Tvorba pracovních listij. Metodický materiál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba pracovních listij. Metodický materiál"

Transkript

1 Tvorba pracovních listij Metodický materiál

2 TVORůŮ PRŮCOVNÍCH LISTIJ Metodický materiál Lenka Mrázová Moravské zemské muzeum Brno, 2013 ISBN

3 OBSAH Úvodem 4 Charakteristika pracovních list v muzejním prost edí 5 Úloha pracovních list v muzeu 6 Pracovní listy kdy ano, kdy ne 7 Podoba pracovních list 7 Pracovní listy krok za krokem Zhodnoťte výstavu či expozici po obsahové i prezentační stránce 10 Ň. Uvažujte o vlastních pedagogických záměrech Zvolte cílovou skupinu Zhodnoťte pr běh plánovaného vzdělávacího programu Zvolte vzdělávací cíle Rozvrhněte si čas Rozhodněte o podobě pracovních list Zvolte obsah a vhodné exponáty 15 ř. Rozvrhněte strukturu pracovních list St ídejte rovnoměrně a promyšleně r zné druhy aktivit 17 Nejčastější neduhy 17 Co je d ležité 19 Evaluace pracovních list 20 Shrnutí 24 Použitá literatura 28 3

4 ÚVODEM Pracovní listy jsou považovány za jeden z materiál charakterizujících moderní muzeum a jeho vst ícnost vzdělávacím pot ebám návštěvník. Tato didaktická pom cka se postupem času stává témě samoz ejmou službou muzea, materiálem prokazujícím jak vst ícnost k návštěvník m, tak i odbornost muzejních pracovník, kte í se věnují práci s ve ejností. Vytvo it kvalitní a edukativně funkční pracovní listy není snadné. Obvykle jsou očekávány i další p idané hodnoty jako je zábava, reprezentační charakter, nízké náklady na výrobu a vytvo ení těchto pracovních list rychle a často v provizorních podmínkách. Materiál, který držíte v rukou, si nenárokuje právo na jediný možný soubor p ístup a námět k tvorbě pracovních list. Snaží se však postihnout základní teoretické a zejména praktické poznatky z oboru muzejní edukace, které mohou napomoci v procesu vzniku pracovních list a jejich optimální didaktické účinnosti - podoby a zejména obsahu. Naší motivací je podat pomocnou ruku a usnadnit práci muzejním pedagog m 1, lektor m a dalším pracovník m muzejních institucí pově ených prací s ve ejností. 1 Pro usnadnění i z d vodu nep esné definice užívání pojmu muzejní pedagog v české muzejní praxi, v dalším textu pod pojmem muzejní pedagog zjednodušeně rozumíme všechny pracovníky muzeí, kte í se zabývají prací s ve ejností, tvorbou doprovodných program a pracovních list. 4

5 CHŮRŮKTERISTIKŮ PRŮCOVNÍCH LISTIJ V MUZEJNÍM PROSTĪEDÍ Není snadné charakterizovat vlastní obsah běžně užívaného pojmu pracovní list, pracovní listy, pracovní sešit atp. Obecně pod pojmem pracovní listy k výstavě či expozici rozumíme zpravidla tištěný materiál, který vytvá ejí pracovníci muzea a který je v muzejní instituci návštěvník m k dispozici. Jeho účelem je usnadnění porozumění výstavě či expozici, její doplnění a oživení. Od pracovních list a sešit využívaných ve školním prost edí se muzejní pracovní listy liší zejména provázaností s výstavou či expozicí, úzkou vazbou na vystavené p edměty a zamě ením v první adě na podporu vnímání a zkoumání těchto exponát. Jedná se tedy spíše o pom cku než vlastní cíl muzejní edukace. Účelem a nejd ležitější funkcí pracovních list v muzejním prost edí je p imět návštěvníky pečlivěji vnímat vystavené p edměty. Pracovní listy by návštěvník m měly ukazovat možnou cestu, jak tyto exponáty nahlížet a být jim k dispozici pro jejich vlastní záznamy, úvahy a poznámky. Zjednodušeně ečeno návštěvníci by s pomocí pracovních list měli objevovat sbírkové p edměty, měli by mít oči u vystavených p edmět spíše než v pracovních listech. Tento moment je zárove na tvorbě pracovních list pro muzejní prost edí ten nejtěžší. Pomoci mohou vhodně zvolené podněty, zadání a úkoly, které cíleně p itahují pozornost k p edmět m samotným, nikoliv pouze ke snadno dohledatelným informacím v popiskách a doprovodných textech na panelech. Ideálně funkční podoba pracovních list se vždy odvíjí od konkrétní expozice či výstavy, pedagogických záměr muzejního pedagoga a jím zvolených vzdělávacích cíl. P esto lze sledovat několik obecných pravidel, která mohou proces tvorby pracovních list usnadnit a zvýšit tak didaktickou efektivitu této pom cky. Pracovní listy mohou být vytvá eny pro všechny typy návštěvník (i dospělí rádi zkoušejí sv j d vtip a dovednosti ), nicméně stále nejčastějším adresátem těchto materiál jsou děti, zejména v rámci školních skupin. Druhou nejvděčnější kategorií jsou tzv. rodinné pracovní listy, tedy pracovní listy určené rodič m s dětmi, p ípadně prarodič m s dětmi, dětem v doprovodu dospělého atp. 5

6 ÚLOHA PRACOVNÍCH LISTIJ V MUZEU Prvotním účelem pracovních list je podpora vnímání vystavených p edmět návštěvníky. Tento účel v sobě nese hned několik funkcí, které by měly, v r zné mí e, pracovní listy v muzejním prost edí napl ovat. Pomocí terminologie obecné didaktiky (Skalková 2007; s ; obdobně nap. Veverková Ň00Ň, s. 14ň; Pr cha 1řřŘ aj.) m žeme sledovat nap. funkci: orientační a koordinační - pracovní listy orientují ve výstavě a ukazují tak jednu z možných cest, jak s výstavou pracovat; měly by promyšleně navazovat na vystavené sbírkové p edměty a na p vodní výstavní záměr a zárove nabízet další nové pohledy a spojení získávaných informací; poznávací a systemizační pracovní listy zpravidla obsahují základní poznatky, úkoly a náměty k tématu výstavy či expozice, jejich po adí je pro návštěvníky zárove návodem na zp sob poznání a ut ídění těchto nových informací; rozvíjející, výchovnou, upev ovací a kontrolní - díky vhodně zvoleným zp sob m práce ve výstavě či expozici pomáhají pracovní listy návštěvník m rozvíjet jejich osobní zájem o téma, podporují výchovný potenciál muzejního prost edí, stejně jako fixaci nových poznatk i kontrolu správnosti zapamatovaných informací; motivační a sebevzdělávací - svým obsahem a zpracováním by měly pracovní listy také motivovat návštěvníky k dalšímu zájmu o téma. V zásadě lze íci, že pracovní listy jsou pro návštěvníky námětem, jak s výstavou pracovat. Měly by obsahovat záznam a ut ídění základních a nejd ležitějších poznatk, jejich zafixování pomocí úkol a aktivit, p ípadně inspiraci k samostatnému bádání či práci s postoji a názory uživatel. 6

7 PRACOVNÍ LISTY KDY ANO, KDY NE Pracovní listy se v muzejním prost edí stávají oblíbenou a rozší enou didaktickou pom ckou, témě samoz ejmou službou návštěvník m. Ne vždy jsou však pom ckou a službou funkční, edukačnímu procesu v muzeu prospěšnou. Nevhodně zpracovaný či používaný pracovní list m že být pro pedagogický proces v muzeu dokonce kontraproduktivní. V současné době muzejní pedagogika spíše ustupuje od obecného a samoz ejmého používaní pracovních list ve všech výstavách a expozicích a p iklání se k jejich st ídmému, ale o to více opodstatněnému používání. Pracovní listy by nikdy neměly být samoúčelné, tedy sestaveny jen proto, že se to očekává. Jedním ze základních p edpoklad fungujících pracovních list je jejich opodstatnění v či tématu výstavy či expozice, její podobě, charakteru sbírkových p edmět i sdělovaných informací, stejně jako reálné pot ebě i prostoru pro využití tohoto materiálu. Zatímco nap. p i informačně obsáhlých výstavách slouží pracovní listy jako logické vodítko jak problematice porozumět, k zážitkovým či emočně nabitým výstavám někdy není zcela nutné doprovodné didaktické materiály zpracovávat. Záleží i na samotné p edstavě muzejního pedagoga, jakým zp sobem zamýšlí pojmout téma výstavy či expozice a jaký zp sob práce s těmito materiály p edpokládá. Rozhodnutí o vytvo ení a užívání pracovních list by mělo být vždy plně v jeho kompetenci. Nejčastější chybou je mylné vnímání pracovních list jako vlastní podstaty pedagogické práce v muzeu spíše než pom cky, prost edku k p iblížení sbírkových p edmět a tématu výstavy. PODOůŮ PRŮCOVNÍCH LISTIJ Pracovní listy mohou mít velmi r znorodou podobu, která je formována zp sobem jejich použití, jejich rozsahem, formou a obsahem. V principu m žeme sledovat dvě základní podoby definované zpijsobem práce s pracovními listy v muzeu (Šobá Ň007, s. ň6 38): 7

8 pracovní listy pro práci s lektorem jsou aktivně využívané v rámci muzejních doprovodných program, slouží jako podklad pro vlastní pozorování a poznámky, p ípadně jako rozši ující materiál a pom cka, která by ovšem neměla poutat více pozornosti než vlastní program a neměla by v programu p evažovat či p sobit rušivě: Protože počítá s komentářem lektora, nemusí v nich být formulovány úkoly. Spíše se využívají pro prezentaci doplňujícího fotografického a informačního materiálu nebo je v nich obsaženo místo pro písemné či výtvarné aktivity účastníků (Šobá Ň007, s. ň7); samoobslužné pracovní listy - kladou vyšší nároky na metodickou stránku tohoto materiálu, je nutné mezi úkoly a aktivity za adit také instrukce a dopl ující komentá e atp.: Při práci s nimi není potřebný doplňující výklad lektora, všechny potřebné informace a zadání úkolů získá zájemce v textu samotném. Je samozřejmé, že tento typ pracovních listů by měl být doplněn klíčem k řešení jednotlivých úkolů (Šobá Ň007, s. ňř). Jinou charakteristiku nabízí pohled na zpijsob využití pracovních list v muzeu (J va Ň004, s. 137) - mluvíme o listech používaných: p ed vlastní návštěvou muzea - jako motivace; pro aktivity v muzeu tyto pracovní listy nacházejí své uplatnění p ímo p i prohlídce nebo aktivizujícím programu ve výstavě či expozici; k práci po skončení návštěvy muzea - jako zdroj informací či pom cka pro rozvíjení dalšího zájmu v domácím prost edí nebo pro následnou práci s tématem ve školních hodinách, p ípadně v samotném muzeu po skončení vlastní prohlídky či aktivizujícího programu. R znorodou podobu pracovních list lze definovat také podle jejich rozsahu (J va Ň004, s. 1ňŘ). M žete nap íklad využít: samostatné informační listy obsahují pouze základní informace o výstavě či expozici, často jde o klasickou skládanku, kterou návštěvníci muzea obdrží zdarma p i zakoupení vstupenky; samostatné pracovní listy zpravidla jedna stránka úkol, aktivit a podnět pro vlastní záznamy; informační sešity text ve formě útlé brožury podávající rozší ené informace k výstavě či expozici; pracovní sešity obsahově obdobné jako samostatné pracovní listy, mají formu sešitu či volných list umístěných ve složce; 8

9 dětské katalogy; komplexní sada doprovodných materiál. Díky mnoha variantám podob i logické a tematické náplně pracovních list je poměrně nesnadné pokusit se klasifikovat tyto materiály dle formy a obsahu. Podle těchto kritérií (K ístková, K ístek 2005, s. 1 4) lze rozlišit: informační pracovní listy - jsou charakteristické kvalitními a často velmi obsáhlými informacemi k tématu výstavy; mnohdy jsou poměrně nákladně graficky zpracované a jsou tak považované zárove za reprezentativní materiál edukačních aktivit muzea; typově odpovídají spíše formátu katalogu k výstavě; rizikem p i tvorbě tohoto typu pracovních list je p íliš velký rozsah a učebnicovitost těchto materiál ; aktivizující pracovní listy - jsou textově, informačně i materiálově méně náročné než p edchozí typ pracovních list ; sestávají zpravidla z jednoduchých zadání r zných úkol a z prázdných polí pro vlastní záznamy; typově odpovídají spíše školním cvičebnicím; rizikem p i tvorbě tohoto typu pracovních list je snadné sklouznutí k p íliš jednoduchým dopl ovačkám, které většinou dostatečně nemotivují k práci s výstavou a často vedou spíše k rychlému vyplnění bez hlubšího zamyšlení nad obsahem výstavy; kombinaci informačních a aktivizujících pracovních list - je v muzejní praxi asi nejobvyklejší; v ideální podobě jde o pracovní listy s vyváženou informační i aktivizující složkou, které obsahují jak nejd ležitější odborné informace, tak i vlastní odraz vnímání výstavy návštěvníkem; jejich tvorba skrývá rizika obou p edchozích typ pracovních list i možné riziko výsledné plytkosti obsahu, nicméně jsou-li dob e zpracované, vhodným zp sobem spojují i všechny jmenované výhody: obsahují jak základní a nejd ležitější informace, tak i podněty pro aktivní upev ování nových poznatk. 9

10 PRACOVNÍ LISTY KROK ZA KROKEM Vytvo it pracovní listy, které jsou funkční, které napomáhají návštěvník m uchopit téma výstavy, zapamatovat si nejd ležitější informace, p itahují pozornost k p edmět m a zárove návštěvníky baví, není lehké. Jejich konkrétní a funkční podoba záleží vždy na instituci, pro niž vznikají, na výstavě či expozici, k níž vznikají i účelu, kterému slouží, stejně jako na preferencích a zkušenostech konkrétního muzejního pedagoga. Jen stěží jde tedy tvorba pracovních list shrnout do jednoduchého obecného návodu, nicméně m žeme generovat některá základní pravidla tvorby těchto materiál. Jejich respektování napom že vzniku pracovních list, které budou odpovídat záměr m, jež jste si pro pracovní listy zvolili. 1. Zhodnoťte výstavu či expozici po obsahové i prezentační stránce. Prvním krokem by vždy mělo být d kladné zhodnocení výstavy či expozice po obsahové i prezentační stránce. P emýšlejte nad tématem výstavy či expozice, nad možnostmi rozvíjení tohoto tématu, nad nejd ležitějšími exponáty, nad možnými úhly pohledu, které jsou pro návštěvníky zajímavé či signifikantní. Otázky k zamyšlení Čemu se výstava/expozice věnuje? Jaké jsou základní informace tématu? Co je na výstavě/expozici nejd ležitější? Co je nejp itažlivější? Jakým zp sobem téma p ibližuje? Jaký vypráví děj? Dále věnujte pozornost prostoru, v němž je výstava či expozice instalována. Prostor ovliv uje jak volbu vhodného zp sobu práce s pracovním listem, tak do jisté míry i volbu obsahu a zamě ení pracovního listu uspo ádáním a zp sobem instalace výstavy. Otázky k zamyšlení V jakém prostoru se výstava/expozice nachází? Jak je v něm výstava/expozice rozmístěna? Jak je výstava/expozice instalovaná? Jaká z této instalace plynou omezení či výhody pro práci s pracovním listem? Je tam exponát p íliš nebo spíše méně? Kde jsou nejd ležitější exponáty? Jak vypadá ideální trasa prohlídky? Kde jsou p ípadná kolizní místa pro práci se skupinou nebo p i větším počtu návštěvník (nap. úzké či malé prostory, nep ehledný prostor, málo místa mezi vitrínami atp.)? Jak zde pracovat pro 10

11 exponáty bezpečně"? Kde by mohla být práce s pracovním listem rizikem, nap. pokud si budou chtít návštěvníci list op ít, položit? Kde jsou naopak vhodné podmínky pro práci s pracovním listem kde se návštěvníci mohou posadit, položit si list na st l, op ít, pohodlně vypl ovat? Práci s pracovními listy ovliv ují také světelné podmínky ve výstavě či expozici. Ne vždy je ve výstavních prostorách dostatek světla pro čtení a zapisování informací, nap. některé instalace jsou z d vodu ochrany sbírek nebo dramatičnosti podtrhující téma či výstavní záměr nasvíceny jen minimálně, v některých výstavách m že ztěžovat práci s vybranými exponáty odlesk skla vitrín atp. Otázky k zamyšlení Jaké jsou světelné podmínky ve výstavě či expozici? Jak se promě uje světlo vzhledem k pohybu po výstavě/expozici? Jaké jsou světelné podmínky v místech p edpokládané práce s pracovním listem? Jsou exponáty dob e viditelné (tj. je možné pozorovat detaily, nebrání návštěvník m p i práci s tímto exponátem nap íklad odlesky na skle, stín jiného exponátu atp.)? 2. Uvažujte o vlastních pedagogických záměrech Dalším logickým krokem je úvaha o vlastních pedagogických záměrech s daným tématem a prostorem. Ujasněte si, co z tématu a výstavy považujete v pozici muzejního pedagoga za d ležité, z jakého úhlu pohledu chcete nebo pot ebujete (nap. z d vodu kompatibility s Rámcovými vzdělávacími programy p i tvorbě pracovních list pro školy) výstavu p iblížit. Výstavy i expozice bývají poměrně obsáhlé a bohaté na exponáty, které lze sledovat v mnoha r zných vazbách a z mnoha úhl pohledu. Nalezení optimální cesty, jak jednoduše výstavou provést, je pro tvorbu pracovních list zásadní, jinak hrozí ve výsledku p íliš rozsáhlý a zahlcený materiál. Cesta, kterou si pro p iblížení výstavy zvolíte, m že, ale nutně nemusí, být kompatibilní s pohledem, který zvolil kurátor p i vytvá ení a instalaci výstavy. Je zcela legitimní vybrat si pro p iblížení výstavy pomocí pracovních list jinou logickou posloupnost, jiný zp sob pohybu po výstavě či nap. pouze jeden p edmět k ilustraci tématu za p edpokladu, že p edané informace z stávají odborně správné. Vždy byste si ovšem měli být velmi dob e vědomi d vod své volby, tedy proč pracovní listy chcete a pot ebujete zrovna takto. 11

12 Otázky k zamyšlení Jakým zp sobem chci návštěvník m výstavu p iblížit? Co je pro mne v pozici muzejního pedagoga směrem k návštěvník m nejpodstatnější? Co chci, aby se návštěvníci dozvěděli? Jak chci, aby výstavu návštěvníci pracující s pracovním listem procházeli? Proč? 3. Zvolte cílovou skupinu Velmi d ležitým kritériem pro tvorbu pracovních list jsou pak samoz ejmě sami návštěvníci výstavy či expozice. Volba cílové skupiny návštěvník, uživatel pracovních list je faktorem, který p ímo určuje podobu pracovních list, nápl, obtížnost či jazyk. Zjednodušeně lze íci, že čím mladší je cílová skupina, pro kterou jsou pracovní listy zamýšleny, tím jednodušší bude rozsah, grafika i vlastní obsah pracovních list. 2 Otázky k zamyšlení Pro koho je téma výstavy/expozice vhodné? Komu téma chci/pot ebuji pomocí pracovních list p iblížit? Jaké jsou charakteristiky této návštěvnické skupiny? Jaké jsou rizikové faktory, omezení, specifika této skupiny pro práci s pracovními listy? Jak tato specifika ovliv ují podobu pracovních list, jejich rozsah, grafiku, typologii, strukturu otázek, úkol a informací, jazyk atp.? 4. Zhodnoťte prijběh plánovaného vzdělávacího programu D ležité je také zhodnocení pr běhu plánovaného vzdělávacího programu, pokud jsou pracovní listy jeho součástí. Je d ležité uvědomit si, proč chcete pracovní listy za adit do struktury programu, kam je ve struktu e programu chcete za adit, kde mohou pracovní listy obsahu programu napomoci a jakým zp sobem. Dbejte, aby pracovní listy a jejich úkoly nerozptylovaly a neodváděly pozornost od samotného programu či výstavy. 2 Charakteristikám r zných skupin návštěvník se věnuje v českém prost edí nap. Lucie Jagošová v publikaci JůGOŠOVÁ, Lucie; J Vů, Vladimír; MRÁZOVÁ, Lenka. Muzejní pedagogika. Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno : Paido ISBN nebo Ladislav Kesner v knize Marketing a management muzeí a památek. Praha : Grada publishing a. s., ISBN

13 Otázky k zamyšlení Jak plánovaný program vypadá? Jakou má strukturu? Které jsou hlavní momenty, na něž je zamě en? Ve kterých momentech jej mohou pracovní listy podpo it, ve kterých by naopak mohly pozornost ubírat či rozptylovat od hlavního záměru programu? Se kterými exponáty program pracuje? Chci zamě it pozornost na tyto hlavní exponáty nebo pomocí pracovních list doplnit program o informace o jiných p edmětech/exponátech? Je mým záměrem pr běžná práce s pracovními listy nebo s nimi návštěvníci budou pracovat pouze v určitých konkrétních momentech programu? Úvahou o p edchozích postupových krocích (zhodnocení výstavy, vlastní pedagogické záměry, cílová skupina návštěvník, vzdělávací program) si zárove ově íte relevanci použití pracovních listij k interpretaci dané výstavy či expozice, tedy zda jsou pracovní listy k této konkrétní výstavě či expozici vhodné či nikoliv. 5. Zvolte vzdělávací cíle Krokem, bez něhož se tvorba pracovních list neobejde, je volba cíl této didaktické pom cky, tedy vlastní d vod jejího použití. Cíle modelují obsah pracovních list a zárove ve výsledku reflektují jejich funkčnost. P i tvorbě pracovních list pracujeme s cíli dílčími, tedy určitými konkrétními znalostmi a dovednostmi, k nimž mají pracovní listy návštěvníky dovést. Není nutné stanovovat si těchto cíl p íliš dva až t i zcela postačí, legitimní je i pouhý jeden cíl. Zamyslete se, co chcete pomocí pracovních list návštěvníky naučit, co pot ebujete, aby si návštěvníci uvědomili, znali a dovedli. Tyto zamýšlené cíle si ujasněte v podobě závazné formulace, p ípadně písemně tak, abyste se k jejich explicitnímu vyjád ení mohli kdykoliv vrátit. Nap íklad když se pot ebujete ujistit o od vodněnosti určité otázky, aktivity, úkolu či informace v obsahu pracovních list nebo p i zpětném hodnocení jejich funkčnosti a efektivity. Naplnění, dosažení zvolených cíl je nejd ležitějším evaluačním hlediskem. Cíle pracovních list formulujte v aktivních oznamovacích větách p ítomného času, tedy nap. návštěvníci dovedou, znají, rozlišují atp. Každá z vybraných aktivit, otázek a informací v pracovních listech by měla tyto cíle sledovat a podporovat pokud nepodporuje, je v pracovních listech zbytečná. Cíle pracovních list by měly vždy odpovídat cíl m a záměr m jak výstavy, tak i p ípadného programu, pokud je práce s pracovním listem jeho součástí. Pracovní listy by ve své podstatě měly podtrhnout téma výstavy, umožnit jeho snadnější 13

14 porozumění, oživení a prohloubení, měly by upozor ovat na jedinečné detaily či na mezioborová propojení. Otázky k zamyšlení Jaká je úloha pracovního listu? Co má pracovní list podpo it/ukázat? Co chci, aby se návštěvníci pomocí pracovního listu naučili, uvědomili, dokázali? Za nejd ležitější považuji tyto konkrétní znalosti, dovednosti, pocity... P íklady formulací cíl pracovních list : návštěvníci znají dovedou umí porovnají vysvětlí zhodnotí Rozvrhněte si čas Pokud jsou pracovní listy zamýšleny pro práci ve výstavě, máte zpravidla i určitou p edstavu o čase, který chcete, aby návštěvníci strávili jejich vypracováváním. Tento časový p edpoklad do jisté míry ovliv uje podobu, rozsah i hloubku obsahu pracovního listu. Zamyslete se vždy i u jednotlivých úkol nad délkou jejich vypracovávání i nad možnými riziky, která by mohla jejich vypracování ohrozit či časově protáhnout a uvažujte nad p ípadnými variantami eliminace těchto rizik. Otázky k zamyšlení Jak dlouho trvá běžná prohlídka? Jak dlouho trvá program, jehož mají být pracovní listy součástí? Kolik chci, aby návštěvníci věnovali vypl ování a práci s pracovními listy času? Kolik času návštěvník m zabere četba informací či plnění každého konkrétního úkolu? Existuje u tohoto konkrétního úkolu riziko, které by mohlo jeho plnění časově protáhnout? Jaké? Mohu toto riziko nějak odstranit, minimalizovat? 7. Rozhodněte o podobě pracovních listij Po zvážení všech p edchozích hledisek a p ed vlastní prací na obsahu pracovních list je nezbytné rozhodnout se pro vhodnou podobu, formu pracovních list. Ta by měla zcela vyhovovat podmínkám a odpovědím, které jste si z pozice muzejního pedagoga stanovili v úvahách o p edchozích postupových krocích. Vhodnou formu pracovního listu volte tedy podle výstavy či expozice jejího obsahu i zp sobu prezentace, podle vlastních pedagogických záměr, podle zvolené návštěvnické skupiny, pro kterou jsou listy určeny, podle vzdělávacího programu, jehož 14

15 p ípadně mají být listy součástí, podle konkrétních cíl, které mají naplnit, i času, který by jim měl být věnován. Otázky k zamyšlení Budou pracovní listy součástí doprovodného programu nebo samoobslužné? Použiji pracovní listy jako motivaci pro návštěvníky p ed návštěvou výstavy, jako podporu v pr běhu samotné návštěvy či jako zopakování poznatk po skončení návštěvy výstavy nebo na její závěr? Budou pracovní listy více informovat budou více aktivizovat budou zahrnovat obojí? Jaký bude rozsah pracovních list? 8. Zvolte obsah a vhodné exponáty Následným krokem je vlastní volba obsahu pracovních list a výběr exponát, na něž pozornost pracovních list zamě íte. Obsah pomohou určit pedagogické záměry, se kterými k tvorbě pracovních list p istupujete a cíle, jež jste si zvolili, up esní jej pak exponáty, které pro práci s pracovními listy vyberete. Pokud nechcete, aby pracovní listy sklouzávaly pouze k povrchním informacím, nemohou zpravidla pracovat se všemi vystavenými p edměty. Je tedy vhodné velmi pečlivě zvážit, co z výstavy zd raznit nebo co naopak opomenout tak, aby pracovní listy i návštěvníci nebyli zahlcení informacemi a úkoly p esp íliš a také aby bylo možné stihnout vypracování pracovních list v konkrétním reálném čase. Selekce vystavených p edmět pro práci s pracovními listy by měla být tím větší, čím nižší je věk cílové skupiny nebo čím více do hloubky chcete, aby návštěvník nad vystavenými p edměty uvažoval, p ípadně téma emočně prožíval. Výběr by měl vždy smě ovat k tomu, co zamýšlíte, aby si návštěvník vryl do paměti, dal do souvislostí, jaké poznatky a zážitky by si měl odnést dom a mohl se k nim opět s vyplněným pracovním listem vrátit atp. Jde zpravidla o d ležitá fakta nebo o souvislosti jinak málo známé či o vlastní zážitky z tématu, které jsou významnou složkou výchovného aspektu těchto materiál. Pečlivý výběr p edmět by se tak měl zamě it na nejd ležitější, jednoduše signifikantní či nejvíce atraktivní exponáty a ukázat jejich propojení v širším kontextu, či naopak zkoumat zajímavé detaily. Raději vždy volte méně exponát a nechejte s nimi návštěvníky pracovat pečlivěji a více do hloubky. Pracovní listy tak mohou být postaveny i na pouhém jednom sbírkovém p edmětu a jeho hlubším poznání. D ležité je také zvážit umístění vybraných exponát v prostoru výstavy či expozice, aby práce s pracovním listem byla pro návštěvníky pohodlná tedy, aby na vybraný p edmět bylo dob e vidět, aby jej bylo možné dob e prohlížet a zkoumat, aby bylo možné splnit 15

16 zadaný úkol, či aby práce s pracovním listem u p edmětu nebránila v běžném provozu výstavy a ostatním návštěvník m v procházení výstavou. Otázky k zamyšlení Které poznatky by si měli návštěvníci zaznamenat, zapamatovat, co by si měli uvědomit, co zkoumat? Které exponáty těmto požadavk m nejlépe odpovídají? Kde jsou tyto exponáty umístěné? Je na ně dob e vidět? Vejde se k nim p ípadně zárove více návštěvník? Jaké další rozši ující a prohlubující informace k těmto exponát m mohu použít? Navazují na sebe vybrané exponáty logicky? Ř. Rozvrhněte strukturu pracovních listij Struktura pracovního listu je dalším z d ležitých kritérií, která podmi ují úspěch pracovního listu. Logickým uspo ádáním, grafickou p ehledností a volbou úkol, otázek a informací má p ímý vliv na to, jak návštěvník tématu porozumí. Struktura pracovního listu v zásadě m že respektovat stejný metodický postup, na který jste zvyklí p i p ípravě a vytvá ení nabídky doprovodných muzejních program, m že tedy vycházet ze stejných koncepcí a metod. Nap íklad v pojetí metody kritického myšlení 3 mohou listy sledovat princip evokace-uvědomění si významu-reflexe, tzn. počáteční úkol má charakter seznámení s tématem, hledání dosavadních znalostí o tématu. Další úkoly a aktivity stejně jako zaznamenané informace již sledují tělo problému a poslední položka by měla mít následně shrnující a reflektivní charakter. Sledování didaktických postup p i tvorbě pracovních list napomáhá jejich vyváženosti a srozumitelnosti. Pomáhá udržet dějovou linku pracovních list ve vztahu ke zvoleným cíl m a je tak určitou zárukou efektivity těchto materiál. Otázky k zamyšlení Navazují na sebe úkoly logicky? Rozvíjejí úkoly znalost tématu postupně? Jsou pracovní listy p ehledné? Navazují na p edpokládané znalosti návštěvník? Reflektují závěrečné aktivity nejd ležitější poznatky a prožitky? 3 Metoda kritického myšlení je výukovou metodou založenou na cílevědomém rozvíjení kognitivních dovedností žák. Vychází z pedagogického konstruktivismu a vede žáky k vlastnímu uchopování sdělovaných informací. Ucelený obraz o této metodě m žete získat v publikacích věnovaných obecné didaktice nebo p ímo výukovým metodám, nap. Mů ÁK, Josef, ŠVEC, Vlastimil. Výukové metody. Brno : Paido, ISBN nebo v materiálech a seminá ích programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení 16

17 10. Stīídejte rovnoměrně a promyšleně rijzné druhy aktivit P i vytvá ení konkrétního obsahu pracovních list z r zných úkol, skládaček, badatelských záznam, otev ených otázek atd. je vhodné rovnoměrně a promyšleně st ídat r zné druhy úkol a aktivit tak, aby návštěvníci zapojili kognitivní (rozumové, intelektuální), afektivní (citové, postojové) i psychomotorické (smyslové, pohybové) dovednosti. Tedy aby návštěvníci zkoumali a bádali rozumem, uvědomovali si své pocity, vytvá eli postoje k danému tématu i zkoušeli r zné praktické dovednosti a postupy práce, výroby či tvorby atp. Neměly by z stat opomenuty také badatelské metody práce jako základní složka muzejní práce. D ležité je zvolenými postupy motivovat návštěvníky ke zkoumání p edmět a p emýšlení o souvislostech, nikoliv k pouhému zaznamenávání informací, nap. požadavek na p esný popis p edmětu zajistí jeho d kladné prozkoumání, stejně jako požadavek na zhotovení nákresu. Dopl ování do souvislostí, sledování vývoje a zaznamenávání vlastních myšlenek vede k hlubšímu uvědomování si významu p edmětu i k možné sebereflexi či změně postoj. Otázky k zamyšlení Podporuje každá ze zvolených aktivit cíle pracovních list? Jakou konkrétní znalost, dovednost díky ní návštěvníci získají? Smě ují úkoly a aktivity návštěvníky k podstatným a nejd ležitějším znalostem a dovednostem? P itahují aktivity pozornost návštěvník k exponát m a k jejich zkoumání? Využívají aktivity r znorodých dovedností, nejsou úkoly monotematické, zamě ené pouze na jeden typ činnosti? NEJČŮSTĚJŠÍ NEDUHY Textově p íliš obsažné pracovní listy, které jsou více reprezentativním materiálem než funkční didaktickou pom ckou. P íliš obsáhlý materiál návštěvníky odrazuje od vlastní práce s pracovními listy. P ehlcení písmem, textem, obrázky či informacemi odpoutává pozornost od samotné výstavy či expozice a návštěvník se také h e orientuje v tématu i v pracovním listu samotném. V tomto smyslu škodí p emíra r zných značek a p ílišné členění stejně jako jednolitý nevýrazný text. 17

18 Odvádění pozornosti od vlastní výstavy k pracovním list m, k jejich text m. Místo d razu na unikátní možnosti poznávání v muzeu je tak často pozornost odpoutávána p emírou zbytečných cvičení. Zbytečné informace, nesrozumitelná, nejasně formulovaná či p íliš obsažná zadání pracovní listy často obsahují informace, které z didaktického hlediska nejsou nutné a zbytečně zaplevelují prostor, nap. u pracovních list určených pro práci s lektorem zbytečně dlouhé úvodní povídání atp. Nevhodně zvolené aktivity a úkoly: - p íliš snadné nebo p íliš těžké; - p íliš odvádějící pozornost od výstavy a samotných exponát ke snadno dohledatelným k informacím z doprovodných materiál, popisek, text atp. nebo požadavek na zaznamenání údaj, které nejsou relevantní ani podstatné (typickým p íkladem je vyhledání letopočtu vždy byste si měli být jisti, že takováto informace je pro návštěvníky nosná, že tam úkol není jen pro úkol samotný, tedy, že se jedná nap. o stěžejní letopočet, který by návštěvníci opravdu měli znát); - odvádějící pozornost od výstavy k samotným pracovním list m, tedy úkoly, které nepodněcují návštěvníky zvednout oči od pracovních list k výstavě, nap. k ížovky, osmisměrky atp.; není nutné se jich vzdát, jen je vhodněji umístěte do struktury pracovních list, nap. do opakovací a upev ovací části pracovního listu nebo mezi úkoly určené k samostatné práci doma či ve škole; úkoly bez vztahu k objekt m také nahrávají snaze co nejrychleji najít odpovědi bez hlubšího p emýšlení nad obsahem a vzniká tak nebezpečí jakéhosi rychlostního závodu mezi návštěvníky, tedy vyplnění pracovních list a zhlédnutí výstavy co nejrychleji s co nejmenší námahou. Monotematické úkoly: opakující se podobné otázky a úkoly zamě ené na stále stejný typ informací a poznatk nebo také zapojení pouze jedné z dovedností, nejčastěji verbálního písemného projevu, a opomíjení dovedností ostatních. Nedostatek prostoru pro vlastní vyjád ení či pozorování návštěvník, p ípadně malý prostor pro odpovědi. 18

19 Práce s exponáty, které jsou pro návštěvníky špatně dosažitelné, nap. jsou vysoko, p íliš malé na to, aby s nimi zárove mohlo pracovat více návštěvník, jsou umístěny v úzkém prostoru, kde se všichni nemohou vejít atp. Nevhodně zvolené technické parametry pracovních list mohou výrazně omezit jejich funkčnost, ať už se jedná o p íliš velký či p íliš malý formát pracovních list, nevhodný výběr tvrdosti a struktury papíru, malé či špatně čitelné písmo atp. CO JE DIJLEŽITÉ Vhodný výběr p edmět pro práci s pracovními listy, které jsou pro téma výstavy signifikantní a zárove jsou dob e p ístupné k pozorování i větší skupině návštěvník a práci s nimi nebrání nap. jejich umístění p íliš vysoko nebo odraz ve skle vitríny atp. Pracovní listy by měly vždy p itahovat pozornost k samotným exponát m, podporovat je a zp ístup ovat. Množství a charakter textu by měl odpovídat primárním cíl m a typu pracovních list, texty by měly být věkově p imě ené a informačně relevantní. Vyplatí se p ehlednost, jednoduchost až strohost. Jasná formulace zadání otázek a úkol v pracovních listech, které by mělo vždy odpovídat cílové skupině, jejímu věku a znalostem. Otázky a úkoly zamě ené na relevantní a podstatné informace. Raději méně aktivit, ale takové, které jsou otev ené a motivují návštěvníky k p emýšlení, hledání souvislostí, vlastnímu bádání, které podněcují zvědavost, zájem i fantazii. 19

20 Je vhodné pracovat s co nejvíce rozdílnými dovednostmi, tedy nejen s verbálními, ale i nap. s kresbou či matematickými nebo jazykovými dovednostmi a rovnoměrně zapojovat jak kognitivní (rozumové, intelektuální), afektivní (citové, postojové) a psychomotorické (smyslové, pohybové) dovednosti. Promyšlené a rovnoměrné st ídání typ aktivit a dovedností. Pečlivě promyšlená technická kritéria pracovních list, tedy vhodně zvolený formát papíru, jeho kvalita, vhodná velikost a snadno čitelný tvar písma stejně jako srozumitelné grafické zpracování mohou výrazně napomoci funkčnosti a efektivitě pracovních list. Informace o výstavě či expozici, k níž jsou listy určeny a o cílové návštěvnické skupině, jíž jsou určeny. Stejně jako jakákoliv jiná tiskovina produkovaná muzeem, jsou i pracovní listy zárove propagačním materiálem, proto by nemělo chybět ani logo instituce, název a kontaktní údaje, stejně jako jméno autora pracovních list. Pokud jsou pracovní listy určeny žák m k doplnění školní výuky, měly by brát z etel na školní vzdělávací p edpisy, tedy v současnosti Rámcové vzdělávací programy a odpovídat pot ebám škol v návaznosti na aktuální učivo. EVŮLUŮCE PRŮCOVNÍCH LISTIJ Pracovní listy by měly podléhat pravidelné evaluaci. Zjišťování jejich efektivity je d ležité jak pro samotný pr běh muzejní návštěvy a úspěch pracovních list u návštěvník, tak i pro toho, kdo listy vytvá í (byl jsem úspěšný?, co funguje?, co nefunguje a proč?, co je pot eba změnit?, čeho se naopak p idržet?, s čím měli návštěvníci potíže?, co naopak bylo p íliš lehké atp.) a také pro samotnou muzejní instituci (jaký je efekt pracovních list?, vyplatí se investovat čas a lidské zdroje do jejich vytvá ení atp.). Pokud posuzujete konkrétní pracovní listy, je nutné zamě it se na pedagogický záměr a cíle, kterých jste chtěli dosáhnout a zjistit, zda díky nabízeným aktivitám a úkol m návštěvníci dospěli k zamýšleným znalostem a informacím. Dále zda pro ně nebyly úkoly nep imě ené a zda je dokázaly 20

Tvorba pracovních listů pro podporu rozvoje polytechnického vzdělávání v MŠ

Tvorba pracovních listů pro podporu rozvoje polytechnického vzdělávání v MŠ Tvorba pracovních listů pro podporu rozvoje polytechnického vzdělávání v MŠ Jméno účastníka: Autorka: Mgr. Milica Vojtíšková Odborné korektury: Mgr. Jiří Stejskal, Mgr. Tomáš Toula Tvorba pracovních listů

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

Certifikovaný kurz v oboru MENTOR KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE

Certifikovaný kurz v oboru MENTOR KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE Certifikovaný kurz v oboru MENTOR KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE 1 Cíle certifikovaného kurzu...2 1.1 Cíle vzdělávacího programu...2 1.2 Cíle vzdělávání...2 1.3 Organizace vzdělávání...3

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt Projektově orientované studium není nic nového Po celou historii je stále a znova voláno po praktické výuce Fantazie je důležitější než

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY Kateřina Kostolányová Ostravská univerzita v Ostravě 1 Podpořeno projektem ESF OP VK CZ.1.07/2.3.00/09.0019

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah MORAVSKÁ GALERIE BRNO Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace Obsah 1. Úvod 2. Cíle, rozvoj a poslání MG dle státní kulturní politiky 3. Analýza současného stavu 4. Návrhy dalšího rozvoje pro

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

Metody a formy výuky

Metody a formy výuky Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Metody a formy výuky Zpráva z evaluačního

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

Výsledky vzdělávání ve ČG

Výsledky vzdělávání ve ČG Výsledky vzdělávání ve ČG Co je výsledkem vzdělávání v ČG? Přemýšlivý a nezávislý celoživotní čtenář Jak poznáme přemýšlivého a nezávislého celoživotního čtenáře? (1) Má pozitivní prožitky spojené s četbou

Více

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody Učitelství praktického vyučování, PDT, P02 Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody OBSAH: zopakování pojmu vyučovací hodina vyučovací hodina, typy a fáze základní druhy příprav na vyučování klasická

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

UČENÍ. o Více nebo méně trvalá změna ve

UČENÍ. o Více nebo méně trvalá změna ve Učení zážitkem Praha 7.4. 2010 Bohumír Fiala, aivd@aivd.cz Vladimír Mareš, atkm@atkm.cz UČENÍ o Více nebo méně trvalá změna ve vědění, chování nebo prožívání, která je výsledkem určitéčinnosti nebo zkušenosti

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing. PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE Struktura vyu ovací hodiny Plán Struktura vyu ovací vyu ovací hodiny hodiny Plán Metodický vyu ovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

GALERIJNÍ ANIMACE 1. Studijní opora pro kombinované studium v.001. Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

GALERIJNÍ ANIMACE 1. Studijní opora pro kombinované studium v.001. Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Katedra výtvarné kultury Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem GALERIJNÍ ANIMACE 1 Studijní opora pro kombinované studium v.001 U Mgr. Miloš Makovský @ milos.makovsky@ujep.cz e

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Olga Tomoszková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Milena Menzlová Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta 12. ročník mezinárodní

Více

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Význam učebnice pro výuku Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Obsah Úvod 1. Výukové materiály 2. Technické výukové prostředky 3. Učebnice - funkce,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Obecná didaktika Modely výuky

Obecná didaktika Modely výuky Obecná didaktika Modely výuky Lenka Hloušková Průvodce studiem Obsahem tohoto modulu je vymezení předmětu obecné didaktiky a jejích vztahů k didaktice, ke školní didaktice a k oborovým didaktikám. Ve druhé

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 01 Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání Období realizace klíčové aktivity 1/3/2010-30/4/2010 Podrobný

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Plánování ve školní TV. Zpracoval: Ondřej Šimko

Plánování ve školní TV. Zpracoval: Ondřej Šimko Plánování ve školní TV Zpracoval: Ondřej Šimko Plánování ve školní TV je záměrná a cílevědomá činnost učitele k stanovení co nejracionálnějšího způsobu realizace a postupu v plnění vytčených cílů PLÁNOVÁNÍ

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvo ení materiálu Ro ník, pro který je materiál ur en Vzd lávací obor tématický okruh Název materiálu,

Více

Jak změřit výšku stromu v nerovném terénu

Jak změřit výšku stromu v nerovném terénu Jak změřit výšku stromu v nerovném terénu Autor Lenka Juříková, Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec Vhodné pro věk/třídu 9. ročník Poznámka Lekce je určena právě pro žáky 9. ročníku, kteří mají za sebou

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. Úvodní lekce bude úvodem do obecné pedagogiky a didaktiky jakožto oborů, které jsou nutným

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Příloha č. 3 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření

Příloha č. 3 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření Tabulka P8 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření Vybrané ukazatele specifického tematického šetření k hodnocení organizace vzdělávání a dovedností dětí v oblasti matematické gramotnosti v

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

komunikační schopnosti oblast turistiky a volného času Stručný obsah

komunikační schopnosti oblast turistiky a volného času Stručný obsah ákladní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast turistiky a volného času Stručný obsah osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář"

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět Diplomový seminář leden 2010 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář" Diplomová práce je písemný nebo grafický dokument. Je výsledkem

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více