VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny"

Transkript

1 VOD PodÏkov nì: Firma GENERI s.r.o. touto cestou dïkuje pracovnìk m FTZ SZ 210 Ostrava - Radvanice: Ing. Janu Pohludkovi (manaûer jakosti) a Ing. JaromÌru Moravcovi (jiskrov bezpeënost) za provedenì odbornè recenze. ZmÏny v Ëi p edchozìmu vyd nì: K nejvïtöìm zmïn m doölo v kapitol ch t kajìcìch se prostor s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach, kde»sn z roku 1996 byla v celèm rozsahu nahrazena normami»sn EN a»sn EN z roku VÏtöÌ pozornost je vïnov na problematice jiskrovè bezpeënosti a kabelov ch v vodek. NovÏ zde byly za azeny kapitoly popisujìcì: omyly, kterè vznikajì p i projektov nì a n slednè specifikaci Ex za ÌzenÌ, problematiku neelektrick ch za ÌzenÌ v prostorech s nebezpeëìm v buchu, elektrostatiku. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny a doplnïny. Proto doporuëujeme kaûdèmu, kdo pracoval s p edchozìm vyd nìm, aby si tento v tisk pozornï proëetl cel a p edeöel tak p Ìpadn m nedorozumïnìm. vod: Vznik tèto publikace si vynutila p edevöìm praktick zkuöenost naöich (a nejen naöich) pracovnìk z provoz, mont ûì a p i poskytov nì poradenskè Ëinnosti v r mci komplexnìho servisu, kter p edkl d me sv m z kaznìk m. V tèto odbornè p ÌruËce pojedn vajìcì o teoretick ch z kladech snìûenì rizika v buchu ho lav ch l tek, je n zorn m zp sobem pops n ucelen p ehled poznatk t kajìcìch se danè problematiky. Jsou zde zapracov ny nejen st vajìcì platnè normy a z kony, ale i nïkterè evropskè normy, jejichû p ijetì se v nejbliûöì dobï p ipravuje (v textu oznaëeny jako pr EN Ö). Ëelem odbornè p ÌruËky je, aby kaûd naöel co nejrychleji optim lnì eöenì problèm (nebo alespoú n vod) spojen ch s nebezpeëìm v buchu. To vïtöinou p edpokl d znalost problematiky jako celku a vidït vïci v souvislostech. Pro praktickè pouûitì a rychlou orientaci jsme se snaûili na z vïr nïkter ch kapitol zhustit informace do p ehledov ch tabulek oznaëen ch v obsahu symbolem, neboù jsme si sami vïdomi, ûe ne kaûd si najde tolik Ëasu, aby se touto l tkou dopodrobna zab val. P ejeme si, aby V m tato novelizovan publikace sv m pod nìm a srozumitelnostì co nejlèpe poslouûila k nen silnèmu osvojenì z kladnìch znalostì v problematice nebezpeëì v buchu ho lav ch l tek. Vzhledem k v voji technick ch p edpis je tato publikace nez vazn. 03/2001 V VOJ V ROBA PROJEKTY DOD VKY MONT ée PORADENSTVÕ 1

2 OBSAH 1. T i podmìnky nutnè pro vznik v buchu Normy pro za azov nì prostor s nebezpeëìm v buchu a v bïr, instalaci, drûbu, revize a opravy nev b. el. za ÌzenÌ Prostory s nebezpeëìm v buchu ho lav ch plyn a par Vznik prostor s nebezpeëìm v buchu ho lav ch plyn a par. LimitnÌ teploty ho lav ch l tek Opat enì k omezenì nebezpeëì v buchu ho lav ch plyn a par Klasifikace prostor s nebezpeëìm v buchu ho lav ch plyn a par Prostory s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach Vznik prost edì s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach. LimitnÌ teploty ho lav ch l tek Opat enì k omezenì nebezpeëì v buchu ho lav ch prach Klasifikace prostor s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach Prost edì s nebezpeëìm poû ru nebo v buchu v buönin Vznik prost edì s nebezpeëìm poû ru nebo v buchu v buönin. LimitnÌ teploty ho lav ch l tek Klasifikace prostor s nebezpeëìm poû ru nebo v buchu v buönin Prostory s nebezpeëìm v buchu uhelnèho prachu a metanu v podzemnìch dolech LimitnÌ teploty ho lav ch l tek Klasifikace prostor s nebezpeëìm v buchu uhelnèho prachu a metanu v podzemnìch dolech Klasifikace prostor s nebezpeëìm v buchu - p ehledovè tabulky Ho lavè plyny a p ry; prachy; v buöniny Doly s v skytem metanu SpecifickÈ p Ìpady UrËov nì prostor s nebezpeëìm v buchu (obecnï vnïjöìch vliv ) Z paln zdroj v prostoru s nebezpeëìm v buchu Zp soby iniciace ho lavè l tky Za azenì ho lav ch nebo v buön ch l tek dle teploty vznìcenì do TEPLOTNÕCH TÿÕD Za azenì ho lav ch nebo v b. l tek dle max. experiment lnìch bezpeën ch sp r a min. z pal. proud do SKUPIN Zvl öù nebezpeënè l tky z hlediska v buchu ProvedenÌ a v bïr nev buön ch el. za ÌzenÌ ZjednoduöenÈ blokovè schèma v voj v roba nev buön ch elektrick ch za ÌzenÌ PouûitÈ typy ochran proti neû doucìm vliv m elektrickèho za ÌzenÌ ve v buön ch prostor ch StupnÏ ochrany krytem el. za ÌzenÌ dle»sn EN : OznaËov nì nev buön ch el. za ÌzenÌ dle na ÌzenÌ vl dy Ë. 176/1997 Sb V bïr el. za ÌzenÌ v prostor ch s nebezpeëìm v buchu ho lav ch plyn a par (skupina ll) OznaËenÌ prostoru s nebezpeëìm v buchu nutnè pro v bïr el. za ÌzenÌ V bïr el. za ÌzenÌ na z kladï identifikace jeho ötìtkov ch daj PÿÕLOHA InformativnÌ za azenì nïkter ch ho lav ch plyn a par do teplotnìch t Ìd a skupin v buönosti El. za ÌzenÌ s typem ochrany pevn z vïr - EEx Ñ d " El. za ÌzenÌ s typem ochrany zajiötïnè provedenì - EEx Ñ e " El. za ÌzenÌ s typem ochrany n - EEx Ñ n " El. za ÌzenÌ s typem ochrany jiskrov bezpeënost - EEx Ñ i " (1) NutnÈ podmìnky zachov nì jiskrovè bezpeënosti (2) Zabr nïnì pr niku cizì energie do JB systèmu KabelovÈ systèmy do prostor s nebezpeëìm v buchu ho lav ch plyn a par KabelovÈ a potrubnì prostupy v nebezpeën ch prostor ch KabelovÈ v vodky V bïr el.za ÌzenÌ v prost edì s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach nebo vl ken OznaËenÌ prostoru s nebezpeëìm v buchu nutnè pro v bïr el. za ÌzenÌ V bïr el. za ÌzenÌ na z kladï identifikace jeho ötìtkov ch daj PÿÕLOHA ñ InformativnÌ teploty vznìcenì nïkter ch ho lav ch prach a vl ken V bïr el.za ÌzenÌ v prost edì s nebezpeëìm poû ru nebo v buchu v buönin OznaËenÌ prost edì s nebezpeëìm poû ru nebo v buchu v buönin nutnè pro v bïr el. za ÌzenÌ V bïr el. za ÌzenÌ na z kladï identifikace jeho ötìtkov ch daj PÿÕLOHA ñ InformativnÌ teploty v buchu nïkter ch v buönin Vztah mezi oznaëov nìm el. za ÌzenÌ a jeho pouûitìm v prostorech s nebezp. v buchu - p ehledovè tabulky »innosti prov dïnè na nev buön ch el. za ÌzenÌch P eprava a skladov nì, dodacì podmìnky v robk GENERI Instalace dle platn ch p edpis Revize PreventivnÌ drûba Opravy a gener lnì prohlìdky Likvidace v robku Servis NejËastÏjöÌ nedostatky zjiötïnè p i prohlìdk ch nainstalovan ch nev buön ch el. za ÌzenÌ Posuzov nì bezpeënosti v robk, certifikace Elektromagnetick kompatibilita (EMC) a el. za ÌzenÌ GENERI, s.r.o NejËastÏjöÌ omyly p i projektov nì a specifikaci nev buön ch el. za ÌzenÌ vod Projektant se st v konstruktèrem nev buön ch el. za ÌzenÌ UrËov nì stupú vnïjöìch vliv a oznaëov nì nebezpeën ch prostor (shrnutì z p edchozìch kapitol) Technick specifikace pro objedn vku nev buön ch el. za ÌzenÌ Z vïr Neelektrick za ÌzenÌ v prostorech s nebezpeëìm v buchu Za ÌzenÌ v prostorech s nebezpeëìm v buchu a statick elekt ina Z vïr Pozn mky GENERI, S.R.O. ISO /2001

3 1. TÿI PODMÕNKY NUTN PRO VZNIK V BUCHU N hodnï vybranè el. za ÌzenÌ NEBEZPE»Õ! EXPLOZE PODMÕNKY NUTN PRO VZNIK V BUCHU VYSOKÝ STUPEŇ ROZPTÝLENÍ,KONCENTRACEV MEZÍCH VÝBUŠNOSTI, NEBEZPEČNÉ MNOŽSTVÍ S VÝJIMKOU LÁTEK SE SCHOPNOSTÍEXOTERMNÍREAKCEBEZPŘÍTOMNOSTIO2 CIZÍ NEBO SAMOVZNÍCENÍ BEZPE»N POUéITÕ VybranÈ el. za ÌzenÌ dle za izovacìch p edpis»sn 03/2001 V VOJ V ROBA PROJEKTY DOD VKY MONT ée PORADENSTVÕ 3

4 2. NORMY 2. NORMY PRO ZAÿAZOV NÕ PROSTOR S NEBEZPE»ÕM V BUCHU A V BÃR, INSTALACI, DRéBU, REVIZE A OPRAVY NEV BUäN CH EL. ZAÿÕZENÕ. MOéN V SKYT NEBEZPE»N CH L TEK V OMEZEN M PROSTORU ZAÿIZOVACÕ PÿEDPIS NEBEZPE»Õ V BUCHU HOÿLAV CH PLYNŸ A PAR * P edpisy pro el. za ÌzenÌ v mìstech s nebezpeëìm v buchu ho lav ch plyn a par. (Pozor! Jiû nahrazena»sn EN a»sn v celèm rozsahu). * El. za ÌzenÌ pro v buönou plynnou atmosfèru. UrËov nì nebezpeën ch prostor. * Elektrick instalace v nebezpeën ch prostorech (jin ch neû d lnìch). * Analyz torovè domky chr nïnè nucen m vïtr nìm. * Nev buön el. za ÌzenÌ. Opravy a gener lnì prohlìdky nev buönèho el. za ÌzenÌ. * Zvl ötnì poûadavky pro konstrukci, zkouöenì a oznaëov nì el. za ÌzenÌ skupiny II, kategorie 1G.»SN : s ËinnostÌ k zruöena, nahrazena»sn EN :1997 ( )»SN EN :1998 ( )»SN IEC 79-16:1995 ( )»SN IEC 79-19:1996 ( )»SN EN :1999 ( ) NEBEZPE»Õ V BUCHU PRACHŸ * El. za ÌzenÌ v prost edì s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach. Pozor! Jiû nahrazena»sn EN v celèm rozsahu. * El. za ÌzenÌ pro prostory s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach. * Konstrukce a zkouöenì el. za ÌzenÌ pro prostory s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach. V bïr, instalace a drûba.»sn : zruöena, nahrazena:»sn EN :1999»SN EN :1999 NEBEZPE»Õ V BUCHU UHELN HO PRACHU A METANU V PODZEMNÕCH DOLECH * Elektrick za ÌzenÌ v podzemì. * PreventivnÌ drûba d lnìch nev buön ch el. za ÌzenÌ. * Elektrick za ÌzenÌ skupiny I, kategorie M1.»SN :1986»SN :1991»SN EN :2001 NEBEZPE»Õ POé RU NEBO V BUCHU V BUäNIN * El. za ÌzenÌ v prost edìch s nebezpeëìm poû ru nebo v buchu v buönin. * Instalace el. za ÌzenÌ v prostor ch s nebezpeëìm v buchu v buönin.»sn :1980 pr EN NEBEZPE»Õ V BUCHU V MÕSTNOSTECH PRO L KAÿSK»ELY * Elektrick rozvod v mìstnostech pro lèka skè Ëely. * ZdravotnickÈ elektrickè p Ìstroje. VöeobecnÈ poûadavky na bezpeënost.»sn :1987»SN EN :1994 ( ) PÿEDPISY PLATN PRO VÕCE DRUHŸ NEBEZPE»N CH L TEK A PROSTOR * V buön prost edì. ZamezenÌ a ochrana proti v buchu.» st 1: Z kladnì koncepce a metodologie. * Neelektrick za ÌzenÌ pro prostory s nebezpeëìm v buchu.» st 1: Z kladnì metodologie a poûadavky. * Neelektrick za ÌzenÌ pro prostory s nebezpeëìm v buchu.» st 5: Ochrana bezpeënou konstrukcì. * Nev buön el. za ÌzenÌ. Revize a preventivnì drûba nev buönèho el. za ÌzenÌ (jinèho neû d lnìho). * Ochrana p ed nebezpeën mi Ëinky statickè elekt iny. * OvÏ ov nì a provoz technologick ch za ÌzenÌ a letadel s ohledem na nebezpeënè Ëinky statickè elekt iny. * BezpeËnost strojnìch za ÌzenÌ ñ N vod a doporuëenì pro vylouëenì nebezpeëì v d sledku statickè elekt iny.»sn EN :1998 ( ) pr EN pr EN »SN IEC 79-17:1996 ( ) - zruöena, nahrazena»sn EN :1999»SN :1986»SN :1988 pr R (nahradì»sn :1986 a»sn :1988) NEBEZPE»Õ KATASTROFICK CH PORUCH, KTER JSOU MIMO R MEC ABNORM LNÕCH STAVŸ ( NAPÿ. PRASKNUTÕ TECHNOLOGICK N DOBY NEBO POTRUBÕ A TAKOV UD LOSTI, KTER NELZE PÿEDVÕDAT) - NEPÿEDVÕDATELN NEBEZPE»Õ ZPŸSOBEN PÿÕTOMNOSTÕ HOÿLAV CH MLH, KTER VYéADUJE ZVL ätnõ HODNOCENÕ - 4 GENERI, S.R.O. ISO /2001

5 3. PROSTORY S NEBEZPE»ÕM V BUCHU HOÿLAV CH PLYNŸ A PAR 3. PROSTORY S NEBEZPE»ÕM V BUCHU HOÿLAV CH PLYNŸ A PAR. 3.1 Vznik prostor s nebezpeëìm v buchu ho lav ch plyn a par. LimitnÌ teploty ho lav ch l tek N zvoslovì dle»sn EN :1997: Ho lav plyn nebo p ra: plyn nebo p ra, kter po smìch nì v urëitèm pomïru se vzduchem vytv Ì v buönou plynnou atmosfèru. V buön plynn atmosfèra: smïs ho lav ch l tek ve formï plyn nebo par se vzduchem za atmosfèrick ch podmìnek, ve kterè se po vznìcenì öì Ì ho enì do nespot ebovanè smïsi. DolnÌ a hornì mez v buönosti: DolnÌ mez v buönost (LEL) - koncentrace ho lav ch plyn a par ve vzduchu, pod kterou jiû nenì plynn atmosfèra v buön. HornÌ mez v buönost (UEL) - koncentrace ho lav ch plyn a par ve vzduchu, nad kterou jiû nenì plynn atmosfèra v buön. Bod vzplanutì: nejniûöì teplota kapaliny, p i kterè kapalina za urëit ch standardnìch podmìnek uvolúuje p ry v takovèm mnoûstvì, ûe jsou schopny vytvo it z palnou smïs p r se vzduchem. Teplota vznìcenì v buönè plynnè atmosfèry: nejniûöì teplota horkèho povrchu, p i kterè dojde (za stanoven ch podmìnek) p i styku ho lavè l tky ve formï plyn nebo par ve smïsi se vzduchem s tìmto povrchem ke vznìcenì. StupnÏ niku: 1) Trval stupeú niku - nik, kter je trval nebo jehoû p Ìtomnost je oëek v na po dlouhè ËasovÈ obdobì. 2) Prim rnì stupeú niku - nik, kter m ûe vznikat periodicky nebo p ÌleûitostnÏ bïhem norm lnìho provozu. 3) Sekund rnì stupeú niku - nik, jehoû vznik nenì za norm lnìho provozu pravdïpodobn a pokud vznikne, je pravdïpodobnost, ûe k tomu bude doch zet pouze z Ìdka a po kr tkè ËasovÈ obdobì. NebezpeËn prostor: prostor, ve kterèm je nebo m ûe b t p Ìtomna v buön plynn atmosfèra v takovèm mnoûstvì, ûe jsou nutn speci lnì opat enì pro konstrukci, instalaci a pouûìv nì za ÌzenÌ. Prostor bez nebezpeëì v buchu (BNV): prostor, ve kterèm se neoëek v v skyt v buönè plynnè atmosfèry v takovèm mnoûstvì, aby byla nutn speci lnì opat enì pro konstrukci, instalaci a pouûìv nì za ÌzenÌ v tïchto prostorech. ZÛny: nebezpeënè prostory se rozdïlujì na z kladï Ëetnosti vzniku a doby p Ìtomnosti v buönè plynnè atmosfèry do zûn: ZÛna 0 (d Ìve SNV 3): prostor, ve kterèm je v buön plynn atmosfèra p Ìtomna trvale nebo po dlouhè ËasovÈ obdobì. ZÛna 1 (d Ìve SNV 2): prostor, ve kterèm m ûe vzniknout v buön plynn atmosfèra za norm lnìho provozu. ZÛna 2 (d Ìve SNV 1): prostor, ve kterèm nenì pravdïpodobn vznik v buönè plynnè atmosfèry za norm lnìho provozu a pokud v buön atmosfèra vznikne, je pravdïpodobnè, ûe k tomu bude doch zet pouze z Ìdka a v buön plynn atmosfèra bude p Ìtomna pouze kr tkè ËasovÈ obdobì. Dle»SN :1996 byl jeötï definov n tzv. ochrann prostor (POZOR! Tato norma byla s ËinnostÌ od zruöena): ochrann prostor (OP): prostor tvo ÌcÌ prostorov p echod mezi zûnou 2 a prostory bez nebezpeëì v buchu. Je to tèû prostor, kde by mohla vzniknout nebezpeën koncentrace jen kr tkodobï za zcela v jimeën ch situacì, nap. p i zvl öù nep Ìzniv ch povïtrnostnìch a jin ch podmìnk ch, p i poökozenì obalu, kontejneru atd., nebo p i hav rii nïkterèho technologickèho za ÌzenÌ. 03/2001 V VOJ V ROBA PROJEKTY DOD VKY MONT ée PORADENSTVÕ 5

6 3. PROSTORY S NEBEZPE»ÕM V BUCHU HOÿLAV CH PLYNŸ A PAR Vznik prostor s nebezpeëìm v buchu ho lav ch plyn a par. NEV BUäN ATMOSF RA SmÏs - m lo ho laviny 0% 25% LEL 50% LEL DolnÌ mez v buönosti (LEL) EXPLOZIVNÕ HOÿENÕ SmÏs - v buön HornÌ mez v buönosti (UEL) NEV BUäN ATMOSF RA SmÏs - m lo kyslìku Pozn.: NestabilnÌ, v nïkter ch p Ìpadech pokl d na za v buönou 100% Koncentrace ho lav ch plyn a par Klasifikace nebezpeën ch prostor pro urëenì rozsahu ochrann ch opat enì: NebezpeËn koncentrace ho lav ch plyn a par: StupeÚ niku: é dn Sekund rnì P Ìklady zdroj niku: Zdroje niku: V robnì za ÌzenÌ Otvory, u nichû stupeú niku z visì na: ñ Typu zûny sousedìcìho prostoru; ñ»etnosti a dobï, po kterou je otvor otev en; ñ Ëinnosti utïsnïnì nebo spojenì; ñ RozdÌlu tlaku mezi tïmito prostory. BNV (bez nebezpeëì v buchu) Sva ovanè potrubì (nepovaûuje se za zdroj niku). Nep edpokl d se unik nì l tek za norm lnìho provozu. TÏsnÏnÌ Ëerpadel, kompresor nebo ventil ; P Ìruby, spoje a armatury na potrubì; OdbÏrov vzorkovacì mìsta; PojistnÈ ventily, odlehëovacì a ostatnì otvory. PodmÌnka pro vznik nebezpeëì v buönè atmosfèry ho lav ch kapalin: é dn Od 50% LEL Od 25% LEL Od 25% LEL TÏsnÈ za ÌzenÌ ZÛna 2 ZÛna 1 ZÛna 0 P edpokl d se unik nì l tek za norm lnìho provozu. TÏsnÏnÌ Ëerpadel, kompresor nebo ventil ; OdvodÚovacÌ mìsta n drûì; OdbÏrov vzorkovacì Zav enè za ÌzenÌ Prim rnì mìsta; PojistnÈ ventily, odlehëovacì a ostatnì otvory. Trval N drû s pevnou st echou s trval m vïtr nìm; Trvale nebo dlouze otev enè povrchy kapalin (odluëovaëe ropn ch l tek,...). Otev enè za ÌzenÌ Teplota povrchu kapaliny > bod vzplanutì kapaliny ñ 10 C* V jimky: aerosoly a mlhy ho lav ch kapalin I. a II. t Ìdy nebezpeënosti se povaûujì za v buönè za vöech teplot, roztoky ho lav ch plyn v ho lav ch kapalin ch, skladov nì kapalin p i teplot ch, za kter ch m ûe vzniknout ötïpenì nebo pomal oxidace (bitumen, tïûk topn olej,...). Pozn.: Ho lavè plyny pochopitelnï vytv Ì nebezpeëì vzniku v buönè atmosfèry za vöech teplot. * NenÌ-li dodrûen bezpeënostnì odstup 10 K od bodu vzplanutì, povaûuje»sn ho lavè kapaliny za nebezpeënè v buchem a oznaëuje vznik prost edì se stupnïm vnïjöìho vlivu BE3N2. JinÈ zdroje (nap. technick zpr va CENELEC R :1999, kter nahradì»sn :1986 a»sn :1988 nebo nïmeckè p edpisy EXRL) uv dïjì bezpeënostnì odstup 5 K u Ëist ch kapalin neobsahujìcìch halogenidy a 15 K u smïsì rozpouötïdel (kapaliny s r zn m obsahem tïkavosti) bez halogenidov ch komponent LimitnÌ teplota iniciaënìho zdroje v prostoru s nebezpeëìm v buchu ho lav ch plyn a par. Teplota nebezpeënè l tky a okolì (iniciaënìho zdroje) < teplota vznìcenì plynu nebo kapaliny Je-li splnïna tato podmìnka, nedojde vlivem teploty k iniciaci v buönè atmosfèry. Teplota vznìcenì plynu nebo kapaliny vöak nesouvisì s vytvo enìm v buönè atmosfèry ñ viz GENERI, S.R.O. ISO /2001

7 3. PROSTORY S NEBEZPE»ÕM V BUCHU HOÿLAV CH PLYNŸ A PAR 3.2 Opat enì k omezenì nebezpeëì v buchu ho lav ch plyn a par Zabr nïnì vzniku v buönè atmosfèry nebo jejì omezenì (prim rnì opat enì). NahrazenÌ nebo snìûenì mnoûstvì l tek, kterè mohou vytv et v buönou atmosfèru OmezenÌ koncentrace Inertizace PouûitÌ technick ch opat enì, konstrukënìho a prostorovèho uspo d nì provoznìho za ÌzenÌ Konstrukce za ÌzenÌ ZkouöenÌ za ÌzenÌ na tïsnost HlÌd nì koncentace v okolì za ÌzenÌ VÏtr nì: Typ vïtr nì P Ìklady VenkovnÌ prostory; Otev enè budovy; Budovy s trval mi otvory pro Ëely vïtr nì,... P irozenè CelkovÈ Ventil tory ve stïn ch nebo st eöe budovy; Ventil tory vhodnï umìstïnè ve venkovnìm prostoru,... NucenÈ SnÌûenÌ rozsahu zûn (velikosti nebezpeënèho prostoru); Zkr cenì doby p Ìtomnosti v buönè smïsi; Prevence vzniku v buönè atmosfèry. MÌstnÌ Ods v nì par z v robnì jednotky; P etlakovè nebo podtlakovè vïtracì systèmy v mal ch mìstnï vïtran ch prostorech,... Ëinnost vïtr nì ovlivúuje: STUPE VÃTR NÕ VYSOK ñ vznik pouze malè zûny STÿEDNÕ ñ rozsah a typ zûny je omezen konstrukënìmi parametry NÕZK ñ nem ûe ovlivnit koncentraci nebo p etrv v nì v buönè atmosfèry SPOLEHLIVOST VÃTR NÕ V BORN ñ vïtr nì zajiötïno trvale DOBR ñ vïtr nì zajiötïno za norm lnìho provozu NÕZK ñ nep edpokl d se p eruöenì vïtr nì na dlouhè ËasovÈ obdobì VylouËenÌ zdroj iniciace KonstrukËnÌ opat enì, kter omezì Ëinky v buchu na zanedbatelnou mìru. 03/2001 V VOJ V ROBA PROJEKTY DOD VKY MONT ée PORADENSTVÕ 7

8 3. PROSTORY S NEBEZPE»ÕM V BUCHU HOÿLAV CH PLYNŸ A PAR 3.3 Klasifikace prostor s nebezpeëìm v buchu ho lav ch plyn a par Definice dle»sn EN :1997: Viz Ël nek VlastnÌ postup p i urëov nì nebezpeën ch prostor : Je n zornï uveden ve v vojovèm diagramu v»sn EN :1997. Jsou v nïm zohlednïna v öe uveden opat enì k omezenì nebezpeëì v buchu ho lav ch plyn a par. Vypracovan metodika je vöak velmi obecn. Pro urëenì konkrètnìch vzd lenostì (rozsah ) zûn platì v EU pouze n rodnì p edpisy. V dobï zpracov nì tèto publikace vöak v»r tyto p edpisy jeötï nebyly vytvo eny (vyd je» BP). V konkrètnìch p Ìpadech m ûe nap. na z kladï zahraniënìch p edpis autorizovan osoba (FTZ SZ 210 Ostrava - Radvanice) vypracovat odbornè stanovisko P Ìklady nebezpeën ch prostor : Z NA 0 Z NA 1 Obvykle vnit nì prostory n dob, sk ÌnÌ, kontejnèr nebo nejbliûöì okolì odpa ovaë, reaktor,... Prostory obklopujìcì Z NU 0; Prostory obklopujìcì armatury a odtokov za ÌzenÌ; Prostory, ve kter ch jsou instalov na k ehk (rozbitn ) za ÌzenÌ, sklenïnè, keramickè nebo podobnè trubky; Prostory okolo nedostateënï tïsn ch v vod - pumpy, ventily, Ö Z NA 2 Prostory obklopujìcì Z NU 0 a 1; Prostory okolo p Ìrubov ch spojenì s bïûn m ploch m tïsnïnìm; RegulaËnÌ stanice plynu,... POZN MKY 8 GENERI, S.R.O. ISO /2001

9 4. PROSTORY S NEBEZPE»ÕM V BUCHU HOÿLAV CH PRACHŸ 4. PROSTORY S NEBEZPE»ÕM V BUCHU HOÿLAV CH PRACHŸ. 4.1 Vznik prostor s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach. LimitnÌ teploty ho lav ch l tek N zvoslovì dle»sn EN :1999: Prach (Dust) malè, pevnè Ë stice ve vzduchu, kterè se usazujì vlastnì vahou, avöak mohou z stat rozpr öeny ve vzduchu po nïjakou dobu (zahrnuje prach a pìsek dle definic v ISO 4225). Teplota vznìcenì vrstvy prachu nejniûöì teplota horkèho povrchu, p i kterè dojde ke vznìcenì vrstvy prachu o specifikovanè tlouöùce umìstïnè na tomto horkèm povrchu. Teplota vznìcenì rozvì enèho prachu: nejniûöì teplota hork ch vnit nìch stïn pece, p i kterè dojde ke vznìcenì oblaku prachu uvnit pece. Maxim lnì povrchov teplota nejvyööì teplota, kterou dos hne jak koliv Ë st povrchu el. za ÌzenÌ p i zkouök ch p i definovan ch podmìnk ch bez p Ìtomnosti prachu. ZÛna 20: prostor, ve kterèm je v buön atmosfèra rozvì enèho prachu se vzduchem p Ìtomna trvale nebo po dlouh obdobì nebo Ëasto. Pozn.: ObecnÏ tyto podmìnky vznikajì uvnit z sobnìk, potrubì a n dob apod. ZÛna 21: prostor, ve kterèm m ûe v buön atmosfèra rozvì enèho prachu se vzduchem vznikat p ÌleûitostnÏ v norm lnìm provozu. Pozn.: Tato zûna m ûe zahrnovat, mimo jinè, prostory v bezprost ednì okolì mìst, kde se nasyp v a vysyp v prach a mìsta, kde vznikajì vrstvy prachu, kterè mohou v norm lnìm provozu zp sobit vznik v buönè prachovzduönè koncentrace ho lavèho prachu se vzduchem. ZÛna 22: prostor, ve kterèm se za norm lnìho provozu nepoëìt se vznikem v buönè atmosfèry rozvì enèho prachu se vzduchem a pokud tato atmosfèra vznikne, bude p etrv vat pouze po kr tkou dobu. Pozn.: Tato zûna m ûe zahrnovat, mimo jinè, prostory v okolì za ÌzenÌ, ochrann ch systèm a souë stì, ze kter ch m ûe prach unikat netïsnostmi a vytv et vrstvy prachu (nap. ml nice, ve kterè unik prach z ml n a pak se usazuje) Vznik prostoru s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach. LimitnÌ teploty ho lav ch l tek: Vrstva prachu RozvÌ en prach Vznik nebezpeënè v buönè prachovè koncentrace Prostory s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach Z NA 22 Z NA 21 Z NA 20 Vrstva prachu < 5 mm : T max < T 5 mm -75 K Vrstva prachu od 5 do 50 mm: T max musì b t snìûena nïkter m ze zp sob dle»sn EN NejniûöÌ hodnota T max = maxim lnì dovolen povrchov teplota za ÌzenÌ RozvÌ en prach: T max < 2/3 T cl T max - max. povrchov teplota za ÌzenÌ T 5 mm - teplota vznìcenì 5 mm vrstvy prachu ( C) T cl - teplota vznìcenì rozvì enèho prachu ( C) Pozn.: PodrobnÏjöÌ v klad viz.»sn EN : /2001 V VOJ V ROBA PROJEKTY DOD VKY MONT ée PORADENSTVÕ 9

10 4. PROSTORY S NEBEZPE»ÕM V BUCHU HOÿLAV CH PRACHŸ 4.2 Opat enì k omezenì nebezpeëì v buchu ho lav ch prach. Individu lnìmi kryty praön ch mìst s intenzivnìm ods v nìm prachu v mìstï jeho vzniku. Pravideln m odstraúov nìm prachu ods v nì nebo smet nìm, provlhëov nìm ovzduöì, skr pïnìm, p ÌpadnÏ splachov nìm prachu (nelze pouûìt pro prachy reagujìcì ve styku s vodou exotermicky). Vytvo enìm inertnì atmosfèry (t.j. atmosfèry s obsahem kyslìku snìûen m pod hodnotu limitnìho obsahu kyslìku stanovenèho pro dan prach). InertizacÌ disperze p imìsenìm dodateënèho mnoûstvì inertnìho prachu. Neho lav mi z stïnami a pod. TlakovÈ Ëinky v buchu prach lze omezit, respektive usmïrnit membr nami, expanznìmi klapkami, za ÌzenÌm na potlaëenì v buchu p i jeho vzniku. 4.3 Klasifikace prostor s nebezpeëìm v buchu ho lav ch prach. Definice dle»sn EN :1999: viz Ël nek ObecnÏ musì b t vylouëena tvorba vrstev, usazenin a hromad ho lavèho prachu mimo technologick za ÌzenÌ. Kde nem ûe b t vylouëena takov to akumulace prachu, tam musì b t povrchov teplota instalovan ch za ÌzenÌ omezena na bezpeënou roveú podle poûadavk uveden ch v»sn EN ñ viz. Ël nek POZN MKY 10 GENERI, S.R.O. ISO /2001

11 5. PROSTÿEDÕ S NEBEZPE»ÕM V BUCHU V BUäNIN 5. PROSTÿEDÕ S NEBEZPE»ÕM POé RU NEBO V BUCHU V BUäNIN. 5.1 Vznik prost edì s nebezpeëìm poû ru nebo v buchu v buönin. LimitnÌ teploty ho lav ch l tek. V buönina pr öì V buönina se odpa uje V buönina sublimuje Vznik nebezpeënè v buönè koncentrace (mnoûstvì l tek nenì definov no) Prost edì s nebezpeëìm poû ru nebo v buchu v buönin V 1 V 2 V C > (T A +50 C ) < teplota vzbuchu (rozkladu) v buöniny Max. dovolen teplota za ÌzenÌ T A 5.2 Klasifikace prostor s nebezpeëìm poû ru nebo v buchu v buönin. Definice dle»sn :1980: V 1: Prost edì, ve kterèm v buönina nepr öì, neodpa uje se pop. nesublimuje a kde m ûe dojìt k p ÌmÈ iniciaci v buöniny elektrick m proudem jen za zcela v jimeën ch situacì nebo okolnostì (nap. sklady v buönin v expediënìm balenì). V 2: Prost edì, ve kterèm v buönina pr öì, odpa uje se pop. sublimuje jenom v jimeënï a styk v buöniny s elektrick m za ÌzenÌm m ûe b t pouze v jimeën. V 3: Prost edì, ve kterèm v buönina pr öì, odpa uje se pop. sublimuje kdykoliv a kdy tedy styk v buöniny s elektrick m za ÌzenÌm m ûe b t trval. POZN MKY 03/2001 V VOJ V ROBA PROJEKTY DOD VKY MONT ée PORADENSTVÕ 11

12 6. PROSTORY S NEBEZPE»ÕM V BUCHU UHELN HO PRACHU A METANU 6. PROSTORY S NEBEZPE»ÕM V BUCHU UHELN HO PRACHU A METANU V PODZEMNÕCH DOLECH. Vznik nebezpeën ch prostor viz. Ël. 6.2 Klasifikace prostor s nebezpeëìm v buchu uhelnèho prachu a metanu v podzemnìch dolech. METAN: SNM 0 SNM 1 SNM 2 UHELN PRACH: SNP 0 SNP 1 SNP 2 SNM LimitnÌ teploty ho lav ch l tek 150 C (T4) na jakèmkoliv povrchu, kde uheln prach m ûe tvo it vrstvy. 450 C (T1) kde se nep edpokl d, ûe uheln prach bude vytv et vrstvy (pouze d lnì plyn - metan). 6.2 Klasifikace prostor s nebezpeëìm v buchu uhelnèho prachu a metanu v podzemnìch dolech. N zvoslovì dle»sn :1985 zmïna b: SNP O: Jsou prostory, ve kter ch uheln prach nem ûe ani po rozvì enì vytvo it koncentraci dosahujìcì 25 % spodnì meze v buönosti. SNP 1: Jsou prostory, ve kter ch uheln prach nem ûe ani po rozvì enì vytvo it koncentraci vyööì neû 50 % spodnì meze v buönosti. SNP 2: Jsou prostory, ve kter ch uheln prach po rozvì enì a uheln prach ve vznosu mohou vytvo it koncentraci vyööì neû 50 % spodnì meze v buönosti. SNM 0: Jsou prostory plynujìcìch dol l. t Ìdy nebezpeëì, je-li p i jejich za azov nì a d le p i jejich provozu urëeno organizacì takovè mnoûstvì d lnìch vïtr, ûe koncentrace metanu v d lnìm ovzduöì nep es hne 0,25 % a p i poruöe vïtr nì nebo p i jeho zastavenì na dobu urëenou havarijnìm pl nem je v nich vylouëeno nahromadïnì v buönè smïsi metanu se vzduchem, plynujìcìch dol ll. t Ìdy nebezpeëì, vïtranè vtaûn mi vïtry, kterè dosud nebyly pouûity v mìstech, kde se razì nebo dob v, a ve kter ch p i jejich za azov nì a d le p i jejich provozu je urëeno organizacì takovè mnoûstvì d lnìch vïtr, ûe koncentrace metanu v d lnìm ovzduöì nep es hne 0,25 % a p i poruöe vïtr nì nebo p i jeho zastavenì na dobu urëenou havarijnìm pl nem je v nich vylouëeno nahromadïnì v buönè smïsi metanu se vzduchem. SNM 1: Jsou prostory plynujìcìch dol l. t Ìdy nebezpeëì, je-li p i jejich za azov nì a d le p i jejich provozu urëeno organizacì takovè mnoûstvì d lnìch vïtr, ûe koncentrace metanu v d lnìm ovzduöì nep es hne 0,5 %. SNM 2: Jsou prostory plynujìcìch dol, je-li p i jejich za azov nì a d le p i jejich provozu urëeno organizacì takovè mnoûstvì d lnìch vïtr, ûe koncentrace metanu v d lnìm ovzduöì nep es hne 1,5 %. SNM 3: Jsou prostory plynujìcìch dol, ve kter ch nenì moûno dodrûet podmìnky pro za azenì podle SNM GENERI, S.R.O. ISO /2001

13 7. KLASIFIKACE PROSTOR S NEBEZPE»ÕM V BUCHU 7. KLASIFIKACE PROSTOR S NEBEZPE»ÕM V BUCHU - p ehledovè tabulky 7.1 Ho lavè plyny a p ry; prachy; v buöniny: Ho lav l tka PravdÏpodobnost v skytu nebezpeënè koncentrace OznaËenÌ Klasifikace prostor Za izovacì p edpis OznaËenÌ vnïjöìch vliv dle»sn :1995 Plyny a p ry neoëek v se BNV zcela v jimeënï OP * z Ìdka po kr tkè obdobì Z NA 2 p ÌleûitostnÏ Z NA 1 trvale nebo po dlouhè obdobì Z NA 0»SN EN :1997 ( )»SN EN :1999 ( ) BE3N2 Prachy z Ìdka po kr tkè obdobì Z NA 22 p ÌleûitostnÏ v norm. provozu Z NA 21 trvale (nap. uvnit z sobnìku,ö) Z NA 20»SN EN :1999 ( ) BE3N1 zcela v jimeënï V 1 V buöniny v jimeënï V 2»SN :1980 BE3N3 trvale nebo po dlouhè obdobì V 3 * OP (ochrann prostor) - jiû nenì v»sn EN :1997 definov n (na rozdìl od»sn :1996, kter byla s ËinnostÌ od zruöena!) 7.2 Doly s v skytem metanu: Ho lav l tka Koncentrace OznaËenÌ Klasifikace prostor Za izovacì p edpis OznaËenÌ vnïjöìch vliv dle»sn :1995 METAN (doly) UHELN PRACH (doly) 0,25 % v ovzduöì SNM 0 0,5 % v ovzduöì SNM 1 1,5 % v ovzduöì SNM 2 > 1,5 % v ovzduöì SNM 3»SN : % spodnì meze v buönosti SNP 0 50 % spodnì meze v buönosti SNP 1 > 50 % spodnì meze v buönosti SNP SpecifickÈ p Ìpady: Moûn v skyt nebezpeën ch l tek v omezenèm prostoru Za izovacì p edpis NebezpeËÌ v buchu v mìstnostech pro lèka skè Ëely. * Elektrick rozvod v mìstnostech pro lèka skè Ëely. * ZdravotnickÈ elektrickè p Ìstroje. VöeobecnÈ poûadavky na bezpeënost.»sn :1987»SN EN ( ) NebezpeËÌ katastrofick ch poruch, kterè jsou mimo r mec abnorm lnìch stav (nap. prasknutì technologickè n doby nebo potrubì a takovè ud losti, kterè nelze p edvìdat). --- Nep edvìdatelnè nebezpeëì zp sobenè p ÌtomnostÌ ho lav ch mlh, kterè vyûaduje zvl ötnì hodnocenì /2001 V VOJ V ROBA PROJEKTY DOD VKY MONT ée PORADENSTVÕ 13

14 8. UR»OV NÕ PROSTOR S NEBEZPE»ÕM V BUCHU 8. UR»OV NÕ PROSTOR S NEBEZPE»ÕM V BUCHU (OBECNÃ VNÃJäÕCH VLIVŸ). Objekty a za ÌzenÌ PodlÈhajÌ pravomoci»b? ANO UrËenÌ vnïjöìch vliv dle p edpis»b NE Je za ÌzenÌ jiû v provozu? ANO UrËenÌ vnïjöìch vliv provozovatelem NE Je projektovanè za ÌzenÌ typovè? ANO SouË st projektovè dokumentace typovèho podkladu NE ODBORN KOMISE PRO POSUZOV NÕ VNÃJäÕCH VLIVŸ p edseda - zodpovïdn projektant (hlavnì inûen r projektu) ËlenovÈ - projektanti objektu, technologie, el. rozvod - poû rnì specialista - bezpeënostnì technik - dalöì profese dle nutnosti Odkazy na normy pro urëov nì prostor podle p sobenì vnïjöìch vliv. VöeobecnÏ:»SN NebezpeËÌ v buchu: plyny a prachy :»SN EN »SN EN SmÏrnice pro zabr nïnì nebezpeëì v buchem nebezpeënè atmosfèry (vyd» BP) v buöniny :»SN doly :»SN PROTOKOL O UR»ENÕ VNÃJäÕCH VLIVŸ TABULKOV PÿÕLOHA K PROTOKOLU Seznam ho lav ch l tek a charakteristik Seznam zdroj nik 14 GENERI, S.R.O. ISO /2001

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII BOHUMIL KRATOCHVÕL a, MICHAL HUä K a a ALEXANDR JEGOROV b a stav chemie pevn ch l tek, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? * JAK JE DALäÕ SUD PUBLIKVA VÃDEK P E? * TT EXE stav organickè chemie a biochemie, Akademie vïd»eskè republiky, Flemingovo n m. 2, 166 10 Praha 6 Doölo dne 6.XII.2000 KlÌËov slova: citaënì anal za, falzifikace,

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100

PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100 Návod k obsluze PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100 3-348-889-14 10/2.05 36 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 4 3 2 1 22 21 16 P applestroj PROFiTEST 0100S-II rozöapple ený o tisk rnu-/pamôtíový

Více

STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STATE AND DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENTAL COMPARTMENTS OVZDUŠÍ ATMOSPHERE VODA WATER KRAJINA LANDSCAPE ODPADY WASTE HLUK NOISE VybranÈ informaënì zdroje (publikace,

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

V Y ä E H R A D J A N S O K O L Jan Sokol Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů VYäEHRAD äestè, p epracovanè vyd nì Jan Sokol, 2010 ISBN 978-80-7429-056-5 OBSAH vodem............................

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více