Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011"

Transkript

1 PŘJEZDOVÝ CESOV UCH Srpen 0 / Prezentce ýsledků ýzkumu / SEM/MK,.s. Ředitel: Jn uček Senior lysts: n Brhlík, Mrkét Hájkoá Souhrnné ýsledky z. čtrtletí 0

2 Q 0 Schém odhdu počtu účstníků C Hromdné ersus indiiduální ubytoání 8 % / 9 % Počet nerezidentů ubytoných hromdných typech ubytocích zřízení 9 tis. Od roku 009 Od roku 009 hromdně ubytoných hromdně ubytoných turistů roste, tomto turistů roste, tomto čtrtletí mximu čtrtletí mximu Celkoý počet zhrničních turistů 39 tis. [9 (8 %) + (9 %)] Meziroční nárůst Meziroční nárůst o 3, % o 3, Podíl zhrničních turistů = 39,7 % Podíl jednodenních náštěníků = 0,9 % => 3070 tis. Podíl trnzitujících náštěníků = 9, % => 6 tis Počet zhrničních náštěníků = 6 06 tis.

3 Odhd počtu účstníků cestoního ruchu tis. Q 0 Q 0.pol. 0.pol. 00 ZHČ USÉ JEDODE ÁVŠĚVC ZUJC CELKEM Ve Ve druhém druhém čtrtletí čtrtletí 0 0 zrostl zrostl počet počet cizinců cizinců meziročně meziročně o o tis. tis. (,8 (,8 %) %) V prním prním pololetí pololetí 0 0 štíilo štíilo Č Č tis. tis. cizinců, cizinců, což což je je o o tis. tis. (3,9 (3,9 %) %) íce íce než než prním prním pololetí pololetí

4 Odhd celkoých ýdjů účstníků cestoního ruchu mld. Kč Q 0 Q 0.pol. 0.pol. 00 ZHČ USÉ 3,0, 7, 7,9 JEDODE ÁVŠĚVC 9,8 3,,3,3 ZUJC 0, 0,,0, CELKEM 3,3 36, 9,8 63, čkoli čkoli počet počet cizinců cizinců zýšil, zýšil, jejich jejich celkoé celkoé ýdje ýdje meziročně meziročně poklesly poklesly rámci rámci čtrtletí čtrtletí o o 0,7 0,7 mld. mld. ( ( %), %), rámci rámci pololetí pololetí o o 3,6 3,6 mld. mld. (,7 (,7 %) %) Pokles Pokles lze lze částečně částečně ysětlit ysětlit změmi změmi kurzech kurzech měn měn zhrniční zhrniční turisté turisté utrácejí utrácejí zhrub zhrub stejné stejné množstí množstí zhrniční zhrniční měny, měny, jednodenní jednodenní náštěníci náštěníci sé sé ýdje ýdje mírně mírně omezili. omezili.

5 Struktur náštěníků ZÁKLD: Všichni respondenti; n=99 (Q 0), n=89 (Q 0), n=70 (Q 00) Jednodenní náštěník Zhrniční turist rnzitující náštěník Q Q Q % 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdoý cestoní ruch 009-0, duben-čeren 0

6 Výdje účstníků cestoního ruchu Kč osobu den Q 0 Q 0 Q 00 ZHČ USÉ JEDODE ÁVŠĚVC Celkem Během Před Celkem Během 38 3 Před Pokles o 3, % V reálných cenách (Q 00) nárůst o,7 % Pokles o,7 % V reálných cenách (Q 00) pokles o,0 % ZUJC Během Výdje Výdje účstníků účstníků cestoního cestoního ruchu ruchu poklesly. poklesly. Část Část poklesu poklesu (u (u turistů turistů celý celý pokles) pokles) lze lze ysětlit ysětlit změmi změmi kurzech kurzech měn měn Pokles Pokles není není zpříčiněn zpříčiněn extrémy extrémy (i (i medián medián poklesl). poklesl). Výše Výše ýdjů ýdjů trnzitujících trnzitujících dlouhodobě dlouhodobě kolísá. kolísá. K poklesu poklesu dochází dochází příč příč (ž (ž ýjimky) ýjimky) šemi šemi skupimi skupimi z z hledisk hledisk státu, státu, trlého trlého pobytu pobytu či či důodu důodu náštěy. náštěy. Pokles o 9,8 % V reálných cenách (Q 00) pokles o 6,8 %

7 Struktur ýdjů árůst o íce než % Pokles o íce než % ZHČ USÉ JEDODE ÁVŠĚVC ZUJC * Q Q 0 Q Q 0 Q Q 0 Zájezd klíč,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Ubytoání 7,8 0, 0,0 0,0 0,, Dopr,3,8 6,0,,3,7 Pohonné hmoty 3, 3, 3,0 3, 3,8 38, Stroání,,8 6,9 6,8 3, 7, Zboží,8,9,, 3,3 37,0 Osttní 0,7 9,,0,,,8 Meziročně Meziročně struktur struktur spotřebního spotřebního koše koše bez bez ýrzných ýrzných změn změn uristé uristé utrácejí utrácejí nejíce nejíce z z dopru; dopru; méně méně z z ubytoání, ubytoání, íce íce z z zájezdy zájezdy klíč klíč Jednodenní Jednodenní nejíce nejíce utrácejí utrácejí z z zboží; zboží; omezili omezili nákupy nákupy PHM PHM Poloi Poloi spotřebního spotřebního koše koše trnzitujících trnzitujících připdá připdá dopru dopru (pohonné (pohonné hmoty, hmoty, jízdenky, jízdenky, letenky) letenky) rnzitující rnzitující z/do z/do ěmeck ěmeck mjí mjí dojnásobné dojnásobné ýdje ýdje ( ( ěmecku ěmecku jsou jsou totiž totiž PHM PHM držší držší než než u u nás). nás). Ve Ve spotřebním spotřebním koši koši předstují předstují ýdje ýdje PHM PHM %. %. * U trnzitujících zjišťují pouze ýdje plcené během průjezdu

8 Stát trlého pobytu J E D O D E Á V Š Ě V C ZÁKLD: Jednodenní náštěníci; n=89 (Q 0), n=69 (Q 0), n=6099 (Q 00) ěmecko Sloensko Polsko kousko Osttní Mimo jednoho nd smí Eropné, ýhrdně z businesm 0% 0% 0% 30% 0% 0% 60% 70% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdoý cestoní ruch 009-0, duben-čeren 0 6 Q 0 Q 0 Q % Ssko 39 % Borsko % osttní rdičně rdičně obytelé obytelé soudních soudních států států ěmci ěmci ze ze soudních soudních spolkoých spolkoých zemí zemí Poklesl Poklesl ěmců, ěmců, zýšil zýšil Sloáků Sloáků Poláků Poláků

9 Hlní důod náštěy J E D O D E Á V Š Ě V C ZÁKLD: Jednodenní náštěníci; n=89 (Q 0), n=69 (Q 0), n=6099 (Q 00) ákupy Doolená Obchodní cest áště příbuzných Osttní ttoo, školní srz, krytí feny, příjezd pro příbuzného 0% 0% 0% 30% 0% 0% 60% 70% 80% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdoý cestoní ruch 009-0, duben-čeren 0 Q 0 Q 0 Q Ktegorii Ktegorii částečně částečně oliňuje oliňuje národnostní národnostní složení: složení: Klesjící Klesjící ěmců ěmců => => omezení omezení nákupů nákupů ostoucí ostoucí Sloáků Sloáků => => nárůst nárůst obchodních obchodních cest cest ostoucí ostoucí Poláků Poláků => => nárůst nárůst doolených doolených

10 Frekence náště J E D O D E Á V Š Ě V C ZÁKLD: Jednodenní náštěníci; n=89 (Q 0), n=69 (Q 0), n=6099 (Q 00) Prkticky kždý den -x týdně -3x měsíčně ěkolikrát ročně Jednou z rok Méně než jednou z rok Byl() jm zde popré Q 0 Q 0 Q % 0% 0% 30% 0% 0% 60% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdoý cestoní ruch 009-0, duben-čeren 0 Meziročně Meziročně zrostl zrostl týdenních týdenních náštěníků náštěníků úkor úkor náštěníků náštěníků s s roční roční nižší nižší frekencí. frekencí. ejčstěji ejčstěji nákupy, nákupy, nejméně nejméně čsto čsto doolenou. doolenou. Ze Ze soudních soudních zemí zemí jezdí jezdí ýrzně ýrzně méně méně čsto čsto Poláci. Poláci.

11 štíená míst Č J E D O D E Á V Š Ě V C ZÁKLD: Jednodenní náštěníci; n=89 (Q 0), n=69 (Q 0), n=6099 (Q 00) š Hodonín Hřensko Železná ud Cheb 3 Vrnsdorf Český ěšín 3 Chomuto Q 0 Q 0 Q 00 0% % % 3% % % 6% 7% 8% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdoý cestoní ruch 009-0, duben-čeren 0 Dominují Dominují příhrniční příhrniční měst měst (nákupy) (nákupy) Zmíněno Zmíněno různých různých míst míst 8 8 % štíí štíí pouze pouze jedno jedno místo, místo, % dě dě míst, míst, % tři tři íce íce míst míst Meziročně Meziročně bez bez ýrzných ýrzných změn, změn, roste roste oblib oblib zápdočeských zápdočeských příhrničních příhrničních měst měst š š Cheb Cheb Prh Prh,8,8 % místě místě

12 Stát trlého pobytu Z H Č U S É ZÁKLD: Zhrniční turisté; n=39 (Q 0), n=373 (Q 0), n= (Q 00) ěmecko Sloensko usko Frncie Velká Británie Q 0 kousko US, Spojené státy merické tálie Špnělsko Osttní země EU- Osttní 7 Q Q % % 0% % 0% % 30% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdoý cestoní ruch 009-0, duben-čeren 0 3 % Borsko 0 % Ssko 0 % Berlín % Bádensko-Württembersko 30 % osttní ěmci ěmci i i ze ze zdálenějších zdálenějších spolkoých spolkoých zemí zemí dále dále ýzmně ýzmně klesá klesá Britů, Britů, roste roste usů usů (stejně (stejně jko jko HUZ) HUZ) Poláci Poláci ž ž.. místě místě s s necelými necelými 3 3 %

13 Hlní důod náštěy ZÁKLD: Zhrniční turisté; n=39 (Q 0), n=373 (Q 0), n= (Q 00) Z H Č U S É Doolená Obchodní cest áště příbuzných ákupy Osttní 7 Q 0 6 Q 0 Q 00 náště lázní, studium, dále dále jezdí jezdí turisté turisté nejčstěji nejčstěji doolenou doolenou přežuje přežuje psiní psiní form form tráení tráení doolené. doolené. Meziročně Meziročně rostl rostl obchodních obchodních cest, cest, což což je je ptrně ptrně odrzem odrzem zlepšujícího zlepšujícího stu stu české české ekonomiky. ekonomiky. obchodní obchodní cesty cesty k k nám nám nejčstěji nejčstěji jezdí jezdí Sloáci Sloáci ěmci ěmci směřují směřují do do Prhy Prhy či či Br. Br. 0% 0% 0% 30% 0% 0% 60% 70% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdoý cestoní ruch 009-0, duben-čeren 0

14 Frekence náště Z H Č U S É ZÁKLD: Zhrniční turisté; n=39 (Q 0), n=373 (Q 0), n= (Q 00) Minimálně x měsíčně ěkolikrát ročně Jednou z rok Méně než x z rok Byl() jm zde popré Q 0 Q 0 Q 00 3 Frekence Frekence náště náště meziročně meziročně mírně mírně zýšil. zýšil. Klesl Klesl turistů turistů prní prní náštěě náštěě (zpridl (zpridl jsou jsou to to mldí mldí do do 9 9 let) let) Záisí Záisí : : účelu účelu náštěy náštěy (nejčstěji (nejčstěji nákupy nákupy či či náštěu náštěu ) ) zemi zemi půodu půodu (krtší (krtší zdálenost zdálenost -> -> čstější čstější náště; náště; nejčstěji nejčstěji Sloáci) Sloáci) 0% 0% 0% 30% 0% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdoý cestoní ruch 009-0, duben-čeren 0

15 štíená míst Č ZÁKLD: Zhrniční turisté; n=39 (Q 0), n=373 (Q 0), n= (Q 00) Z H Č U S É Prh Brno Krloy Vry Český Krumlo Plzeň Mriánské Lázně Znojmo Frntiškoy Lázně Q 0 Q 0 Q Zmíněno Zmíněno různých různých míst míst ízký ízký migrce migrce (83 (83 % štíí štíí pouze pouze jedno jedno místo, místo, 0 0 % dě dě míst, míst, 7 7 % tři tři íce íce míst) míst) Meziročně Meziročně bez bez ýrzných ýrzných změn změn Do Do Prhy Prhy jezdí jezdí turisté turisté z z nesoudních nesoudních států; států; doolenou doolenou či či z z obchodem obchodem 0% % % 3% % % 6% 7% 8% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdoý cestoní ruch 009-0, duben-čeren 0

16 štíená míst Č cestoní mp Č 39 Z H Č U S É Plzeň 8 K.Vry 8 Frntiškoy Lázně 3 Cheb 39 Mriánské Lázně 78 Kltoy Železná ud 8 eplice 3 Krlštejn 3 České Budějoice 8 Mldá Bolesl 3 Český Krumlo 00 Prh 68 Liberec áchod 3 Znojmo 6 Hrdec Králoé 3 Kutná Hor 6 Mikulo 6 Olomouc Ostr 7 Břecl ožno p. dhošť. 8 oý Hrozenko/ Kohútk 7 Brno 38 Zlín Hodonín 39

17 štíená míst Č cestoní mp Z H Č U S É

18 Délk pobytu Č Z H Č U S É ZÁKLD: Všichni respondenti; n=99 (Q 0), n=89 (Q 0), n=70 (Q 00) Q 0,6 Q 0 Q 00,9,0 nocí nocí 3 nocí nocí nocí 6 nocí ZDOJ: SEM/MK, Příjezdoý cestoní ruch 009-0, duben-čeren 0 Meziročně Meziročně délk délk pobytu pobytu zkrátil zkrátil (mimo (mimo jiné jiné díky díky změněné změněné metodice), metodice), čímž čímž ubylo ubylo studijních studijních dprůměrně dprůměrně dlouhých dlouhých pobytů. pobytů. Opět Opět pltí, pltí, že že je je záislá záislá : : účelu účelu náštěy náštěy (nejkrtší (nejkrtší nákupní nákupní pobyty, pobyty, nejdelší nejdelší studijní studijní léčebné léčebné pobyty) pobyty) zemi zemi půodu půodu (ětší (ětší zdálenost zdálenost -> -> delší delší pobyt) pobyt)

19 Z H Č U S É Druh ubytoání ZÁKLD: Všichni respondenti; n=99 (Q 0), n=89 (Q 0), n=70 (Q 00) Hotel, motel, penzion Kemp Osttní hromdná ubytoání Plcené ubytoání soukromí eplcené ubytoání, 0,, % 0% 0% 30% 0% 0% 60% 70% 80% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdoý cestoní ruch 009-0, duben-čeren 0 Q 0 Q 0 Q árůst árůst u u turistů turistů ubytoných ubytoných hromdných hromdných typech typech ubytocích ubytocích zřízení. zřízení. Podíl Podíl je je dosdním dosdním mximu. mximu. V hotelech hotelech ubytoájí ubytoájí nejmldší nejmldší turisté, turisté, proti proti tomu tomu strší strší ěkoá ěkoá ktegorie ktegorie yhledáá yhledáá neplcené neplcené ubytoání. ubytoání. Z hledisk hledisk národnostní národnostní struktury struktury yužíjí yužíjí neplcené neplcené ubytoání ubytoání nejčstěji nejčstěji kušné kušné téměř téměř /3 /3

20 Deskripce trnzitujících éměř 0 % šech účstníků C (skoro 3/ soudní země D %, P %, SK 8%, % - Poláků kušnů ýrzně ubylo) Z U J C 6 z 0 míří přes Č do soudních zemí (ěmecko 6 %) íce () nocí; z obchodem / Č několikrát ročně, % popré % plánuje Č doolenou; lákjí pmátky, rchitektur, Prh ejětšími motiátory k náštěě Č jsou: zjímá míst, služby možnosti sportoního yžití rekrece Opět poklesl těch, kteří zhrniční zzmeli propgci Č

21 Výsledky z. pololetí 0 yp náštěník: Jednodenní (%), uristé (39%), rnzitující (9%) árůst: uristé +,; Pokles: Jednodenní -,3 Stát trlého pobytu: ěmecko (38%), Sloensko (%), Polsko (0%), kousko (8%) árůst: usko +,6; Frncie +0,9; Sloensko +0,7 Pokles: ěmecko -,; Velká Británie -,6 Hlní důod náštěy: ákupy (37%), Doolená (3%), rnzit (0%), Obchodní cest (9%) árůst: Doolená +,9; Obchodní cest +, Pokles: ákupy -, Délk pobytu (turisté):. pololetí 0:,7 dne; 00: 6, dne; Pokles o 0, dne pokles i díky změně metodiky - z dt odstrněny studijní prconí pobyty delší než 90 dní Výdje (během cesty/pobytu):. pololetí 0: 307 Kč, 0: 6 Kč; Pokles o 9 Kč resp. 0, % pokles i díky změnám kurzech měn Struktur ýdjů nezměnil nejíce z zboží (%) PHM (%)

22 ěmci ejpočetnější skupi (37 %) Jednodenní 77 % (nejíce), turisté 7 %, trnzitující 6 % % ze Ssk, 37 % z Borsk 6 % (nejíce) nákupy 3/ přijíždí minimálně x měsíčně 9 z 0 (nejíce) přijíždí indiiduálně š (%), Prh (9%), Železná ud (8%), Cheb (7%), Hřensko (7%), Vrnsdorf (6%) 66 % (nejíce) hotelu, 0 % (nejméně) neplcené ubytoání Celkoé ýdje 60 Kč (nejíce), z toho 6 % před cestou % zboží, 36 % PHM

23 Sloáci Druhá nejpočetnější skupi ( %) Jednodenní 6 % (nejméně), turisté 7 % (nejíce), trnzitující % 33 % (nejméně) nákupy, 6 % (nejíce) z obchodem 7 % přijíždí minimálně x měsíčně, šichni už Č byli 8 z 0 přijíždí indiiduálně, 0 % (nejíce) služební cestu Hodonín (%), Brno (%), Prh (%), Jblůnko (%), oý Hrozenko/Kohútk (9%) eplcené ubytoání %, hotelu % Celkoé ýdje 7 Kč, z toho 9 % před cestou % zboží, 8 % PHM

24 Poláci řetí nejpočetnější skupi (0 %) Jednodenní 70 %, turisté 0 %, trnzitující 0 % (nejíce) 37 % nákupy, 9 % (nejíce) doolená, 0 % (nejíce) trnzit ejméně čsté náštěy Č, pouze poloi min. x měsíčně 7 z 0 (nejméně) přijíždí indiiduálně Český ěšín (%), áchod (%), Prh (9%), Bohumín (7%), Htě (6%), Hrrcho (%) V hotelu %, neplcené ubytoání 3 % Celkoé ýdje 80 Kč (nejméně), z toho % před cestou 6 % zboží, % PHM

25 kušné Čtrtá nejpočetnější skupi (8 %) Jednodenní 70 %, turisté %, trnzitující % 7 % nákupy, 9 % (nejíce) náště příbuzných ejíce čsté náštěy Č, 3/ min. x měsíčně 8 % indiiduálně, % (nejíce) zhrniční CK Htě (8%), Brno (8%), Břecl (8%), Prh (8%), Znojmo (8%), Hnice (8%) 6 % (nejíce) neplcené ubytoání, 3 % (nejméně) hotelu Celkoé ýdje 99 Kč, z toho 8 % před cestou % zboží, % PHM

26 DĚKUJEME Z POZOOS Jn uček Mging Director elefon: n Brhlík Senior lyst elefon: 986 8?? Mrkét Hájkoá Senior lyst elefon: SEM/MK,. s. Chlumčnského, Prh 8

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2011 PŘJEZDOVÝ CESOV UCH 009-0 Květen 0 / Prezentce výsledků výzkumu / SEM/MK,.s. Ředitel: Jn uček Senior lysts: vn Brhlík, Mrkét Hájková Souhrnné výsledky z. čtvrtletí 0 Q 0 Odhd počtu cizinců jejich výdjů

Více

Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2011 Listopad 0 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalysts: van Brhlík, Markéta Hájková Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 0 Zde všude se dotazujeme 8 silničních přechodů letišť

Více

Srpen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za duben až červen 2010

Srpen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za duben až červen 2010 PŘJEZDOÝ CESO UCH 2009-205 Srpen 200 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 200 Obsah prezentace Metodické poznámky

Více

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2012

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2012 Květen 0 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Markéta Hájková Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 0 Zde všude se dotazujeme 8 silničních přechodů letišť 8 železničních

Více

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 PŘJEZDOÝ CESO RUCH 2009-2015 Květen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 Obsah prezentace Metodické

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2013 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2013 Příjezdový cestovní ruch ČR 3. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 3Q 2013

Více

Databáze MMR. Souhrnné výsledky za červenec až září 2010

Databáze MMR. Souhrnné výsledky za červenec až září 2010 PŘJEZDOÝ CESO UCH 009-015 Listopad 010 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 010 Obsah prezentace Metodické poznámky

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016 Příjezdový cestovní ruch 205 Prezentace výsledků výzkumu březen 206 Obsah prezentace Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování výdajů Ověřování

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Květen 2013 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 1Q 2013 1Q 2012 A. Zahraniční turista 39,1 % 39,8 % B. Jednodenní

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016 Příjezdový cestovní ruch 0-06 Prezentace výsledků výzkumu, Q až Q 06 Jan Tuček prosinec 06 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2014 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017 Příjezdový cestovní ruch 2016 Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2013 2012 2011 A. Zahraniční

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Červenec 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, van Brhlík, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015 Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch, Průběžná zpráva za Q strana

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2012 Výsledky za 4Q 2012

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-05 Výsledky za. čtvrtletí 0 Duben 0 / Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 / Markéta Hájková, Jan uček / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch Č 009-05 Výsledky za. čtvrtletí 0 Červenec 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Červenec 0 / Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 / Markéta Hájková, Jan uček / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-05 Výsledky za. čtvrtletí 0 Duben 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, van Brhlík, Bohdana Holá, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Česká republika výsledky za 1. pololetí 2012 Kraje ČR regionální analýzy dat do roku 2011 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015 Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 205 Na úvod shrnutí Ve 2. čtvrletí 205 navštívilo ČR 7,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ 0 %), kteří utratili, mld. Kč (+ %) V. pololetí 205 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Březen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za rok 2009

Březen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za rok 2009 PŘJEZDOVÝ CESOV RUCH 009-05 Březen 00 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za rok 009 OBSAH PREZEACE Struktura zjištěná čárkováním

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Duben 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Říjen 0 / Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 / Markéta Hájková, Jan uček / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Září 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analysts: Markéta Hájková, Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 Obsah prezentace

Více

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Listopad 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 Obsah prezentace Metodické

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Říjen 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí Příjezdový cestovní ruch. čtvrtletí 20 Na úvod shrnutí Ve. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 8,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ %), kteří utratili 9, mld. Kč (+ %) V -. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR Jan Tuček Ředitel

Příjezdový cestovní ruch ČR Jan Tuček Ředitel Příjezdový cestovní ruch ČR 2013 Jan Tuček Ředitel Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Regionální výstupy Jak nás vidí

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Vývoj CR v České republice. L.Měrtlová

Vývoj CR v České republice. L.Měrtlová Vývoj CR v České republice L.Měrtlová Význam CR v národním hospodářství Při hodnocení významu CR na národním hospodářství je nutné posoudit vytvářenou hrubou přidanou hodnotu, strukturovat ji podle specifických

Více

CESTOVNÍ RUCH OČIMA STATISTIKŮ

CESTOVNÍ RUCH OČIMA STATISTIKŮ CESTOVNÍ RUCH OČIMA STATISTIKŮ Pavel Vančura Zdeněk Lejsek Tisková konference, 23. dubna 2015, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kapacity hromadných ubytovacích

Více

Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji

Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Sekundární analýza na datech z kontinuálního výzkumu Příjezdový cestovní ruch 2005 2007 Červenec 2008 / Sekundární analýza pro Jihomoravský kraj / Director:

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí Průběžná zpráva 4Q 2016

Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí Průběžná zpráva 4Q 2016 Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí 2016 Průběžná zpráva 4Q 2016 Obsah Hlavní zjištění 0 Charakteristiky zahraničních návštěvníků 05 Metodika projektu 54 Realizátor dotazníku 72 Příjezdový cestovní ruch

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 4Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 4Q 2015 Příjezdový cestovní ruch 015-016 Průběžná zpráva 4Q 015 Obsah Hlavní zjištění 03 Charakteristiky zahraničních návštěvníků 05 Metodika projektu 54 Realizátor dotazníku 74 Příjezdový cestovní ruch 015 016,

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za kvartál 2012

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za kvartál 2012 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za 1. - 3. kvartál 2012 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Střední zemědělská škola Čáslav 4. prosince 2013 Autor: Ing. Jaromír Beránek Osnova prezentace Vývoj ubytovacích kapacit v ČR Vývoj návštěvnosti HUZ ČR Ekonomické

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Zlínský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch 009-015 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za leden - březen 010 Duben 010 / Průběžná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

BESKYDY-VALAŠSKO 2014 IMAGE * IMPULSY * INSPIRACE *

BESKYDY-VALAŠSKO 2014 IMAGE * IMPULSY * INSPIRACE * BESKYDY-VALAŠSKO 2014 IMAGE * IMPULSY * INSPIRACE * Vývoj příjmů a závěry z toho plynoucí Hotel Hukvaldy 28.3.2014 Ing. Michal Blaško Odborný konzultant v CR Jaká jsou východiska? Veřejná data ČSÚ o návštěvnosti

Více

Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie

Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie - Strukturovaná analýza návštěvnosti města Kutná Hora 2018 - Analýza cílových skupin dle demografických parametrů 2018 - Analýza návštěvnosti

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,587.700 ze zahraničí: 3,019.243 (84,2 %) z tuzemska: 568.457 (15,8 %) Celkový přírůstek hostů: 128.875 osob (3,7%) nerezidenti

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovních ruch do jednotlivých krajů ČR za období pol. 2016

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovních ruch do jednotlivých krajů ČR za období pol. 2016 research solutions < Kraj Vysočina Jací zahraniční návštěvníci přijeli do kraje? Jaké byli jejich výdaje? únor 2017 Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovních ruch 2009-2015 do jednotlivých

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2018 předběžné výsledky

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2018 předběžné výsledky Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2018 předběžné výsledky Ve zkratce: Hostů celkem: 5,848.432 ze zahraničí: 4,977.274 (85,1 %) z tuzemska: 871.158 (14,9 %) Celkově v Praze přírůstek hostů

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015 Příjezdový cestovní ruch -6 Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch 6, Průběžná zpráva za Q strana

Více

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010 Příjezdový cestovní ruch 009-05 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 00 Červenec 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018 PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 218 Ve zkratce: Hosté Celkem: 7 892 184 Ze zahraničí: 6 67 76 (84,5 %) Z ČR: 1 221 478 (15,5 %) Celkový přírůstek hostů: + 239 423 hostů (+ 3,1 %) Nerezidenti přírůstek:

Více

KIS Mariánské Lázně s.r.o. Městské infocentrum

KIS Mariánské Lázně s.r.o. Městské infocentrum KIS Mariánské Lázně s.r.o. Městské infocentrum Statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 217 Český statistický úřad zveřejnil statistiky návštěvnosti pro město Mariánské Lázně za druhé čtvrtletí. Ve druhém

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch 009-0 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za červenec - září 009 Říjen 009 / Průběžná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Ústecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Ústecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Ústecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

OBSAH. Obsah strana 02. Východiska a parametry projektu strana 03. Shrnutí výsledků strana 09

OBSAH. Obsah strana 02. Východiska a parametry projektu strana 03. Shrnutí výsledků strana 09 Příjezdový cestovní ruch 00-0 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za červenec - září 00 Říjen 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 2Q 2016

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 2Q 2016 Příjezdový cestovní ruch 5-6 Průběžná zpráva Q 6 Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků 5 Metodika projektu 5 Realizátor dotazníku Příjezdový cestovní ruch 5 6, Průběžná zpráva

Více

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel Zahraniční návštěvníci České republiky Jan Tuček Ředitel Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně

Více

makroekonomický pohled

makroekonomický pohled Cestovní ruch v ČR: makroekonomický pohled Vít t BártaB poradce viceguvernéra ra ČNB Poslanecká sněmovna Parlamentu 2. září 2009 Makroekonomické ukazatele Podíl l cestovního ruchu na HDP 4,0 3,5 3,0 3,4

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihočeský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihočeský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Jihočeský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

3. Ekonomický vývoj. Silná ekonomika s rostoucím sektorem služeb. Nadprůměrné využívání informačních a komunikačních technologií % 60

3. Ekonomický vývoj. Silná ekonomika s rostoucím sektorem služeb. Nadprůměrné využívání informačních a komunikačních technologií % 60 3. Ekonomický vývoj Silná ekonomika s rostoucím sektorem služeb Nadprůměrné využívání informačních a komunikačních technologií 9 Hlavní město Praha má výrazně odlišnou strukturu v zaměstnanosti i ekonomické

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch 009-0 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za duben červen 009 Červenec 009 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO

VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO SERVIS S.R.O. ZDROJE STATISTICKÝCH ÚDAJŮ: ČESKÝ STATISTICKÝ

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,451.526 ze zahraničí: 2,931.298 (84,9 %) z tuzemska: 520.228 (15,1 %) Celkový přírůstek hostů: 290.766 osob (9,2 %) ze zahraničí

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

Vnitřní obchod v lednu 2008

Vnitřní obchod v lednu 2008 Vnitřní obchod v lednu 2008 Růst tržeb v lednu 2008 zejména v reálných cenách dále zpomalil, v maloobchodě vč. motoristického segmentu dosáhl 9,7 % v b. c., zatímco ve stálých cenách jen 4,1 % (v prosinci

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Liberecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

PŘEDNÁŠKA č. 10. Cestovní ruch a rekreace

PŘEDNÁŠKA č. 10. Cestovní ruch a rekreace PŘEDNÁŠKA č. 10 Cestovní ruch a rekreace Základní charakteristika cestovního ruchu v ČR počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2009 v ČR meziročně klesl o šest procent na 36,9 milionu

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2018

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2018 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2018 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. polovinu roku 2018

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,088.656 ze zahraničí: 1,779.395 (85,2 %) z tuzemska: 309.261 (14.8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 7.651 osob (0,4 %)

Více

Příjezdový cestovní ruch 2014. Jan Tuček

Příjezdový cestovní ruch 2014. Jan Tuček Příjezdový cestovní ruch 2014 Jan Tuček Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně téměř 250 tis.

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Výherní hrací automaty a videoleterijní terminály

Výherní hrací automaty a videoleterijní terminály Výherní hrací automaty a videoleterijní terminály Kde jsme získali data? Údaje byly získány dotazníkovým šetřením na radnicích v obcích s rozšířenou působností dotazníkového šetření se zúčastnilo 99 radnic

Více

Monitoring návštěvnosti JMK

Monitoring návštěvnosti JMK Monitoring návštěvnosti JMK Doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. Ing. Martin Šauer, Ph.D. Katedra regionální ekonomie a správy 1 Struktura původu respondentů n = 2 080 zahraniční 17,6 % domácí 82,4 % Rusko

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová /

Více

Počet lůžek. Vysočina - ubytovací kapacity. počet počet počet počet míst. zařízení pokojů lůžek pro stany a karavany

Počet lůžek. Vysočina - ubytovací kapacity. počet počet počet počet míst. zařízení pokojů lůžek pro stany a karavany Počet lůžek ČSÚ registruje hostů pouze v ubytovacích zařízeních s kapacitou minimálně 5 pokojů, popřípadě 10 lůžek. Celkem tedy ČSÚ na Vysočině k 31.12.2008 eviduje 19 053 lůžek ve 348 zařízeních, což

Více

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2016

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2016 Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 7,127.558 ze zahraničí: 6,110.762 (85,7 %) z tuzemska: 1,016.796 (14,3 %) Celkový přírůstek hostů: 521.782 osob (7,9 %) ze zahraničí

Více