SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014"

Transkript

1 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû jsme se z ejmï vöichni rozhlèdli v zaëìnajìcìm roce 2014 a uvykli si na novè datum. NÏkte Ì novou skuteënost vst ebali d Ìve, jin m to trvalo ponïkud dèle (jen tak na okraj, j n leûìm k tè druhè skupinï lidì). Vöichni bez rozdìlu pak zjiöùujeme, ûe i nadch zejìcì rok bude podobn roku p edeölèmu, ûe i ten letoönì rok je a bude p ev ûnï prolnut vöednìmi starostmi (a snad tèû radostmi), opakujìcìm se ûivotnìm rytmem obklopen m zn m mi kulisami, v dobrèm slova smyslu stereotypnìm tokem naöich ûivotnìch drah. Je to tak i s naöimi starostmi, kterè n s s odchodem starèho roku a s n stupem roku novèho neopouötïjì. A tak i na poë tku letoönìho roku se na mne nïkte Ì z v s, bohuûel v obav ch, obracìte s dotazy, zda obec bude Ëi nebude zvyöovat n jemnè v obecnìch bytech. R d i letos rozpt lìm vaöe obavy, nejistoty a pochybnosti. N jemnè u bïûn ch obecnìch byt na Vinohradech dnes obn öì 43,37 korun za metr ËtvereËnÌ a mïsìc. MÏsÌËnÌ n jemnè u byt v domech s PeËovatelskou sluûbou na P lavskèm n mïstì Ë. 1, 2 a na BzeneckÈ ulici Ë. 19, 21 ËinÌ 24,42 korun za metr ËtvereËnÌ a mïsìc. Stejnou v öi n jemnèho ñ 24,42 korun za metr ËtvereËnÌ ñ poûaduje vinohradsk obec za byty v bezbarièrovèm domï na MikulovskÈ ulici Ë. 9, kde ûijì naöi obëanè s r zn mi (p edevöìm pohybov mi) druhy hendikep. Pro vaöi p edstavu je snad vhodnè uvèst, ûe v mnoha jin ch brnïnsk ch mïstsk ch Ë stech n jemnè obn öì osmdes t, sto a vìce korun za ËtvereËnÌ metr, v obcìch kolem Brna a na jiûnì MoravÏ obecnï je to podobnè. Vinohrady tak ËnÌ mezi mnoha jihomoravsk mi obcemi a mïstsk mi Ë stmi jako solitèr s nejniûöìm n jemn m v kraji a moûn tèû v republice. Tak jak jsme n jemnè nezvyöovali v minul ch letech, tak jej nehodl me zvyöovat ani v letech budoucìch. drûbu ned vno komplexnï opraven ch obecnìch bytov ch dom jsme schopni zajistit i ze souëasnèho n jemnèho. HlavnÌm d vodem, proë nebude radnice zvyöovat n jemnì platby za uûìv nì obecnìch byt, spoëìv p edevöìm ve snaze ulehëit rodinn m ekonomik m naöich obyvatel (zvl ötï senior m, rodin m s dïtmi, nezamïstnan m, ale i ostatnìm), na kterè tvrdï dopad r st ûivotnìch n klad zp soben ch krizì i nepochopiteln m jedn nìm dvou p edeöl ch vl d. Tyto vl dy odebraly obcìm (i tè naöì) znaënou, p ev ûnou Ë st (pokraëov nì na stranï 3) Přání únorovým vinohradským jubilantům V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste se narodili v zimnìm mïsìci noru, dovolte mi, abych v m pop l jmènem MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady a p edevöìm jmènem sv m, vöe dobrè, vöe nejlepöì k vaöim ûivotnìm jubileìm. R d v m sdïluji, ûe si nesmìrnï v ûìm vaöich ûivotnìch krok a Ëin, kterè jste v pr bïhu svèho ûivota pro svè blìzkè i pro n s ostatnì vykonali. ObÏtovali jste svou ûivotnì energii, svou ËlovÏËÌ sìlu a Ëasto i kus zdravì generacìm, kterè p iöly a p ich zejì po v s. Svou duöevnì i fyzickou pracì, silìm, sv mi postoji a Ëiny jste pokl dali z klady dneönì doby i Ëas budoucìch. éili jste svè ûivoty jak nejlèpe a nejëestnïji jste umïli. Oby- ËejnÈ a souëasnï jedineënè a nevöednì byly a jeötï jsou vaöe ûivoty. TÈmÏ kaûd, z ejmï vöak kaûd z vaöich ûivot by mohl slouûit coby rom nov p edloha. Za vöe co jste pro souëasnou spoleënost vykonali, v m n leûì velkè podïkov nì. P eji v m, drazì norovì vinohradötì jubilanti, nezmïrnè zdravì, jasnou a pevnou mysl, neutuchajìcì ûivotnì el n, co nejmènï bolesti a co nejvìce klidu a l sky vaöich blìzk ch. Vöe dobrè k jubileìm, kter ch se pr vï v mïsìci noru doûìv te a pokornè podïkov nì za vöe, co jste pro n s ostatnì v bïhu svèho ûivota vykonali. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner ly a drahè kameny a podobn sortiment KON SE V NEDÃLI v Ëase od 8.00 do h VstupnÈ pro vöechny v jednotnè v öi 20 KË/os. Cena stolu 100 KË. Moûnost prodejnì plochy na zemi pouze po p edchozì telefonickè domluvï. INFORMACE A REZERVACE STOLŸ Tel.: SrdeËnÏ v s zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice).

2 Sběrové dny v I. pololetí VelkoobjemovÈ kontejnery budou umìstïny na P lavskèm n mïstì ve dnech: ï ï od 8 do 12 hodin. Spolupráce při volbě povolání technického zaměření Zä MutÏnick je jiû od dubna roku 2012 zapojena do projektu OPVK ÑP ÌrodnÌ a technickè vïdy jinakì, reg. Ë.: CZ.1.07/1.1.16/ , tento projekt je spolufinancov n Evropsk m soci lnìm fondem a st tnìm rozpoëtem»eskè republiky. CÌlem projektu je rozvoj, zkvalitúov nì a posilov nì pozitivnìho vztahu û k z kladnì ökoly k uëenì, a to prost ednictvìm realizace z - jmov ch ËinnostÌ, exkurzì, vytvo enìm modernìch v ukov ch materi l pro p ÌrodovÏdnÈ p edmïty, spolupracì se Sä technickèho zamï enì a spolupr ce s potenci lnìmi zamïstnavateli. Projekt je tvo en Ëty mi klìëov mi aktivitami, prost ednictvìm kter ch je postupnï dosahov no cìl projektu. Jedna z klìëov ch aktivit ñ Spolupr ce p i volbï povol nì technickèho zamï enì je urëena pro û ky 7. a 8. roënìku. JejÌm cìlem je na z kladï exkurzì do technicky zamï en ch v robnìch z vod a st ednìch ökol motivovat û ky k v bïru povol nì v tèto oblasti. é ci jsou seznamov ni prost ednictvìm exkurzì s p Ìmou praxì v danèm oboru, mohou se dozvïdït spoustu d leûit ch i zajìmav ch informacì o ökol ch technickèho zamï enì, o oborech, kterè se na ökol ch nach - zejì, o aktivit ch, kterè ökoly nabìzejì, ale hlavnï o uplatnïnì na trhu pr ce po dokonëenì studia. é ci uû mïli moûnost bïhem trv nì projektu navötìvit tyto st ednì ökoly: SPä Sokolsk, SäSE Trnkova, SäTE Olomouck a firmy: Zetor, Hoöek Motor, Komfort, Holek Production. D le m - me napl nov ny exkurze na Sä informatiky, poötovnictvì a finanënictvì»ichnova, ISä automobilnì K iûìkova, SPäE a IT PurkyÚova, Mija Autocentrum, SaKo Spalovna. Po absolvov nì n vötïvy ökoly nebo firmy û ci zpracov vajì informace, kterè se bïhem exkurze dozvïdïli (vïtöinou tvo Ì prezentace v programu Power point a n stïnku), d le si û ci mohou ovï it zìskanè informace p i vypracov nì test. Jiû kaûd û k 7. a 8. roënìku se z Ëastnil v r mci tèto klìëovè aktivity nïjakè exkurze. DÌky tomuto projektu majì û ci moûnost si uû v 7. a 8. roënìku vytvo it p edstavu o typech st ednìch ökol s technick m zamï enìm a o oborech, kterè tyto ökoly nabìzejì. Exkurze motivujì û ky k v bïru povol nì v tèto oblasti a vytv ejì u nich z jem o nïkterè z technick ch obor. MnozÌ z nich si je pak i mohou zvolit pro dalöì profesnì karièru. Mgr. Ivana äìblov, PaedDr. Ji Ì Boudn, karièrovì poradci projektu Instrukce pro únorové jubilanty V ûenì vinohradötì norovì jubilanti, od poë tku letoönìho roku se zmïnily, a to docela z sadnï, podmìnky, za kter ch jsem V s doposud ve chvìlìch Vaöich v znamn ch Ñkulat ch i polokulat chì ûivotnìch jubileì oslovoval osobnìm dopisem. Praxe byla doned vna takov, ûe si n ö ad za pomoci brnïnskèho magistr tu vyû dal informace, kterè mi umoû- Úovaly poslat kaûd mïsìc pìsemnè gratulace vinohradsk m jubilant m i s dotazem, p ejì-li si jeötï i osobnì n vötïvu starosty spojenou s gratulacì. NynÌ jiû takto postupovat nelze. Proto, poëìnaje letoönìm rokem 2014, budu p t vinohradsk m jubilant m kaûd mïsìc ve VinohradskÈm informu, jak je patrno z titulnì strany tohoto norovèho ËÌsla. Ti norovì jubilanti, kte Ì letos v noru oslavì 65., 70., 75., 80., 81., 82., 83., 84., 85., (d le nenì omezeno) v roëì a p li by si osobnì n vötïvu starosty mïstskè Ë sti spojenou s osobnì gratulacì, si mohou do pondïlì 10. nora 2014 n vötïvu starosty (vëetnï termìnu) dojednat u sekret ky starosty panì Petry VrabcovÈ na telefonnìm ËÌsle »lovÏk nemusì skonëit zrovna na vozìku, aby se kompletnï zmïnily jeho moûnosti na pracovnìm trhu. StaËÌ dlouhodobè bolesti zad, tïûk cukrovka, mozkov p Ìhoda Ëi raz... NaötÏstÌ je zde nabìdka soci lnì rehabilitace Ligy vozìëk, kter umoûnì v BrnÏ vöem lidem se zdravotnìm znev hodnïnìm zìskat novè dovednosti a hledat mìsto jako administrativnì pracovnìk. Liga vozìëk podporuje lidi s r zn m postiûenìm na cestï k samostatnosti vìc neû dvacet let. P i tvorbï novèho kurzu pro administrativnì pracovnìky vych zela z Ëetn ch zkuöenostì. ÑSetk v me se s lidmi, kte Ì d Ìve pracovali manu lnï, ale po nemoci nebo raze uû to nebylo moûnè. Zhodnotili jsme popt vku na pracovnìm trhu a vytvo ili pro nï ucelen program, ve kterèm naöi klienti zìskajì dovednosti pot ebnè pro mìsto v administrativï,ì uvedla Hana DuchoÚov, vedoucì soci lnì rehabilitace. KonkrÈtnÏ se z jemci nauëì obsluhovat kopìrku, skenovat, vy izovat poötu, pracovat s daty i s kancel skou technikou, nauëì se pl novat Ëas, ps t vöemi deseti, pouûìvat outlook, vytv et podklady pro ËetnictvÌ nebo nakupovat p es e-shopy, rezervovat ubytov nì, letenky atd. ÑZ naöich klient se tak m ûou st t schopnì administrativnì pracovnìci, kte Ì najdou novè zajìmavè uplatnïnì a m ûou svou energii vïnovat smysluplnè a ohodnocenè pr - ci,ì dodala DuchoÚov. Z jemci o kurz by se mïli hl sit co nejd Ìve uû nynì, jednotlivè lekce zaënou v noru. ÑNenÌ t eba mìt p iznan invalidnì d chod. StaËÌ, aby ËlovÏka omezoval zdravotnì stav v nïkterè z oblastì ûivota,ì upozornila soci lnì pracovnice. Ve Ëtrn cti lekcìch se tedy ËastnÌci dozvïdì dìky podpo e EvropskÈho V p ÌpadÏ z jmu se mohou norovì jubilanti p ihl sit rovnïû u panì Petry VrabcovÈ na telefonnìm ËÌsle na tradiënì setk - nì jubilant, po danè rovnïû tradiënï v klubovnï vinohradskèho Senior klubu na BzeneckÈ ulici Ë. 19. Setk nì s jubilanty se dïje kaûd mïsìc a je spojeno s blahop nìm jubilant m starostou mïstskè Ë sti a Ëleny Senior klubu, s vystoupenìm dïtì ze Z kladnì ökoly MutÏnick, s hudbou a zpïvem, s mal m obëerstvenìm, s pohodou a s dobrou n ladou. Na setk nì jubilant v Senior klubu m ûe oslavence doprovodit partner (partnerka) Ëi jin blìzk ËlovÏk. norovì jubilanti, kte Ì letos v noru dovröì 65, 70, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, (d le nenì omezeno) let ûivota, a kte Ì majì z jem se setk nì norov ch vinohradsk ch jubilant z Ëastnit, se mohou p ihl sit u sekret ky starosty panì Petry VrabcovÈ (tel ) do pondïlì 10. nora VÏ Ìm, ûe nov zp sob podïkov nì a blahop nì vinohradsk m jubilant m se Ëasem zabïhne ke spokojenosti vöech, p edevöìm vöak ke spokojenosti vinohradsk ch jubilant. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta Nemoc či úraz? Naučte se administrativě soci lnìho fondu zdarma vöe, co pot ebujì k nalezenì novèho smïru ve svèm ûivotï. Soci lnì rehabilitace navìc pom ûe i d l hledat pr ci, p izp sobit bydlenì, voln Ëas ñ zkr tka odstranì p ek ûky, kterè nemoc a bolest stavì do cesty. Kontaktujte pracovnice soci lnì rehabilitace na telefonu nebo prost ednictvìm u VÌce informacì naleznete na str nk ch Kontakt pro mèdia: Mgr. Aneta Vidurov, tel.: Soci lnì rehabilitace Ligy vozìëk Soci lnì rehabilitace je sluûba, kter lidem se zdravotnìm postiûenìm pom h zv öit svou sobïstaënost, samostatnost a nez vislost. ZamÏ uje se na rozvoj vaöich schopnostì a dovednostì, posilov nì n vyk a n cvik ËinnostÌ nezbytn ch pro samostatn ûivot.»innosti, kterè sluûba poskytuje, jsou uvedeny v ß70 z kona 108/2006 o soci lnìch sluûb ch a vyhl öce 505/2006. Sluûba soci lnì rehabilitace funguje v Lize vozìëk od roku P edtìm byly poskytov ny sluûby podporovanèho zamïstn v nì. Od tè doby se sluûba nïkolikr t promïnila podle pot eb klient a dalöìch poûadavk a moûnostì. Od roku 2007 jsme pomohli vìce neû 800 klient m. 2

3 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, (dokonëenì ze strany 1) z konn ch moûnostì jak pomoci jednor zovï Ëi dlouhodobï obëan m, kterè postihla ûivotnì nesn z. U n jemnèho m me moûnost pomoci: a tak pom h me. Tedy m jasn odpovïô tazatel m i tïm, kte Ì ûijì v obav ch a p Ìmo se neptali, znì: N jemnè v obecnìch bytech na Vinohradech zvyöovat nebudeme. Z staneme u p vodnì (uv dïnè) v öe a ani v budoucnu nebudeme n jemnè mïnit. VÏ Ìm, ûe v s m odpovïô uklidnila. Dokud budu st t v Ëele obce se sv mi kolegy, bude v öe n jmu v obecnìch bytech na Vinohradech vûdy st edem naöì soci lnì politiky a Vinohrady budou mezi obcemi s nejniûöìmi, p imï en mi n jmy. V ûenì VinohraÔanÈ, podle vaöich dotaz, kterè jsem si vyslechnul zaë tkem roku je z ejmè, ûe v s i v letoönìm roce tr pì obavy z jakèhosi sestïhov nì nep izp sobiv ch obyvatel do naöì obce, pro nïû by pr mïl b t vystavïn na naöem zemì bytov objekt. SmÏlejöÌ verze, kter mi byla rovnïû p edest ena, operuje dokonce s mnoûn m ËÌslem, neboù hovo Ì o v stavbï vìce bytov ch objekt. Ony zvïsti k iûujì Vinohrady jiû delöì dobu, a pokud mne pamïù neö lì, jiû jednou jsem na str nk ch VinohradskÈho informu na toto tèma odpovìdal. UËinÌm tak i tentokr t. Tak tedy: Na Vinohrady se nikdo ñ p izp sobiv nep izp sobiv ñ sestïhov vat nebude. Jednak onen typ ÑobËanaì v naöì obci nechceme, jednak by ani nebylo kam tyto ÑzlobivÈì lidi umìstit. V stavba nov ch dom na Vinohradech nep ich zì z nedostatku mìsta a z mnoha dalöìch d vod v vahu a volnè domy k obsazenì nem me. Jedin m zp sobem, jak lze na Vinohradech dojìt k obecnìmu bytu, je pod nì p ihl öky o byt a za azenì ûadatele do po adnìku ûadatel o obecnì byt. Po adnìk je ve ejnï p Ìstupn a lze do nïj kdykoliv nahlèdnout ñ je vyvïöen na ednì desce v p ÌzemÌ radnice (vedle vstupu do lèk rny). Tyto dky pìöi opravdu pouze pro uklidnïnì tazatel, p ÌpadnÏ öiröì vinohradskè ve ejnosti. Naprost nere lnost takov ch transfer velì se takov mi ot zkami ani nezab vat. Pro rozpt lenì obav jsem vöak povaûoval za pot ebnè, za povinnost, ve ejnï odmìtnout obsah zvïstì a f m o jakèsi v stavbï a stïhov nì. Nic takovèho Vinohrad m a jejich obyvatel m nehrozì. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p eji v m zimu plnou snïhu a zimnì atmosfèry ñ to hlavnï dïtem. Vöem pak p eji klidnè norovè dny, vyh tè domovy, pracovnì a osobnì spïchy a koneënï i n pravu ve ejn ch vïcì, kter pevnï vï Ìm, se s p Ìchodem novè garnitury v letoönìm roce rozbïhne ku prospïchu n s vöech. HodnÏ zdaru. Ji Ì»ejka, starosta V stavou o spoleën ch principech hudby a v tvarnèho umïnì zahajuje ZUä PhDr. ZbyÚka Mrkose Rok ËeskÈ hudby UûÌv me spojenì slov jako barevn tûn, hudebnì odstìn nebo slovnì metaforu k iklav barva. NÏkterÈ v tvarnè, vizu lnì obrazy mohou evokovat urëitou melodii, mohou b t vizu lnìmi partiturami. Je jistè, ûe n s barvy pr vï tak jako tûny dok ûou potïöit. V stavou o podobnosti vnìm nì barev a tûn vìt Z kladnì umïleck ökola PhDr. ZbyÚka Mrkose Rok ËeskÈ hudby Na mìstï vïnovanèm kultu e a vzdïl v nì û - k v umïleck ch oborech, v p ÌjemnÈm a klidnèm prost edì hlavnì budovy ZUä na DoölÌkovÏ ulici v BrnÏ-éidenicÌch p edstavì od 20. ledna 2014 svoje pr ce spoleënï Lenka Je bkov a Ëtrn ct mlad ch v tvarnìk, û k ËtvrtÈho roënìku v tvarnèho atelièru Z kladnì umïleckè ökoly PhDr. ZbyÚka Ve Ëtvrtek 9. ledna uvìtala Zä»ejkovick nejen û ky, ale i jejich rodiëe a naöe nejmenöì kamar dy ñ p edökol ky. Byl den otev en ch dve Ì. Ten kdo chtïl, navötìvil v dopolednìch hodin ch v uku, nahlèdl do t Ìd, tïlocviëny, jìdelny, auly a sezn mil se s prost edìm ökoly. Odpoledne uû na vöechny Ëekal z bavn program. Kaûd, kdo chtïl nasypat pt Ëk m zrnì do krmìtek, kterè vyrobili û ci 6. t Ìd, musel nejd Ìve zìskat öest dìlk pl nku. Ten jim uk zal cestu. Modelovat pt Ëka z tïsta u ËarodÏjnice, pozn vat podle hmatu u Popelky, pozorovat svït pod mikroskopem, rozpoznat zvuky zvì at, probïhnout p ek ûkovou dr hu a vytleskat rytmickou pìsniëku, nebylo pro budoucì prvú Ëky i staröì dïti nic tïûkèho. SpoleËnÏ ZUŠ v Roce české hudby Den otevřených dveří Mrkose. Auto i se inspirovali bohatou v znamovostì jednotliv ch hudebnìch n stroj. OdstÌny tûn barev se staly z kladem pro autorskou animaci. Z tv rëì dìlny û k v tvarnèho atelièru je p ipravena sitespecific. Kol ûe inspirovanè prost edìm a atmosfèrou budovy ZUä i vlastnì zkuöenostì û k s v ukou hry na hudebnì n stroje. V stava v Galerii Pod BÌlendou, kter se nach zì v komunikaënìch prostor ch budovy ZUä, DoölÌkova 48 potrv do 20. b ezna 2014 a je p Ìstupn ve vöednì dny od 9.30 do hodin. K Roku ËeskÈ hudby 2014 p ipravujì û ci a uëitelè Z kladnì umïleckè ökoly adu akcì, nap Ìklad Koncert uëitel s n zvem SÛlo pro Ëeskou hudbu, Koncert Mlad ch brnïnsk ch symfonik v BesednÌm domï, setk nì cimb lov ch muzik a dalöì a dalöì. VÌce: s rodiëi proûili kr snè odpoledne, pobavili se a zìskali i sladkou odmïnu. Lenka Pohlov Výtvarkohraní aneb SpoleËn v uka û k prvnìch a dev t ch t Ìd é ci z 1. A a 9. A Zä»ejkovick se opït seöli ve v tvarnè v chovï, aby tentokr t spoleënï vyr - bïli masky oblìben ch dïtsk ch hrdin a postav. PrvÚ Ëci pilnï pracovali a dev ù ci jim vydatnï pom hali. St Ìhalo se, lepilo, vybarvovalo, v zalo a... za chvìli se to v 1. A hemûilo postavami v mask ch, kterè dïti vyuûijì na karneval nebo je budou mìt jen tak ñ pro radost. Petr Koupil KLUB MAMINEK Brno-Vinohrady ÚNOR 2014 PondÏlnÌ v tvarn dopoledne v DomeËku na MutÏnickÈ jsou st le otev en vöem mamink m, navrûen tak, aby jakoukoliv v robu zvl dla kaûd. P ijôte si je vyzkouöet. VstupnÈ je jednor zovï. pondïlì 3. nora ñ 10ñ12 h KOR LKY 60,ñ ZkusÌme si ketlov nì, Ëi jinè kor lkov nì. pondïlì 10. nora ñ 10ñ12 h SRDCE 40,ñ Vytvo Ìme si valent nskè srdce z pedigu. pondïlì 24. nora ñ 10ñ12 h KERAMIKA 50,ñ VyrobÌme cokoliv kr snèho z keramiky. DÏti nenech vejte doma, je pro nï voln cel herna s hraëkami. info: Irena, tel.: Výlet do Vídně Druhou prosincovou sobotu, v adventnìm Ëase, vyjel pln autobus z Vinohrad do rozz enè v noënì VÌdnÏ. N ö Klub maminek se vydal na dlouho oëek van v let. Nejd Ìv jsme navötìvili n kupnì centrum na severu hlavnìho mïsta naöich jiûnìch soused a po p ejezdu do historickèho centra se v letnìci rozprchli do vöech stran, nas vat nekoneënou v noënì atmosfèru. MÌsta s adventnìmi trhy, jsou po celèm st edu mïsta. UliËky vonïly punëem, sko- icì a pernìëky. Vöude bylo plno vesel ch lidì. Na sraz k autobusu jsme vöichni dorazili vëas, ale autobus se k n m skrz p eplnïnou VÌdeÚ dostal aû po p l hodinï, o to vïtöì a velmi hlasit byla radost z jeho p Ìjezdu. V let se vöem moc lìbil. ik 3

4 Začít můžeš kdykoliv, i v padesáti! V ûenè d my, ocitly jste se bez pr ce a nevìte co d l? Nebojte se zaëìt znovu! Jestli je v m pades t let Ëi vìce a hled te si novè zamïstn nì, urëitï zn te pocit naprostè beznadïje, ûe v s kv li vïku nikde nechtïjì. I kdyû dob e vìte, ûe splúujete poûadavky z inzer tu, v ö ûivotopis Ëasto konëì v koöi. Pokud v s nïkter firma pozve na pohovor, Ëasto v m d vajì najevo, ûe se do jejich ÑmladÈho kolektivuì prostï nehodìte. P itom cìtìte, ûe m te spoustu zkuöenostì, chcete b t uûiteën a na odchod do p edëasnèho d chodu nem te ani pomyölenì. Co s tìm? Pro ûeny z Brna a okolì se v souëasnè dobï nabìzì unik tnì moûnost. P idejte se k n m a z ËastnÏte se programu v r mci projektu ÑZA»ÕT MŸéEä KDYKOLIV ñ AKCE 50+ì, kter je financov n z EvropskÈho soci lnìho fondu a kter realizuje vzdïl vacì spoleënost Santia. Jeho cìlem je pomoci ûen m v tomto vïku postavit se na vlastnì nohy a najìt novè pracovnì uplatnïnì. SpoleËnost Santia v m nabìdne t m specialist, kte Ì v m poskytnou ökolenì uöitè na mìru, dodajì v m sebevïdomì a nauëì v s, vöe co pot ebujete k nalezenì novèho uplatnïnì ñ aù uû z hlediska administrativnìho a pr vnìho, tak z hlediska rozvoje vaöì osobnosti. NenÌ t eba se niëeho ob vat: v r mci projektu si m ûete bezplatnï vyzkouöet, jak se rozjìûdì podnik nì a zdarma vyuûìvat takè sdìlenè kancel e. Pokud nechcete podnikat, pom ûeme v m, lèpe se zorientovat v sobï sam ch a objevit novè pracovnì moûnosti. Nev hejte tedy a vyuûijte jedineënè p Ìleûitosti, kter se v m nabìzì. ZaËnÏte svou situaci beze strachu a bez ohledu na sv j vïk mïnit. Postavit se na vlastnì nohy p ece stojì za to! Informujte se a p idejte se k n m. Realizovat budeme dva poslednì bïhy. TÏöÌme se na v s! KontaktnÌ osobou je: Mgr. Ivana Matouökov, telefon: , web: 10 d vod, proë by mïl zamïstnavatel zamïstnat ûenu nad 50 let ñ m spoustu zkuöenostì ñ je rozv ûn, nenì zbrkl ñ nemusì se starat o malè dïti ñ vì, co chce ñ je spolehliv, solidnì ñ co neumì na poëìtaëi, to jì douëì vnouëata ñ je to loaj lnì zamïstnankynï, vdïën za p Ìleûitost ñ bude se vïnovat pr ci a ne lovu ûenicha ñ jen tak ji nïco nep ekvapì/nevyvede z mìry ñ zn lidi/je dobr psycholoûka, vì, jak k lidem p istupovat 10 d vod, proë by ûena nad pades t mïla zaëìt podnikat ñ uû nikdy jì nebude rozkazovat fracek ve vïku jejìho syna ñ bude sobïstaën ñ m ûe si organizovat sv j Ëas podle sebe ñ vyûaduje to aktivitu a p em ölenì, ËÌmû se ml dne ñ pozn spoustu nov ch lidì ñ stojì to urëitï za pokus, lepöì neû b t na podpo e a dost vat po d odmìtavè dopisy ñ moûn se zajistì na st Ì ñ bude mìt ËÌm se zabavit, kdyû uû dïti vylètly z hnìzda ñ je to p Ìleûitost modernï se oblèknout a zajìt si ke kade nici ñ je to nov zaë tek, kter m jen ve sv ch rukou Brněnský gymnasta, sokol a trojnásobný mistr světa Jan Gajdoš v Síni slávy města Brna P ed Ëasem jsem psala ve VinohradskÈm informu seri l na pokraëov nì o ûivotnìm p ÌbÏhu gymnasty Jana Gajdoöe (1903ñ1945), ûidenickèho rod - ka, v znamnèho brnïnskèho sokola, kter byl v obdobì mezi svïtov mi v lkami muûn m vzorem spoustï mlad ch sportovc. ZÌskal z 54 velk ch sokolsk ch dom cìch a mezin rodnìch z vod 18 zlat ch medailì, 17 st Ìbrn ch a 11 bronzov ch. Byl p ebornìkem AmerickÈ obce sokolskè, SlovanskÈho sokolstva a t ikr t p ebornìkem»os. NejvÏtöÌ spïch ñ absolutnì vìtïz ñ 3 zlatè medaile na MistrovstvÌ svïta Praha 1938, a takè dvojn sobn olympionik. ProfesÌ st edoökolsk profesor, ale i cviëitel, odboj v dobï druhè svïtovè v lky, kter poloûil ûivot v d sledku pobytu ve t ech faöistick ch k znicìch. P edevöìm vöak v born, skromn a oblìben ËlovÏk, kterèho mïla r da spousta kamar d. 12. prosince 2013 se konalo ve slavnostnï vyzdobenèm hlavnìm s lu hotelu VoronÏû slavnostnì vyhl öenì nejlepöìch sportovc mïsta Brna pro rok 2013 v devìti kategoriìch za Ëasti brnïnskèho prim tora. V kategorii ÑSportovnÌ sìú sl vy mïsta Brna 2013ì byl jako jeden ze t Ì vyznamenan Jan Gajdoö, in memoriam. VeËerem prov zel laskav m slovem a profesnï velmi zdatnï zn m sportovnì moder tor ätïp n äkorpil. OcenÏnÌ nejlepöì brnïnötì sportovci se dovedli prosadit na ËeskÈ, evropskè i svïtovè scènï a sv mi v kony p ispïli mimo jinè i k propagaci naöeho mïsta. Po adì nejlepöìch sportovc mïsta Brna urëila ÑAkademie brnïnskèho sportuì, kter se skl d z brnïnsk ch sportovnìch novin, vöech Ëlen ÑSportovnÌ sìnï sl vyì a v znamn ch sportovnìch osobnostì (nap. VÏra R ûiëkov, ZdenÏk R ûiëka, brat i PospÌöilovÈ, Ji Ì Daler, sestry Machatovy a dalöì). Po mnoha letech, po mrtì v roce 1945, byl Jan Gajdoö pr vem ocenïn vrcholn mi brnïnsk mi sportovnìmi p edstaviteli, coû mu nespornï n leûì, i kdyû on s m ve svè skromnosti si na takov vyznamen nì nepotrpïl. I proto si ho jeho kamar di tak v ûili a mïli ho r di. Obs hlou dokument rnì monografii o ûivotï Jana Gajdoöe, doplnïnou mnoha fotografiemi a dokumenty, je moûno zakoupit pomocì u: ivana. Mgr. Ivana Gajdoöov 23. reprezentační ples městské části Brno-Vinohrady DÏkujeme vöem sponzor m za dary, kterè vïnovali do slosovacì soutïûe. PhDr. Ji Ì»ejka ñ starosta M» Brno-Vinohrady äimek 96, spoleënost s.r.o. ËetnictvÌ Hub Ëek, s.r.o. Jana BuËÌkov ñ Generali Pojiöùovna a.s. Jana Slov Ëkov ñ kade nictvì ZO TOP O9 Brno-Vinohrady ZO KS»M Brno-Vinohrady ZO»SSD Brno-Vinohrady Milan»ernock LubomÌr Mizera ñ kvïtin stvì Akce se konala pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady, PhDr. Ji Ìho»ejky, kter p ednesl vodnì eë. Ples zaëal tradiënï p edtanëenìm v pod nì senior taneënì ökoly DANZA. PotÈ vystoupila taneënì skupina Carola Brno, kter uk zala naöim host m country tance. K tanci a poslechu hr la hudebnì skupina PANORAMA BAND. V pr bïhu plesu ochutnali hostè vzorky moravsk ch vìn a potè se konala soutïû v pozn v nì v nì. Pavel Machala ñ restaurace Teniska Stanislav Pe ina ñ VinotÈka, JÌrova 8, LÌöeÚ Hoöek Motor a.s. Marta Weissov ñ papìrnictvì Cukr rna u Losa Tisk rna Settronic Ing. Iveta Spoustov Autocentrum K.E.I. Brno-Vinohrady Hana Sokol ov Bc. Simona KuËerov TJ Vinohrady Brno 4

5 Lékárna Vinohrady +$ ' (. K %1 1 ($L A$ JJ 5D FANDÍME S VÁMI! " "#!!! $ %. / -, / - * #, 2. # - #( " #$ % ' $ N ; - - * 65 & ' ( $ )* + & ; =$ <%=. (< - B - ) = B = $. B < =$ ' ) 1 * #( 1 ) ( -< = )$. % )- F O:=$ -.F?< 1 = 1 :) %) $= - :.)$ ),/ - ' ( 0F 4B $)$ : $(< ),6" - F & 1 =$ +.= :? I$= % M # *-. ' #.F ) - +.=,-.F *1.=$ 8 % #.5 P -*. (< '.1. :)..(<F - & ) * ' )$ ) % ' )$ = $ *F (1 * 5. =.=$ 1 - ' :* :$ ' :* =B $)$ 1 5 P'<$$ ( 1F 9" * 0 :;442< 0 -, 5 77 & " ' " ( Balíčky služeb šité na míru *!&!*ƫ,.+ƫ/,+.0+2* ƫ* Æ!*!ċ NETBOX Televize + NETBOX Internet AŽ 117 TV PROGRAMŮ, SPOLEHLIVÝ INTERNET e et uj eb MĚSÍČNĚ đƫ)+ö*+/0ƫ6 /0 2%0ƫ lö ƫ,.+#. ) đƫ,1æ0l* ƫ,À!*+/1ƫ+ ƫ6 ^80'1 đƫ2.8!* ƫ/'+*^!*ì $ƫ,+À âƫ öƫ+ƫćƫ$+ %*ƫ6,l0! "#%#,-. /,-. 0 1$ 1,-. 0 2$ *,-. + / $. 9 4 : * 97 ;. 99,-. + < 1*,-.,$)= ' ( ) * +, ( +$ ' (. ;.1,-. >$ )%= A ($, ) $,-. % '%( B + ) -< 7D A ($ 5 +$ + E ($ '%( : -.=F,-. G ), =I 0 $ $ -< 4 : * JJJ6 & :. tø 499 KČ* S NETBOX TV Vám žádný gól neuteče: ) * " &! % & +,$. # (! " & &$ po cena od *Kampaňové ceny NETBOX Balíček platí do pro nové zákazníky při uzavření smlouvy na 12 nebo 24 měsíců. Více na Objednávejte na telefonu nebo na Tiskárna SETTRONIC Ë jen pár de sítek nebo stovek %XEHQtþNRYD %UQR EDUHYQ¾FK OHW Nİ" sk i t u tel. ý n Ë VDPROHSN\ SRKOH GQLFH YL]LWN\ " r e v t nì n á v r h b a vèe o o Ë MHQ QÜNROLN GH V WHN SODN Wİ p l n i c ké h mail: af r LQIR#VHWWURQLF F] DĹ GR IRUP WX $ " g Kadeřnictví J. Šlesová MUDr. Ondřej RÁČEK zubní lékař DÁMSKÉ PÁNSKÉ DĚTSKÉ registruje pacienty všech pojišťoven, Velkopavlovická 25 (radnice ÚMČ Vinohrady) Mikulovská 6 (nad Billou). Tel Otevřeno: po pá dámské 6 19, pánské 8 19 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Telefon: st, čt, pá * po, út Hled m ke koupi byt na Vinohradech. Tel: PODLAH ÿsk PR CE, plovoucì podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokl dka a renovace parket. Tel.: , VymÏnÌm OB 1+0, II. p. za stejn nebo 1+1, p Ìz. ev. posch. + v tah. Tel VymÏnÌm 3+1 OB Vinohrady za menöì OB nebo DB s moûnostì odprodeje do OV. Tel.: Pronajmu gar û na ulici VÏstonick. Tel Malíř pokojů, natěrač: Zahradníček. Tel Prod m byt OV 2+kk s terasou na ul. MutÏnick, tel KoupÌm byt 2+KK na Vinohradech. Nejsem RK. Tel ŽALUZIE, OPRAVY + VÝMĚNY. Sítě a dveře proti hmyzu. tel , KADEŘNICTVÍ VLASOVÉ LÁZNĚ Valtická15 5 Uzávěrka příspěvků a inzerce do březnového čísla:

6 ÚNOR V DOMEČKU NAäE AKTIVITY PRO NEJMENäÕ V DomeËku cviëìme s dïtmi od p l roku V dopolednìch hodin ch pat Ì jiû pravidelnï prostory DomeËku tïm nejmladöìm v doprovodu rodië a prarodië. Aù uû jde o cviëenì nebo v tvarnè Ëinnosti, do vöech se m ûete zapojit kdykoliv bïhem roku, neboù se zde platì kaûd hodina zvl öù. Nepropad v m û dnè p edplatnè, ani nenì t eba se p edem hl sit. Tento systèm se n m dlouh mi lèty osvïdëil a maminky s mal mi dïtmi si ho pochvalujì. Pokud jste jeötï naöe aktivity nevyzkouöeli, zveme v s k jejich n vötïvï. Ve Ëtvrtek od hodin chodì cviëit kojenci od p l roku vïku. ObjevujÌ svït p i cviëenì s pad kem, na velk ch mìëìch a s dalöìmi pom ckami, uûìvajì si s maminkou Ìkadla a pìsniëky. Pro vïkovou skupinu 1 aû 2 roky je tu cviëenì s batolaty ve Ëtvrtek v V ter probìh cviëenì rodië a dïtì od 9.00 ve vïku 1,5 aû 2 roky a od vïk 2 aû 3 roky. BÏhem 60 minut se vyst Ìd spoleën Ë st s Ìkadly a pìsniëkami, cviëenì obratnosti na n adì a chvilka klidu s hraëkami. Pokud m te dìtï staröì dvou let a chcete se v tvarnï vydov dït, p ijôte do Pastelky. V pondïlì v 9.00 nebo ve Ëtvrtek v 9.15 v s v tèto hodince vûdy Ëek poh dka s loutkami a potom rozmanitè v tvarnè techniky. Vöe je p ipravenè tak, aby dvojice rodië a dìtï spoleënï vytvo ila neopakovatelnè v tvarnè dìlo. D le je v pondïlì mezi 10.ñ12. hodinou otev en herna, kde si za symbolick poplatek 20 KË m ûete p ijìt popovìdat s ostatnìmi maminkami a nechat dïti vydov dït na houpaëk ch, klouzaëce a s hraëkami. KlubÌËko je dopolednì klub pro dïti od 2 let, kter se otvìr kaûdou st edu v P ipraveny jsou rozmanitè spoleënè Ëinnosti, cviëenì, v tvarka, poh dka a dalöì. DÏti si zvykajì na spoleënost ostatnìch dïtì a na autoritu cizì osoby. KlubÌËko konëì v 11.30, cena je 150 KË a je pot eba se p edem nahl sit. VOLN MÕSTA V KROUéCÕCH Z klady kresby V noru zaëne II. pololetì kurzu kresby pro dïti od 10 let, ve kterèm se spoleënï seznamujeme s r zn mi technikami kresby a malby. VyzkouöÌme si nap. pr ci s tuöì, pastelem, akvarelov mi barvami a dalöì. TakÈ se budeme kromï studiì p edmït vïnovat i portrètu nebo postavï a za hezkèho poëasì p jdeme kreslit ven. Pokud v s n plú kurzu zaujala, p ijôte se k n m podìvat v ter v hodin. Duha V tvarn krouûek pro dïti od 4 let, ve kterèm se hravou formou nauëìme pracovat s papìrem, barvami a keramickou hlìnou. Vûdy v pondïlì od do 18 hodin. TaneËnÌ rytmika Hled me malè taneënice! R di bychom rozöì ili ady p edökolnìch dïtì, kterè se r dy h bou, chtïjì se nauëit vnìmat rytmus a spojit vnìm nì hudby s pohybem tïla. PouûÌv me r znè n ËinÌ, cviëìme tèû z klady gymnastiky. Kaûd Ëtvrtek v DomeËku od hodin. Informace o akcích Senior klubu NovoroËnÌ psanì jsem ukonëil podïkov nìm lektor m i vöem ostatnìm, podìlejìcìm se na organizov nì naöich ËinnostÌ. Z prosincov ch akcì p ipomìn m blahop nì jubilant m, pokraëov nì Dr. äuberta o historii moravsk ch hrad a p ipomenutì v noënìch zvyk i koled na p edv noënìm posezenì u punëe a cukrovì. PoprvÈ v historii klubu jsme pak spoleënï oslavili i poslednì den roku u slavnostnï a bohatï prost enèho stolu, p ipìjeli si bublinkov m ÑLambruscemì a dob e se bavili za doprovodu harmoniky Milana VaÚury ñ litovat mohou pouze ti, kte Ì nep iöli Ëi p ijìt nemohli (bylo to z bavnïjöì neû veëernì program v televizi). Rok 2014 v klubu symbolicky zah jil Ing.»apek p edn ökou o p ÌrodÏ JihoafrickÈ republiky ñ p ÌrodopisnÈ p edn öky aktivnìch cestovatel a vïdeck ch pracovnìk jsou v znamnou Ë stì naöeho programu a zajìmavï komentovanè fotografie n s tentokr t p enesly do tepla k protinoûc m. V tèto souvislosti r d zvu z jemce na norovè povìd nì RNDr. Ruska o perl ch Indie, spojenè i s uk zkou oblèk nì a noöenì s rì, zprost edkovanè jeho p vabnou partnerkou ñ p Ìleûitost vyzkouöet si s rì dostanou i odv ûnè Ëastnice uk zky... J Na prvnì p edn öku jsme nav zali p ivìt nìm a pohoötïnìm t Ì kr l, coû symbolicky potvrzuje, ûe se v klubu jenom pasivnï neposlouch, ale ûe v nïm probìhajì i akce s aktivnìm podìlem p Ìtomn ch ñ v danèm p ÌpadÏ byli p ÌtomnÌ mj. pouëeni nejen o p vodnìm, ale i aktu lnìm v znamu zkratky K+M+B (ÑB h ûehnej domuì, nynì ÑklÌËe+mobil+br leì coby n povïda pro kontrolu osobnìho vybavenì p i odchodu z bytu, t kajìcì se nejen senior ). Na loúskè p edn öky nav zali PhDr.»ejka p iblìûenìm ûivota druhè manûelky P emysla Otakara II. Kunhuty UherskÈ, matky budoucìho kr le V clava II., a Eliöka Vackov p iblìûenìm zajìmavostì severnìch»ech a Mladoboleslavska. Na z vïr uû jen struënï dobrè zpr vy ñ na prvnì letoönì cviëenì senior 6. ledna p iölo rekordnìch 46 cviëenc. SbÏr dioptrick ch br lì V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, pohlavì a z jm jste vìt ni dennï v malè klubovnï od v p ÌzemÌ Bzeneck 21. KromÏ toho v s zveme k Ëasti na akcìch ve velkè klubovnï (zaë tky v 15.00, otev ena od 14.30) ñ viz program nìûe. KaûdÈ pondïlì v dobï 14.00ñ15.30 probìh cviëenì pro seniory ve SpoleËenskÈm s le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötï) za ÌzenÌ Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte J. Kaûd p tek (mimo ökolnìch pr zdnin) v dobï 14.00ñ16.00 bïûì kurz PC pro seniory (i za- Ë teënìky) v Zä MutÏnick ñ Ëast i konzultace zdarma J ñ TER PROJEVY DEMENCE, JEJÕ PREVENCE A ZPOMALOV NÕ, Mgr. Ing. E. Vondr Ëkov ñ»tvrtek KDE SE TISKNOU PENÕZE, Mgr. H. éaludov SENIOR KLUB V ÚNORU na sbïrn ch mìstech v lèk rnï P lava a v ordinaci MUDr. KoËÌho pokraëuje ñ k odesl nì oblastnì charitï v UherskÈm Hradiöti je p ipraven dalöì balìëek. BÏûÌ i p teënì PC kurz v Zä MutÏnick (od 14.00) a takè blahop nì jubilant m 16. ledna probïhlo Ñjako obvykleì, p estoûe poprvè po letech nemohli b t jubilujìcì obyvatelè sìdliötï jmenovitï zv ni prost ednictvìm M», neboù to znemoûnila nïkter ustanovenì z kon, platn od zaë tku roku 2014 (viz informace starosty v Informu) ñ p esto mezi n s nïkte Ì lednovì oslavenci p iöli, pobavili se, a my vï Ìme, ûe k n m a s n mi p ijdou oslavit svè narozeniny v jednotliv ch mïsìcìch i dalöì jubilanti a p ispïjì tak k zachov nì letitè tradice... J V noru se uû takè u n s m ûete p ihl sit na prvnì letoönì z jezd do vinnèho sklìpku v Nechorech (27. b ezna) a p ijôte se mj. takè sezn mit s ËinnostÌ St tnì tisk rny cenin (6. 2.) ñ urëitï se nïco novèho dozvìte a budete-li spïönì v odpovïdìch, nïco i vyhrajete. J DalöÌ informace a fotografie z Ëinnosti Senior klubu najdete na webovè str nce www. vinohrady.brno.cz/senior-klub nebo jeötï lèpe ñ p Ìmo u n s v klubu (viz program). Ing. LudÏk HodboÔ tel.: ledna se uskuteënila v Senior klubu oslav lednov ch vinohradsk ch jubilant. Na snìmku starosta PhDr. Ji Ì»ejka blahop eje jubilantovi Leopoldu äelingerovi ñ TER KR SY NAäÕ VLASTI (pokraëov nì, s promìt nìm), E. Vackov ñ»tvrtek MANéELKY»ESK CH PANOVNÕKŸ (pokraëov nì cyklu), PhDr. J.»ejka ñ TER PÿÕBÃHY éiv PÿÕRODY (povìd nì s promìt nìm), J. Pt Ëek ñ»tvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V NORU Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ TER PERLY INDIE ñ ZLAT TROJ HELNÕK (s bonusem ñ Jak se oblèk s rì) RNDr. T. Rusek, V. Gaz rkov ñ»tvrtek MORAVSK HRADY (Olomouc, Pernötejn, Plumlov), Dr. L. äubert MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 14. nora Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m 116 PROSINEC 2014 LEDEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, pozvolna, pomalu a vï Ìm, ûe tiöe, plyne n m vöem Ëas adventnì. V jeho z vïru, jako kaûd rok, s pln m d stojenstvìm, slavnostnï vöak neok zale

Více

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava 124 ŘÍJEN 2015 Akce na Vinohradech 28. 9. 2015: v r mci dne Vinohrad probïhne ve SpoleËenskÈm s le na P lavskèm n mïstì 15, Brno-Vinohrady koncert pïveckèho sboru Blahoslava Hajnce. V Ëase od 15.00 do

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera 85 BŘEZEN 2012 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v polovinï letoönìho nora, v mraziv des t den onoho mïsìce, dorazila do naöì obce zajìmav a sv m zp sobem takè tak trochu vz cn, byù jen t ÌËlenn n vötïva.

Více

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří 60 PROSINEC 2009 Vinohrady získaly vánoční dárek V tïchto dnech jsou to p ibliûnï dva roky, kdy jsem od ednìk Magistr tu mïsta Brna zìskal informaci o tom, ûe Vinohrady jsou poslednì mïstskou Ë stì, kter

Více

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava 82 PROSINEC 2011 Vinohradské vinné trhy V p tek 2. prosince 2011 budou v prostor ch SpoleËenskÈho s lu KVIC, nad Albertem P lavskè n mïstì 15, prod vat svè v robky vina i ze Str ûnice, Bzence, Mikulova,

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m VzpomÌnka na lèto na Vinohradech. 115 PROSINEC 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, letoönì podzimnì volebnì gaudium se koneënï i na Vinohradech doklop talo ke svèmu oëek vanèmu z vïru. Po obecnìch volb

Více

Listopad na Vinohradech

Listopad na Vinohradech 125 LISTOPAD 2015 Listopad na Vinohradech Zveme v s v sobotu 7. 11. 2015 od 9.00 do 14.00 hodin na VINOHRADSK TRHY. Vydl ûdïn plocha p ed radnicì (ze strany parku), Velkopavlovick 25, Brno-Vinohrady. Je

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlìûeëe Internet Explorer

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

PROSINEC 2010 LEDEN 2011

PROSINEC 2010 LEDEN 2011 72 PROSINEC 2010 LEDEN 2011 Jsou tu Vánoce Zdeněk H.Kučera Příroda oblékla bílý šat, krajem zní opět zvonky saní, nebeská pošta přijímá zas pro Ježíška tisíce přání. Po štědrovečerní večeři se vánoční

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu 28 LEDEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, vï Ìm, ûe jsme vöichni letoönì adventnì Ëas a v noënì sv tky proûili vnit nï vyrovnanì, v klidnè a mìrnè n ladï, ûe jsme udïlali radost naöim blìzk m a ûe

Více

ŠKOLNÍ PEKÁRNA. - pečení a zdobení tradičních medových perníčků - pečení velikonočních mazanců

ŠKOLNÍ PEKÁRNA. - pečení a zdobení tradičních medových perníčků - pečení velikonočních mazanců I. Priclová Kuchyňka ŠKOLNÍ PEKÁRNA - pečení a zdobení tradičních medových perníčků - pečení velikonočních mazanců ČÁST PERNÍKŮ BUDE URČENA K PRODEJI V PŘEDSÁLÍ DIVADLA PŘED ŠKOLNÍ AKADEMIÍ, ČÁST BUDOU

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

Vinohradsk kronika PODÃKOV NÕ BŘEZEN 2007

Vinohradsk kronika PODÃKOV NÕ BŘEZEN 2007 30 BŘEZEN 2007 V ûenì spoluobëanè, podobnï jako vïtöina z n s, i j p i cestov nì do centra mïsta Brna za n kupem Ëi pracovnìmi povinnostmi, vyuûìv m prost edky hromadnè mïstskè dopravy. JezdÌm tedy trolejbusem

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost 59 LISTOPAD 2009 28. výročí Dne Vinohrad V pondïlì 28. z Ì se p ed SpoleËensk m s lem na n mïstìëku u poöty uskuteënila akce na poëest 28. v roëì zah jenì v stavby naöeho domova ñ Vinohrad. Akce se uskuteënila

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

Mladé kapely aneb Vinohradsk Woodstock 2015 na obzoru

Mladé kapely aneb Vinohradsk Woodstock 2015 na obzoru 121 ČERVEN 2015 DruhÈho kvïtna navötìvil Vinohrady premièr Bohuslav Sobotka. P ijel na tradiënì Vinohradskou v stavu vìn. V naöì obci pobyl vïënï zanepr zdnïn p edseda vl dy»eskè republiky p es Ëty i hodiny.

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA 4 MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA Vinohrady se opït skvïle bavily äanci d unik tnì chr nïn dìlna Unik tnì chr nïnou dìlnu tzv. dohledovèho centra datov ch sìtì spoleënosti Netbox ofici lnï otev eli

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor Dům dětí a mládeže Oslavany pořádá letní tábor Místo : Westernové městečko Šiklův mlýn Ubytování : stany s podsadou, zděná jídelna a sociální zařízení Strava : 5x denně + celodenní pitný režim Cena : 2950,-

Více

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010 65 KVĚTEN 2010 Jak se změnily Vinohrady V minulèm Informu jsem popisoval jak se za uplynulè Ëty i roky zmïnily Vinohrady v bytovè oblasti. Dnes bych chtïl ve v Ëtu zmïn pokraëovat a chtïl bych se zamï

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol?

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol? V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 10 DUBEN 2005 v kvïtnu letoönìho roku uplyne jiû öedes t let od ukonëenì nejstraönïjöìho v leënèho konfliktu v dïjin ch lidstva. Vstoupil do dïjin pod oznaëenìm Druh svïtov

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

Na Vinohradech se opět koštovalo

Na Vinohradech se opět koštovalo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 8. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

Vánoce Jaroslav Vrchlický

Vánoce Jaroslav Vrchlický SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. ledna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady.

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. 29 ÚNOR 2007 V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. ZajÌmalo by n s, jakè pohledy v rozvoji naöì mïstskè Ë sti m ûeme oëek vat. Ptali jsme se starosty obce PhDr.

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011

Rukodělná činnost. příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu. Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Rukodělná činnost příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí

Více

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. nora v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny senioři na téma Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 projekt Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových

Více

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Stopy Ëasu (redakce) 126 PROSINEC 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto chvìlìch vöichni proûìv me p edv noënì Ëas. VÏtöina z n s se plnï v tïchto dnech snaûì vûìt do n lady Ëi atmosfèry onè p

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlížeče Internet Explorer

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA 7 VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto dnech spoleënï stojìme na konci ËtvrtÈho roku t etìho tisìciletì a nïkte Ì se z jmem, nïkte Ì v obav

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Stáří... 3 Hledáme dobrovolníky... 5 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2009...

Více

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4)

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 11. Ìjna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

BØEZEN 2006. Plesovou sezûnu na Vinohradech v p tek 17. nora zah jil starosta m. Ë. Ji Ì»ejka. budovy radnice).

BØEZEN 2006. Plesovou sezûnu na Vinohradech v p tek 17. nora zah jil starosta m. Ë. Ji Ì»ejka. budovy radnice). 19 BØEZEN 2006 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, letoönì, p ev ûnï tuh, nevyzpytateln a dlouho vl dnoucì zima vnesla a jeötï z ejmï chvìli bude p in öet mnoho problèm do naöeho vöednìho vinohradskèho ûivota.

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2010 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2010 SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Více

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. b ezna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Vánoční. Zas nast v Svat noc, velebnï zvony zvonì, do slavnostnì veëe e jenom chvìle poslednì.

Vánoční. Zas nast v Svat noc, velebnï zvony zvonì, do slavnostnì veëe e jenom chvìle poslednì. 93 PROSINEC 2012 Vánoční Zas nast v Svat noc, velebnï zvony zvonì, do slavnostnì veëe e jenom chvìle poslednì. A na stïnï bl sk se pr vï pras tko zlatè, jiû rodì se v BetlÈmÏ malè dïù tko SvatÈ. Pak maminka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 33 ČERVEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jistï se tèmï vöichni shodneme, ûe letoönì p ljubilejnì vinohradsk koöt vìn i p es nep Ìliö dob e provedenou anonci navötìvil (oproti p edch zejìcìm roënìk

Více

15 ØÍJEN LISTOPAD 2005

15 ØÍJEN LISTOPAD 2005 15 ØÍJEN LISTOPAD 2005 V ûenì spoluobëanè, s potïöenìm se na V s v dneönìm vodnìku naöeho vinohradskèho periodika obracìm, abych V m podal sdïlenì o dvou d leûit ch ud lostech, jeû se odehr ly v pr bïhu

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Poděkování za významnou práci LISTOPAD 2008. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

Poděkování za významnou práci LISTOPAD 2008. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 48 LISTOPAD 2008 é ci EvropskÈ z kladnì ökoly a mate skè ökoly Brno se na konci z Ì z Ëastnili celorepublikovè dopravnï preventivnì akce JezdÌme s smïvem. SpoleËnÏ s dopravnìmi policisty dohlìûeli v okolì

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH» st normativnì ñ ñ Protokol mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov

Více

Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka

Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka Datum: 17.května 2008 Místo: Sociální centrum denních aktivit Iskérka, 1.máje 864, 756 61 Rožnov p.r. Čas: 18.00 20.30 hod. Přítomni: B. Mikolajková,

Více

JARNÍ ŠKOLA NSZM 2005 METODIKA NSZM PODKLADOVÝ MATERIÁL

JARNÍ ŠKOLA NSZM 2005 METODIKA NSZM PODKLADOVÝ MATERIÁL JARNÍ ŠKOLA NSZM 2005 METODIKA NSZM PODKLADOVÝ MATERIÁL POPIS místního/regionálního systému realizace Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Organizační zázemí zodpovědné osoby a pracovníci PZM a MA21;

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. LISTOPAD 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. LISTOPAD 2004 ZDARMA 5 MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. LISTOPAD 2004 ZDARMA Richard Svoboda je nov m brnïnsk m prim torem Nov m brnïnsk m prim torem je PhDr. Richard Svoboda, zvolen do mïstskèho zastupitelstva za ObËanskou demokratickou

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené,

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Informační leták 2015 2016 Škola Jaroslava Ježka Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Loretánská 19 Praha 1 118 00 www.skolajj.cz email: info@skolajj.cz

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

Seznámení s výsledky ankety Zjišťování potřeb města Bruntál

Seznámení s výsledky ankety Zjišťování potřeb města Bruntál Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením realizované v rámci projektu Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008 DATUM KONÁNÍ:

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Rozšíření kapacity nízkoprahového centra Kamarád Žadatel : Statuární město Děčín

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích ředitel školy: vedoucí vychovatelka: Mgr. Jaroslav Lohynský Dagmar Ciráková Charakteristika, umístění,

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Cesta do Knjaûevce a zpït za Ëty i dny a nïkolik minut

Cesta do Knjaûevce a zpït za Ëty i dny a nïkolik minut 38 PROSINEC 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, adventnì Ëas, kter m pr vï vöichni proch zìme, je dobou klidu, ticha, vnit nìho mìru a oëek v nì. VÏtöina z n s naplúuje onen Ëas kromï bïûn ch pracovnìch

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) I. Základní údaje o občanském skružení... 3 II. Pracovníci sdružení... 4 III. Vznik, poslání a cílová skupina... 4 IV.

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail. KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.com Výro ní zpráva 2010 Základní údaje Název organizace: K i ovatka,

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R pod.mk R E 18579 Nahlédnutí do matriky K 31.12.2014 bylo v obci p ihlášeno k trvalému pobytu 1113 obyvatel. Muž bylo 548 a žen 565. Z obce

Více

Výroční zpráva pro rok 2011

Výroční zpráva pro rok 2011 Výroční zpráva pro rok 2011 Domov sv.anežky Velký Újezd č. 7 675 32 Třebelovice 1 Obsah: 1. Představení společnosti. 3 1.1. Identifikační údaje.. 3 1.2. Identifikační údaje zřizovatele.. 3 1.3. Správní

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity I/2-4/28 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

XV. Všesokolský slet 2012 - vyvrcholení oslav 150. výročí založení Sokola

XV. Všesokolský slet 2012 - vyvrcholení oslav 150. výročí založení Sokola XV. Všesokolský slet 2012 - vyvrcholení oslav 150. výročí založení Sokola 30. června 2012 se sokolové slétli do Prahy na XV. Všesokolský slet. 1. července se od 10 hodin konal sletový průvod Prahou z Václavského

Více

28. září DEN VINOHRAD

28. září DEN VINOHRAD 90 ZÁŘÍ 2012 28. září DEN VINOHRAD Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce Mandolínový orchestr Moravan Hudební škola Yamaha 14.00 17.00 hod. zábavné odpoledne Společenský sál Pálavské náměstí 15 (vedle Alberta)

Více