SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014"

Transkript

1 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû jsme se z ejmï vöichni rozhlèdli v zaëìnajìcìm roce 2014 a uvykli si na novè datum. NÏkte Ì novou skuteënost vst ebali d Ìve, jin m to trvalo ponïkud dèle (jen tak na okraj, j n leûìm k tè druhè skupinï lidì). Vöichni bez rozdìlu pak zjiöùujeme, ûe i nadch zejìcì rok bude podobn roku p edeölèmu, ûe i ten letoönì rok je a bude p ev ûnï prolnut vöednìmi starostmi (a snad tèû radostmi), opakujìcìm se ûivotnìm rytmem obklopen m zn m mi kulisami, v dobrèm slova smyslu stereotypnìm tokem naöich ûivotnìch drah. Je to tak i s naöimi starostmi, kterè n s s odchodem starèho roku a s n stupem roku novèho neopouötïjì. A tak i na poë tku letoönìho roku se na mne nïkte Ì z v s, bohuûel v obav ch, obracìte s dotazy, zda obec bude Ëi nebude zvyöovat n jemnè v obecnìch bytech. R d i letos rozpt lìm vaöe obavy, nejistoty a pochybnosti. N jemnè u bïûn ch obecnìch byt na Vinohradech dnes obn öì 43,37 korun za metr ËtvereËnÌ a mïsìc. MÏsÌËnÌ n jemnè u byt v domech s PeËovatelskou sluûbou na P lavskèm n mïstì Ë. 1, 2 a na BzeneckÈ ulici Ë. 19, 21 ËinÌ 24,42 korun za metr ËtvereËnÌ a mïsìc. Stejnou v öi n jemnèho ñ 24,42 korun za metr ËtvereËnÌ ñ poûaduje vinohradsk obec za byty v bezbarièrovèm domï na MikulovskÈ ulici Ë. 9, kde ûijì naöi obëanè s r zn mi (p edevöìm pohybov mi) druhy hendikep. Pro vaöi p edstavu je snad vhodnè uvèst, ûe v mnoha jin ch brnïnsk ch mïstsk ch Ë stech n jemnè obn öì osmdes t, sto a vìce korun za ËtvereËnÌ metr, v obcìch kolem Brna a na jiûnì MoravÏ obecnï je to podobnè. Vinohrady tak ËnÌ mezi mnoha jihomoravsk mi obcemi a mïstsk mi Ë stmi jako solitèr s nejniûöìm n jemn m v kraji a moûn tèû v republice. Tak jak jsme n jemnè nezvyöovali v minul ch letech, tak jej nehodl me zvyöovat ani v letech budoucìch. drûbu ned vno komplexnï opraven ch obecnìch bytov ch dom jsme schopni zajistit i ze souëasnèho n jemnèho. HlavnÌm d vodem, proë nebude radnice zvyöovat n jemnì platby za uûìv nì obecnìch byt, spoëìv p edevöìm ve snaze ulehëit rodinn m ekonomik m naöich obyvatel (zvl ötï senior m, rodin m s dïtmi, nezamïstnan m, ale i ostatnìm), na kterè tvrdï dopad r st ûivotnìch n klad zp soben ch krizì i nepochopiteln m jedn nìm dvou p edeöl ch vl d. Tyto vl dy odebraly obcìm (i tè naöì) znaënou, p ev ûnou Ë st (pokraëov nì na stranï 3) Přání únorovým vinohradským jubilantům V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste se narodili v zimnìm mïsìci noru, dovolte mi, abych v m pop l jmènem MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady a p edevöìm jmènem sv m, vöe dobrè, vöe nejlepöì k vaöim ûivotnìm jubileìm. R d v m sdïluji, ûe si nesmìrnï v ûìm vaöich ûivotnìch krok a Ëin, kterè jste v pr bïhu svèho ûivota pro svè blìzkè i pro n s ostatnì vykonali. ObÏtovali jste svou ûivotnì energii, svou ËlovÏËÌ sìlu a Ëasto i kus zdravì generacìm, kterè p iöly a p ich zejì po v s. Svou duöevnì i fyzickou pracì, silìm, sv mi postoji a Ëiny jste pokl dali z klady dneönì doby i Ëas budoucìch. éili jste svè ûivoty jak nejlèpe a nejëestnïji jste umïli. Oby- ËejnÈ a souëasnï jedineënè a nevöednì byly a jeötï jsou vaöe ûivoty. TÈmÏ kaûd, z ejmï vöak kaûd z vaöich ûivot by mohl slouûit coby rom nov p edloha. Za vöe co jste pro souëasnou spoleënost vykonali, v m n leûì velkè podïkov nì. P eji v m, drazì norovì vinohradötì jubilanti, nezmïrnè zdravì, jasnou a pevnou mysl, neutuchajìcì ûivotnì el n, co nejmènï bolesti a co nejvìce klidu a l sky vaöich blìzk ch. Vöe dobrè k jubileìm, kter ch se pr vï v mïsìci noru doûìv te a pokornè podïkov nì za vöe, co jste pro n s ostatnì v bïhu svèho ûivota vykonali. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner ly a drahè kameny a podobn sortiment KON SE V NEDÃLI v Ëase od 8.00 do h VstupnÈ pro vöechny v jednotnè v öi 20 KË/os. Cena stolu 100 KË. Moûnost prodejnì plochy na zemi pouze po p edchozì telefonickè domluvï. INFORMACE A REZERVACE STOLŸ Tel.: SrdeËnÏ v s zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice).

2 Sběrové dny v I. pololetí VelkoobjemovÈ kontejnery budou umìstïny na P lavskèm n mïstì ve dnech: ï ï od 8 do 12 hodin. Spolupráce při volbě povolání technického zaměření Zä MutÏnick je jiû od dubna roku 2012 zapojena do projektu OPVK ÑP ÌrodnÌ a technickè vïdy jinakì, reg. Ë.: CZ.1.07/1.1.16/ , tento projekt je spolufinancov n Evropsk m soci lnìm fondem a st tnìm rozpoëtem»eskè republiky. CÌlem projektu je rozvoj, zkvalitúov nì a posilov nì pozitivnìho vztahu û k z kladnì ökoly k uëenì, a to prost ednictvìm realizace z - jmov ch ËinnostÌ, exkurzì, vytvo enìm modernìch v ukov ch materi l pro p ÌrodovÏdnÈ p edmïty, spolupracì se Sä technickèho zamï enì a spolupr ce s potenci lnìmi zamïstnavateli. Projekt je tvo en Ëty mi klìëov mi aktivitami, prost ednictvìm kter ch je postupnï dosahov no cìl projektu. Jedna z klìëov ch aktivit ñ Spolupr ce p i volbï povol nì technickèho zamï enì je urëena pro û ky 7. a 8. roënìku. JejÌm cìlem je na z kladï exkurzì do technicky zamï en ch v robnìch z vod a st ednìch ökol motivovat û ky k v bïru povol nì v tèto oblasti. é ci jsou seznamov ni prost ednictvìm exkurzì s p Ìmou praxì v danèm oboru, mohou se dozvïdït spoustu d leûit ch i zajìmav ch informacì o ökol ch technickèho zamï enì, o oborech, kterè se na ökol ch nach - zejì, o aktivit ch, kterè ökoly nabìzejì, ale hlavnï o uplatnïnì na trhu pr ce po dokonëenì studia. é ci uû mïli moûnost bïhem trv nì projektu navötìvit tyto st ednì ökoly: SPä Sokolsk, SäSE Trnkova, SäTE Olomouck a firmy: Zetor, Hoöek Motor, Komfort, Holek Production. D le m - me napl nov ny exkurze na Sä informatiky, poötovnictvì a finanënictvì»ichnova, ISä automobilnì K iûìkova, SPäE a IT PurkyÚova, Mija Autocentrum, SaKo Spalovna. Po absolvov nì n vötïvy ökoly nebo firmy û ci zpracov vajì informace, kterè se bïhem exkurze dozvïdïli (vïtöinou tvo Ì prezentace v programu Power point a n stïnku), d le si û ci mohou ovï it zìskanè informace p i vypracov nì test. Jiû kaûd û k 7. a 8. roënìku se z Ëastnil v r mci tèto klìëovè aktivity nïjakè exkurze. DÌky tomuto projektu majì û ci moûnost si uû v 7. a 8. roënìku vytvo it p edstavu o typech st ednìch ökol s technick m zamï enìm a o oborech, kterè tyto ökoly nabìzejì. Exkurze motivujì û ky k v bïru povol nì v tèto oblasti a vytv ejì u nich z jem o nïkterè z technick ch obor. MnozÌ z nich si je pak i mohou zvolit pro dalöì profesnì karièru. Mgr. Ivana äìblov, PaedDr. Ji Ì Boudn, karièrovì poradci projektu Instrukce pro únorové jubilanty V ûenì vinohradötì norovì jubilanti, od poë tku letoönìho roku se zmïnily, a to docela z sadnï, podmìnky, za kter ch jsem V s doposud ve chvìlìch Vaöich v znamn ch Ñkulat ch i polokulat chì ûivotnìch jubileì oslovoval osobnìm dopisem. Praxe byla doned vna takov, ûe si n ö ad za pomoci brnïnskèho magistr tu vyû dal informace, kterè mi umoû- Úovaly poslat kaûd mïsìc pìsemnè gratulace vinohradsk m jubilant m i s dotazem, p ejì-li si jeötï i osobnì n vötïvu starosty spojenou s gratulacì. NynÌ jiû takto postupovat nelze. Proto, poëìnaje letoönìm rokem 2014, budu p t vinohradsk m jubilant m kaûd mïsìc ve VinohradskÈm informu, jak je patrno z titulnì strany tohoto norovèho ËÌsla. Ti norovì jubilanti, kte Ì letos v noru oslavì 65., 70., 75., 80., 81., 82., 83., 84., 85., (d le nenì omezeno) v roëì a p li by si osobnì n vötïvu starosty mïstskè Ë sti spojenou s osobnì gratulacì, si mohou do pondïlì 10. nora 2014 n vötïvu starosty (vëetnï termìnu) dojednat u sekret ky starosty panì Petry VrabcovÈ na telefonnìm ËÌsle »lovÏk nemusì skonëit zrovna na vozìku, aby se kompletnï zmïnily jeho moûnosti na pracovnìm trhu. StaËÌ dlouhodobè bolesti zad, tïûk cukrovka, mozkov p Ìhoda Ëi raz... NaötÏstÌ je zde nabìdka soci lnì rehabilitace Ligy vozìëk, kter umoûnì v BrnÏ vöem lidem se zdravotnìm znev hodnïnìm zìskat novè dovednosti a hledat mìsto jako administrativnì pracovnìk. Liga vozìëk podporuje lidi s r zn m postiûenìm na cestï k samostatnosti vìc neû dvacet let. P i tvorbï novèho kurzu pro administrativnì pracovnìky vych zela z Ëetn ch zkuöenostì. ÑSetk v me se s lidmi, kte Ì d Ìve pracovali manu lnï, ale po nemoci nebo raze uû to nebylo moûnè. Zhodnotili jsme popt vku na pracovnìm trhu a vytvo ili pro nï ucelen program, ve kterèm naöi klienti zìskajì dovednosti pot ebnè pro mìsto v administrativï,ì uvedla Hana DuchoÚov, vedoucì soci lnì rehabilitace. KonkrÈtnÏ se z jemci nauëì obsluhovat kopìrku, skenovat, vy izovat poötu, pracovat s daty i s kancel skou technikou, nauëì se pl novat Ëas, ps t vöemi deseti, pouûìvat outlook, vytv et podklady pro ËetnictvÌ nebo nakupovat p es e-shopy, rezervovat ubytov nì, letenky atd. ÑZ naöich klient se tak m ûou st t schopnì administrativnì pracovnìci, kte Ì najdou novè zajìmavè uplatnïnì a m ûou svou energii vïnovat smysluplnè a ohodnocenè pr - ci,ì dodala DuchoÚov. Z jemci o kurz by se mïli hl sit co nejd Ìve uû nynì, jednotlivè lekce zaënou v noru. ÑNenÌ t eba mìt p iznan invalidnì d chod. StaËÌ, aby ËlovÏka omezoval zdravotnì stav v nïkterè z oblastì ûivota,ì upozornila soci lnì pracovnice. Ve Ëtrn cti lekcìch se tedy ËastnÌci dozvïdì dìky podpo e EvropskÈho V p ÌpadÏ z jmu se mohou norovì jubilanti p ihl sit rovnïû u panì Petry VrabcovÈ na telefonnìm ËÌsle na tradiënì setk - nì jubilant, po danè rovnïû tradiënï v klubovnï vinohradskèho Senior klubu na BzeneckÈ ulici Ë. 19. Setk nì s jubilanty se dïje kaûd mïsìc a je spojeno s blahop nìm jubilant m starostou mïstskè Ë sti a Ëleny Senior klubu, s vystoupenìm dïtì ze Z kladnì ökoly MutÏnick, s hudbou a zpïvem, s mal m obëerstvenìm, s pohodou a s dobrou n ladou. Na setk nì jubilant v Senior klubu m ûe oslavence doprovodit partner (partnerka) Ëi jin blìzk ËlovÏk. norovì jubilanti, kte Ì letos v noru dovröì 65, 70, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, (d le nenì omezeno) let ûivota, a kte Ì majì z jem se setk nì norov ch vinohradsk ch jubilant z Ëastnit, se mohou p ihl sit u sekret ky starosty panì Petry VrabcovÈ (tel ) do pondïlì 10. nora VÏ Ìm, ûe nov zp sob podïkov nì a blahop nì vinohradsk m jubilant m se Ëasem zabïhne ke spokojenosti vöech, p edevöìm vöak ke spokojenosti vinohradsk ch jubilant. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta Nemoc či úraz? Naučte se administrativě soci lnìho fondu zdarma vöe, co pot ebujì k nalezenì novèho smïru ve svèm ûivotï. Soci lnì rehabilitace navìc pom ûe i d l hledat pr ci, p izp sobit bydlenì, voln Ëas ñ zkr tka odstranì p ek ûky, kterè nemoc a bolest stavì do cesty. Kontaktujte pracovnice soci lnì rehabilitace na telefonu nebo prost ednictvìm u VÌce informacì naleznete na str nk ch Kontakt pro mèdia: Mgr. Aneta Vidurov, tel.: Soci lnì rehabilitace Ligy vozìëk Soci lnì rehabilitace je sluûba, kter lidem se zdravotnìm postiûenìm pom h zv öit svou sobïstaënost, samostatnost a nez vislost. ZamÏ uje se na rozvoj vaöich schopnostì a dovednostì, posilov nì n vyk a n cvik ËinnostÌ nezbytn ch pro samostatn ûivot.»innosti, kterè sluûba poskytuje, jsou uvedeny v ß70 z kona 108/2006 o soci lnìch sluûb ch a vyhl öce 505/2006. Sluûba soci lnì rehabilitace funguje v Lize vozìëk od roku P edtìm byly poskytov ny sluûby podporovanèho zamïstn v nì. Od tè doby se sluûba nïkolikr t promïnila podle pot eb klient a dalöìch poûadavk a moûnostì. Od roku 2007 jsme pomohli vìce neû 800 klient m. 2

3 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, (dokonëenì ze strany 1) z konn ch moûnostì jak pomoci jednor zovï Ëi dlouhodobï obëan m, kterè postihla ûivotnì nesn z. U n jemnèho m me moûnost pomoci: a tak pom h me. Tedy m jasn odpovïô tazatel m i tïm, kte Ì ûijì v obav ch a p Ìmo se neptali, znì: N jemnè v obecnìch bytech na Vinohradech zvyöovat nebudeme. Z staneme u p vodnì (uv dïnè) v öe a ani v budoucnu nebudeme n jemnè mïnit. VÏ Ìm, ûe v s m odpovïô uklidnila. Dokud budu st t v Ëele obce se sv mi kolegy, bude v öe n jmu v obecnìch bytech na Vinohradech vûdy st edem naöì soci lnì politiky a Vinohrady budou mezi obcemi s nejniûöìmi, p imï en mi n jmy. V ûenì VinohraÔanÈ, podle vaöich dotaz, kterè jsem si vyslechnul zaë tkem roku je z ejmè, ûe v s i v letoönìm roce tr pì obavy z jakèhosi sestïhov nì nep izp sobiv ch obyvatel do naöì obce, pro nïû by pr mïl b t vystavïn na naöem zemì bytov objekt. SmÏlejöÌ verze, kter mi byla rovnïû p edest ena, operuje dokonce s mnoûn m ËÌslem, neboù hovo Ì o v stavbï vìce bytov ch objekt. Ony zvïsti k iûujì Vinohrady jiû delöì dobu, a pokud mne pamïù neö lì, jiû jednou jsem na str nk ch VinohradskÈho informu na toto tèma odpovìdal. UËinÌm tak i tentokr t. Tak tedy: Na Vinohrady se nikdo ñ p izp sobiv nep izp sobiv ñ sestïhov vat nebude. Jednak onen typ ÑobËanaì v naöì obci nechceme, jednak by ani nebylo kam tyto ÑzlobivÈì lidi umìstit. V stavba nov ch dom na Vinohradech nep ich zì z nedostatku mìsta a z mnoha dalöìch d vod v vahu a volnè domy k obsazenì nem me. Jedin m zp sobem, jak lze na Vinohradech dojìt k obecnìmu bytu, je pod nì p ihl öky o byt a za azenì ûadatele do po adnìku ûadatel o obecnì byt. Po adnìk je ve ejnï p Ìstupn a lze do nïj kdykoliv nahlèdnout ñ je vyvïöen na ednì desce v p ÌzemÌ radnice (vedle vstupu do lèk rny). Tyto dky pìöi opravdu pouze pro uklidnïnì tazatel, p ÌpadnÏ öiröì vinohradskè ve ejnosti. Naprost nere lnost takov ch transfer velì se takov mi ot zkami ani nezab vat. Pro rozpt lenì obav jsem vöak povaûoval za pot ebnè, za povinnost, ve ejnï odmìtnout obsah zvïstì a f m o jakèsi v stavbï a stïhov nì. Nic takovèho Vinohrad m a jejich obyvatel m nehrozì. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p eji v m zimu plnou snïhu a zimnì atmosfèry ñ to hlavnï dïtem. Vöem pak p eji klidnè norovè dny, vyh tè domovy, pracovnì a osobnì spïchy a koneënï i n pravu ve ejn ch vïcì, kter pevnï vï Ìm, se s p Ìchodem novè garnitury v letoönìm roce rozbïhne ku prospïchu n s vöech. HodnÏ zdaru. Ji Ì»ejka, starosta V stavou o spoleën ch principech hudby a v tvarnèho umïnì zahajuje ZUä PhDr. ZbyÚka Mrkose Rok ËeskÈ hudby UûÌv me spojenì slov jako barevn tûn, hudebnì odstìn nebo slovnì metaforu k iklav barva. NÏkterÈ v tvarnè, vizu lnì obrazy mohou evokovat urëitou melodii, mohou b t vizu lnìmi partiturami. Je jistè, ûe n s barvy pr vï tak jako tûny dok ûou potïöit. V stavou o podobnosti vnìm nì barev a tûn vìt Z kladnì umïleck ökola PhDr. ZbyÚka Mrkose Rok ËeskÈ hudby Na mìstï vïnovanèm kultu e a vzdïl v nì û - k v umïleck ch oborech, v p ÌjemnÈm a klidnèm prost edì hlavnì budovy ZUä na DoölÌkovÏ ulici v BrnÏ-éidenicÌch p edstavì od 20. ledna 2014 svoje pr ce spoleënï Lenka Je bkov a Ëtrn ct mlad ch v tvarnìk, û k ËtvrtÈho roënìku v tvarnèho atelièru Z kladnì umïleckè ökoly PhDr. ZbyÚka Ve Ëtvrtek 9. ledna uvìtala Zä»ejkovick nejen û ky, ale i jejich rodiëe a naöe nejmenöì kamar dy ñ p edökol ky. Byl den otev en ch dve Ì. Ten kdo chtïl, navötìvil v dopolednìch hodin ch v uku, nahlèdl do t Ìd, tïlocviëny, jìdelny, auly a sezn mil se s prost edìm ökoly. Odpoledne uû na vöechny Ëekal z bavn program. Kaûd, kdo chtïl nasypat pt Ëk m zrnì do krmìtek, kterè vyrobili û ci 6. t Ìd, musel nejd Ìve zìskat öest dìlk pl nku. Ten jim uk zal cestu. Modelovat pt Ëka z tïsta u ËarodÏjnice, pozn vat podle hmatu u Popelky, pozorovat svït pod mikroskopem, rozpoznat zvuky zvì at, probïhnout p ek ûkovou dr hu a vytleskat rytmickou pìsniëku, nebylo pro budoucì prvú Ëky i staröì dïti nic tïûkèho. SpoleËnÏ ZUŠ v Roce české hudby Den otevřených dveří Mrkose. Auto i se inspirovali bohatou v znamovostì jednotliv ch hudebnìch n stroj. OdstÌny tûn barev se staly z kladem pro autorskou animaci. Z tv rëì dìlny û k v tvarnèho atelièru je p ipravena sitespecific. Kol ûe inspirovanè prost edìm a atmosfèrou budovy ZUä i vlastnì zkuöenostì û k s v ukou hry na hudebnì n stroje. V stava v Galerii Pod BÌlendou, kter se nach zì v komunikaënìch prostor ch budovy ZUä, DoölÌkova 48 potrv do 20. b ezna 2014 a je p Ìstupn ve vöednì dny od 9.30 do hodin. K Roku ËeskÈ hudby 2014 p ipravujì û ci a uëitelè Z kladnì umïleckè ökoly adu akcì, nap Ìklad Koncert uëitel s n zvem SÛlo pro Ëeskou hudbu, Koncert Mlad ch brnïnsk ch symfonik v BesednÌm domï, setk nì cimb lov ch muzik a dalöì a dalöì. VÌce: s rodiëi proûili kr snè odpoledne, pobavili se a zìskali i sladkou odmïnu. Lenka Pohlov Výtvarkohraní aneb SpoleËn v uka û k prvnìch a dev t ch t Ìd é ci z 1. A a 9. A Zä»ejkovick se opït seöli ve v tvarnè v chovï, aby tentokr t spoleënï vyr - bïli masky oblìben ch dïtsk ch hrdin a postav. PrvÚ Ëci pilnï pracovali a dev ù ci jim vydatnï pom hali. St Ìhalo se, lepilo, vybarvovalo, v zalo a... za chvìli se to v 1. A hemûilo postavami v mask ch, kterè dïti vyuûijì na karneval nebo je budou mìt jen tak ñ pro radost. Petr Koupil KLUB MAMINEK Brno-Vinohrady ÚNOR 2014 PondÏlnÌ v tvarn dopoledne v DomeËku na MutÏnickÈ jsou st le otev en vöem mamink m, navrûen tak, aby jakoukoliv v robu zvl dla kaûd. P ijôte si je vyzkouöet. VstupnÈ je jednor zovï. pondïlì 3. nora ñ 10ñ12 h KOR LKY 60,ñ ZkusÌme si ketlov nì, Ëi jinè kor lkov nì. pondïlì 10. nora ñ 10ñ12 h SRDCE 40,ñ Vytvo Ìme si valent nskè srdce z pedigu. pondïlì 24. nora ñ 10ñ12 h KERAMIKA 50,ñ VyrobÌme cokoliv kr snèho z keramiky. DÏti nenech vejte doma, je pro nï voln cel herna s hraëkami. info: Irena, tel.: Výlet do Vídně Druhou prosincovou sobotu, v adventnìm Ëase, vyjel pln autobus z Vinohrad do rozz enè v noënì VÌdnÏ. N ö Klub maminek se vydal na dlouho oëek van v let. Nejd Ìv jsme navötìvili n kupnì centrum na severu hlavnìho mïsta naöich jiûnìch soused a po p ejezdu do historickèho centra se v letnìci rozprchli do vöech stran, nas vat nekoneënou v noënì atmosfèru. MÌsta s adventnìmi trhy, jsou po celèm st edu mïsta. UliËky vonïly punëem, sko- icì a pernìëky. Vöude bylo plno vesel ch lidì. Na sraz k autobusu jsme vöichni dorazili vëas, ale autobus se k n m skrz p eplnïnou VÌdeÚ dostal aû po p l hodinï, o to vïtöì a velmi hlasit byla radost z jeho p Ìjezdu. V let se vöem moc lìbil. ik 3

4 Začít můžeš kdykoliv, i v padesáti! V ûenè d my, ocitly jste se bez pr ce a nevìte co d l? Nebojte se zaëìt znovu! Jestli je v m pades t let Ëi vìce a hled te si novè zamïstn nì, urëitï zn te pocit naprostè beznadïje, ûe v s kv li vïku nikde nechtïjì. I kdyû dob e vìte, ûe splúujete poûadavky z inzer tu, v ö ûivotopis Ëasto konëì v koöi. Pokud v s nïkter firma pozve na pohovor, Ëasto v m d vajì najevo, ûe se do jejich ÑmladÈho kolektivuì prostï nehodìte. P itom cìtìte, ûe m te spoustu zkuöenostì, chcete b t uûiteën a na odchod do p edëasnèho d chodu nem te ani pomyölenì. Co s tìm? Pro ûeny z Brna a okolì se v souëasnè dobï nabìzì unik tnì moûnost. P idejte se k n m a z ËastnÏte se programu v r mci projektu ÑZA»ÕT MŸéEä KDYKOLIV ñ AKCE 50+ì, kter je financov n z EvropskÈho soci lnìho fondu a kter realizuje vzdïl vacì spoleënost Santia. Jeho cìlem je pomoci ûen m v tomto vïku postavit se na vlastnì nohy a najìt novè pracovnì uplatnïnì. SpoleËnost Santia v m nabìdne t m specialist, kte Ì v m poskytnou ökolenì uöitè na mìru, dodajì v m sebevïdomì a nauëì v s, vöe co pot ebujete k nalezenì novèho uplatnïnì ñ aù uû z hlediska administrativnìho a pr vnìho, tak z hlediska rozvoje vaöì osobnosti. NenÌ t eba se niëeho ob vat: v r mci projektu si m ûete bezplatnï vyzkouöet, jak se rozjìûdì podnik nì a zdarma vyuûìvat takè sdìlenè kancel e. Pokud nechcete podnikat, pom ûeme v m, lèpe se zorientovat v sobï sam ch a objevit novè pracovnì moûnosti. Nev hejte tedy a vyuûijte jedineënè p Ìleûitosti, kter se v m nabìzì. ZaËnÏte svou situaci beze strachu a bez ohledu na sv j vïk mïnit. Postavit se na vlastnì nohy p ece stojì za to! Informujte se a p idejte se k n m. Realizovat budeme dva poslednì bïhy. TÏöÌme se na v s! KontaktnÌ osobou je: Mgr. Ivana Matouökov, telefon: , web: 10 d vod, proë by mïl zamïstnavatel zamïstnat ûenu nad 50 let ñ m spoustu zkuöenostì ñ je rozv ûn, nenì zbrkl ñ nemusì se starat o malè dïti ñ vì, co chce ñ je spolehliv, solidnì ñ co neumì na poëìtaëi, to jì douëì vnouëata ñ je to loaj lnì zamïstnankynï, vdïën za p Ìleûitost ñ bude se vïnovat pr ci a ne lovu ûenicha ñ jen tak ji nïco nep ekvapì/nevyvede z mìry ñ zn lidi/je dobr psycholoûka, vì, jak k lidem p istupovat 10 d vod, proë by ûena nad pades t mïla zaëìt podnikat ñ uû nikdy jì nebude rozkazovat fracek ve vïku jejìho syna ñ bude sobïstaën ñ m ûe si organizovat sv j Ëas podle sebe ñ vyûaduje to aktivitu a p em ölenì, ËÌmû se ml dne ñ pozn spoustu nov ch lidì ñ stojì to urëitï za pokus, lepöì neû b t na podpo e a dost vat po d odmìtavè dopisy ñ moûn se zajistì na st Ì ñ bude mìt ËÌm se zabavit, kdyû uû dïti vylètly z hnìzda ñ je to p Ìleûitost modernï se oblèknout a zajìt si ke kade nici ñ je to nov zaë tek, kter m jen ve sv ch rukou Brněnský gymnasta, sokol a trojnásobný mistr světa Jan Gajdoš v Síni slávy města Brna P ed Ëasem jsem psala ve VinohradskÈm informu seri l na pokraëov nì o ûivotnìm p ÌbÏhu gymnasty Jana Gajdoöe (1903ñ1945), ûidenickèho rod - ka, v znamnèho brnïnskèho sokola, kter byl v obdobì mezi svïtov mi v lkami muûn m vzorem spoustï mlad ch sportovc. ZÌskal z 54 velk ch sokolsk ch dom cìch a mezin rodnìch z vod 18 zlat ch medailì, 17 st Ìbrn ch a 11 bronzov ch. Byl p ebornìkem AmerickÈ obce sokolskè, SlovanskÈho sokolstva a t ikr t p ebornìkem»os. NejvÏtöÌ spïch ñ absolutnì vìtïz ñ 3 zlatè medaile na MistrovstvÌ svïta Praha 1938, a takè dvojn sobn olympionik. ProfesÌ st edoökolsk profesor, ale i cviëitel, odboj v dobï druhè svïtovè v lky, kter poloûil ûivot v d sledku pobytu ve t ech faöistick ch k znicìch. P edevöìm vöak v born, skromn a oblìben ËlovÏk, kterèho mïla r da spousta kamar d. 12. prosince 2013 se konalo ve slavnostnï vyzdobenèm hlavnìm s lu hotelu VoronÏû slavnostnì vyhl öenì nejlepöìch sportovc mïsta Brna pro rok 2013 v devìti kategoriìch za Ëasti brnïnskèho prim tora. V kategorii ÑSportovnÌ sìú sl vy mïsta Brna 2013ì byl jako jeden ze t Ì vyznamenan Jan Gajdoö, in memoriam. VeËerem prov zel laskav m slovem a profesnï velmi zdatnï zn m sportovnì moder tor ätïp n äkorpil. OcenÏnÌ nejlepöì brnïnötì sportovci se dovedli prosadit na ËeskÈ, evropskè i svïtovè scènï a sv mi v kony p ispïli mimo jinè i k propagaci naöeho mïsta. Po adì nejlepöìch sportovc mïsta Brna urëila ÑAkademie brnïnskèho sportuì, kter se skl d z brnïnsk ch sportovnìch novin, vöech Ëlen ÑSportovnÌ sìnï sl vyì a v znamn ch sportovnìch osobnostì (nap. VÏra R ûiëkov, ZdenÏk R ûiëka, brat i PospÌöilovÈ, Ji Ì Daler, sestry Machatovy a dalöì). Po mnoha letech, po mrtì v roce 1945, byl Jan Gajdoö pr vem ocenïn vrcholn mi brnïnsk mi sportovnìmi p edstaviteli, coû mu nespornï n leûì, i kdyû on s m ve svè skromnosti si na takov vyznamen nì nepotrpïl. I proto si ho jeho kamar di tak v ûili a mïli ho r di. Obs hlou dokument rnì monografii o ûivotï Jana Gajdoöe, doplnïnou mnoha fotografiemi a dokumenty, je moûno zakoupit pomocì u: ivana. Mgr. Ivana Gajdoöov 23. reprezentační ples městské části Brno-Vinohrady DÏkujeme vöem sponzor m za dary, kterè vïnovali do slosovacì soutïûe. PhDr. Ji Ì»ejka ñ starosta M» Brno-Vinohrady äimek 96, spoleënost s.r.o. ËetnictvÌ Hub Ëek, s.r.o. Jana BuËÌkov ñ Generali Pojiöùovna a.s. Jana Slov Ëkov ñ kade nictvì ZO TOP O9 Brno-Vinohrady ZO KS»M Brno-Vinohrady ZO»SSD Brno-Vinohrady Milan»ernock LubomÌr Mizera ñ kvïtin stvì Akce se konala pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady, PhDr. Ji Ìho»ejky, kter p ednesl vodnì eë. Ples zaëal tradiënï p edtanëenìm v pod nì senior taneënì ökoly DANZA. PotÈ vystoupila taneënì skupina Carola Brno, kter uk zala naöim host m country tance. K tanci a poslechu hr la hudebnì skupina PANORAMA BAND. V pr bïhu plesu ochutnali hostè vzorky moravsk ch vìn a potè se konala soutïû v pozn v nì v nì. Pavel Machala ñ restaurace Teniska Stanislav Pe ina ñ VinotÈka, JÌrova 8, LÌöeÚ Hoöek Motor a.s. Marta Weissov ñ papìrnictvì Cukr rna u Losa Tisk rna Settronic Ing. Iveta Spoustov Autocentrum K.E.I. Brno-Vinohrady Hana Sokol ov Bc. Simona KuËerov TJ Vinohrady Brno 4

5 Lékárna Vinohrady +$ ' (. K %1 1 ($L A$ JJ 5D FANDÍME S VÁMI! " "#!!! $ %. / -, / - * #, 2. # - #( " #$ % ' $ N ; - - * 65 & ' ( $ )* + & ; =$ <%=. (< - B - ) = B = $. B < =$ ' ) 1 * #( 1 ) ( -< = )$. % )- F O:=$ -.F?< 1 = 1 :) %) $= - :.)$ ),/ - ' ( 0F 4B $)$ : $(< ),6" - F & 1 =$ +.= :? I$= % M # *-. ' #.F ) - +.=,-.F *1.=$ 8 % #.5 P -*. (< '.1. :)..(<F - & ) * ' )$ ) % ' )$ = $ *F (1 * 5. =.=$ 1 - ' :* :$ ' :* =B $)$ 1 5 P'<$$ ( 1F 9" * 0 :;442< 0 -, 5 77 & " ' " ( Balíčky služeb šité na míru *!&!*ƫ,.+ƫ/,+.0+2* ƫ* Æ!*!ċ NETBOX Televize + NETBOX Internet AŽ 117 TV PROGRAMŮ, SPOLEHLIVÝ INTERNET e et uj eb MĚSÍČNĚ đƫ)+ö*+/0ƫ6 /0 2%0ƫ lö ƫ,.+#. ) đƫ,1æ0l* ƫ,À!*+/1ƫ+ ƫ6 ^80'1 đƫ2.8!* ƫ/'+*^!*ì $ƫ,+À âƫ öƫ+ƫćƫ$+ %*ƫ6,l0! "#%#,-. /,-. 0 1$ 1,-. 0 2$ *,-. + / $. 9 4 : * 97 ;. 99,-. + < 1*,-.,$)= ' ( ) * +, ( +$ ' (. ;.1,-. >$ )%= A ($, ) $,-. % '%( B + ) -< 7D A ($ 5 +$ + E ($ '%( : -.=F,-. G ), =I 0 $ $ -< 4 : * JJJ6 & :. tø 499 KČ* S NETBOX TV Vám žádný gól neuteče: ) * " &! % & +,$. # (! " & &$ po cena od *Kampaňové ceny NETBOX Balíček platí do pro nové zákazníky při uzavření smlouvy na 12 nebo 24 měsíců. Více na Objednávejte na telefonu nebo na Tiskárna SETTRONIC Ë jen pár de sítek nebo stovek %XEHQtþNRYD %UQR EDUHYQ¾FK OHW Nİ" sk i t u tel. ý n Ë VDPROHSN\ SRKOH GQLFH YL]LWN\ " r e v t nì n á v r h b a vèe o o Ë MHQ QÜNROLN GH V WHN SODN Wİ p l n i c ké h mail: af r LQIR#VHWWURQLF F] DĹ GR IRUP WX $ " g Kadeřnictví J. Šlesová MUDr. Ondřej RÁČEK zubní lékař DÁMSKÉ PÁNSKÉ DĚTSKÉ registruje pacienty všech pojišťoven, Velkopavlovická 25 (radnice ÚMČ Vinohrady) Mikulovská 6 (nad Billou). Tel Otevřeno: po pá dámské 6 19, pánské 8 19 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Telefon: st, čt, pá * po, út Hled m ke koupi byt na Vinohradech. Tel: PODLAH ÿsk PR CE, plovoucì podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokl dka a renovace parket. Tel.: , VymÏnÌm OB 1+0, II. p. za stejn nebo 1+1, p Ìz. ev. posch. + v tah. Tel VymÏnÌm 3+1 OB Vinohrady za menöì OB nebo DB s moûnostì odprodeje do OV. Tel.: Pronajmu gar û na ulici VÏstonick. Tel Malíř pokojů, natěrač: Zahradníček. Tel Prod m byt OV 2+kk s terasou na ul. MutÏnick, tel KoupÌm byt 2+KK na Vinohradech. Nejsem RK. Tel ŽALUZIE, OPRAVY + VÝMĚNY. Sítě a dveře proti hmyzu. tel , KADEŘNICTVÍ VLASOVÉ LÁZNĚ Valtická Uzávěrka příspěvků a inzerce do březnového čísla:

6 ÚNOR V DOMEČKU NAäE AKTIVITY PRO NEJMENäÕ V DomeËku cviëìme s dïtmi od p l roku V dopolednìch hodin ch pat Ì jiû pravidelnï prostory DomeËku tïm nejmladöìm v doprovodu rodië a prarodië. Aù uû jde o cviëenì nebo v tvarnè Ëinnosti, do vöech se m ûete zapojit kdykoliv bïhem roku, neboù se zde platì kaûd hodina zvl öù. Nepropad v m û dnè p edplatnè, ani nenì t eba se p edem hl sit. Tento systèm se n m dlouh mi lèty osvïdëil a maminky s mal mi dïtmi si ho pochvalujì. Pokud jste jeötï naöe aktivity nevyzkouöeli, zveme v s k jejich n vötïvï. Ve Ëtvrtek od hodin chodì cviëit kojenci od p l roku vïku. ObjevujÌ svït p i cviëenì s pad kem, na velk ch mìëìch a s dalöìmi pom ckami, uûìvajì si s maminkou Ìkadla a pìsniëky. Pro vïkovou skupinu 1 aû 2 roky je tu cviëenì s batolaty ve Ëtvrtek v V ter probìh cviëenì rodië a dïtì od 9.00 ve vïku 1,5 aû 2 roky a od vïk 2 aû 3 roky. BÏhem 60 minut se vyst Ìd spoleën Ë st s Ìkadly a pìsniëkami, cviëenì obratnosti na n adì a chvilka klidu s hraëkami. Pokud m te dìtï staröì dvou let a chcete se v tvarnï vydov dït, p ijôte do Pastelky. V pondïlì v 9.00 nebo ve Ëtvrtek v 9.15 v s v tèto hodince vûdy Ëek poh dka s loutkami a potom rozmanitè v tvarnè techniky. Vöe je p ipravenè tak, aby dvojice rodië a dìtï spoleënï vytvo ila neopakovatelnè v tvarnè dìlo. D le je v pondïlì mezi 10.ñ12. hodinou otev en herna, kde si za symbolick poplatek 20 KË m ûete p ijìt popovìdat s ostatnìmi maminkami a nechat dïti vydov dït na houpaëk ch, klouzaëce a s hraëkami. KlubÌËko je dopolednì klub pro dïti od 2 let, kter se otvìr kaûdou st edu v P ipraveny jsou rozmanitè spoleënè Ëinnosti, cviëenì, v tvarka, poh dka a dalöì. DÏti si zvykajì na spoleënost ostatnìch dïtì a na autoritu cizì osoby. KlubÌËko konëì v 11.30, cena je 150 KË a je pot eba se p edem nahl sit. VOLN MÕSTA V KROUéCÕCH Z klady kresby V noru zaëne II. pololetì kurzu kresby pro dïti od 10 let, ve kterèm se spoleënï seznamujeme s r zn mi technikami kresby a malby. VyzkouöÌme si nap. pr ci s tuöì, pastelem, akvarelov mi barvami a dalöì. TakÈ se budeme kromï studiì p edmït vïnovat i portrètu nebo postavï a za hezkèho poëasì p jdeme kreslit ven. Pokud v s n plú kurzu zaujala, p ijôte se k n m podìvat v ter v hodin. Duha V tvarn krouûek pro dïti od 4 let, ve kterèm se hravou formou nauëìme pracovat s papìrem, barvami a keramickou hlìnou. Vûdy v pondïlì od do 18 hodin. TaneËnÌ rytmika Hled me malè taneënice! R di bychom rozöì ili ady p edökolnìch dïtì, kterè se r dy h bou, chtïjì se nauëit vnìmat rytmus a spojit vnìm nì hudby s pohybem tïla. PouûÌv me r znè n ËinÌ, cviëìme tèû z klady gymnastiky. Kaûd Ëtvrtek v DomeËku od hodin. Informace o akcích Senior klubu NovoroËnÌ psanì jsem ukonëil podïkov nìm lektor m i vöem ostatnìm, podìlejìcìm se na organizov nì naöich ËinnostÌ. Z prosincov ch akcì p ipomìn m blahop nì jubilant m, pokraëov nì Dr. äuberta o historii moravsk ch hrad a p ipomenutì v noënìch zvyk i koled na p edv noënìm posezenì u punëe a cukrovì. PoprvÈ v historii klubu jsme pak spoleënï oslavili i poslednì den roku u slavnostnï a bohatï prost enèho stolu, p ipìjeli si bublinkov m ÑLambruscemì a dob e se bavili za doprovodu harmoniky Milana VaÚury ñ litovat mohou pouze ti, kte Ì nep iöli Ëi p ijìt nemohli (bylo to z bavnïjöì neû veëernì program v televizi). Rok 2014 v klubu symbolicky zah jil Ing.»apek p edn ökou o p ÌrodÏ JihoafrickÈ republiky ñ p ÌrodopisnÈ p edn öky aktivnìch cestovatel a vïdeck ch pracovnìk jsou v znamnou Ë stì naöeho programu a zajìmavï komentovanè fotografie n s tentokr t p enesly do tepla k protinoûc m. V tèto souvislosti r d zvu z jemce na norovè povìd nì RNDr. Ruska o perl ch Indie, spojenè i s uk zkou oblèk nì a noöenì s rì, zprost edkovanè jeho p vabnou partnerkou ñ p Ìleûitost vyzkouöet si s rì dostanou i odv ûnè Ëastnice uk zky... J Na prvnì p edn öku jsme nav zali p ivìt nìm a pohoötïnìm t Ì kr l, coû symbolicky potvrzuje, ûe se v klubu jenom pasivnï neposlouch, ale ûe v nïm probìhajì i akce s aktivnìm podìlem p Ìtomn ch ñ v danèm p ÌpadÏ byli p ÌtomnÌ mj. pouëeni nejen o p vodnìm, ale i aktu lnìm v znamu zkratky K+M+B (ÑB h ûehnej domuì, nynì ÑklÌËe+mobil+br leì coby n povïda pro kontrolu osobnìho vybavenì p i odchodu z bytu, t kajìcì se nejen senior ). Na loúskè p edn öky nav zali PhDr.»ejka p iblìûenìm ûivota druhè manûelky P emysla Otakara II. Kunhuty UherskÈ, matky budoucìho kr le V clava II., a Eliöka Vackov p iblìûenìm zajìmavostì severnìch»ech a Mladoboleslavska. Na z vïr uû jen struënï dobrè zpr vy ñ na prvnì letoönì cviëenì senior 6. ledna p iölo rekordnìch 46 cviëenc. SbÏr dioptrick ch br lì V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, pohlavì a z jm jste vìt ni dennï v malè klubovnï od v p ÌzemÌ Bzeneck 21. KromÏ toho v s zveme k Ëasti na akcìch ve velkè klubovnï (zaë tky v 15.00, otev ena od 14.30) ñ viz program nìûe. KaûdÈ pondïlì v dobï 14.00ñ15.30 probìh cviëenì pro seniory ve SpoleËenskÈm s le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötï) za ÌzenÌ Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte J. Kaûd p tek (mimo ökolnìch pr zdnin) v dobï 14.00ñ16.00 bïûì kurz PC pro seniory (i za- Ë teënìky) v Zä MutÏnick ñ Ëast i konzultace zdarma J ñ TER PROJEVY DEMENCE, JEJÕ PREVENCE A ZPOMALOV NÕ, Mgr. Ing. E. Vondr Ëkov ñ»tvrtek KDE SE TISKNOU PENÕZE, Mgr. H. éaludov SENIOR KLUB V ÚNORU na sbïrn ch mìstech v lèk rnï P lava a v ordinaci MUDr. KoËÌho pokraëuje ñ k odesl nì oblastnì charitï v UherskÈm Hradiöti je p ipraven dalöì balìëek. BÏûÌ i p teënì PC kurz v Zä MutÏnick (od 14.00) a takè blahop nì jubilant m 16. ledna probïhlo Ñjako obvykleì, p estoûe poprvè po letech nemohli b t jubilujìcì obyvatelè sìdliötï jmenovitï zv ni prost ednictvìm M», neboù to znemoûnila nïkter ustanovenì z kon, platn od zaë tku roku 2014 (viz informace starosty v Informu) ñ p esto mezi n s nïkte Ì lednovì oslavenci p iöli, pobavili se, a my vï Ìme, ûe k n m a s n mi p ijdou oslavit svè narozeniny v jednotliv ch mïsìcìch i dalöì jubilanti a p ispïjì tak k zachov nì letitè tradice... J V noru se uû takè u n s m ûete p ihl sit na prvnì letoönì z jezd do vinnèho sklìpku v Nechorech (27. b ezna) a p ijôte se mj. takè sezn mit s ËinnostÌ St tnì tisk rny cenin (6. 2.) ñ urëitï se nïco novèho dozvìte a budete-li spïönì v odpovïdìch, nïco i vyhrajete. J DalöÌ informace a fotografie z Ëinnosti Senior klubu najdete na webovè str nce www. vinohrady.brno.cz/senior-klub nebo jeötï lèpe ñ p Ìmo u n s v klubu (viz program). Ing. LudÏk HodboÔ tel.: ledna se uskuteënila v Senior klubu oslav lednov ch vinohradsk ch jubilant. Na snìmku starosta PhDr. Ji Ì»ejka blahop eje jubilantovi Leopoldu äelingerovi ñ TER KR SY NAäÕ VLASTI (pokraëov nì, s promìt nìm), E. Vackov ñ»tvrtek MANéELKY»ESK CH PANOVNÕKŸ (pokraëov nì cyklu), PhDr. J.»ejka ñ TER PÿÕBÃHY éiv PÿÕRODY (povìd nì s promìt nìm), J. Pt Ëek ñ»tvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V NORU Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ TER PERLY INDIE ñ ZLAT TROJ HELNÕK (s bonusem ñ Jak se oblèk s rì) RNDr. T. Rusek, V. Gaz rkov ñ»tvrtek MORAVSK HRADY (Olomouc, Pernötejn, Plumlov), Dr. L. äubert MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 14. nora Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze,

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, Příloha: Zalistujte si s námi IdentifikaËnÌ systèmy Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (10 / 2006) www. premium.prosperita.info Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, řekl bez

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

V noce 2008. dárková balení. od 10. listopadu. OlejovÈ perly do koupele mix 33 ks v krabiëce Cena 349 Kč * po slevě od 209 Kč. www.body-basics.

V noce 2008. dárková balení. od 10. listopadu. OlejovÈ perly do koupele mix 33 ks v krabiëce Cena 349 Kč * po slevě od 209 Kč. www.body-basics. dárková balení OlejovÈ perly do koupele mix 33 ks v krabiëce Cena 349 Kč po slevě od 209 Kč V noce 2008 od 10. listopadu Přírodní péče o r ty Balzámy na rty pro stálou krásu vašeho úsměvu na bázi mandlového

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady

Více

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé Ročník 12 (32) ČERVENÉHO KŘÍŽE Číslo 2 2005 Cena 10, Kč»ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ Navzdory velmi hektickè atmosfè e vyvolanè koaliënì krizì se dne 24. nora 2005 v PoslaneckÈ snïmovnï

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

ř ě í í í č ý č ý č ě úč ř ě í í í č ý č ý č ě ř ě í í í č ý č ý č ě úč Ú í í ě í í č é č é í é ý ý ů í í í ě č í ř ř í ů ě ě í ž ů ž í é ží í šť ě ří ě ý Ůž ů í í ú í č ž ž ř ě í ý ů ě č í ř í í ů í ří

Více

ĺ ř Ě É Á Ě Ý ĺ ř é ŕ ě ř ý ě ě š ř ů ä ř é Č ě řč Č ĺ ě é Š ě ě ě č ě ř é š ě Ř Ě Ř É ř é ř ř Ž ř é ří é Ž ř ř é č ř ř é é ě ř é ř ř é ýš řĺ č ř ř ř é č ž ý ě ĺ ř č ř č ýš ý ý Ž ě ř é ř ĺ č č úč ŕ ř

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (12 / 2007) www. premium.prosperita.info Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, řekl

Více

Uvnit vyd nì naleznete fotogalerii a report û z pobytu IP LCI Ashoka Mehty spolu s chotì v naöem distriktu. 2005 - podzim. s chotí v našem distriktu

Uvnit vyd nì naleznete fotogalerii a report û z pobytu IP LCI Ashoka Mehty spolu s chotì v naöem distriktu. 2005 - podzim. s chotí v našem distriktu lion_4_2005.qxd 8.12.2005 14:57 StrÆnka 1 n Návštěva IP A. Mehty s chotí v našem distriktu n n Projekt LIONS QUEST - 1. část Lions EUROPA FORUM - Stuttgart n LCIF - příspěvky a využití n Informace z klubů

Více

ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA

ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK X ČÍSLO 1/2006 ZDARMA Zasedala Vědecká rada VŠB-TUO str. 4 5 Studentům přednášeli poslanci Evropského parlamentu str. 6 V současné době řada českých spolupracovníků

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více