Tvorba pracovních listij. Metodický materiál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba pracovních listij. Metodický materiál"

Transkript

1 Tvorba pracovních listij Metodický materiál

2 TVORůŮ PRŮCOVNÍCH LISTIJ Metodický materiál Lenka Mrázová Moravské zemské muzeum Brno, 2013 ISBN

3 OBSAH Úvodem 4 Charakteristika pracovních list v muzejním prost edí 5 Úloha pracovních list v muzeu 6 Pracovní listy kdy ano, kdy ne 7 Podoba pracovních list 7 Pracovní listy krok za krokem Zhodnoťte výstavu či expozici po obsahové i prezentační stránce 10 Ň. Uvažujte o vlastních pedagogických záměrech Zvolte cílovou skupinu Zhodnoťte pr běh plánovaného vzdělávacího programu Zvolte vzdělávací cíle Rozvrhněte si čas Rozhodněte o podobě pracovních list Zvolte obsah a vhodné exponáty 15 ř. Rozvrhněte strukturu pracovních list St ídejte rovnoměrně a promyšleně r zné druhy aktivit 17 Nejčastější neduhy 17 Co je d ležité 19 Evaluace pracovních list 20 Shrnutí 24 Použitá literatura 28 3

4 ÚVODEM Pracovní listy jsou považovány za jeden z materiál charakterizujících moderní muzeum a jeho vst ícnost vzdělávacím pot ebám návštěvník. Tato didaktická pom cka se postupem času stává témě samoz ejmou službou muzea, materiálem prokazujícím jak vst ícnost k návštěvník m, tak i odbornost muzejních pracovník, kte í se věnují práci s ve ejností. Vytvo it kvalitní a edukativně funkční pracovní listy není snadné. Obvykle jsou očekávány i další p idané hodnoty jako je zábava, reprezentační charakter, nízké náklady na výrobu a vytvo ení těchto pracovních list rychle a často v provizorních podmínkách. Materiál, který držíte v rukou, si nenárokuje právo na jediný možný soubor p ístup a námět k tvorbě pracovních list. Snaží se však postihnout základní teoretické a zejména praktické poznatky z oboru muzejní edukace, které mohou napomoci v procesu vzniku pracovních list a jejich optimální didaktické účinnosti - podoby a zejména obsahu. Naší motivací je podat pomocnou ruku a usnadnit práci muzejním pedagog m 1, lektor m a dalším pracovník m muzejních institucí pově ených prací s ve ejností. 1 Pro usnadnění i z d vodu nep esné definice užívání pojmu muzejní pedagog v české muzejní praxi, v dalším textu pod pojmem muzejní pedagog zjednodušeně rozumíme všechny pracovníky muzeí, kte í se zabývají prací s ve ejností, tvorbou doprovodných program a pracovních list. 4

5 CHŮRŮKTERISTIKŮ PRŮCOVNÍCH LISTIJ V MUZEJNÍM PROSTĪEDÍ Není snadné charakterizovat vlastní obsah běžně užívaného pojmu pracovní list, pracovní listy, pracovní sešit atp. Obecně pod pojmem pracovní listy k výstavě či expozici rozumíme zpravidla tištěný materiál, který vytvá ejí pracovníci muzea a který je v muzejní instituci návštěvník m k dispozici. Jeho účelem je usnadnění porozumění výstavě či expozici, její doplnění a oživení. Od pracovních list a sešit využívaných ve školním prost edí se muzejní pracovní listy liší zejména provázaností s výstavou či expozicí, úzkou vazbou na vystavené p edměty a zamě ením v první adě na podporu vnímání a zkoumání těchto exponát. Jedná se tedy spíše o pom cku než vlastní cíl muzejní edukace. Účelem a nejd ležitější funkcí pracovních list v muzejním prost edí je p imět návštěvníky pečlivěji vnímat vystavené p edměty. Pracovní listy by návštěvník m měly ukazovat možnou cestu, jak tyto exponáty nahlížet a být jim k dispozici pro jejich vlastní záznamy, úvahy a poznámky. Zjednodušeně ečeno návštěvníci by s pomocí pracovních list měli objevovat sbírkové p edměty, měli by mít oči u vystavených p edmět spíše než v pracovních listech. Tento moment je zárove na tvorbě pracovních list pro muzejní prost edí ten nejtěžší. Pomoci mohou vhodně zvolené podněty, zadání a úkoly, které cíleně p itahují pozornost k p edmět m samotným, nikoliv pouze ke snadno dohledatelným informacím v popiskách a doprovodných textech na panelech. Ideálně funkční podoba pracovních list se vždy odvíjí od konkrétní expozice či výstavy, pedagogických záměr muzejního pedagoga a jím zvolených vzdělávacích cíl. P esto lze sledovat několik obecných pravidel, která mohou proces tvorby pracovních list usnadnit a zvýšit tak didaktickou efektivitu této pom cky. Pracovní listy mohou být vytvá eny pro všechny typy návštěvník (i dospělí rádi zkoušejí sv j d vtip a dovednosti ), nicméně stále nejčastějším adresátem těchto materiál jsou děti, zejména v rámci školních skupin. Druhou nejvděčnější kategorií jsou tzv. rodinné pracovní listy, tedy pracovní listy určené rodič m s dětmi, p ípadně prarodič m s dětmi, dětem v doprovodu dospělého atp. 5

6 ÚLOHA PRACOVNÍCH LISTIJ V MUZEU Prvotním účelem pracovních list je podpora vnímání vystavených p edmět návštěvníky. Tento účel v sobě nese hned několik funkcí, které by měly, v r zné mí e, pracovní listy v muzejním prost edí napl ovat. Pomocí terminologie obecné didaktiky (Skalková 2007; s ; obdobně nap. Veverková Ň00Ň, s. 14ň; Pr cha 1řřŘ aj.) m žeme sledovat nap. funkci: orientační a koordinační - pracovní listy orientují ve výstavě a ukazují tak jednu z možných cest, jak s výstavou pracovat; měly by promyšleně navazovat na vystavené sbírkové p edměty a na p vodní výstavní záměr a zárove nabízet další nové pohledy a spojení získávaných informací; poznávací a systemizační pracovní listy zpravidla obsahují základní poznatky, úkoly a náměty k tématu výstavy či expozice, jejich po adí je pro návštěvníky zárove návodem na zp sob poznání a ut ídění těchto nových informací; rozvíjející, výchovnou, upev ovací a kontrolní - díky vhodně zvoleným zp sob m práce ve výstavě či expozici pomáhají pracovní listy návštěvník m rozvíjet jejich osobní zájem o téma, podporují výchovný potenciál muzejního prost edí, stejně jako fixaci nových poznatk i kontrolu správnosti zapamatovaných informací; motivační a sebevzdělávací - svým obsahem a zpracováním by měly pracovní listy také motivovat návštěvníky k dalšímu zájmu o téma. V zásadě lze íci, že pracovní listy jsou pro návštěvníky námětem, jak s výstavou pracovat. Měly by obsahovat záznam a ut ídění základních a nejd ležitějších poznatk, jejich zafixování pomocí úkol a aktivit, p ípadně inspiraci k samostatnému bádání či práci s postoji a názory uživatel. 6

7 PRACOVNÍ LISTY KDY ANO, KDY NE Pracovní listy se v muzejním prost edí stávají oblíbenou a rozší enou didaktickou pom ckou, témě samoz ejmou službou návštěvník m. Ne vždy jsou však pom ckou a službou funkční, edukačnímu procesu v muzeu prospěšnou. Nevhodně zpracovaný či používaný pracovní list m že být pro pedagogický proces v muzeu dokonce kontraproduktivní. V současné době muzejní pedagogika spíše ustupuje od obecného a samoz ejmého používaní pracovních list ve všech výstavách a expozicích a p iklání se k jejich st ídmému, ale o to více opodstatněnému používání. Pracovní listy by nikdy neměly být samoúčelné, tedy sestaveny jen proto, že se to očekává. Jedním ze základních p edpoklad fungujících pracovních list je jejich opodstatnění v či tématu výstavy či expozice, její podobě, charakteru sbírkových p edmět i sdělovaných informací, stejně jako reálné pot ebě i prostoru pro využití tohoto materiálu. Zatímco nap. p i informačně obsáhlých výstavách slouží pracovní listy jako logické vodítko jak problematice porozumět, k zážitkovým či emočně nabitým výstavám někdy není zcela nutné doprovodné didaktické materiály zpracovávat. Záleží i na samotné p edstavě muzejního pedagoga, jakým zp sobem zamýšlí pojmout téma výstavy či expozice a jaký zp sob práce s těmito materiály p edpokládá. Rozhodnutí o vytvo ení a užívání pracovních list by mělo být vždy plně v jeho kompetenci. Nejčastější chybou je mylné vnímání pracovních list jako vlastní podstaty pedagogické práce v muzeu spíše než pom cky, prost edku k p iblížení sbírkových p edmět a tématu výstavy. PODOůŮ PRŮCOVNÍCH LISTIJ Pracovní listy mohou mít velmi r znorodou podobu, která je formována zp sobem jejich použití, jejich rozsahem, formou a obsahem. V principu m žeme sledovat dvě základní podoby definované zpijsobem práce s pracovními listy v muzeu (Šobá Ň007, s. ň6 38): 7

8 pracovní listy pro práci s lektorem jsou aktivně využívané v rámci muzejních doprovodných program, slouží jako podklad pro vlastní pozorování a poznámky, p ípadně jako rozši ující materiál a pom cka, která by ovšem neměla poutat více pozornosti než vlastní program a neměla by v programu p evažovat či p sobit rušivě: Protože počítá s komentářem lektora, nemusí v nich být formulovány úkoly. Spíše se využívají pro prezentaci doplňujícího fotografického a informačního materiálu nebo je v nich obsaženo místo pro písemné či výtvarné aktivity účastníků (Šobá Ň007, s. ň7); samoobslužné pracovní listy - kladou vyšší nároky na metodickou stránku tohoto materiálu, je nutné mezi úkoly a aktivity za adit také instrukce a dopl ující komentá e atp.: Při práci s nimi není potřebný doplňující výklad lektora, všechny potřebné informace a zadání úkolů získá zájemce v textu samotném. Je samozřejmé, že tento typ pracovních listů by měl být doplněn klíčem k řešení jednotlivých úkolů (Šobá Ň007, s. ňř). Jinou charakteristiku nabízí pohled na zpijsob využití pracovních list v muzeu (J va Ň004, s. 137) - mluvíme o listech používaných: p ed vlastní návštěvou muzea - jako motivace; pro aktivity v muzeu tyto pracovní listy nacházejí své uplatnění p ímo p i prohlídce nebo aktivizujícím programu ve výstavě či expozici; k práci po skončení návštěvy muzea - jako zdroj informací či pom cka pro rozvíjení dalšího zájmu v domácím prost edí nebo pro následnou práci s tématem ve školních hodinách, p ípadně v samotném muzeu po skončení vlastní prohlídky či aktivizujícího programu. R znorodou podobu pracovních list lze definovat také podle jejich rozsahu (J va Ň004, s. 1ňŘ). M žete nap íklad využít: samostatné informační listy obsahují pouze základní informace o výstavě či expozici, často jde o klasickou skládanku, kterou návštěvníci muzea obdrží zdarma p i zakoupení vstupenky; samostatné pracovní listy zpravidla jedna stránka úkol, aktivit a podnět pro vlastní záznamy; informační sešity text ve formě útlé brožury podávající rozší ené informace k výstavě či expozici; pracovní sešity obsahově obdobné jako samostatné pracovní listy, mají formu sešitu či volných list umístěných ve složce; 8

9 dětské katalogy; komplexní sada doprovodných materiál. Díky mnoha variantám podob i logické a tematické náplně pracovních list je poměrně nesnadné pokusit se klasifikovat tyto materiály dle formy a obsahu. Podle těchto kritérií (K ístková, K ístek 2005, s. 1 4) lze rozlišit: informační pracovní listy - jsou charakteristické kvalitními a často velmi obsáhlými informacemi k tématu výstavy; mnohdy jsou poměrně nákladně graficky zpracované a jsou tak považované zárove za reprezentativní materiál edukačních aktivit muzea; typově odpovídají spíše formátu katalogu k výstavě; rizikem p i tvorbě tohoto typu pracovních list je p íliš velký rozsah a učebnicovitost těchto materiál ; aktivizující pracovní listy - jsou textově, informačně i materiálově méně náročné než p edchozí typ pracovních list ; sestávají zpravidla z jednoduchých zadání r zných úkol a z prázdných polí pro vlastní záznamy; typově odpovídají spíše školním cvičebnicím; rizikem p i tvorbě tohoto typu pracovních list je snadné sklouznutí k p íliš jednoduchým dopl ovačkám, které většinou dostatečně nemotivují k práci s výstavou a často vedou spíše k rychlému vyplnění bez hlubšího zamyšlení nad obsahem výstavy; kombinaci informačních a aktivizujících pracovních list - je v muzejní praxi asi nejobvyklejší; v ideální podobě jde o pracovní listy s vyváženou informační i aktivizující složkou, které obsahují jak nejd ležitější odborné informace, tak i vlastní odraz vnímání výstavy návštěvníkem; jejich tvorba skrývá rizika obou p edchozích typ pracovních list i možné riziko výsledné plytkosti obsahu, nicméně jsou-li dob e zpracované, vhodným zp sobem spojují i všechny jmenované výhody: obsahují jak základní a nejd ležitější informace, tak i podněty pro aktivní upev ování nových poznatk. 9

10 PRACOVNÍ LISTY KROK ZA KROKEM Vytvo it pracovní listy, které jsou funkční, které napomáhají návštěvník m uchopit téma výstavy, zapamatovat si nejd ležitější informace, p itahují pozornost k p edmět m a zárove návštěvníky baví, není lehké. Jejich konkrétní a funkční podoba záleží vždy na instituci, pro niž vznikají, na výstavě či expozici, k níž vznikají i účelu, kterému slouží, stejně jako na preferencích a zkušenostech konkrétního muzejního pedagoga. Jen stěží jde tedy tvorba pracovních list shrnout do jednoduchého obecného návodu, nicméně m žeme generovat některá základní pravidla tvorby těchto materiál. Jejich respektování napom že vzniku pracovních list, které budou odpovídat záměr m, jež jste si pro pracovní listy zvolili. 1. Zhodnoťte výstavu či expozici po obsahové i prezentační stránce. Prvním krokem by vždy mělo být d kladné zhodnocení výstavy či expozice po obsahové i prezentační stránce. P emýšlejte nad tématem výstavy či expozice, nad možnostmi rozvíjení tohoto tématu, nad nejd ležitějšími exponáty, nad možnými úhly pohledu, které jsou pro návštěvníky zajímavé či signifikantní. Otázky k zamyšlení Čemu se výstava/expozice věnuje? Jaké jsou základní informace tématu? Co je na výstavě/expozici nejd ležitější? Co je nejp itažlivější? Jakým zp sobem téma p ibližuje? Jaký vypráví děj? Dále věnujte pozornost prostoru, v němž je výstava či expozice instalována. Prostor ovliv uje jak volbu vhodného zp sobu práce s pracovním listem, tak do jisté míry i volbu obsahu a zamě ení pracovního listu uspo ádáním a zp sobem instalace výstavy. Otázky k zamyšlení V jakém prostoru se výstava/expozice nachází? Jak je v něm výstava/expozice rozmístěna? Jak je výstava/expozice instalovaná? Jaká z této instalace plynou omezení či výhody pro práci s pracovním listem? Je tam exponát p íliš nebo spíše méně? Kde jsou nejd ležitější exponáty? Jak vypadá ideální trasa prohlídky? Kde jsou p ípadná kolizní místa pro práci se skupinou nebo p i větším počtu návštěvník (nap. úzké či malé prostory, nep ehledný prostor, málo místa mezi vitrínami atp.)? Jak zde pracovat pro 10

11 exponáty bezpečně"? Kde by mohla být práce s pracovním listem rizikem, nap. pokud si budou chtít návštěvníci list op ít, položit? Kde jsou naopak vhodné podmínky pro práci s pracovním listem kde se návštěvníci mohou posadit, položit si list na st l, op ít, pohodlně vypl ovat? Práci s pracovními listy ovliv ují také světelné podmínky ve výstavě či expozici. Ne vždy je ve výstavních prostorách dostatek světla pro čtení a zapisování informací, nap. některé instalace jsou z d vodu ochrany sbírek nebo dramatičnosti podtrhující téma či výstavní záměr nasvíceny jen minimálně, v některých výstavách m že ztěžovat práci s vybranými exponáty odlesk skla vitrín atp. Otázky k zamyšlení Jaké jsou světelné podmínky ve výstavě či expozici? Jak se promě uje světlo vzhledem k pohybu po výstavě/expozici? Jaké jsou světelné podmínky v místech p edpokládané práce s pracovním listem? Jsou exponáty dob e viditelné (tj. je možné pozorovat detaily, nebrání návštěvník m p i práci s tímto exponátem nap íklad odlesky na skle, stín jiného exponátu atp.)? 2. Uvažujte o vlastních pedagogických záměrech Dalším logickým krokem je úvaha o vlastních pedagogických záměrech s daným tématem a prostorem. Ujasněte si, co z tématu a výstavy považujete v pozici muzejního pedagoga za d ležité, z jakého úhlu pohledu chcete nebo pot ebujete (nap. z d vodu kompatibility s Rámcovými vzdělávacími programy p i tvorbě pracovních list pro školy) výstavu p iblížit. Výstavy i expozice bývají poměrně obsáhlé a bohaté na exponáty, které lze sledovat v mnoha r zných vazbách a z mnoha úhl pohledu. Nalezení optimální cesty, jak jednoduše výstavou provést, je pro tvorbu pracovních list zásadní, jinak hrozí ve výsledku p íliš rozsáhlý a zahlcený materiál. Cesta, kterou si pro p iblížení výstavy zvolíte, m že, ale nutně nemusí, být kompatibilní s pohledem, který zvolil kurátor p i vytvá ení a instalaci výstavy. Je zcela legitimní vybrat si pro p iblížení výstavy pomocí pracovních list jinou logickou posloupnost, jiný zp sob pohybu po výstavě či nap. pouze jeden p edmět k ilustraci tématu za p edpokladu, že p edané informace z stávají odborně správné. Vždy byste si ovšem měli být velmi dob e vědomi d vod své volby, tedy proč pracovní listy chcete a pot ebujete zrovna takto. 11

12 Otázky k zamyšlení Jakým zp sobem chci návštěvník m výstavu p iblížit? Co je pro mne v pozici muzejního pedagoga směrem k návštěvník m nejpodstatnější? Co chci, aby se návštěvníci dozvěděli? Jak chci, aby výstavu návštěvníci pracující s pracovním listem procházeli? Proč? 3. Zvolte cílovou skupinu Velmi d ležitým kritériem pro tvorbu pracovních list jsou pak samoz ejmě sami návštěvníci výstavy či expozice. Volba cílové skupiny návštěvník, uživatel pracovních list je faktorem, který p ímo určuje podobu pracovních list, nápl, obtížnost či jazyk. Zjednodušeně lze íci, že čím mladší je cílová skupina, pro kterou jsou pracovní listy zamýšleny, tím jednodušší bude rozsah, grafika i vlastní obsah pracovních list. 2 Otázky k zamyšlení Pro koho je téma výstavy/expozice vhodné? Komu téma chci/pot ebuji pomocí pracovních list p iblížit? Jaké jsou charakteristiky této návštěvnické skupiny? Jaké jsou rizikové faktory, omezení, specifika této skupiny pro práci s pracovními listy? Jak tato specifika ovliv ují podobu pracovních list, jejich rozsah, grafiku, typologii, strukturu otázek, úkol a informací, jazyk atp.? 4. Zhodnoťte prijběh plánovaného vzdělávacího programu D ležité je také zhodnocení pr běhu plánovaného vzdělávacího programu, pokud jsou pracovní listy jeho součástí. Je d ležité uvědomit si, proč chcete pracovní listy za adit do struktury programu, kam je ve struktu e programu chcete za adit, kde mohou pracovní listy obsahu programu napomoci a jakým zp sobem. Dbejte, aby pracovní listy a jejich úkoly nerozptylovaly a neodváděly pozornost od samotného programu či výstavy. 2 Charakteristikám r zných skupin návštěvník se věnuje v českém prost edí nap. Lucie Jagošová v publikaci JůGOŠOVÁ, Lucie; J Vů, Vladimír; MRÁZOVÁ, Lenka. Muzejní pedagogika. Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno : Paido ISBN nebo Ladislav Kesner v knize Marketing a management muzeí a památek. Praha : Grada publishing a. s., ISBN

13 Otázky k zamyšlení Jak plánovaný program vypadá? Jakou má strukturu? Které jsou hlavní momenty, na něž je zamě en? Ve kterých momentech jej mohou pracovní listy podpo it, ve kterých by naopak mohly pozornost ubírat či rozptylovat od hlavního záměru programu? Se kterými exponáty program pracuje? Chci zamě it pozornost na tyto hlavní exponáty nebo pomocí pracovních list doplnit program o informace o jiných p edmětech/exponátech? Je mým záměrem pr běžná práce s pracovními listy nebo s nimi návštěvníci budou pracovat pouze v určitých konkrétních momentech programu? Úvahou o p edchozích postupových krocích (zhodnocení výstavy, vlastní pedagogické záměry, cílová skupina návštěvník, vzdělávací program) si zárove ově íte relevanci použití pracovních listij k interpretaci dané výstavy či expozice, tedy zda jsou pracovní listy k této konkrétní výstavě či expozici vhodné či nikoliv. 5. Zvolte vzdělávací cíle Krokem, bez něhož se tvorba pracovních list neobejde, je volba cíl této didaktické pom cky, tedy vlastní d vod jejího použití. Cíle modelují obsah pracovních list a zárove ve výsledku reflektují jejich funkčnost. P i tvorbě pracovních list pracujeme s cíli dílčími, tedy určitými konkrétními znalostmi a dovednostmi, k nimž mají pracovní listy návštěvníky dovést. Není nutné stanovovat si těchto cíl p íliš dva až t i zcela postačí, legitimní je i pouhý jeden cíl. Zamyslete se, co chcete pomocí pracovních list návštěvníky naučit, co pot ebujete, aby si návštěvníci uvědomili, znali a dovedli. Tyto zamýšlené cíle si ujasněte v podobě závazné formulace, p ípadně písemně tak, abyste se k jejich explicitnímu vyjád ení mohli kdykoliv vrátit. Nap íklad když se pot ebujete ujistit o od vodněnosti určité otázky, aktivity, úkolu či informace v obsahu pracovních list nebo p i zpětném hodnocení jejich funkčnosti a efektivity. Naplnění, dosažení zvolených cíl je nejd ležitějším evaluačním hlediskem. Cíle pracovních list formulujte v aktivních oznamovacích větách p ítomného času, tedy nap. návštěvníci dovedou, znají, rozlišují atp. Každá z vybraných aktivit, otázek a informací v pracovních listech by měla tyto cíle sledovat a podporovat pokud nepodporuje, je v pracovních listech zbytečná. Cíle pracovních list by měly vždy odpovídat cíl m a záměr m jak výstavy, tak i p ípadného programu, pokud je práce s pracovním listem jeho součástí. Pracovní listy by ve své podstatě měly podtrhnout téma výstavy, umožnit jeho snadnější 13

14 porozumění, oživení a prohloubení, měly by upozor ovat na jedinečné detaily či na mezioborová propojení. Otázky k zamyšlení Jaká je úloha pracovního listu? Co má pracovní list podpo it/ukázat? Co chci, aby se návštěvníci pomocí pracovního listu naučili, uvědomili, dokázali? Za nejd ležitější považuji tyto konkrétní znalosti, dovednosti, pocity... P íklady formulací cíl pracovních list : návštěvníci znají dovedou umí porovnají vysvětlí zhodnotí Rozvrhněte si čas Pokud jsou pracovní listy zamýšleny pro práci ve výstavě, máte zpravidla i určitou p edstavu o čase, který chcete, aby návštěvníci strávili jejich vypracováváním. Tento časový p edpoklad do jisté míry ovliv uje podobu, rozsah i hloubku obsahu pracovního listu. Zamyslete se vždy i u jednotlivých úkol nad délkou jejich vypracovávání i nad možnými riziky, která by mohla jejich vypracování ohrozit či časově protáhnout a uvažujte nad p ípadnými variantami eliminace těchto rizik. Otázky k zamyšlení Jak dlouho trvá běžná prohlídka? Jak dlouho trvá program, jehož mají být pracovní listy součástí? Kolik chci, aby návštěvníci věnovali vypl ování a práci s pracovními listy času? Kolik času návštěvník m zabere četba informací či plnění každého konkrétního úkolu? Existuje u tohoto konkrétního úkolu riziko, které by mohlo jeho plnění časově protáhnout? Jaké? Mohu toto riziko nějak odstranit, minimalizovat? 7. Rozhodněte o podobě pracovních listij Po zvážení všech p edchozích hledisek a p ed vlastní prací na obsahu pracovních list je nezbytné rozhodnout se pro vhodnou podobu, formu pracovních list. Ta by měla zcela vyhovovat podmínkám a odpovědím, které jste si z pozice muzejního pedagoga stanovili v úvahách o p edchozích postupových krocích. Vhodnou formu pracovního listu volte tedy podle výstavy či expozice jejího obsahu i zp sobu prezentace, podle vlastních pedagogických záměr, podle zvolené návštěvnické skupiny, pro kterou jsou listy určeny, podle vzdělávacího programu, jehož 14

15 p ípadně mají být listy součástí, podle konkrétních cíl, které mají naplnit, i času, který by jim měl být věnován. Otázky k zamyšlení Budou pracovní listy součástí doprovodného programu nebo samoobslužné? Použiji pracovní listy jako motivaci pro návštěvníky p ed návštěvou výstavy, jako podporu v pr běhu samotné návštěvy či jako zopakování poznatk po skončení návštěvy výstavy nebo na její závěr? Budou pracovní listy více informovat budou více aktivizovat budou zahrnovat obojí? Jaký bude rozsah pracovních list? 8. Zvolte obsah a vhodné exponáty Následným krokem je vlastní volba obsahu pracovních list a výběr exponát, na něž pozornost pracovních list zamě íte. Obsah pomohou určit pedagogické záměry, se kterými k tvorbě pracovních list p istupujete a cíle, jež jste si zvolili, up esní jej pak exponáty, které pro práci s pracovními listy vyberete. Pokud nechcete, aby pracovní listy sklouzávaly pouze k povrchním informacím, nemohou zpravidla pracovat se všemi vystavenými p edměty. Je tedy vhodné velmi pečlivě zvážit, co z výstavy zd raznit nebo co naopak opomenout tak, aby pracovní listy i návštěvníci nebyli zahlcení informacemi a úkoly p esp íliš a také aby bylo možné stihnout vypracování pracovních list v konkrétním reálném čase. Selekce vystavených p edmět pro práci s pracovními listy by měla být tím větší, čím nižší je věk cílové skupiny nebo čím více do hloubky chcete, aby návštěvník nad vystavenými p edměty uvažoval, p ípadně téma emočně prožíval. Výběr by měl vždy smě ovat k tomu, co zamýšlíte, aby si návštěvník vryl do paměti, dal do souvislostí, jaké poznatky a zážitky by si měl odnést dom a mohl se k nim opět s vyplněným pracovním listem vrátit atp. Jde zpravidla o d ležitá fakta nebo o souvislosti jinak málo známé či o vlastní zážitky z tématu, které jsou významnou složkou výchovného aspektu těchto materiál. Pečlivý výběr p edmět by se tak měl zamě it na nejd ležitější, jednoduše signifikantní či nejvíce atraktivní exponáty a ukázat jejich propojení v širším kontextu, či naopak zkoumat zajímavé detaily. Raději vždy volte méně exponát a nechejte s nimi návštěvníky pracovat pečlivěji a více do hloubky. Pracovní listy tak mohou být postaveny i na pouhém jednom sbírkovém p edmětu a jeho hlubším poznání. D ležité je také zvážit umístění vybraných exponát v prostoru výstavy či expozice, aby práce s pracovním listem byla pro návštěvníky pohodlná tedy, aby na vybraný p edmět bylo dob e vidět, aby jej bylo možné dob e prohlížet a zkoumat, aby bylo možné splnit 15

16 zadaný úkol, či aby práce s pracovním listem u p edmětu nebránila v běžném provozu výstavy a ostatním návštěvník m v procházení výstavou. Otázky k zamyšlení Které poznatky by si měli návštěvníci zaznamenat, zapamatovat, co by si měli uvědomit, co zkoumat? Které exponáty těmto požadavk m nejlépe odpovídají? Kde jsou tyto exponáty umístěné? Je na ně dob e vidět? Vejde se k nim p ípadně zárove více návštěvník? Jaké další rozši ující a prohlubující informace k těmto exponát m mohu použít? Navazují na sebe vybrané exponáty logicky? Ř. Rozvrhněte strukturu pracovních listij Struktura pracovního listu je dalším z d ležitých kritérií, která podmi ují úspěch pracovního listu. Logickým uspo ádáním, grafickou p ehledností a volbou úkol, otázek a informací má p ímý vliv na to, jak návštěvník tématu porozumí. Struktura pracovního listu v zásadě m že respektovat stejný metodický postup, na který jste zvyklí p i p ípravě a vytvá ení nabídky doprovodných muzejních program, m že tedy vycházet ze stejných koncepcí a metod. Nap íklad v pojetí metody kritického myšlení 3 mohou listy sledovat princip evokace-uvědomění si významu-reflexe, tzn. počáteční úkol má charakter seznámení s tématem, hledání dosavadních znalostí o tématu. Další úkoly a aktivity stejně jako zaznamenané informace již sledují tělo problému a poslední položka by měla mít následně shrnující a reflektivní charakter. Sledování didaktických postup p i tvorbě pracovních list napomáhá jejich vyváženosti a srozumitelnosti. Pomáhá udržet dějovou linku pracovních list ve vztahu ke zvoleným cíl m a je tak určitou zárukou efektivity těchto materiál. Otázky k zamyšlení Navazují na sebe úkoly logicky? Rozvíjejí úkoly znalost tématu postupně? Jsou pracovní listy p ehledné? Navazují na p edpokládané znalosti návštěvník? Reflektují závěrečné aktivity nejd ležitější poznatky a prožitky? 3 Metoda kritického myšlení je výukovou metodou založenou na cílevědomém rozvíjení kognitivních dovedností žák. Vychází z pedagogického konstruktivismu a vede žáky k vlastnímu uchopování sdělovaných informací. Ucelený obraz o této metodě m žete získat v publikacích věnovaných obecné didaktice nebo p ímo výukovým metodám, nap. Mů ÁK, Josef, ŠVEC, Vlastimil. Výukové metody. Brno : Paido, ISBN nebo v materiálech a seminá ích programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení 16

17 10. Stīídejte rovnoměrně a promyšleně rijzné druhy aktivit P i vytvá ení konkrétního obsahu pracovních list z r zných úkol, skládaček, badatelských záznam, otev ených otázek atd. je vhodné rovnoměrně a promyšleně st ídat r zné druhy úkol a aktivit tak, aby návštěvníci zapojili kognitivní (rozumové, intelektuální), afektivní (citové, postojové) i psychomotorické (smyslové, pohybové) dovednosti. Tedy aby návštěvníci zkoumali a bádali rozumem, uvědomovali si své pocity, vytvá eli postoje k danému tématu i zkoušeli r zné praktické dovednosti a postupy práce, výroby či tvorby atp. Neměly by z stat opomenuty také badatelské metody práce jako základní složka muzejní práce. D ležité je zvolenými postupy motivovat návštěvníky ke zkoumání p edmět a p emýšlení o souvislostech, nikoliv k pouhému zaznamenávání informací, nap. požadavek na p esný popis p edmětu zajistí jeho d kladné prozkoumání, stejně jako požadavek na zhotovení nákresu. Dopl ování do souvislostí, sledování vývoje a zaznamenávání vlastních myšlenek vede k hlubšímu uvědomování si významu p edmětu i k možné sebereflexi či změně postoj. Otázky k zamyšlení Podporuje každá ze zvolených aktivit cíle pracovních list? Jakou konkrétní znalost, dovednost díky ní návštěvníci získají? Smě ují úkoly a aktivity návštěvníky k podstatným a nejd ležitějším znalostem a dovednostem? P itahují aktivity pozornost návštěvník k exponát m a k jejich zkoumání? Využívají aktivity r znorodých dovedností, nejsou úkoly monotematické, zamě ené pouze na jeden typ činnosti? NEJČŮSTĚJŠÍ NEDUHY Textově p íliš obsažné pracovní listy, které jsou více reprezentativním materiálem než funkční didaktickou pom ckou. P íliš obsáhlý materiál návštěvníky odrazuje od vlastní práce s pracovními listy. P ehlcení písmem, textem, obrázky či informacemi odpoutává pozornost od samotné výstavy či expozice a návštěvník se také h e orientuje v tématu i v pracovním listu samotném. V tomto smyslu škodí p emíra r zných značek a p ílišné členění stejně jako jednolitý nevýrazný text. 17

18 Odvádění pozornosti od vlastní výstavy k pracovním list m, k jejich text m. Místo d razu na unikátní možnosti poznávání v muzeu je tak často pozornost odpoutávána p emírou zbytečných cvičení. Zbytečné informace, nesrozumitelná, nejasně formulovaná či p íliš obsažná zadání pracovní listy často obsahují informace, které z didaktického hlediska nejsou nutné a zbytečně zaplevelují prostor, nap. u pracovních list určených pro práci s lektorem zbytečně dlouhé úvodní povídání atp. Nevhodně zvolené aktivity a úkoly: - p íliš snadné nebo p íliš těžké; - p íliš odvádějící pozornost od výstavy a samotných exponát ke snadno dohledatelným k informacím z doprovodných materiál, popisek, text atp. nebo požadavek na zaznamenání údaj, které nejsou relevantní ani podstatné (typickým p íkladem je vyhledání letopočtu vždy byste si měli být jisti, že takováto informace je pro návštěvníky nosná, že tam úkol není jen pro úkol samotný, tedy, že se jedná nap. o stěžejní letopočet, který by návštěvníci opravdu měli znát); - odvádějící pozornost od výstavy k samotným pracovním list m, tedy úkoly, které nepodněcují návštěvníky zvednout oči od pracovních list k výstavě, nap. k ížovky, osmisměrky atp.; není nutné se jich vzdát, jen je vhodněji umístěte do struktury pracovních list, nap. do opakovací a upev ovací části pracovního listu nebo mezi úkoly určené k samostatné práci doma či ve škole; úkoly bez vztahu k objekt m také nahrávají snaze co nejrychleji najít odpovědi bez hlubšího p emýšlení nad obsahem a vzniká tak nebezpečí jakéhosi rychlostního závodu mezi návštěvníky, tedy vyplnění pracovních list a zhlédnutí výstavy co nejrychleji s co nejmenší námahou. Monotematické úkoly: opakující se podobné otázky a úkoly zamě ené na stále stejný typ informací a poznatk nebo také zapojení pouze jedné z dovedností, nejčastěji verbálního písemného projevu, a opomíjení dovedností ostatních. Nedostatek prostoru pro vlastní vyjád ení či pozorování návštěvník, p ípadně malý prostor pro odpovědi. 18

19 Práce s exponáty, které jsou pro návštěvníky špatně dosažitelné, nap. jsou vysoko, p íliš malé na to, aby s nimi zárove mohlo pracovat více návštěvník, jsou umístěny v úzkém prostoru, kde se všichni nemohou vejít atp. Nevhodně zvolené technické parametry pracovních list mohou výrazně omezit jejich funkčnost, ať už se jedná o p íliš velký či p íliš malý formát pracovních list, nevhodný výběr tvrdosti a struktury papíru, malé či špatně čitelné písmo atp. CO JE DIJLEŽITÉ Vhodný výběr p edmět pro práci s pracovními listy, které jsou pro téma výstavy signifikantní a zárove jsou dob e p ístupné k pozorování i větší skupině návštěvník a práci s nimi nebrání nap. jejich umístění p íliš vysoko nebo odraz ve skle vitríny atp. Pracovní listy by měly vždy p itahovat pozornost k samotným exponát m, podporovat je a zp ístup ovat. Množství a charakter textu by měl odpovídat primárním cíl m a typu pracovních list, texty by měly být věkově p imě ené a informačně relevantní. Vyplatí se p ehlednost, jednoduchost až strohost. Jasná formulace zadání otázek a úkol v pracovních listech, které by mělo vždy odpovídat cílové skupině, jejímu věku a znalostem. Otázky a úkoly zamě ené na relevantní a podstatné informace. Raději méně aktivit, ale takové, které jsou otev ené a motivují návštěvníky k p emýšlení, hledání souvislostí, vlastnímu bádání, které podněcují zvědavost, zájem i fantazii. 19

20 Je vhodné pracovat s co nejvíce rozdílnými dovednostmi, tedy nejen s verbálními, ale i nap. s kresbou či matematickými nebo jazykovými dovednostmi a rovnoměrně zapojovat jak kognitivní (rozumové, intelektuální), afektivní (citové, postojové) a psychomotorické (smyslové, pohybové) dovednosti. Promyšlené a rovnoměrné st ídání typ aktivit a dovedností. Pečlivě promyšlená technická kritéria pracovních list, tedy vhodně zvolený formát papíru, jeho kvalita, vhodná velikost a snadno čitelný tvar písma stejně jako srozumitelné grafické zpracování mohou výrazně napomoci funkčnosti a efektivitě pracovních list. Informace o výstavě či expozici, k níž jsou listy určeny a o cílové návštěvnické skupině, jíž jsou určeny. Stejně jako jakákoliv jiná tiskovina produkovaná muzeem, jsou i pracovní listy zárove propagačním materiálem, proto by nemělo chybět ani logo instituce, název a kontaktní údaje, stejně jako jméno autora pracovních list. Pokud jsou pracovní listy určeny žák m k doplnění školní výuky, měly by brát z etel na školní vzdělávací p edpisy, tedy v současnosti Rámcové vzdělávací programy a odpovídat pot ebám škol v návaznosti na aktuální učivo. EVŮLUŮCE PRŮCOVNÍCH LISTIJ Pracovní listy by měly podléhat pravidelné evaluaci. Zjišťování jejich efektivity je d ležité jak pro samotný pr běh muzejní návštěvy a úspěch pracovních list u návštěvník, tak i pro toho, kdo listy vytvá í (byl jsem úspěšný?, co funguje?, co nefunguje a proč?, co je pot eba změnit?, čeho se naopak p idržet?, s čím měli návštěvníci potíže?, co naopak bylo p íliš lehké atp.) a také pro samotnou muzejní instituci (jaký je efekt pracovních list?, vyplatí se investovat čas a lidské zdroje do jejich vytvá ení atp.). Pokud posuzujete konkrétní pracovní listy, je nutné zamě it se na pedagogický záměr a cíle, kterých jste chtěli dosáhnout a zjistit, zda díky nabízeným aktivitám a úkol m návštěvníci dospěli k zamýšleným znalostem a informacím. Dále zda pro ně nebyly úkoly nep imě ené a zda je dokázaly 20

Tvorba pracovních listů pro podporu rozvoje polytechnického vzdělávání v MŠ

Tvorba pracovních listů pro podporu rozvoje polytechnického vzdělávání v MŠ Tvorba pracovních listů pro podporu rozvoje polytechnického vzdělávání v MŠ Jméno účastníka: Autorka: Mgr. Milica Vojtíšková Odborné korektury: Mgr. Jiří Stejskal, Mgr. Tomáš Toula Tvorba pracovních listů

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Hana Pařilová PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. Úvodní lekce bude úvodem do obecné pedagogiky a didaktiky jakožto oborů, které jsou nutným

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Vítejte na Zemi. Metodický manuál pro pedagogy 1. ÚVOD

Vítejte na Zemi. Metodický manuál pro pedagogy 1. ÚVOD Vítejte na Zemi Metodický manuál pro pedagogy 1. ÚVOD Sekce PRO ŠKOLY je určena pro pedagogy, kteří by rádi využili informace ze vzdělávací části v praxi. Je společná pro všech osm kapitol a má i stejnou

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

MgA. Ivana Honsnejmanová

MgA. Ivana Honsnejmanová Badatelská výuka ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět MgA. Ivana Honsnejmanová Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011)

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014 -- 176 s. -- cze ISBN 978-80-247-4824-5 Sign.: II 112791V1 Edice:Pedagogika (Grada)

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody Učitelství praktického vyučování, PDT, P02 Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody OBSAH: zopakování pojmu vyučovací hodina vyučovací hodina, typy a fáze základní druhy příprav na vyučování klasická

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY A UČEBNICE

MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY A UČEBNICE MATERIÁLNÍ DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY A UČEBNICE V didaktice je prostředek vše, čeho učitel a žáci mohou využít k dosažení výukových cílů. Rozlišují se dvě třídy: 1. Nemateriální didaktické prostředky jako

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Možná struktura prezentace Základní vizuální efekty Postupy zpracování obsahu Didaktické principy Práce s textem Snímek pouze s textem Práce s obrázky

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

UČENÍ. o Více nebo méně trvalá změna ve

UČENÍ. o Více nebo méně trvalá změna ve Učení zážitkem Praha 7.4. 2010 Bohumír Fiala, aivd@aivd.cz Vladimír Mareš, atkm@atkm.cz UČENÍ o Více nebo méně trvalá změna ve vědění, chování nebo prožívání, která je výsledkem určitéčinnosti nebo zkušenosti

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Olga Tomoszková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Milena Menzlová Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta 12. ročník mezinárodní

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů II. Vypravování

Více