PROSINEC 2012 LEDEN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSINEC 2012 LEDEN 2013"

Transkript

1 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V tomto v noënìm Ëase na konci roku mnoh m v tichèm usebr nì p ich zì v mysl vzpomìnky na blìzkè a nejbliûöì n m bytosti, kterè n s d vno Ëi zcela ned vno, leë navûdy, opustily nebo jsou n m moc vzd leni a velmi n m chybì. VybavujÌ se n m okamûiky z proölè cesty ûivotem, okamûiky radostnè i smutnè, okamûiky v nichû Ëasto vystupujì pr vï ti blìzcì, na nïû po cel rok nem me Ëas a mìsto v naöich myslìch. Jako ada V s i j myslìm na svè nejbliûöì a blìzkè ñ na rodiëe a jejich rodiëe, kterè a ctou nosìm v pamïti, a kte Ì mi vytvo ili kr snè dïtstvì, tvarovali mou osobnost a otev eli mi jako prvnì vstup do ûivota. Spolu s nimi m mi i nepochybnï Vaöimi myölenkami proch zì velkè mnoûstvì dalöìch blìzk ch lidì ñ p tel, koleg, spoluû k, l sek, spolupracovnìk... ñ kte Ì byli Ëi jeötï jsou souë stì naöich ûivot. V tomto v noënìm Ëase mnozì, vìce neû kdy jindy, pociùujeme vz jemnou blìzkost lidì. JistÏ si uvïdomujeme, ûe i u n s na Vinohradech ûijì lidè osamïlì, p ev ûnï senio i, lidè, kte Ì pr vï neopl vajì pozemsk mi statky, lidè nemocnì Ëi stiûenì tïlesnou nebo duöevnì str znì. Tito vöichni n s svou uûiteënou p ÌtomnostÌ vybìzejì ke vz jemnè laskavosti, p ÌvÏtivosti, ohleduplnosti, vst Ìcnosti, ke sluönosti. Mysleme na nï a podpo me je pomocì nejen na konci roku, v Ëase v noënìm, ale tèû ve dnech vöednìch. JistÏ n s pak budou vz cnè chvìle s rodinou u v noënìho stromu vìce tïöit. Pozvánka na silvestra V ûenì spoluobëanè, zveme v s na spoleën p Ìpitek (sva Ëek) na Nov rok 2013, u font ny p ed radnicì v 0.30 hodin (1. ledna 2013). I tentokr t bychom r di udïlali fotografii ÑLidÈ s prskavkouì, pod vedenìm umïleckèho fotografa Roberta Vlka. Tentokr t se to urëitï povede. TÏöÌm se na v s. Organiz tor Setkání u cimbálu V ûenì vinohradötì spoluobëanè. Na den 27. ledna 2013 (nedïle) od 16 do 19 hodin jsme pro v s p ipravili kulturnì akci zamï enou na lidovè kulturnì prvky nazvanou ÑSetk nì u cimb luì. V roce 2012 n m dìky panu starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi, poskytl Jihomoravsk kraj finanënì dotaci na opravu cimb lu, kter je v majetku KVIC. Tato akce je malou oslavou n vratu tohoto kr snèho hudebnìho n stroje na Vinohrady. Jako prvnì vystoupì dïtsk folklornì soubor»ty lìstek z NÌûkovic. PotÈ bude k poslechu a zpïvu hr t cimb - lov muzika StudÈnka. Akce bude spojena s v stavou fotografiì umïleckèho fotografa Roberta Vlka, na tèma ÑHudebnÌ lidovè prvkyì. (bliûöì informace o mladèm fotografovi uv dìme na stranï 3). Ing. Libor ätursa editel KVIC Brno-Vinohrady Turnaj v mariáši V ûenì spoluobëanè, v noënì chvìle jsou chronologicky spojeny i s nastupujìcìm koncem roku. Vöichni se nach zìme v obdobì, Dne 5. ledna 2013 (sobota) kdy co nevidït budeme rok letoönì oznaëovat rokem loúsk m a rok po d KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum Brno-Vinohrady nadch zejìcì budeme t istapïta-öedes t dn naz vat rokem letoönìm. NÏkte Ì z V s se Ñob -vajìì ËÌslice 13, kterou ponese turnaj v MARI äi. budoucì datum. Data se jistï b t nemusìme. Jsou jinè procesy MÌsto: a dïje v naöì spoleënos-ti, kterè se n s neblaze do-spoleëensk s l, P lavskè n m. 15 t kajì a z ejmï i v p ÌötÌm roce se dot kat neblaze (nad Albertem) budou. Nejen soci lnì niveau ËeskÈ a moravskè»as: od do society kles k nule. Necitelnost tïch, kte Ì Hra: vedou n ö st t, je za-r ûejìcì a vol po r z-volennèm mari ö. SystÈm hry ñ 4 kola (kolo obëanskèm e-öenì. K tomu dojde, 45 minut) s prost Ìd nìm hr Ë v trojici. VÌtÏzem se st v hr Ë, kter po 4 kolech poëìt m, nejpoz-dïji na ja e p esp ÌötÌho roku (ter-mìn dn ch vo-umìstïnì. StartovnÈ 100 KË. bude mìt nejlepöì pr mïr jednotliv ch leb). V podobï mi-mo dn ch voleb HracÌ karty: MoravskÈ pikety moûn vöak i d Ìve. Pak bude z leûet Ceny: jen na n s jak m smïrem, po kterè 1. D rkov koö v hodnotï 1000 KË cestï se naöe spo-leënost vyd. Rok 2. D rkov kazeta vìn v hodnotï 600 KË 2013 bude takè rokem 20. v roëì rozdïlenì dìla Masarykova, bude rokem 3. D rkovè balenì piva v hodnotï 300 KË 20. v roëì ukonëenì souûitì»ech a Slov k ve spoleënèm st tï. Nutno vöak P ihl öky na turnaj evidujeme na ovè adrese je dodat, ûe vz jemnè vztahy obou n rod jsou nevìdanè, vynikajìcì. A to je p inejmenöìm potïöitelnè. Snad alespoú toto vïdomì ponïkud zmìrnì oëek vanè nesn ze mìchanè a zadïl vanè v nejvyööìch (vl dnìch) patrech ËeskÈ politiky. My moûno se p ihl sit v mìstï turnaje v Ëase od 8.30 do 9.50 hodin. dole drûme p i sobï, buôme k sobï vz jemnï vlìdnì a nedejme se a p iëiúme se. Nov rok 2013 p ivìtejme s optimismem a s vïdomìm, ûe vöe se v dobrè obr tì. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, moc vöem V m p eji, abyste v nadch zejìcìm roce 2013 pocìtili uvolnïnì tìûe dneönìho ûivota, abyste byli zdravì a spolu s Vaöimi rodinami, s Vaöimi blìzk mi hledïli do p ÌznivÈ budoucnosti. P eji V m hodnï radosti, osobnì Ëi profesnì spïch a klid ve V s i kolem V s. Vöe dobrè. Ji Ì»ejka, starosta

2 Milí budoucí prvňáčci, vážení rodiče! Takov vstup do opravdovè ökoly, to je urëitï velmi d leûit ud lost v ûivotï ËlovÏka. Chce to velkè odhodl nì a hlavnï takè pocit radostnèho oëek - v nì nïëeho novèho. Jak ale vybrat tu spr vnou ökolu pro budoucìho prvú Ëka? Podle Ëeho se p i v bïru ökoly Ìdit? Tak to jsou asi nejëastïjöì ot zky, kterè si rodiëe kladou. MÏla by to b t kvalitnì ökola s kvalitnìm vzdïl vacìm programem, alternativnì v ukou a nabìdkou z jmov ch krouûk. A co v m m ûe nabìdnout naöe ökola ñ Zä, Brno, MutÏnick 23? T m kvalifikovan ch a zkuöen ch pedagogick ch pracovnìk, kte Ì se budou snaûit o to, aby podmìnky ke vzdïl v nì vaöeho dìtïte byly optim lnì. OsvÏdËen vzdïl vacì program s v ukou angliëtiny jiû od 1. t Ìdy, n vaznost na pr ci mate sk ch ökol, alternativnì zp sob v uky ñ formou projektovèho vyuëov nì, daltonu, pr ci s interaktivnì tabulì a v uku informatiky ve dvou novï vybaven ch poëìtaëov ch uëebn ch. D le pak takè velk v bïr z öirokè nabìdky z jmov ch krouûk. Pokud s v bïrem ökoly st le jeötï v h te, nabìzìme v m i vaöim dïtem navötìvit naöi ökolu. Jsme ökolou bezbarièrovou, otev enou pro vöechny û ky, jejich rodiëe i ve ejnost. PodrobnÏjöÌ informace o aktivit ch ökoly, ökolnì druûiny a provozu ökolnì jìdelny naleznete na webov ch str nk ch ökoly Z kladnì ökola MutÏnick zve na Z PIS û k do 1. t Ìd na ökolnì rok 2013ñ2014 Z pis se kon 16. ledna, 17. ledna a 18. ledna 2013 od do hodin. VedenÌ ökoly Děti přišly na Louku nejen za Mikulášem PrvnÌ prosincovou sobotu navötìvilo Luû neckè pracoviötï Louka p es 120 dïtì. Program se konal ve t ech blocìch, tedy ve t ech Ëasech. ÑDÏti doprov zeli rodiëe, prarodiëe, ale i mladöì sourozenci, takûe zde bylo opravdu ûivo,ì Ìk jedna z organiz torek andïl KaËka. U vchodu se dïti rozdïlily na dvï Ë sti. PrvnÌ skupina zamì ila k andìlk m do v tvarnè dìlny. Letos se vyr bïla vlastnì leporela, ve kter ch nesmïly chybït postavy Mikul öe, Ëerta Ëi andïla. DÏtem se moc povedla. Druh skupina dïtì uû spïchala k ËertÌk m do TanËÌrny. Po p ivìt nì musely vöechny dïti nejprve projìt pekelnou br nou. S Ëerty si zacviëily s barevn mi prov zky a ohniv m slunìëkov m kolem, nauëily se novè b sniëky, zatancovaly na ËertovskÈ pìsniëky a zahr ly hru na sochy. ÑI malè dïti p ekonaly poë teënì boj cnost z Ëert a s radostì se zapojily do programu,ì raduje se Ëertice IvËa. V z - vïru si zazpìvaly u akordeonu mikul öskè a zimnì pìsniëky. Skupinky se vymïnily. Potom se seöli plnï vöichni v hale, kde spoleënï zavolali Mikul öe. Ani letos Mikul ö nep iöel s pr zdnou a za kr snè pìsniëky a b sniëky nadïlil dïtem d reëky. TÏöÌme se, ûe s vïtöinou dïtì se potk me 26. ledna na Karnevalu na Louce. Vstupenky se prod vajì od 7. ledna v kancel i Louky. Na nabìdku dalöìch po dan ch akcì a fotografie z tïch minul ch se m ûete podìvat na www. louka. luzanky.cz. P ejeme vöem kr snè a klidnè v noënì sv tky! Lucie H jov, vedoucì pracoviötï Louka Z 31. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady konané dne 21. listopadu 2012 Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ prodlouûenì doby pron jmu Ë sti pozemku; ñ zve ejnïnì z mïru - pron jem Ë sti pozemku; ñ uzav enì n jemnì smlouvy na Ë st pozemku; ñ rozpoëtov opat enì Ë. 27 a 28; ñ poskytnutì daru z rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady na vyd nì b snickè sbìrky; ñ text v zvy k pod nì nabìdky na realizaci ve ejnè zak zky malèho rozsahu ÑRekonstrukce povrchu h iötï na ulici Pruö neck ì; ñ uzav enì smlouvy o nadaënìm p ÌspÏvku s NadaËnÌm fondem KIMEX; ñ termìny zased nì Rady m. Ë. Brno-Vinohrady na I. pololetì roku 2013; ñ poskytnutì zb vajìcì Ë stky sportovnìm organizacìm; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt ve 24 p Ìpadech; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì bytu ve 4 p Ìpadech; ñ podn jem bytu; ñ spl tky na hradu nedoplatku na n jemnèm a sluûb ch za uûìv nì bytu ve 2 p Ìpadech; ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì ve 2 p Ìpadech; ñ spl tky na hradu 30 % poplatku z prodlenì; ñ pod nì ûaloby na vym h nì nedoplatku na n jemnèm a hrad za plnïnì poskytovan s uûìv nìm bytu; ñ finanënì p ÌspÏvek na opravu podlahy; ñ zah jenì zad vacìho ÌzenÌ na ve ejnou zak zku na sluûby ÑModernizace v tah v domech m. Ë. Brno-Vinohradyì; ñ pron jem nebytov ch prostor v objektu Bzeneck 23 ñ zmïnu n jemnì smlouvy; ñ rozöì enì n jemnì smlouvy o jednoho n jemce; ñ pron jem dvou tïlocviëen; ñ stavebnì pravy; ñ rozmìstïnì dvou kus informaënìch cedulì; ñ program IX. zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno- Vinohrady. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady odvol v : ñ Ëlena Zvl ötnì komise. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady vyluëuje: ñ z dalöì Ëasti v zad vacìm ÌzenÌ ve ejnè zak zky ÑV mïna vodomïr a sluûby s tìm spojenè v domech M.». BRNO-VINOHRADYì jednoho dodavatele. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady jmenuje: ñ novèho Ëlena Zvl ötnì komise. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ p edloûenou informaci o souëasnè situaci z kladnìho ökolstvì v mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady; ñ p ehled hrazen ch schv len ch spl tek za rok 2012 u nedoplatk za platby spojenè s uûìv nìm byt. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì bytu. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady trv : ñ na postupu podle Pravidel pro vym h nì nedoplatk n jemnèho, plateb za sluûby spojen ch s uûìv nìm byt a poplatk z prodlenì. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ RadÏ Statut rnìho mïsta Brna schv lit p edloûen n vrh ÑNAÿÕZENÕ ñ O maxim lnìch cen ch za nucenè odtahy vozidelì; ñ Zastupitelstvu mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady schv lit ï Aktualizaci IV. etapy projektu regenerace panelovèho sìdliötï Brno-Vinohrady ï Za azenì jednotliv ch akcì do IV. etapy ï Pod nì û dosti o dotaci MMR na akce za azenè do IV. etapy projektu regenerace panelovèho sìdliötï Brno-Vinohrady na rok 2013 ñ RadÏ mïsta Brna schv lit ï Aktualizaci IV. etapy projektu regenerace panelovèho sìdliötï Brno-Vinohrady ñ pod nì û dosti o dotaci z rozpoëtu MMR»R na akce za azenè do IV. etapy projektu regenerace panelovèho sìdliötï Brno-Vinohrady, kterè budou realizov ny v roce Rada m. Ë. Brno-Vinohrady vybìr : ñ na z kladï doporuëenì hodnotìcì komise pro uvedenou ve ejnou zak zku ÑV mïna vodomïr a sluûby s tìm spojenè v domech M.». BRNO- VINOHRADYì, firmu s nejv hodnïjöì nabìdkou. 2

3 UmÏleck fotograf Robert Vlk se narodil 9. b ezna 1979 ve StrakonicÌch a od roku 1982 ûije trvale v BrnÏ. Jiû v osmi letech se zaëal zajìmat o fotografov nì a postupem Ëasu ho st le vìce zajìmal zp sob, jak nejlèpe na svou fotografii zachytit emoce a pocity danè chvìle. Po ukonëenì st ednì ökoly pracoval ve zdravotnictvì a d l pokraëoval ve svè z libï ve fotografov nì. V souëasnè dobï se vïnuje p edevöìm umïleckè fotografii, kter obsahuje urëitou psychologii ûivota i kaûdodennì momenty vöednìch dn. BÏhem poslednìch nïkolika let se pr vï jeho umïleck fotografie stala n mïtem pro v stavy ve VyökovÏ, BrnÏ a älapanicìch u Brna. Fotografov nì se tak pro nïj stalo nejen v önì amatèrskou, ale i v önì profesion lnì a za sv dìla byl mnohokr t ocenïn. DlouhodobÏ spolupracuje s neziskovou organizacì NadaËnÌm fondem Modr hroch, kter podporuje p edevöìm dïti po tïûk ch razech a DÏtskou nemocnicì FN Brno. Jeho pr ce jsou vystaveny v divadlech v BrnÏ i v Praze, ale zajìmav je nap Ìklad i jeho fotodokumentace stavby nejvyööì budovy v»eskè republice AZ Tower v BrnÏ. Fotograf Robert Vlk sv dìla Ëasto doprov zì i b snick mi texty, kterè tak doplúujì jejich smysl, hloubku i dïj danè fotografie. Je zajìmavè, ûe i lidè, kte Ì zrovna nejsou n boûensky zaloûenì, vïdì, ûe ËasovÈ obdobì odjakûiva zvanè ADVENT, znamen p edv noënì Ëas. VÏdÌ, ûe toto obdobì je plnè shonu, doh nïnì kol, kterè se nepoda ilo splnit d Ìv a do toho sh nïnì d rk, manûelka poûaduje doma pomoc p i klidu, bylo by pot eba p ezout auto, a um t ho a tak d l... Zkr tka infarktov shon. Taky v naöem domovï senior v BrnÏ na VÏstonickÈ vl dne atmosfèra adventu. V terapeutick ch dìln ch babiëky pletou ö lky, ty zruënïjöì h Ëkuji palë ky a ty, jimû st Ì pokroutilo prsty, dïlajì z barevn ch papìrk kuliëky jako z klad pro zvl ötnì obr zky. Z chodeb zmizely snìmky z v let a jin ch spoleën ch akcì a nahradily je papìrovè t pytky a etìzky a hvïzdiëky, taky vyrobenè klientkami v dìln ch. PracovnÌci majì pro svè svï enkynï p ipraven program na procviëov nì pamïti. Nejen ûe se dennï ptajì kolik tèho je a kdo m sv tek, ale podnïcujì babiëky, aby vypr vïly, jak jako mlad dïvëata advent proûìvala a jak se p ipravovala na nejhezëì sv tky v roce. A tak jsme se od panì R ûenky dozvïdïli, ûe nejradïji s maminkou pekla voúavè cukrovì a jak jim jeden plech sho el. PanÌ Liduöka zase vzpomìn, jak kaûdè r no chodila s babiëkou na rannì möi zvanou ror ty. Pan Karel vypr vïl, jak jeho tatìnek stavïl betlèm Robert Vlk fotograf V á n o č n í Motto: éivot je vz cnost, ve kterè nemusìme spïchat. NÏkdy m me pocit, ûe uû vìce nestihneme, ûe uû je pozdï. M ûeme jen myslet na naöe cìle, na naöe schopnosti. Nesledovat kolik n m je rok, ale milovat chvìle, kdy jsme sledov ni pro naöe v sledky a pro naöi l sku. DalöÌ fotografie a informace o autorovï tvorbï a pl novan ch v stav ch naleznete na internetov ch str nk ch www. robertvlk.nolimit.cz. a p i barvenì mechu mïl celè sv tky zelenè ruce. HlavnÌm mottem vypr vïnì byl p edv noënì adventnì ûivot v rodin ch. Ti, kte Ì v domovï ûijì uû nïkolik rok vïdì, ûe i tady budou mìt o ätïdrèm veëeru k jìdlu smaûenèho nebo va enèho kapra a k nïmu vynikajìcì bramborov sal t. A vedenì domu ûe kaûdèmu poöle talì ek ËajovÈho peëiva a ovoce. Ale vïtöinï klient, kte Ì z stanou v domovï, bude chybït rodina, shrom ûdïn o ätïdrèm veëeru kolem rozsvìcenèho stromku. A i kdyû tady sest iëky zaënou zpìvat: ÑNesem v m noviny, poslouchejte...ì, babiëk m se smutkem ze samoty zadrhne hlas. Vûdyù tu chybïjì pr vï ti, kte Ì rodinu vytv ejì. NÏkolik dnì p ed sv tky se ozval panì Boûence mobil. ÑTo vol dcera. Asi mi ozn mì, stejnï jako loni, ûe na sv tky za mnou nep ijdou, odjìûdïjì s p teli lyûovat. Za mnou p ijdou nïkter den po NovÈm roce... Budou se ti novè baëkory hodit?ì PanÌ Boûence bylo loni do pl Ëe a letos se to m opakovat? S povzdechem p iloûila star ûena apar t k uchu. ÑMami, mluvila jsem s Jendou ñ to je p ece tv j zeù ñ jestli bys chtïla o V nocìch na p r dnì k n m, ûe pr by tï autem odvezl t eba i na p lnoënì...ì Tentokr t vyhrkly panì Boûence slzy radosti. Stal se z zrak. ÑN m, n m narodil se...ì Letos oslavì narozenì P nï s rodinou a v kostele. V clav M ller, Domov pro seniory, Brno, VÏstonick Redakce se omlouv za to, ûe v minulèm ËÌsle VinohradskÈho informu chybïla anotace k fotografii na titulnì stranï. Fotografie p edstavovala setk nì VinohradskÈ radnice s pracovnìky z kulturnì oblasti. Toto setk nì se po d kaûdoroënï. Preventivní program na ZŠ Mutěnická äkolnì rok 2012/2013 na Zä MutÏnick 23 za- Ëal jako kaûdoroënï optimisticky. é ci spolu se vöemi pracovnìky ökoly se pustili do pr ce. Vöichni se snaûìme splnit kaûd bod naöeho ökolnìho vzdïl - vacìho programu. Nejde jen o uëenì v jednotliv ch vzdïl vacìch p edmïtech ale i o v chovu û k. V oblasti v chovy pom h naöim uëitel m t m pracovnìk poradenskèho centra. V chovn poradce, ökolnì metodik prevence a ökolnì psycholog zce spolupracujì nejen mezi sebou a pedagogy, ale zapojujì i rodiëe û k. I tento ökolnì rok je pro naöe û ky p ipravena ada program prim rnì prevence k ovlivnïnì postoje û k k omamn m a psychotropnìm l tk m, tab - kov m a alkoholick m v robk m. Pro posìlenì osobnostnìho a soci lnìho rozvoje û k, podporu zdrav ch mezilidsk ch vztah a efektivnì komunikaci jsou i letos p ipravenè lekce dramatickè v chovy CV» Luû nky. PokraËujeme takè ve spolupr ci s MÏstskou policiì Brno, vybìr me i z nabìdky obëanskèho sdruûenì PodanÈ ruce, kterè naöe û ky sv mi besedami i proûitkov mi lekcemi seznamujì s tematikou prim rnì prevence. Prost ednictvìm vöech tïchto aktivit, z jmov ch krouûk, ökolnìch sportovnìch akcì a aktivit û kovskèho parlamentu vedeme û ky k smysluplnèmu tr venì volnèho Ëasu, zdravèmu ûivotnìmu stylu, chov nì v duchu fair play a uvïdomïnì si soun leûitosti ke spoluû k m i ökole. Velice n s vöechny pobu uje jedn nì nïkter ch rodië û k Zä»ejkovick. Intriky a pomluvy, kterè o naöì ökole tito rodiëe öì Ì, nejsou niëìm podloûenè. Je to pouze Ñsn öka nepravdì, kter poökozuje dobrè jmèno Zä MutÏnick. Slova Ñdrogyì a Ñöikanaì se na naöì ökole neskloúujì, protoûe naöi û ci drogy neberou a öikana nebyla a nenì! Tato nepravdiv a lûiv na ËenÌ by mohla naruöit klidn chod naöì ökoly. My ale vï Ìme, ûe vïtöina rodië na Vinohradech nedovolì, aby tyto nepravdy a ur ûky d le ökodily vöem pracovnìk m i û k m Zä MutÏnick. Mgr. Dagmar V gnerov, ökolnì metodik prevence Pozvánka a poděkování ZŠ Čejkovická SrdeËnÏ zveme vöechny p edökol ky, ökol ky, rodiëe, prarodiëe a p tele ökoly na akce, kterè se uskuteënì na Z kladnì ökole Brno,»ejkovick 10 (d Ìve EZä Brno) v mïsìci lednu. ZejmÈna pak na ï Den otev en ch dve Ì (10. ledna 2013, dopolednì i odpolednì program). ï Z pis û k do 1. roënìk (17. a 18. ledna 2013, aû 18.00). VedenÌ Z kladnì ökoly Brno,»ejkovick 10 dïkuje vöem pedagog m, provoznìm zamïstnanc m, rodië m, û k m, p tel m a partner m za dosavadnì p ÌzeÚ, kterou naöì ökole vïnujete. PodÏkov nì a uzn nì v m n leûì takè za odvedenou pr ci, za nasazenì, za trpïlivost a silì, kterè vïnujete vzdïl - v nì budoucìm generacìm. Je to pr ce nelehk a v - ûìme si jì. P ejeme v m vöem pevnè zdravì, pohodu v novèm roce a hlavnï dostatek sil. DÃKUJEME. VedenÌ ökoly Podzim na ZŠ Čejkovická Ve st edu 28. listopadu 2012 probïhla akce Podzim na Zä»ejkovick. DÏti soutïûily, tancovaly a vyr bïly. ChtÏli bychom tìmto podïkovat Ëlen m ObËanskÈho sdruûenì»ejka a ostatnìm organiz - tor m za p ÌjemnÏ str venè odpoledne. Akce se n m moc lìbila, dïti byly spokojenè a odnesly si kr snè v robky. VöetiËkovi (rodiëe û kynï 1. B) 3

4 Měl sílu a byl bouřlivák prof. Jan Gajdoš ( ) MilÌ vinohradötì obëanè, touto poslednì Ë stì uzavìr m povìd nì o Janu Gajdoöovi, sokolskèm hrdinovi, vynikajìcìm sportovci, uëiteli, ËlovÏku s rovnou p te Ì, kterèho si nesmìrnï v ûìm a kter se vlivem d kladnèho studia stal mojì srdeënì z leûitostì. ChtÏla jsem se o tyto poznatky podïlit s v mi. Snad se i v m, Ëten m, dob e Ëetlo a dovïdïli jste se nïco o tom, jak ËlovÏk ûil v nedalek ch éidenicìch, kousek od naöeho sìdliötï, po nïmû je pojmenovan hlavnì dopravnì tepna a ökola na StarÈ OsadÏ. MyslÌm si, ûe v dneönì dobï je t eba si takovè osobnosti p ipomìnat. N vrat nemocnèho hrdiny po skonëenì druhè svïtovè v lky Jan Gajdoö se doëkal konce v lky, i kdyû s podlomen m zdravìm, jeho p evoz z k znice Breslau byl nïkolikr t odd len kv li öpatnèmu zdravotnìmu stavu, nakonec se p ece jen poda il. Po p Ìjezdu do Prahy ho vìtali sokolovè v TyröovÏ domï v Praze, kde byl slavnostnï a s pohnutìm p ivìtan 4. Ëervna Kdyû vstoupil Gajdoö do Tyröova domu, p ivìtali ho vöichni p ÌtomnÌ, p edstoupil p ed nïho jeho b val soupe v z vodïnì a dlouholet p Ìtel Jaroslav Kollinger a oslovil ho v el m projevem. Potom pobyl nïjakou dobu v lèëebnï a n slednï se dostal koneënï do Brna k rodinï. PanÌ Gajdoöov pokraëuje ve sv ch vzpomìnk ch: ÑNa Brno se tïöil. ChtÏl b t doma v Ëervnu, na tatìnk v sv tek... Jan se vr til plnï zmïnïn. Uû mïl blìû k slz m neû k furiantsvì. P ece jsme se ho doëkali. VidÏli jsme ho vlèci se o berlìch, potom s holì, hodnï poznamenanèho trapami.ì P edstavit si Gajdoöe, mistra svïta v tïlocviku, p ebornìka Svazu slovanskèho sokolstva, AmerickÈ obce sokolskè a nïkolikan sobnèho p ebornìka»os, hubenèho, to by ölo. VysedlejöÌ lìcnì kosti, vìce bolestìnstvì v oëìch, ale ty svaly neodmyslìö. V BrnÏ v tè dobï se roznesla zpr va, ûe Jan Gajdoö cestou dom podlehl tïûkè plicnì chorobï. A p ece ho uvidïli. O berli nebo o holi, hodnï poznamenanèho trapami. Uû v letech nejvïtöì sl vy si rozdïlil okolì na ty, kte Ì v nïm vidïli jen slavnèho n aôovce a na opravdu up ÌmnÈ kamar dy. Za tïmi öel. Mnoho jich naöel opït v tïlocviënï. Zd lo se, ûe v p telskèm prost edì znovu pook eje. A p ece si musel lehnout a odpoëinout. Poleh val, p esto ho vöak lidè ze éidenic vidïli s holì v ruce. Na podzim 1945 se vöak jeho zdravotnì stav rychle zhoröoval. Jarmila Gajdoöov souhlasì s Wolkerem, ûe umìr nì je horöì neû smrt. JeötÏ se spoleënï dostali do Losin, na nïjakou dobu se cìtil docela dob e. Manûelce zaëala ökola, jel tedy s m do JavornÌk, ale p iölo mlhavè poëasì, kterè mu neprospìvalo. Odvezli ho do brnïnskè ZemskÈ nemocnice, bolela ho noha ñ to uû byly metast zy rakoviny. Jeho nemoc zde pokraëovala velmi pov ûlivï. Netuöil, ûe je na tom tak öpatnï, st le vï il, ûe se uzdravì. PanÌ Jarmila znala dob e jeho atletickou postavu, ale potom na pokoji v nemocnici, kam ho chodila navötïvovat, den po dni se ztr cel p ed oëima. PoslednÌ nedïli mïl p ece jen dobrou n ladu. Oholil se, ztratil svou zsinalou barvu, zd lo se, ûe vypad lèpe. ChtÏl jìt dom, Ìkal, ûe se musì vr tit, ûe musì cviëit kluky, vèst druûstvo, s m ûe toho uû mnoho neudïl, s tìm se pr smì il, ale ti kluci...» st devaten ct ñ poslednì Prof. Jan Gajdoö mrtev ÑV pondïlì r no volali do ökoly,ì vzpomìn prof. Gajdoöov, Ñabych hned p iöla. KolegovÈ nemïli odvahu mi Ìct plnou pravdu. Aniû bych co tuöila, doöla jsem aû do pokoje, kde jsem ho naöla p ikrytèho prostïradlem. Bylo to hroznè, i kdyû jsme s tìm museli poëìtat. Pr zakaölal a dostal chrlenì krve. SkonËilo to n hle, vykrv cenìm. Takov velk ûivot proûil a takhle nesmyslnï zem el. V dobï, kdy tolik touûil zaëìt znovu a naplúovat svè sny.ì Psal se 19. listopad O smrti a poh bu Jana Gajdoöe psal r zn dobov tisk. Uv dìm nïkolik p Ìklad : Slovo n roda, 1945: ÿeditelstvì a profesorsk sbor st tnìho re lnèho gymnasia v BrnÏ oznamuje, ûe 19. listopadu 1945 zem el na n sledky nïmeckèho ûal ov nì kolega, olympionik, mistr svïta Jan Gajdoö ñ profesor Ztr cìme v nïm zkuöenèho odbornìka, p Ìtele ml deûe, skuteënèho vlastence a nenahraditelnèho kolegu.»est jeho pam tce! Zpr va v N rodnì obrodï, Brno : Poh eb profesora JANA GAJDOäE po d Sokol Brno I v nedïli 25. listopadu v 10 hod. ze stadionu na KounicovÏ ulici. Rakev s poz statky zesnulèho bude vystavena od 9 do 9,45 hod. ve vstupnì sìni stadionu. SmuteËnÌ ob ady zaënou p esnï v 10 hodin. Sraz dorostenc, sester a brat Ì v krojìch i v obëanskèm öatï i vöech ËastnÌk, hlavnï z ad tïlov chovn ch a sportovnìch v 9 hod. na n dvo Ì stadionu, vstup ze SokolskÈ ulice. PovÏ enì z stupci spolk se shrom ûdì v öatnï ûen, sokolötì ËastnÌci v krojìch se se adì v tïlocviënï muû. SmuteËnÌ pr vod p jde ulicì Sokolskou, Veve Ì, n m. RudÈ arm dy, RabÌnovou, n m. Svobody, Kobliûnou na n m. marö la MalinovskÈho, kde se ËastnÌci poh bu se zesnul m rozlouëì. CÌrkevnÌ poh eb se kon odpoledne ve 13 hod. z kostela v éidenicìch na mìstnìm h bitovï. RozlouËenÌ, uspo danè Sokolem Brno I a»eskoslovenskou obcì sokolskou, bylo triumf lnì. CelÈ Brno, sledujìcì mohutn smuteënì pr vod, se d stojnï rozlouëilo s oblìben m kamar dem, ÑBrÚ - kemì a ÑéideniË kemì, typick m ÑMorav kemì, i mezin rodnï proslul m sportovcem, prav m vlastencem. HodnocenÌ poh bu Jana Gajdoöe bylo moûno p eëìst si v aktu lnìm tisku: ÑPoh eb Jana Gajdoöe se konal v nedïli ze sokolskèho stadia. Z Ëastnily se jej nep ehlednè davy obëan nejen z Brna, ale i z okolì. do slavnostnï vyzdobenè vstupnì sìnï proudily od Ëasn ch hodin rannìch proudy sokolsk ch p ÌsluönÌk, aby se poklonily pam tce mrtvèho. V 10 hodin zaëaly smuteënì ob ady. po pïveck ch sborech a kvartetu lesnìch roh rozlouëil se se zesnul m za»os n mïstek starosty dr. Bauer, mìston ËelnÌk jednoty MadÏra, za sokolskè ûupy brnïnskè Martin Smi k, za brnïnskè z vodnìky prof. Gustav Hrub, za mezin rodnì z vodnìky, kte- Ì se seöli v plnèm poëtu, Novotn z Prahy, za n Ëelnictvo muû»os Evûen Penniger z Prahy, za III. re lnè gymnasium editel dr. Schroller, za profesory tïlesnè v chovy p edseda brnïnskè odboëky odbornè sekce prof. ZahradnÌËek, za brnïnsk kraj DTJ dr. PiötÏl k a n Ëelnice Sokola Brno I A. Bab kov za sokolskè ûeny. PotÈ proöel obrovsk smuteënì pr vod vnit nìm Brnem k divadlu, kde dalo brnïnskè sokolstvo poslednì sbohem svèmu velikèmu synu. CÌrkevnÌ poh eb se konal odpoledne v BrnÏ-éidenicÌch na mìstnìm h bitovï.ì P Ìhody a vzpomìnky na ËlovÏka Jana Gajdoöe: ÑJ su BrÚ k a na to nezapomeú,ì Ìk val éanek, kter byl povahou i kaûd m coulem moravsk Slov k. Jejich pìsniëky, veselè i smutnè, hlaholily Ëasto v TyröovÏ domï, kde b val éanek skoro kaûdoroënï hostem, nejmènï na t i nedïle, mnohdy i t i mïsìce, podle toho, jak dlouho byl spoleën n cvik. Pat il, jak jsme Ìk vali, k invent i tïlocviëny v TyröovÏ domï. (Sokolsk vïstnìk, XLIV, 1946, Ë.1) Na upr öenèm h iöti v malèm mïstï u Brna se hraje kopan. Div k je tu jako much, k iku plno. Dom cì tok zle tìsnì BrÚ ky, kte Ì utvo ili hotov chumel p ed svojì svatynì. Vtom vöak se jako vìtr p iûene zezadu Ëern kudrn Ë, zmocnì se mìëe, vyplete se z chumlu p ed branou, ûene si to s mìëem na opaënou stranu a ze znaënè d lky vp lì mìë do branky dom cìch d Ìve, neû si p ekvapen brank uvïdomì nebezpeëì. HlediötÏ bou Ì potleskem, ne vöak pro gûl, kter bezvadnï sedl, ale proto, co provedl toënìk po obratnè st elbï. Salto a p emet nap ed a jedno salto nazad a uû byl zase na svèm mìstï. Kdo to byl? éanek Gajdoö, p ebornìk n a- Ôov, dobr atlet, dobr fotbalista a p itom cirkus k, kter svou radost dovedl vyj d it tak bezvadn m pohybov m umïnìm, uû v dobï sv ch st edoökolsk ch studiì. DÏlajÌ se z vïreënè zkouöky praktickè st tnice z tïlesnè v chovy v BrnÏ. Jeden z kandid t ñ piln a svïdomit ËlovÏk ñ za nic na svïtï nesvede vzklopku na hrazdï. A p ece se tam dostal. Ñées mu pomohl, Gajdoöi,ì zlobì se zkuöebnì komisa. ÑAle kde,ì povìd éanek, ÑmnÏ se tam jen n hodou p ipletla ruka.ì Odkaz vynikajìcìho Sokola a ËlovÏka Jana Gajdoöe ñ pocty a sportovnì i kulturnì aktivity v upomìnku tèto osobnosti Janu Gajdoöovi byly po jeho smrti udïleny n sledujìcì pocty: Byl jmenovan Ëestn m Ëlenem Yacht klubu Brno a po druhè svïtovè v lce byl po d n v BrnÏ Memori l Jana Gajdoöe, kaûdoroënì z vod plachetnic na brnïnskè p ehradï. Prof. Janu Gajdoöovi byla prok z na i dalöì pocta: dekretem prezidenta republiky ze dne (dle pozn mek panì Jarmily GajdoöovÈ ñ Muzeum mïsta Brna) byl jmenov n editelem st ednìch ökol p i st tnìm re lnèm gymn ziu v BrnÏ Ñin memoriamì. Po druhè svïtovè v lce byla pojmenov na nejvïtöì ulice v BrnÏ-éidenicÌch jako ulice Gajdoöova (d Ìve DobrovskÈho) a nejvïtöì ökola v BrnÏ-éidenicÌch jako Zä Gajdoöova. MÌsto poslednìho odpoëinku bylo urëeno na h bitovï v BrnÏ-éidenicÌch, BalbÌnova 55, v ËestnÈm hrobï v ËestnÈ skupinï u vchodu vpravo, vy- ËlenÏn ve skupinï 2, hrob Ë. 1c. PomnÌku dominuje pìskovcov n hrobek s relièfem sokola s rozepnut mi k Ìdly, p ed pomnìkem (PokraËov nì na stranï 5) 4

5 je umìstïna Ëern ûulov deska nepravidelnèho obdèlnìkovèho tvaru s bìl m pìsmem, vlevo naho e je umìstïna fotografie Jana Gajdoöe. PomnÌk je dìlo brnïnskèho akademickèho socha e Ji Ìho Marka, je darem»os, vyj d enìm vdïku za neziötnou a obïtavou pr ci, za spïönou reprezentaci na mezin rodnìch kolbiötìch ñ usnesenì p edsednictva»os z PomnÌk byl postaven v roce 1950 (dle pozn mek Jarmily GajdoöovÈ ñ Muzeum mïsta Brna). PamÏtnÌ desky v BrnÏ s uvedenìm jmèna Jana Gajdoöe (dle dr. MenöÌkovÈ, Muzeum mïsta Brna): 1) Ulice Gajdoöova 18ñ20: umìstïnì: vlevo od vchodu, autor Ladislav äafa Ìk. 2) SlovanskÈ n mïstì 7/1: UmÌstÏnÌ: ve vstupnì hale. Seznam osob: 18 jmen osob, mezi nimi na 9. mìstï Jan Gajdoö. 3) Kounicova 20/22: umìstïnì: , dvorana, autor Ji Ì Marek. Seznam osob: 41 osob, mezi nimi na 6. mìstï Jan Gajdoö. 4) MoravskÈ n mïstì 6/1: v lka a odboj 1938ñ 1945, obïti ñ uëitelè ZemÏ moravskoslezskè. UmÌstÏnÌ: , autor Marie Ehlerov, seznam osob: na 63. mìstï jmèno Jana Gajdoöe. Nezapomenut z stal Jan Gajdoö v domovskè jednotï Sokol Brno I, kde od roku 1992 uctili pam tku tèto osobnosti po d nìm 1. roënìku Memori lu Jana Gajdoöe. V loúskèm roce byl zorganizov n jiû 20. roënìk tohoto mezin rodnìho z vodu ve sportovnì gymnastice dne 11.ñ13. listopadu Tuto sportovnì soutïû po d TJ Sokol Brno I ñ oddìl sportovnì gymnastiky ve spolupr ci s»os ñ Odborem sportu a»gf za podpory statut rnìho mïsta Brna a»os jako Mezin rodnì z vod chlapc a dìvek ve sportovnì gymnastice. Sokol Brno I vidì v Janu Gajdoöovi p ÌmÈho zakladatele oddìlu sportovnì gymnastiky a uspo - d nìm Memori lu Jana Gajdoöe chce uctìt jeho pam tku a z sluhy o Ëeskoslovenskou gymnastiku. V roce 2002 byl Jan Gajdoö prohl öen slavnostnï v ob adnì sìni ûidenickèho kl ötera Ëestn m ob- Ëanem mïstskè Ë sti obëanem Brna-éidenice. TakÈ ve VanÌËkovÏ ûupï Sokola v BrnÏ-éidenicÌch nezapomìnajì na tohoto svèho b valèho v znamnèho sokola a uctìvajì pam tku Jana Gajdoöe p i r zn ch p Ìleûitostech v stavkami, d Ìve takè pietnìmi shrom ûdïnìmi u jeho ËestnÈho hrobu, vzpomìnkami v éidenickèm zpravodaji, v poslednì dobï v r mci akademie k zaloûenì Sokola v éidenicìch a XV. vöesokolskèho sletu. Zde se uskuteënila takè beseda a autogrami da ke knize MÏl sìlu a byl bou liv k. ObyvatelÈ Brna-éidenic prof. Jana Gajdoöe znajì. KaûdoroËnÏ mu chodì na ËestnÈm mìstï ûidenickèho h bitova na jeho Ëestn hrob zap lit svìëku. VelkÈ mnoûstvì ûidenick ch obëan p Ìjde na jeho poëest uctìt jeho pam tku ve dnech, kdy vzpomìn me sv tek zem el ch. Kaûd rok se na jeho svìëkami rozz en hrob v tento listopadov Ëas s potïöenìm dìv m, vnìm m a cìtìm, ûe tito lidè znajì tuto osobnost, upozorúujì na ni svè malè dïti, povìdajì jim o tomto stateënèm ËlovÏku, chvilku neslyönï mlëky postojì a pohrouûì se do sv ch myölenek. TakÈ j zap lìm Ëasto na tomto hrobï pokornï svoji svìëku pro prof. Jana Gajdoöe se sv mi myölenkami... VÏnuji mu tìmto svoji vzpomìnku... Mgr. Ivana Gajdoöov Pozn mka autorky: Velmi r da p ijmu vaöe post ehy a p ipomìnky z Ëetby tohoto p ÌspÏvku na tel nebo P edem dïkuji. Občanské sdružení Ženy50 Anensk 10, Brno, tel.: , PoËÌtaËovÈ kurzy pro ûeny a muûe ve vïku 50+ Vöechny poëìtaëovè kurzy probìhajì na AnenskÈ 10. V jednom kurzu je maxim lnï 6 ËastnÌk, kterè vedou 2 lektorky, rovnïû ve vïku 50+. V uka je tedy individu lnì, p izp soben tempu z ËastnÏn ch. Pro plnè zaë teënìky (z kladnì obsluha PC, psanì textu, internet, ) t aû hod. (zah jenì 22. ledna 2013) St aû hod. (zah jenì 23. ledna 2013) Pro mìrnï pokroëilè t aû hod. (zah jenì 22. ledna 2013) Grafika na PC (zpracov nì digit lnìch fotografiì, kol ûe, p nì k narozenin m apod.) Po aû hod. (zah jenì 21. ledna 2013) Kurzy pro zaë teënìky a mìrnï pokroëilè i grafika probìhajì 10 v dvouhodinov ch lekcìch, celkem 20 hodin. Cena: 2100 KË / Ëlenky sdruûenì 1800 KË Prezentace v PowerPointu»t aû hod. (zah jenì 24. ledna 2013) Kurz bude probìhat 1 t dnï v 1,5hodinov ch lekcìch ñ celkov rozsah je 10,5 hodiny, tj. 7 lekcì. Kurz je zamï en na tvorbu prezentacì, vytv enì doprovodn ch materi l, a to nejen k p edn ök m, ale i zpracov nì prezentace z dovolenè nebo jako p nì k narozenin m. Cena: 1100 KË / Ëlenky sdruûenì 950 KË IntenzivnÌ 3mÏsÌËnÌ kurzy zdravotnì sestavy Tchai-ùi (24) styl Jang Kurz bude probìhat od 6. nora 2013, vûdy ve st edu v a hod. v KulturnÌm centru SlÈv rna, Ve VaÚkovce 1. Obsahem kurzu je v uka z kladnì sestavy Jang 24, rozh b nì a uvolúov nì kloub, Ëinn cviëenì na protaûenì ölach a sval, nen silnè posilov nì vöech sval, koordinace pohyb, umïnì vnìm nì vnit nì energie a uvolnïnì se. Cena: 1000 KË / Ëlenky sdruûenì 900 KË. Kurz trèninku pamïti ProbÏhne 5 lekcì, vûdy v pondïlì od do hodin, na AnenskÈ 10 v BrnÏ. Zah jenì 4. nora Prost ednictvìm koncentraënìho cviëenì a pouûìv nìm komplexnìch pamïùov ch strategiì jako asociace a vizualizace, ve spojenì s pamïùov mi technikami, si ovï Ìte, ûe vaöe pamïù je st le jeötï funkënì. Cena: 675 KË / Ëlenky sdruûenì 525 KË Semin o finanënì gramotnosti ProbÏhnou 4 lekce, vûdy ve Ëtvrtek od do hod., zah jenì 24. ledna 2013, na AnenskÈ 10. ProbÌran tèmata: PenÌze ñ radost, smïnn prost edek, nezbytnost, fenomèn, penìze aû na prvnìm mìstï? éeny a penìze. PenzijnÌ systèm v»eskè republice ñ jakè zmïny n s ËekajÌ, jak se na nï p ipravit a lze to v bec? V znam pojiötïnì v modernì spoleënosti aneb Jak se v tom vöem vyznat. Semin Sebe-vÏdom ûena Po aû hod. (zah jenì 14. ledna 2013) P aû hod. (zah jenì 18. ledna 2013) Semin n m umoûnì zamyslet se nad sebou, sv m ûivotem, postojem k ud lostem, kterè n s potk vajì prost ednictvìm myölenek z knih, kterè jiû mnoh m pomohly. ProbÏhnou 3 lekce. Cena: 720 KË / Ëlenky sdruûenì 630 KË Semin Nov pohled na starè p ÌbÏhy aneb Jak namalovat obraz svèho ûivota t aû hod. (zah jenì 5. nora 2013, 10 lekcì) SebezkuöenostnÌ setk nì nabìzejìcì moûnost podìvat se na nïkterè souvislosti v naöich ûivotech prost ednictvìm vlastnì v tvarnè tvorby. Cena: 2000 KË / Ëlenky sdruûenì 1750 KË Semin Jsem v klidu St aû hod. (zah jenì 23. ledna 2013, 5 lekcì) Semin je urëen vöem, kte Ì pot ebujì najìt nebo obnovit sv j vnit nì klid. Pomohou n m k tomu r znè relaxaënì metody. Cena: 950 KË / Ëlenky sdruûenì 850 KË BliûöÌ informace: Jana Jaruökov, mobil , 5

6 ØENOV Tramvajová zastávka Masná è. 8, 10, 13 M ASN Á PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS: LÉKÁRNA PÁLAVA Pálavské Náměstí 14 Brno-Vinohrady, Tel.: Mob.: Mail: Provozní doba: Po Pá: So: za držitele zákaznické karty zaplatíme poplatek 30, Kč za recept, který je hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění slevu 5 % z ceny držitelům Seniorpasu přijímáme poukázky Sodexo-Flexi Pass, Vital Pass, Edenred - Ticket Compliments, Ticket Benefits Card, Unišek, Cadhoc individuální příprava léčivých přípravků na recepty kompletní sortiment dětské výživy s podporou výrobců nízké ceny, akce, věrnostní program kosmetika Vichy, Bioderma, La Roche Possay, Eucerin, Doliva Široký sortiment léčivých přípravků, homeopatik, léčivých doplňků za výhodné ceny V NAŠÍ LÉKÁRNĚ VÁS ČEKÁ KOMPLEXNÍ PÉČE ERUDOVANÉHO PERSONÁLŮ, KTERÉMU ZÁLEŽÍ NA VAŠEM ZDRAVÍ. JSME PŘIPRAVENI VÁM KDYKOLI PORADIT A POMOCI. MYSLÍME I NA DĚTI, KTERÉ POTŘEBUJÍ POMOCI V RÁMCI PROJEKTU KLOKÁNKOVI DO KAPSIČKY. NAŠE PRÁCE JE PRO NÁS STÁLE ŽIVOTNÍM POSLÁNÍM!, KO ŽEL U ŽSKÁ Oèní Studio Aleš Žejdl Centrum oèních vad KØENOVÁ K Á Budova IMF u zastávky tramvaje č. 8, 10, 13 6

7 Malíř pokojů Tel.: Brno Počítačové služby, odvirování, instalace, servis. tel DOKONČENÍ 01/2013 OBYTNÝ KOMPLEX HORNÍKOVA tel: , MOŽNOST DRUŽSTEVNÍHO FINANCOVÁNÍ lokalita Brno - Líšeň pod Velkou Klajdovkou byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk cena bytu od Kč včetně 14% DPH parkovací stání v ceně bytu dokončený vzorový byt v bloku B dokončení 01/2013 klientské centrum pro Vás otevřeno Po - St 9-17 hod. Čt 9-12 hod. Pá dle tel. domluvy Neplaťte drahý nájem - kupte si vlastní byt! Splátka hypotéky nižší než nájemné! St ednì ökola strojìrensk a elektrotechnick, Trnkova 113, Brno, Dovolujeme si V s pozvat na prezentaci fyzik lnìch jev a pouëek ÑFYZIKA HROUì, kterè jsou p edstavov ny n zornou a hravou formou. Vstup voln. TermÌn: ï Prezentace: v 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, a hod. (dèlka prezentace je cca 30 minut). TÏöÌme se na V s! Den otev en ch dve Ì ñ sobota ï ï ï vûdy 9.00ñ15.00 hod. TÏöÌme se na V s! SKI servis Vlkova 1c, Líšeň Broušení hran a skluznic, struktura kamenem, vosk. Montáž a seřízení vázání s potvrzením. Po Pá h., tel.: (v pracovní době) Prodej skvělých kol GHOST, STEVENS, ELECTRA, LAPIERRE aj. Ostatní viz Malý-velký obchod. Pronajmu gar û na P lavskèm n mïstì nad Albertem, info na t. Ë.: Hled m ke koupi byt 2ñ3+1 na Vinohradech. T.: Hled m ke koupi byt nebo menöì RD ve Vinohradech. Tel.: Prod m byt 1+kk, 32m 2 na Vin., Bo etick 21, I. posch. Tel PEDIKÚRA nově otevřeno na Blatnické 9. STUDIO RELAX Lenka Spáčilová tel GEL LAKY * PARAFÍNOVÉ ZÁBALY MASÁŽE NOHOU * PORADENSTVÍ Lamacentrum a ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády oslovuje pamïtnìky!»asto se p i naöich ÑDnech otev en ch dve Ìì mnozì pamïtnìci nostalgicky zasnì a zavzpomìnajì na ml dì, jak jako dïti chodìvali v okolì H d na proch zky, Ëi jak se projeli v lokomotivï tunelem. A proto takè vznikla myölenka d t opït dohromady, byù jen ze star ch fotografiì Ëi obr zk, zapomenutou tv krajiny, kter tu byla p ed nïkolika desetiletìmi. TÌmto bychom chtïli oslovit a poprosit vöechny, kdo by mohli doma mìt nïjakè starè fotografie, obr zky, pohlednice, p edmïty Ëi dokumentace z lomu a okolì H d z let 1900 aû RovnÏû uvìt me jakèkoliv informace a vzpomìnky pamïtnìk na r znè ud - losti spojenè s tìmto kr sn m mìstem. Pokud tedy nechcete, aby z staly starè fotografie a vzpomìnky zasunutè doma v z suvce zapomnïnì, ozvïte se n m prosìm na n ö Budeme r di za jakoukoliv pomoc! Za Lamacentrum H dy Katrin Karimov Fyzika hrou St ednì ökola strojìrensk a elektrotechnick, Trnkova 113, Brno, jejìmû z izovatelem je Jihomoravsk kraj, je vzdïl vacì za ÌzenÌ s dlouholetou tradicì ve v chovï ml deûe ve studijnìch a uëebnìch oborech v dennìm studiu, zkr cenèm a n stavbovèm dennìm i d lkovèm studiu. äkola d le zajiöùuje rekvalifikaënì kurzy pro krajskou poboëku adu pr ce»eskè republiky v BrnÏ a ökolenì pro zìsk nì osvïdëenì o uzn nì tzv. profesnì kvalifikace. Aby se fyzika mohla st t z bavou i pro û ky ostatnìch ökol v regionu a öiröì ve ejnost, p ipravil uëitel odborn ch p edmït Ing. VÌtÏzslav Prokop n zornou a hravou prezentaci fyzik lnìch pokus s n zvem ÑFYZIKA HROUì. Ëast na tèto prezentaci byla bezplatnï nabìdnuta z kladnìm ökol m v BrnÏ a v nejbliûöìm okolì. Akce je urëena p edevöìm pro û ky druhèho stupnï Zä (7. aû 9. roënìku) v termìnu od 26. listopadu do 7. prosince 2012, kaûd vöednì den vûdy v 8.00, a ve hod. (dèlka prezentace je cca 1 hodinu). NabÌdky dosud vyuûilo 21 skupin û k ze z kladnìch ökol z Brna a jeho okolì. V r mci prezentace jsou n zornï demonstrov ny fyzik lnì jevy a pouëky: Velk magnet, ËlovÏk ñ zdroj elektrickèho proudu, elekt ina toëenìm, elekt ina tah nìm, od elektromagnetu k transform toru, AmpÈrovo pravidlo, magnet, cìvka, elektrick proud, hlinìkovè p edmïty a magnety, jezdìtko, elektrickè dïlo, dvï jablka a hodiny, t i jablka a kalkulaëka, kouzeln Ëtverec, hlinkovè kruhy a magnet, zdroj velmi vysokèho napïtì, elektrick motor ze d eva, elekt ina cvak nìm. Autorem prezentace je Ing. VÌtÏzslav Prokop, kter vynalèz a vyr bì origin lnì, n zornè (interaktivnì) pom cky, na nichû je moûnè z bavnou formou pochopit jednotlivè fyzik lnì z kony, a zaëal je takè pouûìvat p Ìmo ve v uce. Jelikoû je uëitel elektrotechnick ch p edmït, tak se vïtöina z nich t k pr vï elekt iny. ÿìk jim ÑhraËkyì ñ snad proto, ûe dok ûou zaujmout vöechny generace a donutì (v nïkter ch p Ìpadech, kdyû se nikdo nedìv ) hr t si i v ûenè docenty a profesory a dokonce i nositele Nobelovy ceny za fyziku. NÏkterÈ z expon t na prvnì pohled popìrajì z kladnì fyzik lnì z kony a n vötïvnìk se musì zamyslet, proë a jak fungujì. A to je takè dalöì Ëel prezentace. V souëasnè dobï Ing. Prokop vlastnì p es 50 origin lnìch expon t, kterè prezentoval uû na 30 v stav ch v»eskè republice i v zahraniëì. PoËet samostatn ch v stav: 14 PoËet v stav se spolu ËastÌ: 16 Tato prezentace bude zcela bezplatnï p Ìstupn takè ve ejnosti v sobotu dne 26. ledna 2013 od 9.00 do hod. v r mci dne otev en ch dve Ì na naöì St ednì ökole strojìrenskè a elektrotechnickè, Trnkova 113, Brno-LÌöeÚ, (vedle podniku Zetor). TÏöÌme se na v s! Ing. Roman Moliö, editel ökoly 7

8 Informace o akcích Senior klubu Vzhledem k ËasnÏjöÌ uz vïrce Informu v poslednìm mïsìci roku a mè nep Ìtomnosti v jeho prvnìm t dnu bude m informace v jimeënï omezena na akce v Senior klubu pouze v z vïru listopadu ñ v novèm roce se to pokusìm napravit a podstatnè informace p ÌpadnÏ dodateënï doplnìm... PanÌ Eva éaludov ve svèm zajìmavèm a netradiënìm vzpomìn nì ÑLetem»eskou republikouì (20. listopadu) p ipomnïla zajìmav mìsta na naöem zemì, spojen sice s jejìm ml dìm i dospïlostì, ale s p ihlèdnutìm k jejich historick m souvislostem a jejich zprost edkovanèmu p sobenì na ni samou ñ vïtöinu p Ìtomn ch to p imïlo takè k zamyölenì, v jak ch mìstech a pod vlivem Ëeho vyr stal kaûd z n s a co to vlastnï znamen ÑmÌt nïkde ko enyì... Z trochu nostalgickè n lady jsme se dostali ve Ëtvrtek 22. listopadu (uû jenom to datum p sobì pïknï J) ñ v 17 hodin se n s seölo v parëìku na P lavskèm n mïstì 49 a za hodinu jsme uû byli ve sklìpku ÑU JeÚouraì, kam pr vï dorazila sv m autobusem i Ëty icìtka senior z Chrlic. Byla to naöe prvnì spoleën akce a po jejìm pr bïhu si myslìm, ûe ne poslednì. K pohodï ËastnÌk p ispïli nejen hudebnìci Martin DobË k a Standa T as k a ÑLÌöeÚaËkaì Ludmila Zelen sv m ËepiËkov m p ekvapenìm, ale zejmèna vöichni p ÌtomnÌ ñ shodou okolnostì se ve sklìpku n hodnï setkali po letech nïkte Ì zn mì, takûe kromï zpïvu a tance doölo i na povìd nì a vzpomìn nì. AtmosfÈra se popsat ned ñ odjìûdïli jsme o hodinu pozdïji oproti p edpoklad m a alespoú nïco z nì snad dokreslujì fotografie ( V poslednìm listopadovèm t dnu pak dokon- Ëil sv j vìce neû roënì cyklus p edn öek o zdravèm ûivotnìm stylu a ûivotospr vï v pokroëilèm vïku Ing. Milan Siklenka ñ je ale st le p ipraven si se z jemci na toto tèma kdykoliv popovìdat a rozdïlit se o svè znalosti a osobnì zkuöenosti ñ staëì ho oslovit p i pravideln ch pondïlnìch cvi- ËenÌch ve spoleëenskèm s le... Listopad jsme pak symbolicky uzav eli besedou se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou o aktu lnìm dïnì na sìdliöti i o z leûitostech, kterè tìûì nïkterè z p Ìtomn ch ñ beseda byla zajìmav a pro p ÌtomnÈ p Ìnosn (dalöì se uskuteënì v klubu opït na ja e). Z vïrem si dovolìm Ëten m a sympatizant m Senior klubu podïkovat za sebe i za Ëlenky t mu Senior klubu za jejich p ÌzeÚ a n vötïvu naöich akcì v pr vï uplynulèm roce a pop t jim do novèho roku s magickou t in ctkou v letopoëtu co nejvìc zdravì, pohody, ötïstì, p ÌznÏ a l sky jejich blìzk ch ñ prostï vöeho, co kaûdèmu z n s a nejen v seniorskèm vïku zp ÌjemnÌ a ulehëì ûivot a p itom to nemusì mìt jenom hmotnou formu... SouËasnÏ si dovolìm pozvat pravidelnè i novè n vötïvnìky na lednovè akce (viz program) ñ snad v s uspokojì svou pestrostì i obsahem... a nenì-li tomu tak, p ijôte n m Ìci, co bychom mohli dïlat jinak a lèpe ñ r di se nech me inspirovat a p ijmeme nabìdku ke spolupr ci... J Ing. LudÏk HodboÔ tel LEDEN V DOMEČKU S tetinama do Ìöe poh dek D m dïtì DomeËek srdeënï zve dïti i rodiëe na tradiënì dïtsk karneval, kter se uskuteënì v nedïli 27. ledna 2013 od hodin v jìdelnï b valè ökoly na BzeneckÈ. Cel m programem n s budou prov zet zn mè brnïnskè pìsniëkovè tetiny. Zavedou n s do Ìöe poh dek, kde na dïti ËekajÌ hry, soutïûe a spousta pìsniëek a tancov - nì. Vol me proto vöechny princezny, loupeûnìky, vodnìky i kouzelnìky a dalöì karnevalovè masky: P ijôte si uûìt karnevalov rej! VstupnÈ 50 KË. V DomeËku pro nejmenöì DÏtem od 4 do 8 mïsìc nabìzì hudebnì ökola Yamaha od ledna novou hodinu oblìbenè p Ìpravky ÑRob tkaì. Bude probìhat v p tek od hod. v DomeËku, Valtick 23. Informace Mgr. Dagmar Pol kov, mobil: , elektronickè p ihl öky DÏtem od 6 mïsìc a jejich mamink m je urëeno ÑCviËenÌ s kojenciì probìhajìcì kaûd Ëtvrtek od hodin v DomeËku, Valtick 23. P ijìt m ûete kdykoliv bez p edchozìho p ihl - öenì, platì se kaûd hodina jednotlivï (50 KË). V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, pohlavì a z jm, jste vìt ni dennï v malè klubovnï od v p ÌzemÌ domu Bzeneck 21. KromÏ toho v s zveme k Ëasti na akcìch ve velkè klubovnï (otev ena od 14.30, p i n - boûenskèm rozjìm nì ve 14.00) ñ viz program nìûe. KaûdÈ pondïlì v dobï 14.00ñ15.30 probìh cviëenì pro seniory ve SpoleËenskÈm s le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötï) za ÌzenÌ Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte J ñ»tvrtek TÿI KR LOV A»AJOV D CH NEK p. Sedl, T as k, JanÌËkov a kucha inky ñ TER KR SY NAäÕ VLASTI (pokraëov nì, s promìt nìm), E. Vackov STÿEDA N BOéENSK ROZJÕM NÕ»S. CÕRKVE HUSITSK, far ka Mgr. K. BezdÌËkov SENIOR KLUB V LEDNU Grantové projekty na ZŠ Mutěnická Z kladnì ökola, Brno, MutÏnick 23 je zapojena do grantov ch projekt : ÑP ÌrodnÌ a technickè vïdy jinakì reg. Ë.: CZ.1.07/1.1.16/ je zamï en, jak z jeho n zvu vypl v, na vytvo enì inovativnìch v ukov ch metod a materi l v p edmïtech chemie, biologie a fyzika a jejich promìtnutì do v uky; ÑRovnÈ p Ìleûitosti pro vöechnyì reg. Ë.: CZ.1.07/1.2.17/ je zamï en na realizaci volnoëasov ch aktivit û k se speci lnìmi vzdïl vacìmi pot ebami a jejich motivaci k dalöìmu rozvoji; ÑModernÌ ökolaì reg. Ë.: CZ.1.07/1.4.00/ rozöi uje moûnosti vyuûìv nì informaënìch technologiì na ökole vëetnï vyuûìv nì elektronick ch uëebnic û ky; ÑPodpora zav dïnì systèmu nov ch v ukov ch metod na Zä MutÏnick ì reg. Ë.: CZ.1.07/1.1.02/ je zamï en na rozöì enì a zkvalitnïnì metodiky v uky cizìch jazyk a prohloubenì cizojazyën ch znalostì v aplikaci na praktickè vyuûitì a mezip edmïtovè vztahy a vyuûitì e-learningu. Tyto projekty jsou spolufinancov ny Evropsk m soci lnìm fondem a st tnìm rozpoëtem ËeskÈ republiky. V r mci projekt jsou zakoupeny a vyuûìv ny modernì uëebnì pom cky, je rekonstruov na chemick laborato a byla vybavena nov uëebna informatiky. Vöechny projekty vedou k rozvoji znalostì, schopnostì a dovednostì û k, o spr vnosti nastavenì projekt a jejich realizaci svïdëì zv öenì rovnï vzdïlanosti naöich û k. D kazem jsou v bornè v sledky v celoploönèm testov nì û k naöì ökoly a skvïlè v sledky v p ijìmacìm ÌzenÌ na st ednìch ökol ch a vìcelet ch gymn ziìch. VÌce na PaedDr. Ilona Sokolov, editelka ökoly ñ»tvrtek MANéELKY»ESK CH PANOVNÕKŸ (zah jenì cyklu), PhDr. J.»ejka ñ TER KAREL H GER ñ SAMETOV HLAS (s uk zkami), doc. Mgr. V. Richter ñ»tvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V LEDNU Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ TER»ESK HRADY (Cornötejn, DÏviËky, DolnÌ Kounice), Dr. L. äubert ñ»tvrtek NA»LUNU PO ALJAäSK M YUKONU Tom ö Rusek PROJEKT Ñéijeme s p Ìrodou ñ nikdy nenì pozdï zaëìtì (inf.) Bc. Tereza KleËkov ñ TER DVACET TISÕC KM Z PADEM USA (1. Ë st). Ing. M.»apek ñ»tvrtek POLäTÕ VÃZNI NA äpilberku (1. Ë st) Bc. Michal Krejsa MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 18. ledna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé Ročník 12 (32) ČERVENÉHO KŘÍŽE Číslo 2 2005 Cena 10, Kč»ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ Navzdory velmi hektickè atmosfè e vyvolanè koaliënì krizì se dne 24. nora 2005 v PoslaneckÈ snïmovnï

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Í ó ř ř ř ý ž š é č ř Ý Úř š ý ý úř ů č ý ž Í é žš žšč š ř ž š ž š é ř ý ž ř š é é ř ý ř é č ř Ž é é ý ř ř é š é ž Š ž ř ř š ůž é Í é č é č ý ř ř ý ý ý č š úč ž ý ý ý ů ř ž ř ř ý ý ř č ř Ž ř ř ž č ý ř

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více