Postup sestavení a instalace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup sestavení a instalace"

Transkript

1 Postup sestavení a instalace filtračních vložek Pall pro použití ve farmacii 1. Úvod Při instalaci filtračních vložek Pall pro použití ve farmacii je nutno postupovat podle následujících instrukcí. Je třeba si důkladně přečíst pokyny obsažené v produktové dokumentaci, protože obsahují cenné informace, které byly získány na základě rozsáhlých zkušeností. Je velmi důležité pečlivě dodržovat všechny instrukce a příslušným způsobem je začlenit do standardních provozních postupů koncového uživatele. Pokud některé z procedur nevyhovují vašim požadavkům, obraťte se před dokončením instalace svého systému na společnost Pall nebo na místního distributora. Použití tohoto výrobku způsobem, který je v rozporu s aktuálními doporučeními společnosti Pall, může vést k poškození zdraví nebo majetku. Společnost Pall nemůže za takové poškození zdraví nebo majetku převzít zodpovědnost. 2. Technické údaje Maximální pracovní tlak a teplota se mohou lišit u jednotlivých typů filtračních vložek a filtračních médií. Podrobné informace najdete na datových listech a označení, nebo se obraťte na společnost Pall nebo na místního distributora. Při testování integrity filtračních souprav je povoleno krátkodobé vystavení zvýšenému tlaku vzduchu nebo dusíku o hodnotě převyšující maximální provozní tlak. Podrobnější informace poskytne společnost Pall. Provoz při podmínkách nevyhovujících technickým údajům a s kapalinami, které nejsou kompatibilní s konstrukčními materiály, může způsobit škody na zdraví nebo majetku. Nekompatibilní kapaliny jsou kapaliny chemicky napadající, změkčující, namáhající konstrukční materiály nebo je jinak nepříznivě ovlivňující. Přesné informace o hraničních hodnotách poskytne společnost Pall. Varování: Evropská směrnice 94/9/EC (ATEX) Zařízení určená k použití v potenciálně výbušném ovzduší Filtrační náplně Pall splňují požadavky směrnice ATEX, jsou-li instalovány v kompatibilní filtrační nádobě nebo soupravě filtru Pall; nicméně samy o sobě nemusí nést označení ATEX. Podle této směrnice se filtrační náplně nepovažují za zařízení schopné samostatné funkce, ale mohou být považovány za komponenty nezbytné pro funkci zařízení. Za tohoto předpokladu byly filtrační náplně hodnoceny jako integrální součást celkové soupravy. USD 2296 Strana 1

2 Postup sestavení a instalace 3. Přijetí zařízení 1. Soupravu filtračních kapslí skladujte na čistém, suchém místě při teplotě od C do 3 C, nevystavujte zdrojům záření, jako je například sluneční záření, a pokud možno v původním obalu, ve kterém byla dodána. 2. Soupravu nerozbalujte dříve než bezprostředně před instalací. 3. Před použitím zkontrolujte, zda není poškozen obal nebo sáček. 4. Předem sterilizované vložky jsou baleny ve dvojitém sáčku. Před použitím zkontrolujte, zda není poškozen vnitřní sáček. 5. Zkontrolujte, zda zvolený typ filtrační vložky odpovídá danému použití. 6. Kromě čísla součástky je každá filtrační souprava označena unikátním identifikačním číslem šarže a unikátním sériovým číslem. Upozornění: Některé filtrační náplně jsou dodávány předem navlhčené a sterilní. Tyto by se měly instalovat a používat okamžitě po vyjmutí z obalu. 4. Instalace Filtrační vložky Pall jsou výrobky vysoké kvality, vyrobené podle přísných norem. Při manipulaci s nimi a při jejich instalaci do filtrační nádoby je nutno postupovat opatrně. Před instalací je velmi důležité zkontrolovat, zda je zvolený typ filtrační vložky vhodný pro filtrovaný produkt; dále je také nutno postupovat podle níže uvedených pokynů. 1. Plastový sáček otevřete pomocí nůžek a přitom dávejte pozor, abyste nepoškodili filtrační vložku, která je uvnitř. Upozornění: Nepoužívejte nástroje s ostřím nebo s ostrými hroty, které by mohly poškodit filtrační náplň, popřípadě filtr. Sáček neotevírejte protlačením filtrační náplně přes zatavený okraj, protože by mohlo dojít ke kontaminaci částicemi. 2. Předejděte případné kontaminaci filtračních vložek: používejte pokud možno důsledně rukavice bez talku a při instalaci do filtrační nádoby ponechte filtrační vložku v otevřeném plastovém sáčku. Sáček sejměte před uzavřením filtrační nádoby. 3. Určité filtrační náplně jsou dodávány s ochrannými křidélky. Tato křidélka se před použitím musí odstranit. Strana 2 USD 2296

3 Náplně filtrů Pall pro použití ve farmacii 4.1 Zasouvací filtrační vložky s jedním otevřeným koncem 1. Zkontrolujte, zda jsou těsnicí kroužky nepoškozené a správně usazené v drážkách. 2. Zkontrolujte, zda jsou těsnící plochy obalu filtru čisté a nepoškozené. 3. Důrazně se doporučuje těsnicí kroužky zvlhčit ponořením otevřeného konce filtrační vložky do vhodné kapaliny kompatibilní s filtrovanou kapalinou, což usnadní nasazení filtru. Většinou jako lubrikant postačuje voda v kvalitě odpovídající kvalitě vody použité ke konečnému proplachu instalované sestavy. Poradenství ohledně jiných lubrikantů vám poskytne společnost Pall. Upozornění: Instalace náplně s dvojitým těsnicím kroužkem filtraèní nádoby Pokud má být filtr sterilizován párou nebo vystaven teplotám nad bod varu lubrikantu, nesmí se používat lubrikanty s nízkým bodem varu (např. ethyl nebo izopropylalkohol).vysoký tlak par mezi těsnicími kroužky může za těchto podmínek poškodit adaptér těsnicích kroužků. 4. Uchopte vnější stranu filtrační vložky co nejblíže otevřenému konci. 5. Filtrační náplň vložte jemným šroubovitým pohybem, abyste usnadnili zvlhčení povrchů. Jemně ji usaďte na místo. Nepokoušejte se náplň instalovat násilím. 6. Filtrační vložky s bajonetovým uzávěrem otočte po směru chodu hodinových ručiček, aby se přídržné čepy zachytily v hlavě filtru. 7. Na náplň instalujte přídržnou destičku nebo pružiny, je-li to vhodné. 4.2 Filtrační vložky s dvojím otevřeným koncem, s plochým těsněním 1. Zkontrolujte, zda nejsou plochá těsnění poškozena a zda jsou správně usazena v drážkách na obou koncích náplně. 2. Zkontrolujte, zda jsou těsnicí plochy pouzdra filtru a těsnicí matice čisté a nepoškozené. 3. Plochá těsnění není třeba namáčet. 4. Nasaďte filtrační vložku na spojovací tyč, zajistěte ji na místě těsnicí maticí a utáhněte pouze ručně. USD 2296 Strana 3

4 Postup sestavení a instalace 5. Sterilizace Pokud to není výslovně uvedeno na štítku, všechny filtry, náplně a kapsle jsou dodávány nesterilní. 5.1 Sterilizace parou in situ a autoklávování 5.2 Gama záření Informace o produktech, které lze sterilizovat párou in situ nebo které je možno sterilizovat v autoklávu, a o doporučených maximálních hodnotách celkové doby expozice v autoklávu, jsou uvedeny v příslušné literatuře k produktům Pall. Podrobný popis postupů sterilizace v autoklávu je uveden v Pall publikaci Pall USTR 85. Membránové filtry Supor a Ultipor VF DV2 a DV5 se musí před autoklávováním nebo vystavením páře in situ smáčet vodou. Všechny ostatní materiály lze autoklávovat vlhké nebo suché. Většina předem sterilizovaných filtračních vložek nemůže být znovu sterilizována. Tyto informace najdete v datovém listu nebo kontaktujte společnost Pall ohledně podrobností. Parní sterilizace není vhodná u polymerních filtračních vložek s dvojím otevřeným koncem s plochým těsněním, instalovaných na spojovací tyči z nerezové oceli. Náplně filtrů z nerezové oceli tohoto typu je možno sterilizovat parou. Neprovádějte sterilizaci filtrů v autoklávu v sáčku, v němž byly dodány. Při použití kapslových filtrů se sanitárními spoji se doporučuje před autoklávováním poněkud povolit sanitární svorku. Svorka se může úplně utáhnout až po dokončení sterilizace v autoklávu. Odvzdušňovací a vypouštěcí ventily se musí před sterilizací v autoklávu otevřít nejméně o jednu otáčku. 1. Určité filtrační vložky lze sterilizovat gama zářením. Další informace najdete v datovém listu produktu. 2. O maximální povolené dávce záření se informujte u společnosti Pall. Expozice gama záření o dávce převyšující maximální povolenou hodnotu nebo expozice produktu nevhodného ke sterilizaci gama zářením může způsobit degradaci konstrukčních materiálů a může vést k poškození lidského zdraví. Účinnost sterilizačního cyklu musí být ověřena vhodnou metodou. 6. Test integrity Doporučuje se, aby byly stupeň sterility a integrita virových filtračních vložek testovány před použitím, po sterilizaci a po použití pomocí testovací metody, která je přijímána v průmyslu. Doporučený postup testování integrity a hodnoty testu integrity poskytne společnost Pall. Některé předfiltry mohou být také podrobeny testu integrity. Doporučený postup poskytne společnost Pall. Strana 4 USD 2296

5 6.1 Odvzdušňovací aplikace Náplně filtrů Pall pro použití ve farmacii U odvzdušňovacích aplikací nebo při provozu s nízkotlakými plyny doporučujeme provádět testy integrity metodou testu vnikání vody (Water Intrusion Test). Pokud se filtrační vložky musí před testem integrity typu Forward Flow smáčet, musí se následně před použitím důkladně vysušit. Filtrační náplně lze vysoušet profukováním čistým suchým vzduchem nebo dusíkem při tlaku překračujícím hodnotu Buble pointu membrány daného filtru. Nicméně při použití netěkavých smáčedel může být nezbytné nejprve provést proplach vodou nebo jinou těkavou mísitelnou kapalinou a pak vysušit. Doporučené postupy poskytne společnost Pall. 7. Provoz 7.1 Aplikace s kapalinami 1. Pro sterilní filtraci musí být všechny soupravy filtračních kapslí a všechny komponenty filtračního systému, které se nacházejí za filtrační soupravou, předem sterilizovány. K optimalizaci výsledků přispívá provádění sterilní filtrace v kontrolovaném prostředí (laminární box nebo čistá místnost). 2. Uvolněte odvzdušňovací ventil a pomalu začněte plnit obal. Jakmile všechen přebytečný vzduch unikne ze soupravy a kapalina dosáhne úrovně odvzdušňovacího portu, ventil utáhněte. 3. Postupně zvyšujte průtok nebo tlak na požadovanou hodnotu. Nepřekračujte maximální provozní parametry uvedené v oddíle technických údajů nebo v datovém listu výrobku. 4. Po dokončení filtrace lze kapalinu vytěsnit vzduchem, aby se minimalizovalo zadržení roztoku v soupravě. 7.2 Aplikace s plyny Upozornění: U aplikací s vodou nebo s kapalinami s vysokým povrchovým napětím je nutno při použití filtračních souprav s hydrofobními médii (např. filtrů Emflon PFR) filtr předem navlhčit vhodnou kapalinou s nízkým povrchovým napětím, jako je etyl nebo izopropylalkohol, aby se zahájil průtok. 1. U systémů s plyny, v nichž se může vyskytnout zachycení kapaliny nebo kondenzátu, se filtr musí instalovat svisle s výstupem směřujícím dolů tak, aby kapalina případně obsažená v plynu mohla z filtru samospádem vytéct. Upozornění: Pokud se má filtr u odvzdušňovacích aplikací nebo při provozu s nízkotlakými plyny smáčet pro účely testu integrity, musí se před použitím důkladně vysušit. Nicméně při použití netěkavých smáčedel může být nezbytné nejprve provést proplach vodou nebo jinou těkavou mísitelnou kapalinou a pak vysušit. USD 2296 Strana 5

6 Postup sestavení a instalace 8. Výměna filtrační soupravy Filtrační vložky je možno vyměnit v souladu s požadavky GMP pro daný proces. Jsou-li použity filtrační náplně z více než jedné výrobní šarže, doporučuje se provést výměnu po dosažení maximálního dovoleného diferenciálního tlaku (viz příslušný datový list Pall), pokud jsou nepřijatelné hodnoty průtoku nebo pokud bylo dosaženo kumulativní životnosti, podle toho, co nastane dříve. Filtrační vložky zlikvidujte v souladu s postupy místně platných předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pro ochranu životního prostředí. Nikdy se nepokoušejte čistit filtrační vložky na jedno použití. Filtrační vložky z nerezavějící oceli je možno podle potřeby čistit. Další informace poskytne společnost Pall. 9. Vědecké a laboratorní služby Společnost Pall disponuje technickými službami, které pomáhají při aplikacích všech filtračních produktů. Tato služba je vám plně k dispozici, aby odpověděla na vaše případné dotazy. Kromě toho je po celém světě k dispozici naše síť technických zástupců. Strana 6 USD 2296

7

8 New York USA bezplatná linka telefon fax Portsmouth Evropa +44 () telefon +44 () fax Navštivte nás na webové stránce Pall, Emflon, Soupor a Ultipor jsou obchodní známky společnosti Pall Corporation. Filtration. Separation. Solution. je servisní značka společnosti Pall Corporation. Označuje ochrannou známku registrovanou v USA. Copyright 28, Pall Corporation. CS_USD 2296 Rev C 11/8

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

Číslo výrobku: CZ-67460

Číslo výrobku: CZ-67460 NÁVOD SACÍ VENTIL MAJ-1443 VENTIL PRO VZDUCH/VODU MAJ-1444 Číslo výrobku: CZ-67460 Verze 1.0-07/2005 Obsah i Obsah Číslo výrobku: CZ-67460 ii Obsah Důležitá informace - Prostudujte před použitím. 1 Určení

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

STONEBREAKER TM OBSAH

STONEBREAKER TM OBSAH Urologie - U Počet stran:1/16 200101 TM OBSAH Popis přístroje... 2 Varování a upozornění... 4 Použití... 6 Indikace... 6 Kontraindikace... 6 Příprava k použití... 6 Procedura... 9 Údržba... 11 Vliv na

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití 100557-00 A, VALID FROM CO J2266 Systém pro komprese hrudníku Návod k použití Důležité informace pro uživatele Před použitím tohoto kompresního systému LUCAS a stabilizační soupravy LUCAS se musí všichni

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105 Mesh Nebulizer Návod k použití NE-105 OBSAH: 1. Úvod 2. Značky a symboly 3. Bezpečnostní informace 4. Důležité informace o zařízení 5. Popis přístroje a příslušenství 6. První použití 7. Obsluha přístroje

Více

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více