PROSINEC 2013 LEDEN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSINEC 2013 LEDEN 2014"

Transkript

1 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme a hodnotìme proûit odch - zejìcì rok. Co dobrèho p inesl, ËÌm nedobr m potr pil. Vöichni jsme jistï okusili z obou poh r. Mne osobnï v uplynulèm roce trpce zas hl odchod blìzk ch lidì. Velmi se mne takè dotklo k cenì mohutnèho topolu bìlèho na samèm sklonku roku. MnozÌ jste jej znali. St l osamïle o to vöak d stojnïji u bìlèho parkovacìho domu na éaroöickè ulici, blìzko l vky.»nïl ok zale nad svè okolì a n dhernï se vyjìmal v prostoru. Byl vöak podle posudku dendrologa sv m zdravotnìm stavem jiû na hranici Ëi troöku za hranicì bezpeënosti. NavÌc jeho poloha tïsnï nad ruönou vinohradskou komunikacì byla trvale potenci lnìm nebezpeëìm pro proch zejìcì lidi i projìûdïjìcì automobily. Pok cet jej bylo tedy, bohuûel, nutnostì. S tïûk m srdcem jsem se s tìm smì il. SouËasnÏ jsem se vöak zasadil o to, aby za poraûen strom bylo vysazeno pït mlad ch strom v lokalitï severnì Ë sti Vinohrad p i oplocenèm h iöti mezi ulicemi VlËnovskou a Blatnickou. TÏchto pït stromk, v budoucnu strom, p edstavuje po mèm soudu d stojnè pokraëovatele onoho kr snèho topolu bìlèho, padlèho na Vinohradech v polovinï prosince roku A co mne v loúskèm roce velmi potïöilo? Radostn ch okamûik bylo samoz ejmï vìce. Velkou radost jsem mïl z p na, kter dlouhou dobu venëil svèho pejska (vïtöìho vzr stu) hned za domem a exkrementy po nïm neuklìzel. Vznikal tam tak docela ÑsolidnÌì psì z chod. Upozornil jsem jej na jeho nevhodnè a sv m zp sobem nebezpeënè poëìn nì. Nikam to nevedlo. Tak jsem se zaëal domlouvat s mïstskou policiì na moûnèm ÑsilovÈmì eöenì. Nebylo to vöak nutnè. Jednoho (pïknèho) dne jsem z d li spat il onoho muûe, jak jìm exkrementy do s Ëku a uklìzì je pat iën m zp sobem. NevidÏl mne, konal tak s m od sebe. Od tè doby pokaûdè, kdyû jsem mïl moûnost se s nìm potkat, po svèm psu jaksepat Ì uklidil. A to mi v loúskèm roce uëinilo znaënou radost. V ûenì VinohraÔanÈ, louëìme se s odch zejìcìm rokem a vìt me, mnozì radostnï, rok nastupujìcì. Bude pro n s spïön, nepotkajì n s v jeho pr bïhu nep Ìjemnosti, proûijeme jej ve zdravì? Takto a nïjak podobnï se snad vöichni pt me ve svèm nitru sami sebe. To, jak onen nov rok bude, zë sti z leûì na n s samotn ch, na naöich krocìch, na naöich Ëinech, na naöich rozhodnutìch i na naöem chov nì ke svèmu okolì, bliûöìmu i vzd lenïjöìmu. Zkr tka, znaënou a podstatnou adu vïcì a jev ovlivúujìcìch n ö ûivot m me ve sv ch rukou. Jsou pak ud losti, pochody Ëi situace, kterè zkr tka a dob e p Ìmo a bezprost ednï neovlivnìme, byù bychom o to usilovali sebevìc. M m na mysli p edevöìm neblahè a dramatickè p ÌrodnÌ jevy, kterè se ûivotnìch cest mnoha lidì obëas dot kajì a mohou se podle nïkter ch prognûz dot kat v budoucnu ËastÏji, pokud my, lidè, nezmïnìme p Ìstup k prost edì, v nïmû ûijeme. Naöe ûivotnì putov nì nepochybnï citelnï ovlivúuje takè poëìn nì a rozhodov nì p ich zejìcì z tak zvan ch ÑvyööÌch mìstì. Ti, kte Ì sedì na tïch ÑvyööÌch mìstechì ñ politici, vedoucì a editelè vöech moûn ch institucì, ad, podnik..., kterè oznaëujeme jako Ñoniì, Ëasto zasahujì do naöich ûivot. TÏmto vliv m m ûeme do urëitè mìry Ëelit. Je Ëasto i na n s, zda tito lidè nebo skupiny tïchto lidì (zkr tka strany Ëi r zn hnutì) ona b jn ÑvyööÌ mìstaì obsadì. Zde m ûe pomoci jasn p edstava kaûdèho z n s o tom, jak chceme budoucì v voj a co od nïj oëek v me a takè kdo z lidì (stran Ëi hnutì) uch zejìcìch se o naöi p ÌzeÚ reprezentuje tyto naöe p edstavy. D leûit je rovnïû naöe obëansk rozhodnost. Ta znamen nap Ìklad i to, ûe naöe konkrètnì rozhodnutì uskuteënìme, ÑzhmotnÌmeì, t ebas pr vï ËastÌ na volb ch. St v me se tak lidmi ovlivúujìcìmi n ö vlastnì osud i osud celè spoleënosti. St v me se tak obëany. VÏ Ìm, ûe i v nadch zejìcìm roce 2014 si budeme vìce a vìce uvïdomovat svè postavenì, svou sìlu a takè odpovïdnost hrd ch obëan republiky, hrd ch obëan naöich Vinohrad. P ÌleûitostÌ k demonstraci obëanskèho jedn nì bude v roce 2014 dost. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v ûenì sousedè, dovolte mi, abych V m vöem pop l mnoho spïch, ötïstì a zdravì v roce 2014 a vyslovil nadïji, ûe rok nastupujìcì bude pro kaûdèho z V s rokem p Ìjemn m a spïön m, bez str znì a vad. P eji V m, drazì Vinohra- ÔanÈ, po cel rok pevnè zdravì, jasnou mysl a neutuchajìcì el n. Ji Ì»ejka, starosta SrdeËnÏ v s zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice). Klidné Vánoce a úspìšný nový rok pøeje všem ètenáøùm redakce Informu. Přání lednovým vinohradským jubilantům V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v mïsìci lednu, dovolte mi, abych V m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a p edevöìm jmènem sv m, vöe dobrè k Vaöim narozenin m. MusÌm Ìci, ûe si velmi cenìm Vaöich ûivotnìch krok, ûe se skl - nìm p ed ûivotnìmi osudy vöech V s, a ûe si velmi v ûìm Vaöich Ëin, kterè jste bïhem ûivotnì pouti (pouti ûivotem) pro svè blìzkè a Ëasto i pro n s ostatnì, pro celou spoleënost, vykonali. ObÏtovali jste svou sìlu, energii a mnohdy tèû zdravì generacìm, kterè nastoupily po V s. Pokl dali jste z klady dneöka a budoucìch let. Pat Ì V m za to podïkov nì. P eji V m, drazì lednovì vinohradötì jubilanti, nezdolnè zdravì, dobrou a jasnou mysl, neutuchajìcì ûivotnì optimismus a silnou l sku a klid Vaöim rodin m. Vöechno nejlepöì k jubileìm, kter ch se pr vï v mïsìci lednu doûìv te a pokornè podïkov nì za vöe, co jste pro n s ostatnì v ûivotï vykonali. PhDr. Ji Ì»ejka starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady Vítání dětí do života V sobotu 7. prosince 2013 se konalo ve vinohradskè ob adnì sìni vìt nì dïtì do ûivota. SlavnostnÌm zp sobem bylo panem starostou uvìt no a do pamïtnì knihy Vinohrad zaps no 19 novorozen ch obë nk. Jsou to: Michaela Bellov, Tereza Blechov, Roz lie Burianov, Marek Dobeö, Barbora Duökov, Samuel Hejl, Jind ich HvÏzda, Leont na Jir skov, Philip Jones, Filip Krechler, Tom ö Kuba, Isabella MaleÚ kov, Lucie Smolov, Jakub Martin Soukup, ätïp n Svoboda, Dominik äkar d, Alex äubrt, Jakub Veverka, Luk ö Vytopil. P ejeme jim jeötï jednou hodnï zdravì, ötïstì, l sku a radostnè pozn v nì svïta. Pozvánka na silvestra V ûenì spoluobëanè, zveme v s jiû tradiënï na spoleën p Ìpitek na Nov rok 2014, u font ny p ed radnicì v 0.30 hodin (1. ledna 2014). P eji pïknè sv tky v noënì a na shledanou 1. ledna organiz tor

2 Slavnostní otevření laboratoře V p tek 22. listopadu 2013 byla na Z kladnì ökole MutÏnick 23 slavnostnï otev ena rekonstruovan, a novï vybaven chemick laborato. Tato rekonstrukce byla financov na z projektu OPVK ÑP ÌrodnÌ a technickè vïdy jinakì, reg. Ë.: CZ.1.07/1.1.16/ , tento projekt je spolufinancov n Evropsk m soci lnìm fondem a st tnìm rozpoëtem»eskè republiky. SlavnostnÌho otev enì se z Ëastnili z stupci krajskèho adu JihomoravskÈho kraje, Magistr tu mïsta Brna, mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a dodavatelskè firmy. Po uvìt nì host byli p Ìtomni sezn meni s vybavenìm laborato e, vëetnï nov ch p Ìstroj a za ÌzenÌ. Za novï po ÌzenÈ p Ìstroje m ûeme jmenovat digit lnì v hy s p esnostì 0,1 mg, ph metry, refraktometry na mï enì indexu lomu svïtla u roztok, p ÌpadnÏ obsahu cukru v ovocn ch öù v ch a jinè. Na z vïr ËlenovÈ krouûku Fyzika a chemie hrou ñ û ci 8. a 9. roënìku ñ demonstrovali na pokusech pouûitì tïchto p Ìstroj, p edvedli n zornou uk zku p elèv nì plyn a z palnost smïsi propanu a butanu i vznik pevnè hmoty z lepidla ñ polymeraci. DOMEČEK v novém roce 2014 Vöichni pracovnìci a lekto i DomeËku p ejì dïtem i dospïl m klidnou pohodu v poslednìch dnech roku 2013 a hodnï zdravì a el nu do roku p ÌötÌho. TÏöÌme se, ûe se budeme opït setk vat p i naöì pravidelnè Ëinnosti i na dalöìch akcìch DomeËku. St le je tu pro v s naöe öirok nabìdka kurz pro rodiëe s nejmenöìmi v dopolednìch hodin ch, pro dïti p edökolnì i ökol ky a v neposlednì adï i pro dospïlè. VybÌrejte z kurz pohybov ch, v tvarn ch i hudebnìch i v druhèm pololetì ökolnìho roku, aktu lnï na naöich str nk ch a takè na vinohradsk ch n stïnk ch. Dětský karneval Jako kaûd rok, ani letos nesmì na Vinohradech chybït tradiënì dïtsk karneval. Sejdeme se v sobotu 1. nora 2014 v hodin v b valè jìdelnï na BzeneckÈ a budeme spoleënï cestovat. LetoönÌ tèma karnevalu je totiû ÑCesta kolem svïtaì. S Lenkou a Jarkem z divadla Netratrdlo se vyd me za dïtmi z dalek ch kraj a podìv me se, jak si hrajì.»ekajì v s hry a soutïûe a hlavnï z bava a tancov nì. Nebude chybït ani tradiënì soutïû o nejzajìmavïjöì masky, na kterè pak ËekajÌ drobnè ceny. Vstupenky za 50 KË zakoupìte na mìstï. Ze 46. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady konané 20. listopadu 2013 Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ opat enì k zabr nïnì vjezdu vozidel na chodnìk mezi OC1 a OC2; ñ RozpoËtov opat enì Ë. 25 a 26; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt ve t ech p Ìpadech; ñ odebr nì bodu ûadateli o byt; ñ ponech nì ûadatele v po adì ûadatel o byt; ñ rozöì enì n jmu bytu o jednoho n jemce; ñ spl tky na hradu nedoplatku na n jemnèm a sluûb ch za uûìv nì bytu; ñ smlouvu o dìlo uzav enou mezi statut rnìm mïstem Brnem, mïstskou Ë stì Brno-Vinohrady, a t etì stranou na ve ejnou zak zku Ñ klid spoleën ch prostor bytov ch dom m. Ë. Brno-Vinohradyì; ñ text dodatku Ë. 2 ke smlouvï o dìlo ze dne , uzav enè mezi statut rnìm mïstem Brnem, mïstskou Ë stì Brno-Vinohrady a t etì stranou na akci ÑStavebnÌ pravy Mä SNÃHURKAì; ñ organizaci Luû nky ñ st edisko volnèho Ëasu, pracoviötï Louka, Bzeneck 23, Brno, pron jem tïlocviëny na sobotu od 8.30 do hodin k po d nì V noënìho florbalovèho turnaje dïtì, student a pedagogick ch pracovnìk neziskov ch organizacì a krouûk ; ñ organizaci Luû nky ñ SV» Brno, pron jem nebytov ch prostor ñ jìdelny v objektu Bzeneck 23; ñ termìny zased nì Rady m. Ë. Brno-Vinohrady na I. pololetì roku 2014; ñ program XIII. zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady; ñ pron jem tïlocviëny na ökolnì rok 2013/ 2014; ñ pron jem nebytov ch prostor jìdelny v objektu Bzeneck 23, Brno. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady vyluëuje: ñ z dalöì Ëasti v zad vacìm ÌzenÌ ve ejnè zak zky ÑCeloroËnÌ komplexnì drûba ploch v M» Brno-Vinohrady ñ SEVERì t i dodavatele; ñ z dalöì Ëasti v zad vacìm ÌzenÌ ve ejnè zak zky ÑCeloroËnÌ komplexnì drûba ploch v M» Brno-Vinohrady ñ JIHì t i dodavatele. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady vybìr : ñ pro nadlimitnì ve ejnou zak zku na sluûby ÑCeloroËnÌ komplexnì drûba ploch v M» Brno-Vinohrady ñ SEVERì, zadanou otev- en m ÌzenÌm na z kladï doporuëenì hodnotìcì komise nejvhodnïjöì nabìdku firmy; ñ pro nadlimitnì ve ejnou zak zku na sluûby ÑCeloroËnÌ komplexnì drûba ploch v M» Brno-Vinohrady ñ JIHì, zadanou otev en m ÌzenÌm na z kladï doporuëenì hodnotìcì komise nejvhodnïjöì nabìdku firmy. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì: ñ se svï enìm pozemk do spr vy m. Ë. Brno- Vinohrady; ñ s pod nìm û dosti o mimo dnou dotaci z rozpoëtu MMB na pokrytì v daj spojen ch se sanacì v objektu Mä SNÃHURKA, Bo etick 26. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady zruöuje: ñ USNESENÕ Ë. 1237/13/6 41. RM» ze dne a USNESENÕ Ë. 1373/13/6 44. RM» ze dne Rada m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ XIII. zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady: ñ doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna p evod pozemku do vlastnictvì spoleënosti TechnickÈ sìtï Brno, a. s.; ñ nedoporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna nabytì urëit ch pozemk do vlastnictvì statut rnìho mïsta Brna; ñ nesouhlasit se svï enìm urëit ch pozemk ; ñ doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit p edloûen n vrh vyhl öky bez p ipomìnek a do p Ìlohy vyhl öky i nad le neuv dït M» Brno-Vinohrady; ñ schv lit rozpoëtov opat enì Ë. 27 a 28; ñ vzìt na vïdomì plnïnì rozpoëtu m. Ë. Brno -Vinohrady k ; ñ schv lit rozpoëet m. Ë. Brno-Vinohrady na rok 2014, z vaznè ukazatele rozpoëtu v ËlenÏnÌ podle paragraf rozpoëtovè skladby a rozpoëet fond m. Ë. Brno-Vinohrady na rok 2014; ñ schv lit realizaci IV. etapy projektu regenerace panelovèho sìdliötï Brno-Vinohrady v roce 2014, za azenì jednotliv ch akcì do IV. etapy a pod nì û dosti o dotaci MMR»R na tyto akce; ñ vzìt na vïdomì plnïnì pl nu v nos a n - klad Spr vy dom m. Ë. Brno-Vinohrady za 3. ËtvrtletÌ roku 2013; ñ schv lit pl n v nos a n klad Spr vy dom m. Ë. Brno-Vinohrady na rok 2014; ñ vzìt na vïdomì zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì m. Ë. Brno-Vinohrady za I.ñIII. ËtvrtletÌ roku 2013; ñ vzìt na vïdomì zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za I.ñIII. ËtvrtletÌ roku 2013; ñ schv lit termìny zased nì Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady na rok; ñ odvolat Ëlena FinanËnÌho v boru ZM» Brno-Vinohrady; ñ jmenovat novèho Ëlena FinanËnÌho v boru ZM» Brno-Vinohrady. ñ RadÏ mïsta Brna: ñ schv lit realizaci IV. etapy projektu regenerace panelovèho sìdliötï Brno-Vinohrady v roce 2014 a pod nì û dosti o dotaci z rozpoëtu MMR»R na akce za azenè do IV. etapy projektu. 2

3 Instrukce pro lednové jubilanty V ûenì vinohradötì jubilanti, od poë tku letoönìho roku se zmïnily, a to docela z sadnï, podmìnky, za kter ch jsem V s doposud ve chvìli Vaöich v znamn ch Ñkulat ch i polokulat chì narozenin oslovoval. Praxe byla doned vna takov, ûe si n ö ad za pomoci brnïnskèho magistr tu vyû dal informace, kterè umoûúovaly poslat kaûd mïsìc mè pìsemnè gratulace vinohradsk m jubilant m i s dotazem, p ejì-li si jeötï i osobnì n vötïvu a gratulaci starosty. NynÌ jiû takto postupovat nelze. Proto, poëìnaje letoönìm rokem 2014, budu p t naöim vinohradsk m jubilant m ve VinohradskÈm informu, jak je patrno z titulnì strany tohoto lednovèho ËÌsla. Ti lednovì jubilanti, narozenì p ed rokem 1940 (vëetnï), kte Ì v lednu slavì ÑkulatÈì Ëi ÑpolokulatÈì v roëì a p li by si osobnì n vötïvu spojenou s gratulacì starosty mïstskè Ë sti, si mohou do st edy 8. ledna 2014 n vötïvu starosty (vëetnï termìnu) dojednat u sekret ky starosty panì VrabcovÈ na telefonnìm ËÌsle V p ÌpadÏ z jmu se mohou lednovì jubilanti p ihl sit rovnïû u panì VrabcovÈ na telefonnìm ËÌsle na tradiënì setk nì jubilant po danè v klubovnï vinohradskèho Senior klubu na BzeneckÈ ulici Ë. 19. Setk nì je spojenè s blahop nìm jubilant m starostou a Ëleny Senior klubu, s vystoupenìm dïtì ze z - kladnì ökoly MutÏnick, s hudbou a zpïvem, s mal m obëerstvenìm a s dobrou n ladou. LednovÌ jubilanti, narozenì p ed rokem 1940 (vëetnï), kte Ì majì z jem se setk nì z Ëastnit, se mohou p ihl sit u panì VrabcovÈ (tel. ËÌslo ) do st edy 8. ledna. Do Senior klubu na ÑBlahop nì jubilant mì si slavìcì jubilant m ûe vzìt s sebou jednoëlenn doprovod: partnera (partnerku) Ëi jinèho blìzkèho ËlovÏka. VÏ Ìm, ûe nov zp sob podïkov nì a blahop nì vinohradsk m jubilant m se Ëasem zabïhne ke spokojenosti vöech, p edevöìm vöak ke spokojenosti nositel ûivotnìch v roëì ñ jubilant. Ji Ì»ejka, starosta Případová konference jako řešení obtížné situace žáka ve škole aneb Co všechno je potřeba ke změně Podpora studijnìch a karièrnìch spïch mladè romskè generace a kvalitnì inkluzìvnì vzdïl v nì je jednou z hlavnìch priorit Programu Pro MladÈ organizace IQ Roma servis, o.s. Ve spolupr ci s kaûd m jednotlivcem jsou hled ny individu lnì cesty, jak v p ÌpadÏ vzdïl v nì dìtïte a eöenì ökolnìch obtìûì postupovat. Snahou je zapojit do aktivnì spolupr ce vöechny zainteresovanè strany, tedy û - ka, jeho rodinu, ökolu, p ÌpadnÏ dalöì subjekty, protoûe zkuöenosti ukazujì, ûe jen otev en komunikace a vìcestrann z jem vede k pozitivnìmu obratu situace. Jako podp rn mechanismus b v v souëasnosti vyuûìv na platforma p Ìpadov ch konferencì, kter m ûe napomoci komunikaënì proces a spolupr ci nastartovat. Na p Ìkladu konkrètnì kasuistiky p in öìme p ÌbÏh û ka 6. t Ìdy, u kterèho p Ìpadov konference pomohla k Ë steënèmu pozitivnìmu obratu nedob e se vyvìjejìcì ökolnì situace. ÑZaËalo to telefon tem panì editelky mìstnì z kladnì ökoly, kter mï poû dala o souëinnost,ì uvedl pedagogick pracovnìk Martin Kab t IQ Roma servisu. Jeden z û k zaëal neprospìvat ve ökolnìch p edmïtech a v raznï se zhoröilo jeho chov nì ñ nenosil si pom cky, omluvenky, inicioval konflikty se spoluû ky a nerespektoval pokyny uëitel. Komunikace s matkou byla obtìûn, na telefonnìm ËÌsle byla nedostupn a rodiëovskè sdruûenì nenavötïvovala, otec s rodinou neûije. Pedagogick pracovnìk kontaktoval rodinu a navrhl jako eöenì svol nì p ÌpadovÈ konference, kde by se potkali vöichni pracovnìci, kte Ì jsou zaangaûov ni do eöenì tèto situace a spoleënï by projednali dalöì postup. Na n slednè setk nì ve ökole se dostavil chlapec s maminkou, klìëovì pracovnìci chlapce i maminky z neziskovè organizace, dvï pracovnice OSPODu, editelka ökoly, t ÌdnÌ uëitelka a v chovn poradkynï a facilit torka setk nì. Konzultov ny byly podnïty pro aktivnïjöì plnïnì rodiëovskè role ze strany matky, nastaven systèm kontroly plnïnì ökolnìch povinnostì, iniciov no bylo takè vyöet enì û ka ve Speci lnï pedagogickèm centru. Snahou pracovnìk bylo vöak iniciovat takè zmïnu postoje pedagog ökoly. V pr bïhu p l roku probïhla 3 takov to setk nì. Na z kladï domluvy zaëal chlapec doch - zet na douëov nì do centra neziskovè organizace, pozdïji se douëov nì p esunulo do rodiny, ËÌmû se poda ilo zlepöit zn mky zejmèna z nejproblèmovïjöì matematiky; s chlapcem byl nastaven individu lnì pl n v uky. Chlapec pravidelnï vyuûìv takè nabìdku volnoëasov ch aktivit IQ Roma servisu a snahou zdejöìch pracovnìk je zkvalitnit skladbu jeho mimoökolnìch ËinnostÌ. Doch zka do ökoly se takè zlepöila. Bohuûel, mezi ökolou a matkou se nepoda ilo nastavit aktivnì komunikaci a panì editelka vyj d ila obavy, zdali budou dodrûov ny domluvenè kroky individu lnì integrace, kterè vyplynuly z öet enì v speci lnì pedagogickè poradnï. Prost ednictvìm tèto kasuistiky je z etelnè, ûe spoleën eöenì z stupc ökoly, rodiny a soci lnï-pedagogick ch pracovnìk spolupracujìcìch organizacì na principu case-managementu mohou b t dobr m iniciaënìm momentem ke zlepöenì obtìûn ch situacì ve v chovï a vzdïl v nì dïtì. Je vöak t eba mìt na z eteli, ûe ke zmïnï postoje musì dojìt na stranï vöech ËastnÌk, nejen dìtïte, kterè je ve svèm ökolnìm prost edì oznaëov no jako problèmovè, ale i rodië a ökoly. Pouze zmïna komplexnìho p Ìstupu a dlouhodob podpora dïtì a rodin se sociokulturnìm znev hodnïnìm m ûe vèst ke kvalitativnï pozitivnì zmïnï. Z kladnì ökola MutÏnick 23 zve na ZÁPIS ŽÁKŮ do 1. tříd, kter se kon ve dnech , a od do hodin. V ûenì rodiëe, uvaûujete o v bïru ökoly pro svèho nast vajìcìho prvú Ëka? Pokud se rozhodnete pro Z kladnì ökolu MutÏnick 23, bude n m ctì a tïöìme se na vz jemnou spolupr ci. Z naöì strany m ûete oëek vat vst Ìcn, vlìdn p Ìstup zkuöen ch a kvalifikovan ch pedagogick ch pracovnìk. V ËistÈm prost edì modernizovanè bezbarièrovè budovy, kter je vybavena nov m n bytkem, se bude dïtem jistï lìbit. Velk v bïr z jmov ch krouûk umoûnì tr vit voln Ëas p Ìmo v budovï ökoly, a to sportem, tancem, zpïvem, pracì v keramickè dìlnï Ëi v ukou anglickèho jazyka a pr ce s poëìtaëem. äkolnì druûina je pro vaöe dïti k dispozici od 6.30 do hodin. K p ÌjemnÈmu pobytu p ispìv takè chutn a zdrav strava v kr snè ökolnì jìdelnï, moûnost odbïru svaëin a vyuûitì mlèënèho automatu. Vöichni pracovnìci ökoly jsou p ipraveni plnï se vïnovat vaöim dïtem. VÌce informacì na VedenÌ ökoly Děti přišly na Louku nejen za Mikulášem PrvnÌ prosincovou nedïli navötìvilo Luû - neckè pracoviötï Louka p es 120 dïtì. Program se konal ve t ech blocìch, tedy ve t ech Ëasech. ÑDÏti doprov zeli rodiëe, prarodiëe, ale i mladöì sourozenci, takûe zde bylo opravdu ûivo,ì shodujì se andïlè KaËky. U vchodu se dïti rozdïlily na dvï Ë sti. PrvnÌ skupina zamì ila k andìlk m do v tvarnè dìlny. Letos si vyr bïly prstovè loutky Mikul - öe, Ëerta Ëi andïla a dïtem kr snï ozdobily prstìky. Druh skupina dïtì uû spïchala k ËertÌk m do TanËÌrny. Letos dïti spoleënï va ily, pekly a jedly vöechna Ëertovsk jìdla. S Ëerty si zacviëily s etìzky, kterè v z vïru hodily do ËertovskÈ truhly. ÑVöechny dïti, i ty malè, p ekonaly poë teënì boj cnost z Ëert a s radostì se zapojily do programu,ì raduje se Ëertice IvËa. Na z vïr si vöichni zazpìvali s kytarou mikul öskè, ËertovskÈ a zimnì pìsniëky. Skupinky se vymïnily a potè uû byl Ëas zavolat spoleënï Mikul öe. Ani letos Mikul ö nep iöel s pr zdnou a za kr snè pìsniëky a b sniëky nadïlil dïtem sladkou odmïnu. TÏöÌme se, ûe se s vïtöinou dïtì potk me 25. ledna na prvnì novoroënì akci ÑKarneval na Louceì. Vstupenky se prod vajì od 6. ledna v kancel i Louky. Na nabìdku dalöìch po dan ch akcì, nap. o pololetnìch Ëi jarnìch pr zdnin ch se m ûete podìvat do kalend e akcì www. louka. luzanky.cz. P ejeme vöem kr snè a klidnè v noënì sv tky! Lucie H jov, vedoucì pracoviötï Louka 3

4 Pohádka o čertech a mikulášské nadělování V p tek naveëer se v s le na P lavskèm n mïstì seölo kolem osmdes ti dïtì a takè tolik dospïl k, aby vöichni zhlèdli poh dku ÑO hloup ch Ëertechìv pod nì divadla Netratrdlo a uûili si mikul öskou nadìlku. HloupÈ Ëerty hravï p elstil venkovsk synek Jarda a vyslouûil si velk pytel zlaù k. Trochu menöì pytlìk dobrot dostaly vöechny dïti po tè, co zazpìvaly Ëertovi, andïlovi a Mikul öovi a hlavnï svatosvatï slìbily, ûe nebudou zlobit, budou se pïknï chovat ke kamar d m i rodië m a budou pouûìvat kouzeln slovìëka. MnozÌ rodiëe si tuto slavnostnì p Ìsahu zdokumentovali, aby se mïli aû do p ÌötÌho prosince ËÌm oh nït. Po hodinï a p l odch zeli vöichni obveseleni, spokojeni a p edv noënï naladïni. Ivana Heindlov, DomeËek 4

5 Lékárna Vinohrady MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! KoupÌm byt 2 aû 3+1, nespïch, ne RK, tel Hled m ke koupi byt na Vinohradech. Tel.: Prodej OV 5+1 po rekonstrukci na ul. Bo etick, tel KnihkupectvÌ Ryöav, T borsk 30. D RKY PRO CELOU RODINU. T Malíř pokojů, natěrač: Zahradníček. Tel PŘIVYDĚLEJTE SI KČ VE VOLNÉM ČASE P iv dïlek (cca 3 hod. dennï), zisk kolem 15 tisìc mïs. HlavnÌ Ëinnost (cca 6ñ8 hodin dennï), zisk i vìce jak 30 tisìc mïs. Jednoduch pr ce ve wellness oboru.voln pracovnì doba, zaökolìme. Pro bliûöì info volejte Cenu Jihomoravského kraje převzal i František Pospíšil V prostor ch hodonìnskèho s lu Evropa byly v nedïli 24. listopadu slavnostnï udïleny Ceny JihomoravskÈho kraje. V kategorii ÑPr ce s ml deûìì ji obdrûel pan Frantiöek PospÌöil, z izovatel brnïnskèho Gymn zia P. K ÌûkovskÈho s umïleckou profilacì, s.r.o. ÑOcenÏnÌ si velmi v ûìm, protoûe svïdëì zejmèna o kvalitnì pr ci naöì soukromè ökoly. Fakt, ûe ökola s unik tnìm vzdïl vacìm programem p eëkala existenënì problèmy a dnes jako jedna z m la institucì novï sìdlì ve vlastnì budovï v klidnè Ë sti Brna, jejì kvalitu jen potvrzuje,ì komentoval zisk ceny PospÌöil. SlavnostnÌho p ed nì se v HodonÌnÏ kromï ocenïn ch osobnostì z Ëastnili nejvyööì p edstavitelè JihomoravskÈho kraje i pozvanì z stupci PoslaneckÈ snïmovny Parlamentu»R. Hejtman Haöek zd raznil skuteënost, ûe se udìlenì kon jiû podes tè, letos navìc v z vïru roku velkèho moravskèho jubilea v roëì p Ìchodu slovansk ch vïrozvïst na Velkou Moravu. ÑJsem velmi r d, ûe po roce mohu opït p edat Cenu JihomoravskÈho kraje v znamn m osobnostem z nejr znïjöìch oblastì lidskè Ëinnosti od historick ch vïd p es vrcholov sport po kulturu. I p esto majì jedno spoleënè ñ ve svèm ûivotï a ve svè pr ci dok zaly vïnovat sv j talent, pìli i schopnost vzd t se vlastnìho pohodlì ve prospïch jin ch,ì uvedl Michal Haöek. Profil z izovatele ökoly Frantiöek PospÌöil ñ z izovatel soukromèho Gymn zia P. K ÌûkovskÈho s umïleckou profilacì Brno. Toto gymn zium existuje 20 let, jeho hudebnìci ñ Scholastici Musici ñ vystupovali v mnoh ch zemìch svïta, vydali CD atd., v tvarnìci po dajì vernis ûe, dramatici hrajì divadla a mnozì nïkdejöì û ci uû dnes uëì a zìsk vajì v znamn ocenïnì v r zn ch kulturnìch oblastech.

6 Bezpečné vánoční nákupy aneb Nedejte šanci zlodějům PrvnÌ adventnì nedïle je za n mi. LidÈ nakupujì d rky pro svè blìzkè a Ëasto nevïnujì pozornost sv m osobnìm vïcem a zapomìnajì na to, ûe v noënì Ëas nese s sebou i sv rizika. V dopravnìch prost edcìch, obchodnìch domech nebo na p eplnïn ch ulicìch Ëi trûiötìch se mohou st t lehkou obïtì r zn ch kaps Ëi zlodïj. Kaps i vyuûìvajì nepozornosti lidì. Ztr ta penïz nenì jedin m d sledkem neopatrnosti. ObËanÈ mohou p ijìt o doklady, kreditnì karty Ëi klìëe od bytu, auta nebo o jinè cennosti. Policie m pro v s nïkolik rad, jak se nest t obïtì zlodïj a jin ch nepoctivc : Ø sv zavazadla nikdy nespouötïjte z oëì Ø penïûenku a doklady noste oddïlenï, nenoste u sebe vïtöì finanënì hotovost Ø taöky s penïzi a cennostmi nenoste na z dech, v boënìch kaps ch odïv a batoh Ø ûeny ñ vïnujte pozornost sv m kabelk m, kontrolujte, zda jsou uzav enè, nenech vejte penïûenku a jinè cennosti v hornìch Ë stech taöek Ëi kabelek Ø muûi ñ penìze a kreditnì ukl dejte do vnit nìch kapes Ø p i nakupov nì neukl dejte svè kabelky, taöky, batohy a jin p ÌruËnÌ zavazadla do n kupnìch vozìk Ø bezpeënostnì kûd k platebnì kartï (PIN) pokud si jej nepamatujete, noste oddïlenï od karty, v p ÌpadÏ odcizenì platebnì karty ihned zablokujte Ëet Ø dostanete-li se do tlaëenice, vïnujte zv öenou pozornost svèmu okolì a svè vïci dob e st eûte TakÈ nezapomìnejte, ûe ÑAuto nenì trezorì, nenech vejte na sedadlech ani odkl dacìch ploch ch vozidla û dnè cennè vïci, zejmèna kabelky, kuf Ìky a jin zavazadla, mobilnì telefony, fotoapar ty, notebooky, videokamery, doklady od vozidla Ëi jinè osobnì vïci. Zd nlivï bezcenn vïc m ûe pachatele nal - kat. I v noënì d rky, kterè jste zakoupili, mohou p il kat nenechavce. ZlodÏj m staëì p r vte in, proto v z vûdy zamykejte, nap. p i placenì na ËerpacÌch stanicìch nebo nakl d nì n kupu do vozu neodkl dejte kabelku!!! nprap. Petra HrazdÌrov KrajskÈ editelstvì policie JmK PreventivnÏ informaënì oddïlenì Informace o akcích Senior klubu PoslednÌ informace roku 2013 bude ponïkud jin neû obvykle. JednÌm z d vod je Ëasn prosincov termìn uz vïrky Informu, vzhledem ke kterèmu lze p ipomenout pouze akce prvnìho prosincovèho t dne. Velmi zajìmavè povìd nì, doplnïnè znaën m mnoûstvìm obrazovèho materi lu, si p ipravil Michal Krejsa ñ jeho cestov nì Ëasem a ud - lostmi, t kajìcìmi se brnïnskèho Dominik nskèho n mïstì a jeho nejbliûöìho okolì, potvrdilo, ûe historie nemusì b t jen such v Ëet nez ûivn ch fakt. PrvnÌ z akcì, jimiû jsme chtïli v prosinci p ispït k navozov nì dobrè n lady a pohody na sìdliöti p ed koncem roku, byla tradiënì n vötïva Mikul öe s jeho pr vodci v klubu ñ zejmèna Ëert se mïl co oh - nït, aby stihl vyzpovìdat a Ñvykoupitì Ëty icet p Ìtomn ch z jejich Ñh Ìch ì. N slednè obëerstvenì s punëem, losov nì tomboly Mikul öem a rozn öenì cen andïlem a Ëertem ñ to vöe p ispïlo k p ÌjemnÏ proûitèmu odpoledni. Bylo by nespravedlivè v Ëi lektor m, kdybych nep ipomnïl alespoú poslednì listopadovè akce. Milan VaÚura p i svèm ÑPosezenÌ u klavìruì opït zahr l pìsniëky a melodie (operetnì, filmovè i jinè, Ëasto na p nì), kter mi si p ÌtomnÌ vyvolali vzpomìnky na ml dì a aktivnï se p id vali zpìv nìm nebo t eba jen i pobrukov nìm. Na druh konec zemïkoule n s pak p enesl RNDr. Rusek, kter mìsto fotografiì novï komentoval filmovè z bïry a uv dïl osobnì z ûitky ze skupinovè t Ìt dennì cesty na kole i jin mi dopravnìmi prost edky po severnìm Vietnamu z Hanoje na sever k ËÌnskÈ hranici a pak na jih aû do mo skèho z livu Halong, povaûovanèho za jeden ze sedmi p ÌrodnÌch div svïta. Vöichni p ÌtomnÌ se dìky filmov m öot m cìtili b t ËastnÌky tèto cesty a zhlèdli ji do konce, p estoûe se prezentace prot hla na tèmï dvojn sobek obvyklè doby...j K zesìlenì dojmu a z ûitku p ispïly i uk zky obleëenì, pokr vek hlavy, jìdelnìch h lek, sko icovè k ry. Zcela up ÌmnÏ bych chtïl p i p Ìleûitosti konce roku a n stupu novèho touto cestou podïkovat V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, pohlavì a z jm, jste vìt ni dennï v malè klubovnï od v p ÌzemÌ Bzeneck 21. KromÏ toho v s zveme k Ëasti na akcìch ve velkè klubovnï (otev ena od 14.30, p i n boûenskèm rozjìm - nì ve 14.00) ñ viz program nìûe. KaûdÈ pondïlì v dobï 14.00ñ15.30 probìh cviëenì pro seniory ve SpoleËenskÈm s le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötï) za ÌzenÌ Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte J ñ»tvrtek PÿÕRODA JIHOAFRICK REPUBLIKY (1. Ë st) Ing. M.»apek, CSc., Ing. B. Kloubec, PhD ñ TER (trochu zpoûdïnì) TÿI KR LOV A»AJOV D CH NEK p. Sedl, T as k, JanÌËkov a kucha inky ñ»tvrtek MANéELKY»ESK CH PANOVNÕKŸ (pokraëov nì), PhDr. J.»ejka ñ TER KR SY NAäÕ VLASTI (pokraëov nì, s promìt nìm), E. Vackov SENIOR KLUB V LEDNU vöem tïm, kte Ì jak mkoliv zp sobem umoûúujì Ëi p Ìmo p ispìvajì k bohatè a aktivnì Ëinnosti Senior klubu na Vinohradech ñ pat Ì sem zastupitelstvo a M», kte Ì vytv ejì finanënì i materi lnì podmìnky, lekto i, kte Ì vïnujì sv j Ëas Ëasto n roënè p ÌpravÏ a provedenì sv ch vystoupenì a to pouze za symbolickou odmïnu a vïdomì radosti, kterou p in öejì sv m posluchaë m, vychovatelky a vedenì Zä MutÏnick, p ipravujìcì vystoupenì dïtì v klubu a umoûúujìcì prov dïnì PC kurzu, vedenì KVIC a Ing. Siklenka se sv m cviëenìm ve spoleëenskèm s le, a pat Ì sem v neposlednì adï i ti ËlenovÈ klubu, kte Ì obïtavï zajiöùujì jeho chod a jednotlivè akce pro jejich n vötïvnìky. VÏ Ìm, ûe si do klubu Ëasem najdou cestu i ti senio i a seniorky, kte Ì zatìm majì sv j jin program nebo povinnosti v Ëi rodin m nebo zamïstnavatel m nebo se jim prostï jenom nechce nïkam chodit ñ Ëleny neregistrujeme, ËlenskÈ p ÌspÏvky nechceme... staëì jenom nïkdy p ijìt a poslechnout si, podìvat se, zazpìvat si...j Na pln z vïr p eji vöem Ëten m pohodov a spïön rok a usmìvejte se, naötvete morousy a ökarohlìdy... J DalöÌ informace a fotografie z Ëinnosti Senior klubu hledejte na webovè str nce Ing. LudÏk HodboÔ tel.: ñ»tvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V LEDNU Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ TER MORAVSK HRADY (Nov hrad u Adamova; Nov hr dek u Lukova; Nov JiËÌn) Dr. L. äubert ñ»tvrtek HANA ZAGOROV (povìd nì s poslechem) doc. Mgr. V. Richter ñ TER POSEZENÕ U KLAVÕRU ñ PÕSNI»KY PRO DUäI (pokraëov nì) Milan VaÚura ñ»tvrtek PÿÕBÃHY éiv PÿÕRODY (povìd nì s promìt nìm) J. Pt Ëek Naöe motto: Ani pr vï uplynul rok s t in ctkou v letopoëtu a mimo dn mi volbami n s nevyvedl z mìry, do novèho roku hledìme s smïvem, optimismem a nadïjì...j MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 17. ledna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele vodnì slovo editele Od poë tku roku 2000 plnila S RAO jiû veökerè povinnosti, kterè jì ukl d atomov z kon. K tèto skuteënosti doölo p evedenìm vöech provozovan ch loûiöù radioaktivnìch odpad v»eskè republice,

Více

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze,

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, Příloha: Zalistujte si s námi IdentifikaËnÌ systèmy Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (10 / 2006) www. premium.prosperita.info Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, řekl bez

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (12 / 2007) www. premium.prosperita.info Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, řekl

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz NEURÓZY, PSYCHOSOMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ A PSYCHOTERAPIE Jan Poněšický Jan PonÏöick NeurÛzy, psychosomatick onemocnïnì a psychoterapie Tato kniha,

Více