Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava"

Transkript

1 82 PROSINEC 2011 Vinohradské vinné trhy V p tek 2. prosince 2011 budou v prostor ch SpoleËenskÈho s lu KVIC, nad Albertem P lavskè n mïstì 15, prod vat svè v robky vina i ze Str ûnice, Bzence, Mikulova, RatÌökovic a ZajeËÌ. Akce zaëìn v 11. hodin a konëì v K dobrè n ladï zahraje od do cimb lov hudba Kapura. Zveme vöechny milovnìky dobrèho vìna a pïkn ch pìsniëek. Fotografická výstava SouË stì vinn ch trh bude v stava fotografiì Rostislava Koötiala ñ SVÃTLO NA VINICI Autor se zamï uje na fotografii krajiny, zejmèna pak vinic. Ve sv ch fotografiìch se snaûì zachytit prchavou atmosfèru ve vinici a kr su mïnìcìch se barev zrajìcìch plod. VÏ Ìm, ûe se v m v stava bude lìbit. Vernis û v stavy probïhne 2. prosince 2011 ve hodin, SpoleËensk s l KVIC nad Albertem, P lavskè n mïstì 15. V stavu zah jì starosta M» Brno Vinohrady PhDr. Ji Ì»ejka. Ing. ätursa Libor editel KVIC Brno-Vinohrady SnÌmek z kaûdoroënìho setk nì starosty m. Ë. Brno-Vinohrady J.»ejky se soci lnìmi pracovnìky. LetoönÌ setk nì se konalo ve Ëtvrtek 20. Ìjna V ûenì vinohradötì spoluobëanè, vöichni v tïchto dnech proûìv me adventnì p edv noënì Ëas a na p Ìchod v noënìch sv tk se p ipravujeme podle svèho. NÏkdo v klidu v tichèm usebr nì v poko e vzpomìn sv ch blìzk ch a rozjìm, jin je hn n touhou p edevöìm zajistit na sv tky vöe nutnè a pot ebnè pro svè blìzkè, vëetnï d rk pod stromeëek. Pro obï poëìn nì, byù jakkoli rozliën, m m plnè pochopenì. V intencìch letoönìho vinohradskèho roku, bïhem nïhoû jsme si r zn mi akcemi a aktivitami p ipomìnali 30. v roëì vzniku naöì mïstskè Ë sti, je letoönì sv teënì ukonëenì roku 2011 pro n s VinohraÔany v jimeënè, jinakè protoûe pr vï obohacenè o ono znamenitè jubileum. MnohÈ Ël nky a statï, spoleëenskè a kulturnì akce rozmanit ch zamï enì, v stavy, p edn öky Ëi besedy byly vïnov ny v bïhu roku jubilujìcìm Vinohrad m. P ipomìn nì a oslavy budou ukonëeny jiû tradiënìm benefiënìm adventnìm koncertem pïveckèho sboru Blahoslava Hajnce. Pro milovnìky a znalce vìna uspo d obec a vinohradskè kulturnì centrum pod hlaviëkou 30. v roëì Vinohrad prvnì roënìk Vinohradsk ch vinn ch trh. Ochutnat dobrè vìno ze Bzence, ze Str ûnice Ëi ze ZajeËÌ nebo z Mikulova budete moci v p tek 2. prosince od dopolednì jeden ctè hodiny ve spoleëenskèm s le nad Albertem. VinnÈ trhy by mïly (vï Ìm, ûe spo- danï) konëit v podveëer v devaten ct hodin. Degustaci i p Ìpadn n kup vìn budou r movat folklornì vystoupenì cimb lov ch muzik. V ûenì VinohraÔanÈ, dovoluji si V s pozvat na tuto vina skou slavnost, kter, jak vï Ìm, se stane spolu s Vinohradskou v stavou vìn dalöì tradiënì kulturnì a spoleëenskou vina skou ud lostì, podporujìcì a posilujìcì vina sk charakter a tradici naöì mïstskè Ë sti i jihomoravskèho regionu. DrazÌ spoluobëanè. SlavÌcÌ Vinohrady dostaly v polovinï letoönìho roku novou vozovku (vëetnï pravy okolì) v jiûnì Ë sti P lavskèho n mïstì. Centrum obce tìm docela prohlèdlo, je upravenïjöì, jaksi vzduönïjöì a lèpe se tudy chodì. AlespoÚ j jsem uëinil takovou zkuöenost. JeötÏ na samèm konci roku se naöì jubilujìcì obci a pochopitelnï ûe i jejìm obyvatel m (p edevöìm tïm, kte Ì ûijì v jiûnì Ë sti Vinohrad) dostane d rku v podobï novèho parku. Nov park bude zaloûen Ëi p esnïji ñ je jiû budov n ñ na vyv öenè ploöinï p i ulici VÏstonick nedaleko objekt Domova senior. Jak si parkov prava tu kdysi v minulosti byla. Nezbylo z nì vöak tak ka nic a cel zarostl prostor dnes ironicky povïzeno vynik zanedbanostì a obecnou nevzhlednostì. BudoucÌ park se jistï (PokraËov nì na stranï 3)

2 Návštěva na Mutěnické SENIOR KLUB V PROSINCI Ve dnech 10. a navötìvili naöi ökolu û ci ze Zä Podz hradn v BratislavÏ se sv m pedagogick m doprovodem. é ci a uëitelè si prohlèdli naöi ökolu a aktivnï se z Ëastnili hodin v uky anglickèho jazyka a v uky v e-learningu. äkoly mezi sebou sehr ly p telsk sportovnì utk nì. N sledovala prohlìdka historickèho centra Brna ñ Petrov, äpilberk a n mïstì Svobody. Pobyt byl zakonëen slavnostnìm vyhodnocenìm akcì a û k m p edali pan mìstostarosta Kar sek a pan mìstostarosta Pustina vìtïznè sportovnì poh ry. Cel akce probïhla v p ÌjemnÈ atmosfè e a my se tïöìme na n vötïvu Bratislavy. CÌlem n vötïv mezi ökolami je spolupr ce v oblasti projekt orientovan ch na vyuûìv nì informaënìch technologiì ve v uce, seznamov nì se s nov mi metodami v uky anglickèho jazyka a enviroment lnì v uky. PaedDr. Ji Ì Boudn, v chovn poradce Zä MutÏnick V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, jste vìt ni dennï v malè klubovnï od v p ÌzemÌ Bzeneck 21. KromÏ toho V s zveme k Ëasti na akcìch ve velkè klubovnï (otev ena vûdy od 14.30, p i n boûenskèm rozjìm nì ve 14.00) ñ viz program nìûe. KaûdÈ pondïlì v dobï 14.00ñ15.30 probìhajì cviëenì taj-ëi pro seniory ve SpoleËenskÈm s le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötï) za ÌzenÌ Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte :) ñ»tvrtek 206. V RO»Õ BITVY U SLAVKOVA (historickè souvislosti), Dr. L. äubert ñ TER MIKUL äsk Z BAVA (s tombolou), Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ»tvrtek PREZIDENTI»ESKOSLOVENSKA (pokraëov nì cyklu), PhDr. J.»ejka ñ TER JAN JAKUB RYBA ñ»esk MäE V NO»NÕ (s promìt nìm), E. Vackov ñ STÿEDA N BOéENSK ROZJÕM NÕ»S. CÕRKVE HUSITSK, far ka Mgr. K. BezdÌËkov ñ»tvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V PROSINCI, Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ TER MYäLENÕ, ZDRAVÕ A D LKA éivota (pokraëov nì), Ing. M. Siklenka ñ»tvrtek PÿEDV NO»NÕ POSEZENÕ (u stromeëku), Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk Naöe motto: konec roku oslavìme, na nov s nov mi danïmi se p ipravìme... :) Noc s brněnskými strašidly na Mutěnické Kdo öel kolem ökoly ve Ëtvrtek 20. Ìjna nave- Ëer, musel se s m pro sebe pt t, co se to v tè ökole asi dïje, ûe se tam ûene tolik dïtì s aktovkami na z dech a se spac ky v ruce. Nic zvl ötnìho, jen se rozhodly tuto noc radïji str vit ve spoleënosti spoluû k a vychovatelek äd, neû ve vlastnì post lce. A jakè bylo spanì ve ökole s brnïnsk mi straöidly? ï p Ìchod, v roba netop ra - soutïûnì kartiëka ï spoleën Ëetba a kresba p ÌbÏh z knìûky BrnÏnsk straöidla ï veëe e z vlastnìch z sob ï p ÌbÏhy se straöidelnou z pletkou ñ samostatnè pr ce ï noënì hra ÑBrnÏnsk straöidlaì ï hygiena, p Ìprava pelìök ï promìt nì na dobrou noc, veëerka ï rannì hygiena, klid, snìdanï ve ökolnì jìdelnï ï zhodnocenì, odchod do vyuëov nì SpanÌ ve ökole s brnïnsk mi straöidly bylo dalöì akcì ve spolupr ci s û kovsk m parlamentem. ProbÏhla poprvè a to ke spokojenosti vöech ËastnÌk, dïtì 4. t Ìd. CÌlem bylo podpo it Ëten skou gramotnost dïtì, z bavnou formou je sezn mit s nïkter mi p ÌbÏhy a postavami starèho Brna a p ispït tak k rozvìjenì vöech klìëov ch kompetencì ökolnìho vzdïl vacìho programu ökolnì druûiny. N. Niziolov, vychovatelka äd, Zä MutÏnick Informace o akcích Senior klubu Svou pravidelnou informaci musìm tentokr t zah jit omluvami a hned ta prvnì je m osobnì ñ p i tvorbï pl nu na listopad jsem plnï zapomnïl na to, ûe je st tnì sv tek. DÌky upozornïnì panì druûin ky ze Zä MutÏnick jsme sice jeötï stihli pl n upravit (a p esunout blahop nì jubilant m na ), ale doplatil na to pan Michal Krejsa, protoûe jìm p ipravenou p edn öku jsem musel p esunout na 17. ledna (pro numerology ñ ze na ). Bohuûel jsem uû ale nestihl uz vïrku Informu a tak v nïm vyöel neupraven pl n, ËÌmû mohli b t nïkte Ì z jeho Ëten a n vötïvnìk Senior klubu uvedeni v omyl, za coû se jim up ÌmnÏ omlouv m. A aby nez stalo u jednoho malèru ñ v redakci Informu si za dil tiska sk öotek a u akce k p ipomenutì kr snèho hlasu Rudolfa CortÈze zamïnil jejì lektory ñ mìsto manûel PlÌhalov ch n m chtïl vnutit Ing.»apka. PlÌhalovi se ale nedali a jimi p ipravenou akci k potïöe vöech p Ìtomn ch provedli osobnï ñ to ale p edbìh m. MusÌm se totiû omluvit jeötï jednou ñ v p tek 30. z Ì jsem zapomnïl p i vystupov nì z tramvaje Ë. 3 u Kauflandu taöku s fotoapar tem, v d sledku Ëehoû jsem sice utrpïl materi lnì ökodu, ale p edevöìm jsem p iöel o fotografie z dvojìho blahop nì Ñsrpnov mì a Ñz ijov mì jubilant m ñ bohuûel je tudìû nemohu na webu M» zve ejnit a vöem oslavenc m se omlouv m jeötï vìce. Sice jsem to zkouöel vöemoûnï, ale poctiv n lezce se nevyskytl ñ jeötï mohu doufat, ûe si to t eba p eëte a dodateënï mi poöle alespoú pamïùovou kartu z fotoapar tu, pokud ji uû nevymazal. Je uû ale nejvyööì Ëas p ejìt od omluv k akcìm Senior klubu ñ mezi vyhled vanè pat Ì zejmèna pondïlnì cviëenì Ing. Siklenky ñ na kaûdèm se od Ìjna Ñobjeviloì nïkolik nov ch z - jemc, kterè p il kal jeho vïhlas a spokojenost cviëenc, takûe nap n s v s le cviëilo uû 35, z toho 9 muû a hlavnï nïkolik osmdes tnìk a staröìch ñ p ijôte se podìvat a vyzkouöet si to ñ nic s sebou nepot ebujete. Na pravideln ch p edn ök ch Ing. Siklenky (ta Ìjnov byla o problèmech sp nku a moûnostech, jak jim p edch zet nebo je potlaëit) si p ÌtomnÌ mj. mohou vyzkouöet, jak blahod rnï p sobì i z vïreën relaxaënì desetiminutovka. Pravideln lektor Dr. L. äubert v poslednì ÌjnovÈ akci nejen p ipomnïl 587. v roëì smrti Jana éiûky, ale p edevöìm n m sdïlil celou adu pro n s nezn m ch informacì o jeho bohatèm a zajìmavèm ûivotï. Listopad jsme zah jili prodejnì v stavou Ëepic a klobouk, kterou v prostor ch Senior klubu p ipravila modistka Marie Gerölov ñ jejì povìd nì o jejì tvorbï a produktech bylo zpest eno n - zorn mi uk zkami pouûitì pokr vek hlavy nejr znïjöìho tvaru a barev ñ chvìlemi p ipomìnala slavnou scènku Felixe Holzmanna. A uvidìte-li obyvatelky Vinohrad v tèto dobï s netradiënìmi pokr vkami hlavy, ani se neptejte, odkud ji majì... p ijôte si pro kontakt. T etìho listopadu jsme pak vyrazili za hranice vöednìch dn ñ byl n s pln autobus a vöichni p ÌtomnÌ si uûili kr sn veëer, pln zpïvu i spoleënè z bavy, ve vinnèm sklìpku v Pruö nk ch- Nechorech. SvÈ by o tom mohla povìdat i panì S sserov, kter, aë vozìëk ka, se neb la se n m svï it do rukou ñ dìky svè odvaze a v raznèmu osobnìmu p ispïnì i pomoci idiëe autobusu zvl dla jak nastupov nì i vystupov nì z dopravnìho prost edku, tak zejmèna i vlastnì cestu do hlubin sklìpku a mohla si tak v nïm s n mi nejen zazpìvat, ale cestou dokonce zjistit, ûe s idiëem autobusu znajì nejen stejnou Ë st Moravy, ale ûe majì i svè spoleënè zn mè. A uû jste vidïli idiëe cestovky zpìvat sûlo a cifrovat? Ne? Vaöe chyba ñ p ÌötÏ (v b eznu) pojeôte s n mi a p esvïdëìte se, ûe si nevym ölìm. SvÈ p ipomenutì akcì ukonëìm (kv li termìnu uz vïrky) p ipomenutìm 60. narozenin Petera DvorskÈho ñ Eliöka Vackov n m nejen zprost edkovala svè osobnì vzpomìnky na sv osobnì setk nì s tìmto vïhlasn m umïlcem, ale p edevöìm n m p ipomnïla jeho n dhern hlas v jeho slavn ch riìch a vystoupenìch. V listopadovèm ËÌsle jsem zval Ëten e do sklìpku ñ v tomto ËÌsle V s zvu na Mikul öe a na p edv noënì posezenì v Senior klubu ñ p ijôte se pobavit a p esvïdëit se, ûe to nejsou sv tky pouze pro dïti (a to nemluvìm o ostatnìch pl novan ch akcìch ñ viz n ö program). Ing. LudÏk HodboÔ 2

3 V ûenì vinohradötì spoluobëanè... (DokonËenÌ ze strany 1) stane asylem vöech VinohraÔan. UûÌvat jej budou bezpochyby vinohradötì senio i, p edevöìm ti z Domova, kte Ì to do budoucìho parku majì vskutku blìzko. Parku se jistï nevyhnou ani maminky s dïtmi. V tïchto mìstech tak m ûe doch zet k d Ìve bïûnèmu souûitì Ëi setk v nì tïch Ñnejvzd lenïjöìchì generacì ñ mal ch dïtì a star ch lidì, kte Ì k sobï mìvajì zvl ötnì, ale mil a hezk vztah. Jednoduöe: majì si toho ñ malè dïti i senio i ñ pomïrnï dost co povïdït. NavÌc na Vinohradech s nov m parkem vznik dalöì klidovè a odpoëinkovè mìsto protkanè zelenì, kterè rozöi uje r mec vhodnèho ûivotnìho prost edì. Autorem (p esnïji autorkou) projektu parkov ch a sadov ch prav v prostoru p i VÏstonickÈ ulici je vïhlasn brnïnsk zahradnì architektka Eva V gerov. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, tïöìm se na setk nì s V mi u cimb lovè muziky na prvnìch Vinohradsk ch vina sk ch trzìch a p eji V m klidn a utïöen podzimnì Ëas. P eji V m rovnïû, abyste i z vïr onoho t ic tèho vinohradskèho roku proûili v radosti a dobrè n ladï. Hezk advent. Ji Ì»ejka, starosta 20 let KVIC, 20 let Vinohradského Informu 1991ñ2011 (2. Ë st) V minulèm ËÌsle Informu bylo zmìnïno, ûe KVIC p sobì na Vinohradech jiû 20 let (1991ñ2011). Dovoluji si tvrdit, ûe jeho Ëinnost je zcela z sadnì v oblasti kulturnì a spoleëenskè, protoûe pozitivnìm vlivem p sobì v naöì Ëtvrti. Jak se tedy kulturnì za ÌzenÌ v pr bïhu minul ch dvou desetiletì vyvìjelo? V roce 1992 se nov m editelem stal PhDr. Vladislav Mach Ú (vyst Ìdal Ji Ìho äest ka). Pod jeho vedenìm zaëalo KVIC zcela z sadnï ovlivúovat ûivot na Vinohradech. V prvnì adï m ûeme zmìnit po d nì prvnìho spoleëenskèho plesu v tehdejöìch prostor ch P lavanky v OC 1, rovnïû byly poloûeny z klady prvnì vina skè akce (kter se konala ) po- danou rovnïû v P lavance, Ëi akce pod öir m nebem, kterou my VinohradötÌ zn me jako ñ BavÌme se na Vinohradech. KVIC od podzimu tèhoû roku zaëalo nabìzet adu kurz ñ v uku cizìch jazyk, kurzy ËetnictvÌ nebo praktickè kurzy va enì, öitì, Ëi zaëalo organizovat krouûky pro dïti ñ v tvarnè, pohybovè nebo ruënì pr ce. Do spoleëensko-kulturnìho podvïdomì se vepsaly i hodovè slavnosti jejichû prvnì pr vod se vydal do vinohradsk ch ulic Aktivit postupem Ëasu p ib valo a p sobenì KVIC se stalo neodmysliteln m prvkem tvo ÌcÌ kulturu na Vinohradech do dneönì doby. DalöÌm d leûit m prvkem je vinohradsk d m dïtì, zvan DomeËek, kter byl postaven roku 1993 ve ValtickÈ ulici. N slednï byl otev en a to v r mci ökolnìho roku 1993/1994 a dïti jej tak mohly zaëìt vyuûìvat. DomeËek zaëal b t spravovan a Ìzen KVIC. kolem novï otev enèho Domu dïtì se stal rozvoj z jmovè umïleckè Ëinnosti. KVIC rovnïû zaëal zajiöùovat v chovu a vzdïl v nì v r mci vybranèho oboru za odbornèho pedagogickèho dozoru. Krouûky, kterè jsou v DomeËku realizov ny, sahajì od v tvarnè a hudebnì oblasti, p es cviëenì aerobik, aû po modernì tance. RovnÏû jsou v DomeËku po d ny v stavy, koncerty, Ëi v tvarnè soutïûe. Bc. Michal Krejsa, p edseda KulturnÌ komise Studenti Gymnázia Globe s podporou Jihomoravského kraje poznávali Rakousko Kaûd, kdo byl ve VÌdni, vì, ûe je to mïsto plnè kr sn ch pam tek, hudby, dobrèho jìdla a mil ch lidì. P esvïdëit jsme se o tom mohli i my, studenti Gymn zia Globe. Des tèho Ìjna odjìûdïla cel t Ìda kvart n v Ëele s oblìben m profesorem Bulatem vzh ru za dobrodruûstvìm ñ na t ÌdennÌ n vötïvu partnerskè rakouskè ökoly. Akce se konala ve Schwechatu v r mci projektu ÑDo svïta! 2011ì a je financov na ze zdroj JihomoravskÈho kraje. PoËasÌ bïhem naöeho pobytu naznaëovalo, ûe jsme spìö v Lond nï neû v DolnÌm Rakousku. CelÌ promrzlì jsme se öli podìvat do Schulverein Komensky, ökoly zaloûenè Ëesk m äkolsk m spolkem ÑKomensk ì. S panì editelkou z kladnì ökoly Schulverein Komensky, Mag. Janou Hanzl, a nïkolika rakousk mi û ky jsme se na proch zce dozvïdïli nïco vìc o pam tk ch regionu. Neust lè mrholenì nemohlo ovöem pokazit kr snè z ûitky z podveëernìch atrakcì v Pr tru. Kdyû jsme dorazili do hotelu, dali jsme si vyhl öen Schnitzel, a po oba veëery jsme z hy padli navou. T etì den jsme navötìvili rakouskè st tnì gymn zium ve Shwechatu, kde jsme si procviëili nïmëinu. A jelo se dom. Ve dnech 24.ñ se karta obr tila a my mïli moûnost rakouskè ökole oplatit jejich pohostinnost. Tentokr t p ijela skupina osmi û - k z partnerskè ökoly k n m. P edstavili jsme jim Vinohrady, p ivìtal je pan starosta PhDr. Ji Ì»ejka, kter se spolu s nimi Ëastnil spoleënè hodiny Ëeötiny u n s. Odpoledne mïli hostè moûnost poznat Brno, a to vëetnï prohlìdky podzemì. Druh den pak û ci soutïûili spolu s n mi v terènnì h e MiniGLOBE Games ve ökole i v Mari nskèm dolì. Hra je pro brnïnskè û ky kon na s podporou z projektu EvropskÈho soci lnìho fondu. Moc se n m spolupr ce lìbì a douf m, ûe naöim rakousk m p tel m jakbysmet. Krist na»ervinkov, Kvarta A, Gymn zium Globe BavÌme se na Vinohradech ñ 90. lèta 20. stoletì VinohradskÈ hody ñ 90. lèta 20. stoletì 3

4 AUTOCENTRUM K.E.I. PRODEJ ROČNÍCH VOZŮ ŠKODA» Vozy mladší 18 měsíců» Najeto do km» Prodloužená záruka od Škoda Auto» Možnost odpočtu DPH» Záruka výměny vozu AUTOCENTRUM K.E.I. Žarošická 21, Brno-Vinohrady Kadeønictví NERO OBCHODNÍ CENTRUM ALBERT, Pálavské námìstí, Brno-Vinohrady KADEØNICTVÍ DÁMSKÉ PÁNSKÉ DÌTSKÉ Od ñ slevy na provedenì d msk ch a dïtsk ch kon. Od ñ slevy pro seniory nad 60 let a to 15 % z ceny vöech kade nick ch kon. Tel Prodej vánočních stromků Ve dnech vám nabídneme české vánoční stromky: JEDLE, BOROVICE I SMRČKY. Prodej bude probíhat jako každý rok v obchodním centru Pálavské náměstí, na volném prostranství před poštou. Výběr stromků bude bohatý, každý KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka na vaöi kuchyú vest. sk ÌnÏ v mïna pracovnì desky sk ÌÚky na mìru Vrba , MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Malíř pokojů Tel.: , Rychlá půjčka od 5000, Kč Bez poplatku předem, bez volání na drahá čísla. Brno, Brno venkov. Tel.: si vybere ten svůj! Pronajmu gar û. Ul.VlËnovsk. Vöe na DO. Tel Doktorka koupì byt i zadluûen za hotovè. Tel KoupÌm gar û p i ul. VÏstonick. platba hotovï. Tel Vyzvednu dìtï z Mä, Zä. PohlÌd m, douëìm. Tel.: P ÌleûitostnÈ hlìd nì dïtì, praxe v Mä. Tel Prac. ûena, neku aëka, hled pron jem gars./1+1 do 6000 vë. inkasa. Tel Prod m vëelì med, Brno-Vinohrady, tel.: Cena: 100 KË za cca 1 kg. NÁBYTEK NA MÍRU Michal Gach Kuchyně, vestavěné skříně a jiný nábytek i s návrhem v pohodlí vašeho domova za velmi příznivé ceny. Tel , Pronajmu gar û na VÏstonickÈ. Cena 1250,ñ/mÏsÌc. Tel KoupÌm gar û na Vinohradech. PlatÌm hotovï. Tel Prod m 15 kg vlaösk ch o ech 50,ñ/kg. Tel KoupÌm OV, DB 3ñ4+1 na Vinohradech. Tel Fotografování miminek, dětí a rodinných portrétů. Mob , e: Brno-Vinohrady. Moûnost zakoupenì d rkov ch poukaz. 4

5 OPRAVY SPOTŘEBIČŮ ul. Čejkovická PRAČKY MYČKY SPORÁKY tel , nově otevřená kamenná prodejna hraček internetového obchodu Hračička Gajdošova 7, Brno-Židenice (areál Nová osada) POPELKA NAZARETSKÁ Jako kaûd m rokem m te moûnost setkat se v adventnìm Ëase s orchestrem MLADÕ BRNÃNäTÕ SYMFONIKOV. Orchestr podporuje deset Z kladnìch umïleck ch ökol mïsta Brna a m sìdlo v ZUä PhDr. ZbyÚka Mrkose, DoölÌkova 48. MladÌ symfonikovè p ipravili dva p edv noënì koncerty, kterè nesou n zev POPELKA NAZARETSK a jsou vïnov ny ûivotu a dìlu v znamnèho b snìka, dramatika a p ekladatele V clava RenËe. JednotlivÈ hudebnì skladby budou doprov zeny v bïrem b snì ze sbìrky POPELKA NAZARETSK a vypr vïnìm o dramatickèm vzniku tohoto dìla. V programu obou koncert zaznì dìla Gabriela Faure, Franze Schuberta, Julese Masseneta, Erika Satie a Joackima Raffa. Za doprovodu orchestru vystoupì sopranistka Hana äkarkov, dìla bude prov zet recitace JaromÌra Brycha. Za dirigentsk m pultem se jiû tradiënï p edstavì Gabriela Tardonov a Tom ö KrejËÌ. Na prvnì z koncert V s zveme 10. prosince 2011 v hod. do kostela NejsvÏtÏjöÌho Srdce P nï v BrnÏ-HusovicÌch, druh koncert se uskuteënì 11. prosince 2011 v 15 hod. v prostor ch Chr mu NarozenÌ Panny Marie ve VranovÏ u Brna. VÏ Ìme, ûe tïmito koncerty navodìme p Ìjemnou v noënì atmosfèru. za orchestr MBS MgA. Zuzana K iv a Mgr. Krist na äevëìkov, uëitelky hudebnìho oboru ZUä PhDr. ZbyÚka Mrkose VÁNOČNÍ ČAS NA LOUCE PojÔme se na chvìli zastavit ve v noënìm shonu a udïlejme si Ëas pro sebe a naöe dïti. Na Luû neckèm pracoviöti Louka zah jìme v noënì Ëas akcì Mikul ö na Louce. V sobotu 3. prosince p ijde za n mi Mikul ö se svou druûinou. Na dïti Ëek andïlsk dìlna, kde si vyrobì spoleënï s andïly drobn d reëek a Ëertovsk dìlna, kde si s ËertÌky zazpìvajì, pohrajì a zacviëì. Nakonec spoleënï zavol me Mikul öe, kter za b sniëku p ed dïtem balìëek. Na Mikul öe je pot eba si zakoupit vstupenky dop edu v ednìch hodin ch v kancel i Louky. V sobotu 17. prosince (9ñ12 hodin) na Louce oûìv V noënì p ÌbÏh. ÑPro dïti jsou p ipraveny v tvarnè dìlniëky, kde si dïti vytvo Ì drobnè d rky, p nìëka a v noënì ozdoby,ì sdïlila n m organiz torka akce Dagmar Rosendorfov. VÌce informacì najdete na Na vöechny se tïöì kolektiv Louky a za celè st edisko volnèho Ëasu Luû nky V m p ejeme kr snè a pohodovè V noce:) Lucie H jkov, vedoucì pracoviötï Louka Měl sílu a byl bouřlivák prof. Jan Gajdoš ( )» st osm MilÌ vinohradötì spoluobëanè, v osmè Ë sti pokraëov nì budete sledovat kousek ûivotnìho a sportovnìho osudu prof. Jana Gajdoöe, mistra svïta v tïlocviku z roku 1938, ale p edevöìm ËistÈho a mor lnï pevnèho ËlovÏka. Z vod o p ebor Svazu slovanskèho sokolstva P i VIII. sletu vöesokolskèm v Praze roku 1926 byl tento v sledek: 1. L. V cha, 93,07 %, 2. B. äupëìk, 92,90 %, 3. J. Gajdoö, 92,07 %, vöichni t i z Brna I. O Gajdoöovi pìöe Erben v Pam tnìku VIII. sletu: ÑGajdoö po lyonskè nehodï poprvè na cviëiöti vstupujìcì v p eboru, znovu osvïdëil vlastnosti pravèho z vodnìka a potvrdil, ûe mu nejsou û dnè cìle nedostupnè. T i vìtïzovè p eboru z Moravy, t i vìtïzovè z jednè jednoty, takovè cti se dosud nedostalo û dnèmu sokolu. Blahop eji jak jednotï, tak i jejìmu vedenì a obzvl ötï milèmu bratru Zezulovi.»est a sl va v m, drazì brat i!ì Jan Gajdoö uv dì ve sv ch VzpomÌnk ch: Ñ...NemÏl jsem jeötï loket v po dku, kdyû öest t dn po zranïnì v Lyonu z Ëastnil jsem se svèho prvèho p eboru. Dos hl jsem p es 90 % vöech dosaûiteln ch bod a umìstil jsem se jako t etì. Moje lyonskè roztrpëenì bylo Ë steënï zmìrnïno. ZapomnÏl jsem na nï vöak plnï, kdyû po p eboru jsem byl posl n s reprezentaënìm druûstvem do LiÈge v Belgii.ì Na podzim p iöla nov pr ce ñ tentokr t byla to p Ìprava k z jezdu do Finska. Bolest v lokti zatìm p eöla, aëkoliv vis vzadu a veletoë nazad visem vzadu musel nadlouho a koneënï opustit. Gajdoö hledal tedy novè vazby a z vïry sestav, s nimiû se setkal na sv ch z jezdech. Pr ce bylo dost, a ponïvadû mu nechybïla odvaha, da ilo se vöe, do Ëeho se pustil. Honz v spïch v tïlocviënï p i zdol v nì nov ch prvk Ëasto byl podmìnïn rozladïnìm Ëi zklam nìm v soukromèm ûivotï (ve ökole, v 6. a 7. t ÌdÏ re lky, spor s profesorem nïmëiny, na univerzitï nepochopenì prof. praktickèho v cviku ämi ka, nebo rozladïnì s dïvëetem a jinè nep ÌjemnÈ p ÌbÏhy), jeû mu d valo slepou odvahu.»asto v takov ch chvìlìch mu b valo lhostejnè, zda se v ûnï zranì nebo ne. LehËÌ zranïnì, ke kter m obëas p iöel, snadno p echodil a rychl postup ve v cviku vyvolal u nïho velikou l sku k tïlocviku, kter pozdïji rozhodla, ûe se vzdal i z loûnì d stojnickè ökoly a p eöel ke studiu profesury tïlocviku. Zde vöak, hned na samèm poë tku, ho Ëekaly trpkè zkuöenosti, a to hned p i samotnè st tnici, p i nìû se velmi neblaze st etl s Martinem ämìr kem, jenû vedl praktick v cvik, a kter by byl m lem zp sobil, ûe se vzdal tïlocviku v bec. Jen K. Matouökovi, kter rovnïû p edn öel tïlocvik, ËlovÏku velmi uölechtilèmu, dïkuje za öùastn z sah, ûe neodstoupil a st tnici v bec dokonëil. NemÏl vöak ze zkouöky, p estoûe spïönè, ani sebemenöì radost a dlouho jeötï po tïlocviënè st tnici litoval sv ch studiì a dlouho pak nemïl v sobï odvahu pracovat na Ëemkoliv v tïlesnè v chovï. Nebylo daleko k tomu, aby p estal i se z vodnickou ËinnostÌ. LeË heslo ÑJedinec nic, celek vöeì a jeho touha poznat svït ho p ivedla zpït k intenzìvnì pr ci v tïlocviënï. Finsko byla zemï, kter ho vûdy v bila, musel do Helsinek a Viborgu jet. PonÏvadû ölo pouze o reprezentaci a ne o z vod, mïl dost Ëasu na novou korekci voln ch sestav. Dal se tedy do naprostèho zvl dnutì salta s obratem z nadhmatu, kterè se zaëal uëit jiû p i n cviku na Lyon. Byl to b.»ada, kter ho k nïmu nab dal. VysvÏtlil mu, jak se dïl a Gajdoö se pokouöel, ale marnï. Po nïkoliker ch marn ch pokusech rozhodl se b.»ada, jiû tehdy byl v pokroëilèm vïku, a salto mu uk zal s m. StaËilo mu jednou ho vidït a jiû bylo vyhr no. R zem se da ilo ñ ne ovöem hned natolik, aby ho mohl pouûìt o z vodech v Lyonu. Zato si ho odnesl do Brna a v p ÌpravÏ na Finsko ho vybrousil tak, ûe ho p i z jezdu mohl poprvè uplatnit. V prostn ch pokraëovali z vodnìci p Ìpravou na z jezd skladbou b. Vaöka Vorla. Tak mïl Jan p Ìleûitost osobnï poznat jednoho z tïch Ëlen n Ëelnictva muû, kte Ì, zj. v dobï sletov ch p Ìprav, neznali odpoëinku. Jak byl svïdomit a p esn p i n cvicìch n stup, takov byl i p i n cviku svè skladby, urëenè k z jezdu do Finska. Neodpustil borc m nic ñ kaûdè unoûenì, kaûd v ha, kaûd v drû musela b t provedena naprosto p esnï. I z toho ÑnejtvrdöÌho svalovceì musel udïlat Ñmo skou pannuì, jak Ìk val. A p ece ho mïli r di, hlavnï proto, ûe to byl ËlovÏk p Ìm, nen roënï pracujìcì. Se zvlhl m okem a p nìm plnèho zdaru se s nimi louëil p ed odjezdem. TÏöil se z spïchu, kter sportovci p inesli sokolstvu a n rodu na svèm putov nì severem. Byl to velmi kr sn z jezd, na nïjû m Gajdoö mnoho pïkn ch vzpomìnek. (PokraËov nì v p ÌötÌm ËÌsle VinohradskÈho Informu) Mgr. Ivana Gajdoöov 5

6 PROSINEC V DOMEČKU Mikul ösk nadìlka V ûenì rodiëe, do 30. listopadu m te jeötï moûnost zakoupit vstupenky a balìëky na poh dku ÑO pernìkovè chaloupceì s n slednou mikul öskou nadìlkou, kter se kon v nedïli od hodin v s le nad Albertem. LoutkovÈ p edstavenì, spoleënè zpìv nì a z ûitek s Mikul öem, Ëertem a andïlem, to vöe v m p in öì divadlo Vratislava Schildera a Olgy MarkovÈ. Vstupenky za 40 KË, balìëek v hodnotï 50 KË v kancel i DomeËku, Valtick 23, tel.: Vánoce na Vinohradech KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum D m dïtì srdeënï zve dïti i dospïlè na celodennì v noënì program v s le na P lavskèm n mïstì. Na poslednì adventnì nedïli 18. prosince 2011 jsme pro v s p ipravili: 9.00ñ11.30 V noënì dìlna ñ zdobenì pernìëk, v noënì ozdoby, p nìëka... (cena 60 KË) VystoupenÌ dïtì i rodië z hudebnì ökoly Yamaha VystoupenÌ pïveckèho sboru Blahoslava Hajnce VystoupenÌ pohybov ch a taneënìch krouûk ÑO zlobivèm andìlkoviì ñ poh dka divadla Parav nek ProhlÈdnout si m ûete keramick BetlÈm, kter vytv Ì po lèta dïti z v tvarn ch krouûk. Moûnost obëerstvenì. VstupnÈ dobrovolnè. Country taneční skupina Honky Tonk Brno hled novè taneënìky a taneënice. Tancujeme klasickè country tance, cuple dance, line dance a show dance. VÏk: 18 ñ cca 40 rok (pokud jste staröì a umìte tancovat, nejste tedy zaë teënìci, m ûeme to zkusit takè). P edpokl d me taneënì nad - nì, rytmus, schopnost nauëit se jednotlivè choreografie. NenÌ nutn p edchozì taneënì pr prava. Moûnost p ihl öenì sûlovï nebo s partnerkou/ partnerem. Volejte: Zuzka P edpokl dan n stup od zaë tku prosince TrÈnujeme na Vinohradech v ter a ve Ëtvrtek 18ñ20 hod. DalöÌ informace na naöich webov ch str nk ch Kyberöikana coby nov fenomèn na poli kriminality je tèmatem soutïûe, kterou pro dïti a jejich rodiëe p ipravili str ûnìci z Odboru prevence MÏstskÈ policie Brno. CÌlem projektu nazvanèho ÑPouË svèho rodiëeì je sezn mit jeho ËastnÌky s nebezpeëìm, kterè m ûe ËÌhat na internetu a zejmèna jeho r zn ch soci lnìch sìtìch a chatov ch serverech. Unik tnost projektu spoëìv v cìlovè skupinï, kterou je dìtï spoleënï s rodiëem. P i- Ëemû dìtï m p ivèst pr vï svèho rodiëe a ne naopak. SoutÏû byla vyhl öena k a z Ëastnit se jì m ûe kaûd û k staröì 12 let spoleënï s doprovodem svèho rodiëe Ëi jinèho z konnèho z stupce. Vyhr v p itom kaûd, p iëemû cenou je jednogigov USB flash disc. K jeho zìsk nì staëì Ëast na semin i a vstupenka na nïj. Vstupenku si m ûe zdarma vyzvednout dìtï Ëi jeho Život na EZŠ Brno äkolnì rok je jiû v plnèm proudu a m lokdo si jiû vzpomene na pr zdniny plnè z ûitk. ée by byl ale ökolnì ûivot o proûitky chudöì, to se vskutku Ìci ned, p edevöìm pak na EZä Brno. UËitelÈ a û ci ökoly se vrhli s pln m nasazenìm do v ukov ch program, soutïûì, HAHA dn, v let a dalöìch, coû pocìtili nejen û ci, ale i ve ejnost, pro kterou jsou na ökole organizov - ny i r znè semin e a p edn öky. V r mci tïchto ËinnostÌ jste se proto mohli dozvïdït zajìmavè informace na cestovatelskèm veëeru o Sibi i Romana Burdy, nauëit se z klad m sebeobrany na semin i re lnè sebeobrany MojmÌra Kom rka Ëi kurzu Z klady pr ce na PC vedenèho Terezou Bo eckou. V mïsìci Ìjnu pedagogovè ökoly ve spolupr ci s obëansk m sdruûenìm»ejka zorganizovali pro û ky a ve ejnost p edn öku na tèma Cesta k pozitivnìmu rodiëovstvì a lampionov pr vod. ZaË tkem listopadu navötìvili EZä Brno z - stupci firmy Apple a natoëili report û o vyuûitì IT ve v uce, rozhovory se û ky i uëiteli. Na toto video se m ûete podìvat v prosinci na webov ch str nk ch ökoly. UËitelÈ chystajì pro û ky workshopy a dalöì aktivity. Do budoucna se m ûete tïöit na pokraëov nì cestovatelsk ch setk nì, tentokr t zamï enè na Thajsko a Mexiko. Jsou urëeny nejen û k m a rodië m, ale i öirokè ve ejnosti. Zveme takè na V noënì jarmark a dalöì aktivity, o kter ch se m ûete pr bïûnï informovat na webov ch str nk ch ökoly ñ Mgr. Tereza Bo eck MP Brno vyhlásila soutěž na téma kyberšikany z konn z stupce v PoradenskÈm centru MP v ulici K enov 4. Semin samotn se uskuteënì 1. prosince 2011 od hodin ve velkèm s le KrajskÈho adu v ulici Cejl 73. ËastnÌci ökolenì se dozvì, jak je rozdìl mezi öikanou a kyberöikanou, jakè nebezpeëì hrozì dìtïti, kterè je samotnè u poëìtaëe, prezentov ny budou i skuteënè p Ìpady kyberöikany, kterè mïly tragick konec. Nakonec se posluchaëi dozvì, jak se nest t obïtì kyberöikany ani p Ìpadn mi pachateli trestnèho Ëinu. DÈlka semin e je zhruba 90 minut. Podrobnosti z jemci naleznou na internetovè str nce MP Brno: Mgr. Denisa KapitanËikov MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 9. prosince Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m 116 PROSINEC 2014 LEDEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, pozvolna, pomalu a vï Ìm, ûe tiöe, plyne n m vöem Ëas adventnì. V jeho z vïru, jako kaûd rok, s pln m d stojenstvìm, slavnostnï vöak neok zale

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří 60 PROSINEC 2009 Vinohrady získaly vánoční dárek V tïchto dnech jsou to p ibliûnï dva roky, kdy jsem od ednìk Magistr tu mïsta Brna zìskal informaci o tom, ûe Vinohrady jsou poslednì mïstskou Ë stì, kter

Více

PROSINEC 2010 LEDEN 2011

PROSINEC 2010 LEDEN 2011 72 PROSINEC 2010 LEDEN 2011 Jsou tu Vánoce Zdeněk H.Kučera Příroda oblékla bílý šat, krajem zní opět zvonky saní, nebeská pošta přijímá zas pro Ježíška tisíce přání. Po štědrovečerní večeři se vánoční

Více

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera 85 BŘEZEN 2012 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v polovinï letoönìho nora, v mraziv des t den onoho mïsìce, dorazila do naöì obce zajìmav a sv m zp sobem takè tak trochu vz cn, byù jen t ÌËlenn n vötïva.

Více

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m VzpomÌnka na lèto na Vinohradech. 115 PROSINEC 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, letoönì podzimnì volebnì gaudium se koneënï i na Vinohradech doklop talo ke svèmu oëek vanèmu z vïru. Po obecnìch volb

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava 124 ŘÍJEN 2015 Akce na Vinohradech 28. 9. 2015: v r mci dne Vinohrad probïhne ve SpoleËenskÈm s le na P lavskèm n mïstì 15, Brno-Vinohrady koncert pïveckèho sboru Blahoslava Hajnce. V Ëase od 15.00 do

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Stopy Ëasu (redakce) 126 PROSINEC 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto chvìlìch vöichni proûìv me p edv noënì Ëas. VÏtöina z n s se plnï v tïchto dnech snaûì vûìt do n lady Ëi atmosfèry onè p

Více

Na Vinohradech se opět koštovalo

Na Vinohradech se opět koštovalo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 8. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. nora v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Vánoce Jaroslav Vrchlický

Vánoce Jaroslav Vrchlický SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. ledna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Z ûitkov pedagogika 1 Metoda dramaturgie, teorie a praxe po d nì z ûitkov ch kurz 1. PodÏkov nì 3 Auto i 5 P edmluva 7. » st 1

Z ûitkov pedagogika 1 Metoda dramaturgie, teorie a praxe po d nì z ûitkov ch kurz 1. PodÏkov nì 3 Auto i 5 P edmluva 7. » st 1 n OBSAH Z ûitkov pedagogika 1 Metoda dramaturgie, teorie a praxe po d nì z ûitkov ch kurz 1 PodÏkov nì 3 Auto i 5 P edmluva 7» st 1 TEORIE: METODY A JEJICH POUéITÕ Kapitola prvnì Vznik holistickèho procesu

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA 4 MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA Vinohrady se opït skvïle bavily äanci d unik tnì chr nïn dìlna Unik tnì chr nïnou dìlnu tzv. dohledovèho centra datov ch sìtì spoleënosti Netbox ofici lnï otev eli

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Stáří... 3 Hledáme dobrovolníky... 5 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2009...

Více

Poděkování za významnou práci LISTOPAD 2008. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

Poděkování za významnou práci LISTOPAD 2008. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 48 LISTOPAD 2008 é ci EvropskÈ z kladnì ökoly a mate skè ökoly Brno se na konci z Ì z Ëastnili celorepublikovè dopravnï preventivnì akce JezdÌme s smïvem. SpoleËnÏ s dopravnìmi policisty dohlìûeli v okolì

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Dům stříbrných vlasů. Máme rádi tradice

Dům stříbrných vlasů. Máme rádi tradice Časopis vydávaný v Domově Letokruhy v Budišově nad Budišovkou, určený pro naše uživatele, rodinné příslušníky a zaměstnance Dům stříbrných vlasů V tomto čísle najde čtenář shrnutí naší činnosti v roce

Více

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené,

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Informační leták 2015 2016 Škola Jaroslava Ježka Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Loretánská 19 Praha 1 118 00 www.skolajj.cz email: info@skolajj.cz

Více

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 33 ČERVEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jistï se tèmï vöichni shodneme, ûe letoönì p ljubilejnì vinohradsk koöt vìn i p es nep Ìliö dob e provedenou anonci navötìvil (oproti p edch zejìcìm roënìk

Více

28. září DEN VINOHRAD

28. září DEN VINOHRAD 90 ZÁŘÍ 2012 28. září DEN VINOHRAD Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce Mandolínový orchestr Moravan Hudební škola Yamaha 14.00 17.00 hod. zábavné odpoledne Společenský sál Pálavské náměstí 15 (vedle Alberta)

Více

Listopad na Vinohradech

Listopad na Vinohradech 125 LISTOPAD 2015 Listopad na Vinohradech Zveme v s v sobotu 7. 11. 2015 od 9.00 do 14.00 hodin na VINOHRADSK TRHY. Vydl ûdïn plocha p ed radnicì (ze strany parku), Velkopavlovick 25, Brno-Vinohrady. Je

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost 59 LISTOPAD 2009 28. výročí Dne Vinohrad V pondïlì 28. z Ì se p ed SpoleËensk m s lem na n mïstìëku u poöty uskuteënila akce na poëest 28. v roëì zah jenì v stavby naöeho domova ñ Vinohrad. Akce se uskuteënila

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Kontakty a provoz ŠD Vychovatelky Úplata za ŠD a vnitřní řád ŠVP, akce a zájmové útvary ŠD. Informace o provozu školní druţiny ve školním roce 2009/10

Kontakty a provoz ŠD Vychovatelky Úplata za ŠD a vnitřní řád ŠVP, akce a zájmové útvary ŠD. Informace o provozu školní druţiny ve školním roce 2009/10 Vítáme Vás do školní druţiny při ZŠ Pohůrecká Informace o ŠD: Kontakty a provoz ŠD Vychovatelky Úplata za ŠD a vnitřní řád ŠVP, akce a zájmové útvary ŠD Informace o provozu školní druţiny ve školním roce

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

StavebnÌ pr ce na poslednì etapï ökolnìho h iötï zaëaly

StavebnÌ pr ce na poslednì etapï ökolnìho h iötï zaëaly 36 ŘÍJEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, nadch zì podzimnì mïsìc Ìjen a dovolte mi tudìû malè ohlèdnutì do dn mïsìce p edch zejìcìho. T etìho z Ì, v pondïlì, zaëal naplno nov ökolnì rok rozloûen do

Více

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010 65 KVĚTEN 2010 Jak se změnily Vinohrady V minulèm Informu jsem popisoval jak se za uplynulè Ëty i roky zmïnily Vinohrady v bytovè oblasti. Dnes bych chtïl ve v Ëtu zmïn pokraëovat a chtïl bych se zamï

Více

20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 20. října 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše Společná

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad 23 ÈERVENEC SRPEN 2006 SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad äkolnì rok ubìh mal m dïtem pomalu, ale prvnìm maturant m vinohradskèho Gymn zia Globe ubïhlo 9 mïsìc z vratnï

Více

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol?

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol? V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 10 DUBEN 2005 v kvïtnu letoönìho roku uplyne jiû öedes t let od ukonëenì nejstraönïjöìho v leënèho konfliktu v dïjin ch lidstva. Vstoupil do dïjin pod oznaëenìm Druh svïtov

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Ročník I. číslo druhé vánoční prosinec 2012

Ročník I. číslo druhé vánoční prosinec 2012 Ročník I. číslo druhé vánoční prosinec 2012 Ve starých číslech časopisů jsme našli spoustu vánočních i novoročních doporučení a našim čtenářům předkládáme jedno z nich: KRÁČEJ. USMÍVEJ SE NA VŠECHNY KOLEM.

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

15 ØÍJEN LISTOPAD 2005

15 ØÍJEN LISTOPAD 2005 15 ØÍJEN LISTOPAD 2005 V ûenì spoluobëanè, s potïöenìm se na V s v dneönìm vodnìku naöeho vinohradskèho periodika obracìm, abych V m podal sdïlenì o dvou d leûit ch ud lostech, jeû se odehr ly v pr bïhu

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlìûeëe Internet Explorer

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu 28 LEDEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, vï Ìm, ûe jsme vöichni letoönì adventnì Ëas a v noënì sv tky proûili vnit nï vyrovnanì, v klidnè a mìrnè n ladï, ûe jsme udïlali radost naöim blìzk m a ûe

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

6 PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ Galerie starostů a předsedů MNV v Plumlově v letech 1864-2011 Petr Mucha Jan Michálek Engelbert Duřpek Hynek Michálek poštmistr rolník mistr řeznický poštmistr mistr krejčovský 1864-1870

Více

Vánoční. Zas nast v Svat noc, velebnï zvony zvonì, do slavnostnì veëe e jenom chvìle poslednì.

Vánoční. Zas nast v Svat noc, velebnï zvony zvonì, do slavnostnì veëe e jenom chvìle poslednì. 93 PROSINEC 2012 Vánoční Zas nast v Svat noc, velebnï zvony zvonì, do slavnostnì veëe e jenom chvìle poslednì. A na stïnï bl sk se pr vï pras tko zlatè, jiû rodì se v BetlÈmÏ malè dïù tko SvatÈ. Pak maminka

Více

Mladé kapely aneb Vinohradsk Woodstock 2015 na obzoru

Mladé kapely aneb Vinohradsk Woodstock 2015 na obzoru 121 ČERVEN 2015 DruhÈho kvïtna navötìvil Vinohrady premièr Bohuslav Sobotka. P ijel na tradiënì Vinohradskou v stavu vìn. V naöì obci pobyl vïënï zanepr zdnïn p edseda vl dy»eskè republiky p es Ëty i hodiny.

Více

16 PROSINEC 2005. K optimalizaci ökol na Vinohradech

16 PROSINEC 2005. K optimalizaci ökol na Vinohradech 16 PROSINEC 2005 V ûenì spoluobëanè, opït po mïsìci se mi nask t moûnost promluvit s V mi prost ednictvìm naöeho periodika.»inìm tak r d a na mysli m m dnes p edevöìm dvï podstatn sdïlenì, kter povaûuji

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Když víly nepřestávají čarovat. Projekt Tanečního studia Light navazující na tvůrčí spolupráci s dětmi v banátském Eibenthalu

Když víly nepřestávají čarovat. Projekt Tanečního studia Light navazující na tvůrčí spolupráci s dětmi v banátském Eibenthalu Když víly nepřestávají čarovat Projekt Tanečního studia Light navazující na tvůrčí spolupráci s dětmi v banátském Eibenthalu 18.- 23.září 2008 uskutečnil devíti-členný tým Tanečního studia Light z Prahy

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

REPREZENTAČNÍ PLES 17. 1. 2014 (vìce informacì na stranï 3) BLÁZNIVÉ ODPOLEDNE 23. 11. 2013 (vìce informacì na stranï 3) Výstava hub

REPREZENTAČNÍ PLES 17. 1. 2014 (vìce informacì na stranï 3) BLÁZNIVÉ ODPOLEDNE 23. 11. 2013 (vìce informacì na stranï 3) Výstava hub 103 LISTOPAD 2013 Starosta M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ì»ejka a realizaënì t m MykologickÈho klubu Brno p i slavnostnìm zah jenì 6. v stavy hub. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, barevnï v razn podzim zvolna

Více

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady.

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. 29 ÚNOR 2007 V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. ZajÌmalo by n s, jakè pohledy v rozvoji naöì mïstskè Ë sti m ûeme oëek vat. Ptali jsme se starosty obce PhDr.

Více

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. b ezna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

... 29. listopadu 2008. Detsky program po cely den. Sál vedle restaurace U Korychů 9-17 hodin

... 29. listopadu 2008. Detsky program po cely den. Sál vedle restaurace U Korychů 9-17 hodin PROSINEC 2008 V 29 listopadu 2008 ˇ Sál vedle restaurace U Korychů 9-17 hodin Obecní úřad Velké Přílepy si Vás dovoluje pozvat na vánoční trhy, které se budou konat ve Velkých Přílepech Na trzích mimo

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Vinohradsk kronika PODÃKOV NÕ BŘEZEN 2007

Vinohradsk kronika PODÃKOV NÕ BŘEZEN 2007 30 BŘEZEN 2007 V ûenì spoluobëanè, podobnï jako vïtöina z n s, i j p i cestov nì do centra mïsta Brna za n kupem Ëi pracovnìmi povinnostmi, vyuûìv m prost edky hromadnè mïstskè dopravy. JezdÌm tedy trolejbusem

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA 7 VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto dnech spoleënï stojìme na konci ËtvrtÈho roku t etìho tisìciletì a nïkte Ì se z jmem, nïkte Ì v obav

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Společnost pro kriminalistiku Society for Criminalistics Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Vážené kolegyně, vážení kolegové, až budete tento QR číst, bude to možná už celý měsíc poté, co jsme se těšili

Více

pořádá národní turnaj v boccie pro sportovce s centrálními poruchami hybnosti zdravotní třídy BC1, BC2, BC3 a BC4 (O březejckého medvěda)

pořádá národní turnaj v boccie pro sportovce s centrálními poruchami hybnosti zdravotní třídy BC1, BC2, BC3 a BC4 (O březejckého medvěda) TJ Dětské středisko Březejc, o.s ve spolupráci s Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Městem Velké Meziříčí a Nadací Charty 77 pořádá národní turnaj v boccie OZP

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech duben až červen 2015 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Felix & Maira Chytré hlavičky Zemi rozumí, 1.4. 30.6 2015...2 1.2 ECCB

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

Výroba Hofmanových bočních louček pomocí hoblovky. Napsal uživatel Milan Čáp Čtvrtek, 30 Duben 2009 17:47

Výroba Hofmanových bočních louček pomocí hoblovky. Napsal uživatel Milan Čáp Čtvrtek, 30 Duben 2009 17:47 Zveřejňujeme příspěvek, který byl před časem publikován ve Včelařských novinách. Tento elektronický včelařský web je již delší dobu mimo provoz, proto návod na výrobu bočních louček Hoffmanova typu dnes

Více

P r a V I d l a. C Esk A Pr Av i dla

P r a V I d l a. C Esk A Pr Av i dla Cˇ e s k á P r a V I d l a C Esk A Pr Av i dla Obsah 20 figurek průzkumníků ve 4 různých barvách 1 zeď s hieroglyfy 1 herní deska 7 destiček podlahy ``kámen a písek`` 16 skarabů 6 malých karet prokletí

Více

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Všejany za rok 2014 Rozpočet obce Všejany na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2013 v celkové výši 6.048.720,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový na

Více

Plán práce školy na školní rok 2015/2016 1. Měsíční plány Září 10.9. v 16,00 hod. 18.9. v 9,00 30.9. Říjen 7.10. v 8,15

Plán práce školy na školní rok 2015/2016 1. Měsíční plány Září 10.9. v 16,00 hod. 18.9. v 9,00 30.9. Říjen 7.10. v 8,15 Plán práce školy na školní rok 2015/2016 1. Měsíční plány Září 10.9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 18.9. v 9,00 Den NATO v Mošnově

Více

AUTODOPRAVA -nonstop-

AUTODOPRAVA -nonstop- 6/2010 KOUPALIŠTĚ ÚVALY přijme brigádníky na pozice: plavčík ( kurz plavčíka nutný) zdravotník (nutno mít zdravotnický kurz) brigádníky do občerstvení. Podmínky: pracovitost, věk 16 let a více. Bližší

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlížeče Internet Explorer

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. O mamince Zuzana Musilová Cíl: rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k mamince, k rodině, k nejbližším lidem, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ve volné hře pomáhat dětem nalézat své místo ve

Více

KNIHA MÉHO SRDCE. Výstavka

KNIHA MÉHO SRDCE. Výstavka KNIHA MÉHO SRDCE Kniha mého srdce (KMS) je cyklus pořadů České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), který proběhne v období od 4. dubna do října 2009. Je zaměřen na propagaci literatury, četby knih

Více