyn SvÌtidla Pozn.: 1) VöeobecnÈ poûadavky na nev buön el. za ÌzenÌ jsou uvedeny v»sn EN ) Je z ejmè, ûe vöechny principy nev buön ch provedenì el. za ÌzenÌ vypl vajì z potlaëenì z palnè teploty a energie ñ viz Ël. 9. Z paln zdroj v prostoru s nebezpeëìm v buchu. 03/2001 V VOJ V ROBA PROJEKTY DOD VKY MONT ée PORADENSTVÕ 17

18 10. PROVEDENÕ A V BÃR Ex ZAÿÕZENÕ StupnÏ ochrany krytem el. za ÌzenÌ dle»sn EN :1993 PrvnÌ charakteristick ËÌslice Druh charakteristick ËÌslice P ÌdavnÈ pìsmeno (nepovinnè) DoplÚkovÈ pìsmeno (nepovinnè)»ìslice nebo pìsmena V znam pro ochranu za ÌzenÌ V znam pro ochranu osob P ed vniknutìm pevn ch cizìch tïles: P ed dotykem nebezpeën ch Ë stì: 0 (nechr nïno) (nechr nïno) 1 O pr mïru 50 mm H betem ruky 2 O pr mïru 12,5 mm Prstem 3 O pr mïru 2,5 mm N strojem 4 O pr mïru 1,0 mm Dr tem 5 Chr nïno p ed prachem Dr tem 6 PrachotÏsnÈ Proti vniknutì vody s nebezpeën mi Ëinky: Dr tem 0 (nechr nïno) 1 Svisle kapajìcì 2 KapajÌcÌ ñ kryt ve sklonu 15 3 KropenÌ (dèöù) ñ rozst ik vody 60 4 St ÌkajÌcÌ 5 TryskajÌcÌ 6 IntenzivnÏ tryskajìcì 7 Pono enì doëasnè 8 TrvalÈ pono enì A B C D H M S W DoplÚkov informace urëen pro: Za ÌzenÌ vysokèho napïtì Pohyb bïhem zkouöky vodou Klid bïhem zkouöky vodou PovÏtrnostnÌ podmìnky P ed dotykem nebezpeën ch Ë stì: H betem ruky Prstem N strojem Dr tem IP IP 5 4 D H P Ìklad oznaëenì: X X B P Ìklad oznaëenì: za ÌzenÌ vysokèho napïtì s ochranou p ed dotykem nebezp. Ë stì dr tem, p ed prachem a st ÌkajÌcÌ voudou ze vöech stran za ÌzenÌ s ochranou p ed dotykem nebezpeën ch Ë stì prstem Pojem ÑkrytÌì b v nïkdy nespr vnï zamïúov n s pojmem ÑprovedenÌì. ZatÌm co krytì br nì pronik nì pevn ch p edmït a vody, provedenì m ûe odol vat vliv m vlhkosti i jin m zp sobem (nap. venkovnì provedenì transform tor umisùovan ch na stoû ry). NÏkter provedenì se oznaëujì n zvy a k nim p Ìsluön mi symboly. Jestliûe jich bylo dosaûeno pr vï krytìm, platì toto srovn nì: Symbol * V znam symbol pouûìvan ch v minulosti V znam symbol dle»sn EN ñ svìtidla ProvedenÌ do vlhka IP 42 Chr nïnè proti kapajìcì vodï IP X1 tïsnè IP 43 Chr nïnè proti deöti IP X3 venkovnì IP 44 Chr nïnè proti st ÌkajÌcÌ vodï IP X4 tïsnï zav enè IP 55 Chr nïnè proti tryskajìcì vodï IP X5 nepromokavè IP 66 VodotÏsnÈ (ponornè) IP X7 ñ ñ Chr nïnè proti vodï pod tlakem (ponornè do hl. m ) IP X8 Ë steënï prachotïsnè P 5X Chr nïnè proti kapajìcì vodï IP 5X plnï prachotïsnè IP 6X Chr nïnè proti kapajìcì vodï IP 6X * Tyto grafickè znaëky pouûìvanè na elektrick ch p edmïtech byly uvedeny v dnes jiû neplatnè»sn , kter je nahrazena»sn EN , kde jiû uvedeny nejsou. 18 GENERI, S.R.O. ISO /2001

19 10. PROVEDENÕ A V BÃR Ex ZAÿÕZENÕ 10.4 OznaËov nì nev buön ch el. za ÌzenÌ dle na ÌzenÌ vl dy Ë. 176/1997 Sb.,»SN EN : 1998 a»sn EN : P Ìklad firemnìho ötìtku IIC - OznaËenÌ skupiny a podskupiny el. za ÌzenÌ I - za ÌzenÌ pro podzemnì doly s v skytem metanu II - za ÌzenÌ pro prostory s nebezpeëìm v buchu jinè neû doly s v skytem metanu. Pro ochranu pevn m z vïrem resp. u jiskrovï bezpeën ch za ÌzenÌ jsou navìc zavedeny podskupiny A, B, C vych zejìcì z maxim lnìch experiment lnìch bezpeën ch sp r, resp. z minim lnìch z paln ch proud plyn a par (viz.»sn EN p Ìloha A) T6 - TeplotnÌ t Ìda nebo max. povrchov teplota ve C (ud v se pouze pro za ÌzenÌ skupiny II) -»esk znaëka shody T1 - max. povrchov teplota el. za ÌzenÌ 450 C T2 - max. povrchov teplota el. za ÌzenÌ 350 C T3 - max. povrchov teplota el. za ÌzenÌ 200 C T4 - max. povrchov teplota el. za ÌzenÌ 135 C T5 - max. povrchov teplota el. za ÌzenÌ 100 C T6 - max. povrchov teplota el. za ÌzenÌ 85 C A0210 -»Ìslo autorizovanè osoby vyd vajìcì certifik t IP 65 - StupeÚ ochrany krytem dle»sn EN :1993 FTZ 97 Ex »Ìslo certifik tu autorizovanè osoby - SpecifickÈ oznaëenì ochrany proti v buchu II2 - Skupina a kategorie za ÌzenÌ P Ìklad firemnìho ötìtku II 1 - skupina II kategorie 1 - zaruëen bezpeënost i v p ÌpadÏ v jimeën ch ud lostì II 1G Z NA 0, II1D Z NA 20 II 2 - skupina II kategorie 2 - pravdïpodobnost vzniku v buönè atmosfèry II 2G Z NA 1, II2D Z NA 21 II 3 - skupina II kategorie 3 - nenì pravdïpodobn vznik v buönè atmosfèry II 3G Z NA 2, II3D Z NA I M1 - skupina I kategorie M1 doly, kterè jsou ohroûeny metanem nebo ho lav m prachem I M1 SNM 3 I M2 - skupina I kategorie M2 - doly, kde je pravdïpodobnost vzniku ohroûenì metanem nebo ho lav m prachem I M2 SNM 1, SNM 2 T 70 o C - Max. povrchov teplota za ÌzenÌ vyznaëen jako hodnota teploty G (D) G - za ÌzenÌ pro v buönou atmosfèru tvo enou plyny, p rami nebo mlhami (Gas) D - za ÌzenÌ pro v buönou atmosfèru tvo enou prachy (Dust) EEx de - Druh v buönè l tky (platì pouze pro skupinu II) - El. za ÌzenÌ odpov. jednè nebo vìce norm m CENELEC - Typ pouûitè ochrany proti v buchu o - olejov z vïr i - jiskrov bezpeënost p - z vïr s vnit nìm p etlakem m - zalitì zalèvacì hmotou q - pìskov z vïr n - ochrana typu Ñnì (Z NA 2) d - pevn z vïr s - speci lnì z vïr e - zajiötïnè provedenì Ud v se pro za ÌzenÌ pro v buönou atmosfèru tvo enou prachy (Dust) (kategorie 1D, 2D, 3D) Pozn.: Dle na ÌzenÌ vl dy Ë. 176/1997 Sb. (p Ìloha Ë. 2, bod 1.0.5) musì b t nejpozdïji od vöechny v robky oznaëeny, symbolem skupiny a kategoriì v robku. Pokud nenì na firemnìm ötìtku el. za ÌzenÌ uveden teplotnì rozsah, poëìt se automaticky s teplotou okolì bïhem provozu od ñ 20 o C do + 40 o C. 03/2001 V VOJ V ROBA PROJEKTY DOD VKY MONT ée PORADENSTVÕ 19

20 10. PROVEDENÕ A V BÃR Ex ZAÿÕZENÕ 10.5 V bïr el. za ÌzenÌ v prostor ch s nebezpeëìm v buchu ho lav ch plyn a par (skupina II): OznaËenÌ prostoru s nebezpeëìm v buchu nutnè pro v bïr el. za ÌzenÌ: N zev za azenì nebezpeënèho prostoru teplotnì t Ìda plyn a par skupina v buönosti plynu teplota okolì ostatnì vnïjöì vlivy KonkrÈtnÌ daj Z NA 2,1,0 T1 aû T6 lla, llb, llc pouze pokud je v jinèm rozsahu neû (- 20 aû + 40) C nap. p Ìtomnost agresivnìch l tek,... P Ìklad plnèho oznaëenì prostoru s nebezpeëìm v buchu ho lav ch plyn a par z hlediska v bïru el. za ÌzenÌ do tïchto prostor: Z NA 1,, T4, TokolÌ = -29 C aû +40 C Pozn.: NÏkdy m ûe b t nebezpeën prostor za azen jako Z NA 0 NE, Z NA 1 NE nebo Z NA 2 NE. Rozsah takovè zûny je za norm lnìch podmìnek zanedbateln (nap. koule 20cm). P esto je vöak nutno v celèm rozsahu tohoto typu zûny pouûìvat nev buön za ÌzenÌ urëenè do Z NY 0, Z NY 1 nebo Z NY V bïr el. za ÌzenÌ na z kladï identifikace jeho ötìtkov ch daj : P Ìklad firemnìho ötìtku OznaËenÌ za ÌzenÌ NebezpeËn prostor Za azenì ho lav ch plyn a par ll 3G (Z NA 2) Z NA 2 Z NA 1 Z NA 0 ll 2G (Z NA 1) Z NA 2 Z NA 1 Z NA 0 ll 1G (Z NA 0) Z NA 2 Z NA 1 Z NA 0 TeplotnÌ t Ìda za ÌzenÌ OznaËenÌ za ÌzenÌ * Skupina v buönosti Za azenì ho lav ch plyn a par lla lla llb llc llb lla llb llc llc lla llb llc OznaËenÌ za ÌzenÌ T1 ( 450 C) T2 ( 300 C) T3 ( 200 C) T4 ( 135 C) T5 ( 100 C) T6 ( 85 C) Za azenì ho lav ch plyn a par Za ÌzenÌ vyhovuje * Skupiny,, IIC u el. za ÌzenÌ jsou stanoveny na z kladï maxim lnìch experiment lnìch bezpeën ch sp r (el. za ÌzenÌ s ochranou typu Ñdì) resp. z minim lnìch z paln ch proud (el. za ÌzenÌ s ochranou typu Ñiì a nïkter provedenì el. za ÌzenÌ s ochranou typu Ñnì) plyn a par. El. za ÌzenÌ s jin mi typy ochran se v oznaëenì nev buönèho provedenì podskupiny A, B, C nevyskytujì. Tato el. za ÌzenÌ se pak mohou pouûìvat ve vöech skupin ch plynu,, IIC. Typick m p Ìkladem je nev buön svorkov sk ÌÚ v provedenì EEx e II T6, kter z konstrukënìho hlediska nem û dnou definovanou dèlku a öì ku sp ry z vïru a ani nenì urëena pro spojov nì jiskrovï bezpeën ch obvod. 20 GENERI, S.R.O. ISO /2001

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

Indexy chemické penetrace a odpudivosti

Indexy chemické penetrace a odpudivosti Indexy chemické penetrace a odpudivosti Penetrace kapalné chemikálie je fyzikální proces, kdy kapalina proniká do textilie skrze póry nebo otvory. Penetrace kapaliny textilií a odpudivost textilie pro

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27 HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27.1 VOD ñ VZTAH KLINICK EPIDEMIOLOGIE K ÑMEDICÕNÃ ZALOéEN NA DŸKAZUì V

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 DF1101-Ex Cerberus Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 Pro venkovní i vnitřní použití Vyhodnocení pomocí trojice senzorů: - detekce

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54 VöeobecnÏ: fotorezistory jsou polovodiëovè prvky, kterè mïnì hodnotu odporu v z vislosti na osvïtlenì. Jsou citlivè ve viditelnè oblasti spektra, coû je p edurëuje pro mnohè oblasti pouûitì: fotometrie,

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF (230 VAC) P EHLED VÝB R MOŽNOSTÍ Na vnit ní zadní stran termostatu jsou dva p epína e umož ující nastavení podle Vašich pot eb. Teplota ve C nebo

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele vodnì slovo editele Od poë tku roku 2000 plnila S RAO jiû veökerè povinnosti, kterè jì ukl d atomov z kon. K tèto skuteënosti doölo p evedenìm vöech provozovan ch loûiöù radioaktivnìch odpad v»eskè republice,

Více

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ Doplňte k názvu derivátu uhlovodíku charakteristickou skupinu: alkohol Název derivátu Charakteristická skupina nitroderivát karboxylová kyselina aldehyd halogenderivát keton Doplňte

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ Ing. Eva Navrátilová Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

pozemkovè pravy PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk »ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY / 68 roënìk 17

pozemkovè pravy PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk »ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY / 68 roënìk 17 červenec 2009 www.cmkpu.cz pozemkovè pravy roënìk 17 / 68»ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk PozemkovÈ pravy»ervenec 2009 Ë. 68»ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Opera ní program ivotní prost edí MINISTERSTVO IVOTNÍHO PROST EDÍ STÁTNÍ FOND IVOTNÍHO PROST EDÍ R wwww.opzp.cz zelená linka pro adatele o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 Tento článek se zabývá možnostmi, jak pro školní experimenty s plyny získat něco jiného než vzduch. V dalším budu předpokládat, že nemáte kamarády ve výzkumném

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Pracovní list: Karbonylové sloučeniny

Pracovní list: Karbonylové sloučeniny Pracovní list: Karbonylové sloučeniny 1. Doplň schéma rozdělení karbonylových sloučenin: karbonylové sloučeniny obsahují skupinu obsahují skupinu koncovka je koncovka je např. např. 2. Označ červeně ketony

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více