Projektov nì s kotli De Dietrich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektov nì s kotli De Dietrich"

Transkript

1 Projektov nì s kotli De Dietrich ProvoznÌ vlastnosti, z kladnì pravidla n vrhu, hydraulick a elektrick zapojenì kotl De Dietrich vëetnï p ÌsluöenstvÌ a technick specifikace dle vzorov ch schèmat.. vod CÌlem spoleënosti Stiebel Eltron jako gener lnìho z stupce firmy De Dietrich pro»eskou republiku je p ispït touto publikacì ke st lè pèëi o öirok okruh odbornìk pracujìcìch v oboru tepelnè techniky. Jedn se zejmèna o projektanty tepelnè techniky, ale vï Ìme, ûe tato publikace bude p Ìnosem i pro mont ûnì a instalatèrskè topen skè firmy a v neposlednì adï pro firmy a pracovnìky, zab vajìcì se servisnì ËinnostÌ tepeln ch za ÌzenÌ. Tento dokument je v sledkem zkuöenostì zìskan ch : - z provoznì praxe tepeln ch za ÌzenÌ De Dietrich - bïhem ökolenì prov dïn ch ve ökolìcìm centru u v robce - bïhem setk nì se öpiëkov mi v vojov mi pracovnìky a inûen ry tepelnè techniky, jakoû i zkuöebnìmi techniky tïchto za ÌzenÌ a tv rci legislativnìch p edpis a norem v tèto oblasti. Kaûd nov v robek De Dietrich v sobï zohledúuje : - informace naöich z kaznìk o provozu v robk De Dietrich - novè v vojovè technologie - poslednì poznatky v oblasti tepelnè techniky, novè legislativnì p edpisy a technickè normy Publikace obsahuje n vrhy otopn ch soustav se vöemi kotli De Dietrich st ednìch a velk ch v kon, tj. litinovè Ël nkovè kotle s p etlakov m spalov nìm v konov ch ad GT/GT 2 a 2Ö, GT/GTG/GT/GTG Ö, GT Ö, GTE Ö, kondenzaënì kotle s vestavïn m rekuperaënìm v mïnìkem ady GTG/GT/GT CÖ, zapojenì kotl GT Ö resp. GTE Ö se samostatn m rekuperaënìm v mïnìkem a v neposlednì adï analogick zapojenì s atmosfèrick mi kotli ady DTG 22Ö a DTG 2. Vöechny tyto kotle jsou vybaveny vlastnìm regulaënìm ekvitermnìm systèmem DEATC-m Delta s moûnostì ÌzenÌ kask dovèho provozu nebo panelem K pro kask dov provoz pod Ìzen ch kotl Ìzen ch regulaënìm systèmem DEATC-m Delta nebo pro kask dov provoz s nad azenou regulacì. V n vaznosti na hydraulick zapojenì otopn ch soustav s kotli De Dietrich jsou d le uvedena jejich elektrick zapojenì s vyobrazenìm svorkov ch zapojenì a popisem kabelov ch propojenì, coû slouûì jako v chozì materi l pro projektanty a R.

2 Obsah Strana. vod 2. ProvoznÌ vlastnosti kotl De Dietrich. vrh instalace s nìzkoteplotnìm kotlem. Popis zapojenì 2.2 Hydraulick schèmata pro: nìzkoteplotnì kotel a: oh ÌvaË p Ìm,2 nebo Ëerpadlo modul uûitkovè okruh smïöovanè topnè okruhy hydraulick rozdïlovaë- DEATC vody (A) (B) (C) (D) zkratovè kotlovè spojka sbïraë V X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. vrh instalace se 2, Ö nìzkoteplotnìmi kotli v kask dï s regul torem DEATC-m Delta. Typy kask dy.2 UmÌstÏnÌ kotlovèho Ëidla (kotlov ch Ëidel) dle typu kask dy 2. Hydraulick schèmata pro: 2 nìzkoteplotnì kotle v kask dï s kotlov m (prim rnìm) okruhem typu 2 a: oh ÌvaË p Ìm nebo 2 Ëerpadlo modul uûitkovè okruh smïöovanè topnè okruhy hydraulick rozdïlovaë- DEATC vody (A) (B) (C) zkratovè prim rnì spojka sbïraë V X X X X 2 X X X X X 22 nìzkoteplotnì kotle v kask dï s kotlov m (prim rnìm) okruhem typu a: oh ÌvaË p Ìm, 2 nebo Ëerpadlo modul uûitkovè okruh smïöovanè topnè okruhy hydraulick DEATC vody (A) (B) (C) (D) kotlovè systèmovè spojka V X X X X X X 2 X X X X X X X 2 X X X X X X 2. vrh instalacì s kondenzaënìmi kotli. Z kladnì pravidla pro zapojenì 2.2 Hydraulick schèmata pro: nìzkoteplotnì kotel s kondenzaënìm v mïnìkem* a: oh ÌvaË z sobnìk nebo 2 Ëerpadlo kondenzaënì uûitkovè pro p edeh ev smïöovanè topnè okruhy hydraulick v mïnìk vody TUV (B) (C) zkratovè kotlovè spojka v parasèrii lelnï X X X 2 X X X X X 2 X X stejnè X X X X 2 X rozdìlnè X X X X vrh instalace kotelny s kondenzaënìm v mïnìkem pro oh ev bazènu se vzduchotechnikou a pro p Ìpravu TUV nìzkoteplotnì kotel s kondenzaënìm v mïnìkem* + nìzkoteplotnì kotel a: oh ÌvaË 2 smïöovanè Ëerpadlo kondenzaënì uûitkovè topnè hydraulick modul v mïnìk vody okruhy kotlovè systèmovè spojka DEATC (B) + (C) V v sèrii paralelnï X X X X X 2 n.. okruh X X X X X. vrh hydraulickè spojky (anuloidu). Podklady pro projektov nì ar egenda a pozn mky * nebo analogicky kondenzaënì kotle GT / GTG / GT C DEATC-m Delta z loûka 2

3 2. ProvoznÌ vlastnosti kotl De Dietrich 2. VöeobecnÏ PouûitÌ modernìch, automaticky regulovan ch vysokov konn ch litinov ch kotl v soustav ch s mal ch obsahem vody, zvl ötï pak pouûitì p etlakov ch kotl s vysokou v mïnou tepla, vyûaduje p i projektov nì dodrûovat nïkterè z sady, kterè obsahujì p edpoklady, zn mè jako normy a technick pravidla. Tyto z sady jsou jednotlivï vysvïtleny v n sledujìcìch bodech a tvo Ì souë st z ruënìch podmìnek pro v robky De Dietrich. V souhrnu se jedn o n sledujìcì technickè z sady, kterè je nutno dodrûet, aby byl zaruëen bezchybn provoz kotelny. 2.2 inim lnì v stupnì teplota vody z kotle Kotle De Dietrich jsou nìzkoteplotnìmi kotli ve smyslu nïmeckèho na ÌzenÌ o vyt pïcìch soustav ch HeizAnlV z.ëervna pro klouzav provoznì reûim s tot lnìm vypnutìm, a dovolujì minim lnì v stupnì teploty vody: C pro ady kotl : C pro ady kotl : GT / GTU 2 GT GT 2 GTE GT DTG 2 DTG / 2 DTG 22/ Pod tyto hodnoty by p i norm lnìm provozu nemïla teplota klesnout.. - inim lnì pr toky kotlovè vody p i provozu ho k kotl o jmenovitèm v konu kw BÏhem provozu ho k je nutno db t na to, aby voda v kotli cirkulovala. Jmenovit tepeln v kon kotl De Dietrich je dimenzov n na teplotnì rozdìl K mezi v stupnì a vratnou teplotou vody. P x, Jmenovit pr tok = v m /hod. K P = jmenovit tepeln v kon kotle v kw Kotle typov ch ad GT / GTG / GT / GT, GT / GTG / GT C, GT, GTE a DTG 2 musejì mìt minim lnì pr tok odpovìdajìcì / jmenovitèho pr toku, p iëemû teplotnì rozdìl mezi v stupnì a vratnou teplotou vody nesmì b t vïtöì neû K. P x, inim lnì pr tok = K v m /hod. Pro zajiötïnì minim lnìho pr toku je u p etlakov ch kotl GT a GTE souë stì z kladnì dod vky hlìdaë proudïnì, kter zapìn ovl dacì napïtì ho ku. Pr vï tak maxim lnì pr tok kotlovè vody nesmì vèst k tomu, aby teplotnì rozdìl mezi v stupnì a vratnou teplotou vody poklesl pod K. P x, axim lnì pr tok = K v m /hod. 2. inim lnì nastavenì v konu ho ku Kotle De Dietrich, kterè jsou vybaveny dvoustupúov m, p ÌpadnÏ plynule regulovateln m ho kem, je moûno pouûìvat podle daj v n sledujìcì tabulce: V stupnì teplota vody inim lnì nastavenì tlakovèho ho ku dvoustupúov plynule regulovateln C - konstantnì % % inim lnì p Ìpustn teplota - klouzav % % Pozn mka: U kotl s atmosfèrick m 2-stupÚov m ho kem je z principi lnìch d vod. stupeú se Ìzen na cca % jmenovitèho tepelnèho v konu u kotl ady DTG 22 a cca % jmenovitèho tepelnèho v konu u kotl ady DTG 2.

4 2. DalöÌ preventivnì opat enì u otopnè soustavy - Za vöech provoznìch podmìnek musì b t zajiötïno ËinnÈ a trvalè odvzduöúov nì kotle a potrubnìch systèm. - Otopn soustava se smì pouûìvat v hradnï s dostateën m stavem vody. - V kotlìch musì b t zajiötïn dostateën statick tlak vody. - Je nutno provèst vöechna preventivnì opat enì vedoucì k tomu, aby se zamezilo tvo enì kotelnìho kamene. ap jecì voda pro kotle musì odpovìdat»s. - Je nutno db t na to, aby se ze soustavy nedost valy do kotle û dnè zbytky, jako nap. kal. - v p ÌpadÏ pot eby za adit do soustavy filtraënì za ÌzenÌ! - P i provozu kotl v kask dï je t eba zajistit: ï ËasovÈ zpoûdïnì zavìr nì uzavìracìho ventilu na vratnè vodï alespoú minuty ï ËasovÈ zpoûdïnì vypnutì zkratovèho nebo kotlovèho Ëerpadla alespoú minuty - V p ÌpadÏ podlahovèho vyt pïnì musì b t povinnï pouûit t Ìcestn smïöovacì ventil. Tento musì b t pouûit i u otopn ch soustav s velkou tepelnou setrvaënostì, tj. s velk m vodnìm obsahem, kdy ËasovÈ odezvy otopnè soustavy na poûadovanè teplotnì zmïny jsou p Ìliö velkè.

5 2. P ehled bezpeënostnï technickèho vybavenì, nutnèho pro bezchybn provoz kotl podle normy D Ë st 2 ß.2 a pro uzav en termostaticky zajiötïn za ÌzenÌ na v robu tepla s v stupnìmi teplotami vody do resp. 2 C P Ìmo vyt pïn zdroj tepla s membr novou tlakovou expanznì n dobou: tepeln zdroj 2 uzavìracì armatura regul tor teploty bezpeënostnì termostat teplomïr jìmka pojistn ventil odtokovè potrubì mezi pojistn m ventilem a expanznì n dobou expanznì n doba omezovaë maxim lnìho tlaku DB max. 2 omezovaë minim lnìho tlaku DB min. tlakomïr p Ìpojka pro p Ìstroj k mï enì zkuöebnìho tlaku podle normy D 2 a hlìdaë proudïnì b pojistka p i nedostatku vody v soustavï hadicovè propojenì pr chozì ventil se zpïtnou klapkou vypouötïcì ventil expanznì potrubì 2 uzavìracì za ÌzenÌ zajiötïnè proti ne myslnèmu zav enì (nap. ventil s krytkou a dr tem s plombou) 2 vypouötïcì ventil p ed membr nov mi tlakov mi expanznìmi n dobami (AG) 22 membr nov tlakov expanznì n doba (AG) V konov hranice odel kotle inim lnì tlakov omezovaë DB min. HlÌdaË proudïnì SW Pojistka p i nedostatku vody v soustavï s plov kem WS axim lnì tlakov omezovaë zajiötïnì kotle bar zajiötïnì kotle > bar SAUTER SADFC B F2 aû barreg.ëìs. DB (SDBF) -2 JOHSO COTRO FKB Reg.ËÌs.SW2 () AFRSO-EURO WP/22 (do C) Reg.ËÌs. HWB-22 nebo J.G.ERCKE SBA (do 2 C) Reg.ËÌs. WB2 SAUTER SA DFC 2B SBF, aû bar Reg.ËÌs. SDB- GT/GTU 2-2-2V GT 2-2 GT K/ GTG/GT CK () nenì zapot ebì û dnè zvl ötnì bezpeënostnï technickè vybavenì x x x kw C (2) DTG 2../.. DTG 22/ () x x GT K/ GTG/GT C-K x nebo x nebo x x GT K a K od v robce x DTG 2 x nebo x nebo x x > kw C (2) GT K aû K GTE K od v robce od v robce x x x x x dod stavba () Regul tor teploty nebo aû C s omezenìm na C od v robce. (2) V p ÌpadÏ zv öen ch provoznìch teplot (> C, 2 C se soupravou na p estavbu C2 u kotl GT K / K /GTE K a DTG 22/2 EcoOx, se musì k zajiötïnì proti nedostatku vody nebo k hlìdaëi proudïnì v kaûdèm p ÌpadÏ uvaûovat omezovaë minim lnìho tlaku (DB min.). () Typov zkouöka podle VdT V - instrukënì list proudïnì. () Podle zpr vy ËÌs. - GW Essen (2..). Pozn mka: Je moûno pouûìt jin bezpeënostnì za ÌzenÌ, pokud jsou vyzkouöena jako konstrukënì souë st a jsou vhodn k pouûitì v horkovodnìch systèmech.

6 2. ProvoznÌ podmìnky pro kotle se jmenovit m tepeln m v konem nad 2 kw CÌlem modernìho v voje kotl je optimalizovat vyuûitì energie p i zachov nì vysokèho komfortu. To vede kromï jinèho k nìzk m teplot m spalin, k vysok m hodnot m CO 2, a d le k minimalizov nì ztr t p i provoznì pohotovosti. nohdy se pouûìvajì i tepelnè zdroje s vyööìmi v kony se st ednï teplotnìm reûimem. Aby se zamezilo poruch m nebo poökozenì v kotelnï, je zapot ebì peëlivï dodrûovat provoznì podmìnky. Tyto podmìnky jsou formulov ny na podkladï fyzik lnìch z konitostì, a mïnì se podle provedenì kotle a v robce. Aby bylo moûno p edat projektant m a topen sk m firm m jasn zad nì provoznìch podmìnek, jsou d le uvedeny tabulkovè p ehledy s p Ìklady d le probìran ch parametr. Firma De Dietrich pamatovala na uvedenì provoznìch podmìnek, jeû je t eba mìt na z eteli u p Ìsluön ch typ kotl, v tèto p ehlednè formï. V dalöìm textu budou uvedeny vöeobecnï vysvïtlenè pokyny k jednotliv m parametr m, kterè jsou p irozenï v souvislosti s daji v robce z vaznè. Objemov pr tok topnè vody oûnosti dobrè regulace kotle se dosahuje vhodn m objemov m pr tokem vody. inim lnì hodnota zaruëuje rovnomïrnè proudïnì a tìm rovnomïrnè odv dïnì tepla ze stïn kotle, jeû jsou ve styku s plameny. a druhè stranï se vöak rovnïû nesmì p ekroëit maxim lnì hodnota, aby se bezpeënï zamezilo poruch m v pr toku. Z toho vypl v maxim lnì a minim lnì teplotnì rozdìl mezi v stupnì a vratnou vodou. Teplota vratnè vody do kotle DÌky dlouholetè tradici a zkuöenosti firmy De Dietrich s v robou litiny se poda ilo dos hnout takov ch jejich vlastnostì, ûe u litinov ch kotl De Dietrich nenì t eba minim lnì teplotu vratnè vody hlìdat. inim lnì p Ìpustn kotlov teplota Firma De Dietrich uv dì minim lnì kotlovou teplotu resp. v stupnì teplotu vody z kotl p i jejich kask dovèm zapojenì v z vislosti na jmenovitèm tepelnèm v konu kotlovè jednotky. D vodem k tomu je zamezenì korozi vlivem kondenzace. Jmenovit tepeln v kon kotle: inim lnì p Ìpustn kotlov teplota kw C > kw C DvoustupÚov nebo plynule regulovateln provoz ho ku P i dvoustupúovèm nebo plynule regulovatelnèm provozu ho ku p irozenï znaënï kles p i provozu kotle na minim lnì tepeln v kon teplota spalin. S touto skuteënostì je nutno odpovìdajìcìm zp sobem poëìtat p i volbï a dimenzov nì komìnu. K tomu je nutno pouûìt instrukci v p Ìsluön ch norm ch pro n vrh komìna (»S 2). Avöak i v kotli m ûe dojìt k nedosaûenì rosnèho bodu a tìm k vytv enì kondenz tu. Firma De Dietrich urëila kritickè hodnoty ve zkuöebnìch za ÌzenÌch a uv dì minim lnì zatìûenì ve formï procentnì hodnoty, kterou je nutno vzt hnout na jmenovit v kon kotle: V stupnì teplota vody inim lnì nastavenì tlakovèho ho ku dvoustupúov plynule regulovateln C - konstantnì % % inim lnì p Ìpustn teplota - klouzav % % tlumov reûim se snìûenou teplotou Vûdy podle typu regulace kotle je moûnè snìûenì teploty v tlumovèm reûimu. V nïkter ch p Ìpadech m ûe nastat i celkovè vypnutì. Kotlovou teplotu v tomto reûimu nenì nutnè udrûovat, ËÌmû se minimalizujì klidovè ztr ty kotle. a z vïr radìme vûdy p i projektov nì za ÌzenÌ zvl ötï respektovat dokonalou hydrauliku otopnè soustavy. CÌlem tèto publikace je v co nejp ehlednïjöì formï tyto pokyny uvèst. ProvoznÌ podmìnky pro kotel V robek: De DietrichÖ. Typ: Ö. Jmenovit v kon: Ö. kw Poûadavky jsou splnïny pomocì:. Objemov pr tok topnè vody k < t < k kotlovèho Ëerpadla 2. Teplota vratnè vody do kotle (minim lnì hodnota) je splnïno poûadavkem podle bodu odpad. inim lnì teplota vody v kotli t Rmin = C regulaënìho systèmu. DvoustupÚov provoz ho ku minim lnì v kon kotle nastavenì ho ku. stupeú: %. Plynule regulovateln provoz ho ku minim lnì v kon kotle nastavenì ho ku. stupeú: %. tlumov provoz se snìûenou teplotou bez poûadavku, moûnè celkovè vypnutì regulaënìho systèmu. etnì provoz bez poûadavku, moûnè celkovè vypnutì regulaënìho systèmu

7 2. Opat enì pro zamezenì ökod, vznikl ch tvorbou kotelnìho kamene v tepeln ch za ÌzenÌch. Pro topn za ÌzenÌ s provoznìmi teplotami do C, odpovìdajìcìmi stanovenèmu Ëelu, platì poûadavky»s. Tvo enì kamene, to znamen tvorba pevnï ulpìvajìcìch potah z uhliëitanu v penatèho na stranï vody v kotlìch pro vyt pïnì, m ûe vèst k mìstnìmu p eh tì a tìm p ÌpadnÈmu vytv enì trhlin. D le m ûe vlivem takto omezenèho pr chodu tepla dojìt k podstatnèmu snìûenì tepelnèho v konu a tìm k odpovìdajìcìmu zv öenì komìnov ch ztr t. Za urëit ch okolnostì m ûe vznikat hluk varem. DlouholetÈ zkuöenosti ukazujì, ûe nenì nutno tvo enì kamene plnï zamezovat, aby se tak zamezilo poökozenì tepeln ch zdroj. Tyto zkuöenosti vyhovujìcìm zp sobem pro kotle De Dietrich shrnuje nïmeck smïrnice VD 2, kter proto p ipouötì, v z vislosti na p ÌsluönÈm celkovèm v konu kotle soustavy, urëitè mnoûstvì hydrouhliëitanu v penatèho (kysel uhliëitan v penat - Ca(HCO ) 2 ), vyluëujìcìho v pno. Ìra tvorby kamene z visì na koncentraci hydrouhliëitanu v penatèho v plnicì a doplúovacì vodï. Tlouöùka vrstvy v pna m ûe b t ovlivnïna zp sobem provozu topnè soustavy. KontrolnÌ list k pouûitì tohoto informaënìho listu se nach zì v p Ìloze. Poûadavky na plnicì a doplúovacì vodu V z vislosti na celkovèm v konu kotle a z toho vypl vajìcìho objemu vody topnè soustavy vypl vajì poûadavky na plnicì a doplúovacì vodu. Pokud nem voda, jeû je k tomuto Ëelu k dispozici, parametry v rozsahu poûadavk n sledujìcì tabulky, pak je zapot ebì buô prava vody (viz zp sob provozu) nebo v poëet maxim lnìho mnoûstvì vody V max (viz p Ìklad 2). Celkov v kon kotle Q Koncentrace Ca(HCO ) 2 axim lnì mnoûstvì plnicì plnicì a doplúovacì vody a doplúovacì vody V max (grafickè zn zornïnì na str. a ) kw mol/m m Q bez poûadavku * V max : bez poûadavku * < Q 2 V max = trojn sobn objem soustavy < Q, < Q 2 Q (kw) V max =, x < Q, Ca(HCO)2 (mol/m ) < Q - * Pro v mïnu kotle ve st vajìcì soustavï s p vodnìm tepeln m p Ìkonem Q > kw a takè v soustav ch s vodnìm objemem 2 l/kw platì poûadavky pro soustavy s tepeln m p Ìkonem Q > kw (viz takè p Ìklad ). nformace o koncentraci hydrouhliëitanu v penatèho ve vodovodnì vodï se zìskajì v podniku zajiöùujìcìm z sobov nì vodou. Pokud by nebyly tyto daje obsaûeny v anal ze vody, je moûno vypoëìtat koncentraci hydrouhliëitanu v penatèho Ca(HCO ) 2 z tvrdosti (zde jsou ud ny nïmeckè stupnï tvrdosti) uhliëitanu a tvrdosti v pnìku nebo z kapacity kyseliny KS, a v pnìkov ch iont n sledujìcìm zp sobem: Tvrdost uhliëitanuöööö.öö. dh x, = ÖÖÖ.ÖÖ..ÖÖÖ mol/m Ca(HCO ) 2 Tvrdost v pnìku ÖÖÖÖÖÖÖ dh x, = ÖÖÖ.ÖÖ...ÖÖÖ mol/m Ca(HCO ) 2 nebo kapacita kyseliny K S, Ö.Ö.Ömol/m x, = ÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. mol/m Ca(HCO ) 2 v pnìkovè iontyöööö.öö..ö.mg/l x, = Ö.ÖÖÖÖÖ.ÖÖÖ mol/m Ca(HCO ) 2 Pro poûadavek na plnicì a doplúovacì vodu je smïrodatn niûöì hodnota Ca(HCO ) 2 (viz takè p Ìklad 2). V poëet Tvrdost uhliëitanu,2 dh x, = 2, mol/m Ca(HCO ) 2 Tvrdost v pnìku 2, dh x, = 2,2 mol/m Ca(HCO ) 2 V max je mnoûstvì vody, jeû se smì v z vislosti na koncentraci Ca(HCO ) 2 ve vodï a na celkovèm v konu kotle Q plnit do soustavy, aniû by bylo nutno poëìtat s poökozenìm tepelnèho zdroje.»ìm je koncentrace Ca(HCO ) 2 ve vodï niûöì, o to vïtöì je mnoûstvì vody V max.

8 P Ìklad St vajìcì topn soustava se pouûìv s v konem kotle 2 kw a mnoûstvìm vody v soustavï 2, m. Po provedenì nap Ìklad opat enì pro tepelnou izolaci budovy bude instalov n nov kotel s v konem kw. SpecifickÈ mnoûstvì vody v soustavï nynì ËinÌ: 2 l : kw = 2,2 l/kw. V tèto soustavï platì stejnï jako p edtìm poûadavky pro v kon kotle Q > kw. P Ìklad 2 V poëet maxim lnï p ÌpustnÈho mnoûstvì plnicì a doplúovacì vody Vmax pro topnou soustavu s celkov m v konem kotle, W. daje hodnot anal zy pro tvrdost uhliëitanu a tvrdost v pnìku jsou ud ny v nïmeck ch jednotk ch mï enì dh: tvrdost uhliëitanu, dh tvrdost v pnìku, dh Z tvrdosti uhliëitanu se vypoëìt : Ca(HCO ) 2, dh x, = 2, mol/m Z tvrdosti v pnìku se vypoëìt : Ca(HCO ) 2, dh x, = 2, mol/m Z niûöì hodnoty, vypoëìtanè z tvrdosti v pnìku, vypl v maxim lnï p ÌpustnÈ mnoûstvì vody V max. (kw) V max =, x = 22 m 2, (mol/m ) Zp sob provozu ï Aby mnoûstvì doplúovanè vody v otopnè soustavï, nap. po oprav sk ch pracìch, bylo tak malè, jak je to moûnè, doporuëuje se jiû p i instalaci mont û uzavìracìch ventil vïtvì. ï Ke splnïnì poûadavk na plnicì a doplúovacì vodu je p ÌpadnÏ nutno vodu upravovat. To je moûno uskuteënit zmïkëenìm. pomocì iontovèho zmïkëovaëe, demineralizacì iontomïniëem se smïsnou vrstvou a reverznì osmûzou. DalöÌ moûnostì je nad vkov nì chemik liì stabilizujìcìch tvrdost. Pokud se opat enì pro pravu vody provedou, je t eba dodrûovat pokyny pro pouûitì a drûbu v robce, zvl ötï p i pouûitì chemik liì. ï P i uv dïnì topnèho za ÌzenÌ do provozu lze tvo enì kamene v kotli ovlivnit najìûdïnìm soustavy p i malèm v konu nebo pomal m, plynul m oh evem natolik, ûe se k men vytv Ì maxim lnï rovnomïrnï na celè topnè ploöe kotle a ukl d se p ednostnï na stïn ch s nejvïtöì hustotou tepelnèho proudu. U vìcekotlov ch soustav se doporuëuje uvèst vöechny kotle do provozu pokud moûno souëasnï, aby se nekoncentrovalo celkovè mnoûstvì slouëenin v pnìku na tepelnou p enosovou plochu jednoho samostatnèho kotle. ï Odv pnïnì tepelnèho zdroje nenì nutno zpravidla prov dït, jestliûe se po dosaûenì maxim lnìho mnoûstvì vody (V max ) pouûìv ke kaûdèmu dalöìmu plnïnì plnï zmïkëen voda, p ÌpadnÏ voda plnï zbaven solì. Je-li odv pnïnì zapot ebì, je nutno k nïmu pouûìt odv púovacì prost edky, kterè jednak majì vysokou schopnost rozpouötïnì v pna a zadruhè jsou vhodnè pro ËiötÏnÈ konstrukënì Ë sti z hlediska koroznì chemie. UpozornÏnÌ a ochranu proti korozi na stranï vody v topn ch soustav ch s provoznìmi teplotami do C, odpovìdajìcìch stanovenèmu Ëelu, je t eba dodrûet i p ÌsluönÈ ph vody dle typu otopnè soustavy: Typ otopnè soustavy Hodnota ph p i 2 C: OcelovÈ otopnè soustavy:, < ph <, OtopnÈ soustavy obsahujìcì hlinìkovè Ë sti:, < ph <, itinovè kotle:, < ph <, edodrûenì tïchto hodnot m ûe b t p ÌËinou vzniku a p sobenì usazenin z uhliëitanu ûeleznatèho.

9 Evidence mnoûstvì plnicì a doplúovacì vody U topn ch soustav s celkov m tepeln m v konem kotl > kw je t eba evidovat v provoznì knize kromï naplnïnèho mnoûstvì plnicì a doplúovacì vody takè koncentrace hydrouhliëitanu v penatèho ve vodï. Pokud se odchyluje koncentrace Ca(HCO ) 2 plnicì a doplúovacì vody od koncentrace Ca(HCO ) 2, kter byla pouûita pro v poëet V max, pak se mnoûstvì celkovè vody, zanesenè do provoznì knihy opravì s pomocì korekënìho souëinitele (viz p Ìloha ). ProvoznÌ kniha daje k topnèmu za ÌzenÌ (typ / v kon): Datum uvedenì do provozu: axim lnì mnoûstvì vody V max : m p i koncentrace Ca(HCO ) 2 : mol/m aplnïn voda DoplÚovan voda Datum noûstvì vody Koncentrace UpravenÈ CelkovÈ Podpis (zmï enè) Ca(HCO ) 2 * mnoûstvì vody mnoûstvì m mol/m m vody m Jestliûe p ekraëuje celkovè mnoûstvì vody vypoëìtanè mnoûstvì vody V max, m ûe se zdroj tepla poökodit! Po dosaûenì maxim lnìho mnoûstvì vody V max se smì doplúovat buô jiû jen zcela zmïkëen voda, p ÌpadnÏ voda zcela zbaven solì nebo je nutno provèst odv pnïnì tepelnèho zdroje. * pr vï p iv dïnè plnicì / doplúovacì vody P Ìloha Postup p i pouûitì tïchto informacì ï UrËit celkov v kon kotle soustavy. ï S dostateënou p esnostì urëit obsah vody (mnoûstvì naplnïnè vody) v soustavï. ï U podniku, zajiöùujìcìho dod vku vody, zjistit informaci o aktu lnì koncentraci hydrouhliëitanu v penatèho ve vodovodnì vodï. ï ProvÈst v poëet podle odstavce "Poûadavky na plnïnou a doplúovacì vodu". ï P i p ed azenèm za ÌzenÌ pro pravu vody zachovat pokyny k pouûìv nì, resp. d vkov nì v robce. ï Se z kaznìkem uskuteënit rozhodnutì k realizaci pot ebnè pravy vody (nap. pouûitì mobilnìho za ÌzenÌ pro pravu vody, pouûitì vody, dod vanè cisternov m automobilem, vody zbavenè solì, p ÌpadnÏ instalace pravny vody). ï Aktualizovat provoznì knihu. P Ìloha 2 Zn zornïnì mnoûstvì vody V max Obr zek : VypoËÌtanÈ mnoûstvì vody V max pro soustavu s Q > kw aû Q kw a r znè koncentrace Ca(HCO ) 2 v mol/m mnoûstvì vody Vmax [m ] v kon kotle / kw

10 Obr zek 2: VypoËÌtanÈ mnoûstvì vody V max pro soustavu s Q > W aû Q W a r znè koncentrace Ca(HCO ) 2 v mol/m mnoûstvì vody Vmax [m ] v kon kotle / W P Ìloha KorekËnÌ souëinitel Hodnota Ca(HCO ) 2 Hodnota Ca(HCO ) 2 plnicì a doplúovacì vody pro v poëet V max mol/m,,,, 2, 2,,,,,,,,,,,,,,,, 2,,,, 2, 2,,,,,,,,2,,,, 2, 2, 2, 2, 2,,,,,,,, 2, 2, 2, 2,,,2,,,,2,,, 2,,,,2,,,,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,2,,,,,,,,,,,2,,,,,,,,,,,2,,,,,,, KorekËnÌ souëinitel lze nalèzt na pr seëìku vodorovnè dky s hodnotou Ca(HCO ) 2 pro v poëet V max se svisl m sloupcem s hodnotou Ca(HCO ) 2 plnicì a doplúovacì vody. P Ìklad v poëtu k p Ìloze : Pro topnè za ÌzenÌ bylo vypoëìt no mnoûstvì vody Vmax = 2 m p i koncentraci Ca(HCO ) 2 v hodnotï 2 mol/m. noûstvì plnïnè vody ËinÌ m s koncentracì Ca(HCO ) 2 v hodnotï,mol/m. KorekËnÌ souëinitel ËinÌ,. noûstvì plnïnè vody x korekënì souëinitel = opravenè celkovè mnoûstvì vody m x, =, m Do provoznì knihy se zanese do dku "aplnïn voda": Datum noûstvì vody Koncentrace UpravenÈ CelkovÈ Podpis (zmï enè) Ca(HCO ) 2 mnoûstvì vody mnoûstvì vody m mol/m m m aplnïn voda XXX,,, Po pracìch na oprav ch je nutno doplnit m vody. Voda, kter je k dispozici, m koncentraci Ca(HCO ) 2 v hodnotï, mol/m. Opravn souëinitel ËinÌ v tomto p ÌpadÏ,. noûstvì doplnïnè vody x opravn souëinitel = opravenè celkovè mnoûstvì vody m x, =, m CelkovÈ mnoûstvì vody + opravenè mnoûstvì vody = novè celkovè mnoûstvì vody, m +, m =, m

11 Do provoznì knihy se zanese do dku "DoplÚovan voda": Datum noûstvì vody Koncentrace UpravenÈ CelkovÈ Podpis (zmï enè) Ca(HCO ) 2 mnoûstvì vody mnoûstvì vody m mol/m m m aplnïn voda XXX,,, DoplÚovan voda XXX,,, P evodnì tabulka r zn ch jednotek tvrdosti vody: francouzsk americk nïmeck anglick francouzsk [ f],,, americk [gpg],2,,2 nïmeck [ d],,,2 anglick [ e].,, f = mg CaCO /l =, mol/m Klasifikace tvrdosti vody dle francouzsk ch stupú tvrdosti: - f :mïkk voda - f :st ednï tvrd voda - 2 f :tvrd voda vìce neû 2 f :velmi tvrd voda

12 . vrh instalace s nìzkoteplotnìm kotlem. Popis zapojenì Aby se vyuûilo co nejlèpe vysokè Ëinnosti tïchto kotl, je t eba vïnovat mimo dnou pozornost n vrhu a realizaci kotelen podle souëasnï platn ch p edpis a norem. sledujìcì hydraulick schèmata majì za cìl navrhnout eöenì DE DETRCH v souladu s tïmito p edpisy. Tato eöenì platì pro kotle vybavenè tlakov m olejov m nebo plynov m ho kem (, 2-stupÚovÈ nebo modulaënì) nebo atmosfèrick m plynov m ho kem. ÿeöenì navrhovanè pro kondenzaënì kotle vyuûìvajì pouze plynovè ho ky. UvedenÈ p Ìklady nepostihujì vöechny moûnè realizace v praxi. CÌlem je sezn mit se p edevöìm s tïmito p Ìpady : - Uk zat moûnosti v robk De Dietrich a jejich vybavenì regulaënìm systèmem DEATC-m Delta. - Systematicky upozornit na kontrolnì a bezpeënostnì hydraulickè prvky v koteln ch. - Zjednoduöit n vrh komplexnìch nebo Ë steën ch instalacì. Proto : - Jsme se omezili na p edstavenì topn ch systèm s uzav enou expanznì n dobou s promïnn m tlakem a provoznìm hydraulick m tlakem menöìm neû bar (i kdyû tyto kotle umoûúujì provoz p i vyööìm tlaku). - V p ÌpadÏ topn ch systèm provozovan ch s tlakem > bar, je t eba pouûìt na v stupu kotle vhodn pojistn ventil a expanznì n dobu vybavenou ventilem a manometrem. V kaûdèm p ÌpadÏ je t eba postupovat dle»s. - V p ÌpadÏ instalacì s hydraulickou spojkou (anuloidem) je uveden na v stupu kotle rovnïû odluëovaë vzduchu, hydraulick spojka nemusì b t nutnï v nejvyööìm bodï soustavy v kotelnï. - Jsou zde pops ny urëitè vysokoteplotnì a nìzkoteplotnì topnè okruhy, avöak bez detailnïjöìho popisu. VysokoteplotnÌ topnè okruhy mohou b t okruhy topn ch tïles (radi tor ), konvektor, vzduchotechniky, v mïnìku atd. ÌzkoteplotnÌ topnè okruhy mohou b t okruhy podlahovèho vyt pïnì s bezpeënostnìm hydraulick m zkratem (by-pass), p edimenzovan topn tïlesa na nìzkou teplotu atdö - Pro vöechny uvedenè p Ìklady kotel nebo kotle jsou provozov ny nìzkoteplotnìm modulovan m zp sobem kromï otopn ch soustav obsahujìcìch vysokoteplotnì okruhy s technologiì - nap. vzduchotechnikou. - Pro topnè systèmy obsahujìcì okruh TUV je p Ìprava TUV zajiöùov na z sobnìkov m oh ÌvaËem s nep Ìm m oh evem s regulovanou prim rnì teplotou ovl d nìm nabìjecìho Ëerpadla a ho k jednotliv ch kotl. P Ìprava TUV m ûe b t zajiötïna jako p ednostnì, relativnì (klouzav ) nebo soubïûn. - V jednotliv ch hydraulick ch schèmatech je uvedeno maximum kontrolnìch a bezpeënostnìch prvk, v praxi vöak z leûì na souëasnï platn ch p edpisech a norm ch, v naöem p ÌpadÏ zejmèna na»s. - Pod kaûd m hydraulick m schèmatem je uvedena technick specifikace (seznam) v robk De Dietrich. 2

13 D E T C C.2 Hydraulick schèmata " kotel" nìzkoteplotnì kotel s z sobnìkov m oh ÌvaËem TUV a - smïöovan m topn m okruhem ð se zkratov m Ëerpadlem legenda a pozn mky: otev Ìt z loûku na konci seöitu kabel RX2 nebo DB 2 V/ Hz E topn okruh 2 ** 2 2 GT/DTGÖDEATC-m Delta* F Pro realizaci tohoto topnèho systèmu je t eba: - kotel De Dietrich GT/DTGÖs ovl dacìm panelem DEATC-m Delta (venkovnì Ëidlo 2 a kotlovè Ëidlo 22 jsou souë stì dod vky) - olejov nebo plynov tlakov ho k De Dietrich (pouze pro kotle GTÖ) BalenÌ - z sobnìkov oh ÌvaË TUV De Dietrich typu B Ö aû - deska + Ëidlo 2 () pro smïöovan okruh DB (tato deska se instaluje do ovl dacìho panelu kotle) - Ëidlo TUV DB - v hledovï se poëìt s propojenìm na externì poëìtaë pomocì kabelu RX2 AD nebo kabelu dèlky m DB Pozn mky : viz str., a 2

14 D E T C C nìzkoteplotnì kotel s z sobnìkov m oh ÌvaËem TUV a - 2 smïöovan mi topn mi okruhy ð s hydraulickou spojkou a s kotlov m Ëerpadlem legenda a pozn mky: otev Ìt z loûku na konci seöitu kabel RX2 nebo DB 2 V/ Hz GT/DTGÖDEATC-m Delta* E topn okruh C 2 2 topn okruh B F Pro realizaci tohoto topnèho systèmu je t eba: - kotel De Dietrich GT/DTGÖs ovl dacìm panelem DEATC-m Delta (venkovnì Ëidlo 2 a kotlovè Ëidlo 22 jsou souë stì dod vky) - olejov nebo plynov tlakov ho k De Dietrich (pouze pro kotle GTÖ) BalenÌ - z sobnìkov oh ÌvaË TUV De Dietrich typu B Ö aû - 2 desky + Ëidlo 2 () pro smïöovan okruh DB (tato deska se instaluje do ovl dacìho panelu kotle) - Ëidlo TUV DB - v hledovï se poëìt s propojenìm na externì poëìtaë pomocì kabelu RX2 AD nebo kabelu dèlky m DB Pozn mky : viz str., a 2

15 D E T C C nìzkoteplotnì kotel s z sobnìkov m oh ÌvaËem TUV a - p Ìm m topn m okruhem a 2 smïöovan mi topn mi okruhy ð s hydraulickou spojkou a s kotlov m Ëerpadlem legenda a pozn mky: otev Ìt z loûku na konci seöitu kabel RX2 nebo DB 2 V/ Hz GT/DTGÖDEATC-m Delta* topn okruh A E topn okruh B topn okruh C 2 2F Pro realizaci tohoto topnèho systèmu je t eba: - kotel De Dietrich GT/DTGÖs ovl dacìm panelem DEATC-m Delta (venkovnì Ëidlo 2 a kotlovè Ëidlo 22 jsou souë stì dod vky) - olejov nebo plynov tlakov ho k De Dietrich (pouze pro kotle GTÖ) BalenÌ - z sobnìkov oh ÌvaË TUV De Dietrich typu B Ö aû - 2 desky + Ëidlo 2 () pro smïöovan okruh DB (tato deska se instaluje do ovl dacìho panelu kotle) - Ëidlo TUV DB - v hledovï se poëìt s propojenìm na externì poëìtaë pomocì kabelu RX2 AD nebo kabelu dèlky m DB Pozn mky : viz str., a 2

16 D E T C C AT D E T CV D E T C nìzkoteplotnì kotel s z sobnìkov m oh ÌvaËem TUV a - smïöovan mi topn mi okruhy a regul torem DEATC V V p ÌpadÏ ÌzenÌ vìce neû 2 smïöovan ch topn ch okruh musì b t ostatnì Ìzeny modulem DEATC V. Tento modul umoûúuje Ìdit 2 smïöovanè okruhy. RegulaËnÌ systèm DEATC-m Delta umoûúuje p ipojit aû 2 tïchto modul, takûe lze Ìdit spoleënï s deskami DB v ovl dacìm panelu kotle maxim lnï 2 smïöovan ch okruh. Pro minimalizaci investiënìch n klad se doporuëuje p Ì lichèm poëtu smïöovan ch okruh pouûìt desku DB, aby byly obsazeny vûdy oba v stupy modulu DEATC V. ð s hydraulickou spojkou a s kotlov m Ëerpadlem legenda a pozn mky: otev Ìt z loûku na konci seöitu Kabel RX2 nebo DB Kabel RX2 nebo DB DEATC V 2 V jednof z E topn okruh B 2 2 topn okruh C 2 2 topn okruh D GT...DEATC -m Delta* F Pro realizaci tohoto topnèho systèmu je t eba : - kotel De Dietrich GT/DTGÖs ovl dacìm panelem DEATC-m Delta (venkovnì Ëidlo 2 a kotlovè Ëidlo 22 jsou souë stì dod vky) - olejov nebo plynov tlakov ho k De Dietrich (pouze pro kotle GTÖ) BalenÌ - z sobnìkov oh ÌvaË TUV De Dietrich typu B Ö aû - deska + Ëidlo 2 () pro smïöovan okruh DB (tato deska se instaluje do ovl dacìho panelu kotle) - Ëidlo TUV DB - n stïnn regulaënì modul DEATC V AD 2-2 p Ìloûn Ëidla 2 () VF 2 smïöovan ch okruh C a D AD 2 - propojovacì kabel RX 2 mezi modulem DEATC V a kotlem s ÌdÌcÌm ovl dacìm panelem DEATC-m Delta AD - v hledovï se poëìt s propojenìm na externì poëìtaë pomocì kabelu RX2 AD nebo kabelu dèlky m DB Pozn mky : viz str., a 2

17 D E T C C nìzkoteplotnì kotel a - p Ìm topn okruh a smïöovan topn okruh ð s rozdïlovaëem, sbïraëem a se zkratov m Ëerpadlem legenda a pozn mky: otev Ìt z loûku na konci seöitu kabel RX2 nebo DB 2 V/ Hz ** GT/DTGÖDEATC-m Delta* 2 topn okruh A topn okruh B 2F Pro realizaci tohoto topnèho systèmu je t eba: - kotel De Dietrich GT/DTGÖs ovl dacìm panelem DEATC-m Delta (venkovnì Ëidlo 2 a kotlovè Ëidlo 22 jsou souë stì dod vky) BalenÌ - olejov nebo plynov tlakov ho k De Dietrich (pouze pro kotle GTÖ) - deska + Ëidlo 2 () pro smïöovan okruh DB (tato deska se instaluje do ovl dacìho panelu kotle) - v hledovï se poëìt s propojenìm na externì poëìtaë pomocì kabelu RX2 AD nebo kabelu dèlky m DB Pozn mky : viz str., a 2

18 D E T C C nìzkoteplotnì kotel a - p Ìm topn okruh a 2 smïöovanè topnè okruhy ð s rozdïlovaëem, sbïraëem a se zkratov m Ëerpadlem legenda a pozn mky: otev Ìt z loûku na konci seöitu kabel RX2 nebo DB 2 V/ Hz ** GT/DTGÖDEATC-m Delta* 2 2 topn okruh A topn okruh B 2 topn okruh C 2 2F Pro realizaci tohoto topnèho systèmu je t eba: - kotel De Dietrich GT/DTGÖs ovl dacìm panelem DEATC-m Delta (venkovnì Ëidlo 2 a kotlovè Ëidlo 22 jsou souë stì dod vky) - olejov nebo plynov tlakov ho k De Dietrich (pouze pro kotle GTÖ) - 2 desky + Ëidlo 2 () pro smïöovan okruh DB (tato deska se instaluje do ovl dacìho panelu kotle) - v hledovï se poëìt s propojenìm na externì poëìtaë pomocì kabelu RX2 AD nebo kabelu dèlky m DB Pozn mky : viz str., a 2

19 D E T C C C SF SCH (V) CR C SF SCH SCH (V) (V) CR D E T C C D E T C C C C SF SCH (V) CR SF SCH (V) CR C SF SCH (V) (V) CR. vrh instalace se 2, Ö nìzkoteplotnìmi kotli v kask dï s regul torem DEATC-m Delta. Typy kask dy RegulaËnÌ systèm DEATC-m Delta m ûe Ìdit celou nebo Ë st instalace kotl v kask dï. Zde nìûe je uvedeno nïkolik r zn ch typ prim rnìho (kotlovèho) okruhu, se kter mi je moûnè se setkat v praxi. Aby bylo moûnè co nejlèpe vyuûìt moûnosti regulaënìho systèmu DEATC-m Delta, jsou rozt ÌdÏny prim rnì okruhy na 2 typy: - Prim rnì okruh typu s kotlov mi Ëerpadly umoûúuje samostatnè p ipojenì p ÌmÈho topnèho okruhu, tj. bez smïöovacìho ventilu. - Prim rnì okruh typu 2 s prim rnìm nebo zkratov m Ëerpadlem p ipojenì p ÌmÈho topnèho okruhu neumoûúuje. Prim rnì okruh typu S hydraulickou spojkou a kotlov mi Ëerpadly V hoda tohoto typu zapojenì spoëìv v tom, ûe kaûd kotel m zajiötïn sv j jmenovit pr tok bez ohledu na poëet i v kon pr vï provozovan ch kotl. DEATC-m Delta ÌdÌ teplotu prim rnìho okruhu v z vislosti na venkovnì teplotï a tìm zajiöùuje provoz jak v komfortnìm, tak i v tlumovèm reûimu v z vislosti na poûadavcìch jednotliv ch sekund rnìch okruh. TÌm, ûe jsou zn my teploty v jednotliv ch sekund rnìch okruzìch, zajistì DEATC-m Delta, ûe teplota i pr tok hydraulickou spojkou jsou postaëujìcì pro zajiötïnì poûadovan ch teplot v tïchto sekund rnìch okruzìch. P i z mïnï kotl v kask dï, ruënì nebo automatickè, ovl d DEATC-m Delta z roveú kotlovè Ëerpadlo a p ÌpadnÏ uzavìracì servoventil* kaûdèho kotle (s nastaviteln m dobïhem tohoto Ëerpadla, p ÌpadnÏ zpoûdïnìm uzav enì tohoto ventilu). Tento typ prim rnìho okruhu z roveú umoûúuje kask dovè zapojenì 2, Ö aû kotl. * UzavÌracÌ servoventily lze nahradit mechanick mi zpïtn mi klapkami 2 V Hz 2 V Hz Deska kask dy * * 2 V Hz Aû kotl v kask dï Deska kask dy GT/DTGÖDEATC-m Delta GT/DTGÖK + deska kask dy GT/DTGÖK + deska kask dy S() 22 UzavÌracÌ servoventil * KotlovÈ Ëerpadlo 2F2 Prim rnì okruh typu 2 - S hydraulickou spojkou a prim rnìm Ëerpadlem, zajiöùujìcìm jmenovit pr tok prim rnìm okruhem - Se smïöovacìm ventilem a zkratov m Ëerpadlem spoleën m pro 2 kotle, elektricky zapojen m na svorky pro prim rnì Ëerpadlo 2 V Hz 2 V Hz Deska kask dy 2 V Hz Deska kask dy S() 22 2 V Hz 2 V Hz Deska kask dy S() 22 Prim rnì Ëerpadlo GT/DTGÖDEATC-m Delta GT/DTGÖK + deska kask dy GT/DTGÖK + deska kask dy UzavÌracÌ servoventil* KotlovÈ Ëerpadlo GT/DTGÖDEATC-m Delta GT/DTGÖK + deska kask dy UzavÌracÌ servoventil KotlovÈ Ëerpadlo SpoleËnÈ zkratovè Ëerpadlo (elektricky p ipojenè na svorky prim rnìho Ëerpadla) 2F2 2F22 Toto schèma umoûúuje zapojenì pouze se 2 nebo kotli. DEATC-m Delta ÌdÌ teplotu prim rnìho okruhu v z vislosti na venkovnì teplotï a tìm zajiöùuje provoz jak v komfortnìm, tak i v tlumovèm reûimu v z vislosti na poûadavcìch jednotliv ch sekund rnìch okruh. TÌm, ûe jsou zn my teploty v jednotliv ch sekund rnìch okruzìch, zajistì DEATC-m Delta, ûe teplota i pr tok hydraulickou spojkou jsou postaëujìcì pro zajiötïnì poûadovan ch teplot v tïchto sekund rnìch okruzìch. P i z mïnï kotl v kask dï, ruënì nebo automatickè, ovl d DEATC-m Delta z roveú zkratovè Ëerpadlo a uzavìracì servoventil kaûdèho kotle (s nastaviteln m zpoûdïnìm uzav enì tohoto ventilu). Pozn mka: Aby se nep ekroëilo kritèrium pro maxim lnì pr tok kaûd m kotlem, musì b t jmenovit tepeln v kon tïchto (nebo 2) kotl stejn.

20 D E T C C D E T C C C SCH SF (V) CR C C SCH SF SF SF SCH SCH (V) CR (V) (V) CR CR C SF SF SCH SCH (V) (V) CR CR.2 UmÌstÏnÌ kotlovèho Ëidla (kotlov ch Ëidel) dle typu kask dy.2. Kask da "klasick " a kask da "smìöen " nstalace "klasickè" kask dy Vöechny kotle jsou vybaveny nebo 2-stupÚov m ho kem. nstalace "smìöenè" kask dy ÿìdìcì kotel s ovl dacìm panelem DEATC-m Delta je vybaven modulaënìm ho kem, ostatnì kotle s ovl dacìm panelem K jsou vybaveny nebo 2-stupÚov m ho kem. Ï enì teploty vody v prim rnìm okruhu se prov dì kotlov m Ëidlem elektricky zapojen m do ovl dacìho panelu DEATC-m Delta. Toto Ëidlo mm se vysune z ponornè jìmky kotle a umìstì se do ponornè jìmky ve vzd lenosti m za poslednì kotel p ipojen do kask dy. Je-li t eba, je moûnè kabel tohoto Ëidla prodlouûit. Je-li pr mïr v stupnìho potrubì kask dy vyööì neû mm, doporuëujeme pouûìt ponornè Ëidlo s jìmkou, kterè jsou dod v ny jako volitelnè p ÌsluöenstvÌ (obalov jednotka BP 2). Pro dosaûenì spolehlivèho mï enì teploty je t eba: - aby toto Ëidlo bylo st le om v no proudìcì vodou p Ì vöech reûimech provozu topnèho systèmu (nap. i p i p ÌpravÏ TUV), - rychlost proudìcì vody v mìstï instalovanèho Ëidla musì b t vyööì neû je uvedeno v tabulce u n sledujìcìho obr zku. Prim rnì okruh typu - s kotlov mi Ëerpadly. KotlovÈ Ëidlo p ipojenè k regul toru DEATC-m Delta je umìstïno na spoleën v stup kask dy. Toto Ëidlo se nep ipojuje k û dnèmu z ovl dacìch panel K. Aû kotl v kask dï 2 V Hz 2 V Hz Deska kask dy 2 V Hz Deska kask dy m S() 22 inim lnì rychlost proudìcì vody v mìstï instalovanèho Ëidla GT/DTGÖDEATC-m Delta GT/DTGÖK + GT/DTGÖK + deska kask dy deska kask dy PoËet kotl in. rychlost proudïnì,2 m/s, m/s, m/s 2F2.2.2 "odulovan " kask da nstalace "modulovanè" kask dy Vöechny kotle jsou vybaveny modulaënìm ho kem. Prim rnì okruh typu - s kotlov mi Ëerpadly. KotlovÈ Ëidlo (obalov jednotka DB ) je umìstïno v ponornè jìmce kaûdèho kotle. Aû kotl v kask dï 2 V Hz 2 V Hz Deska kask dy 2 V Hz Deska kask dy S() 22 S() 22 S() 22 S() 22 GTÖDEATC-m Delta GTÖK + GTÖK + deska kask dy deska kask dy 2F2 2

21 D E T C C C SF SCH (V) CR. Hydraulick schèmata s kask dov m zapojenìm nìzkoteplotnìch kotl 2 nìzkoteplotnì kotle v kask dï s prim rnìm okruhem typu 2 a - 2 smïöovanè topnè okruhy ð s rozdïlovaëem/sbïraëem a spoleën m zkratov m Ëerpadlem pro 2 kotle, elektricky p ipojen m na svorky prim rnìho Ëerpadla egenda a pozn mky: otev Ìt z loûku na konci seöitu. 2 kabel RX2 nebo DB Deska kask dy S() 22 2 V Hz 2 V/ Hz m 2 2 topn okruh B topn okruh C 2 22 ** GT/DTGÖDEATC-m Delta* GT... K 2 2 KASK DA TYPU 2 Toto schèma je moûnè pro zapojenì pouze se 2 kotli. 2F Pro realizaci tohoto topnèho systèmu je t eba: - kotel De Dietrich GT/DTGÖs ovl dacìm panelem DEATC-m Delta (venkovnì Ëidlo 2 a kotlovè Ëidlo 22 () jsou souë stì dod vky) BalenÌ - druh kotel (pod Ìzen ) De Dietrich GT/DTGÖs ovl dacìm panelem "K" - deska kask dy s propojovacìm kabelem m AD (Tato deska se montuje do ovl dacìho panelu "K" 2. kotle) - 2 olejovè nebo plynovè tlakovè ho ky De Dietrich (pouze pro kotle GTÖ) - 2 desky + Ëidla 2 () pro smïöovan okruh DB (tato deska se instaluje do ovl dacìho panelu kotle) - v hledovï se poëìt s propojenìm na externì poëìtaë pomocì kabelu RX2 AD nebo kabelu dèlky m DB Kaûd kotel je samostatnï p ipojen na nap jenì 2 V/ Hz. HlavnÌ vypìnaë a p epìnaë automatickèho/ruënìho provozu umoûúujì individu lnì a autonomnì provoz kaûdèho kotle. Pozn mky : viz str.,, a 2 2

22 D E T C C C SCH SF (V) CR 2 nìzkoteplotnì kotle v kask dï s prim rnìm okruhem typu 2, z sobnìkov oh ÌvaË TUV a - 2 smïöovanè topnè okruhy ð s hydraulickou spojkou a prim rnìm Ëerpadlem, zajiöùujìcìm jmenovit pr tok prim rnìm okruhem egenda a pozn mky: otev Ìt z loûku na konci seöitu. kabel RX2 nebo DB 2 V/ Hz AUX () GT/DTGÖDEATC-m Delta* V Hz GT... K Deska kask dy 2 m S() E topn okruh C topn okruh B KASK DA TYPU 2 Toto schèma je moûnè pro zapojenì pouze se 2 nebo kotli. 2F Pro realizaci tohoto topnèho systèmu je t eba: - kotel De Dietrich GT/DTGÖs ovl dacìm panelem DEATC-m Delta (venkovnì Ëidlo 2 a kotlovè Ëidlo 22 () jsou souë stì dod vky) Kaûd kotel je samostatnï p ipojen na nap jenì 2 V/ Hz. HlavnÌ vypìnaë a p epìnaë automatickèho/ruënìho provozu umoûúujì individu lnì a autonomnì provoz kaûdèho kotle. () V stup AUX m ûe b t naprogramov n jako: - ovl d nì cirkulaënìho Ëerpadla TUV - ËasovÏ programovateln v stup 2 V BalenÌ - druh kotel (pod Ìzen ) De Dietrich GT/DTGÖs ovl dacìm panelem "K" - deska kask dy s propojovacìm kabelem m AD (Tato deska se montuje do ovl dacìho panelu "K" 2. kotle) - 2 olejovè nebo plynovè tlakovè ho ky De Dietrich (pouze pro kotle GTÖ) - 2 desky + Ëidla 2 () pro smïöovan okruh DB (tato deska se instaluje do ovl dacìho panelu kotle) - z sobnìkov oh ÌvaË TUV De Dietrich typu B Ö aû - Ëidlo TUV DB - v hledovï se poëìt s propojenìm na externì poëìtaë pomocì kabelu RX2 AD nebo kabelu dèlky m DB Pozn mky : viz strany,, a 2 22

23 D E T C C D E T C C SCH SF (V) CR C (V) SF SF SCH CR nìzkoteplotnì kotle v kask dï s prim rnìm okruhem typu a - z sobnìkov oh ÌvaË TUV, p Ìm topn okruh a 2 smïöovanè topnè okruhy ð s hydraulickou spojkou a kotlov mi Ëerpadly egenda a pozn mky: otev Ìt z loûku na konci seöitu. kabel RX2 nebo DB 2 V/ Hz 2 GT/DTGÖ DEATCm Delta* AUX () S() 22 m 2 Deska Deska 2 kask dy kask dy Aû kotl v kask dï 2 V 2 V 2 Hz Hz topn topn okruh okruh A B () GT/DTGÖK () GT/DTGÖK () E topn okruh C KASK DA TYPU Toto schèma umoûúuje zapojenì aû s kotli. 2F2 Pro realizaci tohoto topnèho systèmu je t eba: - kotel De Dietrich GT/DTGÖs ovl dacìm panelem DEATC-m Delta (venkovnì Ëidlo 2 a kotlovè Ëidlo 22 () jsou souë stì dod vky) Kaûd kotel je samostatnï p ipojen na nap jenì 2 V/ Hz. HlavnÌ vypìnaë a p epìnaë automatickèho/ruënìho provozu umoûúujì individu lnì a autonomnì provoz kaûdèho kotle. UzavÌracÌ servoventily lze nahradit mechanick mi zpïtn mi klapkami. () V stup AUX m ûe b t naprogramov n jako: - ovl d nì cirkulaënìho Ëerpadla TUV - ËasovÏ programovateln v stup 2 V BalenÌ - 2 pod ÌzenÈ kotle De Dietrich GT/DTGÖs ovl dacìm panelem "K" - 2 desky kask dy s propojovacìm kabelem m AD (Tyto desky se montujì do ovl dacìch panel "K") - olejovè nebo plynovè tlakovè ho ky De Dietrich (pouze pro kotle GTÖ) - 2 desky + Ëidla 2 () pro smïöovan okruh DB (tato deska se instaluje do ovl dacìho panelu kotle) - z sobnìkov oh ÌvaË TUV De Dietrich typu B Ö aû - Ëidlo TUV DB - v hledovï se poëìt s propojenìm na externì poëìtaë pomocì kabelu RX2 AD nebo kabelu dèlky m DB Pozn mky : viz strany,, a 2 2

24 D E T C C D E T C C SF SCH (V) CR C (V) (V) SF SF SCH SCH CR CR AT D E T CV D E T C nìzkoteplotnì kotle v kask dï s prim rnìm okruhem typu a - z sobnìkov oh ÌvaË TUV a smïöovanè topnè okruhy (nutn modul DEATC V) ð s hydraulickou spojkou a kotlov mi Ëerpadly egenda a pozn mky: otev Ìt z loûku na konci seöitu. kabel RX2 nebo DB 2 V/ Hz kabel RX2 nebo DB DEATC V 2 GT/DTGÖ DEATCm Delta* AUX () S() 22 m Deska Deska 2 kask dy kask dy Aû kotl v kask dï V 2 V Hz Hz topn topn 2 topn B C D () GT/DTGÖK () GT/DTGÖK () E KASK DA TYPU Toto schèma umoûúuje zapojenì aû s kotli. 2F Pro realizaci tohoto topnèho systèmu je t eba: - kotel De Dietrich GT/DTGÖs ovl dacìm panelem DEATC-m Delta (venkovnì Ëidlo 2 a kotlovè Ëidlo 22 () jsou souë stì dod vky) BalenÌ - 2 pod ÌzenÈ kotle De Dietrich GT/DTGÖs ovl dacìm panelem "K" - 2 desky kask dy s propojovacìm kabelem m AD (Tyto desky se montujì do ovl dacìch panel "K") - olejovè nebo plynovè tlakovè ho ky De Dietrich (pouze pro kotle GTÖ) - deska + Ëidlo 2 () pro smïöovan okruh DB (tato deska se instaluje do ovl dacìho panelu kotle) - z sobnìkov oh ÌvaË TUV De Dietrich typu B Ö aû - Ëidlo TUV DB - n stïnn modul DEATC V pro aû 2 smïöovanè topnè okruhy AD 2-2 p Ìloûn Ëidla 2 () pro smïöovanè okruhy C a D AD 2 - propojovacì kabel mezi ovl dacìm panelem DEATC-m Delta a modulem DEATC V AD - v hledovï se poëìt s propojenìm na externì poëìtaë pomocì kabelu RX2 AD nebo kabelu dèlky m DB Kaûd kotel je samostatnï p ipojen na nap jenì 2 V/ Hz. HlavnÌ vypìnaë a p epìnaë automatickèho/ruënìho provozu umoûúujì individu lnì a autonomnì provoz kaûdèho kotle. UzavÌracÌ servoventily lze nahradit mechanick mi zpïtn mi klapkami. () V stup AUX m ûe b t naprogramov n jako: - ovl d nì cirkulaënìho Ëerpadla TUV - ËasovÏ programovateln v stup 2 V Pozn mky : viz strany,, a 2 2

25 D E T C C D E T C C SCH SF (V) CR C SF SCH SCH (V) (V) CR AT D D E T C nìzkoteplotnì kotle v kask dï s prim rnìm okruhem typu a - z sobnìkov oh ÌvaË TUV a aûön smïöovan ch topn ch okruh (s moduly DEATC V) ð s hydraulickou spojkou,kotlov mi Ëerpadly a systèmov mi Ëerpadly kabel RX2 nebo DB 2 V/ Hz kabel RX2 nebo DB egenda a pozn mky: otev Ìt z loûku na konci seöitu. A E T CV 2 2 V Hz Deska kask V Hz m S() 22 Deska kask dy Aû kotl v kask dï AUX () 2 topn B 2 2 (2) 2 P Ìm okruh SmÏöovan okruh GT/DTGÖ () GT/DTGÖK () GT/DTGÖK () DEATCm Delta* 2 KASK DA TYPU Toto schèma umoûúuje zapojenì aû s kotli. 2 E F Pro realizaci tohoto topnèho systèmu je t eba: BalenÌ - kotel De Dietrich GT/DTGÖs ovl dacìm panelem DEATC-m Delta (venkovnì Ëidlo 2 a kotlovè Ëidlo 22 () jsou souë stì dod vky) - 2 pod ÌzenÈ kotle De Dietrich GT/DTGÖs ovl dacìm panelem "K" - 2 desky kask dy s propojovacìm kabelem m AD (Tyto desky se montujì do ovl dacìch panel "K") - olejovè nebo plynovè tlakovè ho ky De Dietrich (pouze pro kotle GTÖ) - deska + Ëidlo 2 () pro smïöovan okruh DB (tato deska se instaluje do ovl dacìho panelu kotle) - z sobnìkov oh ÌvaË TUV De Dietrich typu B Ö aû - Ëidlo TUV DB - aû 2 n stïnn ch modul DEATC V pro aû 2 smïöovanè topnè okruhy AD 2-2 aû p Ìloûn ch Ëidel 2 () pro dalöì hydraulickè okruhy AD 2 - propojovacì kabel mezi ovl dacìm panelem DEATC-m Delta a modulem DEATC V AD - aû propojovacìch kabel RX ( m) mezi moduly DEATC V AD 2 - v hledovï se poëìt s propojenìm na externì poëìtaë pomocì kabelu RX2 AD nebo kabelu dèlky m DB Kaûd kotel je samostatnï p ipojen na nap jenì 2 V/ Hz. HlavnÌ vypìnaë a p epìnaë automatickèho/ruënìho provozu umoûúujì individu lnì a autonomnì provoz kaûdèho kotle. UzavÌracÌ servoventily lze nahradit mechanick mi zpïtn mi klapkami. (2) mohou ovl dat: - smïöovan topn okruh - p Ìm topn okruh (vzduchotechnikaö) - dalöì okruh TUV - pomocn okruh AUX Tyto n stïnnè moduly mohou b t propojeny ve stejnè budovï nebo v r zn ch budov ch (viz samostatn projekënì podklad). Pozn mky : viz strany,, a 2 () V stup AUX m ûe b t naprogramov n jako: - ovl d nì cirkulaënìho Ëerpadla TUV - ËasovÏ programovateln v stup 2 V stïnn modul DEATC V m ûe b t provozov n ve t ech r zn ch konfiguracìch: - s ovl d nìm prim rnìho okruhu - viz tento p Ìklad, - bez ovl d nì prim rnìho okruhu - nebo zcela autonomnï Tyto r znè p Ìpady jsou podrobnïji uvedeny v samostatnèm projekënìm podkladu pro regul tor DEATC V. 2

26 . vrh instalacì s kondenzaënìmi kotli. Z kladnì pravidla pro zapojenì Hydraulick zapojenì samotn ch topn ch okruh nebo okruh TUV je t eba navrhovat v souladu s platn mi normami a p edpisy. ) RekuperaËnÌ kondenzaënì v mïnìk zapojen na spalinovod kotle musì b t povinnï zavodnïn, aby nedoch zelo k v vinu p ry a byl zajiötïn provoz : samotnèho vyt pïnì, vyt pïnì a p Ìpravy TUV, samotnè p Ìpravy TUV. a p ipravenèm mìstï v mïnìku musì b t instalov n pojistn ventil, aby byl chr nïn zvl ötï v p ÌpadÏ, kdy z d vodu poruchy z stane uzav en uzavìracì servoventil. 2) ZavodnÏnÌ kondenzaënìho v mïnìku p i nejniûöì moûnè teplotï, aby se dos hlo co nejdelöì doby kondenzaënìho provozu, a tìm lepöì provoznì Ëinnosti (nap Ìklad v p ÌpadÏ instalace vyt pïnì se smïöovan m okruhem bude kondenzaënì v mïnìk umìstïn na vratnèm potrubì a v okruhu s konstantnìm pr tokem). Tyto dva parametry otevìrajì cestu k vìce nebo mènï sofistikovan m eöenìm, dan m koncepcì kotelny. ZavodnÏnÌ kondenzaënìch v mïnìk ñ KondenzaËnÌ v mïnìk umìstïn v sèrii s okruhem spalin: Jmenovit pr tok kondenzaënìho v mïnìku je stejn jako jmenovit pr tok kotle, tedy: Q n =, P n Q n : v m /h, P n : jmenovit tepeln v kon kotle v kw. : teplotnì rozdìl mezi v stupnì a vratnou vodou kotle v K. inim lnì pr tok KondenzaËnÌho v mïnìku je stejn jako jmenovit pr tok kotle, tedy Qn, m ûe vöak klesnout aû na hodnotu Qn axim lnì pr tok m ûe b t v z sadï stejn jako jmenovit pr tok kotle, tedy x Q n. Avöak p i uvaûov nì v znamnè tlakovè ztr ty se prov dì obecnï opat enì pro omezenì maxim lnìho pr toku kondenzaënìm v mïnìkem na jmenovit pr tok Q n zpravidla pomocì hydraulickè spojky. ñ KondenzaËnÌ v mïnìk umìstïn paralelnï s okruhem spalin: Jmenovit pr tok kondenzaënìho v mïnìku je stejn jako jmenovit pr tok Q n p ipojenèho kotle. V p ÌpadÏ, kdy je kondenzaënì v mïnìk p ipojen na kotel nebo soustavu kotl, je t eba volit velikost kondenzaënìho v mïnìku, odpovìdajìcì celkovèmu maxim lnìmu tepelnèmu v konu tïchto kotl a tomu odpovìdajìcìmu vypoëtenèmu pr toku. ñ Pozn mka: dodateën tlakov ztr ta hydraulickèho okruhu zp soben kondenzaënìm v mïnìkem si m ûe vyû dat nahrazenì obïhovèho Ëerpadla nebo dodateënou instalaci Ëerpadla. - ZapojenÌ se 2 topn mi okruhy BuÔ jsou topnè okruhy provozov ny na stejnè teplotï (nap. 2 nìzkoteplotnì okruhy), nebo jsou topnè okruhy provozov ny p i r zn ch teplot ch (nap. nìzkoteplotnì a klasick okruh). Jsou-li provoznì teploty v obou okruzìch stejnè, budou vratnè teploty obou okruh po vïtöinu roku m lo rozdìlnè, mohou b t zamïnïny bez dopadu na kvalitu kaûdèho topnèho okruhu. Jsou-li provoznì teploty v obou okruzìch r znè, budou se vratnè teploty obou okruh liöit, a proto musì b t vratky obou okruh oddïleny, nìzkoteplotnì je veden na hydraulickou spojku nebo do kotlovèho tïlesa p es kondenzaënì v mïnìk, klasick topn okruh je veden na hydraulickou spojku nebo do kotlovèho tïlesa p Ìmo. TÌm je zaruëena kvalita regulace kaûdèho topnèho okruhu. Z kladnìm pravidlem je zavodnïnì kondenzaënìho v mïnìku provozem topn ch okruh s co nejniûöì moûnou teplotou. V p ÌpadÏ instalace severnìho a jiûnìho topnèho okruhu se stejn mi vlastnostmi, se zajistì zavodnïnì kondenzaënìho v mïnìku severnìm okruhem, kter je v pr bïhu topnè sezûny dèle v provozu. Ve vöech p Ìpadech topn okruh, kter zajiöùuje zavodnïnì kondenzaënìho v mïnìku, musì b t provozov n souëasnï s druh m okruhem, aby se vylouëilo nebezpeëì odpa enì kondenz tu z v mïnìku, kter m proch zì spaliny kotle. - ZapojenÌ s p Ìpravou TUV ï Se samostatn m z sobnìkov m oh ÌvaËem TUV Aby nedoch zelo ke ztr tï Ëinnosti p i kondenzaënìm provozu bïhem nabìjenì z sobnìku TUV v pr bïhu zimnìho provozu, je umìstïn na v stupu z v mïnìku z sobnìku TUV rozdïlovacì t Ìcestn ventil. V zimï je p epnut v stup v mïnìku z sobnìku TUV smïrem ke kotli nebo hydraulickè spojce, v lètï je tento v stup veden ke kotli nebo hydraulickè spojce vûdy p es kondenzaënì v mïnìk, aby probìhala kondenzace i bïhem p Ìpravy TUV. Tento t Ìcestn rozdïlovacì ventil m ûe b t ovl d n ruënï nebo elektricky. V p ÌpadÏ elektrickèho ovl d nì je jeho poloha pro zimnì provoz Ìzena souëasnï s provozem obïhovèho Ëerpadla (obïhov ch Ëerpadel) topenì (). Poloha pro letnì provoz je d na odstavenìm tohoto Ëerpadla (Ëerpadel) z provozu. P i letnì p ÌpravÏ TUV musì b t ho k kotle zapnut pouze p i provozu nabìjecìho Ëerpadla TUV (2). ï Se z sobnìkov m oh ÌvaËem TUV s p edeh evem Pro toto velmi zajìmavè eöenì z hlediska Ëinnosti je moûnè kondenzaënì v mïnìk vyuûìt pouze pro p edeh ev TUV. Pozn mka Je-li kondenzaënì v mïnìk p ipojen do sèrie se spalinovodem kotle a v z vislosti na konfiguraci topnèho systèmu, je moûnè, ûe bïhem p Ìpravy TUV mimo topnou sezûnu, kdy je vyuûit kondenzaënì v mïnìk, doch zì ke zkreslenì regulace teploty okruhu vyt pïnì (oh ev p es vratnè potrubì, uzav en smïöovacì ventil). Pro vyhnutì se tomuto problèmu: - V p ÌpadÏ kotelny, kde jsou vöechny kotle s p ipojen m kondenzaënìm v mïnìkem, je moûnè pouûìt p ednostnì p Ìpravu TUV, aby obïhov Ëerpadla vyt pïnì byla bïhem p Ìpravy TUV mimo provoz. - V p ÌpadÏ kotelny s kondenzaënìm kotlem a nìzkoteplotnìm kotlem prov dì p Ìpravu TUV nìzkoteplotnì kotel. 2

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny VOD PodÏkov nì: Firma GENERI s.r.o. touto cestou dïkuje pracovnìk m FTZ SZ 210 Ostrava - Radvanice: Ing. Janu Pohludkovi (manaûer jakosti) a Ing. JaromÌru Moravcovi (jiskrov bezpeënost) za provedenì odbornè

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27 HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27.1 VOD ñ VZTAH KLINICK EPIDEMIOLOGIE K ÑMEDICÕNÃ ZALOéEN NA DŸKAZUì V

Více

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54 VöeobecnÏ: fotorezistory jsou polovodiëovè prvky, kterè mïnì hodnotu odporu v z vislosti na osvïtlenì. Jsou citlivè ve viditelnè oblasti spektra, coû je p edurëuje pro mnohè oblasti pouûitì: fotometrie,

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco Flexcon M CZ Tlakové expanzní nádoby s membra nou 2001, Flamco Nas e adresa : Flamco CZ Evropská 423/178 160 00 Praha 6 +420 602 200 69 info@flamco.cz Návod k montáz i a provozu pro Flexcon M Váz eny zákazníku

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU JEDNOTEK THERMO KING S VLASTNÍM POHONEM PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY ŘADY SL-100e, SL-200e, SL-

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 2502..80K.0 TOP 852 C s-line (Type SK 2501 : 01001-01123) TOP 972 C s-line (Type SK 2502 : 01001-01075)

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 3841..80G.0 NOVACAT 8600 Collector (Type PSM 3841 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA Wall Display fro m 3 M UéIVATELSK PÿÕRU»KA "Kdekoliv se kon v znamn prezentace, tam najdete 3M"ô (Tato str nka je z mïrnï pr zdn pro tiötïnou verzi.) UéIVATELSK PÿÕRU»KA OBSAH NA CD-ROM KLEPNÃTE NA JAK

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì

DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì Chronick z nït slinivky b iönì (chronick pankreatitida) je ve svè tïûöì formï onemocnïnìm ponïkud vz cn m, avöak lehëì poruchy slinivky jsou ËastÏjöÌ. OnemocnÏnÌ

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

pozemkovè pravy PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk »ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY / 68 roënìk 17

pozemkovè pravy PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk »ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY / 68 roënìk 17 červenec 2009 www.cmkpu.cz pozemkovè pravy roënìk 17 / 68»ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV PRAVY PolnÌ cesta StranÌk, Nov JiËÌn, k.. StranÌk PozemkovÈ pravy»ervenec 2009 Ë. 68»ESKOMORAVSK KOMORA PRO POZEMKOV

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze,

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, Příloha: Zalistujte si s námi IdentifikaËnÌ systèmy Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (10 / 2006) www. premium.prosperita.info Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, řekl bez

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

POJISTN OBZOR 10 2004

POJISTN OBZOR 10 2004 POJISTN OBZOR 10 2004 RO»NÕK LXXXI Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, Otokar Cudlman, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele vodnì slovo editele Od poë tku roku 2000 plnila S RAO jiû veökerè povinnosti, kterè jì ukl d atomov z kon. K tèto skuteënosti doölo p evedenìm vöech provozovan ch loûiöù radioaktivnìch odpad v»eskè republice,

Více

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV Vydání: červen 2015 BENEKOVterm s. r. o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, www.benekov.com Vážení zákazníci, investice do nové kotelny

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

Tomáš Fendrych, CERPAD. KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013

Tomáš Fendrych, CERPAD. KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013 1 OPTIMALIZACE NÁKLAD V BYTOVÝCH DOMECH Tomáš Fendrych, CERPAD KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013 2 3 Technická správa bytového domu Údržba a opravy 20-30 REKONSTRUKCE 1-5 PLÁNOVANÉ OPRAVY 0-1

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

SIMATIC WinCC/SES V7.3 (Sequence Execution System)

SIMATIC WinCC/SES V7.3 (Sequence Execution System) WinCC V7.3 SIMATIC WinCC/SES V7.3 (Sequence Execution System) Siemens, s.r.o., Digital Factory 2015 Všechnapráva vyhrazena. Strana1 2015-05 Co je SIMATIC WinCC/SES V7.3 (Sequence Execution System)? Správa

Více

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green e Line Základní informace 1. Trak ní baterie (VN - Baterie) Technologie Typ lánk Li-Ion Cylindrické lánky JohnsonControls-Saft

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více