Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava"

Transkript

1 82 PROSINEC 2011 Vinohradské vinné trhy V p tek 2. prosince 2011 budou v prostor ch SpoleËenskÈho s lu KVIC, nad Albertem P lavskè n mïstì 15, prod vat svè v robky vina i ze Str ûnice, Bzence, Mikulova, RatÌökovic a ZajeËÌ. Akce zaëìn v 11. hodin a konëì v K dobrè n ladï zahraje od do cimb lov hudba Kapura. Zveme vöechny milovnìky dobrèho vìna a pïkn ch pìsniëek. Fotografická výstava SouË stì vinn ch trh bude v stava fotografiì Rostislava Koötiala ñ SVÃTLO NA VINICI Autor se zamï uje na fotografii krajiny, zejmèna pak vinic. Ve sv ch fotografiìch se snaûì zachytit prchavou atmosfèru ve vinici a kr su mïnìcìch se barev zrajìcìch plod. VÏ Ìm, ûe se v m v stava bude lìbit. Vernis û v stavy probïhne 2. prosince 2011 ve hodin, SpoleËensk s l KVIC nad Albertem, P lavskè n mïstì 15. V stavu zah jì starosta M» Brno Vinohrady PhDr. Ji Ì»ejka. Ing. ätursa Libor editel KVIC Brno-Vinohrady SnÌmek z kaûdoroënìho setk nì starosty m. Ë. Brno-Vinohrady J.»ejky se soci lnìmi pracovnìky. LetoönÌ setk nì se konalo ve Ëtvrtek 20. Ìjna V ûenì vinohradötì spoluobëanè, vöichni v tïchto dnech proûìv me adventnì p edv noënì Ëas a na p Ìchod v noënìch sv tk se p ipravujeme podle svèho. NÏkdo v klidu v tichèm usebr nì v poko e vzpomìn sv ch blìzk ch a rozjìm, jin je hn n touhou p edevöìm zajistit na sv tky vöe nutnè a pot ebnè pro svè blìzkè, vëetnï d rk pod stromeëek. Pro obï poëìn nì, byù jakkoli rozliën, m m plnè pochopenì. V intencìch letoönìho vinohradskèho roku, bïhem nïhoû jsme si r zn mi akcemi a aktivitami p ipomìnali 30. v roëì vzniku naöì mïstskè Ë sti, je letoönì sv teënì ukonëenì roku 2011 pro n s VinohraÔany v jimeënè, jinakè protoûe pr vï obohacenè o ono znamenitè jubileum. MnohÈ Ël nky a statï, spoleëenskè a kulturnì akce rozmanit ch zamï enì, v stavy, p edn öky Ëi besedy byly vïnov ny v bïhu roku jubilujìcìm Vinohrad m. P ipomìn nì a oslavy budou ukonëeny jiû tradiënìm benefiënìm adventnìm koncertem pïveckèho sboru Blahoslava Hajnce. Pro milovnìky a znalce vìna uspo d obec a vinohradskè kulturnì centrum pod hlaviëkou 30. v roëì Vinohrad prvnì roënìk Vinohradsk ch vinn ch trh. Ochutnat dobrè vìno ze Bzence, ze Str ûnice Ëi ze ZajeËÌ nebo z Mikulova budete moci v p tek 2. prosince od dopolednì jeden ctè hodiny ve spoleëenskèm s le nad Albertem. VinnÈ trhy by mïly (vï Ìm, ûe spo- danï) konëit v podveëer v devaten ct hodin. Degustaci i p Ìpadn n kup vìn budou r movat folklornì vystoupenì cimb lov ch muzik. V ûenì VinohraÔanÈ, dovoluji si V s pozvat na tuto vina skou slavnost, kter, jak vï Ìm, se stane spolu s Vinohradskou v stavou vìn dalöì tradiënì kulturnì a spoleëenskou vina skou ud lostì, podporujìcì a posilujìcì vina sk charakter a tradici naöì mïstskè Ë sti i jihomoravskèho regionu. DrazÌ spoluobëanè. SlavÌcÌ Vinohrady dostaly v polovinï letoönìho roku novou vozovku (vëetnï pravy okolì) v jiûnì Ë sti P lavskèho n mïstì. Centrum obce tìm docela prohlèdlo, je upravenïjöì, jaksi vzduönïjöì a lèpe se tudy chodì. AlespoÚ j jsem uëinil takovou zkuöenost. JeötÏ na samèm konci roku se naöì jubilujìcì obci a pochopitelnï ûe i jejìm obyvatel m (p edevöìm tïm, kte Ì ûijì v jiûnì Ë sti Vinohrad) dostane d rku v podobï novèho parku. Nov park bude zaloûen Ëi p esnïji ñ je jiû budov n ñ na vyv öenè ploöinï p i ulici VÏstonick nedaleko objekt Domova senior. Jak si parkov prava tu kdysi v minulosti byla. Nezbylo z nì vöak tak ka nic a cel zarostl prostor dnes ironicky povïzeno vynik zanedbanostì a obecnou nevzhlednostì. BudoucÌ park se jistï (PokraËov nì na stranï 3)

2 Návštěva na Mutěnické SENIOR KLUB V PROSINCI Ve dnech 10. a navötìvili naöi ökolu û ci ze Zä Podz hradn v BratislavÏ se sv m pedagogick m doprovodem. é ci a uëitelè si prohlèdli naöi ökolu a aktivnï se z Ëastnili hodin v uky anglickèho jazyka a v uky v e-learningu. äkoly mezi sebou sehr ly p telsk sportovnì utk nì. N sledovala prohlìdka historickèho centra Brna ñ Petrov, äpilberk a n mïstì Svobody. Pobyt byl zakonëen slavnostnìm vyhodnocenìm akcì a û k m p edali pan mìstostarosta Kar sek a pan mìstostarosta Pustina vìtïznè sportovnì poh ry. Cel akce probïhla v p ÌjemnÈ atmosfè e a my se tïöìme na n vötïvu Bratislavy. CÌlem n vötïv mezi ökolami je spolupr ce v oblasti projekt orientovan ch na vyuûìv nì informaënìch technologiì ve v uce, seznamov nì se s nov mi metodami v uky anglickèho jazyka a enviroment lnì v uky. PaedDr. Ji Ì Boudn, v chovn poradce Zä MutÏnick V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, jste vìt ni dennï v malè klubovnï od v p ÌzemÌ Bzeneck 21. KromÏ toho V s zveme k Ëasti na akcìch ve velkè klubovnï (otev ena vûdy od 14.30, p i n boûenskèm rozjìm nì ve 14.00) ñ viz program nìûe. KaûdÈ pondïlì v dobï 14.00ñ15.30 probìhajì cviëenì taj-ëi pro seniory ve SpoleËenskÈm s le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötï) za ÌzenÌ Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte :) ñ»tvrtek 206. V RO»Õ BITVY U SLAVKOVA (historickè souvislosti), Dr. L. äubert ñ TER MIKUL äsk Z BAVA (s tombolou), Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ»tvrtek PREZIDENTI»ESKOSLOVENSKA (pokraëov nì cyklu), PhDr. J.»ejka ñ TER JAN JAKUB RYBA ñ»esk MäE V NO»NÕ (s promìt nìm), E. Vackov ñ STÿEDA N BOéENSK ROZJÕM NÕ»S. CÕRKVE HUSITSK, far ka Mgr. K. BezdÌËkov ñ»tvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V PROSINCI, Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ TER MYäLENÕ, ZDRAVÕ A D LKA éivota (pokraëov nì), Ing. M. Siklenka ñ»tvrtek PÿEDV NO»NÕ POSEZENÕ (u stromeëku), Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk Naöe motto: konec roku oslavìme, na nov s nov mi danïmi se p ipravìme... :) Noc s brněnskými strašidly na Mutěnické Kdo öel kolem ökoly ve Ëtvrtek 20. Ìjna nave- Ëer, musel se s m pro sebe pt t, co se to v tè ökole asi dïje, ûe se tam ûene tolik dïtì s aktovkami na z dech a se spac ky v ruce. Nic zvl ötnìho, jen se rozhodly tuto noc radïji str vit ve spoleënosti spoluû k a vychovatelek äd, neû ve vlastnì post lce. A jakè bylo spanì ve ökole s brnïnsk mi straöidly? ï p Ìchod, v roba netop ra - soutïûnì kartiëka ï spoleën Ëetba a kresba p ÌbÏh z knìûky BrnÏnsk straöidla ï veëe e z vlastnìch z sob ï p ÌbÏhy se straöidelnou z pletkou ñ samostatnè pr ce ï noënì hra ÑBrnÏnsk straöidlaì ï hygiena, p Ìprava pelìök ï promìt nì na dobrou noc, veëerka ï rannì hygiena, klid, snìdanï ve ökolnì jìdelnï ï zhodnocenì, odchod do vyuëov nì SpanÌ ve ökole s brnïnsk mi straöidly bylo dalöì akcì ve spolupr ci s û kovsk m parlamentem. ProbÏhla poprvè a to ke spokojenosti vöech ËastnÌk, dïtì 4. t Ìd. CÌlem bylo podpo it Ëten skou gramotnost dïtì, z bavnou formou je sezn mit s nïkter mi p ÌbÏhy a postavami starèho Brna a p ispït tak k rozvìjenì vöech klìëov ch kompetencì ökolnìho vzdïl vacìho programu ökolnì druûiny. N. Niziolov, vychovatelka äd, Zä MutÏnick Informace o akcích Senior klubu Svou pravidelnou informaci musìm tentokr t zah jit omluvami a hned ta prvnì je m osobnì ñ p i tvorbï pl nu na listopad jsem plnï zapomnïl na to, ûe je st tnì sv tek. DÌky upozornïnì panì druûin ky ze Zä MutÏnick jsme sice jeötï stihli pl n upravit (a p esunout blahop nì jubilant m na ), ale doplatil na to pan Michal Krejsa, protoûe jìm p ipravenou p edn öku jsem musel p esunout na 17. ledna (pro numerology ñ ze na ). Bohuûel jsem uû ale nestihl uz vïrku Informu a tak v nïm vyöel neupraven pl n, ËÌmû mohli b t nïkte Ì z jeho Ëten a n vötïvnìk Senior klubu uvedeni v omyl, za coû se jim up ÌmnÏ omlouv m. A aby nez stalo u jednoho malèru ñ v redakci Informu si za dil tiska sk öotek a u akce k p ipomenutì kr snèho hlasu Rudolfa CortÈze zamïnil jejì lektory ñ mìsto manûel PlÌhalov ch n m chtïl vnutit Ing.»apka. PlÌhalovi se ale nedali a jimi p ipravenou akci k potïöe vöech p Ìtomn ch provedli osobnï ñ to ale p edbìh m. MusÌm se totiû omluvit jeötï jednou ñ v p tek 30. z Ì jsem zapomnïl p i vystupov nì z tramvaje Ë. 3 u Kauflandu taöku s fotoapar tem, v d sledku Ëehoû jsem sice utrpïl materi lnì ökodu, ale p edevöìm jsem p iöel o fotografie z dvojìho blahop nì Ñsrpnov mì a Ñz ijov mì jubilant m ñ bohuûel je tudìû nemohu na webu M» zve ejnit a vöem oslavenc m se omlouv m jeötï vìce. Sice jsem to zkouöel vöemoûnï, ale poctiv n lezce se nevyskytl ñ jeötï mohu doufat, ûe si to t eba p eëte a dodateënï mi poöle alespoú pamïùovou kartu z fotoapar tu, pokud ji uû nevymazal. Je uû ale nejvyööì Ëas p ejìt od omluv k akcìm Senior klubu ñ mezi vyhled vanè pat Ì zejmèna pondïlnì cviëenì Ing. Siklenky ñ na kaûdèm se od Ìjna Ñobjeviloì nïkolik nov ch z - jemc, kterè p il kal jeho vïhlas a spokojenost cviëenc, takûe nap n s v s le cviëilo uû 35, z toho 9 muû a hlavnï nïkolik osmdes tnìk a staröìch ñ p ijôte se podìvat a vyzkouöet si to ñ nic s sebou nepot ebujete. Na pravideln ch p edn ök ch Ing. Siklenky (ta Ìjnov byla o problèmech sp nku a moûnostech, jak jim p edch zet nebo je potlaëit) si p ÌtomnÌ mj. mohou vyzkouöet, jak blahod rnï p sobì i z vïreën relaxaënì desetiminutovka. Pravideln lektor Dr. L. äubert v poslednì ÌjnovÈ akci nejen p ipomnïl 587. v roëì smrti Jana éiûky, ale p edevöìm n m sdïlil celou adu pro n s nezn m ch informacì o jeho bohatèm a zajìmavèm ûivotï. Listopad jsme zah jili prodejnì v stavou Ëepic a klobouk, kterou v prostor ch Senior klubu p ipravila modistka Marie Gerölov ñ jejì povìd nì o jejì tvorbï a produktech bylo zpest eno n - zorn mi uk zkami pouûitì pokr vek hlavy nejr znïjöìho tvaru a barev ñ chvìlemi p ipomìnala slavnou scènku Felixe Holzmanna. A uvidìte-li obyvatelky Vinohrad v tèto dobï s netradiënìmi pokr vkami hlavy, ani se neptejte, odkud ji majì... p ijôte si pro kontakt. T etìho listopadu jsme pak vyrazili za hranice vöednìch dn ñ byl n s pln autobus a vöichni p ÌtomnÌ si uûili kr sn veëer, pln zpïvu i spoleënè z bavy, ve vinnèm sklìpku v Pruö nk ch- Nechorech. SvÈ by o tom mohla povìdat i panì S sserov, kter, aë vozìëk ka, se neb la se n m svï it do rukou ñ dìky svè odvaze a v raznèmu osobnìmu p ispïnì i pomoci idiëe autobusu zvl dla jak nastupov nì i vystupov nì z dopravnìho prost edku, tak zejmèna i vlastnì cestu do hlubin sklìpku a mohla si tak v nïm s n mi nejen zazpìvat, ale cestou dokonce zjistit, ûe s idiëem autobusu znajì nejen stejnou Ë st Moravy, ale ûe majì i svè spoleënè zn mè. A uû jste vidïli idiëe cestovky zpìvat sûlo a cifrovat? Ne? Vaöe chyba ñ p ÌötÏ (v b eznu) pojeôte s n mi a p esvïdëìte se, ûe si nevym ölìm. SvÈ p ipomenutì akcì ukonëìm (kv li termìnu uz vïrky) p ipomenutìm 60. narozenin Petera DvorskÈho ñ Eliöka Vackov n m nejen zprost edkovala svè osobnì vzpomìnky na sv osobnì setk nì s tìmto vïhlasn m umïlcem, ale p edevöìm n m p ipomnïla jeho n dhern hlas v jeho slavn ch riìch a vystoupenìch. V listopadovèm ËÌsle jsem zval Ëten e do sklìpku ñ v tomto ËÌsle V s zvu na Mikul öe a na p edv noënì posezenì v Senior klubu ñ p ijôte se pobavit a p esvïdëit se, ûe to nejsou sv tky pouze pro dïti (a to nemluvìm o ostatnìch pl novan ch akcìch ñ viz n ö program). Ing. LudÏk HodboÔ 2

3 V ûenì vinohradötì spoluobëanè... (DokonËenÌ ze strany 1) stane asylem vöech VinohraÔan. UûÌvat jej budou bezpochyby vinohradötì senio i, p edevöìm ti z Domova, kte Ì to do budoucìho parku majì vskutku blìzko. Parku se jistï nevyhnou ani maminky s dïtmi. V tïchto mìstech tak m ûe doch zet k d Ìve bïûnèmu souûitì Ëi setk v nì tïch Ñnejvzd lenïjöìchì generacì ñ mal ch dïtì a star ch lidì, kte Ì k sobï mìvajì zvl ötnì, ale mil a hezk vztah. Jednoduöe: majì si toho ñ malè dïti i senio i ñ pomïrnï dost co povïdït. NavÌc na Vinohradech s nov m parkem vznik dalöì klidovè a odpoëinkovè mìsto protkanè zelenì, kterè rozöi uje r mec vhodnèho ûivotnìho prost edì. Autorem (p esnïji autorkou) projektu parkov ch a sadov ch prav v prostoru p i VÏstonickÈ ulici je vïhlasn brnïnsk zahradnì architektka Eva V gerov. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, tïöìm se na setk nì s V mi u cimb lovè muziky na prvnìch Vinohradsk ch vina sk ch trzìch a p eji V m klidn a utïöen podzimnì Ëas. P eji V m rovnïû, abyste i z vïr onoho t ic tèho vinohradskèho roku proûili v radosti a dobrè n ladï. Hezk advent. Ji Ì»ejka, starosta 20 let KVIC, 20 let Vinohradského Informu 1991ñ2011 (2. Ë st) V minulèm ËÌsle Informu bylo zmìnïno, ûe KVIC p sobì na Vinohradech jiû 20 let (1991ñ2011). Dovoluji si tvrdit, ûe jeho Ëinnost je zcela z sadnì v oblasti kulturnì a spoleëenskè, protoûe pozitivnìm vlivem p sobì v naöì Ëtvrti. Jak se tedy kulturnì za ÌzenÌ v pr bïhu minul ch dvou desetiletì vyvìjelo? V roce 1992 se nov m editelem stal PhDr. Vladislav Mach Ú (vyst Ìdal Ji Ìho äest ka). Pod jeho vedenìm zaëalo KVIC zcela z sadnï ovlivúovat ûivot na Vinohradech. V prvnì adï m ûeme zmìnit po d nì prvnìho spoleëenskèho plesu v tehdejöìch prostor ch P lavanky v OC 1, rovnïû byly poloûeny z klady prvnì vina skè akce (kter se konala ) po- danou rovnïû v P lavance, Ëi akce pod öir m nebem, kterou my VinohradötÌ zn me jako ñ BavÌme se na Vinohradech. KVIC od podzimu tèhoû roku zaëalo nabìzet adu kurz ñ v uku cizìch jazyk, kurzy ËetnictvÌ nebo praktickè kurzy va enì, öitì, Ëi zaëalo organizovat krouûky pro dïti ñ v tvarnè, pohybovè nebo ruënì pr ce. Do spoleëensko-kulturnìho podvïdomì se vepsaly i hodovè slavnosti jejichû prvnì pr vod se vydal do vinohradsk ch ulic Aktivit postupem Ëasu p ib valo a p sobenì KVIC se stalo neodmysliteln m prvkem tvo ÌcÌ kulturu na Vinohradech do dneönì doby. DalöÌm d leûit m prvkem je vinohradsk d m dïtì, zvan DomeËek, kter byl postaven roku 1993 ve ValtickÈ ulici. N slednï byl otev en a to v r mci ökolnìho roku 1993/1994 a dïti jej tak mohly zaëìt vyuûìvat. DomeËek zaëal b t spravovan a Ìzen KVIC. kolem novï otev enèho Domu dïtì se stal rozvoj z jmovè umïleckè Ëinnosti. KVIC rovnïû zaëal zajiöùovat v chovu a vzdïl v nì v r mci vybranèho oboru za odbornèho pedagogickèho dozoru. Krouûky, kterè jsou v DomeËku realizov ny, sahajì od v tvarnè a hudebnì oblasti, p es cviëenì aerobik, aû po modernì tance. RovnÏû jsou v DomeËku po d ny v stavy, koncerty, Ëi v tvarnè soutïûe. Bc. Michal Krejsa, p edseda KulturnÌ komise Studenti Gymnázia Globe s podporou Jihomoravského kraje poznávali Rakousko Kaûd, kdo byl ve VÌdni, vì, ûe je to mïsto plnè kr sn ch pam tek, hudby, dobrèho jìdla a mil ch lidì. P esvïdëit jsme se o tom mohli i my, studenti Gymn zia Globe. Des tèho Ìjna odjìûdïla cel t Ìda kvart n v Ëele s oblìben m profesorem Bulatem vzh ru za dobrodruûstvìm ñ na t ÌdennÌ n vötïvu partnerskè rakouskè ökoly. Akce se konala ve Schwechatu v r mci projektu ÑDo svïta! 2011ì a je financov na ze zdroj JihomoravskÈho kraje. PoËasÌ bïhem naöeho pobytu naznaëovalo, ûe jsme spìö v Lond nï neû v DolnÌm Rakousku. CelÌ promrzlì jsme se öli podìvat do Schulverein Komensky, ökoly zaloûenè Ëesk m äkolsk m spolkem ÑKomensk ì. S panì editelkou z kladnì ökoly Schulverein Komensky, Mag. Janou Hanzl, a nïkolika rakousk mi û ky jsme se na proch zce dozvïdïli nïco vìc o pam tk ch regionu. Neust lè mrholenì nemohlo ovöem pokazit kr snè z ûitky z podveëernìch atrakcì v Pr tru. Kdyû jsme dorazili do hotelu, dali jsme si vyhl öen Schnitzel, a po oba veëery jsme z hy padli navou. T etì den jsme navötìvili rakouskè st tnì gymn zium ve Shwechatu, kde jsme si procviëili nïmëinu. A jelo se dom. Ve dnech 24.ñ se karta obr tila a my mïli moûnost rakouskè ökole oplatit jejich pohostinnost. Tentokr t p ijela skupina osmi û - k z partnerskè ökoly k n m. P edstavili jsme jim Vinohrady, p ivìtal je pan starosta PhDr. Ji Ì»ejka, kter se spolu s nimi Ëastnil spoleënè hodiny Ëeötiny u n s. Odpoledne mïli hostè moûnost poznat Brno, a to vëetnï prohlìdky podzemì. Druh den pak û ci soutïûili spolu s n mi v terènnì h e MiniGLOBE Games ve ökole i v Mari nskèm dolì. Hra je pro brnïnskè û ky kon na s podporou z projektu EvropskÈho soci lnìho fondu. Moc se n m spolupr ce lìbì a douf m, ûe naöim rakousk m p tel m jakbysmet. Krist na»ervinkov, Kvarta A, Gymn zium Globe BavÌme se na Vinohradech ñ 90. lèta 20. stoletì VinohradskÈ hody ñ 90. lèta 20. stoletì 3

4 AUTOCENTRUM K.E.I. PRODEJ ROČNÍCH VOZŮ ŠKODA» Vozy mladší 18 měsíců» Najeto do km» Prodloužená záruka od Škoda Auto» Možnost odpočtu DPH» Záruka výměny vozu AUTOCENTRUM K.E.I. Žarošická 21, Brno-Vinohrady Kadeønictví NERO OBCHODNÍ CENTRUM ALBERT, Pálavské námìstí, Brno-Vinohrady KADEØNICTVÍ DÁMSKÉ PÁNSKÉ DÌTSKÉ Od ñ slevy na provedenì d msk ch a dïtsk ch kon. Od ñ slevy pro seniory nad 60 let a to 15 % z ceny vöech kade nick ch kon. Tel Prodej vánočních stromků Ve dnech vám nabídneme české vánoční stromky: JEDLE, BOROVICE I SMRČKY. Prodej bude probíhat jako každý rok v obchodním centru Pálavské náměstí, na volném prostranství před poštou. Výběr stromků bude bohatý, každý KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka na vaöi kuchyú vest. sk ÌnÏ v mïna pracovnì desky sk ÌÚky na mìru Vrba , MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Malíř pokojů Tel.: , Rychlá půjčka od 5000, Kč Bez poplatku předem, bez volání na drahá čísla. Brno, Brno venkov. Tel.: si vybere ten svůj! Pronajmu gar û. Ul.VlËnovsk. Vöe na DO. Tel Doktorka koupì byt i zadluûen za hotovè. Tel KoupÌm gar û p i ul. VÏstonick. platba hotovï. Tel Vyzvednu dìtï z Mä, Zä. PohlÌd m, douëìm. Tel.: P ÌleûitostnÈ hlìd nì dïtì, praxe v Mä. Tel Prac. ûena, neku aëka, hled pron jem gars./1+1 do 6000 vë. inkasa. Tel Prod m vëelì med, Brno-Vinohrady, tel.: Cena: 100 KË za cca 1 kg. NÁBYTEK NA MÍRU Michal Gach Kuchyně, vestavěné skříně a jiný nábytek i s návrhem v pohodlí vašeho domova za velmi příznivé ceny. Tel , Pronajmu gar û na VÏstonickÈ. Cena 1250,ñ/mÏsÌc. Tel KoupÌm gar û na Vinohradech. PlatÌm hotovï. Tel Prod m 15 kg vlaösk ch o ech 50,ñ/kg. Tel KoupÌm OV, DB 3ñ4+1 na Vinohradech. Tel Fotografování miminek, dětí a rodinných portrétů. Mob , e: Brno-Vinohrady. Moûnost zakoupenì d rkov ch poukaz. 4

5 OPRAVY SPOTŘEBIČŮ ul. Čejkovická PRAČKY MYČKY SPORÁKY tel , nově otevřená kamenná prodejna hraček internetového obchodu Hračička Gajdošova 7, Brno-Židenice (areál Nová osada) POPELKA NAZARETSKÁ Jako kaûd m rokem m te moûnost setkat se v adventnìm Ëase s orchestrem MLADÕ BRNÃNäTÕ SYMFONIKOV. Orchestr podporuje deset Z kladnìch umïleck ch ökol mïsta Brna a m sìdlo v ZUä PhDr. ZbyÚka Mrkose, DoölÌkova 48. MladÌ symfonikovè p ipravili dva p edv noënì koncerty, kterè nesou n zev POPELKA NAZARETSK a jsou vïnov ny ûivotu a dìlu v znamnèho b snìka, dramatika a p ekladatele V clava RenËe. JednotlivÈ hudebnì skladby budou doprov zeny v bïrem b snì ze sbìrky POPELKA NAZARETSK a vypr vïnìm o dramatickèm vzniku tohoto dìla. V programu obou koncert zaznì dìla Gabriela Faure, Franze Schuberta, Julese Masseneta, Erika Satie a Joackima Raffa. Za doprovodu orchestru vystoupì sopranistka Hana äkarkov, dìla bude prov zet recitace JaromÌra Brycha. Za dirigentsk m pultem se jiû tradiënï p edstavì Gabriela Tardonov a Tom ö KrejËÌ. Na prvnì z koncert V s zveme 10. prosince 2011 v hod. do kostela NejsvÏtÏjöÌho Srdce P nï v BrnÏ-HusovicÌch, druh koncert se uskuteënì 11. prosince 2011 v 15 hod. v prostor ch Chr mu NarozenÌ Panny Marie ve VranovÏ u Brna. VÏ Ìme, ûe tïmito koncerty navodìme p Ìjemnou v noënì atmosfèru. za orchestr MBS MgA. Zuzana K iv a Mgr. Krist na äevëìkov, uëitelky hudebnìho oboru ZUä PhDr. ZbyÚka Mrkose VÁNOČNÍ ČAS NA LOUCE PojÔme se na chvìli zastavit ve v noënìm shonu a udïlejme si Ëas pro sebe a naöe dïti. Na Luû neckèm pracoviöti Louka zah jìme v noënì Ëas akcì Mikul ö na Louce. V sobotu 3. prosince p ijde za n mi Mikul ö se svou druûinou. Na dïti Ëek andïlsk dìlna, kde si vyrobì spoleënï s andïly drobn d reëek a Ëertovsk dìlna, kde si s ËertÌky zazpìvajì, pohrajì a zacviëì. Nakonec spoleënï zavol me Mikul öe, kter za b sniëku p ed dïtem balìëek. Na Mikul öe je pot eba si zakoupit vstupenky dop edu v ednìch hodin ch v kancel i Louky. V sobotu 17. prosince (9ñ12 hodin) na Louce oûìv V noënì p ÌbÏh. ÑPro dïti jsou p ipraveny v tvarnè dìlniëky, kde si dïti vytvo Ì drobnè d rky, p nìëka a v noënì ozdoby,ì sdïlila n m organiz torka akce Dagmar Rosendorfov. VÌce informacì najdete na Na vöechny se tïöì kolektiv Louky a za celè st edisko volnèho Ëasu Luû nky V m p ejeme kr snè a pohodovè V noce:) Lucie H jkov, vedoucì pracoviötï Louka Měl sílu a byl bouřlivák prof. Jan Gajdoš ( )» st osm MilÌ vinohradötì spoluobëanè, v osmè Ë sti pokraëov nì budete sledovat kousek ûivotnìho a sportovnìho osudu prof. Jana Gajdoöe, mistra svïta v tïlocviku z roku 1938, ale p edevöìm ËistÈho a mor lnï pevnèho ËlovÏka. Z vod o p ebor Svazu slovanskèho sokolstva P i VIII. sletu vöesokolskèm v Praze roku 1926 byl tento v sledek: 1. L. V cha, 93,07 %, 2. B. äupëìk, 92,90 %, 3. J. Gajdoö, 92,07 %, vöichni t i z Brna I. O Gajdoöovi pìöe Erben v Pam tnìku VIII. sletu: ÑGajdoö po lyonskè nehodï poprvè na cviëiöti vstupujìcì v p eboru, znovu osvïdëil vlastnosti pravèho z vodnìka a potvrdil, ûe mu nejsou û dnè cìle nedostupnè. T i vìtïzovè p eboru z Moravy, t i vìtïzovè z jednè jednoty, takovè cti se dosud nedostalo û dnèmu sokolu. Blahop eji jak jednotï, tak i jejìmu vedenì a obzvl ötï milèmu bratru Zezulovi.»est a sl va v m, drazì brat i!ì Jan Gajdoö uv dì ve sv ch VzpomÌnk ch: Ñ...NemÏl jsem jeötï loket v po dku, kdyû öest t dn po zranïnì v Lyonu z Ëastnil jsem se svèho prvèho p eboru. Dos hl jsem p es 90 % vöech dosaûiteln ch bod a umìstil jsem se jako t etì. Moje lyonskè roztrpëenì bylo Ë steënï zmìrnïno. ZapomnÏl jsem na nï vöak plnï, kdyû po p eboru jsem byl posl n s reprezentaënìm druûstvem do LiÈge v Belgii.ì Na podzim p iöla nov pr ce ñ tentokr t byla to p Ìprava k z jezdu do Finska. Bolest v lokti zatìm p eöla, aëkoliv vis vzadu a veletoë nazad visem vzadu musel nadlouho a koneënï opustit. Gajdoö hledal tedy novè vazby a z vïry sestav, s nimiû se setkal na sv ch z jezdech. Pr ce bylo dost, a ponïvadû mu nechybïla odvaha, da ilo se vöe, do Ëeho se pustil. Honz v spïch v tïlocviënï p i zdol v nì nov ch prvk Ëasto byl podmìnïn rozladïnìm Ëi zklam nìm v soukromèm ûivotï (ve ökole, v 6. a 7. t ÌdÏ re lky, spor s profesorem nïmëiny, na univerzitï nepochopenì prof. praktickèho v cviku ämi ka, nebo rozladïnì s dïvëetem a jinè nep ÌjemnÈ p ÌbÏhy), jeû mu d valo slepou odvahu.»asto v takov ch chvìlìch mu b valo lhostejnè, zda se v ûnï zranì nebo ne. LehËÌ zranïnì, ke kter m obëas p iöel, snadno p echodil a rychl postup ve v cviku vyvolal u nïho velikou l sku k tïlocviku, kter pozdïji rozhodla, ûe se vzdal i z loûnì d stojnickè ökoly a p eöel ke studiu profesury tïlocviku. Zde vöak, hned na samèm poë tku, ho Ëekaly trpkè zkuöenosti, a to hned p i samotnè st tnici, p i nìû se velmi neblaze st etl s Martinem ämìr kem, jenû vedl praktick v cvik, a kter by byl m lem zp sobil, ûe se vzdal tïlocviku v bec. Jen K. Matouökovi, kter rovnïû p edn öel tïlocvik, ËlovÏku velmi uölechtilèmu, dïkuje za öùastn z sah, ûe neodstoupil a st tnici v bec dokonëil. NemÏl vöak ze zkouöky, p estoûe spïönè, ani sebemenöì radost a dlouho jeötï po tïlocviënè st tnici litoval sv ch studiì a dlouho pak nemïl v sobï odvahu pracovat na Ëemkoliv v tïlesnè v chovï. Nebylo daleko k tomu, aby p estal i se z vodnickou ËinnostÌ. LeË heslo ÑJedinec nic, celek vöeì a jeho touha poznat svït ho p ivedla zpït k intenzìvnì pr ci v tïlocviënï. Finsko byla zemï, kter ho vûdy v bila, musel do Helsinek a Viborgu jet. PonÏvadû ölo pouze o reprezentaci a ne o z vod, mïl dost Ëasu na novou korekci voln ch sestav. Dal se tedy do naprostèho zvl dnutì salta s obratem z nadhmatu, kterè se zaëal uëit jiû p i n cviku na Lyon. Byl to b.»ada, kter ho k nïmu nab dal. VysvÏtlil mu, jak se dïl a Gajdoö se pokouöel, ale marnï. Po nïkoliker ch marn ch pokusech rozhodl se b.»ada, jiû tehdy byl v pokroëilèm vïku, a salto mu uk zal s m. StaËilo mu jednou ho vidït a jiû bylo vyhr no. R zem se da ilo ñ ne ovöem hned natolik, aby ho mohl pouûìt o z vodech v Lyonu. Zato si ho odnesl do Brna a v p ÌpravÏ na Finsko ho vybrousil tak, ûe ho p i z jezdu mohl poprvè uplatnit. V prostn ch pokraëovali z vodnìci p Ìpravou na z jezd skladbou b. Vaöka Vorla. Tak mïl Jan p Ìleûitost osobnï poznat jednoho z tïch Ëlen n Ëelnictva muû, kte Ì, zj. v dobï sletov ch p Ìprav, neznali odpoëinku. Jak byl svïdomit a p esn p i n cvicìch n stup, takov byl i p i n cviku svè skladby, urëenè k z jezdu do Finska. Neodpustil borc m nic ñ kaûdè unoûenì, kaûd v ha, kaûd v drû musela b t provedena naprosto p esnï. I z toho ÑnejtvrdöÌho svalovceì musel udïlat Ñmo skou pannuì, jak Ìk val. A p ece ho mïli r di, hlavnï proto, ûe to byl ËlovÏk p Ìm, nen roënï pracujìcì. Se zvlhl m okem a p nìm plnèho zdaru se s nimi louëil p ed odjezdem. TÏöil se z spïchu, kter sportovci p inesli sokolstvu a n rodu na svèm putov nì severem. Byl to velmi kr sn z jezd, na nïjû m Gajdoö mnoho pïkn ch vzpomìnek. (PokraËov nì v p ÌötÌm ËÌsle VinohradskÈho Informu) Mgr. Ivana Gajdoöov 5

6 PROSINEC V DOMEČKU Mikul ösk nadìlka V ûenì rodiëe, do 30. listopadu m te jeötï moûnost zakoupit vstupenky a balìëky na poh dku ÑO pernìkovè chaloupceì s n slednou mikul öskou nadìlkou, kter se kon v nedïli od hodin v s le nad Albertem. LoutkovÈ p edstavenì, spoleënè zpìv nì a z ûitek s Mikul öem, Ëertem a andïlem, to vöe v m p in öì divadlo Vratislava Schildera a Olgy MarkovÈ. Vstupenky za 40 KË, balìëek v hodnotï 50 KË v kancel i DomeËku, Valtick 23, tel.: Vánoce na Vinohradech KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum D m dïtì srdeënï zve dïti i dospïlè na celodennì v noënì program v s le na P lavskèm n mïstì. Na poslednì adventnì nedïli 18. prosince 2011 jsme pro v s p ipravili: 9.00ñ11.30 V noënì dìlna ñ zdobenì pernìëk, v noënì ozdoby, p nìëka... (cena 60 KË) VystoupenÌ dïtì i rodië z hudebnì ökoly Yamaha VystoupenÌ pïveckèho sboru Blahoslava Hajnce VystoupenÌ pohybov ch a taneënìch krouûk ÑO zlobivèm andìlkoviì ñ poh dka divadla Parav nek ProhlÈdnout si m ûete keramick BetlÈm, kter vytv Ì po lèta dïti z v tvarn ch krouûk. Moûnost obëerstvenì. VstupnÈ dobrovolnè. Country taneční skupina Honky Tonk Brno hled novè taneënìky a taneënice. Tancujeme klasickè country tance, cuple dance, line dance a show dance. VÏk: 18 ñ cca 40 rok (pokud jste staröì a umìte tancovat, nejste tedy zaë teënìci, m ûeme to zkusit takè). P edpokl d me taneënì nad - nì, rytmus, schopnost nauëit se jednotlivè choreografie. NenÌ nutn p edchozì taneënì pr prava. Moûnost p ihl öenì sûlovï nebo s partnerkou/ partnerem. Volejte: Zuzka P edpokl dan n stup od zaë tku prosince TrÈnujeme na Vinohradech v ter a ve Ëtvrtek 18ñ20 hod. DalöÌ informace na naöich webov ch str nk ch Kyberöikana coby nov fenomèn na poli kriminality je tèmatem soutïûe, kterou pro dïti a jejich rodiëe p ipravili str ûnìci z Odboru prevence MÏstskÈ policie Brno. CÌlem projektu nazvanèho ÑPouË svèho rodiëeì je sezn mit jeho ËastnÌky s nebezpeëìm, kterè m ûe ËÌhat na internetu a zejmèna jeho r zn ch soci lnìch sìtìch a chatov ch serverech. Unik tnost projektu spoëìv v cìlovè skupinï, kterou je dìtï spoleënï s rodiëem. P i- Ëemû dìtï m p ivèst pr vï svèho rodiëe a ne naopak. SoutÏû byla vyhl öena k a z Ëastnit se jì m ûe kaûd û k staröì 12 let spoleënï s doprovodem svèho rodiëe Ëi jinèho z konnèho z stupce. Vyhr v p itom kaûd, p iëemû cenou je jednogigov USB flash disc. K jeho zìsk nì staëì Ëast na semin i a vstupenka na nïj. Vstupenku si m ûe zdarma vyzvednout dìtï Ëi jeho Život na EZŠ Brno äkolnì rok je jiû v plnèm proudu a m lokdo si jiû vzpomene na pr zdniny plnè z ûitk. ée by byl ale ökolnì ûivot o proûitky chudöì, to se vskutku Ìci ned, p edevöìm pak na EZä Brno. UËitelÈ a û ci ökoly se vrhli s pln m nasazenìm do v ukov ch program, soutïûì, HAHA dn, v let a dalöìch, coû pocìtili nejen û ci, ale i ve ejnost, pro kterou jsou na ökole organizov - ny i r znè semin e a p edn öky. V r mci tïchto ËinnostÌ jste se proto mohli dozvïdït zajìmavè informace na cestovatelskèm veëeru o Sibi i Romana Burdy, nauëit se z klad m sebeobrany na semin i re lnè sebeobrany MojmÌra Kom rka Ëi kurzu Z klady pr ce na PC vedenèho Terezou Bo eckou. V mïsìci Ìjnu pedagogovè ökoly ve spolupr ci s obëansk m sdruûenìm»ejka zorganizovali pro û ky a ve ejnost p edn öku na tèma Cesta k pozitivnìmu rodiëovstvì a lampionov pr vod. ZaË tkem listopadu navötìvili EZä Brno z - stupci firmy Apple a natoëili report û o vyuûitì IT ve v uce, rozhovory se û ky i uëiteli. Na toto video se m ûete podìvat v prosinci na webov ch str nk ch ökoly. UËitelÈ chystajì pro û ky workshopy a dalöì aktivity. Do budoucna se m ûete tïöit na pokraëov nì cestovatelsk ch setk nì, tentokr t zamï enè na Thajsko a Mexiko. Jsou urëeny nejen û k m a rodië m, ale i öirokè ve ejnosti. Zveme takè na V noënì jarmark a dalöì aktivity, o kter ch se m ûete pr bïûnï informovat na webov ch str nk ch ökoly ñ Mgr. Tereza Bo eck MP Brno vyhlásila soutěž na téma kyberšikany z konn z stupce v PoradenskÈm centru MP v ulici K enov 4. Semin samotn se uskuteënì 1. prosince 2011 od hodin ve velkèm s le KrajskÈho adu v ulici Cejl 73. ËastnÌci ökolenì se dozvì, jak je rozdìl mezi öikanou a kyberöikanou, jakè nebezpeëì hrozì dìtïti, kterè je samotnè u poëìtaëe, prezentov ny budou i skuteënè p Ìpady kyberöikany, kterè mïly tragick konec. Nakonec se posluchaëi dozvì, jak se nest t obïtì kyberöikany ani p Ìpadn mi pachateli trestnèho Ëinu. DÈlka semin e je zhruba 90 minut. Podrobnosti z jemci naleznou na internetovè str nce MP Brno: Mgr. Denisa KapitanËikov MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 9. prosince Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem Strana 6 MarkÈta Zinnerov : "Kde padajì hvïzdy" Christine Gohlov : "Julie na pr zdnin ch" William King: "äed lovec" Ladislav Lahoda: "Tajnosti podzemì" Bender Lionel: " Encyklopedie p Ìrody" DoporuËujeme:

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

á ě č č ú řá ě řá ř č Ú č á ě ú řá ě řá á úř ř ř š á č ú á řá á ě ě š ř ů á é ěř š á á ě á řá ě ě š ř ů á á řá é ě ú úč ůú ř ě ů č ř ř čá ř Ž ř š é ř šť é ě é ř ř ů č ř ř čá ř Ž ř ď é ř š é ě é ř Ť č á

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Ď ř ť Ú ř ě ý č ů ě ě ř ě č ů Ů ě Ž ě Ó ř ů ř ř ů ě ě ř Ž ř Ž Ž Ž ř Š ý č ů ě ě ěř Š ěř ř ěř č č č ř ě ř č ř ř č č ř ě Í ó ř ť Á ě č č ř č ř ř ř Š ě ú Ú Ú ř ě ó ř Ó ř Ó ř ó ř ř ě ř č ó ř Š ě ě č ř ě Ž

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

ě ú ě Ž ě ň é ě é ě ž ě ž ě ě ě ň é ú ě ž é ž ž é ě š é ě ě š é ě š é ě ě Č Ř Č Č é Š ú ě ě ě ě ú ě Ú ě ž ž ž é é Ž š ž é Ů Ž Č Č é ě é ž éú š Ů Ž Ů ě ů é š é ŠÍ Č ě Ž Č é š ŠÍ ž Š ě é ě ž ů š Ů Ů é ú

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Á ž ř ř ř ř ř ř ú š ř ů ř ď ř ž š ú ř š š ř ů Ť ř ň Á Ú Ú ř ů ů ú Ř Á Ě ř Ň Á ř š ž ř ů ř ů ň ř š ž Á ř š š ú š ž ž ů ž ú ř ř Ž ú ř Ř ř š ú ž š ř ř ů š ř ů ž ř ž ž Ž ž ž š ú ž ž ř ř ř š Ž ř ř Ž ú š š ž

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz NEURÓZY, PSYCHOSOMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ A PSYCHOTERAPIE Jan Poněšický Jan PonÏöick NeurÛzy, psychosomatick onemocnïnì a psychoterapie Tato kniha,

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

SCHR DINGEROVA VIZE vod

SCHR DINGEROVA VIZE vod SCHR DINGEROVA VIZE vod Kdyû mluvil o svèm mentorovi Johannu M llerovi, Helmholtz poznamenal, ûe...setk nì s osobnostì prvnìho du ovlivnì ËlovÏku mï Ìtko intelektu lnìho ch p nì na cel ûivot. 1 Je moûnè

Více